SlideShare a Scribd company logo

Anti-terreur verdwijnpalen Antwerpse Meir kosten 79.127 euro

Thierry Debels
Thierry Debels
Thierry DebelsGastprofessor at Vrije Universiteit Brussel

Het college keurt de gunning goed voor de aankoop van anti terreur verdwijnpalen Meir, op basis van bestek GAC_2017_00058, aan de firma Lowist Toegangsbeheer, Maastrichterstraat 365, 3740 Bilzen, met ondernemingsnummer 0678.367.223.

Anti-terreur verdwijnpalen Antwerpse Meir kosten 79.127 euro

1 of 3
Download to read offline
beraadslaging/proces verbaal
Kopie
1 / 3
Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@stad.antwerpen.be
college van burgemeester en schepenen
Zitting van 15 juni 2018
Besluit GOEDGEKEURD
A-punt Gemeenschappelijke Aankoopcentrale
Samenstelling
de heer Bart De Wever, burgemeester
de heer Koen Kennis, schepen; mevrouw Caroline Bastiaens, schepen; de heer Ludo Van Campenhout,
schepen; de heer Claude Marinower, schepen; de heer Marc Van Peel, schepen; mevrouw Nabilla Ait Daoud,
schepen; de heer Fons Duchateau, schepen
de heer Sven Cauwelier, stadssecretaris
HD 5 2018_CBS_05646 Bestek GAC_2017_00058. Aankoop anti-terreur
verdwijnpalen Meir - Gunning - Goedkeuring
Motivering
Gekoppelde besluiten
 2018_CBS_03115 - Bestek GAC_2017_00058. Aankoop anti-terreur verdwijnpalen Meir - Erratum bestek -
Goedkeuring
 2018_CBS_01866 - Bestek GAC_2017_00058. Aankoop anti-terreur verdwijnpalen Meir - Bestek en
procedure - Goedkeuring
Aanleiding en context
Voor de aankoop van de anti-terreur verdwijnpalen Meir werd een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure
met voorafgaande bekendmaking GAC_2017_00058 uitgeschreven. Op 24 april 2018 diende de firma Lowist
Toegangsbeheer, Maastrichterstraat 365, 3740 Bilzen, met ondernemingsnummer 0678.367.223 een offerte in.
Juridische grond
In toepassing van artikel 81 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, baseert de aanbestedende
overheid de gunning van de overheidsopdracht op de economisch meest voordelige offerte. De economisch
meest voordelige offerte uit het oogpunt van de aanbestedende overheid wordt vastgesteld rekening houdend
met de gunningscriteria.
In toepassing van artikel 41, §6 samen gelezen met artikel 81 van de wet van 17 juni 2016 inzake
overheidsopdrachten, baseert de aanbestedende overheid de gunning van de overheidsopdracht op de
economisch meest voordelige offerte, nadat zij desgevallend de resterende inschrijvers in kennis heeft gesteld
van haar voornemen om de onderhandelingen af te sluiten en een gemeenschappelijke termijn heeft vastgesteld
voor de indiening van nieuwe of aangepaste offertes. De economisch meest voordelige offerte uit het oogpunt
van de aanbestedende overheid wordt vastgesteld rekening houdend met de gunningscriteria.
In toepassing van artikel 66 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, ziet de aanbestedende
overheid erop toe dat aan elk van de volgende voorwaarden is voldaan:
2 / 3
Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@stad.antwerpen.be
 de offerte voldoet aan de eisen, voorwaarden en criteria vermeld in de aankondiging van de opdracht en
de opdrachtdocumenten, met inachtneming, indien van toepassing, van de varianten of opties;
 de offerte is afkomstig van een inschrijver waaraan de toegang tot de opdracht niet is ontzegd op grond
van de uitsluitingsgronden en die voldoet aan de door de aanbestedende overheid vastgestelde
selectiecriteria en, in voorkomend geval, de niet-discriminerende regels en criteria inzake de beperking
van het aantal aan de selectiecriteria beantwoordende kandidaten.
In toepassing van artikel 83 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten samen gelezen met artikel
76 van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 18 april 2017, onderzoekt de aanbestedende overheid de
regelmatigheid van de offertes.
Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 57 § 3, 4° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van
de gunningsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.
Argumentatie
Inzake de kwalitatieve selectie werd de inschrijver geschikt bevonden.
De offerte werd door de Gemeenschappelijke Aankoopcentrale administratief nagezien en regelmatig bevonden.
De Gemeenschappelijke Aankoopcentrale beoordeelde het gunningscriterium prijs. De stedelijke
bedrijfseenheid Stadsontwikkeling evalueerde de technische bepalingen. De ingediende offerte voldoet aan de
bestekbepalingen. Er werd een gemotiveerd verslag van nazicht opgemaakt dat integraal als bijlage bij dit
besluit is toegevoegd.
De Gemeenschappelijke Aankoopcentrale stelt voor om op basis van bovenvermelde argumentatie de opdracht
toe te wijzen aan de enige regelmatige inschrijver, zijnde de firma Lowist Toegangsbeheer, Maastrichterstraat
365, 3740 Bilzen, met ondernemingsnummer 0678.367.223.
Financiële gevolgen
Ja
Strategisch kader
Dit besluit past in de realisatie van volgende doelstellingen/projecten:
 1 - Woonstad
 1SWN05 - De aanleg en heraanleg van de publieke ruimte verzekeren een aangename stad
 1SWN0503 - Projecten voor de (her)aanleg van het publiek domein in stad en districten zijn
gerealiseerd van ontwerp tot en met uitvoering
 1SWN050309 - Een hoogwaardige inrichting van het publiek domein is gerealiseerd door het
plaatsen van een kwalitatieve verkeersinfrastructuur (lijnen, borden, lichten…)
Besluit
Artikel 1
3 / 3
Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@stad.antwerpen.be
Het college keurt de gunning goed voor de aankoop van anti terreur verdwijnpalen Meir, op basis van
bestek GAC_2017_00058, aan de firma Lowist Toegangsbeheer, Maastrichterstraat 365, 3740 Bilzen,
met ondernemingsnummer 0678.367.223.
Artikel 2
De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon
Anti-terreur
verdwijnpalen
Meir
79.127,2
2
inclusief
btw
budgetplaats: 5151000000
budgetpositie: 225
functiegebied: 1SWN050309A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 1SA010610
budgetperiode: 1800
4005286482
onderhoud,
uitvoeren van
herstellingen en
leveren van
wisselstukken
budgetplaats: 5151000000
budgetpositie: 6141
functiegebied: 1SWN050309A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 1SA010610
budgetperiode: 1800
met
orderbons
onderhoud,
uitvoeren van
herstellingen en
leveren van
wisselstukken
budgetplaats: 5151000000
budgetpositie: 6141
functiegebied: 1SWN050309A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 1SA010610
budgetperiode: 1900 tot en met 2100 mits goedkeuring
van de budgetten door college, gemeenteraad en
hogere overheid
met
orderbons
Bijlagen
1. 00058_20180601_gunningsverslag.pdf

Recommended

Subsidie voor Ramadanmarkt 2018 in Borgerhout
Subsidie voor Ramadanmarkt 2018 in BorgerhoutSubsidie voor Ramadanmarkt 2018 in Borgerhout
Subsidie voor Ramadanmarkt 2018 in BorgerhoutThierry Debels
 
Antwerpse politie mag starten met stroomstootwapens
Antwerpse politie mag starten met stroomstootwapensAntwerpse politie mag starten met stroomstootwapens
Antwerpse politie mag starten met stroomstootwapensThierry Debels
 
Antwerpse politie volgt opleiding 'Het Nieuwe Werken'
Antwerpse politie volgt opleiding 'Het Nieuwe Werken'Antwerpse politie volgt opleiding 'Het Nieuwe Werken'
Antwerpse politie volgt opleiding 'Het Nieuwe Werken'Thierry Debels
 
Boekhouding Brusselse bestuursinstellingen niet op orde
Boekhouding Brusselse bestuursinstellingen niet op ordeBoekhouding Brusselse bestuursinstellingen niet op orde
Boekhouding Brusselse bestuursinstellingen niet op ordeThierry Debels
 
Leuven betaalt hogere kosten schoonmaak met budget kinderopvang
Leuven betaalt hogere kosten schoonmaak met budget kinderopvangLeuven betaalt hogere kosten schoonmaak met budget kinderopvang
Leuven betaalt hogere kosten schoonmaak met budget kinderopvangThierry Debels
 
Vragen bij cijfers Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap
Vragen bij cijfers Brussels Hoofdstedelijk ParkeeragentschapVragen bij cijfers Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap
Vragen bij cijfers Brussels Hoofdstedelijk ParkeeragentschapThierry Debels
 
Kosten gemolesteerde zaalwachteres Luchtbal lopen op
Kosten gemolesteerde zaalwachteres Luchtbal lopen opKosten gemolesteerde zaalwachteres Luchtbal lopen op
Kosten gemolesteerde zaalwachteres Luchtbal lopen opThierry Debels
 
Voormalig AG-gebouw Overijse wordt gesloopt
Voormalig AG-gebouw Overijse wordt geslooptVoormalig AG-gebouw Overijse wordt gesloopt
Voormalig AG-gebouw Overijse wordt geslooptThierry Debels
 

More Related Content

Similar to Anti-terreur verdwijnpalen Antwerpse Meir kosten 79.127 euro

Stad Antwerpen wil nudging implementeren
Stad Antwerpen wil nudging implementerenStad Antwerpen wil nudging implementeren
Stad Antwerpen wil nudging implementerenThierry Debels
 
Antwerpen past veiligheidsmaatregelen politie aan
Antwerpen past veiligheidsmaatregelen politie aanAntwerpen past veiligheidsmaatregelen politie aan
Antwerpen past veiligheidsmaatregelen politie aanThierry Debels
 
VZW Amana kreeg subsidie van districtscollege Borgerhout
VZW Amana kreeg subsidie van districtscollege BorgerhoutVZW Amana kreeg subsidie van districtscollege Borgerhout
VZW Amana kreeg subsidie van districtscollege BorgerhoutThierry Debels
 
AG VESPA keert dividend uit van 90.000 euro aan Antwerpen
AG VESPA keert dividend uit van 90.000 euro aan AntwerpenAG VESPA keert dividend uit van 90.000 euro aan Antwerpen
AG VESPA keert dividend uit van 90.000 euro aan AntwerpenThierry Debels
 
Projectoproep delen Antwerpse stadsvloot
Projectoproep delen Antwerpse stadsvlootProjectoproep delen Antwerpse stadsvloot
Projectoproep delen Antwerpse stadsvlootThierry Debels
 
Mortierbrigade mag voor miljoen euro fiets in Brussel promoten
Mortierbrigade mag voor miljoen euro fiets in Brussel promotenMortierbrigade mag voor miljoen euro fiets in Brussel promoten
Mortierbrigade mag voor miljoen euro fiets in Brussel promotenThierry Debels
 
209.400 euro voor rijbewijs C Antwerpse politie
209.400 euro voor rijbewijs C Antwerpse politie209.400 euro voor rijbewijs C Antwerpse politie
209.400 euro voor rijbewijs C Antwerpse politieThierry Debels
 
Plan-MER Windmolenpark Haven Antwerpen Rechteroever
Plan-MER Windmolenpark Haven Antwerpen RechteroeverPlan-MER Windmolenpark Haven Antwerpen Rechteroever
Plan-MER Windmolenpark Haven Antwerpen RechteroeverThierry Debels
 
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagenStad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagenThierry Debels
 
Mechelen geeft kwart miljoen euro uit aan kerstverlichting
Mechelen geeft kwart miljoen euro uit aan kerstverlichtingMechelen geeft kwart miljoen euro uit aan kerstverlichting
Mechelen geeft kwart miljoen euro uit aan kerstverlichtingThierry Debels
 
Bestek huur van directiewagens OCMW Brussel
Bestek huur van directiewagens OCMW BrusselBestek huur van directiewagens OCMW Brussel
Bestek huur van directiewagens OCMW BrusselThierry Debels
 
Antwerpen voorziet Marokkaanse huizen van drinkwater
Antwerpen voorziet Marokkaanse huizen van drinkwaterAntwerpen voorziet Marokkaanse huizen van drinkwater
Antwerpen voorziet Marokkaanse huizen van drinkwaterThierry Debels
 
Brussel zoekt agentschap voor 'relancecampagne'
Brussel zoekt agentschap voor 'relancecampagne'Brussel zoekt agentschap voor 'relancecampagne'
Brussel zoekt agentschap voor 'relancecampagne'Thierry Debels
 
Roularta loopt Antwerps order mis door klacht concurrent
Roularta loopt Antwerps order mis door klacht concurrentRoularta loopt Antwerps order mis door klacht concurrent
Roularta loopt Antwerps order mis door klacht concurrentThierry Debels
 
Aanbestedingsseminar: presentatie workshop 2 - nieuw gunningscriterium: laags...
Aanbestedingsseminar: presentatie workshop 2 - nieuw gunningscriterium: laags...Aanbestedingsseminar: presentatie workshop 2 - nieuw gunningscriterium: laags...
Aanbestedingsseminar: presentatie workshop 2 - nieuw gunningscriterium: laags...AKD
 
Erekoer koninklijk paleis wordt gerenoveerd
Erekoer koninklijk paleis wordt gerenoveerdErekoer koninklijk paleis wordt gerenoveerd
Erekoer koninklijk paleis wordt gerenoveerdThierry Debels
 
Stad Brussel wil geen diesel meer voor nieuwe dienstvoertuigen
Stad Brussel wil geen diesel meer voor nieuwe dienstvoertuigenStad Brussel wil geen diesel meer voor nieuwe dienstvoertuigen
Stad Brussel wil geen diesel meer voor nieuwe dienstvoertuigenThierry Debels
 
Aanbestedingswet - Gemeentedagen 2016
Aanbestedingswet - Gemeentedagen 2016Aanbestedingswet - Gemeentedagen 2016
Aanbestedingswet - Gemeentedagen 2016AKD
 
Stad Brussel besteedt 400.000 euro aan onderhoud brandblussers
Stad Brussel besteedt 400.000 euro aan onderhoud brandblussersStad Brussel besteedt 400.000 euro aan onderhoud brandblussers
Stad Brussel besteedt 400.000 euro aan onderhoud brandblussersThierry Debels
 

Similar to Anti-terreur verdwijnpalen Antwerpse Meir kosten 79.127 euro (20)

Stad Antwerpen wil nudging implementeren
Stad Antwerpen wil nudging implementerenStad Antwerpen wil nudging implementeren
Stad Antwerpen wil nudging implementeren
 
Antwerpen past veiligheidsmaatregelen politie aan
Antwerpen past veiligheidsmaatregelen politie aanAntwerpen past veiligheidsmaatregelen politie aan
Antwerpen past veiligheidsmaatregelen politie aan
 
VZW Amana kreeg subsidie van districtscollege Borgerhout
VZW Amana kreeg subsidie van districtscollege BorgerhoutVZW Amana kreeg subsidie van districtscollege Borgerhout
VZW Amana kreeg subsidie van districtscollege Borgerhout
 
AG VESPA keert dividend uit van 90.000 euro aan Antwerpen
AG VESPA keert dividend uit van 90.000 euro aan AntwerpenAG VESPA keert dividend uit van 90.000 euro aan Antwerpen
AG VESPA keert dividend uit van 90.000 euro aan Antwerpen
 
Projectoproep delen Antwerpse stadsvloot
Projectoproep delen Antwerpse stadsvlootProjectoproep delen Antwerpse stadsvloot
Projectoproep delen Antwerpse stadsvloot
 
Mortierbrigade mag voor miljoen euro fiets in Brussel promoten
Mortierbrigade mag voor miljoen euro fiets in Brussel promotenMortierbrigade mag voor miljoen euro fiets in Brussel promoten
Mortierbrigade mag voor miljoen euro fiets in Brussel promoten
 
209.400 euro voor rijbewijs C Antwerpse politie
209.400 euro voor rijbewijs C Antwerpse politie209.400 euro voor rijbewijs C Antwerpse politie
209.400 euro voor rijbewijs C Antwerpse politie
 
Plan-MER Windmolenpark Haven Antwerpen Rechteroever
Plan-MER Windmolenpark Haven Antwerpen RechteroeverPlan-MER Windmolenpark Haven Antwerpen Rechteroever
Plan-MER Windmolenpark Haven Antwerpen Rechteroever
 
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagenStad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
 
Mechelen geeft kwart miljoen euro uit aan kerstverlichting
Mechelen geeft kwart miljoen euro uit aan kerstverlichtingMechelen geeft kwart miljoen euro uit aan kerstverlichting
Mechelen geeft kwart miljoen euro uit aan kerstverlichting
 
Bestek huur van directiewagens OCMW Brussel
Bestek huur van directiewagens OCMW BrusselBestek huur van directiewagens OCMW Brussel
Bestek huur van directiewagens OCMW Brussel
 
Antwerpen voorziet Marokkaanse huizen van drinkwater
Antwerpen voorziet Marokkaanse huizen van drinkwaterAntwerpen voorziet Marokkaanse huizen van drinkwater
Antwerpen voorziet Marokkaanse huizen van drinkwater
 
Brussel zoekt agentschap voor 'relancecampagne'
Brussel zoekt agentschap voor 'relancecampagne'Brussel zoekt agentschap voor 'relancecampagne'
Brussel zoekt agentschap voor 'relancecampagne'
 
Roularta loopt Antwerps order mis door klacht concurrent
Roularta loopt Antwerps order mis door klacht concurrentRoularta loopt Antwerps order mis door klacht concurrent
Roularta loopt Antwerps order mis door klacht concurrent
 
Barents krans
Barents kransBarents krans
Barents krans
 
Aanbestedingsseminar: presentatie workshop 2 - nieuw gunningscriterium: laags...
Aanbestedingsseminar: presentatie workshop 2 - nieuw gunningscriterium: laags...Aanbestedingsseminar: presentatie workshop 2 - nieuw gunningscriterium: laags...
Aanbestedingsseminar: presentatie workshop 2 - nieuw gunningscriterium: laags...
 
Erekoer koninklijk paleis wordt gerenoveerd
Erekoer koninklijk paleis wordt gerenoveerdErekoer koninklijk paleis wordt gerenoveerd
Erekoer koninklijk paleis wordt gerenoveerd
 
Stad Brussel wil geen diesel meer voor nieuwe dienstvoertuigen
Stad Brussel wil geen diesel meer voor nieuwe dienstvoertuigenStad Brussel wil geen diesel meer voor nieuwe dienstvoertuigen
Stad Brussel wil geen diesel meer voor nieuwe dienstvoertuigen
 
Aanbestedingswet - Gemeentedagen 2016
Aanbestedingswet - Gemeentedagen 2016Aanbestedingswet - Gemeentedagen 2016
Aanbestedingswet - Gemeentedagen 2016
 
Stad Brussel besteedt 400.000 euro aan onderhoud brandblussers
Stad Brussel besteedt 400.000 euro aan onderhoud brandblussersStad Brussel besteedt 400.000 euro aan onderhoud brandblussers
Stad Brussel besteedt 400.000 euro aan onderhoud brandblussers
 

More from Thierry Debels

Oprichtingsakte firma Lincelles prins Andrew
Oprichtingsakte firma Lincelles prins AndrewOprichtingsakte firma Lincelles prins Andrew
Oprichtingsakte firma Lincelles prins AndrewThierry Debels
 
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -Mendez
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -MendezPro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -Mendez
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -MendezThierry Debels
 
Notities Willy Acke over de Bende van Nijvel
Notities Willy Acke over de Bende van NijvelNotities Willy Acke over de Bende van Nijvel
Notities Willy Acke over de Bende van NijvelThierry Debels
 
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy WezelRapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy WezelThierry Debels
 
AVROX - Modification non statutaire de mandataires
AVROX - Modification non statutaire de mandatairesAVROX - Modification non statutaire de mandataires
AVROX - Modification non statutaire de mandatairesThierry Debels
 
AstraZeneca - Transparency register EU
AstraZeneca - Transparency register EUAstraZeneca - Transparency register EU
AstraZeneca - Transparency register EUThierry Debels
 
Kamerbrief erkenning Stay Behind
Kamerbrief erkenning Stay BehindKamerbrief erkenning Stay Behind
Kamerbrief erkenning Stay BehindThierry Debels
 
Financiering moskeeën in Vlaanderen
Financiering moskeeën in VlaanderenFinanciering moskeeën in Vlaanderen
Financiering moskeeën in VlaanderenThierry Debels
 
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en MoslimdeskundigenVerslag vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en MoslimdeskundigenThierry Debels
 
EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21
EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21
EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21Thierry Debels
 
Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21
Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21
Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21Thierry Debels
 
Afsprakennota LGU Academy vzw 2018
Afsprakennota LGU Academy vzw 2018Afsprakennota LGU Academy vzw 2018
Afsprakennota LGU Academy vzw 2018Thierry Debels
 
The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...
The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...
The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...Thierry Debels
 
List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...
List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...
List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...Thierry Debels
 
EudraVigilance - Comirnaty - Individual cases
EudraVigilance - Comirnaty - Individual casesEudraVigilance - Comirnaty - Individual cases
EudraVigilance - Comirnaty - Individual casesThierry Debels
 
Démission administrateur Avrox
Démission administrateur AvroxDémission administrateur Avrox
Démission administrateur AvroxThierry Debels
 
Registratie BioNTech in lobbyregister EU
Registratie BioNTech in lobbyregister EURegistratie BioNTech in lobbyregister EU
Registratie BioNTech in lobbyregister EUThierry Debels
 
POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSEL
POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSELPOLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSEL
POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSELThierry Debels
 
Aanstellingsformulier Frank Vandenbrouck bij Policy Network
Aanstellingsformulier Frank Vandenbrouck bij Policy NetworkAanstellingsformulier Frank Vandenbrouck bij Policy Network
Aanstellingsformulier Frank Vandenbrouck bij Policy NetworkThierry Debels
 

More from Thierry Debels (20)

Oprichtingsakte firma Lincelles prins Andrew
Oprichtingsakte firma Lincelles prins AndrewOprichtingsakte firma Lincelles prins Andrew
Oprichtingsakte firma Lincelles prins Andrew
 
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -Mendez
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -MendezPro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -Mendez
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -Mendez
 
Notities Willy Acke over de Bende van Nijvel
Notities Willy Acke over de Bende van NijvelNotities Willy Acke over de Bende van Nijvel
Notities Willy Acke over de Bende van Nijvel
 
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy WezelRapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel
 
AVROX - Modification non statutaire de mandataires
AVROX - Modification non statutaire de mandatairesAVROX - Modification non statutaire de mandataires
AVROX - Modification non statutaire de mandataires
 
AstraZeneca - Transparency register EU
AstraZeneca - Transparency register EUAstraZeneca - Transparency register EU
AstraZeneca - Transparency register EU
 
Kamerbrief erkenning Stay Behind
Kamerbrief erkenning Stay BehindKamerbrief erkenning Stay Behind
Kamerbrief erkenning Stay Behind
 
Financiering moskeeën in Vlaanderen
Financiering moskeeën in VlaanderenFinanciering moskeeën in Vlaanderen
Financiering moskeeën in Vlaanderen
 
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en MoslimdeskundigenVerslag vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen
 
EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21
EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21
EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21
 
Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21
Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21
Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21
 
Afsprakennota LGU Academy vzw 2018
Afsprakennota LGU Academy vzw 2018Afsprakennota LGU Academy vzw 2018
Afsprakennota LGU Academy vzw 2018
 
The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...
The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...
The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...
 
List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...
List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...
List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...
 
EudraVigilance - Comirnaty - Individual cases
EudraVigilance - Comirnaty - Individual casesEudraVigilance - Comirnaty - Individual cases
EudraVigilance - Comirnaty - Individual cases
 
Démission administrateur Avrox
Démission administrateur AvroxDémission administrateur Avrox
Démission administrateur Avrox
 
So Sense SA
So Sense SASo Sense SA
So Sense SA
 
Registratie BioNTech in lobbyregister EU
Registratie BioNTech in lobbyregister EURegistratie BioNTech in lobbyregister EU
Registratie BioNTech in lobbyregister EU
 
POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSEL
POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSELPOLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSEL
POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSEL
 
Aanstellingsformulier Frank Vandenbrouck bij Policy Network
Aanstellingsformulier Frank Vandenbrouck bij Policy NetworkAanstellingsformulier Frank Vandenbrouck bij Policy Network
Aanstellingsformulier Frank Vandenbrouck bij Policy Network
 

Anti-terreur verdwijnpalen Antwerpse Meir kosten 79.127 euro

 • 1. beraadslaging/proces verbaal Kopie 1 / 3 Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen info@stad.antwerpen.be college van burgemeester en schepenen Zitting van 15 juni 2018 Besluit GOEDGEKEURD A-punt Gemeenschappelijke Aankoopcentrale Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer Koen Kennis, schepen; mevrouw Caroline Bastiaens, schepen; de heer Ludo Van Campenhout, schepen; de heer Claude Marinower, schepen; de heer Marc Van Peel, schepen; mevrouw Nabilla Ait Daoud, schepen; de heer Fons Duchateau, schepen de heer Sven Cauwelier, stadssecretaris HD 5 2018_CBS_05646 Bestek GAC_2017_00058. Aankoop anti-terreur verdwijnpalen Meir - Gunning - Goedkeuring Motivering Gekoppelde besluiten  2018_CBS_03115 - Bestek GAC_2017_00058. Aankoop anti-terreur verdwijnpalen Meir - Erratum bestek - Goedkeuring  2018_CBS_01866 - Bestek GAC_2017_00058. Aankoop anti-terreur verdwijnpalen Meir - Bestek en procedure - Goedkeuring Aanleiding en context Voor de aankoop van de anti-terreur verdwijnpalen Meir werd een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking GAC_2017_00058 uitgeschreven. Op 24 april 2018 diende de firma Lowist Toegangsbeheer, Maastrichterstraat 365, 3740 Bilzen, met ondernemingsnummer 0678.367.223 een offerte in. Juridische grond In toepassing van artikel 81 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, baseert de aanbestedende overheid de gunning van de overheidsopdracht op de economisch meest voordelige offerte. De economisch meest voordelige offerte uit het oogpunt van de aanbestedende overheid wordt vastgesteld rekening houdend met de gunningscriteria. In toepassing van artikel 41, §6 samen gelezen met artikel 81 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, baseert de aanbestedende overheid de gunning van de overheidsopdracht op de economisch meest voordelige offerte, nadat zij desgevallend de resterende inschrijvers in kennis heeft gesteld van haar voornemen om de onderhandelingen af te sluiten en een gemeenschappelijke termijn heeft vastgesteld voor de indiening van nieuwe of aangepaste offertes. De economisch meest voordelige offerte uit het oogpunt van de aanbestedende overheid wordt vastgesteld rekening houdend met de gunningscriteria. In toepassing van artikel 66 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, ziet de aanbestedende overheid erop toe dat aan elk van de volgende voorwaarden is voldaan:
 • 2. 2 / 3 Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen info@stad.antwerpen.be  de offerte voldoet aan de eisen, voorwaarden en criteria vermeld in de aankondiging van de opdracht en de opdrachtdocumenten, met inachtneming, indien van toepassing, van de varianten of opties;  de offerte is afkomstig van een inschrijver waaraan de toegang tot de opdracht niet is ontzegd op grond van de uitsluitingsgronden en die voldoet aan de door de aanbestedende overheid vastgestelde selectiecriteria en, in voorkomend geval, de niet-discriminerende regels en criteria inzake de beperking van het aantal aan de selectiecriteria beantwoordende kandidaten. In toepassing van artikel 83 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten samen gelezen met artikel 76 van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 18 april 2017, onderzoekt de aanbestedende overheid de regelmatigheid van de offertes. Regelgeving: bevoegdheid Artikel 57 § 3, 4° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de gunningsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten. Argumentatie Inzake de kwalitatieve selectie werd de inschrijver geschikt bevonden. De offerte werd door de Gemeenschappelijke Aankoopcentrale administratief nagezien en regelmatig bevonden. De Gemeenschappelijke Aankoopcentrale beoordeelde het gunningscriterium prijs. De stedelijke bedrijfseenheid Stadsontwikkeling evalueerde de technische bepalingen. De ingediende offerte voldoet aan de bestekbepalingen. Er werd een gemotiveerd verslag van nazicht opgemaakt dat integraal als bijlage bij dit besluit is toegevoegd. De Gemeenschappelijke Aankoopcentrale stelt voor om op basis van bovenvermelde argumentatie de opdracht toe te wijzen aan de enige regelmatige inschrijver, zijnde de firma Lowist Toegangsbeheer, Maastrichterstraat 365, 3740 Bilzen, met ondernemingsnummer 0678.367.223. Financiële gevolgen Ja Strategisch kader Dit besluit past in de realisatie van volgende doelstellingen/projecten:  1 - Woonstad  1SWN05 - De aanleg en heraanleg van de publieke ruimte verzekeren een aangename stad  1SWN0503 - Projecten voor de (her)aanleg van het publiek domein in stad en districten zijn gerealiseerd van ontwerp tot en met uitvoering  1SWN050309 - Een hoogwaardige inrichting van het publiek domein is gerealiseerd door het plaatsen van een kwalitatieve verkeersinfrastructuur (lijnen, borden, lichten…) Besluit Artikel 1
 • 3. 3 / 3 Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen info@stad.antwerpen.be Het college keurt de gunning goed voor de aankoop van anti terreur verdwijnpalen Meir, op basis van bestek GAC_2017_00058, aan de firma Lowist Toegangsbeheer, Maastrichterstraat 365, 3740 Bilzen, met ondernemingsnummer 0678.367.223. Artikel 2 De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt: Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon Anti-terreur verdwijnpalen Meir 79.127,2 2 inclusief btw budgetplaats: 5151000000 budgetpositie: 225 functiegebied: 1SWN050309A00000 subsidie: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 1SA010610 budgetperiode: 1800 4005286482 onderhoud, uitvoeren van herstellingen en leveren van wisselstukken budgetplaats: 5151000000 budgetpositie: 6141 functiegebied: 1SWN050309A00000 subsidie: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 1SA010610 budgetperiode: 1800 met orderbons onderhoud, uitvoeren van herstellingen en leveren van wisselstukken budgetplaats: 5151000000 budgetpositie: 6141 functiegebied: 1SWN050309A00000 subsidie: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 1SA010610 budgetperiode: 1900 tot en met 2100 mits goedkeuring van de budgetten door college, gemeenteraad en hogere overheid met orderbons Bijlagen 1. 00058_20180601_gunningsverslag.pdf