Szkolny system oceniania

2,185 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,185
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
21
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Szkolny system oceniania

 1. 1. SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LNIANIE ZATWIERDZONY PO ZMIANACH PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ DNIA 12.10.2007r/Uchwała Rady Pedagogicznej nr 9/2007/2008 z dnia 12.10.2007r/ 1
 2. 2. §1 PODSTAWA PRAWNAWprowadza się Szkolny System Oceniania do opracowania któregowykorzystano następujące obowiązujące akty prawne: - Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. Nr 67 z 1996 r., poz. 329 z późniejszymi zmianami)- art.9a do 9d; - Rozporządzenie MENiS z dnia 07 września 2004 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania (Dz. U. Nr z 2004 r.); - Rozporządzenie MEN w sprawie Podstawy Programowej dla I i II etapu edukacyjnego (Dz. U. Nr 14 z 1999 r., poz. 129); - Rozporządzenie MEN z dnia 24 kwietnia 2002r zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów paostwowych i innych druków szkolnych. - Rozporządzenia MEN z dnia 8 września 2006 r zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania §2 CELE OCENIANIA1. Ocenianie to proces gromadzenia informacji, integralna częśd procesu uczenia się i nauczania.2. Oceniamy uczniów, aby: - zdiagnozowad stan osiągnięd; - określid indywidualne potrzeby ucznia, jego uzdolnienia, predyspozycje i trudności; - motywowad uczniów do dalszej pracy; - wspierad rozwój uczniów; - wdrażad do współpracy w grupie, zespole; - wspomagad proces dydaktyczno-wychowawczy; - porównywad osiągnięcia uczniów ze standardami, - dokonywad klasyfikacji (semestralnej i koocoworocznej); - doskonalid organizację i metody pracy dydaktyczno-wychowawczej. 2
 3. 3. §3 ZA CO OCENIAMY I KTO OCENIA 1. Oceniamy: a. z przedmiotów zgodnych ze szkolnym planem nauczania za: a) umiejętności wymagane dla każdego przedmiotu szczegółowo określone w nauczycielskich systemach oceniania; b) wiadomości określone programem i szczegółowo rozpracowane w nauczycielskich systemach oceniania; c) postawy: zaangażowanie, aktywnośd twórcza i wytrwałośd; d) kulturę przekazywania wiadomości; e) efekty pracy szkolnej, samodzielnej, zespołowej; f) efekty pracy domowej; g) za samokształcenie; h) wyniki działao kreujących i odtwarzających. b. z zachowania za:I. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia;II. Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;III. Dbałośd o honor i tradycje szkoły;IV. Dbałośd o piękno mowy ojczystej;V. Dbałośd o bezpieczeostwo i zdrowie własne;VI. Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;VII. Okazywanie szacunku innym osobom. 2. Oceny ucznia dokonują: a) z przedmiotów – nauczyciel przedmiotu; b) z zachowania – wychowawcy klas; po: - samoocenie ucznia; - opinii wystawionej przez klasę; - opinii członków rady pedagogicznej. 3. System oceniania dotyczy uczniów szkoły. 4. Oceny za niektóre zadania (określone w przedmiotowym systemie oceniania) może dokonywad zespół klasowy. 3
 4. 4. §4 HIERARCHIA WARTOŚCI OCENIANIA 1. Oceniamy wg następującej hierarchii wartości: a) stosowanie wiedzy w typowych sytuacjach; b) stosowanie wiedzy w nowych sytuacjach; c) umiejętnośd interpretacji, uzasadniania; d) umiejętnośd pracy samodzielnej; e) znajomośd faktów i pojęd; f) umiejętnośd pracy w grupie; g) wytrwałośd; h) umiejętnośd samooceny; i) postawę; j) stosowanie języka przedmiotu; k) tempo przyswajania wiedzy; l) niezależnośd. §51. Formy oceny: - ustna; - wyrażona cyfrą; - nagrody i kary; - samoocena; - ocena grupowa.2. Narzędzia oceny: a) wypowiedzi pisemne: - kartkówka; - sprawdzian; - test; - praca klasowa; - praca domowa; b) wypowiedzi ustne; c) recytacja; d) dwiczenia praktyczne; e) działalnośd techniczna i plastyczna, muzyczna, ruchowa; 4
 5. 5. f) czytanie lektur; g) wytwory własnej pracy; h) po każdym etapie sprawdzian opanowania umiejętności określonych w standardach wymagao ustalonych odrębnymi przepisami.3. Cechy oceny 3.1. Ocena bieżąca (cząstkowa): - akcentuje pozytywy (oceniamy to, co uczeo umie); - uwzględnia poziomy wymagao; - uwzględnia indywidualne możliwości ucznia; - jest jawna, sprawiedliwa, obiektywna, uzasadniona, motywująca, cykliczna. 3.2. Ocena okresowa: - diagnostyczna; - podsumowująca. 3.3. Ocena klasyfikacyjna śródroczna -klasyfikacja; -promocja4. Postad oceny 1.Oceny cząstkowe:  Skala stopniowania od 1 do 6 Cyfrowo Słownie Skrót 6 celujący cel 5 bardzo dobry bdb 4 dobry db 3 dostateczny dst 2 dopuszczający dop 1 niedostateczny ndstdopuszcza się wstawianie plusów i minusów,  Ocena słowna i opisowa,  Ocena klasyfikacyjna koocoworoczna.  Przy ocenianiu z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki należy w szczególności brad pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęd. 5
 6. 6.  Skala procentowa odpowiadająca poszczególnym stopniom - dla zakresu materiału podzielonego na poziom podstawowy i ponadpodstawowy, Poziom podstawowy Poziom ponadpodstawowy 50% 75% dopuszczająca dostateczna 50% dobra 75% bardzo dobra- min 50% z wymagao podstawowych – dopuszczająca,- min 75% z wymagao podstawowych – dostateczna,- zaliczony poziom podstawowy i min50% z wymagao ponadpodstawowych – dobra,- zaliczony poziom podstawowy i min 75% z wymagao ponadpodstawowych – bardzo dobra.Po wykonaniu zadao ze wszystkich poziomów możliwe otrzymanie ocenycelującej po wykonaniu zadania dodatkowego z zakresu wykraczającego. 2. Oceny semestralne i koocoworoczne: ● skala stopniowa od 1 do 6 bez plusów i minusów.Cyfrowo Słownie Skrót 6 celujący cel 5 bardzo dobry bdb 4 dobry db 3 dostateczny dst 2 dopuszczający dop 1 niedostateczny ndst 6
 7. 7. 3. Oceny cząstkowe wyraża się cyframi. 4. Oceny z prac pisemnych wpisywane są czerwonym kolorem i nie mogą stanowid więcej niż 50 % ocen wystawionych w semestrze. 5. W dokumentacji przebiegu nauczania dopuszcza się stosowanie skrótów ocen z zastrzeżeniem ocen klasyfikacyjnych koocoworocznych, które należy wpisywad pełnymi nazwami. §6 ZASADY OPRACOWANIA WYMAGAO EDUKACYJNYCH ORAZ KRYTERIA OCENIANIA1. Wymagania edukacyjne są to zamierzone osiągnięcia i kompetencje uczniówna poszczególnych etapach kształcenia w zakresie wiadomości, umiejętności ipostaw uczniów. Określają, co uczeo powinien wiedzied, rozumied i umied pozakooczeniu procesu nauczania.Obowiązkiem każdego nauczyciela jest ustalenie wymagao na poszczególnestopnie szkolne, wynikające z realizowanego przez niego programu nauczania ipoinformowania o nich uczniów na początku roku szkolnego.2. Wymagania edukacyjne opracowują nauczyciele na bazie obowiązującychpodstaw programowych i realizowanych programów nauczania dlaposzczególnych zajęd edukacyjnych i dla danego etapu kształcenia.3. W szkole przyjmuje się następujący sposób klasyfikacji treści nauczania naposzczególne poziomy:Poziom Kategoria Stopieo wymagaoI. Wiadomości Zapamiętywanie wiadomości Wymagania konieczne (K) (A) Zrozumienie wiadomości (B) Wymagania podstawowe (P)II. Umiejętności Stosowanie wiadomości w Wymagania rozszerzające sytuacjach typowych (C) (R) Stosowanie wiadomości w Wymagania dopełniające (D) sytuacjach problemowych (D) 7
 8. 8. 4. Treści wykraczające poza wymagania programowe stanowią odrębną kategorię, są to wymagania wykraczające (W)Wymagania Ocena Elementy treści Ogólne kryteria stopni (na podst. Uwagi nauczania Zarz. MENiS Niezbędne w uczeniu się Uczeo ma braki w opanowaniu danego przedmiotu podstaw programowych, które nie (dziedziny edukacji); przekreślają możliwości uzyskania dopuszczająca Potrzebne w życiu. podstawowej wiedzy z danego Najważniejsze w uczeniu przedmiotu w ciągu dalszej nauki; się danego przedmiotu Uczeo rozwiązuje (wykonuje (dziedziny edukacji), typowe zadania teoretyczne i łatwe dla ucznia nawet praktyczne o niewielkim stopniuPodstawowe mało zdolnego; o trudności. p niewielkim stopniu złożoności, a więc Warstwa ta nie przystępne. powinna przekraczad 30% treści całego programu tj. główne Często powtarzające się cele i najważniejsze w programie nauczania Uczeo opanował wiadomości i elementy podstaw dostateczna dające się wykorzystad w umiejętności określone podstawą programowych. sytuacjach szkolnych i programową w danym etapie pozaszkolnych; nauki. (klasie) Określone programem Uczeo rozwiązuje (wykonuje) nauczania na poziomie typowe zadania teoretyczne lub 8
 9. 9. nie przekraczającym praktyczne o średnim stopniu wymagao zawartych w trudności. podstawach programowych; głównie proste, uniwersalne treści w niniejszym zakresie umiejętności.. Istotne w strukturze przedmiotu (dziedziny); bardziej złożone , mniej przystępne aniżeli elementy treści zaliczone Uczeo nie opanował w pełni do wymagao wiadomości określonych podstawowych; programem w danym etapie przydatne, ale nie (klasie), ale opanował je na dobra niezbędne w poziomie przekraczającym opanowaniu treści z wymagania zawarte w podstawie danego przedmiotu i programowej; innych przedmiotów Uczeo poprawnie stosuje szkolnych; o zakresie wiadomości ,rozwiązuje Ponad- przekraczającym (wykonuje) samodzielnie typowepodstawowe wymagania zawarte zadania teoretyczne lub Pogłębienie i pp podstawach praktyczne. poszerzenie wymagao programowych; podstawowych, a i wymagające opanowanie jest umiejętności stosowania uzależnione od 9
 10. 10. wiadomości w sytuacjach opanowania podstaw typowych wg wzorów programowych. (przykładów) znanych z lekcji, z podręcznika Złożone ,trudne, ważne Uczeo opanował pełny zakres do opanowania wiedzy i umiejętności określonych wymagające korzystania programem nauczania w danym z różnych źródeł; etapie(klasie), Uczeo sprawniebardzo dobra Umożliwiające posługuje się zdobytymi rozwiązywanie wiadomościami, samodzielnie problemów pośrednio rozwiązuje problemy teoretyczne i użyteczne w życiu praktyczne ujęte programem szkolnym pełne nauczania, potrafi zastosowad opanowanie treści wiedzę do rozwiązywania trudnych programu nauczania. problemów w nowych sytuacjach. 10
 11. 11. Uczeo posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program Znacznie wykraczające nauczania danego etapu (klasy)Wykraczające celująca poza program nauczania; samodzielnie i twórczo rozwija W stanowiące efekt własne uzdolnienia. Uczeo biegle Mogą wykraczad poza samodzielnej pracy posługuje się zdobytymi opublikowany program ucznia wiadomościami w rozwiązywaniu nauczania. problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania dla danego etapu (klasy) oraz wykraczające poza ten program, proponuje rozwiązania nietypowe lub uczeo osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, kwalifikuje się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia. 11
 12. 12. §7 KALENDARZ CZĘSTOTLIWOŚCI OCENIANIA1. Częstotliwośd oceniania – zależy od specyfiki przedmiotu i liczby godzin.2. Kiedy oceniamy: a) na bieżąco: - odpowiedzi ustne – w miarę możliwości 1 raz w ciągu semestru; nauczyciel ma prawo stosowania kartkówki zamiast ustnej formy odpowiedzi i może jej nie zapowiadad. - kartkówki – niezapowiedziana, zbiorowa, pisemna odpowiedź ucznia, zakres – 3 ostatnie tematy, nie więcej jak 4 w miesiącu, termin oddania – do następnej lekcji; b) wytwory własnej pracy – po wykonaniu (ilośd zależy od przedmiotu), c) za przeczytaną lekturę – zgodnie z programem j. polskiego i po sprawdzeniu faktu przeczytania przez nauczyciela; d) dwiczenia praktyczne – za wykonanie dwiczenia – częstotliwośd i kryteria określone w przedmiotowych systemach oceniania; e) recytacja z j. polskiego – 2 utwory w semestrze; f) prace domowe: - j. polski - 2 formy wypowiedzi, - 2 dwiczenia gramatyczne, - 1 dwiczenie ortograficzne, - 2 dyktanda; - matematyka - minimum 1 w ciągu semestru, - 1 praca twórcza w ciągu semestru; - pozostałe przedmioty - minimum 1 samodzielna praca twórcza w ciągu semestru; g) po zakooczeniu działu programowego: - sprawdzian, test – zbiorowa, pisemna odpowiedź uczniów zapowiedziana z tygodniowym wyprzedzeniem. Zakres – ostatnio realizowany dział materiału, termin oddania - – w ciągu jednego tygodnia, ilośd – dwa w ciągu tygodnia, jeden dziennie; - praca klasowa – zbiorowa, pisemna odpowiedź uczniów zapowiedziana na początku każdego semestru z dwutygodniową tolerancją, dodatkowo na dwa tygodnie przed pracą. Zakres – ustalony przez nauczyciela przedmiotu, mogący obejmowad 12
 13. 13. większą partię materiału, termin oddania – w ciągu dwóch tygodni. Istnieje możliwośd poprawy jednej pracy w semestrze. Ilośd – jedna w tygodniu; h) na koniec semestru i roku szkolnego – oceny semestralne i koocoworoczne; i) po zakooczeniu etapu edukacyjnego: sprawdzian kompetencji, ocena zewnętrzna. §8 PRZEKAZ INFORMACJI O OCENIE1.Jawnośd ocen a. nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięd edukacyjnych uczniów i kryteriach ocen b. uczniowie są informowani na pierwszej lekcji organizacyjnej przez nauczyciela przedmiotu; c. wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania; d. oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów); e. rodzice (prawni opiekunowie) mogą uzyskad informację bezpośrednio u nauczyciela przedmiotu; f. wymagania edukacyjne dla poszczególnych przedmiotów i klas są dostępne w sekretariacie szkolnym oraz gabinetach przedmiotowych; g. na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ja uzasadnid; h. sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczeo i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli.2. Informujemy ucznia o każdej ocenie podając uzasadnienie.3. Informujemy rodzica przez przekazywanie na bieżąco wykazu ocenwyrażonych stopniem w dzienniczku ucznia lub zeszycie przedmiotowym.4. Informujemy co najmniej trzy razy w roku na spotkaniu z rodzicami -wywiadówki.5. W każdą pierwszą środę miesiąca – w ramach drzwi otwartych: 13
 14. 14. - rodzice mają możliwośd zapoznania się z ocenami i porozmawiad znauczycielami przedmiotów.6. Na tydzieo przed koocoworoczną i semestralną klasyfikacją nauczycieleposzczególnych przedmiotów i wychowawcy klas są zobowiązani poinformowaducznia – w formie ustnej – o przewidywanych dla niego stopniach rocznych,semestralnych.7.O przewidywanym dla ucznia semestralnym i rocznym stopniuniedostatecznym należy poinformowad ucznia i jego rodziców – w formiepisemnej, listem poleconym - na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniemrady pedagogicznej. §9 WARUNKI POPRAWY I ODWOŁYWANIA SIĘ OD OCENY1.Dopuszcza się jednorazową poprawę ocen w semestrze (poza bdb na celującą) mających istotny wpływ na ocenę klasyfikacyjną (np. prace klasowe,sprawdziany, testy kooczące dział albo obejmujące większą partię materiału) wciągu 7 dni od otrzymania oceny.2. Nieobecnośd na pracy klasowej obliguje ucznia do zaliczenia jej w ciągu 7 dniod powrotu do szkoły.3. Wystawiona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna na koniecroku szkolnego (semestr) może byd zmieniona tylko w wyniku egzaminupoprawkowego.4. Uczeo, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenęniedostateczną z jednych obowiązkowych zajęd edukacyjnych, może zdawadegzamin poprawkowy.5. W wyjątkowych przypadkach, kiedy uczeo otrzymał dwie ocenyniedostateczne, a jego zaległości wynikają z długotrwałej choroby bądź innejusprawiedliwionej nieobecności w szkole, rada pedagogiczna może wyrazidzgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęd edukacyjnych.6. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnimtygodniu ferii letnich. 14
 15. 15. 7. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiemegzaminu z plastyki, muzyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z którychegzamin ma formę dwiczeo praktycznych.8. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektoraszkoły. W skład komisji wchodzą : a. dyrektor szkoły – jako przewodniczący, b. nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący, c. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – -jako członek komisji.9. Nauczyciel, o którym mowa w pkt.8 ppkt. b, może byd zwolniony z udziału wpracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionychprzypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje osobęegzaminującą - innego nauczyciela prowadzącego takie same lub pokrewnezajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innejszkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.10. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokółzawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynikegzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się praceucznia i zwięzłą informacje o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.11. Uczeo, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminupoprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpid do niego wdodatkowym terminie określonym przez dyrektora, nie później niż do koocawrześnia.12. Uczeo, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji ipowtarza klasę.13. Uczeo lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosid zastrzeżenia dodyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjnaustalona w wyniku egzaminu poprawkowego została niezgodnie z przepisamiprawa dotyczącego trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą byd zgłoszonew terminie 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.14.W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjnaustalona w wyniku egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z 15
 16. 16. przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkołypowołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętnościucznia w formie pisemnej i ustnej i ustala ponownie ocenę.15.Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust.14, uzgadnia się z uczniem i jegorodzicami (prawnymi opiekunami).16.W skład komisji wchodzą:a)dyrektor szkoły jako przewodniczący;b)nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;c)dwóch nauczycieli z danej szkoły lub innej szkoły tego samego typu,prowadzących takie same zajęcia edukacyjne;17. Nauczyciel, o którym mowa w ust.16 lit.b, może byd zwolniony z udziału wpracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionychprzypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczycielaprowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczycielazatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tejszkoły.18. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajędedukacyjnych nie może byd niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocenaustalona przez komisję jest ostateczna.19. Z prac komisji przeprowadza się protokół zawierający w szczególności:a)skład komisji;b)termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 9 pkt 1;c)zadania (pytania) sprawdzające;d)wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.20. Do protokołu, o którym mowa w ust.19 , dołącza się pisemne prace ucznia izwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.21. Uczeo, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu,o którym mowa w ust.14. w wyznaczonym terminie, może do niego przystąpidw dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 16
 17. 17. § 10 ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA 1. Wychowawca na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów nagodzinie wychowawczej, i rodziców na zebraniu rodziców, o zasadach ustalaniaoceny zachowania a w szczególności o warunkach i sposobie oraz kryteriachoceniania zachowania , warunkach i trybie uzyskania wyższej niżprzewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkachustalania uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.Kryteria ocen zachowania powinny byd ponadto umieszczone w każdej sali.2.Ocena zachowania wyraża opinię szkoły o spełnieniu przez uczniaobowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, aktywności społecznej.3.Ocena zachowania powinna uwzględniad w szczególności: a) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym b) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.4.Ocena klasyfikacyjna zachowanie nie może mied wpływu na : a) oceny klasyfikacyjne z zajęd edukacyjnych; b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukooczenie szkoły .z zastrzeżeniem ust.4a i 4b4a.Rada pedagogiczna może podjąd uchwałę o niepromowaniu do klasyprogramowo wyższej lub nieukooczeniu szkoły przez ucznia , któremu wdanej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną ocenę klasyfikacyjnązachowania.4b.Uczeo ,któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono nagannąroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania , nie otrzymuje promocji do klasyprogramowo wyższej , a uczeo klasy programowo najwyższej w danym typieszkoły nie kooczy szkoły.5.Wejście w konflikt z prawem (włamania, pobicia, kradzieże, włóczęgostwo,itp.,) powoduje obniżenie oceny zachowania.6.Wszystkie uwagi dotyczące zachowania uczniów należy kierowad dowychowawcy przed ustaleniem oceny.6.Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy na godzinie wychowawczej , niepóźniej niż na 10 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznejuwzględniając:  samoocenę ucznia;  własne obserwacje;  ocenę zespołu klasowego w ustalonym zakresie – arkusz punktów  opinię nauczycieli , pracowników szkoły w ustalonym zakresie –arkusz punktów; 17
 18. 18.  uwagi odnotowane w zeszytach uwag, dzienniku  frekwencję.6a.Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u któregostwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnid wpływstwierdzonych zaburzeo lub odchyleo na jego zachowanie na podstawieorzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnegonauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tympublicznej poradni specjalistycznej.7.Obowiązkiem wychowawcy jest informowanie na spotkaniach z rodzicamioraz na ich prośbę o postawie ucznia na terenie szkoły wg kryteriówokreślonych w „Regulaminie ustalania ocen zachowania”.8.Na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznejwychowawca jest obowiązany poinformowad pisemnie ( informacja oproponowanych ocenach dla ucznia) rodziców o funkcjonowaniu ucznia wśrodowisku szkolnym i respektowaniu przez niego zasad współżyciaspołecznego, ogólnie przyjętych norm etycznych wyrażonych przewidywanaocena zachowania.Fakt przyjęcia do wiadomości oceny rodzic potwierdza podpisem, awychowawca go parafuje, a dokument przechowuje w dokumentacjiwychowawcy klasowego.9.Od oceny wystawionej niezgodnie z przepisami prawa, uczniowi lub jegorodzicowi przysługuje odwołanie, zgodnie z procedurą opisaną w § 10.10.Uczeo lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą wnioskowad o ponowneustalenie proponowanej oceny zachowania.11.Wniosek uczeo lub jego rodzice (prawni opiekunowie) składają do dyrektoranajpóźniej na 3 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej..Wniosek musi zawierad przyczynę nieakceptowania proponowanej oceny.12.Wniosek rozpatruje komisja w składzie: a. dyrektor szkoły – przewodniczący; b. wychowawca; c. dwóch nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne w danej klasie; d. pedagog; e. przedstawiciel samorządu uczniowskiego danej klasy; f. przedstawiciel rady rodziców danej klasy.13.Ustalona przez komisję ocena nie może byd niższa od wcześniejproponowanej.14.Komisja zaznajamia się szczegółowo z uzasadnieniem proponowanej ocenyprzez wychowawcę, i analizuje zachowanie ucznia zgodnie z kryteriami.15.Ocena ustalana jest w wyniku glosowania. 18
 19. 19. 16.Ustalona przez komisję ocena jest ostateczna.17.Z prac komisji sporządza się protokół, który musi zawierad:-skład komisji;-termin posiedzenia komisji;-wynik głosowania;-ustaloną ocenę wraz z uzasadnieniem.Protokół przechowuje się w dokumentacji szkoły.18.Ocenę zachowania śródroczna i koocoworoczną, począwszy od klasy IVustala się według następującej skali:wzorowe – wzbardzo dobre – bdbdobre – dbpoprawne – popnieodpowiednie – ndpnaganne - nag19.Kryteria przy ustalaniu ocen zachowania:a. Ocenę wzorowa z zachowania otrzymuje uczeo, który: 1. Wzorowo wypełnia wszystkie postanowienia regulaminu szkolnego, jest pozytywnym wzorem do naśladowania dla innych uczniów w szkole. 2. Jest uczciwy – nie ściąga na sprawdzianach , przedstawia prace wykonane tylko samodzielnie. 3. Na tle klasy szczególnie wyróżnia się kulturą osobista wobec wszystkich osób dorosłych i uczniów. 4. W klasowym zeszycie obserwacji , w ogóle nie ma wpisów o negatywnym zachowaniu . 5. Wykazuje inicjatywę w podejmowaniu pracy na rzecz klasy, szkoły i środowiska. 6. Nosi stroje i ubiory zgodnie z normami obyczajowymi i przepisami Regulaminu Szkoły. 7. Godnie reprezentuje klasę lub szkołę na zewnątrz w konkursach, zawodach. 8. Osiąga maksymalne wyniki w nauce, na miarę swoich możliwości. 9. Dba o kulturę słowa i reaguje na przejawy agresji słownej. 10.Zachowuje się zgodnie z ogólnie przyjętymi normami dbając o siebie i innych. 11.Systematycznie uczęszcza do szkoły i dostarcza usprawiedliwienia wszystkich nieobecności w terminie 2 tygodni, nigdy nie spóźnia się na 19
 20. 20. swoje pierwsze zajęcia danego dnia, a tym bardziej na kolejne godziny lekcyjne. 12.Szanuje mienie szkolne, społeczne oraz własnośd kolegów. 13.Nie ulega nałogom palenia papierosów, picia alkoholu, używania środków odurzających i szkodliwych dla zdrowia. b. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeo , który: 1. Jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu obowiązków. 2. Przestrzega Regulaminu Szkolnego 3. Chętnie bierze udział w pracach na rzecz klasy , szkoły i środowiska, dokładnie wywiązuje się z zadao powierzonych mu zadao przez nauczyciela. 4. Systematycznie uczęszcza do szkoły i wszystkie nieobecności usprawiedliwia w terminie 2 tygodni , w semestrze ma nie więcej niż 3 spóźnienia na pierwszą godzinę lekcyjną w danym dniu, nie spóźnia się na kolejne godziny. 5. Poszerza swoją wiedzę w kołach zainteresowao. 6. Dba o kulturę słowa , nie przeszkadza w prowadzeniu zajęd , nie popada w konflikty z kolegami i osobami starszymi, w klasowym zeszycie obserwacji ma nie więcej niż 3 pisemne uwagi dotyczące zachowania nacechowane niska szkodliwością dla innych i siebie i są to uwagi nie powtarzające się. 7. Jest prawdomówny, nie oszukuje pracowników szkoły i kolegów. 8. Bezwzględnie szanuje własnośd szkolną i kolegów, dba o porządek otoczenia. 9. Na tle klasy szczególnie wyróżnia się kultura osobistą wobec wszystkich osób. 10.Nie ulega nałogom.c. Ocenę dobrą otrzymuje uczeo , który: 1. Przestrzega regulaminu i pracuje na miarę swoich możliwości. 2. Systematycznie uczęszcza na zajęcia, bierze w nich aktywny udział , w semestrze ma nie więcej niż 3 nieusprawiedliwione godziny i nie więcej niż 5 spóźnieo na pierwszą godzinę, nie spóźnia się na godziny kolejne. 3. Chętnie podejmuje zaproponowane mu prace na rzecz klasy i szkoły. 4. Szanuje mienie szkolne, społeczne i kolegów, nie zanieczyszcza otoczenia.. 20
 21. 21. 5. Nie uczestniczy w kłótniach i bójkach, szczególnie z młodszymi i słabszymi. 6. Zachowuje się kulturalnie, w ciągu semestru otrzymał nie więcej niż 5 pisemnych uwag o niewłaściwym zachowaniu ,jego zachowanie nie przeszkadza w pracy nauczycielom , kolegom i innym pracownikom szkoły, zwracane mu uwagi odnoszą pozytywny skutek. 7. Używa kulturalnego języka, jest koleżeoski i życzliwy dla innych kolegów. 8. Nie ulega nałogom.d. Ocenę poprawną otrzymuje uczeo , który: 1. Nie pracuje na miarę swoich możliwości, ale podejmuje starania o poprawę swoich wyników w nauce. 2. Pamięta o kulturze słowa i formach grzecznościowych. 3. Nie znęca się fizycznie i psychicznie nad słabszymi. 4. Poprawnie wywiązuje się z obowiązków zgodnie z regulaminem szkoły. 5. Uczestniczył w kłótniach i bójkach. 6. W przypadku niszczenia własności szkolnej lub prywatnej dokonał naprawy lub w inny sposób zrekompensował szkodę. 7. nieregularnie usprawiedliwia nieobecności, w semestrze opuścił bez usprawiedliwienia nie więcej niż 5 godzin i spóźnił się nie więcej niż 9 razy. 8. W ciągu semestru otrzymał nie więcej niż 9 uwag pisemnych o niewłaściwym zachowaniu, są to uwagi powtarzające się ale o niewielkiej szkodliwości. 9. Wykazuje chęd współpracy z wychowawcą, pozytywnie reaguje na uwagi pracowników szkoły. 10.Raz w semestrze zdarzyło się , że uczeo palił papierosy na terenie szkoły i sytuacja taka się nie powtórzyła.e. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeo , który: 1. Wielokrotnie dopuszczał się łamania postanowieo regulaminu szkolnego. 2. Stosuje przemoc fizyczna i psychiczną. 3. Jest nieuczciwy w stosunku do dzieci i dorosłych np. wyłudza pieniądze, podrabia podpisy. 4. Samowolnie opuszcza teren szkoły lub oddala się od grupy. 5. Ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla samego siebie – przynosi niebezpieczne przedmioty. 21
 22. 22. 6. Wykazuje brak kultury – jest arogancki, agresywny i wulgarny w stosunku do nauczycieli, personelu szkoły lub kolegów. 7. W ciągu semestru otrzymał nie więcej niż 15 uwag o niewłaściwym zachowaniu, są to uwagi powtarzające się , świadczące o wielokrotnym i świadomym łamaniu norm zachowania. 8. W semestrze opuścił bez usprawiedliwienia nie więcej niż 25 godzin, często spóźnia się, zwłaszcza na kolejne godziny lekcyjne w ciągu dnia. 9. Nie robi nic pozytywnego na rzecz klasy i szkoły. 10.Niszczy mienie klasy , szkoły ,kolegów. 11.Często jest nieprzygotowany do lekcji, nie bierze w niej aktywnego udziału, często utrudnia jej prowadzenie. 12.Kilkakrotnie (2-4 razy) stwierdzono , że uczeo palił papierosy.f. Ocenę naganną otrzymuje uczeo , który: 1. Ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla siebie i innych. 2. Notorycznie przeszkadza w prowadzeniu lekcji. 3. Bierze udział w bójkach i kradzieżach. 4. Używa wulgarnych słów , kłamie. 5. Znęca się psychicznie i fizycznie nad słabszymi, stosuje szantaż , wyłudzanie, zastraszanie. 6. Wielokrotnie spóźnia się na zajęcia, w semestrze opuścił bez usprawiedliwienia więcej niż 25 godzin. 7. Niszczy mienie klasy , szkoły, kolegów. 8. Jest arogancko, niekulturalny w stosunku do innych osób. 9. Ulega nałogom wywierając negatywny wpływ na rówieśników. 10.Działa w nieformalnych grupach. 11.Pozostaje pod dozorem kuratora lub Policji. 12.Nie wykazuje poprawy mimo podejmowanych przez szkołę środków zaradczych. 13.Uczeo często pali papierosy w szkole lub w czasie zajęd poza nią (np.,na wycieczce szkolnej, pije alkohol lub przyjmuje narkotyki.20.SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY Z ZACHOWANIA1.Zachowanie ucznia ocenia się w 7 kategoriach opisowych oznaczonychcyframi rzymskimi. Każde kryterium zawiera od 1 do 3 kryteriów szczegółowychw zakresie których należy oceniad ucznia. 22
 23. 23. 2.Za każde kryterium szczegółowe uczeo może uzyskad od 0 do 5 pkt. Sumapunktów zamieniana jest na ocenę zgodnie z tabelą: Łączna liczba punktów Ocena całościowa 70-61 wzorowa 60-51 bardzo dobra 50-41 dobra 40-31 poprawna 30-21 nieodpowiednia 20-0 naganna3.Przy ocenie zachowania ucznia bierze się pod uwagę:I. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia1.Stsunek do obowiązków szkolnych – przygotowanie do lekcji , aktywneuczestnictwo w procesie lekcyjnym; w zależności od swoich możliwości i wkładupracy uczeo uzyskuje od 0-5 pkt , które wystawiają nauczyciele uczący w danejklasie na liście przygotowanej przez wychowawcę. Wynikiem jest średniawszystkich punktów wystawionych przez nauczycieli danemu uczniowi.Wychowawca wpisuje wynik do protokołu zbiorczego.2.Frekwencja – od 0-5 pkt Punkty wystawia wychowawca zgodnie z kryteriamina poszczególne oceny i wpisuje do protokołu.3.Rozwój własnych zainteresowao i uzdolnieo – uczestnictwo w zajęciachszkolnych lub pozaszkolnych, kół zainteresowao albo w innej formie rozwijanieswoich możliwości, prowadzenie samokształcenia w wybranym kierunku, copozwala na osiąganie określonego poziomu wiedzy w zakresie niektórychprzedmiotów objętych programem szkolmy, osiągnięcia artystyczne, sportowelub w innych dziedzinach wiedzy: 1 forma – 1 pkt , 2 formy - 2 pkt, 3 formy – 3pkt , 4 formy – 4 pkt , 5 form i więcej – 5 pkt . Punkty wystawia wychowawca iwpisuje do protokołu.II. Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej1.Sumiennośd , poczucie odpowiedzialności - dotrzymywanie ustalonychterminów(zwrot książek do biblioteki, sprawdzianów, dostarczanieusprawiedliwieo), rzetelne wywiązywanie się z powierzonych prac i zadao,stosowanie się do wewnętrznych zarządzeo np. noszenia strojugimnastycznego, wychodzenia na boisko itp. – od 0-5 pkt , punkty wystawiawychowawca na podstawie wpisów do zeszytu uwag. 23
 24. 24. 2.Posznowanie mienia własnego, szkolnego, społecznego oraz własnościkolegów – niszczenie mienia szkolnego, klasy, kolegów, troska o książki własne iwypożyczone z biblioteki, zeszyty, przybory szkolne, dbałośd o przyrodę,przywłaszczenia mienia , udowodnione niszczenia mienia społecznego – od 0-5pkt punkty wystawia wychowawca na podstawie wpisów do zeszytu uwag iwpisuje do protokołu.III. Dbałośd o honor i tradycje szkoły1.Udział w życiu klasy i szkoły , reprezentowanie szkoły na zewnątrz –aktywnośd społeczna na rzecz zespołu klasowego i osiągnięcia na forum klasy iszkoły, reprezentowanie szkoły w różnorodnych konkursach, prezentacjach,olimpiadach. Pomoc kolegom w nauce. Itp. – od 0-5 pkt punkty wystawiawychowa ca i wpisuje do protokołu.2.Przestrzeganie norm obyczajowych i Regulaminu szkoły w zakresie stroju iubioru.- noszenie jednolitego stroju zgodnie ze statutem szkoły dbałośd o swójschludny wygląd, ubiór stosowny do uroczystości szkolnych , przestrzeganiezasad higieny – od 0-5 pkt punkty wystawia wychowawca i wpisuje doprotokołu.IV. Dbałośd o piękno mowy ojczystej1.Dbalośd o kulturę słowa i reagowanie na przejawy agresji słownej. – od 0-5pkt wystawia wychowawca na podstawie wpisów do zeszytu uwag i wpisuje doprotokołu.V. Dbałośd o bezpieczeostwo i zdrowie własne1.Przestrzeganie zasad bezpieczeostwa – reagowanie na występującezagrożenia, powodowanie zagrożenia bezpieczeostwa własnego lub innychosób, reagowanie na uwagi- od 0-5 pkt wystawia wychowawca na podstawiewpisów w zeszycie uwag i wpisuje do protokołu.2.Postawa wobec nałogów i uzależnieo – od 0 –5 pkt zgodnie z kryteriamiocen, wystawia wychowawca i wpisuje do protokołu.VI. Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią1.Przestrzeganie norm zachowania się na lekcji – od 0-5 pkt , które wystawiająnauczyciele uczący w danej klasie na liście przygotowanej przez wychowawcę.Wynikiem jest średnia wszystkich punktów wystawionych przez nauczycielidanemu uczniowi. Wychowawca wpisuje wynik do protokołu zbiorczego.2.Przestrzeganie norm zachowania się na przerwie i po szkole.- od 0-5 pkt ,(5pkt- brak uwag, 4 pkt –od 1-2 uwag, 3 pkt – od 3-4 uwag, 2 pkt –od 5-7 uwag,1 pkt – od 8-10 uwag, 0 pkt- powyżej 10 uwag),które wystawia wychowawca napodstawie wpisów do zeszytów uwag i wpisuje do protokołu. 24
 25. 25. VII. Okazywanie szacunku innym osobom1.Kultura osobista wobec kolegów – od 0-5 pkt, które koledzy z danej klasy naliście przygotowanej przez wychowawcę. Wynikiem jest średnia wszystkichpunktów wystawionych przez kolegów z klasy danemu uczniowi. Wychowawcawpisuje wynik do protokołu zbiorczego.2.Kultura osobista wobec pracowników szkoły i innych osób dorosłych – od 0-5 pkt , które wystawiają nauczyciele uczący w danej klasie na liścieprzygotowanej przez wychowawcę. Wynikiem jest średnia wszystkich punktówwystawionych przez nauczycieli danemu uczniowi. Wychowawca wpisuje wynikdo protokołu zbiorczego.4.W przypadku, gdy uczeo popełni co najmniej jeden z poniżej wymienionychczynów: 1. kradzieże i udział w kradzieży; 2. picie i posiadanie alkoholu; 3. posiadanie, handel i zażywanie środków odurzających (narkotyki, detergenty, klej itp.) 4. stwarzanie sytuacji niebezpiecznych dla zdrowia lub życia innego człowieka; 5. posiadanie i używanie środków pirotechnicznych, broni; 6. drastyczne naruszenie godności drugiego człowieka; 7. celowe niszczenie mienia społecznego. Wychowawcy klas, po analizie i w porozumieniu z radą pedagogiczna, decyduje o ocenie dla danego ucznia, pomijając kryterium punktowe. O takim trybie wystawiania oceny z zachowania, wychowawca informuje ucznia i jego rodziców na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. § 11 ZASADY KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ I KOOCOWOROCZNEJ1.Rok szkolny dzieli się na dwa semestry.2. Klasyfikowanie śródroczne ustala się w styczniu każdego roku szkolnego, natydzieo przed rozpoczęciem ferii zimowych.3. Na 10 dni przed klasyfikacją okresową należy zaprzestad przeprowadzania prac klasowych. 25
 26. 26. 4.Podczas ustalania oceny klasyfikacyjnej koocowej należy uwzględnidosiągnięcia i umiejętności ucznia z poprzedniego semestru.5.Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęciaedukacyjne. Nauczyciele i wychowawcy przedstawiają oceny na klasyfikacyjnymposiedzeniu Rady Pedagogicznej.6.Najpóźniej na 7 dni przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnymzebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzącyposzczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązanipoinformowad ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) oprzewidywanych dla niego rocznych (semestralnych) ocenach klasyfikacyjnych zzajęd edukacyjnych i przewidywanej rocznej (semestralnej) ocenieklasyfikacyjnej zachowania. Informację tę przekazują :1)uczniom-nauczyciel przedmiotu przekazuje informacje o ocenie z realizowanego przezniego w danej klasie zajęcia edukacyjnego- potwierdza to wpis przy temacielekcji na , której tego dokonał o następującej treści: „Poinformowano uczniówo przewidywanych dla nich ocenach z przedmiotu.”-wychowawca o przewidywanej ocenie zachowania – potwierdza to wpis przytemacie godziny wychowawczej , na której tego dokonał o następującej treści:„Poinformowano uczniów o przewidywanych dla nich ocenach z zachowania”.2)rodzicom-wychowawca o przewidywanych ocenach z poszczególnych zajęd edukacyjnychi ocenie zachowania, na piśmie poprzez przekazanie uczniowi wykazuprzewidywanych ocen z poszczególnych zajęd edukacyjnych i przewidywanejocenie zachowania. Uczeo ma obowiązek przekazad wykaz rodzicom. Rodzicesą zobowiązani zapoznad się z przewidywanymi dla jego dziecka ocenami ,copotwierdzają podpisem pod wykazem. Następnego dnia po otrzymaniu wykazu,rodzic oddaje przez dziecko podpisany wykaz przewidywanych ocenwychowawcy. Wychowawca fakt przekazania wykazów odnotowuje wdzienniku lekcyjnym- przy temacie lekcji, na której tego dokonał wpisem onastępującej treści „Przekazano wykazy proponowanych ocensemestralnych/rocznych dla rodziców”.Podpisane wykazy przewidywanych ocen stanowią dokumentacje wychowawcyi są przechowywane w teczce wychowawcy przez okres co najmniej 3 miesięcy.7.Rada pedagogiczna na posiedzeniu plenarnym zatwierdza ostatecznie wynikiklasyfikacji. 26
 27. 27. 8.Uczeo lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosid zastrzeżenia dodyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna zzajęd edukacyjnych lub roczna ocena z zachowania ustalona została niezgodniez przepisami prawa dotyczącego trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogąbyd zgłoszone w terminie do 7 dni po zakooczeniu zajęd dydaktyczno-wychowawczych.9.W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna zzajęd edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostałaustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny ,dyrektor szkoły powołuje komisję, która:1)w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej zajędedukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, wformie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralna) ocenę klasyfikacyjnąz danych zajęd edukacyjnych;2)w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala rocznaocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze glosowania zwykłą większościągłosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje glos przewodniczącegokomisji.10.Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust.9 pkt.1 , uzgadnia się z uczniemi jego rodzicami (prawnymi opiekunami).11.W skład komisji wchodzą:1)w przypadku rocznej (semestralnej)oceny klasyfikacyjnej z zajędedukacyjnych:a)dyrektor szkoły jako przewodniczący;b)nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;c)dwóch nauczycieli z danej szkoły lub innej szkoły tego samego typu,prowadzących takie same zajęcia edukacyjne;2)w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:a)dyrektor szkoły jako przewodniczącyb)wychowawca klasy;c)wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne wdanej klasie;d)pedagog – jeżeli szkoła posiada;e)psycholog – jeżeli szkoła posiada;f)przedstawiciel samorządu uczniowskiego;g)przedstawiciel rady szkoły (przedstawiciel rodziców). 27
 28. 28. 12.Nauczyciel, o którym mowa w ust.11 pkt 1 lit.b, może byd zwolniony zudziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych , szczególnieuzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołujeinnego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym żepowołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniuz dyrektorem tej szkoły.13.ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajędedukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może byd niższaod ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, zwyjątkiem niedostatecznej oceny rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej zzajęd edukacyjnych, która może byd zmieniona w wyniku egzaminupoprawkowego, z zastrzeżeniem § 9 pkt 4 i 5.14.Z prac komisji przeprowadza się protokół zawierający w szczególności:1)w przypadku rocznej (semestralnej)oceny klasyfikacyjnej z zajędedukacyjnych:a)skład komisji;b)termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 9 pkt 1,c)zadania (pytania) sprawdzające;d)wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;2)w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:a)skład komisji;b)termin posiedzenia komisji;c)wynik glosowania;d)ustalona ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.15.Do protokołu, o którym mowa w ust.14 pkt 1, dołącza się pisemne praceucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.16.Uczeo , który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu,o którym mowa w ust.9 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może do niegoprzystąpid w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.17. Uczeo może nie byd klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajędedukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjne zpowodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczający połowęczasy przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 28
 29. 29. 18. Uczeo nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności możezdawad egzamin klasyfikacyjny.19. Na prośbę ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) radapedagogiczna może wyrazid zgodę na egzamin klasyfikacyjny z jednego, kilkulub wszystkich przedmiotów.20. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeo: a. spełniający obowiązek szkolny poza szkołą; b. realizujący indywidualny tok lub program nauki.21.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w pkt.20lit..a , nie obejmuje obowiązkowych zajęd edukacyjnych: technika ,plastykamuzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęd edukacyjnych. Nieustala się również oceny z zachowania.22.Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa pkt.20 lit. a ,przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił naspełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku naukipoza szkołą. W skład komisji wchodzą: a. dyrektor szkoły jako przewodniczący b. nauczyciele zajęd edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.23. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w pkt 20 lit aoraz jego rodzicami , liczbę zajęd edukacyjnych, z których uczeo może zdawadegzaminy w ciągu jednego dnia.24.W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą byd obecni – w charakterzeobserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.25. Podanie do dyrektora szkoły o egzamin klasyfikacyjny mogą złożydrodzice(prawni opiekunowie) lub wychowawca klasy nie później jednak niż dodnia rady klasyfikacyjnej.26. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadniany jest z uczniem i jegorodzicami, jednak, nie może on byd przeprowadzony później niż w ciągu 3miesięcy od kooca I semestru, a po klasyfikacji koocoworocznej do kooca feriiletnich. 29
 30. 30. 27. W przypadku nie zdania egzaminu klasyfikacyjnego uczeo nie zostajeklasyfikowany, a w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast ocenyklasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.28. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, w skład której wchodzą: - dyrektor szkoły – przewodniczący, - nauczyciel prowadzący przedmiot – egzaminujący, - inny nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne– jako członek komisji.29. Nauczyciel prowadzący przedmiot, może byd zwolniony z udziału w pracykomisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje osobę egzaminującą innegonauczyciela prowadzącego takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne, z tymże powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje wporozumieniu z dyrektorem tej szkoły.30. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiemegzaminu z plastyki, muzyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z którychegzamin ma formę dwiczeo praktycznych.31. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokółzawierający:  skład komisji  termin egzaminu  pytania egzaminacyjne  wynik egzaminu  Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.32.Uczeo ,który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminuklasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie ,może przystąpił do niego wdodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły.33.Ocena z egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna. § 12 30
 31. 31. ZASADY PROMOCJI1.Począwszy od klasy czwartej uczeo otrzymuje promocję do klasy programowowyższej, jeżeli ze wszystkich zajęd edukacyjnych określonych w szkolnym planienauczania, uzyskał oceny klasyfikacyjne koocowo roczne wyższe od stopnianiedostatecznego .2. Uczeo otrzymuje promocje z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku rocznejklasyfikacji otrzymał średnią ocen wszystkich przedmiotów obowiązkowych idodatkowych zajęd edukacyjnych ponad 4,75 i co najmniej bardzo dobra ocenęzachowania. Uczeo wyróżniony otrzymuje świadectwo z biało-czerwonympaskiem pionowym .3.Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia , rada pedagogiczna może jedenraz w ciągu danego etapu edukacyjnego promowad do klasy programowowyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednychobowiązkowych zajęd edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęciaedukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasieprogramowo wyższej. § 13 OBNIŻENIE WYMAGAO1.Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradnipsychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżydwymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzonospecyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe.2.O tym , czy przedstawiona opinia spełnia wymagania powyższego zapisurozstrzyga wychowawca klasy.3.Obniżenie wymagao edukacyjnych jest dla uczących obligatoryjne. § 14 OCENIANIE ZEWNĘTRZNE1.W klasie szóstej szkoły podstawowej okręgowa komisja egzaminacyjna,przeprowadza sprawdzian poziomu opanowania umiejętności, określonychstandardami. 31
 32. 32. 2.Sprawdzian przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przezdyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.Sprawdzian trwa 60 minut. Dla uczniów z dysfunkcjami , czas trwaniasprawdzianu może byd przedłużony, nie więcej jednak niż o 30 minut – wprzypadku sprawdzianu.3.Uczniowie z dysfunkcjami mają prawo przystąpid do sprawdzianu wwarunkach i formie dostosowanych do ich dysfunkcji, na podstawie opiniipublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej publicznej poradnispecjalistycznej. opinia powinna byd wydana przez poradnię nie później niż dokooca września roku szkolnego, w którym odbywa się sprawdzian.4.Uczeo, który z przyczyn losowych bądź zdrowotnych nie przystąpił dosprawdzianu w ustalonym terminie albo przerwał sprawdzian , przystępuje doniego w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej,nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przezdyrektora komisji okręgowej.5.Uczeo, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpniadanego roku, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej oraz przystępuje dosprawdzianu w następnym roku.6.W szczególnie uzasadnionych przypadkach zdrowotnych bądź losowych,uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu w terminie do 20 sierpniadanego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosekdyrektora szkoły, może zwolnid ucznia z obowiązku przystąpienia dosprawdzianu. Na świadectwie ukooczenia szkoły zamiast wyniku sprawdzianuwpisuje się „zwolniony”.7.W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zestawu zadaoprzez ucznia, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego unieważniapracę tego ucznia i przerywa sprawdzian . Informację o unieważnieniu pracyucznia zamieszcza się w protokole i stosuje się odpowiednio przepisy pkt.4 i 5.8.Uczeo może uzyskad na sprawdzianie maksymalnie 40 punktów. Wyniksprawdzianu ustala zespół egzaminatorów.9.Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukooczenie szkoły. § 15 32
 33. 33. SPOSÓB WPROWADZANIA SZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA 1. Na początku każdego roku szkolnego wychowawcy i nauczyciele przedmiotów zapoznają nowoprzybyłych uczniów i ich rodziców ze szkolnym systemem ocenienia, pozostałym uczniom przypominają zasady jego funkcjonowania. § 16 EWALUACJA I MODYFIKACJA SYSTEMU OCENIANIA1. Na bieżąco zbierając opinie od uczniów i rodziców.2. Po pierwszym roku funkcjonowania systemu.3. Co trzy lata zbierając informacje od: - uczniów, - nauczycieli, - rodziców, - nadzoru.4. O zmianach uczniowie i rodzice zostaną niezwłocznie powiadomieni. § 17 USTALENIA KOOCOWENiniejszy regulamin po zaopiniowaniu przez Samorząd Uczniowski, Radę Szkołyzostał zatwierdzony na Radzie Pedagogicznej w dniu 29.11.2004r 33
 34. 34. OCENIANIE , KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE KLAS I – III §11.Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów(prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających zrealizowanego przez siebie programu nauczania.2.Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje ucznióworaz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania.3.Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej , obniżyd wymaganiaedukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudnościw uczeniu się lub deficyty rozwojowe. §21.Klasyfikacja uczniów klas I-III jest podsumowaniem osiągnięd edukacyjnych wdanym roku szkolnym.2.Uczniowie otrzymują na koniec roku szkolnego i podsumowanie semestrujedna ocenę opisową ze wszystkich zajęd, drugą (także opisową) z zachowania.3.Przy ustalaniu oceny z edukacji plastycznej, technicznej, muzycznej i ruchowejnależy w szczególności brad pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia wwywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęd.4.Nauczyciel stosuje w dzienniku zapis literowy odpowiednio do poziomuwymagao:  A – wymagania pełne  B – wymagania rozszerzone  C – wymagania podstawowe  D – wymagania konieczne5.W klasach I-III ocena z zachowania jest ocena opisową, w której stosowanebędą określenia: wzorowo, bardzo dobrze, dobrze poprawnie, nieodpowiednio,nagannie oraz opis postaw ucznia.Ocenę z zachowania ustala nauczyciel w porozumieniu z uczniem na podstawieobserwacji następujących postaw i zachowao ucznia. 34
 35. 35. Opis postaw zawarty jest w Planie wychowawczym klas I-III SzkołyPodstawowej im .Jana Pawła II w Lnianie.6.Nauczyciel w zależności od swojej inwencji twórczej może w ocenianiuwewnatrzklasowym wprowadzid : żetony, pieczątki lub inne formy ocenycząstkowej.7.Na koniec każdego miesiąca uczniowie i rodzice poznają ocenę opisowąwyników kształcenia i zachowania zamieszczona w dzienniczkach ucznia.8.Na koniec semestru i roku szkolnego rodzice i uczniowie otrzymująszczegółową ocenę opisową osiągnięd dziecka, która uwzględnia aspektinformacyjny, diagnostyczny i motywacyjny.Ocenę z zachowania ustala nauczyciel w porozumieniu z uczniami na podstawieobserwacji następujących postaw i zachowao ucznia: - posiada zdolnośd nawiązywania pozytywnych kontaktów w klasie, - potrafi pracowad w zespole, - z własnej inicjatywy podejmuje działania, - przestrzega norm społecznych w klasie i w szkole, - dotrzymuje obietnic i zobowiązao, - reaguje adekwatnie do sytuacji, - potrafi opanowad negatywne emocje, - potrafi ujawnid pozytywne emocje, - wykazuje życzliwośd i uprzejmośd, - przestrzega podstawowych zasad kulturalnego zachowania się, - wysławia się poprawnie i kulturalnie, - jest szczery i prawdomówny, - posiada umiejętności związane z samoobsługą, - dba o własnośd prywatną i społeczną, - jest pracowity i obowiązkowy, - potrafi byd opiekuoczy w stosunku do ludzi, zwierząt i roślin, - potrafi zrozumied innych, - cieszy się z sukcesów kolegów, - troszczy się o zdrowie własne i innych. 35

×