Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง(เล่ม)

2,159 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง(เล่ม)

 1. 1. พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 1 แบบสอบถาม ID เรื่อง พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นคาชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา สถิติสาหรับนักบริหารท้องถิ่น รหัส 002321 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่นผลของการตอบแบบสอบถามของท่านจะนาไปใช้ประโยชน์ ในการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นวัตถุประสงค์ของการศึกษา1.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ วิทยาลัยการ ปกครอง ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น2. เพื่อศึกษาสาเหตุการเที่ยวสถานบันเทิง ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ วิทยาลัยการปกครอง ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่นแบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ คือส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนที่ 2 พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงส่วนที่ 3 สาเหตุของการเที่ยวสถานบันเทิงส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามคาชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓ ลงใน □ ที่ตรงตามสภาพความเป็นจริง สาหรับผู้วิจัย1. เพศ □ 1. ชาย □ 2. หญิง □ 3. อื่นๆ (โปรดระบุ ).. [ ] Sex2. อายุ................ปี [ ] [ ] Age3. ชั้นปี [ ] Level □ 1. ชั้นปีที่ 1 □ 2. ชั้นปีที่ 2 □ 3. ชั้นปีที่ 3 □ 4. ชั้นปีที่ 44. คะแนนเฉลี่ยสะสม (ในกรณีอยูชั้นปีที่ 1 ให้ข้ามไปยังข้อ 5) ่ [ ] GPA □ 1. ต่ากว่า 2.00 □ 2. 2.01 - 2.50 □ 3. 2.51 - 3.00 □ 4. ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
 2. 2. พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 25. รายได้ของนักศึกษาต่อเดือน [ ] SALARY □ 1. ต่ากว่า 3000 บาท □ 2. 3001 – 5000 บาท □ 3. 5001 - 7000 บาท □ 4. 7000 บาทขึ้นไป6. สถานที่พัก [ ] Accommodation □ 1. หอพักของมหาวิทยาลัย □ 2. หอพักของเอกชนหรือบ้านเช่า □ 3. บ้านตนเอง □ 4. บ้านญาติส่วนที่ 2 พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงคาชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓ ลงใน □ ที่ตรงตามสภาพความเป็นจริง สาหรับผู้วิจัย7. คุณเคยไปเที่ยวสถานบันเทิงหรือไม่ [ ] Action7 □ 1. เคย □ 2. ไม่เคย8. สถานบันเทิงใดทีนักศึกษาไปบ่อยมากที่สุด ่ [ ] Action8 □1. ร้านเหล้า □ 2.ร้านคาราโอเกะ □ 3.ร้านอาหารกึ่งผับ □ 4.อาบ-อบ-นวด9. ช่วงเวลาใดที่นักศึกษาไปเที่ยวสถานบันเทิง [ ] Action9 □ 1. 19.00 - 21.00 น. □ 2. 21.01 - 23.00 น. □ 3. 23.01 - 01.00 น. □ 4. 01.01 - 02.00 น. □ 5. อื่นๆ (โปรดระบุ )........................10. ความถี่โดยเฉลี่ยในการไปเที่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษา [ ] Action10 □ 1. ทุกวัน □ 2. 2 - 3 วัน/ครั้ง □ 3. สัปดาห์ละครั้ง □ 4. 2 - 3 ครั้ง/สัปดาห์ □ 5. เดือนละครั้ง □ 6. อื่นๆ (โปรดระบุ )........................11. นักศึกษาใช้เวลาในการเที่ยวแต่ละครั้งนานเท่าใด [ ] Action11 □ 1. น้อยกว่า 2 ชั่วโมง □ 2. 2 - 3 ชั่วโมง □ 3. 3 ชัวโมงขึ้นไป ่12. นักศึกษากระทาสิ่งใดบ้าง เมื่ออยู่ในสถานบันเทิง [ ] Action12 □ 1. ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ □ 2. สูบบุหรี่ □ 3. ฟังเพลง □ 4. เต้นรา □ 5. รับประทานอาหาร □ 6. พูดคุยกับเพื่อน □ 7. อื่นๆ (โปรดระบุ )........................
 3. 3. พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 313. ค่าใช้จ่ายในการเข้าไปใช้บริการสถานบันเทิงของนักศึกษาโดยเฉลี่ยต่อครั้ง [ ] Action13 □ 1. ต่ากว่า 100 บาท □ 2. 101 - 200 บาท/ครั้ง □ 3. 201 - 300 บาท □ 4. 301 - 400 บาท □ 5. 401 - 500 บาท □ 6. มากกว่า 500 บาท14. นักศึกษามักจะไปเที่ยวสถานบันเทิงกับใคร [ ] Action14 □ 1. คนเดียว □ 2. พี่/น้อง □ 3. เพื่อน □ 4. อื่นๆ (โปรดระบุ )........................15. นักศึกษารู้จักสถานบันเทิงจากแหล่งใด [ ] Action15 □ 1. วิทยุ □ 2. โทรทัศน์ □ 3. ใบปลิว □ 4. หนังสือพิมพ์ □ 5. โปสเตอร์ □ 6. ป้ายโฆษณา □ 7. นิตยสารและวารสาร □ 8. เพื่อน □ 9. อื่นๆ ....................ส่วนที่ 3 สาเหตุของการเที่ยวสถานบันเทิงคาชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓ ลงใน □ ที่ตรงตามสภาพความเป็นจริง เห็นด้วย เห็นด้วย เห็นด้วย เห็นด้วย สาหรับข้อ สาเหตุ ผู้วิจัย มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด ด้านบุคคล1. นักศึกษาต้องการหาประสบการณ์แปลกใหม่2. นักศึกษารู้สึกว่าชอบบรรยากาศเวลากลางคืน3. นักศึกษารู้สึกเหงา4. นักศึกษาต้องการประชันการแต่งกายตามความ นิยม5. นักศึกษาต้องการรู้จักเพื่อนต่างเพศ ด้านสังคมและสภาพแวดล้อม6. การโฆษณาของสถานบันเทิงทางสื่อ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ ทาให้อยากเที่ยว7. ระบบแสง สี เสียง ของสถานบันเทิงเป็นสิ่งที่ ทาให้น่าสนใจ ทาให้อยากไปเที่ยว ด้านครอบครัว8. นักศึกษามีปัญหากับทางบ้าน ขอขอบคุณอย่างสูงสาหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
 4. 4. พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 4 คู่มือลงรหัสแบบสอบถาม พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม คาถาม ชื่อตัว รายการข้อมูล ขนาด ค่าที่เป็นไปได้และความหมาย ที่ แปร ของตัว แปร 1 SEX เพศ 1: ชาย 1 2: หญิง 3: อื่นๆ 2 AGE อายุ 2 ระบุตามจริง 3 Level ชั้นปี 1: ปี1 2: ปี2 1 3: ปี3 4: ปี4 4 GPA คะแนนเฉลี่ยสะสม 1: ต่ากว่า 2.00 2: 2.01 - 2.50 1 3: 2.51 - 3.00 4: ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป 5 SALARY รายได้ของนักศึกษาต่อเดือน 1: ต่ากว่า 3000 บาท 2: 3001 – 5000 บาท 1 3: 5001 - 7000 บาท 4: 7000 บาทขึ้นไป 6 Accomm สถานที่พัก 1: หอพักของมหาวิทยาลัย odation 2: หอพักของเอกชนหรือบ้านเช่า 1 3: บ้านตนเอง 4: บ้านญาติ
 5. 5. พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 5ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง คาถาม ชื่อ รายการข้อมูล ขนาด ค่าที่เป็นไปได้และ ที่ ตัวแปร ตัวแปร ความหมาย 7 Action7 คุณเคยไปเที่ยวสถานบันเทิงหรือไม่ 1: เคย 1 2: ไม่เคย 8 Action8 สถานบันเทิงใดทีนักศึกษาไปบ่อย ่ 1. ร้านเหล้า มากที่สุด 2. ร้านคาราโอเกะ 1 3. ร้านอาหารกึ่งผับ 4. อาบ-อบ-นวด 9 Action9 ช่วงเวลาใดที่นักศึกษาไปเที่ยวสถาน 1: 19.00 - 21.00 น. บันเทิง 2: 21.01 - 23.00 น. 3: 23.01 - 01.00 น. 1 4: 01.01 - 02.00 น. 5: อื่นๆ (โปรดระบุ )........... 10 Action10 ความถี่โดยเฉลี่ยในการไปเที่ยวสถาน 1: ทุกวัน บันเทิงของนักศึกษา 2: 2 - 3 วัน/ครั้ง 3: สัปดาห์ละครั้ง 1 4: 2 - 3 ครั้ง/สัปดาห์ 5: เดือนละครั้ง 6: อื่นๆ (โปรดระบุ )........ 11 Action11 นักศึกษาใช้เวลาในการเที่ยวแต่ละครั้ง 1: น้อยกว่า 2 ชั่วโมง นานเท่าใด 1 2: 2 - 3 ชั่วโมง 3: 3 ชั่วโมงขึ้นไป 12 Action12 นักศึกษากระทาสิ่งใดบ้าง เมื่ออยู่ใน 1.ดื่มเครื่องดื่ม สถานบันเทิง แอลกอฮอล์ อื่นๆ (โปรดระบุ).. 2.สูบบุหรี่ 1 3.ฟังเพลง 4.เต้นรา 5.รับประทานอาหาร 6.พูดคุยกับเพื่อน
 6. 6. พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 613 Action13 ค่าใช้จ่ายในการเข้าไปใช้บริการสถาน 1: ต่ากว่า 100 บาท บันเทิงของนักศึกษาโดยเฉลี่ยต่อครั้ง 2: 101 - 200 บาท/ครั้ง 3: 201 - 300 บาท 1 4: 301 - 400 บาท 5: 401 - 500 บาท 6: มากกว่า 500 บาท14 Action14 นักศึกษามักจะไปเที่ยวสถานบันเทิง 1. คนเดียว กับใคร 2. พี่/น้อง 1 3. เพื่อน 4. อื่นๆ (โปรดระบุ )...15 Action15 นักศึกษารู้จักสถานบันเทิงจากแหล่ง 1: วิทยุ ใด 2: โทรทัศน์ 3: ใบปลิว 4: หนังสือพิมพ์ 5: โปสเตอร์ 1 6: ป้ายโฆษณา 7: นิตยสารและวารสาร 8: เพื่อน 9: อื่นๆ ....................
 7. 7. พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 7ส่วนที่ 3 สาเหตุของการเที่ยวสถานบันเทิง คาถาม ชื่อตัวแปร รายการข้อมูล ขนาด ค่าที่เป็นไปได้และ ที่ ของตัว ความหมาย แปรด้านบุคคล 1 Cause 1 นักศึกษาต้องการหาประสบการณ์แปลก -เห็นด้วยมากที่สุด ใหม่ -เห็นด้วยมาก 1 -เห็นด้วยน้อย -เห็นด้วยน้อยที่สุด 2 Cause 2 นักศึกษารู้สึกว่าชอบบรรยากาศเวลา -เห็นด้วยมากที่สุด กลางคืน -เห็นด้วยมาก 1 -เห็นด้วยน้อย -เห็นด้วยน้อยที่สุด 3 Cause 3 นักศึกษารู้สึกเหงา -เห็นด้วยมากที่สุด -เห็นด้วยมาก 1 -เห็นด้วยน้อย -เห็นด้วยน้อยที่สุด 4 Cause 4 นักศึกษาต้องการประชันการแต่งกายตาม -เห็นด้วยมากที่สุด ความนิยม -เห็นด้วยมาก 1 -เห็นด้วยน้อย -เห็นด้วยน้อยที่สุด 5 Cause 5 นักศึกษาต้องการรู้จักเพื่อนต่างเพศ -เห็นด้วยมากที่สุด -เห็นด้วยมาก 1 -เห็นด้วยน้อย -เห็นด้วยน้อยที่สุดด้านสังคมและสภาพแวดล้อม 6 Cause 6 การโฆษณาของสถานบันเทิงทางสื่อ เช่น -เห็นด้วยมากที่สุด โทรทัศน์ วิทยุ ทาให้อยากเที่ยว -เห็นด้วยมาก 1 -เห็นด้วยน้อย -เห็นด้วยน้อยที่สุด 7 Cause 7 ระบบแสง สี เสียง ของสถานบันเทิง -เห็นด้วยมากที่สุด เป็นสิ่งที่ทาให้น่าสนใจ ทาให้อยากไปเที่ยว 1 -เห็นด้วยมาก -เห็นด้วยน้อย
 8. 8. พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 8 -เห็นด้วยน้อยที่สุดด้านครอบครัว 8 Cause 8 นักศึกษามีปัญหากับทางบ้าน -เห็นด้วยมากที่สุด -เห็นด้วยมาก 1 -เห็นด้วยน้อย -เห็นด้วยน้อยที่สุด ในส่วนที่3 คือแบบสอบถามเกี่ยวกับสาเหตุการเที่ยวสถานบันเทิง เป็นแบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่า 4 ระดับ โดยกาหนดค่าน้าหนักคะแนน ดังนี้ เห็นด้วยมากที่สุด เท่ากับ 4 คะแนน เห็นด้วยมาก เท่ากับ 3 คะแนน เห็นด้วยน้อย เท่ากับ 2 คะแนน เห็นด้วยน้อยที่สุด เท่ากับ 1 คะแนน การแปลความหมายของคะแนนผู้ศึกษากาหนดเกณฑ์การแปลผลไว้ดังนี้ คะแนนเฉลี่ย 3.26-4.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.25 หมายถึง ระดับด้วยมาก คะแนนเฉลี่ย 1.76-2.50 หมายถึง ระดับน้อย คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.75 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด
 9. 9. พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 9การวิเคราะห์ข้อมูล ในการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง ของนักศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบสารวจ โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย(Simple Random Sampling) จานวน 30 คนคณะผู้ศึกษาได้รับแบบสอบถามคืน 30 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อนาแบบสอบถามมาวิเคราะห์สามารถนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล คณะผู้ศึกษาได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม คิดเป็นค่าร้อยละ ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง คิดเป็นค่าร้อยละ ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุของการเที่ยวสถานบันเทิง คิดเป็นค่าเฉลี่ย และส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตามตารางที่ 1 ดังนี้ ตารางที่ 1 แสดงจานวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะส่วนบุคคล จานวน ร้อยละเพศ1. ชาย 11 36.72. หญิง 19 63.3 รวม 30 100.00อายุ1. 18 ปี 7 23.32. 19 ปี 5 16.73. 20 ปี 10 33.34. 21 ปี 8 26.7 รวม 30 100.00ชั้นปี1. ปี 1 10 33.32. ปี 2 10 33.33. ปี 3 10 33.3 รวม 30 100.00คะแนนสะสมเฉลี่ย1. ยังไม่มีคะแนนสะสมเฉลี่ย(ชั้นปี1) 10 33.3
 10. 10. พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 102. ต่ากว่า 2.00 1 3.33. 2.01-2.50 7 23.34. 2.51-3.00 8 26.75. ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป 4 13.3 รวม 30 100.00รายได้/เดือน1. ต่ากว่า 3000 บ. 1 3.32. 3001-5000 บ. 16 53.33. 5001-7000 บ. 8 26.74. 7000 บ.ขึ้นไป 5 16.7 รวม 30 100.00สถานที่พัก1. หอพักมหาลัย 11 36.72. หอพักเอกชนหรือบ้านเช่า 13 43.33. บ้านตนเอง 5 16.74. บ้านญาติ 1 3.3 รวม 30 100.00 จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงจากนักศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น จานวน 30 คน ผลการวิเคราะห์ว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คือ มีเพศหญิงจานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 63.3 เพศชาย จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 36.7 อายุปัจจุบันของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีอายุ20 ปี จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 รองลงมาอายุ 21 ปี จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 26.7 ชั้นปีการศึกษา ปี1 ปี2 ปี3 มีจานวนชั้นปีละ 10 คนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 33.3 คะแนนสะสมเฉลี่ยส่วนใหญ่(ยกเว้นชั้นปี 1 เนื่องจากยังไม่มีคะแนนสะสมเฉลี่ย จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3) ดังนั้นคะแนนสะสมเฉลี่ยส่วนใหญ่จึงอยู่ในช่วงระหว่าง 2.51-3.00 จานวน 8คน คิดเป็นร้อยละ26.7 รองลงมาอยู่ในช่วง 2.01-2.50 จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3 กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ อยู่ที 3,001-5,000 บาทต่อเดือน จานวน 16คน คิดเป็นร้อยละ 53.3 รองลงมามีรายได้ อยู่ที่5,001-7,000 บาทต่อเดือน จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ26.7 สถานที่พักอาศัยส่วนใหญ่อาศัยหอพักเอกชนหรือบ้านเช่า จานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ43.3 รองลงมาอาศัยที่หอพักมหาลัย จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 36.7
 11. 11. พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 11ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง ตามตารางที่ 2.1-2.9 ดังนี้ ตารางที่ 2.1 แสดงจานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามการเคยไปเที่ยวสถานบันเทิง เคยไปเที่ยวสถานบันเทิงหรือไม่ จานวน ร้อยละ1. เคย 30 1002. ไม่เคย 0 0 รวม 30 100.00 จากตาราง 2.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาทั้งหมด เคยไปเที่ยวสถานบันเทิง คิดเป็นร้อยละ 100 ตารางที่ 2.2 แสดงจานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามสถานบันเทิงที่ไปใช้บริการ สถานบันเทิง จานวน ร้อยละ 1. ร้านเหล้า 16 53.3 2. ร้านคาราโอเกะ 12 40.0 3. ร้านอาหารกึ่งผับ 2 6.7 รวม 30 100.00 จากตาราง 2.2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างชอบไปเที่ยวร้านเหล้ามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 53.3 รองลงมาร้านคาราโอเกะ คิดเป็นร้อยละ 40.00 ตารางที่ 2.3 แสดงจานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามช่วงเวลาที่ไปเที่ยวสถานบันเทิง ช่วงเวลา จานวน ร้อยละ1. 19.00 - 21.00 น. 4 13.32. 21.01 - 23.00 น. 16 53.33. 23.01 - 01.00 น. 8 26.74. 01.01 - 02.00 น. 1 3.35. 02.01 – 06.00 น. 1 3.3 รวม 30 100.00 จากตารางที่ 2.3 พบว่า ช่วงเวลาที่กลุ่มตัวอย่างไปเที่ยวสถานบันเทิงมากที่สุด คือ 21.01- 23.00 น.คิดเป็นร้อยละ 53.3 รองลงมา 23.01- 01.00 น. คิดเป็นร้อยละ 26.7
 12. 12. พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 12 ตารางที่ 2.4 แสดงจานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามความถี่การไปเที่ยวสถานบันเทิง ความถี่ จานวน ร้อยละ 1. 2- 3 วัน/ครั้ง 2 6.7 2. สัปดาห์ละครั้ง 5 16.7 3. 2 - 3 ครั้ง/สัปดาห์ 6 20.0 4. เดือนละครั้ง 13 43.3 5. อื่นๆ 4 13.3 รวม 30 100.00 จากตารางที่ 2.4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความถี่ในการไปเที่ยวสถานบันเทิง เดือนละครั้ง คิดเป็นร้อย43.3 อันดับสอง 2-3 ครั้ง/สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 20.0 และอันดับสาม สัปดาห์ละครั้ง คิดเป็นร้อยละ 16.7 ตารางที่ 2.5 แสดงจานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามระยะเวลาในการเที่ยวสถานบันเทิงต่อครั้ง ระยะเวลา จานวน ร้อยละ 1. น้อยกว่า 2 ชั่วโมง 2 6.7 2. 2 - 3 ชั่วโมง 17 56.7 11 36.7 3. 3 ชั่วโมงขึ้นไป รวม 30 100.00 จากตารางที่ 2.5 พบว่า ระยะเวลาต่อครั้งของกลุ่มตัวอย่างในการเที่ยวสถานบันเทิง คือ 2-3 ชั่วโมงคิดเป็นร้อยละ 56.7 รองลงมา 3 ชั่วโมงขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 36.7 ตารางที่ 2.6 แสดงจานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามการกระทาเมื่อไปเที่ยวสถานบันเทิง การกระทา จานวน ร้อยละ 1. ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 13 43.3 2. สูบบุหรี่ 2 6.7 4 13.3 3. ฟังเพลง 1 3.3 4. เต้นรา 1 3.3 5. รับประทานอาหาร 9 30.0 6. พูดคุยกับเพื่อน รวม 30 100.00
 13. 13. พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 13 จากตารางที่ 2.6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เมื่อไปเที่ยวสถานบันเทิงนิยมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 43.3 อันดับสอง คือ พูดคุยกับเพื่อน คิดเป็นร้อยละ 30.0 และอันดับสาม คือ ฟังเพลง คิดเป็นร้อยละ 13.3 ตารางที่ 2.7 แสดงจานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามค่าใช้จ่ายในการเที่ยวสถานบันเทิงต่อครั้ง จานวนเงิน จานวน ร้อยละ 1. ต่ากว่า 100 บาท 3 10.0 2. 101 - 200 บาท 9 30.0 12 40.0 3. 201 - 300 บาท 3 10.0 4. 301 - 400 บาท 1 3.3 5. 401 - 500 บาท 2 6.7 6. มากกว่า 500 บาท รวม 30 100.00 จากตารางที่ 2.7 พบว่า ค่าใช้จ่ายของกลุ่มตัวอย่างในการเที่ยวสถานบันเทิงต่อครั้ง คือ 201-300บาท คิดเป็นร้อยละ 40.0 รองลงมา 101-200 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.0 ตารางที่ 2.8 แสดงจานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามบุคคลที่ไปเที่ยวสถานบันเทิงกับผู้ตอบแบบสอบถาม บุคคล จานวน ร้อยละ 1. คนเดียว 1 3.3 2. พี่/น้อง 2 6.7 27 90.0 3. เพื่อน รวม 30 100.00 จากตารางที่ 2.8 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมักไปเที่ยวสถานบันเทิงกับเพื่อนเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ90.0 อันดับสองไปกับพี่/น้อง คิดเป็นร้อยละ 6.7 และอันดับสามไปคนเดียว คิดเป็นร้อยละ 3.3
 14. 14. พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 14 ตารางที่ 2.9 แสดงจานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามแหล่งข่าวเกี่ยวกับสถานบันเทิง แหล่งข่าว จานวน ร้อยละ 1. ใบปลิว 1 3.3 2. ป้ายโฆษณา 2 6.7 24 80.0 3. เพื่อน 3 10.0 4. อื่นๆ รวม 30 100.00 จากตารางที่ 2.9 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ทราบข่าวสารเกี่ยวกับแหล่งเที่ยวสถานบันเทิงจากเพื่อนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 80.0 อันดับสองจากป้ายโฆษณา คิดเป็นร้อยละ 6.7 และอันดับสามจากใบปลิวคิดเป็นร้อยละ 3.3ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุของการเที่ยวสถานบันเทิง ตามตารางที่ 3.1-3.4 ดังนี้ ตารางที่ 3.1 จานวนค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสาเหตุการเที่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษา สาเหตุของการเที่ยวสถานบันเทิง ˉ x S.D. ระดับ ด้านบุคคล 2.68 .645 มาก ด้านสังคมและสภาพแวดล้อม 2.70 .702 มาก ด้านครอบครัว 1.53 .937 น้อยที่สุด รวม 2.30 .494 น้อย จากตารางที่ 3.1 พบว่า ในภาพรวม ปัจจัยทั้ง 3 ด้าน เป็นสาเหตุสาคัญ ในระดับน้อย ˉ(x = 2.30, S.D.= .494) ในการไปเที่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น โดยเมื่อ ˉพิจารณารายด้านพบว่า ปัจจัยด้านสังคมและสภาพแวดล้อมเป็นสาเหตุสาคัญอันดับแรก (x = 2.70, S.D.= ˉ.702) อันดับสองคือ ปัจจัยด้านบุคคล (x = 2.68, S.D.= .645) และอันดับสุดท้ายคือ ปัจจัยด้านครอบครัว ˉ(x = 1.53, S.D.= .937)
 15. 15. พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 15 ตารางที่ 3.2 จานวนค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสาเหตุการเที่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษาจาแนกรายด้านบุคคล ปัจจัยด้านบุคคล ˉ x S.D. ระดับ นักศึกษาต้องการหาประสบการณ์แปลกใหม่ 3.17 .699 มาก นักศึกษารู้สึกว่าชอบบรรยากาศเวลากลางคืน 2.80 .887 มาก นักศึกษารู้สึกเหงา 2.80 .997 มาก นักศึกษาต้องการประชันการแต่งกายตามความนิยม 2.07 1.015 น้อย นักศึกษาต้องการรู้จักเพื่อนต่างเพศ 2.57 1.040 มาก รวม 2.68 .645 มาก จากตารางที่ 3.2 พบว่า ในภาพรวม ปัจจัยด้านบุคคลเป็นสาเหตุในการเที่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่านักศึกษาต้องการหา ˉประสบการณ์แปลกใหม่ เป็นสาเหตุสาคัญอันดับแรก (x =3.17, S.D.= .699) อันดับสองคือ นักศึกษารู้สึกว่า ˉ ˉชอบบรรยากาศเวลากลางคืน (x =2.80, S.D.= .887) และนักศึกษารู้สึกเหงา (x =2.80, S.D.= .997) และ ˉอันดับสามคือ นักศึกษาต้องการรู้จักเพื่อนต่างเพศ (x =2.57, S.D.= . 1.040) ตามลาดับ ตารางที่ 3.3 จานวนค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสาเหตุการเที่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษา จาแนกรายด้านสังคมและสภาพแวดล้อม ปัจจัยด้านสังคมและสภาพแวดล้อม ˉ x S.D. ระดับ - การโฆษณาของสถานบันเทิงทางสื่อ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ ทาให้ 2.50 .731 น้อย อยากเที่ยว - ระบบแสง สี เสียง ของสถานบันเทิงเป็นสิ่งที่ทาให้น่าสนใจ ทา 2.90 .803 มาก ให้อยากไปเที่ยว รวม 2.70 .702 มาก จากตารางที่ 3.3 พบว่า ในภาพรวม ปัจจัยด้านสังคมและสภาพแวดล้อมเป็นสาเหตุในการเที่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าระบบแสง สี เสียง ของสถานบันเทิงเป็นสิ่งที่ทาให้น่าสนใจ ทาให้อยากไปเที่ยว เป็นสาเหตุสาคัญอันดับแรก ˉ (x =2.90, S.D.= .803) และอันดับสองคือการโฆษณาของสถานบันเทิงทางสื่อ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ ทาให้ ˉอยากเที่ยว (x =2.50, S.D.= .731)
 16. 16. พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 16 ตารางที่ 3.4 จานวนค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสาเหตุการเที่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษาจาแนกรายด้านครอบครัว ปัจจัยด้านครอบครัว ˉ x S.D. ระดับ นักศึกษามีปัญหากับทางบ้าน 1.53 .937 น้อยที่สุด รวม 1.53 .937 น้อยที่สุด จากตารางที่ 3.4 พบว่า ในภาพรวม ปัจจัยด้านครอบครัวเป็นสาเหตุในการเที่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ในระดับน้อยที่สุด โดยเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า นักศึกษามีปัญหา ˉกับทางบ้าน (x =1.53, S.D.= .937)
 17. 17. พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 17 สรุป การศึกษา พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นเป็นการศึกษาเชิงสารวจ โดยมีวัตถุประสงค์การศึกษา เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงและเพื่อศึกษาสาเหตุการเที่ยวสถานบันเทิง ของนักศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น จานวน 30 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย(Simple Random Sampling) จาก3 ชั้นปี เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ชั้นปี คะแนนเฉลี่ยสะสม รายได้ของนักศึกษาต่อเดือน และสถานที่พัก ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง และส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสาเหตุของการเที่ยวสถานบันเทิง ในการวิเคราะห์ข้อมูล คณะผู้ศึกษาได้นาข้อมูลมาวิเคราะห์ค่าทางสถิติพื้นฐาน คือค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย เพื่อใช้อธิบายลักษณะสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง และพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น โดยใช้โปรแกรมโปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับวิจัย(SPSS) แล้วทาการแปลผลข้อมูลในรูปตารางนาเสนอประกอบคาบรรยายสรุปผลการศึกษา จากการศึกษาพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ได้ดังนี้ 1.พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ผลการศึกษาพบว่านักศึกษาชอบไปเที่ยวร้านเหล้ามากที่สุด ช่วงเวลาที่ไปเที่ยวสถานบันเทิงมากที่สุด คือ 21.01- 23.00 น. มีความถี่ในการไปเที่ยวสถานบันเทิง เดือนละครั้ง ระยะเวลาต่อครั้งของนักศึกษาในการเที่ยวสถานบันเทิง คือ2-3 ชั่วโมง นักศึกษาเมื่อไปเที่ยวสถานบันเทิงนิยมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากที่สุด ค่าใช้จ่ายในการเที่ยวสถานบันเทิงต่อครั้ง คือ 201-300 บาท นักศึกษามักไปเที่ยวสถานบันเทิงกับเพื่อนเป็นส่วนใหญ่ นักศึกษาส่วนใหญ่ทราบข่าวสารเกี่ยวกับแหล่งเที่ยวสถานบันเทิงจาก เพื่อนมากที่สุด 2.สาเหตุการเที่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น พบว่า ในภาพรวม ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย โดยเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ปัจจัยด้านสังคมและสภาพแวดล้อมมีผลมากที่สุด อันดับสอง คือปัจจัยด้านบุคคล และอันดับสุดท้ายคือปัจจัยด้านครอบครัว 2.1 ปัจจัยด้านบุคคลที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการเที่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นอยู่ในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่านักศึกษาต้องการหาประสบการณ์แปลกใหม่เป็นสาเหตุสาคัญอันดับแรก อันดับสองคือ นักศึกษารู้สึกว่าชอบบรรยากาศเวลากลางคืน และนักศึกษารู้สึกเหงา และอันดับสามคือ นักศึกษาต้องการรู้จักเพื่อนต่างเพศ ตามลาดับ
 18. 18. พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 18 2.2 ปัจจัยด้านสังคมและสภาพแวดล้อม ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการเที่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นอยู่ในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ระบบ แสง สี เสียงของสถานบันเทิงเป็นสิ่งที่ทาให้น่าสนใจ ทาให้อยากไปเที่ยว เป็นสาเหตุสาคัญอันดับแรก และอันดับสองคือการโฆษณาของสถานบันเทิงทางสื่อ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ ทาให้อยากเที่ยว 2.3 ปัจจัยด้านครอบครัวที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการเที่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นอยู่ในระดับน้อยทีสุด โดยเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า นักศึกษามีปัญหากับทางบ้าน ่
 19. 19. พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 19 เอกสารอ้างอิงวัลภา แซ่อึ้ง. (2548). พฤติกรรมการเที่ยวกลางคืนของนักศึกษาในเขตจังหวัดชลบุรี. ชลบุรี: วิทยาลัยการ บริการรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา.
 20. 20. พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 20ภาคผนวก
 21. 21. พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 21ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามFrequencies Statistics เพศ อายุ ชั้นปี คะแนนสะสมเฉลี่ย รายได้/เดือน สถานที่พก ั Valid 30 30 30 30 30 30N Missing 0 0 0 0 0 0Frequency Table เพศ Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent ชาย 11 36.7 36.7 36.7Valid หญิง 19 63.3 63.3 100.0 Total 30 100.0 100.0 อายุ Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 18 7 23.3 23.3 23.3 19 5 16.7 16.7 40.0Valid 20 10 33.3 33.3 73.3 21 8 26.7 26.7 100.0 Total 30 100.0 100.0 ชั้นปี Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent ปี 1 10 33.3 33.3 33.3 ปี 2 10 33.3 33.3 66.7Valid ปี 3 10 33.3 33.3 100.0 Total 30 100.0 100.0
 22. 22. พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 22 คะแนนสะสมเฉลี่ย Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 0 10 33.3 33.3 33.3 ต่ากว่า 2.00 1 3.3 3.3 36.7 2.01-2.50 7 23.3 23.3 60.0Valid 2.51-3.00 8 26.7 26.7 86.7 ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป 4 13.3 13.3 100.0 Total 30 100.0 100.0 รายได้ /เดือน Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent ต่ากว่า 3000 บ. 1 3.3 3.3 3.3 3001-5000 บ. 16 53.3 53.3 56.7Valid 5001-7000 บ. 8 26.7 26.7 83.3 7000 บ.ขึ้นไป 5 16.7 16.7 100.0 Total 30 100.0 100.0 สถานที่พก ั Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent หอพักมหาลัย 11 36.7 36.7 36.7 หอพักเอกชนหรื อบ้านเช่า 13 43.3 43.3 80.0Valid บ้านตนเอง 5 16.7 16.7 96.7 บ้านญาติ 1 3.3 3.3 100.0 Total 30 100.0 100.0
 23. 23. พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 23ตอนที่ 2 พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงFrequenciesFrequency Table คุณเคยไปเที่ยวสถานบันเทิงหรือไม่ Frequency Percent Valid Percent Cumulative PercentValid เคย 30 100.0 100.0 100.0 สถานบันเทิงใดที่นักศึกษาไปบ่ อยมากที่สุด Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent ร้านเหล้า 16 53.3 53.3 53.3 ร้านคาราโอเกะ 12 40.0 40.0 93.3Valid ร้านอาหารกึ่งผับ 2 6.7 6.7 100.0 Total 30 100.0 100.0 ช่ วงเวลาใดที่นักศึกษาไปเที่ยวสถานบันเทิงใน Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 19.00-21.00 น. 4 13.3 13.3 13.3 21.01-23.00 น. 16 53.3 53.3 66.7 23.01-01.00 น. 8 26.7 26.7 93.3Valid 01.01-02.00 น. 1 3.3 3.3 96.7 อื่นๆ 1 3.3 3.3 100.0 Total 30 100.0 100.0
 24. 24. พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 24 ความถี่โดยเฉลี่ยในการไปเที่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษา Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 2-3 วัน/ครั้ ง 2 6.7 6.7 6.7 สัปดาห์ละครั้ง 5 16.7 16.7 23.3 2-3 ครั้ง/สัปดาห์ 6 20.0 20.0 43.3Valid เดือนละครั้ง 13 43.3 43.3 86.7 อื่นๆ 4 13.3 13.3 100.0 Total 30 100.0 100.0 นักศึกษาใช้ เวลาในการเที่ยวแต่ละครั้งนานเท่ าใด Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent น้อยกว่า 2 ชม. 2 6.7 6.7 6.7 2-3 ชม. 17 56.7 56.7 63.3Valid 3 ชม.ขึ้นไป 11 36.7 36.7 100.0 Total 30 100.0 100.0 นักศึกษากระทาสิ่ งใดบ้ าง เมื่ออยู่ในสถานบันเทิง Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent ดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ 13 43.3 43.3 43.3 สูบบุหรี่ 2 6.7 6.7 50.0 ฟังเพลง 4 13.3 13.3 63.3Valid เต้นรา 1 3.3 3.3 66.7 รับประทานอาหาร 1 3.3 3.3 70.0 พูดคุยกับเพื่อน 9 30.0 30.0 100.0 Total 30 100.0 100.0
 25. 25. พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 25 ค่าใช้ จ่ายในการเข้ าไปใช้ บริการสถานบันเทิงของนักศึกษาโดยเฉลี่ยต่อครั้ง Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent ต่ากว่า 100 บ. 3 10.0 10.0 10.0 101-200 บ. 9 30.0 30.0 40.0 201-300 บ 12 40.0 40.0 80.0Valid 301-400 บ. 3 10.0 10.0 90.0 401-500 บ. 1 3.3 3.3 93.3 มากกว่า 500 บ. 2 6.7 6.7 100.0 Total 30 100.0 100.0 นักศึกษามักจะไปเที่ยวสถานบันเทิงกับใคร Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent คนเดียว 1 3.3 3.3 3.3 พี่/น้อง 2 6.7 6.7 10.0Valid เพื่อน 27 90.0 90.0 100.0 Total 30 100.0 100.0 นักศึกษารู้จกสถานบันเทิงจากแหล่ งใด ั Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent ใบปลิว 1 3.3 3.3 3.3 ป้ ายโฆษณา 2 6.7 6.7 10.0Valid เพื่อน 24 80.0 80.0 90.0 อื่นๆ 3 10.0 10.0 100.0 Total 30 100.0 100.0
 26. 26. พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 26ตอนที่ 3 สาเหตุของการเที่ยวสถานบันเทิงFrequenciesสาเหตุการเที่ยวสถานบันเทิง (แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รวม ทั้ง 3 ด้าน) Statistics Valid 30N Missing 0Mean 2.30Std. Deviation .494 สาเหตุการเที่ยวสถานบันเทิง Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 1 1 3.3 3.3 3.3 2 1 3.3 3.3 6.7 2 1 3.3 3.3 10.0 2 1 3.3 3.3 13.3 2 3 10.0 10.0 23.3 2 1 3.3 3.3 26.7 2 2 6.7 6.7 33.3 2 1 3.3 3.3 36.7 2 2 6.7 6.7 43.3 2 2 6.7 6.7 50.0 2 1 3.3 3.3 53.3 2 3 10.0 10.0 63.3Valid 2 1 3.3 3.3 66.7 3 1 3.3 3.3 70.0 3 1 3.3 3.3 73.3 3 1 3.3 3.3 76.7 3 1 3.3 3.3 80.0 3 1 3.3 3.3 83.3 3 1 3.3 3.3 86.7 3 1 3.3 3.3 90.0 3 1 3.3 3.3 93.3 3 1 3.3 3.3 96.7 3 1 3.3 3.3 100.0 Total 30 100.0 100.0
 27. 27. พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 27Frequenciesแสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จาแนกรายด้าน Statistics จาแนกด้านบุคคล จาแนกด้านสังคม จาแนกด้านครอบครัว Valid 30 30 30N Missing 0 0 0Mean 2.68 2.70 1.53Std. Deviation .645 .702 .937Frequency Table จาแนกด้ านบุคคล Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 2 2 6.7 6.7 6.7 2 4 13.3 13.3 20.0 2 5 16.7 16.7 36.7 2 2 6.7 6.7 43.3 3 2 6.7 6.7 50.0 3 5 16.7 16.7 66.7Valid 3 2 6.7 6.7 73.3 3 2 6.7 6.7 80.0 3 2 6.7 6.7 86.7 4 2 6.7 6.7 93.3 4 1 3.3 3.3 96.7 4 1 3.3 3.3 100.0 Total 30 100.0 100.0
 28. 28. พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 28 จาแนกด้ านสั งคม Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 1 1 3.3 3.3 3.3 2 7 23.3 23.3 26.7 3 9 30.0 30.0 56.7Valid 3 7 23.3 23.3 80.0 4 3 10.0 10.0 90.0 4 3 10.0 10.0 100.0 Total 30 100.0 100.0 จาแนกด้ านครอบครัว Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 1 21 70.0 70.0 70.0 2 4 13.3 13.3 83.3Valid 3 3 10.0 10.0 93.3 4 2 6.7 6.7 100.0 Total 30 100.0 100.0

×