Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Xavier Painblanc richt nieuwe firma op

874 views

Published on

Ondernemer Xavier Painblanc heeft de NV Texpan opgericht. De vennootschap heeft tot doel: de groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in en de in- en uitvoer van kleding in het algemeen, zowel voor dames, heren als kinderen.

Published in: Business
  • Be the first to comment

Xavier Painblanc richt nieuwe firma op

  1. 1. In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopieLuik B na neerlegging ter griffie van de akte Verso : Naam en handtekening. bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) Griffie aan het Belgisch behouden Voor- Staatsblad Mod PDF 11.1 Ondernemingsnummer : Benaming (voluit) : Texpan (verkort) : Naamloze vennootschapRechtsvorm : (volledig adres) Zetel : Wijnegemsteenweg 22 Bus 1 2970 Schilde OprichtingOnderwerp akte : Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, afdeling Antwerpen. Het blijkt uit een akte van oprichting van vennootschap verleden voor Erik Celis, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 25 september 2017, dat: 1. Rechtsvorm naam: De vennootschap is een handelsvennootschap die de rechtsvorm van een naamloze vennootschap heeft met als naam: "Texpan". 2. Zetel: De zetel is gevestigd te Schilde ('s-Gravenwezel), Wijnegemsteenweg 22 bus 1. 3. Oprichters: 3.1. De naamloze vennootschap "BIBI FASHION", rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0444.703.428, met zetel te 2970 Schilde ('s-Gravenwezel), Wijnegemsteenweg 22 bus 1. 3.2. De heer PAINBLANC Xavier François Lucien Robert, geboren te Wilrijk op 6 november 1962, wonende te 2970 Schilde, Pater Nuyenslaan 6 A. 4. Kapitaal: 61.500,00 euro. 5. Gestorte bedrag: 61.500,00 euro. 6. Samenstelling: In geld. 7. Boekjaar: Elk boekjaar begint op één februari en eindigt op éénendertig januari. Het eerste boekjaar eindigt op 31 januari 2018. 8. Verdeling van de winst: Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de netto-winst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten mits inachtneming van de bepalingen van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen. 9. Verdeling vereffeningsaldo: Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen. 10. Dagelijks bestuur: Het dagelijks bestuur van de vennootschap mag worden opgedragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid. 11. Externe vertegenwoordiging: De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door hetzij één gedelegeerde bestuurder alleen hetzij twee bestuurders samen. *17321766* Neergelegd 26-09-2017 0681759055 BijlagenbijhetBelgischStaatsblad-28/09/2017-AnnexesduMoniteurbelge
  2. 2. - vervolgLuik B Verso : Naam en handtekening. bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) aan het Belgisch Voor- behouden Staatsblad Mod PDF 11.1 Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht. 12. Bestuurders: Alle oprichters hebben met unanimiteit het aantal bestuurders vastgesteld op drie en hebben met unanimiteit aangesteld tot bestuurder met de bijzondere functie(s) achter hun naam vermeld: 1/ de naamloze vennootschap “BIBI FASHION”, voornoemd, die voor de uitoefening van deze functie heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger de heer PAINBLANC Xavier, voornoemd, die tevens werd benoemd tot afgevaardigd bestuurder van de vennootschap met dezelfde vaste vertegenwoordiger; 2/ de heer PAINBLANC Xavier, voornoemd, die tevens werd benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur; 3/ de heer PAINBLANC Bernard Oscar Louis, geboren te Edegem op 18 december 1997, wonende te 2970 Schilde, Pater Nuyenslaan 6 A. Al deze functies zullen eindigen na de jaarvergadering in het jaar 2023. 13. Commissarissen: Geen. 14. Doel: De vennootschap heeft tot doel: - De groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in en de in- en uitvoer van kleding in het algemeen, zowel voor dames, heren als kinderen, omvattende alle vormen van kleding, waaronder onder meer maar niet uitsluitend confectie van dames en heren en babyuitzet, vrijetijdskleding, sportkleding, haute couture kleding, beroepskleding, evenals van alle bijhorigheden bij kleding voor dames, heren of kinderen, omvattende onder meer maar niet uitsluitend alle lederwaren, juwelen, sportartikelen, modeartikelen zoals onder meer hoeden, petten, handschoenen, halsdoeken en dassen, wandelstokken en regenschermen, evenals pelterijen en bontwerk, breigoed en alle bijhorende mercerie-artikelen, deze opsomming exemplatief en niet limitatief zijnde. Het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle voormelde producten, materialen en materieel. - De groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in en de in- en uitvoer van alle winkelinrichtingen en installaties voor winkels, magazijnen en kantoren evenals alle aanverwante artikelen en toebehoren. - Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen. - Managementactiviteiten in het algemeen waaronder onder meer het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder en beheerder met inbegrip van deze van vereffenaar. - Studie, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen. - Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn. - Het verwerven, beheren en in waarde stellen van alle brevetten, octrooien, licenties, auteursrechten en merken. - Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het valoriseren en instandhouden van dit patrimonium vooral door beheersdaden. Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals ondermeer aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten, opschikken, ordenen, valoriseren, verkavelen, huren en verhuren, doen bouwen en doen verbouwen, en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin, van welke aard ook, met inbegrip BijlagenbijhetBelgischStaatsblad-28/09/2017-AnnexesduMoniteurbelge
  3. 3. - vervolgLuik B Verso : Naam en handtekening. bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) aan het Belgisch Voor- behouden Staatsblad Mod PDF 11.1 van de onroerende leasing, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde elementen. - De deelname onder welke vorm ook aan de oprichting, uitbreiding en omvorming van ondernemingen en vennootschappen allerhande, alsmede het verwerven in allerhande ondernemingen van aandelen of rechten in de meest ruime zin onder meer bij wijze van inbreng, onderschrijving, aankoop of op welke wijze ook, kortom het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen. Dit alles uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies. Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. 15. Gewone algemene vergadering: De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de laatste donderdag van de maand mei om veertien uur (14u); indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de Vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping. De eerste wordt gehouden in het jaar 2018. Er zijn geen voorwaarden voor toelating tot de Algemene Vergaderingen noch voor de uitoefening van het eventuele stemrecht. 16. Volmacht(en): Nihil. 17. De bevestiging door de instrumenterende notaris van de deponering van het gestorte kapitaal overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen als bleek uit het attest afgeleverd door BNP PARIBAS FORTIS bank. 18. Bijzondere volmachten: Er werd aan de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “FIDUCIAIRE TEN HOVE II”, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0459.925.894, met zetel te Borsbeek, Herentalsebaan 271, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, en in het bijzonder aan haar medewerker de heer MATTHEESSENS Pieter, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht. BijlagenbijhetBelgischStaatsblad-28/09/2017-AnnexesduMoniteurbelge

×