Αγία Σοφία

399 views

Published on

Εργασία μαθητών ... Σχολικό έτος 2012-2013

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
399
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
110
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Αγία Σοφία

  1. 1. ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ
  2. 2. Ιδηαίηεξα θηιόδνμν ήηαλ θαη ην νηθνδνκηθό πξόγξακκα ηνπ Ινπζηηληαλνύ. Καηαζθεύαζε πνιιά έξγα άκπλαο θαη θνηλήο σθέιεηαο θαζώο θαη λανύο κε ζεκαληηθόηεξν ηελ Αγία ΢νθία, ζύκβνιν θαη πεγή έκπλεπζεο γηα ηνλ Ειιεληζκό.Η Αγία ΢νθία ζηελ Κσλ/πνιε απνηέιεζε αξηζηνύξγεκα θαη είλαη ην ιακπξόηεξν θηίζκα ηεο βπδαληηλήο ηέρλεο.
  3. 3. Η Αγία ΢νθηά εθπξνζσπεί ην λέν γηα ηελ επνρή εθείλε ξπζκό: "βαζηιηθή κεηά ηξνύινπ" θαη δείρλεη ηελ αγάπε ηνπ Ινπζηηληαλνύ γηα ηηο κλεκεηώδεηο θαηαζθεπέο.΢ην έξγν απηό εθαξκόζηεθαλ πνιιέο θαηλνηνκίεο πνπ ην θάλνπλ κνλαδηθό. Σέζζεξηο κεγάινη ζε όγθν θνιώλεο ζρεκαηίδνπλ έλα θεληξηθό ηεηξάγσλν. Οη θνιώλεο ζπλδένληαη κε ηα ηόμα πνπδεκηνπξγνύλ πνιιά εκηζθαηξηθά ηξίγσλα θαη έλα ζηεθάλη, πάλσ ζην νπνίν ζηεξίδεηαη έλαο ηεξάζηηνο ηξνύινο.
  4. 4. Η Αγία ΢νθηά θαηαζθεπάζηεθε ζε πέληε 5 ρξόληα (532 - 537) θαη ηηο εξγαζίεο δηεύζπλαλ νη αξρηηέθηνλέο ηεο Αλζέκηνο θαη Ιζίδσξνο. Απηό πνπ εληππσζίαδε θαη εληππσζηάδεη αθόκε θαη ζήκεξα ηνλ επηζθέπηε είλαη νηεξάζηηνο ηξνύινο, πνπ κνηάδεη λα θξέκεηαη από ηνλ νπξαλό. Σν θσο εηζδύεη άπιεην από ηα παξάζπξά ηνπ θαη πιεκκπξίδεη ην εζσηεξηθό ηνπ λανύ, πνπ έρεη εμαίζηα δηαθόζκεζεθαη δεκηνπξγεί κηα αίζζεζε ηέιεηαο αξκνλίαο θαη ςπρηθήο αλάηαζεο.
  5. 5. Η Αγία ΢νθηά είλαη ν κόλνο λαόο πνπ άληεμε ζην ρξόλν θαη έγηλε πεγή έκπλεπζεο γηα ην Μεζαησληθό αιιά θαη γηα ην Νεόηεξν Ειιεληζκό. Η Αγία ΢νθηά είλαη ην ιακπξόηεξν θηίζκα ηεο Βπδαληηλήο ηέρλεο. Ο ηζηνξηθόο Πξνθόπηνο εμαηξεί ην θάιινο (=ηελ νκνξθηά) θαη ην κέγεζνο ηεο.
  6. 6. ΣΙΣΛΟ΢ ΕΡΓΑ΢ΙΑ΢:Αγία ΢νθηάΜΑΘΗΣΡΙΕ΢ Β2:Γππαξάθε ΆλλαΚαινγεξάηνπ ΑζελάΚνιπβάθε ΢ηέιια

×