Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Theres Brännmark
Symposium 2015
Individanpassad
vuxenundervisning
i grupp
Skollagen
Kap 1 4§
”I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers
olika behov. Barn och elever ska ges stöd och
sti...
Läroplanen
LGR11, LGRS11
”Undervisningen ska anpassas till varje elevs
förutsättningar och behov. Den ska främja
elevernas...
Läroplanen
GY11, GYS13
”Undervisningen ska anpassas till varje elevs
förutsättningar och behov.”
”Läraren ska utgå från de...
Läroplanen
LVUX12
”Vuxenutbildningen ska alltid möta varje elev utifrån
hans eller hennes behov och förutsättningar.”
”Lär...
Varför individanpassa undervisning?
Styrdokumenten
Heterogena klassrum
Forskning visar att
framgångsrik
undervisning tar s...
Individanpassad undervisning
Individanpassad undervisning = individuellt arbete där
eleven lämnas ensam med sitt lärande
I...
Stor utmaning att individanpassa i en grupp med olika
förkunskaper, förutsättningar och behov
Individanpassad undervisning
Lärare behöver vara medvetna om och skapa
balans mellan vad det är eleven ska göra i
helklass...
Individanpassad undervisning
Utmana eleven på rätt nivå
Strukturera och anpassa innehåll
Arbetsformer
Formativ bedömning
(...
Hur kan jag individanpassa?
Olikheter - en begränsning eller en tillgång?
Lärarens kunskaper om eleverna, deras behov och
...
Förkunskaper
Elever lär på olika sätt och för att möta det är det
viktigt att variera arbetsformerna
Samarbetsinlärning/cooperative learning/kollaborativt
lärande
”Att ägna halva tiden åt samarbete är ett gott riktmärke” då...
Sätta ord på kunskaper
Tänka och utforska tillsammans
Möta olika uppfattningar
Andras kunskap, erfarenheter och tankar
Stö...
Ta reda på elevernas förkunskaper
Vad är poesi?
Ta reda på elevernas förkunskaper
Känner du till någon poet från ditt hemland, Sverige
eller någon annan del av världen? B...
Ta reda på elevernas förkunskaper
Aktivera genom flipfilm som eleverna kan se hemma
och:
• skriva ned sina tankar om inneh...
Ta reda på elevernas förkunskaper
Analysera bilder, rubriker, underrubriker
Utgå från centrala begrepp i arbetsområdet ell...
Arbete i helklass
Bearbeta innehåll gemensamt
Genomgång av begrepp, olika
former av poesi (fri, bunden…),
berättartekniska...
Arbete i mindre grupp
Eleverna läste utvalda dikter, diskuterade och analyserade innehåll och
form med utgångspunkt i fråg...
Enskilt arbete
Eleven presenterade vald poet
Eleven läste vald dikt (på
originalspråk)
Lyssnarna fick i uppdrag att
berätt...
Självständig uppgift
Analys av en valfri dikt. Muntlig presentation (5-10
minuter) med stöd av Power Point
Genomgång om va...
Självständig uppgift - stöttning
Checklista för att
eleverna själva skulle
kunna bedöma att de
förberett sig i enighet
med...
Exempel på checklista
Kommenterar du i din presentation:
• diktens titel i din presentation?
• vad dikten handlar om?
• va...
Exempel på checklista
Har du inför ditt framträdande:
• planerat hur du ska inleda och avsluta din presentation?
• förbere...
Presentation av självständig uppgift
Ge eleven möjlighet ”att utvecklas så långt som möjligt” (Skollagen)
Presentationerna...
Stöd från läraren
• Här visar du att du uppfattat en detalj i
dikten, en liknelse. Du visar att du
känner till begreppet ”...
Utvärdering
Quiz som byggde på elevernas egna
presentationer av vald författare och dikt
Gemensamt sammanfatta innehåll oc...
Gör eleverna till resurser för varandra
Skapa tillämpningsuppgifter där eleverna är
beroende av varandra
Låt eleven lösa ”...
Eleverna intervjuar skönlitterära
karaktärer i radio
Gemensam läsning
Egen läsning med loggboksskrivande
Aktiviteter före,...
Och skrivande då?
Skrivande genom genrepedagogik och
cirkelmodellen för samarbetsinlärning, elevaktiva
arbetssätt och indi...
Utmaningar
Gruppdynamik - gäller att utvärdera. Sammansättning av
grupper påverkar såväl samtalet som lärandet och
resulta...
Utmaningar
Elever med lång respektive kort skolbakgrund i
samma grupp
Elever får förhinder för att delta på lektion
Synen ...
Möjligheter
Individanpassad undervisning påverkar motivation,
elevens lärande och (kunskaps)utveckling
Distansundervisning
Med hjälp av digital teknik är det
fullt möjligt att:
individanpassa undervisningen
i grupp
använda el...
Viktigt att eleverna inte lämnas
ensamma i sitt lärande!
”Det är i interaktionen mellan människor
som kunskaper och färdig...
Todays Meet
Frågor kring ämnet individanpassad undervisning
samt reflektion om vad du tar med dig från presentatione
https...
Frågor?
Lästips
Dysthe, Olga (2003). ”Dialog, samspel och lärande”
Gibbons, Pauline (2007). ”Lyft språket lyft tänkandet”, Pauline...
Tips på digitala verktyg
Answergarden http://answergarden.ch
Filmer för det flippade klassrummet (sök på You Tube, Google)...
Tack!
www.theresbrannmark.blogspot.se
theres.b@telia.com
@BBrnnmark
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Individanpassad vuxenundervisning i grupp, Symposium 2015, Theres Brännmark

1,233 views

Published on

Föreläsningsanteckningar från Symposium 2015

Published in: Education
 • Be the first to comment

Individanpassad vuxenundervisning i grupp, Symposium 2015, Theres Brännmark

 1. 1. Theres Brännmark Symposium 2015 Individanpassad vuxenundervisning i grupp
 2. 2. Skollagen Kap 1 4§ ”I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.”
 3. 3. Läroplanen LGR11, LGRS11 ”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.” ”Alla som arbetar i skolan ska ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande.”
 4. 4. Läroplanen GY11, GYS13 ”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.” ”Läraren ska utgå från den enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande.” Rektor har ansvar för att: ”lärarna anpassar undervisningens uppläggning, innehåll och arbetsformer efter elevernas skiftande behov och förutsättningar.”
 5. 5. Läroplanen LVUX12 ”Vuxenutbildningen ska alltid möta varje elev utifrån hans eller hennes behov och förutsättningar.” ”Läraren ska utgå från den enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande.” Rektor har ansvar för att: ”lärarna anpassar undervisningens upplägg, innehåll och arbetsformer efter elevernas skiftande behov och förutsättningar.”
 6. 6. Varför individanpassa undervisning? Styrdokumenten Heterogena klassrum Forskning visar att framgångsrik undervisning tar sin utgångspunkt i elevernas förutsättningar, och behov
 7. 7. Individanpassad undervisning Individanpassad undervisning = individuellt arbete där eleven lämnas ensam med sitt lärande Individanpassad undervisning = förenkling och lägre ställda krav
 8. 8. Stor utmaning att individanpassa i en grupp med olika förkunskaper, förutsättningar och behov
 9. 9. Individanpassad undervisning Lärare behöver vara medvetna om och skapa balans mellan vad det är eleven ska göra i helklass, som grupparbete eller enskilt
 10. 10. Individanpassad undervisning Utmana eleven på rätt nivå Strukturera och anpassa innehåll Arbetsformer Formativ bedömning (Skolinspektionen, Skolverket 2009)
 11. 11. Hur kan jag individanpassa? Olikheter - en begränsning eller en tillgång? Lärarens kunskaper om eleverna, deras behov och förutsättningar
 12. 12. Förkunskaper Elever lär på olika sätt och för att möta det är det viktigt att variera arbetsformerna
 13. 13. Samarbetsinlärning/cooperative learning/kollaborativt lärande ”Att ägna halva tiden åt samarbete är ett gott riktmärke” då finns också tid över för enskilt arbete Samtal och interaktion blir också stöttning (Scaffolding) Det stöd eleven får av läraren eller av duktiga kamrater bidrar till att eleven kan utföra uppgifter som annars hade varit omöjliga att klara på egen hand Arbete i par eller mindre grupper ger stort utrymme för interaktion och samtal Eleverna kan diskutera stoffet, experimentera med det ämnesspecifika språket (Gibbons 2007, 2011, Haijer & Meestringa 2010, Lokensgard Hoel 2003, Säljö 2000)
 14. 14. Sätta ord på kunskaper Tänka och utforska tillsammans Möta olika uppfattningar Andras kunskap, erfarenheter och tankar Större in- och utflöde Aktiv språkanvändning Återkoppling från lärare, andra elever och blir ett nytt inflöde Samarbetsinlärning/cooperative learning (Gibbons 2007, 2011, Haijer & Meestringa 2010, Säljö 2000)
 15. 15. Ta reda på elevernas förkunskaper Vad är poesi?
 16. 16. Ta reda på elevernas förkunskaper Känner du till någon poet från ditt hemland, Sverige eller någon annan del av världen? Berätta! Brukar du läsa poesi? Text och musik, är det poesi? Varför? Varför inte? Har du någon favoritpoet eller musikartist/grupp/sångare? Vad är syftet med poesi? Varför skriver vi poesi? Varför läser vi poesi?
 17. 17. Ta reda på elevernas förkunskaper Aktivera genom flipfilm som eleverna kan se hemma och: • skriva ned sina tankar om innehållet och byta texter med varandra • formulera frågor till innehållet i, diskutera i gruppen • flödesskriva i anslutning till innehållet • besvara riktade eller öppna frågor
 18. 18. Ta reda på elevernas förkunskaper Analysera bilder, rubriker, underrubriker Utgå från centrala begrepp i arbetsområdet eller texten Låt eleverna göra associationer och reflektioner Låt eleverna ställa hypoteser Synliggör elevernas förkunskaper tex. genom tankekarta Använd det eleverna kan för att sätta ämnet eller temat i ett sammanhang Tips på digitala verktyg: Answergarden, Padlet, Todays Meet
 19. 19. Arbete i helklass Bearbeta innehåll gemensamt Genomgång av begrepp, olika former av poesi (fri, bunden…), berättartekniska och stilistiska medel (versrad, strof, anafor, epifor, rim…) Tankeutmanande diskussion Ur Sklödmön av Karin Boye
 20. 20. Arbete i mindre grupp Eleverna läste utvalda dikter, diskuterade och analyserade innehåll och form med utgångspunkt i frågor baserade på genomgången (med lärarstöd) Diskutera:  Fundera över titeln, vad säger den?  Vad tycker du att dikten handlar om?  Vad vill dikten säga? Har den något budskap?  Har dikten någon avsändare och mottagare?  Miljö - Får läsaren veta var handlingen utspelar sig? Finns det några personer i texten, i så fall vilka?  Tid - Finns det något som anknyter texten till en bestämd tid?  Vilken känsla tycker du att dikten förmedlar?  Vad kan du säga om diktens form och stil? Verser, rader, rim, alliteration, bildspråk (metafor eller liknelse)?  Vilka sinnen engageras i texten? (syn, hörsel, lukt, känsel, smak)  Vad får dikten dig att tänka på?  Är dikten bra eller dålig? Varför?  Tidigare i kursen har vi arbetat med andra skönlitterära texter som roman och novell. Vad skiljer poesi från de andra skönlitterära genrerna? Vad har de gemensamt?
 21. 21. Enskilt arbete Eleven presenterade vald poet Eleven läste vald dikt (på originalspråk) Lyssnarna fick i uppdrag att berätta vilken känsla de tyckte att dikten förmedlade Lyssnarna och eleven fick möjlighet att kommentera om de kände igen rytm, rim, allitteration etc. Eleven fick berätta vad dikten handlade om
 22. 22. Självständig uppgift Analys av en valfri dikt. Muntlig presentation (5-10 minuter) med stöd av Power Point Genomgång om vad man behöver tänka på vid ett framträdande Eleverna bestämde hur lång tid de behövde för att förbereda sig Eleverna skulle initialt visa en tankekarta som visade hur de tänkt om struktur och innehåll. Då kunde jag som lärare också gå in och handleda och stötta eleven i ett tidigt skede
 23. 23. Självständig uppgift - stöttning Checklista för att eleverna själva skulle kunna bedöma att de förberett sig i enighet med instruktionerna Både för innehåll och framträdande Användbart vid kamratbedömning också
 24. 24. Exempel på checklista Kommenterar du i din presentation: • diktens titel i din presentation? • vad dikten handlar om? • vad dikten vill säga, om den har något budksap? • om dikten har någon avsändare, mottagare? • miljö? • tid? • känsla som dikten förmedlar? • form och stil (ex. verser, rader, rim, allitteration…? • vilka sinnen som engageras i dikten …
 25. 25. Exempel på checklista Har du inför ditt framträdande: • planerat hur du ska inleda och avsluta din presentation? • förberett en Power Point som stöd? • tränat tillräckligt så att du kan din presentation? • tränat på att skapa ögonkontakt med publiken? • tränat så att du kan stå vänd mot publiken när du pratar, även om du har en Power Point • tränat så att du säkert vet att du håller den ungefärliga tiden? • tränat så att du kan röra dig lite på ”scenen” och använda gester? • tränat så att språket flyter
 26. 26. Presentation av självständig uppgift Ge eleven möjlighet ”att utvecklas så långt som möjligt” (Skollagen) Presentationerna filmades Kamratrespons enligt modellen ”Two stars and a wish” (se William 2013) Eleven fick se sin egen filmade presentation och därefter självbedömning Lärarrespons Med utgångspunkt i responsen och sjävbedömningen fick eleven möjlighet att bearbeta och förbättra sin framställning (innehåll, framträdande, flyt, uttal…)
 27. 27. Stöd från läraren • Här visar du att du uppfattat en detalj i dikten, en liknelse. Du visar att du känner till begreppet ”liknelse”. Som lyssnare förstår jag att du hittat en liknelse och jag blir nyfiken och vill veta mer. • Hur ska du visa att du har kunskaper om vad en liknelse är och hur kan du visa/förklara det för mottagaren? • Är det möjligt att visualisera för dina lyssnare vad du menar? Hur kan du göra det? • Skulle du kunna visualisera för lyssnaren genom att visa ett exempel från dikten på vad som är en liknelse?
 28. 28. Utvärdering Quiz som byggde på elevernas egna presentationer av vald författare och dikt Gemensamt sammanfatta innehåll och arbete, arbetssätt inom arbetsområdet Digital, anonym, utvärdering av arbetsområdet Tips på digitala verktyg: Kahoot, Google Forms
 29. 29. Gör eleverna till resurser för varandra Skapa tillämpningsuppgifter där eleverna är beroende av varandra Låt eleven lösa ”riktiga” problem där de måste komma med egna reflektioner Uppgifter som lockar till språkanvändning (Hajer & Meestringa 2010)
 30. 30. Eleverna intervjuar skönlitterära karaktärer i radio Gemensam läsning Egen läsning med loggboksskrivande Aktiviteter före, under och efter läsningen Intervjua en karaktär i boken Arbete i par/mindre grupp Eleverna formulerade intervjufrågor och svar Intervjun spelades in som ett radioprogram Tips på digitala verktyg: Sound Cloud, appen Alon dictaphone
 31. 31. Och skrivande då? Skrivande genom genrepedagogik och cirkelmodellen för samarbetsinlärning, elevaktiva arbetssätt och individanpassning
 32. 32. Utmaningar Gruppdynamik - gäller att utvärdera. Sammansättning av grupper påverkar såväl samtalet som lärandet och resultatet Kamratrespons - kan vara känsligt Lärare behöver få ämnesfortbildning Utrymme för kollegiala samtal Resurser i form av tid för planering och reflektion (Lindberg 2005, Lokensgard Hoel 2003, Skolinspektionen)
 33. 33. Utmaningar Elever med lång respektive kort skolbakgrund i samma grupp Elever får förhinder för att delta på lektion Synen på vad skola och utbildning är Att förstå att processen är viktig, inte bara slutresultatet
 34. 34. Möjligheter Individanpassad undervisning påverkar motivation, elevens lärande och (kunskaps)utveckling
 35. 35. Distansundervisning Med hjälp av digital teknik är det fullt möjligt att: individanpassa undervisningen i grupp använda elevaktiva arbetssätt göra eleverna till resurser för varandra utmana eleverna till språkanvändning
 36. 36. Viktigt att eleverna inte lämnas ensamma i sitt lärande! ”Det är i interaktionen mellan människor som kunskaper och färdigheter får liv.” Roger Säljö ”Lärande i praktiken” s.250.
 37. 37. Todays Meet Frågor kring ämnet individanpassad undervisning samt reflektion om vad du tar med dig från presentatione https://todaysmeet.com/individanpassadundervisning
 38. 38. Frågor?
 39. 39. Lästips Dysthe, Olga (2003). ”Dialog, samspel och lärande” Gibbons, Pauline (2007). ”Lyft språket lyft tänkandet”, Pauline Gibbons Gibbons, Pauline (2011).”Stärk språket Stärk lärandet” Hajer, Maaike & Meestringa, Theun (2010).”Språkinriktad undervisning” Lindberg, Inger (2005). ”Språka samman” Lokensgard Hoel, Torlaug (2001). ”Skriva och samtala, Lärande genom responsgrupper” Skolinspektionen. ”Framgång i undervisningen”, http://www.skolinspektionen.se/Documents/Om-oss/sammanfattning-forskningsoversikten.pdf Skolverket (2010). ”Formativ bedömning”, Skolverket http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.100658!/Menu/article/attachment/formativ_bedomning_fordjupad_lasning_ny.pdf Skolverket (2009) ”Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? Kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer. Sammanfattande analys.” http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild- publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D226 0 Säljö, Roger (2000). ”Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv” William, Dylan (2013). ”Att följa lärande”.
 40. 40. Tips på digitala verktyg Answergarden http://answergarden.ch Filmer för det flippade klassrummet (sök på You Tube, Google) Google Forms https://www.google.se/intl/sv/forms/about/ Kahoot https://create.kahoot.it/#login?next= KeyNote, Powerpoint Padlet https://sv.padlet.com Prezi https://prezi.com Sound Cloud https://soundcloud.com
 41. 41. Tack! www.theresbrannmark.blogspot.se theres.b@telia.com @BBrnnmark

×