Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Minerva is geen denktank maar linkse lobby

438 views

Published on

Minerva is geen onafhankelijke denktank maar een linkse lobby van 11.11.11 , ABVV , ACV en BBL.

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

Minerva is geen denktank maar linkse lobby

  1. 1. MOD 2.2 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Luik B Griffie Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad Ondernemingsnr : Benaming (voluit) : MINERVA (afgekort) : Minerva Rechtsvorm : Vereniging zonder winstoogmerk Zetel : Vlasfabriekstraat 11 1060 België Onderwerp akte : Oprichting Sint-Gillis STATUTEN vereniging zonder winstoogmerk MINERVA De hierna genoemde personen, hun respectieve organisatie vertegenwoordigend 11.11.11 vzw - Vlasfabriekstraat 11, - 1060 Brussel GEYSELS Jos Turnhout, 20/09/1952 Graatakker 114 Bus 10, 2300 Turnhout VANDEN BERGHE Theodoor Schoten, 31/07/1971 Pastorijstraat 55, 2060 Antwerpen ABVV - Hoogstraat 42, 1000 Brussel DE BAENE Jean-Marie Roeselare, 23/02/1960 Voskenslaan 179, 9000 Gent COPERS Caroline Wilrijk, 09/05/1960 A. Van Putlei 37, 2150 Borsbeek DE DEYN Erwin Ninove, 24/03/1953 Merelstraat 16, 1731 Zellik VAN HEETVELDE Werner Antwerpen, 17/05/1963 Steltloperstraat 11, 9000 Gent ACV - Haachtsesteenweg 579, 1031 Brussel *16315806* Neergelegd 22-07-2016 0659854277 BijlagenbijhetBelgischStaatsblad-26/07/2016-AnnexesduMoniteurbelge
  2. 2. Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad Luik B - vervolg Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening MOD 2.2 SERROYEN Chris Niel, 21/09/1959 Landbouwstraat 12, 2845 Niel WYCKMANS Ferre Mortsel, 20/04/1952 Lange Kroonstraat 20, 2530 Boechout STALPAERT Pia Varsenare, 09/08/1962 Mariastraat 18, 8460 Oudenburg VERWIMP Katrien Leuven, 27/07/1973 Schaarbeeklei 96, 1800 Vilvoorde STICHTING GERRIT KREVELD private stichting - Bagattenstraat 174 - 9000 Gent BALTHAZAR Herman Albert Gent op 4/03/1938 9000 Gent, Slachthuisstraat 35M DE BATSELIER Norbert Dendermonde op 24 /12/1947 9200 Dendermonde, Steenweg van Grembergen 14 bus 4 PEETERS Guido Daniel Ekeren, 27/10/1951 2970 Schilde, De Kluis 4 VERMEERSCH Wim Gent 18/10/1981 9000 Gent, Balsamierenstraat 16 FEITELIJKE VERENIGING POLIARGUS DE VILLE Ferdi Ninove, 22/06/1985 Washingtonstraat 107, 1050 Elsene DE SPIEGELAERE Stan Gent, 17/03/1986 Jollystraat 166/1, 1030 Schaarbeek BOND BETER LEEFMILIEU VLAANDEREN vzw - Tweekerkenstraat 47 - 1000 Brussel DUA Vera Gent, 15/12/1952 Lange Violettestraat 241, 9000 Gent JACBS Danny Leuven, 07/09/1965 Kerkstraat 56, 9820 Merelbeke zijn op 23 mei 2016 overeengekomen onder elkaar en met allen die later zullen toetreden, een vereniging zonder winstoogmerk op te richten overeenkomstig de wet van 27 juni 1921 onder de hiernavolgende voorwaarden, vastgelegd in de statuten: Statuten Titel 1 - Naam, zetel, doel, duur Art.1 - De vereniging wordt genoemd: “MINERVA vzw”. Art.2 - De maatschappelijke zetel is gevestigd : Vlasfabriekstraat, 11 - 1060 Brussel gelegen in het gerechtelijk BijlagenbijhetBelgischStaatsblad-26/07/2016-AnnexesduMoniteurbelge
  3. 3. Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad Luik B - vervolg Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening MOD 2.2 arrondissement Brussel. Via het huishoudelijk reglement kan een mogelijk andere “werkzetel” worden beslist. Art.3 - Doel van de vereniging § 1 - De vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van enig winstoogmerk, : - als onafhankelijke en pluralistische denktank te functioneren binnen de brede progressieve beweging, - aanwezig te zijn in de media met analyses, standpunten en studies en de publieke opinie te informeren. De vereniging komt op voor: - gelijkheid, d.w.z. zonder onderscheid van geslacht, nationaliteit of oorsprong zoals bepaald in de grondrechten en mensenrechten; - solidariteit, d.w.z. via een politieke en economische democratisering die de toegang tot onderwijs, zorg, sociale zekerheid, fiscaliteit…volwaardig werk en andere rechten voluit garandeert; - democratie, d.w.z. : o een samenleving met respect voor verdraagzaamheid en openheid, o een parlementaire democratie én het respect voor aanvullende overlegsystemen en burgerinintiatieven, o het recht op vrije meningsuiting en het verkondigen van andere overtuigingen; - vrijheid, d.w.z. mensen materieel en sociaal in staat stellen om hun geluk na te streven en naar eigen inzichten een goed leven uit te bouwen; zonder de vrijheid van anderen te beletten; duurzaamheid, d.w.z. voor de verwezenlijking van materiële en sociale vrijheden op basis van een ecologische gemoderniseerde economie; rechtvaardigheid, d.w.z. gelijke behandeling en een eerlijke verdeling van middelen; - internationale solidariteit, d.w.z. een rechtvaardige wereld waarin elke mens kansen krijgt om een menswaardig leven uit te bouwen. In de ondergeschikte orde mag zij economische activiteiten uitoefenen op voorwaarde dat deze aansluiten bij de doelstellingen en de opbrengst daarvan uitsluitend besteed wordt aan de doelstellingen. § 2 - Eveneens mag de vereniging, hetzij als houder van een zakelijk recht, hetzij als eigenaar, alle roerende en onroerende goederen bezitten die nodig zijn voor de verwezenlijking van haar hoofddoel. Art. 4 - De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde ontbonden worden. Titel 2 - Leden Art. 5 - § 1 - Het aantal leden is onbeperkt, maar moet ten minste vier bedragen. Er zijn drie types leden: stichtende, nieuwe en individuele leden. § 2 - De stichtende en eerste leden zijn de ondergetekende stichters. § 3 - Nieuwe leden kunnen organisaties zijn die, mits betaling van de door de Algemene Vergadering vastgelegde jaarbijdrage, worden voorgedragen door de Raad van Bestuur en aangeduid door de Algemene Vergadering. Art 6 - Individuen kunnen deel uitmaken van de Algemene Vergadering indien ze expliciet de doelstellingen van de organisatie goedkeuren en voorgedragen worden door de Raad van Bestuur. Het aantal individuele leden zal maximaal de helft zijn van het aantal vertegenwoordigers van de stichtende leden. Art. 7 - § 1 - Elk lid van de vereniging is vrij uit te treden door het indienen van zijn/haar ontslag bij de Raad van Bestuur. Een lid dat de vastgelegde jaarbijdrage niet betaalt, worden geacht ontslag te nemen. § 2 -De uitsluiting van een lid kan slechts door de algemene vergadering worden uitgesproken met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. § 3 - Kan onder meer worden uitgesloten, ieder lid, waarvan de houding, het gedrag, uitspraken of geschriften, gedragingen in het publiek of in privé, onverenigbaar zijn met het doel van de vereniging of een aanslag betekenen op de goede naam van de vereniging. De algemene vergadering beoordeelt de feiten, na belanghebbende te hebben gehoord, en beslist zonder beroep. BijlagenbijhetBelgischStaatsblad-26/07/2016-AnnexesduMoniteurbelge
  4. 4. Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad Luik B - vervolg Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening MOD 2.2 Art. 8 - Uitgetreden of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging. Evenmin hebben zij het recht om de door henzelf of hun rechtsvoorgangers gedane inbrengen of gestorte gelden terug te vorderen. Art. 9 - De leden nemen geen persoonlijke verplichtingen op zich en staan niet borg met hun eigen goederen voor de schulden van de vereniging. Titel 3 - Algemene vergadering (AV) Art. 10 - Samenstelling / Bevoegdheid Art. 10 - §1 - De stichtende leden maken deel uit van de Algemene Vergadering. Nieuwe leden worden conform artikel 5 - 6 door de AV aanvaard op voordracht van de RVB. Om voorgedragen te kunnen worden als lid door de RVB dienen organisatie-leden een jaarbijdrage van ten minste 5.000 euro en ten hoogste 40.000 euro te betalen. Bij de samenstelling van de AV zal gestreefd worden naar een genderevenwicht. § 2 - Iedere stichtende organisatie heeft per bijkomende schijf van 10.000 euro recht op een mandaat in de AV. Ieder nieuw lid heeft 1 lid in de AV. § 3 - De algemene vergadering is bevoegd voor: - het wijzigen van de statuten; - het benoemen en afzetten van de bestuurder/bestuursters; - het benoemen en afzetten van commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging, ingeval een bezoldiging wordt toegekend; - de kwijting aan de bestuurder/bestuursters en de commissarissen; - het goedkeuren van de begroting en de rekeningen; - het bekrachtigen goedkeuren van het jaarplan zoals voorgelegd door de Raad van Bestuur; - het ontbinden van de vereniging; - het uitsluiten van de leden van de vereniging; - het bepalen van de bestemming van de goederen van de ontbonden vennootschap; - de omzetting in een vennootschap met sociaal oogmerk. De raad van bestuur heeft de residuaire bevoegdheid. Art 11 - §1 - Er moet ten minste elk jaar één gewone algemene vergadering gehouden worden na het afsluiten van het boekjaar. In elk geval dient ze plaats te vinden binnen de 3 maanden na sluiting van het boekjaar. § 2 - Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden telkens wanneer de omstandigheden dit vereisen en in elk geval wanneer een vijfde van de leden daarom vraagt. Art 12 - Oproepingen kunnen alleen geldig gedaan worden door de raad van bestuur, of door 1/5 van de leden. Zij worden verstuurd per gewone post of mail ten laatste 8 dagen vóór de vergadering. De oproeping vermeldt dag, uur en plaats van de vergadering, en bevat de agenda. Art 13 - §1 - De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter/voorzitster, bij diens afwezigheid door de ondervoorzitter/ondervoorzitster, bij diens afwezigheid door het oudste lid. § - 2 - Ter gelegenheid van de eerste AV wordt bij geheime stemming de voorzitter/voorzitster; de ondervoorzitter/ondervoorzitster en de secretaris-penningmeester aangeduid. Art. 14 - Alle leden hebben stemrecht. Elk lid mag zich laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde. De volmacht moet schriftelijk zijn. Niemand mag over meer dan één volmacht beschikken. Art. 15 - §1 - De vergadering geldig samengesteld, welke ook het aantal aanwezige leden is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter/voorzitster van de vergadering beslissend. §2 - Over een statutenwijziging kan de algemene vergadering alleen op geldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk zijn vermeld in de oproeping en wanneer ten minste twee derde van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Een wijziging kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Wanneer de wijziging evenwel betrekking heeft op het doel of op de doeleinden waarvoor de vereniging is opgericht, kan zij alleen worden aangenomen met een meerderheid van vier vijfde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Ingeval op de eerste vergadering minder dan twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen aannemen met de meerderheden bedoeld in het tweede of het derde lid ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. BijlagenbijhetBelgischStaatsblad-26/07/2016-AnnexesduMoniteurbelge
  5. 5. Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad Luik B - vervolg Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening MOD 2.2 Art. 16 - Van elke algemene vergadering wordt een verslag opgemaakt. Het goedgekeurde verslag wordt ondertekend door de voorzitter/voorzitster en de secretaris, en in een apart register bewaard. Dit register, dat ter inzage van de leden zal zijn, wordt bewaard op de zetel van de vereniging. De voor eensluidend verklaarde afschriften van het verslag worden ondertekend door de voorzitter/voorzitster of door twee bestuurder/bestuursters en worden gegeven aan elke belanghebbende. Titel 4 - Raad van Bestuur (RVB) Art. 17 - § 1 - De vereniging wordt beheerd door een raad van bestuur, die samengesteld wordt uit ten minste vier leden telt. De bestuurder/bestuursters worden door de algemene vergadering benoemd en zijn ten allen tijde door deze afzetbaar. Bij de samenstelling van de RVB zal gestreefd worden naar een genderevenwicht. § 2 - De bestuurder/bestuursters oefenen hun mandaat kosteloos uit. Het mandaat van de bestuurder/bestuursters kan ten allen tijde door de algemene vergadering worden beëindigd. Dit gebeurt na een procedure van afzetting. De bestuurder/bestuurster wordt voorafgaandelijk door de algemene vergadering gehoord. § 3 - De eerste leden van de Raad van Bestuur zijn de aangeduide vertegenwoordigers van de stichtende leden. § 4 - Iedere stichtende organisatie heeft per schijf van 15.000 euro recht op een mandaat in de RVB. § 5 – De nieuwe leden – organisaties hebben maximum recht op 1 mandaat. Art 18 - § 1 - Wanneer om één of andere reden een bestuurder/bestuurster wegvalt, wordt voor de resterende duur van zijn/haar mandaat een nieuwe bestuurder/bestuurster benoemd. § 2 - Uittredende bestuurder/bestuursters blijven ook na het verstrijken van hun mandaat in dienst, totdat in hun vervanging is voorzien. § 3 - Indien, om welke redenen ook, het aantal bestuurder/bestuursters tot minder dan vier is gedaald, zijn de overige bestuurder/bestuursters gemachtigd en verplicht onverwijld een algemene vergadering samen te roepen om in de benoeming van nieuwe bestuurder/bestuursters te voorzien. Zij zijn hiertoe persoonlijk aansprakelijk. Art. 19 - § 1 - De RVB kiest onder de bestuurder/bestuursters een voorzitter/voorzitster, een ondervoorzitter/ondervoorzitster, een secretaris penningmeester. Bij ontstentenis of verhindering van de voorzitter/voorzitster worden zijn/haar functie waargenomen door de ondervoorzitter/ondervoorzitster of, bij ontstentenis dezer, door de oudste der bestuurder/bestuursters. § 2 - De in vorige paragraaf vermelde mandaten gelden voor een periode van 3 jaar. Behalve voor de eerste twee mandaatperiodes, welke gelden voor een periode van 18 maanden. § 3 - De RVB vergadert op bijeenroeping door de voorzitter/voorzitster of door twee bestuurder/bestuursters. De oproepingsbrief vermeldt dag, uur en plaats van de vergadering, en bevat de agenda. § 4 - Een bestuurder/bestuurster kan zich door een andere bestuurder/bestuurster laten vertegenwoordigen, maar niemand mag meer dan één volmacht hebben. § 5 - Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt. Het goedgekeurde verslag wordt door de voorzitter/voorzitster ondertekend en in een apart register bewaard. Uittreksels van het verslag worden geldig ondertekend door de voorzitter/voorzitster of door twee bestuurder/bestuursters. Art 20 - De RVB bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt die bij alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen. De raad treedt op, als eiser of verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al of niet aanwenden van rechtsmiddelen. De raad is bevoegd voor alle handelingen, zonder uitzondering, van bestuur en van beschikking, met inbegrip van het vervreemden. Titel 5 - Dagelijks Bestuur (DB) Art. 21 - § 1 - De RVB kan een deel van zijn bevoegdheden overdragen aan het Dagelijks Bestuur. § 2 - Het DB bestaat uit: de voorzitter(ster), ondervoorzitter(ster), secretaris-penningmeester, een lid van de RVB en een vertegenwoordiger van de redactie. § 3 - Elke delegatie van bevoegdheid is op ieder ogenblik herroepbaar door de RVB. Art 22 - § 1 - Het DB heeft de bevoegdheid om de gewone werking en continuïteit van de vereniging te organiseren, onder meer met de geldige handtekening tegenover banken, spaarbanken en andere financiële instellingen. BijlagenbijhetBelgischStaatsblad-26/07/2016-AnnexesduMoniteurbelge
  6. 6. Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad Luik B - vervolg Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening MOD 2.2 § 2 - Behoudens wanneer bestuurder/bestuursters of derden een algemene of bijzondere volmacht kunnen laten gelden, wordt de vereniging steeds geldig verbonden door de gezamenlijke handtekening van twee bestuurder/bestuursters. Titel 6 - Redactie Art 23 - De RVB sluit met de, op te richten en samen te stellen, “redactie” een beheersovereenkomst, bevattende de samenstelling van de redactie, de aanwezigheid in de AV en de RVB, het redactiestatuut en de jaarplanning. Het jaarplan wordt ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering voorgelegd. Het DB, de RVB en de AV staan op de inhoudelijke onafhankelijkheid van de redactie, zoals in de beheersovereenkomst is voorzien. De standpunten van de vzw staan autonoom ten opzichte van de standpunten van iedere lidorganisatie. Titel 7 - Wetenschappelijke Raad Art 24 Er wordt een wetenschappelijke raad opgericht binnen de vzw. De leden onderschrijven de doelstellingen van de vzw. Leden van deze raad zullen naar gelang het onderwerp advies kunnen leveren over de studies of publicaties van de "redactie". Titel 8 - Begrotingen en rekeningen Art 25 - Het boekjaar valt samen met het burgerlijk jaar. De raad van bestuur legt de rekeningen van het voorgaande jaar en de begroting van het lopende jaar ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. Vervolgens wordt bij afzonderlijke stemming aan de bestuurder/bestuursters en in voorkomend geval de commissarissen kwijting verleend. Titel 9 - Ontbinding en vereffening Art. 26 – Behoudens de gevallen van rechterlijke ontbinding en van ontbinding en van ontbinding van rechtswege, kan tot de ontbinding slechts worden besloten door de algemene vergadering overeenkomstig artikel 20 en volgende, van de wet van 27 juni 1921. In het ontbindingsbesluit worden tevens één of meer vereffenaars aangeduid. Art. 27 - § 1 - In geval van ontbinding wordt het netto overblijvend maatschappelijk actief, na verrekening der schulden en het aanzuiveren der lasten, overgedragen aan een werk met een gelijkaardig doel als dat van de vereniging, aan te duiden door de algemene vergadering. § 2 - Bij het bepalen van de bestemming moeten de vereffenaars en de algemene vergadering rekening houden met het doel van de vereniging en met de in artikel 2, § 1 en § 2 bedoelde beginselen en die voorwaarde ook aan de begiftigde opleggen. In geen geval mogen de activa toegewezen worden aan leden of oud-leden, tenzij het zou gaan om verenigingen met een doel gelijkaardig aan dat van de ontbonden vereniging; ook dan moeten de goederen bestemd blijven voor een doel als dat van de ontbonden vereniging. Art 28 - Voor alles wat niet door deze statuten wordt geregeld, is de wet van 27 juni 1921 van toepassing. Aldus aangenomen met eenparigheid van stemmen op de stichtingsvergadering gehouden te Brussel op 23 mei 2016 en ondertekend in evenveel exemplaren als er stichtende leden zijn RAAD VAN BESTUUR De oprichters bijeengekomen als Agemene Vergaering op 23 mei 2016 besluiten conform de artikelen 10 en 17 van de statuten volgede personen te benoemen als leden van de Raad van Bestuur met volgende mandaat: - Wyckmans Ferre als Voorzitter - De Batselier Norbert als Ondervoorzitter - Geysels Jos als Secretaris-Penningmeester - De Baene Jean-Marie - Copers Varoline - Serroyen Chris- - Vermeersch Wim - De Ville Ferdi - Dua Vera BijlagenbijhetBelgischStaatsblad-26/07/2016-AnnexesduMoniteurbelge
  7. 7. Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad Luik B - vervolg Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening MOD 2.2 DAGELIJKS BESTUUR Conform artikel 21 en 22 van de statuten beslist de Algemene Vergadering om het Dagelijks Bestuur als volgt samen te stellen - Wyckmans Ferre - Voorzitter - De Batselier Norbert - Ondervoorzitter - Geysels Jos - Secretaris Penningmeester - De Baene Jean-Marie - Sacha Dierckx als lid van de redactie BijlagenbijhetBelgischStaatsblad-26/07/2016-AnnexesduMoniteurbelge

×