Huong dan on thi mon lich su Dang cong san VN -GS. Le Mau Han

1,995 views

Published on

1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
1,995
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Huong dan on thi mon lich su Dang cong san VN -GS. Le Mau Han

 1. 1. HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛÃ ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 1 http://ebooks.vdcmedia.com HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛÃ ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM TRUNG TÊM BÖÌI DÛÚÄNG CAÁN BÖÅ GIAÃNG DAÅY LYÁ LUÊÅN MAÁC - LÏNIN VAÂ TÛ TÛÚÃNG HÖÌ CHÑ MINH NHAÂ XUÊËT BAÃN ÀAÅI HOÅC QUÖËC GIA HAÂ NÖÅI NÙM 2000
 2. 2. Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn) 2 http://ebooks.vdcmedia.com TÊÅP THÏÍ TAÁC GIAÃ 1. Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn) 2. Trêìn Duy Khang 3. Trõnh Vùn Suâng 4. Àinh Xuên Lyá 5. Lï Ngoåc Liïåu 6. Nguyïîn Thõ Thuãy 7. Ngö Àùng Tri 8. Ngö Vùn Hoaán 9. Trõnh Vùn Giaãng 10. Nguyïîn Hûäu Thu 11. Nguyïîn Kim Lan 12. Phaåm Vùn Tö 13. Nguyïîn Thuyá Muâi Ngûúâi sûäa chûäa, böí sung: Lï Mêåu Haän (Giaáo sû)
 3. 3. HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛÃ ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 3 http://ebooks.vdcmedia.com MUÅC LUÅC LÚÂI NHAÂ XUÊËT BAÃN .......................................................................................................................................................... 5 CÊU 1: TAÁC ÀÖÅNG CUÃA CHÑNH SAÁCH THÖËNG TRÕ THUÖÅC ÀÕA CUÃA THÛÅC DÊN PHAÁP ÀÖËI VÚÁI SÛÅ BIÏËN ÀÖÍI XAÄ HÖÅI, GIAI CÊËP VAÂ MÊU THUÊÎN TRONG XAÄ HÖÅI VIÏÅT NAM CUÖËI THÏË KYÃ XIX ÀÊÌU THÏË KYÃ XX? .... 6 CÊU 2: CON ÀÛÚÂNG TÛÂ CHUÃ NGHÔA YÏU NÛÚÁC ÀÏËN CHUÃ NGHÔA MAÁC - LÏNIN CUÃA NGUYÏÎN AÁI QUÖËC (1911- 1920) VAÂ NHÛÄNG TÛ TÛÚÃNG CAÁCH MAÅNG GIAÃI PHOÁNG DÊN TÖÅC CUÃA NGÛÚÂI ÀÛÚÅC HÒNH THAÂNH TRONG NHÛÄNG NÙM 20 CUÃA THÏË KYÃ XX?................................................................................................................... 8 CÊU 3: QUAÁ TRÒNH CHUÊÍN BÕ VÏÌ CHÑNH TRÕ, TÛ TÛÚÃNG VAÂ TÖÍ CHÛÁC CUÃA NGUYÏÎN AÁI QUÖËC CHO VIÏÅC THAÂNH LÊÅP ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM?................................................................................................................ 11 CÊU 4: HÖÅI NGHÕ THAÂNH LÊÅP ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 3-2-1930. PHÊN TÑCH NÖÅI DUNG CÚ BAÃN CUÃA CHÑNH CÛÚNG VÙÆN TÙÆT VAÂ SAÁCH LÛÚÅC VÙÆN TÙÆT CUÃA ÀAÃNG. YÁ NGHÔA CUÃA VIÏÅC THAÂNH LÊÅP ÀAÃNG? 13 CÊU 5: HAÄY CHÛÁNG MINH ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM RA ÀÚÂI VAÂ NÙÆM QUYÏÌN LAÄNH ÀAÅO CAÁCH MAÅNG VIÏÅT NAM TÛÂ NÙM 1930 LAÂ MÖÅT XU THÏË KHAÁCH QUAN CUÃA LÕCH SÛÃ?........................................................... 17 CÊU 6: PHÊN TÑCH HOAÂN CAÃNH LÕCH SÛÃ RA ÀÚÂI VAÂ NÖÅI DUNG CÚ BAÃN CUÃA "LUÊÅN CÛÚNG CHÑNH TRÕ" THAÁNG 10-1930 CUÃA ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN ÀÖNG DÛÚNG?.......................................................................................... 19 CÊU 7: HOAÂN CAÃNH LÕCH SÛÃ, THAÂNH QUAÃ VAÂ BAÂI HOÅC KINH NGHIÏÅM CUÃA CAO TRAÂO 1930 - 1931? ....... 21 CÊU 8: HOAÂN CAÃNH LÕCH SÛÃ, THAÂNH QUAÃ VAÂ BAÂI HOÅC KINH NGHIÏÅM CUÃA CAO TRAÂO DÊN CHUÃ 1936 — 1939? ................................................................................................................................................................................... 23 CÊU 9: HOAÂN CAÃNH LÕCH SÛÃ, NÖÅI DUNG VAÂ YÁ NGHÔA LÕCH SÛÃ CUÃA CHUÃ TRÛÚNG ÀIÏÌU CHÓNH CHIÏËN LÛÚÅC CAÁCH MAÅNG CUÃA ÀAÃNG TRONG THÚÂI KYÂ 1939 - 1945?............................................................................... 26 CÊU 10: HOAÂN CAÃNH, NÖÅI DUNG VAÂ YÁ NGHÔA LÕCH SÛÃ CUÃA BAÃN CHÓ THÕ "NHÊÅT - PHAÁP BÙÆN NHAU VAÂ HAÂNH ÀÖÅNG CUÃA CHUÁNG TA" NGAÂY 12-3-1945 CUÃA BAN THÛÚÂNG VUÅ TRUNG ÛÚNG ÀAÃNG? .................... 29 CÊU 11: YÁ NGHÔA LÕCH SÛÃ, NGUYÏN NHÊN THÙÆNG LÚÅI VAÂ BAÂI HOÅC KINH NGHIÏÅM CUÃA CAÁCH MAÅNG THAÁNG TAÁM NÙM 1945? ................................................................................................................................................. 31 CÊU 12: HOAÂN CAÃNH LÕCH SÛÃ VAÂ NÖÅI DUNG CÚ BAÃN CUÃA BAÃN CHÓ THÕ "KHAÁNG CHIÏËN KIÏËN QUÖËC" THAÁNG 11-1945 CUÃA BAN THÛÚÂNG VUÅ TRUNG ÛÚNG ÀAÃNG? ............................................................................. 34 CÊU 13: ÀAÃNG TA ÀAÄ LAÄNH ÀAÅO NHÊN DÊN TA THÛÅC HIÏÅN NHÛÄNG BIÏÅN PHAÁP GÒ ÀÏÍ BAÃO VÏÅ CHÑNH QUYÏÌN CAÁCH MAÅNG NHÛÄNG NÙM 1945 - 1954? ....................................................................................................... 36 CÊU 14: TAÅI SAO THAÁNG 12-1946, ÀAÃNG ÀAÄ QUYÏËT ÀÕNH PHAÁT ÀÖÅNG CUÖÅC KHAÁNG CHIÏËN TOAÂN QUÖËC. PHÊN TÑCH NÖÅI DUNG CÚ BAÃN ÀÛÚÂNG LÖËI KHAÁNG CHIÏËN CUÃA ÀAÃNG?......................................................... 39 CÊU 15. TRÒNH BAÂY TOÁM TÙÆT NÖÅI DUNG CÚ BAÃN ÀÛÚÂNG LÖËI CAÁCH MAÅNG VIÏÅT NAM ÀÛÚÅC VAÅCH RA TRONG "CHÑNH CÛÚNG ÀAÃNG LAO ÀÖÅNG VIÏÅT NAM" DO ÀAÅI HÖÅI LÊÌN THÛÁ II CUÃA ÀAÃNG THAÁNG 2 - 1951? ................................................................................................................................................................................... 42 CÊU 16: TRONG TIÏËN TRÒNH KHAÁNG CHIÏËN CHÖËNG THÛÅC DÊN PHAÁP (1946 - 1954), ÀAÃNG TA LAÄNH DAÅO QUÊN VAÂ DÊN TA XÊY DÛÅNG VAÂ PHAÁT TRIÏÍN THÛÅC LÛÅC KHAÁNG CHIÏËN TOAÂN DIÏÅN NHÛ THÏË NAÂO? .. 44 CÊU 17: PHÊN TÑCH YÁ NGHÔA LÕCH SÛÃ, NGUYÏN NHÊN THÙÆNG LÚÅI VAÂ BAÂI HOÅC KINH NGHIÏÅM CUÃA CUÖÅC KHAÁNG CHIÏËN THÖËNG THÛÅC DÊN PHAÁP VAÂ CAN THIÏÅP MYÄ (1946 - 1954)? .......................................... 47
 4. 4. Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn) 4 http://ebooks.vdcmedia.com CÊU 18: PHÊN TÑCH ÀÙÅC ÀIÏÍM TÒNH HÒNH NÛÚÁC TA SAU KHI HOAÂ BÒNH LÊÅP LAÅI (7-1954) VAÂ NÖÅI DUNG CÚ BAÃN CUÃA ÀÛÚÂNG LÖËI CAÁCH MAÅNG VIÏÅT NAM DO ÀAÅI HÖÅI LÊÌN THÛÁ III CUÃA ÀAÃNG THAÁNG 9 NÙM 1960 VAÅCH RA? ................................................................................................................................................................. 49 CÊU 19: HÖÅI NGHÕ BAN CHÊËP HAÂNH TRUNG ÛÚNG ÀAÃNG LÊÌN THÛÁ 15 (1-1959) VAÂ ÀAÅI HÖÅI LÊÌN THÛÁ III CUÃA ÀAÃNG (9-1960) ÀAÄ PHÊN TÑCH TÑNH CHÊËT XAÄ HÖÅI MIÏÌN NAM VAÂ VAÅCH RA ÀÛÚÂNG LÖËI CAÁCH MAÅNG MIÏÌN NAM NHÛ THÏË NAÂO?........................................................................................................................................... 52 CÊU 20: QUAÁ TRÒNH CHÓ ÀAÅO CUÃA ÀAÃNG TRONG CAÁC GIAI ÀOAÅN PHAÁT TRIÏÍN CUÃA CAÁCH MAÅNG MIÏÌN NAM TÛÂ NÙM 1954 ÀÏËN NÙM 1975?............................................................................................................................. 55 CÊU 21: ÀÙÅC ÀIÏÍM TÒNH HÒNH VAÂ ÀÛÚÂNG LÖËI CAÁCH MAÅNG XAÄ HÖÅI CHUÃ NGHÔA ÚÃ MIÏÌN BÙÆC DO ÀAÅI HÖÅI ÀAÅI BIÏÍU TOAÂN QUÖËC LÊÌN THÛÁ III CUÃA ÀAÃNG LAO ÀÖÅNG VIÏÅT NAM ÀÏÌ RA (9-1960)? ........................ 60 CÊU 22: ÀÙÅC ÀIÏÍM, YÁ NGHÔA LÕCH SÛÃ, NGUYÏN NHÊN THÙÆNG LÚÅI VAÂ NHÛÄNG BAÂI HOÅC KINH NGHIÏÅM CUÃA ÀAÃNG TRONG CUÖÅC KHAÁNG CHIÏËN CHÖËNG MYÄ, CÛÁU NÛÚÁC?................................................................... 62 CÊU 23: NHÛÄNG THAÂNH QUAÃ VAÂ YÁ NGHÔA CUÃA SÛÅ NGHIÏÅP CAÁCH MAÅNG XAÄ HÖÅI CHUÃ NGHÔA ÚÃ MIÏÌN BÙÆC TÛÂ NÙM 1954 ÀÏËN NÙM 1975 ?............................................................................................................................. 65 CÊU 24: ÀAÅI HÖÅI ÀAÅI BIÏÍU TOAÂN QUÖËC LÊÌN THÛÁ VI CUÃA ÀAÃNG (12-1986) ÀAÄ KIÏÍM ÀIÏÍM, ÀAÁNH GIAÁ THAÂNH TÛÅU VAÂ THIÏËU SOÁT, KHUYÏËT ÀIÏÍM CUÃA 10 NÙM (1975-1986) ÀÛA ÀÊËT NÛÚÁC TIÏËN LÏN THEO CON ÀÛÚÂNG XAÄ HÖÅI CHUÃ NGHÔA NHÛ THÏË NAÂO?.................................................................................................. 68 CÊU 25: ÀAÅI HÖÅI ÀAÅI BIÏÍU TOAÂN QUÖËC LÊÌN THÛÁ VII CUÃA ÀAÃNG (THAÁNG 6-1991) ÀAÄ ÀAÁNH GIAÁ VÏÌ QUAÁ TRÒNH THÛÅC HIÏÅN ÀÖÍI MÚÁI TRÏN CAÁC LÔNH VÛÅC CUÃA ÀÚÂI SÖËNG XAÄ HÖÅI ÚÃ NÛÚÁC TA TRONG NHÛÄNG NÙM 1987 - 1991 NHÛ THÏË NAÂO?.................................................................................................................................. 72 CÊU 26: NHÛÄNG ÀÙÅC TRÛNG CÚ BAÃN CUÃA CHUÃ NGHÔA XAÄ HÖÅI ÚÃ VIÏÅT NAM VAÂ PHÛÚNG HÛÚÁNG CÚ BAÃN CHÓ ÀAÅO QUAÁ TRÒNH XÊY DÛÅNG VAÂ BAÃO VÏÅ TÖÍ QUÖËC TRONG "CÛÚNG LÔNH XÊY DÛÅNG ÀÊËT NÛÚÁC TRONG THÚÂI KYÂ QUAÁ ÀÖÅ LÏN CHUÃ NGHÔA XAÄ HÖÅI"?............................................................................................. 76 CÊU 27: ÀAÁNH GIAÁ 5 NÙM THÛÅC HIÏÅN NGHÕ QUYÏËT ÀAÅI HÖÅI VII VAÂ 10 NÙM ÀÖÍI MÚÁI (1986-1996)............ 79 CÊU 28: NHÛÄNG BAÂI HOÅC CHUÃ YÏËU CUÃA 10 NÙM ÀÖÍI MÚÁI LAÂ GÒ?...................................................................... 81 CÊU 29: NHÛÄNG THAÂNH TÛÅU VAÂ BAÂI HOÅC SAU 5 NÙM THÛÅC HIÏÅN NGHÕ QUYÏËT ÀAÅI HÖÅI LÊÌN THÛÁ VIII CUÃA ÀAÃNG (1995-2000) .................................................................................................................................................... 83 CÊU 30: PHÊN TÑCH NÖÅI DUNG CÚ BAÃN VAÂ YÁ NGHÔA CUÃA BAÂI HOÅC KINH NGHIÏÅM NÙÆM VÛÄNG NGOÅN CÚÂ ÀÖÅC LÊÅP DÊN TÖÅC VAÂ CHUÃ NGHÔA XAÄ HÖÅI?............................................................................................................. 84 CÊU 31: NÖÅI DUNG VAÂ YÁ NGHÔA CUÃA BAÂI HOÅC KINH NGHIÏÅM TÙNG CÛÚÂNG ÀOAÂN KÏËT DÊN TÖÅC, ÀOAÂN KÏËT QUÖËC TÏË ? ................................................................................................................................................................ 87 CÊU 32: CHÛÁNG MINH ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM LAÂ NHÊN TÖË CÚ BAÃN LAÄNH ÀAÅO VAÂ TÖÍ CHÛÁC MOÅI THÙÆNG LÚÅI CUÃA CAÁCH MAÅNG VIÏÅT NAM? ................................................................................................................ 90
 5. 5. HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛÃ ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 5 http://ebooks.vdcmedia.com LÚÂI NHAÂ XUÊËT BAÃN Àïí phuåc vuå viïåc daåy vaâ hoåc têåp caác böå mön lyá luêån chñnh trõ Maác Lïnin trong hïå thöëng trûúâng Àaåi hoåc, cao àùèng vaâ trung hoåc chuyïn nghiïåp. Nhaâ xuêët baãn Àaåi hoåc quöëc gia Haâ Nöåi taái baãn, coá sûãa chûäa vaâ böí sung cuöën Hûúáng dêîn ön thi mön Lõch sûã Àaãng Cöång saãn Viïåt Nam. Saách do Trung têm Böìi dûúäng caán böå giaãng daåy lyá luêån Maác - Lïnin vaâ tû tûúãng Höì Chñ Minh, Nhaâ xuêët baãn Tû tûúãng - Vùn hoaá trûúác àêy töí chûác biïn soaån vaâ Nhaâ xuêët baãn Chñnh trõ quöëc gia taái baãn. Saách àûúåc trònh baây dûúái daång Hoãi - Àaáp, nöåi dung baão àaãm tñnh hïå thöëng, coá troång àiïím vaâ baám saát yïu cêìu chûúng trònh böå mön Lõch sûã Àaãng Cöång saãn Viïåt Nam. Chuáng töi rêët mong nhêån àûúåc yá kiïën àoáng goáp cuãa baån àoåc àïí lêìn taái baãn sau coá chêët lûúång hún. Thaáng 3 nùm 2000 NHAÂ XUÊËT BAÃN ÀAÅI HOÅC QUÖËC GIA HAÂ NÖÅI
 6. 6. Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn) 6 http://ebooks.vdcmedia.com Cêu 1: Taác àöång cuãa chñnh saách thöëng trõ thuöåc àõa cuãa thûåc dên Phaáp àöëi vúái sûå biïën àöíi xaä höåi, giai cêëp vaâ mêu thuêîn trong xaä höåi Viïåt Nam cuöëi thïë kyã XIX àêìu thïë kyã XX? 1. Chñnh saách thöëng trõ thuöåc àõa cuãa Phaáp úã Viïåt Nam cuöëi thïë kyã XIX àêìu thïë kyã XX Sau khi cú baãn kïët thuác giai àoaån xêm lûúåc vuä trang, thûåc dên Phaáp àaä thi haânh chñnh saách thöëng trõ nö dõch vaâ boác löåt rêët taân baåo àöëi vúái dên töåc ta. - Vïì chñnh trõ: Thi haânh chïë àöå chuyïn chïë, trûåc tiïëp nùæm moåi quyïìn haânh; "chia àïí trõ", thuã tiïu moåi quyïìn tûå do dên chuã, thùèng tay àaân aáp vaâ khuãng böë. Vïì kinh tïë: Tiïën haânh caác chñnh saách khai thaác àïí cûúáp àoaåt taâi nguyïn, boác löåt nhên cöng reã maåt, múã röång thõ trûúâng tiïu thuå haâng hoaá cuãa tû baãn Phaáp; àöåc quyïìn vïì kinh tïë àïí dïî bïì vú veát; àöåc quyïìn quan thuïë vaâ phaát haânh giêëy baåc; duy trò hònh thûác boác löåt phong kiïën; kòm haäm nïìn kinh tïë Viïåt Nam trong voâng laåc hêåu; laâm cho kinh tïë nûúác ta phuå thuöåc vaâo kinh tïë Phaáp. - Vïì vùn hoaá xaä höåi: Thi haânh chñnh saách ngu dên, nö dõch, gêy têm lyá tûå ti vong baãn, àêìu àöåc nhên dên bùçng thuöëc phiïån vaâ rûúåu cöìn, huã hoaá thanh niïn bùçng tiïåm nhaãy, soâng baåc, khuyïën khñch mï tñn dõ àoan, ngùn chùån aãnh hûúãng cuãa nïìn vùn hoaá tiïën böå thïë giúái vaâo Viïåt Nam... 2. Taác àöång cuãa chñnh saách thöëng trõ thuöåc àõa àöëi vúái xaä höåi Viïåt Nam cuöëi thïë kyã XIX àêìu thïë kyã XX - Viïåt Nam àaä biïën àöíi tûâ möåt xaä höåi phong kiïën thaânh möåt xaä höåi thuöåc àõa nûãa phong kiïën, mêët hùèn quyïìn àöåc lêåp, phuå thuöåc vaâo nûúác Phaáp vïì moåi mùåt kinh tïë, chñnh trõ, vùn hoaá. - Caác giai cêëp xaä höåi bõ biïën àöíi: + Giai cêëp phong kiïn àõa chuã àêìu haâng àïë quöëc, dûåa vaâo chuáng àïí aáp bûác, boác löåt nhên dên.
 7. 7. HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛÃ ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 7 http://ebooks.vdcmedia.com + Giai cêëp nöng dên bõ bêìn cuâng hoaá vaâ phên hoaá sêu sùæc. + Caác giai cêëp múái xuêët hiïån nhû: giai cêëp tû saãn (tû saãn dên töåc vaâ tû saãn maåi baãn); giai cêëp cöng nhên ra àúâi vaâ trûúãng thaânh; giai cêëp tiïíu tû saãn ngaây caâng àöng àaão. - Xaä höåi Viïåt Nam coá hai mêu thuêîn cú baãn: + Möåt laâ: mêu thuêîn giûäa toaân thïí dên töåc Viïåt Nam vúái chuã nghôa àïë quöëc xêm lûúåc Phaáp vaâ boån tay sai. + Hai laâ: mêu thuêîn giûäa nhên dên Viïåt Nam, chuã yïëu laâ giai cêëp nöng dên, vúái giai cêëp àõa chuã phong kiïën. Hai mêu thuêîn àoá gùæn chùåt vúái nhau, trong àoá, mêu thuêîn giûäa toaân thïí dên töåc ta vúái chuã nghôa àïë quöëc Phaáp vaâ tay sai phaãn àöång laâ mêu thuêîn chuã yïëu. Mêu thuêîn àoá ngaây caâng trúã nïn sêu sùæc vaâ gay gùæt. Giaãi quyïët caác mêu thuêîn àoá àïí múã àûúâng cho àêët nûúác phaát triïín laâ yïu cêìu cú baãn vaâ bûác thiïët cuãa caách maång nûúác ta luác bêëy giúâ.
 8. 8. Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn) 8 http://ebooks.vdcmedia.com Cêu 2: Con àûúâng tûâ chuã nghôa yïu nûúác àïën chuã nghôa Maác - Lïnin cuãa Nguyïîn AÁi Quöëc (1911- 1920) vaâ nhûäng tû tûúãng caách maång giaãi phoáng dên töåc cuãa Ngûúâi àûúåc hònh thaânh trong nhûäng nùm 20 cuãa thïë kyã XX? 1. Con àûúâng tûâ chuã nghôa yïu nûúác àïën chuã nghôa Maác - Lïnin cuãa Nguyïîn AÁi Quöëc Mêëy chuåc nùm àêìu thïë kyã XX, caác cuöåc vêån àöång chöëng Phaáp cûáu nûúác cuãa nhên dên ta liïn tiïëp bõ thûåc dên Phaáp dòm trong bïí maáu. Phong traâo yïu nûúác bïë tùæc, chûa xaác àõnh àûúåc àûúâng löëi àuáng àùæn. Giûäa luác àoá, Nguyïîn Têët Thaânh (tûác Nguyïîn AÁi Quöëc) àaä rúâi Töí quöëc ra ài tòm àûúâng cûáu nûúác múái, àaä bön ba khùæp nùm chêu böën biïín xem xeát tònh hònh, nghiïn cûáu lyá luêån vaâ kinh nghiïåm cuãa caách maång caác nûúác nhêët laâ caách maång Myä vaâ caách maång Phaáp; àaä lao àöång vaâ tham gia àêëu tranh trong haâng nguä giai cêëp cöng nhên vaâ nhên dên lao àöång úã nhiïìu nûúác àïí coá kiïën thûác vaâ kinh nghiïåm vïì giuáp nûúác mònh. Ngûúâi nhêån xeát: ÚÃ àêu boån thûåc dên thöëng trõ cuäng àïìu taân aác, úã àêu nhên dên lao àöång cuäng àïìu bõ aáp bûác, boác löåt, cuäng quêåt khúãi vaâ cêìn àûúåc giaãi phoáng. - Sau khi cuöåc Caách maång Thaáng Mûúâi Nga nùm 1917 thaânh cöng, Ngûúâi àaä hûúáng àïën cuöåc Caách maång Thaáng Mûúâi vaâ chõu aãnh hûúãng cuãa cuöåc caách maång vô àaåi àoá. Nùm 1919, Ngûúâi gûãi àïën Höåi nghõ Veácxay (cuãa caác nûúác àïë quöëc thùæng trêån sau Chiïën tranh thïë giúái thûá I) baãn yïu saách àoâi Chñnh phuã Phaáp thûâa nhêån caác quyïìn tûå do, dên chuã vaâ bònh àùèng cuãa dên töåc Viïåt Nam. Yïu saách àoá cuäng àûúåc Höåi nghõ chêëp nhêån. Tûâ àoá, Ngûúâi ruát ra kïët luêån quan troång: Caác dên töåc bõ aáp bûác muöën àûúåc àöåc lêåp tûå do thêåt sûå, trûúác hïët phaãi dûåa vaâo lûåc lûúång cuãa baãn thên mònh, phaãi tûå mònh giaãi phoáng cho mònh. - Thaáng 7-1920, baãn Sú thaão lêìn thûá nhêët àïì cûúng vïì vêën àïì dên töåc vaâ vêën àïì thuöåc àõa cuãa Lïnin àaä àïën vúái Nguyïîn AÁi Quöëc.
 9. 9. HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛÃ ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 9 http://ebooks.vdcmedia.com Noá àaä àaáp ûáng àuáng nguyïån voång tha thiïët maâ Ngûúâi àang êëp uã: àöåc lêåp cho dên töåc, tûå do cho àöìng baâo. Ngûúâi viïët: "Baãn luêån cûúng laâm cho töi caãm àöång, phêën khúãi, saáng toã, tin tûúãng biïët bao!...". Ngûúâi dûát khoaát ài theo con àûúâng cuãa Lïnin. - Thaáng 12 - 1920, Nguyïîn AÁi Quöëc tham gia Àaåi höåi Àaãng xaä höåi Phaáp hoåp úã Tua; àaä boã phiïëu taán thaânh gia nhêåp Quöëc tïë III vaâ thaânh lêåp Àaãng Cöång saãn Phaáp vò cûúng lônh cuãa Quöëc tïë III cuäng nhû cuãa Àaãng Cöång saãn Phaáp àïìu quan têm àïën phong traâo giaãi phoáng dên töåc úã caác thuöåc àõa. Ngûúâi àaä tûâ chuã nghôa yïu nûúác àïën chuã nghôa cöång saãn; àaä tòm àûúåc con àûúâng giaãi phoáng cho dên töåc Viïåt Nam. Ngay tûâ luác àoá, Ngûúâi àaä noái: "Muöën cûáu nûúác vaâ giaãi phoáng dên töåc, khöng coá con àûúâng naâo khaác con àûúâng caách maång vö saãn". 2. Nhûäng quan àiïím tû tûúãng caách maång giaãi phoáng dên töåc cuãa Nguyïîn AÁi Quöëc - Chuã nghôa thûåc dên laâ keã thuâ chung cuãa giai cêëp cöng nhên vaâ nhên dên lao àöång toaân thïë giúái, laâ keã thuâ trûåc tiïëp nguy haåi nhêët cuãa nhên dên caác nûúác thuöåc àõa. - Caách maång giaãi phoáng dên töåc laâ möåt böå phêån caách maång trong thúâi àaåi àïë quöëc vaâ caách maång vö saãn. Giaãi phoáng dên töåc phaãi gùæn liïìn vúái giaãi phoáng nhên dên lao àöång, giaãi phoáng giai cêëp cöng nhên. - Caách maång giaãi phoáng dên töåc úã caác nûúác thuöåc àõa vaâ caách maång vö saãn úã "chñnh quöëc" coá quan hïå khùng khñt vúái nhau vò chuã nghôa àïë quöëc nhû möåt con àóa coá 2 voâi: möåt voâi huát maáu giai cêëp cöng nhên vaâ nhûäng ngûúâi lao àöång úã "chñnh quöëc" coân möåt voâi huát maáu caác dên töåc thuöåc àõa. Muöën àaánh àöí boån àïë quöëc thò phaãi cùæt caã 2 caái voâi êëy. Phaãi thûåc hiïån sûå liïn minh chiïën àêëu giûäa caác lûåc lûúång caách maång úã thuöåc àõa vaâ "chñnh quöëc". Caách maång thuöåc àõa khöng phuå thuöåc vaâo caách maång vö saãn úã "chñnh quöëc" maâ coá tñnh chuã àöång, àöåc lêåp vaâ coá thïí thaânh cöng trûúác caách maång úã chñnh quöëc vaâ goáp phêìn àêíy maånh caách maång úã chñnh quöëc tiïën lïn.
 10. 10. Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn) 10 http://ebooks.vdcmedia.com - Giûúng cao ngoån cúâ chöëng àïë quöëc vaâ boån phong kiïën tay sai, giaânh àöåc lêåp, tûå do laâ tû tûúãng chiïën lûúåc caách maång àuáng àùæn cuãa Nguyïîn AÁi Quöëc vïì caách maång thuöåc àõa. - Caách maång úã thuöåc àõa, trûúác hïët laâ giaãi phoáng dên töåc, múã àûúâng tiïën lïn giaãi phoáng hoaân toaân lao àöång, giaãi phoáng con ngûúâi, tûác laâ laâm caách maång xaä höåi chuã nghôa. - Vïì lûåc lûúång caách maång: "cöng nöng laâ ngûúâi chuã caách mïånh", "laâ göëc caách mïånh"; cöng nhên laâ giai cêëp laänh àaåo; tiïíu tû saãn, tri thûác laâ baån àöìng minh cuãa caách maång. - Caách maång laâ sûå nghiïåp cuãa quêìn chuáng. Quêìn chuáng cêìn àûúåc giaác ngöå vaâ töí chûác laåi thaânh àöåi nguä vûäng bïìn; àûúåc hiïíu biïët tònh thïë "coá mûu chûúác". - Phaãi thûåc hiïån sûå liïn minh, àoaân kïët vúái caác lûåc lûúång caách maång quöëc tïë; phaãi nïu cao tñnh chuã àöång caách maång, yá thûác tûå lûåc tûå cûúâng. - Phaãi coá Àaãng laänh àaåo. Àaãng phaãi coá hoåc thuyïët caách maång, àoá laâ hoåc thuyïët Maác - Lïnin, phaãi biïët vêån duång àuáng àùæn hoåc thuyïët àoá vaâo hoaân caãnh Viïåt Nam. Hïå thöëng quan àiïím caách maång àuáng àùæn vaâ saáng taåo àoá laâ nöåi dung tû tûúãng caách maång giaãi phoáng dên töåc theo chuã nghôa Maác - Lïnin cuãa Ngûúâi. Hïå thöëng quan àiïím caách maång àoá àûúåc truyïìn vaâo Viïåt Nam trong nhûäng nùm 20 cuãa thïë kyã XX, laâ ngoån cúâ hûúáng àaåo cho caách maång Viïåt Nam ài àuáng quyä àaåo caách maång vö saãn thïë giúái, laâ cú súã lyá luêån cho viïåc thaânh lêåp Àaãng Cöång saãn Viïåt Nam.
 11. 11. HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛÃ ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 11 http://ebooks.vdcmedia.com Cêu 3: Quaá trònh chuêín bõ vïì chñnh trõ, tû tûúãng vaâ töí chûác cuãa Nguyïîn AÁi Quöëc cho viïåc thaânh lêåp Àaãng Cöång saãn Viïåt Nam? Sau Caách maång Thaáng Mûúâi Nga (1917), phong traâo cöång saãn vaâ cöng nhên quöëc tïë phaát triïín maånh meä. Thaáng 7-1920, Nguyïîn AÁi Quöëc àoåc baãn Sú thaão lêìn thûá nhêët àïì cûúng vïì vêën àïì dên töåc vaâ vêën àïì thuöåc àõa cuãa Lïnin vaâ àaä ài àïën möåt sûå lûåa choån dûát khoaát con àûúâng giaãi phoáng dên töåc do Lïnin vaåch ra. Thaáng 12 nùm 1920, taåi Àaåi höåi Àaãng xaä höåi Phaáp hoåp úã Tua, Nguyïîn AÁi Quöëc àaä taán thaânh viïåc gia nhêåp Quöëc tïë thûá III vaâ biïíu quyïët saáng lêåp ra Àaãng Cöång saãn Phaáp. Nguyïîn AÁi Quöëc trúã thaânh chiïën sô cöång saãn àêìu tiïn cuãa giai cêëp cöng nhên vaâ dên töåc Viïåt Nam. Nguyïîn AÁi Quöëc tñch cûåc xuác tiïën viïåc chuêín bõ vïì chñnh trõ, tû tûúãng vaâ töí chûác cho viïåc thaânh lêåp Àaãng Cöång saãn Viïåt Nam. Vïì mùåt tû tûúãng vaâ chñnh trõ: Ngûúâi àaä viïët baâi àùng caác baáo: "Ngûúâi cuâng khöí" do Ngûúâi saáng lêåp, baáo "Nhên àaåo" - cú quan Trung ûúng cuãa Àaãng Cöång saãn Phaáp, baáo "Àúâi söëng cöng nhên" - tiïëng noái cuãa giai cêëp cöng nhên, baáo Sûå thêåt (Liïn Xö), Taåp chñ thû tñn Quöëc tï quöëc tïë cöång saãn), baáo Thanh niïn (Viïåt Nam thanh niïn caách maång àöìng chñ höåi)... vaâ caác taác phêím "Baãn aán chïë àöå thûåc dên Phaáp", "Àûúâng caách mïånh" mang tïn Ngûúâi. Qua nöåi dung caác baâi baáo vaâ caác taác phêím àoá, Ngûúâi têåp trung lïn aán chuã nghôa àïë quöëc, chuã nghôa thûåc dên noái chung vaâ chuã nghôa thûåc dên Phaáp. Ngûúâi vaåch trêìn baãn chêët xêm lûúåc, phaãn àöång, boác löåt, àaân aáp taân baåo cuãa chuã nghôa thûåc dên. Bùçng nhûäng dêîn chûáng cuå thïí, sinh àöång, Ngûúâi àaä töë caáo trûúác dû luêån Phaáp vaâ thïë giúái töåi aác taây trúâi cuãa thûåc dên Phaáp àöëi vúái nhên dên caác nûúác thuöåc àõa. Àùåc biïåt, Ngûúâi àaä trònh baây caác quan àiïím lyá luêån vïì caách maång thuöåc àõa möåt caách àuáng àùæn, saáng taåo vaâ khaá hoaân chónh. (Xem muåc 2 dûúái tiïu àïì: Nhûäng quan àiïím tû tûúãng caách maång giaãi phoáng dên töåc cuãa Nguyïîn AÁi Quöëc, thuöåc àïì söë 2). Hïå thöëng quan àiïím àoá àûúåc
 12. 12. Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn) 12 http://ebooks.vdcmedia.com truyïìn vaâo Viïåt Nam nhùçm chuêín bõ vïì tû tûúãng vaâ chñnh trõ cho viïåc thaânh lêåp Àaãng. Vïì mùåt töí chûác: Thaáng 12-1924, Nguyïîn AÁi Quöëc àïën Quaãng Chêu (Trung Quöëc), Ngûúâi tham gia saáng lêåp Höåi liïn hiïåp caác dên töåc bõ aáp bûác AÁ - Àöng àïí thöëng nhêët haânh àöång chöëng chuã nghôa thûåc dên. Thaáng 6-1925, Ngûúâi thaânh lêåp "Viïåt Nam thanh niïn caách maång àöìng chñ höåi", töí chûác trung kiïn laâ "Cöång saãn àoaân" laâm noâng cöët àïí trûåc tiïëp truyïìn baá chuã nghôa Maác - Lïnin vaâo Viïåt Nam; múã nhiïìu lúáp huêën luyïån àaâo taåo möåt söë thanh niïn yïu nûúác Viïåt Nam thaânh nhûäng caán böå caách maång, trong àoá, möåt söë àûúåc choån ài hoåc úã Trûúâng àaåi hoåc Phûúng Àöng (Liïn Xö); möåt söë àûúåc cûã ài hoåc quên sûå, phêìn lúán sau naây àûúåc àûa vïì nûúác hoaåt àöång. Hïå thöëng quan àiïím, lyá luêån vïì con àûúâng caách maång cuãa Nguyïîn AÁi Quöëc trúã thaânh tû tûúãng caách maång hûúáng àaåo phong traâo dên töåc vaâ caác töí chûác chñnh trõ theo khuynh hûúáng caách maång vö saãn, dêîn àïën sûå ra àúâi caác töí chûác cöång saãn úã Viïåt Nam: Àöng Dûúng cöång saãn àaãng (6-1929), An Nam cöång saãn àaãng (7-1929) vaâ Àöng Dûúng cöång saãn liïn àoaân (9-1929). Tûâ ngaây 3 àïën ngaây 7 thaáng 2 nùm 1930, Höåi nghõ thöëng nhêët Àaãng àaä hoåp taåi Cûãu Long Hûúng Caãng), dûúái sûå chuã trò cuãa Nguyïîn AÁi Quöëc àaä nhêët trñ húåp nhêët caác töí chûác cöång saãn thaânh möåt àaãng duy nhêët lêëy tïn laâ Àaãng Cöång saãn Viïåt Nam; thöng qua Chñnh cûúng vùæn tùæt, Saách lûúåc vùæn tùæt, Chûúng trònh toám tùæt, Àiïìu lïå vùæn tùæt cuãa Àaãng vaâ Àiïìu lïå vùæn tùæt cuãa caác höåi quêìn chuáng; thöng qua lúâi kïu goåi nhên dõp thaânh lêåp Àaãng do àöìng chñ Nguyïîn AÁi Quöëc thaão. Caác vùn kiïån quan troång cuãa Àaãng àûúåc Höåi nghõ thöng qua laâ Cûúng lônh caách maång àêìu tiïn cuãa Àaãng Cöång saãn Viïåt Nam.
 13. 13. HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛÃ ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 13 http://ebooks.vdcmedia.com Cêu 4: Höåi nghõ thaânh lêåp Àaãng Cöång saãn Viïåt Nam 3-2-1930. Phên tñch nöåi dung cú baãn cuãa Chñnh cûúng vùæn tùæt vaâ Saách lûúåc vùæn tùæt cuãa Àaãng. YÁ nghôa cuãa viïåc thaânh lêåp Àaãng? 1. Höåi nghõ thaânh lêåp Àaãng Cöång saãn Viïåt Nam 3-2-1930 Trong nhûäng nùm 1924-1929, phong traâo cöng nhên Viïåt Nam phaát triïín maånh vúái yá thûác giai cêëp vaâ yá thûác chñnh trõ ngaây caâng roä rïåt àaä taåo thaânh laân soáng caách maång dên töåc, dên chuã maånh meä, trong àoá, giai cêëp cöng nhên àaä thêåt sûå trúã thaânh lûåc lûúång chñnh trõ àöåc lêåp, taåo ra nhûäng àiïìu kiïån chñn muöìi cho sûå phên hoaá tñch cûåc trong "Viïåt Nam thanh niïn caách maång àöìng chñ höåi" vaâ trong Àaãng Tên Viïåt dêîn àïën viïåc hònh thaânh nhûäng töí chûác cöång saãn úã Viïåt Nam. Àoá laâ: Àöng Dûúng cöång saãn àaãng, An Nam cöång saãn àaãng, Àöng Dûúng cöång saãn liïn àoaân. Caác töí chûác naây hoaåt àöång riïng reä, tranh giaânh quêìn chuáng. Thûåc tiïîn àoá àoâi hoãi cêëp thiïët phaãi coá sûå laänh àaåo thöëng nhêët, chùåt cheä cuãa möåt chñnh àaãng duy nhêët cuãa giai cêëp cöng nhên Viïåt Nam. Quöëc tïë cöång saãn àaä gûãi thû cho nhûäng ngûúâi cöång saãn úã Àöng Dûúng, kïu goåi thaânh lêåp möåt Àaãng Cöång saãn duy nhêët. - Àûúåc sûå uyã nhiïåm cuãa Quöëc tïë cöång saãn, Nguyïîn AÁi Quöëc àaä triïåu têåp Höåi nghõ àaåi biïíu caác töí chûác cöång saãn úã Hûúng Caãng tûâ ngaây 3 àïën ngaây 7-2-1930 àïí húåp nhêët thaânh möåt Àaãng Cöång saãn duy nhêët. Tham gia höåi nghõ coá hai àaåi biïíu cuãa Àöng Dûúng cöång saãn àaãng, hai àaåi biïíu cuãa An Nam cöång saãn àaãng. Höåi nghõ àaä nghe Nguyïîn AÁi Quöëc phên tñch tònh hònh trong nûúác vaâ ngoaâi nûúác, phï bònh nhûäng haânh àöång thiïëu thöëng nhêët giûäa caác töí chûác cöång saãn, àïì nghõ caác töí chûác cöång saãn àoaân kïët, thöëng nhêët laåi thaânh möåt àaãng duy nhêët. Caác àaåi biïíu nhêët trñ boã thaânh kiïën, thaânh thêåt húåp taác àïí thöëng nhêët thaânh möåt Àaãng cöång saãn duy nhêët, àoá laâ Àaãng Cöång saãn Viïåt Nam.
 14. 14. Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn) 14 http://ebooks.vdcmedia.com Thöng qua Chñnh cûúng vùæn tùæt, Saách lûúåc vùæn tùæt, Àiïìu lïå vùæn tùæt, Chûúng trònh toám tùæt cuãa Àaãng vïì caách töí chûác caác àoaân thïí quêìn chuáng vaâ àiïìu lïå toám tùæt cuãa cöng höåi, nöng höåi, höåi thanh niïn, höåi phuå nûä, höåi phaãn àïë àöìng minh (tûác laâ mùåt trêån dên töåc thöëng nhêët chöëng àïë quöëc). - Vaåch kïë hoaåch tiïën haânh húåp nhêët caác töí chûác cöång saãn úã trong nûúác vaâ cûã Ban Chêëp haânh Trung ûúng lêm thúâi. Nguyïîn AÁi Quöëc àaä ra lúâi kïu goåi nhên dõp thaânh lêåp Àaãng. 2. Nöåi dung cú baãn cuãa Chñnh cûúng vùæn tùæt vaâ Saách lûúåc vùæn tùæt cuãa Àaãng Chñnh cûúng vùæn tùæt, Saách lûúåc vùæn tùæt àûúåc thöng qua taåi Höåi nghõ thaânh lêåp Àaãng 3-2-1930 tuy coân sú lûúåc, nhûng àaä vaåch ra àûúâng löëi cú baãn, àuáng àùæn cho caách maång Viïåt Nam, laâ Cûúng lônh àêìu tiïn cuãa Àaãng. Nöåi dung cuãa Cûúng lônh toám tùæt: - Àûúâng löëi chiïën lûúåc cuãa caách maång: Trïn cú súã phên tñch tònh hònh kinh tïë, giai cêëp, xaä höåi nûúác ta, Cûúng lônh viïët: "Chuã trûúng laâm tû saãn dên quyïìn caách maång vaâ thöí àõa caách maång àïí ài túái xaä höåi cöång saãn". - Nhiïåm vuå cuãa caách maång tû saãn dên quyïìn úã nûúác ta laâ àaánh àuöíi àïë quöëc Phaáp xêm lûúåc vaâ àaánh àöí boån phong kiïën tay sai, laâm cho nûúác Viïåt Nam àûúåc àöåc lêåp tûå do; tõch thu ruöång àêët cuãa boån àïë quöëc, phong kiïën àïí laâm cuãa cöng vaâ chia cho dên ngheâo; chuêín bõ vaâ laänh àaåo nöng dên ngheâo laâm caách maång ruöång àêët, quöëc hûäu hoaá toaân böå xñ nghiïåp cuãa boån àïë quöëc; thaânh lêåp chñnh phuã cöng nöng binh vaâ töí chûác quên àöåi cöng nöng. Caác nhiïåm vuå trïn bao haâm caã nöåi dung dên töåc vaâ dên chuã, chöëng àïë quöëc vaâ chöëng phong kiïën. Song, nöíi bêåt lïn laâ nhiïåm vuå chöëng àïë quöëc vaâ tay sai phaãn àöång, giaânh àöåc lêåp, tûå do cho dên töåc. - Lûåc lûúång àïí àaánh àöí àïë quöëc vaâ phong kiïën trûúác hïët laâ cöng nöng. Àaãng phaãi thu phuåc cho àûúåc cöng nöng vaâ laâm cho giai cêëp cöng nhên laänh àaåo àûúåc àöng àaão quêìn chuáng ; àöìng thúâi
 15. 15. HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛÃ ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 15 http://ebooks.vdcmedia.com "Phaãi hïët sûác liïn laåc vúái tiïíu tû saãn, trñ thûác, trung nöng... àïí keáo hoå vïì phña vö saãn giai cêëp". Àöëi vúái phuá nöng, trung tiïíu àõa chuã vaâ tû saãn Viïåt Nam maâ chûa roä mùåt phaãn caách maång thò phaãi lúåi duång hoùåc trung lêåp. Böå phêån naâo àaä roä mùåt phaãn caách maång thò phaãi àaánh àöí. Trong khi liïn laåc taåm thúâi vúái caác giai cêëp, phaãi rêët cêín thêån, khöng khi naâo nhûúång böå möåt chuát lúåi ñch gò cuãa cöng nöng maâ ài vaâo àûúâng löëi thoaã hiïåp. Giai cêëp cöng nhên laâ giai cêëp laänh àaåo caách maång. Àaánh àöí chuã nghôa àïë quöëc Phaáp vaâ boån phong kiïën, "laâm cho nûúác Viïåt Nam hoaân toaân àöåc lêåp", "lêåp ra chñnh phuã cöng binh" vaâ "quên àöåi cöng nöng" bùçng phûúng phaáp baåo lûåc caách maång, bùçng sûác maånh moåi mùåt cuãa quêìn chuáng, chûá khöng phaãi bùçng con àûúâng caãi lûúng, thoaã hiïåp. - Caách maång Viïåt Nam laâ böå phêån cuãa Caách maång thïë giúái, phaãi àoaân kïët vúái caác dên töåc bõ aáp bûác vaâ giai cêëp vö saãn quöëc tïë, nhêët laâ giai cêëp cöng nhên Phaáp. - Sûå laänh àaåo cuãa Àaãng laâ nhên töë quyïët àõnh thùæng lúåi cuãa caách maång. "Àaãng laâ àöåi tiïn phong cuãa vö saãn giai cêëp", cho nïn Àaãng coá traách nhiïåm thu phuåc cho àûúåc àaåi böå phêån giai cêëp mònh, phaãi laâm cho giai cêëp mònh laänh àaåo àûúåc dên chuáng; "phaãi thu phuåc cho àûúåc àaåi àa söë dên caây vaâ phaãi dûåa chùæc vaâo dên caây ngheâo", phaãi liïn laåc vúái caác giai cêëp caách maång vaâ caác têìng lúáp yïu nûúác àïí àoaân kïët hoå laåi. Àaãng laâ möåt khöëi thöëng nhêët yá chñ vaâ haânh àöång. Àaãng viïn phaãi "hùng haái tranh àêëu cêín thêån vaâ daám hy sinh, phuåc tuâng mïånh lïånh Àaãng vaâ àoáng kinh phñ, chõu phêën àêëu trong möåt böå phêån Àaãng". 3. YÁ nghôa cuãa viïåc thaânh lêåp Àaãng - Höåi nghõ húåp nhêët caác töí chûác cöång saãn úã Viïåt Nam mang têìm voác möåt Àaåi höåi thaânh lêåp Àaãng. Höåi nghõ àaä quy tuå toaân böå phong traâo cöng nhên vaâ phong traâo yïu nûúác dûúái sûå laänh àaåo cuãa möåt àöåi tiïn phong duy nhêët cuãa caách maång, vúái àûúâng löëi caách maång àuáng àùæn, dêîn túái sûå thöëng nhêët vïì tû tûúãng vaâ haânh àöång cuãa phong traâo caách maång caã nûúác.
 16. 16. Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn) 16 http://ebooks.vdcmedia.com - Àaãng ra àúâi àaánh dêëu möåt bûúác ngoùåt cùn baãn trong lõch sûã caách maång nûúác ta, chêëm dûát thúâi kyâ caách maång úã trong tònh traång "àen töëi nhû khöng coá àûúâng ra", chêëm dûát thúâi kyâ bïë tùæc, khuãng hoaãng vïì àûúâng löëi cûáu nûúác, laâ sûå kiïån coá yá nghôa quyïët àõnh àöëi vúái toaân böå quaá trònh phaát triïín cuãa caách maång Viïåt Nam tûâ àoá vïì sau. - Àaãng ra àúâi laâ biïíu hiïån sûå xaác lêåp vai troâ laänh àaåo cuãa giai cêëp cöng nhên Viïåt Nam, khùèng àõnh quaá trònh tûâ àêëu tranh tûå phaát àïën àêëu tranh tûå giaác. - Àaãng ra àúâi laâ kïët quaã têët yïëu cuãa cuöåc àêëu tranh dên töåc vaâ giai cêëp úã Viïåt Nam trong thúâi àaåi múái. Àaãng laâ sûå kïët húåp giûäa chuã nghôa Maác - Lïnin vaâ tû tûúãng Höì Chñ Minh vúái phong traâo cöng nhên vaâ phong traâo yïu nûúác Viïåt Nam trong nhûäng nùm 20 cuãa thïë kyã naây. Höì Chñ Minh àaä viïët: "Viïåc thaânh lêåp Àaãng laâ bûúác ngoùåt vö cuâng quan troång trong lõch sûã caách maång Viïåt Nam. Noá chûáng toã rùçng giai cêëp vö saãn ta àaä trûúãng thaânh vaâ àuã sûác laänh àaåo caách maång".
 17. 17. HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛÃ ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 17 http://ebooks.vdcmedia.com Cêu 5: Haäy chûáng minh Àaãng Cöång saãn Viïåt Nam ra àúâi vaâ nùæm quyïìn laänh àaåo caách maång Viïåt Nam tûâ nùm 1930 laâ möåt xu thïë khaách quan cuãa lõch sûã? 1. Taác àöång cuãa chñnh saách thöëng trõ, khai thaác thuöåc àõa cuãa thûåc dên Phaáp Dûúái taác àöång cuãa chñnh saách thöëng trõ, khai thaác thuöåc àõa cuãa thûåc dên Phaáp, xaä höåi Viïåt Nam àaä chuyïín tûâ xaä höåi phong kiïën sang xaä höåi thuöåc àõa, vúái hai mêu thuêîn cú baãn : mêu thuêîn giûäa dên töåc ta vúái thûåc dên Phaáp vaâ mêu thuêîn giûäa nhên dên ta (chuã yïëu laâ nöng dên) vúái giai cêëp àõa chuã phong kiïën. Giaãi quyïët mêu thuêîn àoá àïí àûa xaä höåi tiïën lïn theo àuáng xu thïë cuãa thúâi àaåi laâ yïu cêìu têët yïëu khaách quan cuãa lõch sûã. Tûâ àêìu thïë kyã XX, do aãnh hûúãng cuãa phong traâo dên chuã tû saãn thïë giúái vaâ nhûäng chuyïín biïën kinh tïë - xaä höåi Viïåt Nam, phong traâo dên töåc úã nûúác ta tiïëp tuåc phaát triïín, nhiïìu töí chûác chñnh trõ theo hûúáng dên chuã tû saãn àaä xuêët hiïån: - Phong traâo Àöng Du (1906 - 1908) do nhaâ yïu nûúác Phan Böåi Chêu laänh àaåo. - Phong traâo Àöng Kinh Nghôa Thuåc (1907) diïîn ra khaá söi nöíi dûúái caác hònh thûác tuyïn truyïìn caãi caách, cöí vuä loâng yïu nûúác. - Phong traâo Duy Tên (1906 - 1908) nhùçm vêån àöång caãi caách vùn hoaá, xaä höåi, àaã kñch boån vua quan phong kiïën thöëi naát. - Töí chûác Viïåt Nam Quang phuåc höåi (1912) nhùçm muåc àñch "àaánh àuöíi quên Phaáp, khöi phuåc nûúác Viïåt Nam". - Phong traâo yïu nûúác cuãa caác têìng lúáp tiïíu tû saãn thaânh thõ phaát triïín maånh nhû phong traâo àêëu tranh àoâi traã tûå do cho cuå Phan Böåi Chêu (1925), töí chûác àaám tang cuå Phan Chu Trinh. - Viïåt Nam quöëc dên àaãng do Nguyïîn Thaái Hoåc saáng lêåp (25- 12-1927) laâ möåt àaãng chñnh trõ theo xu hûúáng caách maång dên chuã tû saãn. Muåc àñch cuãa àaãng naây laâ àaánh àuöíi giùåc Phaáp, lêåt àöí chïë
 18. 18. Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn) 18 http://ebooks.vdcmedia.com àöå phong kiïën, thiïët lêåp dên quyïìn. Cuöåc khúãi nghôa Yïn Baái (9-2- 1930) biïíu thõ tinh thêìn phaãn khaáng quyïët liïåt cuãa giai cêëp tû saãn Viïåt Nam chöëng laåi sûå aáp bûác cuãa thûåc dên Phaáp. Sûå thêët baåi cuãa cuöåc khúãi nghôa àaä böåc löå tñnh chêët non yïëu, bêët lûåc cuãa giai cêëp tû saãn vaâ caác têìng lúáp tiïíu tû saãn trong vai troâ caách maång dên töåc. Caác phong traâo àoá khöng àaáp ûáng àûúåc yïu cêìu khaách quan cuãa sûå nghiïåp giaãi phoáng dên töåc vaâ àïìu bõ thûåc dên Phaáp àaân aáp. 2. Khuynh hûúáng cûáu nûúác theo con àûúâng caách maång vö saãn Nùm 1911, Nguyïîn AÁi Quöëc ra ài tòm àûúâng cûáu nûúác vaâ àaä lûåa choån àuáng àùæn con àûúâng giaãi phoáng dên töåc, àoá laâ con àûúâng caách maång vö saãn. Nguyïîn AÁi Quöëc tñch cûåc truyïìn baá chuã nghôa Maác - Lïnin vaâo Viïåt Nam, chuêín bõ vïì chñnh trõ, tû tûúãng vaâ töí chûác cho viïåc thaânh lêåp Àaãng tiïn phong caách maång úã Viïåt Nam. Viïåt Nam thanh niïn caách maång àöìng chñ höåi ra àúâi, trûåc tiïëp truyïìn baá lyá luêån Maác - Lïnin, lyá luêån vïì caách maång giaãi phoáng dên töåc cuãa Nguyïîn AÁi Quöëc vaâo Viïåt Nam, laâm dêëy lïn trong caã nûúác möåt phong traâo dên töåc dên chuã söi nöíi. Àaãng Tên Viïåt cuäng ra àúâi. Khuynh hûúáng caách maång vö saãn phaát triïín maånh laâm xuêët hiïån ba töí chûác cöång saãn úã Viïåt Nam. Ngaây 3 thaáng 2 nùm 1930, Àaãng Cöång saãn Viïåt Nam ra àúâi. Cûúng lônh àêìu tiïn cuãa Àaãng vaåch roä àûúâng löëi chiïën lûúåc thûåc hiïån caách maång tû saãn dên quyïìn vaâ thöí àõa caách maång àïí tiïën lïn xaä höåi cöång saãn... Nhû vêåy, sau möåt thúâi kyâ daâi, kïí tûâ àêìu thïë kyã XX, lõch sûã dên töåc ta àaä lêìn lûúåt khaão nghiïåm àuã caác cûúng lônh cûáu nûúác khaác nhau vaâ cuöëi cuâng chó coân Àaãng Cöång saãn Viïåt Nam laâ coá khaã nùng nùæm ngoån cúâ dên töåc, àêëu tranh giaãi phoáng dên töåc, laänh àaåo caách maång Viïåt Nam tiïën lïn. Múái ra àúâi, Àaãng àaä giûúng cao ngoån cúâ caách maång, àoaân kïët vaâ laänh àaåo toaân dên ta tiïën lïn àêëu tranh giaãi phoáng dên töåc, giaãi phoáng giai cêëp, tûâng bûúác giaânh thùæng lúåi trong cuöåc caách maång phaãn àïë vaâ phaãn phong kiïën.
 19. 19. HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛÃ ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 19 http://ebooks.vdcmedia.com Cêu 6: Phên tñch hoaân caãnh lõch sûã ra àúâi vaâ nöåi dung cú baãn cuãa "Luêån cûúng chñnh trõ" thaáng 10-1930 cuãa Àaãng Cöång saãn Àöng Dûúng? 1. Hoaân caãnh lõch sûã Cûúng lônh àêìu tiïn cuãa Àaãng Cöång saãn Viïåt Nam do Höåi nghõ thaânh lêåp Àaãng thaáng 2-1930 thöng qua múái chó phaác ra nhûäng neát cú baãn nhêët vïì àûúâng löëi caách maång Viïåt Nam. Yïu cêìu khaách quan àoâi hoãi Àaãng phaãi coá möåt cûúng lônh àêìy àuã, toaân diïån hún. Sau khi Àaãng Cöång saãn Viïåt Nam ra àúâi, möåt cao traâo caách maång röång lúán cuãa quêìn chuáng diïîn ra ngaây caâng söi nöíi vaâ àang trïn àaâ phaát triïín maånh. Thaáng 4-1930, àöìng chñ Trêìn Phuá sau möåt thúâi gian hoåc úã Liïn Xö, àûúåc Quöëc tïë cöång saãn cûã vïì nûúác hoaåt àöång vaâ àûúåc böí sung vaâo Ban Chêëp haânh Trung ûúng Àaãng, àûúåc giao nhiïåm vuå soaån thaão "Luêån cûúng chñnh trõ". Höåi nghõ lêìn thûá nhêët cuãa Ban Chêëp haânh Trung ûúng Àaãng hoåp thaáng 10-1930, Höåi nghõ quyïët àõnh àöíi tïn àaãng thaânh Àaãng Cöång saãn Àöng Dûúng, cûã ra Ban chêëp haânh Trung ûúng chñnh thûác, àöìng chñ Trêìn Phuá àûúåc cûã laâm Töíng bñ thû. Höåi nghõ àaä thöng qua "Luêån cûúng chñnh trõ". 2. Nöåi dung cú baãn "Luêån cûúng chñnh trõ" göìm 13 muåc, trong àoá, têåp trung nhûäng vêën àïì lúán: Caách maång Viïåt Nam phaãi traãi qua hai giai àoaån, trûúác hïët laâm caách maång tû saãn dên quyïìn, boã qua thúâi kyâ phaát triïín tû baãn chuã nghôa, tiïën thùèng lïn con àûúâng xaä höåi chuã nghôa. Caách maång tû saãn dên quyïìn coá nhiïåm vuå chöëng àïë quöëc vaâ nhiïåm vuå chöëng phong kiïën. Hai nhiïåm vuå naây coá möëi quan hïå khùng khñt vúái nhau.
 20. 20. Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn) 20 http://ebooks.vdcmedia.com Giai cêëp vö saãn vaâ nöng dên laâ hai àöång lûåc chñnh cuãa caách maång, vö saãn laâ giai cêëp laänh àaåo caách maång. Luêån cûúng cuäng phên tñch roä thaái àöå àöëi vúái caách maång cuãa caác giai cêëp, têìng lúáp khaác trong xaä höåi. Caách maång Viïåt Nam phaãi ài theo con àûúâng caách maång baåo lûåc, con àûúâng khúãi nghôa vuä trang. Khúãi nghôa vuä trang giaânh chñnh quyïìn "khöng phaãi laâ möåt viïåc thûúâng", maâ laâ möåt nghïå thuêåt "phaãi theo khuön pheáp nhaâ binh". Sûå laänh àaåo cuãa Àaãng cöång saãn, àöåi tiïn phong cuãa giai cêëp vö saãn, laâ àiïìu kiïån cöët yïëu cho sûå thùæng lúåi cuãa caách maång. Àaãng phaãi lêëy chuã nghôa Maác - Lïnin laâm nïìn taãng tû tûúãng; phaãi liïn hïå mêåt thiïët vúái quêìn chuáng, vúái vö saãn vaâ caác dên töåc thuöåc àõa, vúái caác lûåc lûúång caách maång thïë giúái. Nöëi tiïëp vaâ kïë thûâa nhûäng àõnh hûúáng lúán àûúåc vaåch roä tûâ Chñnh cûúng vùæn tùæt vaâ Saách lûúåc vùæn tùæt do laänh tuå Nguyïîn AÁi Quöëc khúãi thaão, "Luêån cûúng chñnh trõ" thaáng 10-1930 àaä xaác àõnh nhûäng vêën àïì rêët cú baãn trong àûúâng löëi chiïën lûúåc cuãa Àaãng ta. Tû tûúãng lúán bao truâm cuãa Cûúng lônh chñnh trõ thaáng 10-1930 vêîn laâ quaán triïåt àõnh hûúáng gùæn liïìn àöåc lêåp dên töåc vúái chuã nghôa xaä höåi. Song bïn caånh àoá, Cûúng lônh naây vêîn coân nhûäng haån chïë nhû chûa chó ra àûúåc mêu thuêîn chuã yïëu trong xaä höåi thuöåc àõa, chûa xaác àõnh nhiïåm vuå giaãi phoáng dên töåc laâ nhiïåm vuå haâng àêìu. Trong khi nhêën maånh vai troâ cuãa cöng nöng, chûa chuá yá àuáng mûác àïën vai troâ, võ trñ vaâ khaã nùng caách maång cuãa caác giai cêëp vaâ têìng lúáp khaác. Noái möåt caách cuå thïí laâ àaä nhêën maånh möåt chiïìu àïën àêëu tranh giai cêëp, chûa quan têm thñch àaáng àïën vêën àïì dên töåc. Khúi dêåy tinh thêìn yïu nûúác vöën laâ truyïìn thöëng lêu àúâi cuãa dên töåc ta; saách lûúåc vaâ phûúng phaáp caách maång chûâng naâo àaä coân thiïëu linh hoaåt, mïìm deão. Nhûäng haån chïë noái trïn, sau àoá ñt lêu, àaä àûúåc caác höåi nghõ Ban Chêëp haânh Trung ûúng Àaãng tiïëp theo khùæc phuåc.
 21. 21. HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛÃ ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 21 http://ebooks.vdcmedia.com Cêu 7: Hoaân caãnh lõch sûã, thaânh quaã vaâ baâi hoåc kinh nghiïåm cuãa cao traâo 1930 - 1931? 1. Hoaân caãnh lõch sûã cuãa cao traâo 1930 - 1931 Vaâo nùm 1929 - 1933, thïë giúái tû baãn chuã nghôa bõ khuãng hoaãng kinh tïë trêìm troång. Àïë quöëc Phaáp truát têët caã gaánh nùång cuöåc khuãng hoaãng úã Phaáp lïn vai caác thuöåc àõa. Àöng Dûúng bõ keáo vaâo cuöåc khuãng hoaãng àoá nïn àaä chõu nhûäng hêåu quaã thaãm khöëc: nöng dên bõ phaá saãn, bõ chïët àoái; cöng nhên ngaây caâng bõ boác löåt nùång nïì, thêët nghiïåp; giai cêëp tû saãn vûâa ra àúâi àaä bõ tû saãn Phaáp boáp ngheåt. Haânh àöång àaân aáp, khuãng böë cuãa thûåc dên Phaáp diïîn ra khùæp núi gêy khöng khñ chñnh trõ cùng thùèng. Mêu thuêîn giûäa nhên dên ta vúái thûåc dên Phaáp ngaây caâng gay gùæt àêíy nhên dên ta vuâng lïn àêëu tranh maånh meä hún, quyïët liïåt hún vúái keã thuâ àïí giaânh lêëy cuöåc söëng. Àaãng Cöång saãn Viïåt Nam ra àúâi àaãm nhêån sûá mïånh laänh àaåo cuöåc àêëu tranh chöëng àïë quöëc vaâ phong kiïën. Cú súã àaãng tuy chûa nhiïìu, song àaä trúã thaânh haåt nhên cuãa phong traâo caách maång. Nhûäng töí chûác quêìn chuáng caách maång àûúåc thaânh lêåp úã nhiïìu núi. Àûúâng löëi cuãa Àaãng àaä phaãn aánh àuáng nguyïån voång cuãa quêìn chuáng, àûúåc tuyïn truyïìn röång raäi, laâm cho yá thûác giaác ngöå cuãa quêìn chuáng ngaây möåt nêng cao. Phong traâo àêëu tranh cuãa quêìn chuáng àaä buâng lïn maånh meä dêîn àïën Cao traâo caách maång 1930 - 1931 maâ àónh cao laâ Xö viïët Nghïå tônh. 2. Thaânh quaã vaâ baâi hoåc kinh nghiïåm cuãa cao traâo 1930 - 1931 Cao traâo 1930 -1931 vaâ Xö viïët Nghïå Tônh phaãn aánh àûúâng löëi chöëng àïë quöëc vaâ phong kiïën trong Cûúng lônh cuãa Àaãng laâ àuáng àùæn. Khöëi liïn minh giûäa hai giai cêëp cöng nhên vaâ nöng dên àaä àûúåc thiïët lêåp trong thûåc tïë àêëu tranh.
 22. 22. Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn) 22 http://ebooks.vdcmedia.com Àaãng àaä xaác lêåp àûúåc quyïìn laänh àaåo, kiïím nghiïåm àûúåc àûúâng löëi, reân luyïån àûúåc àöåi nguä caán böå, àaãng viïn cuãa mònh. Baãn thên quêìn chuáng qua cao traâo àaä tin tûúãng vaâo sûå laänh àaåo cuãa Àaãng - lûåc lûúång duy nhêët coá thïí àûa caách maång Viïåt Nam àïën thùæng lúåi, àöìng thúâi cuäng tin tûúãng vaâo khaã nùng caách maång cuãa baãn thên mònh. Cao traâo caách maång 1930 -1931 laâ möåt cuöåc töíng diïîn têåp giaânh chñnh quyïìn cuãa nhên dên ta vaâ Àaãng ta. - Cao traâo 1930 - 1931 àaä àïí laåi cho Àaãng ta nhûäng kinh nghiïåm bûúác àêìu vïì kïët húåp hai nhiïåm vuå chiïën lûúåc: chöëng àïë quöëc vaâ chöëng phong kiïën, kïët húåp phong traâo àêëu tranh cuãa cöng nhên vaâ nöng dên, thûåc hiïån liïn minh cöng nöng dûúái sûå laänh àaåo cuãa giai cêëp cöng nhên; kïët húåp phong traâo caách maång úã àö thõ; kïët húåp caác hònh thûác töí chûác vaâ àêëu tranh caách maång cuãa quêìn chuáng. - Tuy nhiïn do nhêën maånh möåt chiïìu àïën vêën àïì giai cêëp maâ chûa quan têm thñch àaáng àïën vêën àïì dên töåc nïn trong cao traâo 1930 - 1931, vêën àïì saách lûúåc vaâ phûúng phaáp caách maång chûâng naâo àoá coân thiïëu linh hoaåt, mïìm deão do àoá mùåt trêån phaãn àïë chûa àûúåc phaát triïín röång raäi.
 23. 23. HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛÃ ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 23 http://ebooks.vdcmedia.com Cêu 8: Hoaân caãnh lõch sûã, thaânh quaã vaâ baâi hoåc kinh nghiïåm cuãa cao traâo dên chuã 1936 — 1939? 1. Hoaân caãnh lõch sûã cuãa Cao traâo dên chuã 1936 - 1939 Cuöåc khuãng hoaãng kinh tïë thïë giúái cuãa chuã nghôa tû baãn àêíy nhûäng mêu thuêîn vöën coá cuãa chuáng ngaây caâng sêu sùæc Chuã nghôa phaátxñt àaä ra àúâi. Àoá laâ nïìn chuyïn chñnh àöåc taâi nhêët, taân baåo nhêët, sö vanh nhêët, hiïëu chiïën nhêët cuãa boån tû baãn taâi chñnh phaãn àöång. Chuyïn chñnh phaát xñt àaä àûúåc thiïët lêåp, tiïu biïíu úã Àûác - YÁ - Nhêåt vaâ möåt söë nûúác khaác. Phong traâo chöëng phaát xñt nhanh choáng lan röång úã nhiïìu nûúác àaä thu huát caác lûåc lûúång coá xu hûúáng chñnh trõ khaác nhau. Àaåi höåi lêìn thûá VII cuãa Quöëc tïë cöång saãn nhêån àõnh: "lûåc lûúång phaãn caách maång phaátxñt àang têën cöng vaâo chïë àöå dên chuã tû saãn, àang ra sûác bùæt nhûäng ngûúâi lao àöång phaãi söëng dûúái chïë àöå boác löåt vaâ bõ àaân aáp daä man nhêët, ngaây nay trong nhiïìu nûúác tû baãn chuã nghôa; quêìn chuáng lao àöång phaãi lûåa choån möåt caách cuå thïí khöng phaãi giûäa chuyïn chñnh vö saãn vúái chïë àöå dên chuã tû saãn maâ laâ giûäa chïë àöå dên chuã tû saãn vúái chuã nghôa phaátxñt". Vêåy keã thuâ nguy hiïím nhêët cuãa nhên dên thïë giúái luác naây khöng phaãi laâ chuã nghôa tû baãn hoùåc chuã nghôa àïë quöëc noái chung maâ laâ chuã nghôa phaátxñt, nhiïåm vuå trûúác mùæt cuãa giai cêëp cöng nhên quöëc tïë laâ àêëu tranh chöëng chuã nghôa phaátxñt giaânh dên chuã vaâ hoaâ bònh. Giai cêëp cöng nhên quöëc tïë phaãi thöëng nhêët haâng nguä cuãa mònh, lêåp mùåt trêån nhên dên röång raäi. Àöëi vúái caác nûúác thuöåc àõa vaâ nûãa thuöåc àõa, "vêën àïì mùåt trêån thöëng nhêët chöëng àïë quöëc coá têìm quan troång àùåc biïåt". Àaåi höåi VII cuãa Quöëc tïë cöång saãn àaä giuáp Àaãng ta trong viïåc phên tñch tònh hònh, àïì ra nhiïåm vuå caách maång trong thúâi kyâ múái. ÚÃ Phaáp, Mùåt trêån Nhên dên Phaáp àûúåc thaânh lêåp (5-1935) àaä giaânh àûúåc thùæng lúåi trong cuöåc Töíng tuyïín cûã nùm 1936, möåt chñnh phuã tiïën böå - chñnh phuã Mùåt trêån Nhên dên Phaáp ra àúâi.
 24. 24. Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn) 24 http://ebooks.vdcmedia.com ÚÃõ nûúác ta, Cuöåc khuãng hoaãng kinh tïë 1929 - 1933 àaä taác àöång sêu sùæc àïën àúâi söëng caác giai cêëp, caác têìng lúáp nhên dên lao àöång, àïën caã caác nhaâ tû saãn, àõa chuã haång vûâa vaâ nhoã. Boån cêìm quyïìn phaãn àöång úã Àöng Dûúng vêîn thi haânh chñnh saách boác löåt, vú veát vaâ khuãng böë, àaân aáp daä man phong traâo caách maång cuãa nhên dên ta. Thaáng 7-1936, Höåi nghõ Ban Chêëp haânh Trung ûúng Àaãng hoåp taåi Thûúång Haãi (Trung Quöëc) do àöìng chñ Lï Höìng Phong chuã trò, Höåi nghõ nhêån àõnh: Nhiïåm vuå caách maång tû saãn dên quyïìn laâ àaánh àöí àïë quöëc Phaáp, giaânh àöåc lêåp dên töåc, xoaá boã giai cêëp àõa chuã, thûåc hiïån ngûúâi caây coá ruöång khöng hïì thay àöíi, nhûng chûa phaãi laâ nhiïåm vuå caách maång trûåc tiïëp trong luác naây. Yïu cêìu cêëp thiïët trûúác mùæt cuãa nhên dên Àöng Dûúng laâ tûå do, dên chuã, caãi thiïån àúâi söëng. Phaãi thaânh lêåp Mùåt trêån nhên dên phaãn àïë röång raäi "bao göìm caác giai cêëp, caác àaãng phaái, caác àoaân thïí chñnh trõ vaâ tñn ngûúäng tön giaáo khaác nhau àêëu tranh àoâi nhûäng àiïìu dên chuã àún sú...". Höåi nghõ àaä giaãi quyïët àuáng àùæn möëi quan hïå giûäa muåc tiïu chiïën lûúåc vúái muåc tiïu cuå thïí trûúác mùæt cuãa caách maång nûúác ta. Do àoá, àaä nhanh choáng àûa phong traâo caách maång cuãa quêìn chuáng lïn möåt giai àoaån múái. 2. Thaânh quaã vaâ baâi hoåc kinh nghiïåm cuãa Cao traâo dên chuã 1936 - 1939 Thûåc hiïån chuã trûúng, chñnh saách múái, Àaãng àaä vûúåt qua bao trúã lûåc, khoá khùn do sûå àaân aáp cuãa keã thuâ, sûå phaá hoaåi cuãa boån tröëtkñt, nhûäng xu hûúáng sai lêìm, taã hûäu khuynh trong nöåi böå phong traâo. Àaãng àaä thu àûúåc nhiïìu thùæng lúåi coá yá nghôa to lúán: Uy tñn cuãa Àaãng lan röång, thêëm sêu vaâo nhûäng têìng lúáp quêìn chuáng röång raäi; àaä àöång viïn, giaáo duåc chñnh trõ, xêy dûång töí chûác, àoaân kïët àêëu tranh cho haâng triïåu quêìn chuáng, thöng qua nhûäng cuöåc àêëu tranh chñnh trõ, àêëu tranh tû tûúãng röång khùæp tûâ thaânh thõ àïën nöng thön, tûâ nhaâ maáy àïën àöìn àiïìn, hêìm moã àïën caác laâng maåc, thön xoám. Thùæng lúåi to lúán àoá taåo nïn nhûäng tiïìn àïì
 25. 25. HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛÃ ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 25 http://ebooks.vdcmedia.com àïí Àaãng àûa quêìn chuáng vaâo nhûäng trêån chiïën àêëu kiïn quyïët sau naây. Nhûäng baâi hoåc kinh nghiïåm: - Giaãi quyïët àuáng àùæn möëi quan hïå giûäa muåc tiïu chiïën lûúåc vaâ muåc tiïu trûúác mùæt, xaác àõnh àuáng keã thuâ, nhiïåm vuå cuå thïí vaâ khêíu hiïåu saát húåp àïí àöång viïn quêìn chuáng lïn trêån tuyïën caách maång. - Kïët húåp hoaåt àöång bêët húåp phaáp vaâ hoaåt àöång cöng khai, húåp phaáp, sûã duång moåi hònh thûác töí chûác vaâ àêëu tranh, chöëng khuynh hûúáng baão thuã, ruåt reâ, àöìng thúâi chöëng chuã nghôa cöng khai, húåp phaáp, khöng coi troång xêy dûång àaãng bñ mêåt vaâ hoaåt àöång bêët húåp phaáp cuãa Àaãng, sùén saâng vïì tû tûúãng vaâ töí chûác àïí chuyïín hûúáng hoaåt àöång khi tònh hònh thay àöíi àöåt ngöåt. - Phaãi giûä vûäng sûå laänh àaåo têåp trung thöëng nhêët cuãa Àaãng, giûä nghiïm kyã luêåt trong Àaãng, nêng cao tinh thêìn traách nhiïåm, nùng lûåc tûå àöång cöng taác, phaát huy saáng kiïën cuãa tûâng àaãng viïn, tûâng chi böå àaãng. - Phêën àêëu xêy dûång möåt mùåt trêån thöëng nhêët dên chuã röång raäi, vûäng maånh do Àaãng laänh àaåo. Coá àûúâng löëi saách lûúåc liïn minh àuáng àùæn vúái caác baån àöìng minh, àêåp tan moåi êm mûu vaâ thuã àoaån xuyïn taåc, phaá hoaåi cuãa boån phaãn àöång.
 26. 26. Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn) 26 http://ebooks.vdcmedia.com Cêu 9: Hoaân caãnh lõch sûã, nöåi dung vaâ yá nghôa lõch sûã cuãa chuã trûúng àiïìu chónh chiïën lûúåc caách maång cuãa Àaãng trong thúâi kyâ 1939 - 1945? 1. Hoaân caãnh lõch sûã Chiïën tranh thïë giúái thûá hai buâng nöí. Chñnh phuã Phaáp àaä tham chiïën. ÚÃ Àöng Dûúng, thûåc dên Phaáp àaä thi haânh chñnh saách thöëng trõ thúâi chiïën. Trûúác sûå biïën àöång lúán àoá, Àaãng àaä kõp thúâi àiïìu chónh chiïën lûúåc, àõnh ra chuã trûúng, chñnh saách múái cho phuâ húåp vúái tònh hònh múái. Höåi nghõ Trung ûúng Àaãng lêìn thûá 6 (11-1939), àùåc biïåt laâ Höåi nghõ Trung ûúng Àaãng lêìn thûá 8 (5 - 1941), do Nguyïîn AÁi Quöëc chuã trò, àaä khùèng àõnh nöåi dung, tû tûúãng àiïìu chónh chiïën lûúåc trong thúâi kyâ múái. Àûúâng löëi cuãa Àaãng vïì caách maång giaãi phoáng dên töåc àaä àûúåc böí sung, phaát triïín vaâ hoaân chónh. 2. Nöåi dung chuã yïëu cuãa chuã trûúng àiïìu chónh chiïën lûúåc caách maång Thûá nhêët, Àaãng àaä kõp thúâi àiïìu chónh chiïën lûúåc, nhùçm têåp trung giaãi quyïët nhiïåm vuå haâng àêìu laâ àaánh àöí àïë quöëc vaâ tay sai, giaânh àöåc lêåp dên töåc. Trong "Thöng caáo cho caác àöìng chñ úã caác cêëp" ngaây 29-9-1939, Trung ûúng Àaãng vaåch roä: "Hoaân caãnh Àöng Dûúng seä tiïën bûúác àïën vêën àïì dên töåc giaãi phoáng... Têët caã caác àöìng chñ phaãi thêëu hiïíu vêën àïì dên töåc giaãi phoáng..., gêy cho têët caã caác têìng lúáp dên chuáng hiïíu biïët tinh thêìn dên töåc giaãi phoáng". Trung ûúng Àaãng xaác àõnh keã thuâ cuå thïí, nguy hiïím nhêët cuãa caách maång Àöng Dûúng khöng phaãi laâ àïë quöëc vaâ giai cêëp àõa chuã phong kiïën noái chung, maâ laâ chuã nghôa àïë quöëc vaâ boån tay sai phaãn böåi dên töåc. "Bûúác àûúâng sinh töìn cuãa caác dên töåc Àöng Dûúng khöng coân coá con àûúâng naâo khaác hún laâ con àûúâng àaánh àöí àïë quöëc Phaáp, chöëng têët caã aách ngoaåi xêm, vö luêån da trùæng hay da vaâng, àïí tranh lêëy giaãi phoáng
 27. 27. HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛÃ ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 27 http://ebooks.vdcmedia.com dên töåc". "Nhiïåm vuå giaãi phoáng dên töåc, àöåc lêåp cho àêët nûúác laâ möåt nhiïåm vuå trûúác tiïn cuãa Àaãng ta"; "trong luác naây, nïëu khöng giaãi quyïët àûúåc vêën àïì dên töåc giaãi phoáng, khöng àoâi àûúåc àöåc lêåp, tûå do cho toaân thïí dên töåc, thò chùèng nhûäng toaân thïí quöëc gia, dên töåc coân phaãi chõu maäi kiïëp ngûåa trêu, maâ quyïìn lúåi cuãa böå phêån, giai cêëp àïën vaån nùm cuäng khöng àoâi laåi àûúåc"; "trong giai àoaån hiïån taåi... nïëu khöng àaánh àuöíi àûúåc Phaáp - Nhêåt thò vêån maång cuãa dên töåc phaãi chõu kiïëp ngûåa trêu muön àúâi, maâ vêën àïì ruöång àêët cuäng khöng laâm sao giaãi quyïët àûúåc". "Cuöåc caách maång úã Àöng Dûúng laâ möåt cuöåc caách maång dên töåc giaãi phoáng". Thûá hai, sau khi giaânh àöåc lêåp, caác dên töåc söëng trïn baán àaão Àöng Dûúng muöën lêåp ra möåt chñnh phuã liïn bang hay àûáng riïng thaânh möåt quöëc gia àöåc lêåp tuyâ yá. Àöëi vúái nûúác ta, sau khi àaánh àuöíi Phaáp - Nhêåt seä thaânh lêåp möåt chñnh phuã nhên dên, Chñnh phuã Viïåt Nam dên chuã cöång hoaâ, lêëy cúâ àoã sao vaâng nùm caánh laâm cúâ cuãa toaân quöëc, Chñnh phuã do Quöëc höåi bêìu ra. Thûá ba, liïn hiïåp têët caã caác giai cêëp vaâ têìng lúáp nhên dên khöng phên biïåt tön giaáo, xu hûúáng chñnh trõ, àaãng phaái vaâo möåt mùåt trêån dên töåc thöëng nhêët chöëng àïë quöëc thêåt röång raäi, lêëy liïn minh cöng nöng laâm cú súã. Muöën vêåy cêìn phaãi vêån duång möåt phûúng phaáp hiïåu triïåu hïët sûác thöëng thiïët, laâm sao àaánh thûác àûúåc tinh thêìn dên töåc xûa nay trong nhên dên. Trung ûúng quyïët àõnh thaânh lêåp "Mùåt trêån Viïåt Nam àöåc lêåp àöìng minh", goåi tùæt laâ Viïåt Minh. Àöëi vúái caác dên töåc Campuchia vaâ Laâo, Àaãng chuã trûúng lêåp "Mùåt trêån Ai Lao àöåc lêåp àöìng minh", vaâ "Cao Miïn àöåc lêåp àöìng minh", àïí sau àoá lêåp ra Àöng Dûúng àöåc lêåp àöìng minh. Coân caác töí chûác quêìn chuáng thò lêåp thaânh caác höåi cûáu quöëc nhû: cöng nhên cûáu quöëc, nöng dên cûáu quöëc, thanh niïn cûáu quöëc, phuå nûä cûáu quöëc, v.v.. Thûá tû, chuyïín hûúáng hònh thûác àêëu tranh, tûâ àêëu tranh cöng khai, húåp phaáp vaâ nûãa húåp phaáp àoâi quyïìn lúåi dên chuã, dên sinh, sang àêëu tranh chñnh trõ bñ mêåt, bêët húåp phaáp, chuêín bõ khúãi nghôa vuä trang giaânh chñnh quyïìn. Chuêín bõ khúãi nghôa vuä trang laâ trung têm cuãa Àaãng vaâ nhên dên ta, phaãi ra sûác chuêín bõ lûåc lûúång trong toaân quöëc vaâ nhùçm àuáng vaâo nhûäng àiïìu kiïån chuã
 28. 28. Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn) 28 http://ebooks.vdcmedia.com quan vaâ khaách quan thuêån lúåi, ài tûâ khúãi nghôa tûâng phêìn, giaânh chñnh quyïìn úã àõa phûúng, tiïën lïn töíng khúãi nghôa giaânh chñnh quyïìn trong caã nûúác... 3. YÁù nghôa cuãa sûå àiïìu chónh chiïën lûúåc - Tûâ Höåi nghõ lêìn thûá 6 àïën Höåi nghõ lêìn thûá 8 cuãa Ban chêëp haânh Trung ûúng Àaãng, sûå àiïìu chónh chiïën lûúåc cuãa Àaãng trong thúâi kyâ múái àaä hoaân chónh. - Trong hoaân caãnh dên töåc ta möåt cöí àöi troâng mêu thuêîn chuã yïëu trong xaä höåi ta àaä phaát triïín àïën àöå gay gùæt nhêët, vêën àïì söëng coân cuãa caác dên töåc Àöng Dûúng àùåt ra möåt caách trûåc tiïëp, quyïìn lúåi dên töåc giaãi phoáng àùåt lïn cao hún hïët. Àaãng àaä coá chuã trûúng thûåc hiïån cho àûúåc muåc tiïu chuã yïëu laâ àöåc lêåp dên töåc, àïì ra haâng loaåt chuã trûúng vaâ biïån phaáp caách maång àuáng àùæn, tñch cûåc múã röång khöëi àoaân kïët dên töåc, tñch cûåc chuêín bõ vaâ tiïën lïn khúãi nghôa vuä trang, giaânh chñnh quyïìn. Àûúâng löëi àoá húåp vúái nguyïån voång cuãa toaân thïí nhên dên, cuãa caác dên töåc úã Àöng Dûúng, coá khaã nùng àöång viïn caã dên töåc àoaân kïët àûáng lïn àaánh Phaáp àuöíi Nhêåt. - Sûå àiïìu chónh chiïën lûúåc àuáng àùæn àoá àaánh dêëu möåt bûúác trûúãng thaânh múái cuãa Àaãng ta, coá yá nghôa quyïët àõnh àïën thùæng lúåi cuãa cuöåc Caách maång Thaáng Taám nùm 1945.
 29. 29. HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛÃ ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 29 http://ebooks.vdcmedia.com Cêu 10: Hoaân caãnh, nöåi dung vaâ yá nghôa lõch sûã cuãa baãn Chó thõ "Nhêåt - Phaáp bùæn nhau vaâ haânh àöång cuãa chuáng ta" ngaây 12-3-1945 cuãa Ban thûúâng vuå Trung ûúng Àaãng? 1. Hoaân caãnh - Nhêåt xêm lûúåc Àöng Dûúng. Nhêåt - Phaáp cêëu kïët vúái nhau àaân aáp phong traâo caách maång Viïåt Nam. Song, mêu thuêîn giûäa chuáng ngaây caâng gay gùæt. Bêëy giúâ Àaãng, ta àaä dûå àoaán: nhêët àõnh Nhêåt - Phaáp seä thön tñnh lêîn nhau. - Àêìu nùm 1945, Chiïën tranh thïë giúái lêìn thûá hai bûúác vaâo giai àoaån kïët thuác• Nûúác Phaáp àûúåc giaãi phoáng, Chñnh phuã Àúâgön trúã laåi Pari. Quên Anh àaánh lui quên Nhêåt úã Miïën Àiïån. Myä àöí böå lïn Philippin, khöëng chïë phêìn àûúâng biïín tûâ Nhêåt Baãn àïën Inàönïxia. Thûåc dên Phaáp theo phaái Àúâgön úã Àöng Dûúng ngoác àêìu dêåy, hoaåt àöång raáo riïët, chúâ quên Àöìng minh vaâo seä lêåt àöí Nhêåt àïí khöi phuåc quyïìn thöëng trõ. Phaát xñt Nhêåt àûáng trûúác tònh thïë thêët baåi úã Thaái Bònh Dûúng nïn phaãi nhanh choáng laâm cuöåc àaão chñnh lêåt àöí Phaáp. Ban thûúâng vuå Trung ûúng Àaãng hoåp tûâ ngaây 9-3-1945 àïën 10-3-1945 àaä àaánh giaá tònh hònh, nhêån àõnh thúâi cú khúãi nghôa vaâ àaä ra baãn Chó thõ "Nhêåt — Phaáp bùæn nhau vaâ haânh àöång cuãa chuáng ta". 2. Nöåi dung chuã yïëu cuãa baãn Chó thõ - Xaác àõnh keã thuâ chñnh, cuå thïí, trûúác mùæt vaâ duy nhêët cuãa nhên dên Àöng Dûúng laâ phaát xñt Nhêåt; thay khêíu hiïåu àaánh àuöíi phaátxñt Nhêåt, Phaáp bùçng khêíu hiïåu àaánh àuöíi phaátxñt Nhêåt vaâ àûa ra khêíu hiïåu "thaânh lêåp chñnh quyïìn caách maång cuãa nhên dên Àöng Dûúng". - Phaát àöång cao traâo khaáng Nhêåt, cûáu nûúác maånh meä laâm tiïìn àïì cho cuöåc töíng khúãi nghôa; phaãi coá nhûäng hònh thûác tuyïn
 30. 30. Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn) 30 http://ebooks.vdcmedia.com truyïìn, àêëu tranh húåp vúái thúâi kyâ tiïìn khúãi nghôa nhû àêíy maånh tuyïn truyïìn voä trang, biïíu tònh, tuêìn haânh, thõ uy, baäi cöng chñnh trõ, phaá caác kho thoác cuãa Nhêåt àïí giaãi quyïët naån àoái, phaát àöång chiïën tranh du kñch, giaãi phoáng tûâng vuâng, lêåp chñnh quyïìn böå phêån, múã röång cùn cûá àõa caách maång àïí khi àuã àiïìu kiïån seä chuyïín sang töíng khúãi nghôa. - Dûå àoaán thúâi cú khúãi nghôa: + Quên Àöìng Minh keáo vaâo Àöng Dûúng àaánh Nhêåt, Nhêåt keáo ra mùåt trêån ngùn caãn quên Àöìng Minh àïí phña sau sú húã. + Caách maång Nhêåt buâng nöí, chñnh quyïìn caách maång cuãa nhên dên Nhêåt àûúåc thaânh lêåp. + Nhêåt bõ mêët nûúác nhû Phaáp nùm 1940. Quên àöåi viïîn chinh Nhêåt hoang mang, mêët hïët tinh thêìn. - Chó thõ coân noái roä khöng àûúåc yã laåi vaâo bïn ngoaâi khi tònh thïë biïën chuyïín thuêån lúåi, maâ phaãi dûåa vaâo sûác mònh laâ chñnh. 3. YÁ nghôa lõch sûã Chó thõ "Nhêåt - Phaáp bùæn nhau vaâ haânh àöång cuãa chuáng ta" thïí hiïån sûå nhêån àõnh saáng suöët, kiïn quyïët vaâ kõp thúâi cuãa Àaãng ta, laâ kim chó nam cho moåi haânh àöång cuãa toaân Àaãng, cuãa Viïåt Minh trong cao traâo khaáng Nhêåt, cûáu nûúác, thuác àêíy tònh thïë caách maång mau choáng chñn muöìi. Khi Nhêåt àêìu haâng, mùåc dêìu chûa nhêån lïånh cuãa Trung ûúng Àaãng, nhûng do nùæm vûäng nöåi dung baãn Chó thõ nïn nhiïìu àõa phûúng àaä chuã àöång, saáng taåo, mau leå, kõp thúâi khúãi nghôa tûâng phêìn tiïën lïn töíng khúãi nghôa thaânh cöng trong nhûäng ngaây thaáng Taám.
 31. 31. HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛÃ ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 31 http://ebooks.vdcmedia.com Cêu 11: YÁ nghôa lõch sûã, nguyïn nhên thùæng lúåi vaâ baâi hoåc kinh nghiïåm cuãa Caách maång Thaáng Taám nùm 1945? 1. YÁ nghôa lõch sûã - Thùæng lúåi cuãa Caách maång Thaáng Taám àaä àêåp tan xiïìng xñch nö lïå cuãa thûåc dên Phaáp trong gêìn möåt thïë kyã, lêåt nhaâo chïë àöå quên chuã haâng mêëy nghòn nùm vaâ aách thöëng trõ cuãa phaátxñt Nhêåt, lêåp nïn nûúác Viïåt Nam dên chuã cöång hoaâ, Nhaâ nûúác dên chuã nhên dên àêìu tiïn úã Àöng - Nam chêu AÁ. Nhên dên Viïåt Nam tûâ thên phêån nö lïå trúã thaânh ngûúâi dên cuãa nûúác àöåc lêåp tûå do, àûáng lïn laâm chuã vêån mïånh cuãa mònh. - Thùæng lúåi cuãa Caách maång Thaáng Taám, àaánh dêëu bûúác phaát triïín nhaãy voåt cuãa lõch sûã dên töåc Viïåt Nam, àûa dên töåc ta bûúác vaâo möåt kyã nguyïn múái: kyã nguyïn àöåc lêåp tûå do vaâ chuã nghôa xaä höåi. - Vúái thùæng lúåi cuãa Caách maång Thaáng Taám, Àaãng ta vaâ nhên dên ta àaä goáp phêìn laâm phong phuá thïm kho taâng lyá luêån cuãa chuã nghôa Maác-Lïnin; cung cêëp thïm nhiïìu kinh nghiïåm quyá cho phong traâo àêëu tranh giaãi phoáng dên töåc vaâ giaânh quyïìn dên chuã. - Thùæng lúåi cuãa Caách maång Thaáng Taám àaä höî trúå, thuác àêíy phong traâo àêëu tranh giaânh àöåc lêåp cuãa caác dên töåc trïn baán àaão Àöng Dûúng vaâ nhiïìu nûúác khaác trïn thïë giúái. 2. Nguyïn nhên thùæng lúåi - Nguyïn nhên khaách quan: Caách maång Thaáng Taám nöí ra trong böëi caãnh quöëc tïë rêët thuêån lúåi: keã thuâ trûåc tiïëp cuãa nhên dên ta laâ phaát xñtNhêåt àaä bõ Liïn Xö vaâ caác lûåc lûúång dên chuã thïë giúái àaánh baåi. Boån Nhêåt úã Àöng Dûúng vaâ tay sai àaä tan raä. Àaãng ta àaä chúáp thúâi cú àoá phaát àöång toaân dên nöíi dêåy Töíng khúãi nghôa giaânh thùæng lúåi nhanh choáng. - Nguyïn nhên chuã quan:
 32. 32. Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn) 32 http://ebooks.vdcmedia.com Caách maång Thaáng Taám laâ kïët quaã töíng húåp cuãa 15 nùm àêëu tranh cuãa dên töåc ta dûúái sûå laänh àaåo cuãa Àaãng, àaä àûúåc reân luyïån qua ba cao traâo caách maång röång lúán: Cao traâo 1930 - 1931, Cao traâo 1936 - 1939 vaâ Cao traâo vêån àöång giaãi phoáng dên töåc 1939 - 1945. Quêìn chuáng caách maång àaä àûúåc Àaãng töí chûác, laänh àaåo vaâ reân luyïån bùçng thûåc tiïîn àêëu tranh àaä trúã thaânh lûåc lûúång chñnh trõ huâng hêåu, coá lûåc lûúång vuä trang nhên dên laâm noâng cöët. Caách maång Thaáng Taám thaânh cöng laâ do Àaãng ta àaä chuêín bõ àûúåc lûåc lûúång vô àaåi cuãa toaân dên àoaân kïët trong Mùåt trêån Viïåt Minh, dûåa trïn cú súã liïn minh cöng nöng, dûúái sûå laänh àaåo cuãa Àaãng. Àaãng ta laâ ngûúâi töí chûác vaâ laänh àaåo Caách maång Thaáng Taám, vò Àaãng coá àûúâng löëi caách maång àuáng àùæn, daây daån kinh nghiïåm àêëu tranh, nùæm àuáng thúâi cú vaâ chó àaåo kiïn quyïët, khön kheáo, taåo nïn sûác maånh töíng húåp aáp àaão keã thuâ. Sûå laänh àaåo cuãa Àaãng laâ nhên töë chuã yïëu nhêët, quyïët àõnh thùæng lúåi cuãa Caách maång thaáng Taám 1945. 3. Baâi hoåc kinh nghiïåm Baâi hoåc coá yá nghôa khoa hoåc vaâ thûåc tiïîn chñnh trõ sêu sùæc cuãa Caách maång Thaáng Taám laâ Àaãng ta àaä khöng ngûâng phaát huy tinh thêìn chuã àöång, saáng taåo trong viïåc phaát triïín àûúâng löëi vaâ töí chûác thûåc tiïîn, maånh daån àiïìu chónh chiïën lûúåc, thay àöíi chuã trûúng cho húåp tònh thïë, kõp thúâi nùæm bùæt àûúåc sûå biïën àöíi cuãa thúâi cuöåc àïí töí chûác laänh àaåo quêìn chuáng tiïën haânh cuöåc Töíng khúãi nghôa. - Thùæng lúåi cuãa Caách maång Thaáng Taám coân àïí laåi cho Àaãng vaâ nhên dên ta nhiïìu baâi hoåc kinh nghiïåm vïì chó àaåo chiïën lûúåc, saách lûúåc vaâ phûúng phaáp caách maång, laâm phong phuá kho taâng lyá luêån caách maång: + Àaãng àaä xaác àõnh nhiïåm vuå chiïën lûúåc cuãa caách maång Viïåt Nam laâ chöëng àïë quöëc vaâ chöëng phong kiïën. Hai nhiïåm vuå naây kïët húåp khùng khñt vúái nhau, laâm tiïìn àïì cho nhau, song nhiïåm vuå chöëng àïë quöëc laâ chuã yïëu nhêët, laâ nhiïåm vuå haâng àêìu coân nhiïåm
 33. 33. HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛÃ ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 33 http://ebooks.vdcmedia.com vuå chöëng phong kiïën phaãi phuåc tuâng nhiïåm vuå chöëng àïë quöëc vaâ àûúåc thûåc hiïån daãi ra tûâng bûúác. Nhúâ vêåy, Àaãng ta àaä töí chûác àûúåc lûåc lûúång chñnh trõ röång lúán maâ noâng cöët laâ khöëi liïn minh cöng nöng àïí thûåc hiïån yïu cêìu cêëp baách cuãa caách maång laâ giaãi phoáng dên töåc, giaânh lêëy àöåc lêåp, tûå do cho Töí quöëc. + Àaãng àaä triïåt àïí lúåi duång mêu thuêîn trong haâng nguä keã thuâ. Xaác àõnh keã thuâ nguy hiïím nhêët, phên hoaá haâng nguä keã thuâ, tranh thuã moåi lûåc lûúång, têåp trung chöëng keã thuâ nguy hiïím nhêët. + Àaãng ta àaä khùèng àõnh con àûúâng duy nhêët lêåt àöí aách thöëng trõ cuãa àïë quöëc vaâ tay sai, giaânh chñnh quyïìn laâ con àûúâng caách maång baåo lûåc; àaä xêy dûång lûåc lûúång chñnh trõ cuãa quêìn chuáng, trïn cú súã àoá tûâng bûúác xêy dûång lûåc lûúång vuä trang vaâ àêëu tranh vuä trang, àaä kheáo leáo kïët húåp chùåt cheä giûäa lûåc lûúång chñnh trõ vaâ lûåc lûúång vuä trang, àêëu tranh chñnh trõ vaâ àêëu tranh vuä trang, trong àoá, àêëu tranh chñnh trõ cuãa quêìn chuáng coá vai troâ quyïët àõnh àaä taåo ra ûu thïë aáp àaão quên thuâ, giaânh thùæng lúåi nhanh goån.
 34. 34. Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn) 34 http://ebooks.vdcmedia.com Cêu 12: Hoaân caãnh lõch sûã vaâ nöåi dung cú baãn cuãa baãn Chó thõ "Khaáng chiïën kiïën quöëc" thaáng 11-1945 cuãa Ban thûúâng vuå Trung ûúng Àaãng? 1. Hoaân caãnh lõch sûãù - Sau thùæng lúåi vô àaåi cuãa Liïn Xö trong Chiïën tranh thïë giúái thûá hai, chuã nghôa xaä höåi àaä trúã thaânh möåt hïå thöëng thïë giúái, phong traâo giaãi phoáng dên töåc phaát triïín maånh meä úã chêu AÁ, chêu Phi, chêu Myä Latinh. Phong traâo àêëu tranh cuãa giai cêëp cöng nhên trong caác nûúác tû baãn chuã nghôa phaát triïín cao. - Thùæng lúåi cuãa Caách maång Thaáng Taám àaä àem laåi cho caách maång Viïåt Nam thïë vaâ lûåc múái. Àaãng ta tûâ möåt àaãng hoaåt àöång bêët húåp phaáp trúã thaânh àaãng cêìm quyïìn, nhên dên ta àûúåc giaãi phoáng khoãi cuöåc àúâi nö lïå, trúã thaânh ngûúâi laâm chuã àêët nûúác. Caách maång nûúác ta thúâi kyâ naây àûáng trûúác nhûäng khoá khùn, thûã thaách nghiïm troång: + Nûúác ta coân nùçm trong voâng vêy cuãa chuã nghôa àïë quöëc vaâ caác chñnh quyïìn phaãn àöång trong khu vûåc. Nûúác ta coân chûa nhêån àûúåc sûå giuáp àúä trûåc tiïëp cuãa caác nûúác xaä höåi chuã nghôa vaâ lûåc lûúång tiïën böå trïn thïë giúái. + Nïìn kinh tïë vöën ngheâo naân, laåc hêåu laåi bõ chiïën tranh taân phaá nùång nïì. Naån àoái nùm 1945 laâm 2 triïåu ngûúâi chïët, tiïëp àoá laâ naån luä luåt, haån haán keáo daâi laâm 50% ruöång àêët bõ boã hoang. Saãn xuêët nöng nghiïåp àònh àöën. Taâi chñnh khö kiïåt, kho baåc tröëng röëng, ngên haâng Àöng Dûúng coân nùçm trong tay tû baãn Phaáp. Trònh àöå vùn hoaá cuãa nhên dên ta thêëp keám, 90% söë dên muâ chûä. + ÚÃ miïìn Bùæc: 20 vaån quên Tûúãng öì aåt traân qua biïn giúái, theo goát chuáng laâ boån Viïåt Quöëc, Viïåt Caách, chuáng lêåp chñnh quyïìn phaãn àöång úã möåt söë núi, cûúáp cuãa giïët ngûúâi vaâ chöëng phaá chñnh quyïìn caách maång. ÚÃ miïìn Nam: quên Anh vúái danh nghôa Àöìng Minh keáo vaâo nûúác ta tiïëp tay cho thûåc dên Phaáp trúã laåi xêm lûúåc
 35. 35. HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛÃ ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 35 http://ebooks.vdcmedia.com nûúác ta lêìn thûá hai. "Töí quöëc lêm nguy! Vêån mïånh dên töåc nhû ngaân cên treo súåi toác!". 2. Nöåi dung cú baãn cuãa Chó thõ “Khaáng chiïën kiïën quöëc" Ngaây 25-11-1945, Ban thûúâng vuå Trung ûúng Àaãng ra baãn Chó thõ "Khaáng chiïën kiïën quöëc" vaåch roä nhiïåm vuå chiïën lûúåc vaâ nhiïåm vuå cêìn kñp cuãa caách maång nûúác ta. Chó thõ xaác àõnh: - "Caách maång Àöng Dûúng luác naây vêîn laâ cuöåc caách maång dên töåc giaãi phoáng. Khêíu hiïåu àêëu tranh vêîn laâ "Dên töåc trïn hïët, Töí quöëc trïn hïët". - Keã thuâ chñnh cuãa caách maång luác naây laâ thûåc dên Phaáp xêm lûúåc. - Nhiïåm vuå cú baãn, trûúác mùæt cuãa toaân dên töåc ta laâ: cuãng cöë chñnh quyïìn caách maång, chöëng thûåc dên Phaáp xêm lûúåc, baâi trûâ nöåi phaãn, caãi thiïån àúâi söëng cuãa nhên dên. Nhiïåm vuå bao truâm laâ baão vïå, cuãng cöë chñnh quyïìn caách maång. - Chó thõ vaåch ra nhûäng biïån phaáp cuå thïí àïí thûåc hiïån caác nhiïåm vuå trïn. + Vïì nöåi chñnh: xuác tiïën bêìu cûã Quöëc höåi, thaânh lêåp Chñnh phuã chñnh thûác, lêåp hiïën phaáp, xûã lyá boån phaãn àöång àöëi lêåp, cuãng cöë chñnh quyïìn nhên dên. + Vïì quên sûå: àöång viïn lûåc lûúång toaân dên trûúâng kyâ khaáng chiïën. + Vïì ngoaåi giao: kiïn trò nguyïn tùæc "bònh àùèng, tûúng trúå", thïm baån búát thuâ. Àöëi vúái quên àöåi Tûúãng, thûåc hiïån khêíu hiïåu "Hoa - Viïåt thên thiïån". Chó thõ "Khaáng chiïën kiïën quöëc" cuãa Ban thûúâng vuå Trung ûúng Àaãng àaä giaãi quyïët kõp thúâi nhûäng vêën àïì quan troång vïì chuyïín hûúáng chó àaåo chiïën lûúåc vaâ saách lûúåc caách maång trong thúâi kyâ múái giaânh àûúåc chñnh quyïìn, àûa àêët nûúác vûúåt qua tònh thïë "ngaân cên treo súåi toác".
 36. 36. Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn) 36 http://ebooks.vdcmedia.com Cêu 13: Àaãng ta àaä laänh àaåo nhên dên ta thûåc hiïån nhûäng biïån phaáp gò àïí baão vïå chñnh quyïìn caách maång nhûäng nùm 1945 - 1954? Sau Caách maång Thaáng Taám nùm 1945, caách maång Viïåt Nam àûáng trûúác nhûäng khoá khùn, thûã thaách cûåc kyâ nghiïm troång trïn têët caã caác lônh vûåc: vïì quên sûå, vïì kinh tïë - taâi chñnh vaâ vïì vùn hoaá. Àûáng trûúác tònh hònh àoá, Àaãng ta vaâ Chuã tõch Höì Chñ Minh àaä: 1. Thûåc hiïån tùng cûúâng khöëi àoaân kïët toaân dên, cuãng cöë chïë àöå múái - Vïì chñnh trõ: Àaä khêín trûúng töí chûác töíng tuyïín cûã trong caã nûúác vaâo ngaây 6-1-1946 bêìu Quöëc höåi, bêìu höåi àöìng nhên dên caác cêëp; xêy dûång Hiïën phaáp nûúác Viïåt Nam dên chuã cöång hoaâ. Mùåt trêån dên töåc thöëng nhêët àaä àûúåc tiïëp tuåc múã röång. Caác töí chûác quêìn chuáng àûúåc cuãng cöë vaâ múã röång. Töíng Liïn àoaân lao àöång Viïåt Nam, Höåi liïn hiïåp Phuå nûä Viïåt Nam lêìn lûúåt ra àúâi. Àaãng xaä höåi Viïåt Nam àûúåc thaânh lêåp nhùçm àoaân kïët nhûäng trñ thûác yïu nûúác phuåc vuå chñnh quyïìn múái. - Vïì quên sûå: Àaãng coi troång xêy dûång vaâ phaát triïín cöng cuå baåo lûåc cuãa caách maång nhû cöng an, böå àöåi. Cuöëi nùm 1946 lûåc lûúång quên àöåi thûúâng trûåc lïn túái 8 vaån. Viïåc vuä trang cho quêìn chuáng àûúåc thûåc hiïån röång khùæp. Hêìu hïët caác thön xaä, khu phöë àïìu àaä coá àöåi tûå vïå. - Vïì kinh tïë, taâi chñnh: Àaãng vaâ Chñnh phuã àaä quyïët àõnh àêíy maånh tùng gia saãn xuêët, baäi boã thuïë thên, tõch thu ruöång àêët cuãa àïë quöëc, Viïåt gian chia cho dên ngheâo, thûåc hiïån giaãm tö 25%. Huy àöång nhên dên àoáng goáp cho "quyä àöåc lêåp" haâng chuåc triïåu àöìng, cho "tuêìn lïî vaâng" haâng trùm kilögam vaâng, tûâng bûúác xêy dûång taâi chñnh àöåc lêåp. - Vïì vùn hoaá giaáo duåc: Àaãng àaä vêån àöång toaân dên xêy dûång nïìn vùn hoaá múái, xoaá boã tïå naån vùn hoaá nö dõch, laåc hêåu, phaát
 37. 37. HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛÃ ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 37 http://ebooks.vdcmedia.com triïín phong traâo bònh dên hoåc vuå, chöëng naån muâ chûä. Trong voâng möåt nùm, àaä coá 2,5 triïåu ngûúâi biïët àoåc, biïët viïët. Nhûäng thaânh tûåu noái trïn taåo nïn sûác maånh àïí baão vïå chñnh quyïìn caách maång, baão vïå quyïìn laänh àaåo cuãa Àaãng, chöëng thuâ trong, giùåc ngoaâi. 2. Thûåc hiïån saách lûúåc lúåi duång mêu thuêîn nöåi böå keã thuâ àïí phên hoaá chuáng, khön kheáo traánh tònh thïë phaãi àûúng àêìu vúái nhiïìu keã thuâ cuâng möåt luác. - Saách lûúåc hoaâ hoaän vúái Tûúãng úã miïìn Bùæc àïí têåp trung chöëng thûåc dên Phaáp úã miïìn Nam (9-1945 - 6-3-1946). Àaãng àaä nhên nhûúång coá nguyïn tùæc vúái quên Tûúãng trïn möåt söë vêën àïì: Vïì kinh tïë, cung cêëp lûúng thûåc cho quên Tûúãng trong khi nhên dên ta àang chõu àoái keám. Vïì quên sûå, chuã trûúng traánh xung àöåt, khöng mùæc êm mûu khiïu khñch cuãa chuáng. Vïì chñnh trõ, chuã àöång múã röång thaânh phêìn Chñnh phuã, nhên nhûúång möåt söë ghïë trong Chñnh phuã cho àaåi biïíu cuãa Viïåt Quöëc, Viïåt Caách laâ nhûäng àaãng phaái tay sai cuãa Tûúãng. Àaãng ta tuyïn böë tûå giaãi taán, nhûng thûåc chêët laâ ruát vaâo hoaåt àöång bñ mêåt àïí gaåt muäi nhoån tiïën cöng cuãa keã thuâ vaâo Àaãng. Nhúâ vêåy, Àaãng ta àaä laâm thêët baåi êm mûu khiïu khñch cuãa Tûúãng, vö hiïåu hoaá hoaåt àöång chöëng phaá cuãa boån tay sai, têåp trung chöëng thûåc dên Phaáp úã miïìn Nam. - Saách lûúåc taåm hoaâ vúái Phaáp àïí àuöíi Tûúãng vïì nûúác. Ngaây 26-2-1946, Hiïåp ûúác Hoa - Phaáp àûúåc kyá kïët, quên àöåi Phaáp ra thay thïë quên Tûúãng úã miïìn Bùæc vaâ Phaáp phaãi nhûúång cho Tûúãng möåt söë quyïìn lúåi, àùåt caách maång nûúác ta trûúác hoaân caãnh múái phûác taåp. Àaãng àaä choån giaãi phaáp taåm thúâi hoaâ hoaän vúái Phaáp àïí àuöíi nhanh quên Tûúãng ra khoãi àêët nûúác, tranh thuã thúâi gian hoaâ hoaän àïí chuêín bõ lûåc lûúång khaáng chiïën chöëng Phaáp vïì sau.
 38. 38. Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn) 38 http://ebooks.vdcmedia.com Ngaây 6-3-1946, Chñnh phuã ta àaä kyá vúái Chñnh phuã Phaáp baãn "Hiïåp àõnh sú böå" àùåt cú súã àïí ài àïën cuöåc àaâm phaán kyá möåt hiïåp àõnh chñnh thûác. Nhùçm tranh thuã thúâi gian tiïëp tuåc xêy dûång lûåc lûúång cho cuöåc khaáng chiïën, Chuã tõch Höì Chñ Minh àaä kyá vúái Chñnh phuã Phaáp baãn Taåm ûúác 14-9-1946. Chuã trûúng thûúng lûúång kyá caác hiïåp àõnh vúái Phaáp laâ cêìn thiïët vaâ àuáng àùæn, àaä àûa caách maång Viïåt Nam vûúåt qua nhûäng khoá khùn nghiïm troång, baão vïå thaânh quaã cuãa Caách maång Thaáng Taám vaâ chuêín bõ àiïìu kiïån bûúác vaâo cuöåc khaáng chiïën lêu daâi chöëng thûåc dên Phaáp.
 39. 39. HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛÃ ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 39 http://ebooks.vdcmedia.com Cêu 14: Taåi sao thaáng 12-1946, Àaãng àaä quyïët àõnh phaát àöång cuöåc khaáng chiïën toaân quöëc. Phên tñch nöåi dung cú baãn àûúâng löëi khaáng chiïën cuãa Àaãng? 1. Àaãng quyïët àõnh phaát àöång cuöåc khaáng chiïën toaân quöëc vaâo thaáng 12-1946 Thaânh quaã nöíi bêåt cuãa cuöåc Töíng khúãi nghôa Thaáng Taám nùm 1945 laâ thiïët lêåp àûúåc Chñnh quyïìn caách maång. Tûâ thaáng 8-1945 àïën thaáng 12-1946, Àaãng ta àaä àïì ra caác chuã trûúng vïì caác mùåt chñnh trõ, kinh tïë, tùng cûúâng àoaân kïët toaân dên, giûä vûäng chñnh quyïìn. Àïí giûä vûäng hoaâ bònh, Àaãng ta àaä àïì ra saách lûúåc hoaâ hoaän vúái Tûúãng röìi hoaâ hoaän vúái Phaáp bùçng viïåc kyá Hiïåp àõnh sú böå 6-3-1946, àaâm phaán taåi Höåi nghõ Phöngtennúblö vaâ kyá Taåm ûúác 14-9-1946. Nhûng thûåc dên Phaáp àaä böåi ûúác. Chiïën sûå úã miïìn Nam vêîn nöí ra gay gùæt. Coân úã miïìn Bùæc, chuáng gêy nhiïìu vuå khiïu khñch trùæng trúån, cuå thïí laâ: - Ngaây 20-1-1946, quên Phaáp àaánh chiïëm Haãi Phoâng, Laång Sún. - Tûâ ngaây 7 àïën 15-12-1946, Phaáp àaánh chiïëm Tiïn Yïn, Àònh Lêåp, Haãi Dûúng, Àaâ Nùéng. - Ngaây 18-12-1946, Phaáp gêy ra vuå thaãm saát úã phöë Haâng Buán, Haâ Nöåi, àaánh chiïëm truå súã Böå Taâi chñnh, Böå Giao thöng cöng chñnh. Chuáng coân gûãi töëi hêåu thû cho Chñnh phuã ta àoâi tûúác vuä khñ cuãa tûå vïå, àoâi kiïím soaát tònh hònh Haâ Nöåi. Trûúác haânh àöång ngaây caâng lêën túái cuãa àõch, ta khöng thïí nhên nhûúång vúái chuáng àûúåc nûäa, vò nhên nhûúång nûäa laâ mêët nûúác, quay laåi cuöåc àúâi nö lïå. Vò vêåy, töëi ngaây 19-12-1946, Àaãng vaâ Chñnh phuã àaä phaát àöång toaân quöëc khaáng chiïën. 2. Nöåi dung cú baãn cuãa àûúâng löëi khaáng chiïën chöëng Phaáp
 40. 40. Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn) 40 http://ebooks.vdcmedia.com Ngaây 19-12-1946, Chuã tõch Höì Chñ Minh ra "Lúâi kïu goåi toaân quöëc khaáng chiïën". Ngaây 22-12-1946, Trung ûúng Àaãng ra "Chó thõ toaân dên khaáng chiïën". Hai vùn kiïån naây àaä nïu möåt caách khaái quaát nöåi dung cú baãn cuãa àûúâng löëi khaáng chiïën. Nöåi dung êëy àûúåc àöìng khñ Trûúâng Chinh böí sung, phaát triïín trong taác phêím “Khaáng chiïën nhêët àõnh thùæng lúåi" nùm 1947. Nöåi dung cú baãn cuãa àûúâng löëi khaáng chiïën thïí hiïån qua caác vùn kiïån trïn laâ: - Cuöåc khaáng chiïën nhùçm vaâo keã thuâ chñnh laâ boån thûåc dên phaãn àöång Phaáp àang duâng vuä lûåc cûúáp laåi nûúác ta, giaânh àöåc lêåp tûå do vaâ thöëng nhêët thêåt sûå, hoaân thaânh nhiïåm vuå giaãi phoáng dên töåc, phaát triïín chïë àöå dên chuã nhên dên. - Cuöåc khaáng chiïën chöëng thûåc dên Phaáp laâ tiïëp tuåc sûå nghiïåp cuãa cuöåc Caách maång Thaáng Taám, nïn noá coá tñnh chêët dên töåc giaãi phoáng. Luác naây, nhiïåm vuå giaãi phoáng dên töåc laâ yïu cêìu noáng boãng vaâ cêëp baách nhêët. - Cuöåc khaáng chiïën chöëng Phaáp coân mang tñnh chêët dên chuã múái. Trong quaá trònh khaáng chiïën, phaãi tûâng bûúác thûåc hiïån caãi caách dên chuã vaâ thûåc chêët cuãa vêën àïì dên chuã luác naây laâ tûâng bûúác thûåc hiïån ngûúâi caây coá ruöång. - Cuöåc khaáng chiïën chöëng thûåc dên Phaáp laâ cuöåc khaáng chiïën toaân dên, toaân diïån, lêu daâi, dûåa vaâo sûác mònh laâ chñnh. - Cuöåc khaáng chiïën cuãa ta laâ cuöåc chiïën tranh nhên dên, toaân dên àaánh giùåc; àaánh giùåc bùçng bêët cûá thûá vuä khñ gò coá trong tay; àaánh giùåc úã bêët cûá núi naâo chuáng túái. - Khaáng chiïën toaân dên laâ xuêët phaát tûâ so saánh lûåc lûúång giûäa ta vaâ àõch vaâ xuêët phaát tûâ chên lyá: caách maång laâ sûå nghiïåp cuãa quêìn chuáng. - Khaáng chiïën trïn têët caã caác lônh vûåc: quên sûå, chñnh trõ, kinh tïë vaâ vùn hoaá... nhùçm taåo sûác maånh töíng húåp àïí chiïën thùæng keã thuâ. - Khaáng chiïën lêu daâi, tñch cûåc phaát triïín lûåc lûúång, tranh thuã giaânh thùæng lúåi ngaây caâng lúán. Khaáng chiïën lêu daâi coân do
 41. 41. HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛÃ ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 41 http://ebooks.vdcmedia.com tûúng quan so saánh lûåc lûúång giûäa ta vaâ àõch. Ta cêìn coá thúâi gian àïí cuãng cöë, xêy dûång lûåc lûúång, nhùçm chuyïín hoaá so saánh lûåc lûúång coá lúåi cho ta. - Dûåa vaâo sûác mònh laâ chñnh, trûúác hïët phaãi àöåc lêåp vïì àûúâng löëi chñnh trõ, chuã àöång xêy dûång vaâ phaát triïín thûåc lûåc cuãa cuöåc khaáng chiïën, àöìng thúâi coi troång sûå viïån trúå quöëc tïë. - Vûâa khaáng chiïën vûâa kiïën quöëc, vûâa khaáng chiïën vûâa xêy dûång chïë àöå dên chuã múái trïn têët caã caác mùåt chñnh trõ, kinh tïë, vùn hoaá, xaä höåi àïí coá sûác maånh àûa khaáng chiïën àïën thùæng lúåi vaâ taåo tiïìn àïì cêìn thiïët cho xêy dûång xaä höåi múái sau khi giaãi phoáng àêët nûúác. Àûúâng löëi khaáng chiïën cuãa Àaãng laâ ngoån cúâ hûúáng àaåo quên vaâ dên ta chiïën àêëu vaâ chiïën thùæng trong cuöåc khaáng chiïën chöëng thûåc dên Phaáp vaâ can thiïåp Myä dêîn àïën chiïën cöng Àiïån Biïn Phuã (1954).
 42. 42. Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn) 42 http://ebooks.vdcmedia.com Cêu 15. Trònh baây toám tùæt nöåi dung cú baãn àûúâng löëi caách maång Viïåt Nam àûúåc vaåch ra trong "Chñnh cûúng Àaãng Lao àöång Viïåt Nam" do Àaåi höåi lêìn thûá II cuãa Àaãng thaáng 2 - 1951? Bûúác vaâo nùm 1951, trûúác sûå phaát triïín nhanh choáng cuãa caách maång nûúác ta sau 5 nùm khaáng chiïën, thûåc tiïîn àoâi hoãi Àaãng ta phaãi böí sung, phaát triïín vaâ hoaân chónh àûúâng löëi caách maång dên töåc, dên chuã nhên dên àaä àûúåc vaåch ra tûâ ngaây thaânh lêåp Àaãng. Àaåi höåi àaåi biïíu toaân quöëc lêìn thûá II cuãa Àaãng àaä àûúåc triïåu têåp vaâo thaáng 2-1951 taåi Chiïm Hoaá, Tuyïn Quang. Àaåi höåi àaä thöng qua caác vùn kiïån quan troång, àùåc biïåt laâ baãn "Chñnh cûúng Àaãng Lao àöång Viïåt Nam". Nöåi dung cú baãn cuãa Chñnh cûúng Àaãng Lao àöång Viïåt Nam: - Xaác àõnh àöëi tûúång cuãa caách maång Viïåt Nam laâ chuã nghôa àïë quöëc xêm lûúåc, cuå thïí luác naây laâ àïë quöëc Phaáp vaâ boån can thiïåp Myä, boån phong kiïën phaãn àöång. Keã thuâ chñnh laâ chuã nghôa àïë quöëc xêm lûúåc. - Nhiïåm vuå cú baãn cuãa caách maång Viïåt Nam laâ àaánh àuöíi boån àïë quöëc xêm lûúåc, giaânh àöåc lêåp vaâ thöëng nhêët thêåt sûå cho dên töåc, xoaá boã nhûäng di tñch phong kiïën vaâ nûãa phong kiïën, laâm cho ngûúâi caây coá ruöång, phaát triïín chïë àöå dên chuã nhên dên, taåo cú súã cho chuã nghôa xaä höåi. Ba nhiïåm vuå trïn coá quan hïå khùng khñt vúái nhau, song, nhiïåm vuå chñnh trûúác mùæt laâ hoaân thaânh giaãi phoáng dên töåc. Luác naây phaãi têåp trung lûåc lûúång vaâo cuöåc khaáng chiïën àïí hoaân thaânh nhiïåm vuå giaãi phoáng dên töåc. - Àöång lûåc cuãa caách maång dên töåc dên chuã nhên dên úã Viïåt Nam laâ giai cêëp cöng nhên, giai cêëp nöng dên, giai cêëp tiïíu tû saãn thaânh thõ, tiïíu tû saãn trñ thûác, tû saãn dên töåc, nhên sô yïu nûúác tiïën böå. Nïìn taãng laâ khöëi liïn minh cöng nöng vaâ lao àöång trñ thûác. Ngûúâi laänh àaåo caách maång laâ giai cêëp cöng nhên.
 43. 43. HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛÃ ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 43 http://ebooks.vdcmedia.com Giaãi quyïët nhûäng nhiïåm vuå cú baãn vaâ sùæp xïëp lûåc lûúång caách maång nhû trïn, caách maång Viïåt Nam trong giai àoaån naây laâ möåt cuöåc caách maång giaãi phoáng dên töåc dên chuã nhên dên. Caách maång dên töåc dên chuã nhên dên Viïåt Nam dûúái sûå laänh àaåo cuãa giai cêëp cöng nhên, thöng qua Àaãng Lao àöång Viïåt Nam, nhêët àõnh seä tiïën lïn chuã nghôa xaä höåi. Cuâng vúái caác vùn kiïån àaä thöng qua taåi Àaåi höåi, "Chñnh cûúng Àaãng Lao àöång Viïåt Nam" thïí hiïån sûå hoaân chónh thïm möåt bûúác àûúâng löëi caách maång dên töåc dên chuã nhên dên àûúåc vaåch ra trong Cûúng lônh caách maång àêìu tiïn cuãa Àaãng, àûúâng löëi àoá soi àûúâng dêîn àïën thùæng lúåi cuãa cuöåc khaáng chiïën chöëng thûåc dên Phaáp vaâ can thiïåp Myä.
 44. 44. Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn) 44 http://ebooks.vdcmedia.com Cêu 16: Trong tiïën trònh khaáng chiïën chöëng thûåc dên Phaáp (1946 - 1954), Àaãng ta laänh daåo quên vaâ dên ta xêy dûång vaâ phaát triïín thûåc lûåc khaáng chiïën toaân diïån nhû thïë naâo? Àïí àûa sûå nghiïåp khaáng chiïën àïën thùæng lúåi, Àaãng àaä laänh àaåo nhên dên ta tûâng bûúác vûâa xêy dûång lûåc lûúång, vûâa chiïën àêëu giaânh thùæng lúåi tûâng bûúác, tiïën lïn giaânh thùæng lúåi hoaân toaân. Nöåi dung xêy dûång thûåc lûåc khaáng chiïëân bao göìm caác mùåt sau: - Xêy dûång vaâ cuãng cöë hïå thöëng chñnh trõ: + Àaãng ta àaä ra sûác xêy dûång, cuãng cöë, vaâ töí chûác hïå thöëng chñnh quyïìn vaâ caác töí chûác quêìn chuáng, cuãng cöë Mùåt trêån thöëng nhêët, thöëng nhêët Viïåt Minh vaâ Liïn Viïåt thaânh Mùåt trêån liïn hiïåp quöëc dên Viïåt Nam (Mùåt trêån Liïn - Viïåt) vaâo thaáng 3 - 1951. Sûå kiïån naây àaánh dêëu khöëi àaåi àoaân kïët toaân dên àaä àûúåc cuãng cöë thïm möåt bûúác. + Thaáng 3-1951, khöëi liïn minh ba nûúác Viïåt - Laâo - Campuchia àûúåc thaânh lêåp, dûåa trïn nguyïn tùæc tûå nguyïån, bònh àùèng, tûúng trúå vaâ tön troång chuã quyïìn cuãa nhau, nhùçm tùng cûúâng khöëi àoaân kïët chiïën àêëu cuãa ba dên töåc anh em trïn baán àaão Àöng Dûúng. - Xêy dûång tûâng bûúác nïìn kinh tïë khaáng chiïën: + Coi troång phaát triïín saãn xuêët, nhêët laâ saãn xuêët nöng nghiïåp baão àaãm yïu cêìu ùn no, àaánh thùæng cho caác lûåc lûúång vuä trang. + Cuãng cöë vaâ phaát triïín thûúng nghiïåp, taâi chñnh, ngên haâng. - Ban haânh thuïë nöng nghiïåp, thuïë xuêët, nhêåp khêíu, thuïë haâng hoaá... Nùm 1951, Ngên haâng quöëc gia Viïåt Nam àûúåc thaânh lêåp, mêåu dõch quöëc doanh cuäng ra àúâi.

×