Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

생각의 구조화 마인드맵

4,211 views

Published on

민주화운동기념사업회가 주최하고 더체인지가 기획/진행한 "모이고 떠들고 꿈꾸는 새로운 방법" 프로그램 / SK커뮤니케이션즈 정진호님의 마인드맵 발표자료

Published in: Entertainment & Humor
 • Be the first to comment

생각의 구조화 마인드맵

 1. 1. !"#$%&($)* !"#
 2. 2. $%&()*+,-./01&2345/01&678()*+9:
 3. 3. !"#
 4. 4. ()*+;<<<• =2>?2@ABC,:DEFGH• I,6J@KLMNOPQRS,TJU +,-./$01• VWXYZ[] !"/$2345• ^=4_` 6$73$895• abccc :#;<=$>45 >?$@A4BC
 5. 5. ()*+;<<<
 6. 6. ()*+;<<< – ! ! ! – ! – – – ! !
 7. 7. ()*+defg
 8. 8. hijklmnoj••• – – –•
 9. 9. 9:pq • – – – – • – – – • – –
 10. 10. ers%• – – –• – – – –
 11. 11. ltuvwx&hyozjzj{
 12. 12. |ij<u}z~ijMwÄÅiyÇ
 13. 13. ,É&eÑÖÜ
 14. 14. ()*+3de&á• – –• – –• – – –
 15. 15. ()*+3de&à• – – –• – –• – –
 16. 16. 01áâä4gã&àåp• – –• –• – –
 17. 17. DEFGçé
 18. 18. à<()*+3,è 2345
 19. 19. ê;()*+,-.• – –• – –• –
 20. 20. ()*+ëí,*ì
 21. 21. ()*+YZ4hzî• –• – –• – –• –
 22. 22. ï$ñ3óF
 23. 23. òAôFö()*+õ"úù
 24. 24. ?2>=23Eûâáü†á°i{y¢îyyk)£32§?2>=2• !"#$%&(# *+,#-,./# ¶Oß®45SDßc 0123456 ))) °i~y¢îyyk áü†á© ™´Q¨<3ÑF[Fc
 25. 25. ?2>=2?2 =2r≠2 Æ,2 2Ø
 26. 26. 2C∞D0±&,b74≤≥4•• 85~95%
 27. 27. ?2O¥µ≥4 1/2+1/4+1/8 +1/16 + ... = 1
 28. 28. =2O¥µ≥4 1/8 1/16 1/4 1/2
 29. 29. ?2>=2• – –• – –• – –• –
 30. 30. 01àâvj{z∂S∑∏≥ß&àåp• π∫áâàåñ3v{jz∂Eªº:S ()*+ΩO!¨/fæèø¿f – – –• π∫àâv{jz∂tttS∑∏èf – –
 31. 31. ¡<678()*+ 9:
 32. 32. ¬zj}¬oî√:ƒO≈∆• – –• – –
 33. 33. «»9:s%¢o…î 
 34. 34. ¬zj}¬z~∂y&…zj}…z~∂y<Ài…
 35. 35. Ã…zj}
 36. 36. Ã…zj}4Õ9:•••• AôFŒz∂< k/Ã…zj}•
 37. 37. ¬zj}…ojo{y9:•
 38. 38. ()*+;1∞,ß 4’ ()*+^=4 á÷◊àåÿM à÷◊Ÿÿ3 s⁄Y”‘s: Üd 1∞ √:ƒO≈∆ àá“”‘≥4 œ,–K—
 39. 39. €‹Ü¶ • •
 40. 40. €‹›°ï• – – –• –• –
 41. 41. ‹fi1flßc lovesera.com @phploveme loveme@skcomms.co.kr +,-.H$IJKLMC

×