Successfully reported this slideshow.

רשימת הסכמים פוליטיים בנוגע לתקציב

2

Share

Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShare
Loading in …3
×
1 of 3
1 of 3

More Related Content

רשימת הסכמים פוליטיים בנוגע לתקציב

  1. 1. ‫ג‬‫בכסלו‬ '‫התשע"ו‬ 15‫בנובמבר‬2015 '‫מס‬ ‫לממשלה‬ ‫המשפטי‬ ‫היועץ‬ ‫להנחיית‬ ‫בהתאם‬1.1801‫משמעות‬ ‫בעלי‬ ‫פוליטיים‬ ‫הסכמים‬ ‫יישום‬ ‫בדבר‬ ‫תקציבית‬‫(להלן‬–‫היועץ‬ ‫הנחיית‬)‫התקציב‬ ‫חוק‬ ‫הצעת‬ ‫אישור‬ ‫אגב‬ ‫שנערך‬ ‫תקציבי‬ ‫פוליטי‬ ‫הסכם‬ ‫כל‬ , ‫בכנסת‬‫לפ‬ ‫יוקרא‬‫בטרם‬ ‫רוטוקול‬.‫התקציב‬ ‫חוק‬ ‫אישור‬ ‫שהושגו‬ ‫תקציבים‬ ‫הפוליטיים‬ ‫ההסכמים‬ ‫רשימת‬ ‫יפורטו‬ ‫להלן‬ ,‫לאמור‬ ‫בהתאם‬‫בעל‬-‫פה‬‫כנסת‬ ‫חברי‬ ‫עם‬ ‫השונות‬ ‫מהסיעות‬‫מקידום‬ ‫כחלק‬‫הפעילות‬‫התקציב‬ ‫חקיקת‬ ‫של‬ ‫השונים‬ ‫בשלבים‬‫החקיקה‬ ‫והצעות‬ ‫לשנים‬ ‫הכלכלית‬ ‫לתכנית‬2015‫ו‬-2016‫ו‬‫כאמור‬ ‫החוק‬ ‫הצעות‬ ‫על‬ ‫ההצבעה‬,‫של‬ ‫לתפקידם‬ ‫לב‬ ‫בשים‬ ‫הכנסת‬ ‫חברי‬‫בכנסת‬. ‫התקציבים‬‫כאמור‬‫הרלו‬ ‫המשרדים‬ ‫בתקציבי‬ ‫ישולבו‬‫הבא‬ ‫לפירוט‬ ‫בהתאם‬ ‫ונטיים‬‫חוק‬ ‫מהצעת‬ ‫כחלק‬ , ‫התקציב‬)‫(מלש"ח‬: ‫מסכם‬‫משרד‬‫תכנית‬ ‫שם‬‫תכנית‬ ‫מספר‬‫נושא‬20152016 ‫ח"כ‬‫סמוטריץ‬ ‫בצלאל‬‫פנים‬‫ביו"ש‬ ‫מקומיות‬ ‫לרשויות‬ ‫מענקים‬18-11-02‫ביו"ש‬ ‫פתוחים‬ ‫שטחים‬ ‫על‬ ‫לשמירה‬ ‫קרן‬11 ‫סמוטריץ‬ ‫בצלאל‬ ‫ח"כ‬‫חברתי‬ ‫שוויון‬‫חברתי‬ ‫לשוויון‬ ‫המשרד‬04-52-02‫חדשים‬ ‫ועולים‬ ‫צעירים‬ ,‫נוער‬ ‫ופעולות‬ ‫מיזמים‬2.5 ‫סמוטריץ‬ ‫בצלאל‬ ‫ח"כ‬‫פנים‬‫ביו"ש‬ ‫מקומיות‬ ‫לרשויות‬ ‫מענקים‬18-11-02‫ביו"ש‬ ‫למועצות‬ ‫ביטחוניים‬ ‫מענקים‬1 ‫סמוטריץ‬ ‫בצלאל‬ ‫ח"כ‬‫חינוך‬‫במערכת‬ ‫מבנים‬ ‫חידוש‬60-06-01‫החינוך‬ ‫במערכת‬ ‫מבנים‬ ‫לחידוש‬ ‫מענקים‬1.5 ‫סמוטריץ‬ ‫בצלאל‬ ‫ח"כ‬‫דתות‬‫דת‬ ‫מוסדות‬ ‫בהקמת‬ ‫תמיכה‬04-62-04‫דת‬ ‫מוסדות‬ ‫הקמת‬0.3 ‫גלאון‬ ‫זהבה‬ ‫ח"כ‬‫רווחה‬‫ו‬ ‫צעירות‬ ‫לצעירים‬ ‫השירותים‬‫מתבגרים‬23-11-64‫וצעירים‬ ‫בנוער‬ ‫וטיפול‬ ‫איבחון‬1.51.5 ‫גלאון‬ ‫זהבה‬ ‫ח"כ‬‫תעסוקה‬‫ייעודיות‬ ‫אוכלוסיות‬ ‫תעסוקת‬ ‫עידוד‬36-42-01‫הכלכלה‬ ‫במשרד‬ ‫מבוגרים‬ ‫תעסוקת‬3.53.5 ‫ו‬ ‫הכספים‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬‫בירן‬ ‫מיכל‬ ‫ח"כ‬‫חינוך‬‫פורמלי‬ ‫בלתי‬ ‫חינוך‬20-46-04‫במערכת‬ ‫פעולות‬ ‫אשר‬ ‫הנוער‬ ‫תנועות‬ ‫בוגרי‬ ‫של‬ ‫קבוצות‬ ‫החינוך‬ 1111 ‫הכנסת‬ ‫יו"ר‬‫דתות‬‫דת‬ ‫בשירותי‬ ‫תמיכה‬04-62-04‫מקוואות‬2 ‫הכנסת‬ ‫יו"ר‬‫דתות‬‫דת‬ ‫בשירותי‬ ‫תמיכה‬04-62-02‫סטודנטים‬ ‫פעילות‬4 ‫הכנסת‬ ‫יו"ר‬‫חינוך‬‫והצטיידות‬ ‫שיפוצים‬ ‫לפיתוח‬ ‫מענקים‬20-48-03 ‫כיתות‬ ‫עבור‬ ‫דירה‬ ‫שכר‬ ‫בתשלומי‬ ‫מקומיות‬ ‫לרשויות‬ ‫סיוע‬ ‫לימוד‬1.5 ‫הכנסת‬ ‫יו"ר‬‫חינוך‬‫מרכזי‬ ‫מטה‬ ‫פעולות‬20-40-02"‫ושם‬ ‫"יד‬ ‫הזכרון‬ ‫רשות‬44 ‫הכנסת‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬‫פנים‬‫כללי‬18-11-01‫המקומי‬ ‫לשלטון‬ ‫פיתוח‬ ‫מענקי‬21.5 ‫הכנסת‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬‫שיכון‬‫למגורים‬ ‫חדשה‬ ‫בבניה‬ ‫תומכות‬ ‫פעולות‬70-02-05‫חדש‬ ‫מול‬ ‫ישן‬ ‫פרויקט‬ ‫במסגרת‬ ‫תשתיות‬ ‫שיקום‬1 ‫הכנסת‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬‫שיכון‬‫כ‬ ‫בנייה‬‫פרית‬70-02-14‫הבינוי‬ ‫במשרד‬ ‫כפרית‬ ‫בניה‬1 ‫הכנסת‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬‫נג"ל‬‫והגליל‬ ‫הנגב‬ ‫פיתוח‬04-63-03‫ובגליל‬ ‫בנגב‬ ‫ציבור‬ ‫מוסדות‬40 ‫הכספים‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬‫רה"מ‬‫דת‬ ‫בשירותי‬ ‫תמיכה‬22-01-02‫והפריה‬ ‫יעוץ‬ ‫שירותי‬22 ‫הכספים‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬‫רה"מ‬‫בשיר‬ ‫תמיכה‬‫דת‬ ‫ותי‬22-01-02‫יהודית‬ ‫לזהות‬ ‫מנהלת‬0.20 ‫הכספים‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬‫וספורט‬ ‫תרבות‬‫התרבות‬ ‫מינהל‬19-42-02‫ומחקר‬ ‫מדע‬ ‫תרבות‬ ‫מוסדות‬1.21.2 ‫הכספים‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬‫חינוך‬‫נקבע‬ ‫טרם‬‫נקבע‬ ‫טרם‬‫יהודי‬ ‫חינוך‬ ‫להעמקת‬ ‫המרכז‬0.50.5 ‫הכספים‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬‫חינוך‬‫מרכזי‬ ‫מטה‬ ‫פעולות‬20-40-02"‫ושם‬ ‫"יד‬ ‫הזכרון‬ ‫רשות‬01 ‫הכספים‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬‫חינוך‬‫הפטור‬ ‫מוסדות‬20-43-05‫בחינוך‬ ‫ילדים‬ ‫שילוב‬3.53.5 ‫הכספים‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬‫רווחה‬‫וביתי‬ ‫קהילתי‬ ‫טיפול‬23-06-22‫מוג‬ ‫עם‬ ‫פעוטות‬ ‫שילוב‬‫רגילות‬ ‫חינוך‬ ‫במסגרות‬ ‫בלויות‬1.51 ‫הכספים‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬‫רווחה‬‫בעוור‬ ‫וטיפול‬ ‫שיקום‬23-06-62‫שיקומית‬ ‫הדרכה‬0.52 ‫הכספים‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬‫רווחה‬‫וביתי‬ ‫קהילתי‬ ‫טיפול‬23-08-55‫למפגר‬ ‫תומכים‬ ‫שירותים‬1.51 ‫הכספים‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬‫רווחה‬‫קהילתי‬ ‫טיפול‬ ‫לזקן‬ ‫השירות‬23-10-43‫לקשישים‬ ‫תומכות‬ ‫שכונות‬1.51 ‫הכספים‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬‫בריאות‬‫הרפואה‬ ‫מינהל‬24-07-07‫לנפגעו‬ ‫מרכזים‬‫מינית‬ ‫לתקיפה‬ ‫ת‬11 ‫הכספים‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬‫בריאות‬‫הציבור‬ ‫בריאות‬ ‫מטה‬24-16-01‫הציבור‬ ‫בריאות‬ ‫לקידום‬ ‫תוכניות‬11 ‫הכספים‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬‫בריאות‬‫באר‬ ‫תמיכה‬‫ג‬‫ו‬‫אחרים‬ ‫רפואים‬ ‫נים‬24-19-30 ‫לתחום‬ ‫הקשורים‬ ‫בנושאים‬ ‫העוסקות‬ ‫בעמותות‬ ‫תמיכה‬ ‫הבריאות‬ 1.71.8 ‫הכספים‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬‫בריאות‬‫הממשלתיים‬ ‫ביה"ח‬67-02-01‫הנפש‬ ‫בבריאות‬ ‫מחלקות‬ ‫בינוי‬02.5 ‫הכספים‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬‫רה"מ‬‫דת‬ ‫מוסדות‬ ‫בהקמת‬ ‫תמיכה‬22-01-04‫דת‬ ‫מוסדות‬ ‫הקמת‬0.62 ‫הכספים‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬‫חינוך‬‫פורמלי‬ ‫בלתי‬ ‫חינוך‬20-46-04‫בסיכון‬ ‫לנוער‬ ‫צבאיות‬ ‫קדם‬ ‫מכינות‬2 ‫הכספים‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬‫רווחה‬23-01-18‫שואה‬ ‫לניצולי‬ ‫שירותים‬1.5 ‫הכספים‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬‫שיכון‬‫ותיקות‬ ‫ותשתיות‬ ‫שכונות‬ ‫שיקום‬70-03-01‫הוותיק‬ ‫העירוני‬ ‫במרקם‬ ‫ציבור‬ ‫מוסדות‬ ‫בהקמת‬ ‫השתתפות‬0.5 ‫הפנים‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬‫ש‬‫יכון‬‫ותיקות‬ ‫ותשתיות‬ ‫שכונות‬ ‫שיקום‬70-03-01‫שכונות‬ ‫שיקום‬-‫פיזי‬1419 ‫הכספים‬ ‫בוועדת‬ ‫הקואליציה‬ ‫מרכז‬‫חינוך‬‫במערכת‬ ‫מבנים‬ ‫חידוש‬60-06-01‫חינוך‬ ‫מבני‬ ‫חידוש‬17.5 ‫הכספים‬ ‫בוועדת‬ ‫הקואליציה‬ ‫מרכז‬‫הפנים‬‫כללי‬18-11-01 ‫לה"מ‬ ‫בהתאם‬ ‫הדרום‬ ‫ליישובי‬ ‫פיתוח‬ ‫מענקי‬2025‫מיום‬ 23.09.14 1 ‫הכספים‬ ‫בוועדת‬ ‫הקואליציה‬ ‫מרכז‬‫הפנים‬‫ביו"ש‬ ‫מקומיות‬ ‫לרשויות‬ ‫מענקים‬18-11-02‫ביו"ש‬ ‫האזוריות‬ ‫למועצות‬ ‫בטחוני‬ ‫מענק‬9 ‫הכספים‬ ‫בוועדת‬ ‫הקואליציה‬ ‫מרכז‬‫חינוך‬‫רשמי‬ ‫חינוך‬20-43-01‫ביניים‬ ‫חטיבת‬ ‫תגבור‬ ‫שעות‬1.5 ‫הכספים‬ ‫בוועדת‬ ‫הקואליציה‬ ‫מרכז‬‫חינוך‬‫יהודית‬ ‫תרבות‬20-49-01‫היהודית‬ ‫הזהות‬ ‫להעמקת‬ ‫מרכזים‬0.5 ‫הכספים‬ ‫בוועדת‬ ‫הקואליציה‬ ‫מרכז‬‫חינוך‬‫לימוד‬ ‫כיתות‬ ‫בניית‬60-02-10‫לימוד‬ ‫כיתות‬ ‫של‬ ‫חדשה‬ ‫בנייה‬1 ‫הכספים‬ ‫בוועדת‬ ‫הקואליציה‬ ‫מרכז‬‫חינוך‬‫יהודית‬ ‫תרבות‬20-49-01 ‫תרבות‬ ‫בנושא‬ ‫המקומיות‬ ‫ברשויות‬ ‫יחודיים‬ ‫פרוייקטים‬ ‫תורנית‬ 3 ‫הקו‬ ‫מרכז‬‫הכספים‬ ‫בוועדת‬ ‫אליציה‬‫חינוך‬‫יהודית‬ ‫תרבות‬20-49-01‫א"י‬ ‫וללימודי‬ ‫ויהדות‬ ‫מדרשות‬0.5 ‫סה"כ‬112.297.3
  2. 2. 2 ‫סוכם‬ ‫עוד‬‫הפנים‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬ ‫עם‬‫מנגנון‬ ‫או‬ ‫תמיכה‬ ‫מבחני‬ ‫(דרך‬ ‫מנגנון‬ ‫הבריאות‬ ‫במשרד‬ ‫ויופעל‬ ‫יגובש‬ ‫כי‬ "‫ע‬ ‫שיאושר‬ ‫אחר‬‫המקצוע‬ ‫גורמי‬ ‫י‬‫והיועצים‬‫המשפט‬‫ים‬‫לרוכשי‬ ‫פיצוי‬ ‫למתן‬ )‫המוגדרות‬ ‫תרופות‬ .‫הבריאות‬ ‫בסל‬ ‫ושאינן‬ ,‫חיים‬ ‫כמצילות‬ ‫כדי‬ ‫השונות‬ ‫התכניות‬ ‫בתחומי‬ ‫התקצוב‬ ‫שילוב‬ ‫בעצם‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ‫יודגש‬‫מכך‬ ‫לגרוע‬‫מהתקציב‬ ‫שהביצוע‬ ‫המקובלים‬ ‫לנהלים‬ ‫בהתאם‬ ‫ייעשה‬‫הכ‬ ‫פי‬ ‫על‬ ,,‫משרד‬ ‫בכל‬ ‫המחייבים‬ ‫ללים‬.‫דין‬ ‫לכל‬ ‫ובכפוף‬ ,‫אחר‬ ‫משרד‬ ‫או‬ ‫משרד‬ ‫אותו‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫כבר‬ ‫הממומנים‬ ‫פעילות‬ ‫סוג‬ ‫או‬ ‫פעילות‬ ‫מממן‬ ‫כי‬ ‫ימצא‬ ‫אשר‬ ‫תקציב‬ .‫מימון‬ ‫מקורות‬ ‫כפל‬ ‫למניעת‬ ,‫אופן‬ ‫באותו‬ ‫ויבוצע‬ ‫ענין‬ ‫באותו‬ ‫הקיימת‬ ‫התקציבית‬ ‫לתכנית‬ ‫יצורף‬ ‫יובהר‬ ‫עוד‬‫הטוב‬ ‫הסדר‬ ‫למען‬‫הסכ‬ ‫הקצאת‬ ‫לאחר‬ ‫כי‬‫ו‬‫בת‬ ‫כאמור‬ ‫מים‬‫המשרדים‬ ‫קציבי‬‫לצד‬ ‫יותר‬ ‫תהיה‬ ‫לא‬ .‫האמורים‬ ‫הכספים‬ ‫בעניין‬ ‫כלשהו‬ ‫מעמד‬ ‫האמור‬ ‫לסיכום‬ ‫תקציביי‬ ‫פוליטיים‬ ‫הסכמים‬ ‫ליישם‬ ‫אין‬ ‫היועץ‬ ‫להנחיית‬ ‫בהתאם‬ ‫כי‬ ‫יצוין‬ ‫עוד‬‫לגופים‬ ‫תקציב‬ ‫המייעדים‬ ‫ם‬ ‫הם‬ ‫ורק‬ ‫שהם‬ ‫מיוחדים‬ ‫היבטים‬ ‫בעלי‬ ‫ציבוריים‬ ‫לגופים‬ ‫מהקצאה‬ ‫להימנע‬ ‫ניתן‬ ‫שלא‬ ‫במקרה‬ .‫מסוימים‬ ‫בחוות‬ ‫תחויב‬ ‫שההקצאה‬ ‫ובלבד‬ ,‫יחול‬ ‫לא‬ ‫האיסור‬ ‫ההקצאה‬ ‫בבסיס‬ ‫העומד‬ ‫הייעוד‬ ‫את‬ ‫לספק‬ ‫יכולים‬ .‫מקדימה‬ ‫משפטית‬ ‫דעת‬ ‫בב‬‫מההקצאות‬ ‫חלק‬ ‫כי‬ ‫עולה‬ ‫שהתבצעה‬ ‫דיקה‬‫שה‬‫לסיכומי‬ ‫בהתאם‬ ‫תבקשו‬‫כאמור‬ ‫ם‬‫מיועד‬‫ו‬‫לגופים‬ ‫ת‬ ‫משפ‬ ‫נבדקה‬ ‫שטרם‬ ‫ומאחר‬ ‫זה‬ ‫במצב‬ .‫מסוימים‬‫היעדים‬ ‫רשימת‬ ‫מצורפת‬ ‫זו‬ ‫הקצאה‬ ‫לאשר‬ ‫האפשרות‬ ‫טית‬ ‫מ‬ ‫לא‬ ‫אשר‬ ‫והסכומים‬‫תבקש‬‫האפשר‬ ‫ובמידת‬ ‫בהמשך‬ ‫אותה‬ ‫לבחון‬ ‫צורך‬ ‫ויש‬ ,‫זה‬ ‫בשלב‬ ‫לאשרה‬‫ל‬‫בצע‬ ‫הנדרשות‬ ‫הפעולות‬ ‫כל‬ ‫את‬‫היועץ‬ ‫בהנחיית‬ ‫הקבועים‬ ‫לנהלים‬ ‫בהתאם‬‫הקצאתם‬ ‫לצורך‬.:‫הרשימה‬ ‫להלן‬ ‫מסכם‬‫משרד‬‫תכנית‬ ‫שם‬‫תכנית‬ ‫מספר‬‫נושא‬20152016 ‫סמוטריץ‬ ‫בצלאל‬ ‫ח"כ‬‫נג"ל‬‫והגליל‬ ‫הנגב‬ ‫פיתוח‬04-63-03‫הגליל‬ ‫לפיתוח‬ ‫רשות‬1.7 ‫סמוטריץ‬ ‫בצלאל‬ ‫ח"כ‬‫חינוך‬‫החינוך‬ ‫במערכת‬ ‫ופרויקטים‬ ‫פעילות‬20-46-02‫בתפוצות‬ ‫יהודי‬ ‫חינוך‬1 ‫י‬‫הכנסת‬ ‫ו"ר‬‫ביטחון‬‫הביטחון‬ ‫תקציב‬15-01-02‫חירום‬ ‫מרכזי‬ ‫הקמת‬0.53 ‫הכנסת‬ ‫יו"ר‬‫דתות‬‫דת‬ ‫בשירותי‬ ‫תמיכה‬04-62-02‫ור‬ ‫דתיים‬ ‫קשרים‬‫ו‬‫חניים‬33 ‫הכנסת‬ ‫יו"ר‬‫חינוך‬‫החינוך‬ ‫במערכת‬ ‫ופרויקטים‬ ‫פעילות‬20-46-02‫חפציב"ה‬ ‫תכנית‬-‫לשעבר‬ ‫בברה"מ‬ ‫ציוני‬ ‫פורמלי‬ ‫חינוך‬2.52.5 ‫הכנסת‬ ‫יו"ר‬‫חינוך‬‫החינוך‬ ‫במערכת‬ ‫ופרויקטים‬ ‫פעילות‬20-46-02‫בתפוצות‬ ‫יהודי‬ ‫חינוך‬3.53.5 ‫הכנסת‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬‫בריאות‬‫ציבוריים‬ ‫מוסדות‬67-02-03‫המשפחה‬ ‫לבריאות‬ ‫תחנה‬1.8 ‫הכנסת‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬‫חינוך‬‫ונוער‬ ‫ילדים‬ ‫קידום‬20-46-01‫לוד‬3.2 ‫הכספים‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬‫חינוך‬‫י‬ ‫קידום‬‫ונוער‬ ‫לדים‬20-46-01‫לוד‬0.80 ‫הכספים‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬‫רה"מ‬‫רוחביות‬ ‫ממשלה‬ ‫והחלטות‬ ‫פרויקטים‬04-51-10‫הכותל‬ ‫מנהרות‬ ‫תחזוקת‬33 ‫הכספים‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬‫רה"מ‬‫עלמין‬ ‫בתי‬22-01-03‫בירושלים‬ ‫עלמין‬ ‫בתי‬11 ‫הכספים‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬‫נג"ל‬‫פית‬‫והגליל‬ ‫הנגב‬ ‫וח‬04-63-03‫נטיעות‬-‫גר‬‫ע‬‫י‬‫חרדיים‬ ‫התיישבות‬ ‫ני‬0.90 ‫הכספים‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬‫חקלאות‬‫בחקלאות‬ ‫שנתים‬ ‫ומחקרים‬ ‫תמיכה‬33-06-01‫טבע‬ ‫נזקי‬ ‫קרן‬-‫בחקלאות‬04 ‫הכספים‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬‫נג"ל‬‫והגליל‬ ‫הנגב‬ ‫פיתוח‬04-63-03"‫נגב‬ ‫"עלה‬ ‫שיקומי‬ ‫חולים‬ ‫בית‬0.90 ‫הכספים‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬‫חינוך‬‫החינוך‬ ‫במערכת‬ ‫ופרויקטים‬ ‫פעילות‬20-46-02‫לחינוך‬ ‫ירושלים‬ ‫מענק‬02 ‫הכספים‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬‫חינוך‬‫פורמלי‬ ‫בלתי‬ ‫חינוך‬20-46-04‫הטבע‬ ‫להגנת‬ ‫החברה‬44 ‫הכספים‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬‫פיקוח‬ ‫רשויות‬‫הסדרה‬ ‫פעולות‬54-32-01"‫כנרת‬ ‫ערים‬ ‫"איגוד‬ ‫תאגיד‬ ‫השוטף‬ ‫תקציבו‬ ‫תגבור‬33 ‫הפנים‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬‫נג"ל‬‫נקבע‬ ‫טרם‬‫נקבע‬ ‫טרם‬‫שמונה‬ ‫בקריית‬ ‫דחופה‬ ‫לרפואה‬ ‫הקדמי‬ ‫המוקד‬ ‫בין‬0.65 ‫ל‬-2 ‫הכספים‬ ‫בוועדת‬ ‫הקואליציה‬ ‫מרכז‬ ‫חינוך‬‫פורמלי‬ ‫בלתי‬ ‫חינוך‬20-46-04‫י"א‬ ‫תמידי‬ ‫של‬ ‫הקהילה‬ ‫למען‬ ‫התנדבותית‬ ‫פעילות‬-"‫י‬‫ב‬- "‫נלך‬ ‫"לאורו‬ ‫עמותת‬ 0.5 ‫הכספים‬ ‫בוועדת‬ ‫הקואליציה‬ ‫מרכז‬‫דתות‬‫דת‬ ‫בשירותי‬ ‫תמיכה‬04-62-02‫יהודית‬ ‫לזהות‬ ‫מנהלת‬1.2 ‫הכספים‬ ‫בוועדת‬ ‫הקואליציה‬ ‫מרכז‬‫נג"ל‬‫והגליל‬ ‫הנגב‬ ‫פיתוח‬04-63-03‫הגליל‬ ‫לפיתוח‬ ‫הרשות‬2 ‫סה‬"‫כ‬26.638.3 ‫בנוסף‬,‫ביום‬ ‫כי‬ ‫יובהר‬8‫בנו‬‫ב‬‫מ‬‫ב‬‫ר‬2015‫בהחלטה‬ ‫הממשלה‬ ‫אישרה‬‫מספר‬674‫יישום‬‫של‬ ‫נוסף‬‫הסכמים‬ ‫קואליציוניים‬‫כרוך‬ ‫אשר‬‫ב‬‫תקצ‬ ‫התאמת‬‫לשנים‬ ‫המדינה‬ ‫יב‬2015-2016‫לפי‬‫שיחולקו‬ ‫נוספים‬ ‫סכומים‬ ‫לתחומים‬‫בת‬‫ה‬ ‫קציבי‬‫השונים‬ ‫הממשלה‬ ‫משרדי‬.‫הת‬‫חומים‬‫שא‬ ‫כפי‬‫בה‬ ‫ושרו‬‫ח‬‫ל‬‫ט‬‫מפורטים‬ ‫הממשלה‬ ‫ת‬ ‫ב‬‫התקציב‬ ‫פירוט‬‫ה‬ ‫בפני‬ ‫שהונחו‬ ‫החלפה‬ ‫דפי‬ ‫לרבות‬‫וו‬‫ע‬‫ד‬.‫ה‬ ‫בנוסף‬,‫בהתאם‬‫לסעיף‬3(‫ג‬)‫להחלטה‬‫האוצר‬ ‫ושר‬ ‫הממשלה‬ ‫ראש‬ ‫את‬ ‫הסמיכה‬ ‫הממשלה‬ ,‫האמורה‬ ‫להחליט‬‫ע‬‫ההסכמים‬ ‫של‬ ‫נוסף‬ ‫יישום‬ ‫ל‬‫הקואליציוני‬‫ים‬. ‫בהתאם‬‫לא‬‫מ‬‫ו‬‫יפורטו‬ ‫להלן‬ ,‫ר‬‫ההקצאות‬‫לצורך‬ ‫שהוסכמו‬‫ה‬‫יישום‬‫הנוסף‬‫ההסכמים‬ ‫של‬‫בהתאם‬ ,‫כאמור‬ ‫הבא‬ ‫לפירוט‬:
  3. 3. 3 ‫מסכם‬‫משרד‬‫תכנית‬ ‫שם‬‫תכנית‬ ‫מספר‬‫נושא‬20152016 ‫התורה‬ ‫יהדות‬‫חינוך‬‫יהודית‬ ‫תרבות‬20-49-01‫יהודית‬ ‫תרבות‬1313 ‫התורה‬ ‫יהדות‬‫חינוך‬‫הפטור‬ ‫מוסדות‬20-43-05‫במ‬ ‫מיוחדים‬ ‫צרכים‬ ‫בעלי‬ ‫ילדים‬ ‫עבור‬ ‫תקציב‬‫ו‬‫ס‬‫הפטור‬ ‫דות‬1010 ‫התורה‬ ‫יהדות‬ ‫חינוך‬‫עובדי‬ ‫של‬ ‫מקצועי‬ ‫וקידום‬ ‫הכשרה‬ ‫הוראה‬ 20-47-01‫החרדי‬ ‫במגזר‬ ‫הוראה‬ ‫עובדות‬ ‫להכשרת‬ ‫סמינרים‬3333 ‫התורה‬ ‫יהדות‬ ‫חינוך‬‫עובדי‬ ‫של‬ ‫מקצועי‬ ‫וקידום‬ ‫הכשרה‬ ‫הוראה‬ 20-47-01‫בסיכון‬ ‫לנוער‬ ‫חונכים‬ ‫סמינרים‬66 ‫התורה‬ ‫יהדות‬‫רווחה‬‫ולנוע‬ ‫לילד‬ ‫שירות‬‫ביתי‬ ‫חוץ‬ ‫ר‬231038‫ציבור‬ ‫מוסדות‬ ,‫פנימיות‬1120 ‫התורה‬ ‫יהדות‬‫רווחה‬‫ומתבגרים‬ ‫צעירות‬ ‫לצעירים‬ ‫השירותים‬23-11-64‫נושר‬ ‫לנוער‬ ‫סיוע‬66 ‫ש"ס‬‫חינוך‬ ‫יהודית‬ ‫תרבות‬20-49-01‫במסגרת‬ ‫שלא‬ ‫יהודית‬ ‫ותרבות‬ ‫תורה‬ ‫בשיעורי‬ ‫תמיכה‬ ‫פורמליים‬ ‫לימודים‬ 1717 ‫ש"ס‬‫דתות‬‫דת‬ ‫בשירותי‬ ‫תמיכה‬04-62-02‫ראשיים‬ ‫רבניים‬ ‫הנצחת‬0.30.5 ‫ש"ס‬‫דתות‬‫דת‬ ‫בשירותי‬ ‫תמיכה‬04-62-02‫יהודית‬ ‫זהות‬–‫פעולות‬3.715 ‫ש"ס‬‫דתות‬‫דת‬ ‫בשירותי‬ ‫תמיכה‬04-62-02‫ההלכה‬ ‫עפ"י‬ ‫פוריות‬11 ‫ש"ס‬‫דתות‬‫דת‬ ‫בשירותי‬ ‫תמיכה‬04-62-01‫הדתות‬ ‫שר‬ ‫פרס‬44 ‫ש"ס‬‫דתות‬‫דת‬ ‫בשירותי‬ ‫תמיכה‬04-62-02‫ור‬ ‫דתיים‬ ‫קשרים‬‫ו‬‫חניים‬03 ‫ש"ס‬‫דתות‬‫דת‬ ‫בשירותי‬ ‫תמיכה‬04-62-02‫דין‬ ‫בית‬ ‫אוצר‬–‫שמיטה‬2.50 ‫ש"ס‬‫חינוך‬‫החינוך‬ ‫מעין‬‫התורני‬20-43-03‫התורני‬ ‫מעיין‬ ‫החינוך‬ ‫ברשת‬ ‫הסעות‬5 ‫ש"ס‬‫חינוך‬‫רשמי‬ ‫שאינו‬ ‫מוכר‬20-43-04‫התורני‬ ‫מעיין‬ ‫החינוך‬ ‫ברשת‬ ‫לימוד‬ ‫שעות‬17 ‫סה‬"‫כ‬129.5128.5 ‫בנוסף‬‫מ‬ ‫כחלק‬‫יישום‬‫ה‬ ‫הסיכומים‬,‫אמורים‬‫פורטו‬‫המקצועית‬ ‫בדיקתם‬ ‫הושלמה‬ ‫שטרם‬ ‫תחומים‬ ‫והמשפטית‬‫הס‬ ‫העברת‬ ‫יכולת‬ ‫בדבר‬‫כ‬‫ל‬ ‫ומים‬‫תכ‬‫מסו‬ ‫ניות‬.‫ימות‬‫תכני‬ ‫מספר‬ ‫יוקצו‬ ‫כן‬ ‫על‬ ‫אשר‬‫ו‬‫כלליות‬ ‫ת‬ ‫משרד‬ ‫בתקציב‬‫י‬‫החינוך‬‫והרווחה‬ ‫הקליטה‬ ,‫להלן‬ ‫כמפורט‬ ,‫בתכנית‬ ‫יוקצו‬ ‫הם‬ ‫כן‬ ‫ועל‬‫נפרד‬‫ת‬‫במשרד‬‫ים‬ ‫ה‬‫רל‬‫ו‬‫ו‬‫נט‬‫י‬‫ים‬‫ומשפטית‬ ‫מקצועית‬ ‫בבדיקה‬ ‫תותנה‬ ‫שהתבקשו‬ ‫למטרות‬ ‫והעברתם‬‫וועדת‬ ‫של‬ ‫באישור‬ ‫וכן‬ ‫בדבר‬ ‫הכספים‬‫העברתם‬: ‫מסכם‬‫משרד‬‫תכנית‬ ‫שם‬20152016 ‫יהדות‬‫התורה‬‫חינוך‬‫כללי‬3637 ‫ש"ס‬‫חינוך‬‫כללי‬109.5152.5 ‫ש"ס‬‫קליטה‬‫כללי‬22 ‫ש"ס‬‫רווחה‬‫כללי‬06 ‫סה‬"‫כ‬147.5197.5 ‫עוד‬‫ה‬‫תבקש‬‫ההסכ‬ ‫יישום‬ ‫במסגרת‬‫מים‬‫כאמור‬‫סכום‬‫בתקציב‬ ‫להקצאה‬ ‫נוסף‬‫לגוף‬ ‫מיועד‬ ‫אשר‬‫מסוי‬‫ם‬ ‫לעיל‬ ‫פורט‬ ‫שכבר‬‫במצב‬ .‫ד‬‫ברים‬‫משפ‬ ‫נבדקה‬ ‫שטרם‬ ‫ומאחר‬ ‫זה‬‫לאשר‬ ‫האפשרות‬ ‫טית‬‫אותה‬ ‫את‬ ‫ה‬‫הקצאה‬,‫להלן‬ ‫כמפורט‬ ‫נוסף‬ ‫סכום‬‫י‬‫יווס‬‫ף‬‫לב‬‫שפ‬ ‫חינה‬‫לעיל‬ ‫ורטה‬. ‫מסכם‬‫משרד‬‫תכנית‬ ‫שם‬‫תכנית‬ ‫מספר‬‫נושא‬20152016 ‫ש"ס‬‫חינוך‬‫ופרויקטים‬ ‫פעילויות‬20-46-02)‫לשעבר‬ ‫בבריה"מ‬ ‫ציוני‬ ‫פורמלי‬ ‫(חינוך‬ ‫חפציב"ה‬ ‫תוכנית‬33 ‫מימון‬ ‫לצורך‬:‫לעיל‬ ‫המופרטים‬ ‫הסיכומים‬ ‫כלל‬ ‫של‬ ‫התקצוב‬ 1.‫בשנת‬2015‫יופחתו‬150‫מלש"ח‬-‫מתכנית‬45-05-02‫יופחת‬ ‫הסכום‬ ‫ושאר‬ "‫סחירים‬ ‫"מלוות‬ ‫מתכנית‬47-01-01–."‫כללית‬ ‫"רזרבה‬ 2.‫בשנת‬2016‫תכנית‬ ‫תופחת‬47-01-01–"‫כללית‬ ‫"רזרבה‬.

×