Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

VGC verhoogt budget voor 'etnisch-culturele minderheden'

141 views

Published on

De VGC hevelt 123.900 euro over van Lambermontfonds naar etnisch-culturele minderheden volgens de 'Verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2018'.

Published in: Government & Nonprofit
 • Sex in your area for one night is there tinyurl.com/hotsexinarea Copy and paste link in your browser to visit a site)
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Girls for sex are waiting for you https://bit.ly/2TQ8UAY
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Meetings for sex in your area are there: https://bit.ly/2TQ8UAY
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Hey guys! Who wants to chat with me? More photos with me here 👉 http://www.bit.ly/katekoxx
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

VGC verhoogt budget voor 'etnisch-culturele minderheden'

 1. 1. 1 Verordening nr. 18-01 Verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2018 I. MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Algemene toelichting De begroting voor het dienstjaar 2018 werd door de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscom- missie vastgesteld en door het College bekrachtigd op 22 december 2017. De verordening nr. 17-05 van 22 december 2017 tot vaststelling van de begroting voor het dienst- jaar 2018 werd door de Vlaamse Minister van Brusselse aangelegenheden bij ministerieel besluit goedgekeurd. A. Gewone dienst De initiële begroting 2018 sloot af met een overschot van 136,4 EUR. Na onderhavige begrotingswijziging sluit de begroting af met een overschot van 139,40 EUR. Vorige dienstjaren Bij de opmaak van de begroting voor het dienstjaar 2018 werd uitgegaan van een overschot op de begrotingsrekening 2017 van 1.743.000 EUR. Door een strikte opvolging van de naar 2018 over te dragen kredieten en de hieruit voort- vloeiende annulatie van gereserveerde middelen dient het geraamde overschot te worden verhoogd, met 4.114.526,26 EUR, tot 5.857.526,26 EUR. In globo wordt van dit overschot een voorafname gedaan van 1.872.703 EUR. Het betreft 17.903 EUR voor het LOGO (verbonden met ontvangsten gerealiseerd in 2017), 77.800 EUR voor (overheids)communicatieprojecten, 277.000 EUR voor investeringen in eigen (administra- tie)gebouwen en 1.500.000 EUR voor het gedeeltelijk opvangen van stijgende kosten (mecha- nische stijging personeelskosten, schuldenlast, ….) in de begroting 2019. Overboekingen en fondsen Voor uitgaven op de gewone en de buitengewone begroting dient 2.747.432 EUR meer te worden geput uit het reservefonds Stedenbeleid. Ook wordt er, ten belope van 21.624 EUR, meer naar het fonds overgeheveld. Er wordt 123.900 EUR uit het Lambermontfonds geput voor uitgaven binnen de begrotings- hoofdstuk ‘Etnisch-culturele minderheden en ‘Sociaal-cultureel werk’. Binnen het beleidsdomein Onderwijs en Vorming wordt, voor een aantal meeruitgaven, 50.000 EUR uit het Onderwijsfonds geput. Daarnaast wordt er 2.457.000 EUR naar het fonds getransfereerd voor de financiering van investeringen.
 2. 2. 2 Voor het domein Gezin wordt 2.195.000 EUR meer getransfereerd naar het Gezinsfonds, ook hier voor de financiering van investeringen. Administratie Er worden meer middelen voorzien voor de financiering van de kosten verbonden aan de or- ganisatie van aanwervingsexamens en voor de juridische begeleiding bij infrastructuurdos- siers. Binnen de sector Stedelijk Beleid worden extra middelen voorzien voor subsidies o.m. voor de omkadering van de Romawerking van vzw Foyer. Tegelijk worden ook de ontvangsten ver- hoogd in functie van een aantal terugvorderingen van saldi (subsidies) binnen de sector Ste- delijk beleid. Onderwijs en vorming Binnen het domein Onderwijs worden in globo 582.000 EUR extra middelen voorzien. Het be- treft o.m. middelen voor communicatieprojecten en voor subsidies voor schoolverbreding, de begeleiding bij de schoolloopbaan en voor subsidies aan scholen. De subsidies voor coördina- tieopdrachten nemen af. Er worden bijkomende middelen voorzien voor projecten voor studenten. Binnen het Onderwijscentrum Brussel (OCB) worden middelen in mindering gebracht ten ge- volge het uitstel van de hervorming van de Brusselse Brede Scholen. Ook binnen de eigen onderwijsinstellingen zijn er enkele verhogingen van uitgaven. Het be- treft verhogingen van de werkingskosten ten belope van 30.000 EUR, 39.000 EUR en 5.000 EUR, respectievelijk voor Katerlinden Campus, Kasterlinden basis- en secundair onderwijs en Zaveldal buitengewoon secundair onderwijs. Cultuur, Jeugd en Sport Het krediet wordt verhoogd (200.000 EUR) in functie van de inschatting van de te verwerken aanslagbiljetten onroerende voorheffing voor de komende periode. In de sectoren Cultureel erfgoed, Gemeenschapscentra, Sociaal-cultureel werk, Muntpunt, Jeugd en Sport kennen vooral de overdrachten (subsidies) een stijging. In globo betreft het 354.790 EUR. In de sector Gemeenschapscentra worden er extra middelen ingezet (51.000 EUR) voor kosten in het kader van het patrimoniumbeheer. Welzijn, Gezondheid en Gezin Binnen het budget Welzijn worden er middelen voorzien ter ondersteuning van bijkomende projecten in het kader van ouderenbeleid. Er worden meer middelen voorzien voor de tijdelijke aanstelling van 2 personeelsleden in een proefproject in het kader van het lokaal integratiebeleid. Tegenover deze uitgaven staat een subsidie van de Vlaamse Gemeenschap. Met reservemiddelen van het Stedenfonds worden de uitgaven in Gezinsbeleid verhoogd met het oog op de realisatie van bijkomende kindplaatsen.
 3. 3. 3 Voor het Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO) worden er meer werkingsmiddelen voorzien (21.579 EUR), voornamelijk voor de organisatie van verschillende evenementen. Patrimonium Voor het opvangen van stijgende uitgaven, ten gevolge het in gebruik nemen van nieuwe ge- bouwen, worden er bijkomende middelen voorzien (1.128.250 EUR). Het betreft de gebouwen van de VGC-loods (St-Agatha-Berchem), Lendrik (Neder-Over-Heembeek), Het Huys (Ukkel) en gebouw D van de Comeniussite (Koekelberg). Ontvangsten Binnen de sectoren Stedelijk beleid, Onderwijs en Vorming, Jeugd en de eigen onderwijsinstel- lingen, Kasterlinden en Zaveldal, worden diverse ontvangsten of terugvorderingen voorzien. Daarnaast worden er, voor Kasterlinden en binnen de sectoren Kunst, Cultureel erfgoed en musea, Sociaal-cultureel werk, Etnisch-culturele minderheden en het LOGO, bijkomende sub- sidies ingeschreven. Samenvatting van de gewone dienst a) Ontvangsten Bedrag voorzien op de begroting 181.042.861,95EUR Verhoging van de ontvangsten 14.018.736,63EUR Verlaging van de ontvangsten - Nieuwe raming van de ontvangsten 195.061.598,58EUR b) Uitgaven Bedrag voorzien op de begroting 181.042.730,32EUR Verhoging van de uitgaven 14.893.728,86EUR Verlaging van de uitgaven -875.000,00EUR Nieuwe raming van de uitgaven 195.061.459,18EUR Het batig saldo van de gewone dienst bedraagt 139,40 EUR.
 4. 4. 4 B. Buitengewone dienst Het resultaat van de buitengewone dienst is na deze begrotingswijziging 0 EUR. Voor de administratie worden er extra middelen voorzien voor de aankoop van IT-materiaal en het buitengewoon onderhoud en aanpassingswerken aan administratiegebouwen. Er wordt 5.000.000 EUR aan extra investeringssubsidies voorzien voor capaciteitsuitbreiding binnen de sector Onderwijs. 600.000 EUR wordt bijkomend voorzien in het kader van de re- novatiewerken op de COOVI-site en de bijkomende inrichtingswerken van het CLB. De investeringssubsidies voor onderwijsprojecten, voor jeugdinfrastructuur en voor gezinsin- stellingen worden, in globo met 2.293.000 EUR, verhoogd. Tot slot worden er meer middelen voorzien ter financiering van werken aan en/of de in- richting van gemeenschapscentra en jeugdcentra, voor patrimonium binnen het beleidsdo- mein Welzijn, Gezondheid en Gezin en voor de DBF(M) projecten in Koekelberg en Schaarbeek. Samenvatting van de buitengewone dienst a) Ontvangsten Bedrag voorzien op de begroting 79.606.000,00EUR Verhoging van de ontvangsten 12.749.000,00EUR Verlaging van de ontvangsten Nieuwe raming van de ontvangsten 92.355.000,00EUR b) Uitgaven Bedrag voorzien op de begroting 79.606.000,00EUR Verhoging van de uitgaven 13.627.500,00EUR Verlaging van de uitgaven -878.500,00EUR Nieuwe raming van de uitgaven 92.355.000,00EUR De buitengewone dienst sluit bijgevolg af met een resultaat van 0 EUR.
 5. 5. 5 2. Artikelsgewijze toelichting Artikel 1 Artikelen 1 tot en met 4 In deze artikelen worden per hoofdstuk de kredietverhogingen of –verlagingen tegenover de oor- spronkelijke begroting en de nieuwe kredieten voor de gewone en de buitengewone dienst, de ontvangsten en uitgaven opgenomen. De hoofdstukken waaraan geen wijzigingen worden aangebracht, zijn niet opgenomen in dit overzicht. Artikel 5 De bepaling van dit artikel geeft het College de mogelijkheid om de kredieten voorzien op de artikelen met de functionele codes 880 of 890 onderling te herverdelen binnen de respectieve functionele code. Artikel 6 Dit artikel verwijst naar de begrotingstabellen. II. VERORDENING Artikel 1. De begrotingswijziging 1 – gewone dienst, ontvangsten – voor het dienstjaar 2018 wordt als volgt vastgesteld: Omschrijving Krediet + / - Nieuw krediet 000 Vorige dienstjaren 1.743.000,00 4.114.526,26 5.857.526,26 069 Overboekingen 25.530.239,00 8.803.332,22 34.333.571,22 319 Administratie 2.021.477,95 39.304,65 2.060.782,60 429 Onderwijs en Vorming 1.258.000,00 45.000,00 1.303.000,00 497 Kasterlinden, buitengewoon basis- en secundair onderwijs 6.144.000,00 634.000,00 6.778.000,00 498 Zaveldal, buitengewoon secundair onderwijs 1.081.000,00 5.000,00 1.086.000,00 524 Kunst, cultureel erfgoed en musea 444.000,00 11.000,00 455.000,00 539 Sociaal-cultureel werk 196.000,00 19.625,00 215.625,00 554 Jeugd 1.136.655,00 23.272,50 1.159.927,50 629 Etnisch-culturele minderheden - 320.000,00 320.000,00 679 LOGO 261.747,00 3.676,00 265.423,00 Totaal van de wijziging 14.018.736,63 181.042.861,95 14.018.736,63 195.061.598,58Algemeen totaal na begrotingswijziging
 6. 6. 6 Artikel 2. De begrotingswijziging 1 – gewone dienst, uitgaven – voor het dienstjaar 2018 wordt als volgt vastgesteld: Omschrijving Krediet + / - Nieuw krediet 069 Overboekingen 52.615.554,00 11.454.299,38 64.069.853,38 309 Algemene administratie 7.452.750,00 84.800,00 7.537.550,00 319 Administratie 16.031.063,95 129.000,00 16.160.063,95 339 Communicatie, Media en IT 5.598.000,00 58.000,00 5.656.000,00 429 Onderwijs en vorming 11.814.100,00 582.000,00 12.396.100,00 431 Studentenzaken 350.000,00 - 350.000,00 439 Onderwijscentrum Brussel 6.747.000,00 -430.000,00 6.317.000,00 496 Kasterlinden, campus 4.085.000,00 30.000,00 4.115.000,00 497 Kasterlinden, buitengewoon basis- en secundair onderwijs 6.781.000,00 39.000,00 6.820.000,00 498 Zaveldal buitengewoon secundair onderwijs 1.522.275,00 5.000,00 1.527.275,00 509 Algemeen cultuur-, jeugd- en sportbeleid 3.095.741,00 190.000,00 3.285.741,00 524 Kunst, cultureel erfgoed en musea 4.142.084,21 11.000,00 4.153.084,21 529 Gemeenschapscentra 10.908.088,00 89.000,00 10.997.088,00 530 Sociaal-cultureel werk 2.981.616,00 119.900,00 3.101.516,00 544 Muntpunt 2.638.000,00 40.000,00 2.678.000,00 554 Jeugd 4.725.636,00 123.440,72 4.849.076,72 564 Sport 3.261.500,00 33.450,00 3.294.950,00 619 Welzijn 5.238.000,00 89.000,00 5.327.000,00 629 Etnisch-culturele minderheden 1.135.000,00 115.000,00 1.250.000,00 669 Gezin 4.035.240,00 105.010,00 4.140.250,00 679 LOGO 301.000,00 21.578,76 322.578,76 869 Patrimonium 4.809.980,00 1.129.250,00 5.939.230,00 Totaal van de wijziging 14.018.728,86 181.042.730,32 14.018.728,86 195.061.459,18Algemeen totaal na begrotingswijziging Artikel 3. De begrotingswijziging A – buitengewone dienst, ontvangsten – voor het dienstjaar 2018 wordt als volgt vastgesteld: Omschrijving Krediet + / - Nieuw krediet 069 Overboekingen 69.218.000,00 9.600.000,00 78.818.000,00 109 Algemene uitgaven en ontvangsten 5.472.000,00 149.000,00 5.621.000,00 869 Patrimonium 1.116.000,00 3.000.000,00 4.116.000,00 Totaal van de wijziging 12.749.000,00 79.606.000,00 12.749.000,00 92.355.000,00Algemeen totaal na begrotingswijziging
 7. 7. 7 Artikel 4. De begrotingswijziging A – buitengewone dienst, uitgaven – voor het dienstjaar 2018 wordt als volgt vastgesteld: Omschrijving Krediet + / - Nieuw krediet 069 Overboekingen 3.800.000,00 3.000.000,00 6.800.000,00 339 Communicatie, media en IT 2.841.000,00 37.000,00 2.878.000,00 429 Onderwijs en vorming 38.530.000,00 5.000.000,00 43.530.000,00 490 Centrum voor leerlingenbegeleiding N-Brussel 14.000,00 50.000,00 64.000,00 492 COOVI 9.160.000,00 - 9.160.000,00 496 Kasterlinden, campus 1.467.000,00 300.000,00 1.767.000,00 524 Kunst, cultureel erfgoed en musea 15.000,00 -8.500,00 6.500,00 554 Jeugd 93.000,00 90.000,00 183.000,00 564 Sport 20.000,00 8.500,00 28.500,00 869 Patrimonium 22.447.000,00 4.272.000,00 26.719.000,00 Totaal van de wijziging 12.749.000,00 79.606.000,00 12.749.000,00 92.355.000,00Algemeen totaal na begrotingswijziging Artikel 5. Het College wordt gemachtigd om de kredieten voorzien op de artikelen met de functionele co- des 880 of 890 onderling te herverdelen binnen de respectieve functionele code. Artikel 6. De functionele en economische verdeling van de kredieten over de verschillende artikelen van de begroting is opgenomen in de bij deze verordening gevoegde tabellen. Deze verordening wordt in het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt. De collegeleden, Bianca DEBAETS Pascal SMET Guy VANHENGEL
 8. 8. Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20172018-0486 29-03-2018 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Artikelsgewijze toelichting Gezien om gevoegd te worden bij Collegebesluit houdende het ontwerp van verordening nr. 18-01 tot vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2018 nr. 20172018-0486 van 29-03-2018 De collegeleden, Bianca DEBAETS Pascal SMET Guy VANHENGEL
 9. 9. Begroting 2018 Begrotingswijziging 1A Uitgaven Overboekingen 2.457.000,00 Artikel 120/954-01 Overboeking naar het reservefonds Onderwijsinstellingen Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 22.149.000,0019.692.000,00 De extra ontvangsten voor de onderwijsinstellingen worden overgeheveld naar het Onderwijsfonds. Ook worden middelen uit het Bijzonder Investeringsfonds en het resultaat van 2017 overgeheveld voor de financiering van toekomstige investeringsuitgaven. 2.103.000,00 Artikel 12000/957-01 Overboeking v/d gewone dienst nr de buitengewone dienst - STEF Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 7.965.154,005.862.154,00 Voor de financiering van investeringsuitgaven worden middelen uit het Stedenfonds overgebracht van de gewone naar de buitengewone begroting. 4.677.675,00 Artikel 12002/954-01 Overboeking naar het Lambermontfonds Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 4.677.675,000,00 De projectsubsidie van de Vlaamse Gemeenschap voor het lokaal integratiebeleid en de Europese subsidie voor het Erasmusproject worden overgeboekt naar het Lambermontfonds. De correlatieve uitgaven voor deze projecten worden voorzien in het dienstjaar waarin ze plaatsvinden, door overboeking uit het Lambermontfonds. Middelen van het Bijzonder Investeringsfonds en middelen afkomstig uit het resultaat van het dienstjaar 2017 worden overgeboekt naar het Lambermontfonds voor de financiering van toekomstige investeringsuitgaven. 21.624,38 Artikel 12003/954-01 Overboeking naar het bijzonder reservefonds Stedenbeleid Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 16.930.424,3816.908.800,00 De overboeking naar het Stedenfonds kan verhoogd worden door de terugvordering van subsidies. Tegelijk wordt een technische correctie doorgevoerd voor loonkosten uit 2017 die met het Stedenfonds worden gefinancierd. 2.195.000,00 Artikel 12004/954-01 Overboeking naar het Gezinsfonds Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 3.654.000,001.459.000,00 Voor de financiering van toekomstige uitgaven worden middelen overgeheveld uit het Bijzonder Investeringsfonds en uit het resultaat van het dienstjaar 2017. 1 Bijlage 1
 10. 10. Begroting 2018 Begrotingswijziging 1A Algemene administratie 65.000,00 Artikel 300/123-18 Kosten voor selecties en doorstroming Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 190.000,00125.000,00 Het krediet wordt verhoogd voor de organisatie van examens niveau A, B, C en D. 19.800,00 Artikel 300/123-19 Aankoop van boeken, documentatie en abonnementen Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 38.300,0018.500,00 Door een technische vergissing werd een te laag krediet voorzien in de initiële begroting van 2018. Met deze verhoging wordt het krediet op het niveau van de voorbije jaren gebracht. Administratie -65.000,00 Artikel 310/111-01 Bezoldiging van het personeel Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 8.452.000,008.517.000,00 Omwille van verlofvormen kunnen de kredieten verminderen. 90.000,00 Artikel 310/122-02 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 93.500,003.500,00 Een krediet van 50.000 EUR wordt voorzien voor juridische begeleiding bij de realisatie van schoolinfrastructuur op de site 'St. Michel'. De uitgave wordt gefinancieerd met middelen uit het Onderwijsfonds. Ook wordt 40.000 EUR extra voorzien voor de betaling van aktes, juridische kosten en bijkomend bodemonderzoek. Deze middelen komen uit het Bijzonder Investeringsfonds. 104.000,00 Artikel 311/332-02 Subsidies in het kader van het Stedelijk Beleid Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 846.477,95742.477,95 Het krediet wordt verhoogd met 104.000 EUR reservemiddelen Stedenfonds: 60.000 EUR voor de omkadering van de Romawerking van vzw Foyer, 10.000 EUR voor bijkomende subsidies in het kader van het Stedelijk Beleid en 34.000 EUR voor de VVSG. Na wijziging wordt het krediet voor een bedrag van 577.000 EUR gefinancierd met middelen van het Stedenfonds, voor de realisatie van SD1-OD1 en SD4-OD3 van de beleidsovereenkomst. 2 Bijlage 1
 11. 11. Begroting 2018 Begrotingswijziging 1A Communicatie, media en IT 14.000,00 Artikel 330/111-01 Bezoldiging van het personeel Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 755.000,00741.000,00 Bijkomende middelen worden voorzien voor een extra aanwerving. 6.000,00 Artikel 330/113-01 Patronale bijdragen RSZ voor het personeel Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 126.000,00120.000,00 Bijkomende middelen worden voorzien voor een extra aanwerving. 40.000,00 Artikel 330/123-06 Kosten voor overheids- en bedrijfscommunicatie Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 331.500,00291.500,00 Er worden extra middelen voorzien voor de voorbereiding van 30 jaar VGC in 2019 (conceptopdracht, campagne en voorbereiding activiteiten). -20.000,00 Artikel 330/123-13 Beheers- en werkingskosten ICT Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 1.952.000,001.972.000,00 Na actualisering van de uitgaven voor de terbeschikkingstelling van personeelsleden van het Iristeam wordt het krediet verminderd. 18.000,00 Artikel 33000/123-02 Kantoorbenodigdheden Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 58.000,0040.000,00 Er worden extra middelen voorzien voor de vormgeving en het drukwerk van de onthaalbrochure, het competentiewoordenboek, het diversiteitsplan en de arbeidsreglementen van de VGC. 3 Bijlage 1
 12. 12. Begroting 2018 Begrotingswijziging 1A Onderwijs en Vorming 125.000,00 Artikel 400/124-06 Communicatieprojecten Onderwijs en Vorming Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 682.000,00557.000,00 Bijkomende middelen worden voorzien voor o.a. de opleidingsbeurs en voor een publicatie over schoolinfrastructuur. 7.500,00 Artikel 400/124-24 Andere voordelen onderwijs Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 32.500,0025.000,00 Bijkomende middelen worden aangewend om alle kleuters van het Nederlandstalig onderwijs in het Brussel Gewest te voorzien van een rugzakje. 1.500,00 Artikel 400/435-010 Bijdrage in de loonkost gedragen door andere overheden Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 1.500,000,00 Terugvordering door de Vlaamse Gemeenschap van een deel van het loon uit 2016 van de MOS-begeleider. 276.000,00 Artikel 40003/332-02 Subsidies voor schoolverbreding Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 2.124.000,001.848.000,00 Bijkomende middelen worden voorzien voor de stijgende vraag van projecten i.h.k.v. schoolverbreding. Het krediet wordt voor een bedrag van 767.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds, voor de realisatie van SD2-OD1 van de beleidsovereenkomst. 25.000,00 Artikel 40005/332-01 Subsidies begeleiding schoolloopbaan Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 594.500,00569.500,00 Extra middelen worden ingezet voor de cursistenbegeleiding in het tweedekansonderwijs en voor de werking in het kader van het vroegtijdig schoolverlaten. Het krediet wordt voor een bedrag van 507.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds (421.000 EUR voor SD3-OD1 en 86.000 EUR voor SD3-OD2). 315.000,00 Artikel 40009/332-02 Subsidies voor scholen Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 596.000,00281.000,00 Extra middelen worden voorzien om tegemoet te komen aan de stijgende vraag. -102.000,00 Artikel 41000/332-02 Subsidies voor coördinatieopdrachten Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 502.000,00604.000,00 Het krediet wordt bijgesteld omdat de opleidingsbeurs samen met de studiekeuzebeurs wordt georganiseerd (zie artikel 400/124-06 Communicatieprojecten Onderwijs en Vorming). -66.000,00 Artikel 415/332-01 Subsidies speelpleinen Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 534.000,00600.000,00 Het krediet wordt bijgesteld na de vastlegging van de subsidies voor de paas- en zomerspeelpleinen 2018. 4 Bijlage 1
 13. 13. Begroting 2018 Begrotingswijziging 1A Studentenzaken -30.000,00 Artikel 420/124-48 Technische werkingskosten Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 50.000,0080.000,00 Een aantal kleinere opdrachten inzake lesgeven in Brussel worden dit jaar niet door de VGC georganiseerd maar worden via een subsidie gerealiseerd. 30.000,00 Artikel 420/332-02 Diverse subsidies studentenzaken Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 300.000,00270.000,00 Extra middelen worden voorzien voor de projecten voor studenten 'Kom uit je kot' en de pop-uptentoonstelling van LUCA. Onderwijscentrum Brussel -320.000,00 Artikel 430/111-01 Bezoldiging van het personeel - OCB Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 3.912.000,004.232.000,00 Overdracht van personeelskredieten naar 40003/332-02 Subsidies voor schoolverbreding. -15.000,00 Artikel 430/112-01 Vakantiegeld van het personeel - OCB Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 291.000,00306.000,00 Overdracht van personeelskredieten naar 40003/332-02 Subsidies voor schoolverbreding. -95.000,00 Artikel 430/113-01 Patronale bijdragen RSZ voor het personeel - OCB Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 1.105.000,001.200.000,00 Overdracht van personeelskredieten naar 40003/332-02 Subsidies voor schoolverbreding. 5.000,00 Artikel 430/121-01 Reis- en verblijfskosten Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 14.000,009.000,00 Het krediet wordt verhoogd in functie van de verdere uitbouw van samenwerkingsverbanden in binnen- en buitenland. -8.000,00 Artikel 430/124-48 Technische kosten Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 136.000,00144.000,00 Het krediet wordt bijgesteld omdat een aantal kleine communicatieprojecten (o.a. opmaak van de vormingsbrochure 2018) werden gerealiseerd met middelen uit vorig boekjaar. 3.000,00 Artikel 430/435-010 Bijdrage in de loonkost gedragen door andere overheden Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 33.000,0030.000,00 Er worden middelen voorzien voor de terugbetaling van het loon van een gedetacheerd personeelslid. 5 Bijlage 1
 14. 14. Begroting 2018 Begrotingswijziging 1A Kasterlinden, Campus 4.000,00 Artikel 496/127-48 Andere kosten voor voertuigen Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 14.000,0010.000,00 Een krediet wordt voorzien voor de herstellingskosten aan een autobus (35 zitplaatsen) van de Kasterlindencampus. 30.000,00 Artikel 496/435-010 Bijdrage in de werkingskosten Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 92.000,0062.000,00 Een krediet wordt bestemd voor de terugbetaling van het loon van personeelsleden op de Kasterlindencampus aan het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. -4.000,00 Artikel 49600/125-06 Prestaties van derden voor de gebouwen Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 4.000,008.000,00 Het krediet wordt bijgesteld omdat er minder middelen nodig zijn voor het facilitair beheer dan voorzien. Kasterlinden buitengewoon basis- en secundair onderwijs -10.000,00 Artikel 497/121-01 Reis- en verblijfskosten Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 121.000,00131.000,00 Het krediet wordt bijgesteld omdat de verplaatsingskosten van het personeel van het ondersteuningscentrum dalen wegens de nabijheid van het aantal te begeleiden onderwijsinstellingen. 17.000,00 Artikel 497/123-17 Kosten voor navorming Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 27.000,0010.000,00 Dit schooljaar ontvangen de Kasterlindenscholen en het Ondersteuningsmodel van de Vlaamse Gemeenschap meer middelen voor nascholing. 2.000,00 Artikel 497/124-02 Technische benodigdheden Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 160.000,00158.000,00 De sociale tegemoetkomingen die door de feitelijke vereniging VAKSAB werden opgenomen, worden vanaf schooljaar 2018-2019 geïntegreerd in de reguliere werking van Kasterlinden. 30.000,00 Artikel 497/124-22 Extramurosactiviteiten Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 85.000,0055.000,00 De extramurosactiviteiten die voordien gedeeltelijk of volledig via de feitelijke vereniging VAKSAB verliepen, worden vanaf het schooljaar 2018-2019 geïntegreerd in de reguliere werking van Kasterlinden. 6 Bijlage 1
 15. 15. Begroting 2018 Begrotingswijziging 1A Zaveldal buitengewoon secundair onderwijs 5.000,00 Artikel 498/125-48 Bijdrage in werkingskosten voor de gebouwen Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 16.000,0011.000,00 Het aantal schadegevallen in Zaveldal stijgt gevoelig. Voor de herstelling van de schade ontvangt de VGC een tussenkomst van de verzekeringsmaatschappij (zie ook artikel 498/380-01 Vergoedingen voor kleine schade). Algemeen cultuur-, jeugd- en sportbeleid 30.000,00 Artikel 500/123-13 Beheers- en werkingskosten ICT Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 32.300,002.300,00 Het krediet wordt verhoogd voor diverse aanpassingen aan en optimalisatie van de websites jeugd en sport binnen het beleidsdomein Cultuur, Jeugd en Sport. 200.000,00 Artikel 500/125-10 Belastingen, taksen en retributies op onroerende goederen Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 325.000,00125.000,00 Het krediet wordt verhoogd in functie van de inschatting van de te verwerken aanslagbiljetten onroerende voorheffing voor de komende periode. -40.000,00 Artikel 50001/124-06 Kosten voor culturele participatiebevordering Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 305.000,00345.000,00 Om begrotingstechnische redenen wordt een krediet van 40.000 EUR verschoven naar artikel 54002/332-03 Subsidies voor vzw Muntpunt, voor haar rol in de ondersteuning van de uitvoering van het actieplan Paspartoe. Kunst, cultureel erfgoed en musea 11.000,00 Artikel 51500/332-01 Subsidies i.h.k.v. erfgoedconvenant Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 211.000,00200.000,00 Het krediet wordt verhoogd wegens vastlegging in de begroting van de Vlaamse Gemeenschap i.h.k.v. het convenant Cultureel Erfgoed met de VGC in 2018, waarvan de inkomsten met een gelijk bedrag stijgen. 7 Bijlage 1
 16. 16. Begroting 2018 Begrotingswijziging 1A Gemeenschapscentra 31.000,00 Artikel 525/122-01 Erelonen en vergoedingen voor expertises Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 31.000,000,00 Het krediet wordt verhoogd voor studies rond patrimonium, met name voor een studie rond energie-efficiëntie van onze gebouwen. 20.000,00 Artikel 525/124-48 Andere technische kosten Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 114.776,0094.776,00 Het krediet wordt verhoogd wegens o.a. de hogere kosten van het boekhoudprogramma en voor het bekostigen van studies zoals over mogelijke toekomstige uitbatingen, organisatieontwikkeling, enz. 38.000,00 Artikel 52501/332-01 Subsidies voor cultuurspreidingstrajecten Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 120.700,0082.700,00 Het krediet wordt verhoogd om de inkanteling van de lokale werking van FMDO mogelijk te maken, en voor de opstart van een toeleidingstraject door GC WABO als poort naar het Zoniënwoud. Na wijziging wordt het krediet voor een bedrag van 100.500 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds, voor de realisatie van SD4-OD2, waarvan 55.500 EUR Stedenfondsmiddelen uit het reservefonds. Sociaal-cultureel werk 8.900,00 Artikel 530/124-48 Technische kosten Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 218.516,00209.616,00 Het krediet wordt verhoogd voor de deelname aan het Erasmusproject 'Open the Door for Reading'. De Vlaamse Gemeenschapscommissie neemt in de periode oktober 2017 - september 2018 deel aan een Europees strategisch partnerproject: 'Open the Door for Reading' (Erasmusproject). Voor de organisatie van en deelname aan dit uitwisselings- en innovatieprogramma zijn Europese middelen voorzien in het kader van het partnership. De uitgaven in het kader van de partnerschap worden volledig gedekt door de voorziene Europese middelen. 20.000,00 Artikel 530/332-01 Subsidies aan sociaal-culturele verenigingen Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 1.600.000,001.580.000,00 Het krediet wordt verhoogd om de ondersteuning van meer sociaal-culturele projecten mogelijk te maken. 91.000,00 Artikel 53007/332-02 Subsidies voor taalbevorderende initiatieven Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 151.000,0060.000,00 Het krediet wordt verhoogd voor de realisatie van taalbeleidstrajecten in de gemeenschapscentra en sportverenigingen en voor de opvolging en coördinatie van de VGC-projecten voor taalbeleid bij het Huis van het Nederlands Brussel. Het krediet wordt verhoogd met 91.000 EUR Stedenfondsmiddelen uit het reservefonds. Na wijziging wordt het krediet voor een bedrag van 91.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds, voor de realisatie van SD3-OD6 (35.000 EUR) en van SD4-OD2 (56.000 EUR) van de beleidsovereenkomst. 8 Bijlage 1
 17. 17. Begroting 2018 Begrotingswijziging 1A Muntpunt -40.000,00 Artikel 540/111-01 Bezoldiging van het personeel Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 854.000,00894.000,00 In het kader van de uitvoering van het protocol van het personeel gaat er 40.000 EUR van de personeelsenveloppe Muntpunt naar subsidies aan Muntpunt. -10.000,00 Artikel 540/113-21 Patronale bijdragen voor pensioenen Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 247.000,00257.000,00 In het kader van de uitvoering van het protocol van het personeel gaat er 10.000 EUR van de personeelsenveloppe Muntpunt naar subsidies aan Muntpunt. 90.000,00 Artikel 54002/332-03 Subsidies voor vzw Muntpunt Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 1.016.000,00926.000,00 In het kader van de uitvoering van het protocol van het personeel en de uitvoering van het actieplan Paspartoe wordt het krediet verhoogd. 9 Bijlage 1
 18. 18. Begroting 2018 Begrotingswijziging 1A Jeugd -8.000,00 Artikel 550/124-48 Diverse technische kosten Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 95.000,00103.000,00 Het krediet wordt verlaagd voor de optimalisatie van het websiteportaal jeugd via artikel 500/123-13 Beheers- en werkingskosten ICT. 52.000,00 Artikel 550/332-02 Subsidies voor vakantieactiviteiten Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 121.500,0069.500,00 Het krediet wordt verhoogd om de verschillende subsidieaanvragen te kunnen honoreren conform het reglement houdende de ondersteuning van vakantie-initiatieven. 15.000,00 Artikel 55001/332-03 Subsidie aan vzw Het Neerhof Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 425.785,00410.785,00 Het krediet wordt verhoogd voor de consolidatie van de opdrachten, zoals overeengekomen in het convenant uit 2015. -8.000,00 Artikel 55002/332-01 Subsidies aan lokale en regionale jeugdverenigingen Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 231.320,00239.320,00 Het krediet wordt verlaagd doordat een aantal organisaties een lager subsidiebedrag kregen conform het reglement houdende de ondersteuning van lokale en regionale jeugdwerkinitiatieven. 50.000,00 Artikel 55002/332-03 Subsidie aan vzw JES Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 472.000,00422.000,00 Het krediet wordt verhoogd door het toekennen van een bijkomende opdracht aan vzw JES rond ondersteuning van lokale jeugdbeleidsparticipatie. Hiervoor werd begin 2018 een convenant afgesloten. 6.000,00 Artikel 55004/332-03 Subsidie aan vzw Art Basics for Children Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 112.050,00106.050,00 Het krediet wordt eenmalig verhoogd als tussenkomst in infrastructuurgebonden kosten. 16.440,72 Artikel 55014/332-01 Subsidies projecten, vernieuwende initiatieven en kadervorming Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 552.440,72536.000,00 Het krediet wordt verhoogd voor de ondersteuning van projecten o.a. van het jongerenfonds Á Fonds. Na wijziging wordt het krediet voor een bedrag van 190.440,72 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds, voor de realisatie van SD2-OD3, waarvan 32.440,72 EUR Stedenfondsmiddelen uit het reservefonds. 10 Bijlage 1
 19. 19. Begroting 2018 Begrotingswijziging 1A Sport -15.000,00 Artikel 560/124-06 Technische kosten voor sportpromotie en sportbeleid Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 430.000,00445.000,00 Het krediet wordt verlaagd voor de optimalisatie van het websiteportaal sport via artikel 500/123-13 Beheers- en werkingskosten ICT. 48.450,00 Artikel 560/332-02 Subsidies voor nieuwe werkvormen sport en sportverenigingen Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 288.450,00240.000,00 Het krediet wordt verhoogd in het kader van subsidies voor vernieuwde werkvormen (o.a. het pilootproject voor sportclubs). Het krediet wordt verhoogd met 48.450 EUR Stedenfondsmiddelen uit het reservefonds. Na wijziging wordt het krediet voor een bedrag van 93.900 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds, voor de realisatie van SD3-OD6. Welzijn 89.000,00 Artikel 61001/332-02 Subsidies voor woonzorg en ouderenwelzijn Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 2.291.000,002.202.000,00 De kredieten op dit artikel worden verhoogd met 89.000 EUR om bijkomende projecten in kader van het ouderenbeleid te ondersteunen. Zo worden er naast een herneming van de succesformule 'Week van de Smaak' onder meer ook middelen vrijgemaakt voor intergenerationele projecten. 11 Bijlage 1
 20. 20. Begroting 2018 Begrotingswijziging 1A Etnisch-culturele minderheden 74.000,00 Artikel 620/111-01 Bezoldiging van het personeel Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 74.000,000,00 Middelen worden voorzien voor de aanstelling van 2 niveau A voor de regierol in het kader van het lokaal integratiebeleid (projectsubsidie van de Vlaamse overheid). 23.000,00 Artikel 620/113-01 Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor het personeel Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 23.000,000,00 Middelen worden voorzien voor patronale bijdragen RSZ, zie artikel 620/111-01. 1.000,00 Artikel 620/121-01 Reis- en verblijfkosten van het personeel Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 1.000,000,00 Middelen worden voorzien voor verplaatsingskosten voor dienstreizen in opdracht van de werkgever voor 2 niveau A voor de regierol in het kader van het lokaal integratiebeleid (projectsubsidie van de Vlaamse overheid). 2.000,00 Artikel 620/123-17 Kosten voor beroepsopleiding van personeel Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 2.000,000,00 Middelen worden voorzien voor vormingskosten voor 2 niveau A voor de regierol in het kader van het lokaal integratiebeleid (projectsubsidie van de Vlaamse overheid). 15.000,00 Artikel 620/124-48 Diverse technische kosten Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 19.000,004.000,00 Het krediet wordt verhoogd met 15.000 EUR. Deze werkingsmiddelen worden ingezet voor diverse technische kosten in het kader van activiteiten rond beleidsondersteuning (implementatie van de regierol in het kader van het lokaal integratiebeleid, projectsubsidie Vlaamse overheid). Gezin 105.010,00 Artikel 66002/332-02 Subsidies voor capaciteitsuitbreiding - Gezin Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 1.800.000,001.694.990,00 Het krediet wordt verhoogd met 105.010 EUR Stedenfondsmiddelen. Na wijziging wordt het krediet voor een bedrag van 1.600.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds, voor de realisatie van SD2-OD2. Met deze middelen worden bijkomende kindplaatsen (capaciteitsuitbreiding 2018) gerealiseerd in de Nederlandstalige inkomensgerelateerde kinderopvang in het Brussels Gewest. 12 Bijlage 1
 21. 21. Begroting 2018 Begrotingswijziging 1A LOGO 4.000,00 Artikel 670/123-07 Frankeringskosten Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 4.000,000,00 Het krediet wordt verhoogd met 4.000 EUR voor de verspreiding van infomateriaal (folders, affiches, ...). 1.000,00 Artikel 670/123-16 Receptie- en representatiekosten Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 2.500,001.500,00 Het krediet wordt verhoogd wegens verwachte meeruitgaven voor catering. 16.578,76 Artikel 670/124-48 Technische kosten Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 46.578,7630.000,00 Het krediet wordt verhoogd voor de organisatie van evenementen vb. Dag van het Geluk, 10-daagse Geestelijke Gezondheid, ... 13 Bijlage 1
 22. 22. Begroting 2018 Begrotingswijziging 1A Patrimonium 20.000,00 Artikel 820/123-20 Kosten eigen aan de functie van verkopen en verhuringen Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 30.000,0010.000,00 Dit artikel wordt verhoogd voor het dekken van de ereloonkosten bij het lange termijnhuurcontract voor (een bijkomend gedeelte van) de loods. 7.750,00 Artikel 840/125-03 Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 332.750,00325.000,00 Dit artikel wordt verhoogd omwille van het stijgende verbruik door het in gebruik nemen van nieuwe gebouwen (Lendrik en gebouw D van de Comeniussite). 92.750,00 Artikel 840/125-06 Prestaties van derden voor de gebouwen Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 513.750,00421.000,00 Dit artikel wordt verhoogd omwille van stijgende onderhoudskosten o.m. naar aanleiding van het in gebruik nemen van nieuwe gebouwen (Lendrik en gebouw D van de Comeniussite). 20.750,00 Artikel 840/125-12 Levering van elektriciteit voor de gebouwen Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 300.750,00280.000,00 Dit artikel wordt verhoogd omwille van het stijgende verbruik door het in gebruik nemen van nieuwe gebouwen (Lendrik en gebouw D van de Comeniussite). 15.000,00 Artikel 840/125-15 Levering van water voor de gebouwen Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 108.000,0093.000,00 Het krediet wordt bijgesteld in functie van de reële uitgaven en het in gebruik nemen van nieuwe gebouwen (Lendrik en gebouw D van de Comeniussite). 15.000,00 Artikel 840/126-01 Huurgelden en -lasten Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 77.000,0062.000,00 Dit artikel wordt verhoogd om uitgaven te financieren verbonden met de gemeenschappelijke delen van het Huys. -19.000,00 Artikel 84000/125-06 Prestaties van derden voor de gebouwen Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 38.000,0057.000,00 Het krediet wordt bijgesteld in functie van de verdere verwachte uitgaven. 697.000,00 Artikel 880/211-03 Financiële kosten van leasingschulden Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 697.000,000,00 Het krediet wordt aangewend voor de beschikbaarheidsvergoeding (PPS-contact) voor de in 2018 opgeleverde gebouwen van de Koekelbergcampus. Het krediet wordt gebruikt voor de verschuldigde rentelasten. 14 Bijlage 1
 23. 23. Begroting 2018 Begrotingswijziging 1A 280.000,00 Artikel 880/911-03 beschikbaarheidsvergoeding Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 280.000,000,00 Het krediet wordt aangewend voor de beschikbaarheidsvergoeding (PPS-contact) voor de in 2018 opgeleverde gebouwen van de Koekelbergcampus. Het krediet wordt gebruikt voor de schuldaflossing. Ontvangsten Vorige dienstjaren 4.114.526,26 Artikel 000/951-01 Batig resultaat van de gewone dienst Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 5.857.526,261.743.000,00 Er wordt uitgegaan van een algemeen begrotingsresultaat van 5.857.526,26 EUR voor 2017. Van dit resultaat werd reeds 1.743.000 EUR in de initiële begroting 2018 ingeschreven. Het algemeen begrotingsresultaat wordt bijgevolg aangepast. Overboekingen 50.000,00 Artikel 120/994-01 Overboeking uit het reservefonds Onderwijsinstellingen Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 3.349.000,003.299.000,00 Middelen worden geput uit het Onderwijsfonds voor de financiering van juridische begeleiding in het kader van de site 'St. Michel'. 5.882.000,00 Artikel 12001/994-01 Overboeking uit het Bijzonder Investeringsfonds Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 8.382.000,002.500.000,00 Middelen worden aangewend uit het Bijzonder Investeringsfonds voor de financiering van de beschikbaarheidsvergoeding voor de in 2018 opgeleverde gebouwen van de Koekelbergcampus. Tevens wordt 40.000 EUR overgeheveld voor juridische kosten en onderzoek. Voor toekomstige investeringen in alle sectoren wordt 4.865.000 EUR overgeboekt naar het Lambermont-, het Onderwijs- en het Gezinsfonds. 123.900,00 Artikel 12002/994-01 Overboeking uit het Lambermontfonds Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 777.900,00654.000,00 Middelen worden geput uit het Lambermontfonds voor de financiering van diverse projecten. 2.747.432,22 Artikel 12003/994-01 Overboeking uit het bijzonder reservefonds Stedenbeleid Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 21.629.671,2218.882.239,00 Middelen worden geput uit het Stedenfonds voor de financiering van uitgaven binnen de gewone en buitengewone begroting. Administratie 39.304,65 Artikel 311/161-48 Andere ontvangsten en terugvorderingen Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 39.304,650,00 Het krediet wordt verhoogd met terugvorderingen van saldo's van subsidies in het kader van het Stedenfonds. 15 Bijlage 1
 24. 24. Begroting 2018 Begrotingswijziging 1A Onderwijs en Vorming 45.000,00 Artikel 400/161-48 Diverse ontvangsten en terugvorderingen Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 314.000,00269.000,00 De VGC financiert de rioleringswerken op de COOVI-campus. Het aandeel van de CCF in deze werken worden teruggevorderd. De meerontvangst wordt overgeheveld naar het Onderwijsfonds. Kasterlinden buitengewoon basis- en secundair onderwijs 2.000,00 Artikel 497/161-02 Verkoop van goederen Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 82.000,0080.000,00 Vanaf het schooljaar 2018-2019 zullen een aantal activiteiten die via de feitelijke vereniging VAKSAB gebeurden, door de scholen zelf worden georganiseerd. 4.000,00 Artikel 497/161-48 Diverse ontvangsten en terugvorderingen Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 46.000,0042.000,00 De bijdragen van de ouders voor de extra-murosactiviteiten van de basisschool worden vanaf 1 september op de rekening van de VGC gestort. 470.000,00 Artikel 497/463-01 Bijdrage Vlaamse Gemeenschap voor werkingskosten Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 1.150.000,00680.000,00 De scholen schreven dit jaar meer leerlingen in. Recent werd ook duidelijk op welke wijze het Ondersteuningsmodel wordt gefinancierd. Het krediet wordt aangepast aan de te verwachten ontvangsten. 150.000,00 Artikel 497/463-02 Bijdrage Vlaamse Gemeenschap voor reiskosten Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 500.000,00350.000,00 Kasterlinden ontvangt een subsidie van de Vlaamse Gemeenschap voor de busbegeleiders, het individueel vervoer van leerlingen, het woon- en werkverkeer en de fietsvergoedingen van het personeel. Het krediet wordt bijgesteld in functie van de evolutie van de ontvangsten. 8.000,00 Artikel 497/465-48 Subsidies Vlaamse Gemeenschap voor navorming Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 27.000,0019.000,00 De onderwijsinstellingen ontvangen van de Vlaamse Gemeenschap nascholingmiddelen voor de deskundigheidsbevordering van het personeel op basis van het aantal gesubsidieerde organieke ambten. Zaveldal buitengewoon secundair onderwijs 5.000,00 Artikel 498/380-01 Vergoedingen voor kleine schade Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 9.000,004.000,00 Het aantal schadegevallen in Zaveldal stijgt gevoelig. Op dit artikel worden de ontvangsten van de verzekeringsmaatschappij m.b.t. schadegevallen voorzien. 16 Bijlage 1
 25. 25. Begroting 2018 Begrotingswijziging 1A Kunst, cultureel erfgoed en musea 11.000,00 Artikel 515/465-48 Bijdrage Vlaamse Gemeenschap convenant Cultureel Erfgoed Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 451.000,00440.000,00 De ontvangsten stijgen wegens vastlegging in de begroting van de Vlaamse Gemeenschap i.h.k.v. het convenant Cultureel Erfgoed met de Vlaamse Gemeenschapscommissie in 2018. De extra middelen worden ingeschreven op het artikel 51500/332-01 Subsidies in het kader van erfgoedconvenant. Sociaal-cultureel werk 19.625,00 Artikel 530/465-48 Specifieke subsidies Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 19.625,000,00 Voor het Europees strategisch partnerproject 'Open the Door to Reading' (Erasmusproject) worden er Europese middelen ontvangen. Jeugd 23.272,50 Artikel 550/161-48 Andere ontvangsten en terugvorderingen Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 25.272,502.000,00 Het krediet wordt verhoogd door de terugvordering van een aantal subsidies. Etnisch-culturele minderheden 320.000,00 Artikel 620/465-48 Subsidies van de Vlaamse Gemeenschap Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 320.000,000,00 De Vlaamse overheid voorziet in het decreet van 7 juni 2013 (artikel 15) betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid in de mogelijkheid om de VGC te versterken voor het opnemen van de regierol voor het lokaal integratiebeleid en de gestegen takenlast binnen dit kader. Bij Ministerieel besluit werd op 22 december 2017 een projectsubsidie van 320.000 EUR voor 2 jaar (februari 2018 tot januari 2020) toegekend. Deze middelen worden aangewend a rato van de inzet van 2 VTE niveau A beleidsondersteuners. LOGO 3.676,00 Artikel 670/465-48 Bijdragen van andere overheden voor het LOGO Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 264.923,00261.247,00 Op basis van de reëel toegekende subsidie voor 2018 door de Vlaamse Overheid dient het krediet verhoogd te worden met 3.676 EUR (indexering). 17 Bijlage 1
 26. 26. Begroting 2018 Begrotingswijziging 1A Uitgaven Overboekingen 3.000.000,00 Artikel 12002/955-51 Overboeking naar het Lambermontfonds Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 3.000.000,000,00 De ontvangst van de EFRO-subsidie en de opbrengst uit de verkoop van een onroerend goed worden overgeboekt naar het Lambermontfonds. Communicatie, media en IT 37.000,00 Artikel 330/742-53 Aankoop van informaticamaterieel Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 2.784.000,002.747.000,00 De voorziene middelen voor het organisatiebrede IT-traject rond deelnemersbeheer konden niet in 2017 worden vastgelegd. Onderwijs en Vorming 5.000.000,00 Artikel 400/631-51 Investeringssubsidies – Capaciteitsuitbreiding Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 43.150.000,0038.150.000,00 Op basis van de huidige prognoses zullen in 2018 meer middelen noodzakelijk zijn om de schoolinfrastructuurdossiers vast te leggen. Centrum voor Leerlingenbegeleiding N-Brussel 50.000,00 Artikel 490/723-52 Aanpassingswerken aan schoolgebouwen Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 50.000,000,00 Voor het afronden van de fase 'samenhuizen' en bijkomende inrichting gelijkvloers en 3de verdieping van het CLB. COOVI 550.000,00 Artikel 492/631-51 Investeringssubsidie aan de Administratieve Overdrachtscel Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 550.000,000,00 Voor de architectenkosten in het kader van de renovatiewerken van gebouw 3B op de COOVI-campus wordt 550.000 EUR voorzien. -550.000,00 Artikel 492/723-52 Nieuwbouw, studies en aanpassingswerken aan gebouwen Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 8.570.000,009.120.000,00 Voor de architectenkosten in het kader van de renovatiewerken van gebouw 3B op de COOVI-campus wordt 550.000 EUR verschoven naar het artikel 492/631-51. 18 Bijlage 1
 27. 27. Begroting 2018 Begrotingswijziging 1A Kasterlinden, Campus 300.000,00 Artikel 496/723-52 Aanpassingswerken aan de campus Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 1.680.000,001.380.000,00 Middelen worden voorzien voor aanpassingswerken (ventilatieproblematiek) aan de lokalen op de Kasterlindencampus. Kunst, cultureel erfgoed en musea -8.500,00 Artikel 515/744-51 Aankoop van technisch materiaal Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 6.500,0015.000,00 Na budgetcontrole kan het krediet met 8.500 EUR verminderd worden. Jeugd 80.000,00 Artikel 550/724-54 Buitengewoon onderhoud Neerhofhoeve Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 160.000,0080.000,00 Beschikbare kredieten voor het project Neerhof worden gehergroepeerd vanuit de algemene kredieten van patrimonium om op die manier optimaal te benutten, voor de verdere uitvoering van het landschapsbeheerplan en het noodzakelijk onderhoud van de vierkantshoeve. 10.000,00 Artikel 550/733-51 Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatie en andere studies. Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 20.000,0010.000,00 Beschikbare kredieten voor het project Neerhof worden gehergroepeerd vanuit de algemene kredieten van patrimonium om op die manier optimaal te benutten, voor de verdere uitvoering van het landschapsbeheerplan en het noodzakelijk onderhoud van de vierkantshoeve. Sport 3.500,00 Artikel 560/743-51 Aankoop van fietsen Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 8.500,005.000,00 Op basis van de stand van zaken van de dossiers wordt dit krediet bijgesteld. 5.000,00 Artikel 560/744-51 Aankoop van materiaal Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 20.000,0015.000,00 Het krediet wordt verhoogd om aankopen te kunnen doen voor de sporthal (Comeniussite). 19 Bijlage 1
 28. 28. Begroting 2018 Begrotingswijziging 1A Patrimonium 65.000,00 Artikel 820/723-53 Aanpassingswerken aan gebouwen Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 455.000,00390.000,00 Voor werken aan de stookplaats op de Nieuwlandsite wordt 65.000 EUR bijkomend voorzien. 272.000,00 Artikel 820/724-51 Buitengewoon onderhoud van administratieve gebouwen Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 1.106.000,00834.000,00 Het krediet wordt verhoogd voornamelijk voor de herinrichting van het administratiehuis Renaissance. 27.000,00 Artikel 820/733-51 Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatie en andere studies. Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 147.000,00120.000,00 Het krediet wordt verhoogd in het kader van studies voor de herinrichting van de administratiehuizen Leo II en Renaissance. 45.000,00 Artikel 820/741-51 Aankoop van bureaumeubilair Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 85.000,0040.000,00 Het krediet wordt verhoogd voornamelijk in functie van de herinrichting van het administratiehuis Renaissance. 1.069.000,00 Artikel 830/522-52 Investeringssubsidies voor onderwijsprojecten Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 3.030.000,001.961.000,00 Extra middelen worden voorzien om de dossiers 'BuitenSpel' vast te leggen. Het krediet wordt ten belope van 2.830.000 EUR gefinancierd met middelen van het Stedenfonds. 100.000,00 Artikel 830/733-51 Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere studies Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 100.000,000,00 Middelen worden voorzien voor de opmaak van de outputspecificaties voor de St.- Michelsite. 480.000,00 Artikel 840/723-54 Nieuwbouw, studies en werken GC's, jeugdcentra & bibliotheken Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 6.320.000,005.840.000,00 Het krediet wordt verhoogd voor bijkomende aanpassingswerken aan Cultuur, Jeugd en Sport-infrastructuur. In 2018 kan reeds begonnen worden met het vervangen van hoogspanningscabines, het schrijnwerk van jeugdcentrum Aximax en een aantal bijkomende werken in diverse gemeenschapscentra. -10.000,00 Artikel 840/733-51 Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatie en andere studies. Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 490.000,00500.000,00 Een krediet voor erelonen voor werken aan het Neerhof wordt verschoven naar het begrotingsartikel 550/733-51. 20 Bijlage 1
 29. 29. Begroting 2018 Begrotingswijziging 1A 70.000,00 Artikel 840/741-98 Aankoop van meubilair voor GC's en jeugdcentra Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 430.000,00360.000,00 Initieel werd de aankoop voor meubilair van GC Candelaershuys voorzien voor eind 2017. De aanbesteding van deze aankoop werd verschoven naar 2018. -70.000,00 Artikel 840/744-51 Aankoop uitbatingsmaterieel Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 552.000,00622.000,00 Voor de aankoop van uitbatingsmateriaal zitten we momenteel op schema voor de verschillende locaties, waardoor dit krediet kan verminderen. 580.000,00 Artikel 84000/522-52 Investeringssubsidies voor jeugdinfrastructuur Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 630.000,0050.000,00 Voor de realisatie van het jeugdhuis centrum Brussel (Ambrassade), principieel beslist in 2017, dient 580.000 EUR voorzien te worden. -50.000,00 Artikel 84004/522-52 Investeringssubsidies voor sportinfrastructuur Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 145.000,00195.000,00 Op basis van de ingediende aanvragen en stand van zaken in de lopende dossiers, kan het krediet met 50.000 EUR verlaagd worden. 694.000,00 Artikel 850/522-52 Investeringssubsidies voor gezinsinstellingen Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 6.844.000,006.150.000,00 Het krediet wordt verhoogd met 694.000 EUR Stedenfondsmiddelen. Na wijziging wordt het krediet voor een bedrag van 1.494.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds, voor de realisatie van SD5-OD1. Met deze middelen worden principebesluiten omtrent infrastructuurprojecten kinderopvang uitgevoerd (KDV VUB Jette en KDV GO! Evere). 190.000,00 Artikel 850/723-56 Nieuwbouw, studies en aanpassingswerken aan eigen patrimonium WGG Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 2.790.000,002.600.000,00 Deze wijziging betreft een verschuiving van middelen. -190.000,00 Artikel 850/733-51 Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatie en andere studies. Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 20.000,00210.000,00 Deze wijziging betreft een verschuiving van middelen. 500.000,00 Artikel 880/723-52 Aanpassingswerken aan schoolgebouwen Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 500.000,000,00 Voor eventuele meerwerken op de Koekelbergsite wordt 500.000 EUR voorzien. 21 Bijlage 1
 30. 30. Begroting 2018 Begrotingswijziging 1A 500.000,00 Artikel 890/723-52 Aankoop, studies en werken aan gebouwen Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 500.000,000,00 Voor een eventuele bodemsanering en onvoorziene meerwerken op de Gallaitsite wordt 500.000 EUR voorzien. Ontvangsten Overboekingen 2.103.000,00 Artikel 12000/997-51 Overboeking v/d gewone dienst nr de buitengewone dienst - STEF Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 7.965.154,005.862.154,00 Voor de financiering van investeringsuitgaven worden middelen uit het Stedenfonds overgebracht van de gewone naar de buitengewone begroting. 5.490.000,00 Artikel 12002/995-51 Overboeking uit het reservefonds Onderwijsinstellingen Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 55.420.000,0049.930.000,00 Voor de financiering van investeringsuitgaven worden bijkomende middelen uit het Onderwijsfonds geput. 1.007.000,00 Artikel 12003/995-51 Overboeking uit het Lambermontfonds Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 2.342.846,001.335.846,00 Voor de financiering van investeringsuitgaven worden bijkomende middelen uit het Lambermontfonds geput. 1.000.000,00 Artikel 12005/995-51 Overboeking uit het Bijzonder Investeringsfonds Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 4.995.000,003.995.000,00 Voor uitgaven met betrekking tot de Comeniussite (Koekelberg) en de Gallaitsite (Schaarbeek) wordt 1.000.000 EUR geput uit het BIF. Algemene uitgaven en ontvangsten 149.000,00 Artikel 100/961-51 Op te nemen leningen Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 5.621.000,005.472.000,00 Voor de financiering van investeringen worden meer leningen aangegaan. 22 Bijlage 1
 31. 31. Begroting 2018 Begrotingswijziging 1A Patrimonium 750.000,00 Artikel 840/762-54 Verkoop van gebouwen Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 750.000,000,00 Op dit artikel wordt de opbrengst van de verkoop van het voormalig GC Candelaershuys ingeschreven. 2.250.000,00 Artikel 84002/665-521 EFRO-subsidie Ingeschreven krediet verhoging / verlaging nieuw krediet 2.250.000,000,00 De ontvangst van de Europese subsidie (EFRO) voor een investeringsproject van de Vaartkapoen wordt op dit artikel ingeschreven. 23 Bijlage 1
 32. 32. Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20172018-0486 29-03-2018 BIJLAGE Bijlage nr. 2 Tabellen Gezien om gevoegd te worden bij Collegebesluit houdende het ontwerp van verordening nr. 18-01 tot vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2018 nr. 20172018-0486 van 29-03-2018 De collegeleden, Bianca DEBAETS Pascal SMET Guy VANHENGEL
 33. 33. DIENSTJAAR 2018 GEWONE dienst BEGROTINGSWIJZIGING 2018/1A Overwegende dat zekere begrotingsposten dienen gewijzigd te worden ; BESLUIT: SAMENVATTINGSTABEL BEGROTINGSWIJZIGING Verhoging + Verlaging - Na de voorgestelde wijziging Volgens de oor- spronkelijke begroting of de vorige wijziging Algemeen resultaat begrotingsrekening 4.053.797,17 (1)2016 4.053.797,17 Resultaat begrotingsrekening 1.803.729,09 (2)2017 1.803.729,09 Algemeen resultaat begrotingsrekening 0,00 0,00 5.857.526,26 (3)2017 5.857.526,26 Begrotingswijziging 2018 Ontvangsten van het eigen dienstjaar 1.100.878,15 0,00 154.870.501,10153.769.622,95 Uitgaven van het eigen dienstjaar 3.439.429,48 875.000,00 130.991.605,80128.427.176,32 Ontvangsten overboekingen 8.803.332,22 0,00 34.333.571,2225.530.239,00 Uitgaven overboekingen 11.454.299,38 0,00 64.069.853,3852.615.554,00 Geraamd resultaat van de begroting -4.989.518,49 -875.000,00 -5.857.386,86 (4)2018 -1.742.868,37 Geraamd algemeen begrotingsresultaat 139,40 (5)2018 (3) = (1)+(2) (5) = (3)+(4) Bijlage 2 1
 34. 34. DIENSTJAAR 2018 BUITENGEWONE dienst BEGROTINGSWIJZIGING 2018/1A Overwegende dat zekere begrotingsposten dienen gewijzigd te worden ; BESLUIT: SAMENVATTINGSTABEL BEGROTINGSWIJZIGING Verhoging + Verlaging - Na de voorgestelde wijziging Volgens de oor- spronkelijke begroting of de vorige wijziging Algemeen resultaat begrotingsrekening 20.872,15 (1)2016 20.872,15 Resultaat begrotingsrekening -20.872,15 (2)2017 -20.872,15 Algemeen resultaat begrotingsrekening 0,00 0,00 0,00 (3)2017 0,00 Begrotingswijziging 2018 Ontvangsten van het eigen dienstjaar 3.149.000,00 0,00 13.537.000,0010.388.000,00 Uitgaven van het eigen dienstjaar 10.627.500,00 878.500,00 85.555.000,0075.806.000,00 Ontvangsten overboekingen 9.600.000,00 0,00 78.818.000,0069.218.000,00 Uitgaven overboekingen 3.000.000,00 0,00 6.800.000,003.800.000,00 Geraamd resultaat van de begroting -878.500,00 -878.500,00 0,00 (4)2018 0,00 Geraamd algemeen begrotingsresultaat 0,00 (5)2018 (3) = (1)+(2) (5) = (3)+(4) Bijlage 2 2
 35. 35. DIENSTJAAR 2018 GEWONE dienst BEGROTINGSWIJZIGING 2018/1A GEWONE UITGAVEN Functies Personeel 000/70 Werkingskosten 000/71 Overdrachten 000/71 Schuld 000/7X Totaal 000/73 Totalen eigen dienstjaar 57.270.200,00 20.178.701,76 44.461.451,88 9.081.252,16 130.991.605,80999 Negatief resultaat eigen dienstjaar 0,00 Totaal vorige dienstjaren (art.02-tab.3) 0,00999 Negatief saldo vorige dienstjaren 0,00 Totaal eigen dienstjaar + vorige dienstjaren 130.991.605,80999 Negatief resultaat voor overboekingen 0,00 06 - Totaal van de overboekingen 64.069.853,38999 Negatief saldo overboekingen 29.736.282,16 Totaal van het dienstjaar 195.061.459,18999 Geraamd negatief resultaat v/h dienstjaar 5.857.386,86 GEWONE ONTVANGSTEN Functies Prestaties 000/60 Overdrachten 000/61 Schuld 000/62 Totaal 000/63 Totalen eigen dienstjaar 2.098.127,15 152.712.373,95 60.000,00 154.870.501,10999 Positief resultaat eigen dienstjaar 23.878.895,30 Totaal vorige dienstjaren (art.02-tab.3) 0,00999 Positief saldo vorige dienstjaren 0,00 Totaal eigen dienstjaar + vorige dienstjaren 154.870.501,10999 Positief resultaat voor overboekingen 23.878.895,30 06 - Totaal van de overboekingen 34.333.571,22999 Positief saldo overboekingen 0,00 Totaal van het dienstjaar 189.204.072,32999 Geraamd positief resultaat v/h dienstjaar 0,00 TOTALEN GEWONE DIENST -5.857.386,86999 Geraamd resultaat van het dienstjaar (+ of -) 5.857.526,26999 Algemeen resultaat begrotingsrekening van het vorig dienstjaar 139,40Geraamd algemeen begrotingsresultaat Bijlage 2 3
 36. 36. DIENSTJAAR 2018 BUITENGEWONE dienst BEGROTINGSWIJZIGING 2018/1A BUITENGEWONE UITGAVEN Functies Overdrachten 000/90 Investeringen 000/91 Schuld 000/92 Totaal 000/93 Totalen eigen dienstjaar 55.979.000,00 29.576.000,00 0,00 85.555.000,00999 Negatief resultaat eigen dienstjaar 72.018.000,00 Totaal vorige dienstjaren (art.02-tab.3) 0,00999 Negatief saldo vorige dienstjaren 0,00 Totaal eigen dienstjaar + vorige dienstjaren 85.555.000,00999 Negatief resultaat voor overboekingen 72.018.000,00 06 - Totaal van de overboekingen 6.800.000,00999 Negatief saldo overboekingen 0,00 Totaal van het dienstjaar 92.355.000,00999 Geraamd negatief resultaat v/h dienstjaar 0,00 BUITENGEWONE ONTVANGSTEN Functies Overdrachten 000/80 Investeringen 000/81 Schuld 000/82 Totaal 000/83 Totalen eigen dienstjaar 3.366.000,00 750.000,00 9.421.000,00 13.537.000,00999 Positief resultaat eigen dienstjaar 0,00 Totaal vorige dienstjaren (art.02-tab.3) 0,00999 Positief saldo vorige dienstjaren 0,00 Totaal eigen dienstjaar + vorige dienstjaren 13.537.000,00999 Positief resultaat voor overboekingen 0,00 06 - Totaal van de overboekingen 78.818.000,00999 Positief saldo overboekingen 72.018.000,00 Totaal van het dienstjaar 92.355.000,00999 Geraamd positief resultaat v/h dienstjaar 0,00 TOTALEN BUITENGEWONE DIENST 0,00999 Geraamd resultaat van het dienstjaar (+ of -) 999 Algemeen resultaat begrotingsrekening van het vorig dienstjaar 0,00Geraamd algemeen begrotingsresultaat Bijlage 2 4
 37. 37. Begroting 2018 Begrotingswijziging 1A Gewone Uitgaven Oorspronkelijk Verhoging Verlaging Nieuw krediet Nr. Alg. Rek. Artikel F / E / Nr. Overboekingen - Gewone Uitgaven 78 G.U. Overboekingen 120/954-01 68504 Overboeking naar het reservefonds Onderwijsinstellingen 19.692.000,00 22.149.000,002.457.000,00 12002/954-01 68504 Overboeking naar het Lambermontfonds 0,00 4.677.675,004.677.675,00 12003/954-01 68504 Overboeking naar het bijzonder reservefonds Stedenbeleid 16.908.800,00 16.930.424,3821.624,38 12004/954-01 68504 Overboeking naar het Gezinsfonds 1.459.000,00 3.654.000,002.195.000,00 120/954 ************************** 46.753.400,00 56.104.699,380,009.351.299,38 12000/957-01 Overboeking v/d gewone dienst nr de buitengewone dienst - STEF 5.862.154,00 7.965.154,002.103.000,00 120/957 ************************** 5.862.154,00 7.965.154,000,002.103.000,00 52.615.554,00069/000-78 Subtotaal 64.069.853,380,0011.454.299,38 069/000-73 Totaal UG 52.615.554,00 64.069.853,380,0011.454.299,38 Algemene administratie - Gewone Uitgaven 71 G.U. Werkingskosten 300/123-18 61319 Kosten voor selecties en doorstroming 125.000,00 190.000,0065.000,00 300/123-19 61316 Aankoop van boeken, documentatie en abonnementen 18.500,00 38.300,0019.800,00 300/123 ************************** 160.800,00 245.600,000,0084.800,00 402.050,00309/000-71 Subtotaal 486.850,000,0084.800,00 309/000-73 Totaal UG 7.452.750,00 7.537.550,000,0084.800,00 Administratie - Gewone Uitgaven 70 G.U. Personeel 310/111-01 62001 Bezoldiging van het personeel 8.517.000,00 8.452.000,0065.000,00 310/111 ************************** 9.196.000,00 9.131.000,0065.000,000,00 14.318.500,00319/000-70 Subtotaal 14.253.500,0065.000,000,00 71 G.U. Werkingskosten 310/122-02 61202 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken 3.500,00 93.500,0090.000,00 310/122 ************************** 56.800,00 146.800,000,0090.000,00 970.086,00319/000-71 Subtotaal 1.060.086,000,0090.000,00 72 G.U. Overdrachten 311/332-02 63212 Subsidies in het kader van het Stedelijk Beleid 742.477,95 846.477,95104.000,00 311/332 ************************** 742.477,95 846.477,950,00104.000,00 742.477,95319/000-72 Subtotaal 846.477,950,00104.000,00 319/000-73 Totaal UG 16.031.063,95 16.160.063,9565.000,00194.000,00 Communicatie, media en IT - Gewone Uitgaven 70 G.U. Personeel 330/111-01 62001 Bezoldiging van het personeel 741.000,00 755.000,0014.000,00 330/111 ************************** 741.000,00 755.000,000,0014.000,00 330/113-01 62201 Patronale bijdragen RSZ voor het personeel 120.000,00 126.000,006.000,00 330/113 ************************** 326.000,00 332.000,000,006.000,00 1.121.000,00339/000-70 Subtotaal 1.141.000,000,0020.000,00 71 G.U. Werkingskosten 330/123-06 61311 Kosten voor overheids- en bedrijfscommunicatie 291.500,00 331.500,0040.000,00 330/123-13 61313 Beheers- en werkingskosten ICT 1.972.000,00 1.952.000,0020.000,00 33000/123-02 60711 Kantoorbenodigdheden 40.000,00 58.000,0018.000,00 330/123 ************************** 2.798.000,00 2.836.000,0020.000,0058.000,00 2.798.000,00339/000-71 Subtotaal 2.836.000,0020.000,0058.000,00 339/000-73 Totaal UG 5.598.000,00 5.656.000,0020.000,0078.000,00 Onderwijs en Vorming - Gewone Uitgaven 71 G.U. Werkingskosten 400/124-06 61321 Communicatieprojecten Onderwijs en Vorming 557.000,00 682.000,00125.000,00 400/124-24 61327 Andere voordelen onderwijs 25.000,00 32.500,007.500,00 400/124 ************************** 744.500,00 877.000,000,00132.500,00 Bijlage 2 5
 38. 38. Begroting 2018 Begrotingswijziging 1A Gewone Uitgaven Oorspronkelijk Verhoging Verlaging Nieuw krediet Nr. Alg. Rek. Artikel F / E / Nr. 2.866.100,00429/000-71 Subtotaal 2.998.600,000,00132.500,00 72 G.U. Overdrachten 40003/332-02 63212 Subsidies voor schoolverbreding 1.848.000,00 2.124.000,00276.000,00 40005/332-01 63212 Subsidies begeleiding schoolloopbaan 569.500,00 594.500,0025.000,00 40009/332-02 63212 Subsidies voor scholen 281.000,00 596.000,00315.000,00 400/332 ************************** 7.252.000,00 7.868.000,000,00616.000,00 400/435-010 63617 Bijdrage in de loonkost gedragen door andere overheden 0,00 1.500,001.500,00 400/435 ************************** 85.000,00 86.500,000,001.500,00 41000/332-02 63212 Subsidies voor coördinatieopdrachten 604.000,00 502.000,00102.000,00 410/332 ************************** 604.000,00 502.000,00102.000,000,00 415/332-01 63212 Subsidies speelpleinen 600.000,00 534.000,0066.000,00 415/332 ************************** 600.000,00 534.000,0066.000,000,00 8.541.000,00429/000-72 Subtotaal 8.990.500,00168.000,00617.500,00 429/000-73 Totaal UG 11.814.100,00 12.396.100,00168.000,00750.000,00 Studentenzaken - Gewone Uitgaven 71 G.U. Werkingskosten 420/124-48 61329 Technische werkingskosten 80.000,00 50.000,0030.000,00 420/124 ************************** 80.000,00 50.000,0030.000,000,00 80.000,00431/000-71 Subtotaal 50.000,0030.000,000,00 72 G.U. Overdrachten 420/332-02 63212 Diverse subsidies studentenzaken 270.000,00 300.000,0030.000,00 420/332 ************************** 270.000,00 300.000,000,0030.000,00 270.000,00431/000-72 Subtotaal 300.000,000,0030.000,00 431/000-73 Totaal UG 350.000,00 350.000,0030.000,0030.000,00 Onderwijscentrum Brussel - Gewone Uitgaven 70 G.U. Personeel 430/111-01 62001 Bezoldiging van het personeel - OCB 4.232.000,00 3.912.000,00320.000,00 430/111 ************************** 4.703.000,00 4.383.000,00320.000,000,00 430/112-01 62101 Vakantiegeld van het personeel - OCB 306.000,00 291.000,0015.000,00 430/112 ************************** 341.000,00 326.000,0015.000,000,00 430/113-01 62201 Patronale bijdragen RSZ voor het personeel - OCB 1.200.000,00 1.105.000,0095.000,00 430/113 ************************** 1.386.000,00 1.291.000,0095.000,000,00 6.430.000,00439/000-70 Subtotaal 6.000.000,00430.000,000,00 71 G.U. Werkingskosten 430/121-01 61101 Reis- en verblijfskosten 9.000,00 14.000,005.000,00 430/121 ************************** 9.000,00 14.000,000,005.000,00 430/124-48 61329 Technische kosten 144.000,00 136.000,008.000,00 430/124 ************************** 194.000,00 186.000,008.000,000,00 257.000,00439/000-71 Subtotaal 254.000,008.000,005.000,00 72 G.U. Overdrachten 430/435-010 63617 Bijdrage in de loonkost gedragen door andere overheden 30.000,00 33.000,003.000,00 430/435 ************************** 30.000,00 33.000,000,003.000,00 60.000,00439/000-72 Subtotaal 63.000,000,003.000,00 439/000-73 Totaal UG 6.747.000,00 6.317.000,00438.000,008.000,00 Kasterlinden, Campus - Gewone Uitgaven 71 G.U. Werkingskosten 49600/125-06 61331 Prestaties van derden voor de gebouwen 8.000,00 4.000,004.000,00 496/125 ************************** 662.500,00 658.500,004.000,000,00 496/127-48 61349 Andere kosten voor voertuigen 10.000,00 14.000,004.000,00 496/127 ************************** 33.400,00 37.400,000,004.000,00 Bijlage 2 6
 39. 39. Begroting 2018 Begrotingswijziging 1A Gewone Uitgaven Oorspronkelijk Verhoging Verlaging Nieuw krediet Nr. Alg. Rek. Artikel F / E / Nr. 1.014.000,00496/000-71 Subtotaal 1.014.000,004.000,004.000,00 72 G.U. Overdrachten 496/435-010 63617 Bijdrage in de werkingskosten 62.000,00 92.000,0030.000,00 496/435 ************************** 62.000,00 92.000,000,0030.000,00 62.000,00496/000-72 Subtotaal 92.000,000,0030.000,00 496/000-73 Totaal UG 4.085.000,00 4.115.000,004.000,0034.000,00 Kasterlinden buitengewoon basis- en secundair onderwijs - Gewone Uitgaven 71 G.U. Werkingskosten 497/121-01 61101 Reis- en verblijfskosten 131.000,00 121.000,0010.000,00 497/121 ************************** 131.000,00 121.000,0010.000,000,00 497/123-17 61319 Kosten voor navorming 10.000,00 27.000,0017.000,00 497/123 ************************** 35.000,00 52.000,000,0017.000,00 497/124-02 60712 Technische benodigdheden 158.000,00 160.000,002.000,00 497/124-22 61327 Extramurosactiviteiten 55.000,00 85.000,0030.000,00 497/124 ************************** 221.000,00 253.000,000,0032.000,00 401.000,00497/000-71 Subtotaal 440.000,0010.000,0049.000,00 497/000-73 Totaal UG 6.781.000,00 6.820.000,0010.000,0049.000,00 Zaveldal buitengewoon secundair onderwijs - Gewone Uitgaven 71 G.U. Werkingskosten 498/125-48 61339 Bijdrage in werkingskosten voor de gebouwen 11.000,00 16.000,005.000,00 498/125 ************************** 11.000,00 16.000,000,005.000,00 161.275,00498/000-71 Subtotaal 166.275,000,005.000,00 498/000-73 Totaal UG 1.522.275,00 1.527.275,000,005.000,00 Algemeen cultuur-, jeugd- en sportbeleid - Gewone Uitgaven 71 G.U. Werkingskosten 500/123-13 61313 Beheers- en werkingskosten ICT 2.300,00 32.300,0030.000,00 500/123 ************************** 104.500,00 134.500,000,0030.000,00 50001/124-06 61321 Kosten voor culturele participatiebevordering 345.000,00 305.000,0040.000,00 500/124 ************************** 476.500,00 436.500,0040.000,000,00 500/125-10 61601 Belastingen, taksen en retributies op onroerende goederen 125.000,00 325.000,00200.000,00 500/125 ************************** 324.000,00 524.000,000,00200.000,00 905.500,00509/000-71 Subtotaal 1.095.500,0040.000,00230.000,00 509/000-73 Totaal UG 3.095.941,00 3.285.941,0040.000,00230.000,00 Kunst, cultureel erfgoed en musea - Gewone Uitgaven 72 G.U. Overdrachten 51500/332-01 63212 Subsidies i.h.k.v. erfgoedconvenant 200.000,00 211.000,0011.000,00 515/332 ************************** 533.209,21 544.209,210,0011.000,00 3.799.084,21524/000-72 Subtotaal 3.810.084,210,0011.000,00 524/000-73 Totaal UG 4.145.084,21 4.156.084,210,0011.000,00 Gemeenschapscentra - Gewone Uitgaven 71 G.U. Werkingskosten 525/122-01 61201 Erelonen en vergoedingen voor expertises 0,00 31.000,0031.000,00 525/122 ************************** 0,00 31.000,000,0031.000,00 525/124-48 61329 Andere technische kosten 94.776,00 114.776,0020.000,00 525/124 ************************** 134.776,00 154.776,000,0020.000,00 241.276,00529/000-71 Subtotaal 292.276,000,0051.000,00 72 G.U. Overdrachten 52501/332-01 63212 Subsidies voor cultuurspreidingstrajecten 82.700,00 120.700,0038.000,00 525/332 ************************** 1.014.812,00 1.052.812,000,0038.000,00 1.014.812,00529/000-72 Subtotaal 1.052.812,000,0038.000,00 529/000-73 Totaal UG 10.908.088,00 10.997.088,000,0089.000,00 Bijlage 2 7
 40. 40. Begroting 2018 Begrotingswijziging 1A Gewone Uitgaven Oorspronkelijk Verhoging Verlaging Nieuw krediet Nr. Alg. Rek. Artikel F / E / Nr. Sociaal-cultureel werk - Gewone Uitgaven 71 G.U. Werkingskosten 530/124-48 61329 Technische kosten 209.616,00 218.516,008.900,00 530/124 ************************** 209.616,00 218.516,000,008.900,00 329.616,00539/000-71 Subtotaal 338.516,000,008.900,00 72 G.U. Overdrachten 530/332-01 63212 Subsidies aan sociaal-culturele verenigingen 1.580.000,00 1.600.000,0020.000,00 53007/332-02 63212 Subsidies voor taalbevorderende initiatieven 60.000,00 151.000,0091.000,00 530/332 ************************** 2.424.500,00 2.535.500,000,00111.000,00 2.652.000,00539/000-72 Subtotaal 2.763.000,000,00111.000,00 539/000-73 Totaal UG 2.981.616,00 3.101.516,000,00119.900,00 Muntpunt - Gewone Uitgaven 70 G.U. Personeel 540/111-01 62001 Bezoldiging van het personeel 894.000,00 854.000,0040.000,00 540/111 ************************** 917.000,00 877.000,0040.000,000,00 540/113-21 62401 Patronale bijdragen voor pensioenen 257.000,00 247.000,0010.000,00 540/113 ************************** 405.000,00 395.000,0010.000,000,00 1.392.000,00544/000-70 Subtotaal 1.342.000,0050.000,000,00 72 G.U. Overdrachten 54002/332-03 63212 Subsidies voor vzw Muntpunt 926.000,00 1.016.000,0090.000,00 540/332 ************************** 1.246.000,00 1.336.000,000,0090.000,00 1.246.000,00544/000-72 Subtotaal 1.336.000,000,0090.000,00 544/000-73 Totaal UG 2.638.000,00 2.678.000,0050.000,0090.000,00 Jeugd - Gewone Uitgaven 71 G.U. Werkingskosten 550/124-48 61329 Diverse technische kosten 103.000,00 95.000,008.000,00 550/124 ************************** 104.000,00 96.000,008.000,000,00 151.000,00554/000-71 Subtotaal 143.000,008.000,000,00 72 G.U. Overdrachten 550/332-02 63212 Subsidies voor vakantieactiviteiten 69.500,00 121.500,0052.000,00 55001/332-03 63212 Subsidie aan vzw Het Neerhof 410.785,00 425.785,0015.000,00 55002/332-01 63212 Subsidies aan lokale en regionale jeugdverenigingen 239.320,00 231.320,008.000,00 55002/332-03 63212 Subsidie aan vzw JES 422.000,00 472.000,0050.000,00 55004/332-03 63212 Subsidie aan vzw Art Basics for Children 106.050,00 112.050,006.000,00 55014/332-01 63212 Subsidies projecten, vernieuwende initiatieven en kadervorming 536.000,00 552.440,7216.440,72 550/332 ************************** 4.028.636,00 4.160.076,728.000,00139.440,72 4.028.636,00554/000-72 Subtotaal 4.160.076,728.000,00139.440,72 554/000-73 Totaal UG 4.725.636,00 4.849.076,7216.000,00139.440,72 Sport - Gewone Uitgaven 71 G.U. Werkingskosten 560/124-06 61321 Technische kosten voor sportpromotie en sportbeleid 445.000,00 430.000,0015.000,00 560/124 ************************** 544.000,00 529.000,0015.000,000,00 701.500,00564/000-71 Subtotaal 686.500,0015.000,000,00 72 G.U. Overdrachten 560/332-02 63212 Subsidies voor nieuwe werkvormen sport en sportverenigingen 240.000,00 288.450,0048.450,00 560/332 ************************** 705.000,00 753.450,000,0048.450,00 705.000,00564/000-72 Subtotaal 753.450,000,0048.450,00 564/000-73 Totaal UG 3.261.500,00 3.294.950,0015.000,0048.450,00 Welzijn - Gewone Uitgaven 72 G.U. Overdrachten 61001/332-02 63212 Subsidies voor woonzorg en ouderenwelzijn 2.202.000,00 2.291.000,0089.000,00 610/332 ************************** 5.238.000,00 5.327.000,000,0089.000,00 Bijlage 2 8
 41. 41. Begroting 2018 Begrotingswijziging 1A Gewone Uitgaven Oorspronkelijk Verhoging Verlaging Nieuw krediet Nr. Alg. Rek. Artikel F / E / Nr. 5.238.000,00619/000-72 Subtotaal 5.327.000,000,0089.000,00 619/000-73 Totaal UG 5.238.000,00 5.327.000,000,0089.000,00 Etnisch-culturele minderheden - Gewone Uitgaven 70 G.U. Personeel 620/111-01 62001 Bezoldiging van het personeel 0,00 74.000,0074.000,00 620/111 ************************** 0,00 74.000,000,0074.000,00 620/113-01 62201 Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor het personeel 0,00 23.000,0023.000,00 620/113 ************************** 0,00 23.000,000,0023.000,00 0,00629/000-70 Subtotaal 97.000,000,0097.000,00 71 G.U. Werkingskosten 620/121-01 61101 Reis- en verblijfkosten van het personeel 0,00 1.000,001.000,00 620/121 ************************** 0,00 1.000,000,001.000,00 620/123-17 61319 Kosten voor beroepsopleiding van personeel 0,00 2.000,002.000,00 620/123 ************************** 0,00 2.000,000,002.000,00 620/124-48 61329 Diverse technische kosten 4.000,00 19.000,0015.000,00 620/124 ************************** 4.000,00 19.000,000,0015.000,00 4.000,00629/000-71 Subtotaal 22.000,000,0018.000,00 629/000-73 Totaal UG 1.135.000,00 1.250.000,000,00115.000,00 Gezin - Gewone Uitgaven 72 G.U. Overdrachten 66002/332-02 63212 Subsidies voor capaciteitsuitbreiding - Gezin 1.694.990,00 1.800.000,00105.010,00 660/332 ************************** 2.884.990,00 2.990.000,000,00105.010,00 2.884.990,00669/000-72 Subtotaal 2.990.000,000,00105.010,00 669/000-73 Totaal UG 4.035.240,00 4.140.250,000,00105.010,00 LOGO - Gewone Uitgaven 71 G.U. Werkingskosten 670/123-07 61312 Frankeringskosten 0,00 4.000,004.000,00 670/123-16 61315 Receptie- en representatiekosten 1.500,00 2.500,001.000,00 670/123 ************************** 1.500,00 6.500,000,005.000,00 670/124-48 61329 Technische kosten 30.000,00 46.578,7616.578,76 670/124 ************************** 30.000,00 46.578,760,0016.578,76 33.000,00679/000-71 Subtotaal 54.578,760,0021.578,76 679/000-73 Totaal UG 301.000,00 322.578,760,0021.578,76 Patrimonium - Gewone Uitgaven 71 G.U. Werkingskosten 820/123-20 61319 Kosten eigen aan de functie van verkopen en verhuringen 10.000,00 30.000,0020.000,00 820/123 ************************** 12.500,00 32.500,000,0020.000,00 840/125-03 60714 Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen 325.000,00 332.750,007.750,00 840/125-06 61331 Prestaties van derden voor de gebouwen 421.000,00 513.750,0092.750,00 840/125-12 61332 Levering van elektriciteit voor de gebouwen 280.000,00 300.750,0020.750,00 840/125-15 61335 Levering van water voor de gebouwen 93.000,00 108.000,0015.000,00 84000/125-06 61331 Prestaties van derden voor de gebouwen 57.000,00 38.000,0019.000,00 840/125 ************************** 1.274.000,00 1.391.250,0019.000,00136.250,00 840/126-01 61000 Huurgelden en -lasten 62.000,00 77.000,0015.000,00 840/126 ************************** 62.000,00 77.000,000,0015.000,00 4.809.980,00869/000-71 Subtotaal 4.962.230,0019.000,00171.250,00 7X G.U. Schuld 880/211-03 65424 Financiële kosten van leasingschulden 0,00 697.000,00697.000,00 880/211 ************************** 0,00 697.000,000,00697.000,00 880/911-03 64423 beschikbaarheidsvergoeding 0,00 280.000,00280.000,00 880/911 ************************** 0,00 280.000,000,00280.000,00 Bijlage 2 9
 42. 42. Begroting 2018 Begrotingswijziging 1A Gewone Uitgaven Oorspronkelijk Verhoging Verlaging Nieuw krediet Nr. Alg. Rek. Artikel F / E / Nr. 0,00869/000-7X Subtotaal 977.000,000,00977.000,00 869/000-73 Totaal UG 4.809.980,00 5.939.230,0019.000,001.148.250,00 875.000,0014.893.728,86 Bijlage 2 10
 43. 43. Begroting 2018 Begrotingswijziging 1A Gewone Ontvangsten Oorspronkelijk Verhoging Verlaging Nieuw krediet Nr. Alg. Rek. Artikel F / E / Nr. Vorige dienstjaren - Gewone Ontvangsten 66 G.O. Boni Vorige dienstjaren 000/951-01 Batig resultaat van de gewone dienst 1.743.000,00 5.857.526,264.114.526,26 000/951 ************************** 1.743.000,00 5.857.526,260,004.114.526,26 1.743.000,00000/000-66 Subtotaal 5.857.526,260,004.114.526,26 000/000-63 Totaal OG 1.743.000,00 5.857.526,260,004.114.526,26 Overboekingen - Gewone Ontvangsten 68 G.O. Overboekingen 120/994-01 78504 Overboeking uit het reservefonds Onderwijsinstellingen 3.299.000,00 3.349.000,0050.000,00 12001/994-01 78504 Overboeking uit het Bijzonder Investeringsfonds 2.500.000,00 8.382.000,005.882.000,00 12002/994-01 78504 Overboeking uit het Lambermontfonds 654.000,00 777.900,00123.900,00 12003/994-01 78504 Overboeking uit het bijzonder reservefonds Stedenbeleid 18.882.239,00 21.629.671,222.747.432,22 120/994 ************************** 25.530.239,00 34.333.571,220,008.803.332,22 25.530.239,00069/000-68 Subtotaal 34.333.571,220,008.803.332,22 069/000-63 Totaal OG 25.530.239,00 34.333.571,220,008.803.332,22 Administratie - Gewone Ontvangsten 60 G.O. Prestaties 311/161-48 71309 Andere ontvangsten en terugvorderingen 0,00 39.304,6539.304,65 311/161 ************************** 0,00 39.304,650,0039.304,65 17.000,00319/000-60 Subtotaal 56.304,650,0039.304,65 319/000-63 Totaal OG 2.021.477,95 2.060.782,600,0039.304,65 Onderwijs en Vorming - Gewone Ontvangsten 60 G.O. Prestaties 400/161-48 71309 Diverse ontvangsten en terugvorderingen 269.000,00 314.000,0045.000,00 400/161 ************************** 269.000,00 314.000,000,0045.000,00 409.000,00429/000-60 Subtotaal 454.000,000,0045.000,00 429/000-63 Totaal OG 1.258.000,00 1.303.000,000,0045.000,00 Kasterlinden buitengewoon basis- en secundair onderwijs - Gewone Ontvangsten 60 G.O. Prestaties 497/161-02 71302 Verkoop van goederen 80.000,00 82.000,002.000,00 497/161-48 71309 Diverse ontvangsten en terugvorderingen 42.000,00 46.000,004.000,00 497/161 ************************** 122.000,00 128.000,000,006.000,00 122.000,00497/000-60 Subtotaal 128.000,000,006.000,00 61 G.O. Overdrachten 497/463-01 73403 Bijdrage Vlaamse Gemeenschap voor werkingskosten 680.000,00 1.150.000,00470.000,00 497/463-02 73403 Bijdrage Vlaamse Gemeenschap voor reiskosten 350.000,00 500.000,00150.000,00 497/463 ************************** 1.030.000,00 1.650.000,000,00620.000,00 497/465-48 73405 Subsidies Vlaamse Gemeenschap voor navorming 19.000,00 27.000,008.000,00 497/465 ************************** 102.000,00 110.000,000,008.000,00 6.022.000,00497/000-61 Subtotaal 6.650.000,000,00628.000,00 497/000-63 Totaal OG 6.144.000,00 6.778.000,000,00634.000,00 Zaveldal buitengewoon secundair onderwijs - Gewone Ontvangsten 61 G.O. Overdrachten 498/380-01 77100 Vergoedingen voor kleine schade 4.000,00 9.000,005.000,00 498/380 ************************** 4.000,00 9.000,000,005.000,00 1.078.000,00498/000-61 Subtotaal 1.083.000,000,005.000,00 498/000-63 Totaal OG 1.081.000,00 1.086.000,000,005.000,00 Kunst, cultureel erfgoed en musea - Gewone Ontvangsten 61 G.O. Overdrachten 515/465-48 73405 Bijdrage Vlaamse Gemeenschap convenant Cultureel Erfgoed 440.000,00 451.000,0011.000,00 515/465 ************************** 440.000,00 451.000,000,0011.000,00 Bijlage 2 11
 44. 44. Begroting 2018 Begrotingswijziging 1A Gewone Ontvangsten Oorspronkelijk Verhoging Verlaging Nieuw krediet Nr. Alg. Rek. Artikel F / E / Nr. 440.000,00524/000-61 Subtotaal 451.000,000,0011.000,00 524/000-63 Totaal OG 444.000,00 455.000,000,0011.000,00 Sociaal-cultureel werk - Gewone Ontvangsten 61 G.O. Overdrachten 530/465-48 73405 Specifieke subsidies 0,00 19.625,0019.625,00 530/465 ************************** 0,00 19.625,000,0019.625,00 0,00539/000-61 Subtotaal 19.625,000,0019.625,00 539/000-63 Totaal OG 196.000,00 215.625,000,0019.625,00 Jeugd - Gewone Ontvangsten 60 G.O. Prestaties 550/161-48 71309 Andere ontvangsten en terugvorderingen 2.000,00 25.272,5023.272,50 550/161 ************************** 30.000,00 53.272,500,0023.272,50 30.000,00554/000-60 Subtotaal 53.272,500,0023.272,50 554/000-63 Totaal OG 1.136.655,00 1.159.927,500,0023.272,50 Etnisch-culturele minderheden - Gewone Ontvangsten 61 G.O. Overdrachten 620/465-48 73405 Subsidies van de Vlaamse Gemeenschap 0,00 320.000,00320.000,00 620/465 ************************** 0,00 320.000,000,00320.000,00 0,00629/000-61 Subtotaal 320.000,000,00320.000,00 629/000-63 Totaal OG 0,00 320.000,000,00320.000,00 LOGO - Gewone Ontvangsten 61 G.O. Overdrachten 670/465-48 73405 Bijdragen van andere overheden voor het LOGO 261.247,00 264.923,003.676,00 670/465 ************************** 261.247,00 264.923,000,003.676,00 261.247,00679/000-61 Subtotaal 264.923,000,003.676,00 679/000-63 Totaal OG 261.747,00 265.423,000,003.676,00 0,0014.018.736,63 Bijlage 2 12
 45. 45. Begroting 2018 Begrotingswijziging 1A Buitengewone Uitgaven Oorspronkelijk Verhoging Verlaging Nieuw krediet Nr. Alg. Rek. Artikel F / E / Nr. Overboekingen - Buitengewone Uitgaven 98 B.U. Overboekingen 12002/955-51 68605 Overboeking naar het Lambermontfonds 0,00 3.000.000,003.000.000,00 120/955 ************************** 0,00 3.000.000,000,003.000.000,00 3.800.000,00069/000-98 Subtotaal 6.800.000,000,003.000.000,00 069/000-93 Totaal UB 3.800.000,00 6.800.000,000,003.000.000,00 Communicatie, media en IT - Buitengewone Uitgaven 91 B.U. Investeringen 330/742-53 23131 Aankoop van informaticamaterieel 2.747.000,00 2.784.000,0037.000,00 330/742 ************************** 2.747.000,00 2.784.000,000,0037.000,00 2.841.000,00339/000-91 Subtotaal 2.878.000,000,0037.000,00 339/000-93 Totaal UB 2.841.000,00 2.878.000,000,0037.000,00 Onderwijs en Vorming - Buitengewone Uitgaven 90 B.U. Overdrachten 400/631-51 25611 Investeringssubsidies – Capaciteitsuitbreiding 38.150.000,00 43.150.000,005.000.000,00 400/631 ************************** 38.150.000,00 43.150.000,000,005.000.000,00 38.150.000,00429/000-90 Subtotaal 43.150.000,000,005.000.000,00 429/000-93 Totaal UB 38.530.000,00 43.530.000,000,005.000.000,00 Centrum voor Leerlingenbegeleiding N-Brussel - Buitengewone Uitgaven 91 B.U. Investeringen 490/723-52 22131 Aanpassingswerken aan schoolgebouwen 0,00 50.000,0050.000,00 490/723 ************************** 0,00 50.000,000,0050.000,00 14.000,00490/000-91 Subtotaal 64.000,000,0050.000,00 490/000-93 Totaal UB 14.000,00 64.000,000,0050.000,00 COOVI - Buitengewone Uitgaven 90 B.U. Overdrachten 492/631-51 25611 Investeringssubsidie aan de Administratieve Overdrachtscel 0,00 550.000,00550.000,00 492/631 ************************** 0,00 550.000,000,00550.000,00 0,00492/000-90 Subtotaal 550.000,000,00550.000,00 91 B.U. Investeringen 492/723-52 22131 Nieuwbouw, studies en aanpassingswerken aan gebouwen 9.120.000,00 8.570.000,00550.000,00 492/723 ************************** 9.120.000,00 8.570.000,00550.000,000,00 9.160.000,00492/000-91 Subtotaal 8.610.000,00550.000,000,00 492/000-93 Totaal UB 9.160.000,00 9.160.000,00550.000,00550.000,00 Kasterlinden, Campus - Buitengewone Uitgaven 91 B.U. Investeringen 496/723-52 22131 Aanpassingswerken aan de campus 1.380.000,00 1.680.000,00300.000,00 496/723 ************************** 1.380.000,00 1.680.000,000,00300.000,00 1.467.000,00496/000-91 Subtotaal 1.767.000,000,00300.000,00 496/000-93 Totaal UB 1.467.000,00 1.767.000,000,00300.000,00 Kunst, cultureel erfgoed en musea - Buitengewone Uitgaven 91 B.U. Investeringen 515/744-51 23301 Aankoop van technisch materiaal 15.000,00 6.500,008.500,00 515/744 ************************** 15.000,00 6.500,008.500,000,00 15.000,00524/000-91 Subtotaal 6.500,008.500,000,00 524/000-93 Totaal UB 15.000,00 6.500,008.500,000,00 Jeugd - Buitengewone Uitgaven 91 B.U. Investeringen 550/724-54 22152 Buitengewoon onderhoud Neerhofhoeve 80.000,00 160.000,0080.000,00 550/724 ************************** 80.000,00 160.000,000,0080.000,00 550/733-51 21411 Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatie en andere studies. 10.000,00 20.000,0010.000,00 Bijlage 2 13
 46. 46. Begroting 2018 Begrotingswijziging 1A Buitengewone Uitgaven Oorspronkelijk Verhoging Verlaging Nieuw krediet Nr. Alg. Rek. Artikel F / E / Nr. 550/733 ************************** 10.000,00 20.000,000,0010.000,00 93.000,00554/000-91 Subtotaal 183.000,000,0090.000,00 554/000-93 Totaal UB 93.000,00 183.000,000,0090.000,00 Sport - Buitengewone Uitgaven 91 B.U. Investeringen 560/743-51 23211 Aankoop van fietsen 5.000,00 8.500,003.500,00 560/743 ************************** 5.000,00 8.500,000,003.500,00 560/744-51 23301 Aankoop van materiaal 15.000,00 20.000,005.000,00 560/744 ************************** 15.000,00 20.000,000,005.000,00 20.000,00564/000-91 Subtotaal 28.500,000,008.500,00 564/000-93 Totaal UB 20.000,00 28.500,000,008.500,00 Patrimonium - Buitengewone Uitgaven 90 B.U. Overdrachten 830/522-52 25221 Investeringssubsidies voor onderwijsprojecten 1.961.000,00 3.030.000,001.069.000,00 830/522 ************************** 1.961.000,00 3.030.000,000,001.069.000,00 84000/522-52 25221 Investeringssubsidies voor jeugdinfrastructuur 50.000,00 630.000,00580.000,00 84004/522-52 25221 Investeringssubsidies voor sportinfrastructuur 195.000,00 145.000,0050.000,00 840/522 ************************** 405.000,00 935.000,0050.000,00580.000,00 850/522-52 25221 Investeringssubsidies voor gezinsinstellingen 6.150.000,00 6.844.000,00694.000,00 850/522 ************************** 7.570.000,00 8.264.000,000,00694.000,00 9.986.000,00869/000-90 Subtotaal 12.279.000,0050.000,002.343.000,00 91 B.U. Investeringen 820/723-53 22141 Aanpassingswerken aan gebouwen 390.000,00 455.000,0065.000,00 820/723 ************************** 390.000,00 455.000,000,0065.000,00 820/724-51 22122 Buitengewoon onderhoud van administratieve gebouwen 834.000,00 1.106.000,00272.000,00 820/724 ************************** 834.000,00 1.106.000,000,00272.000,00 820/733-51 21411 Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatie en andere studies. 120.000,00 147.000,0027.000,00 820/733 ************************** 120.000,00 147.000,000,0027.000,00 820/741-51 23011 Aankoop van bureaumeubilair 40.000,00 85.000,0045.000,00 820/741 ************************** 40.000,00 85.000,000,0045.000,00 830/733-51 21411 Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere studies 0,00 100.000,00100.000,00 830/733 ************************** 0,00 100.000,000,00100.000,00 840/723-54 22151 Nieuwbouw, studies en werken GC's, jeugdcentra & bibliotheken 5.840.000,00 6.320.000,00480.000,00 840/723 ************************** 5.840.000,00 6.320.000,000,00480.000,00 840/733-51 21411 Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatie en andere studies. 500.000,00 490.000,0010.000,00 840/733 ************************** 500.000,00 490.000,0010.000,000,00 840/741-98 23091 Aankoop van meubilair voor GC's en jeugdcentra 360.000,00 430.000,0070.000,00 840/741 ************************** 360.000,00 430.000,000,0070.000,00 840/744-51 23301 Aankoop uitbatingsmaterieel 622.000,00 552.000,0070.000,00 840/744 ************************** 622.000,00 552.000,0070.000,000,00 850/723-56 22191 Nieuwbouw, studies en aanpassingswerken aan eigen patrimonium WGG 2.600.000,00 2.790.000,00190.000,00 850/723 ************************** 2.600.000,00 2.790.000,000,00190.000,00 850/733-51 21411 Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatie en andere studies. 210.000,00 20.000,00190.000,00 850/733 ************************** 210.000,00 20.000,00190.000,000,00 880/723-52 22131 Aanpassingswerken aan schoolgebouwen 0,00 500.000,00500.000,00 880/723 ************************** 0,00 500.000,000,00500.000,00 890/723-52 22131 Aankoop, studies en werken aan gebouwen 0,00 500.000,00500.000,00 890/723 ************************** 0,00 500.000,000,00500.000,00 Bijlage 2 14
 47. 47. Begroting 2018 Begrotingswijziging 1A Buitengewone Uitgaven Oorspronkelijk Verhoging Verlaging Nieuw krediet Nr. Alg. Rek. Artikel F / E / Nr. 12.461.000,00869/000-91 Subtotaal 14.440.000,00270.000,002.249.000,00 869/000-93 Totaal UB 22.447.000,00 26.719.000,00320.000,004.592.000,00 878.500,0013.627.500,00 Bijlage 2 15
 48. 48. Begroting 2018 Begrotingswijziging 1A Buitengewone Ontvangsten Oorspronkelijk Verhoging Verlaging Nieuw krediet Nr. Alg. Rek. Artikel F / E / Nr. Overboekingen - Buitengewone Ontvangsten 88 B.O. Overboekingen 12002/995-51 78605 Overboeking uit het reservefonds Onderwijsinstellingen 49.930.000,00 55.420.000,005.490.000,00 12003/995-51 78605 Overboeking uit het Lambermontfonds 1.335.846,00 2.342.846,001.007.000,00 12005/995-51 78605 Overboeking uit het Bijzonder Investeringsfonds 3.995.000,00 4.995.000,001.000.000,00 120/995 ************************** 63.355.846,00 70.852.846,000,007.497.000,00 12000/997-51 Overboeking v/d gewone dienst nr de buitengewone dienst - STEF 5.862.154,00 7.965.154,002.103.000,00 120/997 ************************** 5.862.154,00 7.965.154,000,002.103.000,00 69.218.000,00069/000-88 Subtotaal 78.818.000,000,009.600.000,00 069/000-83 Totaal OB 69.218.000,00 78.818.000,000,009.600.000,00 Algemene uitgaven en ontvangsten - Buitengewone Ontvangsten 82 B.O. Schuld 100/961-51 17101 Op te nemen leningen 5.472.000,00 5.621.000,00149.000,00 100/961 ************************** 5.472.000,00 5.621.000,000,00149.000,00 5.472.000,00109/000-82 Subtotaal 5.621.000,000,00149.000,00 109/000-83 Totaal OB 5.472.000,00 5.621.000,000,00149.000,00 Patrimonium - Buitengewone Ontvangsten 80 B.O. Overdrachten 84002/665-521 15411 EFRO-subsidie 0,00 2.250.000,002.250.000,00 840/665 ************************** 1.116.000,00 3.366.000,000,002.250.000,00 1.116.000,00869/000-80 Subtotaal 3.366.000,000,002.250.000,00 81 B.O. Investeringen 840/762-54 22151 Verkoop van gebouwen 0,00 750.000,00750.000,00 840/762 ************************** 0,00 750.000,000,00750.000,00 0,00869/000-81 Subtotaal 750.000,000,00750.000,00 869/000-83 Totaal OB 1.116.000,00 4.116.000,000,003.000.000,00 0,0012.749.000,00 Bijlage 2 16
 49. 49. Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20172018-0486 29-03-2018 BIJLAGE Bijlage nr. 3 Interne begrotingswijziging Gezien om gevoegd te worden bij Collegebesluit houdende het ontwerp van verordening nr. 18-01 tot vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2018 nr. 20172018-0486 van 29-03-2018 De collegeleden, Bianca DEBAETS Pascal SMET Guy VANHENGEL
 50. 50. 1 Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20172018-0485 29-03-2018 COLLEGEBESLUIT Collegebesluit houdende de herverdeling en overdracht van kredieten in de begroting over het dienstjaar 2018 Het College, Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988; Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen; Gelet op de bijzondere wet van 5 mei 1993 betreffende de internationale betrekkingen van de gemeenschappen en de gewesten; Gelet op de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur; Gelet op de bijzondere wet van 13 juli 2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen; Gelet op de bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1991 tot vaststelling van het begrotings- en rekeningstelsel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie; Gelet op de verordening nr. 17-05 van 22 december 2017 tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2018; Na beraadslaging, Besluit Artikel 1 Met toepassing van artikel 8, alinea 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1991 tot vaststelling van het begrotings- en rekeningstelsel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en artikel 3 van de verordening nr. 17-05 van 22 december 2017 tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2018 worden de volgende kredieten herschikt: 415/124-02 -20.000 EUR 400/124-06 +20.000 EUR 525/124-06 -11.500 EUR 525/123-13 +2.000 EUR 525/124-48 +9.500 EUR Bijlage 3
 51. 51. 2 55000/125-06 -3.000 EUR 550/124-48 +3.000 EUR 560/124-48 -20.000 EUR 560/121-48 +20.000 EUR 660/125-02 -2.000 EUR 660/125-06 +2.000 EUR Artikel 2 Met toepassing van artikel 8, alinea 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1991 tot vaststelling van het begrotings- en rekeningstelsel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en artikel 6 van de verordening nr. 17-05 van 22 december 2017 tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2018 worden de volgende kredieten herschikt: 496/123-13 -5.000 EUR 496/124-02 -11.000 EUR 496/124-48 -2.000 EUR 496/125-15 -3.000 EUR 498/122-48 -3.000 EUR 498/123-13 -2.000 EUR 490/125-48 +5.000 EUR 498/125-48 +3.000 EUR 498/126-01 +18.000 EUR Artikel 3 Met toepassing van artikel 8, alinea 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1991 tot vaststelling van het begrotings- en rekeningstelsel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en artikel 10 van de verordening nr. 17-05 van 22 december 2017 tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2018 worden de volgende kredieten herschikt: 310/113-21 -11.000 EUR 310/113-01 +10.000 EUR 311/113-21 +1.000 EUR 492/111-01 -2.000 EUR Bijlage 3
 52. 52. 3 490/111-01 +1.000 EUR 498/113-01 +1.000 EUR 550/111-01 -3.000 EUR 550/113-01 -5.000 EUR 515/111-01 +2.000 EUR 515/113-01 +1.000 EUR 550/113-21 +5.000 EUR De collegeleden, Bianca DEBAETS Pascal SMET Guy VANHENGEL Bijlage 3
 53. 53. 1 Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20172018-0485 20-03-2018 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Tabellen Gezien om gevoegd te worden bij Collegebesluit houdende de herverdeling en overdracht van kredieten in de begroting over het dienstjaar 2018 nr. 20172018-0485 van 20-03-2018 De collegeleden, Bianca DEBAETS Pascal SMET Guy VANHENGEL Bijlage 3

×