Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Brochure ATAD

412 views

Published on

ATAD – Đồng hành để thành công

Khởi nguồn từ ý chí của hai con người đầy nhiệt huyết, thương hiệu ATAD được xây dựng và biết đến như một người bạn đồng hành đáng tin cậy. Với mong ước lớn nhất là tạo dựng nên những giá trị thiết thực cho mỗi công trình xây dựng, ATAD luôn phấn đấu nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

Tập trung hoạt động trong lĩnh vực xây dựng nhà thép tiền chế ATAD có khả năng cung ứng đầy đủ các nhu cầu về xây dựng của các công trình công nghiệp cũng như các công trình thương mại, công trình dân dụng. Sở hữu đội ngũ nhân viên tài năng cùng hệ thống trang thiết bị tiên tiến, sản phẩm nhà thép của ATAD được đảm bảo về chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế. Hệ thống công trình, các dự án ATAD đã thực hiện khi đưa vào thực tế sử dụng đạt được nhiều hiệu quả, tạo được nhiều tiện ích cho khách hàng.

Với phương hướng: “ Mang lại cho khách hàng hiệu quả cao nhất khi sử dụng sản phẩm nhà thép tiền chế” đã được ATAD áp dụng cho tất cả các hoạt động của công ty. ATAD dành thời gian tìm hiểu tính chất của từng công trình để cùng khách hàng lựa chọn những giải pháp tối ưu.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Brochure ATAD

 1. 1. V. n x ø n r n m u , v t , v. u , v. O u , . m m C m O du. . . O . C . O a , mo,.,oJ.:mụmw›mQwKwưz,U..wwưnn<v‹ . c qu. i C ..m. . . M B , M p I . .d. . Ì W , i i - / xt a , t a w x x x 1 w , x x i r i x t W w , z x m .uw.mcmmmw ụz n V. W W M m , m ic 0 / D .H.. L , L ` .B M , M . a t 1 .› . ỡ ø ` Z , ạ , . w , ạ w. ạ w. , xxxxirz xt It WE, ix xiir: / 1 . μT .vn U z xx W W xz xx z x xỵ ›x t H X1 m ,, t tP,,,i-m. , m. ,i x x 0 ii . . ,E t H ,, c . uu,:mμww›mDw:mm u2wwẫQ‹ŕ<`. 7 HJ.‹mAmw*umKM μWmẵQ<›j W _WỦZrarÊmduẢμmDỤKmWwẠụÚZ ø . E ụ x , , , lil/ x lil . . m .‹H..v.a qwmμh NHẦ T mm., m DdưNm‹ẹ.Ủw-U mun u«›‹ nμWUuLư‹..nLwμWmE n.u›‹ Www.atad corn.vn I ø . . u E ` ø ` uix , xiurz t S / I/ x I. I H N n xx ø N x xx z ư zyzix , m t vyuxx Ì ø Ồ n . ru, u mu m 7 muz.DJ.:n Ạuu›w Dukμuzwüwμư ,, ` w , t w , x W r V. x r m t , 0 ` L , , .M ệ wmz,Dμ,:mụmwμmQwưwmz.UzuwxẠDđyq ưU..,DẠ,:muwữmnmxmumụvưzuwmnDd»1‹ t , ,i a . ộ w , x w / x x v i u ư i x W ø x / / I x ø r z u i x , i www.atad,corn.vn r X X I I / x z I I I I I X x u n x x z x 1 1 i x x v. v X , ` 1 v ư L , m ø ` ụ 0 . . . C ,mUa,:Ạ,DmụwA›m,μwSụwỊ»Qzwmưmo4.‹ . , mu1.Ề.ẵduμmDMKWmμ. uAwmKẠr.)Aμ . im ạ , L . m t , 4 w v i X A .I ỵ z x 1 x 0 Ủ ~y 2 m v t M m x I I [ i Wu xx N / i i i 0 C L , d . I W m , muz.ni.:mẠww›mDwmuu2.ưZ I a , a w ệ w , i u . W ø i I 1 W I W r W X n n r V m m. . i , . D 4 m . c , .d im , , a 1 Aa2,Dạ,Dm .wm.n cwmwwz,ưzwuẫ :ư›‹ m a . . w i i r b W r i x I ‹ x , x n w . n .‹ w . x 1 x / / X ø V. x I , V. x I X x n r W I /iii r m lili , m x I!Ii z V. x iii z x Iii , o x x 0 ` , m ạ ơ 0 ạ . . C , μμ. . O , M C . d . d . C . Au. m ,mu :ụ,umamw›mcmKmm2,ưzmwưuQđ›d , ..M . mUz,ủJ,wvmẠwwkwũmKwN1,.uZmmun ẵμç .M . H . . , . .A . ` I . . a . ạ w / . w , t i .A . ạ w , x W , x W , x W , t W , x r x z x ø x r . , w . . w ,
 2. 2. `- YÁM NH‹N Su MỆNH ~.» , MUC LỤC xĨ;^TẨiSAOPHẢl LAATAD7 . 'ộ>fF2 CONG AN TOAN 1 ắ ».3 MVC LUC F.r:› HỆ YHONG QUAN LV ĩVÁ` Ấ !` íh *ì ` ĐTHUNGỎ ,L Ìị _ ,ị ị,`,. lịịị ỊẮL _Ả Ị Q LĨNH Vuc HOAT DONG C: i,. .ax u., i A_ ff Ð Ấ ắ ` Ả a 2 Ả A A " ạ GiÁTRiCÓTLOi TFiỂT LV ,,z›<"^ NGUỒN LUC ~,y›bĨằ, SẢN PHẨMATAD ”ẫi*'~ằ* K”^CH HẦNG D'ỄN “iN” Parlnershlp success ong an 2 Ỗ an 60nø fAVẤNHOAKiNHDOANH v i` ' ›`,'g CACDUANĨiEUBiỄU mlli i iiiililiiỵii4 iiiliiHiiiHiiii%ii iHiil gi`ỉìi ggigiHi gứi `Ỷ` "' Ậ _g ị x. .ầg /VV .. _Ấ ìV;xx.. L Ỉ _.'. Tl_ ã , "`»'ti Ll›! _ _ /,Ềiẵjỵẩ " zì VI ' :I tuvi} :K Ì." ._, . Ấ Ệ - (“‹`1 V., - ệŕ Illiạl I 'llløliiiø'll"ạ"' i "lì I [I iillẽltìì I I Í i""""" ø' I 'ri-iilllili.l11lllIi`l I I I l,l I l`J i I I iĨl”l l`l`l`l l`l'Il'I`I'l Illl,ỈlVI,`J”l,VJ"i'l°l'l”l”I'l'l'I l”lỆl”l, tg Email: salỉs0ạtad.vnị` ị/ấvww.nểỈcum.vl7I:`, Nha Thép Tiên chẻ ATAD il Dỏng hành để thành cong
 3. 3. 2 "Chúng tói khong chixay dụng rhánh cong duan trên các yểu td nhất lượng, liến dọ va an toán mà cdn rao dụng những mơi quan hẹ tốt dep cũng sư thinh vượng của chùng Ia" Dòng hành để thành công TGD Nguvln Ll Anh Mn TíZ‹1 Ngả Thương hiẹu 007 túc tin dùng côngty Nhà Thêu Tièn Ché ATAD › mot thuong hieu vẻ lĩnh vục nhà thep tièn chẽ - chuyen cung Dấp glảl phep tron gới gôm thiểt kẽ. sản Xuél và lep dung sản phẫm nhà thep tiên ché Chã( luợng cao. VÓI dọl ngũ nhen luc dược dèotạo Chuyen nghiep, he thõng quản lý Chấl luong iso 9001 2005 Cúng hệ thõng nhà may sản xuất co dien lich 50 Oũũrnĩđuoc trang bị dày chuyên sản Xuất tu dong công nghe Cao ATAD co nang ruc và bé dày kinh nghiem thục hien nhièu du án vol tieu chuẫn chất luong Cao cho cac đối tac lon trong và ngoài nmc, cùng Su cong tac thành cũng vol nhiêu nhà tư vÁn lon ATAD đã trò thành thuong hieu tin cay cho cac côngtrình. ATAD hien la mot thuong hieu hàng đêu quen thược của ngành Xay dung. duọc giới Xây dung Vé nha dàu tư biét dến nhưlà mot thuong hiẹu Dó thể gủi trọn Hiểm Kin Khong ngửng củi Iídn, phát tridn vũng un cong ty Nhấ Thép Tiên Chẽ ATAD duoc thành lạp từ nam Z004. cdng ty nhanh chóng hoi nhep vào su phai triễn chung của nén k›nh tế Việt Nam Trong tung giaiđoạn phát ivlẻn, ATAD thục su tu hào là nhà Cung cáp thép cho các du an ion tại Việt Nam và khu Vuc, khơng ngùng lùng buớc khảng định khà nang của minh Giá trị cót ibn của ATAD "Uy 'l'ln - Tư Duy- Trich Ntllợm" ià kim chi nam cho mon hoại dong sản Xuất. kinh doanh. dua thuong hiẹu ATAD khòng ngừng (lén buôc va khảng định vị thé. Hlěu duoc nhu câu khach hàng va lốc dộ pha! Irlản nhanh chong của [hi truóng, ATAD không ngùng dôi mơi bảnthân để phuc vu, dáp ung lõi nhất nhủng yeu Cau của khach hàng va Xay dụng thuong hieu nha thep tiên chě có chat luọng và uy tin hàng dâu, dap ung duoc nhu câu va chát luong của thi truong Viet Nam va quốc té. Giỉl phip nhi thóp lơi ưu Bạn đang chuẩn bị cho du an nhà thep tièn ché sấp tơi của mình? Chủng toi lin tưỏng cóthể dem dãn giải phap 161 uu cho du án của bạn từ thléx ké, sản xuất dên lhi cũng hoàn chinh và chính sach hậu mảl phù họp VỜI yeu câu. mục trêu, dac diểm của du án. ATAD Iu tin là nhà thêu bạn có thể iln cay va antam cho những khoàn dàu tu sáp tơi của minh. ATAD thấu hiểu và truyền dat tron ven để cũng nhau thuc hiện thông diệp "ATAD um kít nd lục không ngửng vi Ịụ tin nhlọln vi oong uc llu dll của quỷ khúdl hing. ” Xln chan thanh cam Un sự tin nhiem của khach hàng ddi vol sản phám của chùng lol trong thói gian qua. Cam on va hy Vong duoc hơn tac vol quỳ Vl i Tran Irọng Tổng Giám Dóc NGUYỄN LE ẢNH TUẦN Nhà Thép Tiền Ché ATAD UE
 4. 4. LÍNH VUC HOAT DỘNG GIẢ TRI CỐT LÔI, TRiÉT LY VÀ VÀN HOA ATAD cung cáp cho quỳ khach hàng một giẳi nhap tron g0i bau gôm các Cộng đoạn Thiết Kể, sản Xuất, Lâp Dưng và Dich Vu Bán Hanh. Mot qui trình khép kin mang ian nhuẻu tuęn ich cho khach hàng Vũi mộlgiẩi phap tối uuị một sản phâm Chất iuọng cao va mot dich vu hoan hào. En» in vnμ:'ŕ;:μI .ftv s J '.'. ø ølYE.' "-'~ Í VỊ."ì'ẵ=Tv`N. ”Ĩi"'. ịNYliKN`NZ.YẻỞ Uy Tllì r Tu Dliy*T1íICÌI Nliizçxlv Ĩríễt Lý Kính Doanh Luon Tư nuy va cài Kiến lien tuc dẽ lac ra sản phâm co Chát luong cao nhất Luon fu Duy và cáu liễn ilen iục dẩ lạo va mỔi Ivuỏng iam vvẹc 161, lao ra cac gràx phap lói mang lại gia tii thang du cho khach hàng MỌI hoat động sản xuất kinh doanh do được thưc hiện dua tren tinh thân làm viec có 'rrícll Nhlçln cao nhất vdv cong vbęc, vov dỏng nghiệp, VỚi dón lac. vơt khach hàng và công dòng Tủ do tac dung nen uv nn cho thuong hieu ATAD Văn Hóa 'q`^"" V” "”" ”`“`“"” Van hoa ATAD được xay dụng dua trên "uv Tin, 4` _r Ĩll Buy vù Ĩvích Nhlơm" Tiong dơ iáy nén tảng cbn nguoi luôn Tư Dtlv sang tab ià chủ thể cho mọn thành cang, và cũng chinh yếu id Iu duy r sản phẩm duợc úng dụng rủng rải trong cac ngành sau cảng nghiẹp. dan dụng, càu dương. cho các dụ an cơ Sủ dụng két cáu thép nhu Nhả may, nhà kho. phòng trung bày, sieu thị. nhà xe, trung tâm thé thao. Xảy dung càu duòng FV* 1 ^ ` Ã l" 1 suy nghĩ do sé dinh huong tinh thán iấm Viâc dây v, Ấ, Trích Nllloơn Tinh thản Trich Nllloln trong cong việc sè Quyếtđịnh su thành công và tao dụng nen uy Tin cho thuong hieu ATAD. cho thuong hieu của mọi thành viên ATAD i - __, vơi khách hing: Luôn Vui Vé, nhiệt tỉnh. trung thuc ị L».ẵj K M V và dây trách nhiem tao nén su hài lòng Cao nhất cho Nhậ k/VD Niçư V`háỳ' N›1A:.aurArrg khach ỲVE09- với dổi uc: Luon lỏn Ivọng, hũμ tac và cùng nhau phát triễn với đang nghiẹp: Luon than thiên, hổ tro cộng lac và doan két. lạo nén suc mạnh tổng thể với cdng viọc: Luỏn lu giác. luôn sãn sảng dối dàu vói moi khó khan thủ thách, Sáng lao và cải (lén khòng ngùng, tao nen gia IỈỊ thuơng hiẻu cho mòi thanh v›en ATAD với cọng ương: Luon có trách nhiem cùng công dỏngị lạo ra những giá lrỵ nhan vẫn cao cổ N/Va ‹ tề" JA ii Dòng hành để thành cÔng Nhà Thép Tiên Ché ÀĨAD
 5. 5. ĨẪM NHÌN VÀ SỨ MÊNH ĨAI SAO PHẢI LÀ ATAD 7 Ĩấm Nhìn ATAD trò thành Cong Iv hàng dàu Viẹt Nam trong lĩnh vuc Ihléi ké, sản xuất và láp dụng các sản phẩm két cáu Khép O.iỵ ii`z1Ki` r.Lv Iiué r-`v›v" Ỉ'iñy sự Kiidc ij ủi iì`d A'A3 (`:1' 'i`đ` u zì Chấl luọng cao phục Vụ nganh Xay dụng Pavlneyshrn succềss i I Ắx rar sao bạn nền chon chung †Ổi 7 Glú ci Day chuyên thlẽt kẽ [Ổi Ian cung dỎi ngủ nhan iuc chuyên nghiep gxuu 5.ynpnánv vạ Ybilơnghiếv ArA1›vμỵandę4ư rinh can Enầiliŕcng va .rvvrn Cạnh Trinh ATAD dua ra giải nháp Iron goi C0 gia cả Canh lvanh nhái sứ Mệnh Toàn bó cac cáu k›ên của nhà thép Ivên chẽ đêu duoc sản xuất ngay ta‹ chít Lượng nhà máy VỚi hẹ thõng quản iỳ chất iuạng ISO 90012008 bén cạnh sụ ATAD mang lil giá tii thặng duy sự thành cóng cho khách hàng và Cac dõi lác- Bỉm Bin kiềm suát thưdng xuyên của bọ phan QLCL dàm bảo các sản phẩm nhà _ ị ị thép ATAD duoc sản Xuất dat I‹éu Chuân Chấl Kuong quốc xế ATAD da trò thanh thuong hiệu quen thuộc Cua ngành niêm tin cũng nhu su tin nhlẹm của khách hàng, ATAD đã trỏ thành thuũng hieu được glơi Xay dưng biế! đến va gủi tron nlẻm tin Cùng sẻ chia để tạo dụng thành cong, xảy dụng, duọc góp phản cũng khách hàng lạo nén I ru Dạ VỎ _ hị 50 000 , ị d_ _ `á du duo d I n iquvmonamav moun olnu D rl Cacao những thành cong tren chặrg duòng phát iriẻn Tạo dụng I ị , , g _ 9, 9 Ì , p Ạ Nhlnh chóng Chuyền nghiệp iuon co Su giam sat chat Che cua BOL dư an. ATAD iuón đám bảo chính xác VỒi khach hàng vé [hòi gian Cung cáo và isp dung ị ị Vơi sự co mạt của BQL dư atv và khói dịch vu khach hang để phuc Vu Củng se Chia để mang iai hiêu quá. cúng sa Chia để phát ề bẻ Ù Nịu Mũi khach hangtu khu bảtdảudén sau khi cũng tiinh hoàn thành, khach hàng ỵ » i r` n rì V ng Nnin Mỉa có thể yen tàm vê nhất tuợng, tiến dó và bảo hành sau khi dua cóng iiinh VÒI Cam két gàn bó dải lau. ATAD không ngung dỗi . Ú Ú vao 5 ung món, tien phong ung dung những cong nghe hiện dai à `hảăÁdhh6 ải'hã V V ° qu` try” 5 n Xu I p ung ẹt _ng,qu n V C ,I fllltt KI Dol ngũ thiết ké giàu kinh nghiệm chuyện nghiêp, có Ivinh dộ đai hoc và iưọng vào kiểm dinh sản phám dẻ mon san phẩm cua . _ , ị Tơi Uu sau đãi hoc cung phàn mêm [hiết kẽ u dóng hóa gxup ATAD dua ra ATAD dư vào thưc té su dụng ià sản phẩm tao nén nhuẻu JJ , ATAD cuon xưr'rig dãi?q iẽi Viiềvvi 'ii ` nhương àn lõi uu cho Các dư én hiệu qua . ATAD khao khálvucn len trò thành thuơng h›eu dươc thị trường xay dung tin nhvệm và la thuong hiêu dl dẩu Ivguyon vụt Liçu V Vơ: hẹ Ihóng nha Cung các chon ioc kỉ cang, ATAD chủ yeu sủ dung trong viec tao ra những glẫl nhân nhà thép tiên Ché dat hiệu quả Cao nhăt› chtr Lượng Clo ctp nguôn nguyên i›eu chát iưọng cao co xuất xu' tù Cháu Ắu. Nhát Bán dám bảo ổn đinh và luỗi thọ cũng trình cau Dóng hành dể thành Công Nhà Ĩhep Tiên Chẽ ATAD
 6. 6. , CHỦNG NHẬN lS0 9001 :2008 ATAD chuẩn hóa he thõng quần lý theo tieu chuẩn iS!) 9001'20D6. †iêu chuẩn hóa he thdng quẩn lý khỏng nhũng giúp ATAD xay dung thuc hien, kiểm soát và cải liến các quy trình sản phẩm tđl nhđt mà Con gop nhân vao llển trình hinh thanh [hưong hieu, nang cao uy lírl cdng lv trên thị trưòng trong nuoc va Quóc Kái DNV BUSINESS ASSURANCE MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE Cenìñcalc NO. 123916-2()l2-AQ-VNM-RVA TIli.Y is lơ CE rIl`j'ỳ' lhul.' ATAD Pre-Engineered Steel Buidíngs Co., Ltd. 595 Bìllh Huu II Hamlet, Duc Hoa Thuolig Wmd, Duc l'I0aI Dixlríct. l.Ảìl`ig All I'rtJVÍlIL`l:, Viet Nzlm liaù ìIEtnjt›und /Il l'1JnỈIlV7n ir: lite Munllgelrlfnl .Y_v.vIem 5`IiIlltI!lr‹I.' ISO 9lIll1:2008 This cønuĩcute is vulílljur tixefullzuwing pmduz-i ưzr .xen`iz-e ralnxex.- Desigliing, processing and supplylng of pre-engineered steel bulldỉngs. Iilllltll Ềmịñumlbn lltllle. l'lIlt`I unil dơliøs Ociober 28'” 2006 _ 7ẸL1ŕrẹndlechl.0ct‹›bcr 22”"'. 2012 ,Ầ jf!! :inc Acrrtdircd Ullll' Dm NKIRSKF Vl-›zlĩA‹ (`rRTlFirATlnN B.V., 777l:‹ CtrvỉẦL`‹tIe l`1 vuIA‹I llnlẪI.' Oclober 28.n_ 2015 11‹rNmμxxu^uxxs The uudll hm been pęμfưnrvned uruler Iha M E M H VA ›iụ›rM.xi:m uj lcili , gd/Jiiμgạgựiŕ .E. Van Kru Lưiul Autliltlr awclnnưgęømtnr Rfprøỉ Lĩlck or lullìlnìenl ní condìllcns ls cen nui Ill Lhc Ccnirnçasliun Agrceưuml nuy remrx Illus Fenincale Invalid Mlluxlỹhlmlv n›r›‹‹x‹‹u›vuμvnμxmuwxẠviunBV.Zuçns.w:z›i.:tø‹Lkă, auanuuuyn nu NIIIWMIAMIK Yrl. oIiiư1›iinmmlu wuụuvμvnụixw IO Dông hành để thành công wnILn Mịiu Iulknhưl cnulclt VG vlelnim Green lullđln9c0un‹rl Hội dóng Công trình xanh lñệt Nam U 4 Certificate of Regular Membership Chứng nhận Hội viên This is lo celtify that Xác nhan Flflnclllll tuecoll has been a Regular Member of the Vietnam Green Building Council là Hội viên của HỘỈ đồng Công trinh Xanh Việt Nam and has provided Vital support to the development of a sừong and independent voice for a more Sustainable bui/l environment ln llielnam. đã góp phần ủng hộ quan trong để Xây dựng một tiếng nói độc lập và mạnh mẽ vì một mói trttùng Xảy dịmg bản vũng hơrl tại l/iệt Nam. : `Yannick Millet `ExecutÍve Director Wemam Green Building Council Nhà Thép Tiền Ché AĨAD ll CHỦNG NHẬN VGBC
 7. 7. NGUỒN LỤC NGUỒN Luc Nguễn Life con Nglllll Nhi Mtv sin xull ATAD kháng ngung sang lao, Cam kết cung căp nhũng giãi phap tói uu nhất. nhủng dlCh vụ hoàn hàu nhất cho khách hàng vúl muc Kieu "sil tin nhiem và cộng rác lau dái Ciìa khach háng” Nhả may sd l ATAD dà xay dung thuũng hiêu trên cc sd láy ” Nhé máv có Công suất tièn 5000 cnn nguo, ,àm yếu ,Ố cốt ỵõ, gop phản quyế, ` lấn/tháng. Day chuyền sản xuất hiện dinh Su tỏn (ai Và phát triển của doanh nghiệp Ả .,` V" ị v dại bấc ”“ẫl Việ' Namv “°à" '°à" kilốp ATAD tư hao sỏ hũu Irén 210 nhân vlén có trình _ị ` ` ki" mang linh tư động Cac vỚi Các Ihiẽt dộ dai học và sau dại học. trên 500 công nhân - i ' ` bl mái mốc Ile” ilé” đẫm bẫ° Sả" được dáo tao (huông xuyên theo Các khóa học . _ ` Ohẵm giau đẫ” khấc" "Ề"9 CỐ Chỗ' Chuyen ngh,eμ_ v _ , Ì luơng lốt nhất và tiến độ giac hàng ' nhanh nhắt. . snú' _ ẤN ĨOẢN ĨRẺ K . Tb thấ tñlnh vnn ATAD iZ Dông hành dể thành công Nhà Then Ĩiẻn Ché AĨAD lã
 8. 8. THIẾT Bị NHA MAY THiỄT Bi NHÀ MÁY May can Ion 9 sóng llilililẬ"i illii E May bè góc ống thoát nươc Mày càn tôn 5 sóng May cán ton 7 sóng Máy cán Ion sàn Mày chàn vòm Dòng hanh dễ lhanh Cong Nha †hep Tiền Che ATAD
 9. 9. “'i` F "`ìĩ `íẪ"Ề n,l›l' May Cát 6l0DXl6 mm . THiÊT Bi NHÀ MÀY May cái Slnoxzn mm Máy cua vong Dòng hành dẻ thành công Day chuyên rap hàn tu động Thiết bl sieu ám lIliiiliilill`li ,.Ễ lại . THiỄT Bi NHÀ MÀY Màv sun Máy đo chièu dày son May cuốn Kẹo óng Nhà Thép Tiên Chè AĨAD l7
 10. 10. CONG TẢC AN TOẢN Nhan rhuc vé an toàn. súc khỏe và mot trương trang Cong ry, ATAD da hình manh non văn hoa làm việc mang tinh nhan vãn cao cả Mục TIỢu An Tuan Khong tai nan cho lất cả moi nguoi ' MỖI nhân vien ATAD đêu có trach nhiem dẻ an toàn cho chính bảnthân minh và tã! cả nhũng người làm viec xung quanh Trong nxòi du an đêu dat muc tieu ` Làm viec an tuan, ra về an laàn và khỏe manh Teo lap nhân thuc và Ý thuc vé an toàn lao đong, SÚC khóe và moi truong cho doi ngủ nhân vien ATAD Trang nhuc ian aong an toan norlq QIÁ :nnn lap nung mng rnnn vnouu cAn Kuực Đinh ÌIIICIIỊ An Toln G,ẨN GIÁO Dao lao và giâm sal thuong luvèn liên luc mou nghiệp '°^"“`”^'“ vụ dăm bào an loan llong lTlỢl hoạt động của oong ly Loại trù n16l nguy hiểm có Ihẻ xảy ra dãn đến thuong tich, ảnh hưóng đến súc khóe con nguoi Dlc Ill) IỊD huđn cũng lac ln voan Mơ dow iDrATAD Dòng hành dẻ Ihành cong CONG TẢC AN TOÀN Glóln ut vl nuy Tvi Dẻ dàm bản oong lac an toan duợc duy Iri lhklong luyen. cũng lac giam sat dtiợc illẻn khai va thục lhi moi iúc nìol noi trong moi hoatdong của cũng ty Ban antoàn của cong ly do giám dóc antoàn dàm Ilach, Chiu su giam sai va bao cào cho Tống Giám Dóc Giám dóc nhà máy và chi huy lrltóng là những ngtidi dàm bảo việc thuc ihl an loan Ial nhà máy và cong truong công vac danh gia giam sat duoc thục hiện bỏi cac tổ chúc trung gian vé an toàn Dàm bảo he thông an loan duợc duv trì Ồ muc cao nhất ạ Ị.. .‹L,ì.,l . h d9=`- Ị ... u.‹-.ụ...., xa nar›g an ima 1l‹Y›g M trinh up wvhgoong rlvnh rhang an :nàn tror›g quá [Vinh lâp wvngeørμg zrvnh Lilđl No ve in toán trong M lnnh up dụng tong Irirlli Nhà Thép Tlèn Ché AĨAD l9
 11. 11. HỆ THỐNG NHÁ THÉP TlÊN CHÊ Moc Gio MỎ TON SANG Ĩũlvfằi MẮT DUNG KHUNG KFC CHlNH ` G'-`.'3 MÀl ra ẢNG XA GÒ 4. '” v xa Go MÃi V ' v , . . l 1:} Ả /. ' /,, I' ^ , ấlỉìịẽ Ì I ANI ‹; O r,ưAxc XÓ . ' D lílil xI.L›‹ n u ì X cuA ÐẤV l`l0l KA GỒ&ACi1 GiẨNG CNEDCOY LÚA lPịỌAl_ịjlỂM G ẢNG cóixũ CUA SỐ _ V _ Ỉ KHUNG CUA CỦA cu0N '3^ CỦA KHUNG DẦU hòi Dòng hành dễ thành cũng Nha Thép Tiên Ché ATAD ,
 12. 12. CÁC KẾT CẤU PHU THỒNG DUNG HỆ THỐNG KHUNG CHỈNH CỔG M IKÌIIIII kìa GÌIIIỖII MọiwucluklưccúlkmchMngdlumlơcbduhơnrbtllktngnuncwxlmnnrmỳucbblhchuphuhợv Dưẵẵ Ểịẵuüm -... ..mcunn ẵ Ì , ă Ẹ on- Ị nich: ầ ` ể usummm tư ln :utummn kHẢun0RoNsN›dvw.xwu ` xuẢunon0voG›o‹lrw.uu›u "_'_'__, Immnnnlna Ilunqllulllolll v..- Ễ Ế nạvlllnuuuli Iltịvlliμllnlhnvlktlllll ỈỈỆ Ir" *Ề ,,., ”“'“"n;': Ế ắ -.....--..nuựau Ế Ệ ỄẺ 1”" Ể ;gieu ,Msg l bé m n‹Iu0o›`0vou›o‹Lrw.uuu xnlunonơanudvw-enum IAẢHIIIIỤCUIIIIII lllllliilnlnùnt ì g :Z g ẶẮ ă _ịμnlậụì_ rum-_cụ Ễ Ễ lliịrølμnlittlltaonlkvvlknliianlrlìu Ịunltenln ` 3 i ặ Ê ..- -,... ặ::. :.I cụ..- u.--.n uựn ;xigummg, 0‹iEuẢvIl›mμ‹ ““*,,,,“'°"“,, °*m“'°“, Mumm- 722 M” v ..eỆ'***v-"leo K›‹ÃL10onotửGN›‹ẨrW-lnvn ndunęlùosưdvwumnn IIẮUIIIỆỆIII IẪẢIIIIỆỆỆ Ị ` W NM"- ẵ ã . . `ĨỈỉ Ỉlẵmμ E Ế ịặ. bựømue udon 5 , _ mcunn °"" ể Ẹ ĩ . μg., ,. 8 “ ' ”“° Wm”” Ê mm”” _Wm “”°“'°“""" 'l lμnlulvíllnlhnlnu uuvutlơnnlulnnlll Kwmmmưurwum ntklnolooemdvwuqsun w_, I!-ơ!"!- ulunqnnnnnz ulunlunnnulu vμ.. ' vn: ' v V-I-nun-vv _ ị *úa Ề lơ-oiii " ^ ` ^ _ ""* -ưu uu °* ị up.. Zn-..." "' ...uu ắ MZZ I*-' "" muon Mum ` l l ể Ề I . L:: 3 vμ.. Ế ị ươi I miỉumđunu msunousunμ nawm ncuunumn ,___ MMBO “N-U miu xwwnønauuvw-im nduuclúcudĩw-mn - "°' _,_ IŨIIIIIIIỆOHR IẮIJIIIIIỈUI Iunlunnlnøllel lunnnlnnll 22 Dỏng hành dé thành oong Nhà Thép Tỉèn Ch! ATAD l
 13. 13. CHi TIẾT HOAN lHiỆN CHI TIẾT HOÀN THIỆN các bọ nhịn thoat nươc cúc loụl tím Ton bln chn kra ..Ệ -.- ,_.. .J Ả "Ă - Ả”” Ấ - t` Ấ L A ụ Ạ Ạ I `_lm _inn_l x ` ` r =ĩ5 1 R. /_.Ẹrụ,_/_.Ẹr_._/`X Ỷ ñ ần* i i i i íh :V i lí 2:0 .i. un zấn Zăn , / xi - sss _ _ Im . i_ cou ,i Tan san ATADDeck Tùn ATADSDan5 Ốp nót. Mang xói giũa -ñ- _ts_ J - - - ư - nụ Ả' ' iT ^ ` - R /...../...../'....../'....../'....../'....../X E4 6 ^ i i i i i l l “ii ị .ss us: xs; i 157 i us: Ế; v ii "Ử4,l'. _ luon . 7 l ` i. In .i TM ẦTẦDSDSVI7 ml soi Viển Z Mang xó‹ bièll i i i n 7 Ế Ạ - n A - - x _ I -i . ~| l,-Í-l-JệÍ`ậJệÍI-JM-l` L i_ Ị i i I i i . . 11: ,Ị. K15 ,i, 125 ,_ 115 . IZ5 ,. K25 ,.. 115 ,`. 125 .i Q T . Im .` ' Ong Xó! tm Ĩđn ATADSpan9 r-Lậọị - Ê ị Tl ẵẵ Q ì 4 _Eẵ ._ ._ . › i jiu ønji I ẾX sự VV ` i - . . - e Ị_ I I Ị Ầ im _ I A Viên dính mat dung Viển chẩn ltldng ŕ '...ụ.../.μ....ụ./` `i> Ỉ Ả. llll ,E Zlll H E Jl3.3 .E Jlỉí .E 313.3 . Ỷ Ì Í 7- 940 ,i , Ĩòn ATADLDCk4Z0 Ton ATADLock9A30 -50- i ư I Ấ ° ì ii Viền mei Ton AĨADSeaml lõ lỏn AĨẦDSeam65 Ốp gbe Dóng hành dể thành công Nha †heu Tiên Ché ATAD
 14. 14. Mầu Idn lót thông dụng Mấd Xam Nhat Mau dò các Phụ Klọn ll Ụ 1 Ị i 1 Ư K Buiong Hilll GL a i i ỈI`J.T: Í Tang do lièn ké! Meu xevn Nhại M.›.. ~‹l< VVF CÁC THANH PHẢN KẾT CẤU - PHU KIỆN Miu Ion Min Ohun thông dụng Màu Xam dam Màu Xanh i‹ì)‹ỊồỊ;li‹ẩ'iAliaK Jrựlv ~‹› V17 l'lilAl'i.l và .Ð 'L7 lrl'ii,`i'11‹Ỉ d..x›c V`: v1,` .rvn`‹v CÁC THANH PHẢN KẾT CẤU- PHỤ i<iẺN vot llọu cúch nhlợl Bil vi Form lun kít Mâu Xanh La Rockwooi Dãi Seam rue» , I Luv 1 Slllcol lien két Buiong neo Tùikhl É _ì Q 5 đi " Ấ Ỷ ,ll ,Ể lŕ ầe.r `ì` L kt 1. ` - K r ` n r 1: 1, 1 ' y J J- z x / T _ ` ` L ỵ' Dal Lock94‹1 Villiènkei N Bong Sũl thùylinh .Ệ s É f R Ấ R” ` 'll r, r n ., ,'ặ.'f Ếẫ-',x' I'*` rv ŕ øầ 1 fx *v Ợ rì Iĩĩ ' i III . , 1/ K Ệ. DaiLoCk420 Bulong iién ké! Dóng hanh dề thành cong Lơuver Z hai tàng Form Seam 65 Form Seam l lõ Nhà Theμ Tiền Ché AĨAD
 15. 15. ccnlvuiuvcuhlclưv "“'° za.-nr.-vμnupø S›éuI'i cơn vv Phuc ,Nana Tllvv W . ,J Thuc ương dinr duòng IỤỤIIÀỊ uullnư Atm. Ill Iơll HẠWẠỊ tieu ouug Tạp coan hưu ln lìlmbll P&G ì ccna lv Huimin Ế m "" QỆ Bya - 1.. Conclv FIDII Ỉ~ _ Ito -.1z., .x. Nuec giẩikhai UMWHỦWIWÚFMWMI ĩlnsơnuhíl vlợtuam Kỹuchang Yh cuti lv cr bh nm ` NGK BÀI Gủi - Ilhneu Ểự VỈỜỈỸỞIIII SABECO Bia ' D lzanglviqnukl ' v * nm un ịnlxl Xe màv,o‹a Dỏng hành đề Inành công KHÁCH HÀNG DIỄN HlNH công ty nntgc ulumhuu IMI lin ỏllllnnll Dwc phấm công tỵ TNHH Fllll Bum HMI Iitl IỈẺẺỈ Vbnap conltvcptĩqreihđmlllunn rỉl`"°'"-“ Giuvl, ntm chấm Oõnltvĩvvvtl uha: IM Lip Vapi sản xuÁx, kinli doanh xeo lò rowta C50! 'Y IẦQŨIIỈD Flvluflvl Mv Kem dÁnh vằng cenøtv 00-uc Ilỹl VIII! lan Ban hỉxhùy linh Ị flo Baan Iitnløn vlơl ulnl . x n` Kinh d‹›anh Càn ho conn Iv số mn viluzưll vlơtuom vuuccu Tvungtâm vhuong mal dch Vv cenølvvunnllrrvsclísònlnỹxluln vlgrtlluln Gilv “() ,LA-tư t Il nu.. Tủuccnvvldnnvlvunihuun viftnuln [ủa GIO con Iv ĩnohlvl nhọt Illl Del mỉv un Iv nớ ltølll vllldhlul Nn ulm vm nhưn sql oe( nrvμn>‹vy v-wav vvaa con Iv unitod Phunu un: Ả sản xlấl nm: :lhấrvv con Tv DI lum lu Lun Trvủr an chan Puér conglynuuu Natur chomeve un tv lun Kun lallvìl Dụvpg Ngol Inoviợt vlơl Nun Hanqav sủa chựạ niốy oav Tịọ lnủn CP annụ mi un rhùcan chan ưm ĩ6lIIl'JllITv1:‹lFhAnhgytIhyuiuol vmnun Dezmav F FIIIILIIỊ tĩuưunu VINAMILK íẵư . '=i` KHACH HANG DiỂN HÌNH cơn Iv N Trùn ccnơil Khu ngh: duòng ccvìltvvnluclnlntnnniifoμtlnllwưvl lltcợtlin linh iriôn tan <ỊẠng culglvoỡvnlnnmlĩoủn vlợtuum MBV nhat due~ rđngoonglvcfqchvụiỹmuọldhlltlnsc viợtnnm Dồ.ikỸIL cbnitvuluuuvllulnll vlợtlluvll lầløItvcFIIAvlIơI.hơccIiIcAvIrhơ vlọtunn ỹhảnbdnmacháv Yęn Cuùll hlịrnơư lrudnru-líu Bé! mi Bontvcốnủnnhfưnnnvũ vlol Nuti sản Xuất ong coc Be rong Du ung LLC Nha Thép Tiên Ché ATAD
 16. 16. công ly muu uunuuμo Yluniuuce Ihuc Hn gia sur Ơ L . ỢỢỢ .ĨL^Ĩ'ux'rv Ying cong Ĩy ĩhlunl Mợi ui uon vm num nm rạp mn uu khi mún glu VUI lillvn DẢii khi Belli Iv muu ưu Mun nl W Sfĩn con Iv nlnnu vm nun: sản ghém chavvv LIỀL μivu vvμ vrà cri' cing tv cr được IMM ũbnnỉ vmu-m "' Duat nhám cmm ty TNNH MTV vltn Ilnng Fllvr vlgl unm ViAn xmna lị”! l› i(il'li oong ly muu mum cllndl Glaocnqookhi Dóng hành để thành cộng O IAI NGUYI N tồ DENKÃ Ỹ.L" V v ơ vA vlNA5HlN LIXIL KHÁCH HÀNG DIỄN HiNH công ly muu XD lx Thmng Ilçl 'I'll uμayún vm num can ho cac CAD cln IY muu ncklølwl Donkl nhựt un MAY rrt›‹, Ihiấl ‹›i cunn Iv muu uu! clnmlul HMI lin sản xuãi Qlñ cònu Viba Ciiẫi huu ro vo lyll Ynllnl múc IÃ Ann WM Arm Giàn dut conu Iv 1'lu|nll phát wu Nlln Dev mn den cbnu ly ĨNHH MM Ỉllình VKMI :Ann Iluuop †lu Thởv cl Muu vm Nlln Dnnlỉ lau cum Iv uxll anlbcl Nhạt lủn Vai liêu XBY duiiũ conu tv mun IIIỊI Llnh vlçl Nlln ĨhiỊI bv dillii conn Iv Knbølnn Nut lin IOBECO Sán Iibái may lây Jlllg _ _ ĩhummnwmuuklmhçi Í vlllịnlùytltullhlvlợtuulll Ạ ‹ vlợtuntn [ìảukhi congtvĩnlliưrvnưiợullllìònlqμnucu Inợluonn Ủx)cDhếm coniívcbtvulvúcn vlçcunnl ll ›t Caơmtaccazu Tọølillln Eulnícutsnndnllunlĩlnnỏ HC Lin Hat 9lỒVlg tin um Iv Khùnh vlọl vlợt Nnm ỈhÁc la. EA! 'i`av citngtyunhuágqựyinlợtμse * Nhọtlỉru ` Kinh c6ngtydlAỤelỊndn›cinlIuc cvpvxn rrĩ: uxmmzuuz DW Dhám Sil/L 7zịxx` Ê`EROSĩlÌ KHACH HANG DIỂN HiNli rntanj nu Kưa Ỉrúe rI,lO:l vlơl num GlỄŨ dtir cọnỉtv HIIIIM Yhvv IO liang sư vrai :ra va cònilv Elulov Pháp Tvong kinr' connlvhuuunulnhnnnđc IV Kim CJẤJ' ‹ỵ can tv mm um: Tuung (Ince sản nhẤru coy cựnglvĩntulnlucn nơnuợoh Mavmãc ung Iv TIIIII cmm Irulltlllldlng Fuslzgllug ŨỸ Bao Dl công ry nln †lhp Vlnl Kyun! ?nuoi lin Sản xuáxtnep Nhà Thév Tiên Ché ATAD
 17. 17. ATAD Ị vμvivivựvμvưềtirfĩềvệẫznuư -Ill D`lll'lll ›ỰvI.'ỸI4ỉlỆEAμ*"r L'lị.=l`=,V`l"1tẫEỦL"`!' " AĨAD Ấ i` r ~ vừpốc t lAlẢlẢ4ẢYẢ`i›Ấ`-vẵííìzầìlì I IÌĨIII I1=.=il=t.›t1A=,=,lI=.I.`El...r.›- ` 1 ` 'Ả'Ả'Á'ẢvỊ'Ểxềẫầữ'ÍllÌ'Ấll ịian›1naịu=B.LỊl;`:‹Ạ- AĨA D ATAD J vẦvịvẢv,‹_u,ỵμ;ị ẹlỉ ỵậ.1.,μ› ý t,,; i -3 ' l AĨAD 'A'l'A'Ả'A'IV‹ltĩllIUil]llI'll` Ếlị=ỉì'lẵlẵị.=›'ilL'. Ấ.5` 'A'A'A'A'μ ẠỊỸỸỆÌ;-ẵkỉỆlllI'lll v.lAv.vẠv.vlẹ`iỀĨĨỂừĨiiìnnμvAni ,ATAD ị 'l'l'Ậ'h'Avk`fi ỂĨIllll'lli AĨAD Í ` ^'l - lllIỊ_I_IIIlAllll
 18. 18. BIO ETHANOL vị trí: Huyen Bu Dang. tĩnh Binh Phuoc ouv luo : l 200 Tán lllgìnll nghi: sản xuât Nhien Liêu Sinh HDC chủ uu tư: côngty Nhien Liêu Sinh Hoc Phuong D0ngViêl Nam & Nhai Bản Pìlçm vl thum gìn đụ ùn z Tnwél ké sản xuât láp dung . nv “ bị `íằ V' wal Dòng hanh dể thành công Nhè Then Tiễn Ché ATAD
 19. 19. VỊ trí: Quan ThđtNó1.TP Càn Tho nuy ma : 40 000m3 Nganh nghi : Sán Xuất lua gao chủ dlu Iu: Tông Cộng Ty Luong Thuc Mièn Nam 7 Việt Nam Phạm vl ulnm giu dụ ún: Sản Xuất, lâp dung Nhé Then Tien Ché ATAD
 20. 20. I<Fm Fm..> K<Oz<I mczu gm, .max : mx .m,:k ỄN2 .o,› .o,› omm ,omz mcso m:n,,μ mcqzỵ mam: ›. mccu ›mμ >cE mjzu mũm .μmucmỉ NE oan n ỄỤI up ,::.m :mh O .μW:Z :Om :NF ›mD :mm u :C II I.a Eigø .› EOỄ u 3 :qu mau UEE: :glu: u Ê ã n É .> ...như-nl.ư.l` . 1 Nhà T ỉéiịché ATAD Dỏng hành dể xhànn công
 21. 21. LIXIL GLOBAL Dông hành để thành công .iieùn .L nu- uuv mb z Ngùnh nghl : chủ uu tu: Phạm vl thum gỉl dụ ln KCN Long Duc, Dỏng Nai 72 500 m' sản xuất vat liệu Xay dung Cong Tv Lixll Global - Nhậ! Bán Thlẽt kế, sản Xuất, lán dung I v,iă Nhá Ĩhélử Tiên Ché ATAD
 22. 22. TỔNG KHO TECS MANOR Ế á S Tan Binh TP HCM Duùng Nguyển Hüu Cảnh,O Binh Thạnh, TF HCM . IO 500 mĩ ZDO tàn Nuủnh nnht : Kho hang hàng khong Nginh nghồ : cãn hò chủ dlu tư: Cong ly DV Glao Nhan Hàng Hóa Tan Sún Nhal r Việl Nam chủ đáu tư: Tap Doàn Bliexco - met Nam Phạm vl thum nln dự Ẩn : Sàn Xuãl. lép dụng Phạm vi tham gia dụ in: sản xuất, lắp dung =F“ĩầI -=-`-'ỉìIi.ĩ:t-I-lLI.ILlII`lI Ệ Iỉl Dòng hành dẻ thành cũng Nhà Thép Ĩlẻn Chẽ ATAD
 23. 23. PREX VINH SAIGON PRECISION vl tri: KCX Linh Trungị O Thù Duc, Tp HCM (luv mo : 7 500 nv” Nginh nghẢ: Sản xuất khuon dap chủ dlll tư: Cong Ty Saigun Precision - Nhai Bán Phạm vl thum glu dự úll: Thuér kéị sản xuối. ian dịlng Vl ttl : Huyền Dó Luong, Nghé An ouv mơ Z 70 E00 ml Ngìnll nglltl 2 sản xuat hàng may mac chủ đều tư: cũng v Prex Vinh- Hàn Quác Pllụln vi thim Ill dụ in 1 Thiết kết sản xuấlị lắp dụng l Dõng hành để thành công Nhà Thèμ Tiến Chế ATAD
 24. 24. w Ụ ,xs e, .. s. x›oøQự. ụ x". ,.A" ,ex e z., xsăs L x x. LL .eệ . Vl Iri z Khu Thuong Mai Binh Diên Binh Chành TP HCM Quy md: ll A00 m2 Huình nghđ Z Kho lạnh L. ạ.ehwssẹMmp .. sLạ.L.LựLeW SELL L L chủ uu III: Tống Cong Ty Thương Mạn Sài Gòn Saira - Việl Nam Phạm vì thum gỉl đụ ln z Thlểl kẽ, sản Xuất, Láp dụng Lạ,,,. r. ima. Nha Thap Tiên Clié ATAD Dỏng hành để thành Cộng
 25. 25. MARUICHI SUN STEEL i.“`ị"A` X.. v le r i` 1 , .S ~W .SI Í. ”e`^”".›`., S “- -. -. ?c*ẳẦ"ì; ' ,Ạ S ` ^* ĩ » ` 'xx:“x.›† › ›` `ièiẠặ°Sị S » Ạ ”` Ế VÌ tri: Dĩ An, Binh Duong Illlv mo: 45 000 m7- 2 Aootán Nginh ngh! : sản xuất ton chủ :liu tu: Maruichl Group r Nhật Bàn Phụm vl mum gỉl dụ ủn : Thiết kẽ. sản Xuễlị iàp dung Ị / 1 V Dóng hành để thành cơng Nhà Thép Tiên Ché ATAD
 26. 26. ULDO am, .μmjx :mm n-nl Dv :.U Elzơ .› Eưzm uoao cm: T mc,› uOo›>c>m Z ocoo u :u :qu :gu mm cm... mau u man: ..:luz SE com m noi ẫo ocean z:,m .m:mm,:mm zuỵ u .Lu m> <z_> n.OO>>zDm , ll lilli ie *lili "lỊlii'4ui'lă` x x mean nư. ..wax :mm .mx μW,:P 0 cu -..un ...Q Eng- .h East :mm ụwsz i .x:N:m Z menu nầy :cnv -.-.gu o. o .›qE 0.X .wí :nm u 0:0: ...:Iu: «E ooh.oμ H oi ›:e .mz mcẵ ,zzkm mzẵ zoỵ H ... .› ẵ<z FW_> mụ_mOẵoh3< ooD.m.›
 27. 27. NSG -VGl3 HEINEKEN _ : KCN Mỹ Xuan A. Bà Hia. Vùng Tàu V L_ 7 ' . 0 lĩv TP HCM nuy mũ : 22 000 rn” r 2 B00 lán ì ' . › 14-000 mĩ Nganh nghe : sản xuất kinh Chuvén b›ét A r . Nsìnll nghễ = Sản Xuất bia chủ diu tư z công ly kinh NSL; , Nhạ; Bản i i ` chủ dIu tư: Cong ty Heineken - Hà Lan Phạm vi thum giu dụ ủn : sản xuất. lép dung ' “ ' V Fhem ví *hím níu đụ ín = Sản Xuấtr lẫn dụng Dóng hành dễ thành công Nhà Thép Tiễn Ché ATAD
 28. 28. VIET NAM METRO CASH II CARIY Nganh ngh! Siêu thj chủ díu M Còng lv Mello Cash E cũlrv › Duc Phạm ví thum gỉl dụ ill sản Xuất, lấp dung, ›7 rt L :v*4; :, ịi.,- -iu.. lilililiiiịìiiiiiliiiiiiililllliiiiulilmiiiiiiiiillìiliiiiIiiiliii iiilliễ ĐẮK LẮK 'll‹l`- METRO CASH I cmnv -1 x ị "`ẤỆ*ÀJ1`Ỹ(Vh*Ĩìv"Ĩ_ Vi NHÀ TRÀNG HẠ LONG vn..b Ị. METRO CẢSH Ẩ ỂẨIIV MỂTRỒCẢSHICẢRRV 'II I lẾ›l›Ix' 4 Ềŕặiằễ ŕ É Ề sẽ Ế :âu:-.. Ệ r ,ỡỡỵrầầ 'I.'~ a ị jv ""Í " Iẩ ừẶ μl››‹ V`` qi Ế-- "-" BÌNH DUONG 'II4ỉ- METIOCASHIICAIIIV """'l" "”“ FL-LE . I llll -III L nlllr' ng 4-ụp: Dóng hanh để thành cong Nhà Thép Tiên Chế ATAD
 29. 29. BIA SÀI GÒN QUẢNG NGÃI BIA SÀI GÒN SÔNG LAM vi lvl: Nam Dànị Nghe An ũlly mô : 25.000 mĩ Nginh nghóz Bia chủ diu tư: Tống cong ly CP bla vxlẹu NGK Sài Gòn Sabeco - V›et Nam Phạm vi thum gi: dự ín : sản xuất, lép dung vi tri: KCN Quảng Phủ, TP Quàng Ngãi ouv mi! : 25.000 mĩ Nginll nghỉ : Bia chủ uu Iu : Tổng công tv CP bla ruou NGK Sai Gòn Sabeco Việt Nam Phạm vl tlllln gll dụ in : sản xuãi. iảp dụng 56 Dỏng hành để thành công Nhà Thêu †lẽn Ché ATAD 57
 30. 30. THỊNH PHÁT Dòng hành dề thành Cộng vị tri : ouv ma : Huình nuhl : chủ uilu tư : Phạm vi thum gia dụ ún : Bên Lúc. Lung An ủalv M = 30 000 m” Nganh nnhồ : Sàn xuât dày cáp đỹèn Chũ uu tư : Còng TV CP Cáp Diện Thinh Phái -Việt Nam Thiêt kể, sản Xuất, lắp dụng Pllgm vi thim gia dự in : ; Bến Cal, Binh Duong 21.0Oom2 Sàn xuất gõ, van ép. sản μhãm HÔI Ihất Côngty Full Denso Nhật Bản Thiêt ké. sản xuáI,iaL› dung FUJI DENSO Nhà Thép Tiền Chế ATAD
 31. 31. vv 1:1: AĨAD 'μ'AviIAYAvR:lt=iln›inlIlI'IIi ‹ ýATAD VnvA'μvAvμ`I‹=lị=IùIơzliIIl' Fi 'ruợ.vsu-. ęạ._si..:u.i z›v.ụ:q _μ`.v ATA D AĨAU ›1A'μvAIAiIr-ItalllIĩllllIvAl` 'A'AvμIAvẠ'Ie;It:Iblqulịnnvjui ,a:.,.n u. Ảx ẨĨẨ D 1lll'WW///1V/liiillril/IllliliIIIIIIIIIIlllllillllilllliml III//I/IIII”IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIỨIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII III 'IllilllliilIIIilIIIlllIIIIIiIIIĨ IIIIIIIllIIIlIIIlIIIlIIIIIIIIIIIIIL ATAD I `iI`I`i`iI`ỂẶ`" ivęçlnx-ho(-Juunvill -//////////l///I/iI/Ill//IK... I///ll/////////////'"l/Il//II` " V t.n.n... †ATAD vμiAVivAYμlIGlt:1cìil1vlIlI'lI q gir lÀ: '<'=.<ỵμ::l:q-Ị1i::ư:1 Ill ATAD .`:zr`uç:A .μi.› . 'kvuvμvlvuvllŕcìtâiílìỉllllnvlli vA'AvμìAvμvmlklnlqvlllưvlui .tIμ`I=-‹ _ATAD ATAD vμ'AvẠIA'Ạ'R2It=Ií Iliiillnvlli ATAD AĨAD 'A'Ả'A'Ả'A'RẵItỂlIÌỞlílllH'Ali Vμ'AlμYAIn'ỊclI=iIÌiIiOIlll'ỊIi ẢĨAD vA'lvA'AvA'il=l›:ll Iơiìiqlnvi AĨAD I 'nvlvμvlvnillđltĩIlvlU(tllll'Al›
 32. 32. DOBLA MEDOCHEMIE ‹'Ỷr"* Ỷỷ" I “ỊrbĨI “ ø -- ..Ị "`. l W iμr Lę . › - '^ 4 " ' ' ` . . r 7 1 ư"' . ./ .. ' S"'ạ`Nồầx:a"`iL i., . Ị . . ị 1 l I ` I, n ,.ị__4,.e ỵ`1'Ị>` - ìầẵ` ..gụ-s ;“ e Vl Iri : KCN Mỷ Xuan, Ba Riaị Vùng Tàu vi Iri: ollv Inu: 3,400 m” ollv mb: Nginh nghi : sản xuáx Ch0‹>Olate Nganh nglll : chủ uu nl: Cộng ty Dbbia chau Á- Hà Lan cllủ aiu Ill: Pllạln vi tlllln gin dụ ún : Thiết kẽ, sản xuất, lấp dụng nięm vi ttlllll uil dụ ún : Dỏng hành dẻ thành cóng KCN Vsip II, Binh Duong 3.500 m7 Duoc phẩm công ty TNHH Medochemie - Cong Hòa Cyprus sản xuál, láp dung Nhà Thép Tiên Ché ATAD ŕ
 33. 33. DONGIL MASCOT S2 Ở ộ `e.ụç ịμ..-c-ung, -Ù- lnIIlTnIIIĨIlIlII_""" Iiiii I! vl Iri: KCN Phu Mỷ Zị Binh Duong uuv ntc : lB 000 m' Nginh noha : sản xuất nhua cao Su vl Irl : KCN Vita, Vientiane, Lau Ì nuy mô: IOZDO ru' I Ngình HEÌIẢ : May mac chủ ơlll IIl= Công IY Dongii Rubbeĩ BEII V Han Quốc 5 'êlị chủ eiu III: Cong ty TNHH Mascot v Dan Mạch ‹ v HIM vl *hỉm Ill đư III: Thvei ke. sản Xuãir lâu dung g _ _ _ Fhịm vl IIIIIII Ill dư in: Thvět két sản xuat. lap dụng GẠO GIỒNG GIỀNG vl tri: Huyen Giông G‹éng, Tĩnh Kiển Giang ollv Ina : ll 000 m' Nginh nghỉ : Xuat Khâu Gao chủ uu tư: Công Iv MTV Du Lich Thuong Mę! K›en Giang IKTCJ Việ! Nam Hum vl IIIIIII glu dụ ún: sản xuất r iàp đung r‹ư nulll m ln Ll¶I~llIINiI)I KlỂlvl(v _, D;=.ilIAI M12 Bill IỊI MÃI llll ülẫiiẵ &mã Dỏng hành để thành cũng Nhà Thép Tiền Ché ATAD
 34. 34. MARIGOT NHÀ MÁY SỌI VÀ MAY NAM DÀN :xui Innơĩli' GỊỊIL_ lilli vt'›I~^ ^ ' ` , ø ' . ẵằ : vl Iri : KCN Amata, Blan Hủa, Dỏng Nai r , I-~°.1I`z vl "Í Cum Công Ngh`ep Nan` Gia^g' v‹ _ Nam Dàn, Nghe An ouvmô: 3700m2 , ỹ unlynbø: 35Uom Nglnh nglII : Tvang suc Ihòl trang chủ uu nl: Cong ly Marigol Thuy Sỷ Ì Ị ị v uẾỆỂ'LI'h' Ệẵi mễẵ T CP D M Hà N V N Phạm vl thum Ill dụ ủn: sản xuất, Láp dụng i _,g,_` ụ I j I a un I ` `_' u 'ư' "9 “9 Y e' ay °" 'ei am I μ=__, ` Phạm vl thim glu dự in : sản xuối. iáp dụng Ạ L LÀURELTON DIAMONDS vị gn g Phnom Penh, Campuchia mv mo ; 5 000 mĩ Ngành nghị; Sàn Xuất kim cuơng chủ uu tư; Cong tv Laurelton Diamonds r Mỹ Phạm vi tham gia dụ ín : Thiet ké, sản Xuâtị láp dung Dòng hành dể thành Công Nhà Thép Tiên Ché ATAD
 35. 35. KENTON “ KHO LẠNH MIÊN TÂY ư" X xỵù 0 _Ậì ấtịậoĩể mịẢ0n,Ip Can Thu _ k ' I . Nganh nghè: Khoięnh gv _Ă II. " chủđlutu: CõngIyC0ngNghieDThúySảnMiênNam j x IyL Ù www .'i jj `l tiịĩ :Ì Phçmvíthnmgindựún: T'iiélké.Sảnkuai.Iáudung . . ti ì“n~ạì e _ I I _Ir E.ÍHLì J g Ì .Ì I fr W `4›` F `F: V , . V ^=ìll“I T”: iFT.Ê: I gi Ĩii' ĨÌỂIẨẢ “TỈ P'IĨvuỀầi [ ~5*Ỉ” ì,lI ` I: ì ỈIVỊ nạ ` ll_'P› I ii I II i f” K›ioLlIoĨ`utIIlv Tơ 'I ,___ I* ` v ...lị yr_ ._`I ' _í _ Ị -Ì Ị KNƠ.ẮNNMIỄNVl^ Ệ -ỈI4. Ỉ '."I^ Il` ilI`L.”-.f ”nrc`.'uì~.-I-I Em 1 vl Irl 2 Huyen Nha Bei Tp HCM Guy mo: 400 tán Ngùnh ngbổ : Cản ho chủ đlu tv; Công ly Xay Dung. Sản Xuat ắt Thuong Mai Tal Nguyen r Vièl Nam Fhgm vl tlllm glu dụ ín : Sản xuất, lap dụng I Ị ẵấ. ặ, ỤẦẦJJẨ, ^ Ỉììễiìíẵẫììẵìỉì ẵẫ ắ PIIỉI` .A ụiuidi dlơẫl ị vịịmíằũũũwl “v ẵl Dóng hành để thành cũng Nhà †hep nền Chế ATAD
 36. 36. Ol - BJC GLASS Lneltỉon : MV XẨi‹iii A iiiduuiiiçll yjçìvk, Ea Rin Vklnq Tat: ijiovinnẽ scale: 30 U00 vvv` Career: K`1I:ìấu:x Ill)IIlP clilnt: (ìI iì,i insçzạ C()I7iI)LiI7y Iilìlilxìilti scope or work: Design, lnhrinniinn vvucvqiiavion ATAD Pve Engineeled Steel Buiidings Partnership Success
 37. 37. LAFARGE HISAMITSU F`r- ' Cư ĩjrril IKE lI`Ế IĨĨĨIĨIỢ I III I' I" qỸtẫ`ẫầ'nFμã'. .`.- Locltlunz Bien Hoa 2 induslilai park Dovg Nai province sul : 6 000 rn` clnlv . cllont: Hisñniilsu Pharmaceutical company r Japan : Hvep Phuoc lnduslilìli Dark Ho chi Minh clly IZ 000 Fw : Ptasiei Clílnl : Lalaige COPlpaiìy Fiance Pharmacy scupoor work: Design iabvzcatuon inslallaiion SW" ll' '"°"`= DE='9”`i=°"c""°”` “”5"`I'*"'°" Pailnevshiũ Success ATAD Pie Engineered Sleel Euiidings
 38. 38. UNITED PHARMA Padneishiμ Success `ĩ'.` Lncltínn sc Clricr Cllonl scope or work :ysrμ II industrial park, Binli Dụciiq province : 14 000 nr' : Pharnracy : Unxreơ rnrevvrarronai Pharivìa ‹:omoany irvrrrred r ›sra : Design, Iablicaiioiì installation INTERFLOUR .`ç4_; g. Location: Ba Rra Vung Tar oroyrnce Vxet Nanr : 8 000 m' : Flour : lliieitioui group r lndonesici : Design lạblicailon insraliaiioii SGI ATAD Pre Engineeled Steel Bulidings
 39. 39. RENTAL TRUÒNG QUÓC TẾ ANH VIỆT Ầ.r I I “ỹ;^` *eìT* ICE-e;.~/ị///./Ệ Vl Ĩfl: Huyên Binh Ch‹1nh,`Iμ HCM VỊ Trí: KCN Long DÚC, Dỏng Nai nuy Ma: 2 E00 mi nuy Mo: 15.500 m2 Nnlnll N1Iìll= Giao duc Ngành Nghé: Nhà kho cho thue chủ Nu Tu: Truong quoc rê Avrh Việt r Anti chủ Nu Tư_ Công W Long ĐÚC_ Nhât Bản Fhụnl VI Thlnl all nự Ản: Thiêt kểr sản Xtlềllị láp dung Phạm vl Tham Gll Dụ Án : Thiết kẽ, sản Xuất, Iắp dụng i*Tvl1 II l”"u`.lI,lIYII I :rịn ặ›ĩ Íễcịỉ 2. liu Irallmnrlllr ì Nha Thép Ĩién Chá AĨAD Dóng hanh để ihanh cong
 40. 40. SAPHARCO POUCHEN Lpcltion DlslIct9,HoCh‹MrnhC›Iy Lưnlcn T H d I ` kĩ G an uong Il'l us rla par, ren rang provrce scllo 5 SDD mí . Scala 13 300 nì Career Pharmacy cin" Shoes clignt Sapharco company - Viet Nam cllum Pouíiien company Taiwan Scopl or work Fabvrcatron, Installation Seepl M work Design. iabvicalion. Installation u ",‹ ỵ`“-.7”`N:.“-,ri__”Ịx.`-“v ”ì- r r ắụ.μẠẠụ-AỌAQẢ Ỷ '” 1. Ạ' , _ .. nb I L-ự--'I-*nI"vĩ4'rề°`aIL”ĩt-ri-E _ H L H ,_,... . b " P ailnetship Success AĨAD Pie Engineered Steel Buiidlngs
 41. 41. VG fí xoarỵxo X/ /ì_.__ l I ŕ ee ~ ` ..uumnui ”“r“íị_,Ệ.'ịTl ỀẸB g tíc .im I .ax ị `”“ị“ĩỀ;“.“'“'”“""“* 9 I Ì; ~-`4- y Ð vv Ahn ali Vị Trí; KCN My Phuớc 3 Bxnir Duong Vi TUI : KCN Long DIIC, Dong Nal nuy Ma; 4 500 nr Quy Mo: 2 ũnDrr1` Ngình Nghc: Sán xua! hoa chũi Niình NIHẨ = Sàn Xuái mũv Xủv dung chủ blu Tu: cong ry sakor chenrrcn: Nhài Bán chủ Blu Tư: ccna Ky Kobelcor Ntlỉll Bản Phạm vi Thum Gil nự Ản: sản Xiláv, ihp dung "ham Vi 7lIlI'I Gil DU ẤII I ihiéi ker sản xuñĩ. laø dunc ỉìỹ Wpŕ '- g Í//I/V* V, 'Ỷ L Vŕ u Í la/Vlgjẵăểrl/Í/I//Ấ ' Xv”"“ Ì _.I Ấ_ _r 4' L ,, I `› -. I” ' , . .,`x'-; /` ' >?'i**Ê*ẫỸli"°P*i*Ẩềễl`*.Ề'ẵÀềỈẵLỈẤấiILnltứμIùiầr!ễuu` Dỏng hanh dé thanh corrg Nhà Thép T`ên Chẽ ATAD
 42. 42. Ví tri : narv ma : Nganh nuhc : chủ đlu tư: Phạm vl Iìllrll gia dụ ún: `A FLD_ : I `^ Huyên Di Any Tinh Binh Duong 30 000 ml sản Xuất gia Vi, nuoc cham côngty CP thuc phầm Masan r Vlel Nam sản Xuất, lâp dung
 43. 43. Thang Niai wũidr Vung Tau City Lucltinn Sao mar Ben Dlnir ouri, Vung Tau City scale I4 000 vvv" Scala 5 000 m” Career r›erro Career Ferro clíonl pelvovietnanĩ Iechnicai Client PEIYD Equipment Accembiy Serv›ces Coiμũiation PTSC rvret nam & Melĩii Siilictuiet, ,rViei Nnnw scope or work Fnbrrcatlonị rnsraliairon scope nl wnrk Design, Irĩhticailoii, inẫiạiiạiiolì ATAD Pre Engineeled Sleel Buildings Partnership Success
 44. 44. [I GIẤY SÀI GÒN vị lvl: KCN Phó Nói A. Tinh Hưng Vén ouy mô: 33 000 mỹ Nganh nghể= sản Xuar Dao Cao chủ dìu Ill: Cứng Ty Dcrcn VI'7ũ - Fan Guốc Phạm vi tham gia đụ in: Thrẻĩ kẽ sản xuất, ráo dung "Ii "Ế ll il T . KCN Mỳ Xuân A` Bà Ria, Vùng lau Quy mò: IB 000 mỹ Nganh nghe: sản xuất giay chủ dau tư: Công ry TNHH MTV Sai Gon Mỷ Xuan r Vrér Nam Fhụm vi tham gia đụ in: Tnlẽr kñị sản xuâr, láp dụng Dôrrg irann dể Iiranh Công
 45. 45. COLGATE
 46. 46. FUTABA `IIIIIIvIII`Il I I I I . ,Ị VÍ "Í KCX Tẫ”1T"Uậ”v Q 71 IP HCM vị Iri : KCN Phù Mỹ 3. Binh Duong ũllv mõ 2 800 m nuy luo: 6.700 mĩ Ngành nghề Sàn xuăl khuon màu Nginh nghỉ : sản Xuất giấv chủ đầu tư cũng ,V Fuỵaba _ Nhạt Bản chủ diu tat : cong ty Vina Kralt Paper - Nhạt Bản Pham vi tham gia dự án 2 sản xuất, ráp dung Pham ví thlln gỉl đụ in Thiết ké, sản Xuất, lap dung A WvIÌ`rlỹl›ỡĨ<°a'[Ả.(:2.IIỵ›evlL _y A,Ấr ‹'»`v v'J dỉtlr' L`4.`v'ĩì. Vn ' v" lx, ẨIÉ" r l ' Fụ ` A / . Ă 1 K ,I , C l ._,__ ,. I . ị r . ` _ ị _ị -AL-raầ' .Ị I. ĨI I .-“V ^ ` r j_ I W MW hành để WM Ww ` . Ì Nha Theo Trên Ché ATAD Bi .atari com vn ` “z_
 47. 47. NEW HOPE VINAMILK Vl Iri: Kcii My Phuor 7 Huyen Bévr nnr nui mo : 5 856 P7 Ngìnll nghC: sản Dhảivi :ua chủ đẩu tư: côngty CP sun Itinnmilk ø'iei nnvrr Phạm vi tham gll dụ ín : sản xuât. iac dunq Vl trí : KCN Nhon Hoa, Binh Dinh nuy mo: 15,000 m” Nnìnìl ngllồ z sản xuár thúc án gia súc chủ diu M : Cong tv TNHH NewHope r Trung Guốc Pham vi tham gia dự in: sản Xuất, iéμ dung 1 Dòng hành để thành cong
 48. 48. TSUCHIYA vi trí KCN Vsrp. Binh Duong Quy ma 1 Suo mĩ Ngình IIvglIĂ Det mav chủ aiu tư Củng ty Tsuchiya r Nhat Bản Phμm vi thum gia đụ in Thrér ké, sản xuất. lão dung DIELAC ' :T vi tri KCN VSIP I, Thuận An, Bính Duong quy mò 650 m“ Nganh nghỉ sản phầm sữa chủ đlu tu Cbng ty CP sủa Việt Nam -Vinamilk Plrụrn vi tham gia dụ ún Sản Xuất, lão dụng Dỏng hành đề thanh cong v| tri : ũlly mo z Nglnh ngu: Chũ ơlu tư: Phçm vl Illam Ill dụ ún: NESTLE KCN Amara, Bien Húay Dông Nav 700 :ấn Thuc uong drrih dudng Côngty Nestle - Thuy Sỷ Sán Xuãt. láp dụng Nhà Theμ Tiền Ché ATAD
 49. 49. TỒN DÔNG Á n.Ạư III qvA..w.n. Ẹ .rLLrL,.ịr,aa.Lrwr.a.. acaa, ›Ếlr kμI.` C Ill l,,lI.r. uμwaư, eiưøaa VIL .. . P.Ua.a..T ục. .. μh,Lr JF in. .I Ụ.. ` . . Il I'll, P P' . kwrm Fqru,ưμhμ. . umpw μi..n. . . ủr.ẦL ‹..bb X1 rWlr,llIPdhF ủa WÍ. vtlù ư ,a ..`ă:.I.mqsøx,‹, &Ùn μ rít ãkμf eμmuỵμuwqxaa .ri uh. .Luna zo. ax... nũa» a..m om.-h μ. mvüedøạ. ..Il.ę.Lr.cxN.aü.rr.‹l. . r r.lLr.,Ix..l.II.,. Fyilrnr . . . .vaưlen ura!.r.Ạ Ă .qx. 9 n 0 u D M B n A W .o D N C K 12 Oũũ rn"r 1 000 tán sản xuất ion Nganh nghl: chủ dlu Ill: Cong ry Ton Dong Á Pham ví thllll gỉl dụ ín : Thiết kc', sản xuat. Iắμ dung I ilha Thép Izèn Che ›`«'Al1'F-_"-‹,L Ĩ .YF Dong hành dé thành cong
 50. 50. ATAD Pre Engineeied Steel Euiidings IV m 9 n u V a., c W v m D .M n B nm nr ao h .IW M3 rlnio ìmn MYOW Oi now h t Pus VINA KYOEI Vl tri nui mo: Nganh nghi: chủ đlu tu: Vina Kyoei company Japan Phạm vl tlllrrl nln dự ln : Design, tabricailon, installation
 51. 51. N|pPON FUJI BAKELITE VIET NAM Ề.Il I`I` lỵ` li. Ill '.i:lll ` ` . I › Thanq Lonq II indusiriai park Hung ven pvovinre 4 U32 rn' Electrical equipment ANDO hazama componv sęụμg nt wpfk Fabricaiion, installation Locltlon Vinh Phuc province, Vlet Nam Scllợ 7 000 m` Clncv Pain! Lbelllon Huirn iihan vndusirizii group SCI Glnlv 7 020 rilz CIIIM Garmenl Hung H.i V*/aid, ĩnni Binh Clllnt Nippon painl company Japan VieNzirn Scope nt work Fahricaiion, lnsiaiiation Scopl ưf work Piuriìy Garmeni Vict Nam company Fabricaiion, insraiinrion ỪTỶ Ệ T “ “' Pannership Success ATAD Pre Engineeied Steel Buiidings
 52. 52. BROTEX vỊ Iri : KCN Phuoc Dong Tay Ninh eul Ina: 3 I5 400 ni" Nginh nghoz sản pnẩni sợi chủ đlu tit: công Ty TNHH Eiroiex Vie! Navn Trung Quóc Pliçrn vi thum gỉl dụ ún : Tniéi ké sản xuải, lấp dung †Dông hanh để thành công Vì
 53. 53. LIOA BẮC NINH vitri :Thuan An, Băc Ninh ouv mb : 600 lấn Nganh HIM 2 sản xuar ồn ap biến ap. thiér bi điên chủ IÍẢII III: Cộng ty Nhật Linn - Việt Nam Hlụm vi Ihlm gia đụ an : sản xuái - Iảp dung vi Qri : Ba Ria. Vùng Tau, Viei Nam nuy Ini! : 560 lãn Ngìnll ngM : Khu ngtII duòng Dể chủ diu Iu: Còng ty Hò Tràrn › canada Pllgnl irl IIIIIII gia đụ in: sản Xuấlị Iap dụng Dông nanh dể thành Công gIIIIIi*I ì Azle- COFICO Ins ẠỀ 0 DESCON GĐ Ẹ jjlnuu ® -_Ả -°-- -anni C-ĨỆ9 gạ Lg..s..., Ilỳỳ) “ỈỸT Unỉcuns IIIIHIIII IIIIIIII IIIIIIIIII`ItIIIIIIII IIIII Ế Zựẫí ” g 'I' ve IIIIIIII.IIIIIIIIIVIIIIIIIIIIVIIIIIIIIIIIIIVIlIIlIIII`IiIIVIIIIIIIIIIIVIÍIĨ °' ,r~si^~Z:, ,Ì › vGB(I . mmcqmmrmm Atũd lủ thành viên của Họ! đang Công trình xanh VI_etIvnrn I Nhà Thép ĨIén Ché ATAD
 54. 54. VẮN PHÙNG TF. Nó CHÍ nlluu VẮN PHỐNG HÀ MỌI VẤN PHÒNG cAu mn VẮN PHÒNG MVANMAR 283 bưởng Húng vương, TẢno 3. lỏn nlii Klíl li. III. BỤI Lộ Nal Binh . I301. Tờrlø 3. chung CII Full Phương 9. auịn 5. LẠ ZI, nướng Tran Ĩhll Tang, p, fa., 1..._ Q_ niny, Kịịu, Bường Klbll Ava Flcađl. Ba III: TP. HẠ Chi Minh Phường Bịch vọng Hlu, tp_ cln thu TP. Vlngon, Myanmar. Te' ‹›a4I E 3833 6859 cluon ciu Giíy. Thủ Do Ni Noi Tei I‹84I 710 3787 A30 TSI I°95I I 557448 EXI 3302 Fax I4BđiB3B3Ỉl E105 Tei ‹oEI4IA5z7e OSZE Fax IẠE4)7IŨ37B2 431 Mübiie Iơ95›9A Z5 O0 57 87 FxIi4,4E`/õẵẵĩn III 3 A x .Ir.Ir rì' _ýỵi r AÌr.i' .tril- IIlII.lĩllIIlllIlIlIllI'l`llIiillillllllll. IIIIIlẠl.μll`ĨIIIẢpIlllllllII.Ii NHA MẢV 595 Ấp linh Hou ll. xl nức Hòn Thượng. nức Hủa. nnh Lona An. Vict Nam. Ị roi IOBRI 723 752 763 Fax I›Bơ1›723 762 764 ` Dông nanh dễ thành Công Nhà Iheμ Iiên Chẽ ATAD

×