C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM                            c l p - T do - H nh phúc     ...
“T ch c cung c p d ch v ch ng th c ch ký s công c ng VIETTEL-CA”: là t ch c ch u tráchnhi m cung c p d ch v ch ng th c ch ...
khai trên ch ng thư s và nh ng thông tin trên ch ng thư s liên quan n Bên A là úng s th t,   ng th i ph i th c hi n các...
8.12. Trong th i gian t m d ng c p ch ng thư s m i, VIETTEL-CA có trách nhi m duy trì h th ngcơ s d li u liên quan n ch ng...
i u 11. Th i h n hi u l c c a h p  ngH p ng có hi u l c k t ngày ký và có th i h n   n khi ch ng thư s c p cho khách ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hop dong cung_cap_va_su_dung_dich_vu_viettel-ca

296 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
296
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hop dong cung_cap_va_su_dung_dich_vu_viettel-ca

 1. 1. C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc --------)0(-------- ………, Ngày …… tháng …… năm 20…. S H P NG CUNG C P VÀ S D NG D CH V VIETTEL-CA - Căn c B lu t Dân s ư c Qu c h i thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005; - Căn c Pháp l nh Bưu chính vi n thông ư c y ban thư ng v Qu c h i thông qua ngày 25 tháng 5 năm 2002; - Căn c Lu t Công ngh thông tin ư c Qu c h i thông qua ngày 29/6/2005; - Căn c ngh nh 26/2007/N -CP quy nh chi ti t thi hành lu t Giao d ch i n t v Ch ký s và D ch v ch ng th c ch ký s ; - Căn c vào nhu c u c a bên s d ng và kh năng cung c p d ch v vi n thông c a Công ty vi n thông Viettel(thu c T p oàn Vi n thông Quân i Viettel). BÊN S D NG D CH V (G i t t là bên A ):Tên cơ quan/t ch c: ……………………………………………………………………………….. a ch giao d ch: ……………………………………….………………………………………. a ch thanh toán: ………………………………………………………………………………..S i n tho i: …………………… S Fax: …….…………………………………….S tài kho n: …………………… M t i: …………………………………………..Mã s thu : ………………………………………………………………………………..Gi y phép KKD/Q thành l p/CMND s : ……………………do………………......c p ngày: ……Ngư i i di n: ………………… Ch c v : …………………………………………..BÊN CUNG C P D CH V : T P OÀN VI N THÔNG QUÂN I - CHI NHÁNH VIETTEL…………………………………………………… (G i t t là Bên B):Tr s chính: a ch giao d ch: ……………………………………….………………………………………. a ch thanh toán:………………………………………………………………………………..S i n tho i: …………………… S Fax: …....……………………………………...S tài kho n: 12010000.254014 M t i: S Giao d ch 1 Ngân hàng u tư & Phát tri n VNMã s thu : 0100109106-011Gi y phép KKD/Q thành l p/CMND s : ……………………do………………......c p ngày: ……Ngư i i di n: Ch c v :Sau khi tho thu n, các bên th ng nh t ký k t h p ng cung c p và s d ng d ch v ch ng th cch ký s công c ng VIETTEL - CA v i các n i dung sau: i u 1: Các nh nghĩa và di n gi i:BM04.QT.03.KHDN.24 Lbh: / Ngày hi u l c:
 2. 2. “T ch c cung c p d ch v ch ng th c ch ký s công c ng VIETTEL-CA”: là t ch c ch u tráchnhi m cung c p d ch v ch ng th c ch ký s công c ng VIETTEL-CA, ư c g i t t là VIETTEL-CA.Quy n h n và trách nhi m c a VIETTEL-CA trong h p ng này ư c hi u là quy n h n và tráchnhi m c a Công ty Vi n thông Viettel, ơn v thu c T p oàn Vi n thông Quân i Viettel.“Bên cung c p d ch v ”: là ơn v tr c ti p ký h p ng v i khách hàng s d ng d ch v ch ng th cch ký s công c ng VIETTEL-CA (căn c theo ch th s 144/CT-VTQ -VT do T p oàn Vi n thôngQuân iViettel ban hành ngày 13/08/2010 v vi c tri n khai, qu n lý, kinh doanh d ch v ch ng th cch ký s công c ng Viettel-CA), trên ây g i t t là Bên B.“Bên s d ng d ch v ”: là bên ký h p ng s d ng d ch v ch ng th c ch ký s công c ngVIETTEL-CA, trên ây g i t t là Bên A. i u 2. N i dung công vi c1.1. Bên B cung c p cho Bên A ch ng thư s gói …………….………………, th i h n s d ng……………... năm.1.2. Bên B m b o cung c p ch ng thư s cho bên A v i các c tính sau: - m b o tính ch ng ch i b c a ngư i s d ng ch ký s ký các giao d ch. - m b o tính toàn v n c a văn b n ư c ký b i ch ký xác th c h p l . - Ch ng thư s có tính xác th c cao - Ch ng thư s có tính b o m t cao i u 3. Ti n cung c p d ch vBên B s bàn giao ch ng thư s cho Bên A trong th i gian không quá 03 ngày làm vi c k t khi haibên ký k t h p ng và Bên A hoàn thành trách nhi m thanh toán các kho n phí cho bên B. i u 4. Cư c phí d ch v4.1. Bên A thanh toán 1 l n cho Bên B cư c phí s d ng d ch v tr n gói trong …..tháng khi ăng ký s d ng d ch v .4.2. Giá cư c tr n gói trong …..tháng c a h p ng ( ã bao g m thu VAT 10%) là…………………………………………(B ng ch :……………………………………………) i u 5. i u kho n thanh toánCác kho n cư c phí Bên A ã thanh toán cho Bên B s không ư c Bên B hoàn tr trong trư ng h pBên A ơn phương ch m d t h p ng . i u 6. Quy n và nghĩa v c a Bên A6.1. Bên A có nghĩa v cung c p thông tin có liên quan n ch ng thư c a Bên A m t cách trung th c, chính xác; xu t trình các gi y t ph c v cho vi c c p ch ng thư s cho t ch c cung c p d ch v ch ng th c ch ký s công c ng; t ch u trách nhi m trư c pháp lu t và thi t h i x y ra n u vi ph m quy nh này.6.2. Cung c p khóa bí m t và nh ng thông tin c n thi t cho các cơ quan ti n hành t t ng, cơ quan an ninh ph c v vi c m b o an ninh qu c gia ho c i u tra t i ph m theo quy nh c a pháp lu t.6.3 Lưu tr và s d ng khóa bí m t c a mình m t cách an toàn, bí m t trong su t th i gian ch ng thư s c a Bên A có hi u l c và t m d ng.6.4. Thông báo ngay cho bên B ho c VIETTEL-CA n u phát hi n th y d u hi u khóa bí m t c a mình ã b l , b ánh c p ho c s d ng trái phép có các bi n pháp x lý.6.5. Bên A hoàn toàn ch u trách nhi m trư c pháp lu t v m i thi t h i x y ra n u vi ph m quy nh t i kho n 6.3 và kho n 6.4 c a i u này.6.6. ng ý VIETTEL-CA công khai thông tin v ch ng thư s c a Bên A trên cơ s d li u v ch ng thư s c a VIETTEL-CA.6.7 Khi ã cung c p ch ng thư s cho ngư i khác v i m c ích giao d ch, Bên A ư c coi là ã cam k t v i ngư i nh n r ng Bên A là ngư i n m gi h p pháp khóa bí m t tương ng v i khóa côngBM04.QT.03.KHDN.24 Lbh: / Ngày hi u l c:
 3. 3. khai trên ch ng thư s và nh ng thông tin trên ch ng thư s liên quan n Bên A là úng s th t, ng th i ph i th c hi n các nghĩa v xu t phát t ch ng thư s ó.6.8. Bên A có quy n yêu c u Bên B/VIETTEL-CA cung c p nh ng thông tin sau: a) Ph m vi, gi i h n s d ng, m c b o m t, phí, l phí cho vi c c p và s d ng c a lo i ch ng thư s mà Bên A xin c p và nh ng thông tin khác có kh năng nh hư ng n quy n l i c a bên A b) Nh ng yêu c u m b o s an toàn trong lưu tr và s d ng khoá bí m t; c) Th t c khi u n i và gi i quy t tranh ch p;6.9. Bên A có quy n yêu c u Bên B/VIETTEL-CA t m d ng, thu h i l i ch ng thư s ã c p và t ch utrách nhi m v yêu c u ó. i u 7. Nghĩa v c a Bên B7.1. Hư ng d n nh ng thông tin sau ây cho Bên A trư c khi ký h p ng: a) Gi i h n s d ng, m c b o m t, phí, l phí cho vi c c p và s d ng c a lo i ch ng thư s mà ngư i ó xin c p và nh ng thông tin khác có kh năng nh hư ng n quy n l i c a t ch c, cá nhân xin c p ch ng thư s ; b) Nh ng yêu c u m b o s an toàn trong lưu tr và s d ng khoá bí m t; c) Th t c khi u n i và gi i quy t tranh ch p;7.2. B i thư ng thi t h i cho Bên A n u thi t h i x y ra là h u qu c a vi c Bên B l khoá bí m tc a Bên A trong quá trình chuy n giao, ho c lưu tr khóa bí m t c a Bên A sau khi Bên B ã giao khóabí m t cho Bên A. i u 8. Quy n và nghĩa v c a T ch c cung c p d ch v ch ng th c ch ký s công c ngVIETTEL-CA8.1. VIETTEL-CA có nghĩa v lưu tr nh ng thông tin liên quan n Bên A m t cách an toàn và ch ư c s d ng thông tin này vào m c ích liên quan n ch ng thư s , tr trư ng h p tho thu n ho cpháp lu t có quy nh khác.8.2. B i thư ng cho Bên A trong trư ng h p thi t h i x y ra là h u qu c a vi c ưa lên ch ng thư snh ng thông tin không chính xác so v i nh ng thông tin do Bên A ã cung c p.8.3. m b o an toàn trong su t quá trình t o và chuy n giao ch ng thư s cho thuê bao.8.4. Ch u trách nhi m v tính chính xác c a nh ng thông tin trên ch ng thư s c a Bên A úng nhưnh ng thông tin bên A ã cung c p khi ăng ký và ký h p ng.8.5. m b o kênh ti p nh n thông tin yêu c u t m d ng ch ng thư s và yêu c u thu h i ch ng thư sho t ng t t c các ngày trong năm.8.6. B i thư ng thi t h i cho các bên liên quan trong trư ng h p thi t h i x y ra là h u qu c a vi ckhông tuân th các quy nh t i kho n 2, 3 i u 26 Ngh nh 26/2007/N -CP.8.7. m b o lưu tr các thông tin liên quan n ch ng thư s c a Bên A trong th i h n ít nh t là 5năm, k t khi ch ng thư s b thu h i.8.8. m b o gi bí m t toàn b quá trình t o c p khoá cho c p khóa c a Bên A.8.9. T n d ng m i phương ti n và v i n l c cao nh t thông báo cho Bên A ng th i áp d ngnh ng bi n pháp ngăn ch n và kh c ph c k p th i trong trư ng h p Bên B phát hi n th y d u hi u khoábí m t c a Bên A ã b l , không còn toàn v n ho c s sai sót nào khác có nguy cơ nh hư ng x u nquy n l i c a Bên A.8.10. B i thư ng thi t h i cho Bên A n u thi t h i x y ra là h u qu c a vi c VIETTEL-CA l quátrình t o khoá, l khoá bí m t c a Bên A trong quá trình chuy n giao, ho c lưu tr khóa bí m t c a BênA sau khi Bên B ã giao khóa bí m t cho Bên A.8.11. Khi t m d ng c p ch ng thư s m i, VIETTEL-CA ph i thông báo công khai vi c t m d ng trêntrang tin i n t c a mình và báo cáo các cơ quan nhà nư c có th m quy n.BM04.QT.03.KHDN.24 Lbh: / Ngày hi u l c:
 4. 4. 8.12. Trong th i gian t m d ng c p ch ng thư s m i, VIETTEL-CA có trách nhi m duy trì h th ngcơ s d li u liên quan n ch ng thư s ã c p.8.13. VIETTEL-CA ph i công khai và duy trì thông tin trên trang tin i n t c a mình nh ng thông tinsau: a) Chính sách ch ng thư và Quy ch ch ng th c (CP/CPS). b) Danh sách ch ng thư s có hi u l c, b t m d ng, b thu h i c a thuê bao.8.14. VIETTEL-CA có quy n cung c p thông tin c a Bên A cho cơ quan qu n lý nhà nư c trong cáctrư ng h p: a) Cung c p cho cơ quan ti n hành t t ng ho c cơ quan an ninh nh ng thông tin c n thi t nh m ph c v công tác m b o an ninh thông tin, i u tra phòng ch ng t i ph m theo úng trình t , th t c pháp lu t v t t ng quy nh. b) Trong trư ng h p kh n c p do pháp lu t v tình tr ng kh n c p quy nh ho c m b o an ninh qu c gia, t ch c cung c p d ch v ch ng th c ch ký s công c ng ph i th c hi n m i nghĩa v h tr c n thi t theo yêu c u c a cơ quan nhà nư c có th m quy n.8.15. T m d ng c p ch ng thư s m i trong các trư ng h p sau: a) Khi phát hi n các sai sót trong h th ng cung c p d ch v c a VIETTEL-CA có th làm nh hư ng n quy n l i c a Bên A b) Khi có yêu c u t cơ quan nhà nư c có th m quy n.8.16. T m d ng d ch v c a Bên A trong trư ng h p: Ch ng thư c a Bên A h t th i h n hi u l c mà Bên A không ti p t c óng phí duy trì d ch v . i u 9. T m ngưng d ch v9.1 D ch v c a Bên A s t m ngưng khi x y ra m t trong các trư ng h p sau: a) Khi Bên A yêu c u b ng văn b n và yêu c u này ã ư c Bên B/VIETTEL-CA xác minh là chính xác; b) Khi Bên B/VIETTEL-CA phát hi n ra b t c sai sót nào có nh hư ng n quy n l i c a s d ng ch ng thư; c) Khi có yêu c u t cơ quan nhà nư c có th m quy n. d) Theo i u ki n t m d ng ch ng thư s ã ư c quy nh trong h p ng gi a Bên A và Bên B9.2. Khi có căn c t m d ng ch ng thư s , Bên B s ti n hành t m d ng, ng th i ngay l p t c thôngbáo cho Bên A và công b trên cơ s d li u v ch ng thư s vi c t m d ng, th i gian b t u và k tthúc vi c t m d ng.9.3. Ch ng thư s c a Bên A s ư c khôi ph c l i khi các căn c t m d ng ch ng thư s t i Kho n9.1 c a i u 9 k t thúc, ho c th i h n t m d ng theo yêu c u c a Bên A ã h t. i u 10. Ch m d t và thanh lý h p ng10.1. Ch m d t h p ngH p ng này ch m d t trong các trư ng h p sau ây: 10.1.1. H t th i h n quy nh t i i u 9 dư i ây 10.1.2. Do Bên A trong khi s d ng d ch v có hành vi vi ph m pháp lu t, i u l Bưu chính vi n thông, các th l và quy nh v khai thác d ch v ; không thanh toán cư c phí d ch v như quy nh t i h p ng này.10.2. Thanh lý h p ngH p ng ư c coi như là t ng thanh lý khi h t th i h n h p ng mà hai bên không x y ra tranhch p.BM04.QT.03.KHDN.24 Lbh: / Ngày hi u l c:
 5. 5. i u 11. Th i h n hi u l c c a h p ngH p ng có hi u l c k t ngày ký và có th i h n n khi ch ng thư s c p cho khách hàng h t hi ul c s d ng. i u 12. Ch p nh n tuân th Chính sách ch ng thư và Quy ch ch ng th c (CP/CPS)Ngoài nh ng i u kho n v quy n nghĩa v các bên ã qui nh t i h p ng này, trách nhi m c a cácbên tham gia h p ng còn ch u s ki m soát c a Chính sách ch ng thư và Quy ch ch ng th c v s nph m (CP/CPS) phiên b n ban hành t i th i i m ký k t h p ng cung c p và s d ng d ch v , ho cphiên b n ban hành t i th i i m gia h n h p ng n u d ch v ti p t c ư c các bên ng ý gia h n. i u 13. Gi i quy t tranh ch pM i tranh ch p phát sinh t h p ng này trư c h t ph i ư c các bên gi i quy t thông qua thươnglư ng, hoà gi i. Trong trư ng h p các bên không th thương lư ng, hòa gi i ư c v i nhau thì tranhch p s ư c gi i quy t t i Toà án, nơi Bên B t tr s giao d ch chính. Phán quy t c a Toà án là cu icùng và các bên ph i có nghĩa v thi hành. M i chi phí phát sinh bên thua ki n ch u. i u 14. i u kho n cu i cùng - Các bên cam k t th c hi n nghiêm túc các quy nh trong h p ng này trên tinh th n thi n chí, h p tác, trung th c và cùng có l i. - M i s a i, b sung các i u kho n c a h p ng này u ph i ư c các bên nh t trí và l p thành b sung h p ng . - H p ng g m 05 (năm) trang, chưa bao g m ph l c b ng giá cư c d ch v , ư c l p làm thành 02 b n, các b n có giá tr pháp lý như nhau, bên A gi 01 b n, bên B gi 01. I DI N BÊN A I DI N BÊN BBM04.QT.03.KHDN.24 Lbh: / Ngày hi u l c:

×