SlideShare a Scribd company logo
1 of 36
Download to read offline
Unit 2
ขั้นตอนการปกหมุดลง GMB
ปกหมุดได 3 วิธี
3. ทําผาน App GMB
1. ทําผาน Computer / Notebook
2. ทําผานมือถือ/แท็บเล็ต ผาน เบราเซอร
Version
เบราเซอร์มือถือ
www.google.com/business
พิมพคนหาชื่อที่ปกหมุดกอน
-ใสชื่อธุรกิจ(ชื่อหมุดที่ตองการ)
-พิมพชื่อหมวดหมู
-พิมพชื่อหมวดหมู
ตองพิมพคําหลัก แลวเลือกจากลิ
สทที่ระบบมีใหเทานั้น
พิมพคําหลัก แลวเลือกจากลิ
สทที่ระบบมีใหเทานั้น
*ทริค* ลองไปดูหมุดของสถานที่
อื่นที่คลายกันกับหมุดเรา เขาใช
หมวดหมูอะไร
-หากสถานที่เราใหคนมาเยี่ยม
ชมได
ใหติ๊ก 🔘 ใช
-พิมพที่อยู
ยึดตามที่อยูจริงตามทะเบียน
ราษฎร
เชน บานเลขที่ 123/4 หมู5
ถนนxxx ซอยyyy ตําบล อําเภอ
จังหวัด รหัสไปรษณีย
สําคัญ*
ตําบล และ อําเภอ
ตองพิมพคําวา ตําบล / อําเภอ
นําหนาชื่อเสมอ
เชน ตําบลตลาด
อําเภอพระประแดง
สําคัญ*
อําเภอ
ถาเปนอําเภอเมือง
ตองพิมพชื่อจังหวัดตามเสมอ
เชน อําเภอเมืองเชียงใหม
อําเภอเมืองชลบุรี
ประเทศไทยไมมี อําเภอเมือง (เฉยๆ) นะ
หลังกรอกที่อยู จะมี 2 แนวทาง
1. มีแผนที่ขึ้นมาใหเลือก
ตําแหนงปกหมุด แลวให
เราเลือกตําแหนงปกหมุดที่
ถูกตอง
2. ไมขึ้นใหเลือกตําแหนงปก
หมุดแผนที่ ใหเห็น
แลวขามไป สเต็ปถัดไปเลย
*ระบบคิดวามันรูตําแหนงของ
หมุดแลว มันเลยขามสเต็ปการ
วางหมุด *ซึ้งสวนใหญแลว
ตําแหนงผิดตลอด* ตองเลือก
ไปแกไขอีกทีภายหลังนะ
เคส1 มีขั้นตอนใหวางหมุด
วางหมุดใหตรงตําแหนงจริงที่สุด
-ควรซูมใหลึกที่สุด เพื่อความ
แมนยํา
*หากของใครไมมีขึ้นใหวางหมุดแบบภาพนี้ ใหทําขั้นตอน
ตอไปกอน…. แลวตอนกดยืนยันใหเลือก ตัวเลือกอื่นๆ
แลวกดยืนยันภายหลังเทานั้น……...
-แนะนําเปลี่ยนเปนดาวเทียม
แลวซูมใหลึกสุด จะวางพิกัดได
แมนยํากวา
ชองนี้ แนะนําติ๊ก
- 🔘ฉันไมไดใหบริการในพื้นที่
อื่นๆเลย
-เบอรโทร
กรอกในรูปแบบ 02xxxxxxx
ไมตองมีขีดกลาง -
ไมตองใสวงเล็บ (053)123456
-URLของเว็บไซต
ลงเฟสบุ็ค /เว็บไซตได 1 ลิ้งค
-ถายังไมมีเว็บใดๆ เวนวางได
-รับทราบทุกขาวสาร
แนะนําใหติ๊ก 🔘ใช
ระบบจะสงอีเมล ขาว หรือแจง
เตือนสําคัญ ไปที่อีเมลของเรา
-เลือกวิธียืนยัน
โดยปกติ 95% ระบบจะเลือกใหสง
ไปรษณียบัตรมา
ไปยังที่อยูที่เราไดลงเอาไว
-ชื่อที่ติดตอ
ใหกรอกชื่อผูรับ
-ถายังไมพรอม หรือยังไมชัวร การ
สะกดชื่อหมุด +ที่อยู
กดเลือก >> ตัวเลือกเพิ่มเติม
แลวกด >> ยืนยันภายหลัง
*เคสคนที่ไมมีหมุดใหวาง ตองเลือกยืนยันภายหลัง
เทานั้นนะ
โดยทั่วไประบบจะบอกวา คุณจะ
ไดรับจดหมายประมาณ 14 วัน
*ความเปนจริง*
รอจริงๆ 14-60 วัน โดยเฉลี่ย
**ถารอเกิน60วัน ไมมา ใหกดขอ
ใหมอีกรอบ
ตัวอยางจดหมายที่จะสงมา
จากศูนย Special Project Unit มาเลเซีย
-ใสวันและเวลาเปดปด
-ติ๊กเลือก วันที่เปดทําการ
และใสเวลา เปด - ปด
-ใสวันและเวลาเปดปด
-ติ๊กเลือก วันที่เปดทําการ
และใสเวลา เปด - ปด
-เพิ่มการรับสงขอความ
ถากดรับขอความ ผูใชงาน
GoogleMap จะทักเขามาสอบถาม
ไดเหมือนแชท คุยกันผานชอง
Messenger
-เพิ่มคําอธิบายธุรกิจ
กรอกอธิบายจุดเดน ความนาสนใจ
ของชุมชน เดนเรื่องอะไร มีสินคา
อะไรขาย มีไฮไลทที่เที่ยวอะไรที่
นาสนใจ พิมพได 750 ตัวอักษร
-เพิ่มรูปภาพของธุรกิจ
แตแนะนําไปใสภายหลังจะควบคุม
ไดงายกวา ใหกด ขาม ไปกอน
-ขอมูลธุรกิจเกือบพรอมใชงานแลว
กด ดําเนินการตอ
ขอความยินดีตอนรับ
กด เริ่มตนใชงาน ไดเลย
ถาเห็นหนาจอคลายๆแบบนี้คือ
ไดผานเฟสการลงขอมูลแลว
มาตรวจสอบความถูกตองอีกรอบ
กดขีด3ขีด ดานบนซายมือ
จะเห็น Tab ฟเจอรตางๆใหเลือก
ใหเลือก Tab ขอมูล
ชวงระหวางรอรหัสทางไปรษณีย
หมุดยังไมยืนยัน
3ชองที่หามแกไขเด็ดขาด
- ชื่อหมุด
- หมวดหมู
- ที่อยู
3ชองนี้ ถาไปกดแกไข
การรอจดหมาย ไมวาจะรอมาแลว
กี่วัน จะรีเซ็ต Reset ใหมทันที
ระบบจะใหเรากดขอรหัสใหมทาง
ไปรษณีย เพื่อยืนยันใหม ตาม
ขอมูลใหมที่แกไขไป
ฉะนั้น! อยาพลาด

More Related Content

Featured

ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentLily Ray
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity -  Best PracticesTime Management & Productivity -  Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementMindGenius
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...RachelPearson36
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Applitools
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at WorkGetSmarter
 
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...DevGAMM Conference
 
Barbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy PresentationErica Santiago
 
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellSaba Software
 
Introduction to C Programming Language
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming LanguageSimplilearn
 
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...Palo Alto Software
 
9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free Vacation9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free VacationWeekdone.com
 
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from PrinceI Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from PrinceEmpowered Presentations
 
How to Map Your Future
How to Map Your FutureHow to Map Your Future
How to Map Your FutureSlideShop.com
 

Featured (20)

ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity -  Best PracticesTime Management & Productivity -  Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
 
ChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slides
 
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike RoutesMore than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
 
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
 
Barbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
 
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
 
Introduction to C Programming Language
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming Language
 
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
 
9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free Vacation9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free Vacation
 
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from PrinceI Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince
 
How to Map Your Future
How to Map Your FutureHow to Map Your Future
How to Map Your Future
 

unit2 Course GMB- Digital Talents Village