Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Bvba Goedele Liekens blijft bescheiden
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

Uitstekend jaar voor Dries Van Noten

Download to read offline

De NV VAN NOTEN ANDRIES heeft een goed jaar achter de rug.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Uitstekend jaar voor Dries Van Noten

 1. 1. JAARREKENING IN EURO Naam: VAN NOTEN ANDRIES Rechtsvorm: Naamloze vennootschap Adres: GODEFRISUSKAAI Nr: 36 Bus: Postnummer: 2000 Gemeente: Antwerpen Land: België Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel van Antwerpen, afdeling Antwerpen Internetadres: Ondernemingsnummer BE 0429.064.553 Datum van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt. 10-04-1990 Jaarrekening goedgekeurd door de algemene vergadering van 25-08-2016 met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van 01-04-2015 tot 31-03-2016 Vorig boekjaar van 01-04-2014 tot 31-03-2015 De bedragen van het vorige boekjaar zijn identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt. Zijn gevoegd bij deze jaarrekening: Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn: VOL 5.1, VOL 5.2.1, VOL 5.2.4, VOL 5.3.4, VOL 5.3.5, VOL 5.3.6, VOL 5.4.2, VOL 5.5.2, VOL 5.8, VOL 5.11, VOL 5.16, VOL 5.17.2 VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de onderneming, van de BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN VANGHELUWE Patrick Kruisveldweg 20 2500 Lier BELGIË Einde van het mandaat: 23-08-2019 Bestuurder VAN NOTEN Andries Kruisveldweg 20 2500 Lier BELGIË Einde van het mandaat: 23-08-2019 Gedelegeerd bestuurder MODANT NV BE 0455.532.487 1/38 40 NAT. 17/03/2017 Datum neerlegging BE 0429.064.553 Nr. 38 Blz. EUR D. 17066.00315 VOL 1.1
 2. 2. Godefriduskaai 36 2000 Antwerpen BELGIË Einde van het mandaat: 23-08-2019 Bestuurder Direct of indirect vertegenwoordigd door: VAN DESSEL Olivia Godefriduskaai 36 2000 Antwerpen BELGIË BURGELMAN, VAN DEN ABBEELE & CO BVBA (B00086) BE 0429.708.416 Britse lei 36 2000 Antwerpen BELGIË Einde van het mandaat: 30-09-2019 Commissaris Direct of indirect vertegenwoordigd door: VAN DEN ABBEELE Luc (A02007) Britse lei 36 2000 Antwerpen BELGIË 2/38
 3. 3. VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen. De jaarrekening werd niet geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de commissaris is. In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht: A. Het voeren van de boekhouding van de onderneming*, B. Het opstellen van de jaarrekening*, C. Het verifiëren van de jaarrekening en/of D. Het corrigeren van de jaarrekening. Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten, kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende boekhouder-fiscalist en zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn opdracht. __________________________________ * Facultatieve vermelding. Nr. BE 0429.064.553 VOL 1.2 3/38
 4. 4. BALANS NA WINSTVERDELING Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 4.873.619 6.223.652 Oprichtingskosten 5.1 20 Immateriële vaste activa 5.2 21 5.200 4.566 Materiële vaste activa 5.3 22/27 3.359.861 3.810.839 Terreinen en gebouwen 22 3.069.401 3.505.218 Installaties, machines en uitrusting 23 54.186 92.872 Meubilair en rollend materieel 24 236.275 212.749 Leasing en soortgelijke rechten 25 Overige materiële vaste activa 26 Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 27 Financiële vaste activa 5.4/5.5.1 28 1.508.557 2.408.247 Verbonden ondernemingen 5.14 280/1 1.507.650 2.407.650 Deelnemingen 280 1.507.650 1.507.650 Vorderingen 281 900.000 Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat 5.14 282/3 Deelnemingen 282 Vorderingen 283 Andere financiële vaste activa 284/8 907 597 Aandelen 284 Vorderingen en borgtochten in contanten 285/8 907 597 VLOTTENDE ACTIVA 29/58 20.668.946 16.000.603 Vorderingen op meer dan één jaar 29 Handelsvorderingen 290 Overige vorderingen 291 Voorraden en bestellingen in uitvoering 3 2.653.790 2.318.786 Voorraden 30/36 2.653.790 2.318.786 Grond- en hulpstoffen 30/31 2.066.180 1.670.531 Goederen in bewerking 32 Gereed product 33 202.013 Handelsgoederen 34 587.610 446.242 Onroerende goederen bestemd voor verkoop 35 Vooruitbetalingen 36 Bestellingen in uitvoering 37 Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/41 6.784.491 5.799.502 Handelsvorderingen 40 6.618.681 5.587.220 Overige vorderingen 41 165.810 212.282 Geldbeleggingen 5.5.1/5.6 50/53 997.141 Eigen aandelen 50 Overige beleggingen 51/53 997.141 Liquide middelen 54/58 9.673.274 7.548.454 Overlopende rekeningen 5.6 490/1 560.250 333.861 TOTAAL VAN DE ACTIVA 20/58 25.542.565 22.224.256 Nr. BE 0429.064.553 VOL 2.1 4/38
 5. 5. Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar PASSIVA EIGEN VERMOGEN 10/15 17.648.257 16.043.122 Kapitaal 5.7 10 223.104 223.104 Geplaatst kapitaal 100 223.104 223.104 Niet-opgevraagd kapitaal 101 Uitgiftepremies 11 Herwaarderingsmeerwaarden 12 Reserves 13 4.595.896 4.595.896 Wettelijke reserve 130 22.310 22.310 Onbeschikbare reserves 131 Voor eigen aandelen 1310 Andere 1311 Belastingvrije reserves 132 Beschikbare reserves 133 4.573.585 4.573.585 Overgedragen winst (verlies) (+)/(-) 14 12.829.257 11.224.123 Kapitaalsubsidies 15 Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief 19 VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN 16 9.916 9.916 Voorzieningen voor risico's en kosten 160/5 9.916 9.916 Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 160 Belastingen 161 Grote herstellings- en onderhoudswerken 162 Overige risico's en kosten 5.8 163/5 9.916 9.916 Uitgestelde belastingen 168 SCHULDEN 17/49 7.884.393 6.171.218 Schulden op meer dan één jaar 5.9 17 Financiële schulden 170/4 Achtergestelde leningen 170 Niet-achtergestelde obligatieleningen 171 Leasingschulden en soortgelijke schulden 172 Kredietinstellingen 173 Overige leningen 174 Handelsschulden 175 Leveranciers 1750 Te betalen wissels 1751 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 176 Overige schulden 178/9 Schulden op ten hoogste één jaar 42/48 7.884.393 6.171.218 Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 5.9 42 Financiële schulden 43 Kredietinstellingen 430/8 Overige leningen 439 Handelsschulden 44 4.273.320 3.129.144 Leveranciers 440/4 4.273.320 3.129.144 Te betalen wissels 441 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 46 Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 5.9 45 1.611.073 1.042.073 Belastingen 450/3 883.205 374.956 Bezoldigingen en sociale lasten 454/9 727.868 667.118 Overige schulden 47/48 2.000.000 2.000.000 Overlopende rekeningen 5.9 492/3 0 TOTAAL VAN DE PASSIVA 10/49 25.542.565 22.224.256 Nr. BE 0429.064.553 VOL 2.2 5/38
 6. 6. RESULTATENREKENING Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar Bedrijfsopbrengsten 70/74 45.572.735 40.716.739 Omzet 5.10 70 43.804.587 38.797.786 Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname) (+)/(-) 71 Geproduceerde vaste activa 72 Andere bedrijfsopbrengsten 5.10 74 1.768.148 1.918.953 Bedrijfskosten 60/64 39.532.686 36.114.550 Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 60 20.240.920 18.055.127 Aankopen 600/8 20.777.937 18.360.397 Voorraad: afname (toename) (+)/(-) 609 -537.017 -305.270 Diensten en diverse goederen 61 13.454.142 12.516.716 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(-) 5.10 62 5.178.279 4.917.119 Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa 630 610.022 577.531 Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) (+)/(-) 631/4 Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) (+)/(-) 5.10 635/7 Andere bedrijfskosten 5.10 640/8 49.323 48.057 Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten (-) 649 Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) (+)/(-) 9901 6.040.049 4.602.189 Financiële opbrengsten 75 149.507 114.124 Opbrengsten uit financiële vaste activa 750 Opbrengsten uit vlottende activa 751 48.460 73.956 Andere financiële opbrengsten 5.11 752/9 101.046 40.168 Financiële kosten 5.11 65 811.639 744.799 Kosten van schulden 650 1.014 28 Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) (+)/(-) 651 Andere financiële kosten 652/9 810.624 744.771 Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting (+)/(-) 9902 5.377.917 3.971.513 Uitzonderlijke opbrengsten 76 20.836 83.905 Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa 760 Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa 761 Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten 762 Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa 763 Andere uitzonderlijke opbrengsten 5.11 764/9 20.836 83.905 Uitzonderlijke kosten 66 6.480 Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa 660 Waardeverminderingen op financiële vaste activa 661 Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen) (+)/(-) 662 Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa 663 Andere uitzonderlijke kosten 5.11 664/8 6.480 Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke kosten (-) 669 Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting (+)/(-) 9903 5.392.272 4.055.419 Onttrekking aan de uitgestelde belastingen 780 Overboeking naar de uitgestelde belastingen 680 Nr. BE 0429.064.553 VOL 3 6/38
 7. 7. Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar Belastingen op het resultaat (+)/(-) 5.12 67/77 1.787.138 1.279.762 Belastingen 670/3 1.787.138 1.279.762 Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen 77 Winst (Verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9904 3.605.134 2.775.657 Onttrekking aan de belastingvrije reserves 789 Overboeking naar de belastingvrije reserves 689 Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9905 3.605.134 2.775.657 Nr. BE 0429.064.553 VOL 3 7/38
 8. 8. RESULTAATVERWERKING Codes Boekjaar Vorig boekjaar Te bestemmen winst (verlies) (+)/(-) 9906 14.829.257 13.224.123 Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9905 3.605.134 2.775.657 Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar (+)/(-) 14P 11.224.123 10.448.466 Onttrekking aan het eigen vermogen 791/2 aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies 791 aan de reserves 792 Toevoeging aan het eigen vermogen 691/2 aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies 691 aan de wettelijke reserve 6920 aan de overige reserves 6921 Over te dragen winst (verlies) (+)/(-) 14 12.829.257 11.224.123 Tussenkomst van de vennoten in het verlies 794 Uit te keren winst 694/6 2.000.000 2.000.000 Vergoeding van het kapitaal 694 2.000.000 2.000.000 Bestuurders of zaakvoerders 695 Andere rechthebbenden 696 Nr. BE 0429.064.553 VOL 4 8/38
 9. 9. TOELICHTING STAAT VAN DE IMMATERIËLE VASTE ACTIVA Codes Boekjaar Vorig boekjaar CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8052P XXXXXXXXXX 35.639 Mutaties tijdens het boekjaar Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8022 7.800 Overdrachten en buitengebruikstellingen 8032 Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8042 Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8052 43.439 Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8122P XXXXXXXXXX 31.073 Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt 8072 7.166 Teruggenomen 8082 Verworven van derden 8092 Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8102 Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8112 Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8122 38.239 NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 211 5.200 Nr. BE 0429.064.553 VOL 5.2.2 9/38
 10. 10. Codes Boekjaar Vorig boekjaar GOODWILL Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8053P XXXXXXXXXX 123.947 Mutaties tijdens het boekjaar Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8023 Overdrachten en buitengebruikstellingen 8033 Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8043 Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8053 123.947 Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8123P XXXXXXXXXX 123.947 Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt 8073 Teruggenomen 8083 Verworven van derden 8093 Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8103 Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8113 Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8123 123.947 NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 212 Nr. BE 0429.064.553 VOL 5.2.3 10/38
 11. 11. STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA Codes Boekjaar Vorig boekjaar TERREINEN EN GEBOUWEN Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8191P XXXXXXXXXX 4.943.453 Mutaties tijdens het boekjaar Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8161 Overdrachten en buitengebruikstellingen 8171 Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8181 Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8191 4.943.453 Meerwaarden per einde van het boekjaar 8251P XXXXXXXXXX Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt 8211 Verworven van derden 8221 Afgeboekt 8231 Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8241 Meerwaarden per einde van het boekjaar 8251 Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8321P XXXXXXXXXX 1.438.236 Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt 8271 435.817 Teruggenomen 8281 Verworven van derden 8291 Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8301 Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8311 Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8321 1.874.053 NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 22 3.069.401 Nr. BE 0429.064.553 VOL 5.3.1 11/38
 12. 12. Codes Boekjaar Vorig boekjaar INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8192P XXXXXXXXXX 3.692.192 Mutaties tijdens het boekjaar Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8162 21.008 Overdrachten en buitengebruikstellingen 8172 Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8182 Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8192 3.713.200 Meerwaarden per einde van het boekjaar 8252P XXXXXXXXXX Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt 8212 Verworven van derden 8222 Afgeboekt 8232 Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8242 Meerwaarden per einde van het boekjaar 8252 Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8322P XXXXXXXXXX 3.599.319 Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt 8272 59.693 Teruggenomen 8282 Verworven van derden 8292 1 Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8302 Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8312 Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8322 3.659.014 NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 23 54.186 Nr. BE 0429.064.553 VOL 5.3.2 12/38
 13. 13. Codes Boekjaar Vorig boekjaar MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8193P XXXXXXXXXX 1.376.475 Mutaties tijdens het boekjaar Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8163 130.872 Overdrachten en buitengebruikstellingen 8173 Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8183 Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8193 1.507.346 Meerwaarden per einde van het boekjaar 8253P XXXXXXXXXX Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt 8213 Verworven van derden 8223 Afgeboekt 8233 Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8243 Meerwaarden per einde van het boekjaar 8253 Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8323P XXXXXXXXXX 1.163.726 Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt 8273 107.346 Teruggenomen 8283 Verworven van derden 8293 Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8303 0 Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8313 Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8323 1.271.072 NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 24 236.275 Nr. BE 0429.064.553 VOL 5.3.3 13/38
 14. 14. STAAT VAN DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA Codes Boekjaar Vorig boekjaar VERBONDEN ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8391P XXXXXXXXXX 1.507.650 Mutaties tijdens het boekjaar Aanschaffingen 8361 Overdrachten en buitengebruikstellingen 8371 Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8381 Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8391 1.507.650 Meerwaarden per einde van het boekjaar 8451P XXXXXXXXXX Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt 8411 Verworven van derden 8421 Afgeboekt 8431 Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8441 Meerwaarden per einde van het boekjaar 8451 Waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8521P XXXXXXXXXX Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt 8471 Teruggenomen 8481 Verworven van derden 8491 Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8501 Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8511 Waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8521 Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar 8551P XXXXXXXXXX Mutaties tijdens het boekjaar (+)/(-) 8541 Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar 8551 NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 280 1.507.650 VERBONDEN ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 281P XXXXXXXXXX 900.000 Mutaties tijdens het boekjaar Toevoegingen 8581 Terugbetalingen 8591 900.000 Geboekte waardeverminderingen 8601 Teruggenomen waardeverminderingen 8611 Wisselkoersverschillen (+)/(-) 8621 Overige mutaties (+)/(-) 8631 NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 281 GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER EINDE BOEKJAAR 8651 Nr. BE 0429.064.553 VOL 5.4.1 14/38
 15. 15. Codes Boekjaar Vorig boekjaar ANDERE ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8393P XXXXXXXXXX Mutaties tijdens het boekjaar Aanschaffingen 8363 Overdrachten en buitengebruikstellingen 8373 Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8383 Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8393 Meerwaarden per einde van het boekjaar 8453P XXXXXXXXXX Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt 8413 Verworven van derden 8423 Afgeboekt 8433 Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8443 Meerwaarden per einde van het boekjaar 8453 Waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8523P XXXXXXXXXX Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt 8473 Teruggenomen 8483 Verworven van derden 8493 Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8503 Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8513 Waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8523 Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar 8553P XXXXXXXXXX Mutaties tijdens het boekjaar (+)/(-) 8543 Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar 8553 NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 284 ANDERE ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 285/8P XXXXXXXXXX 597 Mutaties tijdens het boekjaar Toevoegingen 8583 310 Terugbetalingen 8593 Geboekte waardeverminderingen 8603 Teruggenomen waardeverminderingen 8613 Wisselkoersverschillen (+)/(-) 8623 Overige mutaties (+)/(-) 8633 NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 285/8 907 GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER EINDE BOEKJAAR 8653 Nr. BE 0429.064.553 VOL 5.4.3 15/38
 16. 16. INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN Hieronder worden de ondernemingen vermeld waarin de onderneming een deelneming bezit (opgenomen in de posten 280 en 282 van de activa), alsmede de andere ondernemingen waarin de onderneming maatschappelijke rechten bezit (opgenomen in de posten 284 en 51/53 van de activa) ten belope van ten minste 10 % van het geplaatste kapitaal. NAAM, volledig adres van de ZETEL en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ONDERNEMINGSNUMMER Aangehouden maatschappelijke rechten Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening rechtstreeks doch- ters Jaarrekening per Munt- code Eigen vermogen Nettoresultaat Aantal % % (+) of (-) (in eenheden) DVN SARL FR Buitenlandse onderneming Rue du Plâtre 3 75004 Paris FRANKRIJK 31-12-2015 EUR 856.438 35.394 gewone aandelen 500 100 SODIFER SARL FR Buitenlandse onderneming Rue du Plâtre 3 75004 Paris FRANKRIJK 31-12-2015 EUR 1.488.099 489.237 gewone aandelen 8.500 100 Nr. BE 0429.064.553 VOL 5.5.1 16/38
 17. 17. GELDBELEGGINGEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (ACTIVA) Codes Boekjaar Vorig boekjaar OVERIGE GELDBELEGGINGEN Aandelen 51 Boekwaarde verhoogd met het niet-opgevraagde bedrag 8681 Niet-opgevraagd bedrag 8682 Vastrentende effecten 52 Vastrentende effecten uitgegeven door kredietinstellingen 8684 Termijnrekeningen bij kredietinstellingen 53 Met een resterende looptijd of opzegtermijn van hoogstens één maand 8686 meer dan één maand en hoogstens één jaar 8687 meer dan één jaar 8688 Hierboven niet-opgenomen overige geldbeleggingen 8689 997.141 Boekjaar OVERLOPENDE REKENINGEN Uitsplitsing van de post 490/1 van de activa indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt Nr. BE 0429.064.553 VOL 5.6 17/38
 18. 18. STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR Codes Boekjaar Vorig boekjaar STAAT VAN HET KAPITAAL Maatschappelijk kapitaal Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar 100P XXXXXXXXXX 223.104 Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar 100 223.104 Codes Bedragen Aantal aandelen Wijzigingen tijdens het boekjaar Samenstelling van het kapitaal Soorten aandelen gewone aandelen 223.104 7.500 Aandelen op naam 8702 XXXXXXXXXX 7.500 Aandelen aan toonder en/of gedematerialiseerde aandelen 8703 XXXXXXXXXX Codes Niet-opgevraagd bedrag Opgevraagd, niet-gestort bedrag Niet-gestort kapitaal Niet-opgevraagd kapitaal 101 XXXXXXXXXX Opgevraagd, niet-gestort kapitaal 8712 XXXXXXXXXX Aandeelhouders die nog moeten volstorten Codes Boekjaar Eigen aandelen Gehouden door de vennootschap zelf Kapitaalbedrag 8721 Aantal aandelen 8722 Gehouden door haar dochters Kapitaalbedrag 8731 Aantal aandelen 8732 Verplichtingen tot uitgifte van aandelen Als gevolg van de uitoefening van conversierechten Bedrag van de lopende converteerbare leningen 8740 Bedrag van het te plaatsen kapitaal 8741 Maximum aantal uit te geven aandelen 8742 Als gevolg van de uitoefening van inschrijvingsrechten Aantal inschrijvingsrechten in omloop 8745 Bedrag van het te plaatsen kapitaal 8746 Maximum aantal uit te geven aandelen 8747 Toegestaan, niet-geplaatst kapitaal 8751 Codes Boekjaar Aandelen buiten kapitaal Verdeling Aantal aandelen 8761 Daaraan verbonden stemrecht 8762 Uitsplitsing volgens de aandeelhouders Aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf 8771 Aantal aandelen gehouden door haar dochters 8781 AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN DE ONDERNEMING OP DE DATUM VAN DE JAARAFSLUITING, ZOALS DIE BLIJKT UIT DE KENNISGEVINGEN DIE DE ONDERNEMING HEEFT ONTVANGEN Nr. BE 0429.064.553 VOL 5.7 18/38
 19. 19. STAAT VAN DE SCHULDEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (PASSIVA) Codes Boekjaar UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN EEN JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen Financiële schulden 8801 Achtergestelde leningen 8811 Niet-achtergestelde obligatieleningen 8821 Leasingschulden en soortgelijke schulden 8831 Kredietinstellingen 8841 Overige leningen 8851 Handelsschulden 8861 Leveranciers 8871 Te betalen wissels 8881 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 8891 Overige schulden 8901 Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 42 Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar Financiële schulden 8802 Achtergestelde leningen 8812 Niet-achtergestelde obligatieleningen 8822 Leasingschulden en soortgelijke schulden 8832 Kredietinstellingen 8842 Overige leningen 8852 Handelsschulden 8862 Leveranciers 8872 Te betalen wissels 8882 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 8892 Overige schulden 8902 Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar 8912 Schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar Financiële schulden 8803 Achtergestelde leningen 8813 Niet-achtergestelde obligatieleningen 8823 Leasingschulden en soortgelijke schulden 8833 Kredietinstellingen 8843 Overige leningen 8853 Handelsschulden 8863 Leveranciers 8873 Te betalen wissels 8883 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 8893 Overige schulden 8903 Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar 8913 Codes Boekjaar GEWAARBORGDE SCHULDEN Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden Financiële schulden 8921 Achtergestelde leningen 8931 Niet-achtergestelde obligatieleningen 8941 Leasingschulden en soortgelijke schulden 8951 Kredietinstellingen 8961 Overige leningen 8971 Handelsschulden 8981 Leveranciers 8991 Te betalen wissels 9001 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 9011 Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten 9021 Overige schulden 9051 Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden 9061 Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de onderneming Financiële schulden 8922 Nr. BE 0429.064.553 VOL 5.9 19/38
 20. 20. Codes Boekjaar Achtergestelde leningen 8932 Niet-achtergestelde obligatieleningen 8942 Leasingschulden en soortgelijke schulden 8952 Kredietinstellingen 8962 Overige leningen 8972 Handelsschulden 8982 Leveranciers 8992 Te betalen wissels 9002 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 9012 Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 9022 Belastingen 9032 Bezoldigingen en sociale lasten 9042 Overige schulden 9052 Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de onderneming 9062 Codes Boekjaar SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN Belastingen Vervallen belastingschulden 9072 Niet-vervallen belastingschulden 9073 56 Geraamde belastingschulden 450 883.149 Bezoldigingen en sociale lasten Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 9076 Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten 9077 727.868 Boekjaar OVERLOPENDE REKENINGEN Uitsplitsing van de post 492/3 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt Nr. BE 0429.064.553 VOL 5.9 20/38
 21. 21. BEDRIJFSRESULTATEN Codes Boekjaar Vorig boekjaar BEDRIJFSOPBRENGSTEN Netto-omzet Uitsplitsing per bedrijfscategorie Uitsplitsing per geografische markt binnenland 5.164.106 5.362.908 EG 15.690.655 12.826.957 buiten EG 22.949.825 20.571.922 Andere bedrijfsopbrengsten Exploitatiesubsidies en vanwege de overheid ontvangen compenserende bedragen 740 BEDRIJFSKOSTEN Werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister Totaal aantal op de afsluitingsdatum 9086 76 75 Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten 9087 72,3 71,2 Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 9088 117.589 111.733 Personeelskosten Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen 620 3.850.770 3.674.598 Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen 621 1.102.247 1.081.122 Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen 622 Andere personeelskosten 623 225.261 161.398 Ouderdoms- en overlevingspensioenen 624 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen Toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) (+)/(-) 635 Waardeverminderingen Op voorraden en bestellingen in uitvoering Geboekt 9110 Teruggenomen 9111 Op handelsvorderingen Geboekt 9112 Teruggenomen 9113 Voorzieningen voor risico's en kosten Toevoegingen 9115 Bestedingen en terugnemingen 9116 Andere bedrijfskosten Bedrijfsbelastingen en -taksen 640 21.124 42.792 Andere 641/8 28.199 5.265 Uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming gestelde personen Totaal aantal op de afsluitingsdatum 9096 5 Gemiddeld aantal berekend in voltijdse equivalenten 9097 12,9 13,2 Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 9098 21.933 26.150 Kosten voor de onderneming 617 517.046 643.280 Nr. BE 0429.064.553 VOL 5.10 21/38
 22. 22. BELASTINGEN EN TAKSEN Codes Boekjaar BELASTINGEN OP HET RESULTAAT Belastingen op het resultaat van het boekjaar 9134 1.787.138 Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen 9135 903.990 Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen 9136 Geraamde belastingsupplementen 9137 883.149 Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren 9138 Verschuldigde of betaalde belastingsupplementen 9139 Geraamde belastingsupplementen of belastingen waarvoor een voorziening werd gevormd 9140 Belangrijkste oorzaken van de verschillen tussen de winst vóór belastingen, zoals die blijkt uit de jaarrekening, en de geraamde belastbare winst Invloed van de uitzonderlijke resultaten op de belastingen op het resultaat van het boekjaar Codes Boekjaar Bronnen van belastinglatenties Actieve latenties 9141 Gecumuleerde fiscale verliezen die aftrekbaar zijn van latere belastbare winsten 9142 Andere actieve latenties Passieve latenties 9144 Uitsplitsing van de passieve latenties Codes Boekjaar Vorig boekjaar BELASTING OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE EN BELASTINGEN TEN LASTE VAN DERDEN In rekening gebrachte belasting op de toegevoegde waarde Aan de onderneming (aftrekbaar) 9145 6.319.410 5.951.256 Door de onderneming 9146 5.390.207 5.946.738 Ingehouden bedragen ten laste van derden als Bedrijfsvoorheffing 9147 1.081.265 1.047.715 Roerende voorheffing 9148 56 50 Nr. BE 0429.064.553 VOL 5.12 22/38
 23. 23. NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN Codes Boekjaar DOOR DE ONDERNEMING GESTELDE OF ONHERROEPELIJK BELOOFDE PERSOONLIJKE ZEKERHEDEN ALS WAARBORG VOOR SCHULDEN OF VERPLICHTINGEN VAN DERDEN 9149 Waarvan Door de onderneming geëndosseerde handelseffecten in omloop 9150 Door de onderneming getrokken of voor aval getekende handelseffecten 9151 Maximumbedrag ten belope waarvan andere verplichtingen van derden door de onderneming zijn gewaarborgd 9153 ZAKELIJKE ZEKERHEDEN Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van de onderneming Hypotheken Boekwaarde van de bezwaarde activa 9161 Bedrag van de inschrijving 9171 Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving 9181 Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa 9191 Zekerheden op nog te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa 9201 Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van derden Hypotheken Boekwaarde van de bezwaarde activa 9162 Bedrag van de inschrijving 9172 Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving 9182 Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa 9192 Zekerheden op nog te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa 9202 GOEDEREN EN WAARDEN GEHOUDEN DOOR DERDEN IN HUN NAAM MAAR TEN BATE EN OP RISICO VAN DE ONDERNEMING, VOOR ZOVER DEZE GOEDEREN EN WAARDEN NIET IN DE BALANS ZIJN OPGENOMEN BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT AANKOOP VAN VASTE ACTIVA BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT VERKOOP VAN VASTE ACTIVA TERMIJNVERRICHTINGEN Gekochte (te ontvangen) goederen 9213 Verkochte (te leveren) goederen 9214 Gekochte (te ontvangen) deviezen 9215 Verkochte (te leveren) deviezen 9216 VERPLICHTINGEN VOORTVLOEIEND UIT DE TECHNISCHE WAARBORGEN VERBONDEN AAN REEDS GEPRESTEERDE VERKOPEN OF DIENSTEN BELANGRIJKE HANGENDE GESCHILLEN EN ANDERE BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN IN VOORKOMEND GEVAL, BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN DE REGELING INZAKE HET AANVULLEND RUST- OF OVERLEVINGSPENSIOEN TEN BEHOEVE VAN DE PERSONEELS- OF DIRECTIELEDEN, MET OPGAVE VAN DE GENOMEN Nr. BE 0429.064.553 VOL 5.13 23/38
 24. 24. MAATREGELEN OM DE DAARUIT VOORTVLOEIENDE KOSTEN TE DEKKEN Code Boekjaar PENSIOENEN DIE DOOR DE ONDERNEMING ZELF WORDEN GEDRAGEN Geschat bedrag van de verplichtingen die voortvloeien uit reeds gepresteerd werk 9220 0 Basis en wijze waarop dit bedrag wordt berekend AARD EN ZAKELIJK DOEL VAN BUITENBALANS REGELINGEN Mits de risico's of voordelen die uit dergelijke regelingen voortvloeien van enige betekenis zijn en voor zover de openbaarmaking van dergelijke risico's of voordelen noodzakelijk is voor de beoordeling van de financiële positie van de vennootschap; indien vereist moeten de financiële gevolgen van deze regelingen voor de vennootschap eveneens worden vermeld ANDERE NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN Nr. BE 0429.064.553 VOL 5.13 24/38
 25. 25. BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN EN MET ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT Codes Boekjaar Vorig boekjaar VERBONDEN ONDERNEMINGEN Financiële vaste activa 280/1 1.507.650 2.407.650 Deelnemingen 280 1.507.650 1.507.650 Achtergestelde vorderingen 9271 900.000 Andere vorderingen 9281 Vorderingen op verbonden ondernemingen 9291 573.068 294.191 Op meer dan één jaar 9301 Op hoogstens één jaar 9311 573.068 294.191 Geldbeleggingen 9321 Aandelen 9331 Vorderingen 9341 Schulden 9351 96.563 96.026 Op meer dan één jaar 9361 Op hoogstens één jaar 9371 96.563 96.026 Persoonlijke en zakelijke zekerheden Door de onderneming gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden of verplichtingen van verbonden ondernemingen 9381 Door verbonden ondernemingen gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden of verplichtingen van de onderneming 9391 Andere betekenisvolle financiële verplichtingen 9401 Financiële resultaten Opbrengsten uit financiële vaste activa 9421 Opbrengsten uit vlottende activa 9431 Andere financiële opbrengsten 9441 Kosten van schulden 9461 Andere financiële kosten 9471 Realisatie van vaste activa Verwezenlijkte meerwaarden 9481 Verwezenlijkte minderwaarden 9491 ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT Financiële vaste activa 282/3 Deelnemingen 282 Achtergestelde vorderingen 9272 Andere vorderingen 9282 Vorderingen 9292 Op meer dan één jaar 9302 Op hoogstens één jaar 9312 Schulden 9352 Op meer dan één jaar 9362 Op hoogstens één jaar 9372 Boekjaar TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN BUITEN NORMALE MARKTVOORWAARDEN Vermelding van dergelijke transacties indien zij van enige betekenis zijn, met opgave van het bedrag van deze transacties, de aard van de betrekking met de verbonden partij, alsmede andere informatie over de transacties die nodig is voor het verkrijgen van inzicht in de financiële positie van de vennootschap Nr. BE 0429.064.553 VOL 5.14 25/38
 26. 26. FINANCIËLE BETREKKINGEN MET Codes Boekjaar BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS, NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE ONDERNEMING RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN ZONDER VERBONDEN ONDERNEMINGEN TE ZIJN, OF ANDERE ONDERNEMINGEN DIE DOOR DEZE PERSONEN RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD WORDEN Uitstaande vorderingen op deze personen 9500 Voorwaarden betreffende de uitstaande vorderingen Waarborgen toegestaan in hun voordeel 9501 Voornaamste voorwaarden van de toegestane waarborgen Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel 9502 Voornaamste voorwaarden van deze verplichtingen Rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen en ten laste van de resultatenrekening toegekende pensioenen, voor zover deze vermelding niet uitsluitend of hoofdzakelijk betrekking heeft op de toestand van een enkel identificeerbaar persoon Aan bestuurders en zaakvoerders 9503 Aan oud-bestuurders en oud-zaakvoerders 9504 Codes Boekjaar DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN) Bezoldiging van de commissaris(sen) 9505 8.500 Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de vennootschap door de commissaris(sen) Andere controleopdrachten 95061 Belastingadviesopdrachten 95062 Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten 95063 Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de vennootschap door personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn) Andere controleopdrachten 95081 Belastingadviesopdrachten 95082 Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten 95083 Vermeldingen in toepassing van het artikel 133, paragraaf 6 van het Wetboek van vennootschappen Nr. BE 0429.064.553 VOL 5.15 26/38
 27. 27. VERKLARING BETREFFENDE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING Inlichtingen te verstrekken door elke onderneming die onderworpen is aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen inzake de geconsolideerde jaarrekening INLICHTINGEN DIE MOETEN WORDEN VERSTREKT DOOR DE ONDERNEMING INDIEN ZIJ DOCHTERONDERNEMING OF GEMEENSCHAPPELIJKE DOCHTERONDERNEMING IS Naam, volledig adres van de zetel en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ondernemingsnummer van de moederonderneming(en) en de aanduiding of deze moederonderneming(en) een geconsolideerde jaarrekening, waarin haar jaarrekening door consolidatie opgenomen is, opstelt (opstellen) en openbaar maakt (maken)*: Creano nv BE 0456.848.125 Kruisveldweg 20 2500 Lier BELGIË ______________________________________ * Wordt de jaarrekening van de onderneming op verschillende niveaus geconsolideerd, dan worden deze gegevens verstrekt, enerzijds voor het grootste geheel en anderzijds voor het kleinste geheel van ondernemingen waarvan de onderneming als dochter deel uitmaakt en waarvoor een geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld en openbaar gemaakt. Nr. BE 0429.064.553 VOL 5.17.1 27/38
 28. 28. SOCIALE BALANS Nummers van de paritaire comités die voor de onderneming bevoegd zijn: 218 201 100 Staat van de tewerkgestelde personen Werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister Tijdens het boekjaar Codes Totaal 1. Mannen 2. Vrouwen Gemiddeld aantal werknemers Voltijds 1001 53,8 22,1 31,7 Deeltijds 1002 23,2 1 22,2 Totaal in voltijdse equivalenten (VTE) 1003 72,3 22,9 49,4 Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren Voltijds 1011 89.339 38.378 50.961 Deeltijds 1012 28.250 1.428 26.822 Totaal 1013 117.589 39.806 77.783 Personeelskosten Voltijds 1021 3.934.241 1.690.057 2.244.185 Deeltijds 1022 1.244.038 62.869 1.181.168 Totaal 1023 5.178.279 1.752.926 3.425.353 Bedrag van de voordelen bovenop het loon 1033 Tijdens het vorige boekjaar Codes P. Totaal 1P. Mannen 2P. Vrouwen Gemiddeld aantal werknemers in VTE 1003 71,2 22,2 49 Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 1013 111.733 38.104 73.629 Personeelskosten 1023 4.917.119 2.121.574 2.795.545 Bedrag van de voordelen bovenop het loon 1033 Nr. BE 0429.064.553 VOL 6 28/38
 29. 29. Werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister (vervolg) Op de afsluitingsdatum van het boekjaar Codes 1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in voltijdse equivalenten Aantal werknemers 105 51 25 70,6 Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst Overeenkomst voor een onbepaalde tijd 110 51 25 70,6 Overeenkomst voor een bepaalde tijd 111 Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk 112 Vervangingsovereenkomst 113 Volgens het geslacht en het studieniveau Mannen 120 22 1 22,8 lager onderwijs 1200 secundair onderwijs 1201 22 1 22,8 hoger niet-universitair onderwijs 1202 universitair onderwijs 1203 Vrouwen 121 29 24 47,8 lager onderwijs 1210 secundair onderwijs 1211 29 24 47,8 hoger niet-universitair onderwijs 1212 universitair onderwijs 1213 Volgens de beroepscategorie Directiepersoneel 130 Bedienden 134 49 25 68,6 Arbeiders 132 2 2 Andere 133 Uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming gestelde personen Tijdens het boekjaar Codes 1. Uitzendkrachten 2. Ter beschikking van de onderneming gestelde personen Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen 150 12,9 Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 151 21.933 Kosten voor de onderneming 152 517.046 Nr. BE 0429.064.553 VOL 6 29/38
 30. 30. Tabel van het personeelsverloop tijdens het boekjaar Ingetreden Codes 1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in voltijdse equivalenten Aantal werknemers waarvoor de onderneming tijdens het boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die tijdens het boekjaar werden ingeschreven in het algemeen personeelsregister 205 9 1 9,9 Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst Overeenkomst voor een onbepaalde tijd 210 9 1 9,9 Overeenkomst voor een bepaalde tijd 211 Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk 212 Vervangingsovereenkomst 213 Uitgetreden Codes 1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in voltijdse equivalenten Aantal werknemers met een in de DIMONA-verklaring aangegeven of een in het algemeen personeelsregister opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het boekjaar een einde nam 305 9 9 Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst Overeenkomst voor een onbepaalde tijd 310 9 9 Overeenkomst voor een bepaalde tijd 311 Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk 312 Vervangingsovereenkomst 313 Volgens de reden van beëindiging van de overeenkomst Pensioen 340 Werkloosheid met bedrijfstoeslag 341 Afdanking 342 Andere reden 343 9 9 Waarvan: het aantal werknemers dat als zelfstandige ten minste op halftijdse basis diensten blijft verlenen aan de onderneming 350 Nr. BE 0429.064.553 VOL 6 30/38
 31. 31. Inlichtingen over de opleidingen voor de werknemers tijdens het boekjaar Codes Mannen Codes Vrouwen Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever Aantal betrokken werknemers 5801 5811 Aantal gevolgde opleidingsuren 5802 5812 Nettokosten voor de onderneming 5803 5813 waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding 58031 58131 waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen 58032 58132 waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering) 58033 58133 Totaal van de minder formele en informele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever Aantal betrokken werknemers 5821 5831 Aantal gevolgde opleidingsuren 5822 5832 Nettokosten voor de onderneming 5823 5833 Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever Aantal betrokken werknemers 5841 5851 Aantal gevolgde opleidingsuren 5842 5852 Nettokosten voor de onderneming 5843 5853 Nr. BE 0429.064.553 VOL 6 31/38
 32. 32. WAARDERINGSREGELS SAMENVATTING VAN DE WAARDERINGSREGELS I. Beginsel De waarderingsregels worden vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen. Ten behoeve van het getrouwe beeld wordt in de volgende uitzonderingsgevallen afgeweken van de bij dit besluit bepaalde waarderingsregels : nvt Deze afwijkingen worden als volgt verantwoord : nvt Deze afwijkingen beïnvloeden als volgt het vermogen, de financiële positie en het resultaat vóór belasting van de onderneming nvt De waarderingsregels werden ten opzichte van het vorige boekjaar qua verwoording of toepassing [xxxxxxxxxx] [niet gewijzigd]; zo ja, dan heeft de wijziging betrekking op : en heeft een [positieve] [negatieve] invloed op het resultaat van het boekjaar vóór belasting ten belope van EUR. De resultatenrekening [xxxxxx] [wordt niet] op belangrijke wijze beïnvloed door opbrengsten en kosten die aan een vorig boekjaar moeten worden toegerekend; zo ja, dan hebben deze betrekking op : De cijfers van het boekjaar zijn niet vergelijkbaar met die van het vorige boekjaar en wel om de volgende reden : nvt [Voor de vergelijkbaarheid worden de cijfers van het vorige boekjaar op de volgende punten aangepast] [Voor de vergelijking van de jaarrekeningen van beide boekjaren moet met volgende elementen rekening worden gehouden] Bij gebrek aan objectieve beoordelingscriteria is de waardering van de voorzienbare risico's, mogelijke verliezen en ontwaardingen waarvan hierna sprake, onvermijdelijk aleatoir : nvt Andere inlichtingen die noodzakelijk zijn opdat de jaarrekening een getrouw beeld zou geven van het vermogen, de financiële positie en het resultaat van de onderneming : nvt II. Bijzondere regels De oprichtingskosten : De oprichtingskosten worden onmiddellijk ten laste genomen, behoudens volgende kosten die worden geactiveerd : nvt Herstructureringskosten : Herstructureringskosten werden [xxxxxxxxxxxx] [niet geactiveerd] in de loop van het boekjaar; zo ja, dan wordt dit als volgt verantwoord : Immateriële vaste activa : Het bedrag aan immateriële vaste activa omvat voor EUR kosten van onderzoek en ontwikkeling. De afschrijvings- termijn voor deze kosten en voor de goodwill beloopt [meer] [niet meer] dan 5 jaar; indien meer dan 5 jaar wordt deze termijn als verantwoord : Materiële vaste activa : In de loop van het boekjaar [xxxxxxx] [werden geen] materiële vaste activa geherwaardeerd; zo ja, dan wordt deze herwaardering als volgt verantwoord : Afschrijvingen geboekt tijdens het boekjaar : +------------------------------------+--------------------+--------------------+---------------------------------------------------+ + + Methode + Basis + Afschrijvingspercentages + + Activa + L (lineaire) + NG (niet- +-------------------------+-------------------------+ + + D (degressieve) + geherwaardeerde) + Hoofdsom + Bijkomende kosten + + + A (andere) + G(geherwaardeerde) + Min. - Max. + Min. - Max. + +------------------------------------+--------------------+--------------------+-------------------------+-------------------------+ + + + + + + + 1. Oprichtingskosten ..............+ L + NG + 100.00 - 100.00 + 100.00 - 100.00 + + + + + + + + 2. Immateriële vaste activa .......+ L + NG + 10.00 - 100.00 + 10.00 - 100.00 + + + + + + + + 3. Industriële, administratieve of + + + + + + commerciële gebouwen * .........+ D + NG + 5.00 - 5.00 + 5.00 - 5.00 + + + + + + + + 4. Installaties, machines en + + + + + + uitrustingen * .................+ L + NG + 5.00 - 50.00 + 5.00 - 100.00 + + + + + + + + 5. Rollend materieel * ............+ L + NG + 10.00 - 33.33 + 10.00 - 100.00 + + + + + + + + 6. Kantoormateriaal en meubilair * + L + NG + 5.00 - 33.33 + 5.00 - 100.00 + + + + + + + + 7. Andere matriële vaste activa * .+ + + + + +------------------------------------+--------------------+--------------------+-------------------------+-------------------------+ * Met inbegrip van de in leasing gehouden activa; deze worden in voorkomend geval op een afzonderlijke lijn vermeld. Overschot aan toegepaste, fiscaal aftrekbare, versnelde afschrijvingen ten opzichte van de economisch verantwoorde afschrijvingen : - bedrag voor het boekjaar : EUR. - gecummuleerd bedrag voor de vaste activa verworven vanaf het boekjaar dat na 31 december 1983 begint : EUR. Financiële vaste activa : In de loop van het boekjaar [werden] [werden geen] deelnemingen geherwaardeerd; zo ja, dan wordt deze herwaardering als volgt verantwoord : Voorraden : Voorraden worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde berekend volgens de (te vermelden) methode van de gewogen gemiddelde prijzen, Fifo, Lifo, individualisering van de prijs van elk bestanddeel of tegen de lagere marktwaarde : 1. Grond- en hulpstoffen : fifo 2. Goederen in bewerking - gereed product : reele kostprijs 3. Handelsgoederen : fifo 4. Onroerende goederen bestemd voor verkoop : nvt Producten : - De vervaardigingsprijs van de producten waarvan de poductie meer dan één jaar beslaat, [omvat] [omvat geen] financiële kosten verbonden aan de kapitalen ontleend om de productie ervan te financieren. Bij het einde van het boekjaar bedraagt de marktwaarde van de totale voorraden ongeveer % meer dan hun boekwaarde. (deze inlichting is slechts vereist zo het verschil belangrijk is). Bestellingen in uitvoering : Bestellingen in uitvoering worden geherwaardeerd [tegen vervaardigingsprijs] [tegen vervaardigingsprijs, verhoogd met een gedeelte van het resultaat naar gelang van de vordering der werken]. Schulden : De passiva [bevatten] [bevatten geen] schulden op lange termijn, zonder rente of met een abnormale lage rente; zo ja, dan wordt op deze schulden [een] [geen] disconto toegepast dat wordt geactiveerd. Vreemde valuta : Nr. BE 0429.064.553 VOL 7 32/38
 33. 33. De omrekening in EUR van tegoeden, schulden en verbintenissen in vreemde valuta gebeurt op volgende grondslagen : De resultaten uit de omrekening van de vreemde valuta zijn als volgt in de jaarrekening verwerkt : Leasingovereenkomsten : Wat de niet-geactiveerde gebruiksrechten uit leasingovereenkomsten betreft (artikel 102, par. 1 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001), beliepen de vergoedingen en huurgelden die betrekking hebben op het boekjaar voor de leasing van onroerende goederen : EUR. Nr. BE 0429.064.553 VOL 7 33/38
 34. 34. VAN NOTEN ANDRIES N.V. Godefriduskaai 36 2000 Antwerpen RPR Antwerpen 0429.064.553 JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVER HET BOEKJAAR PER 31/03/2016 GERICHT AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS OP 25 AUGUSTUS 2016 Geachte aandeelhouder, Wij hebben de eer u, overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, verslag uit te brengen over de activiteiten van onze vennootschap gedurende het afgelopen boekjaar en de jaarrekening, afgesloten op 31 maart 2015, ter goedkeuring voor te leggen. 1. Commentaar bij de jaarrekening 1.1. Balans De jaarrekening afgesloten per 31 maart 2016 vertoont een balanstotaal van € 25.542.564,98 tegen- over € 22.224.255,65 vorig boekjaar. Het eigen vermogen van de vennootschap bedraagt voor het afgesloten boekjaar € 17.648.256,51 Vorig boekjaar bedroeg het eigen vermogen € 16.043.122,40. Tijdens het afgelopen boekjaar heb- ben zich geen wijzigingen voorgedaan in het kapitaal van de vennootschap. Het totaal van de schulden bedroeg voor het afgesloten boekjaar € 7.844.392,72. Voor het vorig boekjaar bedroegen deze € 6.171.217,51 1.2. Resultatenrekening De bedrijfsopbrengsten over het afgesloten boekjaar bedragen € 45.572.735,33 terwijl deze vorig boekjaar € 40.716.738,99 bedroegen. De bedrijfskosten over het afgesloten boekjaar bedragen € 39.532.686,32 tegenover € 36.114.550,13 vorig jaar. Aldus wordt boekjaar per 31 maart 2016 afge- sloten met een bedrijfswinst van € 6.040.049,01 tegenover een bedrijfswinst van € 4.602.188,86 over vorig jaar. Na verrekening van de financiële opbrengsten van € 149.506,63 en financiële kosten die € 811.638,77 bedragen, sluit het boekjaar af met een winst uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting van € 5.377.916,87 1.3. Resultatenverwerking De Raad van Bestuur stelt op basis van bovenvermelde resultaten de volgende resultaatsverwerking voor: Te bestemmen winst van het boekjaar EUR 3.605.134,11 34/38
 35. 35. Overgedragen winst van het vorige boekjaar EUR 11.224.122,58 Over te dragen winst EUR 12.829.256,69 Vergoeding van het kapitaal – algemene vergadering EUR 2.000.000,00 2. Dochtermaatschappijen 2.1. DVN sarl BO Het nettoresultaat per 31 december 2015 bedraagt € 35.394,41. Het eigen vermogen per 31 decem- ber 2015 bedraagt € 856.437,96 Sodifer sarl BO Het nettoresultaat per 31 december 2015 bedraagt € 489.237,40. Het eigen vermogen per 31 de- cember 2015 bedraagt € 1.488.098,73. 3. Informatie over de belangrijke gebeurtenissen na de jaarafsluiting Er deden zich geen belangrijke gebeurtenissen voor na de afsluiting van het boekjaar. 4. Omstandigheden die de ontwikkeling van de vennootschap aanzienlijk kunnen beïnvloeden Er hebben zich geen omstandigheden voorgedaan die van aard zijn om de ontwikkeling van de ven- nootschap aanzienlijk te beïnvloeden. 5. Onderzoek en ontwikkeling Er zijn geen kosten voor onderzoek en ontwikkeling. 6. Bijkomende vergoeding Commissaris Tijdens het boekjaar eindigend op 31 maart 2016, zijn er geen bijkomende werkzaamheden uitge- voerd door de commissaris en werden er geen bijkomende vergoedingen betaald aan de commissa- ris. 7. Belangrijkste risico’s en onzekerheden Er zijn geen bijzondere risico’s of onzekerheden te melden. 8. Belangenconflicten Er zijn geen verrichtingen gebeurd waarbij een bestuurder een belang heeft van vermogensrechtelij- ke aard dat strijdig is met de vennootschap. 35/38
 36. 36. Wij hopen dat u de hier bijgevoegde jaarrekening zal willen goedkeuren en tevens kwijting zal ver- lenen aan de bestuurders en de commissaris voor daden gesteld ter uitoefening van hun mandaat. Gedaan te Antwerpen op 10 augustus 2016, De Raad van Bestuur: Andries Van Noten Patrick Vangheluwe Gedelegeerd bestuurder Bestuurder 36/38
 37. 37. VERSLAG VAN DE COMMISSARIS AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP VAN NOTEN ANDRIES OVER HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 31 MAART 2016 Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, brengen wij u verslag uit in het kader van ons mandaat van commissaris. Dit verslag omvat ons oordeel over de jaarrekening en tevens de vereiste bijkomende verklaringen. De jaarrekening bevat de balans op 31 maart 2015, en de resultatenrekening voor het boekjaar afgesloten op die datum en de toelichting. Verslag over de jaarrekening – Oordeel zonder voorbehoud Wij hebben de controle uitgevoerd van de jaarrekening van de naamloze vennootschap Van Noten An- dries over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2016, opgesteld op grond van het in België van toepas- sing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, met een balanstotaal van € 25.542.564,98 en waarvan de resultatenrekening afsluit met een winst van het boekjaar van € 3.605.134,11. Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan voor het opstellen van de jaarrekening Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening die een getrouw beeld geeft in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, alsook voor het implementeren van de interne beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het opstellen van de jaarrekening die geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten. Verantwoordelijkheid van de commissaris Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze jaarrekening tot uitdrukking te brengen op basis van onze controle. Wij hebben onze controle volgens de internationale controlestandaarden (ISA’s) uitgevoerd. Die standaarden vereisen dat wij aan de deontologische vereisten voldoen alsook de controle plannen en uitvoeren teneinde een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de jaarreke- ning geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de in de jaarrekening opgenomen bedragen en toelichtingen. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de be- oordeling door de commissaris, met inbegrip van diens inschatting van de risico’s van een afwijking van materieel belang in de jaarrekening als gevolg van fraude of van fouten. Bij het maken van die risico-inschatting neemt de commissaris de interne beheersing van de entiteit in aanmerking die rele- vant is voor het opstellen door de entiteit van de jaarrekening die een getrouw beeld geeft, teneinde controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn, maar die niet gericht zijn op het geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit. Een controle omvat tevens een evaluatie van de geschiktheid van de gehanteerde waarderingsregels en van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van de BURGELMAN, VAN DEN ABBEELE & C° BURG. BVBA BEDRIJFSREVISOREN BRITSE LEI 36 2000 ANTWERPEN tel 03/ 233 81 56 03/ 234 25 67 fax 03/ 232 19 31 37/38
 38. 38. Burgelman & Co pag 2 presentatie van de jaarrekening als geheel. Wij hebben van het bestuursorgaan en van de aangestelden van de entiteit de voor onze controle vereis- te ophelderingen en inlichtingen verkregen. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om daarop ons oordeel te baseren. Oordeel zonder voorbehoud Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van het vermogen en de financiële toestand van de naamloze vennootschap Van Noten Andries per 31 maart 2016, alsook van haar resultaten over het boekjaar dat op die datum is afgesloten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijn- de boekhoudkundig referentiestelsel. Verslag betreffende overige door wet- en regelgeving gestelde eisen Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen en de inhoud van het jaarverslag, het naleven van de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften die van toepassing zijn op het voeren van de boekhouding, alsook voor het naleven van het Wetboek van vennootschappen en van de statuten van de vennootschap. In het kader van ons mandaat en overeenkomstig de Belgische bijkomende norm bij de in België van toepassing zijnde internationale auditstandaarden (ISA’s), is het onze verantwoordelijkheid om, in alle van materieel belang zijnde opzichten, de naleving van bepaalde wettelijke en reglementaire verplich- tingen na te gaan. Op grond hiervan doen wij de volgende bijkomende verklaringen die niet van aard zijn om de draagwijdte van ons oordeel over de jaarrekening te wijzigen: - Het jaarverslag behandelt de door de wet vereiste inlichtingen, stemt overeen met de jaarreke- ning en bevat geen van materieel belang zijnde inconsistenties ten aanzien van de informatie waarover wij beschikken in het kader van onze opdracht. - Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd de boekhouding gevoerd in overeenstemming met de in België van toepassing zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke voor- schriften. - De resultaatverwerking, die aan de algemene vergadering wordt voorgesteld, stemt overeen met de wettelijke en statutaire bepalingen. - De vennootschap heeft geen geconsolideerde jaarrekening opgesteld, alhoewel zij hiertoe ver- plicht is. Voor het overige dienen wij u geen verrichtingen of beslissingen mede te delen die in overtreding met de statuten of het Wetboek van vennootschappen zijn gedaan of genomen. Antwerpen, 19 augustus 2016 Burgelman, Van den Abbeele & Co bv bvba, Commissaris, Vertegenwoordigd door Luc R. Van den Abbeele, Bedrijfsrevisor 38/38

De NV VAN NOTEN ANDRIES heeft een goed jaar achter de rug.

Views

Total views

658

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

4

Actions

Downloads

1

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×