Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

מאחה או מהפכה

1,159 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

מאחה או מהפכה

  1. 1. ‫מחאה או מהפכה?‬ ‫אביתר דותן‬‫כ"ח/אב/תשע"א‬ ‫1‬ ‫המחאה היא רצון טוב המהפכה היא הפעולה‬ ‫היחידה‬
  2. 2. ‫הצהרת חזון‬‫שינוי המסגרת הפוליטית המבוססת על המציאות‬ ‫‪‬‬ ‫החוקתית במדינת ישראל.‬ ‫תנאי יחידי ובסיסי לכול שינוי אמיתי.‬‫כ"ח/אב/תשע"א‬ ‫2‬ ‫המחאה היא רצון טוב המהפכה היא הפעולה‬ ‫היחידה‬
  3. 3. ‫מטרה ויעד‬ ‫כנסת מחוקקת ומבקרת.‬ ‫‪‬‬ ‫ממשלה מבצעת ונמדדת בתוצאותיה.‬ ‫‪‬‬‫כ"ח/אב/תשע"א‬ ‫3‬ ‫המחאה היא רצון טוב המהפכה היא הפעולה‬ ‫היחידה‬
  4. 4. ‫המצב כיום‬ ‫הממשלה מורכבת מחברי כנסת וגופים וזרמים פולטים מובהקים.‬ ‫‪‬‬ ‫הכנסת מורכבת מ07 אחוז בעלי עניין בממשלה .‬ ‫‪‬‬ ‫אין מקצועיות בהחלטות הכנסת והממשלה.‬ ‫‪‬‬ ‫אין מדידה אמתית לתוצאות הממשלה.‬ ‫‪‬‬ ‫כול חשיבה חדשה של זרם מסוים מניעה ועדת מומחים..‬ ‫‪‬‬ ‫החוק הקיים מאפשר הפרדה ברורה של הכנסת מהממשלה דבר‬ ‫‪‬‬ ‫שלא נעשה.‬ ‫סדר העדיפות של המדינה נקבע כול שנה ע"י התקציב ובעיקר ע"פ‬ ‫‪‬‬ ‫דרישות פוליטיות.‬‫כ"ח/אב/תשע"א‬ ‫4‬ ‫המחאה היא רצון טוב המהפכה היא הפעולה‬ ‫היחידה‬
  5. 5. ‫כיצד הגענו הנה?‬‫מבחירות 1891 קיים במדינה משבר שלטוני,למנהיגראש‬ ‫‪‬‬ ‫ממשלה אין סמכות אמתית בקביעה של עתידנו.‬ ‫אין תכנית אסטרטגית ל03 השנה הקרובות.‬ ‫‪‬‬ ‫המדינה בנויה בשיטת הפירמידה ההפוכה אין תשתיות‬ ‫‪‬‬ ‫כמעט בכול תחום כלומר חוסר השקעה היסטורי בבניית‬ ‫בסיס נכון למדינה.‬ ‫קביעת סדר העדיפויות הלאומי נדחק לדיונים בבתי‬ ‫‪‬‬ ‫מלון..וחגים..‬‫כ"ח/אב/תשע"א‬ ‫5‬ ‫המחאה היא רצון טוב המהפכה היא הפעולה‬ ‫היחידה‬
  6. 6. ‫המהפכה האמתית.‬ ‫דרישה מידית להקמת ממשלה מקצועית ,בחירת אנשי‬ ‫‪‬‬ ‫מקצוע לניהול המדינה בכול תחום.‬ ‫הפרדת הכנסת מחיבור פוליטי לממשלה ,חברי כנסת לא‬ ‫‪‬‬ ‫יכהנו כחברי ממשלה למעט ראש הממשלה.‬ ‫חברי הממשלה יהי כפופים לחובת הביצוע והתוצאות .‬ ‫‪‬‬ ‫חברי הכנסת יפקחו ויבקרו ויבנו את סדר העדיפות‬ ‫‪‬‬ ‫הלאומי.‬‫כ"ח/אב/תשע"א‬ ‫6‬ ‫המחאה היא רצון טוב המהפכה היא הפעולה‬ ‫היחידה‬
  7. 7. ‫המהפכה ..בסיס לשינוי האמיתי‬ ‫באמת.‬ ‫השינוי בניהול הפוליטי יביא לתוצאות נרחבות בקבלת החלטות הנכונה.‬ ‫‪‬‬ ‫סדר העדיפות הלאומי.‬ ‫‪‬‬ ‫ביצוע סדרי העדיפות המושתת על החלטות מקצועיות.‬ ‫‪‬‬ ‫ישנם פרטים רבים נוספים בנושאים שונים שעם יבחר להציג את עמדתי‬ ‫‪‬‬ ‫,אציג את התייחסותי לריכוזיות במשק,לבנקים שהם הבסיס לשינוי הכלכלי‬ ‫הנכון שייתן את כול הפתרונות האחרים כולל לענייני הרווחה,החברה וכו.‬ ‫אתייחס עם יבחר לפעולות הנכונות הדרושות למהפכה זו והיא אינה צבועה‬ ‫‪‬‬ ‫בצבעים היפים של מצגת זו.‬ ‫תודה.‬‫כ"ח/אב/תשע"א‬ ‫7‬ ‫המחאה היא רצון טוב המהפכה היא הפעולה‬ ‫היחידה‬

×