Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bao Cao

1,085 views

Published on

nguyễn văn thịnh

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bao Cao

 1. 1. B¸o C¸o Thùc TËp Chuyªn Nghµnh XÝ NghiÖp <ul><li>Tªn ®Ò tµi: </li></ul><ul><li>ThiÕt kÕ phÇn mÒm qu¶n lý tµi liÖu vµ </li></ul><ul><li>X©y dùng Website giíi thiÖu du lÞch trªn m¹ng </li></ul><ul><li>Gi¸o Viªn H­íng dÉn: </li></ul><ul><li> Ph¹m Ngäc H­ng </li></ul><ul><li>Líp : TK2 </li></ul><ul><li>Sinh viªn Thùc hiÖn: </li></ul><ul><li>NguyÔn V¨n ThÞnh </li></ul>
 2. 2. Tæng quan <ul><li>Giíi thiÖu ®Ò tµi. </li></ul><ul><li>PhÇn mÒm Qu¶n Lý Tµi LiÖu. </li></ul><ul><li>X©y dùng Website vÒ du lÞch. </li></ul><ul><li>KÕt luËn. </li></ul>
 3. 3. Giíi thiÖu ®Ò tµi <ul><li>PhÇn mÒm Qu¶n lý tµi liÖu. </li></ul><ul><li>X©y dùng Website vÒ du lÞch. </li></ul>PhÇn I
 4. 4. I.1 PhÇn mÒm Qu¶n lý tµi liÖu. <ul><li>Yªu cÇu phÇn mÒm QLTL : </li></ul><ul><ul><li>Qu¶n lý Tour du lÞch </li></ul></ul><ul><ul><li>Qu¶n lý vËn t¶i (xe) du lÞch </li></ul></ul><ul><ul><li>Qu¶n lý c¸c th­ môc vµ tÖp tin tµi liÖu </li></ul></ul><ul><ul><li>Qu¶n lý hÖ thèng. </li></ul></ul><ul><ul><li>So¹n th¶o tµi liÖu </li></ul></ul><ul><ul><li>Hç trî tra cøu tõ ®iÓn </li></ul></ul>
 5. 5. I.2 X©y dùng Website du lÞch. <ul><li>Website ®­îc thiÕt kÕ víi yªu cÇu : </li></ul><ul><ul><li>Giíi thiÖu vÒ C«ng Ty Hång D­¬ng. </li></ul></ul><ul><ul><li>Giíi thiÖu vÒ c¸c Tour vµ Xe du lÞch </li></ul></ul><ul><ul><li>Chän vµ ®¨ng ký Tour, Xe trùc tuyÕn. </li></ul></ul><ul><ul><li>Qu¶n lý kh¸ch hµng. </li></ul></ul><ul><ul><li>Trao ®æi th«ng tin vÒ du lÞch. </li></ul></ul>
 6. 6. I.3 Kh¶o s¸t C«ng Ty Hång D­¬ng. <ul><li>C«ng ty TNHH Du LÞch Hång D­¬ng </li></ul><ul><li>Hong Duong Touris Company Limyted </li></ul><ul><li>Hong Duong co. , LTD </li></ul><ul><li>V¨n Phßng : th«n T¶o D­¬ng, x· Hång D­¬ng,huyÖn Thanh Oai, tØnh Hµ T©y </li></ul><ul><li>TEL/FAX: 034 878 588 / 0912 188 324 </li></ul><ul><li>Email: DuLichHongDuong@yahoo.com </li></ul><ul><li>Website: </li></ul>
 7. 7. I.3 Trang thiÕt bÞ v¨n phßng: <ul><li>Mét m¸y tÝnh PC cÊu h×nh: RAM 512M </li></ul><ul><li>(DDRAM), CPU 3.0 (PenIV) </li></ul><ul><li>Mét m¸y in Canon </li></ul><ul><li>Mét m¸y FAX </li></ul><ul><li>Mét m¸y quoay kü thuËt sè </li></ul><ul><li>KÕt nèi hÖ thèng Internet tèc ®é cao ADSL </li></ul>
 8. 8. II. PhÇn mÒm QLTL <ul><ul><li>Qu¶n lý Tour du lÞch. </li></ul></ul><ul><ul><li>Qu¶n lý vËn t¶i (xe) du lÞch </li></ul></ul><ul><ul><li>Qu¶n lý hÖ thèng. </li></ul></ul><ul><ul><li>Qu¶n lý c¸c tÖp tin tµi liÖu. </li></ul></ul><ul><ul><li>So¹n th¶o tµi liÖu. </li></ul></ul><ul><ul><li>Hç trî tra cøu tõ ®iÓn. </li></ul></ul>
 9. 9. BiÓu ®å USE CASE
 10. 10. II.1 Qu¶n lý Tour du lÞch. <ul><li>Tour du lÞch lµ mét dÞch vô chÝnh cña C«ng Ty víi c¸c chøc n¨ng sau: </li></ul><ul><li>NhËp Tour: NhËp th«ng tin Tour. </li></ul><ul><li>Qu¶n lý Tour: Thay ®æi th«ng tin Tour. </li></ul><ul><li>B¸o C¸o Tour: B¸o c¸o chi tiÕt vÒ Tour. </li></ul>
 11. 11. II.2 Qu¶n lý vËn t¶i (Xe) du lÞch <ul><li>Qu¶n Lý vËn t¶i lµ chøc n¨ng qu¶n lý xe « t« dïng vËn t¶i kh¸ch du lÞch: </li></ul><ul><li>NhËp Xe: Chøc n¨ng nhËp míi th«ng tin mét xe vµo CSDL. </li></ul><ul><li>Thay ®æi Xe: Thay ®æi th«ng tin Xe trong CSDL. </li></ul><ul><li>B¸o C¸o Xe: B¸o th«ng tin chi tiÕt vÒ c¸c Xe trong CSDL </li></ul>
 12. 12. II.3 Qu¶n lý hÖ thèng <ul><li>Qu¶n lý hÖ thèng víi chøc n¨ng qu¶n lý c¸c tµi kho¶n sö dông phÇn mÒm. </li></ul><ul><li>§¨ng ký : T¹o mét tµi kho¶n. </li></ul><ul><li>B¸o c¸o : B¸o c¸o c¸c tµi kho¶n. </li></ul><ul><li>Tho¸t tµi kho¶n : Tho¸t tµi kho¶n </li></ul><ul><li>Tho¸t ch­¬ng tr×nh </li></ul>
 13. 13. II.4 Qu¶n lý c¸c tÖp tin tµi liÖu <ul><li>Qu¶n lý tÖp tin tµi liÖu víi nh÷ng chøc n¨ng c¬ b¶n: </li></ul><ul><li>Qu¶n lý th­ môc: </li></ul><ul><li>T¹o th­ míi, §æi tªn th­ môc, Xãa th­ môc, sao chÐp th­ môc ®Õn ….vµ ChuyÓn tù ®éng c¸c tÖp tin *.doc sang tÖp tin *.RTF ®Ó phÇn mÒm cã thÓ sö lý. §Æc biÖt chøc n¨ng b¶o mËt nh­: Èn th­ môc, HiÖn th­ môc. </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Qu¶n lý tÖp tin tµi liÖu: </li></ul><ul><li>T¹o míi tµi liÖu, ®æi tªn tµi liÖu, xãa tµi liÖu, In tµi liÖu, chuyÓn ®Þnh d¹ng tµi liÖu sang PDF, Xem tr­íc khi in, sao chÐp tµi liÖu ®Õn … ®Òu ®­îc thao t¸c trùc tiÕn trªn giao diÖn hoÆc th«ng qua phÝm t¾t. </li></ul>II.4 Qu¶n lý c¸c tÖp tin tµi liÖu
 15. 15. II.5 So¹n th¶o tµi liÖu. <ul><li>Chøc n¨ng so¹n th¶o lµ bé chøc n¨ng phôc trî cho c¸c chøc n¨ng kh¸c : </li></ul><ul><li>kh«i phôc(Undo), lµm l¹i(Redo), c¾t, </li></ul><ul><li>gi¸n, sao chÐp, ….kÕt hîp chøc n¨ng </li></ul><ul><li>®Þnh d¹ng tµi liÖu: canh chØnh lÒ, ®Þnh </li></ul><ul><li>d¹ng kiÓu Font, mµu ch÷… </li></ul>
 16. 16. II.6 Hç trî tra cøu tõ ®iÓn. <ul><li>Chøc n¨ng nµy cho phÐp: </li></ul><ul><li>Tra cøu trùc tiÕp trªn tµi liÖu. ChØ b»ng mét c¸i Click chuét. </li></ul><ul><li>T¹o c¸c tõ hoÆc dßng v¨n b¶n cÇn ghi nhí. Th«ng qua viÖc g¹ch ch©n vµ ®æi mµu ch÷, ®o¹n v¨n b¶n cÇn nhí </li></ul><ul><li>NhËp trùc tiÕp tõ míi. </li></ul>
 17. 17. H×nh ¶nh Quan HÖ CSDL
 18. 18. H×nh ¶nh giao diÖn chÝnh cña phÇn mÒm
 19. 19. <ul><li>Yªu cÇu website. </li></ul><ul><li>Ph©n tÝch yªu cÇu cña website. </li></ul><ul><li>Thiết kế CSDL. </li></ul><ul><li>ThiÕt kÕ chi tiÕt. </li></ul>III. X©y dùng Website du lÞch
 20. 20. III.1 Yªu cÇu website <ul><li>Giíi thiÖu vÒ C«ng Ty </li></ul><ul><li>Giíi thiÖu vµ chän Tour. </li></ul><ul><li>Giíi thiÖu vµ chän xe. </li></ul><ul><li>Qu¶n lý Website. </li></ul>
 21. 21. Ph©n tÝch yªu cÇu cña website <ul><li>Giíi thiÖu vÒ C«ng Ty </li></ul><ul><li>Giíi thiÖu vÒ c«ng ty TNHH Du LÞch Hång D­¬ng vµ c¸c dÞch vô kinh doanh quan träng. Giíi thiªu dÞch vô Tour vµ vËn t¶i du lÞch </li></ul>
 22. 22. Ph©n tÝch yªu cÇu cña website <ul><li>III.1.2 Giíi thiÖu vµ chän Tour </li></ul><ul><li>Giíi thiÖu c¸c Tour du lÞch. Cho phÐp kh¸ch hµng chän vµ ®¨ng ký Tour trùc tuyÕn qua Website. Giíi thiÖu th«ng tin chi tiÕt vÒ c¸c Tour </li></ul>
 23. 23. Ph©n tÝch yªu cÇu cña website <ul><li>Giíi thiÖu vµ chän xe </li></ul><ul><li>Giíi thiÖu th«ng tin chi tiÕt vÒ c¸c xe. Kh¸ch hµng cã thÓ chän xe vµ ®¨ng ký thuª xe ®i du lÞch. Th«ng qua website kh¸ch hµng sÏ chän ®­îc nhiÒu xe ®Ñp theo ý muèn </li></ul>
 24. 24. Ph©n tÝch yªu cÇu cña website <ul><li>Qu¶n lý Website </li></ul><ul><li>Qu¶n lý c¸c th«ng tin vÒ kh¸ch hµng. Qu¶n lý th«ng tin vÒ Tour vµ xe du lÞch trªn website. Ng­êi qu¶n trÞ website cã toµn quyÒn xö lý website: NhËp Tour vµ xe míi, thay ®æi th«ng tin du lÞch, xãa th«ng tin xe hoÆc Tour du lÞch …. </li></ul>
 25. 25. C¸c yªu cÇu cña website <ul><li>Giao diÖn ®Ñp, dÔ truy cËp vµ sö dông </li></ul><ul><li>Th«ng tin ph¶i cËp nhËt th­êng xuyªn </li></ul><ul><li>L­u th«ng tin kh¸ch hµng </li></ul><ul><li>Ph©n lo¹i c¸c mÆt hµng </li></ul><ul><li>C¸c h×nh thøc thanh to¸n </li></ul>
 26. 26. Ph©n tÝch yªu cÇu cña website <ul><li>C¸c qu¸ tr×nh cÈn thùc hiÖn </li></ul><ul><li>Module ®¨ng nhËp kh¸ch hµng </li></ul><ul><li>Module ®¨ng kÝ kh¸ch hµng </li></ul><ul><li>Module mua hµng </li></ul><ul><li>Module l­u th«ng tin kh¸ch hµng </li></ul>
 27. 27. Ph©n tÝch yªu cÇu cña website <ul><li>Module cËp nhËt s¶n phÈm </li></ul><ul><li>Module ®¨ng nhËp ng­êi qu¶n trÞ </li></ul><ul><li>Module gãp ý kiÕn kh¸ch hµng </li></ul><ul><li>Module cËp nhËt hµng, lo¹i hµng. </li></ul><ul><li>Module thèng kª hµng </li></ul>
 28. 28. III Thiết kế CSDL
 29. 29. ThiÕt kÕ chi tiÕt
 30. 30. KÕt luËn <ul><li>¦u ®iÓm </li></ul><ul><li>Thêi gian xö lý nhanh d÷ liÖu ®­îc xö lý chÝnh x¸c. </li></ul><ul><li>Sö dông c«ng nghÖ .NET </li></ul><ul><li>Sö dông CSDL SQL Server 2000 </li></ul><ul><li>DÔ sö dông víi giao diÖn ®å häa th©n thiÖn, phï hîp víi ng­êi sö dông </li></ul><ul><li>Thùc hiÖn trªn nh÷ng hÖ ®iÒu hµnh phæ dông : Windows 2000, XP … </li></ul><ul><li>KiÕt xuÊt b¸o c¸o vµ in tù ®éng. </li></ul>
 31. 31. KÕt luËn <ul><li>Nh­îc ®iÓm </li></ul><ul><li>PhÇn mÒm cßn mét sè chøc n¨ng ch­a ®­îc kiÓm thö. </li></ul><ul><li>§Ó cµi ®Æt phÇn mÒm cÇn ph¶i cµi mét sè phÇn mÒm kh¸c: Netframework 2.0, SQL Server 2000 vµ PDFCreater </li></ul><ul><li>PhÇn mÒm vÉn ®ang sö dông b¶n Demo vµ cÇn ph¶i ph¸t triÓn s©u h¬n. </li></ul>
 32. 32. KÕt luËn <ul><li>H­íng ph¸t triÓn </li></ul><ul><li>HÖ thèng cÇn hoµn thiÖn c¸c chøc n¨ng vÒ b¶o mËt nh­ m· hãa d÷ liÖu. HÖ thèng cÇn ®­îc ph¸t triÓn s©u. KiÓm thö bªn ngoµi c«ng ty. </li></ul>
 33. 33. <ul><li>Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy Ph¹m Ngäc H­ng vµ c¸c ThÇy C« trong khoa CNTT Tr­êng DHSPKT H­ng ®· tËn t×nh gióp ®ì chóng em hoµn thµnh ! </li></ul>
 34. 34. <ul><li>Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! </li></ul>

×