Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hướng dẫn sử dụng card voicemail cho Card KX-TE82492

210 views

Published on

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI TỔNG ĐÀI - NHÀ PHÂN PHỐI TỔNG ĐÀI CHUYÊN NGHIỆP
- Lắp đặt hệ thống CCTV chuyên nghiệp
- Lắp đặt hệ thống Camera giám sát.
- Triển khai hệ thống giám sát cho nhà xưởng.
- Cung cấp các giải pháp viễn thông cho doanh nghiệp

Vui lòng liên hệ:

Mr.Khoa : 0968.878.981
Email: khoa.nguyen@thegioitongdai.com.vn
Website: www.thegioitongdai.com.vn

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Hướng dẫn sử dụng card voicemail cho Card KX-TE82492

  1. 1. KX-TES824 Built-in Voice Message 1. Mô t N u ta c m Card BV (KX-TE82492) vào t ng ñài thì ngư i g i có th ñ l i tin nh n vùng nh cá nhân c a ngư i s d ng ho c ñ l i vùng nh chung c a t ng ñài. Thông tin v tin nh n ñã ghi ñư c t ñ ng ghi vào b n ghi cu c g i vào c a máy nhánh, nó có th ñư c xem l i ho c ñư c s d ng ñ phát l i tin nh n g c. M t Card BV có hai tài nguyên là “BV resource 1” và “BV resuorce 2” và m i m t máy nhánh ph i thu c v m t trong hai tài nguyên ñó (l nh BV Resource [621]) Nh ng ngư i s d ng máy nhánh không ph i là ñi u hành (Operator) ho c qu n lý (Manager) có th truy c p các l a ch n sau: • L i nh n thông báo cá nhân (OGMs) • L i nh n cá nhân do ngư i g i ñ l i • L i nh n có th ñư c ghi, phát l i và xóa b i nh ng ngư i dùng máy nhánh Ngư i ñi u hành (Operator) ho c qu n lý (Manager) ñư c phép truy c p các l a ch n sau: • L i nh n thông báo cá nhân c a ngư i ñi u hành (Operator) ho c ngư i qu n lý (Manager) • L i nh n cá nhân do ngư i g i ñ l i • L i nh n thông báo chung cho c công ty • L i nh n chung do ngư i g i ñ l i • L i nh n có th ñư c ghi, phát và xóa ch b i Opt và Man
  2. 2. S tin nh n t i ña 125, t ng th i gian ghi âm 60 phút (ñư c l p trình b i l nh [807] BV Total Recording Time). T t c l i nh n cá nhân và l i nh n chung chia s t ng s kho ng tr ng c a tài nguyên BV. Ví d : Trong tài nguyên BV 1, n u vùng tin nh n chung hi n t i có 10 tin nh n t ng th i gian 10 phút thì vùng tin nh n cá nhân và vùng chung có th lưu t i ña 115 tin nh n và t i ña 50 phút N u có tin nh n m i trong vùng nh cá nhân các ngư i s d ng ho c vùng nh chung, ngư i s d ng s nghe th y tín hi u m i quay s khác thư ng (tín hi u quay s 4) khi nh c máy. Ngoài ra n u ñi n tho i c a ngư i s d ng có 1 nút MESSAGE ho c ñèn MESSAGE/Ringer thì nút ho c ñèn ñó s sáng khi có tin nh n ñ l i. BV01-BV24 ñ nh danh BV OGM chung 2. Các bư c l p trình BV Resource [621] – Ch n tài nguyên cho các máy nhánh (Vùng tin nh n chung ñi cung Operator) BV Total Recording Time [807] – ð t th i gian ghi âm (ch t lư ng) BV Recording Time [214] – Gi i h n th i gian ghi âm Common/Personal BV OGM Recording Time [215] – Gi i h n th i gian ghi l i chào BV for Extension [622] BV Access Code through CO Line [625] – Mã truy c p h p tho i cá nhân BV Card Initialisation [808] – Thi t l p l i card BV Call Forwarding Selection [963] CO Line Mode—Day/Night/Lunch [414-416] DISA IRNA to BV—Day/Night/Lunch [438-440]
  3. 3. 3. Cách s d ng a. Ghi âm l i thông báo cá nhân Nh c máy >> 723 >> 1: Ghi | 2: Nghe l i | 0: Xóa >> # b. Chuy n máy sang ch ñ VM Nh c máy >> 71 >> 1: T t c cu c g i | 2: B n ho c không tr l i | 0: B qua >> 725 >> # c. Nghe tin nh n cá nhân Nh c máy >> 725 >> 2 >> # Nghe… Nghe… >> 1: Phát l i t ñ u | 2: Tin nh n ti p | 3: Xóa | 9: tin nh n trư c d. Xóa t t c tin nh n Nh c máy >> 725 >> 0 >> # e. G i l i nh n tr c ti p Nh c máy >> 725 >> 1 >> S máy nhánh # ð c… f. Ghi âm l i nh n chung Nh c máy >> 722 >> ð nh danh BV OGM (01-24) >> 1: Ghi | 2: Nghe l i | 0: Xóa >> # g. Nghe tin nh n t bên ngoài G i ñ n máy nhánh (ðang ch ñ BV) >> nghe h t l i thông báo >> tút >> Nh p mã >> Nghe

×