Successfully reported this slideshow.

Đường trần muôn nẻo

0

Share

Loading in …3
×
1 of 277
1 of 277

More Related Content

Đường trần muôn nẻo

 1. 1. Cøu n¹n thÇn vßng (Theo tôc T¹ng Kinh) ChuyÖn vÒ Th¹ch Hå ë n­íc Tµu Chµng D­¬ng nghÌo khæ, sím må c«i TrÇn th©n lµm lông, ch¼ng ®ñ sèng ý nghÜ bÊt l­¬ng, n¶y trong ®Çu. R×nh mß nhµ cô dÖt t¬ t»m Lµm lông cÇn cï suèt quanh n¨m Chµng ®Þnh tèi trêi khua mét mÎ Bçng ®©u xuÊt hiÖn, quû r¨ng nanh. H¾n biÕn chiÕc vßng ®Çu bµ l·o Th©n h×nh lÆn mÊt gi÷a thinh kh«ng Bµ l·o bÊt an, lßng x¸o ®éng Ch¸n n¶n xµ trªn, buéc chiÕc vßng. Bµ l·o ®­a ®Çu vµo thßng läng Quû xanh ®Èy ghÕ, ®æ ng· nhµo Chµng D­¬ng ®ang nóp bçng vïng dËy Quªn m×nh tªn trém, cøu l·o mau. TiÕng kªu cÇu cøu vang xãm th«n Quanh nhµ bµ l·o ba ®øa con Ch¹y vÒ xoa bãp cøu sèng mÑ C¶m ¬n rèi rÝt víi chµng D­¬ng. Anh ë ®©u mµ ®Õn kÞp thêi C¾t vßng cøu sèng ®­îc mÑ t«i Thó thËt c¸c anh: t«i tªn trém ThÊy chuyÖn nguy c¬, t«i cøu ng­êi. Th«i anh ë l¹i, s¸ng mai vÒ Ch¾c nhµ anh ë, ®­êng th× xa S¸ng mai hä tÆng n¨m l¹ng b¹c Anh vÒ lµm vèn ®Ó t¨ng gia. C¶m ¬n nghÜa khÝ c¸c chµng trai Chµng vÒ bu«n b¸n, nh÷ng th¸ng ngµy C¶i t©m, tu t¸nh lµm ®iÒu thiÖn TiÕng ®ån nh©n ®øc, kh¾p trong ngoµi. 8/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 2. 2. Con nai cÇu cøu m¹ng (Theo tôc T¹ng Kinh) M· Chi sui gia cïng HÇu S¸ng Giç tÕt liªn hoan cã mÆt nhau M· Chi thÝch chÐn chã b¶y mãn TiÖc kh«ng thÞt chã, mÆt ©u sÇu. HÇu S¸ng lµ ng­êi cha t©m, ®øc Cã con trai ót tªn Tù Tu Theo thÇy häc ®¹o thµnh chÝnh qu¶ Non cao, suèi réng thÝch v©n du. M· Chi sím tèi la cµ qu¸n Dùa mËn, chã kh×a, r­îu sñi t¨m ChÐn m·i ung th­ vµo gan ruét Bá c¶ sui gia, xuèng ®Êt n»m. §ªm méng Tù Tu ®Õn tiÖm hµng Bçng gÆp M· Chi d¸ng hoang mang T«n s­ ¬i? mau mau cøu gióp Cã ng­êi ®uæi b¾t, gi¸o s¸ng choang Yªn chÝ, «ng vµo trèn bªn trong Ta ®øng bªn ngoµi sÏ c¶n ng¨n MÊy ng­êi ®uæi sau, tªn cïng ná M· Chi cã trèn ë ®©y ch¨ng? Ta ch¼ng thÊy ®©u, tiÖm ch¸u ta Ngåi ®©y nhÊm nh¸p mét chÐn trµ TØnh méng Tù Tu kÓ chuyÖn l¹i M· Chi ®· chÕt m­êi n¨m qua. Buæi chiÒu h«m ®ã, cã nai to BÞ thî s¨n ®uæi ch¹y v¾t giß NgÊt lÞm cöa chïa, Tù Tu cøu Quanh quÈn ch¼ng ®i v× sî lo. Tù Tu vç nai råi an ñi NÕu ph¶i M· Chi ®· ®Çu thai Th× cø vµo rõng mµ sinh sèng Ta sÏ cøu ng­¬i lóc n¹n tai. Th¸ng ngµy lÇn l÷a, nai n»m chÕt Bªn ngän suèi s©u, gÇn cöa thiÒn C¶ bän thî s¨n s¾p xÎ thÞt S­ «ng ng¨n chóng ®õng n­íng, xiªn. ¤ng cïng ®å ®Ö ch«n nai lín M¶ d­íi gèc c©y, tho¸t nî trÇn Lêi høa víi nai lµ cøu n¹n Méng ®ªm, hä M· t¹ ©n nh©n. 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 3. 3. ChuyÖn ngò hµnh c­ cña §µo Chu C«ng §µo Chu C«ng chÝnh danh Ph¹m L·i Tõ bá C©u TiÔn vµo T©y Hå Cïng mü n÷ T©y Thi Èn tÝch B¸n bu«n ph¸t ®¹t, l¹i giµu to B¸n bu«n ®· giái th­¬ng tr­êng tinh TÝnh to¸n thiÕu thõa, lç l·i rµnh Bu«n ®©u còng th¾ng, tiÒn nh­ nói §èi thñ lôi tµn: L· B¹ch §inh. L· B¹ch §inh vèn gißng bu«n b¸n Ch¸u bao ®êi cña L· BÊt Vi Tõng næi tiÕng bu«n vua b¸n chóa Lµm ¨n lôn b¹i, chuyÖn l¹ kú Ngò hµnh c­, biÖt thù Chu C«ng B¹ch §inh ®ét nhËp dß bªn trong T×m ®­îc chç "Hoµng cùc t«n vÞ" ThÇn tµi, h¬ng khãi ngËp trong phßng. Ba cô Phóc, Léc, Thä trªn bµn Nh×n lªn ¸nh s¸ng cña Trêi, Tr¨ng, B¹ch §inh phãng uÕ råi ®Ëp ph¸ Chu C«ng tµi h·m, lôn b¹i dÇn. ¤ng l¹i quay vÒ Ngò hµnh c­ Söa sang g×n gi÷ léc ®Êt trêi, B¸n bu«n ®Êt kh¸ch lêi h¬n tr­íc Vui cïng mü n÷, trän cuéc ®êi. 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 4. 4. Khæng minh vµ thuËt phong thuû Ba lÇn L­u BÞ ®Õn (®êi) Ngo¹ Long ThÊy vïng s¬n thuû cã khÝ thiªng Tµng long, ngäa hæ, vïng nh©n kiÖt §i vÒ L­u BÞ tÊm t¾c khen. Tuæi th¬ theo häc thÊy Thuû KÝnh BÝ kÝp thuû phong, thÇy truyÒn cho Khæng Minh ngµy ®ªm l¹i khæ luyÖn M­u l­îc, tµi ba, giái trËn ®å. Bµy binh bè trËn nhê phong thuû N¾m râ ®Þa linh lóc tiÕn, lui Chän ®åi Ngo¹ Long n¬i ë Èn Nói cao, suèi réng, ®¾c ®Þa råi. L­u BÞ chØ dïng tµi thao l­îc §©u biÕt Khæng Minh cã tµi riªng Mé «ng ®­îc ch«n thµnh b¹ch ®Õ Mét vïng tiÒm Èn, khÝ linh thiªng. 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 5. 5. TÇn kÝnh (ChuyÖn cña Trung Quèc) Cung A Phßng do TÇn Thuû Hoµng dùng B¶o vËt h»ng hµ trªn thÕ gian ChØ cã chiÕc g­¬ng nhµ vua thÝch T×nh cê ph¸t hiÖn do Tuú Duyªn. ¤ng lµ quan v¨n ®­îc chiªu mé Vµo cung ®¶m tr¸ch viÖc thñ th­ ThÊy g­¬ng run rÈy v× xóc ®éng "TÇn KÝnh" räi soi, t©m can ng­êi. Ho¶ng hèt Tuú Duyªn c¸o tõ quan Èn tÝch non cao víi suèi ngµn Thuû Hoµng dïng kÝnh soi V¨n, vâ T×m kÎ hai lßng biÕt nguy, nan. TÇn KÝnh ph¶i ®©u lµ ph¸p thuËt Lµm sao biÕt næi tim con ng­êi ChØ cã kÎ gian qu¸ sî h·i T©m lý bÊt an nªn bá ®êi ! 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 6. 6. N¨m lÇn n©ng cèc (Cuéc gÆp gì gi÷a khÝ c«ng NhËt vµ Trung Quèc 17/1111986) NhËt ®·i ®oµn khÝ c«ng Trung Quèc T¹i §¹i T©n cèc T«kio Tr­ëng ®oµn NhËt Kusuchi nh¨n nhã T«i bÞ khíp tõ nhá ®Õn giê. C¸c b¹n cã ai ch÷a trÞ ®­îc Xin ph¸t c«ng ch÷a khíp gióp t«i Nghiªm T©n nh×n khíp råi b¶o nhá ¤ng lÖch d©y ch»ng nhiÒu n¨m råi. Nghiªm T©n n©ng cèc, r­îu mao ®µi Kusudu ®ì lÊy c¹n chÐn ngay ¤ng nµy nøc tiÕng "Hò r­îu ®¹i" Míi c¹n chÐn con ®· ngÊt ng©y. ¤ng xin ®æi r­îu ra uèng bia Nghiªm T©n chiÒu ý b¹n NhËt kia Bèn lÇn n©ng cèc, Jusudu ®ì Må h«i trªn tr¸n ®æ ®Çm ®×a. Mõng vui b¹n NhËt «m Nghiªm T©n ¤ng ®· trÞ xong tr¨m phÇn tr¨m KhÝ c«ng «ng ph¸t qu¶ m¹nh mÏ Khíp ®au m·n tÝnh ®· ch÷a lµnh. 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 7. 7. NÐt ch÷ Cao B¸ Qu¸t ThÇy kho¸ ¬i ? Th¶o giïm ®¬n kiÖn Tè «ng lý tr­ëng chiÕm v­ên t«i Mêi bµ x¬i n­íc råi kÓ l¹i Rät rµnh, chi tiÕt, tõng khóc n«i ? B¸ Qu¸t th¶o ®¬n kiÖn lý tr­ëng Gióp bµ hµng xãm, ®­a lªn quan C«ng ®­êng, «ng phñ ngåi chÔm chÖ §äc ®¬n khiÕu n¹i, viÖc xãm lµng. Quan gi­¬ng môc kØnh ®äc trªn, d­íi Ch÷ ai xÊu qu¸ nh­ gµ b¬i Mô kia, ®¬n viÕt kh«ng ®äc ®­îc Ta ch¼ng nhËn ®¬n, cho mô lui. Bµ n«ng d©n v¸i chµo, khãc lãc KÓ l¹i sù t×nh víi kho¸ Cao Anh Cao run rÈy, niÒm hèi hËn Hµng lÖ nhÑ r¬i, n­íc m¾t trµo. NÐt ch÷ cña ta sao xÊu qu¸ Ch¼ng gióp ®­îc ai, l¹i h¹i ng­êi Anh lÊy bót ra th¶o tõng nÐt Hoµng h«n, s¸ng sím m­ít må h«i. Hai n¨m sau ®ã ch÷ Th¸nh Qu¸t §Ñp nh­ rång, ph­îng l­ít trªn m©y Th¨ng Long, kh¸o nhau ®Õn xin ch÷ Kiªn nhÉn rÌn nªn mét thiªn tµi. 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 8. 8. Hai hæ kh«ng chung chuång BÎ ®òa bÎ tõng chiÕc C¶ bã bÎ ®­îc ®©u Anh em ch¼ng ®oµn kÕt MÊt chç dùa bªn nhau. Hai hæ kh«ng chung chuång Mét n­íc kh«ng hai v­¬ng Tranh nhau dµnh b¸ chñ Sinh tö: mét mÊt, cßn. Ba vua: Nh¹c, HuÖ, L÷ Lµm suy yÕu T©y S¬n Khèi kÕt ®oµn tan r· N­íc mÊt, nÆng c¨m hên. 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 9. 9. ChiÕc ®òa ngµ (ChuyÖn thêi Lª TrÞnh) Chóa chØ thua vua cã mét bËc QuyÒn hµnh l¹i n¾m hÕt trong ngoµi Vua Lª - Chóa TrÞnh thêi ®¹i cò Tranh nhau thø bËc trong chç ngåi. Th¸i tö con vua: Lª Duy VÜ TrÞnh S©m con Chóa, gÆp trong cung Quý Phi ®·i tiÖc mêi th¸i, thÕ tö Nh©n ngµy sinh nhËt ®Õn chóc mõng. YÕn tiÖc dän ra trong cung cÊm Duy VÜ ngåi chung cïng TrÞnh S©m Quý Phi nghiªm mÆt b¶o Duy VÜ Vua vµ Chóa nhá kh«ng cïng m©m. TrÞnh S©m tÝm mÆt, b­íc khái tiÖc CÇm chiÕc ®òa ngµ bÎ lµm ®«i Ta thÒ ch¼ng ®Ó vua tån t¹i V× viÖc cán con, vua tµn ®êi. 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 10. 10. Hai tæng ®èc gi÷ thµnh Hµ Néi (NguyÔn Tri Ph­¬ng vµ Hoµng DiÖu) Trë l¹i tr¨m n¨m, c©u chuyÖn cò Tæng ®èc Hµ thµnh NguyÔn Tri Ph­¬ng Ph¸p ®­a thuû bé vµo ®¸nh ph¸ Qu©n, d©n Hµ Néi chèng kiªn c­êng (1873) Sóng ®ång giÆc Ph¸p c«ng ph¸ m¹nh ThÇn c«ng gi¸o m¸c, khã cù ®­¬ng Tæng ®èc ngµy ®ªm trªn trËn tuyÕn §¹n thï ghim bông NguyÔn Tri Ph­¬ng. CËn vÖ ? ®­a ta lªn mÆt thµnh Ta lµ chñ t­íng chÕt hïng anh, Ch¼ng thÓ sèng cïng bän c­íp n­íc Hån ngµi tho¸t x¸c lªn m©y xanh. M­êi n¨m sau ®ã, Ph¸p t¸i chiÕm (1884) Hoµng DiÖu cÇm g­¬m gi÷ Hµ thµnh Khãi löa t­ bÒ, nghi ngót ch¸y LÝnh Ph¸p trµn vµo ®æ m¸u tanh. Hoµng DiÖu l¹nh lïng vÒ vâ miÕu H­¬ng trÇm khÊn v¸i tr­íc tæ tiªn Con ch¼ng lµm trßn ®­îc sø m¹ng Lôa tr¾ng ®­a hån rêi miÕu thiªng. 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 11. 11. Hai tÊm b¶n ®å (Hång H¶i vµ Eghi do Pi ri Deis, Ai CËp) ThuyÒn tr­ëng h¶i tÆc Piri-reÐt §Ó l¹i b¶o tµng Istamboul (Thæ) Hai tÊm b¶n ®å vÒ Hång H¶i Vµ Eghi chÝnh x¸c, kinh ng¹c h¬n. ReÐt cïng vua ®¸nh ¸ RËp Sau bÞ Solimai vua Thæ b¾t Tö h×nh thu trän c¶ gia tµi B¶n ®å thø ba vÏ rÊt li ay (1513- 1525) B¶n ®å gåm c¶ Nam - B¾c Mü Mét vïng Nam cùc réng mªnh m«ng Malery cïng phßng H¶i ®å Mü Kh¶o s¸t l¹i ng¹c nhiªn v« cïng. Bê biÓn ®· ®óng, c¶ ®Þa h×nh Nói ®åi thung lòng, c¶ cao nguyªn Ba hßn ®¶o nhá ghi cÈn thËn §óng h¬n b¶n ®å vÏ tèi t©n (1950). Cuèi thêi b¨ng th¹ch, c¶nh v¹n n¨m Dông cô th¬ s¬ ®©u tèi t©n M¸y bay, m¸y ¶nh ®Òu ch­a cã Sao «ng vÏ ®­îc Nam, B¾c b¨ng? 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 12. 12. Sè phËn tµu Titanic (Nhµ v¨n Mü Morgan Robertson) Nhµ v¨n Mü viÕt vÒ hµng h¶i C¸ch m­êi bèn n¨m sù kiÖn x¶y ra (1898) ¤ng t¶ vÒ chiÕc tµu bÞ ®¾m Titan, qu¶ng c¸o trªn ®µi, loa. Tµu lín, cã mang ba ch©n vÞt Chë ba ngh×n hµnh kh¸ch ngao du Trong chuyÕn ®Çu tiªn gÆp b¨ng th¹ch §¹i T©y D­¬ng ch×m nghØm, mÞt mï. M­êi bèn n¨m sau tµu Titanic (15/4/1912) Gièng nh­ tiÓu thuyÕt: ba ch©n vÞt Va ph¶i n­íc b¨ng §¹i T©y D­¬ng Ba ngh×n hµnh kh¸ch bÞ ch×m lu«n. Sù trïng hîp tiÓu thuyÕt vµ ®êi M­êi bèn n¨m tr­êng ch¼ng xa x«i ChuyÖn «ng viÕt tr­íc, y nh­ thËt Tiªn ®o¸n t­¬ng lai, qu¸ tuyÖt vêi. 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 13. 13. ChiÕc chai cÇu cøu Thuû thñ tµu Araguari, Brazil NhÆt ®­îc chiÕc chai næi lÒnh bÒnh Më chai, th­ viÕt kªu cÇu cøu Tµu Sªhªro næi lo¹n, ®Õn dÑp yªn Tµu Araguari phãng nhanh tíi tr­íc Tèc ®é phi nhanh l­ít sãng trµn GÆp Sªher« vµi chôc h¶i lý Tµu võa næi lo¹n, ®· trÊn an. Th­ viÕt c¸ch ®©y m­êi s¸u n¨m Nhµ v¨n s¸ng t¸c G.Pacminton §· viÕt quyÓn "Anh hïng biÓn c¶" N¨m ngh×n chai th¶, qu¶ng c¸o v¨n. B©y giê thuû thñ míi nhËn ®­îc L¹i gÆp ®óng tµu Sªhªro ChuyÖn ®êi trïng hîp rÊt kú dÞ §äc cho vui vÎ, quªn phót giê. 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 14. 14. Dù ¸n n¨ng l­îng h¹t nh©n Mét dù ¸n ®Ò ra t¸o b¹o X©y lß ph¶n øng ®iÖn h¹t nh©n Bæ sung nguån ®iÖn cho ®Êt n­íc Nghiªn cøu khoa häc lµ tèi cÇn. Dù ¸n sÏ x©y ë Ninh ThuËn D©n c­ th­a thít biÓn ë gÇn VÕt nøt qu¶ ®Êt ch­a xuÊt hiÖn MÊy tr¨m hÐc ta ®Êt kh« c»n. LÇn l­ît sÏ x©y bèn tæ m¸y Mçi tæ mét ngh×n Mega (Watt) Tr­íc, sau sÏ cßn ®­îc th¶o luËn Bèn ngh×n Mega watt c«ng suÊt ®Ò ra. CÇn dïng 30 tÊn, Uranium SÏ mua c¸c n­íc theo ®Æt hµng ChÊt th¶i, ®Ò ra nhiÒu Ph­¬ng ¸n B¶o ®¶m phãng x¹ ®­îc an toµn. Lß mua theo thÕ hÖ thø ba Ch¼ng ph¶i rÐc-no-b­n ë n­íc Nga Dù ¸n cßn chê quèc héi duyÖt Cã kh«ng, h¹t nh©n ë n­íc ta? 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 15. 15. §oµn nghiªn cøu cãc trÞ ung th­ 10/712009 Tr­¬ng ViÖt Dòng gi¸o s­, vô tr­ëng Bé Y tÕ Cuèi cïng c¸c ngµi còng quyÕt ®Þnh LËp ®oµn kh¶o s¸t ®Õn Qu¶ng B×nh Nghiªn cøu bÖnh nh©n ¨n cãc sèng Ch÷a bÖnh ung th­, theo lËp tr×nh. Gi¸o s­ Tr­¬ng ViÖt Dòng tr­ëng ®oµn Nghiªn cøu hå s¬ cã liªn quan Bao ng­êi ¨n cãc ®· ch÷a khái C¨n bÖnh ung th­ ë phæi gan. Theo dâi l©m sµng, cËn l©m sµng Thêi gian dïng cãc cho bÖnh nh©n Cãc ¨n thuéc chñng nµo cña cãc §éc tè bao nhiªu trong mËt gan. Mêi thµnh viªn, b¸c sÜ lªn ®­êng ThÝ nghiÖm khoa häc trªn bÖnh nh©n Chê xem kÕt qu¶ viÖc nghiªn cøu Cãc ch÷a ®­îc lµnh, ung th ch¨ng? 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 16. 16. Ly thÇn d­îc (TCC-th¬m chuèi cµ do NguyÔn B¸ Tßng s¸ng kiÕn) Mét ly thÇn d­îc Th¬m-chuèi-cµ, S¸ng kiÕn B¸ Tßng ®· ®Ò ra NhuËn trµng, m¸t bæ t¨ng tr­êng thä Th¸nh thiÖn cuéc ®êi, rén tiÕng ca. C¬ thÓ con ng­êi: nhiÒu èng dÉn Cuèng häng, ruét non vµ ruét giµ Mao qu¶n. . . cïng ®éng, tÜnh m¹ch L­u th«ng thùc phÈm, khÝ huyÕt ta. §éng m¹ch vì råi hån chÝn suèi TÜnh m¹ch nghÑn lèi, tay ch©n s­ng Kü thuËt ngµy nay: th«ng m¹ch m¸u C¶ tr¨m triÖu ®ång, cøu bÖnh nh©n. ThÇn d­îc gióp ng­êi th«ng èng cèng C¸c èng trong ng­êi nghÏn th× ®au Th¬m-cµ chua nhiÒu a xÝt Chuèi sø nhiÒu kiÒm, phèi hîp nhau. TriÕt lý §«ng T©y Y: ghi râ "§au kh«ng th«ng vµ th«ng kh«ng ®au” Gia gi¶m tuú theo tõng lo¹i bÖnh Tû lÖ ba thø cã kh¸c nhau. BÐo ph× huyÕt ¸p cïng tai biÕn Mì thõa sái thËn... nhiÒu th¬m cµ D¹ dµy dïng chuèi nhiÒu h¬n c¶ Cholesterol ®éc tè bÞ ®Èy ra. Mét ly thÇn d­îc vµo buæi s¸ng Gióp ng­êi tho¶i m¸i sèng vui t­¬i Ng­êi bÖnh nan y dïng thÇn d­îc Hy väng trµn trÒ gi÷a cuéc ®êi . 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 17. 17. §­êng lµ ®éc tè (Theo tµi liÖu «ng NguyÔn B¸ Tßng) Con ng­êi thêi ®¹i cµng tiÕn bé BÖnh tËt cµng nhiÒu ®· x¶y ra, §õng lµm b¹ch cÇu bÞ suy tho¸i Quªn ®i nhiÖm vô, cøu ng­êi ta. §­êng t¹o sinh n¨ng l­îng ho¹t ®éng L¹m dông qu¸ nhiÒu sÏ hiÓm nguy Muèn biÕn ph©n tö ®­êng thµnh n¨ng l­îng CÇn ®óng s¸u ph©n tö oxy (O2) Nã th¶i ra s¸u ph©n tö n­íc (H2O) Cïng s¸u ph©n tö CO2 (kh¸n khÝ) Lµm h¹i tÕ bµo ®ang lµnh m¹nh T©m thÇn, do ®éc tè ®¸nh trong, ngoµi. HÝt le lµ trïm ph¸t xÝt §øc H¶o ngät, kÑo ®­êng chÐn hµng ngµy Ngñ ®ªm lµm viÖc vÉn nhai kÑo T©m thÇn lo¹i nhÑ, g©y ¸ch tai. ChØ víi l­îng ®­êng trong cñ, qu¶ Còng ®ñ nhu cÇu cho con ng­êi H¹n chÕ dïng ®­êng nhiÒu cµng tèt B¹ch cÇu sung m·n, b¶o vÖ ®êi. 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 18. 18. NhÞn ¨n ch÷a ung th­ (Theo tµi liÖu «ng NguyÔn B¸ Tßng) Ung th­ ch¼ng ph¶i siªu vi trïng th©m nhËp Mµ do hçn lo¹n c¸c tÕ bµo Nh÷ng bän thï trong rÊt nguy hiÓm Cßn h¬n c¶ bän giÆc n­íc ngoµi. Ph¶n ®éng bªn trong ph¸ xö së Dùa vµo thùc, d­îc phÈm thiªn nhiªn Rau t­¬i, hoa qu¶ nhiÔm ho¸ chÊt Cha ®Î ung th­ g©y nhiÔu phiÒn. ADN ph©n tö vÜ ®¹i §óc kÕt tõ 25.000 gen G×n gi÷ vai trß rÊt quan träng Di truyÒn t¸i t¹o ADN. ADN sau gièng ADN tr­íc Bé m· di truyÒn rÊt tinh vi Bé m¸y tinh vi dÔ háng hãc ChÊt ®éc lµm chóng dÔ tho¸i, suy. TÕ bµo lµnh lÆn thµnh ung th­ KÐo dao b¸c sÜ: chóng di c­ Hçn lo¹n sinh ra nhiÒu ph¶n nghÞch Di c¨n, chÊm døt m¹ng sè ng­êi. Ung th­ con ®Î tÕ bµo lµnh Ng¨n ngõa cha mÑ sinh quû ranh(1) §õng ¨n thùc phÈm cã ho¸ chÊt LÊy ai ph¸ ho¹i ADN? Kh«ng ¨n rau tr¸i lÊy chi sèng? Ph­¬ng ph¸p Ohsawa: g¹o løt muèi mÌ ¢m d­¬ng qu©n b×nh ®­îc t¸i lËp Ng­êi th× kÕt qu¶, kÎ th× chª. G¹o, mÌ bÞ nhiÔm lu«n ho¸ chÊt B¶y hai tuæi Oshawa l×a ®êi Cã ng­êi thÞt c¸ chÐn tíi tÊp VÉn thä h¬n «ng: tuæi chÝn m­¬i! (1) TÕ bµo ung th­
 19. 19. Theo «ng B¸ Tßng: ph¶i tuyÖt thùc Thøc ¨n dù tr÷: ®æi míi ngay B¹ch c¸u tr¸ng kiÖn thµnh lÝnh chiÕn T¹ng phñ nghØ ng¬i trong th¸ng ngµy. B¹ch cÇu cµng no cµng ]êi biÕng Thø lÝnh c«ng tö chØ ¨n ch¬i GiÆc ®Õn ch¹y dµi bá trËn ®Þa ChËm ch©n - qu©n ®Þch, tha hå x¬i. Cã ng­êi ghÎ lë m×nh h«i h¸m BÖnh viÖn da liÔu tr¶ chµng trai Anh em b¶o: thÝch g× chÐn nÊy NgÇm chuÈn bÞ mua chiÕc quan tµi. Ng­êi b¹n lµng bªn ®Õn m¸ch b¶o NhÞn ¨n, ch÷a ®­îc chøng nan y Ng­êi bÖnh nghe theo liÒn tuyÖt thùc Anh em khuyªn b¶o, vÉn n»m lú. NhÞn qu¸ m­êi ngµy bÖnh thuyªn gi¶m ThÞt da lµnh lÆn nh­ ngµy nµo S­íng qu¸, tung ch¨n anh vïng dËy Soi g­¬ng, s¸ng sña mÆt hång hµo. B¹ch cÇu lµ lÝnh c«ng tö bét NhÞn ¨n, ®e do¹ c¸c b¹ch cÇu ThÊy chÕt ®Õn n¬i chóng vïng dËy X«ng vµo giÕt ®Þch, b¶o vÖ ®Çu. B¹ch cÇu lµ nh÷ng lÝnh b¶n ®Þa BiÕt râ kÎ thï, hang æ ®©u Muèn sinh tån: kh«ng yÕu hÌn nhu nh­îc Sinh tö ra ®ßn, ®¸nh tr­íc sau. Khi ADN ®· tù ®iÒu chØnh LÝnh b¹ch cÇu khoÎ m¹nh hung h¨ng TÕ bµo ung th­ bÞ tiªu diÖt, Ph­¬ng ph¸p duy lý lµ nhÞn ¨n. 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 20. 20. S­ phô C«ng Tö B¹c Liªu H¾c B¹ch (1) c«ng tö chÕt tõ l©u ¡n ch¬i ph¸ ph¸ch, tiÕng ®êi sau Ai ngê thêi míi, n÷ s­ phô V­ît lªn ®å ®Ö mÊy c¸i ®Çu. H¾c c«ng tö ®èt hai chôc ®ång Thiªu b¶y t¹ g¹o cña n­íc s«ng HiÖn giê b¶y t¹ g¹o th¬m, tr¾ng Cao l¾m còng h¬n chôc triÖu ®ång. Ta lµ ¸i n÷ quan cao cÊp KÐm g× H¾c, B¹ch cña B¹c Liªu Nh©n ngµy sinh nhËt ta tæ chøc Cao høng d©ng lªn: nµng ch¬i liÒu. Ta tÆng mçi ng­êi mét A cßng (xe m¸y sang) Gi¸ tr¨m triÖu ®ång cã g× ®©u Mêi b¹n tèn lu«n ®óng mét tû Có ch¬i s­ phô, quû thÇn sÇu. H¾c, B¹ch hai chµng cã sèng dËy Mau mua lÔ vËt r­îu cïng hoa B¸i l¹y t«n ta lµm s­ phô Hµ thµnh ai d¸m, s¸nh cïng ta? 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439 (1) Hai chµng B¹c Liªu
 21. 21. Cuéc t×nh l·ng m¹n Cô Tom Shovelton ng­êi Anh vµ bµ Joan Hai vî chång nhµ l·o Tom, Joan Yªu nhau l·ng m¹n nhÊt thÕ gian Bµ cô t¸m ba, «ng t¸m b¶y VÉn vÊn quýt nhau thêi trÎ m¨ng. H¬n s¸u m­¬i n¨m, tõ lóc c­íi Mçi ngµy «ng tÆng mét b«ng hång ¤ng h«n bµ l·o tr­íc khi ngñ S¸ng mai thøc dËy, n¾ng bªn song! Kh«ng thiÕu kh«ng thõa: h«n vµ hoa H¹nh phóc t×nh yªu, «ng tÆng bµ §¸m c­íi kim c­¬ng võa tæ chøc B¹n bÌ hµng xãm rén tiÕng ca. 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 22. 22. Khæng Tö khãc l©m ly (24/8/2009 §¹i häc N«ng l©m Thµnh phè Hå ChÝ Minh) §øc Khæng Tö mµ sèng l¹i ®­îc Nghe chuyÖn thÇy Dòng(1) bÞ häc trß Mang thau a xÝt t¹t vµo mÆt Ch¾c ngµi th­¬ng c¶m, lªn c¬n ho. ChuyÖn x¶y ra t¹i §¹i häc N«ng L©m Tªn TrÇn V¨n Thanh ®eo khÈu trang B­ng thau a xÝt t¹t thÇy Dòng A xÝt tung toÐ ch¶y lan trµn. M­êi ba sinh viªn bÞ báng nÆng §­a vµo cÊp cøu ë §a khoa Nh¸c l­êi biÕng häc Thanh nhiÒu nî Thi háng Anh v¨n vµ chuyªn khoa. Tªn Thanh bÞ b¾t, ®¹o ®øc suy Ch¼ng hiÓu h¾n ta suy nghÜ g× T«n s­ träng ®¹o, cßn hay mÊt? Väng hå Khæng Tö khãc l©m ly. 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439 (1) §Æng H÷u Dòng
 23. 23. B¾t sãi trong rõng §éi truy n· b¾t Th¶o Pin Sµi - Hµ Giang, 2006 Th¶o P×n Sµi g©y ra vô ¸n Råi lÆn mÊt t¨m trong rõng s©u Hµ Giang trïng ®iÖp nhiÒu hang hèc Sãi hang Èn nÊp tËn n¬i nµo? Sµi mang theo sóng råi bá trèn Nói rõng h¾n thuéc nh­ bµn tay M­êi n¨m t×m kiÕm ®Òu v« väng Trinh s¸t ®Õn ®«ng, h¾n lÈn t©y. Rõng VÞ Xuyªn s¾n ng« bÞ trém Vô ¸n më ra mét con ®­êng ThiÕu Kh¾c H­ng ®­îc giao nhiÖm vô C¶i trang dÊu sóng, lµm rÉy n­¬ng. Hang ®¸ cña Sµi ngän nói cao Cã ba cöa ngâ ®Ó ra vµo S¸ng ®øng cöa hang quan s¸t ®Þch §ªm vÒ lÈn trèn tËn ng¸ch s©u. Hai lÇn ph¸t hiÖn cã dÊu ch©n LÇn ba s¨n ®uæi con sãi hoang Tr­ît ch©n s¾p ng· xuèng vùc th¼m §ång ®éi n¾m tay kÐo lªn dÇn. Cuéc vËt lén nhau trªn nói ®¸ Ng­êi rõng c« thÕ bÞ khãa tay Sãi hoang gôc ®Çu tr­íc toµ ¸n §Òn téi cho d©n: ¸n tï ®µy. 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 24. 24. GiÊy phÐp chuÈn chøng sinh ChuyÖn cña Trung Quèc C¸i thêi sinh ®Î cã kÕ ho¹ch Trung Quèc ®Ò ra "chuÈn chøng sinh" Mang thai kh«ng cã giÊy ®¨ng ký Hä kh«ng c«ng nhËn lµ con m×nh. Kh«ng ®­îc khai sinh, kh«ng hé khÈu Bao ®iÒu rµng buéc lÊy con ng­êi LÖ Quyªn - Vò Hång trong nghÞch c¶nh Con võa sinh ra, chÕt trong n«i. Hai ng­êi yªu nhau ch­a ®¨ng ký §Õn kú sinh në nhµ hé sinh Hä b¶o: con c« ®· chÕt ng¹t Tr¸i tim bµ mÑ n¸t tan tµnh. Bao lÇn thô tinh kh«ng kÕt qu¶ BÖnh viÖn §a khoa xem hå s¬ LÇn ®Î ®Çu tiªn: con vÉn sèng Tin ®au khñng khiÕp, qu¸ bÊt ngê. LÖ Quyªn n¨m Êy sinh con trai Kh«ng giÊy kÕt h«n: ph¶i huû thai "ChuÈn chøng sinh" giÊy phÐp kh«ng cã BÖnh viÖn hót dÞch ch¸u bÐ trai ? Hai phót sau ch¸u bÐ l×a ®êi LÖ Quyªn ngÊt lÞm, hìi con ¬i ThiÕu chuÈn chøng sinh con ph¶i chÕt Tµn ®éc nµo h¬n ë câi ®êi ? 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 25. 25. GiËn vî ChuyÖn ë Trïng Kh¸nh - Trung Quèc ChiÕc tµu nhÑ lít trªn D­¬ng Tö Chång vî «ng Ch©u ®øng boong tµu Cuéc du ngo¹n ch¼ng hÒ vui vÎ Bµ Ch©u to nhá cø cµu nhµu. MÊy lÇn b¶o vî vî ch¼ng im Bùc m×nh tr¸nh vî «ng b­íc lªn Lêi nãi cuèi cïng tr­íc khi nh¶y Van bµ, t«i muèn mét phót yªn. ¤ng lao m×nh xuèng dßng s«ng tr¾ng Bµ Ch©u hèi hËn véi kªu la ¤ng Êy bùc t«i nªn tù vÉn Cã ai gióp ®ì, cøu «ng ta. "Cøu hé" véi vµng th¶ phao b¬i ChiÕc tµu t¾t m¸y, n­íc vÉn tr«i Hä nh×n s«ng réng thÊy «ng l·o B¬i ®· ®Õn bê, miÖng t­¬i c­êi. Hä l¹i gÆp nhau trªn boong tµu M×nh ¬i, em høa ch¼ng cµu nhµu N­íc m¾t bµ r¬i trªn tãc l·o §õng ®Ó tim em, ph¶i quÆn ®au? 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 26. 26. Ho¹ tõ con c¸i Con lµm ¨n thua lç Nî mÊy tû ng­êi ta S¸ng nay chñ nî ®Õn Lò l­ît x«ng vµo nhµ. Con nî bè mÑ tr¶ Vµng b¹c ®©u x× ra Ch¼ng yªn víi t«i nhÐ Kh«ng th× . . . n¸t cöa nhµ. Bao tiÒn vµng trong tñ KÎ ®Õn tr­íc giËt, dµnh Ng­êi ®Õn sau trèng rçng L¹i næi c¬n tam bµnh. HÕt trËn s¸ng, bµ chuån Sî trËn chiÒu, m¸u tu«n ¤ng vÒ bao ng¸n ngÈm Ho¹ ®©u gÆp gi÷a ®­êng. C«ng cøu nh©n, ®é thÕ Bèc thuèc cøu ng­êi nghÌo Nhµ gÆp c¬n m¹t vËn PhËt ®©u? ch¼ng xuÊt chiªu. ¤ng th­¬ng con trÎ d¹i UÊt hËn tù trong lßng Th­¬ng bµ th©n giµ yÕu N¸t lßng tr­íc b·o gi«ng. M¸u trµo lªn: ®ét tö S«i tù tr¸i tim giµ ThÇy thuèc kiªm thi sÜ Chµo vÜnh biÖt chóng ta. 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 27. 27. Cuéc chia tay kh«ng hÑn Tõ m¸i tranh x­a tr­êng Kü thuËt Nöa thÕ kû qua, ai mÊt cßn Ng­êi lªn néi ngo¹i, ®Çy con ch¸u Ng­êi vÒ c¸t bôi víi n­íc non. Nh÷ng m¸i ®Çu xanh, giê ®iÓm b¹c Ch¼ng cßn nghe kÎng, b¸o c¬m tr­a Tr­êng vÒ Phó Thä, thay ®æi chñ §åi cä rõng th«ng, mÊy rÆng dõa. H¬n n¨m m­¬i b¹n giê v¾ng bãng ChØ cßn l­u l¹i h×nh ¶nh th«i Cã ai vÒ Nam cho t«i göi T©m t×nh th­¬ng nhí, b¹n Ph­¬ng trêi. Chia tay h«m nay, råi m·i m·i Tao phïng khã hÑn, b­íc ®­êng ®êi, CÇu chóc gia ®×nh trßn h¹nh phóc An khang tr­êng thä, sèng vui t­¬i. 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 28. 28. Nh÷ng bøc tranh c¸t TriÓn l·m 22.8.2009 ®­êng Hïng V¬ng Nh÷ng bøc tranh c¸t tr¾ng ãng ¸nh c¸c s¾c mµu NghÖ nh©n ý Lan vÏ L­u l¹i cho ®êi sau. §éc ®¸o kh«ng cÇn nhùa VÉn dÝnh kÕt thµnh tranh C« vÏ ch©n dung B¸c Cïng §¹i t­íng hïng anh(1). Nh÷ng h¹t c¸t v« tri Thµnh r©u, tãc, l«ng mi C¸t nghÖ nh©n tuyÓn lùa Thµnh mü n÷, cung phi. C¸t Qu¶ng B×nh, h¶i ®¶o C¸t Ba V×, Nha Trang Thµnh bøc tranh tuyÖt s¾c D­íi bµn tay ý Lan. 13/9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439 (1) §¹i t­íng Vâ Nguyªn Gi¸p
 29. 29. Kû lôc sinh con Nadya Suleman, Mü Trang sæ gui-nÐt trong n¨m qua MÑ Mü sinh con ®­îc nhËn quµ Bµ ®Î mét lÇn t¸m (8) ®øa bÐ G¸i, trai lÇn l­ît tù chui ra. Kû lôc cña bµ bÞ ph¸ vì N¨m nay bµ mÑ Tunisi Thô tinh èng nghiÖm siªu ©m thö S¸u trai, s¸u g¸i nh­ chim ri. Chång lµ M¸c-v©n lªn ph¸t biÓu Hy väng vî m×nh ®Î sinh ®«i Ai ngê chen nhau m­êi hai ®øa Mõng vui, chê ®îi chóng chµo ®êi. ChÝnh phñ lÖnh cho Bé Y tÕ Cö ng­êi theo dâi thËt th­êng xuyªn Kªu gäi nh©n d©n tuú tµi lùc Gióp cho con, mÑ ®­îc vu«ng trßn. 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 30. 30. C¸ thÇn suèi Ngäc (CÈm L­¬ng, Thanh Ho¸) TruyÒn thuyÕt vÞ thÇn thê ®Òn Ngäc Lµ mét chµng R¾n rÊt oai phong Thuû qu¸i bao lÇn ®µ xuÊt hiÖn LËt thuyÒn ch×m ®¾m, nuèt ng­ d©n. Chµng R¾n to dµi ®Õn ®óng lóc X«ng vµo thuû qu¸i: trËn giao tranh Ba con thuû qu¸i bông ph¬i tr¾ng M¸u tu«n suèi Ngäc lîm mµu tanh. §Òn thê chµng R¾n d©n x©y dùng Th¶ ®µn c¸ nhá ®Ó nu«i chµng Chµng ®· thµnh thÇn kh«ng ¨n c¸ C¸ ®· theo thÇn, sèng trong hang. Ban ngµy ®µn c¸ t¾m n¾ng s¸ng N­íc ch¶y xu«i dßng, c¸ quÈn quanh Ch¼ng ai ®¸nh b¾t ®µn c¸ quý D©n lµng yªu c¸, th¶ thøc ¨n. Th¸ng ngµy ®µn c¸ trong suèi Ngäc S¸ng ra t¾m n¾ng, chiÒu vÒ hang Ng­êi ®Õn tham quan ®«ng nh­ héi C¸ thÇn suèi Ngäc l¹ thÕ gian. 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 31. 31. T¹o s­¬ng mï thµnh m­a T¹o s­¬ng mï thµnh m­a §øc - Kai Tiedemann, Annu lummerich §Êt n­íc Peru l­îng m­a Ýt D©n th­êng lÊy n­íc ë S«ng B¨ng (Andez) Ng­êi ®«ng, dßng n­íc thu hÑp l¹i §­êng xa mua b¸n n­íc: c¹nh tranh. Gi¸ n­íc s¸u lÇn h¬n chç kh¸c D©n vÉn bá tiÒn sî chÕt kh« Hai nhµ b¸c häc gèc ng­êi §øc TËn dông s­¬ng mï, t¹o n­íc m­a. S­¬ng ë Th¸i B×nh D­¬ng ®æ vÒ Mét n¨m t¸m th¸ng høng s­¬ng khuya TÊm l­íi gi¨ng ngang thu s­¬ng xuèng Hy väng nhiÒu n¬i, thËt trµn trÒ. 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 32. 32. ë tï v× c¸i ng¸p (ChuyÖn cña Mü) Clinton ®ang ngåi nghe xö ¸n Téi ph¹m chÝnh lµ ®øa em trai LuËt s­, ch¸nh ¸n bµn s«i næi B¸n mua ma tuý, chuyªn ¸n dµi. Ng­êi th× buéc téi, nªu lý do LuËt s­ c·i l¹i, tiÕng nhá to, Ch¸n qu¸ Clinton më måm ng¸p Ng­êi nghe c­êi ré, nh­ chuyÖn ®ïa. Ch¸nh ¸n ®ang ®äc tê buéc téi Nghe tiÕng ng¸p to, vang héi tr­êng KÕt luËn: Clinton muèn khuÊy ®¶o Buéc tï s¸u th¸ng, ¸ch gi÷a ®­êng. 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 33. 33. ChiÕc cèc b¹c §oµn lÜnh viÔn chinh vµo Ai CËp Suèt mÊy th¸ng tr­êng bông cø ®au ThÇy thuèc ch÷a råi l¹i t¸i ph¸t Nguyªn nh©n ch¼ng hiÓu bëi v× ®©u. Cïng uèng chung nguån, cïng chung sèng D©n vÉn t­¬i vui, ch¼ng bÖnh t×nh M·i m­êi n¨m sau, hä míi hiÓu ChiÕc cèc b»ng b¹c, cã kh¸ng sinh. D©n sèng nghÌo nµn, nh­ng chÐn b¹c Kinh nghiÖm truyÒn ®êi tù «ng cha D©n m×nh c¶m cóm khi c¹o giã VÉn dïng ®éc b¹c, hót ®éc ra. 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 34. 34. ChiÕc giÇy ®ãn tæng thèng Bush (2008) ChiÕc giÇy bay ®Õn ®Çu tæng thèng Bush nÐ sang bªn, giµy l­în qua Irak ®ãn tiÕp tæng thèng Mü Nµo ngê sù cè ®· x¶y ra. Héi tr­êng chÕt lÆng, c¶nh s¸t ®Õn Cßng tay ng­êi nÐm nhèt nhµ giam Nhôc nh· thay nguyªn thñ n­íc Mü UÊt huËn ng­êi d©n ®· ngËp trµn. Toµ h×nh tuyªn ¸n ba n¨m tï Sau nhê can thiÖp cña luËt s­ Phãng viªn Irak mét n¨m téi NÕu lµ lùu ®¹n, h¾n tµn ®êi. 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 35. 35. ChÝ phÌo s«ng n­íc §o¹n S«ng Hång: H­ng Yªn - Hµ Néi Nh÷ng tªn trém c¾p l¾m ranh ma TËp häp thµnh ®oµn n¨m, b¶y ®øa L­íi r¸ch trªn s«ng, kÐo gi¨ng ra. Ph× phÌo ®iÕu thuèc chê bÉy sËp Tµu vËn chuyÓn hµng, chuyÕn ng­îc xu«i Tµu v­íng l­íi gi¨ng, chóng la ã Bao thuyÒn xóm l¹i, tiÕng kªu trêi. TiÕng than tiÕng thÐt ®ßi ®Òn l­íi GËy géc, dao g¨m s½n bªn h«ng Mét lò ChÝ PhÌo, la ¨n v¹ Chñ tµu khèn ®èn, däc s«ng Hång. ChÝ PhÌo Vò §¹i ch¼ng ai b¾t ChÝ PhÌo "l­íi r¸ch" gÆp c«ng an §«i lÇn ¨n v¹ thu vµi triÖu Cuèi cïng bãc lÞch xã nhµ giam. 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 36. 36. S­¬ng khãi hµ thµnh Hµ thµnh l·ng ®·ng, mµn s­¬ng khãi HÌ vÒ oi bøc vÉn ch­a tan Tr¾ng ®ôc mét mµu, nÆng h¬i thë B¸o chÝ tuyªn truyÒn: khèi r¬m lan. Hä b¶o n«ng d©n ®èt r¬m r¹ Bay tõ ®ång ruéng ®Õn néi thµnh TiÕn sÜ m«i tr­êng võa tiÕt lé pH rÊt thÊp trong mï lan (5 - 5,5%). KÕt luËn cho r»ng: m­a a xÝt Quang ho¸ khãi s­¬ng: tiÕng m«i tr­êng NO, CO, SO trong kh«ng khÝ Nhµ m¸y, xe cé t¹o mµn s­¬ng. §éc h¹i, khãi phun t¹o a xÝt Hµ thµnh « nhiÔm kh¸ nÆng nÒ Th¨ng Long xuÊt hiÖn mµn s­¬ng khãi Ch¼ng cßn th¬ méng khi chiÒu vÒ. 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 37. 37. §µn x¶ t¾c vi d©n (Do bµ TrÇn ThÞ TuyÕt Nga ë lµng nghÒ x· An Phó, Cñ Chi, Thµnh phè Hå ChÝ Minh) Bµ Nga m­êi t¸m n¨m san lÊp §Çm lÇy chi chÝt c¸c hè bom C¸ kh«ng b¬i léi, lóa kh«ng mäc X©y dùng lµng nghÒ "Mét tho¸ng ViÖt Nam" Trong lµng nghÒ cã "§µn x¶ t¾c" Héi tô hån thiªng cña nói s«ng Nhµ Lý dÇu tiªn x©y dùng n­íc LËp "§µn x¶ t¾c" ë Th¨ng Long. Khi ®µn x¶ t¾c ®­îc khai quËt Bµ kÝnh cÈn xin n¾m ®Êt thiªng, Trén ®Êt tõ Cµ Mau - Lòng Có Cïng n­íc x©y ®µn "x¶ t¾c vi d©n" Tãc bµ giê ®©y ®· ®iÓm b¹c Gãp h»ng tr¨m tû x©y lµng nghÒ Cuéc ®êi g¾n bã víi ®Êt thÐp Cñ chi chiÕn ®Êu gi÷ lµng quª. Ba cäc B¹ch §»ng dùng tr­íc ngâ H­¬ng trÇm th¬m ng¸t "§µn vi d©n" Bµ TuyÕt Nga, lßng trung, th¬m th¶o X©y ®µi t­ëng niÖm c¸c tiÒn nh©n. Nh÷ng ng­êi ®· ng· v× ®Êt n­íc Tù ngµn x­a vµ c¶ mai sau Nh÷ng ng­êi cèng hiÕn c¶ tuæi trÎ X©y nªn n­íc ViÖt ®­îc m¹nh giÇu. 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 38. 38. Pháng bµi mçi tuÇn cã mét ngµy say (Cña NguyÔn-M¹nh-Chu) Mçi tuÇn cã mét ngµy say Say l¨n say lãc c¶ b¶y ngµy S¸ng uèng lai rai vµi xÞ ®Õ ChiÒu vÒ c¹n thèng nh¾m gµ quay. R­îu tõ h­¬ng lóa, trén h­¬ng ng« Men ñ l¸ rõng cÊt quanh bå Rõng ph¹t o»n dao, bæ vÑt cuèc MÖt nhoµi ví r­îu, l¹i c¹n vß. Say ®æ tiÕng khÌn, say ¸nh m¾t Anh dÝu ch©n em b­íc xuèng ®åi T¾t n¾ng, hoµng h«n mµu tÝm t¸i M«i em t×m gÆp, cÆp m«i t«i. MÌo V¹c - §ång V¨n - rõng sái ®¸ Quanh n¨m r­îu ñ vµi thóng ng« Còng ®ñ h¬i men, say tuý luý Quªn ®i cùc nhäc, tõng phót giê. 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 39. 39. BÝ Èn cña Vò Träng Phông Vò Träng Phông nhµ v¨n hiÖn thùc L×a ®êi, cßn l¹i ¸ng v¨n hay, Sè ®á, Vì ®ª, Døt t×nh, Gi«ng tè S¸ch in b¸n ch¹y theo th¸ng ngµy. Vò Träng Phông chÕt trong nghÌo khæ Cã ng­êi m¹o nhËn lµ con trai H¾n ë Sµi Gßn d©n nghiÖn ngËp Dïng danh Träng Phông, g¹t tiÒn xµi. L¹i cã ng­êi xa x«i ë Mü Vò Träng Khanh gäi Phông lµ cha ThËt gi¶ lµm sao mµ biÕt ®­îc ADN chÝnh x¸c, sÏ chØ ra. Hä nhËn lµm g× nhµ v¨n khæ Sinh thêi kiÕm sèng, nhÆt tõng ®ång Gia tµi cßn l¹i lµ danh tiÕng Kh«ng theo nghiÖp bè, nhËn b»ng kh«ng. 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 40. 40. Cuéc thö nghiÖm thó vÞ Mét ng­êi Anh quèc ®Ó m¸y ¶nh Trªn ngän nói cao vïng Tri-f©n Anh muèn thö xem ®é tin cËy Con ng­êi cßn cã tÝnh gian tham! M¸y ¶nh cña anh lo¹i ®¾t tiÒn Cã ghi mÈu giÊy: mêi b¹n hiÒn Cø chôp ¶nh xong råi ®Ó l¹i Kho¶nh kh¾c s­íng vui, phót thÇn tiªn. Ba m­¬i ng­êi lÊy m¸y chôp ¶nh Råi ®Ëy ni l«ng tói treo c©y Sau bèn ngµy n÷a, anh trë l¹i Phim ®· chôp xong, m¸y cßn ®©y. Con ng­êi ch¼ng ph¶i, tham lam c¶ Tèt xÊu lÉn nhiÒu ë thÕ gian Thö nghiÖm chµng P«n ë Anh Quèc Cã ai lÆp l¹i, ë ViÖt Nam? 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 41. 41. Sè phËn do trêi ¤ng l·o ®Õn ®©y tõ xø NghÖ D¾t th»ng ch¸u nhá d¸ng xanh xao BÖnh viÖn B¹ch Mai vµo buæi kh¸m BÖnh nh©n tr«ng ngãng, kÎ ra vµo. Thêi kh¾c chËm qua råi ®Õn l·o §­a th»ng ch¸u nhá gÆp l­¬ng y B¸c sÜ kh¸m xong, ph¸n n»m viÖn KhÝ huyÕt ch¼ng th«ng, bÖnh l¹ kú. Tê phiÕu, hä tªn cã ghi râ Sè tiÒn nhËp viÖn: n¨m triÖu ®ång ¤ng l·o ®äc xong, hái ng­êi c¹nh B¸c ¬i ? xem gióp, t«i nhÇm kh«ng? Ng­êi ngåi c¹nh l·o, kiÓm tra phiÕu Cô ch¼ng nhÇm d©u, cô «ng ¬i TiÒn ®ãng thuª gi­êng, mua thuèc chÝch NÕu ch¸u n»m ®©y, nöa th¸ng trêi. Ng­êi ta thu tr­íc, sau thanh to¸n V× cô lµ ng­êi ë tØnh xa ¤ng cô lÆng ng­êi, m¾t rím lÖ Ch¸u ¬i, «ng ch¸u trë l¹i nhµ. C¶ nhµ gom gãp h¬n triÖu ®ång Lµ c¶ gia tµi cña bÇn n«ng TiÒn ®©u ch¹y ch÷a cho ch¸u nhá Sè phËn do trêi, ch¸u biÕt kh«ng? 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 42. 42. TiÒn lµ…tiªn, phËt Tiªn, PhËt, thÇn linh cña t«n gi¸o Cã bao giê cøu ®­îc ai ®©u Liªn X¤ thêi kú s¾p tan r· (1996) Cã th¾p h­¬ng th¬m, ®Ó khÊn cÇu. Gi¸ dÇu xuèng thÊp, ng©n khè rçng TiÒn l­¬ng ch¼ng cã ph¸t c«ng nh©n D©n t×nh nhèn nh¸o, s¾p ®æ vì Chi nÆng h¬n thu, lÖch c¸n c©n. Yelsin cÇu cøu tæng thèng Ph¸p Jacque Chirac vµ Helmót-c«n Thñ t­íng §øc ra tay viÖn trî Lµm ¨n kh¸ gi¶ sÏ tr¶ h­ên. Yelsin ®· høa tr­íc toµn d©n Nî nÇn chi tr¶ tr­íc th¸ng n¨m §øc cho Nga m­în ba tû r­ìi (®«) Cïng mét tû n¨m (1,5) Ph¸p gãp phÇn. Yeltin ®­îc tiÒn nh­ sèng dËy Trang tr¶i nî nÇn, c¸c kho¶n chi Lªn ®µi tuyªn bè, tõ chøc sím Putin kÕ vÞ, më lèi ®i. 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 43. 43. C¸i chÕt l©m sµng NguyÔn ThÞ NghÜa, B8 Thanh Xu©n B¾c M¸ NghÜa h»ng ngµy rao b¸nh ch­ng Cô chÕt l©m sµng ë Thanh Xu©n Ch¸u con quanh cô khãc nøc në Khèi phè mua hoa, tiÔn linh hån. Bçng th»ng ch¸u nhá, bËt kªu to Bµ sèng dËy råi, qu¸ s÷ng sê Con ¬i, mÑ gÆp ng­êi th©n cò ¤ng chång ®Çu cói trong giÊc m¬! "T«i nh×n thÊy râ ®oµn kÌn trèng" Bè mÑ, c¶ hai ®øa em trai §øng bªn s«ng réng ®ang vÉy gäi GiÊc m¬ ¸m ¶nh m¸ NghÜa hoµi. LÆn léi th©n cß lªn Trung du T×m l¹i ngµy x­a nhµ ven ®åi Ch¸u hä xa x«i... ®­a xem ¶nh Bè mÑ, hai em, ®óng ®©y råi. C¸i chÕt l©m sµng nhiÒu lÇn gÆp Gi¸o s­ Ph¹m Song gi¶i thÝch r»ng BÖnh nh©n sèng l¹i nhiÒu tr­êng hîp §iÖn t©m ®å kiÓm x¸c, míi ch«n. 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 44. 44. MÆt tr¸i cuéc thi hoa hËu Nh÷ng cuéc thi hoa hËu Mü n÷ ®Õn kh¾p n¬i So nhau vÒ s¾c ®Ñp Vãc d¸ng lÉn tiÕng c­êi. Cã nh÷ng nµng lïn, xÊu VÉn ®i vµo vßng trong Qua ®ªm víi gi¸m kh¶o Råi míi ®­îc lät vßng. Chi vµi ba tr¨m triÖu §Ó mua mét c¸i danh Cã c« tiÒn võa mÊt Vßng ngoµi ®· ng· l¨ng ? Nã lõa råi nã lÆn C« t×m B¾c t×m Nam Con l­¬n chui ao thèi ¤m hËn... th«i còng ®µnh. 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 45. 45. M¸y ATM N¨m tr­íc loa, ®µi thæi Çm Ü M¸y ATM tiÖn lîi v« song TiÒn göi, rót vÒ chØ cÇn thÎ §ì tèn thªm ng­êi, tÝnh mÊt c«ng. Ch¼ng ®­îc bao l©u, ng­êi than khãc TiÒn t«i chóng nã rót s¹ch tr¬n MËt m·, c¸ch nµo nã më ®­îc CÇn Th¬, Hµ Néi, c¶ Sµi Gßn. C¸c cô vÒ h­u m¾t mê, chËm Ch¼ng cÇn dïng thÎ ®Ó lµm chi Tr¶ l­¬ng trùc tiÕp t«i xin nhËn ¡n trém mËt (A.T.M) phiÒn phøc Ých g×? M¸y s¸ng chÕ ra cßn khuyÕt ®iÓm §· véi ®em dïng møc ®¹i trµ Trung Quèc võa råi ®· th«ng b¸o M¸y ATM th«ng minh h¬n ta. M¸y rót tiÒn tù ®éng nhËn mÆt BiÕt ®­îc chñ nh©n nã míi giao Ng­êi ®eo khÈu trang cïng kÝnh m¾t M¸y ngõng giao dÞch gäi c«ng an vµo. ATM th«ng minh ®ang nghiªn cøu Sau vµi n¨m n÷a míi ®em dïng Khæ chñ mÊt tiÒn do lé mËt Cã ai ®Òn l¹i chót g× kh«ng? 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 46. 46. LuËt b¸n vî ë Ên §é Theo luËt “bÊt thµnh v¨n Ên §é” Ng­êi chång b¸n vî ®Ó lÊy tiÒn NÕu thÊy ch¸n ch­êng kh«ng muèn sèng LuËn cæ Ên §é ®­îc l­u truyÒn. N¨m nay h¹n h¸n ë Ultar MÊt mïa thãc g¹o ch¼ng lµm ra Hä ®µnh b¸n vî ®Ó m­u sèng, Mét tr¨m b¶ng Anh, rÎ th«i mµ! C¸c nµng ph¶n ®èi nh­ng c« thÕ Nhµ chång ®e do¹ ®¸nh träng th­¬ng C¸c nµng g¹t lÖ xa con, ch¸u CÇm nãn ra ngåi ë thÞ tr­êng! 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 47. 47. Ng­êi ®µn «ng ma thuËt (Derren Brown, ng­êi Anh) C¸c C«ng ty xæ sè Anh kinh h·i Khi mµn ¶o thuËt trªn truyÒn h×nh Derren Brown biÓu diÔn §o¸n kÕt qu¶ sè rÊt tµi t×nh. M¸y sè ch­a quay Brown ®o¸n tr­íc (Sè 2, 1 1 , 28, 35... ) ba l¨m Ch÷ sè b¶ng ®en rÊt râ nÐt Kh¸n gi¶ nh×n lªn ®äc kh«ng nhÇm. M¸y quay kÕt qu¶ theo dù ®o¸n Trïng víi b¶ng ®en tr¨m phÇn tr¨m Tæng tiÒn chi tr¶ 2,4 triÖu b¶ng Kh¸n gi¶ vç tay hÐt Çm Çm. NhiÒu lÇn anh th¾ng sßng b¹c Nga LÇn nµy thi thè hÕt tµi ba ChÝnh phñ cÊm anh ch¬i xæ sè Trän ®êi, theo luËt cña quèc gia. 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 48. 48. §¸m c­íi trong tang lÔ (ChuyÖn n­íc Mü) Smeka vµ Masong ng­êi Mü Quen nhau thuë nhá vµ sèng chung Gia ®×nh ®Çm Êm trong h¹nh phóc Nh­ng kh«ng ®¨ng ký ®Ó kÕt h«n. CËu trai kh¸u khØnh trßn b¶y tuæi BÊt h¹nh l×a ®êi v× n¹n tai Di nguyÖn cuèi cïng cña cËu bÐ "Bè mÑ c­íi nhau” ngay lóc nµy. Bè mÑ gËt ®Çu, con nh¾m m¾t Xe tang khuÊt d¹ng, ®Êt nghÜa trang §¸m c­íi linh ®×nh ®«i chång vî TiÖc r­înu chung vui, gi÷a xãm lµng. Chai r­îu s©m banh tíi mé con MÑ cha ©u yÕm ®Æt hoa hång Tõ nay con ®· mang hä bè Suèi vµng, con trÎ h·y yªn lßng. 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 49. 49. Tªn ®Æt cho nhµ th¬ Ên (Rabindranad Tagore 1861-1941) Nhµ th¬ Ên Tagore sang Trung Quèc Nh©n d©n hå hëi ®ãn tiÕp «ng, Th¬ «ng cã mÆt trªn thÕ giíi Chu du thiªn h¹ kh¾p T©y - §«ng. Nh©n ngµy sinh nhËt s¸u m­¬i t­ Häc x¸ B¾c Kinh chóc thä ng­êi L­¬ng Kh¶i Siªu, nhµ th¬ Trung Quèc TÆng mét tªn riªng, hîp lÏ ®êi. Rabindanad lµ sÊm, mÆt trêi To¶ ¸nh vÇng d­¬ng kh¾p n¬i n¬i DÞch tiÕng Trung Hoa lµ ChÊn §¸n Thiªn tróc lµ Ên §é tù xa x«i. Tróc ChÊn §¸n tªn cña thi nh©n KÌm theo mét triÖn nhµ th¬ dïng CÇu nèi Trung Hoa vµ Ên §é C¸i n«i cæ kÝnh ë Ph­¬ng §«ng. 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 50. 50. Nhµ t×nh b¸o Mü Lªn®ªn Lªn®ªn, t×nh b¸o chiÕn l­îc Mü Gióp Nhu, DiÖm gi÷ v÷ng ngai rång Thµnh c«ng t©m lý, h¾n khai th¸c Tin vµo thÇn bÝ, ng­êi Ph­¬ng §«ng. C¶ ®êi nghiªn cøu c¸c phong tôc C¸c n­íc M· Lai, Ên §é, Th¸i Lan Thiªn chóa,PhËt, Håi, bao ®¹o kh¸c Dïng khoa t©m lý t¹o chiÕn tranh. Nhí khi gi¶i phãng ®Êt miÒn B¾c Muèn ®¹o Thiªn chóa ®i vµo Nam Nhµ thê c«ng gi¸o ë Ph¸t DiÖm "§øc mÑ hiÖn h×nh" vÎ khãc than. Mµi dòa thuû tinh m¾t §øc MÑ Gãc c¹nh lµm cho d­íi nh×n lªn MÑ ®ang than khãc, ®«i dßng lÖ §¾m nh×n ®Ö tö, c¸c con chiªn. C¶ triÖu tÝn ®å Thiªn chóa gi¸o G¸nh gång theo mÑ xu«i vµo Nam Cha ®Î c¸i trß lõa bÞp ®ã Thñ ph¹m chÝnh lµ tªn Lªns®ªn. 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 51. 51. Cê tang trªn ®Êt Mü 111912001 §¹i chiÕn thø hai trªn thÕ giíi §øc ch¼ng tÊn c«ng Mü bao giê Liªn X« vµ c¸c n­íc thiÖt h¹i Mü ®øng vßng ngoµi, bÐo th©n cß. Mü ngËm ®¾ng cay v× thÊt b¹i ChiÕn tr­êng miÒn Nam, trë gãt lui Hao tµi tèn cña nªn «m hËn LÇn ®Çu nhôc nh·, tiÕng ®Ó ®êi. Ai ngê Binladen t¸o b¹o C­íp m¸y bay hµnh kh¸ch tÊn c«ng §¸nh sËp Th¸p §«i Trung t©m Th­¬ng m¹i Thñ ®« New York s¸ng n¾ng hång. Binladen còng lµ t×nh b¸o Mü §· ®­îc ®µo t¹o ®ñ ch­¬ng tr×nh Chíp thêi c¬ c­íp m¸y bay d©n dông Phi c«ng c¶m tö, quyÕt hy sinh. Hai m¸y bay lao vµo tÇng gi÷a §ông sËp Th¸p §«i cña Huª Kú Khãi löa bïng lªn gi÷a ®Êt Mü Ba ngh×n ng­êi, giµ trÎ, ra ®i. ChÝnh phñ Mü kªu lªn: chèng khñng bè Loa ®µi c¸c n­íc hoµ giäng theo Bao lÇn lÝnh Mü c­íp n­íc kh¸c B¶o lµm nh©n ®¹o, gióp kÎ nghÌo. Tæng thèng lÊy ngµy trªn lµ ¸i quèc Ngµy nhí th­¬ng, phông sù nh©n d©n Cê tang ñ rò trªn ®Êt Mü GiÕt ng­êi, ho¹ b¸o: luËt qu¶ nh©n. 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 52. 52. Khóc ca tr­êng hËn (ChuyÖn cæ Trung Quèc) V­¬ng Trung, cha ®Î ®«i kiÒu n÷ KiÒu Loan, KiÒu Ph­îng, hai ®o¸ hoa CÇm kú thi ho¹, th«ng kinh sö Sím tèi quanh nhµ víi mÑ, cha. KiÒu Loan n¾ng sím gÆp §inh Ch­¬ng Th¶ hån th¬ méng bªn mÐ v­ên Bèn m¾t nh×n nhau, «i xao xuyÕn Con tim rung ®éng mèi t¬ v­¬ng Nµng ®i, ®Ó l¹i sÇu trèng v¾ng Kh¨n tay v­¬ng vÊt bªn khãm hoa B¸u vËt tÆng chµng, mïi h­¬ng ®­îm Tho¸ng nh×n, tiªn n÷ mÊt d¹ng xa. GÆp ng­êi tí g¸i, ®i t×m kh¨n Trao giïm c«ng tö tê hoa tiªn Göi cho c« chñ dßng t©m sù T×nh th­ nµng nhÈm, d­íi m¸i hiªn. Cuéc t×nh ®«i trÎ nh­ bím hoa Tr¨ng s¸ng bªn nhau, m¸i tãc xoµ ¢n ¸i tr¨m n¨m lêi nguyÖn ­íc Mét lêi g¾n bã rÊt thiÕt tha Th¬ ho¹, ho¹ th¬ ®«i ngän bót Kim cæ hiÕm thay ë thÕ gian Hoa tiªn lui tíi nh­ b­ím l­în §«i tim chung nhÞp, giÊc méng vµng. Th©n phô §inh Ch­¬ng ®ang èm nÆng Gäi con trë l¹i bÕn s«ng quª NguyÖn ­íc cña ng­êi cã ch¸u néi Tõ gi· KiÒu Loan, trªn ®­êng vÒ Quªn mèi t×nh x­a, chµng c­íi vî LÊy c« g¸i ®Ñp vÑn s¾c tµi ¢n ¸i chiÒu nµo lµ dÜ v·ng, C« phßng mßn mái, nµng ®îi ai. Tin chµng xe mèi l­¬ng duyªn míi Nµng göi t×nh th­, göi lªn quan M­în d©y lôa tr¾ng, quªn sÇu muén MÑ cha nøc në, khãc KiÒu Loan. Quan nhËn ®­îc th­ b¾t §inh Ch­¬ng §ßn roi kÎ b¹c tr­íc ph¸p tr­êng M¸u thÊm bê vai, hån chÝn suèi, Khóc ca tr­êng hËn lÉn bi th­¬ng ! 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 53. 53. D©ng th­ cøu cha (ChuyÖn cæ Trung Quèc) ThuÇn Vu ý lµm quan TÒ Trung Cã téi bÞ ®µy lªn Tr­êng An Lóc ®eo xiÒng xÝch «ng than thë Sao ch¼ng sinh trai ®Ó ®ì ®Çn. Nµng §Ò Oanh lµ con g¸i ót Theo cha ®µy ¶i c¶ hµnh tr×nh ViÕt ®¬n kh¸ng c¸o cïng quan phñ Cha t«i v« téi, xin b¸n m×nh. T«i lµm t«i tí cho quan phñ §Ó cøu cha t«i khái ngôc tï Vua nghe tha bæng ThuÇn Vu ý Gia ®×nh ®oµn tô tù mïa thu. Trai g¸i mµ chi, miÔn hiÕu th¶o §· d¸m b¸n m×nh ®Ó chuéc cha Nµng §Ò Oanh bÐ mµ chÝ lín Trai nµo d¸m s¸nh víi nµng ta? 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 54. 54. Mét lêi c¶m ho¸ TrÇn Nh©n T«ng trÌo lªn Yªn Tö Tr­a hÌ nãng báng, n¾ng chãi chang Kh¨n gãi giã ®­a miÒn tho¸t tôc C¬m kh« mét n¾m, më hµnh trang? Hai tªn c­íp d÷ chËn nÎo v¾ng Bé hµnh, m·i lé, nép ra ®©y Kh¨n gãi b¹c tiÒn c¶ ¸o sèng Bän ta c¹n tói ®· mÊy ngµy. TrÇn Nh©n T«ng hiÒn tõ nh×n c­íp Ta bá hång trÇn lªn non cao Chót Ýt b¹c tiÒn, cïng tay n¶i C¸c ng­êi cø lÊy, cã lµ bao. Ta khuyªn c¸c ng­¬i nªn söa tÝnh Nh©n qu¶ luËt ®êi ch¼ng dung tha Cña phi nghÜa, sao giµu cã ®­îc Muèn sang giµu ph¶i tù søc ta. Bän c­íp nh×n nhau råi quay gãt Mét x©u tiÒn nhá, n¾m c¬m kh« ¤ng l·o lªn tu chïa Yªn Tö Mét lêi c¶m ho¸ thËt bÊt ngê. 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 55. 55. QuyÓn sæ nî (ChuyÖn cña Lª Quý §«n) B¶ng nh·n Lª Quý §«n ®i sø ChiÒu n»m t¹m nghØ qu¸n biªn thuú Hoµng h«n tÝm t¸i, mµu u ¸m Biªn giíi l¹nh vÒ, tiÕng tõ quy. §Üa ®Ìn dÇu l¹c, tranh tèi s¸ng Sæ nî cán con ®Ó gãc bµn Buån t×nh «ng ®äc ®Çu ®Õn cuèi Ng­êi nî mét ®ång, kÎ n¨m ph©n. Ng­îc ®­êng «ng l¹i ghÐ qu¸n xa M¸i tranh ®æi míi, cßn bén bÒ Chñ qu¸n tiÕp «ng, chÐn trµ l¸ ChuyÖn vÒ ho¶ ho¹n thËt th¶m thª. Löa thiªu bµn ghÕ, con ch¼ng tiÕc ChØ buån sæ nî ®· thµnh tro Th«i ng­êi mau chãng t×m giÊy bót Ta sÏ phôc håi quyÓn sæ cho. Tõng con nî cò c¶ th¸ng, ngµy TiÒn chÌ, tiÒn b¸nh, thiÕu mÊy hµo Lª Quý §«n võa bu«ng ngän bót Chñ qu¸n ®äc qua, kinh ng¹c sao? Nî «ng ghi l¹i ®Òu ®óng c¶ Hä tªn ngµy th¸ng, c¶ sè tiÒn Ch¸u ®éi ¬n «ng, ®· cøu ch¸u Ch¾c lµ hång phóc, ta gÆp tiªn. 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 56. 56. Nh÷ng n¨m th¸ng cuèi cïng cña vua Hµm Nghi ANTG sè4, 1212001 (Hµm nghi mËt 2411211943) Hµm Nghi chèng Ph¸p thêi niªn thiÕu M­êi ba tuæi cïng T«n ThÊt ThuyÕt, NguyÔn V¨n T­êng Len lái nói rõng: Hµ, B×nh, TrÞ Th¶o ra tê hÞch: "ChiÕu cÇn V­¬ng". Søc ta c« thÕ, ngµi bÞ b¾t Ph¸p nhö vinh hoa ®Õn dô hµng Hµm Nghi kh¶ng kh¸i c©u tuyªn bè §· bÞ tï, cßn g× cha mÑ, miÕu l¨ng" §µy ngµi cÇm cè ®¶o B¾c Phi Quanh n¨m sãng biÓn vç Çm Mong chuçi thêi gian, tiªu ý chÝ VÞ vua yªu n­íc, chÝnh Hµm Nghi. Ngµi ë ®åi cao, ngän El - Biar Vî chång ®Çu bÕp, cïng ng­êi n­íc nhµ Cö sang hÇu cËn «ng Vua trÎ Gi÷a ®¶o trïng d­¬ng, dËy phong ba. T­ëng nhí n­íc Nam, cè ®« HuÕ Phong c¶nh ngµi vÏ thËt nªn th¬ Nói Ngù, s«ng H­¬ng ®ªm tr¨ng s¸ng Mét chiÕc thuyÒn con, c« l¸i ®ß. S¸o, ®µn ©m nh¹c ngµi th«ng th¹o Hoµ theo sãng biÓn: ®¶o Alger Mét m×nh nhí l¹i thêi dÜ v·ng TÊu khóc nh¹c lßng, hËn t¸i tª. Gi¶n dÞ, cÇn cï nh­ ng­êi d©n V¸ may quÇn ¸o, nÊu c¬m ¨n C¸ c©u, hån th¶ theo thÕ sù §Êt n­íc Nam Ph­¬ng, b­íc th¨ng trÇm. Cã lÇn ngµi më chiÕc kh¨n gãi N÷ hoµng th­êng gäi "Gãi §«ng D­¬ng" ChiÕc ¸o v¶i th« b»ng såi, n¸i M¸u kh« thÊm ®Ëm ë chiÕn tr­êng.
 57. 57. Ng­êi nghÜa sÜ giµ "T«n ThÊt ThiÖp” Tö trËn th©y n»m ë nói rõng ChiÕc ¸o m¸u loang, theo n¨m th¸ng Th­¬ng ng­êi b¸o quèc, ®· tËn trung. VÉn cã ng­êi khen vua B¶o §¹i TiÕng Ph¸p giái giang, s¨n b¾n tµi Hµm Nghi c­êi mØm: "Nã cßn giái ¡n ch¬i, tr¸c t¸ng, giái b¹c bµi". Ngµi cßn hái ®Õn "NguyÔn ¸i Quèc" "B¶n ¸n thùc d©n" cßn n»m ®©y ¤ng Êy cßn sèng ®Ó l·nh ®¹o LËt ¸ch thèng trÞ x©y t­¬ng lai. Ngµi giao «ng ¢u(1) thanh kiÕm b¸u T­îng tr­ng ®Êt n­íc, gièng Tiªn rång Khi nµo ®éc lËp mang vÒ n­íc Nã lµ linh khÝ cña nói s«ng. ¤ng chØ mäi ng­êi chiÕc mui c¸ng Theo «ng lÆn léi vïng nói rõng Con rång ch¹m næi, mê dÊu vÕt "T«i ng­êi bÊt lùc, ®Ó ho¹ vong". "T«i ng­êi oanh liÖt hay tª liÖt" Chua ch¸t biÓn kh¬i, thêi gian tr«i Nöa tØnh nöa mª, ngµi vÜnh biÖt Mé ngµi an t¸ng, trªn ®Ønh ®åi? ChiÕc quan tµi ®á vÏ ®«i Rång ChÇu nguyÖt d­¬ng v©y, m¾t s¸ng trong ¸o gÊm ®á t­¬i, kh¨n vµng ®éi B¶n nh¹c chiªu hån, väng ®åi th«ng? 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439 (1) NguyÔn H¶i ¢u, Th­îng uý Q§NDVN (1954)
 58. 58. Nh÷ng ngµy lËn ®Ën cña Ng©n Giang thi sÜ Tªn thËt §ç ThÞ QuÕ, b·i Phóc T©n Bµ ë S«ng Ng©n xuèng hång trÇn L¹c vµo c¸t bôi v­íng tÊm th©n Th­îng ®Õ l­u ®µy vµo bÓ khæ Lao ®ao, lËn ®Ën kiÕp trÇm lu©n. V¨n th¬ l·ng m¹n, ch¼ng ai dïng Dï lµ quÐt r¸c héi nhµ v¨n Kh«ng tem, kh«ng phiÕu n»m thÊt nghiÖp TiÓu th­ kiÕm cñi, ®æi c¬m ¨n. S«ng Hång cuén ch¶y, chiÕc thuyÒn con Lªnh ®ªnh sãng n­íc: cuéc sèng mßn Mét ®¸m con th¬, chång vÜnh biÖt Ng©n Giang duyªn nî víi S«ng Hång? Søc tµn Êm n­íc b¸n vØa hÌ Sù ®êi suy ngÉm thËt t¸i tª Mét chÐn chÌ xanh, mét ®iÕu thuèc Theo m©y, n­¬ng giã, Ng©n Giang vÒ? 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 59. 59. §Üa bay Nga (UFO) §Üa bay xuÊt hiÖn thÕ kû tr­íc §· lµm ®iªn ®¶o Mü vµ Anh Siberi lÇn nµy xuÊt hiÖn (15/2/2009) §­îc tËn m¾t nh×n: c¸c c«ng d©n. §é cao UFO trªn ngh×n mÐt To, dµi b»ng c¶ chiÕc Boing. Bµi b¸o ®­a tin, kü s­ tr­ëng Saratov chÕ t¹o thµnh c«ng. Shkin nghiªn cøu ®Üa bay EKIP Ph­¬ng ¸n ngµy cµng hoµn chØnh h¬n Nh¾c l¹i thêi Liªn X« tan r· Kinh phÝ t×m ®©u ®Ó hoµn thµnh. Saratob vµ Shkin lªn Moc-co-ba ThuyÕt phôc quèc phßng, chi vèn ra TiÒn b¹c kh«ng vÒ n¬i nghiªn cøu Bùc m×nh, tin tøc «ng tung ra. Nghe tin Mü ®Õn ®­a ®iÒu kiÖn HÊp dÉn phØnh phê chµng Shkin ¤ng nµy ®Þnh ký nh­ng ®iÖn tho¹i MËt b¸o tin vÒ tõ Kjem-linh C¶ nhãm ©m th¸m ®Òu mÊt tÝch Th¶o nguyªn Siberi mªnh m«ng §Üa bay xuÊt hiÖn 250m (®­êng kÝnh) B¶y tr¨m c©y sè giê trªn kh«ng. SÏ lµ b¸ chñ trong t­¬ng lai §Üa bay Nga, hy väng trµn ®Çy Truy ®uæi ®Üa bay hµnh tinh kh¸c UFO h×nh trßn, l­ít giã m©y. 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 60. 60. §¸nh bom mÆt tr¨ng (ANTD 2748, 1011012009) Mü vµ Nga phãng tµu vò trô Lªn tËn cung tr¨ng t×m n­íc dïng NhËn ¶nh göi vÒ tõ cung Qu¶n Ph©n tÝch nhiÒu n¨m, n­íc vÉn kh«ng. N­íc s¹ch rÊt cÇn cho sù sèng Tr­íc tiªn cung cÊp ®oµn phi hµnh L­u tró l©u ngµy trªn cung Qu¶n Mang tõ mÆt ®Êt: qu¸ gian nan Nasa(1) cña Mü rÊt t¸o b¹o Dïng c¶ tªn löa ®¸nh mÆt tr¨ng Tªn löa vò trô h¬n hai tÊn (2,2) VÖ tinh kÌm theo ®¸nh Qu¶ng Hµn, VÖ tinh th¶ xuèng h­íng phÝa Nam Tèc ®é 5600 dÆm giê Vô næ t­¬ng ®­¬ng hai tÊn thuèc (TNT) TrËn m­a ®Êt ®¸ thËt bÊt ngê. §Êt ®¸ vät lªn 6,2 dÆm Hái th¨m chó cuéi giÕng n­íc ®©u Ta h·y chê xem c¸c kÕt qu¶ Na sa cã lËp ®­îc c«ng ®Çu? 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439 (1) C¬ quan hµng kh«ng vò trô Mü
 61. 61. Hai vÖ tinh sao ho¶ (Jonathan Swift, Anh) Trong tiÓu thuyÕt guliver du ký Nhµ v¨n Anh Jonathan T¶ vÒ kh¸m ph¸ c¸c thiªn thÓ ë Caputa, nhãm thiªn v¨n. Hai vÖ tinh nhá quanh sao ho¶ Phobos vµ Delmos, hä ®Æt tªn C¸i trong, ba lÇn ®­êng kÝnh c¸ch sao ho¶ C¸i ngoµi n¨m lÇn, tù xoay quanh. C¸c nhµ thiªn v¨n ®Òu ph¶n ®èi Cho D«-na-than phãng bót cµng M·i ®Õn n¨m mét t¸m t¸m b¶y (1887) Hall quay viÔn väng kÝnh th¸m cung tr¨ng. ViÔn väng kÝnh chØ ra kÝch th­íc(1) C¶ hai vÖ tinh ®· nªu trªn Kho¶ng c¸ch thËt sù còng gÇn ®óng Lµm sao ®o¸n ®­îc, Do-na-than? 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439 (1) Phobos c¸ch sao ho¶ 2177 (9230km) Pelmos c¸ch 6197 (12.400km)
 62. 62. GiÊc m¬ phïng Long Biªn (TrÝch theo giÊc m¬ tiªn) §¹i ®øc tiªn «ng r©u b¹ctr¾ng §øng ë ®Çu gi­êng b¶o Long Biªn Ngµy mai cã kh¸ch: ch¸u NguyÔn XÝ Nhê vÏ s¬ ®å ë Thanh Ch­¬ng. Chi m­êi ba NguyÔn §×nh gia ph¶ Cè g¾ng lµm trßn, tèt nghe con. S¸ng sím tinh m¬, ngåi qu¸n n­íc §· thÊy ba ng­êi ®Õn tõ xa GÆp nhau vui vÎ, ch©m ®iÕu thuèc Ph¶i c¸c anh nhê vÏ chi m­êi ba. Bän hä ng¹c nhiªn, sao ®o¸n ®óng Chó häc chiªm tinh, tù thuë nµo. §¹i §øc tiªn «ng, ®ªm m¬ b¸o T«i ®ãn c¸c anh, nghiÖm chiªm bao. 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 63. 63. Ba bøc ¶nh l·nh tô (Theo giÊc m¬ tiªn) §¹i §øc tiªn «ng, ®ªm m¬ b¶o Con lµm khung ¶nh M¸c-Llªnin VÏ lu«n ¡ng ghen, ba l·nh tô B¸c Léc Nam §µn, sÏ ®Õn t×m. Long Biªn y lêi cña §¹i §øc Mua khung cÆm côi vÏ tõng ng­êi M¸c - ¡nghen cã hµng r©u rËm Lª Nin ngò ®o¶n, miÖng mØm c­êi. Ba ngµy sau, cã ng­êi kh¸ch l¹ Ph× phµ Tam §¶o, chÐn trµ th¬m B¸c ë Nam §µn, tªn lµ Léc Kh¸ch l¹ nh×n Biªn, ®¸p lêi lu«n. Sao anh l¹i biÕt t«i lµ Léc Ch¼ng hÒ h©n h¹nh ®­îc quen nhau, Anh kÓ giÊc m¬ gÆp §¹i §øc Nhê vÏ l·nh tô, ®Õn lÇn ®Çu. 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 64. 64. Chia ®«i sè tuæi D­¬ng vµ Liªn må c«i cha mÑ N­¬ng tùa vµo nhau d­íi m¸i lÒu BÝch Liªn èm nÆng cÇn tiÕp m¸u Ng­êi anh tay tr¾ng, lÊy tiÒn ®©u! May m¾n, anh em cïng nhãm m¸u Anh tiÕp cho em dßng m¸u hång Th¬ ng©y D­¬ng hái ng­êi b¸c sÜ ThÕ ch¸u cã sèng ®­îc hay kh«ng? B¸c sÜ nh×n em giäng tr×u mÕn Ch¸u cßn tån t¹i ®Õn tr¨m n¨m Mõng vui, chan chøa t×nh ©u yÕm Chia ®«i tuæi ®êi, em yªn t©m. 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 65. 65. Lä thÞt lîn Nga CÇm tÊm b»ng tèt nghiÖp Gi· tõ ®Êt n­íc Nga Sibªri th¨m th¼m Ng­îc ®­êng trë l¹i nhµ. VÐ tµu cã chÝnh phñ TiÒn ¨n ®­êng kÌm theo Chi li trong tÝnh to¸n Cuéc sèng sinh viªn nghÌo. ThÞt lîn rang muèi tr¾ng Theo c«ng thøc B¸c Hå M¾m ruèc xµo s¶ ít Th­êng trùc trong ba l«. Muèi hai thÞt lîn mét (2/1) M­êi ngµy, tµu ch¹y suèt B÷a ®Çu nhai b¸nh m× Nh÷ng ngµy sau khã nuèt. C¸i mÆn thÊm ®­êng dµi Nh×n lä thÞt ng¸n thay Mang vÒ nhµ tÆng vî Nµng c­êi: dµnh t­¬ng lai. Quªn b½ng trong s¸u th¸ng Ngöi mïi vÉn cßn th¬m Muèi «m thÞt mÆn ch¸t NÊu canh rau chan c¬m 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 66. 66. ¤ng giµ hÕt x¨ng ¤ng ®øng chê ai bªn ng· t­ Tr«ng vÒ xa th¼m m¾t thÉn thê Cã lÏ «ng giµ tõ tØnh lÎ B©ng khu©ng, d¸ng dÊp vÎ ®îi chê GÆp t«i chµo hái, «ng nãi nhá §­êng xa chÕt m¸y, ch¼ng cã x¨ng B¸c gióp cho t«i Ýt tiÒn lÎ Giäng «ng Êp óng, vÎ ng¹i ngÇn. ¤ng l·o thiÕu x¨ng, trêi s¾p tèi M­êi ngh×n, më vÝ ch¼ng lµ bao ¤ng ¬i, cÇm lÊy, bµ nhµ ®îi §­êng xa, cÈn thËn tr¸nh hÇm hµo. TuÇn lÔ tr«i ®i, con ®­êng kh¸c VÉn bãng d¸ng «ng, xin tiÒn x¨ng, M¾t t«i cßn tá, kh«ng nhÇm chø ? ¤ng l·o hÕt x¨ng, biÕt mÊy lÇn! 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 67. 67. Mét hµo x«i s¸ng Quúnh Nga lªn t¸m tuæi S¸ng s¸ng ra xÕp hµng CÇm mét hµo, tem phiÕu Mua b¸nh m×, gißn tan. Quµ s¸ng cña c¸c ch¸u Vî chång ¨n c¬m rang Nhí l¹i thêi bao cÊp Lßng giµ ®Çy xèn xang. §¹p xe qua chç ch¸u Con hín hë vÉy tay Ba ¬i ba! Con ®ãi Mua hµo x«i ¨n ngay. Hµng b¸nh m× d»ng dÆc Mua cho ch¸u hµo x«i TiÒn trong tói c¹n kiÖt VÉn chiÒu con g¸i t«i. Xe võa ®Õn ®Çu ngâ Con g¸i ®· vÉy tay T«i vê rÏ lèi kh¸c MÆt con t«i xÞu ngay. §µnh quay l¹i nép thuÕ Mét hµo x«i: con t«i Nhí l¹i thêi bao cÊp Nçi khæ chung mäi ng­êi ? 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 68. 68. PhÇn th­ëng ®Çu tiªn Ch¸u t«i lªn t¸m tuæi Võa b­íc vµo líp hai ChiÒu vÒ, ch©n ng­ìng cöa Tæ tr­ëng gäi: Ngäc Mai. B¸c trao ch¸u ph¸n th­ëng Héi khuyÕn häc ë ph­êng Ngäc Mai run run nhËn LÝ nhÝ lêi c¶m ¬n. Tê hai chôc mµu xanh Søc phÊn ®Êu quanh n¨m To¸n, V¨n cïng ®¹o ®øc Ch­a viÕt xong, ch­a n»m. Ch¸u h«n tê giÊy b¹c Mãn tiÒn nhá trong ®êi Høa ch¨m ngoan h¬n n÷a M¾t ch¸u t«i s¸ng ng­êi. 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 69. 69. KÎ c­íp gÆp vâ s­ C©u chuyÖn x¶y ra ë n­íc Anh Cô giµ MichalskØ tuæi qu¸ tr¨m(1) §¬n c«i triÖu phó nhiÒu tiÒn b¹c Quen tªn GilÐt(2) cô ®· nhÇm. H¾n tù nhËn m×nh kiÕn tróc s­ Sãi giµ, gi¶ bé vÎ hiÒn tõ Cô mêi vÒ ch÷a hé èng n­íc ThÊy hiÒn, nhanh nhÑn ch¼ng lõ ®õ! Cø t­ëng cô giµ h¬n tr¨m tuæi, Trãi gµ kh«ng chÆt søc vãc ®©u Võa lÊy tói tiÒn cô gië bèc §Êm qu¶ nèc ao, tróng vµo ®Çu. Ch©n b­íc chÐo lªn vÆn c¸nh tay Tªn c­íp la to: con l¹y thÇy Cô tõng ®i lÝnh thêi thÕ chiÕn So g¨ng tØ thÝ trªn vâ ®µi. V« phóc cho mµy gÆp vâ s­ §µnh vµo bãc lÞch trong nhµ tï. 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439 (1) Michalski ë Oxford Anh, 100 tuæi (2) Stefren gillespie 47 tuæi
 70. 70. Ngåi tï qu¸ h¹n L· T©n Sinh ph¹m nh©n §µi B¾c CÇm dao ®©m chñ lÊy tiÒn xµi Toµ ¸n nh©n d©n ®µ ph¸n quyÕt C­íp cã vò trang, lªn ¸n ngay! Xö tï chung th©n, Sinh kh¸ng c¸o Toµ ¸n phóc thÈm: t¸m n¨m tï Qu¶n gi¸o quªn ®i c¶ thêi h¹n Sinh ngåi qu¸ h¹n, n¨m n¨m d­. Qu¶n gi¸o kiÓm tra l¹i sæ s¸ch T©n Sinh qu¸ h¹n h¬n n¨m n¨m TÝnh to¸n båi th­êng h¬n n¨m triÖu(1) Ra tï h¾n bçng nªn giµu sang! 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439 (1) 5,13 triÖu Nh©n d©n tÖ
 71. 71. Tæng thèng Mü nhËn gi¶i Nobel (9/10/2009) Gi¶i th­ëng Nobel hai ngh×n linh chÝn Barak Obama ®· v­ît qua 205 øng cö viªn ®èi thñ V× lËp kú c«ng cho n­íc nhµ. Thóc ®Èy ngo¹i giao trªn quèc tÕ Hîp t¸c hoµ b×nh víi n¨m ch©u T¹o kh«ng khÝ míi trong chÝnh trÞ C«ng t©n Tæng thèng ®¸ng ®øng ®Çu Phong trµo håi gi¸o ®­îc hµn g¾n Kªu gäi hoµ b×nh kh«ng h¹t nh©n Lµ tæng thèng thø ba n­íc Mü Vinh dù nhËn vÒ gi¶i Nobel. Rosewelt(1) ®Çu tiªn nhËn gi¶i Sau ®ã lµ tæng thèng Wilson(2) Hy väng lÇn nµy «ng Barak V× hoµ b×nh, cè g¾ng lµm h¬n! 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439 (1) Theodore Rosewell (1906) (2) Woodrow Wilson (1919)
 72. 72. Ph­¬ng ph¸p ®iÒu trÞ ung th­ ANT§2748, 1011012009 Ung th­, mét trong tø chøng nan y BÖnh ch÷a ch¼ng thu kÕt qu¶ g× Ng­êi chÕt cßn nhiÒu, sèng th× Ýt Ng­êi m¾c bÖnh råi: chØ biÖt ly. C¸c nhµ khoa häc ë Anh Quèc Dïng h¹t nano nh­ nam ch©m Hót c¸c tÕ bµo cã ®éc tÝnh Ch¼ng lµm ¶nh h­ëng ®Õn xung quanh. C¸c h¹t Nano oxýt s¾t G¾n vµo kh¸ng thÓ t×m ung th­ HoÆc c¾m s©u vµo tÕ bµo gèc TÕ bµo ph¶n lo¹n ch¹y ®i ®©u? ThiÕt bÞ trÞ liÖu, nhiÖt ®iÖn tõ (MACH) Lµm t¨ng 5-6 ®é cho con ng­êi TÕ bµo ung th­ bÞ giÕt chÕt TÕ bµo lµnh lÆn vÉn th¶nh th¬i. Gi¸o s­ §¹i häc ë Lon-§on Cïng nhãm nghiªn cøu ®· lËp c«ng ThÝ nghiÖm l©m sµng ba n¨m tíi Hy väng ung th­ ®iÒu trÞ xong. 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 73. 73. S¸ch vÒ bän SS (SocietÐ de Sport cña Mathow Philip Shiel, Anh) Bèn m­¬i n¨m tr­íc «ng Phi LÝp T¶ vÒ tæ chøc ë Ch©u ¢u Mang tªn S.S rÊt tµn b¹o TËp thÓ s¸t nh©n, kh¾p toµn cÇu. Hitler cÇm quyÒn lËp S.S X©y lß thiªu sèng ë Ba Lan TiÖp Kh¾c, Bun, Hung cïng Do Th¸i GiÕt ng­êi, thiªu sèng lÊy tro tµn. ChiÕn tranh thÕ giíi: §øc quèc x· GiÕt bao triÖu ng­êi dïng lß thiªu LÊy tãc lµm ch¨n, d­ thuéc vÝ Nhµ v¨n ®o¸n tr­íc, hay nãi liÒu? 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 74. 74. Minh h«n TËp tôc cæ hñ cña Trung Quèc Tµo Xung - con trai cña Tµo Th¸o BÖnh tim, ®ét tö l×a trÇn gian Tµo Th¸o xãt th­¬ng v« cïng tËn Chµng trai ch­a vî, ®êi ®· tµn. Lµng bªn, th¸ng sau cã ng­êi chÕt C« g¸i hä Ch©n cßn trinh nguyªn Tµo Th¸o cö ng­êi ®Õn th­¬ng l­îng Hîp h«n trai g¸i cho ®«i bªn: §¸m c­íi "Minh h«n" ®­îc tæ chøc Hai chiÕc quan tµi n»m c¹nh nhau MÑ cha, hai hä cïng chøng kiÕn C¸i x¸c chµng rÓ c¹nh x¸c d©u ? TËp tôc rîn ng­êi l¹i t¸i diÔn Lý Long Sinh b¸n hoa ë lÔ tang Mua x¸c n÷, nam ®Ó hîp t¸ng Theo thôc ngh×n xa c¸ch ngµn n¨m. Chóng giÕt c¸c c« ®i l¹c lâng B¸n x¸c hîp h«n ®¾t tiÒn h¬n Trung Quèc ®· cã tµu vò trô VÉn cßn tån t¹i chuyÖn Minh h«n? 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 75. 75. Bµi häc ®Çu tiªn §Êt n­íc ta "Rõng vµng biÓn b¹c" Tõ Nam Quan ®Õn mòi Cµ Mau Bµi häc thÇy, c« gi¶ng thêi tr­íc Suy ®i ngÉm l¹i mµ thÊy ®au! NÕu n­íc cã "Rõng vµng biÓn b¹c" Cø hèt ®i, b¸n cña mµ ¨n ThÕ hÖ trÎ, cÇn g× lao ®éng Téi g× nÆng nhäc, mÖt tÊm th©n. Líp häc vì lßng cña ng­êi NhËt Bµi ®Çu tiªn d¹y trÎ "Khã kh¨n" N­íc NhËt n»m trªn nhiÒu hßn ®¶o B·o gi«ng, ®éng ®Êt, ch×m ®¾m dÇn! C¸c em muèn sèng ph¶i v­¬n lªn C¶i tiÕn kü thuËt ph¶i luyÖn rÌn Mçi ngµy suy nghÜ mét ®iÒu míi C«ng danh sù nghiÖp, ¾t lµm nªn. 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 76. 76. Nu«i c¸ biÓn Nh÷ng n¨m n­íc NhËt thõa l­¬ng thùc XuÊt khÈu ra ngoµi, gi¸ bÞ chÌn Kho vùa ®Çy råi kh«ng chç chøa NhiÒu Ph­¬ng ¸n míi göi lªn trªn. “§em lóa cò ra nu«i c¸ biÓn" Ph­¬ng ¸n nghe råi rÊt viÓn v«ng Chim trêi, c¸ n­íc, ai nu«i nÊng Kh«ng ngê thùc hiÖn l¹i thµnh c«ng. Tµu r¶i thãc ra trªn c¸c vÞnh Dïng tÇn sãng ®iÖn gäi c¸ vÒ Lín nhá chen nhau, t×m ¨n thãc Vµi ngµy quen bÕn, nªn say mª ? C¸ quen gÆp l­íi, thu kÕt qu¶ TiÒn b¸n c¸ t­¬i gÊp nhiÒu lÇn Th«ng minh, t¸o b¹o ®¸ng kh©m phôc Thãc nu«i c¸ biÓn, NhËt tinh ranh. 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 77. 77. Cèc n­íc chÌ xanh §«ng T©y y ë NhËt kÕt hîp Hä th­êng sö dông c¸c l¸ c©y §Ó lµm thuèc ch÷a cho nhiÒu bÖnh HiÖu qu¶ ch¼ng thua lo¹i thuèc t©y. Hä nghiªn cøu kü l¸ chÌ xanh Chøa nhiÒu hµm l­îng chÊt ta-nanh Phßng chèng ung th­, ch÷a r¨ng tèt Quy ®Þnh c¸c tr­êng, uèng chÌ xanh Häc sinh tiÓu häc cña NhËt B¶n Mçi ngµy ph¶i uèng n­íc chÌ xanh Nhµ tr­êng nÊu s½n trong thïng chøa Nh©m nhi vµi chÐn, t¨ng ta-nanh. 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 78. 78. Lª nin c¾t tãc Lª- Nin chñ tÞch cña Liªn Bang Con ng­êi gi¶n dÞ, tÝnh khiªm nh­êng Mét s¸ng mïa xu©n, ®i c¾t tãc D©n s¾p hµng tr­íc ®· véi nh­êng ¤ng c¶m ¬n tÊt c¶ mäi ng­êi §· nh­êng ghÕ tr­íc l¹i cho t«i T«i xin ngåi ®óng theo thø tù §õng v× chñ tÞch, lÊn mäi ng­êi. 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 79. 79. ChuyÖn vÒ lîn n¹c ChuyÖn lîn n¹c, c¸ch ®©y thÕ kû N­íc ý ch¨n nu«i gi÷ ®éc quyÒn ThÞt n¹c dÔ ¨n, ai còng thÝch Ph¸p còng muèn nu«i lµm cña riªng. Ph¸p mua cña ý, ý chØ b¸n ThÞt lîn lµm xong, nÊu thøc ¨n. Cöa sau tiÒn b¹c, Ph¸p ®ót lãt ý còng b¸n cho: lîn chÕt ®©m Ph¸p chuÈn bÞ xong, xe cÊp cøu B¸c sÜ ngo¹i khoa rÊt ®ñ ®Çy Hai m­¬i con lîn, tr¹m biªn giíi §©m nh¸t vµo tim, chuyÓn giao ngay ? V× cã tiÒn "boa" nªn ®©m chÖch Ph¸p nhËn lîn xong cÊp cøu ngay B¸c sÜ kh©u tim vµ b¨ng bã Cøu h¬n chôc lîn, lo¹i n¹c nµy. Th­¬ng tr­êng, kinh tÕ nh­ chiÕn tr­êng §éc quyÒn së h÷u bÞ mÊt lu«n N¨m sau Ph¸p b¸n thÞt lîn n¹c Kh¾p c¶ Ch©u ¢u vµ §«ng D­¬ng. 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 80. 80. ChiÕc chiÕu, sîi m©y Tr­êng Sa, sãng biÓn vç mªnh m«ng H¶i ©u chao c¸, gi÷a n¾ng hång, Nhí thuë xa x­a ng­êi lÝnh chiÕn Ra ®i trÊn ®¶o, lÖnh: Gia Long Mét chiÕc chiÕu dµi, mét sîi m©y Qua ®ªm yªn giÊc trªn chiÕu nµy Lßng biÓn anh vÒ, m©y bã chiÕu Mé giã ven ®åi d­íi rÆng c©y. Bã chiÕu cßn kia, sîi m©y nhá Tõ gi· gia ®×nh, thuyÒn nhæ neo Vî con, mßn mái trªn bÕn v¾ng ThuyÒn xa hun hót, n­íc m©y chiÒu. Lý S¬n tiÔn biÖt chµng trai tr¸ng Kh«ng hÑn cïng em ngµy trë vÒ NÊm mé chiªu hån ®Çy bÕn b·i Mµ ng­êi biÒn biÖt bÕn n­íc quª. Hoµng Sa, Lý S¬n quª ta ®ã TÕt vÒ, r»m ®Õn ng¸t khãi h­¬ng T­ëng niÖm, ng­êi ®i b¶o vÖ ®¶o Ng­êi ®i cã nhí, nh÷ng ng­êi th­¬ng ! 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 81. 81. §¹p xe vßng quanh tr¸i ®Êt §aisuke 39 tuæi, Kawaniski NhËt Anh §aisuke ng­êi n­íc NhËt Lµm viÖc ë trong mét C«ng ty VËn ®éng viªn xe ®¹p m¹o hiÓm Võa lËp thµnh tÝch rÊt ly kú. Nåi xoong, ch¨n, b¹t trªn xe ®¹p Vßng quanh thÕ giíi cuéc du hµnh 11 n¨m qua xe rong ruæi Qua 130 n­íc cuéc hµnh tr×nh. H¬n mét triÖu r­ìi c©y sè 82 chiÕc lèp ph¶i thay ra 13 sîi xÝch, 5 bé bµn ®¹p Bao nhiªu c¶nh ®Ñp ®· l­ít qua. Mçi ngµy ®¹p h¬n tr¨m c©y sè Xe anh vÒ ®Ých ®óng hµnh tr×nh NhËn gi¶i th­ëng "§¹p xe quanh tr¸i ®Êt" Mang t×nh h÷u nghÞ vµ hoµ b×nh. 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 82. 82. ChiÕc l­ìi ®¸ng gi¸ b¹c triÖu John Harrison Harrison chuyªn nÕm kem l¹nh Liªn tôc hai m­¬i n¨m ®ñ mïi S«c«la, tr¸i c©y, d©u døa HÕt 684 triÖu lÝt kem t­¬i. L­ìi «ng ®­îc h·ng kem b¶o hiÓm Mét triÖu ®« la nÕu s­ng, ®au Mçi ngµy Ýt nhÊt s¸u m­¬i lo¹i Víi c¸c muçng m¹ vµng gièng nhau. Muçng vµng æn ®Þnh thö chÊt l­îng B¶o ®¶m kem ngon cho mäi ng­êi H·ng kem Califomia tÝn nhiÖm L­ìi «ng chuyªn nÕm cèc kem t­¬i? 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 83. 83. Héi Mensa cña Anh Em bÐ Oscar Nrigley míi hai tuæi ChØ sè IQ mét tr¨m s¸u m­¬i (160) T­¬ng ®­¬ng chØ sè nhµ th«ng th¸i Albert Einstein, Stephen Hawking næi tiÕng ®êi Héi viªn Mensa, IQ tõ 148 Môc ®Ých t×m ra nh÷ng tµi n¨ng Ai ®¹t ®iÒu nµy sÏ ®­îc ®µo t¹o Theo nguyÖn väng m×nh, theo kh¶ n¨ng. Héi Mensa lËp ra t­¬ng trî §iÒu tra nghiªn cøu kÎ th«ng minh Nh©n tµi xuÊt hiÖn trong chØ sè (IQ) Chõng nµo lËp héi ë n­íc m×nh. 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 84. 84. D©n NhËt ch¼ng lïn NhËt lïn c¸ch d©y nöa thÕ kû D©n NhËt ngµy nay rÊt lín cao Thiªn Hoµng chñ tr­¬ng lai t¹o gièng NhËt lïn, ¢u, Mü lÊy lÉn nhau. Calxi thiÕu h¼n trong d©n NhËt Nhu cÇu thiÕu ®é mét phÇn ba Mét bÞch s÷a bß lµ b¶o ®¶m Tõ trÎ lín lªn cho ®Õn giµ. Tõ thÕ hÖ nµy sang thÕ hÖ kh¸c Ng­êi lïn ë NhËt ch¼ng cßn ®©u Cao to, khoÎ m¹nh nhiÒu s¸ng kiÕn D©n NhËt giê ®©y lai ¸, ¢u 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 85. 85. Thñ ®o¹n ®ª hÌn ChuyÖn B¾c Kinh - Trung Quèc Gi¸o s­ H¹ ViÔn ®· nghØ h­u §¬n c«i nhµ v¾ng nªn thuª ng­êi Tiªn Hång thiÕu phô trßn bèn chôc Ly h«n, kiÕm sèng cho trän ®êi. Con g¸i gi¸o s­ sang ®Êt Mü §Þnh c­ sinh sèng cïng chång con Con trai Tiªn Hång ®ang ®i häc Thi xong, th¨m mÑ, nghØ mïa ®«ng. MÑ, con t©m sù lóc chiÒu v¾ng TiÓu Nam than v·n kh«ng cã cha B¹n häc cïng tr­êng hay khinh dÔ Gi¸ ®­îc gi¸o s­ nhËn con nhµ. Tiªn Hång tr»n träc, ®ªm suy tÝnh ChiÕm ®­îc gi¸o s­ ®Ó lµm chång Bá kiÕp t«i ®ßi lªn bµ chñ Con còng cã cha, danh gi¸ kh«ng? Hai lÇn khªu gîi víi gi¸o s­ Chuèc r­îu cho «ng uèng say nhõ ¸p m¸, kÒ m«i, quÇn ¸o më Ai ngê «ng l·o l¹i chèi tõ. Ch¸u ngo¹i vµ con tõ ®Êt Mü Tin vÒ tö n¹n bëi giao th«ng Gi¸o s­ H¹ ViÔn lªn c¬n sèt SÇu ®ong r­îu m¹nh, buæi tµn ®«ng. Say s­a, chÐn chÐn quªn trêi ®Êt Nhí con th­¬ng ch¸u n¸t tim giµ Tiªn Hång ®Ì gèi lªn H¹ ViÔn Hån «ng tho¸t x¸c tËn Ph­¬ng xa. Thay ®æi c¶nh quan bªn x¸c l·o T­ëng lõa ®­îc c¶nh s¸t Trung Hoa C«ng an h×nh sù ®Õn kh¸m nghiÖm Tiªn Hång thñ ph¹m, chiÕc cßng tra. 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 86. 86. ChuyÖn ng­êi lÝnh ®i T©y Ban Nha Ng­êi lÝnh rêi quª ®i chiÕn ®Êu Xa lµng qua tËn T©y Ban Nha M·n thêi chinh chiÕn anh trë l¹i Bµ con hå hëi, ®ãn ng­êi xa. Bªn Êm chÌ t­¬i, anh kÓ chuyÖn Nh÷ng ®iÒu l¹ lÉm ®Êt n­íc ng­êi N­íc cam ®á rùc nh­ mµu m¸u C« g¸i tãc vµng nh­ hoa t­¬i. Lµng anh thêi Êy vÉn nu«i ong B¹n trÎ ngµy x­a r¾n rái h¬n B¹n ¬i kÓ chuyÖn ong xø b¹n Cã gièng ong m×nh, th­êng nu«i kh«ng? Say s­a c©u chuyÖn anh kho¸c l¸c Ong ë xø ng­êi nh­ bå c©u ChØ thÞt vµi con lµm b÷a tiÖc Bän m×nh ¨n nhËu, suèt ®ªm th©u ! C¸c b¹n cña anh thêi ®Ó chám Trîn trßn ®«i m¾t, b¸n tÝn nghi ThÕ tæ con ong, to mÊy th­íc Anh chµng nãi kho¸c vÉn thÇm th×. Tæ ong vÉn nhá, nh­ ta cã Tõng lç con con cho c¶ ®µn Trêi ¬i ? bå c©u sao chui ®­îc Qua lç nhá xÝu ®Ó vµo hang Cô giµ ®ang høng, ®¸p véi vµng Nã cã c¸ch riªng ®Ó vµo hang Chµng lÝnh thõa c¬ ®­îc tho¸t hiÓm Khuya råi, mai tiÕp, chuyÖn sang trang. 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 87. 87. Bµi to¸n kinh tÕ cña nhËt ChiÕn tranh thø hai NhËt b¹i trËn Mü cÊm d©n NhËt ®ãng tµu to Cßn h¬n bèn chôc xµ lan nhá C¹o rØ söa, s¬n ch¹y gÇn bê. Nam - B¾c TriÒu Tiªn trong khãi löa Mü gióp Nam TriÒu vËn chuyÓn hµng Mü l¹i thiÕu tµu, bÌn th¸o kho¸ng Cho NhËt ®ãng tµu t¶i qu©n trang. Cöa më, NhËt lao vµo c«ng nghiÖp Kü thuËt tiªn tiÕn, nªn tiÕn nhanh ChØ ba n¨m sau, ngµnh hµng h¶i Tµu NhËt ®øng ®Çu, sè l­îng t¨ng. Kªnh Suez bÞ Anh, Ph¸p chiÕm Tµu to cña NhËt kh«ng lät qua Vßng sang Ch©u Phi, mòi H¶o Väng Vµo §Þa Trung H¶i, tung hµng ra Tµu nhá qua kªnh Suez chë Ýt Tµu lín ®i vßng, chë nhiÒu h¬n Thiªn h¹ phôc thÇm, trÝ tuÖ NhËt Bµi tÝnh kinh tÕ, rÊt gi¶n ®¬n. 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 88. 88. ChuyÖn nu«i lîn ë NhËt Kinh tÕ Liªn X« thêi bao cÊp N«ng tr¹i, n«ng tr­êng rÊt quy m« Nu«i lîn tËp trung gÇy, thiÕu thÞt Cung ch¼ng ®ñ cÇu, thiÕu hôt to Kinh tÕ ViÖt Nam theo anh c¶ N«ng tr­êng, hîp t¸c nu«i heo chung Lîn gÇy, c¸m thiÕu, ph©n theo phiÕu Hµng s¾p lÊn chen theo r¾n, rång. Ng­êi NhËt nu«i heo ë gia ®×nh Thøc ¨n gia sóc chãng lªn c©n DÞch vô thó y, cïng con gièng ThÞt thõa xuÊt khÈu, ngµy cµng t¨ng. 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 89. 89. Bè mÑ nh©n tµi bao nhiªu tuæi Sù nghiªn cøu cña NhËt Bè mÑ nh©n tµi bao nhiªu tuæi Ng­êi NhËt thèng kª, nghiªn cøu s©u TrÇn H­ng §¹o, Thµnh C¸t T­ H·n VÝcto Hugo vµ LÐp-t«n-t«i,... C¸c cô ngµy x­a ®· tõng nãi “Ngê nghÖch con so, d¹ tinh ranh" Trai g¸i lÊy nhau ®Î sím qu¸ Con so ra ®êi, kÐm tinh anh. Bè cña nh©n tµi tuæi ba ba (33) Hai m­¬i (20) tuæi mÑ, sinh con ra Gen ®· tr­ëng thµnh, con m¹nh khoÎ NhËt ®· thèng kª, thÕ kû qua. Minh TrÞ NhËt Hoµng tõng chiÕu dô "§Î muén" b¾t buéc cho thÇn d©n D©n NhËt ra ®êi rÊt tinh qu¸i Th«ng minh, s¸ng t¹o, tiÕn bé nhanh. 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 90. 90. Giíi thiÖu §¹t Ma dÞch c©n kinh §¹t ma Ên §é ®i truyÒn gi¸o Con ®­êng v¹n dÆm ®Õn Trung Hoa L­u l¹i Trung S¬n, x©y ThiÕu L©m Tù LuyÖn rÌn vâ nghÖ, b¶o vÖ ta. S­ Tæ §¹t Ma d¹y ®å ®Ö LuyÖn rÌn thÓ lùc "DÞch c©n kinh" Gi¶n ®¬n, tay vÉy trong luyÖn tËp Tiªu trõ huyÕt ¸p, bÖnh thÇn kinh. D¹ dµy, ®­êng ruét cïng hen suyÔn B¶n th©n bÊt to¹i trÞ mÐo måm Tõ thÕ kû nµy sang thêi kh¸c Ch¨m rÌn luyÖn, søc khoÎ t¨ng c­êng. Lý thuyÕt cæ truyÒn cña §«ng Ph­¬ng BÖnh do mÊt: c©n b»ng ©m d­¬ng KhÝ huyÕt tiªu trõ c¸c ®éc tè C©n b»ng lËp l¹i, t¨ng tr¸ng c­êng. TËp trung rÌn luyÖn theo ý chÝ Ngh×n t¸m tr¨m lÇn vÉy ®«i tay §¹t Ma DÞch C©n Kinh tuyÖt h¶o Thanh xu©n, th¸nh thiÖn, søc trµn ®Çy. 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 91. 91. Tê b¹c “Vô ¸m s¸t Kenn¬dy” Theo t¹p chÝ Khoa häc Ph¸p Hai ngµy tr­íc Kenn¬dy(1) bÞ ¸m s¸t Ph¸t hµnh tê b¹c mét ®« la NhiÒu viÖc trïng hîp thËt qu¸i dÞ In trªn tê b¹c, suy ®o¸n ra. Dallas lµ ®Þa ®iÓm thø 11 Nªn nã mang hiÖu lµ ch÷ K Ch÷ thø 11 trong b¶ng ch÷ c¸i Bèn gãc bèn sè 11, râ nÐt ra. Serie tê b¹c b¾t ®Çu K Vµ nã kÕt thóc lµ ch÷ A Theo tiÕng la tinh lµ cuéc ¸m s¸t Tæng thèng Kenn¬dy sÏ x¶y ra(2) Con sè 11 ®óng lµ th¸ng Mµ Kenn¬dy bÞ b¾n vµo ®Çu Hai bªn hai con 11 céng thµnh 22 Khíp víi ngµy m¸u ®æ th­¬ng ®au. In d­íi ch©n dung cña tæng thèng §Ó n¨m mÊt râ 1963 §óng n¨m Kenn¬dy bÞ ¸m s¸t Mét sù trïng hîp, hay ®iÒm b¸o. ¸m s¸t Kenn¬dy sÏ x¶y ra. 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439 (1) John Fitzgeral Kennody (2) K.A = Kenn¬dy Assassinatim

×