Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Danh sách học sinh huyện tuần giáo

421 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Danh sách học sinh huyện tuần giáo

  1. 1. DANH SÁCH HỌC SINH HUYỆN TUẦN GIÁO-TỈNH ĐIỆN BIÊN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN XIN ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG GẠO NĂM HỌC 2011 – 2012STT Họ và tên N.T.N.S Dân tộc Giới tính Lớp Học sinh trường Hoàn cảnh gia đình Tiểu học Mùn2 Lò Thị Thức 15.4.2005 Thái Nữ 1A3 Chung Bố mẹ ly hôn, sống với bố, gia đình hộ nghèo 3 Cà Thị Thơm 24.3.2003 Thái Nữ 3A1 " Gia đình thuộc hộ nghèo, học sinh bị khèo chân 4 Giàng A Chính 10.4.2003 Mông Nam 3A4 " Bố mẹ ly hôn, HS bị bỏng điện, ở với bố, kinh tế KK 5 Lò Thị Vân 22.10.2002 Thái Nữ 4A1 " Mồ côi cha, mẹ bị nhiễm HIV, hộ nghèo 6 Lò Thị Hiến 07.10.2002 Thái Nữ 4A2 " Mồ côi cha, mẹ bị nhiễm HIV, hộ nghèo Mồ côi cha, ở với ông bà tuổi cao, gia đình thuộc hộ 7 Lầu Thị Thái 15.6.2001 Mông Nữ 5A3 " nghèo 8 Giàng A Thắng 13.6.2001 Mông Nam 5A4 " Bố mẹ ly hôn, ở với bố là hộ nghèo 9 Hảng A Nhìa 16.3.2003 Mông Nam 2A1 PTDT BT TH Ta Ma Mồ côi cha, ở với anh chị gia đình khó khăn10 Giàng A Mua 22.9.2003 Mông Nam 2A2 " Mồ côi cha, ở với mẹ, gia đình khó khăn nghèo11 Quàng Thị Mai 15.8.2004 Kháng Nữ 2A5 " Bố mẹ ly hôn, ở với mẹ, gia đình khó khăn12 Thào A Ký 10.8.2002 Mông Nam 4A1 " Bố mẹ ly hôn, gia đình hộ nghèo khó khăn13 Quàng Thị Dung 19.01.2002 Kháng Nữ 4A2 " Mồ côi cha, gia đình khó khăn thuộc hộ nghèo14 Lò Văn Chiển 07.5.2001 Kháng Nam 5A1 " Mồ côi cha, học sinh bị thiểu năng trí tuệ15 Sùng Thị Vinh 04.02.2001 Mông Nữ 5A2 " Mồ côi cha, ở với mẹ, gia đình thuộc hộ nghèo Mồ côi cha, ở với mẹ bị nhiễm HIV, HS bị khuyết tật16 Lò Văn Thư 01.02.2002 Thái Nam 4A4 Tiểu học Pú Xi mắt17 Giàng Thị Là 05.10.2003 Mông Nữ 3A3 " Bố mẹ ly hôn, ở với mẹ thuộc hộ nghèo18 Giàng A Chinh 16.7.2000 Mông Nam 4A1 " Học sinh bị thiểu năng trí tuệ, thuộc hộ nghèo
  2. 2. PTDT BT TH Tỏa19 Lầu Thị Hoa 13.5.2005 Mông Nữ 1 Tình HS bị thiểu năng trí tuệ, hộ nghèo, GĐ khó khăn20 Mùa A Hùng 01.10.2005 Mông Nam 1 " HS mồ côi cha, ở với mẹ thuộc hộ nghèo21 Giàng Thị Tài 01.9.2004 Mông Nữ 2 " HS mồ côi cha, mẹ bị động kinh, gia đình nghèo22 Lầu A Hạnh 17.6.2004 Mông Nam 2 " HS mồi côi mẹ, ở với cha, gia đình khó khăn23 Vừ Thị Trang 23.11.2004 Mông Nữ 2 " HS mồi côi cha, ở với ông bà, gia đình khó khăn24 Mùa Thị Pà 29.8.2000 Mông Nữ 3B " HS bị thiểu năng trí tuệ, gia đình thuộc hộ nghèo25 Thào Thị Chung 17.11.2003 Mông Nữ 3B " HS mồ côi cha, ở với mẹ, gia đình thuộc hộ nghèo26 Sùng A Khánh 28.01.1998 Mông Nam 4A " Bố mẹ bỏ rơi, ở với ông bà tuổi cao rất KK Mùa Thị27 Phượng 20.5.2002 Mông Nữ 4A " Bố mẹ ly hôn, ở với bố gia đình khó khăn Mẹ bị thần kinh, ở với ông bà, HS bị hỏng 1 mắt, bệnh28 Mùa Thị Hoa 10.10.2001 Mông Nữ 5B " tim29 Cà Văn Thân 20.6.2002 Thái Nam 4A1 Tiểu học Nà Tòng HS mồ côi cả cha lẫn mẹ, ở với ông bà30 Cà Văn Khổ 05.3.2005 Thái Nam 1A1 " HS mồ côi cả cha lẫn mẹ, ở với ông bà31 Lường Văn Thư 03.6.2002 Thái Nam 4A2 " HS mồ côi cả cha lẫn mẹ, ở với ông bà già yếu32 Đèo Văn Thân 06.8.2003 Thái Nam 3A1 " HS mồ côi cha, mẹ bị bệnh không có khả năng LĐ33 Sùng Thị Chu 06.8.2003 Mông Nữ 3A3 " HS mồ côi cha, mẹ bị tật không có khả năng LĐ34 Sùng A Của 15.6.2003 Mông Nam 3A2 " HS mồ côi cha, ở với mẹ GĐ quá nghèo35 Lò Thị Mai 15.5.2004 Thái Nữ 2A1 " HS mồ côi cha, ở với mẹ GĐ thuộc hộ nghèo36 Lò Thị Ngân 09.01.2005 Thái Nữ 1A1 Tiểu học Nà Sáy HS mồ côi bố, 3 mẹ con nuôi nhau, mẹ hay ốm đau Quàng Văn37 Thành 23.6.2005 Thái Nam 1A3 " HS bị thiểu năng trí tuệ, kinh tế gia đình khó khăn38 Lò Văn Long 28.7.2004 Thái Nam 2A1 " GĐ khó khăn, bố nghiện hút, nhiễm HIV Lường Văn39 Nghiên 03.6.2004 Thái Nam 2A3 " HS bị thiểu năng trí tuệ, GĐ nghèo đông con
  3. 3. Lường Văn Mồ côi cha, mẹ đi lấy chồng, 2 anh em còn nhỏ tự nuôi40 Thoang 25.02.2003 Thái Nam 3A1 " nhau41 Lò Thị Vui 04.4.2003 Thái Nữ 3A1 " Mồ côi cha, mẹ đi lấy chồng ở với ông bà42 Lò Thị Thanh 07.02.2000 Thái Nữ 4A3 " Mồ côi mẹ, nhà có 9 anh chị em, bố tuổi cao sức yếu Lường Văn Mồ côi cha, mẹ đi lấy chồng, 2 anh em còn nhỏ tự nuôi43 Thông 06.3.2001 Thái Nam 5A2 " nhau44 Lò Thị Phương 09.8.2001 Thái Nữ 5A3 " HS mồ côi cả cha lẫn mẹ, ở với ông bà nội tuổi cao45 Lường Thị Út 24.01.2005 Kháng Nữ 1A1 Tiểu học Rạng Đông Mồi côi cha, ở với mẹ, hộ nghèo gia đình khó khăn46 Quàng Thị Như 21.02.2005 Kháng Nữ 1A1 " HS bị thiểu năng trí tuệ, khó phát âm, hộ nghèo47 Lò Thị Trung 07.11.2004 Kháng Nữ 1A1 " Mồ côi bố, GĐ thuộc hộ nghèo, kinh tế khó khăn48 Lò Thị Tâm 18.10.2005 Kháng Nữ 1A1 " Mồ côi bố, GĐ thuộc hộ nghèo, kinh tế khó khăn 149 Thào A Chứ 02.10.2005 Mông Nữ ghép " HS khuyết tật (Mù mắt) thuộc hộ nghèo 250 Lầu Thị Kía 10.12.2004 Mông Nữ ghép " HS mồ côi bố, thuộc hộ nghèo51 Lò Thị Dương 16.6.2002 Kháng Nữ 4A1 " HS mồ côi mẹ, thuộc hộ nghèo52 Quàng Thị Hà 15.7.2001 Kháng Nữ 5A1 " Không có bố, mẹ nghiện, ở với bà, gia đình khó khăn53 Giàng Thị Mùa 07.6.2001 Mông Nữ 5A2 " HS mồ côi mẹ, thuộc hộ nghèo
  4. 4. GiớiSTT Họ và tên N.T.N.S Dân tộc tính Lớp Học sinh trường Hoàn cảnh gia đình Tiểu học Phình54 Vàng Thị Tỉnh 01.7.2005 Mông Nữ 1A2 Sáng Mồi côi cha, ở với ông bà, gia đình khó khăn55 Sùng Thị Pàng 20.5.2003 Mông Nữ 3A2 " Mồi côi cha, ở với mẹ, hộ nghèo gia đình khó khăn56 Mùa Thị Dung 03.5.2003 Mông Nữ 3A2 " Mồi côi mẹ, ở với bố, hộ nghèo gia đình khó khăn57 Giàng Thị Du 20.9.2001 Mông Nữ 5A1 " Mồi côi bố, ở với mẹ Tiểu học Mường59 Lò Văn Hòa 27.3.2002 Thái Nam 4A1 Mùn Mồ côi cả cha lẫn mẹ, ở với cô, dì60 Thào Thị Chía 01.5.2003 Thái Nữ 3A4 " Mồ côi cả cha lẫn mẹ, ở với ông bà sức khỏe yếu 361 Giàng Thị Dợ 10.9.2003 Thái Nữ ghép " Hộ nghèo, bố bị tàn tật không có khả năng lao động Giàng Minh62 Đức 01.5.2004 Thái Nam 2A5 " Mồ côi cả cha lẫn mẹ, ở với ông bà sức khỏe yếu Lường Đỗ63 Thanh Tú 26.01.2005 Thái Nữ 1A1 " Hộ nghèo, bố mẹ ly dị ở với mẹ64 Lường Văn Thái 21.3.2001 Thái Nam 5a1 " Gia đình đông anh em, cả bố và mẹ nhiễm HIV65 Lò Thị Nga 28.3.2001 Thái Nữ 5a1 " HS mồ côi cha, hộ nghèo gia đình khó khăn66 Điêu Thị Thủy 03.8.2002 Thái Nữ 4A1 " Mồ côi cha, 3 chị em ở với mẹ, GĐ khó khăn67 Lò Văn Chính 16.8.2001 Thái Nam 4A2 " Bố bị thần kinh, học sinh bị bệnh thần kinh68 Quàng Thị Quế 05.6.2002 Thái Nữ 4A3 " GĐ thuộc hộ nghèo, bố mẹ ly dị ở với mẹ69 Lành Thị Điệp 01.4.2003 Thái Nữ 3A3 " Bố mẹ ly dị, ở với ông bà tuổi cao sức khỏe yếu70 Điêu Thị Quyến 17.5.2004 Thái Nữ 2A2 " Mồ côi cha, ở với mẹ nhà đông anh em kinh tế khó khăn 271 Vừ Thị Dung 01.01.2004 Mông Nữ ghép " Mồ côi cha, ở với ông bà nội72 Lò Văn Hội 17.01.2003 Khơ Mú Nam 3A1 Tiểu học Nậm Mức Mồ côi cha, mẹ bỏ nhà đi, ở với chú bác73 Lò Văn Nghệ 11.3.2005 Khơ Mú Nam 1A " Bố mất, HS bị thiểu năng trí tuệ, ở với mẹ là hộ nghèo74 Cà Thị Minh 01.01.2003 Khơ Mú Nữ 4 " Mồ côi cha, ở với mẹ gia đình hộ nghèo
  5. 5. 75 Lò Thị Mơ 16.01.2002 Khơ Mú Nữ 4A1 " Mồ côi cha, ở với mẹ gia đình hộ nghèo76 Lò Thị Bướm 10.10.2001 Khơ Mú Nữ 5A2 " Mồ côi cha, ở với mẹ gia đình hộ nghèo77 Lò Thị Hà 13.7.2002 Khơ Mú Nữ 4 " Mồ côi cha, ở với mẹ gia đình hộ nghèo 178 Hà Thị Phượng 27.11.2005 Khơ Mú Nữ ghép " Mồ côi cha, ở với mẹ gia đình hộ nghèo79 Lò Thị Thích 13.3.2001 Khơ Mú Nữ 5A2 " Mồ côi cha, ở với mẹ Quàng Thị80 Huyền 12.9.2003 Khơ Mú Nữ 3A1 " Mồ côi cha, ở với ông bà gia đình quá nghèo Quàng Văn81 Quyết 25.10.2005 Khơ Mú Nam 1A " Mồ côi cha, ở với mẹ gia đình quá nghèo82 Quàng Văn Núi 27.8.2005 Khơ Mú Nam 1A " Mồ côi cha, ở với mẹ gia đình quá nghèo Bố bị khuyết tật, HS bị khuyết tật hòa nhập, gia đình83 Lò Văn Mưu 12.3.2004 Khơ Mú Nam 1A1 " KK PTDTBTTH Tênh84 Mùa A Lầu 01.02.2005 Mông Nam 1B Phông HS khuyết tật, kinh tế gia đình khó khăn85 Vàng Thị Chi 27.8.2005 Mông Nữ 1B " HS bị câm điếc, gia đình khó khăn86 Mùa Thị Pa 25.3.2001 Mông Nữ 4A " HS bị sa lá lách, gia đình khó khăn87 Mùa A Đông 28.11.2005 Mông Nam 1A " Mồ côi cha, GĐ nghèo mẹ bị ung thư phổi88 Vàng A Chanh 08.10.2005 Mông Nam 1 " HS bị bệnh sa bì, gia đình khó khăn89 Mùa Thị Sinh 01.4.2002 Mông Nữ 3A " HS bị thiểu năng trí tuệ, gia đình khó khăn90 Ly Thị Lầu 26.3.2003 Mông Nữ 3 " Bố mất, HS bị câm ở với mẹ, gia đình khó khăn Quàng Thị Tiểu học Chiềng91 Phương 13.6.2005 Thái Nữ 1A4 Sinh HS mồ côi cha, ở với mẹ gia đình rất khó khăn92 Tòng Thị Hồng 25.12.2004 Thái Nữ 2A2 " HS mồ côi cả cha lẫn mẹ, ở với ông bà già, hộ nghèo93 Quàng Văn Lưu 12.11.2003 Thái Nam 3A3 " HS mồ côi cả cha lẫn mẹ, ở với chú bác hộ nghèo94 Lò Văn Được 20.9.2002 Thái Nam 4A1 " HS mồ côi cả cha lẫn mẹ, ở với chú bác hộ nghèo
  6. 6. Tiểu học Mường Gia đình thuộc hộ nghèo, HS bị thiểu năng trí tuệ và95 Quàng Văn Biển 01.9.2005 Thái Nam 1A3 Thín câm96 Vừ Thị Pàng 31.01.2004 Mông Nữ 2A2 " Gia đình thuộc hộ nghèo, HS bị thiểu năng trí tuệ97 Cà Văn Chương 30.12.2002 Thái Nam 4A1 " Gia đình thuộc hộ nghèo, HS bị bệnh động kinh Quàng Văn98 Thao 08.01.2002 Thái Nam 4A2 " Gia đình thuộc hộ nghèo, HS bị bệnh động kinh Quàng Văn99 Pâng 22.12.2000 Thái Nam 5A1 " Gia đình thuộc hộ nghèo, HS bị bệnh động kinh100 Mùa Thị Kía 12.12.2001 Mông Nữ 5A3 " Gia đình thuộc hộ nghèo, HS bị thiểu năng trí tuệ

×