Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Cøu n¹n thÇn vßng       (Theo tôc T¹ng Kinh)ChuyÖn vÒ Th¹ch Hå ë n­íc TµuChµng D­¬ng nghÌo khæ, sím må c«iTrÇn th©n...
Con nai cÇu cøu m¹ng         (Theo tôc T¹ng Kinh)M· Chi sui gia cïng HÇu S¸ngGiç tÕt liªn hoan cã mÆt nhauM· Chi t...
ChuyÖn ngò hµnh c­ cña §µo Chu C«ng  §µo Chu C«ng chÝnh danh Ph¹m L·i  Tõ bá C©u TiÔn vµo T©y Hå  Cïng mü n÷ T©y Thi...
Khæng minh vµ thuËt phong thuû Ba lÇn L­u BÞ ®Õn (®êi) Ngo¹ Long ThÊy vïng s¬n thuû cã khÝ thiªng Tµng long, ngäa hæ, v...
TÇn kÝnh      (ChuyÖn cña Trung Quèc)Cung A Phßng do TÇn Thuû Hoµng dùngB¶o vËt h»ng hµ trªn thÕ gianChØ cã chiÕc g­¬...
N¨m lÇn n©ng cèc (Cuéc gÆp gì gi÷a khÝ c«ng NhËt vµ Trung Quèc         17/1111986)NhËt ®·i ®oµn khÝ c«ng Trung Qu...
NÐt ch÷ Cao B¸ Qu¸tThÇy kho¸ ¬i ? Th¶o giïm ®¬n kiÖnTè «ng lý tr­ëng chiÕm v­ên t«iMêi bµ x¬i n­íc råi kÓ l¹iRät rµnh, chi...
Hai hækh«ng chung chuång BÎ ®òa bÎ tõng chiÕc C¶ bã bÎ ®­îc ®©u Anh em ch¼ng ®oµn kÕt MÊt chç dùa bªn nhau. Hai hæ kh«ng c...
ChiÕc ®òa ngµ       (ChuyÖn thêi Lª TrÞnh)Chóa chØ thua vua cã mét bËcQuyÒn hµnh l¹i n¾m hÕt trong ngoµiVua Lª - Chó...
Hai tæng ®èc gi÷ thµnh Hµ Néi     (NguyÔn Tri Ph­¬ng vµ Hoµng DiÖu)Trë l¹i tr¨m n¨m, c©u chuyÖn còTæng ®èc Hµ thµnh Ng...
Hai tÊm b¶n ®å   (Hång H¶i vµ Eghi do Pi ri Deis, Ai CËp)ThuyÒn tr­ëng h¶i tÆc Piri-reÐt§Ó l¹i b¶o tµng Istamboul (Thæ)...
Sè phËn tµu Titanic     (Nhµ v¨n Mü Morgan Robertson)Nhµ v¨n Mü viÕt vÒ hµng h¶iC¸ch m­êi bèn n¨m sù kiÖn x¶y ra (1898...
ChiÕc chai cÇu cøuThuû thñ tµu Araguari, BrazilNhÆt ®­îc chiÕc chai næi lÒnh bÒnhMë chai, th­ viÕt kªu cÇu cøuTµu Sªhªro n...
Dù ¸n n¨ng l­îng h¹t nh©n Mét dù ¸n ®Ò ra t¸o b¹o X©y lß ph¶n øng ®iÖn h¹t nh©n Bæ sung nguån ®iÖn cho ®Êt n­íc Nghiªn cøu...
§oµn nghiªn cøu cãc trÞ ung th­      10/712009 Tr­¬ng ViÖt Dòng       gi¸o s­, vô tr­ëng Bé Y tÕ Cuèi cïng c...
Ly thÇn d­îc       (TCC-th¬m chuèi cµ     do NguyÔn B¸ Tßng s¸ng kiÕn)Mét ly thÇn d­îc Th¬m-chuèi-cµ,S¸ng kiÕn B...
§­êng lµ ®éc tè    (Theo tµi liÖu «ng NguyÔn B¸ Tßng)Con ng­êi thêi ®¹i cµng tiÕn béBÖnh tËt cµng nhiÒu ®· x¶y ra,§õng...
NhÞn ¨n ch÷a ung th­                (Theo tµi liÖu «ng NguyÔn B¸ Tßng)            Ung th­ ch¼ng ...
Theo «ng B¸ Tßng: ph¶i tuyÖt thùcThøc ¨n dù tr÷: ®æi míi ngayB¹ch c¸u tr¸ng kiÖn thµnh lÝnh chiÕnT¹ng phñ nghØ ng¬i trong ...
S­ phô C«ng Tö B¹c Liªu              H¾c B¹ch (1) c«ng tö chÕt tõ l©u              ¡n ch¬i ph¸ p...
Cuéc t×nh l·ng m¹n   Cô Tom Shovelton ng­êi Anh vµ bµ JoanHai vî chång nhµ l·o Tom, JoanYªu nhau l·ng m¹n nhÊt thÕ gianB...
Khæng Tö khãc l©m ly                (24/8/2009 §¹i häc N«ng l©m                  Thµnh ph...
B¾t sãi trong rõng  §éi truy n· b¾t Th¶o Pin Sµi - Hµ Giang, 2006Th¶o P×n Sµi g©y ra vô ¸nRåi lÆn mÊt t¨m trong rõng s©uH...
GiÊy phÐp chuÈn chøng sinh       ChuyÖn cña Trung QuècC¸i thêi sinh ®Î cã kÕ ho¹chTrung Quèc ®Ò ra "chuÈn chøng sinh...
GiËn vî    ChuyÖn ë Trïng Kh¸nh - Trung QuècChiÕc tµu nhÑ lít trªn D­¬ng TöChång vî «ng Ch©u ®øng boong tµuCuéc du ngo¹...
Ho¹ tõ con c¸iCon lµm ¨n thua lçNî mÊy tû ng­êi taS¸ng nay chñ nî ®ÕnLò l­ît x«ng vµo nhµ.Con nî bè mÑ tr¶Vµng b¹c ®©u x× ...
Cuéc chia tay kh«ng hÑnTõ m¸i tranh x­a tr­êng Kü thuËtNöa thÕ kû qua, ai mÊt cßnNg­êi lªn néi ngo¹i, ®Çy con ch¸uNg­êi vÒ...
Nh÷ng bøc tranh c¸t                    TriÓn l·m 22.8.2009                    ®­êng...
Kû lôc sinh con       Nadya Suleman, MüTrang sæ gui-nÐt trong n¨m quaMÑ Mü sinh con ®­îc nhËn quµBµ ®Î mét lÇn t¸m ...
C¸ thÇn suèi Ngäc      (CÈm L­¬ng, Thanh Ho¸)TruyÒn thuyÕt vÞ thÇn thê ®Òn NgäcLµ mét chµng R¾n rÊt oai phongThuû qu...
T¹o s­¬ng mï thµnh m­aT¹o s­¬ng mï thµnh m­a§øc - Kai Tiedemann, Annu lummerich§Êt n­íc Peru l­îng m­a ÝtD©n th­êng lÊy n­...
ë tï v× c¸i ng¸p        (ChuyÖn cña Mü)Clinton ®ang ngåi nghe xö ¸nTéi ph¹m chÝnh lµ ®øa em traiLuËt s­, ch¸nh ¸n ...
ChiÕc cèc b¹c§oµn lÜnh viÔn chinh vµo Ai CËpSuèt mÊy th¸ng tr­êng bông cø ®auThÇy thuèc ch÷a råi l¹i t¸i ph¸tNguyªn nh©n c...
ChiÕc giÇy ®ãn tæng thèng Bush       (2008) ChiÕc giÇy bay ®Õn ®Çu tæng thèng Bush nÐ sang bªn, giµy l­în qua Irak ®...
ChÝ phÌo s«ng n­íc§o¹n S«ng Hång: H­ng Yªn - Hµ NéiNh÷ng tªn trém c¾p l¾m ranh maTËp häp thµnh ®oµn n¨m, b¶y ®øaL­íi r¸ch ...
S­¬ng khãi hµ thµnhHµ thµnh l·ng ®·ng, mµn s­¬ng khãiHÌ vÒ oi bøc vÉn ch­a tanTr¾ng ®ôc mét mµu, nÆng h¬i thëB¸o chÝ tuyªn...
§µn x¶ t¾c vi d©n (Do bµ TrÇn ThÞ TuyÕt Nga ë lµng nghÒ x· An Phó,     Cñ Chi, Thµnh phè Hå ChÝ Minh)Bµ Nga m­êi t¸m n...
Pháng bµi mçi tuÇn cã mét ngµy say        (Cña NguyÔn-M¹nh-Chu)  Mçi tuÇn cã mét ngµy say  Say l¨n say lãc c¶ b¶y...
BÝ Èn cña Vò Träng PhôngVò Träng Phông nhµ v¨n hiÖn thùcL×a ®êi, cßn l¹i ¸ng v¨n hay,Sè ®á, Vì ®ª, Døt t×nh, Gi«ng tèS¸ch ...
Cuéc thö nghiÖm thó vÞMét ng­êi Anh quèc ®Ó m¸y ¶nhTrªn ngän nói cao vïng Tri-f©nAnh muèn thö xem ®é tin cËyCon ng­êi cßn ...
Sè phËn do trêi¤ng l·o ®Õn ®©y tõ xø NghÖD¾t th»ng ch¸u nhá d¸ng xanh xaoBÖnh viÖn B¹ch Mai vµo buæi kh¸mBÖnh nh©n tr«ng n...
TiÒn lµ…tiªn, phËtTiªn, PhËt, thÇn linh cña t«n gi¸oCã bao giê cøu ®­îc ai ®©uLiªn X¤ thêi kú s¾p tan r· (1996)Cã th¾p h­¬...
C¸i chÕt l©m sµng   NguyÔn ThÞ NghÜa, B8 Thanh Xu©n B¾cM¸ NghÜa h»ng ngµy rao b¸nh ch­ngCô chÕt l©m sµng ë Thanh Xu©nCh...
MÆt tr¸i cuéc thi hoa hËu  Nh÷ng cuéc thi hoa hËu  Mü n÷ ®Õn kh¾p n¬i  So nhau vÒ s¾c ®Ñp  Vãc d¸ng lÉn tiÕng c­êi.  ...
M¸y ATMN¨m tr­íc loa, ®µi thæi Çm ÜM¸y ATM tiÖn lîi v« songTiÒn göi, rót vÒ chØ cÇn thΧì tèn thªm ng­êi, tÝnh mÊt c«ng.Ch...
LuËt b¸n vî ë Ên §éTheo luËt “bÊt thµnh v¨n Ên §é”Ng­êi chång b¸n vî ®Ó lÊy tiÒnNÕu thÊy ch¸n ch­êng kh«ng muèn sèngLuËn c...
Ng­êi ®µn «ng ma thuËt      (Derren Brown, ng­êi Anh)C¸c C«ng ty xæ sè Anh kinh h·iKhi mµn ¶o thuËt trªn truyÒn h×nh...
§¸m c­íi trong tang lÔ        (ChuyÖn n­íc Mü)Smeka vµ Masong ng­êi MüQuen nhau thuë nhá vµ sèng chungGia ®×nh ®Çm...
Tªn ®Æt cho nhµ th¬ Ên    (Rabindranad Tagore 1861-1941)Nhµ th¬ Ên Tagore sang Trung QuècNh©n d©n hå hëi ®ãn tiÕp «ng,...
Nhµ t×nh b¸o Mü Lªn®ªnLªn®ªn, t×nh b¸o chiÕn l­îc MüGióp Nhu, DiÖm gi÷ v÷ng ngai rångThµnh c«ng t©m lý, h¾n khai th¸cTin v...
Cê tang trªn ®Êt Mü         111912001§¹i chiÕn thø hai trªn thÕ giíi§øc ch¼ng tÊn c«ng Mü bao giêLiªn X« vµ c¸c n...
Khóc ca tr­êng hËn        (ChuyÖn cæ Trung Quèc)V­¬ng Trung, cha ®Î ®«i kiÒu n÷KiÒu Loan, KiÒu Ph­îng, hai ®o¸ hoa...
D©ng th­ cøu cha      (ChuyÖn cæ Trung Quèc)ThuÇn Vu ý lµm quan TÒ TrungCã téi bÞ ®µy lªn Tr­êng AnLóc ®eo xiÒng xÝch...
Mét lêi c¶m ho¸TrÇn Nh©n T«ng trÌo lªn Yªn TöTr­a hÌ nãng báng, n¾ng chãi changKh¨n gãi giã ®­a miÒn tho¸t tôcC¬m kh« mét ...
QuyÓn sæ nî      (ChuyÖn cña Lª Quý §«n)B¶ng nh·n Lª Quý §«n ®i søChiÒu n»m t¹m nghØ qu¸n biªn thuúHoµng h«n tÝm t¸i,...
Nh÷ng n¨m th¸ng cuèi cïng    cña vua Hµm Nghi   ANTG sè4, 1212001 (Hµm nghi mËt 2411211943)Hµm Nghi chèng Ph¸p thêi ...
Ng­êi nghÜa sÜ giµ "T«n ThÊt ThiÖp”            Tö trËn th©y n»m ë nói rõng            ChiÕc ¸o m¸u l...
Nh÷ng ngµy lËn ®Ën   cña Ng©n Giang thi sÜ     Tªn thËt §ç ThÞ QuÕ, b·i Phóc T©nBµ ë S«ng Ng©n xuèng hång trÇnL¹c vµ...
§Üa bay Nga (UFO)§Üa bay xuÊt hiÖn thÕ kû tr­íc§· lµm ®iªn ®¶o Mü vµ AnhSiberi lÇn nµy xuÊt hiÖn (15/2/2009)§­îc tËn m¾t n...
§¸nh bom mÆt tr¨ng                    (ANTD 2748, 1011012009)             Mü vµ Nga phãng ...
Hai vÖ tinh sao ho¶                      (Jonathan Swift, Anh)             Trong tiÓu thu...
GiÊc m¬ phïng Long Biªn      (TrÝch theo giÊc m¬ tiªn)§¹i ®øc tiªn «ng r©u b¹ctr¾ng§øng ë ®Çu gi­êng b¶o Long BiªnNg...
Ba bøc ¶nh l·nh tô        (Theo giÊc m¬ tiªn)§¹i §øc tiªn «ng, ®ªm m¬ b¶oCon lµm khung ¶nh M¸c-LlªninVÏ lu«n ¡ng gh...
Chia ®«i sè tuæiD­¬ng vµ Liªn må c«i cha mÑN­¬ng tùa vµo nhau d­íi m¸i lÒuBÝch Liªn èm nÆng cÇn tiÕp m¸uNg­êi anh tay tr¾n...
Lä thÞt lîn NgaCÇm tÊm b»ng tèt nghiÖpGi· tõ ®Êt n­íc NgaSibªri th¨m th¼mNg­îc ®­êng trë l¹i nhµ.VÐ tµu cã chÝnh phñTiÒn ¨...
¤ng giµ hÕt x¨ng¤ng ®øng chê ai bªn ng· t­Tr«ng vÒ xa th¼m m¾t thÉn thêCã lÏ «ng giµ tõ tØnh lÎB©ng khu©ng, d¸ng dÊp vÎ ®î...
Mét hµo x«i s¸ngQuúnh Nga lªn t¸m tuæiS¸ng s¸ng ra xÕp hµngCÇm mét hµo, tem phiÕuMua b¸nh m×, gißn tan.Quµ s¸ng cña c¸c ch...
PhÇn th­ëng ®Çu tiªn Ch¸u t«i lªn t¸m tuæi Võa b­íc vµo líp hai ChiÒu vÒ, ch©n ng­ìng cöa Tæ tr­ëng gäi: Ngäc Mai. B¸c tra...
KÎ c­íp gÆp vâ s­             C©u chuyÖn x¶y ra ë n­íc Anh             Cô giµ MichalskØ tuæi qu¸...
Ngåi tï qu¸ h¹n              L· T©n Sinh ph¹m nh©n §µi B¾c              CÇm dao ®©m chñ lÊy tiÒn...
Tæng thèng Mü nhËn gi¶i Nobel                      (9/10/2009)             Gi¶i th­ëng No...
Ph­¬ng ph¸p ®iÒu trÞ ung th­       ANT§2748, 1011012009Ung th­, mét trong tø chøng nan yBÖnh ch÷a ch¼ng thu kÕt qu¶ ...
S¸ch vÒ bän SS (SocietÐ de Sport cña Mathow Philip Shiel, Anh)Bèn m­¬i n¨m tr­íc «ng Phi LÝpT¶ vÒ tæ chøc ë Ch©u ¢uMang t...
Minh h«n     TËp tôc cæ hñ cña Trung QuècTµo Xung - con trai cña Tµo Th¸oBÖnh tim, ®ét tö l×a trÇn gianTµo Th¸o xãt t...
Bµi häc ®Çu tiªn§Êt n­íc ta "Rõng vµng biÓn b¹c"Tõ Nam Quan ®Õn mòi Cµ MauBµi häc thÇy, c« gi¶ng thêi tr­ícSuy ®i ngÉm l¹i...
Nu«i c¸ biÓnNh÷ng n¨m n­íc NhËt thõa l­¬ng thùcXuÊt khÈu ra ngoµi, gi¸ bÞ chÌnKho vùa ®Çy råi kh«ng chç chøaNhiÒu Ph­¬ng ¸...
Cèc n­íc chÌ xanh§«ng T©y y ë NhËt kÕt hîpHä th­êng sö dông c¸c l¸ c©y§Ó lµm thuèc ch÷a cho nhiÒu bÖnhHiÖu qu¶ ch¼ng thua ...
Lª nin c¾t tãcLª- Nin chñ tÞch cña Liªn BangCon ng­êi gi¶n dÞ, tÝnh khiªm nh­êngMét s¸ng mïa xu©n, ®i c¾t tãcD©n s¾p hµng ...
ChuyÖn vÒ lîn n¹cChuyÖn lîn n¹c, c¸ch ®©y thÕ kûN­íc ý ch¨n nu«i gi÷ ®éc quyÒnThÞt n¹c dÔ ¨n, ai còng thÝchPh¸p còng muèn ...
ChiÕc chiÕu, sîi m©yTr­êng Sa, sãng biÓn vç mªnh m«ngH¶i ©u chao c¸, gi÷a n¾ng hång,Nhí thuë xa x­a ng­êi lÝnh chiÕnRa ®i ...
§¹p xe vßng quanh tr¸i ®Êt     §aisuke 39 tuæi, Kawaniski NhËtAnh §aisuke ng­êi n­íc NhËtLµm viÖc ë trong mét C«ng tyV...
ChiÕc l­ìi ®¸ng gi¸ b¹c triÖu        John HarrisonHarrison chuyªn nÕm kem l¹nhLiªn tôc hai m­¬i n¨m ®ñ mïiS«c«la, ...
Héi Mensa cña AnhEm bÐ Oscar Nrigley míi hai tuæiChØ sè IQ mét tr¨m s¸u m­¬i (160)T­¬ng ®­¬ng chØ sè nhµ th«ng th¸iAlbert ...
D©n NhËt ch¼ng lïnNhËt lïn c¸ch d©y nöa thÕ kûD©n NhËt ngµy nay rÊt lín caoThiªn Hoµng chñ tr­¬ng lai t¹o gièngNhËt lïn, ¢...
Thñ ®o¹n ®ª hÌn     ChuyÖn B¾c Kinh - Trung QuècGi¸o s­ H¹ ViÔn ®· nghØ h­u§¬n c«i nhµ v¾ng nªn thuª ng­êiTiªn Hång th...
ChuyÖn ng­êi lÝnh ®i T©y Ban Nha  Ng­êi lÝnh rêi quª ®i chiÕn ®Êu  Xa lµng qua tËn T©y Ban Nha  M·n thêi chinh chiÕn an...
Bµi to¸n kinh tÕ cña nhËtChiÕn tranh thø hai NhËt b¹i trËnMü cÊm d©n NhËt ®ãng tµu toCßn h¬n bèn chôc xµ lan nháC¹o rØ söa...
ChuyÖn nu«i lîn ë NhËtKinh tÕ Liªn X« thêi bao cÊpN«ng tr¹i, n«ng tr­êng rÊt quy m«Nu«i lîn tËp trung gÇy, thiÕu thÞtCung ...
Bè mÑ nh©n tµi bao nhiªu tuæi       Sù nghiªn cøu cña NhËt Bè mÑ nh©n tµi bao nhiªu tuæi Ng­êi NhËt thèng kª, nghiª...
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Đường trần muôn nẻo
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Đường trần muôn nẻo

742 views

Published on

Thơ Vũ Ngọc Hùng

Published in: Art & Photos
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Đường trần muôn nẻo

 1. 1. Cøu n¹n thÇn vßng (Theo tôc T¹ng Kinh)ChuyÖn vÒ Th¹ch Hå ë n­íc TµuChµng D­¬ng nghÌo khæ, sím må c«iTrÇn th©n lµm lông, ch¼ng ®ñ sèngý nghÜ bÊt l­¬ng, n¶y trong ®Çu.R×nh mß nhµ cô dÖt t¬ t»mLµm lông cÇn cï suèt quanh n¨mChµng ®Þnh tèi trêi khua mét mÎBçng ®©u xuÊt hiÖn, quû r¨ng nanh.H¾n biÕn chiÕc vßng ®Çu bµ l·oTh©n h×nh lÆn mÊt gi÷a thinh kh«ngBµ l·o bÊt an, lßng x¸o ®éngCh¸n n¶n xµ trªn, buéc chiÕc vßng.Bµ l·o ®­a ®Çu vµo thßng längQuû xanh ®Èy ghÕ, ®æ ng· nhµoChµng D­¬ng ®ang nóp bçng vïng dËyQuªn m×nh tªn trém, cøu l·o mau.TiÕng kªu cÇu cøu vang xãm th«nQuanh nhµ bµ l·o ba ®øa conCh¹y vÒ xoa bãp cøu sèng mÑC¶m ¬n rèi rÝt víi chµng D­¬ng.Anh ë ®©u mµ ®Õn kÞp thêiC¾t vßng cøu sèng ®­îc mÑ t«iThó thËt c¸c anh: t«i tªn trémThÊy chuyÖn nguy c¬, t«i cøu ng­êi.Th«i anh ë l¹i, s¸ng mai vÒCh¾c nhµ anh ë, ®­êng th× xaS¸ng mai hä tÆng n¨m l¹ng b¹cAnh vÒ lµm vèn ®Ó t¨ng gia.C¶m ¬n nghÜa khÝ c¸c chµng traiChµng vÒ bu«n b¸n, nh÷ng th¸ng ngµyC¶i t©m, tu t¸nh lµm ®iÒu thiÖnTiÕng ®ån nh©n ®øc, kh¾p trong ngoµi. 8/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 2. 2. Con nai cÇu cøu m¹ng (Theo tôc T¹ng Kinh)M· Chi sui gia cïng HÇu S¸ngGiç tÕt liªn hoan cã mÆt nhauM· Chi thÝch chÐn chã b¶y mãnTiÖc kh«ng thÞt chã, mÆt ©u sÇu. HÇu S¸ng lµ ng­êi cha t©m, ®øc Cã con trai ót tªn Tù Tu Theo thÇy häc ®¹o thµnh chÝnh qu¶ Non cao, suèi réng thÝch v©n du.M· Chi sím tèi la cµ qu¸nDùa mËn, chã kh×a, r­îu sñi t¨mChÐn m·i ung th­ vµo gan ruétBá c¶ sui gia, xuèng ®Êt n»m. §ªm méng Tù Tu ®Õn tiÖm hµng Bçng gÆp M· Chi d¸ng hoang mang T«n s­ ¬i? mau mau cøu gióp Cã ng­êi ®uæi b¾t, gi¸o s¸ng choangYªn chÝ, «ng vµo trèn bªn trongTa ®øng bªn ngoµi sÏ c¶n ng¨nMÊy ng­êi ®uæi sau, tªn cïng náM· Chi cã trèn ë ®©y ch¨ng? Ta ch¼ng thÊy ®©u, tiÖm ch¸u ta Ngåi ®©y nhÊm nh¸p mét chÐn trµ TØnh méng Tù Tu kÓ chuyÖn l¹i M· Chi ®· chÕt m­êi n¨m qua.Buæi chiÒu h«m ®ã, cã nai toBÞ thî s¨n ®uæi ch¹y v¾t gißNgÊt lÞm cöa chïa, Tù Tu cøuQuanh quÈn ch¼ng ®i v× sî lo. Tù Tu vç nai råi an ñi NÕu ph¶i M· Chi ®· ®Çu thai Th× cø vµo rõng mµ sinh sèng Ta sÏ cøu ng­¬i lóc n¹n tai.Th¸ng ngµy lÇn l÷a, nai n»m chÕtBªn ngän suèi s©u, gÇn cöa thiÒnC¶ bän thî s¨n s¾p xÎ thÞtS­ «ng ng¨n chóng ®õng n­íng, xiªn. ¤ng cïng ®å ®Ö ch«n nai lín M¶ d­íi gèc c©y, tho¸t nî trÇn Lêi høa víi nai lµ cøu n¹n Méng ®ªm, hä M· t¹ ©n nh©n. 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 3. 3. ChuyÖn ngò hµnh c­ cña §µo Chu C«ng §µo Chu C«ng chÝnh danh Ph¹m L·i Tõ bá C©u TiÔn vµo T©y Hå Cïng mü n÷ T©y Thi Èn tÝch B¸n bu«n ph¸t ®¹t, l¹i giµu to B¸n bu«n ®· giái th­¬ng tr­êng tinh TÝnh to¸n thiÕu thõa, lç l·i rµnh Bu«n ®©u còng th¾ng, tiÒn nh­ nói §èi thñ lôi tµn: L· B¹ch §inh. L· B¹ch §inh vèn gißng bu«n b¸n Ch¸u bao ®êi cña L· BÊt Vi Tõng næi tiÕng bu«n vua b¸n chóa Lµm ¨n lôn b¹i, chuyÖn l¹ kú Ngò hµnh c­, biÖt thù Chu C«ng B¹ch §inh ®ét nhËp dß bªn trong T×m ®­îc chç "Hoµng cùc t«n vÞ" ThÇn tµi, h¬ng khãi ngËp trong phßng. Ba cô Phóc, Léc, Thä trªn bµn Nh×n lªn ¸nh s¸ng cña Trêi, Tr¨ng, B¹ch §inh phãng uÕ råi ®Ëp ph¸ Chu C«ng tµi h·m, lôn b¹i dÇn. ¤ng l¹i quay vÒ Ngò hµnh c­ Söa sang g×n gi÷ léc ®Êt trêi, B¸n bu«n ®Êt kh¸ch lêi h¬n tr­íc Vui cïng mü n÷, trän cuéc ®êi. 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 4. 4. Khæng minh vµ thuËt phong thuû Ba lÇn L­u BÞ ®Õn (®êi) Ngo¹ Long ThÊy vïng s¬n thuû cã khÝ thiªng Tµng long, ngäa hæ, vïng nh©n kiÖt §i vÒ L­u BÞ tÊm t¾c khen. Tuæi th¬ theo häc thÊy Thuû KÝnh BÝ kÝp thuû phong, thÇy truyÒn cho Khæng Minh ngµy ®ªm l¹i khæ luyÖn M­u l­îc, tµi ba, giái trËn ®å. Bµy binh bè trËn nhê phong thuû N¾m râ ®Þa linh lóc tiÕn, lui Chän ®åi Ngo¹ Long n¬i ë Èn Nói cao, suèi réng, ®¾c ®Þa råi. L­u BÞ chØ dïng tµi thao l­îc §©u biÕt Khæng Minh cã tµi riªng Mé «ng ®­îc ch«n thµnh b¹ch ®Õ Mét vïng tiÒm Èn, khÝ linh thiªng. 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 5. 5. TÇn kÝnh (ChuyÖn cña Trung Quèc)Cung A Phßng do TÇn Thuû Hoµng dùngB¶o vËt h»ng hµ trªn thÕ gianChØ cã chiÕc g­¬ng nhµ vua thÝchT×nh cê ph¸t hiÖn do Tuú Duyªn.¤ng lµ quan v¨n ®­îc chiªu méVµo cung ®¶m tr¸ch viÖc thñ th­ThÊy g­¬ng run rÈy v× xóc ®éng"TÇn KÝnh" räi soi, t©m can ng­êi.Ho¶ng hèt Tuú Duyªn c¸o tõ quanÈn tÝch non cao víi suèi ngµnThuû Hoµng dïng kÝnh soi V¨n, vâT×m kÎ hai lßng biÕt nguy, nan.TÇn KÝnh ph¶i ®©u lµ ph¸p thuËtLµm sao biÕt næi tim con ng­êiChØ cã kÎ gian qu¸ sî h·iT©m lý bÊt an nªn bá ®êi ! 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 6. 6. N¨m lÇn n©ng cèc (Cuéc gÆp gì gi÷a khÝ c«ng NhËt vµ Trung Quèc 17/1111986)NhËt ®·i ®oµn khÝ c«ng Trung QuècT¹i §¹i T©n cèc T«kioTr­ëng ®oµn NhËt Kusuchi nh¨n nhãT«i bÞ khíp tõ nhá ®Õn giê.C¸c b¹n cã ai ch÷a trÞ ®­îcXin ph¸t c«ng ch÷a khíp gióp t«iNghiªm T©n nh×n khíp råi b¶o nhá¤ng lÖch d©y ch»ng nhiÒu n¨m råi.Nghiªm T©n n©ng cèc, r­îu mao ®µiKusudu ®ì lÊy c¹n chÐn ngay¤ng nµy nøc tiÕng "Hò r­îu ®¹i"Míi c¹n chÐn con ®· ngÊt ng©y.¤ng xin ®æi r­îu ra uèng biaNghiªm T©n chiÒu ý b¹n NhËt kiaBèn lÇn n©ng cèc, Jusudu ®ìMå h«i trªn tr¸n ®æ ®Çm ®×a.Mõng vui b¹n NhËt «m Nghiªm T©n¤ng ®· trÞ xong tr¨m phÇn tr¨mKhÝ c«ng «ng ph¸t qu¶ m¹nh mÏKhíp ®au m·n tÝnh ®· ch÷a lµnh. 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 7. 7. NÐt ch÷ Cao B¸ Qu¸tThÇy kho¸ ¬i ? Th¶o giïm ®¬n kiÖnTè «ng lý tr­ëng chiÕm v­ên t«iMêi bµ x¬i n­íc råi kÓ l¹iRät rµnh, chi tiÕt, tõng khóc n«i ?B¸ Qu¸t th¶o ®¬n kiÖn lý tr­ëngGióp bµ hµng xãm, ®­a lªn quanC«ng ®­êng, «ng phñ ngåi chÔm chÖ§äc ®¬n khiÕu n¹i, viÖc xãm lµng.Quan gi­¬ng môc kØnh ®äc trªn, d­íiCh÷ ai xÊu qu¸ nh­ gµ b¬iMô kia, ®¬n viÕt kh«ng ®äc ®­îcTa ch¼ng nhËn ®¬n, cho mô lui.Bµ n«ng d©n v¸i chµo, khãc lãcKÓ l¹i sù t×nh víi kho¸ CaoAnh Cao run rÈy, niÒm hèi hËnHµng lÖ nhÑ r¬i, n­íc m¾t trµo.NÐt ch÷ cña ta sao xÊu qu¸Ch¼ng gióp ®­îc ai, l¹i h¹i ng­êiAnh lÊy bót ra th¶o tõng nÐtHoµng h«n, s¸ng sím m­ít må h«i.Hai n¨m sau ®ã ch÷ Th¸nh Qu¸t§Ñp nh­ rång, ph­îng l­ít trªn m©yTh¨ng Long, kh¸o nhau ®Õn xin ch÷Kiªn nhÉn rÌn nªn mét thiªn tµi. 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 8. 8. Hai hækh«ng chung chuång BÎ ®òa bÎ tõng chiÕc C¶ bã bÎ ®­îc ®©u Anh em ch¼ng ®oµn kÕt MÊt chç dùa bªn nhau. Hai hæ kh«ng chung chuång Mét n­íc kh«ng hai v­¬ng Tranh nhau dµnh b¸ chñ Sinh tö: mét mÊt, cßn. Ba vua: Nh¹c, HuÖ, L÷ Lµm suy yÕu T©y S¬n Khèi kÕt ®oµn tan r· N­íc mÊt, nÆng c¨m hên. 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 9. 9. ChiÕc ®òa ngµ (ChuyÖn thêi Lª TrÞnh)Chóa chØ thua vua cã mét bËcQuyÒn hµnh l¹i n¾m hÕt trong ngoµiVua Lª - Chóa TrÞnh thêi ®¹i còTranh nhau thø bËc trong chç ngåi.Th¸i tö con vua: Lª Duy VÜTrÞnh S©m con Chóa, gÆp trong cungQuý Phi ®·i tiÖc mêi th¸i, thÕ töNh©n ngµy sinh nhËt ®Õn chóc mõng.YÕn tiÖc dän ra trong cung cÊmDuy VÜ ngåi chung cïng TrÞnh S©mQuý Phi nghiªm mÆt b¶o Duy VÜVua vµ Chóa nhá kh«ng cïng m©m.TrÞnh S©m tÝm mÆt, b­íc khái tiÖcCÇm chiÕc ®òa ngµ bÎ lµm ®«iTa thÒ ch¼ng ®Ó vua tån t¹iV× viÖc cán con, vua tµn ®êi. 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 10. 10. Hai tæng ®èc gi÷ thµnh Hµ Néi (NguyÔn Tri Ph­¬ng vµ Hoµng DiÖu)Trë l¹i tr¨m n¨m, c©u chuyÖn còTæng ®èc Hµ thµnh NguyÔn Tri Ph­¬ngPh¸p ®­a thuû bé vµo ®¸nh ph¸Qu©n, d©n Hµ Néi chèng kiªn c­êng (1873)Sóng ®ång giÆc Ph¸p c«ng ph¸ m¹nhThÇn c«ng gi¸o m¸c, khã cù ®­¬ngTæng ®èc ngµy ®ªm trªn trËn tuyÕn§¹n thï ghim bông NguyÔn Tri Ph­¬ng.CËn vÖ ? ®­a ta lªn mÆt thµnhTa lµ chñ t­íng chÕt hïng anh,Ch¼ng thÓ sèng cïng bän c­íp n­ícHån ngµi tho¸t x¸c lªn m©y xanh.M­êi n¨m sau ®ã, Ph¸p t¸i chiÕm (1884)Hoµng DiÖu cÇm g­¬m gi÷ Hµ thµnhKhãi löa t­ bÒ, nghi ngót ch¸yLÝnh Ph¸p trµn vµo ®æ m¸u tanh.Hoµng DiÖu l¹nh lïng vÒ vâ miÕuH­¬ng trÇm khÊn v¸i tr­íc tæ tiªnCon ch¼ng lµm trßn ®­îc sø m¹ngLôa tr¾ng ®­a hån rêi miÕu thiªng. 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 11. 11. Hai tÊm b¶n ®å (Hång H¶i vµ Eghi do Pi ri Deis, Ai CËp)ThuyÒn tr­ëng h¶i tÆc Piri-reÐt§Ó l¹i b¶o tµng Istamboul (Thæ)Hai tÊm b¶n ®å vÒ Hång H¶iVµ Eghi chÝnh x¸c, kinh ng¹c h¬n.ReÐt cïng vua ®¸nh ¸ RËpSau bÞ Solimai vua Thæ b¾tTö h×nh thu trän c¶ gia tµiB¶n ®å thø ba vÏ rÊt li ay (1513- 1525)B¶n ®å gåm c¶ Nam - B¾c MüMét vïng Nam cùc réng mªnh m«ngMalery cïng phßng H¶i ®å MüKh¶o s¸t l¹i ng¹c nhiªn v« cïng.Bê biÓn ®· ®óng, c¶ ®Þa h×nhNói ®åi thung lòng, c¶ cao nguyªnBa hßn ®¶o nhá ghi cÈn thËn§óng h¬n b¶n ®å vÏ tèi t©n (1950).Cuèi thêi b¨ng th¹ch, c¶nh v¹n n¨mDông cô th¬ s¬ ®©u tèi t©nM¸y bay, m¸y ¶nh ®Òu ch­a cãSao «ng vÏ ®­îc Nam, B¾c b¨ng? 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 12. 12. Sè phËn tµu Titanic (Nhµ v¨n Mü Morgan Robertson)Nhµ v¨n Mü viÕt vÒ hµng h¶iC¸ch m­êi bèn n¨m sù kiÖn x¶y ra (1898)¤ng t¶ vÒ chiÕc tµu bÞ ®¾mTitan, qu¶ng c¸o trªn ®µi, loa.Tµu lín, cã mang ba ch©n vÞtChë ba ngh×n hµnh kh¸ch ngao duTrong chuyÕn ®Çu tiªn gÆp b¨ng th¹ch§¹i T©y D­¬ng ch×m nghØm, mÞt mï.M­êi bèn n¨m sau tµu Titanic (15/4/1912)Gièng nh­ tiÓu thuyÕt: ba ch©n vÞtVa ph¶i n­íc b¨ng §¹i T©y D­¬ngBa ngh×n hµnh kh¸ch bÞ ch×m lu«n.Sù trïng hîp tiÓu thuyÕt vµ ®êiM­êi bèn n¨m tr­êng ch¼ng xa x«iChuyÖn «ng viÕt tr­íc, y nh­ thËtTiªn ®o¸n t­¬ng lai, qu¸ tuyÖt vêi. 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 13. 13. ChiÕc chai cÇu cøuThuû thñ tµu Araguari, BrazilNhÆt ®­îc chiÕc chai næi lÒnh bÒnhMë chai, th­ viÕt kªu cÇu cøuTµu Sªhªro næi lo¹n, ®Õn dÑp yªnTµu Araguari phãng nhanh tíi tr­ícTèc ®é phi nhanh l­ít sãng trµnGÆp Sªher« vµi chôc h¶i lýTµu võa næi lo¹n, ®· trÊn an.Th­ viÕt c¸ch ®©y m­êi s¸u n¨mNhµ v¨n s¸ng t¸c G.Pacminton§· viÕt quyÓn "Anh hïng biÓn c¶"N¨m ngh×n chai th¶, qu¶ng c¸o v¨n.B©y giê thuû thñ míi nhËn ®­îcL¹i gÆp ®óng tµu SªhªroChuyÖn ®êi trïng hîp rÊt kú dÞ§äc cho vui vÎ, quªn phót giê. 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 14. 14. Dù ¸n n¨ng l­îng h¹t nh©n Mét dù ¸n ®Ò ra t¸o b¹o X©y lß ph¶n øng ®iÖn h¹t nh©n Bæ sung nguån ®iÖn cho ®Êt n­íc Nghiªn cøu khoa häc lµ tèi cÇn. Dù ¸n sÏ x©y ë Ninh ThuËn D©n c­ th­a thít biÓn ë gÇn VÕt nøt qu¶ ®Êt ch­a xuÊt hiÖn MÊy tr¨m hÐc ta ®Êt kh« c»n. LÇn l­ît sÏ x©y bèn tæ m¸y Mçi tæ mét ngh×n Mega (Watt) Tr­íc, sau sÏ cßn ®­îc th¶o luËn Bèn ngh×n Mega watt c«ng suÊt ®Ò ra. CÇn dïng 30 tÊn, Uranium SÏ mua c¸c n­íc theo ®Æt hµng ChÊt th¶i, ®Ò ra nhiÒu Ph­¬ng ¸n B¶o ®¶m phãng x¹ ®­îc an toµn. Lß mua theo thÕ hÖ thø ba Ch¼ng ph¶i rÐc-no-b­n ë n­íc Nga Dù ¸n cßn chê quèc héi duyÖt Cã kh«ng, h¹t nh©n ë n­íc ta? 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 15. 15. §oµn nghiªn cøu cãc trÞ ung th­ 10/712009 Tr­¬ng ViÖt Dòng gi¸o s­, vô tr­ëng Bé Y tÕ Cuèi cïng c¸c ngµi còng quyÕt ®Þnh LËp ®oµn kh¶o s¸t ®Õn Qu¶ng B×nh Nghiªn cøu bÖnh nh©n ¨n cãc sèng Ch÷a bÖnh ung th­, theo lËp tr×nh. Gi¸o s­ Tr­¬ng ViÖt Dòng tr­ëng ®oµn Nghiªn cøu hå s¬ cã liªn quan Bao ng­êi ¨n cãc ®· ch÷a khái C¨n bÖnh ung th­ ë phæi gan. Theo dâi l©m sµng, cËn l©m sµng Thêi gian dïng cãc cho bÖnh nh©n Cãc ¨n thuéc chñng nµo cña cãc §éc tè bao nhiªu trong mËt gan. Mêi thµnh viªn, b¸c sÜ lªn ®­êng ThÝ nghiÖm khoa häc trªn bÖnh nh©n Chê xem kÕt qu¶ viÖc nghiªn cøu Cãc ch÷a ®­îc lµnh, ung th ch¨ng? 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 16. 16. Ly thÇn d­îc (TCC-th¬m chuèi cµ do NguyÔn B¸ Tßng s¸ng kiÕn)Mét ly thÇn d­îc Th¬m-chuèi-cµ,S¸ng kiÕn B¸ Tßng ®· ®Ò raNhuËn trµng, m¸t bæ t¨ng tr­êng thäTh¸nh thiÖn cuéc ®êi, rén tiÕng ca.C¬ thÓ con ng­êi: nhiÒu èng dÉnCuèng häng, ruét non vµ ruét giµMao qu¶n. . . cïng ®éng, tÜnh m¹chL­u th«ng thùc phÈm, khÝ huyÕt ta.§éng m¹ch vì råi hån chÝn suèiTÜnh m¹ch nghÑn lèi, tay ch©n s­ngKü thuËt ngµy nay: th«ng m¹ch m¸uC¶ tr¨m triÖu ®ång, cøu bÖnh nh©n.ThÇn d­îc gióp ng­êi th«ng èng cèngC¸c èng trong ng­êi nghÏn th× ®auTh¬m-cµ chua nhiÒu a xÝtChuèi sø nhiÒu kiÒm, phèi hîp nhau.TriÕt lý §«ng T©y Y: ghi râ"§au kh«ng th«ng vµ th«ng kh«ng ®au”Gia gi¶m tuú theo tõng lo¹i bÖnhTû lÖ ba thø cã kh¸c nhau.BÐo ph× huyÕt ¸p cïng tai biÕnMì thõa sái thËn... nhiÒu th¬m cµD¹ dµy dïng chuèi nhiÒu h¬n c¶Cholesterol ®éc tè bÞ ®Èy ra.Mét ly thÇn d­îc vµo buæi s¸ngGióp ng­êi tho¶i m¸i sèng vui t­¬iNg­êi bÖnh nan y dïng thÇn d­îcHy väng trµn trÒ gi÷a cuéc ®êi . 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 17. 17. §­êng lµ ®éc tè (Theo tµi liÖu «ng NguyÔn B¸ Tßng)Con ng­êi thêi ®¹i cµng tiÕn béBÖnh tËt cµng nhiÒu ®· x¶y ra,§õng lµm b¹ch cÇu bÞ suy tho¸iQuªn ®i nhiÖm vô, cøu ng­êi ta.§­êng t¹o sinh n¨ng l­îng ho¹t ®éngL¹m dông qu¸ nhiÒu sÏ hiÓm nguyMuèn biÕn ph©n tö ®­êng thµnh n¨ng l­îngCÇn ®óng s¸u ph©n tö oxy (O2)Nã th¶i ra s¸u ph©n tö n­íc (H2O)Cïng s¸u ph©n tö CO2 (kh¸n khÝ)Lµm h¹i tÕ bµo ®ang lµnh m¹nhT©m thÇn, do ®éc tè ®¸nh trong, ngoµi.HÝt le lµ trïm ph¸t xÝt §øcH¶o ngät, kÑo ®­êng chÐn hµng ngµyNgñ ®ªm lµm viÖc vÉn nhai kÑoT©m thÇn lo¹i nhÑ, g©y ¸ch tai.ChØ víi l­îng ®­êng trong cñ, qu¶Còng ®ñ nhu cÇu cho con ng­êiH¹n chÕ dïng ®­êng nhiÒu cµng tètB¹ch cÇu sung m·n, b¶o vÖ ®êi. 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 18. 18. NhÞn ¨n ch÷a ung th­ (Theo tµi liÖu «ng NguyÔn B¸ Tßng) Ung th­ ch¼ng ph¶i siªu vi trïng th©m nhËp Mµ do hçn lo¹n c¸c tÕ bµo Nh÷ng bän thï trong rÊt nguy hiÓm Cßn h¬n c¶ bän giÆc n­íc ngoµi. Ph¶n ®éng bªn trong ph¸ xö së Dùa vµo thùc, d­îc phÈm thiªn nhiªn Rau t­¬i, hoa qu¶ nhiÔm ho¸ chÊt Cha ®Î ung th­ g©y nhiÔu phiÒn. ADN ph©n tö vÜ ®¹i §óc kÕt tõ 25.000 gen G×n gi÷ vai trß rÊt quan träng Di truyÒn t¸i t¹o ADN. ADN sau gièng ADN tr­íc Bé m· di truyÒn rÊt tinh vi Bé m¸y tinh vi dÔ háng hãc ChÊt ®éc lµm chóng dÔ tho¸i, suy. TÕ bµo lµnh lÆn thµnh ung th­ KÐo dao b¸c sÜ: chóng di c­ Hçn lo¹n sinh ra nhiÒu ph¶n nghÞch Di c¨n, chÊm døt m¹ng sè ng­êi. Ung th­ con ®Î tÕ bµo lµnh Ng¨n ngõa cha mÑ sinh quû ranh(1) §õng ¨n thùc phÈm cã ho¸ chÊt LÊy ai ph¸ ho¹i ADN? Kh«ng ¨n rau tr¸i lÊy chi sèng? Ph­¬ng ph¸p Ohsawa: g¹o løt muèi mÌ ¢m d­¬ng qu©n b×nh ®­îc t¸i lËp Ng­êi th× kÕt qu¶, kÎ th× chª. G¹o, mÌ bÞ nhiÔm lu«n ho¸ chÊt B¶y hai tuæi Oshawa l×a ®êi Cã ng­êi thÞt c¸ chÐn tíi tÊp VÉn thä h¬n «ng: tuæi chÝn m­¬i!(1) TÕ bµo ung th­
 19. 19. Theo «ng B¸ Tßng: ph¶i tuyÖt thùcThøc ¨n dù tr÷: ®æi míi ngayB¹ch c¸u tr¸ng kiÖn thµnh lÝnh chiÕnT¹ng phñ nghØ ng¬i trong th¸ng ngµy.B¹ch cÇu cµng no cµng ]êi biÕngThø lÝnh c«ng tö chØ ¨n ch¬iGiÆc ®Õn ch¹y dµi bá trËn ®ÞaChËm ch©n - qu©n ®Þch, tha hå x¬i.Cã ng­êi ghÎ lë m×nh h«i h¸mBÖnh viÖn da liÔu tr¶ chµng traiAnh em b¶o: thÝch g× chÐn nÊyNgÇm chuÈn bÞ mua chiÕc quan tµi.Ng­êi b¹n lµng bªn ®Õn m¸ch b¶oNhÞn ¨n, ch÷a ®­îc chøng nan yNg­êi bÖnh nghe theo liÒn tuyÖt thùcAnh em khuyªn b¶o, vÉn n»m lú.NhÞn qu¸ m­êi ngµy bÖnh thuyªn gi¶mThÞt da lµnh lÆn nh­ ngµy nµoS­íng qu¸, tung ch¨n anh vïng dËySoi g­¬ng, s¸ng sña mÆt hång hµo.B¹ch cÇu lµ lÝnh c«ng tö bétNhÞn ¨n, ®e do¹ c¸c b¹ch cÇuThÊy chÕt ®Õn n¬i chóng vïng dËyX«ng vµo giÕt ®Þch, b¶o vÖ ®Çu.B¹ch cÇu lµ nh÷ng lÝnh b¶n ®ÞaBiÕt râ kÎ thï, hang æ ®©uMuèn sinh tån: kh«ng yÕu hÌn nhu nh­îcSinh tö ra ®ßn, ®¸nh tr­íc sau.Khi ADN ®· tù ®iÒu chØnhLÝnh b¹ch cÇu khoÎ m¹nh hung h¨ngTÕ bµo ung th­ bÞ tiªu diÖt,Ph­¬ng ph¸p duy lý lµ nhÞn ¨n. 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 20. 20. S­ phô C«ng Tö B¹c Liªu H¾c B¹ch (1) c«ng tö chÕt tõ l©u ¡n ch¬i ph¸ ph¸ch, tiÕng ®êi sau Ai ngê thêi míi, n÷ s­ phô V­ît lªn ®å ®Ö mÊy c¸i ®Çu. H¾c c«ng tö ®èt hai chôc ®ång Thiªu b¶y t¹ g¹o cña n­íc s«ng HiÖn giê b¶y t¹ g¹o th¬m, tr¾ng Cao l¾m còng h¬n chôc triÖu ®ång. Ta lµ ¸i n÷ quan cao cÊp KÐm g× H¾c, B¹ch cña B¹c Liªu Nh©n ngµy sinh nhËt ta tæ chøc Cao høng d©ng lªn: nµng ch¬i liÒu. Ta tÆng mçi ng­êi mét A cßng (xe m¸y sang) Gi¸ tr¨m triÖu ®ång cã g× ®©u Mêi b¹n tèn lu«n ®óng mét tû Có ch¬i s­ phô, quû thÇn sÇu. H¾c, B¹ch hai chµng cã sèng dËy Mau mua lÔ vËt r­îu cïng hoa B¸i l¹y t«n ta lµm s­ phô Hµ thµnh ai d¸m, s¸nh cïng ta? 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439(1) Hai chµng B¹c Liªu
 21. 21. Cuéc t×nh l·ng m¹n Cô Tom Shovelton ng­êi Anh vµ bµ JoanHai vî chång nhµ l·o Tom, JoanYªu nhau l·ng m¹n nhÊt thÕ gianBµ cô t¸m ba, «ng t¸m b¶yVÉn vÊn quýt nhau thêi trÎ m¨ng.H¬n s¸u m­¬i n¨m, tõ lóc c­íiMçi ngµy «ng tÆng mét b«ng hång¤ng h«n bµ l·o tr­íc khi ngñS¸ng mai thøc dËy, n¾ng bªn song!Kh«ng thiÕu kh«ng thõa: h«n vµ hoaH¹nh phóc t×nh yªu, «ng tÆng bµ§¸m c­íi kim c­¬ng võa tæ chøcB¹n bÌ hµng xãm rén tiÕng ca. 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 22. 22. Khæng Tö khãc l©m ly (24/8/2009 §¹i häc N«ng l©m Thµnh phè Hå ChÝ Minh) §øc Khæng Tö mµ sèng l¹i ®­îc Nghe chuyÖn thÇy Dòng(1) bÞ häc trß Mang thau a xÝt t¹t vµo mÆt Ch¾c ngµi th­¬ng c¶m, lªn c¬n ho. ChuyÖn x¶y ra t¹i §¹i häc N«ng L©m Tªn TrÇn V¨n Thanh ®eo khÈu trang B­ng thau a xÝt t¹t thÇy Dòng A xÝt tung toÐ ch¶y lan trµn. M­êi ba sinh viªn bÞ báng nÆng §­a vµo cÊp cøu ë §a khoa Nh¸c l­êi biÕng häc Thanh nhiÒu nî Thi háng Anh v¨n vµ chuyªn khoa. Tªn Thanh bÞ b¾t, ®¹o ®øc suy Ch¼ng hiÓu h¾n ta suy nghÜ g× T«n s­ träng ®¹o, cßn hay mÊt? Väng hå Khæng Tö khãc l©m ly. 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439(1) §Æng H÷u Dòng
 23. 23. B¾t sãi trong rõng §éi truy n· b¾t Th¶o Pin Sµi - Hµ Giang, 2006Th¶o P×n Sµi g©y ra vô ¸nRåi lÆn mÊt t¨m trong rõng s©uHµ Giang trïng ®iÖp nhiÒu hang hècSãi hang Èn nÊp tËn n¬i nµo?Sµi mang theo sóng råi bá trènNói rõng h¾n thuéc nh­ bµn tayM­êi n¨m t×m kiÕm ®Òu v« vängTrinh s¸t ®Õn ®«ng, h¾n lÈn t©y.Rõng VÞ Xuyªn s¾n ng« bÞ trémVô ¸n më ra mét con ®­êngThiÕu Kh¾c H­ng ®­îc giao nhiÖm vôC¶i trang dÊu sóng, lµm rÉy n­¬ng.Hang ®¸ cña Sµi ngän nói caoCã ba cöa ngâ ®Ó ra vµoS¸ng ®øng cöa hang quan s¸t ®Þch§ªm vÒ lÈn trèn tËn ng¸ch s©u.Hai lÇn ph¸t hiÖn cã dÊu ch©nLÇn ba s¨n ®uæi con sãi hoangTr­ît ch©n s¾p ng· xuèng vùc th¼m§ång ®éi n¾m tay kÐo lªn dÇn.Cuéc vËt lén nhau trªn nói ®¸Ng­êi rõng c« thÕ bÞ khãa taySãi hoang gôc ®Çu tr­íc toµ ¸n§Òn téi cho d©n: ¸n tï ®µy. 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 24. 24. GiÊy phÐp chuÈn chøng sinh ChuyÖn cña Trung QuècC¸i thêi sinh ®Î cã kÕ ho¹chTrung Quèc ®Ò ra "chuÈn chøng sinh"Mang thai kh«ng cã giÊy ®¨ng kýHä kh«ng c«ng nhËn lµ con m×nh.Kh«ng ®­îc khai sinh, kh«ng hé khÈuBao ®iÒu rµng buéc lÊy con ng­êiLÖ Quyªn - Vò Hång trong nghÞch c¶nhCon võa sinh ra, chÕt trong n«i.Hai ng­êi yªu nhau ch­a ®¨ng ký§Õn kú sinh në nhµ hé sinhHä b¶o: con c« ®· chÕt ng¹tTr¸i tim bµ mÑ n¸t tan tµnh.Bao lÇn thô tinh kh«ng kÕt qu¶BÖnh viÖn §a khoa xem hå s¬LÇn ®Î ®Çu tiªn: con vÉn sèngTin ®au khñng khiÕp, qu¸ bÊt ngê.LÖ Quyªn n¨m Êy sinh con traiKh«ng giÊy kÕt h«n: ph¶i huû thai"ChuÈn chøng sinh" giÊy phÐp kh«ng cãBÖnh viÖn hót dÞch ch¸u bÐ trai ?Hai phót sau ch¸u bÐ l×a ®êiLÖ Quyªn ngÊt lÞm, hìi con ¬iThiÕu chuÈn chøng sinh con ph¶i chÕtTµn ®éc nµo h¬n ë câi ®êi ? 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 25. 25. GiËn vî ChuyÖn ë Trïng Kh¸nh - Trung QuècChiÕc tµu nhÑ lít trªn D­¬ng TöChång vî «ng Ch©u ®øng boong tµuCuéc du ngo¹n ch¼ng hÒ vui vÎBµ Ch©u to nhá cø cµu nhµu.MÊy lÇn b¶o vî vî ch¼ng imBùc m×nh tr¸nh vî «ng b­íc lªnLêi nãi cuèi cïng tr­íc khi nh¶yVan bµ, t«i muèn mét phót yªn.¤ng lao m×nh xuèng dßng s«ng tr¾ngBµ Ch©u hèi hËn véi kªu la¤ng Êy bùc t«i nªn tù vÉnCã ai gióp ®ì, cøu «ng ta."Cøu hé" véi vµng th¶ phao b¬iChiÕc tµu t¾t m¸y, n­íc vÉn tr«iHä nh×n s«ng réng thÊy «ng l·oB¬i ®· ®Õn bê, miÖng t­¬i c­êi.Hä l¹i gÆp nhau trªn boong tµuM×nh ¬i, em høa ch¼ng cµu nhµuN­íc m¾t bµ r¬i trªn tãc l·o§õng ®Ó tim em, ph¶i quÆn ®au? 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 26. 26. Ho¹ tõ con c¸iCon lµm ¨n thua lçNî mÊy tû ng­êi taS¸ng nay chñ nî ®ÕnLò l­ît x«ng vµo nhµ.Con nî bè mÑ tr¶Vµng b¹c ®©u x× raCh¼ng yªn víi t«i nhÐKh«ng th× . . . n¸t cöa nhµ.Bao tiÒn vµng trong tñKÎ ®Õn tr­íc giËt, dµnhNg­êi ®Õn sau trèng rçngL¹i næi c¬n tam bµnh.HÕt trËn s¸ng, bµ chuånSî trËn chiÒu, m¸u tu«n¤ng vÒ bao ng¸n ngÈmHo¹ ®©u gÆp gi÷a ®­êng.C«ng cøu nh©n, ®é thÕBèc thuèc cøu ng­êi nghÌoNhµ gÆp c¬n m¹t vËnPhËt ®©u? ch¼ng xuÊt chiªu.¤ng th­¬ng con trÎ d¹iUÊt hËn tù trong lßngTh­¬ng bµ th©n giµ yÕuN¸t lßng tr­íc b·o gi«ng.M¸u trµo lªn: ®ét töS«i tù tr¸i tim giµThÇy thuèc kiªm thi sÜChµo vÜnh biÖt chóng ta. 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 27. 27. Cuéc chia tay kh«ng hÑnTõ m¸i tranh x­a tr­êng Kü thuËtNöa thÕ kû qua, ai mÊt cßnNg­êi lªn néi ngo¹i, ®Çy con ch¸uNg­êi vÒ c¸t bôi víi n­íc non.Nh÷ng m¸i ®Çu xanh, giê ®iÓm b¹cCh¼ng cßn nghe kÎng, b¸o c¬m tr­aTr­êng vÒ Phó Thä, thay ®æi chñ§åi cä rõng th«ng, mÊy rÆng dõa.H¬n n¨m m­¬i b¹n giê v¾ng bãngChØ cßn l­u l¹i h×nh ¶nh th«iCã ai vÒ Nam cho t«i göiT©m t×nh th­¬ng nhí, b¹n Ph­¬ng trêi.Chia tay h«m nay, råi m·i m·iTao phïng khã hÑn, b­íc ®­êng ®êi,CÇu chóc gia ®×nh trßn h¹nh phócAn khang tr­êng thä, sèng vui t­¬i. 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 28. 28. Nh÷ng bøc tranh c¸t TriÓn l·m 22.8.2009 ®­êng Hïng V¬ng Nh÷ng bøc tranh c¸t tr¾ng ãng ¸nh c¸c s¾c mµu NghÖ nh©n ý Lan vÏ L­u l¹i cho ®êi sau. §éc ®¸o kh«ng cÇn nhùa VÉn dÝnh kÕt thµnh tranh C« vÏ ch©n dung B¸c Cïng §¹i t­íng hïng anh(1). Nh÷ng h¹t c¸t v« tri Thµnh r©u, tãc, l«ng mi C¸t nghÖ nh©n tuyÓn lùa Thµnh mü n÷, cung phi. C¸t Qu¶ng B×nh, h¶i ®¶o C¸t Ba V×, Nha Trang Thµnh bøc tranh tuyÖt s¾c D­íi bµn tay ý Lan. 13/9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439(1) §¹i t­íng Vâ Nguyªn Gi¸p
 29. 29. Kû lôc sinh con Nadya Suleman, MüTrang sæ gui-nÐt trong n¨m quaMÑ Mü sinh con ®­îc nhËn quµBµ ®Î mét lÇn t¸m (8) ®øa bÐG¸i, trai lÇn l­ît tù chui ra.Kû lôc cña bµ bÞ ph¸ vìN¨m nay bµ mÑ TunisiThô tinh èng nghiÖm siªu ©m thöS¸u trai, s¸u g¸i nh­ chim ri.Chång lµ M¸c-v©n lªn ph¸t biÓuHy väng vî m×nh ®Î sinh ®«iAi ngê chen nhau m­êi hai ®øaMõng vui, chê ®îi chóng chµo ®êi.ChÝnh phñ lÖnh cho Bé Y tÕCö ng­êi theo dâi thËt th­êng xuyªnKªu gäi nh©n d©n tuú tµi lùcGióp cho con, mÑ ®­îc vu«ng trßn. 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 30. 30. C¸ thÇn suèi Ngäc (CÈm L­¬ng, Thanh Ho¸)TruyÒn thuyÕt vÞ thÇn thê ®Òn NgäcLµ mét chµng R¾n rÊt oai phongThuû qu¸i bao lÇn ®µ xuÊt hiÖnLËt thuyÒn ch×m ®¾m, nuèt ng­ d©n.Chµng R¾n to dµi ®Õn ®óng lócX«ng vµo thuû qu¸i: trËn giao tranhBa con thuû qu¸i bông ph¬i tr¾ngM¸u tu«n suèi Ngäc lîm mµu tanh.§Òn thê chµng R¾n d©n x©y dùngTh¶ ®µn c¸ nhá ®Ó nu«i chµngChµng ®· thµnh thÇn kh«ng ¨n c¸C¸ ®· theo thÇn, sèng trong hang.Ban ngµy ®µn c¸ t¾m n¾ng s¸ngN­íc ch¶y xu«i dßng, c¸ quÈn quanhCh¼ng ai ®¸nh b¾t ®µn c¸ quýD©n lµng yªu c¸, th¶ thøc ¨n.Th¸ng ngµy ®µn c¸ trong suèi NgäcS¸ng ra t¾m n¾ng, chiÒu vÒ hangNg­êi ®Õn tham quan ®«ng nh­ héiC¸ thÇn suèi Ngäc l¹ thÕ gian. 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 31. 31. T¹o s­¬ng mï thµnh m­aT¹o s­¬ng mï thµnh m­a§øc - Kai Tiedemann, Annu lummerich§Êt n­íc Peru l­îng m­a ÝtD©n th­êng lÊy n­íc ë S«ng B¨ng (Andez)Ng­êi ®«ng, dßng n­íc thu hÑp l¹i§­êng xa mua b¸n n­íc: c¹nh tranh.Gi¸ n­íc s¸u lÇn h¬n chç kh¸cD©n vÉn bá tiÒn sî chÕt kh«Hai nhµ b¸c häc gèc ng­êi §øcTËn dông s­¬ng mï, t¹o n­íc m­a.S­¬ng ë Th¸i B×nh D­¬ng ®æ vÒMét n¨m t¸m th¸ng høng s­¬ng khuyaTÊm l­íi gi¨ng ngang thu s­¬ng xuèngHy väng nhiÒu n¬i, thËt trµn trÒ. 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 32. 32. ë tï v× c¸i ng¸p (ChuyÖn cña Mü)Clinton ®ang ngåi nghe xö ¸nTéi ph¹m chÝnh lµ ®øa em traiLuËt s­, ch¸nh ¸n bµn s«i næiB¸n mua ma tuý, chuyªn ¸n dµi.Ng­êi th× buéc téi, nªu lý doLuËt s­ c·i l¹i, tiÕng nhá to,Ch¸n qu¸ Clinton më måm ng¸pNg­êi nghe c­êi ré, nh­ chuyÖn ®ïa.Ch¸nh ¸n ®ang ®äc tê buéc téiNghe tiÕng ng¸p to, vang héi tr­êngKÕt luËn: Clinton muèn khuÊy ®¶oBuéc tï s¸u th¸ng, ¸ch gi÷a ®­êng. 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 33. 33. ChiÕc cèc b¹c§oµn lÜnh viÔn chinh vµo Ai CËpSuèt mÊy th¸ng tr­êng bông cø ®auThÇy thuèc ch÷a råi l¹i t¸i ph¸tNguyªn nh©n ch¼ng hiÓu bëi v× ®©u.Cïng uèng chung nguån, cïng chung sèngD©n vÉn t­¬i vui, ch¼ng bÖnh t×nhM·i m­êi n¨m sau, hä míi hiÓuChiÕc cèc b»ng b¹c, cã kh¸ng sinh.D©n sèng nghÌo nµn, nh­ng chÐn b¹cKinh nghiÖm truyÒn ®êi tù «ng chaD©n m×nh c¶m cóm khi c¹o giãVÉn dïng ®éc b¹c, hót ®éc ra. 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 34. 34. ChiÕc giÇy ®ãn tæng thèng Bush (2008) ChiÕc giÇy bay ®Õn ®Çu tæng thèng Bush nÐ sang bªn, giµy l­în qua Irak ®ãn tiÕp tæng thèng Mü Nµo ngê sù cè ®· x¶y ra. Héi tr­êng chÕt lÆng, c¶nh s¸t ®Õn Cßng tay ng­êi nÐm nhèt nhµ giam Nhôc nh· thay nguyªn thñ n­íc Mü UÊt huËn ng­êi d©n ®· ngËp trµn. Toµ h×nh tuyªn ¸n ba n¨m tï Sau nhê can thiÖp cña luËt s­ Phãng viªn Irak mét n¨m téi NÕu lµ lùu ®¹n, h¾n tµn ®êi. 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 35. 35. ChÝ phÌo s«ng n­íc§o¹n S«ng Hång: H­ng Yªn - Hµ NéiNh÷ng tªn trém c¾p l¾m ranh maTËp häp thµnh ®oµn n¨m, b¶y ®øaL­íi r¸ch trªn s«ng, kÐo gi¨ng ra.Ph× phÌo ®iÕu thuèc chê bÉy sËpTµu vËn chuyÓn hµng, chuyÕn ng­îc xu«iTµu v­íng l­íi gi¨ng, chóng la ãBao thuyÒn xóm l¹i, tiÕng kªu trêi.TiÕng than tiÕng thÐt ®ßi ®Òn l­íiGËy géc, dao g¨m s½n bªn h«ngMét lò ChÝ PhÌo, la ¨n v¹Chñ tµu khèn ®èn, däc s«ng Hång.ChÝ PhÌo Vò §¹i ch¼ng ai b¾tChÝ PhÌo "l­íi r¸ch" gÆp c«ng an§«i lÇn ¨n v¹ thu vµi triÖuCuèi cïng bãc lÞch xã nhµ giam. 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 36. 36. S­¬ng khãi hµ thµnhHµ thµnh l·ng ®·ng, mµn s­¬ng khãiHÌ vÒ oi bøc vÉn ch­a tanTr¾ng ®ôc mét mµu, nÆng h¬i thëB¸o chÝ tuyªn truyÒn: khèi r¬m lan.Hä b¶o n«ng d©n ®èt r¬m r¹Bay tõ ®ång ruéng ®Õn néi thµnhTiÕn sÜ m«i tr­êng võa tiÕt lépH rÊt thÊp trong mï lan (5 - 5,5%).KÕt luËn cho r»ng: m­a a xÝtQuang ho¸ khãi s­¬ng: tiÕng m«i tr­êngNO, CO, SO trong kh«ng khÝNhµ m¸y, xe cé t¹o mµn s­¬ng.§éc h¹i, khãi phun t¹o a xÝtHµ thµnh « nhiÔm kh¸ nÆng nÒTh¨ng Long xuÊt hiÖn mµn s­¬ng khãiCh¼ng cßn th¬ méng khi chiÒu vÒ. 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 37. 37. §µn x¶ t¾c vi d©n (Do bµ TrÇn ThÞ TuyÕt Nga ë lµng nghÒ x· An Phó, Cñ Chi, Thµnh phè Hå ChÝ Minh)Bµ Nga m­êi t¸m n¨m san lÊp§Çm lÇy chi chÝt c¸c hè bomC¸ kh«ng b¬i léi, lóa kh«ng mäcX©y dùng lµng nghÒ "Mét tho¸ng ViÖt Nam"Trong lµng nghÒ cã "§µn x¶ t¾c"Héi tô hån thiªng cña nói s«ngNhµ Lý dÇu tiªn x©y dùng n­ícLËp "§µn x¶ t¾c" ë Th¨ng Long.Khi ®µn x¶ t¾c ®­îc khai quËtBµ kÝnh cÈn xin n¾m ®Êt thiªng,Trén ®Êt tõ Cµ Mau - Lòng CóCïng n­íc x©y ®µn "x¶ t¾c vi d©n"Tãc bµ giê ®©y ®· ®iÓm b¹cGãp h»ng tr¨m tû x©y lµng nghÒCuéc ®êi g¾n bã víi ®Êt thÐpCñ chi chiÕn ®Êu gi÷ lµng quª.Ba cäc B¹ch §»ng dùng tr­íc ngâH­¬ng trÇm th¬m ng¸t "§µn vi d©n"Bµ TuyÕt Nga, lßng trung, th¬m th¶oX©y ®µi t­ëng niÖm c¸c tiÒn nh©n.Nh÷ng ng­êi ®· ng· v× ®Êt n­ícTù ngµn x­a vµ c¶ mai sauNh÷ng ng­êi cèng hiÕn c¶ tuæi trÎX©y nªn n­íc ViÖt ®­îc m¹nh giÇu. 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 38. 38. Pháng bµi mçi tuÇn cã mét ngµy say (Cña NguyÔn-M¹nh-Chu) Mçi tuÇn cã mét ngµy say Say l¨n say lãc c¶ b¶y ngµy S¸ng uèng lai rai vµi xÞ ®Õ ChiÒu vÒ c¹n thèng nh¾m gµ quay. R­îu tõ h­¬ng lóa, trén h­¬ng ng« Men ñ l¸ rõng cÊt quanh bå Rõng ph¹t o»n dao, bæ vÑt cuèc MÖt nhoµi ví r­îu, l¹i c¹n vß. Say ®æ tiÕng khÌn, say ¸nh m¾t Anh dÝu ch©n em b­íc xuèng ®åi T¾t n¾ng, hoµng h«n mµu tÝm t¸i M«i em t×m gÆp, cÆp m«i t«i. MÌo V¹c - §ång V¨n - rõng sái ®¸ Quanh n¨m r­îu ñ vµi thóng ng« Còng ®ñ h¬i men, say tuý luý Quªn ®i cùc nhäc, tõng phót giê. 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 39. 39. BÝ Èn cña Vò Träng PhôngVò Träng Phông nhµ v¨n hiÖn thùcL×a ®êi, cßn l¹i ¸ng v¨n hay,Sè ®á, Vì ®ª, Døt t×nh, Gi«ng tèS¸ch in b¸n ch¹y theo th¸ng ngµy.Vò Träng Phông chÕt trong nghÌo khæCã ng­êi m¹o nhËn lµ con traiH¾n ë Sµi Gßn d©n nghiÖn ngËpDïng danh Träng Phông, g¹t tiÒn xµi.L¹i cã ng­êi xa x«i ë MüVò Träng Khanh gäi Phông lµ chaThËt gi¶ lµm sao mµ biÕt ®­îcADN chÝnh x¸c, sÏ chØ ra.Hä nhËn lµm g× nhµ v¨n khæSinh thêi kiÕm sèng, nhÆt tõng ®ångGia tµi cßn l¹i lµ danh tiÕngKh«ng theo nghiÖp bè, nhËn b»ng kh«ng. 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 40. 40. Cuéc thö nghiÖm thó vÞMét ng­êi Anh quèc ®Ó m¸y ¶nhTrªn ngän nói cao vïng Tri-f©nAnh muèn thö xem ®é tin cËyCon ng­êi cßn cã tÝnh gian tham!M¸y ¶nh cña anh lo¹i ®¾t tiÒnCã ghi mÈu giÊy: mêi b¹n hiÒnCø chôp ¶nh xong råi ®Ó l¹iKho¶nh kh¾c s­íng vui, phót thÇn tiªn.Ba m­¬i ng­êi lÊy m¸y chôp ¶nhRåi ®Ëy ni l«ng tói treo c©ySau bèn ngµy n÷a, anh trë l¹iPhim ®· chôp xong, m¸y cßn ®©y.Con ng­êi ch¼ng ph¶i, tham lam c¶Tèt xÊu lÉn nhiÒu ë thÕ gianThö nghiÖm chµng P«n ë Anh QuècCã ai lÆp l¹i, ë ViÖt Nam? 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 41. 41. Sè phËn do trêi¤ng l·o ®Õn ®©y tõ xø NghÖD¾t th»ng ch¸u nhá d¸ng xanh xaoBÖnh viÖn B¹ch Mai vµo buæi kh¸mBÖnh nh©n tr«ng ngãng, kÎ ra vµo.Thêi kh¾c chËm qua råi ®Õn l·o§­a th»ng ch¸u nhá gÆp l­¬ng yB¸c sÜ kh¸m xong, ph¸n n»m viÖnKhÝ huyÕt ch¼ng th«ng, bÖnh l¹ kú.Tê phiÕu, hä tªn cã ghi râSè tiÒn nhËp viÖn: n¨m triÖu ®ång¤ng l·o ®äc xong, hái ng­êi c¹nhB¸c ¬i ? xem gióp, t«i nhÇm kh«ng?Ng­êi ngåi c¹nh l·o, kiÓm tra phiÕuCô ch¼ng nhÇm d©u, cô «ng ¬iTiÒn ®ãng thuª gi­êng, mua thuèc chÝchNÕu ch¸u n»m ®©y, nöa th¸ng trêi.Ng­êi ta thu tr­íc, sau thanh to¸nV× cô lµ ng­êi ë tØnh xa¤ng cô lÆng ng­êi, m¾t rím lÖCh¸u ¬i, «ng ch¸u trë l¹i nhµ.C¶ nhµ gom gãp h¬n triÖu ®ångLµ c¶ gia tµi cña bÇn n«ngTiÒn ®©u ch¹y ch÷a cho ch¸u nháSè phËn do trêi, ch¸u biÕt kh«ng? 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 42. 42. TiÒn lµ…tiªn, phËtTiªn, PhËt, thÇn linh cña t«n gi¸oCã bao giê cøu ®­îc ai ®©uLiªn X¤ thêi kú s¾p tan r· (1996)Cã th¾p h­¬ng th¬m, ®Ó khÊn cÇu.Gi¸ dÇu xuèng thÊp, ng©n khè rçngTiÒn l­¬ng ch¼ng cã ph¸t c«ng nh©nD©n t×nh nhèn nh¸o, s¾p ®æ vìChi nÆng h¬n thu, lÖch c¸n c©n.Yelsin cÇu cøu tæng thèng Ph¸pJacque Chirac vµ Helmót-c«nThñ t­íng §øc ra tay viÖn trîLµm ¨n kh¸ gi¶ sÏ tr¶ h­ên.Yelsin ®· høa tr­íc toµn d©nNî nÇn chi tr¶ tr­íc th¸ng n¨m§øc cho Nga m­în ba tû r­ìi (®«)Cïng mét tû n¨m (1,5) Ph¸p gãp phÇn.Yeltin ®­îc tiÒn nh­ sèng dËyTrang tr¶i nî nÇn, c¸c kho¶n chiLªn ®µi tuyªn bè, tõ chøc símPutin kÕ vÞ, më lèi ®i. 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 43. 43. C¸i chÕt l©m sµng NguyÔn ThÞ NghÜa, B8 Thanh Xu©n B¾cM¸ NghÜa h»ng ngµy rao b¸nh ch­ngCô chÕt l©m sµng ë Thanh Xu©nCh¸u con quanh cô khãc nøc nëKhèi phè mua hoa, tiÔn linh hån.Bçng th»ng ch¸u nhá, bËt kªu toBµ sèng dËy råi, qu¸ s÷ng sêCon ¬i, mÑ gÆp ng­êi th©n cò¤ng chång ®Çu cói trong giÊc m¬!"T«i nh×n thÊy râ ®oµn kÌn trèng"Bè mÑ, c¶ hai ®øa em trai§øng bªn s«ng réng ®ang vÉy gäiGiÊc m¬ ¸m ¶nh m¸ NghÜa hoµi.LÆn léi th©n cß lªn Trung duT×m l¹i ngµy x­a nhµ ven ®åiCh¸u hä xa x«i... ®­a xem ¶nhBè mÑ, hai em, ®óng ®©y råi.C¸i chÕt l©m sµng nhiÒu lÇn gÆpGi¸o s­ Ph¹m Song gi¶i thÝch r»ngBÖnh nh©n sèng l¹i nhiÒu tr­êng hîp§iÖn t©m ®å kiÓm x¸c, míi ch«n. 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 44. 44. MÆt tr¸i cuéc thi hoa hËu Nh÷ng cuéc thi hoa hËu Mü n÷ ®Õn kh¾p n¬i So nhau vÒ s¾c ®Ñp Vãc d¸ng lÉn tiÕng c­êi. Cã nh÷ng nµng lïn, xÊu VÉn ®i vµo vßng trong Qua ®ªm víi gi¸m kh¶o Råi míi ®­îc lät vßng. Chi vµi ba tr¨m triÖu §Ó mua mét c¸i danh Cã c« tiÒn võa mÊt Vßng ngoµi ®· ng· l¨ng ? Nã lõa råi nã lÆn C« t×m B¾c t×m Nam Con l­¬n chui ao thèi ¤m hËn... th«i còng ®µnh. 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 45. 45. M¸y ATMN¨m tr­íc loa, ®µi thæi Çm ÜM¸y ATM tiÖn lîi v« songTiÒn göi, rót vÒ chØ cÇn thΧì tèn thªm ng­êi, tÝnh mÊt c«ng.Ch¼ng ®­îc bao l©u, ng­êi than khãcTiÒn t«i chóng nã rót s¹ch tr¬nMËt m·, c¸ch nµo nã më ®­îcCÇn Th¬, Hµ Néi, c¶ Sµi Gßn.C¸c cô vÒ h­u m¾t mê, chËmCh¼ng cÇn dïng thÎ ®Ó lµm chiTr¶ l­¬ng trùc tiÕp t«i xin nhËn¡n trém mËt (A.T.M) phiÒn phøc Ých g×?M¸y s¸ng chÕ ra cßn khuyÕt ®iÓm§· véi ®em dïng møc ®¹i trµTrung Quèc võa råi ®· th«ng b¸oM¸y ATM th«ng minh h¬n ta.M¸y rót tiÒn tù ®éng nhËn mÆtBiÕt ®­îc chñ nh©n nã míi giaoNg­êi ®eo khÈu trang cïng kÝnh m¾tM¸y ngõng giao dÞch gäi c«ng an vµo.ATM th«ng minh ®ang nghiªn cøuSau vµi n¨m n÷a míi ®em dïngKhæ chñ mÊt tiÒn do lé mËtCã ai ®Òn l¹i chót g× kh«ng? 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 46. 46. LuËt b¸n vî ë Ên §éTheo luËt “bÊt thµnh v¨n Ên §é”Ng­êi chång b¸n vî ®Ó lÊy tiÒnNÕu thÊy ch¸n ch­êng kh«ng muèn sèngLuËn cæ Ên §é ®­îc l­u truyÒn.N¨m nay h¹n h¸n ë UltarMÊt mïa thãc g¹o ch¼ng lµm raHä ®µnh b¸n vî ®Ó m­u sèng,Mét tr¨m b¶ng Anh, rÎ th«i mµ!C¸c nµng ph¶n ®èi nh­ng c« thÕNhµ chång ®e do¹ ®¸nh träng th­¬ngC¸c nµng g¹t lÖ xa con, ch¸uCÇm nãn ra ngåi ë thÞ tr­êng! 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 47. 47. Ng­êi ®µn «ng ma thuËt (Derren Brown, ng­êi Anh)C¸c C«ng ty xæ sè Anh kinh h·iKhi mµn ¶o thuËt trªn truyÒn h×nhDerren Brown biÓu diÔn§o¸n kÕt qu¶ sè rÊt tµi t×nh.M¸y sè ch­a quay Brown ®o¸n tr­íc(Sè 2, 1 1 , 28, 35... ) ba l¨mCh÷ sè b¶ng ®en rÊt râ nÐtKh¸n gi¶ nh×n lªn ®äc kh«ng nhÇm.M¸y quay kÕt qu¶ theo dù ®o¸nTrïng víi b¶ng ®en tr¨m phÇn tr¨mTæng tiÒn chi tr¶ 2,4 triÖu b¶ngKh¸n gi¶ vç tay hÐt Çm Çm.NhiÒu lÇn anh th¾ng sßng b¹c NgaLÇn nµy thi thè hÕt tµi baChÝnh phñ cÊm anh ch¬i xæ sèTrän ®êi, theo luËt cña quèc gia. 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 48. 48. §¸m c­íi trong tang lÔ (ChuyÖn n­íc Mü)Smeka vµ Masong ng­êi MüQuen nhau thuë nhá vµ sèng chungGia ®×nh ®Çm Êm trong h¹nh phócNh­ng kh«ng ®¨ng ký ®Ó kÕt h«n.CËu trai kh¸u khØnh trßn b¶y tuæiBÊt h¹nh l×a ®êi v× n¹n taiDi nguyÖn cuèi cïng cña cËu bÐ"Bè mÑ c­íi nhau” ngay lóc nµy.Bè mÑ gËt ®Çu, con nh¾m m¾tXe tang khuÊt d¹ng, ®Êt nghÜa trang§¸m c­íi linh ®×nh ®«i chång vîTiÖc r­înu chung vui, gi÷a xãm lµng.Chai r­îu s©m banh tíi mé conMÑ cha ©u yÕm ®Æt hoa hångTõ nay con ®· mang hä bèSuèi vµng, con trÎ h·y yªn lßng. 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 49. 49. Tªn ®Æt cho nhµ th¬ Ên (Rabindranad Tagore 1861-1941)Nhµ th¬ Ên Tagore sang Trung QuècNh©n d©n hå hëi ®ãn tiÕp «ng,Th¬ «ng cã mÆt trªn thÕ giíiChu du thiªn h¹ kh¾p T©y - §«ng.Nh©n ngµy sinh nhËt s¸u m­¬i t­Häc x¸ B¾c Kinh chóc thä ng­êiL­¬ng Kh¶i Siªu, nhµ th¬ Trung QuècTÆng mét tªn riªng, hîp lÏ ®êi.Rabindanad lµ sÊm, mÆt trêiTo¶ ¸nh vÇng d­¬ng kh¾p n¬i n¬iDÞch tiÕng Trung Hoa lµ ChÊn §¸nThiªn tróc lµ Ên §é tù xa x«i.Tróc ChÊn §¸n tªn cña thi nh©nKÌm theo mét triÖn nhµ th¬ dïngCÇu nèi Trung Hoa vµ Ên §éC¸i n«i cæ kÝnh ë Ph­¬ng §«ng. 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 50. 50. Nhµ t×nh b¸o Mü Lªn®ªnLªn®ªn, t×nh b¸o chiÕn l­îc MüGióp Nhu, DiÖm gi÷ v÷ng ngai rångThµnh c«ng t©m lý, h¾n khai th¸cTin vµo thÇn bÝ, ng­êi Ph­¬ng §«ng.C¶ ®êi nghiªn cøu c¸c phong tôcC¸c n­íc M· Lai, Ên §é, Th¸i LanThiªn chóa,PhËt, Håi, bao ®¹o kh¸cDïng khoa t©m lý t¹o chiÕn tranh.Nhí khi gi¶i phãng ®Êt miÒn B¾cMuèn ®¹o Thiªn chóa ®i vµo NamNhµ thê c«ng gi¸o ë Ph¸t DiÖm"§øc mÑ hiÖn h×nh" vÎ khãc than.Mµi dòa thuû tinh m¾t §øc MÑGãc c¹nh lµm cho d­íi nh×n lªnMÑ ®ang than khãc, ®«i dßng lÖ§¾m nh×n ®Ö tö, c¸c con chiªn.C¶ triÖu tÝn ®å Thiªn chóa gi¸oG¸nh gång theo mÑ xu«i vµo NamCha ®Î c¸i trß lõa bÞp ®ãThñ ph¹m chÝnh lµ tªn Lªns®ªn. 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 51. 51. Cê tang trªn ®Êt Mü 111912001§¹i chiÕn thø hai trªn thÕ giíi§øc ch¼ng tÊn c«ng Mü bao giêLiªn X« vµ c¸c n­íc thiÖt h¹iMü ®øng vßng ngoµi, bÐo th©n cß.Mü ngËm ®¾ng cay v× thÊt b¹iChiÕn tr­êng miÒn Nam, trë gãt luiHao tµi tèn cña nªn «m hËnLÇn ®Çu nhôc nh·, tiÕng ®Ó ®êi.Ai ngê Binladen t¸o b¹oC­íp m¸y bay hµnh kh¸ch tÊn c«ng§¸nh sËp Th¸p §«i Trung t©m Th­¬ng m¹iThñ ®« New York s¸ng n¾ng hång.Binladen còng lµ t×nh b¸o Mü§· ®­îc ®µo t¹o ®ñ ch­¬ng tr×nhChíp thêi c¬ c­íp m¸y bay d©n dôngPhi c«ng c¶m tö, quyÕt hy sinh.Hai m¸y bay lao vµo tÇng gi÷a§ông sËp Th¸p §«i cña Huª KúKhãi löa bïng lªn gi÷a ®Êt MüBa ngh×n ng­êi, giµ trÎ, ra ®i.ChÝnh phñ Mü kªu lªn: chèng khñng bèLoa ®µi c¸c n­íc hoµ giäng theoBao lÇn lÝnh Mü c­íp n­íc kh¸cB¶o lµm nh©n ®¹o, gióp kÎ nghÌo.Tæng thèng lÊy ngµy trªn lµ ¸i quècNgµy nhí th­¬ng, phông sù nh©n d©nCê tang ñ rò trªn ®Êt MüGiÕt ng­êi, ho¹ b¸o: luËt qu¶ nh©n. 9/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 52. 52. Khóc ca tr­êng hËn (ChuyÖn cæ Trung Quèc)V­¬ng Trung, cha ®Î ®«i kiÒu n÷KiÒu Loan, KiÒu Ph­îng, hai ®o¸ hoaCÇm kú thi ho¹, th«ng kinh söSím tèi quanh nhµ víi mÑ, cha. KiÒu Loan n¾ng sím gÆp §inh Ch­¬ng Th¶ hån th¬ méng bªn mÐ v­ên Bèn m¾t nh×n nhau, «i xao xuyÕn Con tim rung ®éng mèi t¬ v­¬ngNµng ®i, ®Ó l¹i sÇu trèng v¾ngKh¨n tay v­¬ng vÊt bªn khãm hoaB¸u vËt tÆng chµng, mïi h­¬ng ®­îmTho¸ng nh×n, tiªn n÷ mÊt d¹ng xa. GÆp ng­êi tí g¸i, ®i t×m kh¨n Trao giïm c«ng tö tê hoa tiªn Göi cho c« chñ dßng t©m sù T×nh th­ nµng nhÈm, d­íi m¸i hiªn.Cuéc t×nh ®«i trÎ nh­ bím hoaTr¨ng s¸ng bªn nhau, m¸i tãc xoµ¢n ¸i tr¨m n¨m lêi nguyÖn ­ícMét lêi g¾n bã rÊt thiÕt tha Th¬ ho¹, ho¹ th¬ ®«i ngän bót Kim cæ hiÕm thay ë thÕ gian Hoa tiªn lui tíi nh­ b­ím l­în §«i tim chung nhÞp, giÊc méng vµng.Th©n phô §inh Ch­¬ng ®ang èm nÆngGäi con trë l¹i bÕn s«ng quªNguyÖn ­íc cña ng­êi cã ch¸u néiTõ gi· KiÒu Loan, trªn ®­êng vÒ Quªn mèi t×nh x­a, chµng c­íi vî LÊy c« g¸i ®Ñp vÑn s¾c tµi ¢n ¸i chiÒu nµo lµ dÜ v·ng, C« phßng mßn mái, nµng ®îi ai.Tin chµng xe mèi l­¬ng duyªn míiNµng göi t×nh th­, göi lªn quanM­în d©y lôa tr¾ng, quªn sÇu muénMÑ cha nøc në, khãc KiÒu Loan. Quan nhËn ®­îc th­ b¾t §inh Ch­¬ng §ßn roi kÎ b¹c tr­íc ph¸p tr­êng M¸u thÊm bê vai, hån chÝn suèi, Khóc ca tr­êng hËn lÉn bi th­¬ng ! 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 53. 53. D©ng th­ cøu cha (ChuyÖn cæ Trung Quèc)ThuÇn Vu ý lµm quan TÒ TrungCã téi bÞ ®µy lªn Tr­êng AnLóc ®eo xiÒng xÝch «ng than thëSao ch¼ng sinh trai ®Ó ®ì ®Çn.Nµng §Ò Oanh lµ con g¸i ótTheo cha ®µy ¶i c¶ hµnh tr×nhViÕt ®¬n kh¸ng c¸o cïng quan phñCha t«i v« téi, xin b¸n m×nh.T«i lµm t«i tí cho quan phñ§Ó cøu cha t«i khái ngôc tïVua nghe tha bæng ThuÇn Vu ýGia ®×nh ®oµn tô tù mïa thu.Trai g¸i mµ chi, miÔn hiÕu th¶o§· d¸m b¸n m×nh ®Ó chuéc chaNµng §Ò Oanh bÐ mµ chÝ línTrai nµo d¸m s¸nh víi nµng ta? 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 54. 54. Mét lêi c¶m ho¸TrÇn Nh©n T«ng trÌo lªn Yªn TöTr­a hÌ nãng báng, n¾ng chãi changKh¨n gãi giã ®­a miÒn tho¸t tôcC¬m kh« mét n¾m, më hµnh trang?Hai tªn c­íp d÷ chËn nÎo v¾ngBé hµnh, m·i lé, nép ra ®©yKh¨n gãi b¹c tiÒn c¶ ¸o sèngBän ta c¹n tói ®· mÊy ngµy.TrÇn Nh©n T«ng hiÒn tõ nh×n c­ípTa bá hång trÇn lªn non caoChót Ýt b¹c tiÒn, cïng tay n¶iC¸c ng­êi cø lÊy, cã lµ bao.Ta khuyªn c¸c ng­¬i nªn söa tÝnhNh©n qu¶ luËt ®êi ch¼ng dung thaCña phi nghÜa, sao giµu cã ®­îcMuèn sang giµu ph¶i tù søc ta.Bän c­íp nh×n nhau råi quay gãtMét x©u tiÒn nhá, n¾m c¬m kh«¤ng l·o lªn tu chïa Yªn TöMét lêi c¶m ho¸ thËt bÊt ngê. 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 55. 55. QuyÓn sæ nî (ChuyÖn cña Lª Quý §«n)B¶ng nh·n Lª Quý §«n ®i søChiÒu n»m t¹m nghØ qu¸n biªn thuúHoµng h«n tÝm t¸i, mµu u ¸mBiªn giíi l¹nh vÒ, tiÕng tõ quy.§Üa ®Ìn dÇu l¹c, tranh tèi s¸ngSæ nî cán con ®Ó gãc bµnBuån t×nh «ng ®äc ®Çu ®Õn cuèiNg­êi nî mét ®ång, kÎ n¨m ph©n.Ng­îc ®­êng «ng l¹i ghÐ qu¸n xaM¸i tranh ®æi míi, cßn bén bÒChñ qu¸n tiÕp «ng, chÐn trµ l¸ChuyÖn vÒ ho¶ ho¹n thËt th¶m thª.Löa thiªu bµn ghÕ, con ch¼ng tiÕcChØ buån sæ nî ®· thµnh troTh«i ng­êi mau chãng t×m giÊy bótTa sÏ phôc håi quyÓn sæ cho.Tõng con nî cò c¶ th¸ng, ngµyTiÒn chÌ, tiÒn b¸nh, thiÕu mÊy hµoLª Quý §«n võa bu«ng ngän bótChñ qu¸n ®äc qua, kinh ng¹c sao?Nî «ng ghi l¹i ®Òu ®óng c¶Hä tªn ngµy th¸ng, c¶ sè tiÒnCh¸u ®éi ¬n «ng, ®· cøu ch¸uCh¾c lµ hång phóc, ta gÆp tiªn. 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 56. 56. Nh÷ng n¨m th¸ng cuèi cïng cña vua Hµm Nghi ANTG sè4, 1212001 (Hµm nghi mËt 2411211943)Hµm Nghi chèng Ph¸p thêi niªn thiÕuM­êi ba tuæi cïng T«n ThÊt ThuyÕt, NguyÔn V¨n T­êngLen lái nói rõng: Hµ, B×nh, TrÞTh¶o ra tê hÞch: "ChiÕu cÇn V­¬ng".Søc ta c« thÕ, ngµi bÞ b¾tPh¸p nhö vinh hoa ®Õn dô hµngHµm Nghi kh¶ng kh¸i c©u tuyªn b觷 bÞ tï, cßn g× cha mÑ, miÕu l¨ng"§µy ngµi cÇm cè ®¶o B¾c PhiQuanh n¨m sãng biÓn vç ÇmMong chuçi thêi gian, tiªu ý chÝVÞ vua yªu n­íc, chÝnh Hµm Nghi.Ngµi ë ®åi cao, ngän El - BiarVî chång ®Çu bÕp, cïng ng­êi n­íc nhµCö sang hÇu cËn «ng Vua trÎGi÷a ®¶o trïng d­¬ng, dËy phong ba.T­ëng nhí n­íc Nam, cè ®« HuÕPhong c¶nh ngµi vÏ thËt nªn th¬Nói Ngù, s«ng H­¬ng ®ªm tr¨ng s¸ngMét chiÕc thuyÒn con, c« l¸i ®ß.S¸o, ®µn ©m nh¹c ngµi th«ng th¹oHoµ theo sãng biÓn: ®¶o AlgerMét m×nh nhí l¹i thêi dÜ v·ngTÊu khóc nh¹c lßng, hËn t¸i tª.Gi¶n dÞ, cÇn cï nh­ ng­êi d©nV¸ may quÇn ¸o, nÊu c¬m ¨nC¸ c©u, hån th¶ theo thÕ sù§Êt n­íc Nam Ph­¬ng, b­íc th¨ng trÇm.Cã lÇn ngµi më chiÕc kh¨n gãiN÷ hoµng th­êng gäi "Gãi §«ng D­¬ng"ChiÕc ¸o v¶i th« b»ng såi, n¸iM¸u kh« thÊm ®Ëm ë chiÕn tr­êng.
 57. 57. Ng­êi nghÜa sÜ giµ "T«n ThÊt ThiÖp” Tö trËn th©y n»m ë nói rõng ChiÕc ¸o m¸u loang, theo n¨m th¸ng Th­¬ng ng­êi b¸o quèc, ®· tËn trung. VÉn cã ng­êi khen vua B¶o §¹i TiÕng Ph¸p giái giang, s¨n b¾n tµi Hµm Nghi c­êi mØm: "Nã cßn giái ¡n ch¬i, tr¸c t¸ng, giái b¹c bµi". Ngµi cßn hái ®Õn "NguyÔn ¸i Quèc" "B¶n ¸n thùc d©n" cßn n»m ®©y ¤ng Êy cßn sèng ®Ó l·nh ®¹o LËt ¸ch thèng trÞ x©y t­¬ng lai. Ngµi giao «ng ¢u(1) thanh kiÕm b¸u T­îng tr­ng ®Êt n­íc, gièng Tiªn rång Khi nµo ®éc lËp mang vÒ n­íc Nã lµ linh khÝ cña nói s«ng. ¤ng chØ mäi ng­êi chiÕc mui c¸ng Theo «ng lÆn léi vïng nói rõng Con rång ch¹m næi, mê dÊu vÕt "T«i ng­êi bÊt lùc, ®Ó ho¹ vong". "T«i ng­êi oanh liÖt hay tª liÖt" Chua ch¸t biÓn kh¬i, thêi gian tr«i Nöa tØnh nöa mª, ngµi vÜnh biÖt Mé ngµi an t¸ng, trªn ®Ønh ®åi? ChiÕc quan tµi ®á vÏ ®«i Rång ChÇu nguyÖt d­¬ng v©y, m¾t s¸ng trong ¸o gÊm ®á t­¬i, kh¨n vµng ®éi B¶n nh¹c chiªu hån, väng ®åi th«ng? 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439(1) NguyÔn H¶i ¢u, Th­îng uý Q§NDVN (1954)
 58. 58. Nh÷ng ngµy lËn ®Ën cña Ng©n Giang thi sÜ Tªn thËt §ç ThÞ QuÕ, b·i Phóc T©nBµ ë S«ng Ng©n xuèng hång trÇnL¹c vµo c¸t bôi v­íng tÊm th©nTh­îng ®Õ l­u ®µy vµo bÓ khæLao ®ao, lËn ®Ën kiÕp trÇm lu©n.V¨n th¬ l·ng m¹n, ch¼ng ai dïngDï lµ quÐt r¸c héi nhµ v¨nKh«ng tem, kh«ng phiÕu n»m thÊt nghiÖpTiÓu th­ kiÕm cñi, ®æi c¬m ¨n.S«ng Hång cuén ch¶y, chiÕc thuyÒn conLªnh ®ªnh sãng n­íc: cuéc sèng mßnMét ®¸m con th¬, chång vÜnh biÖtNg©n Giang duyªn nî víi S«ng Hång?Søc tµn Êm n­íc b¸n vØa hÌSù ®êi suy ngÉm thËt t¸i tªMét chÐn chÌ xanh, mét ®iÕu thuècTheo m©y, n­¬ng giã, Ng©n Giang vÒ? 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 59. 59. §Üa bay Nga (UFO)§Üa bay xuÊt hiÖn thÕ kû tr­íc§· lµm ®iªn ®¶o Mü vµ AnhSiberi lÇn nµy xuÊt hiÖn (15/2/2009)§­îc tËn m¾t nh×n: c¸c c«ng d©n.§é cao UFO trªn ngh×n mÐtTo, dµi b»ng c¶ chiÕc Boing.Bµi b¸o ®­a tin, kü s­ tr­ëngSaratov chÕ t¹o thµnh c«ng.Shkin nghiªn cøu ®Üa bay EKIPPh­¬ng ¸n ngµy cµng hoµn chØnh h¬nNh¾c l¹i thêi Liªn X« tan r·Kinh phÝ t×m ®©u ®Ó hoµn thµnh.Saratob vµ Shkin lªn Moc-co-baThuyÕt phôc quèc phßng, chi vèn raTiÒn b¹c kh«ng vÒ n¬i nghiªn cøuBùc m×nh, tin tøc «ng tung ra.Nghe tin Mü ®Õn ®­a ®iÒu kiÖnHÊp dÉn phØnh phê chµng Shkin¤ng nµy ®Þnh ký nh­ng ®iÖn tho¹iMËt b¸o tin vÒ tõ Kjem-linhC¶ nhãm ©m th¸m ®Òu mÊt tÝchTh¶o nguyªn Siberi mªnh m«ng§Üa bay xuÊt hiÖn 250m (®­êng kÝnh)B¶y tr¨m c©y sè giê trªn kh«ng.SÏ lµ b¸ chñ trong t­¬ng lai§Üa bay Nga, hy väng trµn ®ÇyTruy ®uæi ®Üa bay hµnh tinh kh¸cUFO h×nh trßn, l­ít giã m©y. 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 60. 60. §¸nh bom mÆt tr¨ng (ANTD 2748, 1011012009) Mü vµ Nga phãng tµu vò trô Lªn tËn cung tr¨ng t×m n­íc dïng NhËn ¶nh göi vÒ tõ cung Qu¶n Ph©n tÝch nhiÒu n¨m, n­íc vÉn kh«ng. N­íc s¹ch rÊt cÇn cho sù sèng Tr­íc tiªn cung cÊp ®oµn phi hµnh L­u tró l©u ngµy trªn cung Qu¶n Mang tõ mÆt ®Êt: qu¸ gian nan Nasa(1) cña Mü rÊt t¸o b¹o Dïng c¶ tªn löa ®¸nh mÆt tr¨ng Tªn löa vò trô h¬n hai tÊn (2,2) VÖ tinh kÌm theo ®¸nh Qu¶ng Hµn, VÖ tinh th¶ xuèng h­íng phÝa Nam Tèc ®é 5600 dÆm giê Vô næ t­¬ng ®­¬ng hai tÊn thuèc (TNT) TrËn m­a ®Êt ®¸ thËt bÊt ngê. §Êt ®¸ vät lªn 6,2 dÆm Hái th¨m chó cuéi giÕng n­íc ®©u Ta h·y chê xem c¸c kÕt qu¶ Na sa cã lËp ®­îc c«ng ®Çu? 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439(1) C¬ quan hµng kh«ng vò trô Mü
 61. 61. Hai vÖ tinh sao ho¶ (Jonathan Swift, Anh) Trong tiÓu thuyÕt guliver du ký Nhµ v¨n Anh Jonathan T¶ vÒ kh¸m ph¸ c¸c thiªn thÓ ë Caputa, nhãm thiªn v¨n. Hai vÖ tinh nhá quanh sao ho¶ Phobos vµ Delmos, hä ®Æt tªn C¸i trong, ba lÇn ®­êng kÝnh c¸ch sao ho¶ C¸i ngoµi n¨m lÇn, tù xoay quanh. C¸c nhµ thiªn v¨n ®Òu ph¶n ®èi Cho D«-na-than phãng bót cµng M·i ®Õn n¨m mét t¸m t¸m b¶y (1887) Hall quay viÔn väng kÝnh th¸m cung tr¨ng. ViÔn väng kÝnh chØ ra kÝch th­íc(1) C¶ hai vÖ tinh ®· nªu trªn Kho¶ng c¸ch thËt sù còng gÇn ®óng Lµm sao ®o¸n ®­îc, Do-na-than? 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439(1) Phobos c¸ch sao ho¶ 2177 (9230km) Pelmos c¸ch 6197 (12.400km)
 62. 62. GiÊc m¬ phïng Long Biªn (TrÝch theo giÊc m¬ tiªn)§¹i ®øc tiªn «ng r©u b¹ctr¾ng§øng ë ®Çu gi­êng b¶o Long BiªnNgµy mai cã kh¸ch: ch¸u NguyÔn XÝNhê vÏ s¬ ®å ë Thanh Ch­¬ng.Chi m­êi ba NguyÔn §×nh gia ph¶Cè g¾ng lµm trßn, tèt nghe con.S¸ng sím tinh m¬, ngåi qu¸n n­íc§· thÊy ba ng­êi ®Õn tõ xaGÆp nhau vui vÎ, ch©m ®iÕu thuècPh¶i c¸c anh nhê vÏ chi m­êi ba.Bän hä ng¹c nhiªn, sao ®o¸n ®óngChó häc chiªm tinh, tù thuë nµo.§¹i §øc tiªn «ng, ®ªm m¬ b¸oT«i ®ãn c¸c anh, nghiÖm chiªm bao. 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 63. 63. Ba bøc ¶nh l·nh tô (Theo giÊc m¬ tiªn)§¹i §øc tiªn «ng, ®ªm m¬ b¶oCon lµm khung ¶nh M¸c-LlªninVÏ lu«n ¡ng ghen, ba l·nh tôB¸c Léc Nam §µn, sÏ ®Õn t×m.Long Biªn y lêi cña §¹i §øcMua khung cÆm côi vÏ tõng ng­êiM¸c - ¡nghen cã hµng r©u rËmLª Nin ngò ®o¶n, miÖng mØm c­êi.Ba ngµy sau, cã ng­êi kh¸ch l¹Ph× phµ Tam §¶o, chÐn trµ th¬mB¸c ë Nam §µn, tªn lµ LécKh¸ch l¹ nh×n Biªn, ®¸p lêi lu«n.Sao anh l¹i biÕt t«i lµ LécCh¼ng hÒ h©n h¹nh ®­îc quen nhau,Anh kÓ giÊc m¬ gÆp §¹i §øcNhê vÏ l·nh tô, ®Õn lÇn ®Çu. 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 64. 64. Chia ®«i sè tuæiD­¬ng vµ Liªn må c«i cha mÑN­¬ng tùa vµo nhau d­íi m¸i lÒuBÝch Liªn èm nÆng cÇn tiÕp m¸uNg­êi anh tay tr¾ng, lÊy tiÒn ®©u!May m¾n, anh em cïng nhãm m¸uAnh tiÕp cho em dßng m¸u hångTh¬ ng©y D­¬ng hái ng­êi b¸c sÜThÕ ch¸u cã sèng ®­îc hay kh«ng?B¸c sÜ nh×n em giäng tr×u mÕnCh¸u cßn tån t¹i ®Õn tr¨m n¨mMõng vui, chan chøa t×nh ©u yÕmChia ®«i tuæi ®êi, em yªn t©m. 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 65. 65. Lä thÞt lîn NgaCÇm tÊm b»ng tèt nghiÖpGi· tõ ®Êt n­íc NgaSibªri th¨m th¼mNg­îc ®­êng trë l¹i nhµ.VÐ tµu cã chÝnh phñTiÒn ¨n ®­êng kÌm theoChi li trong tÝnh to¸nCuéc sèng sinh viªn nghÌo.ThÞt lîn rang muèi tr¾ngTheo c«ng thøc B¸c HåM¾m ruèc xµo s¶ ítTh­êng trùc trong ba l«.Muèi hai thÞt lîn mét (2/1)M­êi ngµy, tµu ch¹y suètB÷a ®Çu nhai b¸nh m×Nh÷ng ngµy sau khã nuèt.C¸i mÆn thÊm ®­êng dµiNh×n lä thÞt ng¸n thayMang vÒ nhµ tÆng vîNµng c­êi: dµnh t­¬ng lai.Quªn b½ng trong s¸u th¸ngNgöi mïi vÉn cßn th¬mMuèi «m thÞt mÆn ch¸tNÊu canh rau chan c¬m 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 66. 66. ¤ng giµ hÕt x¨ng¤ng ®øng chê ai bªn ng· t­Tr«ng vÒ xa th¼m m¾t thÉn thêCã lÏ «ng giµ tõ tØnh lÎB©ng khu©ng, d¸ng dÊp vÎ ®îi chêGÆp t«i chµo hái, «ng nãi nh᧭êng xa chÕt m¸y, ch¼ng cã x¨ngB¸c gióp cho t«i Ýt tiÒn lÎGiäng «ng Êp óng, vÎ ng¹i ngÇn.¤ng l·o thiÕu x¨ng, trêi s¾p tèiM­êi ngh×n, më vÝ ch¼ng lµ bao¤ng ¬i, cÇm lÊy, bµ nhµ ®îi§­êng xa, cÈn thËn tr¸nh hÇm hµo.TuÇn lÔ tr«i ®i, con ®­êng kh¸cVÉn bãng d¸ng «ng, xin tiÒn x¨ng,M¾t t«i cßn tá, kh«ng nhÇm chø ?¤ng l·o hÕt x¨ng, biÕt mÊy lÇn! 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 67. 67. Mét hµo x«i s¸ngQuúnh Nga lªn t¸m tuæiS¸ng s¸ng ra xÕp hµngCÇm mét hµo, tem phiÕuMua b¸nh m×, gißn tan.Quµ s¸ng cña c¸c ch¸uVî chång ¨n c¬m rangNhí l¹i thêi bao cÊpLßng giµ ®Çy xèn xang.§¹p xe qua chç ch¸uCon hín hë vÉy tayBa ¬i ba! Con ®ãiMua hµo x«i ¨n ngay.Hµng b¸nh m× d»ng dÆcMua cho ch¸u hµo x«iTiÒn trong tói c¹n kiÖtVÉn chiÒu con g¸i t«i.Xe võa ®Õn ®Çu ngâCon g¸i ®· vÉy tayT«i vê rÏ lèi kh¸cMÆt con t«i xÞu ngay.§µnh quay l¹i nép thuÕMét hµo x«i: con t«iNhí l¹i thêi bao cÊpNçi khæ chung mäi ng­êi ? 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 68. 68. PhÇn th­ëng ®Çu tiªn Ch¸u t«i lªn t¸m tuæi Võa b­íc vµo líp hai ChiÒu vÒ, ch©n ng­ìng cöa Tæ tr­ëng gäi: Ngäc Mai. B¸c trao ch¸u ph¸n th­ëng Héi khuyÕn häc ë ph­êng Ngäc Mai run run nhËn LÝ nhÝ lêi c¶m ¬n. Tê hai chôc mµu xanh Søc phÊn ®Êu quanh n¨m To¸n, V¨n cïng ®¹o ®øc Ch­a viÕt xong, ch­a n»m. Ch¸u h«n tê giÊy b¹c Mãn tiÒn nhá trong ®êi Høa ch¨m ngoan h¬n n÷a M¾t ch¸u t«i s¸ng ng­êi. 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 69. 69. KÎ c­íp gÆp vâ s­ C©u chuyÖn x¶y ra ë n­íc Anh Cô giµ MichalskØ tuæi qu¸ tr¨m(1) §¬n c«i triÖu phó nhiÒu tiÒn b¹c Quen tªn GilÐt(2) cô ®· nhÇm. H¾n tù nhËn m×nh kiÕn tróc s­ Sãi giµ, gi¶ bé vÎ hiÒn tõ Cô mêi vÒ ch÷a hé èng n­íc ThÊy hiÒn, nhanh nhÑn ch¼ng lõ ®õ! Cø t­ëng cô giµ h¬n tr¨m tuæi, Trãi gµ kh«ng chÆt søc vãc ®©u Võa lÊy tói tiÒn cô gië bèc §Êm qu¶ nèc ao, tróng vµo ®Çu. Ch©n b­íc chÐo lªn vÆn c¸nh tay Tªn c­íp la to: con l¹y thÇy Cô tõng ®i lÝnh thêi thÕ chiÕn So g¨ng tØ thÝ trªn vâ ®µi. V« phóc cho mµy gÆp vâ s­ §µnh vµo bãc lÞch trong nhµ tï. 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439(1) Michalski ë Oxford Anh, 100 tuæi(2) Stefren gillespie 47 tuæi
 70. 70. Ngåi tï qu¸ h¹n L· T©n Sinh ph¹m nh©n §µi B¾c CÇm dao ®©m chñ lÊy tiÒn xµi Toµ ¸n nh©n d©n ®µ ph¸n quyÕt C­íp cã vò trang, lªn ¸n ngay! Xö tï chung th©n, Sinh kh¸ng c¸o Toµ ¸n phóc thÈm: t¸m n¨m tï Qu¶n gi¸o quªn ®i c¶ thêi h¹n Sinh ngåi qu¸ h¹n, n¨m n¨m d­. Qu¶n gi¸o kiÓm tra l¹i sæ s¸ch T©n Sinh qu¸ h¹n h¬n n¨m n¨m TÝnh to¸n båi th­êng h¬n n¨m triÖu(1) Ra tï h¾n bçng nªn giµu sang! 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439(1) 5,13 triÖu Nh©n d©n tÖ
 71. 71. Tæng thèng Mü nhËn gi¶i Nobel (9/10/2009) Gi¶i th­ëng Nobel hai ngh×n linh chÝn Barak Obama ®· v­ît qua 205 øng cö viªn ®èi thñ V× lËp kú c«ng cho n­íc nhµ. Thóc ®Èy ngo¹i giao trªn quèc tÕ Hîp t¸c hoµ b×nh víi n¨m ch©u T¹o kh«ng khÝ míi trong chÝnh trÞ C«ng t©n Tæng thèng ®¸ng ®øng ®Çu Phong trµo håi gi¸o ®­îc hµn g¾n Kªu gäi hoµ b×nh kh«ng h¹t nh©n Lµ tæng thèng thø ba n­íc Mü Vinh dù nhËn vÒ gi¶i Nobel. Rosewelt(1) ®Çu tiªn nhËn gi¶i Sau ®ã lµ tæng thèng Wilson(2) Hy väng lÇn nµy «ng Barak V× hoµ b×nh, cè g¾ng lµm h¬n! 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439(1) Theodore Rosewell (1906)(2) Woodrow Wilson (1919)
 72. 72. Ph­¬ng ph¸p ®iÒu trÞ ung th­ ANT§2748, 1011012009Ung th­, mét trong tø chøng nan yBÖnh ch÷a ch¼ng thu kÕt qu¶ g×Ng­êi chÕt cßn nhiÒu, sèng th× ÝtNg­êi m¾c bÖnh råi: chØ biÖt ly.C¸c nhµ khoa häc ë Anh QuècDïng h¹t nano nh­ nam ch©mHót c¸c tÕ bµo cã ®éc tÝnhCh¼ng lµm ¶nh h­ëng ®Õn xung quanh.C¸c h¹t Nano oxýt s¾tG¾n vµo kh¸ng thÓ t×m ung th­HoÆc c¾m s©u vµo tÕ bµo gècTÕ bµo ph¶n lo¹n ch¹y ®i ®©u?ThiÕt bÞ trÞ liÖu, nhiÖt ®iÖn tõ (MACH)Lµm t¨ng 5-6 ®é cho con ng­êiTÕ bµo ung th­ bÞ giÕt chÕtTÕ bµo lµnh lÆn vÉn th¶nh th¬i.Gi¸o s­ §¹i häc ë Lon-§onCïng nhãm nghiªn cøu ®· lËp c«ngThÝ nghiÖm l©m sµng ba n¨m tíiHy väng ung th­ ®iÒu trÞ xong. 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 73. 73. S¸ch vÒ bän SS (SocietÐ de Sport cña Mathow Philip Shiel, Anh)Bèn m­¬i n¨m tr­íc «ng Phi LÝpT¶ vÒ tæ chøc ë Ch©u ¢uMang tªn S.S rÊt tµn b¹oTËp thÓ s¸t nh©n, kh¾p toµn cÇu.Hitler cÇm quyÒn lËp S.SX©y lß thiªu sèng ë Ba LanTiÖp Kh¾c, Bun, Hung cïng Do Th¸iGiÕt ng­êi, thiªu sèng lÊy tro tµn.ChiÕn tranh thÕ giíi: §øc quèc x·GiÕt bao triÖu ng­êi dïng lß thiªuLÊy tãc lµm ch¨n, d­ thuéc vÝNhµ v¨n ®o¸n tr­íc, hay nãi liÒu? 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 74. 74. Minh h«n TËp tôc cæ hñ cña Trung QuècTµo Xung - con trai cña Tµo Th¸oBÖnh tim, ®ét tö l×a trÇn gianTµo Th¸o xãt th­¬ng v« cïng tËnChµng trai ch­a vî, ®êi ®· tµn.Lµng bªn, th¸ng sau cã ng­êi chÕtC« g¸i hä Ch©n cßn trinh nguyªnTµo Th¸o cö ng­êi ®Õn th­¬ng l­îngHîp h«n trai g¸i cho ®«i bªn:§¸m c­íi "Minh h«n" ®­îc tæ chøcHai chiÕc quan tµi n»m c¹nh nhauMÑ cha, hai hä cïng chøng kiÕnC¸i x¸c chµng rÓ c¹nh x¸c d©u ?TËp tôc rîn ng­êi l¹i t¸i diÔnLý Long Sinh b¸n hoa ë lÔ tangMua x¸c n÷, nam ®Ó hîp t¸ngTheo thôc ngh×n xa c¸ch ngµn n¨m.Chóng giÕt c¸c c« ®i l¹c lângB¸n x¸c hîp h«n ®¾t tiÒn h¬nTrung Quèc ®· cã tµu vò trôVÉn cßn tån t¹i chuyÖn Minh h«n? 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 75. 75. Bµi häc ®Çu tiªn§Êt n­íc ta "Rõng vµng biÓn b¹c"Tõ Nam Quan ®Õn mòi Cµ MauBµi häc thÇy, c« gi¶ng thêi tr­ícSuy ®i ngÉm l¹i mµ thÊy ®au!NÕu n­íc cã "Rõng vµng biÓn b¹c"Cø hèt ®i, b¸n cña mµ ¨nThÕ hÖ trÎ, cÇn g× lao ®éngTéi g× nÆng nhäc, mÖt tÊm th©n.Líp häc vì lßng cña ng­êi NhËtBµi ®Çu tiªn d¹y trÎ "Khã kh¨n"N­íc NhËt n»m trªn nhiÒu hßn ®¶oB·o gi«ng, ®éng ®Êt, ch×m ®¾m dÇn!C¸c em muèn sèng ph¶i v­¬n lªnC¶i tiÕn kü thuËt ph¶i luyÖn rÌnMçi ngµy suy nghÜ mét ®iÒu míiC«ng danh sù nghiÖp, ¾t lµm nªn. 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 76. 76. Nu«i c¸ biÓnNh÷ng n¨m n­íc NhËt thõa l­¬ng thùcXuÊt khÈu ra ngoµi, gi¸ bÞ chÌnKho vùa ®Çy råi kh«ng chç chøaNhiÒu Ph­¬ng ¸n míi göi lªn trªn.“§em lóa cò ra nu«i c¸ biÓn"Ph­¬ng ¸n nghe råi rÊt viÓn v«ngChim trêi, c¸ n­íc, ai nu«i nÊngKh«ng ngê thùc hiÖn l¹i thµnh c«ng.Tµu r¶i thãc ra trªn c¸c vÞnhDïng tÇn sãng ®iÖn gäi c¸ vÒLín nhá chen nhau, t×m ¨n thãcVµi ngµy quen bÕn, nªn say mª ?C¸ quen gÆp l­íi, thu kÕt qu¶TiÒn b¸n c¸ t­¬i gÊp nhiÒu lÇnTh«ng minh, t¸o b¹o ®¸ng kh©m phôcThãc nu«i c¸ biÓn, NhËt tinh ranh. 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 77. 77. Cèc n­íc chÌ xanh§«ng T©y y ë NhËt kÕt hîpHä th­êng sö dông c¸c l¸ c©y§Ó lµm thuèc ch÷a cho nhiÒu bÖnhHiÖu qu¶ ch¼ng thua lo¹i thuèc t©y.Hä nghiªn cøu kü l¸ chÌ xanhChøa nhiÒu hµm l­îng chÊt ta-nanhPhßng chèng ung th­, ch÷a r¨ng tètQuy ®Þnh c¸c tr­êng, uèng chÌ xanhHäc sinh tiÓu häc cña NhËt B¶nMçi ngµy ph¶i uèng n­íc chÌ xanhNhµ tr­êng nÊu s½n trong thïng chøaNh©m nhi vµi chÐn, t¨ng ta-nanh. 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 78. 78. Lª nin c¾t tãcLª- Nin chñ tÞch cña Liªn BangCon ng­êi gi¶n dÞ, tÝnh khiªm nh­êngMét s¸ng mïa xu©n, ®i c¾t tãcD©n s¾p hµng tr­íc ®· véi nh­êng¤ng c¶m ¬n tÊt c¶ mäi ng­êi§· nh­êng ghÕ tr­íc l¹i cho t«iT«i xin ngåi ®óng theo thø tù§õng v× chñ tÞch, lÊn mäi ng­êi. 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 79. 79. ChuyÖn vÒ lîn n¹cChuyÖn lîn n¹c, c¸ch ®©y thÕ kûN­íc ý ch¨n nu«i gi÷ ®éc quyÒnThÞt n¹c dÔ ¨n, ai còng thÝchPh¸p còng muèn nu«i lµm cña riªng.Ph¸p mua cña ý, ý chØ b¸nThÞt lîn lµm xong, nÊu thøc ¨n.Cöa sau tiÒn b¹c, Ph¸p ®ót lãtý còng b¸n cho: lîn chÕt ®©mPh¸p chuÈn bÞ xong, xe cÊp cøuB¸c sÜ ngo¹i khoa rÊt ®ñ ®ÇyHai m­¬i con lîn, tr¹m biªn giíi§©m nh¸t vµo tim, chuyÓn giao ngay ?V× cã tiÒn "boa" nªn ®©m chÖchPh¸p nhËn lîn xong cÊp cøu ngayB¸c sÜ kh©u tim vµ b¨ng bãCøu h¬n chôc lîn, lo¹i n¹c nµy.Th­¬ng tr­êng, kinh tÕ nh­ chiÕn tr­êng§éc quyÒn së h÷u bÞ mÊt lu«nN¨m sau Ph¸p b¸n thÞt lîn n¹cKh¾p c¶ Ch©u ¢u vµ §«ng D­¬ng. 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 80. 80. ChiÕc chiÕu, sîi m©yTr­êng Sa, sãng biÓn vç mªnh m«ngH¶i ©u chao c¸, gi÷a n¾ng hång,Nhí thuë xa x­a ng­êi lÝnh chiÕnRa ®i trÊn ®¶o, lÖnh: Gia LongMét chiÕc chiÕu dµi, mét sîi m©yQua ®ªm yªn giÊc trªn chiÕu nµyLßng biÓn anh vÒ, m©y bã chiÕuMé giã ven ®åi d­íi rÆng c©y.Bã chiÕu cßn kia, sîi m©y nháTõ gi· gia ®×nh, thuyÒn nhæ neoVî con, mßn mái trªn bÕn v¾ngThuyÒn xa hun hót, n­íc m©y chiÒu.Lý S¬n tiÔn biÖt chµng trai tr¸ngKh«ng hÑn cïng em ngµy trë vÒNÊm mé chiªu hån ®Çy bÕn b·iMµ ng­êi biÒn biÖt bÕn n­íc quª.Hoµng Sa, Lý S¬n quª ta ®ãTÕt vÒ, r»m ®Õn ng¸t khãi h­¬ngT­ëng niÖm, ng­êi ®i b¶o vÖ ®¶oNg­êi ®i cã nhí, nh÷ng ng­êi th­¬ng ! 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 81. 81. §¹p xe vßng quanh tr¸i ®Êt §aisuke 39 tuæi, Kawaniski NhËtAnh §aisuke ng­êi n­íc NhËtLµm viÖc ë trong mét C«ng tyVËn ®éng viªn xe ®¹p m¹o hiÓmVõa lËp thµnh tÝch rÊt ly kú.Nåi xoong, ch¨n, b¹t trªn xe ®¹pVßng quanh thÕ giíi cuéc du hµnh11 n¨m qua xe rong ruæiQua 130 n­íc cuéc hµnh tr×nh.H¬n mét triÖu r­ìi c©y sè82 chiÕc lèp ph¶i thay ra13 sîi xÝch, 5 bé bµn ®¹pBao nhiªu c¶nh ®Ñp ®· l­ít qua.Mçi ngµy ®¹p h¬n tr¨m c©y sèXe anh vÒ ®Ých ®óng hµnh tr×nhNhËn gi¶i th­ëng "§¹p xe quanh tr¸i ®Êt"Mang t×nh h÷u nghÞ vµ hoµ b×nh. 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 82. 82. ChiÕc l­ìi ®¸ng gi¸ b¹c triÖu John HarrisonHarrison chuyªn nÕm kem l¹nhLiªn tôc hai m­¬i n¨m ®ñ mïiS«c«la, tr¸i c©y, d©u døaHÕt 684 triÖu lÝt kem t­¬i.L­ìi «ng ®­îc h·ng kem b¶o hiÓmMét triÖu ®« la nÕu s­ng, ®auMçi ngµy Ýt nhÊt s¸u m­¬i lo¹iVíi c¸c muçng m¹ vµng gièng nhau.Muçng vµng æn ®Þnh thö chÊt l­îngB¶o ®¶m kem ngon cho mäi ng­êiH·ng kem Califomia tÝn nhiÖmL­ìi «ng chuyªn nÕm cèc kem t­¬i? 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 83. 83. Héi Mensa cña AnhEm bÐ Oscar Nrigley míi hai tuæiChØ sè IQ mét tr¨m s¸u m­¬i (160)T­¬ng ®­¬ng chØ sè nhµ th«ng th¸iAlbert Einstein, Stephen Hawking næi tiÕng ®êiHéi viªn Mensa, IQ tõ 148Môc ®Ých t×m ra nh÷ng tµi n¨ngAi ®¹t ®iÒu nµy sÏ ®­îc ®µo t¹oTheo nguyÖn väng m×nh, theo kh¶ n¨ng.Héi Mensa lËp ra t­¬ng trî§iÒu tra nghiªn cøu kÎ th«ng minhNh©n tµi xuÊt hiÖn trong chØ sè (IQ)Chõng nµo lËp héi ë n­íc m×nh. 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 84. 84. D©n NhËt ch¼ng lïnNhËt lïn c¸ch d©y nöa thÕ kûD©n NhËt ngµy nay rÊt lín caoThiªn Hoµng chñ tr­¬ng lai t¹o gièngNhËt lïn, ¢u, Mü lÊy lÉn nhau.Calxi thiÕu h¼n trong d©n NhËtNhu cÇu thiÕu ®é mét phÇn baMét bÞch s÷a bß lµ b¶o ®¶mTõ trÎ lín lªn cho ®Õn giµ.Tõ thÕ hÖ nµy sang thÕ hÖ kh¸cNg­êi lïn ë NhËt ch¼ng cßn ®©uCao to, khoÎ m¹nh nhiÒu s¸ng kiÕnD©n NhËt giê ®©y lai ¸, ¢u 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 85. 85. Thñ ®o¹n ®ª hÌn ChuyÖn B¾c Kinh - Trung QuècGi¸o s­ H¹ ViÔn ®· nghØ h­u§¬n c«i nhµ v¾ng nªn thuª ng­êiTiªn Hång thiÕu phô trßn bèn chôcLy h«n, kiÕm sèng cho trän ®êi.Con g¸i gi¸o s­ sang ®Êt Mü§Þnh c­ sinh sèng cïng chång conCon trai Tiªn Hång ®ang ®i häcThi xong, th¨m mÑ, nghØ mïa ®«ng.MÑ, con t©m sù lóc chiÒu v¾ngTiÓu Nam than v·n kh«ng cã chaB¹n häc cïng tr­êng hay khinh dÔGi¸ ®­îc gi¸o s­ nhËn con nhµ.Tiªn Hång tr»n träc, ®ªm suy tÝnhChiÕm ®­îc gi¸o s­ ®Ó lµm chångBá kiÕp t«i ®ßi lªn bµ chñCon còng cã cha, danh gi¸ kh«ng?Hai lÇn khªu gîi víi gi¸o s­Chuèc r­îu cho «ng uèng say nhõ¸p m¸, kÒ m«i, quÇn ¸o mëAi ngê «ng l·o l¹i chèi tõ.Ch¸u ngo¹i vµ con tõ ®Êt MüTin vÒ tö n¹n bëi giao th«ngGi¸o s­ H¹ ViÔn lªn c¬n sètSÇu ®ong r­îu m¹nh, buæi tµn ®«ng.Say s­a, chÐn chÐn quªn trêi ®ÊtNhí con th­¬ng ch¸u n¸t tim giµTiªn Hång ®Ì gèi lªn H¹ ViÔnHån «ng tho¸t x¸c tËn Ph­¬ng xa.Thay ®æi c¶nh quan bªn x¸c l·oT­ëng lõa ®­îc c¶nh s¸t Trung HoaC«ng an h×nh sù ®Õn kh¸m nghiÖmTiªn Hång thñ ph¹m, chiÕc cßng tra. 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 86. 86. ChuyÖn ng­êi lÝnh ®i T©y Ban Nha Ng­êi lÝnh rêi quª ®i chiÕn ®Êu Xa lµng qua tËn T©y Ban Nha M·n thêi chinh chiÕn anh trë l¹i Bµ con hå hëi, ®ãn ng­êi xa. Bªn Êm chÌ t­¬i, anh kÓ chuyÖn Nh÷ng ®iÒu l¹ lÉm ®Êt n­íc ng­êi N­íc cam ®á rùc nh­ mµu m¸u C« g¸i tãc vµng nh­ hoa t­¬i. Lµng anh thêi Êy vÉn nu«i ong B¹n trÎ ngµy x­a r¾n rái h¬n B¹n ¬i kÓ chuyÖn ong xø b¹n Cã gièng ong m×nh, th­êng nu«i kh«ng? Say s­a c©u chuyÖn anh kho¸c l¸c Ong ë xø ng­êi nh­ bå c©u ChØ thÞt vµi con lµm b÷a tiÖc Bän m×nh ¨n nhËu, suèt ®ªm th©u ! C¸c b¹n cña anh thêi ®Ó chám Trîn trßn ®«i m¾t, b¸n tÝn nghi ThÕ tæ con ong, to mÊy th­íc Anh chµng nãi kho¸c vÉn thÇm th×. Tæ ong vÉn nhá, nh­ ta cã Tõng lç con con cho c¶ ®µn Trêi ¬i ? bå c©u sao chui ®­îc Qua lç nhá xÝu ®Ó vµo hang Cô giµ ®ang høng, ®¸p véi vµng Nã cã c¸ch riªng ®Ó vµo hang Chµng lÝnh thõa c¬ ®­îc tho¸t hiÓm Khuya råi, mai tiÕp, chuyÖn sang trang. 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 87. 87. Bµi to¸n kinh tÕ cña nhËtChiÕn tranh thø hai NhËt b¹i trËnMü cÊm d©n NhËt ®ãng tµu toCßn h¬n bèn chôc xµ lan nháC¹o rØ söa, s¬n ch¹y gÇn bê.Nam - B¾c TriÒu Tiªn trong khãi löaMü gióp Nam TriÒu vËn chuyÓn hµngMü l¹i thiÕu tµu, bÌn th¸o kho¸ngCho NhËt ®ãng tµu t¶i qu©n trang.Cöa më, NhËt lao vµo c«ng nghiÖpKü thuËt tiªn tiÕn, nªn tiÕn nhanhChØ ba n¨m sau, ngµnh hµng h¶iTµu NhËt ®øng ®Çu, sè l­îng t¨ng.Kªnh Suez bÞ Anh, Ph¸p chiÕmTµu to cña NhËt kh«ng lät quaVßng sang Ch©u Phi, mòi H¶o VängVµo §Þa Trung H¶i, tung hµng raTµu nhá qua kªnh Suez chë ÝtTµu lín ®i vßng, chë nhiÒu h¬nThiªn h¹ phôc thÇm, trÝ tuÖ NhËtBµi tÝnh kinh tÕ, rÊt gi¶n ®¬n. 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 88. 88. ChuyÖn nu«i lîn ë NhËtKinh tÕ Liªn X« thêi bao cÊpN«ng tr¹i, n«ng tr­êng rÊt quy m«Nu«i lîn tËp trung gÇy, thiÕu thÞtCung ch¼ng ®ñ cÇu, thiÕu hôt toKinh tÕ ViÖt Nam theo anh c¶N«ng tr­êng, hîp t¸c nu«i heo chungLîn gÇy, c¸m thiÕu, ph©n theo phiÕuHµng s¾p lÊn chen theo r¾n, rång.Ng­êi NhËt nu«i heo ë gia ®×nhThøc ¨n gia sóc chãng lªn c©nDÞch vô thó y, cïng con gièngThÞt thõa xuÊt khÈu, ngµy cµng t¨ng. 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439
 89. 89. Bè mÑ nh©n tµi bao nhiªu tuæi Sù nghiªn cøu cña NhËt Bè mÑ nh©n tµi bao nhiªu tuæi Ng­êi NhËt thèng kª, nghiªn cøu s©u TrÇn H­ng §¹o, Thµnh C¸t T­ H·n VÝcto Hugo vµ LÐp-t«n-t«i,... C¸c cô ngµy x­a ®· tõng nãi “Ngê nghÖch con so, d¹ tinh ranh" Trai g¸i lÊy nhau ®Î sím qu¸ Con so ra ®êi, kÐm tinh anh. Bè cña nh©n tµi tuæi ba ba (33) Hai m­¬i (20) tuæi mÑ, sinh con ra Gen ®· tr­ëng thµnh, con m¹nh khoÎ NhËt ®· thèng kª, thÕ kû qua. Minh TrÞ NhËt Hoµng tõng chiÕu dô "§Î muén" b¾t buéc cho thÇn d©n D©n NhËt ra ®êi rÊt tinh qu¸i Th«ng minh, s¸ng t¹o, tiÕn bé nhanh. 10/2009 Vò Ngäc Hïng PTSKHKT Héi viªn CLB Th¬ ViÖt Nam, Th¬ Hµ Néi §C: Q38F2 Tr­¬ng §Þnh, Hoµng Mai, HN §T: 043.6620439

×