Bài giảng
Câu 1 : Thu gọn các đơn thức sau, chỉ rõ phần hệ số, phần biến của đơn thức thu gọn. C©u 2 : Tính giá trị biểu thức sau ...
= (2 + 1)x 2 y Cho 2 biểu thøc : A = 2.7 2 .55 B = 7 2 .55 Dựa vào tính chất phân phối giữa phép nhân và phép cộng A +...
Bµi tËp 3: Chän c¸c c©u ®óng (§), sai (S) trong c¸c c©u sau : a) - 3x 3 y 2 vµ 2x 3 y 2 lµ 2 ®¬n thøc ®ång d¹ng. b) b...
Trß ch¬i
<ul><li>Lê Quý Đôn tên thật là Lê Danh Phuơng </li></ul><ul><li>Sinh ngµy 2 – 8 – 1726 </li></ul><ul><li>ë lµng Diªn Hµ, ...
 
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bài giảng don thúc dòng dạng

3,202 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,202
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bài giảng don thúc dòng dạng

 1. 1. Bài giảng
 2. 2. Câu 1 : Thu gọn các đơn thức sau, chỉ rõ phần hệ số, phần biến của đơn thức thu gọn. C©u 2 : Tính giá trị biểu thức sau x = 1; y = - 1
 3. 3. = (2 + 1)x 2 y Cho 2 biểu thøc : A = 2.7 2 .55 B = 7 2 .55 Dựa vào tính chất phân phối giữa phép nhân và phép cộng A + B Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số khác 0 VD A + B = 2.7 2 .55 + 7 2 .55 = (2 + 1).7 2 .55 = 3.7 2 .55 Hãy tính tổng : 2x 2 y + x 2 y VD 1 VD 3 3xy 2 – 7xy 2 = (3 – 7)xy 2 = - 4xy 2 VD 4 15xy 3 – 8xy 3 = (15 – 8)xy 3 = 7xy 3 2x 2 y + x 2 y = (2 + 1)x 2 y = 3x 2 y 5x 3 y 2 + 6x 3 y 2 = (5 + 6)x 3 y 2 = 11x 3 y 2 VD 2 a) 2x 2 y + x 2 y = 3x 2 y b) ; ; Bài tập 2: Tính tổng các đơn thức sau. a) xy 3 + 5xy 3 + ( - 7xy 3 ) b) x 2 + x 2 c) 2x 5 y - x 5 y + x 5 y
 4. 4. Bµi tËp 3: Chän c¸c c©u ®óng (§), sai (S) trong c¸c c©u sau : a) - 3x 3 y 2 vµ 2x 3 y 2 lµ 2 ®¬n thøc ®ång d¹ng. b) bx 3 yz 2 vµ 5x 3 yz 2 lµ hai ®¬n thøc ®ång d¹ng (b lµ h»ng sè). c) 7y + 3y 2 = 10y 2 d) 5xyz + ( - 5xyz) = 0 e) Tæng 2 ®¬n thøc ®ång d¹ng lµ ®¬n thøc ®ång d¹ng. Bµi tËp 4 : §iÒn c¸c ®¬n thøc thÝch hîp vµo « trèng ®Ó hoµn thµnh b¶ng sau. § S S § S Bµi häc h«m nay chóng ta cÇn ghi nhí nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n sau : - §¬n thøc ®ång d¹ng. - Céng, trõ ®¬n thøc ®ång d¹ng . A - 3x 2 -2x 2 y B - 5x 2 5x 3 y 2 A + B 5x 2 y 8x 3 y 2
 5. 5. Trß ch¬i
 6. 6. <ul><li>Lê Quý Đôn tên thật là Lê Danh Phuơng </li></ul><ul><li>Sinh ngµy 2 – 8 – 1726 </li></ul><ul><li>ë lµng Diªn Hµ, HuyÖn Diªn Hµ, TrÊn S¬n Nam H¹, nay lµ th«n Phó HiÕu x· §éc LËp HuyÖn H­ng Hµ TØnh Th¸i B×nh. </li></ul><ul><li>Lóc cßn nhá Lª Quý §«n ®· næi tiÕng lµ ThÇn §ång. Lªn 5 tuæi ®äc ®­îc nhiÒu bµi trong kinh thi, 11 tuæi mçi ngµy häc ®­îc 8, 9 m­¬i ch­¬ng sö. Trong 1 ngµy cã thÓ lµm 10 bµi phó kh«ng ph¶i viÕt nh¸p. </li></ul><ul><li>Năm 1973 Lê Quý Đôn thi hương ở Trường Son nam đậu giải nguyên. Năm 1762 ông thi đậu cả 2 kì thi hội và đình. </li></ul>- Nắm vững thế nào là đơn thức đồng dạng - Làm thành thạo cộng trừ đơn thức - Bài tập : 19, 20, 21 (SGK Trang 36) 19, 20, 21, 22 (SBT Trang 12) H­íng dÉn vÒ nhµ

×