Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1
2
÷Psjm

1
2
÷Psjm

÷ÁõÀm÷hº
uªÈÀ: £z› ÷åõz›

3
÷Psjm
Candide
by Voltaire
Tamil Translation © Badri Seshadri
First Edition: August 2008
160 Pages, Price Rs.100
Printed in...
÷ÁõÀm÷hº
÷ÁõÀm÷hº (Voltaire) ¤μõßì |õmiß
uø»]Ó¢u GÊzuõͺ, PÂbº, uzxÁÁõv.
CÁμx C¯Øö£¯º L¨μõß_Áõ&©› A¹÷Á
(François-Marie Aro...
C¢u |õÁÀ •ÊÁv¾÷© ©u®, ©u AÔbºPÒ,
£õv›¯õºPÒ, Aμß, Aμ_, μõqÁ®, uzxÁÁõvPÒ GÚ AøÚÁøμ²® Jmkö©õzu©õP
GÒÎ |øP¯õiÚõº. ÁÓmkz uzxÁzx...
1

Kº Aئu©õÚ ÷Põmøh°À ÁõÌ¢xÁ¢u ÷Psjm,
A[Q¸¢x xμzu¨£mhx GuÚõÀ?

á «¢uõº ushº&öhß&mμõ[SUSa öõ¢u©õÚ öÁìmL£õ¼¯õ ÷Põmøh°À, C¯Ø...
vøμPÒTh C¸¢uÚ. AÁμx £søn |õ´PÒ T¨¤k®
yμzvÀ C¸¢uÚ. AÁμx FȯºPÒ ÷Ámøh¯õkÁvÀ
ÁÀ» ui¯ºPÒ. A¢u Fº¨ £õv›¯õº, á«¢uõ›h® £n®
ö£ØÖ A...
Á]UP÷Ásk®. £ßÔPÒ E¸ÁõUP¨£mh÷u AÁØøÓ
|õ® õ¨¤h÷Ásk® GߣuØPõPzuõß. AuÚõÀuõß |õ®
Á¸h® •ÊÁx® £ßÔUPÔ õ¨¤kQ÷Óõ®. GÀ»õ®
|ßø©U÷P Gß...
GßÚ ÷£_Q÷Óõ® GßÖ öu›¯õ©À, AÁß H÷u÷uõ
÷£]Úõß. Akzu |õÒ, CμÄ EnÄUS¨¤ß, ÷©øø¯
Âmk GÊ¢x öÀ¾®÷£õx, SÛöPõs÷h²® ÷Psjk®
J¸ vøμUS¨ ...
2

£À÷P›¯ºPÐUS ©zv°À ÷PsjkUS GßÚ BÚx?

§÷»õP öõºUPzv¼¸¢x xμzu¨£mh ÷Psjm, AÊxöPõsk®, AÆÁ¨÷£õx PsPøÍz v¸¨¤, E¯ºSi°À
¤Ó¢u CÍ®...
"|s£ºP÷Í, }[PÒ GßøÚU öPÍμÂUQÕºPÒ. BÚõÀ Gß
£[SUS¨ £n® öPõkUP GßÛh® HxªÀø»' GßÖ
÷Psjm AhUPzxhß öõßÚõß.
"©ßÛUPÄ® I¯õ, E[Pøͨ ...
"K, {a¯©õP, |s£ºP÷Í' GßÖ öõÀ¼, ÷Psjm
Sizuõß.
"Cx ÷£õx®. CÛ }uõß £À÷P›¯ºPÎß EuÂ, Põ¯®,
PõÁÀ, |õ¯Pß, GÀ»õ÷©. } CßÔ¼¸¢x öÀÁ¢u...
uõ[P•i¯ÂÀø». AuÚõÀ x¨£õUQ¯õÀ _mkÂk©õÖ
÷ÁsiUöPõshõß. AÁºPЮ AuØS Cø¢uÚº.
AÁÚx PsPøÍU Pmi, AÁøÚ •Ç[PõÀ ÷£õha
öõßÚõºPÒ. A¨÷£õ...
3

÷Psjm £À÷P›¯ºPÎhª¸¢ux u¨¤zux
AuØS¨¤ß AÁÝUS GßÚ BÚx?

G¨£i?

A¢u

Cμsk £øhPøͨ÷£õ» ÷ÁöÓxÄ® øu›¯®
Áõ´¢uuõPÄ®, |ßS £°Ø] AÎ...
Põμn®, Põ›¯® BQ¯ÁØøÓ¨ £ØÔa ]¢vUP •iÄö´uõß. özxUQh¢u £» ¤n[PÒ, özxUöPõsi¸US® ]» E°ºPÒ«x HÔ |h¢x £UPzxU Qμõ©zxUSa
ößÓõß. Ax ...
"C[÷P GßÚ ö´xöPõsi¸UQÓõ´? } J¸ |À»
PõμnzxUPõPÁõ £n® ÷PmQÓõ´?'
"PõμnªÀ»õ©À Põ›¯® CÀø»' GßÖ £oÄhß
öõßÚõß ÷Psjm. "AøÚzx® Akzu...
"C¢u E»QÀ |h¨£øÁ GÀ»õ÷© ]Ó¨£õÚÁØÖUSzuõß
GßÖ v¸. £õ[U»õì öõÀ¼°¸UQÓõº. A¢uU PÖ¨¦
÷Põm Ao¢v¸¢u PÚÁõÝ® AÁμx ©øÚ²® GÚUSa
ö´u ©...
4

÷Psjm uÚx S¸ £õ[U»õøéU Pshx® AuØS¨¤ß
AÁºPÐUS |h¢ux®.

A¢u¨ ¤aøUPõμøÚU Psk ÷Psjm vQ»øh¯-ÂÀø».
©õÓõP, P¸øn¯õÀ, uÚUS AÚ£õ¨...
Eh÷Ú ÷Psjm AÁøμ AÚ£õ¨iìiß öuõÊÁzxUSU
öPõskößÖ, AÁ¸US J¸ ¤öμm xsøhU öPõkzuõß.
£õ[U»õì öPõg® _uõ›zxUöPõshx® ÷Pmhõß:
"C¨÷£õx ...
"B! A¢uU PõuÀ! Cu¯zøu BUμªzv¸US®, Bß©õÂß
Bß©õÁõÚ PõuÀ! J÷μö¯õ¸ •zu®, GÚUS 20 EøuPøͨ ö£ØÖz u¢u÷u! BÚõÀ A¢uU PõuÀ E[PÐUS
G¨...
|©UQøh÷¯ GßÚ •ß÷ÚØÓzøu Aøh¢xÒÍx £õº!
•UQ¯©õP, ÷u[PÎß Âvø¯ {ºn°UPUTi¯
÷|ºø©¯õÚ, Pmk¨£õhõÚ ]¨£õ´PøÍU öPõsh |©x
£øhPÎÀ! £UPzx...
ÂkQÓõß. C¢ua ö¯À£õkPÎÀ Dk£k£ÁºPÒ õuõμn
H©õØÖUPõμºPÒ ©mk©À». }v÷¯Th H©õØÖ¨
÷£ºÁÈPÐhß ÷º¢xöPõsk ¤Óøμ Ág]UQÓx.'
"BÚõÀ CøÁö¯À»...
5

¦¯À, P¨£À EøhuÀ, {»|kUP®. hõUhº £õ[U»õì,
÷Psjm, AÚ£õ¨iìm ÷á®ì BQ÷¯õ¸US GßÚ
BÚx?

P ¨£À A[S® C[S® ¦μÐÁuõÀ EshõS® uõ[P•i¯...
Á¢x, ¤ß •ØÔ¾©õP AÁº •ÊQ¨÷£õÚõº. ÷Psjm,
AÁøμU Põ¨£õØÓ usp›À uõÂU SvUP GzuÛzuõß.
BÚõÀ uzxÁÁõv £õ[U»õì AÁøÚz ukzx, ¼ì£ß
›Shõ...
£õμ® ö´¯ •Ø£mhõß.
møhø¯¨ ¤izx CÊzuõº.

£õ[U»õì

AÁÚx

"|s£÷Ú, Cx ›¯À». } ¤μ£g PõμnzxUS GvμõP¨
£õÁ® ö´¯ •Ø£kQÓõ´. } uÁÓõÚ ...
|À» EnÁÎzuÚº. EnÄ Esq®÷£õx ÷õP® P¨¤¯x.
AÁºPÒ ¤öμmøh, u[PÍx PspøμU öPõsk D쨣kzvÚº. BÚõÀ £õ[U»õì, CøuÂh ÷ÁÖ G¢u©õv›²®
C¸UP•...
6

÷©ØöPõsk {»|kUP[PÒ HØ£hõ©À C¸UP ÷£õºa_UR]¯ºPÒ ©u Âõμøn ö´Áx; ÷Psjm ö£õxÂÀ
õmøh¯õÀ AiUP¨£kÁx.

{»|kUP® ¼ì£Ûß |õßQÀ ‰ßÖ £...
÷£aø A[RP›¨£øu¨ ÷£õÀ ÷PmkUöPõsi¸¢uuØPõP. AÁºPøÍ, `›¯øÚ÷¯ £õºUPõu, SÎμøh¢u
Cμsk AøÓPÎÀ uÛzuÛ¯õP CÊzxUöPõsk÷£õ´
AøhzuÚº. Gmk...
7

QÇÂ ÷PsjøhU PÁÛzxUöPõshx; ÷Psjm uÚx
Põu¼ø¯U Psk¤izux.

÷P sjkUSz øu›¯® ÁμÂÀø». BÚõÀ QÇÂø¯¨
¤ßöuõhº¢x J¸ £õÇøh¢u ÃmkUSa ...
"} •zuªh÷Ási¯x GÚx øPø¯ AÀ»' GßÓõÒ AÁÒ.
"|õß |õøÍ Á¸÷Áß. Pήø£z uhÂUöPõÒ, õ¨¤k,
y[S.'
CzuøÚ¨ ÷£μÈÄPÐUS¨ ¤ÓS®, ÷Psjm õ¨¤mkÂ...
GßÚ Ba›¯®! AÁß ªì SÛöPõs÷høÁ÷¯ £õº¨£uõP {øÚUQÓõß? B®, AÁøÍzuõß £õºUQÓõß.
AÁ÷Íuõß!AÁøÚ¨ £»ÃÚ® BmöPõÒQÓx. AÁÚõÀ
J¸ ÁõºzøuTh¨...
÷Psjm, AÁÒ öõØ£i |h¢uõß. Ba›¯zvÀ ‰ÌQUQh¢uõ¾®, AÁÚx SμÀ ö©¼¢v¸¢uõ¾® |k[QUöPõsi¸¢uõ¾®, AÁÚx •xS, Á¼°À xizuõ¾®,
AÁØøÓ²® «Ô, u...
8

SÛöPõs÷h°ß Áμ»õÖ

"|õ ß £kUøP°À A¢x y[QUöPõsi¸US®÷£õx,
PhÄÒ £À÷P›¯ºPøÍ ushº&öhß&mμõ[U ÷PõmøhUS
Aݨ¤øÁUP¨ ¤›¯¨£mhõº. AÁº...
"›, öõÀ' GßÓõß ÷Psjm.
AÁÒ Pøuø¯z öuõhº¢uõÒ.
"A¨÷£õx J¸ £À÷P›¯ ÷P¨hß EÒ÷Í Á¢uõß. |õß
μzu® ]¢vUöPõsi¸¨£øu²®, PÁø»÷¯ CÀ»õx A¢...
C¸¨£x GÚx ©v¨¦US CÊUS GßÖ AÁº ÂÍUQÚõº.
hõß CìéõPõ›h® GßøÚ ©u }v£vUS ÂmkÂkÁxuõß › GßÓõº. BÚõÀ hõß CìéõPõº øP°À
ø£õ EÒÍÁß Gß...
£»Ý® C¸¢v¸UPõx. Aöu¨£i, Gß Põu»ß ÷Psjk®
AÔÁõÎ £õ[U»õéú® J÷μ ÷|μzvÀ ¼ì£ÝUS
Á¢uõºPÒ? AvÀ J¸Á¸US 100 Pø¯i, ©ØöÓõ¸Á¸USz yUS. A...
9

SÛöPõs÷h, ÷Psjm, ©u }v£v, ³uº BQ÷¯õ¸US
GßÚ |h¢ux?

C ¢u

CìéõPõº GߣÁß, Cì÷μÀ £õ¤÷»õÛh®
Aiø©¨£mhuØS¨ ¤ÓPõÚ Põ»PmhzvÀ, ï...
"¦Ûu ÷©›÷¯, |©US CÛ GßÚ BS®? Gß ÃmiÀ
J¸Áß öPõø»¯õQ²ÒÍõ÷Ú? }v A¾Á»ºPÒ Á¢uõÀ,
|õ® öuõø»¢÷uõ®' GßÓõÒ AÁÒ.
"£õ[U»õì yUQÀ ÷£õh¨...
"AÇPõÚ ö£s÷n, J¸Áß PõuÀÁ¯¨£mi¸US®÷£õx,
ö£õÓõø©°À C¸US®÷£õx, ©u Âõμøn°À Pø¯i
Áõ[Q°¸US®÷£õx, Gøu ÷Ásk©õÚõ¾® ö´Áõß'
GßÖ £vÀ ö...
10

÷PiêÀ ÷Psjm, SÛöPõs÷h, QÇ BQ÷¯õº
vshõmhzvÀ ©õmiUöPõshx, A[Q¸¢x AÁºPÒ
QÍ®¦Áx.

"A ´÷¯õ!,

Gß |øPPøͲ® £nzøu²® ¯õº v¸iU...
A¢uU öPõÒøP°ß£i¨ £õºzuõ¾®Th Q÷μ £õv›¯õº
|©x £¯nzøuz öuõhμ÷Ási¯ AÍÄUPõÁx |©US¨
£nzøuÂmka ößÔ¸UP÷Ásk®. EßÛh® öPõg®Th¨ £n® £õ...
"|õ® C¨÷£õx ¦v¯ E»PzxUS¨ ÷£õQ÷Óõ®. {a¯®
C[÷P AøÚzx® ]Ó¢uuõPzuõß C¸UP÷Ásk®.
HöÚÛÀ C¨÷£õx |õ® C¸US® E»PzvÀ C¯ØøPz
uzxÁ®, AÓz...
"ö£s÷n, EÚUS Gß ¤Ó¨ø£¨ £ØÔz öu›¯õx. Gß
¤ß£UPzøu EÚUSU Põs¤zuõÀ } C¨£i¨ ÷£©õmhõ´. Eß •iøÁ ©õØÔUöPõÒÁõ´' GßÓõÒ
QÇÂ.
C¢u £vÀ,...
11

QÇ塧 Áμ»õÖ

"C ¨÷£õv¸¨£x÷£õÀ G¨÷£õx÷© GßÝøh¯ PsPÒ
P»[Q°¸¢uvÀø». Cø©PÒ ]Á¢v¸¢uvÀø». Gß
‰US Gß uõøhø¯z öuõmkUöPõsi¸¢uvÀ...
PÂbºPÒ öõßÚõºPÒ. Gß ÷Áø»UPõ›PÒ, GÚUS Bøh
EkzvÂk®÷£õx® AÂÌzx-Âk®÷£õx®, GßøÚ
•ßÛ¸¢÷uõ, ¤ßÛ¸¢÷uõ G¨£i¨ £õºzuõ¾® BÚ¢uU
PΨ£øh¢...
ÂμÀPøÍÂmkz xÇõ¯x. Cx J¸ ¦xa h[PõPz
÷uõßÔ¯x. CxÁøμ E»QÀ £õºUPõu J¸ Âå¯zøu
A¨£izuõ÷Ú P¸u•i²®? ¤ÓS, |õ[PÒ øÁμ[PøÍ
A[÷P JÎzxø...
C¸¢uÚ. AÁºPÒ 50 EÒ|õmk¨ ÷£õºPøÍ E¸ÁõUQ
C¸¢uÚº. PÖ¨£ºPÐUS GvμõPU PÖ¨£ºPÒ, Põ¨¤
{ÓzuÁºUS GvμõPU PÖ¨£ºPÒ, Põ¨¤ {ÓzuÁºUS
GvμõP...
AÔÄÖzu¨£mh J¸ |õøÍUS I¢x öuõÊøPPÒ
Gߣøu¨ ¤ß£ØÓ, AÁºPÒ ©ÓUP÷Á°Àø».
"Pèh¨£mk, özu EhÀPÐUS ©zv°¼¸¢x GßøÚ
ÂkÂzxUöPõsk, Fº¢x Fº...
12

QÇ塧 Áμ»õÖ öuõhºa]

"Gß uõ´ö©õÈø¯U ÷PmhvÀ Ba›¯•® ¢÷uõå•®
Aøh¢u |õß, AÁß öõßÚ Âå¯zøu¨ £ØÔ
Avºa]¯øh¯ÂÀø». AÁÚx xμvºèhzø...
|h¢÷uÔ¯x. |õß £õ»ìm›Úõ Aμ]°ß ÷uÁõ»¯¨
£õhPÚõP¨ ÷£õ´a÷º¢÷uß.'
"Gß A®©õÂh©õ?' GßÖ Pzv÷Úß |õß.
"Eß A®©õÁõ?' GßÓõß AÁß AÊxöPõs÷...
Ph¢u ‰ßÖ ©õu[PÎÀ HøÇø©, Aiø©zuÚ®
BQ¯ÁØÔß Pèh[PøÍ AÝ£ÂzxÒÍõÒ. vÚ® vÚ®
¯õμõ»õÁx Áߦn쨣mkÒÍõÒ. uß uõ°ß ¤´¢u
Ehø»U øP°À H¢u÷Á...
"JÆöÁõ¸ ö£sqøh¯ J¸ ¦mhzøu öÁmiUöPõÒÐ[PÒ' GßÓõº AÁº. "AøuUöPõsk }[PÒ |ßÓõP
C¸UP•i²®. «sk® ÷uøÁ GßÓõÀ, ]» |õÒPÒ PÈzx
A÷u ÷Áø...
‰¨£øh¢x xߣzv¾® CȾ® EÇßÖ, J÷μö¯õ¸
¤ß£UP® ©mk® C¸¨£øu {øÚzx, CzuøÚ°¾® |õß
J¸ ÷£õ¨¤ß ö£s Gߣøu²® {øÚzx Á¸¢v÷Úß. J¸
¡Ö •øÓ¯...
13

G¨£i ÷Psjm, SÛöPõs÷h°hª¸¢x® QÇ°h®
C¸¢x® ¤›UP¨£mhõß?

Q Ç°ß

Pøuø¯U ÷Pmh AÇQ SÛöPõs÷h,
AÁÐøh¯ •uõ¯ {ø»US® uμzxUS® uS¢...
Aøh¢ux. SÛöPõs÷h, ÷P¨hß ÷Psjm, QÇÂ
BQ÷¯õº BÐ|º hõß Lö£ºÚõs÷hõ i£õμõ °
L¤S÷Áμõ ° ©ìP÷μÚì ° »õ®§º÷uõì ° `õÄUS
©›¯õøu ö¾zvÚº....
QÇÂ CÆÁõÖ SÛöPõs÷h°h® öõßÚõÒ:
"ö£s÷n, Eß £μ®£øμ°À 72 uø»•øÓ μõáμzu®
EÒÍx, BÚõÀ øP°÷»õ J¸ Põ_® CÀø». C¨÷£õx
öuß Aö©›UPõÂ÷»÷...
öPõø» ö´¯ÂÀø». ÷©¾® BÐ|º Eß÷©À
BøøÁzxÒÍõº. GÚ÷Á, EßøÚz uÁÓõP ¯õ¸® |hzu
AÝ©vUP©õmhõº. GÚ÷Á, øu›¯©õP C[÷P÷¯ C¸.'
C¨£ia öõÀ¼Â...
14

÷Psjøh²® PPõ®÷£õøÁ²® £μõS÷Á°ß öá`°m
£õv›¯õºPÒ G¨£i Áμ÷ÁØÓÚº

÷P sjm,

ußÝhß ÷Pi꼸¢x Kº Eu¯õÍøÚ
AøÇzxÁ¢v¸¢uõß. Ax÷£õß...
öuõø»Ä AøÇzx Á¢xÒ÷Í÷Ú, EÚUS CÛ GßÚ
BS®?'
"AÁÒ ußøÚ •i¢u AÍÄ |ßÓõP÷Á £õºzxUöPõÒÁõÒ' GßÓõß PPõ®÷£õ. "ö£sPÐUS G¨÷£õx÷©
|èh® Q...
ö£õ¸zu©miÀ CøuÂh öu´Ázußø© Áõ´¢ux
GxÄ® Qøh¯õx. Cx GÚUS £μ© ¢÷uõåzøuz
u¸QÓx. GÚ÷Á, |õ® Eh÷Ú •ß÷ÚõUQa öÀ÷Áõ®. }
E»Q÷»÷¯ ªP ©...
÷£õÀ EÒ÷Íõ®. |õ[PÒ ©›¯õøuUS›¯Á¸UPõPU
Põzv¸US® ÷|μzvÀ G[PÐUSU Põø» EnÄ QøhUPU
Thõuõ?' GßÓõß PPõ®÷£õ.
õºásm EhÚi¯õP¨ £øhzuø»...
"B®, ¦Ûuz u¢øu÷¯' GßÓõß ÷Psjm.
A¨£ia öõßÚ ©ÖPn÷©, C¸Á¸® J¸Áøμ J¸Áº
£¯[Pμ Ba›¯zxhß, Enºa]PøÍ AhUP©õmhõ©À,
£õºzxUöPõshÚº.
"ö...
"G[÷P?'
"C[÷P £UPzvÀuõß. ¦ÁÚì A´›ì BÐ|›h®. |õß
EÚUS GvμõPa søh ÷£õh Á¢÷uß.'
A¢u }sh Eøμ¯õh¼ß÷£õx, AÁºPÒ öõßÚ
JÆöÁõ¸ öõÀ¾÷©...
15

÷Psjm uÚx ¤›¯©õÚ SÛöPõs÷h°ß ÷PõuμøÚU
öPõßÓx G¨£i?

"G ß

u¢øu²® uõ²® öPõÀ»¨£mhøu, Gß ÷Põu›
Áߦnºa] ö´¯¨£mhøu¨ £õºzu A¢...
Aݨ¤¯ ]» BskPÎÀ GÚUS¨ ¦Ûu Eøhø¯U
öPõkzuõº. £õv›¯õº öáÚμ¾US¨ ¦vuõP CÍ® öẩß
öá`°mPÒ ÷uøÁ¨£mhÚº. £μõS÷Á°ß Bm]¯õͺPÒ •i¢uÁøμ...
÷Psjm, C¢u¨ ÷£aøU ÷Pmk SÇ®¤¨÷£õ´ CÆÁõÖ
öõßÚõß:
"©›¯õøuUS›¯ u¢øu÷¯, GzuøÚ uø»•øÓ μzu•®
C¢u E»QÀ GuØS® E£÷¯õPªÀø». |õß E[PÒ
...
"÷ÁP©õPa öÀ÷Áõ® Gá©õ÷Ú. GÀ÷»õ¸®, uÚx £øhPÐUS ÁÈPõmha öÀ¾® öá`°m Gß÷Ó E[PøÍ
{øÚ¨£õºPÒ. AÁºPÒ |®ø©¨ ¤i¨£uØSÒ |õ®
GÀø»ø¯U Ph¢...
16

C¸ £¯oPÒ, C¸ ö£sPÒ, Cμsk
Köμ´»õßPÒ GßÓ Põmk-ªμõsiPÒ

Sμ[SPÒ,

öá º©ß öá`°m CÓ¢xÂmhõº GßÓ uPÁÀ £õøÓ°À EÒÍÁºPÐUSz öu›ÁuØ...
Gß «v ÁõÌ|õmPøÍ AÁÎhª¸¢x G[÷Põ CÊzxUöPõsk ößÖ |õß GßÚ ö´¯¨÷£õQ÷Óß? ÷©¾®
öá`°mPÒ öÁΰk® £zv›øP GßÚ öõÀ¾®?'
C¨£i J¸£UP® ¦»®¤...
"Gá©õ÷Ú, }[PÒ Aئu©õÚ J¸ Põ›¯zøua
ö´xÒϺPÒ! C¢u C¸ CÍ®ö£sPÎß Põu»ºPøÍU
öPõßÖÒϺPÒ' GßÓõß PPõ®÷£õ.
"GßÚ? Põu»ºPÍõ? Cx õzv¯©...
BÚ P°ØÓõÀ Pmi°¸¢uÚº. AÁºPøÍa _ØÔ BøhPÎÀ»õu I®£x Köμ´»õßPÒ A®¦ ÂÀ, uiUPÈPÒ, PÀ
DmiPÐhß {ßÖöPõsi¸¢uÚº. J¸ ]»º öPõ¨£øμ°À Gsön...
•ÊÁv¾® AøÚÁ¸® ¤ß£ØÔÁ¢xÒÍÚº. G[PÐUSa
õ¨¤h
÷ÁÖ
]Ó¢u
EnÄPÒ
QøhUQßÓÚ
GߣuõÀuõß, |õ[PÒ AÁºPøÍa õ¨¤kÁvÀø».
BÚõÀ G[PÒ AÍÄUS E[PÐU...
°ß ÷PõuμøÚU Pzv¯õÀ Szv°¸UPÂÀø» GßÓõÀ,
CÁºPÒ GßøÚ «m]÷¯ CÀ»õuÁøP°À õ¨¤mi¸¨£õºPÒ. BÚõÀ y´ø©¯õÚ C¯ØøP |À»x. |õß J¸
öá`°m CÀø»...
Candide - French Novel In Tamil
Candide - French Novel In Tamil
Candide - French Novel In Tamil
Candide - French Novel In Tamil
Candide - French Novel In Tamil
Candide - French Novel In Tamil
Candide - French Novel In Tamil
Candide - French Novel In Tamil
Candide - French Novel In Tamil
Candide - French Novel In Tamil
Candide - French Novel In Tamil
Candide - French Novel In Tamil
Candide - French Novel In Tamil
Candide - French Novel In Tamil
Candide - French Novel In Tamil
Candide - French Novel In Tamil
Candide - French Novel In Tamil
Candide - French Novel In Tamil
Candide - French Novel In Tamil
Candide - French Novel In Tamil
Candide - French Novel In Tamil
Candide - French Novel In Tamil
Candide - French Novel In Tamil
Candide - French Novel In Tamil
Candide - French Novel In Tamil
Candide - French Novel In Tamil
Candide - French Novel In Tamil
Candide - French Novel In Tamil
Candide - French Novel In Tamil
Candide - French Novel In Tamil
Candide - French Novel In Tamil
Candide - French Novel In Tamil
Candide - French Novel In Tamil
Candide - French Novel In Tamil
Candide - French Novel In Tamil
Candide - French Novel In Tamil
Candide - French Novel In Tamil
Candide - French Novel In Tamil
Candide - French Novel In Tamil
Candide - French Novel In Tamil
Candide - French Novel In Tamil
Candide - French Novel In Tamil
Candide - French Novel In Tamil
Candide - French Novel In Tamil
Candide - French Novel In Tamil
Candide - French Novel In Tamil
Candide - French Novel In Tamil
Candide - French Novel In Tamil
Candide - French Novel In Tamil
Candide - French Novel In Tamil
Candide - French Novel In Tamil
Candide - French Novel In Tamil
Candide - French Novel In Tamil
Candide - French Novel In Tamil
Candide - French Novel In Tamil
Candide - French Novel In Tamil
Candide - French Novel In Tamil
Candide - French Novel In Tamil
Candide - French Novel In Tamil
Candide - French Novel In Tamil
Candide - French Novel In Tamil
Candide - French Novel In Tamil
Candide - French Novel In Tamil
Candide - French Novel In Tamil
Candide - French Novel In Tamil
Candide - French Novel In Tamil
Candide - French Novel In Tamil
Candide - French Novel In Tamil
Candide - French Novel In Tamil
Candide - French Novel In Tamil
Candide - French Novel In Tamil
Candide - French Novel In Tamil
Candide - French Novel In Tamil
Candide - French Novel In Tamil
Candide - French Novel In Tamil
Candide - French Novel In Tamil
Candide - French Novel In Tamil
Candide - French Novel In Tamil
Candide - French Novel In Tamil
Candide - French Novel In Tamil
Candide - French Novel In Tamil
Candide - French Novel In Tamil
Candide - French Novel In Tamil
Candide - French Novel In Tamil
Candide - French Novel In Tamil
Candide - French Novel In Tamil
Candide - French Novel In Tamil
Candide - French Novel In Tamil
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Candide - French Novel In Tamil

507 views

Published on

considered one of the great achievements of Western literature..

Published in: Education
 • Be the first to comment

Candide - French Novel In Tamil

 1. 1. 1
 2. 2. 2
 3. 3. ÷Psjm 1
 4. 4. 2
 5. 5. ÷Psjm ÷ÁõÀm÷hº uªÈÀ: £z› ÷åõz› 3
 6. 6. ÷Psjm Candide by Voltaire Tamil Translation © Badri Seshadri First Edition: August 2008 160 Pages, Price Rs.100 Printed in India. ISBN 978-81-8368-907-6 Kizhakku - 331 Kizhakku, An imprint of New Horizon Media Pvt. Ltd., No.33/15, Eldams Road, Alwarpet, Chennai - 600 018. Phone : 044 - 42009601/03/04 Fax : 044 - 43009701 Email : support@nhm.in Website : www.nhm.in Publisher Badri Seshadri Chief Editor Pa. Raghavan Editor Marudhan Sr. Asst. Editors Mugil Sa.Na. Kannan R. Muthukumar Balu Sathya Chief Designer T. Kumaran Designers S. Kathiravan Muthu Ganesan E. Anandan All rights relating to this work rest with the copyright holder. Except for reviews and quotations, use or republication of any part of this work is prohibited under the copyright act, without the prior written permission of the publisher of this book. Translator's E-mail: bseshadri@gmail.com 4
 7. 7. ÷ÁõÀm÷hº ÷ÁõÀm÷hº (Voltaire) ¤μõßì |õmiß uø»]Ó¢u GÊzuõͺ, PÂbº, uzxÁÁõv. CÁμx C¯Øö£¯º L¨μõß_Áõ&©› A¹÷Á (François-Marie Arouet) . ¤Ó¢ux: 21 |Á®£º 1694, CÓ¢ux: 30 ÷© 1778. ©Ûu E›ø©, GÊzx›ø©, ÷£a_›ø©, ¸®¤¯ ©uzøu¨ ¤ß£ØÖ® E›ø© BQ¯ÁØøÓ CÁº wÂμ©õP •ßøÁzuõº. "} öõÀÁøu |õß HØPÂÀø». BÚõ¾® AÆÁõÖ öõÀ¾® EÚx E›ø©ø¯, Gß E°º ÷£õÚõ¾® Põ¨÷£ß' Gߣx CÁμx öPõÒøP. ¤öμg_, Aö©›UP¨ ¦μm]PÒ‰»® ©ßÚμõm]ø¯ AÈzx ©UPÍõm] ©»ºÁuØS ÷ÁõÀm÷h›ß P¸zxPÒ •UQ¯©õÚ Põμn[PÍõP C¸¢uÚ. AÁμx GÊzvÀ ªÎ¸® A[Pu®, GÒÍÀ ÁøP°»õÚ ÷P¼, 250 BskPÐUS¨ ¤ÓS CßÖ® μ]UPUTi¯uõP EÒÍx. ÷Psjm |õÁø» (Candide, ou l’Optimisme) CÁº 1759&À £v¨¤zuõº. C¢u |õÁ¼ß‰»®, ©ÛuºPÒ ÷u]¯Áõu® GßÓ ÷£õºøÁ°À Asøh |õmhÁºPÒ«x |hzx® A_μz uõUSuÀPøÍU Pkø©¯õP ÷P¼ ö´uõº. ©ÛuºPÒ P ©ÛuºPøÍ H©õØÖÁx, ö£õ´ öõÀÁx, v¸kÁx, Ág]¨£x GÚ AøÚzøu²® ÷uõ¾›zuõº. 5
 8. 8. C¢u |õÁÀ •ÊÁv¾÷© ©u®, ©u AÔbºPÒ, £õv›¯õºPÒ, Aμß, Aμ_, μõqÁ®, uzxÁÁõvPÒ GÚ AøÚÁøμ²® Jmkö©õzu©õP GÒÎ |øP¯õiÚõº. ÁÓmkz uzxÁzxUS £v»õP, Eh¾øǨ¤ß‰»® ©Ûuß ö£Ö® ©QÌa]÷¯ •ußø©¯õÚx Gߣøu²®, AøÚzxÂu ÷ÁØÖø©PøͲ® ¦ÓUPozxÂmk, P ©ÛuøÚ ÷|]¨£xuõß ªP AÁ]¯® Gߣøu²® C¢u |õÁ¼À ªP A¸ø©¯õP •ßøÁUQÓõº ÷ÁõÀm÷hº. ¤öμg_ C»UQ¯zv÷»÷¯ ªP AvP©õPU PÀ¿›¨ £õh©õP øÁUP¨£mi¸US® ¦zuP® Cxuõß. ÷Psjm |õÁø» ö£¯º öu›¯õu £»º B[Q»zvÀ ö©õÈö£¯ºzxÒÍÚº. C¢uz uªÇõUP® Project Gutenburg (http://www.gutenberg.org/) B[Q» ö©õÈö£¯º¨¤ßÁõ°»õPa ö´¯¨£mkÒÍx. 6
 9. 9. 1 Kº Aئu©õÚ ÷Põmøh°À ÁõÌ¢xÁ¢u ÷Psjm, A[Q¸¢x xμzu¨£mhx GuÚõÀ? á «¢uõº ushº&öhß&mμõ[SUSa öõ¢u©õÚ öÁìmL£õ¼¯õ ÷Põmøh°À, C¯ØøP°÷»÷¯ ö©ßø©¯õÚ Sn[PÐøh¯ Kº CøÍbß Á]zx Á¢uõß. AÁÚx ÷uõØÓ® AÁÝøh¯ C¯Àø£ öÁÎU- P õmk® Âu©õP C¸¢ux. GÎø©, AkzuÁøμ |®¦® ußø© BQ¯ Põμn[PÍõÀuõß AÁÝUS ÷Psjm (öÁΨ£øh¯õÚÁß) GßÖ ö£¯º øÁzv¸¢uõºPÒ ÷£õ¾®. á«¢uõ›ß ÷Põu›US® £UPzvÀ Á]zxÁ¢u Kº BÐUS® ¤Ó¢uÁßuõß ÷Psjm GßÖ ÷Põmøh°À C¸US® ‰zu ÷Áø»UPõμºPÒ ¢÷uP¨£mhõºPÒ. A¢u BÎß §ºÃPzvÀ 71 uø»•øÓUS ©mk÷© E¯ºSi μzu® C¸¢uuõ¾®, ¤Ó §ºÃP® £ØÔ¯ uPÁÀ Põ»zuõÀ AÈ¢x÷£õÚuõ¾®, á«¢uõ›ß ÷Põu› AÁøμ ©nUP ©ÖzxÂmhõμõ®. á«¢uõº, öÁìmL£õ¼¯õ £Sv°÷»÷¯ ö£›¯ ©Ûuº. HöÚÛÀ AÁμx ÷Põmøh°À PuÄhß áßÚÀPЮ C¸¢uÚ. AÁº ÃmkU ThzvÀ Áºn® wmh¨£mh 7
 10. 10. vøμPÒTh C¸¢uÚ. AÁμx £søn |õ´PÒ T¨¤k® yμzvÀ C¸¢uÚ. AÁμx FȯºPÒ ÷Ámøh¯õkÁvÀ ÁÀ» ui¯ºPÒ. A¢u Fº¨ £õv›¯õº, á«¢uõ›h® £n® ö£ØÖ A¢u F›À EÒÍ HøÇPÐUS Â{÷¯õQzx Á¸£Áº. GÚ÷Á, A¢u¨ £Sv ©UPÒ AøÚÁ¸® á«¢uõøμ, "©õm]ø© ö£õ¸¢v¯Á÷μ' GßÖ AøÇzuÚº. AÁº öõÀ¾® JÆöÁõ¸ PøuUS® S¾[QU S¾[Qa ]›zuÚº. á«¢uõ›ß ©øÚÂ, 350 £Äsm Gøh öPõshÁº. AuÚõÀ PÚ® ö£õ¸¢v¯Áº. AÁº A¢uU ÷Põmøh°ß A¾ÁÀPøÍU Pso¯zxhß PÁÛzxÁ¢uuõÀ, AÁº«x AøÚÁ¸US® PÚzu ©›¯õøu C¸¢ux. AÁμx ©PÒ SÛöPõs÷h £v÷ÚÊ Á¯x {쮤¯ÁÒ. AÁÒ |À» ÁiÁõPÄ® Ásn©õPÄ®, £õº¨÷£õμx Bøø¯z ysk® Âuzv¾® C¸¢uõÒ. á«¢uõ›ß ©Pß, GÀ»õÂuzv¾® u¢øuø¯¨ ÷£õß÷Ó C¸¢uõß. AÁºPÍx B]›¯º £õ[U»õì, A¢uU Sk®£zxU÷P S»S¸ÁõP ÂÍ[QÚõº. AÁ›hª¸¢x ÷Psjm, uÚx Á¯xUS® SnzxUS® E›¯ |®¤UøP÷¯õk £õh® PØÓõß. £õ[U»õì uzxÁ&©u&¤μ£g&ºÁ&£áøÚz xøÓ°À ÷£μõ]›¯μõP C¸¢uõº. G¢uU Põ›¯zxUS® J¸ Põμn® CÀ»õ©À C¸UPõx Gߣøu AÁº Aئu©õP {¹¤zuõº. ÷©¾® AQ» E»Pzv¾® á«¢uõ›ß ÷Põmøhø¯Âha ]Ó¢u ÷Põmøh°Àø»; á«¢uõ›Û ÷£õßÓ ]Ó¢u ö£s CÀø» Gߣøu²® AÁº {¹¤zuõº. "GxÄ® Ax C¨÷£õx C¸¨£øuÂha ]Ó¨£õÚuõP C¸UP•i¯õx. E¸ÁõUP¨£mh AøÚzx® J¸ SÔ¨¤mh PõμnzxUPõP÷Á GßÝ®÷£õx, A¢uU Põμn® ªPa ]Ó¨£õÚ J¸ Põμn©õPzuõß C¸UP÷Ásk®. ‰US C¸¨£÷u ‰USU Psnõi AoÁuØPõPzuõß. AuÚõÀuõß |õ® ‰USU Psnõi AoQ÷Óõ®. PõÀPÒ C¸¨£÷u Põ¾øÓ AoÁuØPõPzuõß. GÚ÷Á, |õ® Põ¾øÓ AoQ÷Óõ®. PØPÒ C¸¨£÷u AuøÚ öÁmi, ÷PõmøhPÍõPU Pmhzuõß. AuÚõÀuõß |® á«¢uõ›h® Aئu©õÚ J¸ ÷Põmøh EÒÍx. HöÚÛÀ C¢u¨ ¤μõ¢v¯zvß ªPa]Ó¢u á«¢uõº, ªPa ]Ó¢u Ãk JßÔÀuõß 8
 11. 11. Á]UP÷Ásk®. £ßÔPÒ E¸ÁõUP¨£mh÷u AÁØøÓ |õ® õ¨¤h÷Ásk® GߣuØPõPzuõß. AuÚõÀuõß |õ® Á¸h® •ÊÁx® £ßÔUPÔ õ¨¤kQ÷Óõ®. GÀ»õ® |ßø©U÷P GßÖ öõÀ£ÁºPÒ ‰hºPÒ. GÀ»õ® ªPa]Ó¨£õÚuØ÷P GßÓÀ»Áõ AÁºPÒ öõÀ»÷Ásk®' GßÓõº £õ[U»õì. ÷Psjm CuøÚU PÁÚzxhÝ® öÁSÎz- u ÚzxhÝ® ÷PmkUöPõshõß. ªì SÛöPõs÷h ªP AÇPõP C¸UQÓõÒ GßÖ AÁß {øÚzuõß. BÚõÀ, AuøÚ AÁÎh® öõÀ» AÁÝUSz øu›¯® CÀø». E»Q÷»÷¯ AvPa ¢÷uõå® uμUTi¯ Â寮 á«¢uõº ushº&öhß&mμõ[SUSU SÇ¢øu¯õP¨ ¤Ó¨£x GßÓõÀ, AuØPkzu {ø» ¢÷uõåzøuz uμUTi¯x SÛöPõs÷h¯õP¨ ¤Ó¨£xuõß; ‰ßÓõÁx {ø» ¢÷uõå® Gߣx SøÓ¢u£m® SÛöPõs÷hø¯z vÚ® vÚ® £õºUS® £õUQ¯zøu¨ ö£ÖÁx; |õßPõÁx {ø» ¢÷uõå® Gߣx A¢u¨ ¤μõ¢v¯zv÷»÷¯, AuÚõÀ E»Pzv÷»÷¯, ªPa ]Ó¢u uzxÁÁõv¯õÚ ÷£μõ]›¯º £õ[U»õì ÷£aøU ÷Pm£x GßÖ ÷Psjm {øÚzuõß. SÛöPõs÷h J¸|õÒ ÷PõmøhUS A¸Q¼¸¢u PõmiÀ |h¢xÁ¢u÷£õx, £UPzvÀ ¦uº ©øÓÂÀ uÚx uõ°ß ªP AÇPõÚ, ªPa õxÁõÚ ÷Áø»UPõ› J¸zvUS, hõUhº £õ[U»õì C¯ØøPz uzxÁzvÀ £õh® |hzvUöPõsi¸¨£øuU PÁÛzuõÒ. SÛöPõs÷hÄUS AÔ¯¼À |õmh® C¸¢uuõÀ, «sk® «sk® öuõh¸® A¢u¨ £›÷õuøÚPøÍa zu® Gʨ£õ©À £õºzuõÒ. hõUhº £õ[U»õêß Põμn[PÒ, ÂøÍÄPÒ, Põ›¯[PÒ BQ¯ÁØÔß ¤ßÚo°À C¸¢u uõUPzøu¨ ¦›¢xöPõshõÒ. •P® ]ÁUP, ©ÚzvÀ Gsn[PÒ Aø»£õ¯ ö©xÁõPz v¸®¤ |h¢uÁÒ, uõÝ® A¢u¨ £õhzøuU PØÖUöPõÒÍ Â¸®¤ÚõÒ. uÚUS ÷Psjk®, AÁÝUSz uõÝ® ›¯õÚ Põμn©õP C¸UPUTk® GßÖ GsoÚõÒ. ÷PõmøhUSz v¸®¤¯x® ÷PsjøhU Psh AÁÒ •P® ]Á¢x öÁmP¨£mhõÒ. AÁÝ® öÁmP¨£mhõß. SμÀ Aø»£õ¯, AÁÒ AÁÝUS ÁnUP® öu›ÂzuõÒ. uõß 9
 12. 12. GßÚ ÷£_Q÷Óõ® GßÖ öu›¯õ©À, AÁß H÷u÷uõ ÷£]Úõß. Akzu |õÒ, CμÄ EnÄUS¨¤ß, ÷©øø¯ Âmk GÊ¢x öÀ¾®÷£õx, SÛöPõs÷h²® ÷Psjk® J¸ vøμUS¨ ¤ß ößÓÚº. AÁÒ uÚx øPUSmøhø¯U R÷Ç ÷£õmhõÒ. AÁß SÛ¢x AuøÚ Gkzuõß. AÁÒ, C¯À£õP AÁÚx øPø¯¨ £ØÔÚõÒ. AÁß AÁÍx Pμzøu BºÁzxhÝ® Enºa]²hÝ® |¯zxhÝ® •zuªmhõß. AÁºPÍx EukPÒ Cøn¢uÚ. PsPÎÀ ªßÚÀ öÁmi¯x. •miPÒ EuÔÚ. øPPÒ ¤øn¢uÚ. A¢u¨ £UP©õPa ößÖöPõsi¸¢u á«¢uõº ushº&öhß&mμõ[U, Põμnzøu²® Põ›¯zøu²® |ßS ¦›¢xöPõsk, ÷Psjiß ¦mhzvÀ |õßS Eøu öPõkzx AÁøÚU ÷Põmøh°¼¸¢x xμzvÚõº. SÛöPõs÷h ©¯[QU R÷Ç ÂÊ¢uõÒ. AÁÒ ©¯UPzvÀ C¸¢x GÊ¢ux®, á«¢uõ›Û AÁÍx Põøuz v¸QÚõº. ªPÄ® ]Ó¢ux® ¸®£zuUPx©õÚ A¢uU ÷Põmøh°À Avºa]²® SǨ£•® {»Â¯x. 10
 13. 13. 2 £À÷P›¯ºPÐUS ©zv°À ÷PsjkUS GßÚ BÚx? §÷»õP öõºUPzv¼¸¢x xμzu¨£mh ÷Psjm, AÊxöPõsk®, AÆÁ¨÷£õx PsPøÍz v¸¨¤, E¯ºSi°À ¤Ó¢u CÍ®ö£sPøÍa ]øÓøÁzv¸US® A¢uz uø»]Ó¢u ÷Põmøhø¯¨ £õºzxUöPõsk®, PõÀ ÷£õÚ ÷£õUQÀ |h¢xößÓõß. A¢u CμÄ õ¨¤hõ©À, Cμsk Á¯ÀPÐUS Cøh÷¯ C¸¢u £ÒÍzvÀ £kzx EÓ[QÚõß. v¨¤ v¨¤¯õP¨ £Û ö£´ux. Akzu |õÒ, SÎμõÀ ©μzx¨÷£õÚ Ehø» CÊzxUöPõsk ÷Psjm, ÁõÀmö£ºPõL¨mμõL¨&iUhõºL¨ GßÓ £UPzx Føμ Aøh¢uõß. øP°À Põ]À»õ©À, £]¯õ¾® ÷õºÁõ¾® E°º÷£õS® {ø»°À, Á¸zuzxhß, J¸ u[S® Âkv°ß PuÁ¸÷P Á¢x{ßÓõß. }»amøh Ao¢u C¸Áº AÁøÚU PÁÛzuÚº. "÷uõÇ÷Ú, C÷uõ ›¯õÚ E¯μ•® EhÀPmk® öPõsh Kº BÒ', GßÓõß J¸Áß. C¸Á¸® ÷Psjøh AøÇzuÚº. AqQ, 11 £oÄhß õ¨¤h
 14. 14. "|s£ºP÷Í, }[PÒ GßøÚU öPÍμÂUQÕºPÒ. BÚõÀ Gß £[SUS¨ £n® öPõkUP GßÛh® HxªÀø»' GßÖ ÷Psjm AhUPzxhß öõßÚõß. "©ßÛUPÄ® I¯õ, E[Pøͨ ÷£õßÓ ÷uõØÓ•® uSv²® EÒÍÁºPÒ GuØS® £n® öPõkUP ÷Ási¯vÀø». }[PÒ I¢ui I¢u[S»® E¯μ®uõ÷Ú' GßÓõß C¸Á›À J¸Áß. "B®, Axuõß Gß E¯μ®' GßÖ uø»ø¯z uõÌzv¨ £vÀ öõßÚõß ÷Psjm. "EÒ÷Í Á¢x EmPõ¸[PÒ I¯õ. E[PÐUPõÚ £nzøu |õ[PÒ u¸Q÷Óõ®. E[Pøͨ ÷£õßÓÁº £nªßÔ Áõh |õ[PÒ AÝ©vUP©õm÷hõ®. J¸Á¸US J¸Áº EuÁzuõ÷Ú I¯õ |õ® ¤Ó¢xÒ÷Íõ®!' "›uõß' GßÓõß ÷Psjm. "v¸ £õ[U»õì Cøuzuõß GÚUS G¨÷£õx® PØÖz u¢xÒÍõº. GÀ»õ÷© ]Ó¨£õÚuØSzuõß Gߣøu GßÚõÀ C¨÷£õx öuÎÁõP¨ ¦›¢xöPõÒÍ•iQÓx.' ]» Põ_PøÍ AÁÛh® öPõkzx, AÁß Aøu HØÖUöPõÒÍ÷Ásk® GßÖ AÁºPÒ ÷ÁsiÚº. AÁÝ® ö£ØÖUöPõshõß. AuØSU Phß £zvμ® GÊvUöPõkUP AÁß •Ø£mh÷£õx, AÁºPÒ ©ÖzxÂmhÚº. J¸ ÷©ø°ß•ß AÁºPÒ A©º¢xöPõshÚº. "}[PÒ wÂμ©õPU Põu¼UQÕºPÒ, CÀø»¯õ?' "B®, ªì SÛöPõs÷hø¯ |õß BÇ©õPU Põu¼UQ÷Óß.' "CÀø». }[PÒ £À÷P›¯ μõáõøÁz Põu¼UQÕºPÍõ GßÖ ÷PmQ÷Óõ®.' wÂμ©õPU "{a¯©õP CÀø». AÁøμ |õß £õºzuxThU Qøh¯õx' GßÓõß ÷Psjm. "GßÚx? AÁºuõß E»Qß ]Ó¢u Aμº. AÁ¸UPõP |õ® ©xÁ¸¢x÷Áõ®.' 12
 15. 15. "K, {a¯©õP, |s£ºP÷Í' GßÖ öõÀ¼, ÷Psjm Sizuõß. "Cx ÷£õx®. CÛ }uõß £À÷P›¯ºPÎß EuÂ, Põ¯®, PõÁÀ, |õ¯Pß, GÀ»õ÷©. } CßÔ¼¸¢x öÀÁ¢uß. EÚx ö£¸ø© {ø»|õmh¨£mhx' GßÓÚº AÁºPÒ. EhÚi¯õP, AÁøÚa [Q¼¯õÀ Pmi, CÊzxa ößÖ AÁºPÍx £øh°À ÷ºzxUöPõshÚº. A[÷P Á»¨¦Ó®&Ch¨¦Ó® v¸®£, x¨£õUQø¯ Âø²hß ÷©÷» E¯ºzu, _h, μõqÁ |øh |hUP AÁß ÁئÖzu¨£mhõß. uiU P®£õÀ 30 •øÓ AiÁõ[QÚõß. Akzu |õÒ AÁß AÆÁÍÄ ÷©õ©õPa ö´¯ÂÀø». AuÚõÀ 20 AiPÒ ©mk÷© Áõ[QÚõß. Akzu |õÒ öÁÖ® 10 AiPÒ. AÁß J¸ ÷©øu GßÖ AÁÚx |s£ºPÒ ¦PÌ¢uÚº. J¸Âu ©¯UPzvÀ C¸¢u ÷PsjkUS, uõß G¨£i J¸ ï÷μõ B÷Úõ® Gߣx ¦›¯ÂÀø». J¸ |À» |õÎÀ, A¨£i÷¯ J¸ |øh |h¢xÂmk Áμ»õ®, |h¨£x Gߣx ©ÛuºPÐUS® »[SPÐUS® öPõkUP¨£mh Áμ©À»Áõ GßÓ {øÚ¨¤À AÁß ÷|μõP |hUPz öuõh[Q¯÷£õx, BÓi E¯μ•ÒÍ |õ¯PºPÒ |õÀÁº KiÁ¢x, AÁøÚU Pmi CÊzxUöPõsk÷£õ´ Kº C¸mhøÓ°À GÔ¢uÚº. 36 •øÓ Pø¯i ÷Ásk©õ AÀ»x ‰øÍ°À 12 SskPÒ ÷Ásk©õ GßÖ AÁøÚU ÷PmhÚº. ©Ûu ¸¨£® uøͯØÓx GߣuõÀ, CμsiÀ Gøu²® AÁß ÷uº¢öukUP ¸®£ÂÀø». BÚõÀ Pmhõ¯©õP CμsiÀ JßøÓz ÷uº¢öukz÷u BP÷Ásk® GßÓÚº. ÷ÁÖ ÁÈ°ßÔ, _u¢uμ® Gߣx PhÄÎß öPõøh GßÓ PõμnzuõÀ, 36 Pø¯iø¯z ÷uº¢öukzuõß. AuõÁx £øh°À C¸US® JÆöÁõ¸Á¸® AÁÝUS 36 •øÓ õmøh¯õÀ Ai uμ÷Ásk®. BÚõÀ Cμsk •øÓ ©mk÷© AÁÚõÀ uõ[P •i¢ux. A¢u¨ £øh°À ö©õzu® 2,000 ÷£º C¸¢uÚº. BÐUS Cμsk GßÓ ÂQuzvÀ AÁÝUS 4,000 Ai Qøhzux. PÊzv¼¸¢x AizöuõøhÁøμ AÁÚx JÆöÁõ¸ uø²® |쮦® ¤´¢x öuõ[Q¯x. ‰ßÓõÁx •øÓ AÁºPÒ AiUPz öuõh[Q¯÷£õx, AÁÚõÀ 13
 16. 16. uõ[P•i¯ÂÀø». AuÚõÀ x¨£õUQ¯õÀ _mkÂk©õÖ ÷ÁsiUöPõshõß. AÁºPЮ AuØS Cø¢uÚº. AÁÚx PsPøÍU Pmi, AÁøÚ •Ç[PõÀ ÷£õha öõßÚõºPÒ. A¨÷£õx £À÷P›¯ μõáõ A¢u¨ £UP©õP Á¢uõº. GßÚ SØÓ® GßÖ ÷PmhÔ¢uõº. CÍ® Á¯vÚß, uzxÁõºzu[PÒ £izuÁß, E»Qß C¯À¦PÒ £ØÔ AÔ¯õuÁß GßÖ ¦›¢xöPõsk, CÛÁ¸® Põ»[PÎÀ GÀ»õ¨ £zv›øPPЮ AÁøμ¨ ÷£õØÔ¨ ¦PÊ® Ásn® AÁÝUS ©ßÛ¨¦ ÁÇ[QÚõº. J¸ |À» ©¸zxÁº, h÷¯õì÷Põ›iêh® PØÖUöPõsh Pή¦PøÍUöPõsk, ÷Psjøh ‰ß÷Ó Áõμ[PÎÀ Sn¨£kzvÚõº. £À÷P›¯ μõáõ, A÷£μì μõáõ÷Áõk ÷£õº ¦›¯ •iÄ ö´u PõμnzuõÀ, £øhPÐhß ÷Psjm QÍ®¤¯÷£õx, AÁÝUSa Ø÷Ó ÷uõÀ ÁÍμ B쮤zv¸¢ux. 14
 17. 17. 3 ÷Psjm £À÷P›¯ºPÎhª¸¢ux u¨¤zux AuØS¨¤ß AÁÝUS GßÚ BÚx? G¨£i? A¢u Cμsk £øhPøͨ÷£õ» ÷ÁöÓxÄ® øu›¯® Áõ´¢uuõPÄ®, |ßS £°Ø] AÎUP¨£mhuõPÄ®, ¦zv Eøh¯uõPÄ®, AÝ£Á® Áõ´¢uuõPÄ® C¸¢v¸UP•i¯õx. FxSÇÀPÒ, uõøμ, u¨£møhPÒ, ¥μ[QPÒ AøÚzx® E¸ÁõUQ¯ zu® |μPzvÀThU ÷Pmk C¸UPõx. ¥μ[QPÒ, £UPzxUS 6,000 ÷£øμU öPõßÖ SÂzuÚ. JØøÓUSÇÀ x¨£õUQPÒ 9,000&10,000 BõªPøÍ C¢ua ]Ó¢u E»Pzv¼¸¢x JÈzxUPmiÚ. x¨£õUQ°ß •øÚ°¼¸¢u Pzv, £À»õ°μ® õÄPÐUS¨ ÷£õx©õÚ Põμn©õP C¸¢ux. ö©õzuzvÀ J¸ •¨£uõ°μ® Bß©õUPÒ AÈUP¨£mi¸UP»õ®. C¢u¨ £köPõø»PÒ |h¢xöPõsi¸US®÷£õx, J¸ uzxÁÁõvø¯¨÷£õ» |k[QUöPõsi¸¢u ÷Psjm, ußÚõÀ •i¢u AÍÄ PÁÚ©õP J΢xöPõshõß. Cμsk AμºPЮ u[PÒ u[PÒ £õøÓ°À ("j l¯®' GßÓ QÔìxÁ) PhÄÒ ÁnUP¨ £õhø» CøzxUöPõsi¸¢u÷£õx, ÷Psjm, ÷ÁöÓ[PõÁx ößÖ, 15
 18. 18. Põμn®, Põ›¯® BQ¯ÁØøÓ¨ £ØÔa ]¢vUP •iÄö´uõß. özxUQh¢u £» ¤n[PÒ, özxUöPõsi¸US® ]» E°ºPÒ«x HÔ |h¢x £UPzxU Qμõ©zxUSa ößÓõß. Ax G›¢x õ®£»õQU Qh¢ux. A¢u A÷£º Qμõ©zøu £À÷P›¯ºPÒ, ÷£õ›ß mh vmh[PÐUS Em£mk, G›zv¸¢uÚº. J¸ £UP®, EhÀ •Êx® Põ¯©øh¢v¸¢u Á¯uõÚÁºPÒ, u[PÒ •ßÚõ÷»÷¯ £köPõø» ö´¯¨£mh u[PÍx ©øÚÂPÒ SÇ¢øuPÎß EhÀPøÍU Pmi¨¤izu£i C¸¢uÚº. ©ØöÓõ¸ £UP®, AÁºPÍx ö£sPÒ, £À÷P›¯ |õ¯PºPÎß Caøø¯¨ §ºzvö´u¤ÓS, öÁmh¨£mk, Pøh] ‰aø ÂmkUöPõsi¸¢uÚº. £õv G›¢xöPõsi¸¢u ]»º, u[PøÍU öPõßÖÂk©õÖ öPg]UöPõsi¸¢uÚº. §ªö¯[S® ‰øÍPÒ, øPPÒ, PõÀPÒ ]uÔUQh¢uÚ. ÷Psjm A»Ô¯izxUöPõsk £UPzx F¸US KiÚõß. Ax £À÷P›¯ºPÐøh¯x. A[÷P A÷£›¯ß |õ¯PºPÒ, £À÷P›¯ºPÒ u[PÐUSa ö´ux÷£õ»÷Á ö´v¸¢uÚº. ÷Psjm CÆÁõÓõP |h¢x |h¢x, øP°À öPõg® EnÄhÝ® ©Ú® •ÊÁx® SÛöPõs÷h²hÝ®, J¸ÁȯõP¨ ÷£õº |hUS® ChzxUS öÁÎ÷¯ Á¢x÷º¢uõß. EnÄ wº¢u÷£õx, AÁß íõ»¢øu Aøh¢v¸¢uõß. A¢u |õmiÀ AøÚÁ¸÷© £nUPõμºPÒ Gߣuõ¾®, QÔìxÁºPÒ Gߣuõ¾®, ªì SÛöPõs÷h PsPøÍz uõß £õºzuuõÀ yUQ GÔ¯¨£kÁuØS •ßÚºÁøμ á«¢uõ›ß ÷Põmøh°À ußøÚ |hzv¯øu¨ ÷£õ»÷Á, A[SÒÍÁºPÒ ußøÚ |À» •øÓ°À |hzxÁõºPÒ GßÖ AÁß {øÚzuõß. AÁß £» ]k‰g] ©ÛuºPÎh® ¤aø ÷Pmhõß. AøÚÁ¸÷© AÁß C¨£i÷¯ ¤aø GkzuõÀ, AÁøÚ J¸ ^ºv¸zu Aø©¨¤À ÷ºzx, ÁõÌUøPø¯ JÊ[PõP ÁõÌÁx G¨£i GߣøuU PØÖUöPõkUP÷ÁsiÁ¸® GßÖ £¯•ÖzvÚº. Akzx AÁß ¢vzu J¸ ©Ûuº, J¸ ö£¸® TmhzxUS DøP £ØÔ¨ £õh® |hzv ÷£õμizxUöPõsi¸¢uõº. ÷Psjøh¨ £õºzx Avºa]²hß ÷Pmhõº: 16
 19. 19. "C[÷P GßÚ ö´xöPõsi¸UQÓõ´? } J¸ |À» PõμnzxUPõPÁõ £n® ÷PmQÓõ´?' "PõμnªÀ»õ©À Põ›¯® CÀø»' GßÖ £oÄhß öõßÚõß ÷Psjm. "AøÚzx® Akzukzx, |ßø©UPõP÷Á Aø©UP¨£mkÒÍÚ. |õß ªì SÛöPõs÷h°ß •ßÛø»°¼¸¢x xμzu¨£mhx, Auß¤ß Pø¯i ö£ØÓx, C¨÷£õx öõ¢u©õP¨ £n® ®£õvUS®Áøμ EnÄUPõP¨ ¤aøö¯k¨£x GÚ GÀ»õ÷© AÁ]¯©õÚuõPz ÷uõßÖQÓx. Cx ÷ÁÖ©õv›¯õP C¸¢v¸UP•i¯õx' GßÓõß AÁß. "|s£÷Ú, ÷£õ¨ J¸ õzuõß Gߣøu } |®¦QÓõ¯õ?' GßÖ ÷Pmhõº AÁº. "A¨£i |õß ÷PÒ¨£mhvÀø». BÚõÀ AÁº A¨£i°¸¢uõÀ GßÚ, CÀ»õÂmhõÀ GßÚ? GÚUSz ÷uøÁ EnÄ' GßÓõß ÷Psjm. "} õ¨¤kÁuØ÷P »õ¯UPØÓÁß. Ki¨÷£õ ö£õÖUQ÷¯, Ki¨÷£õ ÷PÁ»©õÚÁ÷Ú, GßÚ¸÷P Áμ÷Á Áμõ÷u' GßÓõº AÁº. ÷£aõÍ›ß ©øÚÂ, ÷£õ¨ J¸ õzuõß GߣøuUTha ¢÷uQUS® J¸Áß C¸¨£øuU Psk, áßÚÀ ÁÈ÷¯ uø»ø¯ }mi AÁß uø»°À Kº Ashõ¼¸¢x _______&IU öPõmiÚõº! AhU PhÄ÷Í! B÷Á©õÚ ©u EnºÄ ö£sPøÍ G¢u AÍÄUSU öPõsköÀQÓx £õ¸[PÒ! bõÚì|õÚ® |hUPõu AÚ£õ¨iìhõÚ ÷á®ì GߣÁº, CÓUøP°À»õu Cμsk PõÀPЮ £SzuÔÄÒÍ Bß©õÄ® öPõsh ¤μõo¯õÚ uÚx P ©Ûuß J¸ÁÝUS |h¢u ÷©õ©õÚ ö´øPø¯U Psk Á¸zu¨£mk, ÷Psjøhz uÚx ÃmkUS AøÇzxa ößÓõº. AÁøÚa _zu® ö´Âzx, ¤öμmk® ¤¯¸® öPõkzx, Cμsk u[PU Põ_PøͲ® öPõkzuõº. íõ»¢vÀ u¯õ›UP¨£k® £õμ^P¨ ö£õ¸ÒPøÍa ö´Áx G¨£i GßÖ AÁÝUSa öõÀ¼zu¸ÁuõPÄ® öõßÚõº. ÷Psjm AÁº Põ¼À ÂÊ¢x öõßÚõß: 17
 20. 20. "C¢u E»QÀ |h¨£øÁ GÀ»õ÷© ]Ó¨£õÚÁØÖUSzuõß GßÖ v¸. £õ[U»õì öõÀ¼°¸UQÓõº. A¢uU PÖ¨¦ ÷Põm Ao¢v¸¢u PÚÁõÝ® AÁμx ©øÚ²® GÚUSa ö´u ©Ûuõ¤©õÚ©ØÓ ö¯ÀPøÍU Põmi¾®, E[PÍx uõμõÍ ©Ú¨£õßø©, Gß ö|gøz öuõkQÓx.' Akzu |õÒ, ÷Psjm öu¸ÂÀ ößÓ÷£õx J¸ ¤aøUPõμøÚU Pshõß. A¢u¨ ¤aøUPõμÚx EhÀ •Êx® öõÔ ]μ[PõP C¸¢ux. PsPÒ ÷|õ´Áõ´¨£mi¸¢uÚ. ‰US AÊQ, Põnõ©À ÷£õ°¸¢ux. Áõ´ ÷Põo°¸¢ux. £ØPÒ PÖ¨£õP C¸¢uÚ. Pkø©¯õÚ C¸©»õÀ AÁß AÁv¨£mkUöPõsi¸¢uõß. öuõsøh AøhUP JÆöÁõ¸ •øÓ AÁß C¸•®÷£õx® J¸ £À öÁÎ÷¯ ÂÊ¢xöPõsi¸¢ux. 18
 21. 21. 4 ÷Psjm uÚx S¸ £õ[U»õøéU Pshx® AuØS¨¤ß AÁºPÐUS |h¢ux®. A¢u¨ ¤aøUPõμøÚU Psk ÷Psjm vQ»øh¯-ÂÀø». ©õÓõP, P¸øn¯õÀ, uÚUS AÚ£õ¨iìm ÷á®êhª¸¢x Qøhzu Cμsk u[PU Põ_PøͲ® AÁÛh® öPõkzuõß. A¢u¨ ÷£²¸Á®, ÷PsjøhU PÁÚ©õP¨ £õºzxU Pspº öõ›¢ux. ¤ß vjöμÚ AÁß÷©À ÂÊ¢ux. ÷Psjm A¸Á¸¨¦hß ¤ß-Áõ[QÚõß. "A´÷¯õ! Eß AߦUS›¯ £õ[U»õøé EßÚõÀ Aøh¯õÍ® Põn•i¯ÂÀø»¯õ?' GßÓõß J¸ £õ ©ØöÓõ¸ £õ°h®. "CöußÚ öPõkø©! Gß S¸÷Á, E[PÐUPõ C¢u {ø»? Cöu¨£i E[PÐUS HØ£mhx? }[PÒ Hß E»Qß ]Ó¢u ÷Põmøh°À C¨÷£õx CÀø»? ö£sS»zvß •zx, C¯ØøP°ß öõzx ªì SÛöPõs÷hÄUS GßÚ BÚx?' "|õß Á¾ÁØÓÁÚõP C¸UQ÷Óß. GßÚõÀ {ØPUTh •i¯ÂÀø»' GßÓõº £õ[U»õì. 19
 22. 22. Eh÷Ú ÷Psjm AÁøμ AÚ£õ¨iìiß öuõÊÁzxUSU öPõskößÖ, AÁ¸US J¸ ¤öμm xsøhU öPõkzuõß. £õ[U»õì öPõg® _uõ›zxUöPõshx® ÷Pmhõß: "C¨÷£õx öõÀ¾[PÒ. SÛöPõs÷h?' "AÁÒ CÓ¢xÂmhõÒ' GßÓõº £õ[U»õì. CøuU ÷Pmhx® ÷Psjm ©¯UP©øh¢uõß. £õ[U»õì, A[÷P C¸¢u ÷©õ©õÚ ¦ÎUPõi°ß EuÂø¯UöPõsk, AÁÚx ©¯UPzøu ÂμmiÚõº. ÷Psjm Psønz vÓ¢uõß. "SÛöPõs÷h CÓ¢xÂmhõÍõ? A´÷¯õ, AøÚzv¾® ]Ó¢u E»P® C¨÷£õx G[÷P ÷£õÚx? G¢u ¯õv°ÚõÀ AÁÒ CÓ¢uõÒ? AÁÍx u¢øu GßøÚU ÷Põmøh°¼¸¢x Eøuzxz xμzv¯uõÀ HØ£mh ÷ÁuøÚ¯õÀ AÁÒ CÓ¢uõÍõ?' "CÀø»' GßÓõº £õ[U»õì. "£» £À÷P›¯ ]¨£õ´PÒ AÁøÍ Áߦnºa] ö´u¤ß, öÁmiU öPõßÖÂmhÚº. ukUP¨- ÷ £õÚ á«¢uõ›ß uø»ø¯ EøhzuÚº. á«¢uõ›Ûø¯z xsk xshõP öÁmi GÔ¢uÚº. Gß ©õnÁÚõÚ á«¢uõ›ß ©PøÚ²®, AÁÚx ÷Põu›ø¯U öPõßÓx÷£õß÷Ó öPõø» ö´uÚº. A¢uU ÷Põmøh°À J¸ ]Ö PÀø», J¸ øÁU÷Põø», Kº Bmøh, J¸ Áõzøu, J¸ ©μzøuUTh AÁºPÒ ÂmkøÁUPÂÀø». BÚõÀ |õ•® £ÈÁõ[QÂm÷hõ®. £UPzvÀ £À÷P›¯ºPÐUSa öõ¢u©õÚ J¸ á«øÚ |©x A÷£›¯ºPÒ A÷u÷£õ» AÈzx |õ©õUQÂmhÚº.' CøuU ÷Pmhx®, ÷Psjm «sk® ©¯[Q ÂÊ¢uõß. {øÚÄUS Á¢ux®, G¢uU Põμnzuõ¾® Auß ÂøÍÁõ¾® £õ[U»õì C¢u ÷©õ©õÚ ÷|õø¯¨ ö£ØÖÒÍõº GßÖ ÷Pmhõß. "ð®®®. GÀ»õÁØÖUS® Põμn®, PõuÀ. ©ÛuºPÐUS BÖuÀ u¸® PõuÀ. E»øPU PõUS® PõuÀ. |À»ÔÄøh÷¯õº ©ÚzvÀ C¸US® ö©ßø©¯õÚ PõuÀ' GßÓõº £õ[U»õì. 20
 23. 23. "B! A¢uU PõuÀ! Cu¯zøu BUμªzv¸US®, Bß©õÂß Bß©õÁõÚ PõuÀ! J÷μö¯õ¸ •zu®, GÚUS 20 EøuPøͨ ö£ØÖz u¢u÷u! BÚõÀ A¢uU PõuÀ E[PÐUS G¨£i C¢u¨ £k÷©õ©õÚ {ø»ø¯¨ ö£ØÖz u¢ux?' "AߣõÚ ÷Psjm. |® á«¢uõ›Û°ß ÷Áø»UPõ›¯õÚ £õUöÁmøh EÚUS bõ£P® C¸UQÓuõ? AÁÍx Pμ[PÎÀ |õß öõºUPzøu AÝ£Âz÷uß. Ax GÚUS C¢u |μPzøu¨ £›õPU öPõkzx, GßøÚ Aq AqÁõPU öPõÀQÓx. C¢u ÷|õ´ AÁÐUS® C¸¢ux. C¨÷£õx AÁÒ CÓ¢v¸¨£õÒ GßÖ {øÚUQ÷Óß. AÁÐUS C¢u¨ £›_, J¸ Á¯uõÚ £õv›°hª¸¢x Qøhzux. AÁ¸US J¸ Á¯uõÚ á«¢uõ›Û°hª¸¢x Qøhzux. AÁÐUS J¸ μõqÁ ÷P¨hÛhª¸¢x. AÁÝUS ©ØöÓõ¸ á«¢uõ›Û°hª¸¢x, AÁÐUS J¸ ÷Áø»UPõμÛhª¸¢x. AÁÝUS J¸ öá`°m £õv›°hª¸¢x, AÁ¸US, AÁμx ]Ô¯ Á¯v÷»÷¯ QÔì÷hõ£º öPõ»®£êß P ÷uõÇ›hª¸¢x. GßøÚ¨ ö£õ¸zu©miÀ |õß ¯õ¸US® C¢u ÷|õø¯U öPõkUP¨÷£õÁvÀø». |õß CÓUP¨÷£õQ÷Óß.' "K! £õ[U»õì. C¢u ÷|õ´USzuõß GßÚ J¸ Pso¯©õÚ £μ®£øμ! Cuß ‰» Põμn® {a¯©õPa õzuõÛhª¸¢xuõ÷Ú öuõh[Q°¸UP÷Ásk®?' GßÓõß ÷Psjm. "{a¯©õP CÀø»' GßÓõº £õ[U»õì. "Cx ukUP C¯»õu JßÖ. C¢ua ]Ó¨£õÚ E»PzvÀ ÷uøÁ¯õÚ JßÖ®Th. E°›ß FØøÓ÷¯ £õvUS®, ¢uvø¯÷¯ AÈUPUTi¯, C¯ØøP°ß C¯À£õÚ •iÄUS GvμõÚ, C¢u ÷|õø¯ öPõ»®£ì Aö©›UPõÂÀ ö£ØÔ¸UPõÂmhõÀ |©US õU÷»m÷hõ, ]P¨¦a õ¯zøuz u¸® öPõa]ÜÀ §a]÷¯õ Qøhzv¸UPõx. |©x PshzvÀ C¨÷£õøuUS Cx ©u¨§À ÷£õ» K›hzvÀ ©mk÷© {»ÄQÓx. x¸UQ¯ºPÒ, C¢v¯ºPÒ, £õμ^PºPÒ, ^ÚºPÒ, ]¯õª¯ºPÒ, ᨣõÛ¯ºPÒ GÚ J¸Á¸US® Cøu¨£ØÔz öu›¯õx. BÚõÀ Á¸® ¡ØÓõskPÎÀ AÁºPЮ CuøÚU Psk¤i¨£õºPÒ GßÖ |®¦ÁuØS¨ ÷£õx©õÚ Põμn[PÒ EÒÍÚ. AuØQøh°À C¢u ÷|õ´ 21
 24. 24. |©UQøh÷¯ GßÚ •ß÷ÚØÓzøu Aøh¢xÒÍx £õº! •UQ¯©õP, ÷u[PÎß Âvø¯ {ºn°UPUTi¯ ÷|ºø©¯õÚ, Pmk¨£õhõÚ ]¨£õ´PøÍU öPõsh |©x £øhPÎÀ! £UPzxUS 30,000 ÷£øμU öPõsh Cμsk £øhPÒ ÷©õxQßÓÚ GßÓõÀ, Pmhõ¯® JÆöÁõ¸ £UP•® 20,000 ÷£¸UPõÁx C¢uU öPõÒøÍ ÷|õ´ C¸US®.' "Bíõ, Aئu®. BÚõÀ, }[PÒ G¨£i¯õÁx Sn©õP÷Ásk®' GßÓõß ÷Psjm. "ð®®®. Ax G¨£i •i²®?' GßÓõº £õ[U»õì. "GßÛh® J¸ ø£õTh CÀø». Eh¼À μzuzøu ©õØÓ÷Ásk® AÀ»x PsoÀ EÒÍ ¦øμø¯ }UP÷Ásk® GßÓõÀ C¢u E»QÀ G[÷P ÷£õÚõ¾® EßÛh® £n® ÷Ásk®, AÀ»x EÚUPõPa ö»Äö´¯ ¯õμõÁx ÷Ásk®.' C¢uU Pøh] Áõºzøuø¯U ÷Pmhx® ÷Psjm Kia ößÖ P¸øn¯õÍÚõÚ AÚ£õ¨iìm ÷á®êß Põ¼À ÂÊ¢x uÚx |s£¸US HØ£mh Pvø¯ ÂÍUQÚõß. AÁ¸® hõUhº £õ[U»õøéz uÚx ÃmkUSÒ AøÇzxÁ¢x, ö»Äö´x, Sn©õUQÚõº. £õ[U»õéúUS J¸ Psq® J¸ Põx® ©mk®uõß ÷£õ°Ú. £õ[U»õì |ßS GÊxÁõº; PnUS® ÷£õkÁõº. GÚ÷Á, AÚ£õ¨iìm ÷á®ì AÁøμz uÚx PnUPõÍμõPa ÷ºzxUöPõshõº. Cμsk ©õu[PÒ PÈzx AÁº ¯õ£õμ {ªzu©õP ¼ì£ß |P¸USa öÀ»÷Ási°¸¢ux. A¨÷£õx ußÝhß A¢u Cμsk uzxÁÁõvPøͲ® P¨£¼À AøÇzxaößÓõº. £õ[U»õì ÷á®êh®, G¨£i GÀ»õ÷©, C¨÷£õv¸¨£øuÂha ]Ó¨£õP C¸UP•i¯õx Gߣøu ÂÍUQÚõº. ÷á®ì AuøÚ HØÖUöPõÒÍÂÀø». "Ai¨£øh°À ©Ûu S»® C¯ØøP°÷»÷¯ öPmh Snzøu¨ ö£ØÖÒÍx. AÁºPÒ ¤ÓUS®÷£õx K|õ´PÍõP¨ ¤Ó¨£vÀø». BÚõÀ, K|õ´PÍõP ©õÔÂkQÓõºPÒ. PhÄÒ ©ÛuÝUS 24 £Äsm SskPøÍ Ã_® ¥μ[QPøÍ÷¯õ PzvPøÍ÷¯õ öPõkUPÂÀø». BÚõ¾® CÁß J¸ÁøÚ J¸Áß AÈUP, AÁØøÓ E¸ÁõUQ 22
 25. 25. ÂkQÓõß. C¢ua ö¯À£õkPÎÀ Dk£k£ÁºPÒ õuõμn H©õØÖUPõμºPÒ ©mk©À». }v÷¯Th H©õØÖ¨ ÷£ºÁÈPÐhß ÷º¢xöPõsk ¤Óøμ Ág]UQÓx.' "BÚõÀ CøÁö¯À»õ® AÁ]¯©õÚøÁ' GßÓõº JØøÓUPs hõUhº. "uÛ©Ûu xμvºèh® ö£õx |»øÚ E¸ÁõUSQÓx. GÚ÷Á, AvP©õÚ AÍÄ uÛ©Ûuz vshõmh[PÒ C¸¢uõÀ AvP©õÚ AÍÄ ö£õx|»ß QøhUQÓx.' CÆÁõÓõP AÁºPÒ Põμn[PøÍ Bμõ´¢xöPõsi¸¢u÷£õx, ¼ì£ß xøÓ•P® PsqUSz öuߣk® yμzvÀ C¸US®÷£õx, |õßS vøPμ¸¢x® Pkø©¯õÚ ¦¯À PõØÖ Ãz öuõh[Q¯x. 23
 26. 26. 5 ¦¯À, P¨£À EøhuÀ, {»|kUP®. hõUhº £õ[U»õì, ÷Psjm, AÚ£õ¨iìm ÷á®ì BQ÷¯õ¸US GßÚ BÚx? P ¨£À A[S® C[S® ¦μÐÁuõÀ EshõS® uõ[P•i¯õu Á¼°¾® ÷ÁuøÚ°¾® Aø쨤n©õP BÚ J¸ £õv¨÷£º, u[PøÍ ö|¸[S® A£õ¯zøu En¸® {ø»°÷»÷¯ CÀø». ©Ö £õv¨÷£º, PuÔUöPõs÷h ¤μõºzuøÚ ö´uÚº. £õ´©μ[PÒ QÈ¢x, öPõiUP®£® Eøh¢x, P¨£À ¤Í¢ux. ¯õ¸® Bøn°hÂÀø». ¯õ¸® ÷PmS® {ø»°¾® CÀø». GÚ÷Á, ¯õ¸® ÷Áø» ö´¯ÂÀø». P¨£À ÷©ÀuÍzvÀ C¸¢u AÚ£õ¨iìm EuÂUS KiÚõº. BÚõÀ J¸ •μmk ©õ¾ª AÁøμ K[Q AizxU R÷Ç uÒÎÚõß. Aizu A÷u ÷ÁPzvÀ •ß÷Ú KiaößÖ öPõiUP®£zvÀ uø»ø¯ ÷©õvUöPõshõß. ÷|ºø©¯õÍÚõQ¯ ÷á®ì Eh÷Ú, A¢u ©õ¾ªUS Eu ö´¯ KiaößÖ AÁøÚU øPöPõkzxz yUQÚõº. BÚõÀ, A¢u •¯Ø]°ß £»ÚõP ÁÊUQU Ph¾USÒ ÂÊ¢uõº. A¢u ©õ¾ª÷¯õ AÁøμz v¸®¤UTh¨ £õºUPÂÀø». ÷Psjm A¸QÀ ößÖ uÚUS ÁõÌUøP AÎzuÁøμ¨ £õºzuõß. J¸•øÓ usp¸US ÷©÷» 24
 27. 27. Á¢x, ¤ß •ØÔ¾©õP AÁº •ÊQ¨÷£õÚõº. ÷Psjm, AÁøμU Põ¨£õØÓ usp›À uõÂU SvUP GzuÛzuõß. BÚõÀ uzxÁÁõv £õ[U»õì AÁøÚz ukzx, ¼ì£ß ›Shõ A¢u AÚ£õ¨iìøh ‰ÌPi¨£uØPõP÷Á E¸ÁõUP¨£mhx GßÖ {¹¤zuõº. C¢u {¹£n® |h¢xöPõsi¸US®÷£õ÷u £õ[U»õì, ÷Psjm, AÚ£õ¨iìøh ‰ÌPizu •μmk ©õ¾ª BQ÷¯õøμz uÂμ AøÚÁ¸® ‰ÌQ°¸¢uÚº. £õ[U»õéú® ÷Psjk® J¸ Pmøhø¯¨ ¤izxUöPõsi¸UP, A¢u ÂÀ»ß GÎuõP }¢vU Pøμø¯ Aøh¢uõß. £õ[U»õéú® ÷Psjk® Pøμø¯ Aøh¢x ]Ôx _uõ›zxUöPõshÚº. ¤ßÚº AÁºPÒ C¸Á¸® |h¢÷u ¼ì£øÚ Aøh¢uÚº. ‰ÌSÁv¼¸¢x u¨¤zu AÁºPÒ C¸Á¸®, øP°À C¸¢u öPõg® £nzøuU öPõsk £miÛ°¼¸¢x u¨¤UP {øÚzuÚº. BÚõÀ AÁºPÒ, u[PÍx Gá©õß CÓ¢uøu {øÚzx¨ ¦»®¤UöPõs÷h Føμ Aøh¢uxuõß uõ©u®, AÁºPÒ Põ»i°¼¸¢u {»® |k[P B쮤zux. PhÀ ö£õ[Q ~øμzx, xøÓ•PzvÀ |[Tμªmi¸¢u P¨£ÀPøÍ ö|õÖUQz uÒίx. ö|¸¨¦® õ®£¾® öu¸UPøͲ® ö£õx Ch[PøͲ® {쨤Ú. ÃkPÒ R÷Ç ÂÊ¢uÚ. TøμPÒ £Ó¢x |øh£õøu°À ÂÊ¢uÚ. |øh£õøuP÷Íõ Eøh¢xQh¢uÚ. AøÚzx Á¯vÚøμ²® BsPøͲ® ö£sPøͲ® EÒÍhUQ¯ _©õº 30,000 ÷£º A¢u EøhÀPÐUQøh÷¯ |_[Q ©õshÚº. AÚ£õ¨iìøh ‰ÌPizu ©õ¾ª÷¯õ Â]»izxUöPõs÷h, A[÷P v¸kÁuØS {øÓ¯ EÒÍÚ GßÓõß. "C¢u {PÌÄUS Gx ÷£õx©õÚ Põμn©õP C¸US®' GßÖ ÷Pmhõº £õ[U»õì. "Cxuõß Pøh] |õÒ' GßÖ PzvÚõß ÷Psjm. ©õ¾ª õÄUS¨ £¯¨£hõ©À KiaößÖ £nzøuz ÷uiÚõß. Qøhzux® AuøÚ GkzxUöPõsk ÷£õ´ {øÓ¯U Sizuõß. y[Q GÊ¢ux®, A¢u Ci£õkPÐUS Cøh°À, özuÁºPÐUS® özxU öPõsi¸¨£ÁºPÐUS® ©zv°À, PsoÀ öu›¢u •uÀ ö£soh® 25
 28. 28. £õμ® ö´¯ •Ø£mhõß. møhø¯¨ ¤izx CÊzuõº. £õ[U»õì AÁÚx "|s£÷Ú, Cx ›¯À». } ¤μ£g PõμnzxUS GvμõP¨ £õÁ® ö´¯ •Ø£kQÓõ´. } uÁÓõÚ ÷|μzøuz ÷uº¢öukzxÒÍõ´' GßÓõº. "÷£õhõ[÷Põzuõ!' GßÓõß AÁß. "|õß J¸ ©õ¾ª. £hõ¯õÂÀ ¤Ó¢uÁß. |õßS•øÓ á¨£õÝUS¨ £¯n® ößÓ÷£õx® ]¾øÁø¯U Põ¼À ÷£õmk ªvz-v¸UQ÷Óß. Eß ¤μ£g PõμnzxUS J¸ ©]º C÷uõ.' R÷Ç ÂÊ¢u ]» PØPÒ, ÷PsjøhU Põ¯¨£kzv C¸¢uÚ. AÁß S¨ø£PÐUS ©zv°À öu¸ÂÀ £kzv¸¢uõß. "A´÷¯õ, GÚUSU öPõg® J°Ý® Gsön²® öPõk[PÒ. |õß õP¨÷£õQ÷Óß' GßÓõß ÷Psjm £õ[U»õêh®. "C¨£i §ªUS ©søh°i Á¸Áx JßÖ® ¦vuÀ»' GßÓõº £õ[U»õì. "ößÓ Bsk Aö©›UPõÂÀ, ¼©õ |PμzvÀ Cx÷£õßÓ |kUP® HØ£mhx. A÷u Põμn®, A÷u ÂøÍÄ. ¼©õ¼¸¢x ¼ì£ßÁøμ §ªUPi°À P¢uP® öuõhºa]¯õP C¸UP÷Ásk®.' "÷ÁöÓxÄ® C¸UP Áõ´¨¤À»õ©À C¸UP»õ®. BÚõÀ PhÄÒ ¦so¯©õPmk®, GÚUSU öPõg® J°Ý® Gsön²®' GßÓõß ÷Psjm. "AöußÚ Áõ´¨¦, C¸UP»õ®, CÀø» GßöÓÀ»õ® öõÀQÓõ´? GßÚõÀ CuøÚU Pmhõ¯©õP {¹¤UP•i²®' GßÓõº A¢uz uzxÁÁõv. ÷Psjm ©¯UP©øh¢uõß. £õ[U»õì £UPzv¼¸¢u FØÔ¼¸¢x öPõg® }º öPõskÁ¢uõº. Akzu |õÒ Ci£õkPÐUS Cøh°¼¸¢x öPõg® õ¨£õmk¨ ö£õ¸ÒPøÍz vμmiUöPõskÁ¢x, CÇ¢u Uvø¯ «mhÚº. AuØPkzx, u¨¤zu ]»¸hß ÷º¢x, õ¼¸¢x «shÁºPøÍU PõUP •Ø£mhÚº. A¨£iU PõUP¨£mhÁºPÒ, u[PÍõÀ •i¢u AÍÄUS AÁºPÐUS 26
 29. 29. |À» EnÁÎzuÚº. EnÄ Esq®÷£õx ÷õP® P¨¤¯x. AÁºPÒ ¤öμmøh, u[PÍx PspøμU öPõsk D쨣kzvÚº. BÚõÀ £õ[U»õì, CøuÂh ÷ÁÖ G¢u©õv›²® C¸UP•i¯õx GßÖ öõÀ¼ AÁºPøÍz ÷uØÔÚõº. "HöÚßÓõÀ, GÀ»õ÷© ]Ó¨£õÚuØSzuõß. Kº G›©ø» ¼ì£ÛÀ EÒÍöußÓõÀ, Ax ÷ÁÖ G[S® C¸¢v¸UP•i¯õx. C¨÷£õv¸¨£øu¨ ÷£õ»ßÔ, ÷ÁÖ G¨£i²® C¸UP•i¯õx. GÀ»õ÷© ›¯õP÷Á EÒÍÚ' GßÓõº AÁº. A¸QÀ A©º¢v¸¢u, PÖ¨¦ Eøh Ao¢v¸¢u, A[÷P AuØS •ß |h¢v¸¢u ©u ªμmhÀ Pmh¨£gõ¯zøu¨ (CßSÂ]åøÚ) £ØÔ |ßS AÔ¢v¸¢u J¸ £õv›¯õº, £õ[U»õøéU ÷PÒ ÷PmP B쮤zuõº. "A¨£i¯õÚõÀ }[PÒ •uÀ £õÁzvß«x |®¤UøPU öPõÒÍÂÀø» ÷£õ¾®. GÀ»õ÷© ]Ó¨£õÚx GßÓõÀ (Dhß ÷uõmhzv¼¸¢x) ÃÌÁx® AuØPõÚ ushøÚ²® CÀø» GßÓõQÓuÀ»Áõ?' "©›¯õøuUS›¯Áº GßøÚ ©ßÛUP÷Ásk®' GßÓõº £õ[U»õì ªPÄ® £oÄhß. "ÃÌu¾® ©ÛuÛß õ£•® ÷Áskö©ß÷Óuõß C¢u ªPa]Ó¢u E»PzxUSÒ ¦Szu¨£mhx.' "A¨£iö¯ßÓõÀ }[PÒ uøͯØÓ ©Ûu ¸¨£zvÀ |®¤UøP øÁUPÂÀø»¯õ?' "©›¯õøuUS›¯Áº GßøÚ ©ßÛUP÷Ásk®. Âkuø» Gߣx AÁ]¯z ÷uøÁ²hß ö£õ¸¢v¨ ÷£õQÓx. HöÚÛÀ |õ® Âkuø»¯õP C¸UP÷Ásk® Gߣx ÷uøÁ¯õP C¸¢ux. HöÚÛÀ •ßTmi÷¯ {ºn°UP¨£mh ©Ûu ¸¨£zøu...' £õ[U»õì ÁõUQ¯zøu •i¨£uØS •ß£õP÷Á, £õv›¯õº uÚx ÷Áø»UPõμøÚ¨ £õºzxU PsnøUP, AÁß £õ[U»õéúUS J¸ SkøÁ°À J°øÚU öPõkzuõß. 27
 30. 30. 6 ÷©ØöPõsk {»|kUP[PÒ HØ£hõ©À C¸UP ÷£õºa_UR]¯ºPÒ ©u Âõμøn ö´Áx; ÷Psjm ö£õxÂÀ õmøh¯õÀ AiUP¨£kÁx. {»|kUP® ¼ì£Ûß |õßQÀ ‰ßÖ £[øP •ØÔ¾©õP AÈzu¤ßÚº, A¢u |õmiß ¦zvõ¼PÒ JßÖ÷º¢x ÷¯õ]zuvÀ, ÷©ØöPõsk G¢u AÈÄ® ÷|μõ©À C¸UP÷Ásk©õÚõÀ ©UPÐUS Aئu©õÚ J¸ ©u Âõμønø¯U öPõkUP÷Ásk® GßÖ •iÄö´uÚº. HöÚÛÀ §ª |k[SÁøuz ukUP J÷μ E£õ¯®, ö£¸® öPõshõmhzxhß, ]» ©ÛuºPøÍ E°¸hß ö©xÁõP ö|¸¨¤À ÁõmkÁx GßÖ Põ´®¨μõ £ÀPø»UPÇP® öõÀ¼²ÒÍ÷u. GÚ÷Á, ußÝøh¯ uõ¯õP HØÖUöPõsh J¸Áøμ (Põm©uº) ©n® ö´xöPõshuõPU SØÓ® õmh¨£mh ¤ì÷P´ß £Svø¯a ÷º¢u J¸Áº, ÷PõÈUPÔ²hß JmiUöPõsh £ßÔUöPõʨø£a õ¨¤h ©Özu Cμsk ÷£õºa_UR]¯ºPÒ BQ÷¯õøμ¨ ¤izxUöPõshÚº. CμÄ EnÄUS¨ ¤ÓS, hõUhº £õ[U»õì, ÷Psjm C¸Áøμ²® ¤izxUöPõshÚº. J¸Áøμ, uß ©ÚzvÀ ÷uõßÔ¯øuö¯À»õ® ÷£]¯uØPõP. AkzuÁøμ, A¢u¨ 28
 31. 31. ÷£aø A[RP›¨£øu¨ ÷£õÀ ÷PmkUöPõsi¸¢uuØPõP. AÁºPøÍ, `›¯øÚ÷¯ £õºUPõu, SÎμøh¢u Cμsk AøÓPÎÀ uÛzuÛ¯õP CÊzxUöPõsk÷£õ´ AøhzuÚº. Gmk |õÒPÒ PÈzx AÁºPÒ C¸Á¸US® õß ö£Û÷hõ BøhPøͲ® uø»°À PõQuU SÀ»õ´PøͲ® AoÂzuÚº. ÷Psjiß BøhPÎÀ ö|¸¨¦U öPõÊ¢x RÌ÷|õUQa öÀÁuõPÄ® õzuõÝUS Áõ¾® |P[PЮ CÀ»õ©¾® Áøμ¯¨£mi¸¢uÚ. BÚõÀ £õ[U»õêß õzuõÝUS |P[PЮ Áõ¾® C¸¢uÚ, ö|¸¨¦U öPõÊ¢x ÷©À÷|õUQa ößÓx. C¸Áøμ²® öu¸ÂÀ CÊzxa ößÓÚº. AÁºPÒ J¸ ÷©õ©õÚ ¤μ[Pzøu²®, Akzx |À»öuõ¸ ÷uÁõ»¯ Cøø¯²® ÷PmP÷Ási°¸¢ux. £õmiß uõÍ »¯zxUS HØ£ ÷Psjøha õmøh¯õÀ AizuÚº. ¤ì- ÷ P´ß £Svø¯a ÷º¢uÁøμ²®, £ßÔUPÔ õ¨¤hõu C¸Áøμ²® ö|¸¨¤À ÷£õmk G›zuÚº. BÚõÀ, £õ[U-»õøé, Ax ÁÇUPªÀø» GßÓ÷£õv¾®Th, yUQÀ ÷£õmhÚº. A÷u |õÎÀ Pkø©¯õÚ J¸ {»|kUP® HØ£mhx. £¯®, Ba›¯®, P»Áμ®, Ehö»[S® μzu®, Cu¯® PßÚõ¤ßÚõöÁßÖ xiUP, ÷Psjm uÚUSÒ öõÀ¼UöPõshõß: "Cxuõß ªPa ]Ó¢u E»P® GßÓõÀ ©ØÓ E»P[PÒ G[÷P? öÁÖ® õmøh¯i GßÓõÀ AuøÚ GßÚõÀ HØÖUöPõÒÍ•i²®. HØöPÚ÷Á £À÷P›¯õÂÀ Ai Áõ[Q²Ò÷Íß. BÚõÀ, A´÷¯õ £õÁ® £õ[U»õì. A¢u ªPa]Ó¢u uzxÁÁõvø¯z yUQÀ ÷£õkÁøuU Põn÷Ási Á¢u÷u? AxÄ® GßÚ SØÓ® ö´uõº GßÖ AÔ¯õ©÷»÷¯. A´÷¯õ £õÁ® AÚ£õ¨iìm. ªPa]Ó¢u A¢u ©Ûuß xøÓ•PzvÀ usp›À ‰ÌP÷Ási°¸¢u÷u! A´÷¯õ £õÁ® ªì SÛöPõs÷h, ©õuºS» ©õoUP®! AÁÍx Á°Ö QÈ£mk CÓUP÷Ási°¸¢u÷u!' C¨£i¯õP ÷¯õ]zxUöPõs÷h, ¤μ[PzøuU ÷PmkUöPõsk, õmøh¯õÀ Ai Áõ[QUöPõsk, ©ßÛ¨¦ ö£ØÖUöPõsk, B^ºÁvUP¨£mk, {ØP•i¯õ©À {Ø£ÁøÚ ÷|õUQ J¸ Á¯uõÚ QÇ Á¢x öõßÚõÒ: "©P÷Ú, øu›¯©õP C¸. Gß ¤ßÚõÀ Áõ!' 29
 32. 32. 7 QÇ ÷PsjøhU PÁÛzxUöPõshx; ÷Psjm uÚx Põu¼ø¯U Psk¤izux. ÷P sjkUSz øu›¯® ÁμÂÀø». BÚõÀ QÇÂø¯¨ ¤ßöuõhº¢x J¸ £õÇøh¢u ÃmkUSa ößÓõß. A[÷P QÇÂ, AÁÚx ¦sPÐUSz uhÂUöPõÒÍ J¸ Pήø£U öPõkzuõÒ. AÁß £kzxUöPõÒÍ Kº GÎø©¯õÚ £kUøPø¯U PõmiÚõÒ. £UPzvÀ EkzvUöPõÒÍz xoPÒ C¸¢uÚ. AÁÝUSa õ¨¤kÁuØS® Si¨£uØS® øÁzv¸¢uõÒ. "õ¨¤k, Si, y[S' GßÓõÒ AÁÒ. "A÷hõPõÂß ¦Ûu AßøÚ, £kÁõÂß ¦Ûu A¢÷uõÛ¯õº, P®÷£õìöhÀ»õÂß ¦Ûu ÷á®ì AøÚÁ¸® EßøÚz u[PÍx PõÁ¾USÒ øÁzv¸UPmk®. |õß |õøÍ Á¸÷Áß.' uÚx ÷ÁuøÚPøÍU Psk Ba›¯¨£mkUöPõsi¸¢u ÷Psjm, AøuÂh AvP©õP, A¢uU QÇ塧 uº© ]¢uøÚø¯ {øÚzx Ba›¯¨£mk, AÁÍx øPPÐUS •zuªh ¸®¤Úõß. 30
 33. 33. "} •zuªh÷Ási¯x GÚx øPø¯ AÀ»' GßÓõÒ AÁÒ. "|õß |õøÍ Á¸÷Áß. Pήø£z uhÂUöPõÒ, õ¨¤k, y[S.' CzuøÚ¨ ÷£μÈÄPÐUS¨ ¤ÓS®, ÷Psjm õ¨¤mkÂmkz y[QÚõß. Akzu |õÒ, QÇ AÁÝUSU Põø»²nÄ öPõskÁ¢uõÒ. AÁÚx •xøP¨ £õºzxÂmk, AuØSU Pήø£z uhÂÂmhõÒ. A÷u÷£õ», ©õø» EnøÁU öPõskÁ¢uõÒ. Cμ¾® EnÄ öPõskÁ¢xöPõkzuõÒ. AuØPkzu |õЮ A¨£i÷¯ ö´uõÒ. "} ¯õº?' GßÓõß ÷Psjm. "¯õº öõÀ¼ } C¨£ia ö´QÓõ´? EÚUS |õß GßÚ øP®©õÖ ö´÷Áß?' A¢uU QÇ £vÀ ÷£ÂÀø». Akzu ©õø» Á¢uÁÒ, øP°À EnÄ öPõskÁμÂÀø». "GßÝhß Áõ, GxÄ® ÷£õ÷u' GßÓõÒ. AÁøÚU øP¯õÀ ¤izxUöPõsk, |PøμÂmk öÁÎ÷¯ PõÀ ø©À öuõø»Ä Ph¢x, ÷uõmh•® Áõ´UPõÀPЮ `Ì¢u uÛ¯õÚ ÃmkUS AøÇzxa ößÓõÒ. A[SÒÍ ]Ô¯ PuøÁz umiÚõÒ. PuÄ vÓ¢ux. uÛ¨ £iUPmk JßÖ ÁȯõP ÷Psjøh AÇPõÚ ÷Áø»¨£õkPÐhßTi¯ C¸UøPPÒ, ÷©øáPÒ EÒÍ J¸ ÃmkUSÒ AøÇzxaößÓõÒ. ÷Áø»¨£õkÒÍ Kº C¸UøP°À AÁøÚ EmPõμøÁzxÂmk, PuøÁz uõÈmka ößÓõÒ. ÷Psjm uõß J¸ PÚÂÀ C¸¨£uõP {øÚzuõß. CxÁøμ°À xμvºèh©õÚ PÚÄPøÍ÷¯ PskÁ¢uÁß, C¨÷£õx vjöμÚ HØPzuUPU PÚĨ £SvUS Á¢uøu¨÷£õÀ Enº¢uõß. QÇ ÂøμÂ÷»÷¯, |k[QUöPõsi¸US®, ¤μPõ©õÚ |øPPøÍ Ao¢v¸US®, •Pzøuz vøμ¯õÀ ©øÓzv¸US® J¸ P®¥μ©õÚ ö£søn AøÇzx Á¢uõÒ. QÇ ÷Psjøh ÷|õUQ, "•Pzvøμø¯ »UQ¨ £õº' GßÓõÒ. A¢u CøÍbß A¸÷P Á¢x, xÁsh Pμ[PÐhß •Pzvøμø¯ »UQ¨ £õºUQÓõß. B! A¢uz u¸n®! 31
 34. 34. GßÚ Ba›¯®! AÁß ªì SÛöPõs÷høÁ÷¯ £õº¨£uõP {øÚUQÓõß? B®, AÁøÍzuõß £õºUQÓõß. AÁ÷Íuõß!AÁøÚ¨ £»ÃÚ® BmöPõÒQÓx. AÁÚõÀ J¸ ÁõºzøuTh¨ ÷£•iÁvÀø». AÁÒ Põ»i°À ÃÌQÓõß. SÛöPõs÷h C¸UøP°À ÂÊQÓõÒ. QÇ J¸ •P¸® ©¸¢xa ^õøÁ }mkQÓõÒ. AÁºPÒ C¸Á¸® {øÚÄUS Á¢x ÷£aø¨ ö£ÖQÓõºPÒ. Eøh¢u Sμ¼À ÷£z öuõh[SQÓõºPÒ. ÷PÒÂPøͲ® £vÀPøͲ®, Cøh°øh÷¯ ö£¸‰a_PøͲ® Pspºz xÎPøͲ® AÊøPPøͲ® ÷ºz÷u £›©õÔUöPõÒQÓõºPÒ. QÇÂ, SøÓÁõPa zu® ÷£õmhõÀ |ßÓõP C¸US® GßÖ {øÚzx, AÁºPøÍz uÛ¯õP ÂmkÂmk öÁÎ÷¯ÔÚõÒ. "GßÚ! Cx }uõÚõ? E°¸hßuõß C¸UQÓõ¯õ? EßøÚ ÷£õºa_P¼À «sk® PõsQ÷Ó÷Ú! A¨£i¯õÚõÀ EßøÚ AÁºPÒ Áߦnºa] ö´¯ÂÀø»¯õ? hõUhº £õ[U»õì GßÛh® öõßÚøu¨÷£õ» Eß Á°ØøÓ AÁºPÒ öÁmi¨ ÷£õhÂÀø»¯õ?' "B®, AÁºPÒ A¨£izuõß ö´uÚº' GßÓõÒ AÇQ SÛöPõs÷h. "BÚõÀ, A¢u £zxPÒ E°øμ ©õ´¨£Ú AÀ»÷Á.' "BÚõÀ, EÚx uõ²® u¢øu²® öPõÀ»¨£hÂÀø»¯õ?' "B®, Ax ªPÄ® Esø©÷¯' GßÓõÒ SÛöPõs÷h Psp¸hß. "Eß ÷Põuμß?' "Gß ÷PõuμÝ® öPõÀ»¨£mhõß.' "} G¨£i ÷£õºa_P¾US Á¢uõ´? |õß C[÷P C¸¨£x EÚUS G¨£iz öu›¢ux? GßÚ Âzøuø¯¨ £¯ß£kzv GßøÚ C¢u ÃmkUS ÁμÁøÇzuõ´?' "AøÚzøu²® EÚUSa öõÀQ÷Óß. BÚõÀ AuØS•ß, EÚx •Ê Áμ»õØøÓ²® } öõÀ. GÚUS •zu® öPõkzu¤ß } Eøu Áõ[Q¯uØS¨ ¤ß GßÚ |h¢ux?' GßÖ ÷PmhõÒ AÁÒ. 32
 35. 35. ÷Psjm, AÁÒ öõØ£i |h¢uõß. Ba›¯zvÀ ‰ÌQUQh¢uõ¾®, AÁÚx SμÀ ö©¼¢v¸¢uõ¾® |k[QUöPõsi¸¢uõ¾®, AÁÚx •xS, Á¼°À xizuõ¾®, AÁØøÓ²® «Ô, uõß AÁøÍÂmk¨ ¤›¢u PnzvÀ C¸¢x uÚUS |h¢u AøÚzøu²® öÁΨ£øh¯õPa öõÀ¼•izuõß. SÛöPõs÷h AÚ£õ¨iìk® £õ[U»õéú® CÓ¢uøuU ÷Pmk, uÚx PsPøÍ ÁõøÚ ÷|õUQ E¯ºzvU Pspº ÁizuõÒ. ¤ÓS, uÚUS |h¢uøu ÂÁ›UPz öuõh[QÚõÒ. ÷Psjm J¸ Áõºzøu ¤Põ©À AÁÒ öõÀÁøuU ÷PmkUöPõs÷h PsPÍõÀ AÁøÍ ÂÊ[QUöPõshõß. 33
 36. 36. 8 SÛöPõs÷h°ß Áμ»õÖ "|õ ß £kUøP°À A¢x y[QUöPõsi¸US®÷£õx, PhÄÒ £À÷P›¯ºPøÍ ushº&öhß&mμõ[U ÷PõmøhUS Aݨ¤øÁUP¨ ¤›¯¨£mhõº. AÁºPÒ Gß u¢øuø¯²® ÷PõuμøÚ²® öPõßÓÚº. Gß uõø¯z xsk xshõP öÁmiÚº. CøuU Psk |õß ©¯UP©øh¢uøu¨ £õºzu BÓi E¯μ® EÒÍ J¸ £À÷P›¯ß, Gß«x ÂÊ¢x GßøÚ¨ ¦nμ •Ø£mhõß. AuÚõÀ Gß ©¯UP® öu΢ux. |õß zuªm÷hß, ÷£õμõi÷Úß, Piz÷uß, RÔ÷Úß. A¢u £À÷P›¯Ûß PsPøÍz ÷uõsi GÔ¯ •¯ß÷Óß. Gß u¢øu°ß ÃmiÀ |h¢uöuÀ»õ®, ÷£õ›ß÷£õx ºÁõuõμn©õP |hUS® ö¯ÀPÒ Gߣøu |õß AÔ¯ÂÀø». A¢u •μhß, J¸ SÖÁõÍõÀ Gß Chx »õÂÀ öÁmiÚõß. A¢u Ák CßÚ•® C¸UQÓx.' "|õß A¢u ÁkøÁ¨ £õºUP»õ©õ?' GßÓõß ÷|ºø©¯õÍß ÷Psjm. "{a¯©õP' GßÓõÒ SÛöPõs÷h. "BÚõÀ C¨÷£õx GßøÚU Pøuø¯a öõÀ»Âk.' 34
 37. 37. "›, öõÀ' GßÓõß ÷Psjm. AÁÒ Pøuø¯z öuõhº¢uõÒ. "A¨÷£õx J¸ £À÷P›¯ ÷P¨hß EÒ÷Í Á¢uõß. |õß μzu® ]¢vUöPõsi¸¨£øu²®, PÁø»÷¯ CÀ»õx A¢u £À÷P›¯ ]¨£õ´ Aøu¨ £õºzxUöPõsi¸¨£øu²® Pshõß. A¢u •μhÛß ©›¯õøu¯ØÓ |hzøu¯õÀ ÷Põ£® öPõsh ÷P¨hß, A¢u •μhøÚ, Gß Eh¼ß «÷u öÁmiz uÒÎÚõß. GßÝøh¯ Põ¯zxUS ©¸¢vk©õÖ Bøn°mhõß. GßøÚz ußÝøh¯ u[SªhzxUS ÷£õºUøPv¯õP AøÇzxaößÓõß. A[÷P |õß AÁÝøh¯ xoPøÍz xøÁz÷uß; ø©¯À ö´÷uß. AÁß GßøÚ¨ ÷£μÇQ GßÖ {øÚzuõß; zv¯® ö´uõß. AÁÝ® ÁiÁõÚ Ehø»U öPõshÁß, ª¸xÁõÚ, öÁÒøͯõÚ ÷uõø»U öPõshÁß Gߣøu |õß J¨¦UöPõÒÍzuõß ÷Ásk®. BÚõÀ, AÁÝUSz uzxÁÁõuzvß«x ]ÔxTh |õmhªÀø». hõUhº £õ[U»õì ÷£õßÓ J¸Á›h® AÁß £õh® £iUPÂÀø» Gߣx öuÎÄ. ‰ßÖ ©õu[PÎÀ AÁß øP°¼¸¢u £n® ö»ÁÈ¢ux®, Gß«x _Áõμ]¯® SßÔ¯x®, GßøÚ hõß CìéõPõº GßÓ J¸ ³uÛh® ÂØÖÂmhõß. A¢u ³uß íõ»¢x, ÷£õºa_PÀ £Sv°À ¯õ£õμ® ö´£Áß. ö£sPÒ«x |õmh® AvP® öPõshÁß. AÁÝUS Gß«x öPõÒøÍ ¤›¯®. BÚõÀ, £À÷P›¯ ÷P¨høÚz ukzuøuÂh AvP©õP A¢u ³uøÚz ukz÷uß. Kº AhUP©õÚ ö£s J¸•øÓ AÝ£ÂUP¨£mhõ¾®, AÁÍx Pئ AuÚõÀ Á¾ÁõQÓx. GßøÚ ÁÈUSU öPõskÁμ, C¢u |õmkUS GßøÚ AÁß AøÇzxÁ¢uõß. CxÁøμ°À ushº&öhß&mμõ[U ÷Põmøh°ß GȾUS {PμõP GxÄ÷© CÀø» Gß÷Ó {øÚzxÁ¢÷uß. BÚõÀ Ax uÁÖ GßÖ ¦›¢ux. "|P›ß ©u }v£v, J¸|õÒ ÁÈ£õk |hUS®÷£õx GßøÚ÷¯ EØÖ¨ £õºzxUöPõsi¸¢uõº. BÍݨ¤, uÛ¨£mh Âå¯[PÒ ]»ÁØøÓ¨ ÷£÷Ásk® GßÖ öõßÚõº. AÁμx ©õÎøPUS |õß AøÇzxa öÀ»¨£m÷hß. AÁ›h® GÚx Sk®£ Áμ»õØøÓ ÂÍUQ÷Úß. A¨£i¨£mh ¤ßÚo°À Á¢u |õß, Kº Cìμ÷Á»¸hß 35
 38. 38. C¸¨£x GÚx ©v¨¦US CÊUS GßÖ AÁº ÂÍUQÚõº. hõß CìéõPõ›h® GßøÚ ©u }v£vUS ÂmkÂkÁxuõß › GßÓõº. BÚõÀ hõß CìéõPõº øP°À ø£õ EÒÍÁß Gߣuõ¾®, AμÝU÷P ÁmiUS¨ £n® u¸£Áß Gߣuõ¾®, CuøÚU ÷PmP ©Özuõß. ©u }v£v, AÁøÚ (QÔìxÁ) ©uzxUS GvμõÚÁß GßÖ öõÀ¼U öPõÐzvÂkÁuõP¨ £¯•ÖzvÚõº. £¯¢x÷£õÚ ³uß, J¸ •iøÁ •ßøÁzuõß. GÚx Ãk® |õÝ® ö£õxÂÀ øÁUP¨£k÷Áõ®. v[PÒ, ¦uß, Û ³uÝUS. «v |õÒPÒ ©u }v£vUS. C¢u J¨£¢u® |h¢x BÖ ©õu[PÒ BQßÓÚ. BÚõÀ, søhPÐUSU SøÓÂÀø». Û Cμ¼¸¢x bõ°ÖÁøμ¯õÚ Põ»® £øǯ mh[PÐUS Em£mhuõ, ¦xa mh[PÐUS Em£mhuõ GßÖ AÁºPÒ C¸Áμõ¾® wº©õÛUP •i¯ÂÀø». Gß £[SUS, |õß AÁºPÒ C¸Áøμ²® AÝ©vUPõ©÷»÷¯ C¸UQ÷Óß. A¢uU PõμnzuõÀuõß, AÁºPÒ C¸Á¸® Gß«x ¤›¯©õP C¸UQÓõºPÒ GßÖ {øÚUQ÷Óß. "{»|kUP® HØ£hõ©À ukUPÄ®, hõß CìéõPõøμ¨ £¯•ÖzuÄ® ©u }v£v, J¸ öPõÐzxu¾US HØ£õk ö´uõº. A¢u ÂÇõÄUS GßøÚ AøÇzv¸¢uõº. GÚUS |À» C¸UøP u쨣mhx. ÁÈ£õmkUS® £¼US® Cøh°À G[PÐUS EnÄ ÁÇ[P¨£mhx. A¢u Cμsk ³uºPЮ ¤ì÷P´ß BЮ öPõÐzu¨£k®÷£õx, |õß vQ»øh¢÷uß. BÚõÀ, õß ö£Ûm÷hõ¾® PõQuz öuõ¨¤°¾® £õ[U»õøé¨÷£õ»z öuߣmh Kº E¸Ázøu¨ £õºzux® GÚUS HØ£mh Ba›¯®, £¯®, P»Áμ® C¸UQÓ÷u! |õß Gß PsPøÍU PUQ¨ £õºz÷uß. PÁÚ©õP¨ £õºz÷uß. A¢u E¸Á® yUQ¼h¨£k®÷£õx, |õß ©¯UP©øh¢÷uß. |õß «skÁ¸®÷£õx Eß BøhPøÍ E¸Â, A®©n©õUQ¯øu¨ £õºzuvÀ, GÚx vQÀ, ¥v,÷õP®, AÁ|®¤UøP Eazøu Aøh¢ux. Esø©°À EÚx ÷uõÀ, GßÝøh¯ £À÷P›¯ ÷P¨høÚÂh öÁsø©¯õPÄ® |À» ÁsnzxhÝ® C¸¢ux. C¢uU Põm] Gß EnºÄPøÍz ysi, GßøÚ ÂÊ[Q¯x. "{Özx[PÒ, PõmhõßP÷Í' GßÖ |õß Pzu GzuÛz÷uß. BÚõÀ, Gß SμÀ öÁÎÁμÂÀø». EßøÚa õmøh¯õÀ Aizx•izu¤ÓS GÚx PzuÀPÐUS G¢u¨ 36
 39. 39. £»Ý® C¸¢v¸UPõx. Aöu¨£i, Gß Põu»ß ÷Psjk® AÔÁõÎ £õ[U»õéú® J÷μ ÷|μzvÀ ¼ì£ÝUS Á¢uõºPÒ? AvÀ J¸Á¸US 100 Pø¯i, ©ØöÓõ¸Á¸USz yUS. AxÄ® |õß ¯õ¸øh¯ Põu¼¯õP C¸UQ÷Ó÷Úõ A¢u ©u }v£v°ß øP¯õÀ. C¢u E»QÀ GÀ»õ÷© ªPa ]Ó¢uuØSzuõß GßÖ öõßÚ £õ[U»õì GßøÚ ªP ÷©õ©õP H©õØÔÂmhõº. "P»Áμ®, SǨ£® ©ØÖ® £»ÃÚzuõÀ õÁuØS® u¯õº GßÓ {ø»°À |õß C¸¢u÷£õx, Gß ©ÚzvÀ Gß u¢øu, uõ´, ÷PõuμÚx ©μn[PÒ, A][P©õÚ £À÷P›¯ ]¨£õ´ GßøÚU Pzv¯õÀ QÈzx GÚUSa ö´u AÁ©›¯õøu, £À÷P›¯ ÷P¨hÛh® SØ÷ÓÁÀ ö´ux, ÷Põμ©õÚ hõß CìéõPõ›h® C¸¢ux, öÁÖUPzuUP ©u }v£v°h® C¸¢ux, hõUhº £õ[U»õì öPõÀ»¨£mhx, Cø²hß ÷º¢x EßøÚU Pø¯õÀ Aizux, AßÖ |õß EßøÚU Pøh]¯õPa ¢vzu÷£õx, A¢uz vøμUS¨ ¤ß |õß EÚUS •zu® öPõkzux & AøÚzx® KiÚ. CzuøÚ Pèh[PÐUS®¤ÓS EßøÚ GßÛh® öPõsk ÷ºzuuØPõP |õß PhÄøͨ ÷£õØÔ÷Úß. GßÝøh¯ QÇÂø¯ Aݨ¤ EßøÚ¨ £õºzxUöPõÒЩõÖ öõß÷Úß. EßøÚ Ti¯ ^UQμ® C[÷P AøÇzxÁ¸©õÖ Bøn°m÷hß. Aøu AÁÒ ›¯õPa ö´xÂmhõÒ. EßøÚ¨ £õºUS®, } ÷£_ÁøuU ÷PmS®, EßÝhß ÷£_® ¢÷uõåzøu «sk® Aøh¢xÒ÷Íß. BÚõÀ, } £]²hß C¸UP÷Ásk®. GÚUS® uõ[P•i¯õu £]. Áõ, õ¨¤h»õ®.' AÁºPÒ C¸Á¸® ÷©ø°À A©º¢uÚº. EnÄ •i¢ux® C¸Á¸® C¸UøPUS Á¢uÚº. A¨÷£õxuõß hõß CìéõPõº A[÷P Á¢uõß. AßÖ ³u ¨£õz vÚ®. CìéõPõº uÚx E›ø©ø¯ {ø»|õmiz uß Põuø»a öõÀ» Á¢v¸¢uõß. 37
 40. 40. 9 SÛöPõs÷h, ÷Psjm, ©u }v£v, ³uº BQ÷¯õ¸US GßÚ |h¢ux? C ¢u CìéõPõº GߣÁß, Cì÷μÀ £õ¤÷»õÛh® Aiø©¨£mhuØS¨ ¤ÓPõÚ Põ»PmhzvÀ, 塀UPÎ÷»÷¯ £¯[Pμ ÷Põ£UPõμ Bõª¯õP C¸¢uõß. "Ah P½¼¯õz ÷uÁi¯õ÷Í, A¢u ©u }v£v ÷£õuõuõ EÚUS? C¢u¨ ö£õÖUQ²® EßøÚ¨ £Qº¢xöPõÒÍ÷Ásk©õ?' C¨£ia öõÀ¼UöPõs÷h, uõß G¨÷£õx® øP÷¯õk GkzxUöPõsk öÀ¾® J¸ SÖ[Pzvø¯ E¸ÂUöPõsk, ußÝøh¯ Gv›°h® B²u® Hx® C¸UPõx GßÖ {øÚzxUöPõsk, ÷Psjm ÷©À £õ´¢uõß. BÚõÀ öÁìmL£õ¼¯õøÁa ÷º¢u ÷Psjm, QÇ°hª¸¢x ö£ØÓ Eøh²hß J¸ ÁõøͲ® ö£ØÔ¸¢uõß. A¢u ÁõøÍ E¸Â, õxÁõP C¸¢uõ¾®Th, Cì÷μ¼¯øÚ J÷μ öÁmhõP öÁmi, SÛöPõs÷h°ß Põ»i°À GÔ¢uõß. 38
 41. 41. "¦Ûu ÷©›÷¯, |©US CÛ GßÚ BS®? Gß ÃmiÀ J¸Áß öPõø»¯õQ²ÒÍõ÷Ú? }v A¾Á»ºPÒ Á¢uõÀ, |õ® öuõø»¢÷uõ®' GßÓõÒ AÁÒ. "£õ[U»õì yUQÀ ÷£õh¨£mi¸UPõÂmhõÀ, ]Ó¢u uzxÁÁõv¯õÚ AÁº, C¢u AÁμ {ø»°À |©US |À» AÔÄøμ ÁÇ[Q°¸¨£õº. AÁº CÀ»õu PõμnzuõÀ, QÇ°h® ÷¯õøÚ ÷Pm÷£õ®' GßÓõß ÷Psjm. AÔÁõίõÚ QÇ ÷¯õøÚø¯a öõÀ» B쮤¨£uØSÒ, ©ØöÓõ¸ PuÄ vÓ¢ux. |ÒÎμÄUS J¸ ©o ÷|μ® PÈ¢x, bõ°Ö B쮤zv¸¢ux. A¢u |õÒ, ©u }v£vUSa öõ¢u©õÚ |õÒ. EÒ÷Í ~øÇ¢u AÁº, Pø¯i Áõ[Q¯ ÷Psjm øP°À E¸Â¯ ÁõÐhß C¸¨£øu²®, uøμ°À Kº CÓ¢u ©Ûuß Qh¨£øu²®, SÛöPõs÷h £¯zxhß C¸¨£øu²®, QÇ B÷»õøÚ öõÀ» GzuÛ¨£øu²® £õºzuõº. A¢u ÷|μzvÀ ÷Psjiß ©ÚzvÀ Cxuõß Ki¯x: C¢u¨ ¦Ûu Bõª ¯õøμ¯õÁx EuÂUS AøÇzx, {a¯©õP GßøÚ ö|¸¨¤À CmkU öPõÐzvÂkÁõº. SÛöPõs÷hø¯²® A¨£i÷¯ ö´¯»õ®. CÁßuõß |õß Pø¯i ö£ÖÁuØSU Põμn®. CÁßuõß GÚx ÷£õmi. |õß HØöPÚ÷Á öPõø» ö´¯ B쮤zxÂm÷hß. CÛ²® uõ©v¯õ©À öuõhº¢x öPõø» ö´xÂh÷Ásk®. ]¢uøÚ öuÎÁõPÄ® EhÚi¯õPÄ® C¸¢ux. GÚ÷Á, ©u }v£v Avºa]°¼¸¢x Âk£kÁuØS •ßÚõÀ, ÁõøÍ AÁº÷©À öõ¸Q CÊzx, ³uÛß £UPzvÀ uÒÎÚõß. "©Ö£i²©õ?' GßÓõÒ SÛöPõs÷h. "CÛ |©USU P¸øn÷¯ Qøh¯õx. |®ø© |õkPhzvÂkÁõºPÒ. |®•øh¯ Pøh] {ªh® ö|¸[QÂmhx. G¨£i } CuøÚa ö´uõ´? CÆÁÍÄ õxÁõÚ }, G¨£i J¸ ³uøÚ²® J¸ QÔìxÁøÚ²® Cμsk {ªh[PÐUSÒÍõPU öPõßÓõ´?' 39
 42. 42. "AÇPõÚ ö£s÷n, J¸Áß PõuÀÁ¯¨£mi¸US®÷£õx, ö£õÓõø©°À C¸US®÷£õx, ©u Âõμøn°À Pø¯i Áõ[Q°¸US®÷£õx, Gøu ÷Ásk©õÚõ¾® ö´Áõß' GßÖ £vÀ öõßÚõß ÷Psjm. QÇ öõßÚõÒ: "öPõmhi°À ‰ßÖ A¢u¿]¯õ SvøμPÒ, ÷n® §mh¨£mk EÒÍÚ. øu›¯õ¼ ÷Psjm ÷£õ´ AÁØøÓz u¯õº ö´¯mk®. A®©o°h® £n•® |øPPЮ EÒÍÚ. GÚ÷Á, GßÚõÀ J¸ ¦mhzuõÀ ©mk®uõß EmPõμ•i²® GßÓõ¾®Th, EhÚi¯õPU SvøμPÎÀ HÔ, ÷PiéúUS¨ ÷£õ÷Áõ®. A[÷P C¨÷£õx Aئu©õÚ ÁõÛø» EÒÍx. CμÂÀ £¯n® ö´uõÀ _P©õP C¸US®.' ÷Psjm EhÚi¯õP ‰ßÖ SvøμPøͲ® u¯õº ö´uõß. SÛöPõs÷h, QÇÂ, AÁß ‰Á¸® J÷μ¯i¯õP •¨£x ø©À £¯n® ö´uÚº. AÁºPÒ £¯n® ö´xöPõsi¸¢u A÷u ÷|μ®, ©u S¸©õºPÒ A¢u ÃmiÀ ~øÇ¢uÚº. ©u }v£vø¯ Kº AÇPõÚ ºa]À AhUP® ö´uÚº. CìéõPõ›ß Ehø», S¨ø£zöuõmi°À Ã]ö¯Ô¢uÚº. ÷Psjm, SÛöPõs÷h, QÇ ‰Á¸® ]¯ºμõ ö©õŸÚõ ©ø»zöuõh¸US Cøh÷¯ EÒÍ AÁõ^Úõ GßÓ ]Ö |Pøμ Aøh¢uÚº. A[÷P Kº EnÄ Âkv°À CÆÁõÖ ÷£]UöPõshÚº. 40
 43. 43. 10 ÷PiêÀ ÷Psjm, SÛöPõs÷h, QÇ BQ÷¯õº vshõmhzvÀ ©õmiUöPõshx, A[Q¸¢x AÁºPÒ QÍ®¦Áx. "A ´÷¯õ!, Gß |øPPøͲ® £nzøu²® ¯õº v¸iUöPõshx?' GßÓõÒ SÛöPõs÷h Psp¸hß. "CÛ |õß G¨£i ÁõÌ÷Áß? GßÚ ö´÷Áß? G[÷P°¸¢x ©u }v£vPøͲ® ³uºPøͲ® ¤izx ÷©ØöPõsk £n•® |øP²® ÷P›¨÷£ß?' "®... GÚUöPßÚ÷Áõ |®÷©õk ÷|ØÔμÄ £hõ÷íõì Âkv°À u[Q¯ Q÷μ £õv›¯õº÷©Àuõß ¢÷uP®. AÁ쨣mk •iÄö´¯õ©À C¸UPU PhÄÒ GÚUS EuÁmk®. BÚõÀ AÁºuõß C¸•øÓ |® AøÓUS Á¢uõº; |õ® QÍ®¦ÁuØS •ßÚuõP÷Á QÍ®¤Âmhõº' GßÓõÒ QÇÂ. "Ahhõ! C¢u E»QÀ EÒÍ GÀ»õ¨ ö£õ¸ÒPЮ GÀ÷»õ¸US® ©©õP÷Á öõ¢u® GßÖ® AuÚõÀ AøÚÁ¸® GÀ»õ¨ ö£õ¸ÒPÐUS® öõ¢u® öPõshõh»õ® GßÖ® £õ[U»õì GßÛh® öõÀ¼°¸UQÓõº. 41
 44. 44. A¢uU öPõÒøP°ß£i¨ £õºzuõ¾®Th Q÷μ £õv›¯õº |©x £¯nzøuz öuõhμ÷Ási¯ AÍÄUPõÁx |©US¨ £nzøuÂmka ößÔ¸UP÷Ásk®. EßÛh® öPõg®Th¨ £n® £õUQ°Àø»¯õ, SÛöPõs÷h?' GßÓõß ÷Psjm. "J¸ Põ_Th CÀø»' GßÓõÒ AÁÒ. "C¨÷£õx GßÚ ö´Áx?' GßÓõß ÷Psjm. "J¸ Svøμø¯ ÂØÖÂk÷Áõ®' GßÖ £vÀ öõßÚõÒ QÇÂ. " GßÚõÀ J¸ ¦mhzuõÀ ©mk®uõß EmPõμ•i²® GßÓõ¾®Th, |õß ªì SÛöPõs÷h ¤ßÚõÀ EmPõº¢xÁ¸Q÷Óß. A¨£i÷¯ ÷Piì ößÖÂh»õ®.' A¢u Âkv°À u[Q°¸¢u ö£ÚiUøhß £õv›¯õº J¸Áº, SøÓ¢u Âø»USU Qøhzux GߣuõÀ A¢uU Svøμø¯ Áõ[QUöPõshõº. ÷Psjm, SÛöPõs÷h, QÇ ‰Á¸® ¿öÚõ, ]À»õì, ö»¨›Uéõ ÁȯõP ÷Piøé Aøh¢-uÚº. A[÷P J¸ £øh, P¨£¼À öÀ»z u¯õμõQU-öPõsi¸¢ux. £μõS÷Á |õmiÀ EÒÍ öá`°m £õv›- ¯ õºPÒ õß õUμö©sm £UP® C¸¢u J¸ £Ç[Si-°Úøμ, ìö£°ß ©ØÖ® ÷£õºa_P¼ß AμºPÐUS GvμõPz ysiÂmkÒÍuõÀ, AÁºPøÍ ÁÈUSU öPõskÁμ C¢u¨ £øh Aݨ£¨£h C¸¢ux. ÷Psjm HØöPÚ÷Á £À÷P›¯¨ £øh°À C¸¢uuõ¾®, C¢u μõqÁ¨ £øh°ß öáÚμ¼h® ößÖ £¯ªßÔ²® vÓÝhÝ® ÷ÁP©õPÄ® |h¢x- ö Põshuõ¾®, J¸ uø쨣øhUS AÁß uø»ÁÚõP {¯ªUP¨£mhõß. C¨÷£õx AÁß J¸ ÷P¨hß. AÁß, ªì ÷Psjm, QÇÂ, Cμsk £o¯õÒPÒ, ©u }v£vUSa öõ¢u©õÚ Cμsk A¢u¿]¯U SvøμPÒ BQ¯ÁØ÷Óõk P¨£¼À QÍ®¤Úõß. A¢u¨ £¯nzvß÷£õx, £õ[U»õêß uzxÁ® £ØÔ AÁºPÒ {øÓ¯ ÂÁõvzuÚº. 42
 45. 45. "|õ® C¨÷£õx ¦v¯ E»PzxUS¨ ÷£õQ÷Óõ®. {a¯® C[÷P AøÚzx® ]Ó¢uuõPzuõß C¸UP÷Ásk®. HöÚÛÀ C¨÷£õx |õ® C¸US® E»PzvÀ C¯ØøPz uzxÁ®, AÓz uzxÁ® Cμsi¾® öPõg® ¦Põº ö´ÁuØS C¸UPzuõß ö´QÓx' GßÓõß ÷Psjm. "|õß EßøÚ ©Ú¨§ºÁ©õPU Põu¼UQ÷Óß' GßÓõÒ SÛöPõs÷h. "BÚõÀ, |õß CxÁøμ £õºzux, AÝ£Âzux AøÚzx® Gß ©ÚzvÀ £¯zøu {쨤 EÒÍx.' "GÀ»õ® |À»£i¯õP÷Á |hUS®' GßÓõß ÷Psjm. "C¢u¨ ¦x E»Qß PhÀ, I÷μõ¨¤¯U Phø»Âh C¨÷£õ÷u ]Ó¨£õÚuõPzuõß C¸UQÓx. Aø©v¯õP EÒÍx; PõØÖ® ^μõP EÒÍx. {a¯® C¢u¨ ¦x E»P®uõß AøÚzx E»P[Pξ® ]Ó¨£õÚ E»P©õP C¸UP÷Ásk®.' "PhÄÒ A¨£i÷¯ C¸US©õÖ ö´¯mk®' GßÓõÒ SÛöPõs÷h. "BÚõÀ, |õß ©QÌa]¯ØÖ C¸¨£uõÀ, Gß Cu¯® |®¤UøPø¯ EÒ÷Í ÁμÂkÁvÀø».' "}[PöÍÀ»õ® ¦»®¦QÕºPÒ' GßÓõÒ QÇÂ. "BÚõÀ |õß Aøh¢xÒÍ xμvºèhzøu }[PÒ {øÚzxUTh¨ £õºUP•i¯õx.' AøuU ÷Pmhx® SÛöPõs÷h S¦UöPßÖ ]›zxÂmhõÒ. ußøÚÂh AvP® xμvºèh® Áõ´zuÁÒ GßÖ AÁÒ |øPa_øÁ ö´ÁuõP {øÚzuõÒ. "A®©õ, EßøÚ Cμsk £À÷P›¯ºPÒ Áߦnºa] ö´v¸¢uõÀ, Eß Â»õÂÀ Cμsk BÇ©õÚ öÁmkU-Põ¯[PÒ C¸¢uõÀ, Eß Cμsk ÷PõmøhPÒ yÒ yÍõQ°¸¢uõÀ, Eß Cμsk uõ´PÒ xsk xshõP öÁmh¨£mi¸¢uõÀ, Eß Cμsk Põu»ºPÒ ©uz wº¨¤ß÷£õx Pø¯i £m- i ¸¢uõÀ Jȯ, } GßøÚÂh xμvºèh® Áõ´¢uÁÒ GßÖ G¨£ia öõÀ»•i²®? Azxhß, 72 uø»•øÓPÒ á«¢uõº £μ®£øμ°À Á¢u |õß, J¸ ø©¯ÀPõ›¯õP C¸¢xÒ÷Íß!' GßÓõÒ SÛöPõs÷h. 43
 46. 46. "ö£s÷n, EÚUS Gß ¤Ó¨ø£¨ £ØÔz öu›¯õx. Gß ¤ß£UPzøu EÚUSU Põs¤zuõÀ } C¨£i¨ ÷£©õmhõ´. Eß •iøÁ ©õØÔUöPõÒÁõ´' GßÓõÒ QÇÂ. C¢u £vÀ, SÛöPõs÷h, ÷Psjm C¸Áμx BºÁzøu²® öÁSÁõPz ysiÂmhx. QÇ öõÀ»z öuõh[QÚõÒ. 44
 47. 47. 11 QÇ塧 Áμ»õÖ "C ¨÷£õv¸¨£x÷£õÀ G¨÷£õx÷© GßÝøh¯ PsPÒ P»[Q°¸¢uvÀø». Cø©PÒ ]Á¢v¸¢uvÀø». Gß ‰US Gß uõøhø¯z öuõmkUöPõsi¸¢uvÀø». |õß G¨÷£õx® ÷Áø»UPõ›¯õP ©mk÷© C¸¢uvÀø». |õß ÷£õ¨ £zuõÁx Aº£ÝUS® £õ»ìm›ÚõÂß Aμ]US® ©PÍõP¨ ¤Ó¢uÁÒ. 14 Á¯uõS®Áøμ Aμs©øÚ°À Á]z÷uß. A¢u Aμs©øÚ²hß J¨¤k®÷£õx E[PÍx öáº©ß á«¢uõº ÷PõmøhPöÍÀ»õ® öÁÖ® ©õmkz öuõÊÁ[- P ÐUSa ©®. GßÝøh¯ J¸ Bøh, öÁìmL£õ¼¯õÂß AzuøÚ ö£¸ø©PøͲ®Âh ©v¨¦Áõ´¢ux. _P[PÒ, |®¤UøPPÒ, ©v¨¦PÒ BQ¯ÁØÖUS Cøh°À |õß ÁÍμ ÁÍμ, Gß AÇS, AÔÄ, õuøÚ AøÚzx® AvP©õQUöPõs÷h ÷£õÚx. Gß«x AøÚÁ¸US® PõuÀ E¸ÁõP B쮤zux. GÚx öuõsøh E¸ÁõP B쮤zux. GßÚ öuõsøh! öÁÒøͯõP, Á¾ÁõP, ö©i]°ß ÃÚéúøh¯øu¨÷£õ». GßÚ PsPÒ! GßÚ Cø©PÒ! GßÚ P¸¨£õÚ ¦¸Á[PÒ. Gß P¸ÂÈPÎÀ C¸¢x öÁίõÚ áúÁõø»PÒ, |mzvμ[PøÍ ©øÓzuÚ GßÖ G[PÒ £Sv°À C¸¢u 45
 48. 48. PÂbºPÒ öõßÚõºPÒ. Gß ÷Áø»UPõ›PÒ, GÚUS Bøh EkzvÂk®÷£õx® AÂÌzx-Âk®÷£õx®, GßøÚ •ßÛ¸¢÷uõ, ¤ßÛ¸¢÷uõ G¨£i¨ £õºzuõ¾® BÚ¢uU PΨ£øh¢uÚº. A¢u ÷Áø»ø¯a ö´¯ BsPÒ GÆÁÍÄ ©QÌ¢v¸¨£õºPÒ! "|õß ©õìéõ PμõμõÂß CÍÁμÝUS ÁõÌUøP¨£h C¸¢÷uß. G¨÷£º¨£mh CÍÁμß AÁß! GßøÚ¨÷£õß÷Ó AÇPõÚÁß, CÛø©¯õÚÁß, HØPzuUPÁß, AÔÄUTºø© ªUPÁß, Põu»õÀ öáõ¼¨£Áß. •uÀ•øÓ- ¯ õPU Põu¼US® AøÚÁøμ¨ ÷£õßÖ® |õß AÁøÚU Põu¼z÷uß. CÀø»°Àø» & ÁÈ£m÷hß, Á]¯¨£m÷hß. PÀ¯õn |õÒ {a¯® BÚx. Ba›¯® uμzuUP ÁøP°À G[S® £Pmk® ¤μ©õsh•® ÂÍ[QÚ. ¸¢x, õμõ¯®, Tzx. Czuõ¼ AøÚzx÷© GßøÚ¨ ¦PÌ¢x PÂøuPÒ C¯ØÔÚ. BÚõÀ, J¸ PÂøuThz ÷uÓõx Gߣx ÷ÁÖ Â寮. ¢÷uõåzvß Ea]ø¯ |õß Aøh¯ C¸¢÷uß. A¨÷£õxuõß, Gß CÍÁμÛß BøUQÇzv¯õP C¸¢u J¸ QÇ á«¢uõ›Û AÁøÚ õU÷»m £¸P AøÇzuõÒ. Cμs÷h ©o÷|μzvÀ AÁß Áõ¢vö¯kzxa özuõß. BÚõÀ Cx JßÖ÷© CÀø» Gߣx÷£õ» C¸¢uÚ Akzx |h¢u ]» {PÌÄPÒ. C¢ua õÁõÀ ªPÄ® £õvUP¨£mh Gß uõ´, ÷õPzvÀ, õÄ ÂÊ¢u ChzøuÂm÷h öÀ» •iöÁkzuõÒ. ÷Pmhõ- Ä US A¸QÀ AÁÐUS J¸ |À» £søn Ãk C¸¢ux. A[S öÀ», ÷μõ® |P›À ö°ßm ¥mhºì ÷uÁõ»¯ £¼-¥hzøu¨ ÷£õßÖ u[PzuõÀ CøÇUP¨£mh J¸ P¨£¼À |õ[PÒ HÔ÷Úõ®. BÚõÀ PhØöPõÒøÍUPõμºPÒ A¢uU P¨£ø»z uõUQÚº. G[PÒ BmPÒ, ÷£õ¨¤ß ÃμºPøͨ ÷£õß÷Ó G[PøÍU PõzuÚº! AuõÁx PõÀPÍõÀ •mi÷£õmk, øPPøÍU R÷Ç ÷£õmk, õÂß •øÚ°À C¸¢xöPõsk öPõÒøÍUPõμºPÎh® E°¸U-PõPU öPg]Úº. "AÁºPÒ AøÚÁ¸® BøhPÒ E›UP¨£mhÚº. Gß uõ´, Gß ÷Áø»UPõ›PÒ, |õß GÚ AøÚÁ¸® A÷u÷£õÀ BUP¨£m÷hõ®. G¢u ÷ÁPzvÀ CÁºPÒ BøhPøÍ E›UQÓõºPÒ Gߣx Ba›¯® uμzuUPx. AøuÂh Ba›¯®, ö£sPÎß EhÀPÎß ]» £õP[PÎÀ AÁºPÒ 46
 49. 49. ÂμÀPøÍÂmkz xÇõ¯x. Cx J¸ ¦xa h[PõPz ÷uõßÔ¯x. CxÁøμ E»QÀ £õºUPõu J¸ Âå¯zøu A¨£izuõ÷Ú P¸u•i²®? ¤ÓS, |õ[PÒ øÁμ[PøÍ A[÷P JÎzxøÁzv¸UQ÷Óõ©õ GߣøuU Psk¤iUP÷Á A¨£ia ö´uõºPÒ GßÖ AÔ¢÷uß. P¨£À Kmk® Pø»ø¯ AÔ¢u |õkPÎøh÷¯ C¢u¨ £ÇUP® Põ»[Põ»©õP C¸¢xÁ¸QÓuõ®. wÂμ ©u¨£ØÖöPõsh ©õÀmhõ ÃμºPÒTh, x¸UQ¯ºPøÍU øPx ö´uÄhß, Ax Bs øPv¯õP C¸¢uõ¾® ›, ö£s øPv¯õP C¸¢uõ¾® ›, C¢uz ÷uhø»U Pmhõ¯©õPa ö´¯z uÁÖÁvÀø» GßÖ AÔ¢xöPõs÷hß. C¢u ÂvPμ¸¢x |õkPÒ G¨÷£õx® »SÁvÀø». "Kº CÍÁμ]²® AÁÍx uõ²® Aiø©PÒ BUP¨£mk ö©õμõU÷PõÄUSU öPõsköÀ»¨£k®÷£õx, G¢u AÍÄ öPõkø©PÐUS EÒÍõÁõºPÒ GßÖ |õß E[PÐUSa öõÀ»÷Ási¯vÀø». A¢uU öPõÒøÍUPõμU P¨£¼À |õ[PÒ GßÚöÁÀ»õ® AÝ£Âzv¸¨÷£õ® GßÖ E[PÍõÀ GÎuõPU PØ£øÚ ö´¯•i²®. GÚx uõ´ A¨÷£õx® AÇPõP C¸¢uõÒ. Gß ÷Áø»UPõ›PÒTh, B¨¤›UPõÂÀ QøhUS® AzuøÚ AÇQPøͲ®Âh AvP AÇShß C¸¢uÚº. GßøÚ¨ ö£õ¸zu©miÀ, Bøø¯z ysk®Ásn®, ÁiÁõP, |ÎÚ©õP C¸¢÷uß. Azxhß J¸ PßÛ¯õPÄ® C¸¢÷uß! BÚõÀ AvP Põ»® A¨£i C¸UP•i¯ÂÀø». ©õìéõ PμõμõÂß CÍÁμÝUPõP GßÖ øÁzv¸¢u §øÁ, öPõÒøÍUPõμ ÷P¨hß £ÔzxUöPõshõß. AÁß J¸ öÁÖUPzuUP PÖ¨£ß. BÚõÀ GßÚ÷Áõ GÚUS¨ ö£¸® ©›¯õøu ö´ux÷£õ» |h¢xöPõshõß. ö©õμõU÷Põ Á¢x÷¸®Áøμ°À |õ[PÒ AÝ£Âzuøu øÁzx¨ £õºUS®÷£õx, £õ»ìm›ÚõÂß Aμ]²® |õÝ® ªPÄ® Á¾ÁõÚÁºPÍõP÷Á C¸¢v¸UP÷Ásk®. BÚõÀ CÁØøÓ ÂmkzuÒÐ÷Áõ®. CøÁ SÔ¨¤mka öõÀ¾® AÍÄUS •UQ¯©õÚ Âå¯[PÒ AÀ». "|õ[PÒ ö©õμõU÷PõøÁ Aøh¢u÷£õx, Ax μzu öÁÒÍzvÀ ªu¢xöPõsi¸¢ux. ÷£μμº ‰¼&Cì÷©¼ß 50 ©PßPÐUS® uÛzuÛ¯õÚ SÊUPÒ 47
 50. 50. C¸¢uÚ. AÁºPÒ 50 EÒ|õmk¨ ÷£õºPøÍ E¸ÁõUQ C¸¢uÚº. PÖ¨£ºPÐUS GvμõPU PÖ¨£ºPÒ, Põ¨¤ {ÓzuÁºUS GvμõPU PÖ¨£ºPÒ, Põ¨¤ {ÓzuÁºUS GvμõPU Põ¨¤ {ÓzuÁº, •»õm÷hõUPÐUS GvμõP •»õm÷hõUPÒ. _¸UP©õPa öõßÚõÀ, ÷£μμ_ •Êø©US©õP ö|k[öPõø»PÒ. "|õ[PÒ CÓ[Q¯x÷©, G[PÒ ÷P¨hÝUS Gvμo°À C¸¢u PÖ¨£ºPÒ, AÁÛhª¸¢uÁØøÓU öPõÒøÍ AiUP •øÚ¢uÚº. u[P®, |øPPÐUS Akzx AvP ©v¨¦ÒÍÁºPÍõP |õ[PÒ C¸¢÷uõ®. }[PÒ I÷μõ¨£õÂÀ £õºzv¸US® AøÚzx¨ ÷£õºPøͲ®ÂhU Pkø©¯õÚ ÷£õøμ |õß £õºz÷uß. B¨¤›UPõÂÀ C¸US® AÍÄUS ÁhUS |õkPÐUS μzuzvÀ `k® ö£sPÒ«uõÚ Põ©•® C¸¨£vÀø». E[Pøͨ ÷£õßÓ I÷μõ¨¤¯ºPÎß |쮤À öÁÖ® £õÀuõß KkQÓx. BÚõÀ ©Äsm Am»õê¾® AuØS¨ £UPzv¾® Á]US® ©UPÐUS Aª»•® ö|¸¨¦® KkQÓx. AÁºPÒ, G[PøÍ Aøh¯, A¢u |õkPÎÀ Á]US® ][P®, ¦¼, £õ®¦Pøͨ ÷£õß÷Ó søh°mhÚº. Gß uõ°ß Á»x øPø¯ J¸ ‰º ¤izxUöPõshõß. G[PÒ ÷P¨hÛß Ai¯õÒ AÁÍx Chx øPø¯¨ ¤izxUöPõshõß. J¸ ‰º ]¨£õ´ AÁÍx J¸ Põø»¨ ¤izuõß. J¸ öPõÒøÍUPõμß ©ØöÓõ¸ Põø»¨ ¤izuõß. C¨£i¯õPU Qmhzumh G[PÍx AøÚzx¨ ö£sPЮ |õßPõP¨ ¤´zöuÔ¯¨£mhÚº. Gß ÷P¨hß GßøÚz uÚUS¨ ¤ßÚõÀ ©øÓzxUöPõshõß. øP°À E¸Â¯ ÁõÐhß AÁøÚ Gvºzu AøÚÁøμ²® xsk xshõP öÁmi¨÷£õmhõß. ¤ßÚº, A¢u ª¸P[PÍõÀ, G[PÐøh¯ Czuõ¼¯¨ ö£sPÒ AøÚÁ¸÷©, Gß uõ²hß ÷ºzx, QÈUP¨£mk, E¸USø»¢x, £köPõø» ö´¯¨£mkU Qh¢uøu¨ £õºz÷uß. Aiø©PÒ, GßÝhß Á¢uÁºPÒ, AÁºPøͨ ¤izuÁºPÒ, ]¨£õ´PÒ, ©õ¾ªPÒ, PÖ¨£ºPÒ, öÁÒøͯºPÒ, •»õm÷hõUPÒ, Pøh]¯õP Gß ÷P¨hß GÚ AøÚÁ¸÷© öPõÀ»¨£mhÚº. |õÝ® A¢ua õÄU S¯¼À özu£i C¸¢÷uß. CzuøÚ²® _©õº 300 ½U AÍÄ {»zvÀ |øhö£ØÔ¸¢ux. CzuøÚUS® Cøh°À, •í©xÁõÀ 48
 51. 51. AÔÄÖzu¨£mh J¸ |õøÍUS I¢x öuõÊøPPÒ Gߣøu¨ ¤ß£ØÓ, AÁºPÒ ©ÓUP÷Á°Àø». "Pèh¨£mk, özu EhÀPÐUS ©zv°¼¸¢x GßøÚ ÂkÂzxUöPõsk, Fº¢x Fº¢x £UPzvÀ BØÓ[Pøμ°À C¸¢u Kº Bμg_ ©μzuiUS Á¢x ÷º¢÷uß. £¯®, Pøͨ¦, vQÀ, ÷õP®, £]. öPõg® öPõg©õP Gß {øÚÄ ©[Qz y[Q¨÷£õ÷Úß & Esø©°À Ax yUP® AÀ», ©¯UP®. C¨£i¨£mh Á¾ÁØÓ, EnºÁØÓ {ø»°À, ©μnzxUS® E°º¨¦US® Cøh°À C¸US®÷£õx, Gß«x ÂÊ¢x Gß Eh¾US GvμõP JßÖ |PºÁøu Enº¢÷uß. Psønz vÓ¢x £õºzuõÀ, |À» E¸Ázøu²øh¯ J¸ öÁÒøÍ¯ß ö£¸‰a_ ÂmkU- ö Põs÷h Czuõ¼¯ ö©õÈ°À "A´÷¯õ, Kº A¼¯õP C¸¨£x GÆÁÍÄ xμvºèh®' GßÖ öõÀ¼U-öPõsi¸¢uõß.' 49
 52. 52. 12 QÇ塧 Áμ»õÖ öuõhºa] "Gß uõ´ö©õÈø¯U ÷PmhvÀ Ba›¯•® ¢÷uõå•® Aøh¢u |õß, AÁß öõßÚ Âå¯zøu¨ £ØÔ Avºa]¯øh¯ÂÀø». AÁÚx xμvºèhzøuÂh AvP xμvºèh[PÒ C¸UQßÓÚ Gß÷Óß. _¸UP©õP, ]» ÁõºzøuPÎÀ, |õß AÝ£Âzu öPõkø©PøÍa öõÀ¼Âmk, CμshõÁx •øÓ¯õP ©¯[QÂÊ¢÷uß. AÁß GßøÚ A¸QÀ C¸¢u J¸ ÃmkUS AøÇzxa ößÓõß. £kUøP°À £kUPøÁzx, EnÄ öPõkzx, GßøÚU PÁÛzxUöPõshõß. BÖuÀ öõßÚõß. £õμõmi¨ ÷£]Úõß. |õß ªP AÇPõP C¸¨£uõPa öõßÚõß. uõß «sk® ö£Ó÷Á •i¯õu CǨ¦UPõP CßøÓÂh AvP©õP AÁß GßÖ÷© Á¸¢v¯vÀø» GßÖ® öõßÚõß. "|õß ÷|¨¤ÒêÀ ¤Ó¢÷uß' GßÓõß AÁß. "A[÷P BskUS Cμshõ°μ®, ‰Áõ°μ® ¤ÒøÍPøÍU Põ¯i¨£õºPÒ. ]»º AÖøÁ ]Qaø°ß÷£õx CÓ¢xÂkÁõºPÒ. ÷ÁÖ ]»º ö£sPøÍÂh AÇPõÚ Sμø»¨ ö£ÖÁõºPÒ. ÷ÁÖ ]»º Bm] AvPõμzvÀ A©ºzu¨£kÁõºPÒ. C¢u AÖøÁ ]Qaø GÚUS öÁØÔPμ©õP 50
 53. 53. |h¢÷uÔ¯x. |õß £õ»ìm›Úõ Aμ]°ß ÷uÁõ»¯¨ £õhPÚõP¨ ÷£õ´a÷º¢÷uß.' "Gß A®©õÂh©õ?' GßÖ Pzv÷Úß |õß. "Eß A®©õÁõ?' GßÓõß AÁß AÊxöPõs÷h. "|õß BÖ Á¯xÁøμ Áͺzu CÍÁμ]¯õ }? A¨÷£õ÷u } Kº AÇQ¯õP Á¸Áõ´ GßÖ öu›¢v¸¢ux!' "|õ÷Úuõß. C[Q¸¢x |õÞÖ öPá® uÒÎ, Gß uõ´ |õßPõP¨ ¤´UP¨£mk, ¤n[PÐUS ©zv°À C¸UQÓõÒ.' "CÆÁõÓõP GÚx õP¨ £¯n[PÒ £ØÔ |õß AÁÝUSa öõÀ», AÁß ußÝøh¯ Pøuø¯ GßÛh® öõßÚõß. ö©õμõU÷Põ ÷£μμ›h® Kº J¨£¢u® ö´xöPõÒÍ, J¸ QÔìxÁ AμõÀ AÁß Aݨ£¨£mhõß. J¨£¢- u z- v ߣi ö©õμõU÷Põ Aμ¸US μõqÁz uÍÁõ-h[-PЮ P¨£ÀPЮ öPõkUP¨£k®. AÁØøÓU öPõsk, AÁº ¤Ó QÔìxÁ Aμ_PÎß ÁºzuP |hÁiUøPPøÍ JkUP-÷Ásk®. "GÚx ÷Áø» •i¢xÂmhx' GßÓõß ÷|ºø©²ÒÍ A¼. "CÛ |õß ]³mhõÄUSa öÀ»÷Ásk®. EßøÚ |õß Czuõ¼US AøÇzxa öÀQ÷Óß. BÚõÀ A¼¯õP C¸¨£x GßÚ xμvºèh®!' "|õß AÁÝUSU Psp¸hÝ® BÖu¾hÝ® |ßÔ öõß÷Úß. BÚõÀ GßøÚ Czuõ¼US AøÇzxa öÀÁuØS¨ £vÀ AÀ⯺éúUSU öPõskößÖ A[SÒÍ BÐ|¸US ÂØÖÂmhõß. GßøÚ ÂØÓxuõß uõ©u®, AxÁøμ°À B¨¤›UPõ, B]¯õ, I÷μõ¨£õ BQ¯ Ch[PÎÀ _ØÖ¨£¯n® ö´xÂmk Á¢v¸¢u ¤÷ÍU GßÓ öPõÒøÍ÷|õ´, AÀ⯺êÀ Pkø©¯õP¨ £μÁz öuõh[Q¯x. } {»|kUPzøu¨ £õºzv¸UQÓõ´. BÚõÀ ö£s÷n, öõÀ, EÚUS ¤÷ÍU Á¢xÒÍuõ?' "CÀ»÷Á CÀø»' GßÓõÒ SÛöPõs÷h. "EÚUS Ax Á¢v¸¢uõÀ, Ax {»|kUPzøuÂh¨ £k ÷©õ©õÚx GßÖ } J¨¦UöPõsi¸¨£õ´' GßÓõÒ QÇÂ. B¨¤›UPõÂÀ Ax ºÁõuõμn®; GßøÚ²® ¥izux. ÷¯õ]zx¨ £õº. ÷£õ¨¤ß £vøÚ¢÷u Á¯x {쮤¯ ö£s. 51
 54. 54. Ph¢u ‰ßÖ ©õu[PÎÀ HøÇø©, Aiø©zuÚ® BQ¯ÁØÔß Pèh[PøÍ AÝ£ÂzxÒÍõÒ. vÚ® vÚ® ¯õμõ»õÁx Áߦn쨣mkÒÍõÒ. uß uõ°ß ¤´¢u Ehø»U øP°À H¢u÷Ási°¸¢ux. £g®, ÷£õº BQ¯ÁØøÓ AÝ£ÂUP÷Ási°¸¢ux. C¨÷£õx AÀ⯺êÀ ¤÷ÍUPõÀ õÁuØS C¸¢uõÒ. BÚõÀ, |õß õPÂÀø». Gß A¼²®, AÀ⯺ì BÐ|¸® AÈ¢-uõºPÒ. AÀ㛯õÂß ö©õzu A¢u¨¦μ•÷© AÈ¢x-÷£õÚx. "C¢uU öPõÒøÍ ÷|õ°ß •uÀ Aø» Ah[Q¯x®, BÐ|›ß Aiø©PøÍ ÂØ£øÚUSU öPõskÁ¢uÚº. GßøÚ J¸ ¯õ£õ› Áõ[Q, lÛì |P¸US CmkaößÓõß. CÁß GßøÚ ©ØöÓõ¸ ¯õ£õ›°h® ÂØÓõß. AÁß GßøÚ v›÷£õ¼°À J¸ÁÝUS ÂØÓõß. v›÷£õ¼°¼¸¢x Aö»Uõsm›¯õÄUS ÂØP¨£m÷hß. Aö»Uõsm›¯õ¼¸¢x 쪺ÚõÄUS, 쪺Úõ¼¸¢x Põßìhõsi÷|õ¤ÐUS. J¸ÁȯõP x¸UQ _ÀuõÛßRÌ C¸¢u J¸ £øh°ß BPõ (uø»Áß) J¸ÁÝUSa öõzuõ÷Úß. AÁß A¨÷£õx μ诺PÍõÀ uõUP¨£mh A÷éõÆ £Svø¯U PõUP Aݨ£¨£mhõß. "Ãμ©õÚ A¢u BPõ, ußÝøh¯ A¢u¨¦μ® •ÊÁøu²® ußÝhß AøÇzxa ößÖ, A÷éõÆ PhÀ KμzvÀ, Cμsk A¼PÒ, C¸£x ]¨£õ´PøÍU PõÁ»õPU öPõsi¸¢u J¸ ]Ö ÷Põmøh°À u[PøÁzuõß. x¸UQ¯ºPÒ, GsnØÓ μ诺PøÍU öPõßÓÚº. μ诺PÒ £v¾US¨ £ÈÁõ[QÚº. A÷éõÆ ö|¸¨£õÀ AÈUP¨£mhx. A[S Á]zu AøÚÁ¸®, Á¯x, £õÀ PnUQßÔ Pzv¯õÀ SzvU öPõÀ»¨£mhÚº. Pøh]¯õP G[PÍx ÷Põmøh©mk÷© Gg]¯x. Gv›PÒ, G[PøÍ EnÂßÔz vshõhøÁUP •iÄö´uÚº. C¸£x ]¨£õ´PЮ μnøhÁvÀø» GßÖ EÖvö¯kzxUöPõsi¸¢uÚº. Pk® EnĨ £gzvÀ A¢ua ]¨£õ´PÒ, EÖv°¼¸¢x »Põv¸UP, Cμsk A¼PøͲ® ¤izxz vßÖÂmhÚº. ÷©¾® ]» |õÒPÐUS¨¤ÓS ö£sPøͲ® vßÚ •iÄö´uÚº. "G[PÎøh÷¯ £Uv©õÝ® P¸øn²øh¯Á¸©õÚ C©õ® J¸Áº C¸¢uõº. AÁº A¸ø©¯õÚ J¸ ¤μ[Pzøua ö´x, G[PøÍ J÷μ¯i¯õPU öPõÀ»U Thõx GßÓõº. 52
 55. 55. "JÆöÁõ¸ ö£sqøh¯ J¸ ¦mhzøu öÁmiUöPõÒÐ[PÒ' GßÓõº AÁº. "AøuUöPõsk }[PÒ |ßÓõP C¸UP•i²®. «sk® ÷uøÁ GßÓõÀ, ]» |õÒPÒ PÈzx A÷u ÷Áø»ø¯a ö´¯»õ®. C¢u |À» ö¯ø»a öõºUP® HØÖUöPõsk E[PÐUSz ÷uøÁ¯õÚ xønø¯ ÂøμÂÀ Aݨ¤øÁUS®.' "AÁ¸US Aئu©õÚ |õÁßø© C¸¢ux. AÁºPøÍa ®©vUPøÁzxÂmhõº. |õ[PÒ AøÚÁ¸® C¢uU Pkø©¯õÚ AÖøÁø¯ HØÖUöPõs÷hõ®. C©õ®, SÇ¢øuPÐUS _ßÚz ö´u¤ÓS uhÄ® Pήø£ G[PÐUSz uhÂÂmhõº. |õ[PÒ öz÷uÂm÷hõ®! "|õ[PÒ AÎzu ¸¢øu ]¨£õ´PÒ õ¨¤mk •izu Eh÷Ú÷¯, umøhU Põ»oPøÍ Ao¢u μ诺PÒ EÒ÷Í Á¢uÚº. J¸ ]¨£õ´Thz u¨¤UPÂÀø». μ诺PÒ |õ[PÒ C¸¢u {ø»ø¯¨ £ØÔz xÎUThU PÁø»¨-£hÂÀø». ¤öμga ©¸zxÁºPÒ CßÖ E»Qß GÀ»õ¨ £õP[Pξ® C¸UQÓõºPÒ. AvÀ J¸ ¦zvõ¼ ©¸zx-Áº, G[PøÍz ußÝøh¯ PÁÚzvÀ GkzxU-öPõshõº. G[PÒ AøÚÁøμ²® Sn¨£kzvÚõº. Gß ¦s Sn©õÚ Eh÷Ú÷¯ A¢u ©¸zxÁº GßøÚ ©n¢xöPõÒÍU ÷Pmhøu Gß E°º EÒÍ AÍÄ® GßÚõÀ ©ÓUP•i¯õx. G[PÒ AøÚÁøμ²® Aݨ¤øÁUS®-÷£õx, Cx÷£õßÓ {PÌÄPÒ GÀ»õ •ØÖøPPÎß÷£õx® |h¨£øÁuõß GßÖ® CøÁ ÷£õ›ß Âv•øÓPÐUS Em£mhøÁuõß GßÖ® öõÀ¼ Aݨ¤Úõº. "G[PÍõÀ |hUP•i²® GßÓõÚx®, ©õì÷Põ ÷|õUQ |hzva öÀ»¨£m÷hõ®. A[÷P J¸ á«¢uõº GßøÚ Áõ[Q ÷uõmhUPõ› ÷Áø» öPõkzuõß. vÚ› GÚUS C¸£x Pø¯i öPõk¨£õß. BÚõÀ Cμsk Á¸h[PÐUSÒÍõP AÁÝ® AÁÚx •¨£x ÷uõǺPЮ Aμ¸hß HØ£mh H÷uõ uPμõÓõÀ öPõÀ»¨£mhÚº. A¢u {PÌÁõÀ GÚUS »õ£®. |õß A[Q¸¢x Ki¨÷£õ÷Úß. μè¯õ •ÊÁøu²® Ph¢÷uß. ŸPõÂÀ J¸ Âkv°À Fȯ® ö´÷uß. ÷μõì÷hõUQ¾® Âì©õ›¾® ½¨]UQ¾® Põìöé¼¾® ²möμUi¾® ö»´hÛ¾® v ÷íQ¾® μõmhºhõª¾® Aøu¨÷£õß÷Ó. CÆÁõÓõP |õß 53
 56. 56. ‰¨£øh¢x xߣzv¾® CȾ® EÇßÖ, J÷μö¯õ¸ ¤ß£UP® ©mk® C¸¨£øu {øÚzx, CzuøÚ°¾® |õß J¸ ÷£õ¨¤ß ö£s Gߣøu²® {øÚzx Á¸¢v÷Úß. J¸ ¡Ö •øÓ¯õÁx uØöPõø» ö´xöPõÒÍ •iöÁkzv¸¨÷£ß. BÚõÀ GÚUS ÁõÌÂß«x CßÚ•® PõuÀ EÒÍx. C¢uU SøÓ£õkuõß, |® ÁõÌÂß ÷©õ©õÚ Kº C¯À¦. {øÚzu-©õzvμzvÀ yUQ GÔ¢xÂh•i²® GßÓõ¾®Th, GÔ¢xÂhõ©À |õ® ÁõÌUøP •Êx÷© ÷©õ©õÚ _ø©-PøÍz yUQa öÀQ÷Óõ®. Cx GÆÁÍÄ ö£›¯ A£zu®! |® ÁõÌøÁU SøÓ öõÀ¼UöPõs÷h A¢u ÁõÌøÁ CÖUQ¨ ¤izxUöPõÒQ÷Óõ®. ö©õzuzvÀ |®ø©a õ¨¤mkU-öPõsi¸US® £õ®ø£ Á¸iUöPõkzxUöPõsi¸U-Q÷Óõ®, Ax |® Cu¯zøua õ¨¤mk •iUS® Áøμ°À! "|õß CxÁøμ £¯n® ö´xÒÍ £» |õkPÎÀ, |õß ÷Áø» ö´u GsnØÓ EnÄ ÂkvPÎÀ GzuøÚ÷¯õ ÷£øμ¨ £õºzxÒ÷Íß. AÁºPÒ AøÚÁ¸÷© u[PÍx C¸¨ø£ öÁÖzuÚº. BÚõÀ, öÁÖ® Gmk¨ ÷£º ©mk÷© uØöPõø» ö´xöPõskÒÍÚº. AvÀ ‰ßÖ÷£º }U÷μõUPÒ, |õßS B[Q÷»¯ºPÒ, ÷μõö£U GßÓ ö£¯¸øh¯ J¸ öáº©ß ÷£μõ]›¯º. |õß Pøh]¯õP hõß CìéõPõº GßÓ ³uÛß ÷Áø»UPõ›¯õP Á¢x÷º¢÷uß. A¨÷£õxuõß ö£s÷n, EÚUP¸QÀ Á¢÷uß. |õß GßÝøh¯øuÂh, EßÝøh¯ xμvºèhzxUS AvP-©õP Á¸¢xQ÷Óß. } ©mk® GßøÚU ÷P¼ ö´¯ÂÀø»-ö¯ßÓõÀ, |õß Gß xμvºèh[Pøͨ £ØÔ¨ ÷£] C¸UP÷Á ©õm÷hß. ÷©¾® P¨£¼À ÷|μzøu¨ ÷£õUP Cx÷£õ»U PøuPøͨ ÷£_Áx ÁÇUP®uõß. GÚ÷Á ªì SÛöPõs÷h, _¸UP©õPa öõÀÁöußÓõÀ, |õß {øÓ¯÷Á AÝ£ÂzxÒ÷Íß. GÚUS C¢u E»P® öu›²®. GÚ÷Á Eß {øÚøÁ ÷ÁÖ £UP® v¸¨£, C¢uU P¨£¼À EÒÍ JÆöÁõ¸ £¯oø¯²® AÁμÁμx Pøuø¯a öõÀ»a öõÀ¼U ÷PÒ. AvÀ J¸ÁμõÁx ÁõÌUøPø¯¨ £»•øÓ ¤UPõ©À C¸¢uõÀ, ußøÚz-uõ÷Ú E»Q÷»÷¯ AvPz xUP©õÚ ©Ûuß GßÖ {øÚUPõ-ÂmhõÀ, GßøÚz yUQU Ph¼À ÷£õk.' 54
 57. 57. 13 G¨£i ÷Psjm, SÛöPõs÷h°hª¸¢x® QÇ°h® C¸¢x® ¤›UP¨£mhõß? Q Ç塧 Pøuø¯U ÷Pmh AÇQ SÛöPõs÷h, AÁÐøh¯ •uõ¯ {ø»US® uμzxUS® uS¢uÁõÖ AÁÐUS ©›¯õøu ö´uõÒ. QÇ塧 B÷»õøڰߣi, P¨£À £¯oPÒ JÆöÁõ¸Á›h•® AÁμÁμx ÁõÌUøPø¯¨ £ØÔa öõÀ»a öõßÚõÒ. AøÚzøu²® ÷Pmh¤ÓS, ÷Psjk® AÁЮ, QÇ öõßÚx ›uõß GßÖ HØÖUöPõshÚº. "©u Âõμøn°ß÷£õx, ÁÇUPzxUS ©õÓõP AÔbº £õ[U»õì yUQÀ ÷£õh¨£mhx ö£¸® ÷õP®. E°¸hß C¸¢v¸¢uõÀ, §ª°¾® Ph¼¾® £μ°¸US® ö¯ÀPξ® AÓzv¾® EÒÍ wø©Pøͨ £ØÔ AÁº Ba›¯¨£hUTi¯ ]» TØÖPøÍa öõÀ¼°¸¨£õº. AÁ¸US›¯ ©›¯õøu²hß GßÚõÀ AÁØøÓU öPõg©õÁx ©Özv¸UP•i²®' GßÓõß ÷Psjm. C¨£i JÆöÁõ¸Á¸® uzu® Pøuø¯a öõÀ¼U-öPõsk C¸US®÷£õx, P¨£À uß ÁÈ°À ¦ÁÚì A´›øé 55
 58. 58. Aøh¢ux. SÛöPõs÷h, ÷P¨hß ÷Psjm, QÇ BQ÷¯õº BÐ|º hõß Lö£ºÚõs÷hõ i£õμõ ° L¤S÷Áμõ ° ©ìP÷μÚì ° »õ®§º÷uõì ° `õÄUS ©›¯õøu ö¾zvÚº. A¢u ©Ûuº, CzuøÚ ö£¯ºPøÍz ußÛhzvÀ øÁzv¸US® AÍÄUS¨ ö£¸ªuzøuU Põs¤zuõº. _ØÔ²ÒÍÁºPÎh® A»m]¯©õP |h¢xöPõshõº. uÚx ‰UøPz yUQøÁzxUöPõsk |h¢uõº. uÚx Sμø» CμUPªÀ»õ©À E¯ºzvÚõº. AÁº AvPõμz ÷uõμøn²hÝ® QUP•i¯õu ö£¸ø©²hÝ® |h¢xöPõÒЮ÷£õx AÁ¸US ÁnUP® øÁ¨÷£õº, AuØS¨£vÀ AÁøμ |õ¾ Eøu EøuUP»õ® Gß÷Ó {øÚzuÚº. SÛöPõs÷hø¯¨ £õºzuÄhß, uõß £õºzuÁºPÎ÷»÷¯ Av AÇQ AÁÒuõß GßÖ AÁº {øÚzuõº. AÁº ÷Pmh •uÀ ÷PÒÂ÷¯ AÁÒ ÷P¨hß ÷Psjiß ©øÚ¯õ Gߣxuõß. AÁº ÷PÒ ÷PmhÂu® ÷Psjøh £¯•Özv¯x. B® GßÖ AÁÚõÀ öõÀ»-•i¯ÂÀø»; HöÚÛÀ Ax Esø©°Àø». uÚx ÷Põu› GßÖ® AÁÚõÀ öõÀ»•i¯ÂÀø»; HöÚÛÀ AxÄ® Esø©°Àø». C¢ua "÷Põu›' GßÓ ö£õ´, £Ç[Põ»zøu¯ ©ÛuºPÎh® AvP©õP¨ ¦Ç[QÁ¢ux. C¢uU Põ» ©ÛuºPÐUS® Ax |À» E£÷¯õP©õP C¸¢v¸US®. BÚõÀ ÷Psjiß Cu¯® £›_zu©õÚuõP C¸¢uuõÀ AÁÚõÀ ö£õ´¨ ÷£ •i¯ÂÀø». "ªì SÛöPõs÷h GßøÚ ©n® ö´xöPõÒÍ Â¸®¦QÓõÒ. ©õm]ø© ö£õ¸¢v¯ BÐ|º AÁºPÒ G[PÐUS A[RPõμ® uμ÷Ásk®' GßÓõß AÁß. hõß Lö£ºÚõs÷hõ i£õμõ ° L¤S÷Áμõ ° ©ìP÷μÚì ° »õ®§º÷uõì ° `õ, uÚx «øø¯ •ÖUQUöPõsk, ÷P¼¯õPa ]›zxUöPõsk, ÷P¨hß ÷Psjøhz uÚx £øhPøÍ ÷©Ø£õºøÁ°h Bøn°mhõº. ÷Psjm ößÓx®, BÐ|º ªì SÛöPõs÷h²hß uÛø©°À C¸¢uõº. A[S uß Põuø» AÁÎh® Gkzxa öõÀ¼, Akzu |õ÷Í ºa]À AÀ»x AÁÐUS¨ ¤izu ÷ÁÖ G[PõÁx, ©n¢xöPõÒÍ Â¸®¦ÁuõPa öõßÚõº. SÛöPõs÷h J¸ PõÀ ©o ÷|μ® AÁPõ® ÷PmhõÒ. QÇ°h® B÷»õøÚ ö£ØÖ, uÚx •iøÁ GkUP {øÚzuõÒ. 56
 59. 59. QÇ CÆÁõÖ SÛöPõs÷h°h® öõßÚõÒ: "ö£s÷n, Eß £μ®£øμ°À 72 uø»•øÓ μõáμzu® EÒÍx, BÚõÀ øP°÷»õ J¸ Põ_® CÀø». C¨÷£õx öuß Aö©›UPõÂ÷»÷¯ ªP¨ö£¸® BÐ|¸US, AxÄ® ªP AÇPõÚ «ø EÒÍÁ¸US, ©øÚ¯õS® Áõ´¨¦ Eß øP°À EÒÍx. Pئ Ax Cx GßÓõ C¨÷£õx ÷¯õ]UP÷Ásk®? EßøÚ HØöPÚ÷Á ]» £À÷P›¯ºPÒ, J¸ ³uß, J¸ ©u }v£v BQ÷¯õº AÝ£ÂzxÒÍÚº. xμvºèh©õÚx |©x uÁÖPøÍ ©ßÛzxÂkQÓx. Eß ChzvÀ |õß C¸¢uõÀ, G¢uU PÁø»²® £hõ©À BÐ|øμU PÀ¯õn® ö´xöPõsk, ÷PsjkUS Avºèhzøu ÁμÁøÇzxUöPõk¨÷£ß.' QÇ CÆÁõÖ uÚx Á¯xUS® AÝ£ÁzxUS® E›¯ ÁøP°À ÷£]UöPõsi¸US®÷£õx, J¸ ]Ö P¨£À xøÓ•PzxUS Á¢ux. AvÀ J¸ }v£v²® Kº Aø©a¸® C¸¢uÚº. Cxuõß |h¢u Â寮. QÇ ›¯õPU Pozu£i, QDz® SÛöPõs÷h²® £hõ÷íõì |P›¼¸¢x u¨¤zu÷£õx, SÛöPõs÷h°ß |øPPøͲ® £nzøu²® v¸i¯ Q÷μ £õv›¯õº, Av¼¸¢u øÁμ[PøÍ ÂØ£uØPõP J¸ |øP ¯õ£õ›ø¯ AqQ²ÒÍõº. |øP ¯õ£õ›US AøÁ ©u }v£v²øh¯øÁ GßÖ öu›¢v¸¢ux. Q÷μ £õv›¯õøμz yUQÀ ÷£õkÁuØS•ß, AÁº, uõß ¯õ›hª¸¢x v¸i÷Úß Gߣøu²® AÁºPÍx Aøh¯õÍzøu²® AÁºPÒ G¢u ÁÈ°À ößÓõºPÒ Gߣøu²® öõÀ¼Âmhõº. SÛöPõs÷h²® ÷Psjk® u¨¤zx KkQÓõºPÒ Gߣx •ßÚ÷© öu›¢v¸¢ux. AÁºPÒ ÷Piì Áøμ ößÓøuU Psk¤izuÚº. Eh÷Ú J¸ P¨£ø» Aݨ¤ AÁºPøͨ ¤iUP •¯Ø] ö´uÚº. A¢uU P¨£Àuõß C¨÷£õx ¦ÁÚì A´›ì xøÓ-•PzxUS Á¢v¸¢ux. }v£v Pøμ CÓ[P¨÷£õQÓõº Gߣx® ©u }v£vø¯U öPõø» ö´uÁºPøÍz xμzvU-öPõsk Á¢v¸UQÓõº Gߣx® £μ¯x. ¦zvõ¼U QÇÂUS Akzu GßÚ ö´¯÷Ásk® Gߣx öu›¢x-Âmhx. "EßÚõÀ Kh•i¯õx' GßÓõÒ QÇ SÛöPõs÷h°h®. "} GuØS® £¯¨£hÄ® ÷Áshõ®. HöÚÛÀ } ¯õøμ²® 57
 60. 60. öPõø» ö´¯ÂÀø». ÷©¾® BÐ|º Eß÷©À BøøÁzxÒÍõº. GÚ÷Á, EßøÚz uÁÓõP ¯õ¸® |hzu AÝ©vUP©õmhõº. GÚ÷Á, øu›¯©õP C[÷P÷¯ C¸.' C¨£ia öõÀ¼Âmk, QÇ EhÚi¯õP ÷Psjøh ÷|õUQa ößÓõÒ. "Kk!' GßÓõÒ. "CÀ»õÂmhõÀ, CßÝ® J¸ ©o ÷|μzvÀ EßøÚU öPõÐzvÂkÁõºPÒ.' J¸ {ªh®Thz uõ©vUP•i¯õx. BÚõÀ SÛöPõs÷hø¯ G¨£i¨ ¤›Áx? G[S÷£õ´ ¦P¼h® ÷ukÁx? 58
 61. 61. 14 ÷Psjøh²® PPõ®÷£õøÁ²® £μõS÷Á°ß öá`°m £õv›¯õºPÒ G¨£i Áμ÷ÁØÓÚº ÷P sjm, ußÝhß ÷Pi꼸¢x Kº Eu¯õÍøÚ AøÇzxÁ¢v¸¢uõß. Ax÷£õßÓÁºPÒ ìö£°ß PhØPøμ°¾® Aö©›UPU Põ»ÛPξ® {øÓ¯÷Á Qøh¨£õºPÒ. AÁß PõÀÁõ] ìö£°ßPõμß; kS©õÛÀ P»øÁ CÚU TmiÀ ¤Ó¢uÁß. £õhPß, ¦Ûu¨ ö£õ¸ÒPøͨ £μõ©›¨£Áß, ©õ¾ª, £õv›, PhzuÀPõμß, ]¨£õ´, øP¯õÒ GßÖ £» ÷Áø»PøÍa ö´uÁß. AÁÚx ö£¯º PPõ®÷£õ. uÚx Gá©õÚß ªPÄ® |À»Áß GߣuõÀ, PPõ®÷£õÄUS AÁß«x ªS¢u ¤›¯®. AÁß EhÚi¯õP Cμsk A¢u¿]¯õU SvøμPÐUSa ÷n® §miÚõß. "QÍ®¦[PÒ Gá©õ÷Ú. QÇ塧 B÷»õøÚ¨£i |h¨÷£õ®. v¸®¤¨ £õºUPõ©À Eh÷Ú KiÂk÷Áõ®.' ÷Psjm PspºÂmhõß. "K, GÚu¸ø© SÛöPõs÷h! BÐ|º |©x v¸©nzxUS AÝ©v u¸® ÷|μzv»õ |õß C¨£i EßøÚ ÂmkÂmka öÀ»÷Ásk®? SÛöPõs÷h, EßøÚ CÆÁÍÄ 59
 62. 62. öuõø»Ä AøÇzx Á¢xÒ÷Í÷Ú, EÚUS CÛ GßÚ BS®?' "AÁÒ ußøÚ •i¢u AÍÄ |ßÓõP÷Á £õºzxUöPõÒÁõÒ' GßÓõß PPõ®÷£õ. "ö£sPÐUS G¨÷£õx÷© |èh® Qøh¯õx. PhÄÒ AÁºPøͨ £õºzxUöPõÒÁõº. |õ® Kh»õ®.' "} GßøÚ G[÷P AøÇzxUöPõsk ÷£õQÓõ´? |õ® G[S öÀÁx? SÛöPõs÷h CÀ»õ©À |õ® GßÚ ö´÷Áõ®?' GßÓõß ÷Psjm. "P®÷£õìöhÀ»õÂß ¦Ûu ÷á®ì |®ø©U PõUPmk®!' GßÓõß PPõ®÷£õ. "} öá`°mPÐUS GvμõP¨ ÷£õ›h Á¢uõ´. C¨÷£õx AÁºPÐUS BuμÁõP¨ ÷£õ›ha öÀ÷Áõ®. GÚUS C¢u ÁÈ |ßÓõPz öu›²®. EßøÚ AÁºPÍx |õmkUS AøÇzxa öÀQ÷Óß. £À÷P›¯¨ £°Ø]PøÍ |ßS AÔ¢u J¸ ÷P¨hß Qøh¨£x AÁºPÐUS GÆÁÍÄ ©QÌa]ø¯z u¸®. } {øÓ¯a ®£õvUP»õ®. Kº E»PzvÀ |® PnUøPz öuõh[P •i¯õÂmhõ¾®, Cß÷Úõº E»PzvÀ öuõh[P»õ®. ¦x Âå¯[Pøͨ £õº¨£x® ö´Áx® GÆÁÍÄ ©QÌa]¯õÚx.' "} A¨£i¯õÚõÀ, CuØS•ß £μõS÷ÁUSa ößÖÒÍõ¯õ?' GßÖ ÷Pmhõß ÷Psjm. "K, uõμõÍ©õP' GßÓõß PPõ®÷£õ. "A[÷P A®¨åß PÀ¿›°À |õß ÷Áø» ö´xÒ÷Íß. ÷Piêß öu¸UPøÍ AÔ¢u AÍÄUS, £õv›¯õºPÎß Aμõ[Pzøu¨ £ØÔ²® |ßÓõP÷Á AÔ¢xÒ÷Íß. AÁºPÍx |õk 300 ½U Âmh•ÒÍ £Sv. AuøÚ 30 ©õÁmh[PÍõP¨ ¤›zx EÒÍÚº. A[÷P AøÚzx® £õv›¯õºPÐøh¯ öõzx. ©UPÐUS¨ §ä¯®uõß. Cx Aئu©õÚ Põμn•® }v²©õS®. £õv›¯õºPÒ C[÷P ìö£°ß, ÷£õºa_PÀ Aμ_UöPvμõP¨ ÷£õ›kQÓõºPÒ. I÷μõ¨£õÂÀ A÷u AμºPÐUS¨ £õÁ©ßÛ¨¦ ÁÇ[SQÓõºPÒ. C[÷P ìö£°ß BmPøÍU öPõÀQÓõºPÒ. ÷©m›miÀ AÁºPøÍa öõºUPzxUS Aݨ¦QÓõºPÒ. GßøÚ¨ 60
 63. 63. ö£õ¸zu©miÀ CøuÂh öu´Ázußø© Áõ´¢ux GxÄ® Qøh¯õx. Cx GÚUS £μ© ¢÷uõåzøuz u¸QÓx. GÚ÷Á, |õ® Eh÷Ú •ß÷ÚõUQa öÀ÷Áõ®. } E»Q÷»÷¯ ªP ©QÌa]¯õÚ ©ÛuÚõP¨ ÷£õQÓõ´. A¢u¨ £õv›¯õºPÐUS, £À÷P›¯¨ £°Ø]PøÍ AÔ¢u J¸ ÷P¨hß AÁºPÎh® Áμ¨÷£õQÓõß Gߣx GÆÁÍÄ ©QÌa]ø¯z uμ¨÷£õQÓx öu›²©õ?' •uÀ õø»zuk¨ø£ Aøh¢ux®, PPõ®÷£õ A[SÒÍ PõÁ»Ûh® J¸ ÷P¨hß £øhzuø»Á›h® ÷£ ¸®¦QÓõº GßÖ uPÁÀ öu›Âzuõß. Eh÷Ú •UQ¯U PõÁ»ÝUSa ö´v÷£õÚx. J¸ £μõS÷Á ]¨£õ´ KiaößÖ £øhzuø»Áº Põ¼À ÂÊ¢x ö´vø¯a öõßÚõß. ÷Psjm, PPõ®÷£õ C¸Áμx B²u[PЮ SvøμPЮ £Ô•uÀ ö´¯¨£mhÚ. øP°À x¨£õUQPøÍ øÁzv¸US® ÃμºPÐUS ©zv°À ¦v¯ÁºPÒ AøÇzxa öÀ»¨£mhÚº. ‰ßÖ ‰ø»PøÍU öPõsh öuõ¨¤²hÝ®, ÷©»õøhø¯ EÒ÷Í öõ¸Q¯£i²®, £UPzvÀ ÁõÐhÝ®, øP°À Szwmi²hÝ® £øhzuø»Áº J¸ ÷Põi°À C¸¢uõº. AÁº AøÇzuÄhß 24 ÃμºPÒ ¦v¯ÁºPøÍa `Ì¢xöPõshÚº. £øhzuø»Áº AÁºPÐhß ÷£•i¯õx GßÖ® AÁºPÒ Põzv¸UP÷Ásk® GßÖ® J¸ õºásm AÁºPÎh® öõßÚõß. ußÛh® uÂμ ÷ÁÖ ¯õ›h•® ìö£°ß |õmhÁº ÷£U Thõx Gߣx® ‰ßÖ ©o ÷|μzxUS÷©À G¢u ìö£°ß |õmhÁ¸® A¢u¨ ¤μ÷uzv÷»÷¯ C¸UPU Thõx Gߣx® ö£›¯ £õv›¯õ›ß EzuμÄ GßÖ® AÁß öõßÚõß. "©›¯õøuUS›¯ ö£›¯ £õv›¯õº G[÷P?' GßÓõß PPõ®÷£õ. "AÁº C¨÷£õxuõß ¤μõºzuøÚ ö´xÂmk, £øh AoÁS¨ø£¨ £õºøÁ°h Á¢xÒÍõº' GßÓõß õºásm. "}[PÒ AÁμx SvPõø» CßÚ•® ‰ßÖ ©o ÷|μzxUS •zuªh •i¯õx.' "BÚõÀ, C¢u ÷P¨hß J¸ ìö£°ß |õmhÁº Qøh¯õx. öáº©ß |õmhÁº. CÁ¸® |õÝ® £]¯õÀ E°º÷£õÁx61
 64. 64. ÷£õÀ EÒ÷Íõ®. |õ[PÒ ©›¯õøuUS›¯Á¸UPõPU Põzv¸US® ÷|μzvÀ G[PÐUSU Põø» EnÄ QøhUPU Thõuõ?' GßÓõß PPõ®÷£õ. õºásm EhÚi¯õP¨ £øhzuø»Á›h® uõß ÷Pmh uPÁø» GkzxUöPõsk ößÓõß. "PhÄÐUS¨ ¦PÌ EshõPmk®. CÁß öáº©ß GߣuõÀ |õß AÁÛh® ÷£»õ®. CÁøÚ GÚx £õøÓUS AøÇzxa öÀ¾[PÒ' GßÓõº £øhzuø»Áº. ÷Psjøh EhÚi¯õP Kº AÇPõÚ ÷Põøh ÃmkUSU öPõsk ößÓõºPÒ. AÇPõÚ £aø, u[P Áºn¨ £Î[SU PØPÍõÀ A»[Põμ® ö´¯¨£mi¸¢ux A¢u Ãk. A[÷P iöμÀ¼ì ÷Áø»¨£õkPÎÀ £aøU QÎPÒ, í®ª[£ÓøÁPÒ, Áõß÷PõÈPÒ, £À÷ÁÖ Âu©õÚ A›¯ £ÓøÁ CÚ[PÒ C¸¢uÚ. u[Pz umiÀ Aئu©õÚ Põø»²nÄ £›©õÓ¨£mhx. £μõS÷Á ©UPÒ öPõvUS® `›¯ÝUPi°À öÁmhöÁΰÀ ©μzumkPÎÀ ÷õÍ EnøÁa õ¨¤mkU öPõsi¸UøP°À, ¦Ûu £øhzuø»Áº £õv›¯õº uÚx ÷õø» ÃmkUSa ößÓõº. AÁº AÇPõÚ CøÍbμõP, •Êø©¯õÚ •PzxhÝ® ÁÚ¨£õÚ öÁÒøÍz ÷uõ¾hÝ® |ßS ÁøÍ¢u ¦¸Á[PÐhÝ® E°¹mh•ÒÍ PsPÐhÝ® ]Á¢u PõxPÐhÝ® ÷PõøÁ¨£Ç EukPÐhÝ® C¸¢uõº. AÁ›h® C¸¢u J¸Âu £¯ªÀ»õu C¯À¦, ìö£°ß |õmhÁ›h® C¸¨£x÷£õß÷Óõ AÀ»x öá`°mPÎh® C¸¨£x÷£õß÷Óõ CÀø». ÷Psjm, PPõ®÷£õ BQ÷¯õ›hª¸¢x £Ô•uÀ ö´u B²u[PЮ A¢u¿]¯õU SvøμPЮ AÁºPÐUSz v¸¨¤U öPõkUP¨-£mhÚ. PPõ®÷£õ, A¢u ÃmkUP¸QÀ SvøμPÐUS Kmì vßÚU öPõkzuõß. Akzx HuõÁx Gvº£õμõ©À |hUS÷©õ GßÓ £¯zvÀ SvøμPÒ«x J¸ Psøn øÁzuÁõ÷Ó C¸¢uõß. ÷Psjm, •u¼À £øhzuø»Á›ß Bøh°ß ~Ûø¯¨ £ØÔ •zuªmhõß. ¤ÓS C¸Á¸® ÷©ø°À A©º¢uÚº. "A¨£i¯õÚõÀ, } J¸ öẩÚõ?' GßÓõº öá`°m A¢u ö©õÈ°À. 62
 65. 65. "B®, ¦Ûuz u¢øu÷¯' GßÓõß ÷Psjm. A¨£ia öõßÚ ©ÖPn÷©, C¸Á¸® J¸Áøμ J¸Áº £¯[Pμ Ba›¯zxhß, Enºa]PøÍ AhUP©õmhõ©À, £õºzxUöPõshÚº. "öáº©Û°ß G¢u¨ £Sv°¼¸¢x Á¸QÓõ´?' GßÓõº öá`°m. "öÁìmL£õ¼¯õ GßÓ ÷©õ©õÚ £Sv°¼¸¢x Á¸Q÷Óß' GßÓõß ÷Psjm. "|õß, ushº&öhß&mμõ[U ÷Põmøh°À ¤Ó¢÷uß.' "AhU PhÄ÷Í, Cx õzv¯©õ?' GßÓõº £øhzuø»Áº. "GßÚ Aئu®' GßÖ PzvÚõß ÷Psjm. "Cx }uõÚõ?' GßÓõº £øhzuø»Áº. "Cx |hUP Áõ´¨÷£ CÀø»' GßÓõß ÷Psjm. C¸Á¸® GÊ¢xöPõsk J¸Áøμ J¸Áº Pmi AønzxUöPõshÚº. uõøμz uõøμ¯õPU Pspº ÁizuÚº. "Cx GßÚ, ¦Ûuz u¢øu÷¯! A¸ø© SÛöPõs÷hÂß ÷Põuμ÷Ú! £À÷P›¯ºPÍõÀ öPõÀ»¨£mhÁ÷Ú! á«¢uõ›ß ©P÷Ú! } £μõS÷Á°À J¸ öá`°mhõ? GßÚöuõ¸ ¢øu¯õÚ E»QÀ |õ® Á]UQ÷Óõ®! K £õ[U»õì, £õ[U»õì! }[PÒ©mk® yUQ¼h¨£hõÂmhõÀ GÆÁÍÄ ¢÷uõå® Aøh¢v¸¨¥ºPÒ?' £øhzuø»Áº u[PÐUS £iPU Qsn[PÎÀ ©xøÁ ÁÇ[Q¯ }U÷μõ Aiø©PøͲ® £μõS÷Á¯ºPøͲ® ÷£õPaöõßÚõº. PhÄÐUS® ¦Ûu CU÷Ú]¯õ¸US® B°μ®•øÓ |ßÔ öõßÚõº. ÷Psjøh CÖP¨ ¤izxUöPõshõº. AÁºPÍx PsPÎÀ Pspº ÁÈ¢÷uõi¯x. "öÁmiU öPõÀ»¨£mhuõP } {øÚzxUöPõsi¸US® Eß ÷Põu› •Ê |»zxhß C¸UQÓõÒ GßÖ |õß öõßÚõÀ, } ÷©¾® AvP©õP Ba›¯•®, vøP¨¦®, BÚ¢u•® AøhÁõ´' GßÓõß ÷Psjm. 63
 66. 66. "G[÷P?' "C[÷P £UPzvÀuõß. ¦ÁÚì A´›ì BÐ|›h®. |õß EÚUS GvμõPa søh ÷£õh Á¢÷uß.' A¢u }sh Eøμ¯õh¼ß÷£õx, AÁºPÒ öõßÚ JÆöÁõ¸ öõÀ¾÷© Av¯zxUS÷©À Av¯©õP C¸¢ux. AÁºPÍx Bß©õUPÒ, AÁºPÍx |õUQß÷©À £h£hzuÚ, AÁºPÍx PõxPÐUSÒ ÷PmhÚ, PsPÐUSÒ £Îa]mhÚ. AÁºPÒ öẩõÛ¯ºPÍõP C¸¢uuõÀ ÷©ø°À EmPõº¢u£i÷¯, ¦Ûu ö£›¯ £õv›¯õ¸UPõPU Põzv¸¢uõºPÒ. A¢ua ©¯zvÀ £øhzuø»Áº uÚUS¨ ¤›¯©õÚ ÷Psjih® C¨£ia öõÀ»z öuõh[QÚõº. 64
 67. 67. 15 ÷Psjm uÚx ¤›¯©õÚ SÛöPõs÷h°ß ÷PõuμøÚU öPõßÓx G¨£i? "G ß u¢øu²® uõ²® öPõÀ»¨£mhøu, Gß ÷Põu› Áߦnºa] ö´¯¨£mhøu¨ £õºzu A¢u¨ £¯[Pμ©õÚ |õÒ Gß {øÚ¼¸¢x AP»÷Á AP»õx. £À÷P›¯ºPÒ A¢u ChzøuÂmk APßÓ÷£õx, Gß ÷Põu› G[S÷© Põn¨-£hÂÀø». Gß uõ´, u¢øu, |õß, Cμsk ÷Áø»UPõμºPÒ, ‰ßÖ ]ÖÁºPÒ GÚU öPõÀ»¨£mh AøÚÁ¸÷© J¸ Á Fºv°À Qhzu¨£mk, G[PÒ ÷PõmøhUS Cμsk ½U öuõø»ÂÀ C¸¢u, öá`°mPÐUSa öõ¢u©õÚ J¸ ÷uÁõ»¯zxUS Gkzxa öÀ»¨£m÷hõ®. J¸ öá`°m G[PÒ«x ¦Ûu }øμz öuÎzuõº. Ax E¨¦ }μõP C¸¢ux. Gß Ps Cø©PÒ AøÁøuU Psh AÁº ö|g]ß«x øPøÁzx¨ £õºzv¸UQÓõº. »¨ h¨ö£ßÖ Aizv¸UQÓx. GÚUS AÁºPÒ ö´u ©¸zxÁ ]Qaø¯õÀ ‰ß÷Ó Áõμ[PÎÀ |õß ¤øÇzxUöPõs÷hß. ÷Psjm, |õß AÇPõÚÁß GßÖ EÚUSzuõß öu›²÷©. A¨÷£õx ÷©¾® AÇPõÚÁÚõP C¸¢÷uß. A¢uz ÷uÁõ»¯z uø»Áº ¦Ûuz u¢øu vzŸ, GßÛh® ö|¸[Q¯ |m¦ £õμõmiÚõº. GßøÚ ÷μõ® |P¸US 65
 68. 68. Aݨ¤¯ ]» BskPÎÀ GÚUS¨ ¦Ûu Eøhø¯U öPõkzuõº. £õv›¯õº öáÚμ¾US¨ ¦vuõP CÍ® öáº©ß öá`°mPÒ ÷uøÁ¨£mhÚº. £μõS÷Á°ß Bm]¯õͺPÒ •i¢uÁøμ ìö£°ß |õmk öá`°mPøÍ AÝ©v¨£vÀø». ¤Ó ÷uzuÁøμ÷¯ ¸®¦QÓõºPÒ. HöÚÛÀ AÁºPÒuõß BønUSU Pmk¨£mk |hUQÓõºPÒ. £õv›¯õº öáÚμÀ C¢uz vμõmøz ÷uõmhzvÀ ÷Áø» ö´¯ GßøÚz ÷uº¢öukzuõº. J¸ ÷£õ»¢x |õmhÁº, J¸ øh÷μõÀPõμº, |õß & ‰Á¸® QÍ®¤÷Úõ®. |õß C[S Á¢ux® GÚUS xøn&jPß £u²® ö»L¨iÚsm £u²® QøhzuÚ. C¨÷£õx |õß PºÚ»õPÄ® £õv›¯õμõPÄ® EÒ÷Íß. ìö£°ß Aμ›ß £øhPÐUS |õ[PÒ |À» Áμ÷ÁØø£U öPõk¨÷£õ®. AÁºPøÍ ©uzøuÂmk öÁÎ÷¯ØÔ, |ßÓõP EøuöPõkzx Aݨ¦÷Áõ®. PhÄ÷Í EßøÚ G[PÐUS Eu ö´¯ Aݨ¤²ÒÍõº. B©õ®, Gß Aߦa ÷Põu› SÛöPõs÷h ¦ÁÚì A´›ì BÐ|›h®uõß C¸U-QÓõÒ Gߣx Esø©¯õ?' ÷Psjm, zv¯® ö´x AøuÂh Esø© ÷ÁöÓxÄ® C¸UP•i¯õx GßÓõß. C¸Áμx PsPξ® «sk® Pspº ö£¸UöPkzux. á«¢uõº ©Pß ÷Psjøh CÖUQ AønzxUöPõshõß. AÁøÚz uÚx ÷Põuμß GßÖ® PõÁ»ß GßÖ® öõßÚõß. "B, Aߦ ÷Psjm, |õ® C¸Á¸® ÷º¢x A¢u |PμzxUS öÁØÔ¯õͺPÍõPa ößÖ Gß ÷Põu› SÛöPõs÷hø¯z v¸®£¨ ö£Ö÷Áõ®' GßÓõß. "Axuõß GÚUS® ÷Ásk®' GßÓõß ÷Psjm. "|õß AÁøÍ ©n® ö´xöPõÒÍ Â¸®¤÷Úß. C¨÷£õx® Aøu÷¯ ¸®¦Q÷Óß.' "Ah ©›¯õøu öPmhÁ÷Ú' GßÓõß á«¢uõº ©Pß. "72 uø»•øÓ μõáμzu® EÒÍ Gß ÷Põu›ø¯ ©nUS® AÍÄUS EÚUS ö|g_μ® C¸UQÓuõ? Cøu¨÷£õßÓ J¸ AÁ©›¯õøua ö´¯UTi¯ Âå¯zøu GßÛh® öõÀ» GßÚ øu›¯® EÚUS!' 66
 69. 69. ÷Psjm, C¢u¨ ÷£aøU ÷Pmk SÇ®¤¨÷£õ´ CÆÁõÖ öõßÚõß: "©›¯õøuUS›¯ u¢øu÷¯, GzuøÚ uø»•øÓ μzu•® C¢u E»QÀ GuØS® E£÷¯õPªÀø». |õß E[PÒ ÷Põu›ø¯ J¸ ³uÛhª¸¢x® J¸ ©u }v£v°hª¸¢x® Põ¨£õØÔ²Ò÷Íß. AÁÒ GÚUSU PhߣmkÒÍõÒ. AÁÒ GßøÚ ©nUP ¸®¦QÓõÒ. B]›¯º £õ[U»õì, ©ÛuºPÒ AøÚÁ¸® ©® GßÖ GßÛh® G¨÷£õx® öõÀÁõº. GÚ÷Á, |õß AÁøÍ {a¯® ©n¨÷£ß.' "Aøu²®uõß £õº¨÷£õ®, ö£õÖUQ¨ £¯÷»!' GßÓ£i÷¯ öá`°m á«¢uõº ushº&öhß&mμõ[U, Pzv¯õÀ ÷Psjiß •PzvÀ AiUP¨÷£õÚõº. ÷Psjm A¢u ö|õi÷¯ uÚx ÁõøÍ E¸Â, öá`°miß Á°ØÔÀ •ÊÁx©õPa öõ¸QÚõß. ÁõøÍ _ha_h öÁÎ÷¯ E¸Ä®÷£õx AÇz öuõh[QÚõß. "A´÷¯õ PhÄ÷Í! Gß £øǯ Gá©õÚøÚ, Gß |s£øÚ, Gß ø©zxÚøÚU öPõßÖÂm÷h÷Ú! C¢u E»Q÷»÷¯ ö©ßø©¯õÚ C¯Àø£ Eøh¯ |õß, A¨£i²® ‰ßÖ ÷£øμU öPõßÖÒ÷Íß. Av¾® Cμsk ÷£º £õv›¯õºPÒ' GßÓõß ÷Psjm. PuÁ¸QÀ PõÁ¾US KiÁ¢uõß. {ßÔ¸¢u PPõ®÷£õ, EÒ÷Í "|® E°¸USU Pkø©¯õÚ Âø»öPõkzx søh ÷£õkÁøu ©mk®uõß CÛ |õ® ö´¯•i²®' GßÓõß Gá©õÚß ÷Psjm AÁÛh®. "¢÷uP÷© CßÔ, ¯õμõÁx J¸Áº ^UQμ÷© C[÷P Á¸ÁõºPÒ. |® øP°À ÁõÐhß |õ® õP ÷Ási¯xuõß.' Cøu¨÷£õßÓ £» søhPøͨ £õºzv¸¢u PPõ®÷£õ ]ÔxTh ‰øÍø¯ CÇUPÂÀø». á«¢uõº öá`°miß Bøhø¯ Gkzx AuøÚ ÷PsjkUS¨ ÷£õºzvÚõß. AÁÚx xμz öuõ¨¤ø¯ Gkzx ©õmiÚõß. Svøμ°À HØÔÚõß. CzuøÚø¯²® Psoø©US® ÷|μzxUSÒ ö´x•izuõß. 67
 70. 70. "÷ÁP©õPa öÀ÷Áõ® Gá©õ÷Ú. GÀ÷»õ¸®, uÚx £øhPÐUS ÁÈPõmha öÀ¾® öá`°m Gß÷Ó E[PøÍ {øÚ¨£õºPÒ. AÁºPÒ |®ø©¨ ¤i¨£uØSÒ |õ® GÀø»ø¯U Ph¢xÂh»õ®.' ìö£°ß ö©õÈ°À ÷ÁP©õPU PzvUöPõs÷h £Ó¢uõß: "©›¯õøuUS›¯ £õv›¯õº PºÚ¾US ÁÈÂk[PÒ, ÁÈÂk[PÒ.' 68
 71. 71. 16 C¸ £¯oPÒ, C¸ ö£sPÒ, Cμsk Köμ´»õßPÒ GßÓ Põmk-ªμõsiPÒ Sμ[SPÒ, öá º©ß öá`°m CÓ¢xÂmhõº GßÓ uPÁÀ £õøÓ°À EÒÍÁºPÐUSz öu›ÁuØSÒ, ÷Psjk® AÁÚx ÷Áø»UPõμÝ® GÀø»ø¯U Ph¢xÂmhÚº. PPõ®÷£õ, PÁÚzxhß, uÚx ø£°À ¤öμm, õU÷»m, ÷£UPß (£ßÔ CøÓa]), £Ç[PÒ, ]» £õmiÀPÒ J°ß BQ¯ÁØøÓ {쨤°¸¢uõß. u[PÍx A¢u¿]¯õU SvøμPÎÀ AÁºPÒ •ß¤ß AÔ¯õ J¸ |õmkUSÒ ¦S¢uÚº. A[÷P SvøμPÒ HØöPÚ÷Á ößÓuØPõÚ £õøu GxÄ® öu›¯ÂÀø». öÁS÷|μ® ößÓx®, AÁºPÒ, ]Ö BÖ JßÓõÀ öÁmh¨£mh Aئu©õÚ J¸ ¦À ©öÁÎø¯ Aøh¢uÚº. A[÷P A¢u C¸ õPUPõμºPЮ u[PÒ SvøμPÐUS EnÁÎzuÚº. PPõ®÷£õ uß Gá©õÚøÚa õ¨¤h AøÇzuõß. uõÝ® •u¼À õ¨¤hz öuõh[QÚõß. "á«¢uõ›ß ©PøÚU öPõßÓ¤ÓS, AÇQ SÛöPõs÷hø¯ CÛ GßÖ÷© £õºUP•i¯õx GßÓõÚ¤ÓS, G¨£i } GßøÚ¨ £ßÔ CøÓa] õ¨¤h AøÇUQÓõ´?' GßÓõß ÷Psjm. "PÈÂμUPzxhÝ® Pk® AÁ|®¤UøP²hÝ® 69
 72. 72. Gß «v ÁõÌ|õmPøÍ AÁÎhª¸¢x G[÷Põ CÊzxUöPõsk ößÖ |õß GßÚ ö´¯¨÷£õQ÷Óß? ÷©¾® öá`°mPÒ öÁΰk® £zv›øP GßÚ öõÀ¾®?' C¨£i J¸£UP® ¦»®¤UöPõs÷h AÁß õ¨¤mkUöPõsi¸¢uõß. `›¯ß AiÁõÛÀ ©øÓ¢ux. A¢u Cμsk £¯oPЮ yμzvÀ ö£sPÒ PzxÁx÷£õßÓ zuzøuU ÷PmhÚº. Ax Á¼U Ta»õ AÀ»x ¢÷uõåU Ta»õ GßÖ AÁºPÐUS¨ ¦›¯ÂÀø». JßÖ® öu›¯õu ¦x ChzvÀ |hUS® JÆöÁõ¸ ]Ö ö¯¾® HØ£kzx® £¯•® Aø©v°ßø©²® AÁºPøÍ A[Q¸¢x Qͨ¤¯x. A¢ua zu® Cμsk Bøh¯ØÓ ö£sP- Î hª¸¢x Á¢ux. AÁºPÒ KiÁ¸®÷£õx ukUQ ÂÊ¢-v¸¢uÚº. AÁºPøÍz xμzvÁ¢u Cμsk Sμ[SPÒ, AÁºPÍx ¤ß£UP[PøÍU PizxUöPõsi¸¢uÚ. Cøu¨ £õºzx ÷Psjm £›uÂzuõß. AÁß £À÷P›¯¨ £øh°À C¸¢u÷£õx x¨£õUQa _hU PØÔ¸¢uõß. AvÀ ]Ó¢u-ÁÚõPÄ® ÂÍ[QÚõß. ÷íÀ|m öPõmøh EÒÍ ©μzvÀ, A¢uU öPõmøhø¯, AÁÚõÀ G¢u Cø»«x® £hõ©À SÔ£õºzxa _h •i²®. AÁß uÚx CμmøhU-SÇÀ x¨-£õUQø¯ Gkzxa _mhõß. Cμsk Sμ[SPЮ özuÚ. "PhÄÐUSz ÷uõzvμ®! GÚu¸ø© PPõ®÷£õ, C¢u Cμsk £õÁ¨£mh öáß©[PøͲ® ªPU öPõlμ©õÚ {ø»ø©°¼¸¢x |õß Põ¨£õØÔÂm÷hß. J¸ ©u }v£vø¯²® J¸ öá`°møh²® öPõßÓ £õÁzøu, C¢u¨ ö£sPøÍU Põ¨£õØÔ¯u߉»® wºzxUöPõs÷hß. J¸÷ÁøÍ CÁºPÒ C¢u¨ £Sv°ß •UQ¯©õÚ Sk®£zvß EÖ¨¤ÚºPÍõP C¸UP»õ®. C¢uU Põ›¯zuõÀ |©US C¢u |õmiÀ |À» Buõ¯® QøhUS®.' C¨£ia öõÀ¼UöPõsi¸¢u AÁß vjöμÚ {ÖzvÚõß. A¢u Cμsk ö£sPЮ A¢uU Sμ[SPøÍ Bø²hß uÊ AÁØøÓz u[PÍx PspμõÀ PÊÂUöPõsi¸¢uÚº. AÁºPÍx ¦»®£À J¼ PõØøÓU QÈzxUöPõsi¸¢ux. "Cøu¨ ÷£õßÓ J¸ {ø»ø¯ |õß Gvº£õºUPÂÀø»' GßÓõß ÷Psjm PPõ®÷£õÂh®. 70
 73. 73. "Gá©õ÷Ú, }[PÒ Aئu©õÚ J¸ Põ›¯zøua ö´xÒϺPÒ! C¢u C¸ CÍ®ö£sPÎß Põu»ºPøÍU öPõßÖÒϺPÒ' GßÓõß PPõ®÷£õ. "GßÚ? Põu»ºPÍõ? Cx õzv¯©õ? } ÷P¼ ö´QÓõ¯õ PPõ®÷£õ? GßÚõÀ Cøu |®£•i¯ÂÀø».' "AߦÒÍ Gá©õ÷Ú, }[PÒ GøuUPshõ¾® Ba›¯¨£kQÕºPÒ. ]» |õkPÎÀ Sμ[SPÒ ö£sPÎß BøUSÒ Á¸ÁvÀ GßÚ Â÷|õu® EÒÍx GßÖ {øÚUQÕºPÒ? Sμ[S® PõÀÁõ] ©Ûußuõ÷Ú? |õß PõÀÁõ] ìö£°ßPõμß Gߣøu¨÷£õ»?' GßÓõß PPõ®÷£õ. "Ah¨£õÁ÷©! Cøu¨÷£õßÓ ]» £zxPÒ •ßÚº {PÌ¢uÚ GßÖ® Auß ÂøÍÁõP E¸ÁõÚÁºP÷Í £õv Svøμ EhÀ, £õv ©Ûu EhÀ öPõshÁºPÒ, BmkU PõxPÒ, öPõ®¦PÒ, SÍ®¦PÒ, ÁõÀ Eøh¯ ©ÛuºPÒ, SvøμU PõxPøͲøh¯ ©ÛuºPÒ BQ÷¯õº GßÖ® ©õìhº £õ[U»õì öõÀ¼°¸¢uõº. BÚõÀ AøÁö¯À»õ® ö£õ´ GßÖ {øÚzv¸¢÷uß' GßÓõß ÷Psjm. "CÛ¯õÁx AøÁö¯À»õ® Esø©PÒuõß GßÖ AÔ¢xöPõÒÐ[PÒ. ›¯õÚ PÀ¯ÔÄ CÀ»õu ©ÛuºPÒ, Cøu¨÷£õßÓ ª¸P[PøÍ G¨£i¨ £¯ß£kzxQÓõºPÒ GßÖ £õ¸[PÒ. Gß £¯ö©À»õ® A¢u Cμsk ö£sPЮ |®«x H÷uõ `Ìa] ö´¯¨÷£õQÓõºPÒ Gߣxuõß' GßÓõß PPõ®÷£õ. C¢u Á¾ÁõÚ ]¢uøÚ, ÷Psjøh¨ ¦ÀöÁÎø¯ ÂmkÂmk PõkPÐUSÒ KiaößÖ JίøÁzux. A[÷P PPõ®÷£õÄhß AÁß ©õø» EnøÁ •izxUöPõshõß. ÷£õºa_R]¯ ©u }v£v, ¦ÁÚì A´›ì BÐ|º, á«¢uõº ©Pß BQ÷¯õøμa ¤zxUöPõs÷h A[÷P÷¯ ¦ÀöÁΰÀ y[Q¨÷£õÚõß. ÂÈzxUöPõsh÷£õx, AÁºPÍõÀ |Pμ•i¯ÂÀø». CμÂÀ A¢u¨£Sv°À ÁõÌ¢xÁ¢u Köμ´»õßPÒ GßÓ PõmkªμõsiPÒ, A¢u Cμsk ö£sPÎß ysku¼ß÷£›À, ÷Psjøh²® PPõ®÷£õøÁ²® ©μ¨£møhPÍõÀ 71
 74. 74. BÚ P°ØÓõÀ Pmi°¸¢uÚº. AÁºPøÍa _ØÔ BøhPÎÀ»õu I®£x Köμ´»õßPÒ A®¦ ÂÀ, uiUPÈPÒ, PÀ DmiPÐhß {ßÖöPõsi¸¢uÚº. J¸ ]»º öPõ¨£øμ°À Gsönø¯U öPõvUP øÁzxUöPõsi¸¢uÚº. ÷ÁÖ ]»º ö|¸¨ø£ ‰miUöPõsi¸¢uÚº. AøÚÁ¸® CÆÁõÖ PzvUöPõsi¸¢uÚº: "C÷uõ J¸ öá`°m, C÷uõ J¸ öá`°m. CÁºPøͨ £ÈÁõ[S÷Áõ®. ¢÷uõå©õP C¢u öá`°møhz vß÷£õ®. CÁøÚz vß÷£õ®.' "A¢u Cμsk ö£sPЮ H÷uõ `Ìa] ö´ÁõºPÒ GßÖ |õß öõß÷Ú÷Ú, Gá©õ÷Ú' GßÓõß PPõ®÷£õ ÷õPzxhß. öPõ¨£øμø¯²® ö|¸¨ø£²® £õºzxÂmk ÷Psjm PzvÚõß: "|®ø© ÁÖUP AÀ»x ÷ÁPøÁUP¨ ÷£õQÓõºPÒ. B, C¨£iz y´ø©¯õÚ C¯ØøP E¸Áõ- Á øu¨ £õºzuõÀ ©õìhº £õ[U»õì GßÚ öõÀÁõº? GÀ»õ÷© ›¯õÚxuõß GßÓõ¾®, ªì SÛöPõs÷hø¯ CÇ¢ux® C¨÷£õx Köμ´»õßPÒ ‰»® ö|¸¨¤À _h¨-£kÁx®, öPõg® Pèh©õÚ Âå¯[PÍõPz öu›QßÓÚ.' PPõ®÷£õ A¢{ø»°¾® uÚx ¦zvø¯ CÇUPÂÀø». "PÁø»¨£hõ÷u' GßÖ ÷PsjkUS BÖuÀ öõßÚõß. "CÁºPÍx ö©õÈ GÚUSU öPõg® öu›²®. |õß AÁºPÐhß ÷£_Q÷Óß.' "©ÛuºPøÍa ø©¨£x GÆÁÍÄ ©Ûuõ¤©õÚ©ØÓx GßÖ AÁºPÎh® Psi¨£õPa öõÀ. ÷©¾® Cx QÔìxÁ Sn[PÐUS GvμõÚx GßÖ® öõÀ' GßÓõß ÷Psjm. "PÚÁõßP÷Í! }[PÒ CßÖ J¸ öá`°møh ¸¢uõPa õ¨¤h¨ ÷£õÁuõP {øÚzxUöPõskÒϺPÒ. GÀ»õ® ›uõß. E[PÍx Gv›PøÍ C¨£i |hzxÁx {¯õ¯©ØÓuõP C¸UPõx. C¯ØøP°ß Âv, |©x Asøh- à mkUPõμøÚU öPõÀ»÷Ásk® GßQÓx. Aøuzuõß E»P® 72
 75. 75. •ÊÁv¾® AøÚÁ¸® ¤ß£ØÔÁ¢xÒÍÚº. G[PÐUSa õ¨¤h ÷ÁÖ ]Ó¢u EnÄPÒ QøhUQßÓÚ GߣuõÀuõß, |õ[PÒ AÁºPøÍa õ¨¤kÁvÀø». BÚõÀ G[PÒ AÍÄUS E[PÐUS EnÄPÒ Qøh¨£x CÀø». GÚ÷Á, PõUøPPÐUS® PÊSPÐUS® E[PÒ Gv›PøÍ EnÁõP¨ ÷£õkÁuØS¨ £vÀ, }[P÷Í õ¨¤kÁx ]Ó¢uxuõß. BÚõÀ, PÚÁõßP÷Í, E[PÍx |s£ºPøÍ÷¯ EnÁõP }[PÒ ÷uº¢öukUP ©õmjºPÒ AÀ»Áõ? }[PÒ J¸ öá`°møh ÁÖUP¨÷£õÁuõP {øÚzxU öPõsi¸UQÕºPÒ. BÚõÀ, AÁº E[PÐUS |À»x ö´xÒÍõº. E[PÍx Gv›PÎß Gv›ø¯ }[PÒ ÁÖUP¨÷£õQÕºPÒ. GßøÚ GkzxUöPõshõÀ, |õß E[PÍx |õmiÀ ¤Ó¢uÁß. CÁº GÚx Gá©õÚº. CÁº öá`°m AÀ», öõÀ»¨÷£õÚõÀ J¸ öá`°møhU öPõßÖ, AÁμx Eøhø¯ Ao¢xÒÍõº. AuÚõÀuõß }[PÒ uÁÖ ö´xÂmjºPÒ. Cxuõß Esø© Gߣøu }[PÒ AÔ¢xöPõÒÍ CÁμx Eøhø¯ GkzxUöPõsk öá`°m |õmk GÀø»USa ößÖ Âõ›zuõÀ ÷£õx®. AuØS öÁS÷|μ® BPõx. |õ[PÒ ö£õ´ öõÀ¼²Ò÷Íõ® GßÓõÀ AuØS¨ ¤ÓS Á¢x }[PÒ G[PøÍz vßÚ»õ®. BÚõÀ |õß E[PÎh® Esø©ø¯zuõß öõÀQ÷Óß. ö£õxamh®, ©Ûu®, {¯õ¯® BQ¯ÁØøÓ |ßS AÔ¢u }[PÒ G[PøÍ ©ßÛUPõ©À Âh©õmjºPÒ' GßÓõß PPõ®÷£õ. Köμ´»õßPøÍ C¢u¨ ÷£a_ PÁº¢ux. EhÚi¯õP C¸Áøμ Aݨ¤, Esø©ø¯ Âõ›UPa ö´uÚº. AÁºPÒ C¸Á¸® ÂøμÁõPa ößÖ ÷Áø»ø¯ •izx |À» ö´v²hß v¸®¤Úº. Köμ´»õßPÒ øPvPøÍ Eh÷Ú ÂkÂzx, AÁºPÎh® |À»£i¯õP |h¢x-öPõshÚº. AÁºPÐUS¨ ö£sPøÍU öPõkzuÚº. EnÄ, £õÚ[PøÍU öPõkzuÚº. AÁºPøÍ «sk® u[PÍx £SvUSÒ CÆÁõÖ zuªmhÁõ÷Ó AøÇzxa ößÓÚº: "CÁß öá`°m Qøh¯õx! CÁß öá`°m Qøh¯õx!' "GßÚ ©UPÒ CÁºPÒ!' GßÓõß ÷Psjm. "GßÚ ©ÛuºPÒ, GßÚ Sn[PÒ! |õß ©mk® ªì SÛöPõs÷h73
 76. 76. °ß ÷PõuμøÚU Pzv¯õÀ Szv°¸UPÂÀø» GßÓõÀ, CÁºPÒ GßøÚ «m]÷¯ CÀ»õuÁøP°À õ¨¤mi¸¨£õºPÒ. BÚõÀ y´ø©¯õÚ C¯ØøP |À»x. |õß J¸ öá`°m CÀø» GßÓÄh÷Ú C¢u ©UPÒ GßøÚa õ¨¤hõ©À GÚUS GÆÁÍÄ |À»x ö´QÓõºPÒ!' 74

×