C«ng ty tnhh thêi trang h»ng
27b quèc tö gi¸m- hµ néi
®T: 04.7320085 fax: 04.7323366

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

...
TT

Chøc danh

1 V¨ n phßng nam

Chñng lo¹ i

§ ¬n vÞ
tÝ
nh

Sè l- î ng

§ ¬n gi¸

Thµnh tiÒ
n

chiÕ
c

10

290,000

2,900...
Bªn A sÏ ký b¶ng thanh lý hîp ®ång chËm nhÊt lµ sau 10 ngµy kÓ tõ
ngµy hoµn tÊt c¸c thñ tôc nghiÖm thu quÇn ¸o. Bªn A sÏ t...
C«ng ty tnhh thêi trang h»ng
27b quèc tö gi¸m- hµ néi
®T: 04.7320085 fax: 04.7323366

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

...
QuÇn ©u

410,000

S¬ mi dµi tay

chiÕc

1

125,000

chiÕc

3

150,000

¸o kho¸c

CNVT lµm viÖc
trong nhµ ( Nam)

10

QuÇn ...
QuÇn ©u

410,000

S¬ mi dµi tay

chiÕc

1

125,000

chiÕc

3

150,000

¸o kho¸c

CNVT lµm viÖc
trong nhµ ( Nam)

10

QuÇn ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hd thu dong 03

413 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
413
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hd thu dong 03

  1. 1. C«ng ty tnhh thêi trang h»ng 27b quèc tö gi¸m- hµ néi ®T: 04.7320085 fax: 04.7323366 Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp- Tù do- H¹nh phóc  Hîp ®ång kinh tÕ Sè: 03- DONGPHUCVP-2009 / H§KT C¨n cø Bé luËt d©n sù ®îc quèc héi níc Céng Hoµ X· Héi Chñ NghÜa ViÖt Nam th«ng qua ngµy 14 th¸ng 6 n¨m 2005 cã hiÖu lùc tõ ngµy 01/01/2006. C¨n cø Bé luËt th¬ng m¹i níc Céng Hoµ X· Héi Chñ NghÜa ViÖt Nam th«ng qua ngµy 14 th¸ng 6 n¨m 2005 cã hiÖu lùc tõ ngµy 01/01/2006. C¨n cø nhu cÇu may mÆc cña Trung t©m ViÔn th«ng 1 –ViÔn th«ng B¾c Giang. H«m nay, ngµy 01 th¸ng 11 n¨m 2009, chóng t«i gåm cã: Bªn A: Trung t©m ViÔn th«ng 1- ViÔn th«ng B¾c Giang - §Þa chØ: §êng NguyÔn ThÞ Lu -Phêng TrÇn Phó – TP B¾c Giang - §iÖn tho¹i: 0240.3844021 - M· sè thuÕ: 2400114069 - Tµi kho¶n sè: 102010000586827 CN Ng©n hµng c«ng th¬ng tØnh B¾c Giang. - §¹i diÖn : NguyÔn Gia Phong – Chøc vô : Gi¸m ®èc . Bªn B: C«ng ty Tnhh thêi trang H»ng - §Þa chØ: 27B Quèc Tö Gi¸m- §èng §a- Hµ Néi; - §iÖn tho¹i: 04. 7320085; - M· sè thuÕ: 0101195940; - Tµi kho¶n sè ; 100114851004419 t¹i Ng©n hµng Eximbank CN Hµ Néi; - §¹i diÖn: Bµ Lª TrÇn ThÞ LÖ H»ng - Chøc vô: Gi¸m ®èc C«ng ty. Sau khi bµn b¹c hai bªn cïng nhau tho¶ thuËn ký kÕt c¸c ®iÒu kho¶n sau: §iÒu 1: Néi dung hîp ®ång , gi¸ c¶ vµ thÓ thøc thanh to¸n Bªn B cã tr¸ch nhiÖm may quÇn ¸o ®ång phôc theo yªu cÇu cña bªn A: vÒ quy ®Þnh cho c¸c trang phôc ®îc thùc hiÖn theo quyÕt ®Þnh 1130/Q§GCTT cña Tæng gi¸m ®èc TËp ®oµn Bu ChÝnh- ViÔn th«ng ViÖt Nam ban hµnh 10/05/2007. Gi¸ c¶, chñng lo¹i, sè lîng ®ång phôc do Bªn A ®Æt Bªn B may ®o cho CBCNV nam Khèi qu¶n lý thuéc c¸c §µi viÔn th«ng trùc thuéc Trung t©m ViÔn th«ng I, cô thÓ nh sau:
  2. 2. TT Chøc danh 1 V¨ n phßng nam Chñng lo¹ i § ¬n vÞ tÝ nh Sè l- î ng § ¬n gi¸ Thµnh tiÒ n chiÕ c 10 290,000 2,900,000 ¸ o vest chiÕ c 11 800,000 8,800,000 QuÇ © n u chiÕ c 10 410,000 4,100,000 S¬ mi dµi tay chiÕ c 1 125,000 125,000 QuÇ © n u chiÕ c 3 150,000 450,000 ¸ o kho¸ c CNVT lµm viÖ c 2 trong nhµ ( Nam) ¸ o s¬ mi dµi tay chiÕ c 1 200,000 200,000 Céng ThuÕVAT 5% Tæ céng ng 16,575,000 828,750 17,403,750 B»ng ch÷: Mêi b¶y triÖu bèn tr¨m lÎ ba ngµn b¶y tr¨m n¨m m¬i ®ång. H×nh thøc thanh to¸n: TiÒn mÆt, chuyÓn sÐc hoÆc uû nhiÖm chi. Thêi h¹n thanh to¸n: + T¹m øng: Bªn A kh«ng t¹m øng cho bªn B. + Thanh to¸n: Bªn A sÏ thanh to¸n sè tiÒn cña hîp ®ång cho bªn B ngay sau khi bªn A nghiÖm thu chÊt lîng, vµ bªn B hoµn tÊt c¸c thñ tôc giÊy tê, ho¸ ®¬n tµi chÝnh, thanh lý hîp ®ång theo ®óng quy ®Þnh cña nhµ níc. §iÒu 2: Tr¸ch nhiÖm cña mçi bªn  Tr¸ch nhiÖm cña bªn A: - Bªn A cã tr¸ch nhiÖm lËp danh s¸ch c¸n bé c«ng nh©n viªn ®îc may vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho bªn B ®Õn ®o ®îc thuËn lîi. - Bªn A cö ngêi kiÓm tra chÊt lîng, sè lîng, kiÓu d¸ng, mµu s¾c toµn bé quÇn ¸o theo sè ®o cô thÓ cña tõng CBCNV. Sau khi bªn A nhËn hµng, nÕu cã nh÷ng trêng hîp kh«ng võa sè ®o hoÆc kiÓu d¸ng, mµu s¾c th× bªn A ph¶i bµn giao hoµn tr¶ l¹i cho bªn B trong thêi gian 10 ngµy, kÓ tõ ngµy bªn B giao hµng. NÕu qu¸ thêi gian nãi trªn th× bªn B sÏ kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm ®èi víi c¸c trêng hîp nªu trªn.  Tr¸ch nhiÖm cña bªn B: - Bªn B cã tr¸ch nhiÖm may quÇn ¸o ®ång phôc theo yªu cÇu cña bªn A. - Bªn B sÏ tiÕn hµnh lÊy sè ®o cña tõng c¸n bé CNV t¹i ®Þa ®iÓm bªn A. - Bªn B b¶o ®¶m thùc hiÖn theo ®óng tiÕn ®é vµ yªu cÇu kü thuËt bªn A ®Æt ra vµ giao hµng t¹i ®Þa chØ bªn B (theo ®êng Bu ®iÖn). NÕu bªn B giao hµng chËm tiÕn ®é th× sÏ chÞu ph¹t hîp ®ång víi h×nh thøc ph¹t tiÒn (1%/1tuÇn cña trÞ gi¸ hîp ®ång, 0,5 % cho c¸c tuÇn tiÕp theo nhng kh«ng qu¸ 4 tuÇn).
  3. 3. Bªn A sÏ ký b¶ng thanh lý hîp ®ång chËm nhÊt lµ sau 10 ngµy kÓ tõ ngµy hoµn tÊt c¸c thñ tôc nghiÖm thu quÇn ¸o. Bªn A sÏ thanh to¸n tæng gi¸ trÞ cña hîp ®ång cho bªn B chËm nhÊt lµ 10 ngµy kÓ tõ ngµy hai bªn ký kÕt b¶ng thanh lý hîp ®ång. NÕu bªn A kh«ng thùc hiÖn viÖc thanh lý, thanh to¸n cho bªn B trong thêi gian nãi trªn th× bªn B sÏ cã c«ng v¨n ph¹t hîp ®ång ®èi víi bªn A (h×nh thøc ph¹t tiÒn ®îc tÝnh theo l·i suÊt ng©n hµng) nhng kh«ng qu¸ 4 tuÇn . §iÒu 3:Thêi h¹n giao hµng Bªn B bµn giao quÇn ¸o ®ång phôc cho bªn A sau 40 ngµy kÓ tõ ngµy ký hîp ®ång. §iÒu 4: §iÒu kho¶n chung - Hai bªn ph¶i cã tr¸ch nhiÖm t¹o ®iÒu kiÖn cho nhau hoµn thµnh c¸c c«ng viÖc ®· ký kÕt trong hîp ®ång. Trêng hîp khi bªn A nhËn kiÓm tra s¶n phÈm kh«ng ®óng theo tho¶ thuËn. bªn B ph¶i lµm l¹i sau 7 ngµy kÓ tõ ngµy giao hµng vµ chÞu mäi chi phÝ cho nh÷ng s¶n phÈm thiÖt h¹i Êy. - Hai bªn cïng cam kÕt thùc hiÖn ®óng c¸c ®iÒu kho¶n qui ®Þnh trong hîp ®ång nµy. NÕu cã víng m¾c g× trong khi thùc hiÖn, hai bªn sÏ tù bµn b¹c ®Ó gi¶i quyÕt. C¸c vÊn ®Ò bæ sung cña hîp ®ång sÏ chØ cã gi¸ trÞ khi ®îc hai bªn tho¶ thuËn b»ng v¨n b¶n, v¨n b¶n ®ã ®îc coi lµ phô lôc bæ sung cho hîp ®ång cã gi¸ trÞ nh hîp ®ång hai bªn cïng thùc hiÖn. NÕu kh«ng gi¶i quyÕt ®îc ph¶i ®a ra Träng tµi kinh tÕ Hµ Néi ®Ó gi¶i quyÕt. Bªn nµo sai sÏ chÞu mäi ¸n phÝ. §iÒu 5: HiÖu lùc cña hîp ®ång - Hîp ®ång nµy cã hiÖu lùc tõ ngµy hai bªn ký kÕt. - Hîp ®ång ®îc lËp thµnh 02 b¶n cã gi¸ trÞ ph¸p lý nh nhau, mçi bªn gi÷ 01 b¶n ®Ó thùc hiÖn. Trung t©m ViÔn th«ng I C«ng ty TNHH Thêi trang H»ng Gi¸m ®èc Gi¸m ®èc NguyÔn Gia Phong Lª TrÇn ThÞ LÖ H»ng
  4. 4. C«ng ty tnhh thêi trang h»ng 27b quèc tö gi¸m- hµ néi ®T: 04.7320085 fax: 04.7323366 Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp- Tù do- H¹nh phóc  Biªn b¶n thanh lý hîp ®ång C¨n cø hîp ®ång kinh tÕ sè 03 DONGPHUCVP-2009 /H§KT ngµy 01 th¸ng 11 n¨m 2009 ®îc ký kÕt gi÷a Trung t©m viÔn th«ng 1 – ViÔn th«ng B¾c Giang vµ c«ng ty TNHH thêi trang H»ng. H«m nay, ngµy ... th¸ng ... n¨m 2009 chóng t«i gåm cã: Bªn A: Trung t©m ViÔn th«ng 1- ViÔn th«ng B¾c Giang - §Þa chØ: §êng NguyÔn ThÞ Lu -Phêng TrÇn Phó – TP B¾c Giang - §iÖn tho¹i: 0240.3844021 - M· sè thuÕ: 2400114069 - Tµi kho¶n sè: 102010000586827 CN Ng©n hµng c«ng th¬ng tØnh B¾c Giang. - Do «ng : NguyÔn Gia Phong – Chøc vô : Gi¸m ®èc lµm ®¹i diÖn Bªn B: C«ng ty tnhh thêi trang h»ng - §Þa chØ: 27B Quèc Tö Gi¸m, §èng §a, Hµ Néi; - §iÖn tho¹i: 04. 7320085; Fax: 04. 7323366; - M· sè thuÕ: 0101195940 - Sè tµi kho¶n: 100114851004419 t¹i Ng©n hµng EximBank chi nh¸nh Hµ Néi; - Do bµ: Lª TrÇn ThÞ LÖ H»ng - Chøc vô : Gi¸m ®èc lµm ®¹i diÖn. Sau khi bªn B ®· thùc hiÖn xong nghÜa vô ®· tho¶ thuËn trong hîp ®ång kinh tÕ sè 03 DONGPHUCVP-2009 /H§KT ngµy 01 th¸ng 11 n¨m 2009 hai bªn nhÊt trÝ tiÕn hµnh thanh lý hîp ®ång nh sau: 1. Bªn B ®· hoµn thµnh nghÜa vô cung cÊp v¶i vµ ®o quÇn ¸o tõng ngêi cho nam CBCNV thuéc khèi qu¶n lý t¹i c¸c §µi viÔn th«ng trùc thuéc Trung t©m ViÔn th«ng I cô thÓ nh sau: T T 1 Chøc danh V¨n phßng nam §¬n vÞ tÝnh Sè lîng §¬n gi¸ ¸o s¬ mi dµi tay chiÕc 10 290,000 ¸o vest chiÕc 11 800,000 Chñng lo¹i Thµnh tiÒn 2,900,0 00 8,800,0 00
  5. 5. QuÇn ©u 410,000 S¬ mi dµi tay chiÕc 1 125,000 chiÕc 3 150,000 ¸o kho¸c CNVT lµm viÖc trong nhµ ( Nam) 10 QuÇn ©u 2 chiÕc chiÕc 1 200,000 Céng ThuÕ VAT 5% Tæng céng 4,100,0 00 125,0 00 450,0 00 200,0 00 16,575,0 00 828,7 50 17,403,7 50 B»ng ch÷: Mêi b¶y triÖu bèn tr¨m lÎ ba ngµn b¶y tr¨m n¨m m¬i ®ång. 2- Bªn A ®· nhËn ®ñ hµng ®óng theo yªu cÇu cña bªn A (kü thuËt may, chÊt lîng, chÊt liÖu v¶i). Quy c¸ch may ®óng theo quy ®Þnh cña TËp ®oµn Bu chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam. 3- Tæng sè tiÒn bªn A ph¶i thanh to¸n cho bªn B: - Bªn B cha nhËn t¹m øng. - Bªn A ph¶i thanh to¸n cho bªn B sè tiÒn cña hîp ®ång lµ: 17.403.750 ® B»ng ch÷: Mêi b¶y triÖu bèn tr¨m lÎ ba ngµn b¶y tr¨m n¨m m¬i ®ång. B¶n thanh lý hîp ®ång nµy ®îc lµm thµnh 2 b¶n cã gi¸ trÞ nh nhau, mçi bªn gi÷ 1 b¶n. §¹i diÖn bªn a Trung t©m viÖn th«ng 1 §¹i diÖn bªn b C«ng ty TNHH Thêi trang h»ng Gi¸m ®èc Gi¸m ®èc NguyÔn Gia Phong Lª TrÇn ThÞ LÖ H»ng
  6. 6. QuÇn ©u 410,000 S¬ mi dµi tay chiÕc 1 125,000 chiÕc 3 150,000 ¸o kho¸c CNVT lµm viÖc trong nhµ ( Nam) 10 QuÇn ©u 2 chiÕc chiÕc 1 200,000 Céng ThuÕ VAT 5% Tæng céng 4,100,0 00 125,0 00 450,0 00 200,0 00 16,575,0 00 828,7 50 17,403,7 50 B»ng ch÷: Mêi b¶y triÖu bèn tr¨m lÎ ba ngµn b¶y tr¨m n¨m m¬i ®ång. 2- Bªn A ®· nhËn ®ñ hµng ®óng theo yªu cÇu cña bªn A (kü thuËt may, chÊt lîng, chÊt liÖu v¶i). Quy c¸ch may ®óng theo quy ®Þnh cña TËp ®oµn Bu chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam. 3- Tæng sè tiÒn bªn A ph¶i thanh to¸n cho bªn B: - Bªn B cha nhËn t¹m øng. - Bªn A ph¶i thanh to¸n cho bªn B sè tiÒn cña hîp ®ång lµ: 17.403.750 ® B»ng ch÷: Mêi b¶y triÖu bèn tr¨m lÎ ba ngµn b¶y tr¨m n¨m m¬i ®ång. B¶n thanh lý hîp ®ång nµy ®îc lµm thµnh 2 b¶n cã gi¸ trÞ nh nhau, mçi bªn gi÷ 1 b¶n. §¹i diÖn bªn a Trung t©m viÖn th«ng 1 §¹i diÖn bªn b C«ng ty TNHH Thêi trang h»ng Gi¸m ®èc Gi¸m ®èc NguyÔn Gia Phong Lª TrÇn ThÞ LÖ H»ng

×