การจัดการเรียนการสอนแบบ Tgt

7,728 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
7,728
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
12
Actions
Shares
0
Downloads
103
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การจัดการเรียนการสอนแบบ Tgt

 1. 1. นำำเสนอ... อำจำรย์ เกษทิพย์ ศิริชยศิลป์ ั รำยวิชำกำรจัดกำรเรียนรู้ รหัสวิชำ 1022201
 2. 2. กำรจัด กำรเรีย นกำรสอนแบบ TGT (Teams – Games -Tournaments) กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบร่วมมือตำมรูปแบบTGT เป็นกำรเรียนแบบร่วมมือกันแข่งขันทำำกิจกรรม
 3. 3. ขั้น ตอนกำรจัด กิจ กรรม ขั้นที่ 1 ครูทบทวนบทเรียนที่เรียนมำแล้วครั้งก่อน ด้วยกำรซักถำมและอธิบำย ตอบข้อสงสัยของนักเรียน ขั้นที่ 2 จัดกลุมแบบคละกัน (Home Team) กลุ่ม 3-4 ่คน ขั้นที่ 3 แต่ละทีมศึกษำหัวข้อที่เรียนในวันนี้จำกแบบฝึก(Worksheet And Answer Sheet) นัก เรียนแต่ละคนทำำหน้ำที่และปฏิบัติตำมกติกำของ Cooperative Learningเช่น เป็นผู้จดบันทึก ผู้คำำนวณ ผู้สนับสนุน เมื่อสมำชิกทุกคนเข้ำใจและสำมำรถทำำแบบฝึกหัดได้ถูกต้องทุกข้อ ทีมจะ
 4. 4. ขั้น ตอนการจัด กิจ กรรม (ต่อ )ขั้นที่ 4 การแข่งขันตอบปัญหา (Academic Games Tournament) 4.1ครูทำาหน้าที่เป็นผู้จัดการห้องเรียน โดยแบ่งตาม ความสามารถของนักเรียน เช่น โต๊ะที่ 1 เป็นโต๊ะแข่งขันสำาหรับนักเรียนที่มีความ สามารถเก่งมาก โต๊ะที่ 2 และ 3 เป็นโต๊ะแข่งขันสำาหรับนักเรียนที่มี ความสามารถปานกลาง โต๊ะที่ 4 เป็นโต๊ะที่แข่งขันสำาหรับนักเรียนที่มีความ สามารถอ่อน
 5. 5. ขั้น ตอนการจัด กิจ กรรม (ต่อ ) 4.2 ครูแจกซองคำาถามจำานวน 10 คำาถามให้ทุกโต๊ะ(เป็นคำาถามเหมือนกัน) 4.3 นักเรียนเปลี่ยนกันหยิบซองคำาถามทีละ 1 ซอง (1คำาถาม) แล้ววางลงกลางโต๊ะ 4.4 นักเรียน 3 คนที่เหลือคำานวณหาคำาตอบ จากคำาถามที่ อ่าน เขียนคำาตอบลงในกระดาษคำาตอบที่แต่ละคนมีอยู่ 4.5 นักเรียนคนที่ทำาหน้าที่อ่านคำาถามจะเป็นคนให้คะแนน โดยมีกติกาการให้คะแนน ดังนี้ 4.5.1 ผู้ตอบถูกเป็นคนแรก จะได้ 2 คะแนน 4.5.2 ผู้ตอบถูกคนต่อไป จะได้คนละ 1 คะแนน 4.5.3 ถ้าตอบผิด ให้ 0 คะแนน
 6. 6. ขั้น ตอนการจัด กิจ กรรม (ต่อ ) 4.6 ทำาขั้นตอนที่ 4.3 - 4.5 โดยผลัดกันอ่านคำาถามจนกว่าคำาถามจะหมด 4.7 นักเรียนทุกคนรวมคะแนนของตัวเอง โดยที่ทุกคนควรได้ตอบคำาถามจำานวนเท่าๆ กัน จัดลำาดับของคะแนนที่ได้ ซึ่งกำาหนดโบนัสของแต่ละโต๊ะดังนี้ โบนัส ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดที่ 1ประจำาโต๊ะแต่ละโต๊ะจะได้โบนัส 10 แต้ม ผู้ที่ได้คะแนนรองที่ 2 ประจำาโต๊ะแต่ละโต๊ะ จะได้โบนัส 8 แต้ม ผู้ที่ได้คะแนนรองที่ 3 ประจำาโต๊ะแต่ละโต๊ะ จะได้โบนัส 6 แต้ม
 7. 7. เทคนิค TGT (Team - Games – Tournament) เทคนิคการจัดกิจกรรม TGT เป็นเทคนิครูปแบบหนึ่งในการสอนแบบร่วมมือและมีลกษณะของกิจกรรมคล้ายกัน ักับ STAD แต่เพิ่มเกมและการแข่งขันเข้ามาด้วย เหมาะสำาหรับการจัดการเรียนการสอนในจุดประสงค์ที่มีคำาตอบถูกต้องเพียงคำาตอบเดียว
 8. 8. องค์ป ระกอบ 4 ประการ ของ TGT 1. การสอน เป็นการนำาเสนอความคิดรวบยอดใหม่หรือบท เรียนใหม่ อาจเป็นการสอนตรงหรือจัดในรูปแบบของการ อภิปราย หรือกลุมศึกษา ่ 2. การจัดทีม เป็นขั้นตอนการจัดกลุม หรือจัดทีมของนักเรียน ่ โดยจัดให้คละกันทั้งเพศ และความสามารถและทีมจะต้องช่วยกัน และกัน ในการเตรียมความพร้อมและความเข้มแข็งให้สมาชิกทุก คน 3. การแข่งขัน การแข่งขันมักจัดในช่วงท้ายสัปดาห์หรือท้าย บทเรียน ซึ่งจะใช้คำาถามเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนมาในข้อ 1 และ ผ่านการเตรียมความพร้อมของทีมมาแล้วการจัดโต๊ะแข่งขันจะมี หลายโต๊ะ แต่ละโต๊ะจะมีตัวแทนของกลุ่ม/ทีม แต่ละทีมมาร่วม แข่งขัน ทุกโต๊ะการแข่งขันควรเริ่มดำาเนินการเพือนำาไปเทียบหา ่ ค่าคะแนนโบนัส 4. การยอมรับความสำาเร็จของทีม ให้นำาคะแนนโบนัสของ แต่ละคนในทีมมารวมกันเป็นคะแนนของทีม และหาค่าเฉลี่ยทีมที่
 9. 9. ขั้น ตอนการจัด กิจ กรรมการเรีย นรู้1. ครูสอนความคิดรวบยอดใหม่ หรือบทเรียนใหม่ โดยอาจ ใช้ใบความรู้ให้นักเรียนได้ศึกษา หรือใช้กิจกรรมการศึกษา หาความรู้รูปแบบอื่นตามที่ครูเห็นว่าเหมาะสม2. แบ่งนักเรียนเป็นกลุม ๆ ละ 4 – 5 คน เพื่อปฏิบัติตามใบ ่ งาน3. นักเรียนแต่ละกลุมเตรียมความพร้อมให้กบสมาชิกใน ่ ั กลุมทุกคน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในบทเรียนและ ่ พร้อมที่จะเข้าสู่สนามแข่งขัน4. แต่ละกลุ่มประเมินความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของ สมาชิกในกลุม โดยอาจตั้งคำาถามขึ้นมาเองและให้สมาชิก ่ กลุมทดลองตอบคำาถาม ่
 10. 10. ขั้น ตอนการจัด กิจ กรรมการเรีย นรู้ (ต่อ )8. ทุกโต๊ะแข่งขันจะเริ่มดำาเนินการแข่งขันพร้อมๆกันโดย กำาหนดเวลาให้9. เมื่อการแข่งขันจบลง ให้แต่ละโต๊ะจัดลำาดับผลการ แข่งขัน และให้หาค่าคะแนนโบนัส10. ผู้เข้าร่วมแข่งขันกลับไปเข้ากลุมเดิมของตนพร้อมด้วย ่ นำาคะแนนโบนัสไปด้วย11. นักเรียนแต่ละกลุมนำาคะแนนโบนัสของแต่ละคนมารวม ่ กันเป็นคะแนนของทีม หาค่าเฉลี่ย ที่ที่ได้ค่าเฉลีย (อาจใช้ ่ คะแนนโบนัสรวมกันก็ได้) สูงสุด จะได้รับการยอมรับเป็นทีม ชนะเลิศและรองลงไป12. ให้ตั้งชือทีมชนะเลิศ และรองลงมา ่
 11. 11. รายชือสมาชิก ่นางสาวธิต ิน น ท์ สุก ใส ั รหัส 53181100115นางสาวนภาพร อุน ใจ ่ รหัส 53181100117นางสาวพิส ชา ประมวลสุข รหัส 53181100125นางสาวรุ่ง ทิพ ย์ ดวงใจ รหัส 53181100131นายวรัท สมวงค์ รหัส 53181100134นางสาวพิม พ์ว รา น้อ ยนา รหัส 53181100161 สาขาสัง คมศึก ษา กลุ่ม 1

×