William
Shakespe
are
A Legend
ΟΙ επγογπαθίερ
Η ζωή ηος
• Ο Ουίλλιαμ Σαίξπηρ ήηαλ
Άγγινο πνηεηήο θαη
ζεαηξηθόο ζπγγξαθέαο.
Θεσξείηαη επξέσο σο ν
ζεκαληηθόηεξνο
ζπγγξαθέ...
He was born in the
village “Stratford-upon-
Avon” but the exact date
of his birth is unknown.
The only information that
we...
He was very young when
he started writing and
reading. Μost of the
biographers agree that
Shakespeare was propably
educate...
On November he married Anne Hathaway who was
eight years older than him.
Τν Ννέκβξην ν Σαίμπεξ παληξεύηεθε ηελ θαηά νθηώ ρ...
Six months later
they had a daughter
Susanna, who was
baptised on the 26 of
May of 1583 and the
twins Hamnet and
Judith bu...
Το έπγο ηος
Δελ είλαη γλσζηό πόηε
αθξηβώο άξρηζε λα γξάθεη ν
Σαίμπεξ αιιά αλαθνξέο ηεο
επνρήο ηνπ θαη αξρεία
παξαζηάζεσλ δείρλνπλ όηη
...
Some of Shakespeare’s
plays started being published
in 1594. In spite of his
success as a drama-
writer, Shakespeare kept
...
Το ηέλορHe died on the 23rd of
April 1616. His oldest
daughter Susana was the
only person who got the
biggest part of his ...
Shakespeare’s body was
buried two days after his
death in the sanctuary of
the church of holy trinity in
his village “ Str...
ΟΙ επγογπαθίερ
Η Κωμωδία ηων Παπεξηγήζεων
(1592)
Το Ημέπωμα ηηρ Σηπίγγλαρ
(1593)
Οι Γύο Άπσονηερ από ηη
Βεπόνα (1594)
Αγάπ...
William shakespeare mμιχαέλα
William shakespeare mμιχαέλα
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

William shakespeare mμιχαέλα

450 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
450
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
209
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

William shakespeare mμιχαέλα

 1. 1. William Shakespe are A Legend
 2. 2. ΟΙ επγογπαθίερ
 3. 3. Η ζωή ηος • Ο Ουίλλιαμ Σαίξπηρ ήηαλ Άγγινο πνηεηήο θαη ζεαηξηθόο ζπγγξαθέαο. Θεσξείηαη επξέσο σο ν ζεκαληηθόηεξνο ζπγγξαθέαο πνπ έγξαςε ζηελ αγγιηθή γιώζζα θαη έλαο από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο δξακαηνπξγνύο παγθνζκίσο • William Shakespeare was an English poet and playwright, widely regarded as the greatest writer in the English language and the world's pre-eminent dramatist
 4. 4. He was born in the village “Stratford-upon- Avon” but the exact date of his birth is unknown. The only information that we have date he was baptised(26 April 1564). William Shakespeare was the third out of the eight kids of his family. His farther was Jon Shakespeare and his mother was Mary Adren. Ο Σαίμπεξ γελλήζεθε ζην ρσξηό Σηξάηθνξλη-απόλ-Έηβνλ. Η αθξηβήο εκεξνκελία γέλλεζεο παξακέλεη έσο ζήκεξα άγλσζηε. Η κόλε γλσζηή πιεξνθνξία πνπ ππάξρεη ζρεηηθά είλαη πσο ε βάθηηζή ηνπ έγηλε ζηηο 26 Απξηιίνπ, Ο Οπίιιηακ Σαίμπεξ ήηαλ ην ηξίην από ηα νθηώ παηδηά ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ. Ο παηέξαο ηνπ ήηαλ ν Τδσλ Σαίμπεξ θαη ε κεηέξα ηνπ ε Μαίξεο Άληξε.
 5. 5. He was very young when he started writing and reading. Μost of the biographers agree that Shakespeare was propably educated in Stratford’s new school. Most of his free time was spended on reading. Ο Σαίμπεξ έκαζε από πνιύ κηθξόο λα γξάθεη θαη λα δηαβάδεη. Οη πεξηζζόηεξνη βηνγξάθνη ζπκθσλνύλ όηη ν Σαίμπεξ πηζαλόηαηα εθπαηδεύηεθε ζην Νέν Σρνιείν.Τνλ πεξηζζόηεξν θαηξό ηνπ ηνλ πεξλνύζε δηαβάδνληαο.
 6. 6. On November he married Anne Hathaway who was eight years older than him. Τν Ννέκβξην ν Σαίμπεξ παληξεύηεθε ηελ θαηά νθηώ ρξόληα κεγαιύηεξή ηνπ, Αλλ Χάζαγνπετ.
 7. 7. Six months later they had a daughter Susanna, who was baptised on the 26 of May of 1583 and the twins Hamnet and Judith but Hamnet died in the age of eleven under of unknown reasons. Έμη κήλεο αξγόηεξα απέθηεζαλ κία θόξε, ηε Σνπδάλα, ε νπνία βαπηίζηεθε ζηηο 26 Μαΐνπ ηνπ 1583, ελώ ζρεδόλ δύν ρξόληα αξγόηεξα, θαηαγξάθεηαη ε βάπηηζε ησλ δύν δίδπκσλ παηδηώλ ηνπο, ηνπ Χάκλεη θαη ηεο Τδνύληηζ[26]. Ο Χάκλεη πέζαλε από άγλσζηα αίηηα ζε ειηθία 11 εηώλ
 8. 8. Το έπγο ηος
 9. 9. Δελ είλαη γλσζηό πόηε αθξηβώο άξρηζε λα γξάθεη ν Σαίμπεξ αιιά αλαθνξέο ηεο επνρήο ηνπ θαη αξρεία παξαζηάζεσλ δείρλνπλ όηη θάπνηα από ηα έξγα ηνπ είραλ παηρηεί ζηε ινλδξέδηθε ζθελή από ην 1592. Οη βηνγξάθνη ζεσξνύλ όηη ε θαξηέξα ηνπ πξέπεη λα άξρηζε κεηά ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ It is unknown when Shakespeare specifically started writing, but references of that period and archives of performances show that some of his masterpieces had been played in London Stage at 1592 . Biographers believe that his career first started after the middle of the 1580’s
 10. 10. Some of Shakespeare’s plays started being published in 1594. In spite of his success as a drama- writer, Shakespeare kept performing both in his own and in other drama-writers’ plays. Later Shakespeare is showed to be one of the main actors performing in roles which had been played on stage for the first time. Κάπνηα από ηα έξγα ηνπ Σαίμπεξ άξρηζαλ λα δεκνζηεύνληαη ην 1594. Παξά ηελ επηηπρία ηνπ σο δξακαηνπξγόο, ζπλέρηζε λα παίδεη ηόζν ζηα δηθά ηνπ έξγα όζν θαη ζε έξγα άιισλ δξακαηνπξγώλ.. Aξγόηεξα εκθαλίδεηαη σο έλαο από ηνπο θπξηόηεξνπο εζνπνηνύο ζε έξγα ηα νπνία αλέβεθαλ γηα πξώηε θνξά ζηε ζθελή
 11. 11. Το ηέλορHe died on the 23rd of April 1616. His oldest daughter Susana was the only person who got the biggest part of his father’s fortune. But Shakespeare doesn’t mention a lot his wife Anna, who was possibly the one that had the right to get the 1/3 of Skakespear’s fortune. Πέζαλε ζηηο 23 Απξηιίνπ ηνπ 1616[46] . Σηε δηαζήθε ηνπ, ν Σαίμπεξ άθεζε ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ ζηε κεγαιύηεξε θόξε ηνπ, Σνπδάλα[47],Όκσο ν Σαίμπεξ αλαθέξεηαη ειάρηζηα ζηε ζύδπγό ηνπ, Άλλα, ε νπνία πηζαλόηαηα δηθαηνύηαλ απηνκάησο ην έλα ηξίην ηεο πεξηνπζίαο[48].
 12. 12. Shakespeare’s body was buried two days after his death in the sanctuary of the church of holy trinity in his village “ Stratford-upon- Avon” It was put on his grave according to his desire a written inscription that has to do with a curse against of the one who would try to take or move his bones. Ο Σαίξπηρ τάφηκε δφο ημζρεσ μετά το θάνατό του, ςτο ιερό τησ εκκληςίασ τησ Αγίασ Τριάδασ ςτο Στράτφορντ-απόν-Έιβον[52]. Στον τάφο του τοποθετήθηκε ζπειτα από δική του επιθυμία μία επιγραφή.Η επιγραφή περιλαμβάνει μία κατάρα ενάντια ςε αυτόν που θα προςπαθοφςε να πάρει ή να μετακινήςει τα οςτά του.
 13. 13. ΟΙ επγογπαθίερ Η Κωμωδία ηων Παπεξηγήζεων (1592) Το Ημέπωμα ηηρ Σηπίγγλαρ (1593) Οι Γύο Άπσονηερ από ηη Βεπόνα (1594) Αγάπηρ Αγώναρ Άγονορ (1594) Όπωρ Αγαπάηε (1599) Γωδέκαηη Νύσηα (1602)

×