Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Thuyết minh dự án Nhà máy xử lý rác thành phẩm phân vi sinh compost - Long An 0918755356

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------    ----------
THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ
NHÀ M...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------    ----------
THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ
NHÀ M...
NỘI DUNG
CHƢƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƢ VÀ DỰ ÁN........................................................ 5
I.1. Giới thiệ...
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Check these out next

1 of 75 Ad

Thuyết minh dự án Nhà máy xử lý rác thành phẩm phân vi sinh compost - Long An 0918755356

Download to read offline

Dịch vụ lập báo cáo môi trường ĐTM | Xử lý nước thải | 0918755356
Thiết kế quy hoạch
Lập báo cáo môi trường
Lập dự án
Xử lý nước thải
http://lapduandautu.com.vn

Dịch vụ lập báo cáo môi trường ĐTM | Xử lý nước thải | 0918755356
Thiết kế quy hoạch
Lập báo cáo môi trường
Lập dự án
Xử lý nước thải
http://lapduandautu.com.vn

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you (19)

Similar to Thuyết minh dự án Nhà máy xử lý rác thành phẩm phân vi sinh compost - Long An 0918755356 (20)

Advertisement

More from CTY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

Thuyết minh dự án Nhà máy xử lý rác thành phẩm phân vi sinh compost - Long An 0918755356

 1. 1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -----------    ---------- THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ NHÀ MÁY XỬ LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT VÀ CÔNG NGHIỆP THÀNH PHÂN VI SINH COMPOST ĐỊA ĐIỂM : XÃ LONG AN – HUYỆN CẦN GIUỘC – TỈNH LONG AN CHỦ ĐẦU TƢ : CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI TÂM TRUNG Long An - Tháng 11 năm 2011
 2. 2. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -----------    ---------- THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ NHÀ MÁY XỬ LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT VÀ CÔNG NGHIỆP THÀNH PHÂN VI SINH COMPOST CHỦ ĐẦU TƢ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI TÂM TRUNG ĐƠN VỊ TƢ VẤN CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ THẢO NGUYÊN XANH PGĐ.TRẦN THỊ ÚT THÚYGĐ. NGUYỄN VĂN TRUNG
 3. 3. NỘI DUNG CHƢƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƢ VÀ DỰ ÁN........................................................ 5 I.1. Giới thiệu chủ đầu tƣ.......................................................................................................... 5 I.2. Mô tả sơ bộ dự án................................................................................................................ 5 I.3. Cơ sở pháp lý....................................................................................................................... 5 CHƢƠNG II: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƢ.................................................................. 10 II.1. Mục tiêu của dự án.......................................................................................................... 10 II.2. Sự cần thiết phải đầu tƣ.................................................................................................. 10 II.3. Thời gian triển khai dự án đầu tƣ.................................................................................. 10 II.4. Nguồn vốn đầu tƣ ............................................................................................................ 11 II.5. Phƣơng án bồi thƣờng và tái định cƣ ............................................................................ 12 CHƢƠNG III: PHÂN TÍCH MÔI TRƢỜNG ĐẦU TƢ ..................................................... 13 III.1. Điều kiện tự nhiên.......................................................................................................... 13 III.1.1. Vị trí địa lý................................................................................................................... 13 III.1.2. Địa hình........................................................................................................................ 13 III.1.3. Khí hậu......................................................................................................................... 13 III.1.4. Thủy văn ...................................................................................................................... 13 III.1.5. Tài nguyên đất............................................................................................................. 14 III.1.6. Tài nguyên du lịch....................................................................................................... 14 III.2. Kinh tế - xã hội tỉnh Long An ....................................................................................... 14 III.3. Hiện trạng khu đất xây dựng dự án............................................................................. 15 III.3.1. Hiện trạng sử dụng đất............................................................................................... 15 III.3.2. Đƣờng giao thông........................................................................................................ 16 III.3.3. Hệ thống cấp điện ....................................................................................................... 16 III.3.4. Cấp –Thoát nƣớc......................................................................................................... 16 III.4. Nhận xét chung............................................................................................................... 16 CHƢƠNG IV: CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT...................................................................... 17 IV.1. Chỉ tiêu dân số - lao động .................................................. Error! Bookmark not defined. IV.2. Chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật .............................................. Error! Bookmark not defined. IV.2.1. Chiều cao san nền........................................................................................................ 17 IV.2.2. Chỉ tiêu về giao thông ................................................................................................. 17 IV.2.3. Chỉ tiêu cấp nƣớc ........................................................................................................ 17 IV.2.4. Chỉ tiêu cấp điện.......................................................................................................... 17 IV.2.5. Chỉ tiêu thoát nƣớc bẩn và vệ sinh môi trƣờng........................................................ 17 IV.2.6. Chỉ tiêu về thông tin liên lạc....................................................................................... 18 CHƢƠNG V: QUY HOẠCH TỔNG THỂ ........................................................................... 19 V.1. Quy hoạch – phân khu chức năng.................................................................................. 19 V.1.1. Quy hoạch tổng mặt bằng............................................................................................ 19 V.1.2. Bảng thống kê chi tiết quy hoạch sử dụng đất........................................................... 20 V.1.3. Bố cục không gian kiến trúc cảnh quan ..................................................................... 22 V.2. Quy hoạch xây dựng hạ tầng.......................................................................................... 22 V.2.1. Chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng.................................................................................. 22 V.2.2. Quy hoạch giao thông................................................................................................... 23 V.2.3. Hệ thống cung cấp điện................................................................................................ 23
 4. 4. V.2.4. Hệ thống cấp nƣớc........................................................................................................ 24 V.2.5. Thoát nƣớc mƣa............................................................................................................ 24 V.2.6. Thoát nƣớc bẩn............................................................................................................. 25 V.2.7. Quy hoạch thông tin liên lạc ........................................................................................ 25 V.2.8. Cây xanh........................................................................................................................ 25 CHƢƠNG VI: ĐỊNH HƢỚNG CÔNG NGHỆ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT VÀ CÔNG NGHIỆP................................................................................................................ 27 VI.1 Tái chế phế liệu................................................................................................................ 27 VI.1.1 Tái chế nhôm phế liệu................................................................................................. 27 VI.1.2 Tái chế sắt phế liệu....................................................................................................... 27 VI.1.3 Tái chế thủy tinh phế liệu............................................................................................ 28 VI.1.4 Tái chế và tái sử dụng giấy phế liệu ........................................................................... 28 VI.2 Tái chế chất thải .............................................................................................................. 28 VI.2.2 Tái chế sản xuất thanh đốt từ cặn dầu....................................................................... 29 VI.2.3 Tái chế dầu nhớt, dung môi......................................................................................... 29 VI.2.5 Tái chế chất thải nhựa ................................................................................................. 30 VI.3 Xử lý chất thải ................................................................................................................. 30 VI.3.1 Xử lý chất thải bằng phƣơng pháp sinh học.............................................................. 30 VI.3.2 Xử lý chất thải bằng phƣơng pháp ủ rác để thu hồi khí sinh học ........................... 30 VI.3.3 Xử lý chất thải bằng phƣơng pháp chế biến rác thải thành phân hữu cơ compost ................................................................................................................................................... 30 VI.4 Xử lý chất thải bằng phƣơng pháp vật lý, hóa học..................................................... 32 VI.4.1 Phƣơng pháp xử lý rác bằng ép kiện.......................................................................... 32 VI.4.2 Phƣơng pháp hydromex .............................................................................................. 33 VI.4.3 Xử lý chất thải lỏng bằng phƣơng pháp xử lý hóa lý................................................ 33 VI.4.4 Xử lý cố định hóa rắn chất thải nguy hại................................................................... 34 VI.5 Xử lý chất thải bằng phƣơng pháp nhiệt ...................................................................... 34 VI.5.1 Phƣơng pháp đốt.......................................................................................................... 36 VI.5.2 Phƣơng pháp nhiệt phân ............................................................................................. 38 VI.5.2 Phƣơng pháp khí hóa chất thải rắn............................................................................ 38 VI.6 Chôn lấp chất thải........................................................................................................... 38 VI.6.1 Chôn lấp hợp vệ sinh ................................................................................................... 38 VI.6.2 Chôn lấp an toàn .......................................................................................................... 39 CHƢƠNG VII: LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ CHẤT THẢI SINH HOẠT VÀ CHẤT THẢI CÔNG NGHIỆP THÔNG THƢỜNG............................................................ 40 VII.1 Tái chế chất thải rắn làm phân compost ..................................................................... 41 VII.1.1 Lựa chọn công nghệ.................................................................................................... 41 VII.1.2 Nguyên liệu và sản phẩm ........................................................................................... 45 VII.1.3 Tính toán lƣợng nƣớc thải (nƣớc rỉ rác) phát sinh ................................................. 45 VII.2 Bãi chôn lấp chất thải hợp vệ sinh ............................................................................... 46 VII.2.1 Các thông số cơ bản trong thiết kế bãi chôn lấp...................................................... 46 VII.2.2 Tính toán thiết kế ô chôn lấp điển hình.................................................................... 48 VII.2.3 Quy Trình Chôn Lấp.................................................................................................. 48 VII.2.4 Lƣu đồ xử lý chất thải sinh hoạt và chất thải công nghiệp thông thƣờng ............ 49 VII.3 Công nghệ xử lí nƣớc thải tập trung............................................................................ 50 VII.3.1 Lƣu lƣợng nƣớc thải................................................................................................... 51
 5. 5. VII.3.2 Quy trình công nghệ xử lý ......................................................................................... 51 CHƢƠNG VIII: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG............................................... 55 VIII.1. Đánh giá tác động môi trƣờng ................................................................................... 55 VIII.1.1.Môi trƣờng đất và sạt lở........................................................................................... 55 VIII.1.3. Chất lƣợng không khí.............................................................................................. 55 VIII.1.5. Tiếng ồn và rung ...................................................................................................... 55 VIII.1.6. Chất thải rắn............................................................................................................. 56 VIII.1.7. Rủi ro......................................................................................................................... 56 VIII.2. Biện pháp giảm thiểu tác động môi trƣờng.............................................................. 56 VIII.2.1. Biện pháp khống chế ô nhiễm không khí............................................................... 56 VIII.2.2. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng nƣớc .................................................. 56 VIII.2.3. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng đất và sạt lở...................................... 57 VIII.2.4. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn và độ rung .............................................. 57 VIII.2.5. Biện pháp giảm thiểu chất thải rắn........................................................................ 57 VIII.2.6. Biện pháp giảm thiểu rủi ro .................................................................................... 58 VIII.3. Kế hoạch quan trắc và giám sát môi trƣờng............................................................ 58 VIII.3.1. Đối tƣợng kiểm tra giám sát ................................................................................... 58 VIII.3.2. Nội dung kiểm tra giám sát..................................................................................... 58 CHƢƠNG IX: TỔNG MỨC ĐẦU TƢ DỰ ÁN.................................................................... 60 IX.1. Cơ sở pháp lý lập tổng mức đầu tƣ .............................................................................. 60 IX.2. Nội dung tổng mức đầu tƣ............................................................................................. 61 IX.2.1. Nội dung....................................................................................................................... 61 IX.2.2. Kết quả tổng mức đầu tƣ............................................................................................ 64 CHƢƠNG X: VỐN ĐẦU TƢ CỦA DỰ ÁN.......................................................................... 65 X.1. Nguồn vốn đầu tƣ của dự án........................................................................................... 65 X.1.1. Cấu trúc nguồn vốn và phân bổ vốn đầu tƣ............................................................... 65 X.1.2. Tiến độ thực hiện dự án và sử dụng vốn .................................................................... 65 X.1.3. Nguồn vốn thực hiện dự án.......................................................................................... 66 X.2. Tính toán chi phí của dự án............................................................................................ 66 X.2.1. Chi phí nhân công......................................................................................................... 66 X.2.2. Chi phí hoạt động.......................................................................................................... 67 CHƢƠNG XI: HIỆU QUẢ KINH TẾ-TÀI CHÍNH............................................................ 69 XI.1. Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán........................................................................ 69 XI.2. Phân tích doanh thu....................................................................................................... 69 XI.3. Các chỉ tiêu kinh tế của dự án....................................................................................... 69 XI.5. Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội................................................................................ 72 CHƢƠNG XII: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ..................................................................... 73 XII.1. Kết luận ......................................................................................................................... 73 XII.2. Kiến nghị ....................................................................................................................... 73
 6. 6. Nhà Máy Xử Lý Rác Thải Sinh Hoạt Và Công Nghiệp Thành Phân Vi Sinh Compost --------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh 5 CHƢƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƢ VÀ DỰ ÁN I.1. Giới thiệu chủ đầu tƣ  Tên tổ chức : Công ty TNHH Đầu Tƣ Sản Xuất Thƣơng Mại Tâm Trung  E-mail :  Địa chỉ :  Đại diện pháp luật : I.2. Mô tả sơ bộ dự án  Tên dự án : Nhà Máy Xử Lý Rác Thải Sinh Hoạt Và Công Nghiệp Thành Phân Vi Sinh Compost.  Địa điểm xây dựng : Xã Long An – Huyện Cần Giuộc – Tỉnh Long An  Hình thức đầu tƣ : Đầu tƣ xây dựng mới I.3. Cơ sở pháp lý  Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Luật Đầu tƣ số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Luật Bảo vệ môi trƣờng số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về việc Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng công trình ;  Nghị định số 124/2008 NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính Phủ về thuế thu nhập doanh nghiệp;  Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ Qui định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng;
 7. 7. Nhà Máy Xử Lý Rác Thải Sinh Hoạt Và Công Nghiệp Thành Phân Vi Sinh Compost --------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh 6  Nghị định 140/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22 tháng 11 năm 2006 quy định việc bảo vệ môi trƣờng trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến lƣợc, quy hoạch, kế hoạch, chƣơng trình và dự án phát triển;  Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tƣ xây dựng công trình;  Quyết định 13/2007/QĐ-BXD ban hành ngày 23/4/2007 ban hành “Định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị” do Bộ trƣởng Bộ Xây Dựng ban hành  Thông tƣ 08/2008/TT-BTC ban hành ngày 29/1/2008 sửa đổi Thông tƣ 108/2003/TT- BTC hƣớng dẫn cơ chế tài chính áp dụng đối với các dự án xử lý rác thải sinh hoạt và chất thải rắn đô thị sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) do Bộ Tài chính ban hành.  Quyết định 1873/QĐ-TTg ban hành ngày 11/10/2010 phê duyệt Quy hoạch xây dựng khu xử lý chất thải rắn Vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020 do Thủ tƣớng Chính phủ ban hành.  Quyết định 06/2010/QĐ-UBND ban hành ngày 24/2/2010 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An do Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành.  Định mức chi phí quản lý dự án và tƣ vấn đầu tƣ xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng ;  Các văn bản khác của Nhà nƣớc liên quan đến lập Tổng mức đầu tƣ, tổng dự toán, dự toán công trình, xử lý rác thải sinh hoạt và sản xuất phân vi sinh.  Các tiêu chuẩn Việt Nam Dự án Nhà Máy Xử Lý Rác Thải Sinh Hoạt Và Công Nghiệp Thành Phân Vi Sinh “ Compost” thực hiện trên những tiêu chuẩn, quy chuẩn chính nhƣ sau:  Quy chuẩn xây dựng Việt Nam (tập 1, 2, 3 xuất bản 1997-BXD); - Quyết định số 04 /2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008. Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng (QCVN: 01/2008/BXD); - TCVN 2737-1995 : Tải trọng và tác động- Tiêu chuẩn thiết kế; - TCXD 229-1999 : Chỉ dẫn tính toán thành phần động của tải trọng gió theo TCVN 2737 -1995; - TCVN 375-2006 : Thiết kế công trình chống động đất; - TCXD 45-1978 : Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình; - TCVN 5760-1993 : Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung thiết kế lắp đặt và sử dụng; - TCVN 5738-2001 : Hệ thống báo cháy tự động - Yêu cầu kỹ thuật; - TCVN 2622-1995 : PCCC cho nhà, công trình yêu cầu thiết kế; - TCVN-62:1995 : Hệ thống PCCC chất cháy bột, khí;
 8. 8. Nhà Máy Xử Lý Rác Thải Sinh Hoạt Và Công Nghiệp Thành Phân Vi Sinh Compost --------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh 7 - TCVN 6160 – 1996 : Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt, sử dụng hệ thống chữa cháy; - TCVN 6305.1-1997 (ISO 6182.1-92) và TCVN 6305.2-1997 (ISO 6182.2-93); - TCVN 4760-1993 : Hệ thống PCCC - Yêu cầu chung về thiết kế; - TCXD 33-1985 : Cấp nƣớc - mạng lƣới bên ngoài và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế; - TCVN 5576-1991 : Hệ thống cấp thoát nƣớc - quy phạm quản lý kỹ thuật; - TCXD 51-1984 : Thoát nƣớc - mạng lƣới bên trong và ngoài công trình - Tiêu chuẩn thiết kế; - TCXD 188-1996 : Nƣớc thải đô thị -Tiêu chuẩn thải; - TCVN 4474-1987 : Tiêu Chuẩn Thiết kế hệ thống thoát nƣớc trong nhà; - TCVN 4473-1988 : Tiêu Chuẩn Thiết kế hệ thống cấp nƣớc bên trong; - TCVN 5673-1992 : Tiêu Chuẩn Thiết kế hệ thống cấp thoát nƣớc bên trong; - TCVN 4513-1998 : Cấp nƣớc trong nhà; - TCVN 6772 : Tiêu chuẩn chất lƣợng nƣớc và nƣớc thải sinh hoạt; - TCVN 188-1996 : Tiêu chuẩn nƣớc thải đô thị; - TCVN 5502 : Đặc điểm kỹ thuật nƣớc sinh hoạt; - TCVN 5687-1992 : Tiêu chuẩn thiết kế thông gió - điều tiết không khí - sƣởi ấm; - TCXDVN 175:2005 : Tiêu chuẩn thiết kế độ ồn tối đa cho phép; - 11TCN 19-84 : Đƣờng dây điện; - 11TCN 21-84 : Thiết bị phân phối và trạm biến thế; - TCVN 5828-1994 : Đèn điện chiếu sáng đƣờng phố - Yêu cầu kỹ thuật chung; - TCXD 95-1983 : Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo bên ngoài công trình dân dụng; - TCXD 25-1991 : Tiêu chuẩn đặt đƣờng dây dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng; - TCXD 27-1991 : Tiêu chuẩn đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng; - TCVN 46-89 : Chống sét cho các công trình xây dựng; - EVN : Yêu cầu của ngành điện lực Việt Nam (Electricity of Viet Nam).  Quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trƣờng
 9. 9. Nhà Máy Xử Lý Rác Thải Sinh Hoạt Và Công Nghiệp Thành Phân Vi Sinh Compost --------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh 8 - TCVN 5949-1998: Giới hạn tối đa cho phép tiếng ồn khu vực công cộng và dân cƣ (theo mức âm tƣơng đƣơng); - TCVN 3985-1999: Giới hạn tối đa cho phép tiếng ồn khu vực lao động (theo mức âm tƣơng đƣơng); - Quyết định 3733-2002/QĐ-BYT: quyết định về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động; - TCVS 1329/QĐ- BYT: Tiêu chuẩn vệ sinh đối với nƣớc cấp và sinh hoạt của Bộ Y tế; - QCVN 02:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lò đốt chất thải rắn y tế. - QCVN 05:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng không khí xung quanh; - QCVN 06:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh; - QCVN 07: 2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngƣỡng chất thải nguy hại; - QCVN 08:2008/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng nƣớc mặt; - QCVN 09:2008/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng nƣớc ngầm; - QCVN 14:2008/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt; - QCVN 19:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ; - QCVN 20:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ; - QCVN 24: 2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải công nghiệp; - QCVN 25: 2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải của bãi chôn lấp chất thải rắn.  Các quy định và các hƣớng dẫn về môi trƣờng - Luật Bảo vệ Môi trƣờng số 52/2005/QH11 đã đƣợc Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 8 thông qua tháng 11 năm 2005. - Nghị định số 80/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09 tháng 8 năm 2006 về việc quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của luật Bảo vệ Môi trƣờng - Nghị định số 21/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 28 tháng 2 năm 2008 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 cuả Chính phủ về việc quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của luật Bảo vệ Môi trƣờng; - Thông tƣ số 05/2008/ TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng ngày 18/12/2008 về việc hƣớng dẫn về đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc, đánh giá tác động môi trƣờng và cam kết bảo vệ môi trƣờng.
 10. 10. Nhà Máy Xử Lý Rác Thải Sinh Hoạt Và Công Nghiệp Thành Phân Vi Sinh Compost --------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh 9 - Quyết định số 62/QĐ-BKHCNMT của Bộ trƣởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trƣờng ban hành ngày 09/8/2002 về việc ban hành Quy chế bảo vệ môi trƣờng khu công nghiệp. - Quyết định số 35/QĐ-BKHCNMT của Bộ trƣởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trƣờng ngày 25/6/2002 về việc công bố Danh mục tiêu chuẩn Việt Nam về môi trƣờng bắt buộc áp dụng. - Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2006 về việc ban hành Danh mục chất thải nguy hại kèm theo Danh mục chất thải nguy hại. - Tiêu chuẩn môi trƣờng do Bộ KHCN&MT ban hành 1995, 2001 & 2005. - Quyết định số 22/2006/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2006 của Bộ Tài Nguyên và Môi trƣờng về việc bắt buộc áp dụng 05 Tiêu chuẩn Việt Nam về Môi trƣờng và bãi bỏ áp dụng một số các Tiêu chuẩn đã quy định theo quyết định số 35/2002/QĐ- BKHCNMT ngày 25 tháng 6 năm 2002 của Bộ trƣởng Bộ KHCN và Môi trƣờng.
 11. 11. Nhà Máy Xử Lý Rác Thải Sinh Hoạt Và Công Nghiệp Thành Phân Vi Sinh Compost --------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh 10 CHƢƠNG II: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƢ II.1. Mục tiêu của dự án Dự án Nhà Máy Xử Lý Rác Thải Sinh Hoạt và Công Nghiệp thành phân Vi Sinh Compost đƣợc xây dựng với các thiết bị công nghệ mới, nhằm nhanh chóng đạt hiệu quả tích cực trong việc xử lý và chế biến rác cho ra sản phẩm phân bón phục vụ nông nghiệp. Các loại rác đƣợc phân loại ngay tại bãi đỗ của nhà máy. Bao gồm rác sinh hoạt và rác công nghiệp. Cụ thể nhƣ rác vô cơ (lon vỉ sắt, chuôi bóng đèn, hợp kim, chai nhựa, bao nylon, hoặc chất khó phân hủy nhƣ cao su, vải vụn, gỗ, lông gia súc, tóc), đƣợc thu gom chuyển đi hoặc tái chế. Rác hữu cơ nhƣ (thực phẩm thừa, rau, trái cây, hoặc giấy nhƣ sách báo, tạp chí, các thùng bao bì bằng giấy), sẽ bị xé tan và nghiền nát trong hệ thống xử lý rác và chuyển làm thành phần trong phân vi sinh. Đặc biệt những loại vật liệu nhƣ thủy tinh bao gồm chai, lọ, mảnh vở thủy tinh, hoặc vật liệu khác nhƣ xà bần gồm sành, sứ, bê tông, đất đá, vỏ sò, sẽ bị xé tan và nghiền nát nhuyễn nhƣ cát để làm phụ gia củng cố những thành phần hữu cơ trong phân. Điều này sẽ giúp tăng diện tích bề mặt cho quá trình ủ phân đồng thời sẽ là chất điều phối cho phân. Hơn nữa, nhà đầu tƣ sẽ trực tiếp đầu tƣ vốn và sử dụng hoàn toàn công nghệ mới của Mỹ nhằm bảo vệ tốt môi trƣờng tại nơi đặt nhà máy hoạt động. II.2. Sự cần thiết phải đầu tƣ Theo thống kê sơ bộ, trên địa bàn huyện Cần Giuộc gồm 5 cụm công nghiệp với diện tích xây dựng là 526 ha. Riêng khu công nghiệp đƣợc Thủ tƣớng phê duyệt nằm trên địa bàn có diện tích là 2.633,07 ha. Vì vậy, tổng diện tích đất xây dựng các khu và cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Cần Giuộc khoảng 3.159,07 ha tƣơng đƣơng với 157.954 lao động (50 lao động/ha). Trong khi đó, tiêu chuẩn rác thải sinh hoạt là 1kg/ngƣời/ngày nên có khoảng 158 tấn/ngày lƣợng rác thải đƣợc thải ra. Còn theo tiêu chuẩn rác thải công nghiệp là 240 kg/ha/ngày tƣơng đƣơng với 240 kg x 3.159,07 ha = 758 tấn/ngày. Vậy tổng cộng rác thải sinh hoạt và công nghiệp là 158 tấn + 758 tấn = 916 tấn/ngày < 1.000 tấn/ngày. Bên cạnh đó, việc dành diện tích đất bãi rác cho các khu, cụm công nghiệp sẽ chiếm diện tích đất khoảng 1% x 3.159,07ha = 31,59 ha, điều này gây lãnh phí nguồn tài nguyên đất nên việc đầu tƣ xây dựng nhà máy xử lý rác tập trung sẽ tiết kiệm đất và hiệu quả kinh tế hơn nhiều so với việc đầu tƣ riêng lẻ cho từng dự án của chủ đầu tƣ xây dựng các khu, cụm công nghiệp. Vì vậy, dự án xây dựng nhà máy xử lý rác sinh hoạt và công nghiệp của Công ty TNHH Đầu tƣ Sản xuất Thƣơng mại Tâm Trung là rất cần thiết, đáp ứng nhu cầu và phù hợp với chủ trƣơng của UBND tỉnh Long An. II.3. Thời gian triển khai dự án đầu tƣ Dự án dự kiến đƣợc đầu tƣ xây dựng và triển khai chi tiết tại bảng sau: Giai đoạn Nội dung các công việc Bắt đầu Kết thúc
 12. 12. Nhà Máy Xử Lý Rác Thải Sinh Hoạt Và Công Nghiệp Thành Phân Vi Sinh Compost --------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh 11 Chuẩn bị xây dựng Đền bù, giải phóng mặt bằng và hoàn tất các thủ tục xây dựng 11/2011 05/2012 Giai đoạn 1 Xây dựng hạ tầng kỹ thuật * Thi công xây dựng : - San nền và thoát nƣớc mƣa. - Hệ thống giao thông và bãi đậu xe khu vực - Hệ thống thoát nƣớc bẩn và vệ sinh môi trƣờng - Hệ thống cấp nƣớc ( hồ nƣớc & xử lý nƣớc cấp) - Hệ thống cấp điện và chiếu sáng khu vực - Hệ thống thông tin liên lạc - Tiểu công viên và trồng cây xanh cách ly 06/2012 06/2012 01/2013 01/2013 01/2013 01/2013 01/2013 01/2014 06/2014 12/2012 01/2014 01/2014 06/2014 06/2014 06/2014 06/2016 Giai đoạn 2 Xây dựng các hạng mục công trình * Thi công xây dựng : - Nhà bảo vệ, hàng rào - Bãi đỗ và sân phơi - Nhà xƣởng SX chính - Xƣởng đóng gói và kho thành phẩm - Nhà văn phòng điều hành + Đài nƣớc trên mái - Nhà nghỉ GĐ & chuyên gia - Nhà ở công nhân - Nhà ăn tập thể - Nhà điều hành SX, và kho phụ tùng - Trạm cân 60 tấn - Bãi đậu xe khu vực 01/2013 06/2016 Giai đoạn 3 Lắp thiết bị, vận hành hoạt động thử * Hoàn thiện công trình - Thỏa thuận phòng cháy chữa cháy - Đánh giá tác động môi trƣờng (thực hiện xong) - Đƣợc thỏa thuận chung với các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Cần Giuộc về nguồn rác cần phải xử lý tại nhà máy. 06/2016 12/2016 II.4. Nguồn vốn đầu tƣ Nguồn vốn tự của chủ đầu tƣ 100%
 13. 13. Nhà Máy Xử Lý Rác Thải Sinh Hoạt Và Công Nghiệp Thành Phân Vi Sinh Compost --------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh 12 II.5. Phƣơng án bồi thƣờng và tái định cƣ Giá bồi hoàn đất ở và đất nông nghiệp theo phƣơng án đƣợc cấp thẩm quyền phê duyệt.
 14. 14. Nhà Máy Xử Lý Rác Thải Sinh Hoạt Và Công Nghiệp Thành Phân Vi Sinh Compost --------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh 13 CHƢƠNG III: PHÂN TÍCH MÔI TRƢỜNG ĐẦU TƢ III.1. Điều kiện tự nhiên III.1.1. Vị trí địa lý Khu đất quy hoạch xây dựng dự án “Nhà Máy Xử Lý Rác Thải Sinh Hoạt Và Công Nghiệp Thành Phân Vi Sinh Compost” thuộc xã Long An, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An có vị trí địa lý nhƣ sau: - Phía Bắc giáp : Đất ruộng - Phía Nam giáp : Lộ Vĩnh Nguyên và đất ruộng. - Phía Đông giáp : Sông Cần Giuộc - Phía Tây giáp : Đất ruộng III.1.2. Địa hình Huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An có địa hình mang đặc trƣng của Đồng bằng gần cửa sông, tƣơng đối bằng phẳng, song bị chia cắt mạnh bởi sông rạch. Địa hình thấp (cao độ 0,5 – 1,2 m so với mặt nƣớc biển), nghiêng đều, lƣợn sóng nhẹ và thấp dần từ Tây Bắc sang Đông Nam. Sông Rạch Cát (còn gọi sông Cần Giuộc) dài 32 km, chảy qua Cần Giuộc theo hƣớng Bắc – Nam, đổ ra sông Soài Rạp, chia Cần Giuộc ra làm 2 vùng với đặc điểm tự nhiên, kinh tế khác biệt: Vùng thƣợng gồm Thị trấn Cần Giuộc và 9 xã là Tân Kim, Trƣờng Bình, Long An, Thuận Thành, Phƣớc Lâm, Mỹ Lộc, Phƣớc Hậu, Long Thƣợng, Phƣớc Lý. Vùng hạ có 7 xã là Long Phụng, Đông Thạnh, Tân Tập, Phƣớc Vĩnh Đông, Phƣớc Vĩnh Tây, Phƣớc Lại, Long Hậu. III.1.3. Khí hậu Huyện Cần Giuộc mang đặc trƣng khí hậu nhiệt đới gió mùa và ảnh hƣởng của đại dƣơng nên độ ẩm phong phú, ánh nắng dồi dào. Nhiệt độ không khí hàng năm tƣơng đối cao, nhiệt độ trung bình năm là 26,90 C. Nắng hầu nhƣ quanh năm với tổng số giờ nắng trên dƣới 2.700 giờ/năm. Một năm chia ra 2 mùa rõ rệt: Mùa mƣa bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 11, mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4. Ẩm độ không khí trung bình trong năm 82,8%, trong mùa khô độ ẩm tƣơng đối thấp khoảng 78%. Lƣợng bốc hơi trung bình 1.204,5 mm/năm. Chế độ gió theo 2 hƣớng chính: mùa khô gió Đông Bắc, mùa mƣa gió Tây Nam. III.1.4. Thủy văn Tài nguyên nƣớc của huyện Cần Giuộc khá dồi dào, với sông Cần giuộc, Cầu Tràm, Mồng Gà, Kinh Hàn, Soài Rạp và hơn 180 kinh rạch lớn nhỏ khác. Tuy nhiên, do gần biển Đông, chịu ảnh hƣởng của thủy triều nên nguồn nƣớc các sông đều bị nhiễm mặn (độ mặn các sông chính Vùng hạ từ 7 – 15% vào mùa khô), ảnh hƣởng không tốt đến nguồn nƣớc dùng cho sản xuất và đời sông dân cƣ, song lại thích hợp cho nuôi thủy sản nƣớc lợ.
 15. 15. Nhà Máy Xử Lý Rác Thải Sinh Hoạt Và Công Nghiệp Thành Phân Vi Sinh Compost --------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh 14 Nguồn nƣớc ngầm phân bố không đều trên địa bàn Cần Giuộc. Ở các xã Vùng Thƣợng nguồn nƣớc ngầm có trữ lƣợng khá, các giếng khoan ở độ sâu 100 – 120m chất lƣợng nƣớc có thể khai thác phục vụ sản xuất và sinh hoạt cộng đồng dân cƣ. Tuy nhiên, ở các xã Vùng Hạ trữ lƣợng nƣớc ngầm từ ít đến rất ít, tầng nƣớc xuất hiện ở độ sâu 200 – 300m nên việc khai thác nƣớc ngầm phục vụ đời sống và sản xuất phải qua các khâu xử lý rất tốn kém. III.1.5. Tài nguyên đất Tài nguyên đất huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An đƣợc thành tạo bởi phù sa trẻ của hệ thống sông Đồng Nai và sông Vàm Cỏ, tạo nên đồng bằng gần cửa sông với các đặc trƣng sau: + Đất mặn, phèn chiếm 48,34% diện tích tự nhiên với 10.103 ha, có thành phần cơ giới nặng (tỉ lệ sét vật lý cao 50 – 60%) và nồng độ độc tố cao (SO-4--, Cl-, Al+++, Fe++, …), ít thích hợp cho sản xuất cây trồng cạn, nhƣng lại là nơi trồng lúa thơm và lúa đặc sản cho chất lƣợng cao và nuôi thủy sản nƣớc mặn – lợ có hiệu quả. + Đất phù sa 4.132ha, phân bố chủ yếu ở các xã Vùng thƣợng là loại đất tốt nhất, có thành phần cơ giới thịt trung bình, do khai thác lâu đời nên hàm lƣợng N, P, K tổng số từ trung bình đến nghèo, độ pHKCL 5,5 – 6,2; đặc biệt có một số nguyên tố vi lƣợng với nồng độ khá cao (Bore, Cobal, Kẽm, Molipden). Đây là vùng đất thích hợp cho trồng rau và lúa, đặc sản chất lƣợng cao, do tính chất đất tạo nên lợi thế cho sản phẩm hàng hóa có hƣơng vị đặc biệt. III.1.6. Tài nguyên du lịch Huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An đƣợc biết đến với nhiều di tích văn hóa, danh lam thắng cảnh và các lễ hội làng nghề truyền thống, văn hóa ẩm thực và tri thức dân gian. Các di tích thắng cảnh nhƣ: Di tích lịch sử Khu vực “Rạch Bà Kiểu” ở ấp Lũy, xã Phƣớc Lại, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Di tích lịch sử Khu vực Cầu Kinh, di tích lịch sử Khu vực ”Ngã ba mũi tàu”, di tích lịch sử khu vực sân banh Cần Giuộc, di tích lịch sử Khu vực Cầu Tre, di tích lịch sử “Khu vực Gò Sáu Ngọc” , di tích lịch sử “Khu lƣu niệm Nguyễn Thái Bình”, di tích lịch sử Đình Chánh Tân Kim ở ấp Tân Xuân, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc. Di tích lịch sử văn hóa chùa Tôn Thạnh gắn liền sự tích ông Tăng Ngộ và Di tích khảo cổ học Rạch Núi ở ấp Tây, xã Đông Thạnh, huyện Cần giuộc, tỉnh Long An. Các lễ hội tín ngƣỡng dân gian có 97 lễ hội lớn nhỏ nhƣ Lễ dâng thánh, Lễ hội Cầu An,.....Huyện Cần Giuộc còn có 67 nghề truyền thống nhƣ nghề mộc, nghề rèn, đan mây tre,...Hiện nay, huyện còn tồn tại khoảng 6 loại hình nghệ thuật cổ truyền nhƣ nhạc lễ, nhạc tài tử, múa lân, dân ca (hò đối đáp, hò cấy, hát lý), lò võ, bóng rỗi tại 16 xã, thị trấn. III.2. Kinh tế - xã hội tỉnh Long An Theo số liệu từ báo cáo tình hình kinh tế xã hội tỉnh Long An, tổng sản phẩm GDP năm 2011 ƣớc đạt 14.337 tỷ đồng. Tốc độ tăng trƣởng kinh tế ƣớc đạt 12,2% (kế hoạch là 13,5-14%), thấp hơn mức tăng trƣởng năm trƣớc (12,6%). GDP bình quân đầu ngƣời đạt khoảng 29,56 triệu đồng (năm 2010 là 27,6 triệu đồng). Khu vực nông, lâm, thủy sản (khu vực I): ƣớc cả năm tăng trƣởng đạt 5,2% (năm
 16. 16. Nhà Máy Xử Lý Rác Thải Sinh Hoạt Và Công Nghiệp Thành Phân Vi Sinh Compost --------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh 15 2010 tăng 5,0%), cao hơn so với kế hoạch 1,0-1,2%, trong đó nông nghiệp tăng 5,7%, lâm nghiệp tăng 1,4% và thủy sản tăng 3,4%. Khu vực công nghiệp, xây dựng (khu vực II): Ƣớc cả năm tăng trƣởng 17,5% thấp hơn so với kế hoạch đề ra (21,0-21,5%). Trong đó khu vực công nghiệp tăng 17,6% và khu vực xây dựng tăng 17,0%. Khu vực thƣơng mại - dịch vụ (khu vực III): Ƣớc tăng trƣởng 12,1% , trong đó thƣơng mại tăng 11,5% và dịch vụ tăng 12,4%. Tình hình đầu tƣ phát triển các khu, cụm công nghiệp: Toàn tỉnh hiện có 30 khu công nghiệp với tổng diện tích 10.940,6 ha; có 16 khu đã đƣợc thành lập và đi vào hoạt động với tổng diện tích 4.910,48ha (tỷ lệ lấp đầy khoảng 34%), 12 khu công nghiệp nằm trong Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp cả nƣớc đến năm 2015. Lũy kế đến nay, các khu công nghiệp đã thu hút đƣợc 499 dự án đầu tƣ, thuê lại 999,4 ha đất, trong đó có 181 dự án đầu tƣ nƣớc ngoài với tổng vốn 1.420,84 triệu USD và 318 dự án đầu tƣ trong nƣớc với tổng vốn 20.803,4 tỷ đồng. Hiện có 40 cụm công nghiệp với tổng diện tích đất quy hoạch là 4.428,24 ha. Trong đó, 9 cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động, tổng diện tích là 723,73 ha, thu hút đƣợc 183 doanh nghiệp đăng ký thuê đất; có 128 doanh nghiệp đang hoạt động, đã thuê 387,086 ha đất, tỷ lệ lấp đầy của 9 cụm công nghiệp khoảng 90,24%. III.3. Hiện trạng khu đất xây dựng dự án III.3.1. Hiện trạng sử dụng đất Theo số liệu của Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng huyện Cần Giuộc cung cấp, hiện trạng sử dụng khu đất đƣợc dùng để xây dự án “ Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt và Công nghiệp thành phân Vi Sinh Compost” rộng 24,6640 ha đƣợc thể hiện qua bảng sau: STT Loại đất Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) 1 Đất trồng lúa 20,4218 82,80 2 Đất thổ 1,9450 7,89 3 Đất trồng cây lâu năm 1,3121 5,32 4 Đất xây dựng 0,0367 0,15 5 Đất nghĩa địa 0,0227 0,09 6 Đất giao thông 0,7436 3,01 7 Ao, rạch 0,1821 0,74 Tổng diện tích đất quy hoạch 24,6640 100 Khu đất chủ yếu trồng lúa, chiếm 82,80%, đất thổ chiếm tỷ lệ 7,89%, đất trồng cây lâu năm chiếm tỷ lệ 5,32%, sản xuất nông nghiệp năng suất thấp, không đạt hiệu quả, đất chuyển
 17. 17. Nhà Máy Xử Lý Rác Thải Sinh Hoạt Và Công Nghiệp Thành Phân Vi Sinh Compost --------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh 16 sang xây dựng công trình công nghiệp rất thuận lợi. Hơn nữa, vị trí khu đất tiếp giáp sông Cần Giuộc có điều kiện kết nối phát triển hạ tầng kỹ thuật với các khu quy hoạch trong khu vực, góp phần vào quá trình hình thành khu nhà máy xử lý rác, phục vụ cho phát triển công nghiệp – huyện Cần Giuộc. III.3.2. Đƣờng giao thông Hiện nay, đƣờng dẫn vào khu đất xây dựng là lộ Vĩnh Nguyên, hiện trạng mặt đƣờng sỏi đỏ, rộng 3m, hai bên là ruộng lúa. Giao thông hiện trạng trong khu quy hoạch chủ yếu là các đƣờng bờ đê Trƣờng Long (đƣờng sỏi đỏ), (3- 4m ). Còn lại là đƣờng đất thửa ruộng lúa. Bên cạnh đó, đƣờng giao thông đối ngoại với khu vực quy hoạch khu công nghiệp chƣa hình thành, chủ yếu đƣờng đất còn nhỏ hẹp, đòi hỏi từng bƣớc đầu tƣ xây dựng hạ tầng lớn. III.3.3. Hệ thống cấp điện Khu vực các vùng kinh tế trọng điểm tỉnh Long An đƣợc cấp điện chủ yếu từ lƣới điện quốc gia qua trạm biến thế 500/220/110 KV Phú Lâm. Hiện nay, trong khu quy hoạch chƣa có hệ thống cấp điện. III.3.4. Cấp –Thoát nƣớc Nguồn cấp nƣớc: Trong khu quy hoạch chƣa có hệ thống cấp nƣớc. Nguồn thoát nƣớc: Sẽ đƣợc xây dựng theo quy hoạch trong quá trình xây dựng. Do trong khu vực chủ yếu là đất trồng lúa, chƣa có hệ thống thoát nƣớc. Nƣớc mƣa chủ yếu thoát theo địa hình tự nhiên, xuống ao, rạch, ra sông Cần Giuộc. III.4. Nhận xét chung Từ những phân tích trên, chủ đầu tƣ nhận thấy rằng khu đất xây dựng “Nhà Máy Xử Lý Rác Thải Sinh Hoạt Và Công Nghiệp Thành Phân Vi Sinh Compost” rất thuận lợi về các yếu tố về tự nhiên, kinh tế, hạ tầng và nguồn lao động dồi dào. Đây là những yếu tố quan trọng làm nên sự thành công của một dự án.
 18. 18. Nhà Máy Xử Lý Rác Thải Sinh Hoạt Và Công Nghiệp Thành Phân Vi Sinh Compost --------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh 17 CHƢƠNG IV: CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT IV.1. Chiều cao san nền - Cao độ nền xây dựng (theo hệ cao độ quốc gia) : +1,80m - Cao độ hiện trạng bình quân : + 0,45m - Chiều cao san lắp bình quân : 1,35m. + Độ dốc nền thiết kế: Ixd ≥ 0,004 (đối với khu dân cƣ, công trình công cộng). Ixd ≥ 0,003 (đối với khu công viên cây xanh). San nền theo dạng hình chóp, dốc theo 4 mái để giảm thiểu khối lƣợng đất cần đắp. IV.2. Chỉ tiêu về giao thông - Tải trọng các tuyến đƣờng chính đạt : 8 - 10tấn/ trục. - Tốc độ thiết kế: 30 ÷ 40km/h. - Các chỉ tiêu về mật độ đƣờng thực hiện theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4054: 2005. IV.3. Chỉ tiêu cấp nƣớc - Dân cƣ :120 lít/ngƣời/ngày đêm (dài hạn: 150 lít/ngƣời/ngày đêm). - Công trình hành chính và sinh hoạt : 25% Qsh. - Tƣới cây, rửa đƣờng : 10% Qsh. + Nƣớc rò rỉ trên mạng lƣới : 20% ∑ Q cấp + Nƣớc cứu hỏa : 20 lít/s x 3 giờ. + Cho bản thân hệ thống cấp nƣớc : 10% ∑ Q cấp. IV.4. Chỉ tiêu cấp điện - Chỉ tiêu cấp điện cho sản xuất công nghiệp, kho tàng : 250 KW/ha - Phụ tải sinh hoạt: 280 W/ngƣời (dài hạn : 500W/ngƣời). - Điện năng : 400 KWh/ngƣời.năm (ngắn hạn )-(dài hạn: 1.000KWh/ngƣời.năm). - Phụ tải công cộng :35% phụ tải điện sinh hoạt. - Phụ tải dịch vụ :40% phụ tải điện sinh hoạt. - Phụ tải đèn đƣờng :36 KW/ha. Nguồn cấp điện: khu quy hoạch đƣợc cấp điện từ trạm biến thế Cần Giuộc (đến năm 2015 )110/22KV- 2 x 40 MVA qua đƣờng dây 22KV. IV.5. Chỉ tiêu thoát nƣớc bẩn và vệ sinh môi trƣờng - Công suất tính toán : 80% tổng nƣớc cấp. - Nƣớc thải bẩn (gồm nƣớc thải sinh hoạt).
 19. 19. Nhà Máy Xử Lý Rác Thải Sinh Hoạt Và Công Nghiệp Thành Phân Vi Sinh Compost --------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh 18 + Nƣớc thải sinh hoạt từ các khu vệ sinh phải đƣợc xử lý qua bể tự hoại xây dựng đúng quy cách, trƣớc khi xả vào cống thu nƣớc bẩn. + Nƣớc thải sinh hoạt xả ra môi trƣờng tự nhiên phải đạt các chỉ tiêu TCVN 6772 – 2000 (giới hạn 1). + Nƣớc thải rỉ rác đƣợc thu gom về khu xử lý nƣớc thải tập trung theo TCVN 5945- 2005. Nƣớc thải công nghiệp phải đạt tiêu chuẩn cột A, trƣớc khi thải ra nguồn tiếp nhận là sông Cần Giuộc. + Rác thải: - Tiêu chuẩn rác thải sinh hoạt : 0,8 - 1,0kg/ngƣời/ngày. - Rác thải từ các khu, cụm công nghiệp bình quân : 240 kg/ha/ngày. IV.6. Chỉ tiêu về thông tin liên lạc Mạng lƣới đƣờng dây cáp quang có thể dẫn từ bƣu điện huyện Cần Giuộc theo tuyến đƣờng Vĩnh Nguyên vào đến khu vực quy hoạch. + Chỉ tiêu thiết kế: -Nhà máy, xí nghiệp :6 thuê bao / ha -Khu thƣơng mại, dịch vụ, nhà điều hành :24 thuê bao/ha. -Khu kỹ thuật :5 thuê bao/ha. -Khu kho tàng, bến bãi :2 thuê bao/ha.
 20. 20. Nhà Máy Xử Lý Rác Thải Sinh Hoạt Và Công Nghiệp Thành Phân Vi Sinh Compost --------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh 19 CHƢƠNG V: QUY HOẠCH TỔNG THỂ V.1. Quy hoạch – phân khu chức năng V.1.1. Quy hoạch tổng mặt bằng Dự án “Nhà máy xử lý rác sinh hoạt và công nghiệp thành phân vi sinh Compost” đƣợc tổ chức phân khu chức năng, từ ngoài vào trong nhƣ sau : V.1.1.1. Khu hành chính và dịch vụ công cộng Nhà bảo vệ rộng 25m2 , kết hợp cổng hàng rào cho khu đất 24,6640 ha. Bên trong hàng rào là dãy cây xanh cách ly dày ít nhất 20m (chƣa tính khoảng cách của đƣờng giao thông bao quanh). Nhà văn phòng điều hành dự kiến dài hạn là 894m2 đƣợc xây dựng 1 trệt 2 lầu. Giai đoạn đầu xây dựng 447m2 , nhà nghỉ cho Ban giám đốc và các chuyên gia rộng 175m2 đƣợc xây dựng 1 trệt 1 lầu. Nhà ăn tập thể cho công nhân đƣợc kết cấu nhƣ sau: Tầng trệt rộng 280m2 , nhà ở cho công nhân rộng 600m2 đƣợc xây dựng 1 trệt 1 lầu. Tiểu công viên cây xanh đƣợc thiết kế rộng 5.044m2 , kết hợp công trình đầu mối kỹ thuật trạm cấp nƣớc thiết kế khoảng 800m3 với diện tích đất xây dựng khoảng 1.400m2 . Trạm xử lý nƣớc thải : 2.200m2 . Trạm cấp điện đƣợc xây dựng khoảng 400m2 , bố trí bãi đậu xe ô tô và vận tải khu vực rộng khoảng 2.700m2 . V.1.1.2. Khu nhà máy sản xuất chính + Xƣởng sản xuất chính rộng khoảng 15.750m2 trệt + Kho sắt, thép phế liệu đƣợc thiết kế khoảng 4.240m2 + Kho túi nhựa, đóng gói rộng 2.400m2 . + Xƣởng đóng gói phân vi sinh compost và kho thành phẩm rộng 4.000m2 + Nhà điều hành sản xuất (Quản đốc) và kho phụ tùng (Phụ trợ) rộng khoảng 480m2 + Bãi xe đẩy nhỏ vận chuyển rác rộng 1.000m2 . + Cầu cảng rộng 5.400 m2 V.1.1.3. Khu bãi đỗ và sân phơi - Bãi đỗ rác tập trung rộng khoảng 18.076m2 . - Bãi để xe cần cẩu nhỏ rộng 1.800m2 . - Bãi tập trung vật liệu lớn và nặng rộng 4.000m2 . - Sân phơi rác đã nghiền nhỏ rộng 68.680m2 . - Trạm cân 60 tấn - Công viên cây xanh cách ly rộng 35.135m2 .
 21. 21. Nhà Máy Xử Lý Rác Thải Sinh Hoạt Và Công Nghiệp Thành Phân Vi Sinh Compost --------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh 20 - Sân đƣờng nội bộ rộng 70.808 m2 . - Chu vi hàng rào khoảng 2.339 mét dài * Tổng diện tích xây dựng (nhà có mái che) : 30.397 m2 * Tổng diện tích đất dùng cho sân, bãi, đƣờng sá, cây xanh (công trình không mái che) rộng khoảng 216.243m2 . * Tổng diện tích đất tự nhiên khoảng 254.616m2 . * Mật độ xây dựng toàn khu là (30.397 m2 / 246.640 m2 ) x 100 = 12,32% < 40% V.1.2. Bảng thống kê chi tiết quy hoạch sử dụng đất Sau đây là bảng thống kê quy hoạch sử dụng đất tổng thể mặt bằng nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt và công nghiệp trên khu đất 24,6640 ha. Ký hiệu Tên Khu Chức Năng Kích thƣớc (m) Quy mô xây dựng Diện tích chiếm đất (m2 ) Tỷ lệ (%) A Hành chính & Dịch vụ công cộng 10.571 4,29 1 Nhà bảo vệ 5 x 5 Trệt 25 0,01 2 Nhà văn phòng: Giai đoạn 1: Dự kiến 894 m2 2 x (12 x 10,8) +( 22,4 x 8,4 ) 1 Trệt + 2 Lầu 447 0,18 3 Nhà nghỉ Giám đốc & Chuyên gia (10x10) + (7,5x10 ) 1 Trệt + 1Lầu 175 0,07 4 Nhà ở công nhân 12 x 50 1 Trệt + 1 Lầu 600 0,24 5 Nhà ăn tập thể 8 x 35 Trệt 280 0,11 6 Tiểu công viên & Thể dục thể thao 5.044 2,05 7 Trạm biến điện 15 x 15 Trệt 400 0,16 8 Trạm cấp nƣớc & hồ nƣớc 800m3 20 x 70 1.400 0,57 9 Khu xử lý nƣớc thải 27,5 x80 2.200 0,89
 22. 22. Nhà Máy Xử Lý Rác Thải Sinh Hoạt Và Công Nghiệp Thành Phân Vi Sinh Compost --------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh 21 B Khu nhà máy sản xuất chính 29.470 11,95 10 Xƣởng sản xuất chính 70 x 25 Trệt 15.750 6,39 11 Kho sắt thép, phế liệu 40 x 106 Trệt 4.240 1,72 12 Kho túi nhựa, đóng gói 40 x 60 Trệt 4.000 1,62 13 Xƣởng đóng gói phân vi sinh Compost và kho thành phẩm 40 x 100 Trệt 4.000 1,62 14 Nhà điều hành sản xuất và kho phụ tùng 12 x 40 Trệt 480 0,19 15 Bãi xe đẩy nhỏ vận chuyển 1.000 0,41 C Khu bãi đỗ, sân phơi 206.599 83,77 16 Bãi đổ rác tập trung 18.076 7,33 17 Bãi đậu cần cẩu nhỏ 1.800 0,73 18 Bãi tập trung vật liệu nặng và lớn 4.000 1,62 19 Sân phơi rác đã nghiền nhỏ 68.680 27,85 20 Trạm cân 60 tấn 0,00 21 Công viên cây xanh- Công viên cách ly 35.315 14,25 22 Sân đƣờng nội bộ 70.808 28,71 23 Bãi đậu xe khu vực 2.700 1,09 24 Cầu cảng 5.400 2,19 Tổng cộng 246.640 100
 23. 23. Nhà Máy Xử Lý Rác Thải Sinh Hoạt Và Công Nghiệp Thành Phân Vi Sinh Compost --------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh 22  Tổng chu vi hàng rào rộng 2.339 mét dài  Tổng diện tích đất xây dựng (Nhà có mái che) khoảng 30.397m2 Mật độ xây dựng toàn khu : 12,32% < 40%. V.1.3. Bố cục không gian kiến trúc cảnh quan - Khu đất xây dựng dự án có vị trí cạnh sông Cần Giuộc rất thuận lợi nhƣng phải đảm bảo việc xử lý nƣớc thải tập trung đạt tiêu chuẩn nhà nƣớc quy định trƣớc khi thải ra nguồn tiếp nhận là sông Cần Giuộc. - Khu hành chính, dịch vụ công cộng đƣợc bố trí tại góc đƣờng chính dẫn vào, nhằm thể hiện nơi tiếp đón và quản lý hoạt động từ ngoài vào trong. Tầng cao đƣợc xây dựng 1 trệt 2 lầu, mái lợp ngói, kết cấu bằng bêtông cốt thép. - Khu nhà máy sản xuất chính, xây dựng trệt, thể hiện theo dây chuyền sản xuất từ bãi đổ đến khu nhà điều hành và dịch vụ, nhà kho đóng gói, hoặc các khâu tạo ra sản phẩm gần văn phòng để tiện việc giao dịch, ký hợp đồng, giao nhận sản phẩm, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đối ngoại. Nhà xƣởng lợp mái tole, móng, đà, cột bê tông cốt thép, kèo thép, có thông gió mái. - Khu bãi đổ, sân phơi bố trí nằm cuối hƣớng gió, có sân, đƣờng thuận tiện cho việc vận chuyển rác, từ các khâu phơi, ủ đến khâu thành phẩm, đóng gói. - Xung quanh khu đất trồng cây xanh cách ly (dừa nƣớc, hoặc giống cây thích hợp đất phèn) có bề dày 20m, nhằm góp phần cảnh quan cho khu vực nhà máy. - Luồng ngƣời ra vào từ phía cổng chính. - Luồng xe rác ra vào cặp theo đƣờng vành đai phía bắc khu đất, kết hợp trạm cân, và bãi đổ xe vận chuyển và thu gom rác. - Luồng giao thông nội bộ, từ nhà xƣởng chính ra sân phơi và vào khu vực đóng gói đều thuận lợi, riêng biệt. - Nơi nghỉ ngơi cho chuyên gia, công nhân, cạnh sân tennis, nhà ăn bố trí đầu hƣớng gió chính (Đông Nam và Tây Nam) nên phục vụ thích hợp. - Khu xử lý nƣớc thải tập trung, nằm tại khu vực cây xanh cách ly, cạnh bãi vật liệu lớn, nặng cồng kềnh lấy ra từ bãi đổ rác. Nhìn chung, mặt bằng tổng thể đƣợc thể hiện mặt đứng chính của nhà máy, có đƣờng nét kiến trúc công nghiệp. Về mặt thông thoáng công trình đƣợc thể hiện bởi hệ thống giao thông nội bộ, bãi đổ và sân phơi rác sau khi băm nhuyễn đƣợc tách biệt phía sau nhƣng không làm ảnh hƣởng dây chuyền hoặc tổ chức không gian trong khu vực. Sử dụng diện tích đất phù hợp, đƣờng dây 110KV đi dọc Quốc lộ 50 và dẫn vào lộ Vĩnh Nguyên, đƣợc an toàn và thực hiện về hành lang bảo vệ đúng quy định. V.2. Quy hoạch xây dựng hạ tầng V.2.1. Chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng - Cao độ hiện trạng bình quân :+ 0,45 m
 24. 24. Nhà Máy Xử Lý Rác Thải Sinh Hoạt Và Công Nghiệp Thành Phân Vi Sinh Compost --------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh 23 - Cao độ nền xây dựng : + 1,80 m (so với cốt quốc gia) - Chiều cao san lắp bình quân : + 1,35 m - Khối lƣợng đất san nền : 406.216 m3 (246.640 m2 x 1,35 m x 1,22 = 406.216 m3 ). - Hƣớng lấy cát san nền: lấy nguồn cát từ Bến Tre đi sà lan theo đƣờng sông về đến Cần Giuộc. V.2.2. Quy hoạch giao thông + Đƣờng Vĩnh Nguyên đƣợc quy hoạch lộ giới 15m, mặt đƣờng rộng 7m, lề 2 bên, mỗi bên rộng 4m. + Đƣờng chính là đƣờng đôi vào trƣớc nhà điều hành nhà máy có lộ giới 32m, trong đó mặt đƣờng đôi rộng 2 x 10m, dãy cây xanh phân cách mềm 3m, lề 2 bên, mỗi bên rộng 4m. + Đƣờng phía trƣớc nhà văn phòng và một bên đƣờng có trạm cân 60 tấn có mặt đƣờng rộng 10m. + Đƣờng nội bộ xung quanh khu vực, đƣờng vào bãi đỗ, sân phơi có lộ giới từ 14m - 20m. V.2.3. Hệ thống cung cấp điện • Nguồn điện: lấy từ trạm biến thế Cần Giuộc 110/22KV - 2 x 40MVA qua đƣờng dây 22KV. - Tiêu chuẩn tính toán: + Cấp điện cho sản xuất và kho tàng : 250 KW/ ha 250 KW x 24,6640 ha = 6.166 KW => 6.166 KW/0,7 = 8.809 KVA. Trong đó, hệ số công suất Cosφ=0,7 + Điện năng công nghiệp : 24,6640 x 106 KWh/ năm ( Số giờ sử dụng công suất lớn nhất : 4.000 giờ / năm ) - Chiều dài đƣờng dây điện hạ thế 0,4KV :1.764 m - Chiều dài đƣờng dây điện trung thế 22KV :1.350 m - Trạm biến áp 22/0,4KV :02 trạm - Đèn cao áp cần đơn 250W :77 bộ - Đèn cao áp cần đôi 250W :14 bộ - Đèn cao áp cần ba 250W :06 bộ Toàn bộ đƣờng dây đi ngầm dƣới lòng đƣờng và vỉa hè hạ tầng khu quy hoạch đƣợc thiết kế nhƣ sau: - Các tuyến trung thế và hạ thế đƣợc đi ngầm dọc theo vỉa hè các trục đƣờng quy hoạch.
 25. 25. Nhà Máy Xử Lý Rác Thải Sinh Hoạt Và Công Nghiệp Thành Phân Vi Sinh Compost --------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh 24 - Cáp mắc điện từ tủ phân phối vào công trình đƣợc thiết kế đi ngầm trong các mƣơng cáp nổi có nắp đậy, xây dựng kết hợp mƣơng cáp phân phối đi dọc theo các vỉa hè bao quanh công trình. - Đèn đƣờng là loại đèn cao áp Sodium 220V – 250W đặt cách mặt đƣờng 9m, cách khoảng trung bình là 30m dọc theo đƣờng. Đối với mặt đƣờng rộng trên 12m đèn đƣợc bố trí 2 bên đƣờng. Mặt đƣờng rộng từ 12 mét trở xuống, đèn đƣợc bố trí một bên đƣờng hoặc 2 bên theo vị trí lệch nhau (xen kẽ vị trí cột). Các đèn đƣợc đóng tắt tự động bằng công tắc định thời hay công tắc quang điện đặt tại các trạm hạ thế khu vực. - Độ rọi sáng đƣờng trong khu vực nhà máy :0,5 lux. V.2.4. Hệ thống cấp nƣớc - Sử dụng nguồn nƣớc cấp từ nhà máy cấp nƣớc có công suất lớn của Nhà máy nƣớc Tân Kim, xây dựng phục vụ các khu công nghiệp, khu dân cƣ và khu vực lân cận. - Trƣớc mắt, khi chƣa có hệ thống đƣờng ống cấp nƣớc kéo đến. Công ty sẽ thỏa thuận với Sở Tài nguyên và Môi trƣờng về việc khai thác nƣớc tại chổ bằng giếng khoan và xử lý cục bộ, với công suất Q = 2.000m³ đƣa vào sử dụng, xây dựng đài nƣớc có sức chứa 50m³ (hoặc kết hợp chiều cao của công trình), với chiều cao ít nhất 12m để điều hòa áp lực và lƣu lƣợng trong khu vực. - Tiêu chuẩn cấp nƣớc công nghiệp: 50m3 /ha/ngày đêm - Nƣớc cho ngƣời lao động sản xuất và phụ trợ : 1.233 m3 /ngày đêm - Nƣớc cho công trình hành chính và sinh hoạt : 1.233 m3 x 25% = 308 m3 - Nƣớc tƣới cây, tƣới đƣờng : 1.233 m3 x 10% = 123 m3 - Cho bản thân hệ thống cấp nƣớc : 10% x 1.233m3 = 123m3 /ngày đêm - Nƣớc dự phòng rò rỉ : 20% x 1.233 m3 = 247 m3 /ngày đêm - Cấp nƣớc chữa cháy cho 1 đám cháy đồng thời xảy ra trong 3 giờ, với lƣu lƣợng 20 lít/s : 20 lít/s x 3 giờ = 216m³ - Tổng nhu cầu dùng nƣớc : 2.250 m3 /ngày đêm. • Mạng lƣới: 150 :392m 100 :1.066m  60 :1.707m -Tổng chiều dài đƣờng ống cấp nƣớc : 3.165m -Trên mạng lƣới có bố trí các trụ cứu hỏa 100, với khoảng cách từ 120m - 150m/trụ. Tổng số trụ cứu hỏa gồm 04 trụ. V.2.5. Thoát nƣớc mƣa
 26. 26. Nhà Máy Xử Lý Rác Thải Sinh Hoạt Và Công Nghiệp Thành Phân Vi Sinh Compost --------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh 25 - Thoát nƣớc từ sân đƣờng, vỉa hè, mặt đƣờng đƣợc thu gom tại vị trí đặt hố ga thu nƣớc xuống các tuyến ống dọc vỉa hè về các tuyến cống chính, thoát ra cống thoát chung khu vực ra sông Cần Giuộc. - Hệ thống thoát nƣớc mƣa và nƣớc thải sinh hoạt tách riêng. - Công thức tính toán thủy lực: Q = w. q. F (l/s) W : Hệ số mặt phủ 0,6 q : Cƣờng độ mƣa tính toán (l/s ha) F : Diện tích lƣu vực tính (ha) (Chọn chu kỳ tràn cống 3 năm). • Mạng lƣới:  400 :1.689 m * Miệng xả : 2 miệng xả  600 :3.297 m * Tổng chiều dài đƣờng ống thoát  800 :888 m nƣớc mƣa : 19.606m  1000 :216 m V.2.6. Thoát nƣớc bẩn - Lƣu lƣợng nƣớc thải sinh hoạt và sản xuất : 1.800 m3 /ngày đêm. - Tiêu chuẩn thoát nƣớc thải bằng 80% nƣớc cấp. - Xây dựng trạm xử lý nƣớc thải Q = 1.800 m3 /ngày đêm, đặt tại vị trí cuối khu đất, nằm hƣớng Đông Bắc khu quy hoạch, cuối hƣớng gió nên không ảnh hƣởng đến sản xuất và sinh hoạt trong khu vực. - Hệ thống thoát nƣớc thải: + Bố trí ống 300, thu gom nƣớc thải về trạm xử lý, ống hoàn toàn tự chảy. + Tổng chiều dài : 2.950m. - Xử lý nƣớc thải: Nƣớc thải đƣợc thu gom về trạm xử lý tập trung khu vực theo tiêu chuẩn TCVN 6772 - 2000 (giới hạn 1) trƣớc khi xả ra sông Cần Giuộc. V.2.7. Quy hoạch thông tin liên lạc Xây dựng các tủ cáp gần giao lộ trục chính và lắp đặt tuyến cáp ngầm từ tủ cáp và nối đến công trình. + Tuyến cáp thông tin liên lạc từ trạm viễn thông Cần Giuộc dẫn về : 121m + Tuyến cáp đồng đến tủ cáp : 997m + Tủ cáp : 07 tủ. + Nhà điều hành và dịch vụ : 6 - 10 thuê bao/ nhà máy. V.2.8. Cây xanh
 27. 27. Nhà Máy Xử Lý Rác Thải Sinh Hoạt Và Công Nghiệp Thành Phân Vi Sinh Compost --------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh 26 Bố trí các khu vƣờn hoa, công viên, trồng cây bóng mát, cây trang trí, bãi cỏ, có diện tích đất ít nhất là 40.179 m2 .
 28. 28. Nhà Máy Xử Lý Rác Thải Sinh Hoạt Và Công Nghiệp Thành Phân Vi Sinh Compost --------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh 27 CHƢƠNG VI: ĐỊNH HƢỚNG CÔNG NGHỆ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT VÀ CÔNG NGHIỆP Nhằm đáp ứng yêu cầu trong việc giảm lƣợng chất thải đƣa vào chôn lấp, việc lựa chọn công nghệ xử lý chất thải sẽ đƣợc thực hiện theo hƣớng đầu tƣ các hạng mục công trình xử lý tái chế chất thải nhằm tái sử dụng tối đa các thành phần có thể tái sử dụng trong chất thải. Các phƣơng pháp tái chế, tái sử dụng sau đây thƣờng đƣợc áp dụng: - Tái chế phế liệu - Tái chế chất thải - Xử lý chất thải - Chôn lấp chất thải VI.1 Tái chế phế liệu VI.1.1 Tái chế nhôm phế liệu Nhôm là loại phế liệu có giá trị hơn các loại phế liệu khác nên tất cả các loại nhôm phế liệu đều đƣợc thu gom để bán, nguồn cung cấp từ các bãi rác là rất ít. Nguồn cung cấp phế liệu nhôm hiện nay phần lớn là những vật dụng bằng nhôm trong sinh hoạt thải ra và một lƣợng lớn những lon bia, lon nƣớc ngọt giải khát và nhôm phế liệu từ công nghiệp. Một đặc tính của nhôm phế liệu là sự tinh khiết sau khi nấu lại. Nhôm phế liệu sau khi phân loại kỹ, đƣợc đƣa vào nấu lại theo đúng chủng loại sẽ cho ra nguyên liệu có độ tinh khiết không khác nguyên liệu chính phẩm. VI.1.2 Tái chế sắt phế liệu Hầu hết các cơ sở sản xuất có liên quan đến sắt ít nhiều đều sử dụng một phần phế liệu. Loại hình sản phẩm sắt rất đa dạng vì nó rất phổ thông trong sinh hoạt hằng ngày. Một vài hoạt động tiêu biểu của ngành tái chế sắt phế liệu: - Cán kéo sắt - Dập lon thiếc - Sản xuất đinh, ốc vít 1.1.3Tái chế nhựa phế liệu Các loại hình chủ yếu trong dây chuyền tái chế phế liệu nhựa: - Dây chuyền xay phế liệu nhựa, sau đó rửa sạch rồi đem phơi khô. - Dây chuyền tạo hạt: sử dụng phế liệu xay đã đƣợc phơi khô để tạo thành những hạt nhựa nguyên liệu cung cấp cho những cơ sở sản xuất .
 29. 29. Nhà Máy Xử Lý Rác Thải Sinh Hoạt Và Công Nghiệp Thành Phân Vi Sinh Compost --------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh 28 - Dây chuyền sản xuất từ nhựa phế liệu: sử dụng 100% hạt nhựa phế liệu cho sản xuất hoặc sử dụng một tỉ lệ hạt nhựa phế liệu pha trộn với hạt nhựa chính phẩm, tùy thuộc vào sản phẩm hoặc giá trị sản phẩm nhằm hạ giá thành. VI.1.3 Tái chế thủy tinh phế liệu So với các ngành tái chế phế liệu khác thì quy trình sản xuất của thủy tinh phế liệu đơn giản hơn. - Nung và sản xuất sản phẩm: thủy tinh vụn đƣợc đổ vào lò nung. Sản phẩm sau khi lấy ra khỏi khuôn tiếp tục định hình. - Tái sử dụng : một số phế liệu còn nguyên vẹn sẽ đƣợc thu gom và rửa sạch, sau đó phân đƣợc loại theo kích thƣớc, kiểu dáng, màu… hoặc phân loại theo mặt hàng đựng trong đó nhƣ nƣớc tƣơng, nƣớc mắm, nƣớc giải khát... và đƣợc các cơ sở sản xuất thu hồi để tái sử dụng. VI.1.4 Tái chế và tái sử dụng giấy phế liệu Giấy là một loại vật dụng phổ biến trong sinh hoạt hằng ngày nên lƣợng giấy thải ra hằng ngày là rất lớn và đủ mọi loại, từ giấy vụn cho đến những tấm carton lớn. Đặc điểm của ngành này là giấy phế liệu không chỉ đƣợc tái chế ở những cơ sở tiểu thủ công nghiệp với những máy móc đơn giản, thủ công hoặc quy mô nhỏ mà còn ở những xí nghiệp quy mô lớn. - Hoạt động tái sử dụng: chủ yếu là sử dụng những bao bì carton bị loại bỏ để cắt, đóng lại thành những bao bì có kích thƣớc nhỏ hơn, cung cấp cho những cơ sở sản xuất khác. Nguồn cung cấp phế liệu thƣờng từ những nguồn ổn định nhƣ các nhà máy, cửa hàng, kho… Phế liệu loại này thƣờng sạch sẽ và nguyên vẹn. - Hoạt động tái chế: sử dụng toàn bộ giấy phế liệu các loại. - Tùy thuộc dây chuyền tái chế từ đơn giản đến hiện đại, phế liệu đƣợc phân loại, sau đó đƣợc sản xuất thành những loại sản phẩm có chất lƣợng thấp nhƣ giấy tiền vàng, giấy súc gói hàng, giấy bồi…hoặc các loại sản phẩm có chất lƣợng cao hơn nhƣ giấy bìa cứng, giấy vệ sinh… VI.2 Tái chế chất thải VI.2.1 Tái chế thu hồi kim loại nặng từ chất thải Tái chế thu hồi kim loại nặng từ bùn thải có chứa kim loại nặng nhƣ đồng, sắt, kẽm bằng phƣơng pháp nhiệt, vật lý và hóa học để sản xuất các loại muối kim loại dùng trong sản xuất bột màu, gốm sứ. Các loại chất thải có thể thu gom xử lý tại khu xử lý. - Xỉ kẽm: Hàm lƣợng muối kẽm Clorua có trong xỉ kẽm khoảng 10-20%. Có thể tái chế thu hồi thành phần kẽm trong xỉ dƣới dạng muối kẽm nhƣ Sun phát kẽm ngậm 7 phân tử nƣớc ZnSO4.7H2O. - Bùn thải chứa kim loại nặng nhƣ: bùn thải chứa đồng từ nhà máy điện tử, bùn thải chứa sắt từ các nhà máy gia công bề mặt kim loại, bùn thải chứa niken từ nhà máy xi
 30. 30. Nhà Máy Xử Lý Rác Thải Sinh Hoạt Và Công Nghiệp Thành Phân Vi Sinh Compost --------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh 29 mạ…Các loại chất thải này có thể xử lý tái chế thu hồi thành phần đồng dƣới dạng muối đồng nhƣ CuCl2 hoặc Cu(SO4)2.. - Các loại chất thải có chứa thành phần sắt nhƣ phôi sắt từ các đơn vị gia công cơ khí, xỉ thép, bùn thải chứa hàm lƣợng sắt cao (khoảng 10 – 25%). Các loại chất thải này có thể xử lý tái chế thu hồi thành phần sắt dƣới dạng muối sắt nhƣ FeCl3 hoặc Fe(SO4)2. VI.2.2 Tái chế sản xuất thanh đốt từ cặn dầu Cặn dầu đƣợc trộn với bã mía để tăng hàm lƣợng chất khô, sau đó đƣợc đùn ép dƣới áp lực cơ học, tạo thành sản phẩm là thanh đốt (tƣơng tự nhƣ củi) Ƣu điểm: công nghệ đơn giản, dễ thực hiện, cho phép xử lý hoàn toàn cặn dầu, không phát sinh chất thải VI.2.3 Tái chế dầu nhớt, dung môi Tái chế nhớt thải, dung môi hữu cơ bằng các phƣơng pháp chƣng cất, hấp phụ thành nhớt tái chế, dung môi hữu cơ công nghiệp nhằm mục đích tận dụng nguồn tài nguyên. VI.2.4 Tái chế chất thải cao su Chất thải rắn của công nghiệp sản xuất vật liệu cao su kỹ thuật (cao su lƣu hóa và chƣa lƣu hóa, cao su - vải) đƣợc tạo thành trong giai đoạn chuẩn bị hỗn hợp cao su, tạo phôi lƣu hóa và xử lí thành phẩm. Thành phần có giá trị trong chất thải là cao su và vải. Phần lớn chất thải của ngành sản xuất dụng cụ cao su kỹ thuật đƣợc đổ bỏ hoặc đốt ( khoảng 20 - 30% chất thải, 60% đối với cao su chƣa lƣu hóa), phần còn lại đƣợc sử dụng ngay trong các xí nghiệp để sản xuất các đồ dùng có nhu cầu lớn nhƣ thảm, ống, bao tay, ủng, nón cao su…Các chất thải có thành phần tƣơng tự là vỏ xe hơi, vỏ máy bay, vỏ máy kéo, đồ dùng cá nhân. Cao su tái sinh sau xử lí có thể dùng để sản xuất các đồ dùng cao su kỹ thuật. Chất thải kim loại của quá trình sản xuất cao su tái sinh có thể đƣợc dùng trong công nghiệp luyện kim đen. Từ vải phế liệu, ta có thể làm các tấm cách nhiệt, cách âm, chất độn cho đồ gỗ... Một hƣớng khác để chế biến cao su phế thải là nghiền thành hạt. Các hạt cao su này có thể đƣợc chế biến thành nhiều loại vật liệu xây dựng có cao su chiếm 10-40% nhƣ màng bitum - cao su, vật liệu chống thấm, thảm lót, ván tƣờng, vật liệu phủ đƣờng hoặc đƣợc dùng để sản xuất bao bì bền hóa học và các mục đích khác. Đối với chất thải cao su không đƣợc sử dụng để sản xuất cao su tái sinh, có thể dùng phƣơng pháp nhiệt phân để thu đƣợc các sản phẩm khác nhau. - Nhiệt phân chất thải cao su ở 400-450oC, có thể thu đƣợc dầu cao su, một chất đƣợc sử dụng làm chất tăng dai trong sản xuất cao su và cao su tái sinh - Nhiệt phân chất thải cao su ở 593-815oC, có thể thu đƣợc hydrocacbon lỏng (đƣợc sử dụng nhƣ nhiên liệu), phần sản phẩm rắn có thể đƣợc sử dụng thay cho mồ hóng để sản xuất các đồ dùng cao su kĩ thuật.
 31. 31. Nhà Máy Xử Lý Rác Thải Sinh Hoạt Và Công Nghiệp Thành Phân Vi Sinh Compost --------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh 30 - Nhiệt phân chất thải cao su ở nhiệt độ 900-1200oC hai giai đoạn, có thể thu đƣợc mồ hóng (chất cần thiết cho công nghiệp cao su), than cốc làm nguyên liệu cho luyện kim đen. Hiện nay, quá trình nhiệt phân phế thải hữu cơ đang thu hút nhiều sự quan tâm. VI.2.5 Tái chế chất thải nhựa Tƣơng tự nhƣ tái chế phế liệu nhựa, chất thải nhựa cũng đƣợc phân loại, tách tạp chất, nghiền và tạo hạt để đƣa vào sản xuất các sản phẩm nhƣ bao bì, tấm trải, đồ chơi, đồ kỷ niệm... VI.3 Xử lý chất thải VI.3.1 Xử lý chất thải bằng phƣơng pháp sinh học Phƣơng pháp sinh học chủ yếu dùng để xử lý chất thải sinh hoạt có chứa thành phần hữu cơ dễ phân hủy nhằm tái sử dụng thành phần có ích trong chất thải. Một số phƣơng pháp xử lý chất thải điển hình VI.3.2 Xử lý chất thải bằng phƣơng pháp ủ rác để thu hồi khí sinh học Nguyên lý công nghệ của phƣơng pháp ủ rác thải sinh hoạt để thu hồi khí sinh học là ủ rác hữu cơ dễ phân hủy trong môi trƣờng yếm khí để thu hồi khí làm nhiên liệu. Theo quy trình xử lý tổng quát, rác thải thu gom về nơi xử lý đƣợc phân loại thu hồi các chất thải có thể tái chế nhƣ: kim loại, thủy tinh, chai lọ, ni lông, các sản phẩm bằng nhựa, giấy, cao su… loại bỏ các chất thải vô cơ nhƣ gạch, ngói, xà bần… còn lại các chất hữu cơ dễ phân hủy đem đi ủ yếm khí ở các hố ủ. Hố thƣờng đƣợc đào sâu xuống đất và có lớp chống thấm thành và đáy hố. Trong hố ủ có hệ thống thu hồi khí mêtan dùng làm nhiên liệu. Phƣơng pháp này có các ƣu và nhƣợc điểm nhƣ sau: Ƣu điểm: - Tạo ra đƣợc nguồn khí đốt từ rác thải. Nhƣợc điểm: - Diện tích đất sử dụng lớn nhƣ bãi chôn lấp hợp vệ sinh - Chi phí đầu tƣ ban đầu lớn - Vận hành và bảo quản phức tạp VI.3.3 Xử lý chất thải bằng phƣơng pháp chế biến rác thải thành phân hữu cơ compost Nguyên lý cơ bản của phƣơng pháp xử lý rác thải sinh hoạt thành phân hữu cơ compost là quá trình phân hủy thành phần hữu cơ bằng hệ vi sinh vật trong môi trƣờng kiểm soát các thông số nhiệt độ, độ ẩm, pH và lƣợng oxygen. Sau khi đƣợc phân loại sơ bộ, rác thải đƣợc ủ dƣới tác dụng của nhiệt và men vi sinh, rác thải hữu cơ sẽ phân hủy tạo thành mùn hữu cơ hoặc phân compost là nguyên liệu cải tạo đất. Quá trình composting bùn hoạt tính liên quan đến việc trộn bùn sau khi đã tách nƣớc với các thành phần hữu cơ có khối tích lớn nhƣ dăm bào, cành lá cây, vỏ trấu, rác thải trong một thời gian nhất định. Thành phần hữu cơ này làm giảm độ ẩm của bùn, gia tăng độ xốp và
 32. 32. Nhà Máy Xử Lý Rác Thải Sinh Hoạt Và Công Nghiệp Thành Phân Vi Sinh Compost --------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh 31 tằng nguồn cung cấp Carbon. Tùy thuộc phƣơng pháp, composting bùn hoạt tính có thể thực hiện trong 3-4 tuần để ủ thô và thời gian 1 tháng ủ tinh (curing). Trong thực tế có ba phƣơng án và công nghệ ủ hiếu khí khác nhau để xử lý chất thải thành phân hữu cơ compost: công nghệ ủ luống có đảo trộn, công nghệ ủ đống tĩnh có thổi khí (hầm Tuy nen) và công nghệ ủ trong ống. - Công nghệ ủ luống có đảo trộn: trong công nghệ ủ luống có đảo trộn, chất thải đƣợc ủ thành luống đặt ở ngoài trời, luống ủ đƣợc đảo trộn thƣờng xuyên nhằm đƣa Oxygen vào trong luống ủ. - Công nghệ ủ đống tĩnh có thổi khí: trong công nghệ ủ đống tĩnh có thổi khí, chất thải đƣợc chất đống thành hình chữ nhật và đƣợc cấp khí thông qua thiết bị thổi khí đặt dƣới sàn đống ủ có đục lỗ. - Công nghệ ủ trong ống: trong công nghệ ủ trong ống, chất thải đƣợc ủ hoàn toàn trong ống kín và đƣợc kiểm soát nhiệt độ và lƣu lƣợng khí Oxygen. Công nghệ ủ trong ống kín giúp kiểm soát và xử lý mùi triệt để. Các yếu tố về công nghệ trong quá trình chế biến phân rác hiếu khí - pH: giá tri pH tối ƣu trong quá trình ủ phân rác ở trong khoảng 5,5 – 8,5. Ở giải pH này các vi sinh vật và nấm tiêu thụ các hợp chất hữu cơ và thải ra các acid hữu cơ. Trong thời gian đầu của quá trình ủ, các acid này bị tích tụ và kết quả làm giảm pH kềm hãm sự phát triển của nấm và phân hủy lignin và cellulose. Các axit hữu cơ tiếp tục bị phân hủy trong quá trình ủ phân rác. Nếu hệ thống trở nên yếm khí, việc tích tụ các acid có thể làm giảm pH xuống đến 4,5 và gây ảnh hƣởng nghiêm trọng đến hoạt động của vi sinh vật. - Oxy: thành phần cần thiết khác cho quá trình ủ phân rác là Oxy. Vi sinh vật sẽ sử dụng oxy và thải khí CO2 trong quá trình oxy hóa carbon tạo năng lƣợng. Khi không có đủ O2 thì quá trình sẽ trở thành yếm khí và tạo ra mùi hôi. Về lý thuyết, các vi sinh vật có thể sinh trƣởng và phát triển ở nồng độ oxy bằng 5%. Nồng độ oxy lớn hơn 10% đƣợc coi là tối ƣu cho quá trình ủ phân rác hiếu khí. - Nhiệt độ: nhiệt tạo ra từ quá trình phân hủy rác do sự phân hủy các hợp chất hữu cơ bởi vi sinh vật. Nhiệt độ phụ thuộc vào kích thƣớc của đống ủ, độ ẩm, không khí. Nhiệt độ trong các đống ủ cần duy trì ở nhiệt độ 55oC nhằm diệt các vi sinh vật gây bệnh và thúc đẩy quá trình phân hủy chất thải. Đây cũng là một trong các thông số giám sát và điều khiển quá trình ủ phân rác. - Tỷ lệ C/N: có rất nhiều yếu tố ảnh hƣởng đến quá trình phân hủy do vi sinh vật, trong đó carbon và ni tơ quan trọng nhất. Carbon cung cấp năng lƣợng và các khối cơ bản để tạo ra tế bào vi sinh vật. Ni tơ là thành phần chủ yếu, protein, acid nucleic , acid amin, emzim, coemzim cần thiết cho sự phát triển hoạt động của tế bào. Tỷ lệ C/N tối ƣu cho quá trình ủ phân rác khoảng 30: 1. Ở mức thấp hơn ni tơ sẽ thừa và sinh khí NH3 nguyên nhân gây mùi khai. Ở mức tỷ lệ cao sự phân hủy xảy ra chậm. Tỷ lệ C/N giảm dần trong quá trình ủ phân rác, từ 30:1 xuống 15:1 ở các sản phẩm cuối cùng do 2/ 3 carbon đƣợc giải phóng tạo ra CO2.
 33. 33. Nhà Máy Xử Lý Rác Thải Sinh Hoạt Và Công Nghiệp Thành Phân Vi Sinh Compost --------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh 32 - Các chất dinh dƣỡng: các chất dinh dƣỡng nhƣ photpho, Kali và các chất vô cơ khác nhƣ: Ca, Fe, Bo, Cu…cần thiết cho sự chuyển hóa của vi sinh vật. Thông thƣờng các chất dinh dƣỡng này không cần bổ sung trong quá trình ủ.. - Độ ẩm: độ ẩm tối ƣu cho quá trình ủ phân rác nằm trong khoảng 40 – 55%. Nếu độ ẩm thấp hơn 30% sẽ hạn chế họat động của vi sinh vật, nếu độ ẩm cao trên 65% cũng làm quá trình phân hủy xảy ra chậm và chuyển qua quá trình phân hủy kỵ khí, gây mùi hôi và thất thoát dinh dƣỡng. Độ ẩm ảnh hƣởng đến sự thay đổi nhiệt độ trong quá trình ủ phân rác. - Độ xốp: độ xốp của lớp rác ảnh hƣởng trực tiếp đến quá trình cung cấp oxy cần thiết cho sự trao đổi chất và hô hấp của vi sinh vật hiếu khí và cho sự oxy hóa các phân tử hữu cơ hiện diện trong các vật liệu ủ. Hoạt tính của vi sinh vật xuất hiện ở vùng bề mặt của các phần tử rác. Khi giảm kích thƣớc hạt sẽ làm gia tăng diện tích bề mặt, sẽ tăng hoạt tính của vi sinh vật và gia tăng mức độ phân hủy. Tuy nhiên, nếu kích thƣớc hạt quá nhỏ và chặt sẽ làm hạn chế lƣu thông khí trong đống ủ. Điều này sẽ làm giảm oxy cần thiết cho các vi sinh vật trong đống ủ và giảm mức độ hoạt tính của vi sinh vật. - Kích thƣớc và hình dạng của hệ thống ủ phân rác: có ảnh hƣởng đến sự kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm cũng nhƣ khả năng cung cấp oxy. Mặc dù thành phần tổng Nitơ trong phân compost thấp hơn những dạng phân hữu cơ khác, nhƣng có hàm lƣợng mùn hữu cơ cao nên thành phần Nitơ này đƣợc phóng thích rất chậm, vì thế sẽ cung cấp cho cây cối trong thời gian dài và ổn định cho sự phát triển của cây. Phân compost cũng rất tốt khi làm chất cải tạo đất vì giải phóng Nitơ chậm ít gây ảnh hƣởng đến môi trƣờng nƣớc do gây sự phú dƣỡng. Ngoài ra có thể bổ sung các thành phần dinh dƣỡng cho cây trồng NPK để tạo ra các phân hữu cơ có nhiều thành phần đáp ứng cho các loại cây trồng khác nhau. Ƣu nhƣợc điểm của phƣơng án chế biến chất thải thành phân compost nhƣ sau: - Cải thiện chất lƣợng đất: phân compost giúp thông khí và cải thiện cấu trúc cũng nhƣ khả năng giữ nƣớc của đất. - Giúp cây phát triển: phân compost cung cấp chất dinh dƣỡng chậm và ổn định, giúp rễ cây phát triển nhanh và giảm nguy cơ cây bị bệnh nhờ vào sự phát triển hệ thống vi sinh vật có lợi. - Ngăn ngừa ô nhiễm môi trƣờng nhờ giảm sử dụng phân bón hóa học và thuốc trừ sâu bệnh sẽ làm giảm ô nhiễm môi trƣờng nƣớc mặt và nƣớc dƣới đất; giảm sự rửa trôi, xói mòn đất nhờ vào việc tăng tính năng thấm lọc của đất. Ngoài ra còn làm giảm sự hình thành khí metan tại các bãi chôn lấp Nhƣợc điểm: - Chất thải cần phải đƣợc phân loại tại nguồn. - Chi phí đầu tƣ lớn và chi phí chế biến khá cao. VI.4 Xử lý chất thải bằng phƣơng pháp vật lý, hóa học VI.4.1 Phƣơng pháp xử lý rác bằng ép kiện
 34. 34. Nhà Máy Xử Lý Rác Thải Sinh Hoạt Và Công Nghiệp Thành Phân Vi Sinh Compost --------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh 33 Phƣơng pháp ép kiện là phƣơng pháp làm nhỏ thể tích tối đa rác thải trƣớc khi đem chôn lấp. Toàn bộ rác thải đƣợc thu hồi các chất tái chế nhƣ: kim loại ni lông, chai lọ, sản phẩm ép nhựa, giấy cao su, vải, chai lọ thủy tinh… các chất còn lại đƣợc ép nén để đạt kích thƣớc nhỏ nhất và tạo ra các cấu kiện có tỷ số nén cao sử dụng vào việc lắp các bờ chắn, san lấp những vùng trũng sau khi đƣợc phủ lên trên các lớp đất cát. Phƣơng pháp này có ƣu nhƣợc điểm sau: - Tái sử dụng đƣợc một phần chất thải rắn - Chi phí đầu tƣ ban đầu vừa phải - Vận hành bảo quản không phức tạp - Đảm bảo vệ sinh môi trƣờng - Lƣợng rác thải đem chôn lấp thấp Nhƣợc điểm: Phƣơng pháp này thƣờng đƣợc áp dụng cho các loại rác có thành phần chất hữu cơ thấp (<15%) vì nếu tỷ lệ hữu cơ cao sẽ làm cho độ bền cơ, lý hóa của cấu kiện kém gây lún sụt khi dùng san lấp, che chắn… VI.4.2 Phƣơng pháp hydromex Phƣơng pháp hydromex là công nghệ xử lý rác thải thành các sản phẩm sản xuất vật liệu xây dựng. Phƣơng pháp này đƣợc áp dụng lần đầu tiên ở Mỹ trong năm 1996 và cũng đang phát triển ở một số nƣớc khác. Nguyên lý hoạt động của công nghệ hydromex là rác đƣợc nghiền nhỏ, sau đó đƣợc polyme hóa ở nhiệt độ cao làm bay hơi nƣớc, phân rã các chất hữu cơ và các hợp chất dễ phân hủy trong rác thải thành tro và các chất khó phân hủy sau đó ép định hình các khối ở áp lực cao tùy theo mục đích sử dụng. Phƣơng pháp này có các ƣu và nhƣợc điểm nhƣ sau: Ƣu điểm: - Tận dụng đƣợc chất thải làm vật liệu xây dựng - Đảm bảo vệ sinh môi trƣờng - Tỷ lệ chôn lấp rất thấp nên chiếm diện tích nhỏ Nhƣợc điểm: - Công nghệ phức tạp - Chi phí ban đầu lớn - Chi phí vận hành, bảo quản cao. - Giá thành sản xuất vật liệu xây dựng này cao hơn nhiều so với vật liệu xây dựng truyền thống. VI.4.3 Xử lý chất thải lỏng bằng phƣơng pháp xử lý hóa lý Trạm xử lý hóa lý, thực chất là trạm xử lý nƣớc thải công nghiệp đa năng tập trung, dùng các phƣơng pháp hóa học, vật lý hoặc sinh học để xử lý chất thải dạng lỏng có thành
 35. 35. Nhà Máy Xử Lý Rác Thải Sinh Hoạt Và Công Nghiệp Thành Phân Vi Sinh Compost --------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh 34 phần ô nhiễm vô cơ hoặc hữu cơ hoặc cả hai. Trạm xử lý hóa lý có thể tiếp nhận và xử lý một số loại chất thải sau : - Nƣớc rò rỉ từ ô chôn lấp an toàn (chứa các chất ô nhiễm vô cơ, kim loại nặng) - Chất thải hữu cơ dung môi gốc nƣớc có nồng độ ô nhiễm hữu cơ COD cao. - Chất thải/nƣớc thải acid hoặc chất thải kiềm - Chất thải/nƣớc thải có kim loại nặng, xianua, hỗn hợp dầu/nƣớc... VI.4.4 Xử lý cố định hóa rắn chất thải nguy hại Phƣơng pháp xử lý nhằm hóa rắn chất thải trƣớc khi chôn lấp, nhằm bảo đảm cho việc chôn lấp thật sự an toàn. Xử lý cố định- hóa rắn là biện pháp thêm vào chất thải những chất phụ gia để cố định và giảm thiểu khả năng phát tán của chất thải. Các chất thải rắn vô cơ nhƣ: bùn sau xử lý hóa lý, oxit kim loại, sulphate, tro thu hồi trong quá trình đốt... nếu không đạt tiêu chuẩn chôn lấp trực tiếp đều phải qua xử lý cố định hóa rắn trƣớc khi đƣợc đƣa vào bãi chôn lấp an toàn. Chất thải đƣợc đƣa vào thiết bị trộn, thêm một số phụ gia theo một tỉ lệ quy định. Sau khi đƣợc trộn đều bằng thiết bị đa năng, hỗn hợp sẽ đƣợc đƣa đi chôn lấp an toàn. Áp dụng theo công nghệ cố định-hóa rắn của một số nƣớc nhƣ Nhật, Mỹ : chất thải rắn đƣợc thêm vào một số hóa chất có tính khử (nhƣ FeSO4, Na2S, Na2SO3 , NaOCl) và các chất có tính kiềm và kết dính nhƣ vôi, xi măng. Trong môi trƣờng kiềm và có sự hiện diện của các tác nhân có tính khử, các chất ô nhiễm chủ yếu là các muối kim loại mang tính oxy hóa sẽ giảm khả năng hòa tan vào nƣớc ngầm. Ƣu điểm của phƣơng pháp này là không làm tăng khối tích cần chôn lấp do lƣợng chất phụ gia đƣa vào chỉ khoảng 20-30%. Một phƣơng án hóa rắn khác là xử lý hóa rắn một số loại bùn thải đã đƣợc tách phần kim loại nặng, trộn với các cốt liệu trong sản xuất vật liệu xây dựng nhƣ xi măng, cát, đá theo tỉ lệ thích hợp để sản xuất vật liệu xây dựng nhƣ gạch lát nền, gạch xây không nung. Quy trình sản xuất này cần đƣợc quản lý nghiêm ngặt nhằm kiểm soát ô nhiễm. Sản phẩm từ phƣơng pháp xử lý này chỉ đƣợc sử dụng tại các công trình xử lý chất thải nƣớc thải, mƣơng thoát nƣớc, mƣơng thủy lợi… VI.5 Xử lý chất thải bằng phƣơng pháp nhiệt Xử lý chất thải rắn bằng phƣơng pháp nhiệt nhằm mục đích giảm thể tích chất thải rắn và thu hồi năng lƣợng nhiệt, là một trong những yếu tố quan trọng trong hệ thống quản lý tổng hợp chất thải rắn Xử lý chất thải rắn bằng phƣơng pháp nhiệt là quá trình sử dụng nhiệt để chuyển đổi chất thải từ dạng rắn sang dạng khí, lỏng và sản phẩm rắn còn lại... đồng thời giải phóng năng lƣợng nhiệt. Các hệ thống xử lý chất thải rắn bằng nhiệt đƣợc phân loại theo lƣợng không khí sử dụng bao gồm: - Quá trình đốt: là quá trình oxy hoá khử chất thải rắn bằng oxy không khí ở nhiệt độ cao. Quá trình đốt đƣợc thực hiện với lƣợng oxy (không khí) lý thuyết đƣợc xác

×