Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bảng các thông số trong hồi quy eview

70,236 views

Published on

  • Login to see the comments

Bảng các thông số trong hồi quy eview

  1. 1. BẢNG CÁC THÔNG SỐ TRONG HỒI QUY EVIEW Tiếng Anh Tiếng Việt Dependent var: Y Biến phụ thuộc: Y Method: Least Squares Phương pháp: Bình phương nhỏ nhất Sample (adjusted): 1 10 Mâu (sau điều chỉnh): Từ 1 đến 10 Included observations: 10 Số quan sát được sử dụng: 10 Variable Biến số (các biến độc lập) C Biến hằng số X Biến độc lập Regression Hồi quy Coefficient Ước lượng của các hệ số Std. Error Sai số chuẩn của ước lượng các hệ số t-Statistic Thống kê T Prob. Mức xác suất P-value của cặp giả thiết Chú ý: + Prob >= 0,05  Chấp nhận H0 (Không đủ cơ sở bác bỏ H0 + Prob < 0,05  Chấp nhân H1 (Bác bỏ H0) R-squared Hệ số xác định (bội): R2 VD: R2 = 0,987 tức là mô hình (hay các biến độc lập) giải thích được 98,7% cho sự thay đổi của biến phụ thuộc (Y) Adjusted R-squared Hệ số xác định điều chỉnh S.E. of regression Sai số chuẩn của mô hình hồi quy σ Var (variance) Phương sai của hồi quy: Var = σ2 = SE2 Sum squared resid Tổng bình phương phần dư: RSS Durbin-Watson stat Thống kê Durbin-Watson Mean dependent var Trung bình biến phụ thuộc S.D. dependent var Độ lệch chuẩn của biến phụ thuộc 1− = n TSS F-statistic Thống kê F, kiểm định sự phù hợp của hàm hồi quy Prob(F-statistic) Mức xác suất (P-value) của cặp giả thiết KĐ sự phù hợp của hàm hồi quy: H0: R2 = 0 (Hàm hồi quy không phù hợp) H1: R2 ≠ 0 (Hàm hồi quy là phù hợp) Chú ý: + Prob >= 0,05  Chấp nhận H0 (Không đủ cơ sở bác bỏ H0 + Prob < 0,05  Chấp nhân H1 (Bác bỏ H0)

×