Bai 2 So Dan Va Gia Tang Dan So

1,535 views

Published on

Published in: Education, Sports
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,535
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bai 2 So Dan Va Gia Tang Dan So

 1. 1. Tieát 2; Baøi 2 DAÂN SOÁ VAØ GIA TAÊNG DAÂN SOÁ <ul><li>I.Soá daân: </li></ul>
 2. 2. - Döïa vaøo SGK, voán hieåu bieát traû lôøi caùc caâu hoûi sau: +Neâu soá daân nöôùc ta vaøo naêm 2003; tôùi nay daân soá nöôùc ta khoaûng bao nhieâu ngöôøi? +Nöôùc ta ñöùng haøng thöù bao nhieâu veà dieän tích vaø daân soá treân theá giôùi? Ñieàu ñoù noùi leân ñaëc ñieåm gì veà daân soá nöôùc ta?
 3. 3. I.Soá daân: <ul><ul><li>-Naêm 2003: 80,9 trieäu ngöôøi -Vieät Nam laø nöôùc ñoâng daân thöù 14 treân theá giôùi </li></ul></ul>
 4. 4. Hoaït ñoäng nhoùm Döïa vaøo h2.1- Bieåu ñoà gia taêng daân soá nöôùc ta traû lôøi caùc caâu hoûi sau: -Neâu nhaän xeùt veà tình hình taêng daân soá cuûa nöôùc ta. Vì sao tæ leä gia taêng töï nhieân cuûa daân soá giaûm nhöng soá daân daãn taêng nhanh? -Daân soá ñoâng taêng nhanh ñaõ gaây ra nhöõng haäu quaû gì? -Neâu nhöõng lôïi ích cuûa söï giaûm tæ leä taêng töï nhieân cuûa daân soá ôû nöôùc ta.
 5. 6. Keát luaän <ul><li>- Daân soá taêng nhanh lieân tuïc: </li></ul><ul><li>+Toác ñoä gia taêng thay ñoåi theo töøng giai ñoaïn; Cao nhaát gaàn 2%(54-60) +Töø 1976 ñeán 2003 xu höôùng giaûm daàn; thaáp nhaát 1,3%( 2003 ) =>Keát quaû cuûa vieäc thöïc hieän chính saùch daân soá vaø KHHGÑ </li></ul>
 6. 7. Giaûi thích: =>Cô caáu daân soá Vieät Nam treû, soá phuï nöõ ôû tuoåi sinh ñeû cao-coù khoaûng 45-50 vaïn phuï nöõ böôùc vaøo tuoåi sinh ñeû haèng naêm. <ul><li>Haäu quaû gia taêng daân soá: </li></ul><ul><li>-Kinh teá: Lao ñoäng vieäc laøm, toác ñoä phaùt trieån kinh teá… </li></ul><ul><li>-Xaõ hoäi: Giaùo duïc, y teá, thu nhaäp, möùc soáng… </li></ul><ul><li>-Moâi tröôøng: Caïn kieät taøi nguyeân, oâ nhieãm moâi tröôøng… </li></ul>
 7. 8. *Lôïi ích cuûa vieäc giaûm tæ leä gia taêng töï nhieân cuûa daân soá nöôùc ta: <ul><li>Phaùt trieån kinh teá </li></ul><ul><li>Taøi nguyeân moâi tröôøng </li></ul><ul><li>Chaát löôïng cuoäc soáng ( xaõ hoäi ) </li></ul>
 8. 9. Baûng 2.1. Tæ leä gia taêng töï nhieân cuûa daân soá ôû caùc vuøng, naêm 1999 <ul><li>Döïa vaøo baûng 2.1, haõy xaùc ñònh caùc vuøng coù tæ leä gia taêng töï nhieân cuûa daân soá cao nhaát; thaáp nhaát ? </li></ul><ul><li>Caùc vuøng laõnh thoå coù tæ leä gia taêng töï nhieân cuûa daân soá cao hôn trung bình caû nöôùc ? </li></ul>2,19 1,30 1,11 1,47 1,46 2,11 1,37 1,39 -Trung du vaø mieàn nuùi Baéc Boä +Taây Baéc +Ñoâng Baéc -Ñoàng Baèng Soâng Hoàng -Baéc Trung Boä -Duyeân haûi Nam Trung Boä -Taây Nguyeân -Ñoâng Nam Boä -Ñoàng Baèng Soâng Cöûu Long 1,43 1,12 1,52 Caû nöôùc Thaønh thò Noâng thoân Tæ leä gia taêng töï nhieân cuûa DS 1999(%) Caùc vuøng
 9. 10. II.Gia taêng daân soá <ul><li>Tæ leä gia taêng daân soá töï nhieân coøn khaùc nhau giöõa caùc vuøng. </li></ul><ul><li>+ Tæ leä gia taêng ôû noâng thoân cao hôn ôû thaønh thò </li></ul><ul><li>+Vuøng coù tæ leä gia taêng daân soá töï nhieân thaáp nhaát laø ñoàng baèng soâng Hoàng, cao nhaát laø Taây Nguyeân, sau ñoù laø Baéc Trung Boä vaø Duyeân Haûi Nam Trung Boä. </li></ul>
 10. 11. Hoaït ñoäng nhoùm / caëp <ul><li>Döïa vaøo baûng 2.2 : </li></ul><ul><li>@Nhoùm 1, 3, 5: ? Nhaän xeùt tæ leä 2 nhoùm nam nöõ thôøi kì 1979 - 1999? </li></ul><ul><li>+ Taïi sao caàn phaûi bieát keát caáu daân soá theo giôùi? </li></ul><ul><li>@Nhoùm 2, 4, 6: ? Nhaän xeùt cô caáu theo nhoùm tuoåi thôøi kì 1979 - 1999 ? </li></ul><ul><li>+Haõy cho bieát xu höôùng thay ñoåi cô caáu theo nhoùm tuoåi ôû Vieät Nam töø 1979-1999 ? </li></ul>
 11. 12. Toång keát nhoùm 1, 3, 5 <ul><li>*Nhaän xeùt : </li></ul><ul><li>+Tæ leä nam > nöõ, thay ñoåi theo thôøi gian </li></ul><ul><li>+Söï thay ñoåi giöõa tæ leä toång soá nam vaø nöõ giaûm daàn töø 3% -> 2,6% -> 1,4% </li></ul><ul><li>*Giaûi thích : </li></ul><ul><li>+Ñeå toå chöùc lao ñoäng phuø hôïp töøng giôùi, boå sung haøng hoùa nhu yeáu phaåm ñaëc tröng töøng giôùi… </li></ul>
 12. 13. Toång keát nhoùm 2, 4, 6 <ul><li>*Nhaän xeùt: </li></ul><ul><li>+Cô caáu daân soá theo ñoä tuoåi cuûa nöôùc ta ñang coù söï thay ñoåi. </li></ul><ul><li>*Xu höôùng thay ñoåi cô caáu theo nhoùm tuoåi ôû Vieät Nam töø 1979 – 1999: </li></ul><ul><li>+Tæ leä treû em giaûm xuoáng, tæ leä ngöôøi trong ñoä tuoåi lao ñoäng vaø treân ñoä tuoåi lao ñoäng taêng leân. </li></ul>
 13. 14. III. Cô caáu daân soá: <ul><li>Cô caáu daân soá treû vaø ñang thay ñoåi. </li></ul><ul><li>Tæ leä treû em giaûm xuoáng, tæ leä ngöôøi trong ñoä tuoåi lao ñoäng vaø treân ñoä tuoåi lao ñoäng taêng leân. </li></ul>
 14. 15. Luyeän taäp <ul><li>Choïn yù ñuùng nhaát trong caùc caâu sau: </li></ul><ul><li>1)Tính ñeán naêm 2003 thì daân soá nöôùc ta ñaït: </li></ul><ul><li>a) 77,5 trieäu b) 79,7trieäu </li></ul><ul><li>c) 75,4 trieäu d) 80,9 trieäu </li></ul><ul><li>2) So vôùi daân soá cuûa hôn 220 quoác gia treân theá giôùi, hieän nay daân soá nöôùc ta xeáp thöù : </li></ul><ul><li>a) 13 b) 14 </li></ul><ul><li>c) 12 d) 15 </li></ul>
 15. 16. Luyeän taäp <ul><li>Choïn yù ñuùng nhaát trong caùc caâu sau: </li></ul><ul><li>1)Tính ñeán naêm 2003 thì daân soá nöôùc ta ñaït: </li></ul><ul><li>a) 77,5 trieäu b) 79,7trieäu </li></ul><ul><li>c) 75,4 trieäu d) 80,9 trieäu </li></ul><ul><li>2) So vôùi daân soá cuûa hôn 220 quoác gia treân theá giôùi, hieän nay daân soá nöôùc ta xeáp thöù : </li></ul><ul><li>a) 13 b) 14 </li></ul><ul><li>c) 12 d) 15 </li></ul>
 16. 17. Caâu hoûi <ul><li>1) Döïa vaøo h2.1 haõy cho bieát soá daân vaø tình hình gia taêng daân soá cuûa nöôùc ta. </li></ul><ul><li>2)phaân tích yù nghóa cuûa söï giaûm tæ leä gia taêng daân soá töï nhieân vaø thay ñoåi cô caáu daân soá nöôùc ta. </li></ul>
 17. 18. Veà nhaø <ul><li>Laøm baøi taäp 3 SGK trang 10 </li></ul><ul><li>Laøm baøi taäp baûn ñoà baøi 2 </li></ul><ul><li>Chuaån bò baøi 3”Phaân boá daân cö…” </li></ul><ul><li>+Döïa vaøo h3.1 trình baøy ñaëc ñieåm phaân boá daân cö cuûa nöôùc ta. </li></ul><ul><li>+Ñaëc ñieåm caùc loaïi hình quaàn cö ôû nöôùc ta. </li></ul>

×