Social Media για επιχειρήσεις (για αρχάριους!)

974 views

Published on

Μια παρουσίαση "συρραφή" από διάφορες πηγές του slideshare που επικεντρώνεται σε βασικές αρχές του Social Media για επιχειρήσεις για αρχάριους!

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
974
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
16
Actions
Shares
0
Downloads
24
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Social Media για επιχειρήσεις (για αρχάριους!)

 1. 1. Social Mediaγηα επηρεηξήζεηο
 2. 2. Επηζήκσο, ηα social media είλαη έλαο «όρος ομπρέλα ποσπεριλαμβάνει ηις διάθορες δραζηηριόηηηες ποσ ενζωμαηώνοσνηετνολογία, κοινωνική αλληλεπίδραζη αλλά και «δημιοσργία»άρθρων εικόνων, video και ήτοσ» Wikipedia
 3. 3. Social Mediaγηαηί είλαη ζεκαληηθά;
 4. 4. Γηαηί ηα 2/3 ηνπ online ελεξγνύ πιεζπζκνύρξεζηκνπνηεί social media
 5. 5. Γηαηί ε επίζθεςε ζε social sites είλαη ε 4ε πηνδεκνθηιήο online δξαζηεξηόηεηα – πάλσ θαη από ηνδηάβαζκα emails
 6. 6. Γηαηί έρεη λα θάλεη κε ηελ αιιειεπίδξαζεθαη ην δηάινγν
 7. 7. Γηαηί κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα αζηείνποιόγνπο…
 8. 8. Γηαηί έρεη λα θάλεηθαη γηα επαγγεικαηηθνύο! …αιιά κε ηελ αιιειεπίδξαζεθαη ην δηάινγν
 9. 9. Γηα λα δειώζνπκε όηη θάηη καο αξέζεη: • έλα post • έλα comment • έλα site ή κηα ζειίδα ελόο site • ηέινο, γηα λα γίλεηο κέινο ελόο Fan Page!Γηα λα δειώζνπκε όηη έλα post καο αξέζεη ηόζν ώζηε λα ην κνηξαζηώ κε ηνπο θίινποκνπ
 10. 10. +
 11. 11. twitter• Απνηειείηαη από 140 ραξαθηήξεο θεηκέλνπ• Δελ έρεη comment όπσο ην FB αιιά Reply• Έρεη Favorite γηα λα απνζεθεύζνπκε απηό ην tweet γηα κειινληηθή ρξήζε• Δελ έρεη Share θαη Like όπσο ην FB αιιά Retweet
 12. 12. re-tweetΓηα λα δειώζνπκε όηη έλα tweet πνπ δηαβάζακε καο αξέζεη ηόζν ώζηε λα ην κνηξαζηώκε ηνπο Followers κνπ hashtag #Τν ζύκβνιν #, πνπ νλνκάδεηαη hashtag, ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ραξαθηεξίζεη ηηο ιέμεηο-θιεηδηά ή ζέκαηα ζε έλα tweet. Δεκηνπξγήζεθε από ρξήζηεο ηνπ Twitter σο έλαn ηξόπνθαηεγνξηνπνίεζεο ησλ κελπκάησλΚάλνληαο θιηθ ζε κηα hashtagged ιέμε ζε νπνηνδήπνηε tweet ζαο δείρλεη όια ηα άιιαtweets ζε απηή ηελ θαηεγνξία. Π.ρ. #eurovisiongr
 13. 13. Social Mediaζε λνύκεξα…
 14. 14. 24 ώξεο ζε βίληεν αλεβαίλνπλ ζην YouTube θάζε ιεπηό.412,3 ρξόληα ζα έπαηξλε ζε θάπνηνλ γηα λα δεη όια ηα videos
 15. 15. 200.000.000tweets γίλνληαη θάζε εκέξα
 16. 16. 23.000.000.000ιεπηά θαηαλαιώλνληαη ζην Facebook θάζε εκέξα! 71% ησλ ρξεζηώλ επηζηξέθνπλ ζην FB θάζε εκέξα
 17. 17. 25.000.000.000ζε πιηθό (links, θσηνγξαθίεο, άξζξα, θηι)«κνηξάδνληαη» θάζεεβδνκάδα ζην Facebook
 18. 18. Αλ ην Facebookήηαλ ρώξα, ζα ήηαλε 3η ζε πιεζπζκό**(πίζσ από Κίλα & Ιλδία!)
 19. 19. ησλ γπλαηθώλ ειηθίαο 18-35, ξίρλνπλ κηα καηηά1/3 ζην Facebook κε ην πνπ μππλάλε – αθόκα θαη πξηλ πάλε ζην WC
 20. 20. 1 ζηοσς 6γάκνπο, πξαγκαηνπνηνύληαη κεηαμύ ρξεζηώλ ηνπ Facebook!
 21. 21. 350.000.000παγθνζκίσο πάζρνπλ από Σύλδξνκν Εμάξηεζεο ζην Facebook! FAD (Facebook Addiction Disorder)
 22. 22. 93% ησλ social media ρξεζηώλ πηζηεύνπλ όηη κηαεηαηξεία πρέπει λα έρεη παξνπζία ζηα social media. Cone, Business in Social Media Study, September
 23. 23. 93% ησλ social media ρξεζηώλ πηζηεύνπλ όηη κηαεηαηξεία πρέπει λα έρεη παξνπζία ζηα social media.85% ησλ ρξεζηώλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο πηζηεύνπλ όηηκηα εηαηξεία ζα πξέπεη λα αλληλεπιδρά κε ηνπο πειάηεο ηεοκέζσ ησλ social media, θαη όρη λα έρεη κηα απιή παξνπζία εθεί.
 24. 24. • 68% είλαη ζε θάπνην social site• 3.500.000 FB ινγαξηαζκνί • 250 θίινη αλά ρξήζηε• 450.000 Twitter ινγαξηαζκνί• 80% ησλ επηρεηξήζεσλ ζην Facebook
 25. 25. Social Mediaγηαηί είλαη ζεκαληηθήε δηθή κνπ ζπκβνιή;
 26. 26. Όπσο ηα social media έρνπλ κπεη ζηε δσή όισλ καο, έηζη έρνπλ θαηαζηείπιένλ αλαγθαηόηεηα θαη ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ησλ εηαηξεηώλ.Ελώ ν θαζέλαο καο ηα ρξεζηκνπνηεί γηα λα εθδειώζεη ζπλαηζζήκαηα,αξέζθεηεο ή γηα λα πξνβάιεη νηηδήπνηε θεξδίδεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ(ζεηηθό ή αξλεηηθό), ηα πξάγκαηα είλαη δηαθνξεηηθά όζνλ αθνξά ζηηο εηαηξείεο.
 27. 27. Οη εηαηξείεο, κέζα από ηα social media, απνζθνπνύλ ζην λα αλαπηύμνπλ έλαλ ηδηαίηεξνδεζκό κε ηνπο ρξήζηεο/θαηαλαισηέο ,πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξώζνπλ ζηξαηεγηθνύοηνπο ζηόρνπο (δηαθνξεηηθνύο γηα θάζε εηαηξεία), όπσο γηα παξάδεηγκα πσιήζεηο,δεκόζηεο ζρέζεηο, branding, αθόκε θαη εμππεξέηεζε πειαηώλ θαη ελ γέλεη δηαθήκηζε.
 28. 28. Πνηα είλαη ηα οθέλη δεκηνπξγίαο fan base γηα κηα εηαηξεία;• Τν 50% ησλ κηθξώλ επηρεηξήζεσλ δειώλνπλ όηη απέθηεζαλ λένπο πειάηεο κέζα από ηα social media• 64% ησλ ρξεζηώλ ηνπ Twitter δειώλεη όηη είλαη πην πηζαλό λα αγνξάζνπλ από κηα εηαηξεία ηελ νπνία θάλνπλ follow, ελώ ην 51 % ησλ ρξεζηώλ ηνπ Facebook δειώλνπλ επίζεο ην ίδην πξάγκα.• 81% ησλ Facebook fans ιέλε όηη έρνπλ κηα ζπλαηζζεκαηηθή ζύλδεζε κε κηα ζπγθεθξηκέλε κάξθα, κε ην 87% απηώλ λα είλαη ηθαλνπνηεκέλνη, έλαληη ηνπ 49% ησλ non-fans.• Τν 38% δειώλεη όηη επηζπκεί λα γίλεη fan ελόο brand ζην Facebook, αλ δεη όηη έλα κέινο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ είλαη fan, ελώ ην 34% ζα πξάμεη ην ίδην βιέπνληαο απιά θάπνηνλ γλσζηό ηνπ.

×