สรุปรายงานการวิจัย

781 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
781
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

สรุปรายงานการวิจัย

 1. 1. รายงานการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมรูปแบบ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในอนาคตปีที่จัดทา : 2546
 2. 2.  เพื่อศึกษาถึงสถานการณ์ และปัญหาอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อแสวงหาแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม
 3. 3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ1. ทาให้ทราบถึงสถานการณ์การมีส่วนร่วมของประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาชนที่ควรมี2. ทาให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชน3. ทาให้ทราบถึงแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมทั้งนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งความสาเร็จของการดาเนินงานในการควบคุมอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม อันนาไปสู่ความสงบเรียบร้อยของสังคมและความสงบสุขของประชาชนต่อไป
 4. 4. ขอบเขตของการวิจัยการวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาชนที่ควรมี ปัญหาอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชนและแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม โดยมีขอบเขตการศึกษาดังนี้ศึกษาจากความเห็นของเจ้าหน้าที่ 1,800 คนสัมภาษณ์เจาะลึก(In-dept Interview)ผู้บริหารระดับสูงของ4 หน่วยงานและสื่อมวลชน รวม 5 คน
 5. 5. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ได้แก่หน่วยงานดังต่อไปนี้กลุ่มตัวอย่างสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ 526 คนสำนักงำนอัยกำรสูงสุด 389 คนศำลยุติธรรม 392 คนกรมรำชทัณฑ์ 493 คนกลุ่มตัวอย่างได้มาจาก การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
 6. 6. แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 7. 7. ผลการวิจัยผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบันเป็นไปทั้ง 2 รูปแบบ คือ ในรูปแบบรายบุคคล และในรูปแบบองค์การเอกชน โดยเข้าไปมีส่วนร่วมทั้งในขอบเขตที่กฎหมายกาหนดสิทธิและหน้าที่ไว้ ตามนโยบายของรัฐบาลหรือส่วนราชการเป็นฝ่ายเริ่ม และเข้าไปมีส่วนร่วมโดยริเริ่มดาเนินการเอง
 8. 8. ผลการวิจัย (ต่อ)หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมต่างเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ทั้งนี้พิจารณาจากแผนงาน/โครงการ ของหน่วยงานซึ่งได้ระบุเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้อย่างชัดเจน หากแต่การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมนั้นส่วนใหญ่จะเป็นการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการด้วยกันทั้งสิ้น ส่วนการมีส่วนร่วมในลักษณะของการร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมติดตามประเมินผลต่างมีอยู่น้อยมาก
 9. 9. ผลการวิจัย (ต่อ)กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมในด้านการคิด การวางแผน การดาเนินการ และการติดตามประเมินผล โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับต่า (𝑿=1.72) เมื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม จาแนกตามหน่วยงานปรากฏดังนี้หน่วยงานตารวจโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง(X=2.02)หน่วยงานราชทัณฑ์โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับต่า (X=1.75)หน่วยงานศาลโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับต่า(X=1.53)หน่วยงานอัยการโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับต่า( X=1.72)
 10. 10. ผลการวิจัย (ต่อ)กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าประชาชนควรมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมในด้านการคิด การวางแผน การดาเนินการ และการติดตามประเมินผล โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (𝑿=2.56) เมื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ควรมีในกระบวนการยุติธรรม จาแนกตามหน่วยงาน ปรากฏว่าหน่วยงานตารวจโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง(X=2.79)หน่วยงานราชทัณฑ์โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง(X=2.71)หน่วยงานศาลโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง(X=2.29)หน่วยงานอัยการโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง( X=2.35)
 11. 11. ผลการวิจัย (ต่อ)ปัจจัยด้านองค์กรและเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมที่ยังขาดความจริงใจและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทาให้ไม่ยอมรับในการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนเท่าที่ควรปัจจัยด้านประชาชนซึ่งเกิดจากขาดความรู้ความเข้าใจและความตระหนักต่อการมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมปัญหาอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมเกิดขึ้นจาก สองปัจจัย
 12. 12. จากการวิจัย สามารถสังเคราะห์เป็นข้อเสนอแนะได้ดังนี้1. หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจะต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของกระบวนการยุติธรรมให้เกิดกับประชาชนทั่วไป เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักและสานึกรับผิดชอบต่อสังคม และเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม อันจะนาไปสู่ผลลัพธ์สุดท้ายในการควบคุมอาชญากรรมให้อยู่ในระดับที่สังคมยอมรับได้ในที่สุด
 13. 13. จากการวิจัย สามารถสังเคราะห์เป็นข้อเสนอแนะได้ดังนี้ (ต่อ)2. หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจะต้องกาหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมุ่งให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนตั้งแต่การมีส่วนร่วมในการคิด การวางแผน การดาเนินการ และการติดตามประเมินผล
 14. 14. จากการวิจัย สามารถสังเคราะห์เป็นข้อเสนอแนะได้ดังนี้ (ต่อ)3. ปรับกระบวนทัศน์การทางานของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมให้มีค่านิยมและทัศนคติที่ถูกต้อง มีความรู้ความเข้าใจและให้ความสาคัญเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนว่า มิใช่การสร้างภาระ เพิ่มงาน หรือเป็นการให้ประชาชนเข้ามาก้าวก่ายการปฏิบัติงานของภาคราชการแต่อย่างใด
 15. 15. สมาชิกในกลุ่ม1. นางสาวขนิษฐา บัวบกหวาน2. นางสาวจินตนา มาเป็ง3. นายธิติพงศ์ กุลภา4. นายธีรศักดิ์ สมวงค์5. นายสมยศ ทองลัยวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์สาขาการปกครองท้องถิ่นชั้นปีที่ 4วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

×