ใบงานที่ 15 เรื่อง การวิเคราะห์ โครงงานและเลือกโครงงาน                            ลาดับโครงงานท...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

15

364 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
364
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
188
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

15

 1. 1. ใบงานที่ 15 เรื่อง การวิเคราะห์ โครงงานและเลือกโครงงาน ลาดับโครงงานทีนามาวิเคราะห์ /การให้ คะแนน ่ โครงงาน 1 โครงงาน 2 โครงงาน 3 เรื อบำบัดน้ ำเสี ย เพำะเลี้ยงกล้ำไม้ โครงสร้ำง หมายเหตุ ดอยสุ เทพ คะแนน (1-4) คะแนน (1-4) คะแนน (1-4) 1 ควำมรู้ และประสบกำรณ์ในโครงงำน 2 2 4 2 ควำมตั้งใจ สนใจ และจริ งใจ 3 3 4 3 เครื่ องมือ และวัสดุอุปกรณ์ 1 1 3 4 ควำมเหมำะสมของสถำนที่ปฏิบติงำนั 3 3 3 5 กำรใช้จ่ำยเงินทำโครงงำน 2 2 4 6 ควำมเห็นชอบของครู อำจำรย์ที่ปรึ กษำ 2 2 3 7 กำรสนับสนุนของเพื่อนในกลุ่ม 2 2 4 8 กำรขยำยโครงงำน 2 2 4 9 ผลกระทบต่อสภำพแวดล้อม 4 4 410 ควำมสะดวกต่ำง ๆ ในกำรปฏิบติงำน ั 2 3 4 รวม 23 24 36จากคะแนนทีปรากฏนักเรียนเลือกทาโครงงานเรื่อง “ โครงร้ างดอยสุ เทพ ” ่เพราะ 1. ใช้เวลำในกำรศึกษำทำโครงงำนไม่มำก 2. ผูทำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่ องนี้มำมำกพอสมควรในกำรเรี ยนในห้องเรี ยน ้ 3. ไม่ตองใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์มำก ทำให้ไม่สิ้นเปลืองงบประมำณในกำรจัดทำโครงงำน ้ 4. ข้อมูลค้นหำได้ง่ำย และสะดวกรวดเร็ ว นาย ชนาธิป คุณยศยิ่ง ม.6/14 เลขที่ 14

×