Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Chuyen de este-co-dapan

671 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Chuyen de este-co-dapan

  1. 1. Chuyên ñ : ESTE - LIPIT Gv: Huỳnh B o Luân –Dð: 0906500083 CHUYÊN ð : ESTE – LIPITCâu 1: Cho 1,84 g axit fomic tác d ng v i ancol etylic, n u H = 25% thì kh i lư ng este thu ñư c là: A. 0,75 gam. B. 0,74 gam. C. 0,76 gam. D. K t q a khác.Câu 2: M t este ñơn ch c A có t kh i so v i khí metan là 5,5. Cho 17,6 g A tác d ng v i 300 ml dungd ch NaOH 1M ñun nóng, cô c n h n h p sau ph n ng thu ñư c 20,4 g ch t r n khan. Công th c c u t oc a este A là A. n – propyl fomat B. iso – propyl fomat C. etyl axetat D. metyl propionatCâu 3: Este X no, ñơn ch c, m ch h có ph n trăm kh i lư ng oxi x p x b ng 36,364%. Công th c phânt c a X là A. C2H4O2.. B. C4H8O2. C. C3H6O2. D. CH2O2.Câu 4: Cho 26,8 gam h n h p g m este metylfomat và este etylfomat tác d ng v i 200 ml dung d chNaOH 2M thì v a ñ . Thành ph n % theo kh i lư ng c a este metylfomat là: A. K t q a khác. B. 68,4%. C. 55,2%. D. 44,8%.Câu 5: Cho các ch t sau: CH3OH (1); CH3COOH (2); HCOOC2H5 (3). Th t nhi t ñ sôi gi m d n là A. (3);(1);(2). B. (2);(1);(3). C. (1);(2);(3). D. (2);(3);(1).Câu 6: metyl fomat có công th c phân t là: A. HCOOCH3. B. CH3COOCH3. C. CH3COOC2H5. D. HCOOC2H5.Câu 7: Este có công th c phân t CH3COOCH3 có tên g i là: A. metyl axetat. B. vinyl axetat. C. metyl fomat. D. metyl propionat.Câu 8: ð t cháy hoàn toàn m t lư ng h n h p g m etyl axetat và etyl propionat thu ñư c 15,68 lit khíCO2 (ñktc). Kh i lư ng H2O thu ñư c là A. 25,2 gam B. 50,4 gam C. 12,6 gam D. 100,8 gamCâu 9: Phát bi u nào sau ñây là không ñúng? A. Ph n ng thu phân este trong môi trư ng axit có tính thu n ngh ch. B. Công th c chung c a este gi a axit no ñơn ch c và rư u no ñơn ch c là CnH2n O2 (n ≥ 2). C. ph n ng xà phòng hóa este là ph n ng không có tính thu n ngh ch. D. Este là s n ph m c a ph n ng este hoá gi a axit h u cơ ho c axit vô cơ v i ancol.Câu 10: Phát bi u nào sau ñây là ñúng: A. t t c các este ph n ng v i dung d ch ki m luôn thu ñư c s n ph m cu i cùng là mu i và ancol. B. ph n ng gi a axit h u cơ và ancol khi có H2SO4 ñ c là ph n ng m t chi u. C. khi th y phân ch t béo luôn thu ñư c C2H4(OH)2. D. ph n ng th y phân ch t béo trong môi trư ng axit ho c bazơ luôn thu ñư c glixerol.Câu 11: M nh ñ không ñúng là: A. CH3CH2COOCH=CH2 có th trùng h p t o polime. B. CH3CH2COOCH=CH2 cùng dãy ñ ng ñ ng v i CH2 = CHCOOCH3. C. CH3CH2COOCH=CH2 tác d ng ñư c v i dung d ch brom. D. CH3CH2COOCH=CH2 tác d ng v i dung d ch NaOH thu ñư c anñêhit và mu i. http://ebook.here.vn – Thư vi n ð thi tr c nghi m, Bài gi ng, Giáo trình -------- Trang - 1 -
  2. 2. Chuyên ñ : ESTE - LIPIT Gv: Huỳnh B o Luân –Dð: 0906500083Câu 12: ng v i công th c C4H8O2 có bao nhiêu ñ ng phân ñơn ch c? A. 5 B. 3 C. 6 D. 4Câu 13: Cho 8,8 gam etyl axetat tác d ng v i 150 ml dung d ch NaOH 1M. Cô c n dung d ch sau ph n ng thì kh i lư ng ch t r n khan thu ñư c là bao nhiêu? A. 8,2 gam B. 10,5 gam. C. 12,3 gam D. 10,2 gamCâu 14: Ch t nào sau ñây tham gia ph n ng tráng gương: A. CH3COOH. B. C3H7COOH. C. HCOOC3H7. D. CH3COOCH3.Câu 15: Cho 9,2g axit fomic t.d ng v i ancol etylic dư thì thu ñư c 11,3 g este. Hi u su t c a p. ng là: A. 65,4%. B. 76,4%. C. K t q a khác. D. 75,4%.Câu 16: Ch t nào sau ñây tham gia ph n ng tráng gương: A. HCOOCH3. B. T t c ñ u ñư c. C. HCOOC3H7. D. HCOOH.Câu 17: S ñ ng phân este c a C4H8O2 là? A. 4 B. 5 C. 2 D. 3Câu 18: Xà phòng hóa 6,6 gam etyl axetat b ng 100 ml dung d ch NaOH 0,2M. Sau khi ph n ng x y rahoàn toàn, cô c n dung d ch thu ñư c ch t r n khan có kh i lư ng là A. 1,64 gam. B. 4,28 gam. C. 5,20 gam. D. 4,10 gam.Câu 19: Khi ñ t cháy hoàn toàn 8,8 gam ch t h u cơ X ñơn ch c thu ñư c s n ph m cháy ch g m 8,96lít CO2 ( ñktc) và 7,2 gam nư c. N u cho 8,8 gam h p ch t X tác d ng v i dung d ch NaOH v a ñ ñ nkhi ph n ng hoàn toàn, thu ñư c 9,6 gam mu i c a axit h u cơ Y và ch t h u cơ Z. Tên c a X là A. axit propionic. B. etyl axetat. C. metyl propionat. D. ancol metylic.Câu 20: Hai s n ph m c a ph n ng th y phân este X (trong môi trư ng axit) ñ u tham gia ph n ngtráng b c. Công th c phân t phù h p v i X có th là A. C2H6O2. B. C3H6O2. C. C2H4O2. D. C3H4O2.Câu 21: ð t cháy hoàn toàn m t lư ng h n h p g m etyl axetat và etyl propionat thu ñư c 31,36 lit khíCO2 (ñktc). Kh i lư ng H2O thu ñư c là A. 12,6 gam B. 50,4 gam C. 100,8 gam D. 25,2 gamCâu 22: Cho 20,8 gam h n h p g m metyl fomat và metyl axetat tác d ng v i NaOH thì h t 150 ml dungd ch NaOH 2M. Kh i lư ng metyl fomat trong h n h p là A. 6 gam. B. 3 gam. C. 3,4 gam. D. 3,7 gam.Câu 23: ðun 24 gam axit axetic v i 27,6 gam etanol (có H2SO4 ñ c làm xúc tác) ñ n khi ph n ng ñ t t i tr ngthái cân b ng, thu ñư c 22 gam este. Hi u su t c a ph n ng este hoá là A. 62,5%. B. 50%. C. 75%. D. 55%.Câu 24: ðun nóng 6 gam axit axetic v i 6 gam ancol etylic có H2SO4 ñ c làm xúc tác. Kh i lư ng estet o thành khi hi u su t ph n ng 80% là A. 10,00 gam B. 7,04 gam C. 12,00 gam D. 8,00 gamCâu 25: Este A ñi u ch t ancol metylic có t kh i so v i metan là 3,75. Công th c c a A là: http://ebook.here.vn – Thư vi n ð thi tr c nghi m, Bài gi ng, Giáo trình -------- Trang - 2 -
  3. 3. Chuyên ñ : ESTE - LIPIT Gv: Huỳnh B o Luân –Dð: 0906500083 A. C2H5COOCH3. B. HCOOCH3. C. C2H5COOC2H5. D. HCOOC2H5.Câu 26: Cho ancol etylic tác d ng v i axit axetic thì thu ñư c 22 gam este. N u H=25% thì kh i lư ngancol etylic ph n ng là: A. 26 gam. B. 46 gam. C. 92 gam. D. K t q a khácCâu 27: ng v i công th c C3H6O2 có bao nhiêu ñ ng phân tác d ng ñư c v i dung d ch NaOH? A. 2 B. 3 C. 4 D. 1Câu 28: Cho 0,92 g axit fomic tác d ng v i ancol etylic, n u H = 50% thì kh i lư ng este thu ñư c là: A. 0,74 gam. B. 0,55 gam. C. 0,75 gam. D. 0,76 gam.Câu 29: Cho 23,6 gam h n h p g m este metyl fomat và este etyl axetat tác d ng v i 150 ml dung d chNaOH 2M thì v a ñ . Thành ph n % theo kh i lư ng c a este metyl fomat là: A. 25,42%. B. K t q a khác. C. 42,32%. D. 68,88%.Câu 30: Ph n ng nào sau ñây x y ra: A. CH3COOCH3 + Na. B. CH3COOH + AgNO3/NH3. C. CH3COOCH3 + NaOH. D. CH3OH + NaOHCâu 31: Este X có CTPT C4H8O2 có th ñư c t o nên t ancol metylic và axit nào dư i ñây A. Axit propionic. B. Axit butiric. C. Axit fomic. D. Axit axetic.Câu 32: Ph n ng hóa h c ñ c trưng c a este là: A. Ph n ng trung hòa. B. Ph n ng xà phòng hóa. C. Ph n ng oxi hóa. D. Ph n ng este hóa.Câu 33: H p ch t X ñơn ch c có công th c phân t C3H6O2. Khi cho 7,40 gam X tác d ng v i dung d chNaOH v a ñ ñ n khi ph n ng hoàn toàn, cô c n dung d ch thu ñư c 9,60 gam ch t r n khan. Côngth c c u t o c a X là A. HCOOC2H5. B. CH3CH2COOH. C. CH3COOCH3. D. HOC2H4CHO.Câu 34: Câu nh n xét nào sau ñây không ñúng: A. este có nhi t ñ sôi th p vì axit có liên k t hiñrô liên phân t . B. Este không tan trong nư c vì không t o ñư c liên k t hiñrô v i nư c. C. Este sôi nhi t ñ th p hơn axit t o ra nó vì este d bay hơi. D. Axit sôi nhi t ñ cao vì có liên k t hiñrô liên phân t gi a các phân t axit.Câu 35: Este A ñi u ch t ancol metylic có t kh i so v i oxi là 2,3125. Công th c c a A là: A. C2H5COOC2H5. B. CH3COOCH3. C. CH3COOC2H5. D. C2H5COOCH3.Câu 36: Cho 0,01 mol este h u cơ m ch h X ph n ng v a ñ v i dd ch a 0,03 mol KOH. E thu c lo ieste: A. ñơn ch c B. hai ch c C. ba ch c D. không xác ñ nhCâu 37: ðun nóng lipit c n v a ñ 40kg dd NaOH 15%, gi s ph n ng x y ra hoàn toàn. Kh i lư ng(kg) glixerin thu ñư c là: A. 13,8 B. 6,975 C. 4,6 D. ñáp án khác http://ebook.here.vn – Thư vi n ð thi tr c nghi m, Bài gi ng, Giáo trình -------- Trang - 3 -
  4. 4. Chuyên ñ : ESTE - LIPIT Gv: Huỳnh B o Luân –Dð: 0906500083Câu 38 : Khi cho 178 kg ch t béo trung tính ph n ng v a ñ v i 120 kg dd NaOH 20%, gi s ph n ngx y ra hoàn toàn. Kh i lư ng (kg) xà phòng thu ñư c là : A. 61,2 B. 183,6 C. 122,4 D. 146,8Câu 39: Triglixerit là este 3 l n este c a glixerin. Có th thu ñư c t i ña bao nhiêu triglixerit khi ñunglixerin v i h n h p 3 axit RCOOH, RCOOH, RCOOH (có H2SO4 ñ c làm xúc tác): A. 6 B. 9 C. 12 D. 18Câu 40: Trong ph n ng este hoá gi a rư u và axit h u cơ thì cân b ng s d ch chuy n theo chi u t o raeste khi: A. gi m n ng ñ rư u hay axit B. cho rư u dư hay axit dư C. dùng ch t hút nư c ñ tách nư c D. c B, CCâu 41:(CðA-2009)ð trung hoà lư ng axit t do có trong 14 gam m t m u ch t béo c n 15ml dungd ch KOH 0,1M. Ch s axit c a m u ch t béo trên là A. 4,8. B. 5,5. C. 6,0. D. 7,2.Câu 42:(ðHB-2008) Xà phòng hoá hoàn toàn 17,24 gam ch t béo c n v a ñ 0,06 mol NaOH. Cô c ndung d ch sau ph n ng thu ñư c kh i lư ng xà phòng là A. 17,80 gam. B. 18,24 gam. C. 16,68 gam. D. 18,38 gam.Câu 43:(CðA-2010) ð trung hoà 15 gam m t lo i ch t béo có ch s axit b ng 7, c n dùng dungd ch ch a a gam NaOH. Giá tr c a a là A. 0,150. B. 0,200. C. 0,280. D. 0,075. ---------------------- H t ---------------------- http://ebook.here.vn – Thư vi n ð thi tr c nghi m, Bài gi ng, Giáo trình -------- Trang - 4 -

×