SlideShare a Scribd company logo

Đường trần muôn nẻo

Thơ Vũ Ngọc Hùng

1 of 277
Download to read offline
Cøu n¹n thÇn vßng
       (Theo tôc T¹ng Kinh)

ChuyÖn vÒ Th¹ch Hå ë n­íc Tµu
Chµng D­¬ng nghÌo khæ, sím må c«i
TrÇn th©n lµm lông, ch¼ng ®ñ sèng
ý nghÜ bÊt l­¬ng, n¶y trong ®Çu.
R×nh mß nhµ cô dÖt t¬ t»m
Lµm lông cÇn cï suèt quanh n¨m
Chµng ®Þnh tèi trêi khua mét mÎ
Bçng ®©u xuÊt hiÖn, quû r¨ng nanh.
H¾n biÕn chiÕc vßng ®Çu bµ l·o
Th©n h×nh lÆn mÊt gi÷a thinh kh«ng
Bµ l·o bÊt an, lßng x¸o ®éng
Ch¸n n¶n xµ trªn, buéc chiÕc vßng.
Bµ l·o ®­a ®Çu vµo thßng läng
Quû xanh ®Èy ghÕ, ®æ ng· nhµo
Chµng D­¬ng ®ang nóp bçng vïng dËy
Quªn m×nh tªn trém, cøu l·o mau.
TiÕng kªu cÇu cøu vang xãm th«n
Quanh nhµ bµ l·o ba ®øa con
Ch¹y vÒ xoa bãp cøu sèng mÑ
C¶m ¬n rèi rÝt víi chµng D­¬ng.
Anh ë ®©u mµ ®Õn kÞp thêi
C¾t vßng cøu sèng ®­îc mÑ t«i
Thó thËt c¸c anh: t«i tªn trém
ThÊy chuyÖn nguy c¬, t«i cøu ng­êi.
Th«i anh ë l¹i, s¸ng mai vÒ
Ch¾c nhµ anh ë, ®­êng th× xa
S¸ng mai hä tÆng n¨m l¹ng b¹c
Anh vÒ lµm vèn ®Ó t¨ng gia.
C¶m ¬n nghÜa khÝ c¸c chµng trai
Chµng vÒ bu«n b¸n, nh÷ng th¸ng ngµy
C¶i t©m, tu t¸nh lµm ®iÒu thiÖn
TiÕng ®ån nh©n ®øc, kh¾p trong ngoµi.
                 8/2009
             Vò Ngäc Hïng PTSKHKT
         Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi
         §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN
               §T: 043.6620439
Con nai cÇu cøu m¹ng
         (Theo tôc T¹ng Kinh)

M· Chi sui gia cïng HÇu S¸ng
Giç tÕt liªn hoan cã mÆt nhau
M· Chi thÝch chÐn chã b¶y mãn
TiÖc kh«ng thÞt chã, mÆt ©u sÇu.
      HÇu S¸ng lµ ng­êi cha t©m, ®øc
      Cã con trai ót tªn Tù Tu
      Theo thÇy häc ®¹o thµnh chÝnh qu¶
      Non cao, suèi réng thÝch v©n du.
M· Chi sím tèi la cµ qu¸n
Dùa mËn, chã kh×a, r­îu sñi t¨m
ChÐn m·i ung th­ vµo gan ruét
Bá c¶ sui gia, xuèng ®Êt n»m.
      §ªm méng Tù Tu ®Õn tiÖm hµng
      Bçng gÆp M· Chi d¸ng hoang mang
      T«n s­ ¬i? mau mau cøu gióp
      Cã ng­êi ®uæi b¾t, gi¸o s¸ng choang
Yªn chÝ, «ng vµo trèn bªn trong
Ta ®øng bªn ngoµi sÏ c¶n ng¨n
MÊy ng­êi ®uæi sau, tªn cïng ná
M· Chi cã trèn ë ®©y ch¨ng?
      Ta ch¼ng thÊy ®©u, tiÖm ch¸u ta
      Ngåi ®©y nhÊm nh¸p mét chÐn trµ
      TØnh méng Tù Tu kÓ chuyÖn l¹i
      M· Chi ®· chÕt m­êi n¨m qua.
Buæi chiÒu h«m ®ã, cã nai to
BÞ thî s¨n ®uæi ch¹y v¾t giß
NgÊt lÞm cöa chïa, Tù Tu cøu
Quanh quÈn ch¼ng ®i v× sî lo.
      Tù Tu vç nai råi an ñi
      NÕu ph¶i M· Chi ®· ®Çu thai
      Th× cø vµo rõng mµ sinh sèng
      Ta sÏ cøu ng­¬i lóc n¹n tai.
Th¸ng ngµy lÇn l÷a, nai n»m chÕt
Bªn ngän suèi s©u, gÇn cöa thiÒn
C¶ bän thî s¨n s¾p xÎ thÞt
S­ «ng ng¨n chóng ®õng n­íng, xiªn.
      ¤ng cïng ®å ®Ö ch«n nai lín
      M¶ d­íi gèc c©y, tho¸t nî trÇn
      Lêi høa víi nai lµ cøu n¹n
      Méng ®ªm, hä M· t¹ ©n nh©n.
                 10/2009
             Vò Ngäc Hïng PTSKHKT
          Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi
          §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN
                 §T: 043.6620439
ChuyÖn ngò hµnh c­ cña §µo Chu C«ng

  §µo Chu C«ng chÝnh danh Ph¹m L·i
  Tõ bá C©u TiÔn vµo T©y Hå
  Cïng mü n÷ T©y Thi Èn tÝch
  B¸n bu«n ph¸t ®¹t, l¹i giµu to

  B¸n bu«n ®· giái th­¬ng tr­êng tinh
  TÝnh to¸n thiÕu thõa, lç l·i rµnh
  Bu«n ®©u còng th¾ng, tiÒn nh­ nói
  §èi thñ lôi tµn: L· B¹ch §inh.

  L· B¹ch §inh vèn gißng bu«n b¸n
  Ch¸u bao ®êi cña L· BÊt Vi
  Tõng næi tiÕng bu«n vua b¸n chóa
  Lµm ¨n lôn b¹i, chuyÖn l¹ kú

  Ngò hµnh c­, biÖt thù Chu C«ng
  B¹ch §inh ®ét nhËp dß bªn trong
  T×m ®­îc chç "Hoµng cùc t«n vÞ"
  ThÇn tµi, h¬ng khãi ngËp trong phßng.

  Ba cô Phóc, Léc, Thä trªn bµn
  Nh×n lªn ¸nh s¸ng cña Trêi, Tr¨ng,
  B¹ch §inh phãng uÕ råi ®Ëp ph¸
  Chu C«ng tµi h·m, lôn b¹i dÇn.

  ¤ng l¹i quay vÒ Ngò hµnh c­
  Söa sang g×n gi÷ léc ®Êt trêi,
  B¸n bu«n ®Êt kh¸ch lêi h¬n tr­íc
  Vui cïng mü n÷, trän cuéc ®êi.
                 9/2009
             Vò Ngäc Hïng PTSKHKT
         Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi
         §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN
               §T: 043.6620439
Khæng minh vµ thuËt phong thuû

 Ba lÇn L­u BÞ ®Õn (®êi) Ngo¹ Long
 ThÊy vïng s¬n thuû cã khÝ thiªng
 Tµng long, ngäa hæ, vïng nh©n kiÖt
 §i vÒ L­u BÞ tÊm t¾c khen.

 Tuæi th¬ theo häc thÊy Thuû KÝnh
 BÝ kÝp thuû phong, thÇy truyÒn cho
 Khæng Minh ngµy ®ªm l¹i khæ luyÖn
 M­u l­îc, tµi ba, giái trËn ®å.

 Bµy binh bè trËn nhê phong thuû
 N¾m râ ®Þa linh lóc tiÕn, lui
 Chän ®åi Ngo¹ Long n¬i ë Èn
 Nói cao, suèi réng, ®¾c ®Þa råi.

 L­u BÞ chØ dïng tµi thao l­îc
 §©u biÕt Khæng Minh cã tµi riªng
 Mé «ng ®­îc ch«n thµnh b¹ch ®Õ
 Mét vïng tiÒm Èn, khÝ linh thiªng.

              9/2009
          Vò Ngäc Hïng PTSKHKT
       Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi
       §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN
            §T: 043.6620439
TÇn kÝnh
      (ChuyÖn cña Trung Quèc)


Cung A Phßng do TÇn Thuû Hoµng dùng
B¶o vËt h»ng hµ trªn thÕ gian
ChØ cã chiÕc g­¬ng nhµ vua thÝch
T×nh cê ph¸t hiÖn do Tuú Duyªn.

¤ng lµ quan v¨n ®­îc chiªu mé
Vµo cung ®¶m tr¸ch viÖc thñ th­
ThÊy g­¬ng run rÈy v× xóc ®éng
"TÇn KÝnh" räi soi, t©m can ng­êi.

Ho¶ng hèt Tuú Duyªn c¸o tõ quan
Èn tÝch non cao víi suèi ngµn
Thuû Hoµng dïng kÝnh soi V¨n, vâ
T×m kÎ hai lßng biÕt nguy, nan.

TÇn KÝnh ph¶i ®©u lµ ph¸p thuËt
Lµm sao biÕt næi tim con ng­êi
ChØ cã kÎ gian qu¸ sî h·i
T©m lý bÊt an nªn bá ®êi !

             9/2009
         Vò Ngäc Hïng PTSKHKT
      Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi
      §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN
           §T: 043.6620439
N¨m lÇn n©ng cèc
 (Cuéc gÆp gì gi÷a khÝ c«ng NhËt vµ Trung Quèc
         17/1111986)


NhËt ®·i ®oµn khÝ c«ng Trung Quèc
T¹i §¹i T©n cèc T«kio
Tr­ëng ®oµn NhËt Kusuchi nh¨n nhã
T«i bÞ khíp tõ nhá ®Õn giê.

C¸c b¹n cã ai ch÷a trÞ ®­îc
Xin ph¸t c«ng ch÷a khíp gióp t«i
Nghiªm T©n nh×n khíp råi b¶o nhá
¤ng lÖch d©y ch»ng nhiÒu n¨m råi.

Nghiªm T©n n©ng cèc, r­îu mao ®µi
Kusudu ®ì lÊy c¹n chÐn ngay
¤ng nµy nøc tiÕng "Hò r­îu ®¹i"
Míi c¹n chÐn con ®· ngÊt ng©y.

¤ng xin ®æi r­îu ra uèng bia
Nghiªm T©n chiÒu ý b¹n NhËt kia
Bèn lÇn n©ng cèc, Jusudu ®ì
Må h«i trªn tr¸n ®æ ®Çm ®×a.

Mõng vui b¹n NhËt «m Nghiªm T©n
¤ng ®· trÞ xong tr¨m phÇn tr¨m
KhÝ c«ng «ng ph¸t qu¶ m¹nh mÏ
Khíp ®au m·n tÝnh ®· ch÷a lµnh.

             9/2009
         Vò Ngäc Hïng PTSKHKT
      Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi
      §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN
           §T: 043.6620439

Recommended

đạO cao đài hiện nay và ảnh hưởng của nó đến đời sống văn hóa tinh thần của c...
đạO cao đài hiện nay và ảnh hưởng của nó đến đời sống văn hóa tinh thần của c...đạO cao đài hiện nay và ảnh hưởng của nó đến đời sống văn hóa tinh thần của c...
đạO cao đài hiện nay và ảnh hưởng của nó đến đời sống văn hóa tinh thần của c...Man_Ebook
 
Tư tưởng chính trị xã hội của mạnh tử và ý nghĩa của nó đối với việc xây dự...
Tư tưởng chính trị  xã hội của mạnh tử và ý nghĩa của nó đối với việc xây dự...Tư tưởng chính trị  xã hội của mạnh tử và ý nghĩa của nó đối với việc xây dự...
Tư tưởng chính trị xã hội của mạnh tử và ý nghĩa của nó đối với việc xây dự...Man_Ebook
 
Nam bình tiểu tiên đồng hiển hóa
Nam bình tiểu tiên đồng hiển hóaNam bình tiểu tiên đồng hiển hóa
Nam bình tiểu tiên đồng hiển hóaHoàng Lý Quốc
 
Nam hải quan thế âm bồ tát từ ngữ
Nam hải quan thế âm bồ tát từ ngữNam hải quan thế âm bồ tát từ ngữ
Nam hải quan thế âm bồ tát từ ngữHoàng Lý Quốc
 

More Related Content

What's hot

Tư tưởng triết học của trần nhân tông
Tư tưởng triết học của trần nhân tôngTư tưởng triết học của trần nhân tông
Tư tưởng triết học của trần nhân tôngMan_Ebook
 
Huấn từ Đức Chí Tôn-Ngọc Hoàng Thượng Đế.
Huấn từ Đức Chí Tôn-Ngọc Hoàng Thượng Đế.Huấn từ Đức Chí Tôn-Ngọc Hoàng Thượng Đế.
Huấn từ Đức Chí Tôn-Ngọc Hoàng Thượng Đế.Chiến Thắng Bản Thân
 
Giáo trình thiết kế chiếu sáng (Vũ Hùng Cường)
Giáo trình thiết kế chiếu sáng (Vũ Hùng Cường)Giáo trình thiết kế chiếu sáng (Vũ Hùng Cường)
Giáo trình thiết kế chiếu sáng (Vũ Hùng Cường)Man_Ebook
 
Liễu Phàm Tứ Huấn - Phương pháp tu phúc tích đức, cải tạo vận mệnh
Liễu Phàm Tứ Huấn - Phương pháp tu phúc tích đức, cải tạo vận mệnhLiễu Phàm Tứ Huấn - Phương pháp tu phúc tích đức, cải tạo vận mệnh
Liễu Phàm Tứ Huấn - Phương pháp tu phúc tích đức, cải tạo vận mệnhVàng Cao Thanh
 
Đường Về Xứ Phật - Tập 3
Đường Về Xứ Phật - Tập 3Đường Về Xứ Phật - Tập 3
Đường Về Xứ Phật - Tập 3Nthong Ktv
 
Cong tac xa hoi ca nhan
Cong tac xa hoi ca nhanCong tac xa hoi ca nhan
Cong tac xa hoi ca nhanNengyong Ye
 
Súc đạo luân hồi kí cảnh tỉnh đệ tử bạch dương
Súc đạo luân hồi kí  cảnh tỉnh đệ tử bạch dươngSúc đạo luân hồi kí  cảnh tỉnh đệ tử bạch dương
Súc đạo luân hồi kí cảnh tỉnh đệ tử bạch dươngHoàng Lý Quốc
 
Kim tuyến và tu đạo (đạo thống)
Kim tuyến và tu đạo (đạo thống)Kim tuyến và tu đạo (đạo thống)
Kim tuyến và tu đạo (đạo thống)Hoàng Lý Quốc
 
Gia thư của cố hương p1 chân phật chỉ luận gia thường
Gia thư của cố hương  p1  chân phật chỉ luận gia thườngGia thư của cố hương  p1  chân phật chỉ luận gia thường
Gia thư của cố hương p1 chân phật chỉ luận gia thườngHoàng Lý Quốc
 

What's hot (13)

Hoc lam nguoi
Hoc lam nguoiHoc lam nguoi
Hoc lam nguoi
 
Tư tưởng triết học của trần nhân tông
Tư tưởng triết học của trần nhân tôngTư tưởng triết học của trần nhân tông
Tư tưởng triết học của trần nhân tông
 
Liễu phàm tứ huấn
Liễu phàm tứ huấnLiễu phàm tứ huấn
Liễu phàm tứ huấn
 
Huấn từ Đức Chí Tôn-Ngọc Hoàng Thượng Đế.
Huấn từ Đức Chí Tôn-Ngọc Hoàng Thượng Đế.Huấn từ Đức Chí Tôn-Ngọc Hoàng Thượng Đế.
Huấn từ Đức Chí Tôn-Ngọc Hoàng Thượng Đế.
 
Giáo trình thiết kế chiếu sáng (Vũ Hùng Cường)
Giáo trình thiết kế chiếu sáng (Vũ Hùng Cường)Giáo trình thiết kế chiếu sáng (Vũ Hùng Cường)
Giáo trình thiết kế chiếu sáng (Vũ Hùng Cường)
 
Liễu Phàm Tứ Huấn - Phương pháp tu phúc tích đức, cải tạo vận mệnh
Liễu Phàm Tứ Huấn - Phương pháp tu phúc tích đức, cải tạo vận mệnhLiễu Phàm Tứ Huấn - Phương pháp tu phúc tích đức, cải tạo vận mệnh
Liễu Phàm Tứ Huấn - Phương pháp tu phúc tích đức, cải tạo vận mệnh
 
Đường Về Xứ Phật - Tập 3
Đường Về Xứ Phật - Tập 3Đường Về Xứ Phật - Tập 3
Đường Về Xứ Phật - Tập 3
 
Bảo Pháp Chơn Kinh
Bảo Pháp Chơn KinhBảo Pháp Chơn Kinh
Bảo Pháp Chơn Kinh
 
Đại giác thánh kinh
Đại giác thánh kinhĐại giác thánh kinh
Đại giác thánh kinh
 
Cong tac xa hoi ca nhan
Cong tac xa hoi ca nhanCong tac xa hoi ca nhan
Cong tac xa hoi ca nhan
 
Súc đạo luân hồi kí cảnh tỉnh đệ tử bạch dương
Súc đạo luân hồi kí  cảnh tỉnh đệ tử bạch dươngSúc đạo luân hồi kí  cảnh tỉnh đệ tử bạch dương
Súc đạo luân hồi kí cảnh tỉnh đệ tử bạch dương
 
Kim tuyến và tu đạo (đạo thống)
Kim tuyến và tu đạo (đạo thống)Kim tuyến và tu đạo (đạo thống)
Kim tuyến và tu đạo (đạo thống)
 
Gia thư của cố hương p1 chân phật chỉ luận gia thường
Gia thư của cố hương  p1  chân phật chỉ luận gia thườngGia thư của cố hương  p1  chân phật chỉ luận gia thường
Gia thư của cố hương p1 chân phật chỉ luận gia thường
 

Similar to Đường trần muôn nẻo

On tap ngu van 9
On tap ngu van 9On tap ngu van 9
On tap ngu van 9Tam Vu Minh
 
BoDeChanhDaoBoTatGioiLuan.pdf
BoDeChanhDaoBoTatGioiLuan.pdfBoDeChanhDaoBoTatGioiLuan.pdf
BoDeChanhDaoBoTatGioiLuan.pdfahamevam
 
Hiệp khánh hành - 81
Hiệp khánh hành - 81Hiệp khánh hành - 81
Hiệp khánh hành - 81Thao Le
 
Bồ Đề Chánh Đạo Bồ Tát Giới Luận (Thích Tịnh Nghiêm)
Bồ Đề Chánh Đạo Bồ Tát Giới Luận (Thích Tịnh Nghiêm)Bồ Đề Chánh Đạo Bồ Tát Giới Luận (Thích Tịnh Nghiêm)
Bồ Đề Chánh Đạo Bồ Tát Giới Luận (Thích Tịnh Nghiêm)Phật Ngôn
 
Giới thiệu tập thơ Đông y
Giới thiệu tập thơ Đông yGiới thiệu tập thơ Đông y
Giới thiệu tập thơ Đông yThi đàn Việt Nam
 
Giới thiệu tập thơ Đông Y
Giới thiệu tập thơ Đông YGiới thiệu tập thơ Đông Y
Giới thiệu tập thơ Đông YThi đàn Việt Nam
 
Hiệp khánh hành - 72
Hiệp khánh hành - 72Hiệp khánh hành - 72
Hiệp khánh hành - 72Thao Le
 
Ho chi minh toan tap tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap tap 11Wild Wolf
 
Thành tựu nghiên cứu của Trung Tâm Chiếu Xạ Hà Nội
Thành tựu nghiên cứu của Trung Tâm Chiếu Xạ Hà NộiThành tựu nghiên cứu của Trung Tâm Chiếu Xạ Hà Nội
Thành tựu nghiên cứu của Trung Tâm Chiếu Xạ Hà NộiNguyenManhDung
 
Chú Lăng Nghiêm - Chú Đại Bi - Thập Chú
Chú Lăng Nghiêm - Chú Đại Bi - Thập ChúChú Lăng Nghiêm - Chú Đại Bi - Thập Chú
Chú Lăng Nghiêm - Chú Đại Bi - Thập ChúTrongDorje
 
Chú Lăng Nghiêm - Chú Đại Bi - Thập Chú
Chú Lăng Nghiêm - Chú Đại Bi - Thập ChúChú Lăng Nghiêm - Chú Đại Bi - Thập Chú
Chú Lăng Nghiêm - Chú Đại Bi - Thập ChúTrong Hoang
 
Hiệp khánh hành - 67
Hiệp khánh hành - 67Hiệp khánh hành - 67
Hiệp khánh hành - 67Thao Le
 
Hiệp khánh hành - 75
Hiệp khánh hành - 75Hiệp khánh hành - 75
Hiệp khánh hành - 75Thao Le
 
Ho chi minh toan tap tap 3
Ho chi minh toan tap  tap 3Ho chi minh toan tap  tap 3
Ho chi minh toan tap tap 3Wild Wolf
 

Similar to Đường trần muôn nẻo (20)

Mon ngu van 9
Mon ngu van 9Mon ngu van 9
Mon ngu van 9
 
On tap ngu van 9
On tap ngu van 9On tap ngu van 9
On tap ngu van 9
 
Album
AlbumAlbum
Album
 
Nhãn Muộn
Nhãn MuộnNhãn Muộn
Nhãn Muộn
 
BoDeChanhDaoBoTatGioiLuan.pdf
BoDeChanhDaoBoTatGioiLuan.pdfBoDeChanhDaoBoTatGioiLuan.pdf
BoDeChanhDaoBoTatGioiLuan.pdf
 
Hiệp khánh hành - 81
Hiệp khánh hành - 81Hiệp khánh hành - 81
Hiệp khánh hành - 81
 
Tho doan kim van
Tho doan kim vanTho doan kim van
Tho doan kim van
 
Thiên đàng du kí
Thiên đàng du kíThiên đàng du kí
Thiên đàng du kí
 
Nhân gian du ký
Nhân gian du kýNhân gian du ký
Nhân gian du ký
 
Bồ Đề Chánh Đạo Bồ Tát Giới Luận (Thích Tịnh Nghiêm)
Bồ Đề Chánh Đạo Bồ Tát Giới Luận (Thích Tịnh Nghiêm)Bồ Đề Chánh Đạo Bồ Tát Giới Luận (Thích Tịnh Nghiêm)
Bồ Đề Chánh Đạo Bồ Tát Giới Luận (Thích Tịnh Nghiêm)
 
Giới thiệu tập thơ Đông y
Giới thiệu tập thơ Đông yGiới thiệu tập thơ Đông y
Giới thiệu tập thơ Đông y
 
Giới thiệu tập thơ Đông Y
Giới thiệu tập thơ Đông YGiới thiệu tập thơ Đông Y
Giới thiệu tập thơ Đông Y
 
Hiệp khánh hành - 72
Hiệp khánh hành - 72Hiệp khánh hành - 72
Hiệp khánh hành - 72
 
Ho chi minh toan tap tap 11
Ho chi minh toan tap  tap 11Ho chi minh toan tap  tap 11
Ho chi minh toan tap tap 11
 
Thành tựu nghiên cứu của Trung Tâm Chiếu Xạ Hà Nội
Thành tựu nghiên cứu của Trung Tâm Chiếu Xạ Hà NộiThành tựu nghiên cứu của Trung Tâm Chiếu Xạ Hà Nội
Thành tựu nghiên cứu của Trung Tâm Chiếu Xạ Hà Nội
 
Chú Lăng Nghiêm - Chú Đại Bi - Thập Chú
Chú Lăng Nghiêm - Chú Đại Bi - Thập ChúChú Lăng Nghiêm - Chú Đại Bi - Thập Chú
Chú Lăng Nghiêm - Chú Đại Bi - Thập Chú
 
Chú Lăng Nghiêm - Chú Đại Bi - Thập Chú
Chú Lăng Nghiêm - Chú Đại Bi - Thập ChúChú Lăng Nghiêm - Chú Đại Bi - Thập Chú
Chú Lăng Nghiêm - Chú Đại Bi - Thập Chú
 
Hiệp khánh hành - 67
Hiệp khánh hành - 67Hiệp khánh hành - 67
Hiệp khánh hành - 67
 
Hiệp khánh hành - 75
Hiệp khánh hành - 75Hiệp khánh hành - 75
Hiệp khánh hành - 75
 
Ho chi minh toan tap tap 3
Ho chi minh toan tap  tap 3Ho chi minh toan tap  tap 3
Ho chi minh toan tap tap 3
 

More from Thi đàn Việt Nam (20)

đườNg đời
đườNg đờiđườNg đời
đườNg đời
 
đêM trăng
đêM trăngđêM trăng
đêM trăng
 
Nặng tình
Nặng tìnhNặng tình
Nặng tình
 
Tình nghĩa làng quê
Tình nghĩa làng quêTình nghĩa làng quê
Tình nghĩa làng quê
 
Một thoáng vùng quê
Một thoáng vùng quêMột thoáng vùng quê
Một thoáng vùng quê
 
Về thăm quê nhà
Về thăm quê nhàVề thăm quê nhà
Về thăm quê nhà
 
Thương cha
Thương chaThương cha
Thương cha
 
Lòng mẹ
Lòng mẹLòng mẹ
Lòng mẹ
 
Tình quê
Tình quêTình quê
Tình quê
 
Những lá thư tình thế kỷ 21
Những lá thư tình thế kỷ 21Những lá thư tình thế kỷ 21
Những lá thư tình thế kỷ 21
 
Tình yêu-người-lính
Tình yêu-người-línhTình yêu-người-lính
Tình yêu-người-lính
 
Tát nước gầu đôi
Tát nước gầu đôiTát nước gầu đôi
Tát nước gầu đôi
 
Lời hẹn vườn hoa
Lời hẹn vườn hoaLời hẹn vườn hoa
Lời hẹn vườn hoa
 
Tập truyện ngắn: Tình yêu người lính
Tập truyện ngắn: Tình yêu người línhTập truyện ngắn: Tình yêu người lính
Tập truyện ngắn: Tình yêu người lính
 
Tuyển tập những bài thơ của Nhà thơ Vũ Thị Tỉnh
Tuyển tập những bài thơ của Nhà thơ Vũ Thị TỉnhTuyển tập những bài thơ của Nhà thơ Vũ Thị Tỉnh
Tuyển tập những bài thơ của Nhà thơ Vũ Thị Tỉnh
 
Gió thổi chiều quê
Gió thổi chiều quêGió thổi chiều quê
Gió thổi chiều quê
 
Gió thổi chiều quê
Gió thổi chiều quêGió thổi chiều quê
Gió thổi chiều quê
 
Hương xuânđất việt.
Hương xuânđất việt.Hương xuânđất việt.
Hương xuânđất việt.
 
Tâm sự thường ngày
Tâm sự thường ngàyTâm sự thường ngày
Tâm sự thường ngày
 
Tập thơ " Cánh cầu bay"
Tập thơ " Cánh cầu bay"Tập thơ " Cánh cầu bay"
Tập thơ " Cánh cầu bay"
 

Đường trần muôn nẻo

 • 1. Cøu n¹n thÇn vßng (Theo tôc T¹ng Kinh) ChuyÖn vÒ Th¹ch Hå ë n­íc Tµu Chµng D­¬ng nghÌo khæ, sím må c«i TrÇn th©n lµm lông, ch¼ng ®ñ sèng ý nghÜ bÊt l­¬ng, n¶y trong ®Çu. R×nh mß nhµ cô dÖt t¬ t»m Lµm lông cÇn cï suèt quanh n¨m Chµng ®Þnh tèi trêi khua mét mÎ Bçng ®©u xuÊt hiÖn, quû r¨ng nanh. H¾n biÕn chiÕc vßng ®Çu bµ l·o Th©n h×nh lÆn mÊt gi÷a thinh kh«ng Bµ l·o bÊt an, lßng x¸o ®éng Ch¸n n¶n xµ trªn, buéc chiÕc vßng. Bµ l·o ®­a ®Çu vµo thßng läng Quû xanh ®Èy ghÕ, ®æ ng· nhµo Chµng D­¬ng ®ang nóp bçng vïng dËy Quªn m×nh tªn trém, cøu l·o mau. TiÕng kªu cÇu cøu vang xãm th«n Quanh nhµ bµ l·o ba ®øa con Ch¹y vÒ xoa bãp cøu sèng mÑ C¶m ¬n rèi rÝt víi chµng D­¬ng. Anh ë ®©u mµ ®Õn kÞp thêi C¾t vßng cøu sèng ®­îc mÑ t«i Thó thËt c¸c anh: t«i tªn trém ThÊy chuyÖn nguy c¬, t«i cøu ng­êi. Th«i anh ë l¹i, s¸ng mai vÒ Ch¾c nhµ anh ë, ®­êng th× xa S¸ng mai hä tÆng n¨m l¹ng b¹c Anh vÒ lµm vèn ®Ó t¨ng gia. C¶m ¬n nghÜa khÝ c¸c chµng trai Chµng vÒ bu«n b¸n, nh÷ng th¸ng ngµy C¶i t©m, tu t¸nh lµm ®iÒu thiÖn TiÕng ®ån nh©n ®øc, kh¾p trong ngoµi. 8/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 • 2. Con nai cÇu cøu m¹ng (Theo tôc T¹ng Kinh) M· Chi sui gia cïng HÇu S¸ng Giç tÕt liªn hoan cã mÆt nhau M· Chi thÝch chÐn chã b¶y mãn TiÖc kh«ng thÞt chã, mÆt ©u sÇu. HÇu S¸ng lµ ng­êi cha t©m, ®øc Cã con trai ót tªn Tù Tu Theo thÇy häc ®¹o thµnh chÝnh qu¶ Non cao, suèi réng thÝch v©n du. M· Chi sím tèi la cµ qu¸n Dùa mËn, chã kh×a, r­îu sñi t¨m ChÐn m·i ung th­ vµo gan ruét Bá c¶ sui gia, xuèng ®Êt n»m. §ªm méng Tù Tu ®Õn tiÖm hµng Bçng gÆp M· Chi d¸ng hoang mang T«n s­ ¬i? mau mau cøu gióp Cã ng­êi ®uæi b¾t, gi¸o s¸ng choang Yªn chÝ, «ng vµo trèn bªn trong Ta ®øng bªn ngoµi sÏ c¶n ng¨n MÊy ng­êi ®uæi sau, tªn cïng ná M· Chi cã trèn ë ®©y ch¨ng? Ta ch¼ng thÊy ®©u, tiÖm ch¸u ta Ngåi ®©y nhÊm nh¸p mét chÐn trµ TØnh méng Tù Tu kÓ chuyÖn l¹i M· Chi ®· chÕt m­êi n¨m qua. Buæi chiÒu h«m ®ã, cã nai to BÞ thî s¨n ®uæi ch¹y v¾t giß NgÊt lÞm cöa chïa, Tù Tu cøu Quanh quÈn ch¼ng ®i v× sî lo. Tù Tu vç nai råi an ñi NÕu ph¶i M· Chi ®· ®Çu thai Th× cø vµo rõng mµ sinh sèng Ta sÏ cøu ng­¬i lóc n¹n tai. Th¸ng ngµy lÇn l÷a, nai n»m chÕt Bªn ngän suèi s©u, gÇn cöa thiÒn C¶ bän thî s¨n s¾p xÎ thÞt S­ «ng ng¨n chóng ®õng n­íng, xiªn. ¤ng cïng ®å ®Ö ch«n nai lín M¶ d­íi gèc c©y, tho¸t nî trÇn Lêi høa víi nai lµ cøu n¹n Méng ®ªm, hä M· t¹ ©n nh©n. 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 • 3. ChuyÖn ngò hµnh c­ cña §µo Chu C«ng §µo Chu C«ng chÝnh danh Ph¹m L·i Tõ bá C©u TiÔn vµo T©y Hå Cïng mü n÷ T©y Thi Èn tÝch B¸n bu«n ph¸t ®¹t, l¹i giµu to B¸n bu«n ®· giái th­¬ng tr­êng tinh TÝnh to¸n thiÕu thõa, lç l·i rµnh Bu«n ®©u còng th¾ng, tiÒn nh­ nói §èi thñ lôi tµn: L· B¹ch §inh. L· B¹ch §inh vèn gißng bu«n b¸n Ch¸u bao ®êi cña L· BÊt Vi Tõng næi tiÕng bu«n vua b¸n chóa Lµm ¨n lôn b¹i, chuyÖn l¹ kú Ngò hµnh c­, biÖt thù Chu C«ng B¹ch §inh ®ét nhËp dß bªn trong T×m ®­îc chç "Hoµng cùc t«n vÞ" ThÇn tµi, h¬ng khãi ngËp trong phßng. Ba cô Phóc, Léc, Thä trªn bµn Nh×n lªn ¸nh s¸ng cña Trêi, Tr¨ng, B¹ch §inh phãng uÕ råi ®Ëp ph¸ Chu C«ng tµi h·m, lôn b¹i dÇn. ¤ng l¹i quay vÒ Ngò hµnh c­ Söa sang g×n gi÷ léc ®Êt trêi, B¸n bu«n ®Êt kh¸ch lêi h¬n tr­íc Vui cïng mü n÷, trän cuéc ®êi. 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 • 4. Khæng minh vµ thuËt phong thuû Ba lÇn L­u BÞ ®Õn (®êi) Ngo¹ Long ThÊy vïng s¬n thuû cã khÝ thiªng Tµng long, ngäa hæ, vïng nh©n kiÖt §i vÒ L­u BÞ tÊm t¾c khen. Tuæi th¬ theo häc thÊy Thuû KÝnh BÝ kÝp thuû phong, thÇy truyÒn cho Khæng Minh ngµy ®ªm l¹i khæ luyÖn M­u l­îc, tµi ba, giái trËn ®å. Bµy binh bè trËn nhê phong thuû N¾m râ ®Þa linh lóc tiÕn, lui Chän ®åi Ngo¹ Long n¬i ë Èn Nói cao, suèi réng, ®¾c ®Þa råi. L­u BÞ chØ dïng tµi thao l­îc §©u biÕt Khæng Minh cã tµi riªng Mé «ng ®­îc ch«n thµnh b¹ch ®Õ Mét vïng tiÒm Èn, khÝ linh thiªng. 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 • 5. TÇn kÝnh (ChuyÖn cña Trung Quèc) Cung A Phßng do TÇn Thuû Hoµng dùng B¶o vËt h»ng hµ trªn thÕ gian ChØ cã chiÕc g­¬ng nhµ vua thÝch T×nh cê ph¸t hiÖn do Tuú Duyªn. ¤ng lµ quan v¨n ®­îc chiªu mé Vµo cung ®¶m tr¸ch viÖc thñ th­ ThÊy g­¬ng run rÈy v× xóc ®éng "TÇn KÝnh" räi soi, t©m can ng­êi. Ho¶ng hèt Tuú Duyªn c¸o tõ quan Èn tÝch non cao víi suèi ngµn Thuû Hoµng dïng kÝnh soi V¨n, vâ T×m kÎ hai lßng biÕt nguy, nan. TÇn KÝnh ph¶i ®©u lµ ph¸p thuËt Lµm sao biÕt næi tim con ng­êi ChØ cã kÎ gian qu¸ sî h·i T©m lý bÊt an nªn bá ®êi ! 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 • 6. N¨m lÇn n©ng cèc (Cuéc gÆp gì gi÷a khÝ c«ng NhËt vµ Trung Quèc 17/1111986) NhËt ®·i ®oµn khÝ c«ng Trung Quèc T¹i §¹i T©n cèc T«kio Tr­ëng ®oµn NhËt Kusuchi nh¨n nhã T«i bÞ khíp tõ nhá ®Õn giê. C¸c b¹n cã ai ch÷a trÞ ®­îc Xin ph¸t c«ng ch÷a khíp gióp t«i Nghiªm T©n nh×n khíp råi b¶o nhá ¤ng lÖch d©y ch»ng nhiÒu n¨m råi. Nghiªm T©n n©ng cèc, r­îu mao ®µi Kusudu ®ì lÊy c¹n chÐn ngay ¤ng nµy nøc tiÕng "Hò r­îu ®¹i" Míi c¹n chÐn con ®· ngÊt ng©y. ¤ng xin ®æi r­îu ra uèng bia Nghiªm T©n chiÒu ý b¹n NhËt kia Bèn lÇn n©ng cèc, Jusudu ®ì Må h«i trªn tr¸n ®æ ®Çm ®×a. Mõng vui b¹n NhËt «m Nghiªm T©n ¤ng ®· trÞ xong tr¨m phÇn tr¨m KhÝ c«ng «ng ph¸t qu¶ m¹nh mÏ Khíp ®au m·n tÝnh ®· ch÷a lµnh. 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 • 7. NÐt ch÷ Cao B¸ Qu¸t ThÇy kho¸ ¬i ? Th¶o giïm ®¬n kiÖn Tè «ng lý tr­ëng chiÕm v­ên t«i Mêi bµ x¬i n­íc råi kÓ l¹i Rät rµnh, chi tiÕt, tõng khóc n«i ? B¸ Qu¸t th¶o ®¬n kiÖn lý tr­ëng Gióp bµ hµng xãm, ®­a lªn quan C«ng ®­êng, «ng phñ ngåi chÔm chÖ §äc ®¬n khiÕu n¹i, viÖc xãm lµng. Quan gi­¬ng môc kØnh ®äc trªn, d­íi Ch÷ ai xÊu qu¸ nh­ gµ b¬i Mô kia, ®¬n viÕt kh«ng ®äc ®­îc Ta ch¼ng nhËn ®¬n, cho mô lui. Bµ n«ng d©n v¸i chµo, khãc lãc KÓ l¹i sù t×nh víi kho¸ Cao Anh Cao run rÈy, niÒm hèi hËn Hµng lÖ nhÑ r¬i, n­íc m¾t trµo. NÐt ch÷ cña ta sao xÊu qu¸ Ch¼ng gióp ®­îc ai, l¹i h¹i ng­êi Anh lÊy bót ra th¶o tõng nÐt Hoµng h«n, s¸ng sím m­ít må h«i. Hai n¨m sau ®ã ch÷ Th¸nh Qu¸t §Ñp nh­ rång, ph­îng l­ít trªn m©y Th¨ng Long, kh¸o nhau ®Õn xin ch÷ Kiªn nhÉn rÌn nªn mét thiªn tµi. 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 • 8. Hai hæ kh«ng chung chuång BÎ ®òa bÎ tõng chiÕc C¶ bã bÎ ®­îc ®©u Anh em ch¼ng ®oµn kÕt MÊt chç dùa bªn nhau. Hai hæ kh«ng chung chuång Mét n­íc kh«ng hai v­¬ng Tranh nhau dµnh b¸ chñ Sinh tö: mét mÊt, cßn. Ba vua: Nh¹c, HuÖ, L÷ Lµm suy yÕu T©y S¬n Khèi kÕt ®oµn tan r· N­íc mÊt, nÆng c¨m hên. 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 • 9. ChiÕc ®òa ngµ (ChuyÖn thêi Lª TrÞnh) Chóa chØ thua vua cã mét bËc QuyÒn hµnh l¹i n¾m hÕt trong ngoµi Vua Lª - Chóa TrÞnh thêi ®¹i cò Tranh nhau thø bËc trong chç ngåi. Th¸i tö con vua: Lª Duy VÜ TrÞnh S©m con Chóa, gÆp trong cung Quý Phi ®·i tiÖc mêi th¸i, thÕ tö Nh©n ngµy sinh nhËt ®Õn chóc mõng. YÕn tiÖc dän ra trong cung cÊm Duy VÜ ngåi chung cïng TrÞnh S©m Quý Phi nghiªm mÆt b¶o Duy VÜ Vua vµ Chóa nhá kh«ng cïng m©m. TrÞnh S©m tÝm mÆt, b­íc khái tiÖc CÇm chiÕc ®òa ngµ bÎ lµm ®«i Ta thÒ ch¼ng ®Ó vua tån t¹i V× viÖc cán con, vua tµn ®êi. 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 • 10. Hai tæng ®èc gi÷ thµnh Hµ Néi (NguyÔn Tri Ph­¬ng vµ Hoµng DiÖu) Trë l¹i tr¨m n¨m, c©u chuyÖn cò Tæng ®èc Hµ thµnh NguyÔn Tri Ph­¬ng Ph¸p ®­a thuû bé vµo ®¸nh ph¸ Qu©n, d©n Hµ Néi chèng kiªn c­êng (1873) Sóng ®ång giÆc Ph¸p c«ng ph¸ m¹nh ThÇn c«ng gi¸o m¸c, khã cù ®­¬ng Tæng ®èc ngµy ®ªm trªn trËn tuyÕn §¹n thï ghim bông NguyÔn Tri Ph­¬ng. CËn vÖ ? ®­a ta lªn mÆt thµnh Ta lµ chñ t­íng chÕt hïng anh, Ch¼ng thÓ sèng cïng bän c­íp n­íc Hån ngµi tho¸t x¸c lªn m©y xanh. M­êi n¨m sau ®ã, Ph¸p t¸i chiÕm (1884) Hoµng DiÖu cÇm g­¬m gi÷ Hµ thµnh Khãi löa t­ bÒ, nghi ngót ch¸y LÝnh Ph¸p trµn vµo ®æ m¸u tanh. Hoµng DiÖu l¹nh lïng vÒ vâ miÕu H­¬ng trÇm khÊn v¸i tr­íc tæ tiªn Con ch¼ng lµm trßn ®­îc sø m¹ng Lôa tr¾ng ®­a hån rêi miÕu thiªng. 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 • 11. Hai tÊm b¶n ®å (Hång H¶i vµ Eghi do Pi ri Deis, Ai CËp) ThuyÒn tr­ëng h¶i tÆc Piri-reÐt §Ó l¹i b¶o tµng Istamboul (Thæ) Hai tÊm b¶n ®å vÒ Hång H¶i Vµ Eghi chÝnh x¸c, kinh ng¹c h¬n. ReÐt cïng vua ®¸nh ¸ RËp Sau bÞ Solimai vua Thæ b¾t Tö h×nh thu trän c¶ gia tµi B¶n ®å thø ba vÏ rÊt li ay (1513- 1525) B¶n ®å gåm c¶ Nam - B¾c Mü Mét vïng Nam cùc réng mªnh m«ng Malery cïng phßng H¶i ®å Mü Kh¶o s¸t l¹i ng¹c nhiªn v« cïng. Bê biÓn ®· ®óng, c¶ ®Þa h×nh Nói ®åi thung lòng, c¶ cao nguyªn Ba hßn ®¶o nhá ghi cÈn thËn §óng h¬n b¶n ®å vÏ tèi t©n (1950). Cuèi thêi b¨ng th¹ch, c¶nh v¹n n¨m Dông cô th¬ s¬ ®©u tèi t©n M¸y bay, m¸y ¶nh ®Òu ch­a cã Sao «ng vÏ ®­îc Nam, B¾c b¨ng? 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 • 12. Sè phËn tµu Titanic (Nhµ v¨n Mü Morgan Robertson) Nhµ v¨n Mü viÕt vÒ hµng h¶i C¸ch m­êi bèn n¨m sù kiÖn x¶y ra (1898) ¤ng t¶ vÒ chiÕc tµu bÞ ®¾m Titan, qu¶ng c¸o trªn ®µi, loa. Tµu lín, cã mang ba ch©n vÞt Chë ba ngh×n hµnh kh¸ch ngao du Trong chuyÕn ®Çu tiªn gÆp b¨ng th¹ch §¹i T©y D­¬ng ch×m nghØm, mÞt mï. M­êi bèn n¨m sau tµu Titanic (15/4/1912) Gièng nh­ tiÓu thuyÕt: ba ch©n vÞt Va ph¶i n­íc b¨ng §¹i T©y D­¬ng Ba ngh×n hµnh kh¸ch bÞ ch×m lu«n. Sù trïng hîp tiÓu thuyÕt vµ ®êi M­êi bèn n¨m tr­êng ch¼ng xa x«i ChuyÖn «ng viÕt tr­íc, y nh­ thËt Tiªn ®o¸n t­¬ng lai, qu¸ tuyÖt vêi. 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 • 13. ChiÕc chai cÇu cøu Thuû thñ tµu Araguari, Brazil NhÆt ®­îc chiÕc chai næi lÒnh bÒnh Më chai, th­ viÕt kªu cÇu cøu Tµu Sªhªro næi lo¹n, ®Õn dÑp yªn Tµu Araguari phãng nhanh tíi tr­íc Tèc ®é phi nhanh l­ít sãng trµn GÆp Sªher« vµi chôc h¶i lý Tµu võa næi lo¹n, ®· trÊn an. Th­ viÕt c¸ch ®©y m­êi s¸u n¨m Nhµ v¨n s¸ng t¸c G.Pacminton §· viÕt quyÓn "Anh hïng biÓn c¶" N¨m ngh×n chai th¶, qu¶ng c¸o v¨n. B©y giê thuû thñ míi nhËn ®­îc L¹i gÆp ®óng tµu Sªhªro ChuyÖn ®êi trïng hîp rÊt kú dÞ §äc cho vui vÎ, quªn phót giê. 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 • 14. Dù ¸n n¨ng l­îng h¹t nh©n Mét dù ¸n ®Ò ra t¸o b¹o X©y lß ph¶n øng ®iÖn h¹t nh©n Bæ sung nguån ®iÖn cho ®Êt n­íc Nghiªn cøu khoa häc lµ tèi cÇn. Dù ¸n sÏ x©y ë Ninh ThuËn D©n c­ th­a thít biÓn ë gÇn VÕt nøt qu¶ ®Êt ch­a xuÊt hiÖn MÊy tr¨m hÐc ta ®Êt kh« c»n. LÇn l­ît sÏ x©y bèn tæ m¸y Mçi tæ mét ngh×n Mega (Watt) Tr­íc, sau sÏ cßn ®­îc th¶o luËn Bèn ngh×n Mega watt c«ng suÊt ®Ò ra. CÇn dïng 30 tÊn, Uranium SÏ mua c¸c n­íc theo ®Æt hµng ChÊt th¶i, ®Ò ra nhiÒu Ph­¬ng ¸n B¶o ®¶m phãng x¹ ®­îc an toµn. Lß mua theo thÕ hÖ thø ba Ch¼ng ph¶i rÐc-no-b­n ë n­íc Nga Dù ¸n cßn chê quèc héi duyÖt Cã kh«ng, h¹t nh©n ë n­íc ta? 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 • 15. §oµn nghiªn cøu cãc trÞ ung th­ 10/712009 Tr­¬ng ViÖt Dòng gi¸o s­, vô tr­ëng Bé Y tÕ Cuèi cïng c¸c ngµi còng quyÕt ®Þnh LËp ®oµn kh¶o s¸t ®Õn Qu¶ng B×nh Nghiªn cøu bÖnh nh©n ¨n cãc sèng Ch÷a bÖnh ung th­, theo lËp tr×nh. Gi¸o s­ Tr­¬ng ViÖt Dòng tr­ëng ®oµn Nghiªn cøu hå s¬ cã liªn quan Bao ng­êi ¨n cãc ®· ch÷a khái C¨n bÖnh ung th­ ë phæi gan. Theo dâi l©m sµng, cËn l©m sµng Thêi gian dïng cãc cho bÖnh nh©n Cãc ¨n thuéc chñng nµo cña cãc §éc tè bao nhiªu trong mËt gan. Mêi thµnh viªn, b¸c sÜ lªn ®­êng ThÝ nghiÖm khoa häc trªn bÖnh nh©n Chê xem kÕt qu¶ viÖc nghiªn cøu Cãc ch÷a ®­îc lµnh, ung th ch¨ng? 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 • 16. Ly thÇn d­îc (TCC-th¬m chuèi cµ do NguyÔn B¸ Tßng s¸ng kiÕn) Mét ly thÇn d­îc Th¬m-chuèi-cµ, S¸ng kiÕn B¸ Tßng ®· ®Ò ra NhuËn trµng, m¸t bæ t¨ng tr­êng thä Th¸nh thiÖn cuéc ®êi, rén tiÕng ca. C¬ thÓ con ng­êi: nhiÒu èng dÉn Cuèng häng, ruét non vµ ruét giµ Mao qu¶n. . . cïng ®éng, tÜnh m¹ch L­u th«ng thùc phÈm, khÝ huyÕt ta. §éng m¹ch vì råi hån chÝn suèi TÜnh m¹ch nghÑn lèi, tay ch©n s­ng Kü thuËt ngµy nay: th«ng m¹ch m¸u C¶ tr¨m triÖu ®ång, cøu bÖnh nh©n. ThÇn d­îc gióp ng­êi th«ng èng cèng C¸c èng trong ng­êi nghÏn th× ®au Th¬m-cµ chua nhiÒu a xÝt Chuèi sø nhiÒu kiÒm, phèi hîp nhau. TriÕt lý §«ng T©y Y: ghi râ "§au kh«ng th«ng vµ th«ng kh«ng ®au” Gia gi¶m tuú theo tõng lo¹i bÖnh Tû lÖ ba thø cã kh¸c nhau. BÐo ph× huyÕt ¸p cïng tai biÕn Mì thõa sái thËn... nhiÒu th¬m cµ D¹ dµy dïng chuèi nhiÒu h¬n c¶ Cholesterol ®éc tè bÞ ®Èy ra. Mét ly thÇn d­îc vµo buæi s¸ng Gióp ng­êi tho¶i m¸i sèng vui t­¬i Ng­êi bÖnh nan y dïng thÇn d­îc Hy väng trµn trÒ gi÷a cuéc ®êi . 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 • 17. §­êng lµ ®éc tè (Theo tµi liÖu «ng NguyÔn B¸ Tßng) Con ng­êi thêi ®¹i cµng tiÕn bé BÖnh tËt cµng nhiÒu ®· x¶y ra, §õng lµm b¹ch cÇu bÞ suy tho¸i Quªn ®i nhiÖm vô, cøu ng­êi ta. §­êng t¹o sinh n¨ng l­îng ho¹t ®éng L¹m dông qu¸ nhiÒu sÏ hiÓm nguy Muèn biÕn ph©n tö ®­êng thµnh n¨ng l­îng CÇn ®óng s¸u ph©n tö oxy (O2) Nã th¶i ra s¸u ph©n tö n­íc (H2O) Cïng s¸u ph©n tö CO2 (kh¸n khÝ) Lµm h¹i tÕ bµo ®ang lµnh m¹nh T©m thÇn, do ®éc tè ®¸nh trong, ngoµi. HÝt le lµ trïm ph¸t xÝt §øc H¶o ngät, kÑo ®­êng chÐn hµng ngµy Ngñ ®ªm lµm viÖc vÉn nhai kÑo T©m thÇn lo¹i nhÑ, g©y ¸ch tai. ChØ víi l­îng ®­êng trong cñ, qu¶ Còng ®ñ nhu cÇu cho con ng­êi H¹n chÕ dïng ®­êng nhiÒu cµng tèt B¹ch cÇu sung m·n, b¶o vÖ ®êi. 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 • 18. NhÞn ¨n ch÷a ung th­ (Theo tµi liÖu «ng NguyÔn B¸ Tßng) Ung th­ ch¼ng ph¶i siªu vi trïng th©m nhËp Mµ do hçn lo¹n c¸c tÕ bµo Nh÷ng bän thï trong rÊt nguy hiÓm Cßn h¬n c¶ bän giÆc n­íc ngoµi. Ph¶n ®éng bªn trong ph¸ xö së Dùa vµo thùc, d­îc phÈm thiªn nhiªn Rau t­¬i, hoa qu¶ nhiÔm ho¸ chÊt Cha ®Î ung th­ g©y nhiÔu phiÒn. ADN ph©n tö vÜ ®¹i §óc kÕt tõ 25.000 gen G×n gi÷ vai trß rÊt quan träng Di truyÒn t¸i t¹o ADN. ADN sau gièng ADN tr­íc Bé m· di truyÒn rÊt tinh vi Bé m¸y tinh vi dÔ háng hãc ChÊt ®éc lµm chóng dÔ tho¸i, suy. TÕ bµo lµnh lÆn thµnh ung th­ KÐo dao b¸c sÜ: chóng di c­ Hçn lo¹n sinh ra nhiÒu ph¶n nghÞch Di c¨n, chÊm døt m¹ng sè ng­êi. Ung th­ con ®Î tÕ bµo lµnh Ng¨n ngõa cha mÑ sinh quû ranh(1) §õng ¨n thùc phÈm cã ho¸ chÊt LÊy ai ph¸ ho¹i ADN? Kh«ng ¨n rau tr¸i lÊy chi sèng? Ph­¬ng ph¸p Ohsawa: g¹o løt muèi mÌ ¢m d­¬ng qu©n b×nh ®­îc t¸i lËp Ng­êi th× kÕt qu¶, kÎ th× chª. G¹o, mÌ bÞ nhiÔm lu«n ho¸ chÊt B¶y hai tuæi Oshawa l×a ®êi Cã ng­êi thÞt c¸ chÐn tíi tÊp VÉn thä h¬n «ng: tuæi chÝn m­¬i! (1) TÕ bµo ung th­
 • 19. Theo «ng B¸ Tßng: ph¶i tuyÖt thùc Thøc ¨n dù tr÷: ®æi míi ngay B¹ch c¸u tr¸ng kiÖn thµnh lÝnh chiÕn T¹ng phñ nghØ ng¬i trong th¸ng ngµy. B¹ch cÇu cµng no cµng ]êi biÕng Thø lÝnh c«ng tö chØ ¨n ch¬i GiÆc ®Õn ch¹y dµi bá trËn ®Þa ChËm ch©n - qu©n ®Þch, tha hå x¬i. Cã ng­êi ghÎ lë m×nh h«i h¸m BÖnh viÖn da liÔu tr¶ chµng trai Anh em b¶o: thÝch g× chÐn nÊy NgÇm chuÈn bÞ mua chiÕc quan tµi. Ng­êi b¹n lµng bªn ®Õn m¸ch b¶o NhÞn ¨n, ch÷a ®­îc chøng nan y Ng­êi bÖnh nghe theo liÒn tuyÖt thùc Anh em khuyªn b¶o, vÉn n»m lú. NhÞn qu¸ m­êi ngµy bÖnh thuyªn gi¶m ThÞt da lµnh lÆn nh­ ngµy nµo S­íng qu¸, tung ch¨n anh vïng dËy Soi g­¬ng, s¸ng sña mÆt hång hµo. B¹ch cÇu lµ lÝnh c«ng tö bét NhÞn ¨n, ®e do¹ c¸c b¹ch cÇu ThÊy chÕt ®Õn n¬i chóng vïng dËy X«ng vµo giÕt ®Þch, b¶o vÖ ®Çu. B¹ch cÇu lµ nh÷ng lÝnh b¶n ®Þa BiÕt râ kÎ thï, hang æ ®©u Muèn sinh tån: kh«ng yÕu hÌn nhu nh­îc Sinh tö ra ®ßn, ®¸nh tr­íc sau. Khi ADN ®· tù ®iÒu chØnh LÝnh b¹ch cÇu khoÎ m¹nh hung h¨ng TÕ bµo ung th­ bÞ tiªu diÖt, Ph­¬ng ph¸p duy lý lµ nhÞn ¨n. 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 • 20. S­ phô C«ng Tö B¹c Liªu H¾c B¹ch (1) c«ng tö chÕt tõ l©u ¡n ch¬i ph¸ ph¸ch, tiÕng ®êi sau Ai ngê thêi míi, n÷ s­ phô V­ît lªn ®å ®Ö mÊy c¸i ®Çu. H¾c c«ng tö ®èt hai chôc ®ång Thiªu b¶y t¹ g¹o cña n­íc s«ng HiÖn giê b¶y t¹ g¹o th¬m, tr¾ng Cao l¾m còng h¬n chôc triÖu ®ång. Ta lµ ¸i n÷ quan cao cÊp KÐm g× H¾c, B¹ch cña B¹c Liªu Nh©n ngµy sinh nhËt ta tæ chøc Cao høng d©ng lªn: nµng ch¬i liÒu. Ta tÆng mçi ng­êi mét A cßng (xe m¸y sang) Gi¸ tr¨m triÖu ®ång cã g× ®©u Mêi b¹n tèn lu«n ®óng mét tû Có ch¬i s­ phô, quû thÇn sÇu. H¾c, B¹ch hai chµng cã sèng dËy Mau mua lÔ vËt r­îu cïng hoa B¸i l¹y t«n ta lµm s­ phô Hµ thµnh ai d¸m, s¸nh cïng ta? 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439 (1) Hai chµng B¹c Liªu
 • 21. Cuéc t×nh l·ng m¹n Cô Tom Shovelton ng­êi Anh vµ bµ Joan Hai vî chång nhµ l·o Tom, Joan Yªu nhau l·ng m¹n nhÊt thÕ gian Bµ cô t¸m ba, «ng t¸m b¶y VÉn vÊn quýt nhau thêi trÎ m¨ng. H¬n s¸u m­¬i n¨m, tõ lóc c­íi Mçi ngµy «ng tÆng mét b«ng hång ¤ng h«n bµ l·o tr­íc khi ngñ S¸ng mai thøc dËy, n¾ng bªn song! Kh«ng thiÕu kh«ng thõa: h«n vµ hoa H¹nh phóc t×nh yªu, «ng tÆng bµ §¸m c­íi kim c­¬ng võa tæ chøc B¹n bÌ hµng xãm rén tiÕng ca. 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 • 22. Khæng Tö khãc l©m ly (24/8/2009 §¹i häc N«ng l©m Thµnh phè Hå ChÝ Minh) §øc Khæng Tö mµ sèng l¹i ®­îc Nghe chuyÖn thÇy Dòng(1) bÞ häc trß Mang thau a xÝt t¹t vµo mÆt Ch¾c ngµi th­¬ng c¶m, lªn c¬n ho. ChuyÖn x¶y ra t¹i §¹i häc N«ng L©m Tªn TrÇn V¨n Thanh ®eo khÈu trang B­ng thau a xÝt t¹t thÇy Dòng A xÝt tung toÐ ch¶y lan trµn. M­êi ba sinh viªn bÞ báng nÆng §­a vµo cÊp cøu ë §a khoa Nh¸c l­êi biÕng häc Thanh nhiÒu nî Thi háng Anh v¨n vµ chuyªn khoa. Tªn Thanh bÞ b¾t, ®¹o ®øc suy Ch¼ng hiÓu h¾n ta suy nghÜ g× T«n s­ träng ®¹o, cßn hay mÊt? Väng hå Khæng Tö khãc l©m ly. 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439 (1) §Æng H÷u Dòng
 • 23. B¾t sãi trong rõng §éi truy n· b¾t Th¶o Pin Sµi - Hµ Giang, 2006 Th¶o P×n Sµi g©y ra vô ¸n Råi lÆn mÊt t¨m trong rõng s©u Hµ Giang trïng ®iÖp nhiÒu hang hèc Sãi hang Èn nÊp tËn n¬i nµo? Sµi mang theo sóng råi bá trèn Nói rõng h¾n thuéc nh­ bµn tay M­êi n¨m t×m kiÕm ®Òu v« väng Trinh s¸t ®Õn ®«ng, h¾n lÈn t©y. Rõng VÞ Xuyªn s¾n ng« bÞ trém Vô ¸n më ra mét con ®­êng ThiÕu Kh¾c H­ng ®­îc giao nhiÖm vô C¶i trang dÊu sóng, lµm rÉy n­¬ng. Hang ®¸ cña Sµi ngän nói cao Cã ba cöa ngâ ®Ó ra vµo S¸ng ®øng cöa hang quan s¸t ®Þch §ªm vÒ lÈn trèn tËn ng¸ch s©u. Hai lÇn ph¸t hiÖn cã dÊu ch©n LÇn ba s¨n ®uæi con sãi hoang Tr­ît ch©n s¾p ng· xuèng vùc th¼m §ång ®éi n¾m tay kÐo lªn dÇn. Cuéc vËt lén nhau trªn nói ®¸ Ng­êi rõng c« thÕ bÞ khãa tay Sãi hoang gôc ®Çu tr­íc toµ ¸n §Òn téi cho d©n: ¸n tï ®µy. 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 • 24. GiÊy phÐp chuÈn chøng sinh ChuyÖn cña Trung Quèc C¸i thêi sinh ®Î cã kÕ ho¹ch Trung Quèc ®Ò ra "chuÈn chøng sinh" Mang thai kh«ng cã giÊy ®¨ng ký Hä kh«ng c«ng nhËn lµ con m×nh. Kh«ng ®­îc khai sinh, kh«ng hé khÈu Bao ®iÒu rµng buéc lÊy con ng­êi LÖ Quyªn - Vò Hång trong nghÞch c¶nh Con võa sinh ra, chÕt trong n«i. Hai ng­êi yªu nhau ch­a ®¨ng ký §Õn kú sinh në nhµ hé sinh Hä b¶o: con c« ®· chÕt ng¹t Tr¸i tim bµ mÑ n¸t tan tµnh. Bao lÇn thô tinh kh«ng kÕt qu¶ BÖnh viÖn §a khoa xem hå s¬ LÇn ®Î ®Çu tiªn: con vÉn sèng Tin ®au khñng khiÕp, qu¸ bÊt ngê. LÖ Quyªn n¨m Êy sinh con trai Kh«ng giÊy kÕt h«n: ph¶i huû thai "ChuÈn chøng sinh" giÊy phÐp kh«ng cã BÖnh viÖn hót dÞch ch¸u bÐ trai ? Hai phót sau ch¸u bÐ l×a ®êi LÖ Quyªn ngÊt lÞm, hìi con ¬i ThiÕu chuÈn chøng sinh con ph¶i chÕt Tµn ®éc nµo h¬n ë câi ®êi ? 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 • 25. GiËn vî ChuyÖn ë Trïng Kh¸nh - Trung Quèc ChiÕc tµu nhÑ lít trªn D­¬ng Tö Chång vî «ng Ch©u ®øng boong tµu Cuéc du ngo¹n ch¼ng hÒ vui vÎ Bµ Ch©u to nhá cø cµu nhµu. MÊy lÇn b¶o vî vî ch¼ng im Bùc m×nh tr¸nh vî «ng b­íc lªn Lêi nãi cuèi cïng tr­íc khi nh¶y Van bµ, t«i muèn mét phót yªn. ¤ng lao m×nh xuèng dßng s«ng tr¾ng Bµ Ch©u hèi hËn véi kªu la ¤ng Êy bùc t«i nªn tù vÉn Cã ai gióp ®ì, cøu «ng ta. "Cøu hé" véi vµng th¶ phao b¬i ChiÕc tµu t¾t m¸y, n­íc vÉn tr«i Hä nh×n s«ng réng thÊy «ng l·o B¬i ®· ®Õn bê, miÖng t­¬i c­êi. Hä l¹i gÆp nhau trªn boong tµu M×nh ¬i, em høa ch¼ng cµu nhµu N­íc m¾t bµ r¬i trªn tãc l·o §õng ®Ó tim em, ph¶i quÆn ®au? 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 • 26. Ho¹ tõ con c¸i Con lµm ¨n thua lç Nî mÊy tû ng­êi ta S¸ng nay chñ nî ®Õn Lò l­ît x«ng vµo nhµ. Con nî bè mÑ tr¶ Vµng b¹c ®©u x× ra Ch¼ng yªn víi t«i nhÐ Kh«ng th× . . . n¸t cöa nhµ. Bao tiÒn vµng trong tñ KÎ ®Õn tr­íc giËt, dµnh Ng­êi ®Õn sau trèng rçng L¹i næi c¬n tam bµnh. HÕt trËn s¸ng, bµ chuån Sî trËn chiÒu, m¸u tu«n ¤ng vÒ bao ng¸n ngÈm Ho¹ ®©u gÆp gi÷a ®­êng. C«ng cøu nh©n, ®é thÕ Bèc thuèc cøu ng­êi nghÌo Nhµ gÆp c¬n m¹t vËn PhËt ®©u? ch¼ng xuÊt chiªu. ¤ng th­¬ng con trÎ d¹i UÊt hËn tù trong lßng Th­¬ng bµ th©n giµ yÕu N¸t lßng tr­íc b·o gi«ng. M¸u trµo lªn: ®ét tö S«i tù tr¸i tim giµ ThÇy thuèc kiªm thi sÜ Chµo vÜnh biÖt chóng ta. 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 • 27. Cuéc chia tay kh«ng hÑn Tõ m¸i tranh x­a tr­êng Kü thuËt Nöa thÕ kû qua, ai mÊt cßn Ng­êi lªn néi ngo¹i, ®Çy con ch¸u Ng­êi vÒ c¸t bôi víi n­íc non. Nh÷ng m¸i ®Çu xanh, giê ®iÓm b¹c Ch¼ng cßn nghe kÎng, b¸o c¬m tr­a Tr­êng vÒ Phó Thä, thay ®æi chñ §åi cä rõng th«ng, mÊy rÆng dõa. H¬n n¨m m­¬i b¹n giê v¾ng bãng ChØ cßn l­u l¹i h×nh ¶nh th«i Cã ai vÒ Nam cho t«i göi T©m t×nh th­¬ng nhí, b¹n Ph­¬ng trêi. Chia tay h«m nay, råi m·i m·i Tao phïng khã hÑn, b­íc ®­êng ®êi, CÇu chóc gia ®×nh trßn h¹nh phóc An khang tr­êng thä, sèng vui t­¬i. 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 • 28. Nh÷ng bøc tranh c¸t TriÓn l·m 22.8.2009 ®­êng Hïng V¬ng Nh÷ng bøc tranh c¸t tr¾ng ãng ¸nh c¸c s¾c mµu NghÖ nh©n ý Lan vÏ L­u l¹i cho ®êi sau. §éc ®¸o kh«ng cÇn nhùa VÉn dÝnh kÕt thµnh tranh C« vÏ ch©n dung B¸c Cïng §¹i t­íng hïng anh(1). Nh÷ng h¹t c¸t v« tri Thµnh r©u, tãc, l«ng mi C¸t nghÖ nh©n tuyÓn lùa Thµnh mü n÷, cung phi. C¸t Qu¶ng B×nh, h¶i ®¶o C¸t Ba V×, Nha Trang Thµnh bøc tranh tuyÖt s¾c D­íi bµn tay ý Lan. 13/9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439 (1) §¹i t­íng Vâ Nguyªn Gi¸p
 • 29. Kû lôc sinh con Nadya Suleman, Mü Trang sæ gui-nÐt trong n¨m qua MÑ Mü sinh con ®­îc nhËn quµ Bµ ®Î mét lÇn t¸m (8) ®øa bÐ G¸i, trai lÇn l­ît tù chui ra. Kû lôc cña bµ bÞ ph¸ vì N¨m nay bµ mÑ Tunisi Thô tinh èng nghiÖm siªu ©m thö S¸u trai, s¸u g¸i nh­ chim ri. Chång lµ M¸c-v©n lªn ph¸t biÓu Hy väng vî m×nh ®Î sinh ®«i Ai ngê chen nhau m­êi hai ®øa Mõng vui, chê ®îi chóng chµo ®êi. ChÝnh phñ lÖnh cho Bé Y tÕ Cö ng­êi theo dâi thËt th­êng xuyªn Kªu gäi nh©n d©n tuú tµi lùc Gióp cho con, mÑ ®­îc vu«ng trßn. 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 • 30. C¸ thÇn suèi Ngäc (CÈm L­¬ng, Thanh Ho¸) TruyÒn thuyÕt vÞ thÇn thê ®Òn Ngäc Lµ mét chµng R¾n rÊt oai phong Thuû qu¸i bao lÇn ®µ xuÊt hiÖn LËt thuyÒn ch×m ®¾m, nuèt ng­ d©n. Chµng R¾n to dµi ®Õn ®óng lóc X«ng vµo thuû qu¸i: trËn giao tranh Ba con thuû qu¸i bông ph¬i tr¾ng M¸u tu«n suèi Ngäc lîm mµu tanh. §Òn thê chµng R¾n d©n x©y dùng Th¶ ®µn c¸ nhá ®Ó nu«i chµng Chµng ®· thµnh thÇn kh«ng ¨n c¸ C¸ ®· theo thÇn, sèng trong hang. Ban ngµy ®µn c¸ t¾m n¾ng s¸ng N­íc ch¶y xu«i dßng, c¸ quÈn quanh Ch¼ng ai ®¸nh b¾t ®µn c¸ quý D©n lµng yªu c¸, th¶ thøc ¨n. Th¸ng ngµy ®µn c¸ trong suèi Ngäc S¸ng ra t¾m n¾ng, chiÒu vÒ hang Ng­êi ®Õn tham quan ®«ng nh­ héi C¸ thÇn suèi Ngäc l¹ thÕ gian. 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 • 31. T¹o s­¬ng mï thµnh m­a T¹o s­¬ng mï thµnh m­a §øc - Kai Tiedemann, Annu lummerich §Êt n­íc Peru l­îng m­a Ýt D©n th­êng lÊy n­íc ë S«ng B¨ng (Andez) Ng­êi ®«ng, dßng n­íc thu hÑp l¹i §­êng xa mua b¸n n­íc: c¹nh tranh. Gi¸ n­íc s¸u lÇn h¬n chç kh¸c D©n vÉn bá tiÒn sî chÕt kh« Hai nhµ b¸c häc gèc ng­êi §øc TËn dông s­¬ng mï, t¹o n­íc m­a. S­¬ng ë Th¸i B×nh D­¬ng ®æ vÒ Mét n¨m t¸m th¸ng høng s­¬ng khuya TÊm l­íi gi¨ng ngang thu s­¬ng xuèng Hy väng nhiÒu n¬i, thËt trµn trÒ. 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 • 32. ë tï v× c¸i ng¸p (ChuyÖn cña Mü) Clinton ®ang ngåi nghe xö ¸n Téi ph¹m chÝnh lµ ®øa em trai LuËt s­, ch¸nh ¸n bµn s«i næi B¸n mua ma tuý, chuyªn ¸n dµi. Ng­êi th× buéc téi, nªu lý do LuËt s­ c·i l¹i, tiÕng nhá to, Ch¸n qu¸ Clinton më måm ng¸p Ng­êi nghe c­êi ré, nh­ chuyÖn ®ïa. Ch¸nh ¸n ®ang ®äc tê buéc téi Nghe tiÕng ng¸p to, vang héi tr­êng KÕt luËn: Clinton muèn khuÊy ®¶o Buéc tï s¸u th¸ng, ¸ch gi÷a ®­êng. 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 • 33. ChiÕc cèc b¹c §oµn lÜnh viÔn chinh vµo Ai CËp Suèt mÊy th¸ng tr­êng bông cø ®au ThÇy thuèc ch÷a råi l¹i t¸i ph¸t Nguyªn nh©n ch¼ng hiÓu bëi v× ®©u. Cïng uèng chung nguån, cïng chung sèng D©n vÉn t­¬i vui, ch¼ng bÖnh t×nh M·i m­êi n¨m sau, hä míi hiÓu ChiÕc cèc b»ng b¹c, cã kh¸ng sinh. D©n sèng nghÌo nµn, nh­ng chÐn b¹c Kinh nghiÖm truyÒn ®êi tù «ng cha D©n m×nh c¶m cóm khi c¹o giã VÉn dïng ®éc b¹c, hót ®éc ra. 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 • 34. ChiÕc giÇy ®ãn tæng thèng Bush (2008) ChiÕc giÇy bay ®Õn ®Çu tæng thèng Bush nÐ sang bªn, giµy l­în qua Irak ®ãn tiÕp tæng thèng Mü Nµo ngê sù cè ®· x¶y ra. Héi tr­êng chÕt lÆng, c¶nh s¸t ®Õn Cßng tay ng­êi nÐm nhèt nhµ giam Nhôc nh· thay nguyªn thñ n­íc Mü UÊt huËn ng­êi d©n ®· ngËp trµn. Toµ h×nh tuyªn ¸n ba n¨m tï Sau nhê can thiÖp cña luËt s­ Phãng viªn Irak mét n¨m téi NÕu lµ lùu ®¹n, h¾n tµn ®êi. 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 • 35. ChÝ phÌo s«ng n­íc §o¹n S«ng Hång: H­ng Yªn - Hµ Néi Nh÷ng tªn trém c¾p l¾m ranh ma TËp häp thµnh ®oµn n¨m, b¶y ®øa L­íi r¸ch trªn s«ng, kÐo gi¨ng ra. Ph× phÌo ®iÕu thuèc chê bÉy sËp Tµu vËn chuyÓn hµng, chuyÕn ng­îc xu«i Tµu v­íng l­íi gi¨ng, chóng la ã Bao thuyÒn xóm l¹i, tiÕng kªu trêi. TiÕng than tiÕng thÐt ®ßi ®Òn l­íi GËy géc, dao g¨m s½n bªn h«ng Mét lò ChÝ PhÌo, la ¨n v¹ Chñ tµu khèn ®èn, däc s«ng Hång. ChÝ PhÌo Vò §¹i ch¼ng ai b¾t ChÝ PhÌo "l­íi r¸ch" gÆp c«ng an §«i lÇn ¨n v¹ thu vµi triÖu Cuèi cïng bãc lÞch xã nhµ giam. 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 • 36. S­¬ng khãi hµ thµnh Hµ thµnh l·ng ®·ng, mµn s­¬ng khãi HÌ vÒ oi bøc vÉn ch­a tan Tr¾ng ®ôc mét mµu, nÆng h¬i thë B¸o chÝ tuyªn truyÒn: khèi r¬m lan. Hä b¶o n«ng d©n ®èt r¬m r¹ Bay tõ ®ång ruéng ®Õn néi thµnh TiÕn sÜ m«i tr­êng võa tiÕt lé pH rÊt thÊp trong mï lan (5 - 5,5%). KÕt luËn cho r»ng: m­a a xÝt Quang ho¸ khãi s­¬ng: tiÕng m«i tr­êng NO, CO, SO trong kh«ng khÝ Nhµ m¸y, xe cé t¹o mµn s­¬ng. §éc h¹i, khãi phun t¹o a xÝt Hµ thµnh « nhiÔm kh¸ nÆng nÒ Th¨ng Long xuÊt hiÖn mµn s­¬ng khãi Ch¼ng cßn th¬ méng khi chiÒu vÒ. 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 • 37. §µn x¶ t¾c vi d©n (Do bµ TrÇn ThÞ TuyÕt Nga ë lµng nghÒ x· An Phó, Cñ Chi, Thµnh phè Hå ChÝ Minh) Bµ Nga m­êi t¸m n¨m san lÊp §Çm lÇy chi chÝt c¸c hè bom C¸ kh«ng b¬i léi, lóa kh«ng mäc X©y dùng lµng nghÒ "Mét tho¸ng ViÖt Nam" Trong lµng nghÒ cã "§µn x¶ t¾c" Héi tô hån thiªng cña nói s«ng Nhµ Lý dÇu tiªn x©y dùng n­íc LËp "§µn x¶ t¾c" ë Th¨ng Long. Khi ®µn x¶ t¾c ®­îc khai quËt Bµ kÝnh cÈn xin n¾m ®Êt thiªng, Trén ®Êt tõ Cµ Mau - Lòng Có Cïng n­íc x©y ®µn "x¶ t¾c vi d©n" Tãc bµ giê ®©y ®· ®iÓm b¹c Gãp h»ng tr¨m tû x©y lµng nghÒ Cuéc ®êi g¾n bã víi ®Êt thÐp Cñ chi chiÕn ®Êu gi÷ lµng quª. Ba cäc B¹ch §»ng dùng tr­íc ngâ H­¬ng trÇm th¬m ng¸t "§µn vi d©n" Bµ TuyÕt Nga, lßng trung, th¬m th¶o X©y ®µi t­ëng niÖm c¸c tiÒn nh©n. Nh÷ng ng­êi ®· ng· v× ®Êt n­íc Tù ngµn x­a vµ c¶ mai sau Nh÷ng ng­êi cèng hiÕn c¶ tuæi trÎ X©y nªn n­íc ViÖt ®­îc m¹nh giÇu. 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 • 38. Pháng bµi mçi tuÇn cã mét ngµy say (Cña NguyÔn-M¹nh-Chu) Mçi tuÇn cã mét ngµy say Say l¨n say lãc c¶ b¶y ngµy S¸ng uèng lai rai vµi xÞ ®Õ ChiÒu vÒ c¹n thèng nh¾m gµ quay. R­îu tõ h­¬ng lóa, trén h­¬ng ng« Men ñ l¸ rõng cÊt quanh bå Rõng ph¹t o»n dao, bæ vÑt cuèc MÖt nhoµi ví r­îu, l¹i c¹n vß. Say ®æ tiÕng khÌn, say ¸nh m¾t Anh dÝu ch©n em b­íc xuèng ®åi T¾t n¾ng, hoµng h«n mµu tÝm t¸i M«i em t×m gÆp, cÆp m«i t«i. MÌo V¹c - §ång V¨n - rõng sái ®¸ Quanh n¨m r­îu ñ vµi thóng ng« Còng ®ñ h¬i men, say tuý luý Quªn ®i cùc nhäc, tõng phót giê. 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 • 39. BÝ Èn cña Vò Träng Phông Vò Träng Phông nhµ v¨n hiÖn thùc L×a ®êi, cßn l¹i ¸ng v¨n hay, Sè ®á, Vì ®ª, Døt t×nh, Gi«ng tè S¸ch in b¸n ch¹y theo th¸ng ngµy. Vò Träng Phông chÕt trong nghÌo khæ Cã ng­êi m¹o nhËn lµ con trai H¾n ë Sµi Gßn d©n nghiÖn ngËp Dïng danh Träng Phông, g¹t tiÒn xµi. L¹i cã ng­êi xa x«i ë Mü Vò Träng Khanh gäi Phông lµ cha ThËt gi¶ lµm sao mµ biÕt ®­îc ADN chÝnh x¸c, sÏ chØ ra. Hä nhËn lµm g× nhµ v¨n khæ Sinh thêi kiÕm sèng, nhÆt tõng ®ång Gia tµi cßn l¹i lµ danh tiÕng Kh«ng theo nghiÖp bè, nhËn b»ng kh«ng. 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 • 40. Cuéc thö nghiÖm thó vÞ Mét ng­êi Anh quèc ®Ó m¸y ¶nh Trªn ngän nói cao vïng Tri-f©n Anh muèn thö xem ®é tin cËy Con ng­êi cßn cã tÝnh gian tham! M¸y ¶nh cña anh lo¹i ®¾t tiÒn Cã ghi mÈu giÊy: mêi b¹n hiÒn Cø chôp ¶nh xong råi ®Ó l¹i Kho¶nh kh¾c s­íng vui, phót thÇn tiªn. Ba m­¬i ng­êi lÊy m¸y chôp ¶nh Råi ®Ëy ni l«ng tói treo c©y Sau bèn ngµy n÷a, anh trë l¹i Phim ®· chôp xong, m¸y cßn ®©y. Con ng­êi ch¼ng ph¶i, tham lam c¶ Tèt xÊu lÉn nhiÒu ë thÕ gian Thö nghiÖm chµng P«n ë Anh Quèc Cã ai lÆp l¹i, ë ViÖt Nam? 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 • 41. Sè phËn do trêi ¤ng l·o ®Õn ®©y tõ xø NghÖ D¾t th»ng ch¸u nhá d¸ng xanh xao BÖnh viÖn B¹ch Mai vµo buæi kh¸m BÖnh nh©n tr«ng ngãng, kÎ ra vµo. Thêi kh¾c chËm qua råi ®Õn l·o §­a th»ng ch¸u nhá gÆp l­¬ng y B¸c sÜ kh¸m xong, ph¸n n»m viÖn KhÝ huyÕt ch¼ng th«ng, bÖnh l¹ kú. Tê phiÕu, hä tªn cã ghi râ Sè tiÒn nhËp viÖn: n¨m triÖu ®ång ¤ng l·o ®äc xong, hái ng­êi c¹nh B¸c ¬i ? xem gióp, t«i nhÇm kh«ng? Ng­êi ngåi c¹nh l·o, kiÓm tra phiÕu Cô ch¼ng nhÇm d©u, cô «ng ¬i TiÒn ®ãng thuª gi­êng, mua thuèc chÝch NÕu ch¸u n»m ®©y, nöa th¸ng trêi. Ng­êi ta thu tr­íc, sau thanh to¸n V× cô lµ ng­êi ë tØnh xa ¤ng cô lÆng ng­êi, m¾t rím lÖ Ch¸u ¬i, «ng ch¸u trë l¹i nhµ. C¶ nhµ gom gãp h¬n triÖu ®ång Lµ c¶ gia tµi cña bÇn n«ng TiÒn ®©u ch¹y ch÷a cho ch¸u nhá Sè phËn do trêi, ch¸u biÕt kh«ng? 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 • 42. TiÒn lµ…tiªn, phËt Tiªn, PhËt, thÇn linh cña t«n gi¸o Cã bao giê cøu ®­îc ai ®©u Liªn X¤ thêi kú s¾p tan r· (1996) Cã th¾p h­¬ng th¬m, ®Ó khÊn cÇu. Gi¸ dÇu xuèng thÊp, ng©n khè rçng TiÒn l­¬ng ch¼ng cã ph¸t c«ng nh©n D©n t×nh nhèn nh¸o, s¾p ®æ vì Chi nÆng h¬n thu, lÖch c¸n c©n. Yelsin cÇu cøu tæng thèng Ph¸p Jacque Chirac vµ Helmót-c«n Thñ t­íng §øc ra tay viÖn trî Lµm ¨n kh¸ gi¶ sÏ tr¶ h­ên. Yelsin ®· høa tr­íc toµn d©n Nî nÇn chi tr¶ tr­íc th¸ng n¨m §øc cho Nga m­în ba tû r­ìi (®«) Cïng mét tû n¨m (1,5) Ph¸p gãp phÇn. Yeltin ®­îc tiÒn nh­ sèng dËy Trang tr¶i nî nÇn, c¸c kho¶n chi Lªn ®µi tuyªn bè, tõ chøc sím Putin kÕ vÞ, më lèi ®i. 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 • 43. C¸i chÕt l©m sµng NguyÔn ThÞ NghÜa, B8 Thanh Xu©n B¾c M¸ NghÜa h»ng ngµy rao b¸nh ch­ng Cô chÕt l©m sµng ë Thanh Xu©n Ch¸u con quanh cô khãc nøc në Khèi phè mua hoa, tiÔn linh hån. Bçng th»ng ch¸u nhá, bËt kªu to Bµ sèng dËy råi, qu¸ s÷ng sê Con ¬i, mÑ gÆp ng­êi th©n cò ¤ng chång ®Çu cói trong giÊc m¬! "T«i nh×n thÊy râ ®oµn kÌn trèng" Bè mÑ, c¶ hai ®øa em trai §øng bªn s«ng réng ®ang vÉy gäi GiÊc m¬ ¸m ¶nh m¸ NghÜa hoµi. LÆn léi th©n cß lªn Trung du T×m l¹i ngµy x­a nhµ ven ®åi Ch¸u hä xa x«i... ®­a xem ¶nh Bè mÑ, hai em, ®óng ®©y råi. C¸i chÕt l©m sµng nhiÒu lÇn gÆp Gi¸o s­ Ph¹m Song gi¶i thÝch r»ng BÖnh nh©n sèng l¹i nhiÒu tr­êng hîp §iÖn t©m ®å kiÓm x¸c, míi ch«n. 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 • 44. MÆt tr¸i cuéc thi hoa hËu Nh÷ng cuéc thi hoa hËu Mü n÷ ®Õn kh¾p n¬i So nhau vÒ s¾c ®Ñp Vãc d¸ng lÉn tiÕng c­êi. Cã nh÷ng nµng lïn, xÊu VÉn ®i vµo vßng trong Qua ®ªm víi gi¸m kh¶o Råi míi ®­îc lät vßng. Chi vµi ba tr¨m triÖu §Ó mua mét c¸i danh Cã c« tiÒn võa mÊt Vßng ngoµi ®· ng· l¨ng ? Nã lõa råi nã lÆn C« t×m B¾c t×m Nam Con l­¬n chui ao thèi ¤m hËn... th«i còng ®µnh. 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 • 45. M¸y ATM N¨m tr­íc loa, ®µi thæi Çm Ü M¸y ATM tiÖn lîi v« song TiÒn göi, rót vÒ chØ cÇn thÎ §ì tèn thªm ng­êi, tÝnh mÊt c«ng. Ch¼ng ®­îc bao l©u, ng­êi than khãc TiÒn t«i chóng nã rót s¹ch tr¬n MËt m·, c¸ch nµo nã më ®­îc CÇn Th¬, Hµ Néi, c¶ Sµi Gßn. C¸c cô vÒ h­u m¾t mê, chËm Ch¼ng cÇn dïng thÎ ®Ó lµm chi Tr¶ l­¬ng trùc tiÕp t«i xin nhËn ¡n trém mËt (A.T.M) phiÒn phøc Ých g×? M¸y s¸ng chÕ ra cßn khuyÕt ®iÓm §· véi ®em dïng møc ®¹i trµ Trung Quèc võa råi ®· th«ng b¸o M¸y ATM th«ng minh h¬n ta. M¸y rót tiÒn tù ®éng nhËn mÆt BiÕt ®­îc chñ nh©n nã míi giao Ng­êi ®eo khÈu trang cïng kÝnh m¾t M¸y ngõng giao dÞch gäi c«ng an vµo. ATM th«ng minh ®ang nghiªn cøu Sau vµi n¨m n÷a míi ®em dïng Khæ chñ mÊt tiÒn do lé mËt Cã ai ®Òn l¹i chót g× kh«ng? 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 • 46. LuËt b¸n vî ë Ên §é Theo luËt “bÊt thµnh v¨n Ên §é” Ng­êi chång b¸n vî ®Ó lÊy tiÒn NÕu thÊy ch¸n ch­êng kh«ng muèn sèng LuËn cæ Ên §é ®­îc l­u truyÒn. N¨m nay h¹n h¸n ë Ultar MÊt mïa thãc g¹o ch¼ng lµm ra Hä ®µnh b¸n vî ®Ó m­u sèng, Mét tr¨m b¶ng Anh, rÎ th«i mµ! C¸c nµng ph¶n ®èi nh­ng c« thÕ Nhµ chång ®e do¹ ®¸nh träng th­¬ng C¸c nµng g¹t lÖ xa con, ch¸u CÇm nãn ra ngåi ë thÞ tr­êng! 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 • 47. Ng­êi ®µn «ng ma thuËt (Derren Brown, ng­êi Anh) C¸c C«ng ty xæ sè Anh kinh h·i Khi mµn ¶o thuËt trªn truyÒn h×nh Derren Brown biÓu diÔn §o¸n kÕt qu¶ sè rÊt tµi t×nh. M¸y sè ch­a quay Brown ®o¸n tr­íc (Sè 2, 1 1 , 28, 35... ) ba l¨m Ch÷ sè b¶ng ®en rÊt râ nÐt Kh¸n gi¶ nh×n lªn ®äc kh«ng nhÇm. M¸y quay kÕt qu¶ theo dù ®o¸n Trïng víi b¶ng ®en tr¨m phÇn tr¨m Tæng tiÒn chi tr¶ 2,4 triÖu b¶ng Kh¸n gi¶ vç tay hÐt Çm Çm. NhiÒu lÇn anh th¾ng sßng b¹c Nga LÇn nµy thi thè hÕt tµi ba ChÝnh phñ cÊm anh ch¬i xæ sè Trän ®êi, theo luËt cña quèc gia. 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 • 48. §¸m c­íi trong tang lÔ (ChuyÖn n­íc Mü) Smeka vµ Masong ng­êi Mü Quen nhau thuë nhá vµ sèng chung Gia ®×nh ®Çm Êm trong h¹nh phóc Nh­ng kh«ng ®¨ng ký ®Ó kÕt h«n. CËu trai kh¸u khØnh trßn b¶y tuæi BÊt h¹nh l×a ®êi v× n¹n tai Di nguyÖn cuèi cïng cña cËu bÐ "Bè mÑ c­íi nhau” ngay lóc nµy. Bè mÑ gËt ®Çu, con nh¾m m¾t Xe tang khuÊt d¹ng, ®Êt nghÜa trang §¸m c­íi linh ®×nh ®«i chång vî TiÖc r­înu chung vui, gi÷a xãm lµng. Chai r­îu s©m banh tíi mé con MÑ cha ©u yÕm ®Æt hoa hång Tõ nay con ®· mang hä bè Suèi vµng, con trÎ h·y yªn lßng. 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 • 49. Tªn ®Æt cho nhµ th¬ Ên (Rabindranad Tagore 1861-1941) Nhµ th¬ Ên Tagore sang Trung Quèc Nh©n d©n hå hëi ®ãn tiÕp «ng, Th¬ «ng cã mÆt trªn thÕ giíi Chu du thiªn h¹ kh¾p T©y - §«ng. Nh©n ngµy sinh nhËt s¸u m­¬i t­ Häc x¸ B¾c Kinh chóc thä ng­êi L­¬ng Kh¶i Siªu, nhµ th¬ Trung Quèc TÆng mét tªn riªng, hîp lÏ ®êi. Rabindanad lµ sÊm, mÆt trêi To¶ ¸nh vÇng d­¬ng kh¾p n¬i n¬i DÞch tiÕng Trung Hoa lµ ChÊn §¸n Thiªn tróc lµ Ên §é tù xa x«i. Tróc ChÊn §¸n tªn cña thi nh©n KÌm theo mét triÖn nhµ th¬ dïng CÇu nèi Trung Hoa vµ Ên §é C¸i n«i cæ kÝnh ë Ph­¬ng §«ng. 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 • 50. Nhµ t×nh b¸o Mü Lªn®ªn Lªn®ªn, t×nh b¸o chiÕn l­îc Mü Gióp Nhu, DiÖm gi÷ v÷ng ngai rång Thµnh c«ng t©m lý, h¾n khai th¸c Tin vµo thÇn bÝ, ng­êi Ph­¬ng §«ng. C¶ ®êi nghiªn cøu c¸c phong tôc C¸c n­íc M· Lai, Ên §é, Th¸i Lan Thiªn chóa,PhËt, Håi, bao ®¹o kh¸c Dïng khoa t©m lý t¹o chiÕn tranh. Nhí khi gi¶i phãng ®Êt miÒn B¾c Muèn ®¹o Thiªn chóa ®i vµo Nam Nhµ thê c«ng gi¸o ë Ph¸t DiÖm "§øc mÑ hiÖn h×nh" vÎ khãc than. Mµi dòa thuû tinh m¾t §øc MÑ Gãc c¹nh lµm cho d­íi nh×n lªn MÑ ®ang than khãc, ®«i dßng lÖ §¾m nh×n ®Ö tö, c¸c con chiªn. C¶ triÖu tÝn ®å Thiªn chóa gi¸o G¸nh gång theo mÑ xu«i vµo Nam Cha ®Î c¸i trß lõa bÞp ®ã Thñ ph¹m chÝnh lµ tªn Lªns®ªn. 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 • 51. Cê tang trªn ®Êt Mü 111912001 §¹i chiÕn thø hai trªn thÕ giíi §øc ch¼ng tÊn c«ng Mü bao giê Liªn X« vµ c¸c n­íc thiÖt h¹i Mü ®øng vßng ngoµi, bÐo th©n cß. Mü ngËm ®¾ng cay v× thÊt b¹i ChiÕn tr­êng miÒn Nam, trë gãt lui Hao tµi tèn cña nªn «m hËn LÇn ®Çu nhôc nh·, tiÕng ®Ó ®êi. Ai ngê Binladen t¸o b¹o C­íp m¸y bay hµnh kh¸ch tÊn c«ng §¸nh sËp Th¸p §«i Trung t©m Th­¬ng m¹i Thñ ®« New York s¸ng n¾ng hång. Binladen còng lµ t×nh b¸o Mü §· ®­îc ®µo t¹o ®ñ ch­¬ng tr×nh Chíp thêi c¬ c­íp m¸y bay d©n dông Phi c«ng c¶m tö, quyÕt hy sinh. Hai m¸y bay lao vµo tÇng gi÷a §ông sËp Th¸p §«i cña Huª Kú Khãi löa bïng lªn gi÷a ®Êt Mü Ba ngh×n ng­êi, giµ trÎ, ra ®i. ChÝnh phñ Mü kªu lªn: chèng khñng bè Loa ®µi c¸c n­íc hoµ giäng theo Bao lÇn lÝnh Mü c­íp n­íc kh¸c B¶o lµm nh©n ®¹o, gióp kÎ nghÌo. Tæng thèng lÊy ngµy trªn lµ ¸i quèc Ngµy nhí th­¬ng, phông sù nh©n d©n Cê tang ñ rò trªn ®Êt Mü GiÕt ng­êi, ho¹ b¸o: luËt qu¶ nh©n. 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 • 52. Khóc ca tr­êng hËn (ChuyÖn cæ Trung Quèc) V­¬ng Trung, cha ®Î ®«i kiÒu n÷ KiÒu Loan, KiÒu Ph­îng, hai ®o¸ hoa CÇm kú thi ho¹, th«ng kinh sö Sím tèi quanh nhµ víi mÑ, cha. KiÒu Loan n¾ng sím gÆp §inh Ch­¬ng Th¶ hån th¬ méng bªn mÐ v­ên Bèn m¾t nh×n nhau, «i xao xuyÕn Con tim rung ®éng mèi t¬ v­¬ng Nµng ®i, ®Ó l¹i sÇu trèng v¾ng Kh¨n tay v­¬ng vÊt bªn khãm hoa B¸u vËt tÆng chµng, mïi h­¬ng ®­îm Tho¸ng nh×n, tiªn n÷ mÊt d¹ng xa. GÆp ng­êi tí g¸i, ®i t×m kh¨n Trao giïm c«ng tö tê hoa tiªn Göi cho c« chñ dßng t©m sù T×nh th­ nµng nhÈm, d­íi m¸i hiªn. Cuéc t×nh ®«i trÎ nh­ bím hoa Tr¨ng s¸ng bªn nhau, m¸i tãc xoµ ¢n ¸i tr¨m n¨m lêi nguyÖn ­íc Mét lêi g¾n bã rÊt thiÕt tha Th¬ ho¹, ho¹ th¬ ®«i ngän bót Kim cæ hiÕm thay ë thÕ gian Hoa tiªn lui tíi nh­ b­ím l­în §«i tim chung nhÞp, giÊc méng vµng. Th©n phô §inh Ch­¬ng ®ang èm nÆng Gäi con trë l¹i bÕn s«ng quª NguyÖn ­íc cña ng­êi cã ch¸u néi Tõ gi· KiÒu Loan, trªn ®­êng vÒ Quªn mèi t×nh x­a, chµng c­íi vî LÊy c« g¸i ®Ñp vÑn s¾c tµi ¢n ¸i chiÒu nµo lµ dÜ v·ng, C« phßng mßn mái, nµng ®îi ai. Tin chµng xe mèi l­¬ng duyªn míi Nµng göi t×nh th­, göi lªn quan M­în d©y lôa tr¾ng, quªn sÇu muén MÑ cha nøc në, khãc KiÒu Loan. Quan nhËn ®­îc th­ b¾t §inh Ch­¬ng §ßn roi kÎ b¹c tr­íc ph¸p tr­êng M¸u thÊm bê vai, hån chÝn suèi, Khóc ca tr­êng hËn lÉn bi th­¬ng ! 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 • 53. D©ng th­ cøu cha (ChuyÖn cæ Trung Quèc) ThuÇn Vu ý lµm quan TÒ Trung Cã téi bÞ ®µy lªn Tr­êng An Lóc ®eo xiÒng xÝch «ng than thë Sao ch¼ng sinh trai ®Ó ®ì ®Çn. Nµng §Ò Oanh lµ con g¸i ót Theo cha ®µy ¶i c¶ hµnh tr×nh ViÕt ®¬n kh¸ng c¸o cïng quan phñ Cha t«i v« téi, xin b¸n m×nh. T«i lµm t«i tí cho quan phñ §Ó cøu cha t«i khái ngôc tï Vua nghe tha bæng ThuÇn Vu ý Gia ®×nh ®oµn tô tù mïa thu. Trai g¸i mµ chi, miÔn hiÕu th¶o §· d¸m b¸n m×nh ®Ó chuéc cha Nµng §Ò Oanh bÐ mµ chÝ lín Trai nµo d¸m s¸nh víi nµng ta? 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 • 54. Mét lêi c¶m ho¸ TrÇn Nh©n T«ng trÌo lªn Yªn Tö Tr­a hÌ nãng báng, n¾ng chãi chang Kh¨n gãi giã ®­a miÒn tho¸t tôc C¬m kh« mét n¾m, më hµnh trang? Hai tªn c­íp d÷ chËn nÎo v¾ng Bé hµnh, m·i lé, nép ra ®©y Kh¨n gãi b¹c tiÒn c¶ ¸o sèng Bän ta c¹n tói ®· mÊy ngµy. TrÇn Nh©n T«ng hiÒn tõ nh×n c­íp Ta bá hång trÇn lªn non cao Chót Ýt b¹c tiÒn, cïng tay n¶i C¸c ng­êi cø lÊy, cã lµ bao. Ta khuyªn c¸c ng­¬i nªn söa tÝnh Nh©n qu¶ luËt ®êi ch¼ng dung tha Cña phi nghÜa, sao giµu cã ®­îc Muèn sang giµu ph¶i tù søc ta. Bän c­íp nh×n nhau råi quay gãt Mét x©u tiÒn nhá, n¾m c¬m kh« ¤ng l·o lªn tu chïa Yªn Tö Mét lêi c¶m ho¸ thËt bÊt ngê. 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 • 55. QuyÓn sæ nî (ChuyÖn cña Lª Quý §«n) B¶ng nh·n Lª Quý §«n ®i sø ChiÒu n»m t¹m nghØ qu¸n biªn thuú Hoµng h«n tÝm t¸i, mµu u ¸m Biªn giíi l¹nh vÒ, tiÕng tõ quy. §Üa ®Ìn dÇu l¹c, tranh tèi s¸ng Sæ nî cán con ®Ó gãc bµn Buån t×nh «ng ®äc ®Çu ®Õn cuèi Ng­êi nî mét ®ång, kÎ n¨m ph©n. Ng­îc ®­êng «ng l¹i ghÐ qu¸n xa M¸i tranh ®æi míi, cßn bén bÒ Chñ qu¸n tiÕp «ng, chÐn trµ l¸ ChuyÖn vÒ ho¶ ho¹n thËt th¶m thª. Löa thiªu bµn ghÕ, con ch¼ng tiÕc ChØ buån sæ nî ®· thµnh tro Th«i ng­êi mau chãng t×m giÊy bót Ta sÏ phôc håi quyÓn sæ cho. Tõng con nî cò c¶ th¸ng, ngµy TiÒn chÌ, tiÒn b¸nh, thiÕu mÊy hµo Lª Quý §«n võa bu«ng ngän bót Chñ qu¸n ®äc qua, kinh ng¹c sao? Nî «ng ghi l¹i ®Òu ®óng c¶ Hä tªn ngµy th¸ng, c¶ sè tiÒn Ch¸u ®éi ¬n «ng, ®· cøu ch¸u Ch¾c lµ hång phóc, ta gÆp tiªn. 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 • 56. Nh÷ng n¨m th¸ng cuèi cïng cña vua Hµm Nghi ANTG sè4, 1212001 (Hµm nghi mËt 2411211943) Hµm Nghi chèng Ph¸p thêi niªn thiÕu M­êi ba tuæi cïng T«n ThÊt ThuyÕt, NguyÔn V¨n T­êng Len lái nói rõng: Hµ, B×nh, TrÞ Th¶o ra tê hÞch: "ChiÕu cÇn V­¬ng". Søc ta c« thÕ, ngµi bÞ b¾t Ph¸p nhö vinh hoa ®Õn dô hµng Hµm Nghi kh¶ng kh¸i c©u tuyªn bè §· bÞ tï, cßn g× cha mÑ, miÕu l¨ng" §µy ngµi cÇm cè ®¶o B¾c Phi Quanh n¨m sãng biÓn vç Çm Mong chuçi thêi gian, tiªu ý chÝ VÞ vua yªu n­íc, chÝnh Hµm Nghi. Ngµi ë ®åi cao, ngän El - Biar Vî chång ®Çu bÕp, cïng ng­êi n­íc nhµ Cö sang hÇu cËn «ng Vua trÎ Gi÷a ®¶o trïng d­¬ng, dËy phong ba. T­ëng nhí n­íc Nam, cè ®« HuÕ Phong c¶nh ngµi vÏ thËt nªn th¬ Nói Ngù, s«ng H­¬ng ®ªm tr¨ng s¸ng Mét chiÕc thuyÒn con, c« l¸i ®ß. S¸o, ®µn ©m nh¹c ngµi th«ng th¹o Hoµ theo sãng biÓn: ®¶o Alger Mét m×nh nhí l¹i thêi dÜ v·ng TÊu khóc nh¹c lßng, hËn t¸i tª. Gi¶n dÞ, cÇn cï nh­ ng­êi d©n V¸ may quÇn ¸o, nÊu c¬m ¨n C¸ c©u, hån th¶ theo thÕ sù §Êt n­íc Nam Ph­¬ng, b­íc th¨ng trÇm. Cã lÇn ngµi më chiÕc kh¨n gãi N÷ hoµng th­êng gäi "Gãi §«ng D­¬ng" ChiÕc ¸o v¶i th« b»ng såi, n¸i M¸u kh« thÊm ®Ëm ë chiÕn tr­êng.
 • 57. Ng­êi nghÜa sÜ giµ "T«n ThÊt ThiÖp” Tö trËn th©y n»m ë nói rõng ChiÕc ¸o m¸u loang, theo n¨m th¸ng Th­¬ng ng­êi b¸o quèc, ®· tËn trung. VÉn cã ng­êi khen vua B¶o §¹i TiÕng Ph¸p giái giang, s¨n b¾n tµi Hµm Nghi c­êi mØm: "Nã cßn giái ¡n ch¬i, tr¸c t¸ng, giái b¹c bµi". Ngµi cßn hái ®Õn "NguyÔn ¸i Quèc" "B¶n ¸n thùc d©n" cßn n»m ®©y ¤ng Êy cßn sèng ®Ó l·nh ®¹o LËt ¸ch thèng trÞ x©y t­¬ng lai. Ngµi giao «ng ¢u(1) thanh kiÕm b¸u T­îng tr­ng ®Êt n­íc, gièng Tiªn rång Khi nµo ®éc lËp mang vÒ n­íc Nã lµ linh khÝ cña nói s«ng. ¤ng chØ mäi ng­êi chiÕc mui c¸ng Theo «ng lÆn léi vïng nói rõng Con rång ch¹m næi, mê dÊu vÕt "T«i ng­êi bÊt lùc, ®Ó ho¹ vong". "T«i ng­êi oanh liÖt hay tª liÖt" Chua ch¸t biÓn kh¬i, thêi gian tr«i Nöa tØnh nöa mª, ngµi vÜnh biÖt Mé ngµi an t¸ng, trªn ®Ønh ®åi? ChiÕc quan tµi ®á vÏ ®«i Rång ChÇu nguyÖt d­¬ng v©y, m¾t s¸ng trong ¸o gÊm ®á t­¬i, kh¨n vµng ®éi B¶n nh¹c chiªu hån, väng ®åi th«ng? 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439 (1) NguyÔn H¶i ¢u, Th­îng uý Q§NDVN (1954)
 • 58. Nh÷ng ngµy lËn ®Ën cña Ng©n Giang thi sÜ Tªn thËt §ç ThÞ QuÕ, b·i Phóc T©n Bµ ë S«ng Ng©n xuèng hång trÇn L¹c vµo c¸t bôi v­íng tÊm th©n Th­îng ®Õ l­u ®µy vµo bÓ khæ Lao ®ao, lËn ®Ën kiÕp trÇm lu©n. V¨n th¬ l·ng m¹n, ch¼ng ai dïng Dï lµ quÐt r¸c héi nhµ v¨n Kh«ng tem, kh«ng phiÕu n»m thÊt nghiÖp TiÓu th­ kiÕm cñi, ®æi c¬m ¨n. S«ng Hång cuén ch¶y, chiÕc thuyÒn con Lªnh ®ªnh sãng n­íc: cuéc sèng mßn Mét ®¸m con th¬, chång vÜnh biÖt Ng©n Giang duyªn nî víi S«ng Hång? Søc tµn Êm n­íc b¸n vØa hÌ Sù ®êi suy ngÉm thËt t¸i tª Mét chÐn chÌ xanh, mét ®iÕu thuèc Theo m©y, n­¬ng giã, Ng©n Giang vÒ? 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 • 59. §Üa bay Nga (UFO) §Üa bay xuÊt hiÖn thÕ kû tr­íc §· lµm ®iªn ®¶o Mü vµ Anh Siberi lÇn nµy xuÊt hiÖn (15/2/2009) §­îc tËn m¾t nh×n: c¸c c«ng d©n. §é cao UFO trªn ngh×n mÐt To, dµi b»ng c¶ chiÕc Boing. Bµi b¸o ®­a tin, kü s­ tr­ëng Saratov chÕ t¹o thµnh c«ng. Shkin nghiªn cøu ®Üa bay EKIP Ph­¬ng ¸n ngµy cµng hoµn chØnh h¬n Nh¾c l¹i thêi Liªn X« tan r· Kinh phÝ t×m ®©u ®Ó hoµn thµnh. Saratob vµ Shkin lªn Moc-co-ba ThuyÕt phôc quèc phßng, chi vèn ra TiÒn b¹c kh«ng vÒ n¬i nghiªn cøu Bùc m×nh, tin tøc «ng tung ra. Nghe tin Mü ®Õn ®­a ®iÒu kiÖn HÊp dÉn phØnh phê chµng Shkin ¤ng nµy ®Þnh ký nh­ng ®iÖn tho¹i MËt b¸o tin vÒ tõ Kjem-linh C¶ nhãm ©m th¸m ®Òu mÊt tÝch Th¶o nguyªn Siberi mªnh m«ng §Üa bay xuÊt hiÖn 250m (®­êng kÝnh) B¶y tr¨m c©y sè giê trªn kh«ng. SÏ lµ b¸ chñ trong t­¬ng lai §Üa bay Nga, hy väng trµn ®Çy Truy ®uæi ®Üa bay hµnh tinh kh¸c UFO h×nh trßn, l­ít giã m©y. 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 • 60. §¸nh bom mÆt tr¨ng (ANTD 2748, 1011012009) Mü vµ Nga phãng tµu vò trô Lªn tËn cung tr¨ng t×m n­íc dïng NhËn ¶nh göi vÒ tõ cung Qu¶n Ph©n tÝch nhiÒu n¨m, n­íc vÉn kh«ng. N­íc s¹ch rÊt cÇn cho sù sèng Tr­íc tiªn cung cÊp ®oµn phi hµnh L­u tró l©u ngµy trªn cung Qu¶n Mang tõ mÆt ®Êt: qu¸ gian nan Nasa(1) cña Mü rÊt t¸o b¹o Dïng c¶ tªn löa ®¸nh mÆt tr¨ng Tªn löa vò trô h¬n hai tÊn (2,2) VÖ tinh kÌm theo ®¸nh Qu¶ng Hµn, VÖ tinh th¶ xuèng h­íng phÝa Nam Tèc ®é 5600 dÆm giê Vô næ t­¬ng ®­¬ng hai tÊn thuèc (TNT) TrËn m­a ®Êt ®¸ thËt bÊt ngê. §Êt ®¸ vät lªn 6,2 dÆm Hái th¨m chó cuéi giÕng n­íc ®©u Ta h·y chê xem c¸c kÕt qu¶ Na sa cã lËp ®­îc c«ng ®Çu? 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439 (1) C¬ quan hµng kh«ng vò trô Mü
 • 61. Hai vÖ tinh sao ho¶ (Jonathan Swift, Anh) Trong tiÓu thuyÕt guliver du ký Nhµ v¨n Anh Jonathan T¶ vÒ kh¸m ph¸ c¸c thiªn thÓ ë Caputa, nhãm thiªn v¨n. Hai vÖ tinh nhá quanh sao ho¶ Phobos vµ Delmos, hä ®Æt tªn C¸i trong, ba lÇn ®­êng kÝnh c¸ch sao ho¶ C¸i ngoµi n¨m lÇn, tù xoay quanh. C¸c nhµ thiªn v¨n ®Òu ph¶n ®èi Cho D«-na-than phãng bót cµng M·i ®Õn n¨m mét t¸m t¸m b¶y (1887) Hall quay viÔn väng kÝnh th¸m cung tr¨ng. ViÔn väng kÝnh chØ ra kÝch th­íc(1) C¶ hai vÖ tinh ®· nªu trªn Kho¶ng c¸ch thËt sù còng gÇn ®óng Lµm sao ®o¸n ®­îc, Do-na-than? 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439 (1) Phobos c¸ch sao ho¶ 2177 (9230km) Pelmos c¸ch 6197 (12.400km)
 • 62. GiÊc m¬ phïng Long Biªn (TrÝch theo giÊc m¬ tiªn) §¹i ®øc tiªn «ng r©u b¹ctr¾ng §øng ë ®Çu gi­êng b¶o Long Biªn Ngµy mai cã kh¸ch: ch¸u NguyÔn XÝ Nhê vÏ s¬ ®å ë Thanh Ch­¬ng. Chi m­êi ba NguyÔn §×nh gia ph¶ Cè g¾ng lµm trßn, tèt nghe con. S¸ng sím tinh m¬, ngåi qu¸n n­íc §· thÊy ba ng­êi ®Õn tõ xa GÆp nhau vui vÎ, ch©m ®iÕu thuèc Ph¶i c¸c anh nhê vÏ chi m­êi ba. Bän hä ng¹c nhiªn, sao ®o¸n ®óng Chó häc chiªm tinh, tù thuë nµo. §¹i §øc tiªn «ng, ®ªm m¬ b¸o T«i ®ãn c¸c anh, nghiÖm chiªm bao. 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 • 63. Ba bøc ¶nh l·nh tô (Theo giÊc m¬ tiªn) §¹i §øc tiªn «ng, ®ªm m¬ b¶o Con lµm khung ¶nh M¸c-Llªnin VÏ lu«n ¡ng ghen, ba l·nh tô B¸c Léc Nam §µn, sÏ ®Õn t×m. Long Biªn y lêi cña §¹i §øc Mua khung cÆm côi vÏ tõng ng­êi M¸c - ¡nghen cã hµng r©u rËm Lª Nin ngò ®o¶n, miÖng mØm c­êi. Ba ngµy sau, cã ng­êi kh¸ch l¹ Ph× phµ Tam §¶o, chÐn trµ th¬m B¸c ë Nam §µn, tªn lµ Léc Kh¸ch l¹ nh×n Biªn, ®¸p lêi lu«n. Sao anh l¹i biÕt t«i lµ Léc Ch¼ng hÒ h©n h¹nh ®­îc quen nhau, Anh kÓ giÊc m¬ gÆp §¹i §øc Nhê vÏ l·nh tô, ®Õn lÇn ®Çu. 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 • 64. Chia ®«i sè tuæi D­¬ng vµ Liªn må c«i cha mÑ N­¬ng tùa vµo nhau d­íi m¸i lÒu BÝch Liªn èm nÆng cÇn tiÕp m¸u Ng­êi anh tay tr¾ng, lÊy tiÒn ®©u! May m¾n, anh em cïng nhãm m¸u Anh tiÕp cho em dßng m¸u hång Th¬ ng©y D­¬ng hái ng­êi b¸c sÜ ThÕ ch¸u cã sèng ®­îc hay kh«ng? B¸c sÜ nh×n em giäng tr×u mÕn Ch¸u cßn tån t¹i ®Õn tr¨m n¨m Mõng vui, chan chøa t×nh ©u yÕm Chia ®«i tuæi ®êi, em yªn t©m. 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 • 65. Lä thÞt lîn Nga CÇm tÊm b»ng tèt nghiÖp Gi· tõ ®Êt n­íc Nga Sibªri th¨m th¼m Ng­îc ®­êng trë l¹i nhµ. VÐ tµu cã chÝnh phñ TiÒn ¨n ®­êng kÌm theo Chi li trong tÝnh to¸n Cuéc sèng sinh viªn nghÌo. ThÞt lîn rang muèi tr¾ng Theo c«ng thøc B¸c Hå M¾m ruèc xµo s¶ ít Th­êng trùc trong ba l«. Muèi hai thÞt lîn mét (2/1) M­êi ngµy, tµu ch¹y suèt B÷a ®Çu nhai b¸nh m× Nh÷ng ngµy sau khã nuèt. C¸i mÆn thÊm ®­êng dµi Nh×n lä thÞt ng¸n thay Mang vÒ nhµ tÆng vî Nµng c­êi: dµnh t­¬ng lai. Quªn b½ng trong s¸u th¸ng Ngöi mïi vÉn cßn th¬m Muèi «m thÞt mÆn ch¸t NÊu canh rau chan c¬m 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 • 66. ¤ng giµ hÕt x¨ng ¤ng ®øng chê ai bªn ng· t­ Tr«ng vÒ xa th¼m m¾t thÉn thê Cã lÏ «ng giµ tõ tØnh lÎ B©ng khu©ng, d¸ng dÊp vÎ ®îi chê GÆp t«i chµo hái, «ng nãi nhá §­êng xa chÕt m¸y, ch¼ng cã x¨ng B¸c gióp cho t«i Ýt tiÒn lÎ Giäng «ng Êp óng, vÎ ng¹i ngÇn. ¤ng l·o thiÕu x¨ng, trêi s¾p tèi M­êi ngh×n, më vÝ ch¼ng lµ bao ¤ng ¬i, cÇm lÊy, bµ nhµ ®îi §­êng xa, cÈn thËn tr¸nh hÇm hµo. TuÇn lÔ tr«i ®i, con ®­êng kh¸c VÉn bãng d¸ng «ng, xin tiÒn x¨ng, M¾t t«i cßn tá, kh«ng nhÇm chø ? ¤ng l·o hÕt x¨ng, biÕt mÊy lÇn! 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 • 67. Mét hµo x«i s¸ng Quúnh Nga lªn t¸m tuæi S¸ng s¸ng ra xÕp hµng CÇm mét hµo, tem phiÕu Mua b¸nh m×, gißn tan. Quµ s¸ng cña c¸c ch¸u Vî chång ¨n c¬m rang Nhí l¹i thêi bao cÊp Lßng giµ ®Çy xèn xang. §¹p xe qua chç ch¸u Con hín hë vÉy tay Ba ¬i ba! Con ®ãi Mua hµo x«i ¨n ngay. Hµng b¸nh m× d»ng dÆc Mua cho ch¸u hµo x«i TiÒn trong tói c¹n kiÖt VÉn chiÒu con g¸i t«i. Xe võa ®Õn ®Çu ngâ Con g¸i ®· vÉy tay T«i vê rÏ lèi kh¸c MÆt con t«i xÞu ngay. §µnh quay l¹i nép thuÕ Mét hµo x«i: con t«i Nhí l¹i thêi bao cÊp Nçi khæ chung mäi ng­êi ? 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 • 68. PhÇn th­ëng ®Çu tiªn Ch¸u t«i lªn t¸m tuæi Võa b­íc vµo líp hai ChiÒu vÒ, ch©n ng­ìng cöa Tæ tr­ëng gäi: Ngäc Mai. B¸c trao ch¸u ph¸n th­ëng Héi khuyÕn häc ë ph­êng Ngäc Mai run run nhËn LÝ nhÝ lêi c¶m ¬n. Tê hai chôc mµu xanh Søc phÊn ®Êu quanh n¨m To¸n, V¨n cïng ®¹o ®øc Ch­a viÕt xong, ch­a n»m. Ch¸u h«n tê giÊy b¹c Mãn tiÒn nhá trong ®êi Høa ch¨m ngoan h¬n n÷a M¾t ch¸u t«i s¸ng ng­êi. 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 • 69. KÎ c­íp gÆp vâ s­ C©u chuyÖn x¶y ra ë n­íc Anh Cô giµ MichalskØ tuæi qu¸ tr¨m(1) §¬n c«i triÖu phó nhiÒu tiÒn b¹c Quen tªn GilÐt(2) cô ®· nhÇm. H¾n tù nhËn m×nh kiÕn tróc s­ Sãi giµ, gi¶ bé vÎ hiÒn tõ Cô mêi vÒ ch÷a hé èng n­íc ThÊy hiÒn, nhanh nhÑn ch¼ng lõ ®õ! Cø t­ëng cô giµ h¬n tr¨m tuæi, Trãi gµ kh«ng chÆt søc vãc ®©u Võa lÊy tói tiÒn cô gië bèc §Êm qu¶ nèc ao, tróng vµo ®Çu. Ch©n b­íc chÐo lªn vÆn c¸nh tay Tªn c­íp la to: con l¹y thÇy Cô tõng ®i lÝnh thêi thÕ chiÕn So g¨ng tØ thÝ trªn vâ ®µi. V« phóc cho mµy gÆp vâ s­ §µnh vµo bãc lÞch trong nhµ tï. 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439 (1) Michalski ë Oxford Anh, 100 tuæi (2) Stefren gillespie 47 tuæi
 • 70. Ngåi tï qu¸ h¹n L· T©n Sinh ph¹m nh©n §µi B¾c CÇm dao ®©m chñ lÊy tiÒn xµi Toµ ¸n nh©n d©n ®µ ph¸n quyÕt C­íp cã vò trang, lªn ¸n ngay! Xö tï chung th©n, Sinh kh¸ng c¸o Toµ ¸n phóc thÈm: t¸m n¨m tï Qu¶n gi¸o quªn ®i c¶ thêi h¹n Sinh ngåi qu¸ h¹n, n¨m n¨m d­. Qu¶n gi¸o kiÓm tra l¹i sæ s¸ch T©n Sinh qu¸ h¹n h¬n n¨m n¨m TÝnh to¸n båi th­êng h¬n n¨m triÖu(1) Ra tï h¾n bçng nªn giµu sang! 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439 (1) 5,13 triÖu Nh©n d©n tÖ
 • 71. Tæng thèng Mü nhËn gi¶i Nobel (9/10/2009) Gi¶i th­ëng Nobel hai ngh×n linh chÝn Barak Obama ®· v­ît qua 205 øng cö viªn ®èi thñ V× lËp kú c«ng cho n­íc nhµ. Thóc ®Èy ngo¹i giao trªn quèc tÕ Hîp t¸c hoµ b×nh víi n¨m ch©u T¹o kh«ng khÝ míi trong chÝnh trÞ C«ng t©n Tæng thèng ®¸ng ®øng ®Çu Phong trµo håi gi¸o ®­îc hµn g¾n Kªu gäi hoµ b×nh kh«ng h¹t nh©n Lµ tæng thèng thø ba n­íc Mü Vinh dù nhËn vÒ gi¶i Nobel. Rosewelt(1) ®Çu tiªn nhËn gi¶i Sau ®ã lµ tæng thèng Wilson(2) Hy väng lÇn nµy «ng Barak V× hoµ b×nh, cè g¾ng lµm h¬n! 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439 (1) Theodore Rosewell (1906) (2) Woodrow Wilson (1919)
 • 72. Ph­¬ng ph¸p ®iÒu trÞ ung th­ ANT§2748, 1011012009 Ung th­, mét trong tø chøng nan y BÖnh ch÷a ch¼ng thu kÕt qu¶ g× Ng­êi chÕt cßn nhiÒu, sèng th× Ýt Ng­êi m¾c bÖnh råi: chØ biÖt ly. C¸c nhµ khoa häc ë Anh Quèc Dïng h¹t nano nh­ nam ch©m Hót c¸c tÕ bµo cã ®éc tÝnh Ch¼ng lµm ¶nh h­ëng ®Õn xung quanh. C¸c h¹t Nano oxýt s¾t G¾n vµo kh¸ng thÓ t×m ung th­ HoÆc c¾m s©u vµo tÕ bµo gèc TÕ bµo ph¶n lo¹n ch¹y ®i ®©u? ThiÕt bÞ trÞ liÖu, nhiÖt ®iÖn tõ (MACH) Lµm t¨ng 5-6 ®é cho con ng­êi TÕ bµo ung th­ bÞ giÕt chÕt TÕ bµo lµnh lÆn vÉn th¶nh th¬i. Gi¸o s­ §¹i häc ë Lon-§on Cïng nhãm nghiªn cøu ®· lËp c«ng ThÝ nghiÖm l©m sµng ba n¨m tíi Hy väng ung th­ ®iÒu trÞ xong. 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 • 73. S¸ch vÒ bän SS (SocietÐ de Sport cña Mathow Philip Shiel, Anh) Bèn m­¬i n¨m tr­íc «ng Phi LÝp T¶ vÒ tæ chøc ë Ch©u ¢u Mang tªn S.S rÊt tµn b¹o TËp thÓ s¸t nh©n, kh¾p toµn cÇu. Hitler cÇm quyÒn lËp S.S X©y lß thiªu sèng ë Ba Lan TiÖp Kh¾c, Bun, Hung cïng Do Th¸i GiÕt ng­êi, thiªu sèng lÊy tro tµn. ChiÕn tranh thÕ giíi: §øc quèc x· GiÕt bao triÖu ng­êi dïng lß thiªu LÊy tãc lµm ch¨n, d­ thuéc vÝ Nhµ v¨n ®o¸n tr­íc, hay nãi liÒu? 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 • 74. Minh h«n TËp tôc cæ hñ cña Trung Quèc Tµo Xung - con trai cña Tµo Th¸o BÖnh tim, ®ét tö l×a trÇn gian Tµo Th¸o xãt th­¬ng v« cïng tËn Chµng trai ch­a vî, ®êi ®· tµn. Lµng bªn, th¸ng sau cã ng­êi chÕt C« g¸i hä Ch©n cßn trinh nguyªn Tµo Th¸o cö ng­êi ®Õn th­¬ng l­îng Hîp h«n trai g¸i cho ®«i bªn: §¸m c­íi "Minh h«n" ®­îc tæ chøc Hai chiÕc quan tµi n»m c¹nh nhau MÑ cha, hai hä cïng chøng kiÕn C¸i x¸c chµng rÓ c¹nh x¸c d©u ? TËp tôc rîn ng­êi l¹i t¸i diÔn Lý Long Sinh b¸n hoa ë lÔ tang Mua x¸c n÷, nam ®Ó hîp t¸ng Theo thôc ngh×n xa c¸ch ngµn n¨m. Chóng giÕt c¸c c« ®i l¹c lâng B¸n x¸c hîp h«n ®¾t tiÒn h¬n Trung Quèc ®· cã tµu vò trô VÉn cßn tån t¹i chuyÖn Minh h«n? 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 • 75. Bµi häc ®Çu tiªn §Êt n­íc ta "Rõng vµng biÓn b¹c" Tõ Nam Quan ®Õn mòi Cµ Mau Bµi häc thÇy, c« gi¶ng thêi tr­íc Suy ®i ngÉm l¹i mµ thÊy ®au! NÕu n­íc cã "Rõng vµng biÓn b¹c" Cø hèt ®i, b¸n cña mµ ¨n ThÕ hÖ trÎ, cÇn g× lao ®éng Téi g× nÆng nhäc, mÖt tÊm th©n. Líp häc vì lßng cña ng­êi NhËt Bµi ®Çu tiªn d¹y trÎ "Khã kh¨n" N­íc NhËt n»m trªn nhiÒu hßn ®¶o B·o gi«ng, ®éng ®Êt, ch×m ®¾m dÇn! C¸c em muèn sèng ph¶i v­¬n lªn C¶i tiÕn kü thuËt ph¶i luyÖn rÌn Mçi ngµy suy nghÜ mét ®iÒu míi C«ng danh sù nghiÖp, ¾t lµm nªn. 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 • 76. Nu«i c¸ biÓn Nh÷ng n¨m n­íc NhËt thõa l­¬ng thùc XuÊt khÈu ra ngoµi, gi¸ bÞ chÌn Kho vùa ®Çy råi kh«ng chç chøa NhiÒu Ph­¬ng ¸n míi göi lªn trªn. “§em lóa cò ra nu«i c¸ biÓn" Ph­¬ng ¸n nghe råi rÊt viÓn v«ng Chim trêi, c¸ n­íc, ai nu«i nÊng Kh«ng ngê thùc hiÖn l¹i thµnh c«ng. Tµu r¶i thãc ra trªn c¸c vÞnh Dïng tÇn sãng ®iÖn gäi c¸ vÒ Lín nhá chen nhau, t×m ¨n thãc Vµi ngµy quen bÕn, nªn say mª ? C¸ quen gÆp l­íi, thu kÕt qu¶ TiÒn b¸n c¸ t­¬i gÊp nhiÒu lÇn Th«ng minh, t¸o b¹o ®¸ng kh©m phôc Thãc nu«i c¸ biÓn, NhËt tinh ranh. 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 • 77. Cèc n­íc chÌ xanh §«ng T©y y ë NhËt kÕt hîp Hä th­êng sö dông c¸c l¸ c©y §Ó lµm thuèc ch÷a cho nhiÒu bÖnh HiÖu qu¶ ch¼ng thua lo¹i thuèc t©y. Hä nghiªn cøu kü l¸ chÌ xanh Chøa nhiÒu hµm l­îng chÊt ta-nanh Phßng chèng ung th­, ch÷a r¨ng tèt Quy ®Þnh c¸c tr­êng, uèng chÌ xanh Häc sinh tiÓu häc cña NhËt B¶n Mçi ngµy ph¶i uèng n­íc chÌ xanh Nhµ tr­êng nÊu s½n trong thïng chøa Nh©m nhi vµi chÐn, t¨ng ta-nanh. 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 • 78. Lª nin c¾t tãc Lª- Nin chñ tÞch cña Liªn Bang Con ng­êi gi¶n dÞ, tÝnh khiªm nh­êng Mét s¸ng mïa xu©n, ®i c¾t tãc D©n s¾p hµng tr­íc ®· véi nh­êng ¤ng c¶m ¬n tÊt c¶ mäi ng­êi §· nh­êng ghÕ tr­íc l¹i cho t«i T«i xin ngåi ®óng theo thø tù §õng v× chñ tÞch, lÊn mäi ng­êi. 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 • 79. ChuyÖn vÒ lîn n¹c ChuyÖn lîn n¹c, c¸ch ®©y thÕ kû N­íc ý ch¨n nu«i gi÷ ®éc quyÒn ThÞt n¹c dÔ ¨n, ai còng thÝch Ph¸p còng muèn nu«i lµm cña riªng. Ph¸p mua cña ý, ý chØ b¸n ThÞt lîn lµm xong, nÊu thøc ¨n. Cöa sau tiÒn b¹c, Ph¸p ®ót lãt ý còng b¸n cho: lîn chÕt ®©m Ph¸p chuÈn bÞ xong, xe cÊp cøu B¸c sÜ ngo¹i khoa rÊt ®ñ ®Çy Hai m­¬i con lîn, tr¹m biªn giíi §©m nh¸t vµo tim, chuyÓn giao ngay ? V× cã tiÒn "boa" nªn ®©m chÖch Ph¸p nhËn lîn xong cÊp cøu ngay B¸c sÜ kh©u tim vµ b¨ng bã Cøu h¬n chôc lîn, lo¹i n¹c nµy. Th­¬ng tr­êng, kinh tÕ nh­ chiÕn tr­êng §éc quyÒn së h÷u bÞ mÊt lu«n N¨m sau Ph¸p b¸n thÞt lîn n¹c Kh¾p c¶ Ch©u ¢u vµ §«ng D­¬ng. 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 • 80. ChiÕc chiÕu, sîi m©y Tr­êng Sa, sãng biÓn vç mªnh m«ng H¶i ©u chao c¸, gi÷a n¾ng hång, Nhí thuë xa x­a ng­êi lÝnh chiÕn Ra ®i trÊn ®¶o, lÖnh: Gia Long Mét chiÕc chiÕu dµi, mét sîi m©y Qua ®ªm yªn giÊc trªn chiÕu nµy Lßng biÓn anh vÒ, m©y bã chiÕu Mé giã ven ®åi d­íi rÆng c©y. Bã chiÕu cßn kia, sîi m©y nhá Tõ gi· gia ®×nh, thuyÒn nhæ neo Vî con, mßn mái trªn bÕn v¾ng ThuyÒn xa hun hót, n­íc m©y chiÒu. Lý S¬n tiÔn biÖt chµng trai tr¸ng Kh«ng hÑn cïng em ngµy trë vÒ NÊm mé chiªu hån ®Çy bÕn b·i Mµ ng­êi biÒn biÖt bÕn n­íc quª. Hoµng Sa, Lý S¬n quª ta ®ã TÕt vÒ, r»m ®Õn ng¸t khãi h­¬ng T­ëng niÖm, ng­êi ®i b¶o vÖ ®¶o Ng­êi ®i cã nhí, nh÷ng ng­êi th­¬ng ! 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 • 81. §¹p xe vßng quanh tr¸i ®Êt §aisuke 39 tuæi, Kawaniski NhËt Anh §aisuke ng­êi n­íc NhËt Lµm viÖc ë trong mét C«ng ty VËn ®éng viªn xe ®¹p m¹o hiÓm Võa lËp thµnh tÝch rÊt ly kú. Nåi xoong, ch¨n, b¹t trªn xe ®¹p Vßng quanh thÕ giíi cuéc du hµnh 11 n¨m qua xe rong ruæi Qua 130 n­íc cuéc hµnh tr×nh. H¬n mét triÖu r­ìi c©y sè 82 chiÕc lèp ph¶i thay ra 13 sîi xÝch, 5 bé bµn ®¹p Bao nhiªu c¶nh ®Ñp ®· l­ít qua. Mçi ngµy ®¹p h¬n tr¨m c©y sè Xe anh vÒ ®Ých ®óng hµnh tr×nh NhËn gi¶i th­ëng "§¹p xe quanh tr¸i ®Êt" Mang t×nh h÷u nghÞ vµ hoµ b×nh. 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 • 82. ChiÕc l­ìi ®¸ng gi¸ b¹c triÖu John Harrison Harrison chuyªn nÕm kem l¹nh Liªn tôc hai m­¬i n¨m ®ñ mïi S«c«la, tr¸i c©y, d©u døa HÕt 684 triÖu lÝt kem t­¬i. L­ìi «ng ®­îc h·ng kem b¶o hiÓm Mét triÖu ®« la nÕu s­ng, ®au Mçi ngµy Ýt nhÊt s¸u m­¬i lo¹i Víi c¸c muçng m¹ vµng gièng nhau. Muçng vµng æn ®Þnh thö chÊt l­îng B¶o ®¶m kem ngon cho mäi ng­êi H·ng kem Califomia tÝn nhiÖm L­ìi «ng chuyªn nÕm cèc kem t­¬i? 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 • 83. Héi Mensa cña Anh Em bÐ Oscar Nrigley míi hai tuæi ChØ sè IQ mét tr¨m s¸u m­¬i (160) T­¬ng ®­¬ng chØ sè nhµ th«ng th¸i Albert Einstein, Stephen Hawking næi tiÕng ®êi Héi viªn Mensa, IQ tõ 148 Môc ®Ých t×m ra nh÷ng tµi n¨ng Ai ®¹t ®iÒu nµy sÏ ®­îc ®µo t¹o Theo nguyÖn väng m×nh, theo kh¶ n¨ng. Héi Mensa lËp ra t­¬ng trî §iÒu tra nghiªn cøu kÎ th«ng minh Nh©n tµi xuÊt hiÖn trong chØ sè (IQ) Chõng nµo lËp héi ë n­íc m×nh. 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 • 84. D©n NhËt ch¼ng lïn NhËt lïn c¸ch d©y nöa thÕ kû D©n NhËt ngµy nay rÊt lín cao Thiªn Hoµng chñ tr­¬ng lai t¹o gièng NhËt lïn, ¢u, Mü lÊy lÉn nhau. Calxi thiÕu h¼n trong d©n NhËt Nhu cÇu thiÕu ®é mét phÇn ba Mét bÞch s÷a bß lµ b¶o ®¶m Tõ trÎ lín lªn cho ®Õn giµ. Tõ thÕ hÖ nµy sang thÕ hÖ kh¸c Ng­êi lïn ë NhËt ch¼ng cßn ®©u Cao to, khoÎ m¹nh nhiÒu s¸ng kiÕn D©n NhËt giê ®©y lai ¸, ¢u 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 • 85. Thñ ®o¹n ®ª hÌn ChuyÖn B¾c Kinh - Trung Quèc Gi¸o s­ H¹ ViÔn ®· nghØ h­u §¬n c«i nhµ v¾ng nªn thuª ng­êi Tiªn Hång thiÕu phô trßn bèn chôc Ly h«n, kiÕm sèng cho trän ®êi. Con g¸i gi¸o s­ sang ®Êt Mü §Þnh c­ sinh sèng cïng chång con Con trai Tiªn Hång ®ang ®i häc Thi xong, th¨m mÑ, nghØ mïa ®«ng. MÑ, con t©m sù lóc chiÒu v¾ng TiÓu Nam than v·n kh«ng cã cha B¹n häc cïng tr­êng hay khinh dÔ Gi¸ ®­îc gi¸o s­ nhËn con nhµ. Tiªn Hång tr»n träc, ®ªm suy tÝnh ChiÕm ®­îc gi¸o s­ ®Ó lµm chång Bá kiÕp t«i ®ßi lªn bµ chñ Con còng cã cha, danh gi¸ kh«ng? Hai lÇn khªu gîi víi gi¸o s­ Chuèc r­îu cho «ng uèng say nhõ ¸p m¸, kÒ m«i, quÇn ¸o më Ai ngê «ng l·o l¹i chèi tõ. Ch¸u ngo¹i vµ con tõ ®Êt Mü Tin vÒ tö n¹n bëi giao th«ng Gi¸o s­ H¹ ViÔn lªn c¬n sèt SÇu ®ong r­îu m¹nh, buæi tµn ®«ng. Say s­a, chÐn chÐn quªn trêi ®Êt Nhí con th­¬ng ch¸u n¸t tim giµ Tiªn Hång ®Ì gèi lªn H¹ ViÔn Hån «ng tho¸t x¸c tËn Ph­¬ng xa. Thay ®æi c¶nh quan bªn x¸c l·o T­ëng lõa ®­îc c¶nh s¸t Trung Hoa C«ng an h×nh sù ®Õn kh¸m nghiÖm Tiªn Hång thñ ph¹m, chiÕc cßng tra. 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 • 86. ChuyÖn ng­êi lÝnh ®i T©y Ban Nha Ng­êi lÝnh rêi quª ®i chiÕn ®Êu Xa lµng qua tËn T©y Ban Nha M·n thêi chinh chiÕn anh trë l¹i Bµ con hå hëi, ®ãn ng­êi xa. Bªn Êm chÌ t­¬i, anh kÓ chuyÖn Nh÷ng ®iÒu l¹ lÉm ®Êt n­íc ng­êi N­íc cam ®á rùc nh­ mµu m¸u C« g¸i tãc vµng nh­ hoa t­¬i. Lµng anh thêi Êy vÉn nu«i ong B¹n trÎ ngµy x­a r¾n rái h¬n B¹n ¬i kÓ chuyÖn ong xø b¹n Cã gièng ong m×nh, th­êng nu«i kh«ng? Say s­a c©u chuyÖn anh kho¸c l¸c Ong ë xø ng­êi nh­ bå c©u ChØ thÞt vµi con lµm b÷a tiÖc Bän m×nh ¨n nhËu, suèt ®ªm th©u ! C¸c b¹n cña anh thêi ®Ó chám Trîn trßn ®«i m¾t, b¸n tÝn nghi ThÕ tæ con ong, to mÊy th­íc Anh chµng nãi kho¸c vÉn thÇm th×. Tæ ong vÉn nhá, nh­ ta cã Tõng lç con con cho c¶ ®µn Trêi ¬i ? bå c©u sao chui ®­îc Qua lç nhá xÝu ®Ó vµo hang Cô giµ ®ang høng, ®¸p véi vµng Nã cã c¸ch riªng ®Ó vµo hang Chµng lÝnh thõa c¬ ®­îc tho¸t hiÓm Khuya råi, mai tiÕp, chuyÖn sang trang. 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 • 87. Bµi to¸n kinh tÕ cña nhËt ChiÕn tranh thø hai NhËt b¹i trËn Mü cÊm d©n NhËt ®ãng tµu to Cßn h¬n bèn chôc xµ lan nhá C¹o rØ söa, s¬n ch¹y gÇn bê. Nam - B¾c TriÒu Tiªn trong khãi löa Mü gióp Nam TriÒu vËn chuyÓn hµng Mü l¹i thiÕu tµu, bÌn th¸o kho¸ng Cho NhËt ®ãng tµu t¶i qu©n trang. Cöa më, NhËt lao vµo c«ng nghiÖp Kü thuËt tiªn tiÕn, nªn tiÕn nhanh ChØ ba n¨m sau, ngµnh hµng h¶i Tµu NhËt ®øng ®Çu, sè l­îng t¨ng. Kªnh Suez bÞ Anh, Ph¸p chiÕm Tµu to cña NhËt kh«ng lät qua Vßng sang Ch©u Phi, mòi H¶o Väng Vµo §Þa Trung H¶i, tung hµng ra Tµu nhá qua kªnh Suez chë Ýt Tµu lín ®i vßng, chë nhiÒu h¬n Thiªn h¹ phôc thÇm, trÝ tuÖ NhËt Bµi tÝnh kinh tÕ, rÊt gi¶n ®¬n. 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 • 88. ChuyÖn nu«i lîn ë NhËt Kinh tÕ Liªn X« thêi bao cÊp N«ng tr¹i, n«ng tr­êng rÊt quy m« Nu«i lîn tËp trung gÇy, thiÕu thÞt Cung ch¼ng ®ñ cÇu, thiÕu hôt to Kinh tÕ ViÖt Nam theo anh c¶ N«ng tr­êng, hîp t¸c nu«i heo chung Lîn gÇy, c¸m thiÕu, ph©n theo phiÕu Hµng s¾p lÊn chen theo r¾n, rång. Ng­êi NhËt nu«i heo ë gia ®×nh Thøc ¨n gia sóc chãng lªn c©n DÞch vô thó y, cïng con gièng ThÞt thõa xuÊt khÈu, ngµy cµng t¨ng. 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 • 89. Bè mÑ nh©n tµi bao nhiªu tuæi Sù nghiªn cøu cña NhËt Bè mÑ nh©n tµi bao nhiªu tuæi Ng­êi NhËt thèng kª, nghiªn cøu s©u TrÇn H­ng §¹o, Thµnh C¸t T­ H·n VÝcto Hugo vµ LÐp-t«n-t«i,... C¸c cô ngµy x­a ®· tõng nãi “Ngê nghÖch con so, d¹ tinh ranh" Trai g¸i lÊy nhau ®Î sím qu¸ Con so ra ®êi, kÐm tinh anh. Bè cña nh©n tµi tuæi ba ba (33) Hai m­¬i (20) tuæi mÑ, sinh con ra Gen ®· tr­ëng thµnh, con m¹nh khoÎ NhËt ®· thèng kª, thÕ kû qua. Minh TrÞ NhËt Hoµng tõng chiÕu dô "§Î muén" b¾t buéc cho thÇn d©n D©n NhËt ra ®êi rÊt tinh qu¸i Th«ng minh, s¸ng t¹o, tiÕn bé nhanh. 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 • 90. Giíi thiÖu §¹t Ma dÞch c©n kinh §¹t ma Ên §é ®i truyÒn gi¸o Con ®­êng v¹n dÆm ®Õn Trung Hoa L­u l¹i Trung S¬n, x©y ThiÕu L©m Tù LuyÖn rÌn vâ nghÖ, b¶o vÖ ta. S­ Tæ §¹t Ma d¹y ®å ®Ö LuyÖn rÌn thÓ lùc "DÞch c©n kinh" Gi¶n ®¬n, tay vÉy trong luyÖn tËp Tiªu trõ huyÕt ¸p, bÖnh thÇn kinh. D¹ dµy, ®­êng ruét cïng hen suyÔn B¶n th©n bÊt to¹i trÞ mÐo måm Tõ thÕ kû nµy sang thêi kh¸c Ch¨m rÌn luyÖn, søc khoÎ t¨ng c­êng. Lý thuyÕt cæ truyÒn cña §«ng Ph­¬ng BÖnh do mÊt: c©n b»ng ©m d­¬ng KhÝ huyÕt tiªu trõ c¸c ®éc tè C©n b»ng lËp l¹i, t¨ng tr¸ng c­êng. TËp trung rÌn luyÖn theo ý chÝ Ngh×n t¸m tr¨m lÇn vÉy ®«i tay §¹t Ma DÞch C©n Kinh tuyÖt h¶o Thanh xu©n, th¸nh thiÖn, søc trµn ®Çy. 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 • 91. Tê b¹c “Vô ¸m s¸t Kenn¬dy” Theo t¹p chÝ Khoa häc Ph¸p Hai ngµy tr­íc Kenn¬dy(1) bÞ ¸m s¸t Ph¸t hµnh tê b¹c mét ®« la NhiÒu viÖc trïng hîp thËt qu¸i dÞ In trªn tê b¹c, suy ®o¸n ra. Dallas lµ ®Þa ®iÓm thø 11 Nªn nã mang hiÖu lµ ch÷ K Ch÷ thø 11 trong b¶ng ch÷ c¸i Bèn gãc bèn sè 11, râ nÐt ra. Serie tê b¹c b¾t ®Çu K Vµ nã kÕt thóc lµ ch÷ A Theo tiÕng la tinh lµ cuéc ¸m s¸t Tæng thèng Kenn¬dy sÏ x¶y ra(2) Con sè 11 ®óng lµ th¸ng Mµ Kenn¬dy bÞ b¾n vµo ®Çu Hai bªn hai con 11 céng thµnh 22 Khíp víi ngµy m¸u ®æ th­¬ng ®au. In d­íi ch©n dung cña tæng thèng §Ó n¨m mÊt râ 1963 §óng n¨m Kenn¬dy bÞ ¸m s¸t Mét sù trïng hîp, hay ®iÒm b¸o. ¸m s¸t Kenn¬dy sÏ x¶y ra. 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439 (1) John Fitzgeral Kennody (2) K.A = Kenn¬dy Assassinatim