Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Khái niệm trọng yếu

15,496 views

Published on

  • Be the first to comment

Khái niệm trọng yếu

  1. 1. Khái niệm trọng yếu : Trọng yếu: thông tin được xem là trong yếu nếu thông tin thiếu hoặc không chính xác làm sai lệch đáng kểBCTC, làm ảnh hưởng đến quyết định kinh tế của người sử dụng BCTC. Chấp nhận BCTC có sự sai xótvới điều kiện nó không làm ảnh hưởng đến tính trung thực, hợp lý của BCTC, đến quyết định của người sửdụng BCTC( tức mức độ sai sót của BCTC ở mức độ có thể bỏ qua, không phải là gian lận) Ví dụ:lợi nhuận sau thuế của công ty A là 1tỷ VND, nhưng thông tin trên BCTC như sau: TH1: 950 triệu VND sai lệch ít, không ảnh hưởng đến quyết định của người sử dụng BCTC, không mangtính chất trọng yếu, nhưng nếu có sự gian lận trong đó thì vẫn xem là mang tính chất trọng yếu vì gian lậnsẽ làm mất lòng tin và rất kho lấy lai. TH2: 500 triệu VND số tiền sai lệch tương đối nên mang tính chất trọng yếu. Khái niệmTrọng yếu: Là thuật ngữ dùng để thể hiện tầm quan trọng của một thông tin (một số liệu kế toán) trong báocáo tài chính. Thông tin được coi là trọng yếu có nghĩa là nếu thiếu thông tin đó hoặc thiếu tính chính xáccủa thông tin đó sẽ ảnh hưởng đến các quyết định của người sử dụng báo cáo tài chính. Mức trọng yếu tuỳthuộc vào tầm quan trọng và tính chất của thông tin hay của sai sót được đánh giá trong hoàn cảnh cụ thể.Mức trọng yếu là một ngưỡng, một điểm chia cắt chứ không phải là nội dung của thông tin cần phải có. Tínhtrọng yếu của thông tin phải xem xét cả trên phương diện định lượng và định tính.Trọng yếu là khái niệm về độ lớn hay là bản chất của gian lận (kể cả bỏ sót các thông tin tài chính kế toán)hoặc đơn lẻ hoặc từng nhóm mà trong 1 bối cảnh cụ thể nếu dựa vào các thông tin đó để xét đoán thì sẽđưa ra các kết luận sai lầm.Trọng yếu khi xét đoán là đứng trên quan điểm của người sử dụng thông tin.Trách nhiệm của kiểm toán viên là xem các báo cáo tài chính có bị sai phạm trọng yếu không. Nếu kiểmtoán viên xác định có một sai phạm trọng yếu thì phải thông báo và đề nghị khách sửa lại. Nếu kiểm toánviên cho là cần thiết, nhưng khách hàng từ chối sửa chữa lại thì kiểm toán viên phải nghĩ ngay tối việc lậpbáo cáo kiểm toán "chấp nhận từng phần" hoặc báo cáo kiểm toán "trái ngược". Vì vậy kiểm toán viên phảicó sự hiểu biết thấu đáo về cách vận dụng tính trọng yếu. Có 5 bước liên quan chặt chẽ với nhau khi vậndụng tính trọng yếu:Bước 1: Ước lượng sơ bộ về tính trọng yếu của toàn bộ BCTCBước 2: Phân bổ ước lượng ban đầu về tính trọng yếu cho các bộ phận của BCTC

×