…ή πώρ η ποίηςη ςτνανσά σιρυτςικέρ επιςσήμερ
Επγαςία για σοτρ ςκοπούρ επιμοπυψσικούππογπάμμασορ με σίσλο:"Αξιοποίηςη σοτ Διαδπαςσικού Πίνακα ςσηΔιδαςκαλία: Πολτμεςικέρ...
• Διδακσική ενόσησα:Οδ. Ελύσηρ, ΆξιονΕςσί, Η Γένεςιρ• Θέμα:Φαπακσηπιςσικάςύμβολα ςσηνποίηςη σοτ Ελύση• Διδακσικόανσικείμεν...
Γνωριμία με τονΟδυςςζα Ελφτη• βιογραφία• εποχή• ζργο• βαςικά χαρακτηριςτικάτησ ποίηςήσ του• Συνεντεφξεισ –φωτογραφικό υλικό
• Ποιητικές σσλλογές:«Πξνζαλαηνιηζκνί», 1940«Ήιηνο ν πξώηνο, παξαιιαγέο πάλσ ζε κηαλ αρηίδα», 1943«Ήιηνο ν πξώηνο», 1943«Ά...
 Επμηνετσική πποςέγγιςη
 Πξνβνιή βίληεν κε ζηίρνπο ηνπ Οδ. ΕιύηεΟη καζεηέο θαηαγξάθνπλ ηα ζηνηρεία ηεοθύζεο πνπ εληνπίδνπλ ζηνπο ζηίρνπο΢πλαηζζ...
 Σο Υψρ ςση Υτςική Σο υψρ ςση βιολογία http://www.skoool.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=48 Οι μαθησέρ...
 Παποτςιάζονσαι ςσην σάξη σα αποσελέςμασα και ακολούθψρκασαγπάυονσαι ςσον πίνακα.ΥΤ΢ΙΚΗ ΦΗΜΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΠ.ΦΥψσόνιοΔέςμηΔιά...
Υσξίδνπκε ηνπο καζεηέο ζε ηέζζεξηονκάδεοΣνπο δίλνπκε θσηνηππία κεαπνζπάζκαηα από ην έξγν ηνπ Ειύηε.Τπνγξακκίδνπλ ηηο ιέμ...
από σο «Μονόγπαμμα» (Ίκαπορ 1972)από Tα Eλεγεία σηρ Oξώπεσπαρ, Ίκαπορ1991)Μονόγραμμα IIIΈηζι μιλώ για ζένα και για μέναEπ...
Πποςανασολιςμοί, 1940Κάσψ απ’ σα πένσε κέδπαXψπίρ άλλα κεπιάKείσεσαι ςσην σςοτποτυλιςμένηφλαίνη·Άδειο σο κπάνορ, λαςπψμένο...
από σο Tο Υψσόδενσπο και η ΔέκασηTέσαπση Oμοπυιά, Ίκαπορ 1971ΠποςανασολιςμοίΕκείνο ποτ δε γίνεσαιNα φε η νοςσαλγία ςώμα ν...
Ήλιορ ο ππώσορΆξιον ΕςσίΦΙV΢σα φσήμασα βαδίςαμε όλη μέπαΜε σιρ γτναίκερ σοτρ ήλιοτρ σα ςκτλιά μαρΠαίξαμε σπαγοτδήςαμε ήπια...
Μποπεί άπαγε έναρ υτςικόρ να βπεικοινό ςημείο μ’ έναν ποιησή;
Εκδήλψςη:΢τμπόςιο: "Ο Εικοςσόρ αιώναρ ςσηνποίηςη σοτ Ελύση. Η ποίηςη σοτΕλύση ςσον εικοςσό ππώσο αιώνα" «Ποίηςη και ππαγμ...
Σι θα διαλέξει ο καθέναρ;
Πείπαμα
«Σο υψρ δεν έφει ηλικία. Για σο υψρ οφπόνορ δεν πεπνά.[…..]Μόνον σο υψρ ξευεύγει από σοςιψπηλό ιςσό σοτ φπόνοτ»
 «Σο υψρ δεν έφει ηλικία. Για σο υψρ ο φπόνορ δενπεπνά.[…..] Μόνον σο υψρ ξευεύγει από σο ςιψπηλό ιςσόσοτ φπόνοτ»Γ. Γραμ...
 Ζησούμε από σοτρ μαθησέρ να γπάχοτνςσίφοτρ φπηςιμοποιώνσαρ λέξειρ ςφεσικέρμε σο υψρ. Μποπούμε μεσά να πποςπαθήςοτμε νασ...
«Σο υψρ ςτγκινεί σον κάθε άνθπψπο.Σο υψρ τπάπφει ςση ζψή σοτ καθενόρ.Σο υψρ και η μελέση σοτ τπήπξεοδηγόρ ςσιρ μεγάλερ επι...
«Η ποίηςη είναι μια άλλη όπαςη.»Έηζη ην θσο, πνπ είλαη ε αξρή θαη ην ηέινο θάζε απνθαιππηηθνύθαηλνκέλνπ, δειώλεηαη κεηελ ε...
 «Έσςι ςτφνά όσαν μιλώ για σον ήλιο,μπεπδεύεσαι ςση γλώςςα μοτ έναμεγάλο σπιανσάυτλλο κασακόκκινο.Αλλά δε μοτ είναι βολεσ...
«Φειπαχία Σέφνηρ και επιςσήμηρ με κοινόάξονα σο υψρ»Γ. Γραμματικάκης: «Η αστοβιογραυία τοσ Φωτός»
Επιμέλεια:Καλογεπάκη ΠηνελόπηΚασςούλα Βαςιλική΢αλβαπάκη ΕιπήνηΆνοιξη 2013
Οδυσσέας Ελύτης
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Οδυσσέας Ελύτης

563 views

Published on

Οδυσσέας Ελύτης

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
563
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
114
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Οδυσσέας Ελύτης

 1. 1. …ή πώρ η ποίηςη ςτνανσά σιρυτςικέρ επιςσήμερ
 2. 2. Επγαςία για σοτρ ςκοπούρ επιμοπυψσικούππογπάμμασορ με σίσλο:"Αξιοποίηςη σοτ Διαδπαςσικού Πίνακα ςσηΔιδαςκαλία: Πολτμεςικέρ Ευαπμογέρ καιΔιαδίκστο, μέςα από ΔιαθεμασικέρΠποςεγγίςειρ«.
 3. 3. • Διδακσική ενόσησα:Οδ. Ελύσηρ, ΆξιονΕςσί, Η Γένεςιρ• Θέμα:Φαπακσηπιςσικάςύμβολα ςσηνποίηςη σοτ Ελύση• Διδακσικόανσικείμενο : σο υψρςσον Ελύση- μιαπποςπάθειαδιαθεμασικήρπποςέγγιςηρ με σιρυτςικέρ επιςσήμερ
 4. 4. Γνωριμία με τονΟδυςςζα Ελφτη• βιογραφία• εποχή• ζργο• βαςικά χαρακτηριςτικάτησ ποίηςήσ του• Συνεντεφξεισ –φωτογραφικό υλικό
 5. 5. • Ποιητικές σσλλογές:«Πξνζαλαηνιηζκνί», 1940«Ήιηνο ν πξώηνο, παξαιιαγέο πάλσ ζε κηαλ αρηίδα», 1943«Ήιηνο ν πξώηνο», 1943«Άζκα εξσηθό θαη πέλζηκν γηα ηνλ ρακέλν αλζππνινραγό ηεο Αιβαλίαο», 1946«Σν Άμηνλ Εζηί», 1959«Έμε θαη κηα ηύςεηο γηα ηνλ νπξαλό», 1960«Σν θσηόδεληξν θαη ε δέθαηε ηέηαξηε νκνξθηά», 1971«Ο ήιηνο ν ειηάηνξαο», 1971«Σν Μνλόγξακκα», 1972«Σα Ρσ ηνπ Έξσηα», 1973«Σα Εηεξνζαιή», 1974«΢εκαηνιόγηνλ», 1977«Μαξία Νεθέιε», 1978«Σξία πνηήκαηα κε ζεκαία επθαηξίαο», 1982«Ηκεξνιόγην ελόο αζέαηνπ Απξηιίνπ», 1984«Ο κηθξόο Ναπηίινο», 1988«Σα ειεγεία ηεο νμώπεηξαο», 1991«Δπηηθά ηεο ιύπεο», 1995
 6. 6.  Επμηνετσική πποςέγγιςη
 7. 7.  Πξνβνιή βίληεν κε ζηίρνπο ηνπ Οδ. ΕιύηεΟη καζεηέο θαηαγξάθνπλ ηα ζηνηρεία ηεοθύζεο πνπ εληνπίδνπλ ζηνπο ζηίρνπο΢πλαηζζήκαηα΢πδήηεζεΉφορ καιεικόναενιςφύνπλσο κείμενο
 8. 8.  Σο Υψρ ςση Υτςική Σο υψρ ςση βιολογία http://www.skoool.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=48 Οι μαθησέρ καλούνσαι να κασαγπάχοτν,χάφνονσαρ ςσα ανσίςσοιφα ςφολικάεγφειπίδιά σοτρ, λέξειρ-κλειδιά ποτςφεσίζονσαι με σο υψρ και ση λεισοτπγίασοτ.
 9. 9.  Παποτςιάζονσαι ςσην σάξη σα αποσελέςμασα και ακολούθψρκασαγπάυονσαι ςσον πίνακα.ΥΤ΢ΙΚΗ ΦΗΜΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΠ.ΦΥψσόνιοΔέςμηΔιάθλαςη...ΥψσοςύνθεςηΖψήΥτσά…Βιουψσιςμόρ
 10. 10. Υσξίδνπκε ηνπο καζεηέο ζε ηέζζεξηονκάδεοΣνπο δίλνπκε θσηνηππία κεαπνζπάζκαηα από ην έξγν ηνπ Ειύηε.Τπνγξακκίδνπλ ηηο ιέμεηο πνπζρεηίδνληαη κε ην θσο.Σίζεηαη ν πξνβιεκαηηζκόο: Ση θαηά ηεγλώκε ηνπο ζπκβνιίδεη ην θσο ζηελπνίεζε ηνπ Ειύηε;Ζεηάκε από ηνπο καζεηέο λαθαηαζέζνπλ ηηο απόςεηο ηνπο κε ηεκνξθή ηδενζύειιαο θαη ηηοθαηαγξάθνπκε ζηνλ πίλαθα.Σο ΥΩ΢ ςσην ποίηςη σοτ Ελύση
 11. 11. από σο «Μονόγπαμμα» (Ίκαπορ 1972)από Tα Eλεγεία σηρ Oξώπεσπαρ, Ίκαπορ1991)Μονόγραμμα IIIΈηζι μιλώ για ζένα και για μέναEπειδή ζ αγαπώ και ζηην αγάπη ξέπυNα μπαίνυ ζαν ΠανσέληνοςAπό πανηού, για ηο μικπό ηο πόδι ζος μέζ ζη‘ασανή ζενηόνιαNα μαδάυ γιαζεμιά - κι έσυ ηη δύναμηAποκοιμιζμένη, να θςζώ να ζε πηγαίνυMέζ από υεγγερά πεπάζμαηα και κπςθέρ ηηρθάλαζζαρ ζηοέρYπνυηιζμένα δένηπα με απάσνερ πος ασημίζοσνεAκοςζηά ζ έσοςν ηα κύμαηαΠώρ σαφδεύειρ, πώρ θιλάρΠώρ λερ τιθςπιζηά ηο "ηί" και ηο "έ«Tπιγύπυ ζηο λαιμό ζηον όπμοΠάνηα εμείρ ηο υως κι η σκιάΠάνηα εζύ η αστεράκι και πάνηα εγώ ηο ζκοηεινόπλεούμενοΠάνηα εζύ ηο λιμάνι κι εγώ ηο υανάρι ηο δεξιάΤο βπεμένο μοςπάγιο και η λάμψη επάνυ ΣακοςπιάΆςημονNα σερ σώπα ποτ ςιγά ςιγάEπιςσπέυοτν οι ςσεπιέρ. Yπόςσαςηλαβαίνοτν οι άνθπψποι΢σην παλιά σοτ θέςη ξαναπφινάει ναναβοςβήνει ο υάπορKαι σο ςπίσι σο κόκκινοαπγοποπεμένο΢σ ανοιφσά σοτ κάβοτ ςσέκει απόδομ αναμμένα υώσαMαςοτλάνε φόπσο ςκοσεινό σαπεπιβόλιαKαι θολή θψπείρ μερ ςσοτρ αιθέπερναKασεβαίνει μ ένα δίςκο υπέζιερσπέμοτςερH γτναίκα ποτ ση λεν Γαλήνη.
 12. 12. Πποςανασολιςμοί, 1940Κάσψ απ’ σα πένσε κέδπαXψπίρ άλλα κεπιάKείσεσαι ςσην σςοτποτυλιςμένηφλαίνη·Άδειο σο κπάνορ, λαςπψμένο σοαίμα΢σο πλάι σο μιςοσελειψμένομππάσςοKι ανάμες’ απ’ σα υπύδια―Mικπό πικπό πηγάδι, δαφστλιά σηρμοίπαρMικπό πικπό πηγάδι κοκκινόματποΠηγάδι όποτ κπτώνει η θύμηςη!Ω! μην κοισάσε, ψ μην κοισάσε απόπού σοτ-Aπό πού σοτ ’υτγε η ζψή. Μην πείσεπώρMην πείσε πώρ ανέβηκε χηλά οκαπνόρ σοτ ονείποτΈσςι λοιπόν η μια ςσιγμή Έσςιλοιπόν η μιαΈσςι λοιπόν η μια ςσιγμή παπάσηςεσην άλληKι ο ήλιορ ο πανσοσινόρ έσςι μεμιάρσον κόςμοΈσςι καθώρ σινάζεσαι μερ ςση βποφή σο δένσποKαι σο κοπμί αδειανό ματπίζει από ση μοίπαKι έναρ σπελόρ δέπνεσαι με σο φιόνιKαι σα δτο μάσια πάνε να δακπύςοτν-Γιασί, πψσάει ο αωσόρ, πού ’ναι σο παλικάπι;Κι όλα σ’ αωσόποτλ’ αποπούν πού ’ναι σοπαλικάπι!Γιασί, πψσάει ςσενάζονσαρ η μάνα, πού ’ναι ο γιορμοτ;Κι όλερ οι μάνερ αποπούν πού να ’ναι σο παιδί!Γιασί, πψσάει ο ςύνσπουορ, πού να ’ναι ο αδεπυόρμοτ;Κι όλοι σοτ οι ςύνσπουοι αποπούν πού να ’ναι οπιο μικπόρ!Πιάνοτν σο φιόνι, καίει ο πτπεσόρΠιάνοτν σο φέπι και παγώνειΠαν να δαγκάςοτνε χψμί κι εκείνο ςσάζει απόαίμαKοισούν μακπιά σον οτπανό κι εκείνορ μελανιάζειΓιασί γιασί γιασί γιασί να μη ζεςσαίνει ο θάνασορΓιασί ένα σέσοιο ανόςιο χψμίΓιασί έναρ σέσοιορ οτπανόρ εκεί ποτ ππώσαεκασοικούςε ο ήλιορΑιθπίερ13Ω νεόσησαπληπψμή σοτ ήλιοταιμάσινη ςσιγμήποτ αφπηςσεύει σον θάνασο.Ήλιε δεν ήςοτν ο πανσοσινόρ;Ποτλί δεν ήςοτν η ςσιγμή φαπάρ ποτ δενκαθίζει;Λάμχη δεν ήςοτν η αυοβιά σοτ ςύγνευοτ;Κι εςύ πεπβόλι ψδείο σψν λοτλοτδιώνKι εςύ πίζα ςγοτπή υλογέπα σηρ μαγνόλιαρ!Άσμα ηρωικό και πένθιμο για τον ταμένοανθσπολοταγό της Αλβανίας
 13. 13. από σο Tο Υψσόδενσπο και η ΔέκασηTέσαπση Oμοπυιά, Ίκαπορ 1971ΠποςανασολιςμοίΕκείνο ποτ δε γίνεσαιNα φε η νοςσαλγία ςώμα να σο ςππώξψαπ σο παπάθτπο έξψ ! Nα σςακίςψεκείνο ποτ δε γίνεσαι ! Kοπίσςι ποτ απόσο γτμνό ςοτ ςσήθορ ςαν από ςφεδίακάποσε μ έςψςε ο ΘεόρKαι χηλά πάνψ απ σα σείφη με σηνημιςέληνο με πήγεμην κι από δική μοτAκπισομύθια υανεπψθείρ και οι Tύφερ ςεβάλοτνςσο ςημάδι ΋πψρ κι έγινε Γιασί σέσοιαθέλει κιαγαπά η ζψή ποτ εμείρ αλλούπιςσεύοτμε πψρ είναιKι από σ άλλο μέπορ σηρ αγάπηρ από σάλλο μέπορ σοτ θανάσοτ τπνοβασούμεώςποτ αβάςσαφσαπεπιςυιγμένο κείνο ποτ μαρ έγινε ςάπκασηρ ςαπκόρ ςαν σο υώςυοπο μέςα μαρπάπει υψσιά και ανάχει καιξτπνήςοτμε.Ο ήλιος ο ηλιάτοραςΑΦΗΓΗΣΗ΢Ο Ήιηνο ν Ηιηάηνξαον πεηξνπαηρληδηάηνξαοαπό ηελ άθξε ησλ αθξώθαηεθνξάεη ζην ΣαίλαξνΦσηηά λαη ην πεγνύλη ηνπρξπζάθη ην πηξνύλη ηνπ.Ο ΗΛΘΟ΢Εζείο ζηεξηέο θαη ζάιαζζεοη ακπέιηα θη νη ρξπζέο ειηέοαθνύηε ηα ρακπέξηα κνπκέζα ζηα κεζεκέξηα κνπ«΢ όινπο ηνπο ηόπνπο θη αλ γπξλώκόλνλ εηνύηνλ αγαπώ!»
 14. 14. Ήλιορ ο ππώσορΆξιον ΕςσίΦΙV΢σα φσήμασα βαδίςαμε όλη μέπαΜε σιρ γτναίκερ σοτρ ήλιοτρ σα ςκτλιά μαρΠαίξαμε σπαγοτδήςαμε ήπιαμε νεπόΥπέςκο καθώρ ξεπήδαγε από σοτρ αιώνερ.Σο απομεςήμεπο για μια ςσιγμή καθήςαμεΚαι κοισαφσήκαμε βαθιά μέςα ςσα μάσια.Μια πεσαλούδα πέσαξε απ’ σα ςσήθια μαρΉσανε πιο λετκήΑπ’ σο μικπό λετκό κλαδί σηρ άκπηρ σψνονείπψν μαρΞέπαμε πψρ δεν ήσαν να ςβηςσεί ποσέρΠώρ δεν θτμόσανε καθόλοτ σι ςκοτλήκιαέςεπνε.Σο βπάδτ ανάχαμε υψσιάΚαι σπαγοτδούςαμε γύπψ-σπιγύπψ:Υψσιά ψπαία υψσιά μη λτπηθείρ σακούσςοτπαΥψσιά ψπαία υψσιά μη υσάςειρ ψρ σηςσάφσηΥψσιά ψπαία υψσιά καίγε μαρλέγε μαρ ση ζψήΗ ΓΕΝΕ΢Ι΢΢ΣΗΝ ΑΡΦΗ σο υψρ Και η ώπα η ππώσηποτ σα φείλη ακόμη ςσον πηλόδοκιμάζοτν σα ππάγμασα σοτ κόςμοτΑίμα ππάςινο και βολβοί ςση γη φπτςοίΠανψπαία ςσον ύπνο σηρ άπλψςε και η θάλαςςαγάζερ αιθέπορ σιρ αλεύκανσερκάσψ απ σιρ φαποτπιέρ και σοτρ μεγάλοτρόπθιοτρ υοίνικερ
 15. 15. Μποπεί άπαγε έναρ υτςικόρ να βπεικοινό ςημείο μ’ έναν ποιησή;
 16. 16. Εκδήλψςη:΢τμπόςιο: "Ο Εικοςσόρ αιώναρ ςσηνποίηςη σοτ Ελύση. Η ποίηςη σοτΕλύση ςσον εικοςσό ππώσο αιώνα" «Ποίηςη και ππαγμασικόσησα» Ο καθηγησήρ Υτςικήρ και ΑκαδημαωκόρΔημήσπηρ Νανόποτλορ ανιφνεύει κάποιερεκλεκσικέρ ςτγγένειερ ανάμεςα ςσην ποίηςηκαι ση υτςική. Μποπείρ να σιρ ενσοπίςειρ;
 17. 17. Σι θα διαλέξει ο καθέναρ;
 18. 18. Πείπαμα
 19. 19. «Σο υψρ δεν έφει ηλικία. Για σο υψρ οφπόνορ δεν πεπνά.[…..]Μόνον σο υψρ ξευεύγει από σοςιψπηλό ιςσό σοτ φπόνοτ»
 20. 20.  «Σο υψρ δεν έφει ηλικία. Για σο υψρ ο φπόνορ δενπεπνά.[…..] Μόνον σο υψρ ξευεύγει από σο ςιψπηλό ιςσόσοτ φπόνοτ»Γ. Γραμματικάκης: Η αστοβιογραυία τοσ ΦωτόςΟ υτςικόρ ποτ «υλεπσάπει» με σηνλογοσεφνία…
 21. 21.  Ζησούμε από σοτρ μαθησέρ να γπάχοτνςσίφοτρ φπηςιμοποιώνσαρ λέξειρ ςφεσικέρμε σο υψρ. Μποπούμε μεσά να πποςπαθήςοτμε νασοτρ ςτνσαιπιάξοτμε και να υσιάξοτμε έναποίημα. Αυού έφοτν σα επεθίςμασα, μποπούμε νασοτρ ζησήςοτμε να υσιάξοτν ένα κολάζ.
 22. 22. «Σο υψρ ςτγκινεί σον κάθε άνθπψπο.Σο υψρ τπάπφει ςση ζψή σοτ καθενόρ.Σο υψρ και η μελέση σοτ τπήπξεοδηγόρ ςσιρ μεγάλερ επιςσημονικέρανακαλύχειρ, ςσην κασανόηςη σψνμεγάλψν μτςσικών σοτ ΢ύμπανσοραλλά και σηρ ζψήρ. Είναι η μεγάληγέυτπα ανάμεςα ςσην επιςσήμη, ςσηνσέφνη, ςσην ανθπώπινη ζψή. Και είναισο μόνο ποτ δεν θα πεθάνει ποσέ.»Γ. Γραμματικάκης: Η αστοβιογραυία τοσ Φωτός
 23. 23. «Η ποίηςη είναι μια άλλη όπαςη.»Έηζη ην θσο, πνπ είλαη ε αξρή θαη ην ηέινο θάζε απνθαιππηηθνύθαηλνκέλνπ, δειώλεηαη κεηελ επίηεπμε κηαο νινέλα πην κεγάιεο νξαηόηεηαο, κηαο ηειηθήοδηαθάλεηαο κέζα ζην πνίεκα πνπεπηηξέπεη λα βιέπεηο ηαπηνρξόλσο κέζα απ’ ηελ ύιε θαη κέζα απόηελ ςπρή».Οδ. Ελύτης, Αυτοπροσωπογραυία σε λόγο προυορικό
 24. 24.  «Έσςι ςτφνά όσαν μιλώ για σον ήλιο,μπεπδεύεσαι ςση γλώςςα μοτ έναμεγάλο σπιανσάυτλλο κασακόκκινο.Αλλά δε μοτ είναι βολεσό να ςψπάςψ».ΗΛΙΟ΢ Ο ΠΡΩΣΟ΢ (1943)
 25. 25. «Φειπαχία Σέφνηρ και επιςσήμηρ με κοινόάξονα σο υψρ»Γ. Γραμματικάκης: «Η αστοβιογραυία τοσ Φωτός»
 26. 26. Επιμέλεια:Καλογεπάκη ΠηνελόπηΚασςούλα Βαςιλική΢αλβαπάκη ΕιπήνηΆνοιξη 2013

×