Dsw alther media present 2011

598 views

Published on

New/community Media & New Social Movement
นำเสนอในงาน วัน ‘สื่อ’ ทางเลือกชายแดนใต้
13 มีนาคม 2554

จัดโดย
เครือข่ายสื่อภาคประชาสังค มชายแดนใต้
ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภา คใต้
สถานวิจัยความขัดแย้งและคว ามหลากหลายวัฒนธรรมภาคใต้
มูลนิธิซาซากาว่าเพื่อสันต ิภาพ แห่งประเทศญี่ปุ่น
เครือข่ายช่างภาพชายแดนใต้
Southern Peace Media Group
InSouth
ฯลฯ

Published in: News & Politics, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
598
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Dsw alther media present 2011

 1. 1. New/community Media & New Social Movement วัน ‘สื่อ’ ทางเลือกชายแดนใต 13 มีนาคม 2554 จัดโดย เครือขายสื่อภาคประชาสังคมชายแดนใต ศูนยเฝาระวังสถานการณภาคใต สถานวิจัยความขัดแยงและความหลากหลายวัฒนธรรมภาคใต มูลนิธิซาซากาวาเพื่อสันติภาพ แหงประเทศญี่ปุน เครือขายชางภาพชายแดนใต Southern Peace Media Group InSouth ฯลฯ
 2. 2. !"#$%&(&)*+,-./01$23/240,56+0780%509 76:0;792547 - 6<7=0>?5@A92554 (86 $1BC5) 7&$D+<60:EAF?GH%*G5910,660 9$D+<60:EA7&!"#$%&(&)*+,-.I1#:?//01$23/92405)5912,126 :05,000 ><F@4,500 2405)5!"#$%&(&)*+ 4,512 2405)5!"#/01$23/4,000 :)79KLMNO9:0 :)79PLQRQ9:03,500 7<%-*73,000 2,728 7<%-*7 2,4682,500 ><F@2,000 1,7651,5001,000 I7J:./< I7J:./< 525 500 128 0 !"# $"%&($ ที่มา: ศูนยเฝาระวังสถานการณภาคใต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี, 2554
 3. 3. พื้นที่ทางการเมืองปจจุบัน การพูดคุย การพูดคุย มีรองรอยของการพูดคุย ไมมีทิศทาง ไมมีขอผูกมัดทางการเมือง ไมมีความมุงมั่น  (Pol.will) ไมมีเอกภาพ/  แขงขัน เริ่มมีการรวมตัวกันมากขึ้น ไมมีพลังผลักดัน/เปลี่ยนแปลง มีการทำงานความคิดมากขึ้น ทิศทางการขับเคลื่อนไมชัดเจนมีเวทีสาธารณะเชิงนโยบายมากขึ้น ทำงานเชิงรับมากกวาเชิงรุก มีแหลงทุนมากขึ้น ความสัมพันธกับรัฐ บทบาทผูหญิงเพิ่มมากขึ้น ตกเปนเหยื่อ/  ถูกกระทำ/  กลัว วัฒนธรรมเขมแข็ง ถูกนำมาอาง  มีสวนรวมนอย ปญหาการสื่อสาร ขาดภูมิคุมกัน
 4. 4. การเมืองนำการทหารดวยการเปด เจรจา  ขบวนการตองมีเอกภาพ และลดปฏิบัติการรุนแรงลง พื้นที่ทางการเมือง รัฐบาลสรางเอกภาพพรอมเจรจา (Best  Case) ลดกำลังทหารในพื้นที่ที่ไมมีความ จำเปนอยางมีขั้นตอน ยกเลิกกฎหมายพิเศษและสราง ความเขมแข็งกับกระบวนการ -­‐ มีศักยภาพเชิงองคกร  เชน  สภา ยุติธรรม ประชาชน  และมีพลังอำนาจใน ลดปฏิบัติการใชความรุนแรง การชี้ทิศทางนโยบาย -­‐  เสรีภาพและคุณภาพของสื่อใน การเขาถึงความจริงและสราง ความเขาใจที่ถูกตอง ชุมชนใชสิทธิของตนเองตาม ครรลองประชาธิปไตยไดเต็มที่
 5. 5. มีสื่อใหมเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนใตจำนวนมาก“เว็บไซดเปดโอกาสใหคนทำสื่อ ซึ่งอาจไมมีประสบการณ จากที่เราเคยคิดวาการทำงานสื่อเปนเรื่องไกลตัว สื่อใหมทำใหคนรูสึกใกลชิดกับมันและเริ่มตนทำสื่อไดเอง ซึ่งในอนาคตเชื่อวาจะสามารถพัฒนาไปเปนมืออาชีพได ที่สำคัญสื่อใหมยังทำใหเราเปนอิสระจากแรงบีบตางๆ ที่สื่อกระแสหลักตองเจอ ทำใหเราสามารถนำเสียงที่ไมเคยถูกรับฟงออกไปขางนอกไดดวย” มาหามะสาบรี เจะเลาะ นักขาวพลเมือง Southern Peace Media Group
 6. 6. การรับรูขาวสารประชาชนจังหวัดชายแดนใต: ปตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา 4 อำเภอที่มา: สถานวิจัยความขัดแยงและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต (CSCD) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี, 2553
 7. 7. Televisions ยกระดับการสื่อสารสาธารณะเพื่อการเปลี่ยนแปลง news เปนกระบวนการสื่อสารทางเดียว ตองใช ‘สื่อผสมผสาน’ (mix media) papers Mass Media จากผูสงสาร ➟ ผูรับสาร ❊ เปาหมายการสื่อสาร: โนมนาวชักชวน world / Global สื่อสาร สงตอ กำหนดและผลักดัน นโยบายสาธารณะ social network • การสื่อสารถึง “กลุมเปาหมาย” โดยตรง • มีการ “สนทนา” กันอยางใกลชิด new media นักขาวพลเมือง • ผูรับสารเปลี่ยนบทบาทเปนผูสื่อสารเอง • เปนเครื่องมือขบวนการเคลื่อนไหวทาง สังคมระดับตางๆ ไดCommunities วิทยุชุมชน สื่อบุุคคล เวทีชุมชน สื่อชุมชน / Local วิทยุ หอกระจายขาว สื่อวัฒนธรรม นิทรรศการภาพ วิทยุทองถิ่น เปนกระบวนการสื่อสารสองทาง ระหวางผูรับสารและผูสื่อสาร มีลักษณะสื่อสาระหวางกลุม เครือขายสูง เปาหมายการสื่อสาร: เพื่อทำความเขาใจกัน
 8. 8. การสื่อสารเรื่อง ‘ตองหาม’: นครปาตานี (Autonomy) สูการออกแบบรูปแบบ “การปกครองทองถิ่นรูปแบบพิเศษ” ThaiPBS ทีวีสาธารณะ • รายการวาระประเทศไทย world / Global • รายการเปลี่ยนประเทศไทย ❊ • ใชพื้นที่สื่อเปน “พื้นที่ทางการเมือง” • เชื่อมคน - เครือขาย - ความรู สื่อสาร สงตอ • กำหนด “วาระการสื่อสาร” social network กำหนดและผลักดัน • ถายทอดสดออนไลน ใหเสียง “คนใน” ออกสูภายนอก นโยบายสาธารณะ • รวมมือกับสื่อมวลชนในการผลักเปนนโยบายสาธารณะ new media นักขาวพลเมือง สื่อสารเสียง “คนใน”: รอยคลิปรอยเสียงCommunities วิทยุ Local วิทยุชุมชน เวทีวิชาการสาธารณะ: เวทีรับฟงความเห็น วิทยุทองถิ่น 47 เวที นครปตตานีภายใตรัฐธรรมนูญไทย สื่อบุุคคล
 9. 9. Mass Media Communication on Forbidden: Autonomy To design patterns. "special form of local government. " ThaiPBS world / Global • ‘Agenda Thailand’ Program 5 times • ‘Change Thailand’ Program 5 series • Media space is ‘Political space’ ❊ • Connecting people - networks - knowledge. • Have "The agenda of the communication. " Forward • Live online for ‘Inside out’ social network • Cooperation with mass media in pushing Communications. public policy. Shape and drive new media citizen public policy. reporters 100 Clips, 100 Voices, 100 Views on One Question: Governance and Administration of the Deep South, the Way it Should be?Communities radio local radio Local Academic public forum. City Pattani under the Thai constitution. 47 Public community personal Hearing Forums (media) radio media
 10. 10. หลังภัยพิบัติ: กรณีภัยพิบัติปลายป 2553 • รายการเวทีสาธารณะ ThaiPBS • นักขาวสวนกลางลงพื้นที่ รายงานขาวเชิงลึกมากขึ้น ❊ world / Global สื่อสาร สงตอ กำหนดและผลักดัน นโยบายสาธารณะ social network new media นักขาวพลเมืองCommunities วิทยุชุมชน สื่อบุุคคล เวทีชุมชน เครือขายชางภาพ นิทรรศการ Local วิทยุ หอกระจายขาว ชายแดนใต ภาพถายเฉพาะกิจ วิทยุทองถิ่น
 11. 11. Mass media Case study: Disaster late 2010 After disaster November 2010: • Public Forum Program of ThaiPBS • Journalists/Mass media from Bangkok more in-depth reporting. ❊ world / Global Forward Communications. Shape and drive social network public policy. new media Citizen reportersCommunities Specialized Local radio community radio community personal community photo journalists photo exhibition broadcasting media forum network (media) local radio tower
 12. 12. ผลิตวัตถุทางวาทกรรมเพื่อการเคลื่อนไหว ความยุติธรรม เขตปกครองพิเศษ กระบวน ภาควิชาการ การเจรจา สื่อสาธารณะ ภาคประชาสังคม
 13. 13. Autonomy Justice Peace Process Peace Talk Knowledge Process NetworksMedia Networks Civil Society Networks Civil Society Media Object of discourse to produce movement
 14. 14. ประเมินภาคประชาสังคมพื้นที่ชายแดนใตในสถานการณความไมสงบ เยียวยา สมาคมทาง เศรษฐกิจ + ภาคประชาสังคมเพิ่มขึ้นเชิงปริมาณ แตละองคกรมี “วาระ” การทำงานชัดเจน สิทธิ แหลงทุน - ยังไมสามารถรวมตัวสรางพลังอำนาจ การศึกษา ศาสนา มนุษยชน ตอรองกับผูใชความรุนแรงทุกฝายได สื่อสาร สาธารณสุข ขาดเปาหมายกระบวนการสันติภาพรวมกัน วิชาการ ทรัพยากร สาธารณะ และสิ่งแวดลอม เครือขาย peace พัฒนาชุมชน โจทยพื้นฐาน: “เราจะอยูรวมกันไดอยางไร?” dialogueที่มา: โครงการจัดทำแผนผังองคกรประชาสังคม องคกรชุมชนที่ทำงานในจังหวัดชายแดนใต ศูนยเฝาระวังสถานการณภาคใต, 2554
 15. 15. คาดหวังภาคประชาสังคมสรางพื้นที่ทางการเมือง สมาคมทาง เศรษฐกิจ ความรุนแรงลด เยียวยา มากขึ้น การศึกษา สิทธิ แหลงทุน ศาสนา มนุษยชน พื้นที่ทางการเมือง สื่อสาร สาธารณสุขวิชาการ สาธารณะ ทรัพยากรและ สิ่งแวดลอม นอยลง เครือขาย พัฒนาชุมชน ความรุนแรงเพิ่ม peace dialogue

×