Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
blaâu 3 1. quaû baàu caét ñoâi, ñeå muùc nöôùc; blaâu kuah quaû

baàu muùc nöôùc; *kôtuêk blaâu jlöm (quaû baàu, thöôøng l...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Nhau thai trong tieng Stieng

666 views

Published on

chi tiết: www.thanghoa.net

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Nhau thai trong tieng Stieng

  1. 1. blaâu 3 1. quaû baàu caét ñoâi, ñeå muùc nöôùc; blaâu kuah quaû baàu muùc nöôùc; *kôtuêk blaâu jlöm (quaû baàu, thöôøng laøm nôi caát nhau thai cuûa em beù sô sinh theo phong tuïc cuûa ñoàng baøo Stieâng, thay vì choân) nôi choân nhau caét roán;

×