Bieu mau chuan

374 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
374
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bieu mau chuan

 1. 1. V iÖn k h c n x ©y d ù n g S«ng §µ 2 biÓu mÉu 01 C«ng ty cæ phÇn vinapol Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc -----***----Hµ Néi, ngµy… th¸ng... n¨m 20... Biªn b¶n sè: ……… nghiÖm thu vËt liÖu/ thiÕt bÞ/ s¶n phÈm chÕ t¹o s½n tríc khi sö dông Dù ¸n: H¹ng môc: Môc: Khu biÖt thù nhµ vên Orange Garden .................. (Ghi tªn h¹ng tr×nh) ........................................................ .................. (Ghi tªn tr×nh) ................................................................ §Þa®iÓm V©n Canh - Hoµi §øc - Hµ Néi : môc c«ng môc c«ng 1. §èi tîng nghiÖm thu: ... (Ghi râ tªn vËt liÖu/ thiÕt bÞ/ s¶n phÈm chÕ t¹o s½n) ............. 2. Thµnh phÇn trùc tiÕp nghiÖm thu: 2.1 §¹i diÖn chñ ®Çu t: Ban qu¶n lý dù ¸n Orange Garden ¤ng Chøc vô: (Bµ): ................................................... ¤ng Chøc vô: Gi¸m s¸t kü thuËt (Bµ): ................................................... 2.2 §¹i diÖn Nhµ thÇu t vÊn gi¸m s¸t: ViÖn Khoa häc C«ng nghÖ X©y dùng (IBST) ¤ng Chøc vô: Trëng ®oµn TVGS (Bµ): ................................................... ¤ng Chøc vô: C¸n bé gi¸m s¸t (Bµ): ................................................... 2.3 §¹i diÖn Nhµ thÇu thi ................................................................................ c«ng x©y l¾p: ¤ng Chøc vô: C¸n bé kü thuËt thi c«ng (Bµ): ................................................... ¤ng Chøc vô: C¸n bé kü thuËt thi c«ng (Bµ): ................................................... 3. Thêi gian tiÕn hµnh nghiÖm thu: B¾t ®Çu: ......... ngµy ......... th¸ng ......... n¨m 20... KÕt thóc: ........ ngµy ......... th¸ng ......... n¨m 20... T¹i ................................................................................................................................ .........
 2. 2. V iÖn k h c n x ©y d ù n g S«ng §µ 2 4. §¸nh gi¸ c«ng viÖc ®· thùc hiÖn: 4.1 VÒ tµi liÖu lµm c¨n cø nghiÖm thu: - PhiÕu yªu cÇu nghiÖm thu; - Biªn b¶n nghiÖm thu néi bé; - Hè s¬ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng ®îc duyÖt vµ nh÷ng thay ®æi thiÕt kÕ ®· ®îc chÊp thuËn: ... (Ghi râ ký hiÖu b¶n vÏ cã liªn quan ®Õn ®èi tîng nghiÖm thu) .....................; - Quy ph¹m, tiªu chuÈn ®îc ¸p dông: ... (Ghi râ m· hiÖu quy ph¹m, tiªu chuÈn, tµi liÖu chØ dÉn kü thuËt liªn quan ®Õn ®èi tîng nghiÖm thu) ............................................; - Hå s¬ dù thÇu vµ Hîp ®ång x©y dùng; - Hå s¬ xuÊt xø, chøng chØ xuÊt xëng, phiÕu xuÊt, nhËp kho, niªm phong, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm mÉu kiÓm tra chÊt lîng, danh môc tÝnh n¨ng kü thuËt cña ®èi tîng nghiÖm thu; - NhËt ký thi c«ng, nhËt ký gi¸m s¸t vµ c¸c v¨n b¶n kh¸c liªn quan ®Õn ®èi tîng nghiÖm thu; 4.2 VÒ chÊt lîng vËt liÖu/ thiÕt bÞ/ s¶n phÈm chÕ t¹o s½n: .................. (§¹t/ Kh«ng ®¹t so víi hå s¬ thiÕt kÕ, tiªu chuÈn ¸p dông, tµi liÖu chØ dÉn kü thuËt...) ....................................................................................................................... ........... 4.3 C¸c vÊn ®Ò kh¸c nÕu cã: ..................................................................................................................................... .......... 5. KÕt luËn: - ChÊp nhËn/ Kh«ng chÊp nhËn nghiÖm thu. §ång ý/ Kh«ng ®ång ý ®a vµo sö dông cho c«ng tr×nh ... (ghi râ tªn, sè lîng c¸c ®èi tîng nghiÖm thu) .............................................. - Thêi gian Nhµ thÇu x©y l¾p ph¶i ®a c¸c ®èi tîng nghiÖm thu trong trêng hîp kh«ng ®îc chÊp nhËn ra khái c«ng trêng ..................................................................................... §¹i diÖn chñ ®Çu t (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn) §¹i diÖn nhµ thÇu tvgs (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn) §¹i diÖn nhµ thÇu x©y l¾p (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn)
 3. 3. V iÖn k h c n x ©y d ù n g S«ng §µ 2 BiÓu mÉu 02 C«ng ty cæ phÇn vinapol Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc -----***----Hµ Néi, ngµy… th¸ng... n¨m 20... Biªn b¶n sè: ……… NghiÖm thu c«ng viÖc x©y dùng Dù ¸n: H¹ng môc: Môc: Khu biÖt thù nhµ vên Orange Garden .................. (Ghi tªn h¹ng tr×nh) ........................................................ .................. (Ghi tªn tr×nh) ................................................................ §Þa®iÓm V©n Canh - Hoµi §øc - Hµ Néi : môc môc c«ng c«ng 1. §èi tîng nghiÖm thu: ..... (Ghi râ tªn c«ng viÖc x©y dùng ®îc nghiÖm thu) ............... 2. Thµnh phÇn trùc tiÕp nghiÖm thu: 2.1 §¹i diÖn chñ ®Çu t: Ban qu¶n lý dù ¸n Orange Garden ¤ng Chøc vô: (Bµ): ................................................... ¤ng Chøc vô: Gi¸m s¸t kü thuËt (Bµ): ................................................... 2.2 §¹i diÖn Nhµ thÇu t vÊn gi¸m s¸t: ViÖn Khoa häc C«ng nghÖ X©y dùng (IBST) ¤ng Chøc vô: Trëng ®oµn TVGS
 4. 4. V iÖn k h c n x ©y d ù n g S«ng §µ 2 (Bµ): ................................................... ¤ng Chøc vô: C¸n bé gi¸m s¸t (Bµ): ................................................... 2.3 §¹i diÖn Nhµ thÇu thi c«ng x©y ................................................................................ ¤ng Chøc vô: C¸n bé kü thuËt thi c«ng (Bµ): ................................................... ¤ng Chøc vô: C¸n bé kü thuËt thi c«ng (Bµ): ................................................... l¾p: 2.4 §¹i diÖn Nhµ thÇu thiÕt kÕ (nÕu cã): ............................................................................... ¤ng Chøc vô: .............................................. (Bµ): ................................................... ¤ng Chøc vô: .............................................. (Bµ): ................................................... 3. Thêi gian tiÕn hµnh nghiÖm thu: B¾t ®Çu: ......... ngµy ......... th¸ng ......... n¨m 20... KÕt thóc: ........ ngµy ......... th¸ng ......... n¨m 20... T¹i ................................................................................................................................ ......... 4. §¸nh gi¸ c«ng viÖc ®· thùc hiÖn: 4.1 VÒ tµi liÖu lµm c¨n cø nghiÖm thu: - PhiÕu yªu cÇu nghiÖm thu; - Biªn b¶n nghiÖm thu néi bé; - B¶n vÏ hoµn c«ng c«ng viÖc x©y dùng; - Hè s¬ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng ®îc duyÖt vµ nh÷ng thay ®æi thiÕt kÕ ®· ®îc chÊp thuËn: ... (Ghi râ ký hiÖu b¶n vÏ cã liªn quan ®Õn ®èi tîng nghiÖm thu) .....................; - Quy ph¹m, tiªu chuÈn ®îc ¸p dông: ... (Ghi râ m· hiÖu quy ph¹m, tiªu chuÈn, tµi liÖu chØ dÉn kü thuËt liªn quan ®Õn ®èi tîng nghiÖm thu) ............................................; - Hå s¬ dù thÇu vµ Hîp ®ång x©y dùng; - Biªn b¶n nghiÖm thu vËt liÖu/ thiÕt bÞ/ s¶n phÈm chÕ t¹o s½n tríc khi sö dông (nÕu cã); - C¸c kÕt qu¶ thÝ nghiÖm mÉu kiÓm tra chÊt lîng vËt liÖu (nÕu cã); - NhËt ký thi c«ng, nhËt ký gi¸m s¸t vµ c¸c v¨n b¶n kh¸c liªn quan ®Õn ®èi tîng nghiÖm thu; 4.2 VÒ chÊt lîng c«ng viÖc x©y dùng: .................. (§¹t/ Kh«ng ®¹t so víi hå s¬ thiÕt kÕ, tiªu chuÈn ¸p dông, tµi liÖu chØ dÉn kü thuËt...) ....................................................................................................................... ...........
 5. 5. V iÖn k h c n x ©y d ù n g S«ng §µ 2 4.3 C¸c ý kiÕn kh¸c (nÕu cã): ..................................................................................................................................... .......... 5. KÕt luËn: - ChÊp nhËn/ Kh«ng chÊp nhËn nghiÖm thu. §ång ý/ Kh«ng ®ång ý triÓn khai c«ng viÖc tiÕp theo. - Ghi râ c¸c sai sãt cßn tån t¹i vµ khiÕm khuyÕt cÇn kh¾c phôc; Thêi gian Nhµ thÇu x©y l¾p ph¶i hoµn thµnh c«ng t¸c söa ch÷a trong trêng hîp kh«ng chÊp nhËn nghiÖm thu. §¹i diÖn chñ ®Çu t (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn) §¹i diÖn nhµ thÇu tvtk (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn) §¹i diÖn nhµ thÇu tvgs (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn) §¹i diÖn nhµ thÇu x©y l¾p (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn) Ghi chó: - Thµnh phÇn Nhµ thÇu T vÊn thiÕt kÕ chØ tham gia nghiÖm thu khi cã yªu cÇu cña Chñ ®Çu t. BiÓu mÉu 03 C«ng ty cæ phÇn vinapol Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc -----***----Hµ Néi, ngµy… th¸ng... n¨m 20... Biªn b¶n sè: ………
 6. 6. V iÖn k h c n x ©y d ù n g S«ng §µ 2 NGhiÖm thu hoµn thµnh giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng (HoÆc bé phËn c«ng tr×nh X©y dùng) Dù ¸n: Khu biÖt thù nhµ vên Orange Garden H¹ng .................. (Ghi tªn h¹ng môc môc: tr×nh) ........................................................ Môc: .................. (Ghi tªn môc tr×nh) ................................................................ §Þa®iÓm V©n Canh - Hoµi §øc - Hµ Néi : c«ng c«ng 1. §èi tîng nghiÖm thu: ... (Ghi râ tªn giai ®o¹n hoµn thµnh/ Bé phËn c«ng tr×nh hoµn thµnh) .................................................................................................................................... 2. Thµnh phÇn trùc tiÕp nghiÖm thu: 2.1 §¹i diÖn chñ ®Çu t: Ban qu¶n lý dù ¸n Orange Garden ¤ng Chøc vô: (Bµ): ................................................... ¤ng Chøc vô: Gi¸m s¸t kü thuËt (Bµ): ................................................... 2.2 §¹i diÖn Nhµ thÇu t vÊn gi¸m s¸t: ViÖn Khoa häc C«ng nghÖ X©y dùng (IBST) ¤ng Chøc vô: Trëng ®oµn TVGS (Bµ): ................................................... ¤ng Chøc vô: C¸n bé gi¸m s¸t (Bµ): ................................................... 2.3 §¹i diÖn Nhµ thÇu thi c«ng x©y l¾p: ................................................................................ ¤ng Chøc vô: ChØ huy trëng c«ng tr×nh (Bµ): ................................................... ¤ng Chøc vô: C¸n bé kü thuËt thi c«ng (Bµ): ................................................... 2.4 §¹i diÖn Nhµ thÇu thiÕt kÕ (nÕu cã): ............................................................................... ¤ng Chøc vô: .............................................. (Bµ): ................................................... ¤ng Chøc vô: .............................................. (Bµ): ................................................... 3. Thêi gian tiÕn hµnh nghiÖm thu: B¾t ®Çu: ......... ngµy ......... th¸ng ......... n¨m 20... KÕt thóc: ........ ngµy ......... th¸ng ......... n¨m 20... T¹i ................................................................................................................................ ......... 4. §¸nh gi¸ c«ng viÖc ®· thùc hiÖn:
 7. 7. V iÖn k h c n x ©y d ù n g S«ng §µ 2 4.1 VÒ tµi liÖu lµm c¨n cø nghiÖm thu: - PhiÕu yªu cÇu nghiÖm thu; - Biªn b¶n nghiÖm thu néi bé; - Hè s¬ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng ®îc duyÖt vµ nh÷ng thay ®æi thiÕt kÕ ®· ®îc chÊp thuËn: ... (Ghi râ ký hiÖu b¶n vÏ cã liªn quan ®Õn ®èi tîng nghiÖm thu) .....................; - Quy ph¹m, tiªu chuÈn ®îc ¸p dông: ... (Ghi râ m· hiÖu quy ph¹m, tiªu chuÈn, tµi liÖu chØ dÉn kü thuËt liªn quan ®Õn ®èi tîng nghiÖm thu) ............................................; - Hå s¬ dù thÇu vµ Hîp ®ång x©y dùng; - NhËt ký thi c«ng, nhËt ký gi¸m s¸t vµ c¸c v¨n b¶n kh¸c liªn quan ®Õn ®èi tîng nghiÖm thu; - Danh môc hå s¬ nghiÖm thu; - Hå s¬ nghiÖm thu giai ®o¹n hoµn thµnh/ Bé phËn c«ng tr×nh; - B¶n vÏ hoµn c«ng c«ng giai ®o¹n x©y dùng/ Bé phËn c«ng tr×nh; - Biªnb¶n kiÓm tra hå s¬ nghiÖm thu. 4.2 VÒ chÊt lîng giai ®o¹n x©y dùng hoµn thµnh/ Bé phËn c«ng tr×nh: .................. (§¹t/ Kh«ng ®¹t so víi hå s¬ thiÕt kÕ, tiªu chuÈn ¸p dông, tµi liÖu chØ dÉn kü thuËt...) ....................................................................................................................... ........... 4.3 C¸c vÊn ®Ò kh¸c nÕu cã: ..................................................................................................................................... .......... 5. KÕt luËn: - ChÊp nhËn/ Kh«ng chÊp nhËn nghiÖm thu. §ång ý/ Kh«ng ®ång ý triÓn khai giai ®o¹n thi c«ng tiÕp theo. - Ghi râ c¸c sai sãt cßn tån t¹i vµ khiÕm khuyÕt cÇn kh¾c phôc; Thêi gian Nhµ thÇu x©y l¾p ph¶i hoµn thµnh c«ng t¸c söa ch÷a trong trêng hîp kh«ng chÊp nhËn nghiÖm thu. §¹i diÖn chñ ®Çu t (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn) §¹i diÖn nhµ thÇu x©y l¾p (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn) §¹i diÖn nhµ thÇu tvgs (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn) §¹i diÖn nhµ thÇu tvtk (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn) Ghi chó: - Thµnh phÇn Nhµ thÇu T vÊn thiÕt kÕ chØ tham gia nghiÖm thu khi cã yªu cÇu cña Chñ ®Çu t.
 8. 8. V iÖn k h c n x ©y d ù n g S«ng §µ 2 BiÓu mÉu 04 C«ng ty cæ phÇn vinapol Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc -----***----Hµ Néi, ngµy… th¸ng... n¨m 20... Biªn b¶n NghiÖm thu hoµn thµnh h¹ng môc c«ng tr×nh ®Ó ®a vµo sö dông 1. H¹ng môc c«ng tr×nh: ........................ (Ghi tªn thu) .......................................... h¹ng môc c«ng tr×nh ®îc nghiÖm 2. §Þa ®iÓm x©y dùng: 3. Thµnh phÇn nghiÖm thu: 3.1 Chñ ®Çu t: ¤ng Chøc vô: Tæng Gi¸m ®èc (Bµ): ................................................... ¤ng Chøc vô: Trëng Ban QLDA (Bµ): ................................................... 3.2 §¹i diÖn Nhµ thÇu t vÊn gi¸m s¸t: ViÖn Khoa häc C«ng nghÖ X©y dùng (IBST) - ¤ng: NguyÔn Xu©n ChÝnh Chøc vô: Phã ViÖn trëng - ¤ng: Lª Quang Chøc vô: Gi¸m ®èc TT CNXD - ¤ng: ................................................... Chøc vô: Trëng ®oµn gi¸m s¸t 3.3 §¹i diÖn Nhµ thÇu thi c«ng l¾p: ................................................................................ ¤ng Chøc vô: Gi¸m ®èc (Bµ): ................................................... ¤ng Chøc vô: ChØ huy trëng c«ng tr×nh (Bµ): ................................................... 3.4 §¹i diÖn Nhµ thÇu kÕ: ............................................................................................. x©y thiÕt
 9. 9. V iÖn k h c n x ©y d ù n g S«ng §µ 2 ¤ng Chøc vô: Gi¸m ®èc (Bµ): ................................................... ¤ng Chøc vô: Chñ nhiÖm thiÕt kÕ (Bµ): ................................................... 3.5 §¹i diÖn C¬ quan qu¶n lý vÒ phßng ch¸y, chèng ch¸y: .................................................. ¤ng Chøc vô: ............................................ (Bµ): ................................................... 3.6 §¹i diÖn c¸c bªn liªn quan kh¸c (theo giÊy mêi cña Chñ ®Çu t): .................................. ¤ng Chøc vô: ............................................ (Bµ): ................................................... 4. Thêi gian tiÕn hµnh nghiÖm thu: B¾t ®Çu: ......... ngµy ......... th¸ng ......... n¨m 20... KÕt thóc: ........ ngµy ......... th¸ng ......... n¨m 20... T¹i ................................................................................................................................ ......... 5. §¸nh gi¸ h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng: 5.1 Tµi liÖu lµm c¨n cø nghiÖm thu: - PhiÕu yªu cÇu nghiÖm thu cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng; - Biªn b¶n nghiÖm thu néi bé cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng; - Tiªu chuÈn, quy ph¹m x©y dùng ®îc ¸p dông: (Ghi râ tªn tiªu chuÈn, qui ph¹m, tµi liÖu chØ dÉn kü thuËt chuyªn m«n cã liªn quan ®Õn ®èi tîng nghiÖm thu) .................... - Hå s¬ hoµn thµnh x©y dùng c«ng tr×nh; - Biªn b¶n kiÓm tra hå s¬ tµi liÖu hoµn thµnh x©y dùng h¹ng môc, c«ng tr×nh x©y dùng cña c¬ quan qu¶n lý nhµ níc theo ph©n cÊp; - V¨n b¶n chÊp thuËn cña c¬ quan qu¶n lý nhµ níc cã thÈm quyÒn vÒ phßng chèng ch¸y, næ; an toµn m«i trêng; an toµn vËn hµnh theo quy ®Þnh; - Nh÷ng ®iÒu kiÖn chuÈn bÞ ®Ó ®a h¹ng môc, c«ng tr×nh vµo sö dông. 5.2 VÒ tiÕn ®é x©y dùng h¹ng môc c«ng tr×nh: - Ngày khëi c«ng: - Ngày hoàn thành: 5.3 VÒ c«ng suÊt vËn hµnh c«ng tr×nh: - Theo thiÕt kÕ ®îc duyÖt: - Theo thùc tÕ ®¹t ®îc: 5.4 VÒ c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ an toµn lao ®éng, an toµn phßng næ, phßng ch¸y, chèng « nhiÔm m«i trêng vµ an toµn lao ®éng: 5.5 Khèi lîng: - Theo thiÕt kÕ (hoÆc hå s¬ dù thÇu): - Theo thùc tÕ ®¹t ®îc:
 10. 10. V iÖn k h c n x ©y d ù n g S«ng §µ 2 5.6 VÒ chÊt lîng h¹ng môc c«ng tr×nh: .............. (§¹t/ Kh«ng ®¹t chÊt lîng theo hå s¬ thiÕt kÕ vµ c¸c tiªu chuÈn, quy ph¹m ¸p dông) ........................................................................................................................... .......... 5.7 Nh÷ng söa ®æi trong qu¸ tr×nh thi c«ng so víi thiÕt kÕ ®îc duyÖt: ..................................................................................................................................... .......... 5.8 C¸c ý kiÕn kh¸c (nÕu cã): ..................................................................................................................................... .......... 6.KÕt luËn: - ChÊp nhËn/ Kh«ng nghiÖm thu hoµn thµnh h¹ng môc c«ng tr×nh hoÆc c«ng tr×nh x©y dùng ®Ó bµn giao ®a vµo sö dông. - C¸c tån t¹i vÒ chÊt lîng cÇn ph¶i söa ch÷a kh¾c phôc ; Thêi gian nhµ thÇu ph¶i hoµn thµnh c«ng t¸c söa ch÷a, kh¾c phôc trong trêng hîp kh«ng chÊp nhËn nghiÖm thu. - C¸c yªu cÇu kh¸c nÕu cã §¹i diÖn chñ ®Çu t (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn, ®ãng dÊu) §¹i diÖn nhµ thÇu x©y l¾p (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn, dãng dÊu) §¹i diÖn nhµ thÇu tvgs (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn, ®ãng dÊu) §¹i diÖn nhµ thÇu tvtk (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn, ®ãng dÊu) §d c¬ quan phßng ch¸y chèng ch¸y (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn) §d c¸c bªn liªn quan (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn) IV. mÉu biªn b¶n nghiÖm thu PhÇn thiÕt bÞ Mét sè biªn b¶n nghiÖm thu chÝnh ®îc thiÕt lËp trong qu¸ tr×nh thi c«ng cña Nhµ thÇu, thèng kª tõng phÇn theo giai ®o¹n l¾p ®Æt thiÕt bÞ nh b¶ng sau: TT 1 2 3 4 5 6 7 giai ®o¹n NghiÖm thu vËt liÖu ®Çu vµo L¾p ®Æt bé phËn/giai ®o¹n cña thiÕt bÞ PhÇn l¾p ®Æt tÜnh thiÕt bÞ PhÇn ch¹y thö ®¬n ®éng kh«ng t¶i PhÇn ch¹y thö liªn ®éng kh«ng t¶i PhÇn ch¹y thö liªn ®éng cã t¶i PhÇn nghiÖm thu c¸c chØ tiªu … Tªn c¸c biªn b¶n nghiÖm thu chÝnh Biªn b¶n nghiÖm thu vËt liÖu thiÕt bÞ, s¶n phÈm chÕ t¹o s½n tríc khi ®a vµo sö dông (Xem biÓu mÉu sè 1 t¹i môc III) Biªn b¶n nghiÖm thu l¾p ®Æt bé phËn/ giai ®o¹n thiÕt bÞ. Biªn b¶n nghiÖm thu l¾p ®Æt tÜnh thiÕt bÞ Biªn b¶n nghiÖm thu ch¹y thö ®¬n ®éng kh«ng t¶i Biªn b¶n nghiÖm thu ch¹y thö liªn ®éng kh«ng t¶i Biªn b¶n nghiÖm thu ch¹y thö liªn ®éng cã t¶i Biªn b¶n nghiÖm thu c¸c chØ tiªu b¶o hµnh
 11. 11. V iÖn k h c n x ©y d ù n g S«ng §µ 2 Ngoµi c¸c biªn b¶n chÝnh trªn, trong qu¸ tr×nh nghiÖm thu nÕu cÇn sÏ lËp thªm c¸c biªn b¶n kh¸c.
 12. 12. V iÖn k h c n x ©y d ù n g S«ng §µ 2 BiÓu mÉu 05 C«ng ty cæ phÇn vinapol Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc -----***----Hµ Néi, ngµy… th¸ng... n¨m 20... Biªn b¶n sè: ……… NGhiÖm thu l¾p ®Ætbé phËn/ giai ®o¹n thiÕt bÞ Dù ¸n: H¹ng môc: Môc: Khu biÖt thù nhµ vên Orange Garden .................. (Ghi tªn h¹ng tr×nh) ........................................................ .................. (Ghi tªn tr×nh) ................................................................ §Þa®iÓm V©n Canh - Hoµi §øc - Hµ Néi : môc môc c«ng c«ng 1. §èi tîng nghiÖm thu: .................. (Ghi râ tªn bé phËn/ giai ®o¹n l¾p ®Æt thiÕt bÞ ®îc nghiÖm thu) ................................................................................................................... 2. Thµnh phÇn trùc tiÕp nghiÖm thu: 2.1 §¹i diÖn chñ ®Çu t: Ban qu¶n lý dù ¸n Orange Garden ¤ng Chøc vô: (Bµ): ................................................... ¤ng Chøc vô: Gi¸m s¸t kü thuËt (Bµ): ................................................... 2.2 §¹i diÖn Nhµ thÇu t vÊn gi¸m s¸t: ViÖn Khoa häc C«ng nghÖ X©y dùng (IBST) ¤ng Chøc vô: Trëng ®oµn TVGS (Bµ): ................................................... ¤ng Chøc vô: C¸n bé gi¸m s¸t (Bµ): ................................................... 2.3 §¹i diÖn Nhµ thÇu l¾p lÆt thiÕt ................................................................................ ¤ng Chøc vô: ChØ huy trëng c«ng tr×nh (Bµ): ................................................... ¤ng Chøc vô: C¸n bé kü thuËt thi c«ng (Bµ): ................................................... bÞ: 2.4 §¹i diÖn Nhµ thÇu thiÕt kÕ (nÕu cã): ............................................................................... ¤ng Chøc vô: .............................................. (Bµ): ................................................... ¤ng Chøc vô: .............................................. (Bµ): ................................................... 3. Thêi gian tiÕn hµnh nghiÖm thu:
 13. 13. V iÖn k h c n x ©y d ù n g S«ng §µ 2 B¾t ®Çu: ......... ngµy ......... th¸ng ......... n¨m 20... KÕt thóc: ........ ngµy ......... th¸ng ......... n¨m 20... T¹i ................................................................................................................................ ......... 4. §¸nh gi¸ bé phËn thiÕt bÞ ®· l¾p ®Æt: 4.1 Tµi liÖu lµm c¨n cø nghiÖm thu: - PhiÕu yªu cÇu nghiÖm thu; - Biªn b¶n nghiÖm thu néi bé ®èi tîng nghiÖm thu; - B¶n vÏ hoµn c«ng; - Hå s¬ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng ®îc chñ ®Çu t phª duyÖt vµ nh÷ng thay ®æi thiÕt kÕ ®· ®îc chÊp thuËn: (Ghi râ tªn c¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ cã liªn quan ®Õn ®èi tîng nghiÖm thu).......................................................................................................................... ......... - Tiªu chuÈn, quy ph¹m ®îc ¸p dông: (Ghi râ tªn tiªu chuÈn, qui ph¹m, tµi liÖu chØ dÉn kü thuËt chuyªn m«n cã liªn quan ®Õn ®èi tîng nghiÖm thu).................................. - Hå s¬ dù thÇu vµ hîp ®ång l¾p ®Æt thiÕt bÞ; - Biªn b¶n nghiÖm thu vËt liÖu, thiÕt bÞ, s¶n phÈm chÕ t¹o s½n tríc khi sö dông; - C¸c tµi liÖu thÝ nghiÖm, quan tr¾c, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm mÉu kiÓm nghiÖm cña ®èi tîng nghiÖm thu; - NhËt ký thi c«ng, nhËt ký gi¸m s¸t vµ c¸c v¨n b¶n kh¸c cã liªn quan ®Õn ®èi tîng nghiÖm thu; 4.2 VÒ chÊt lîng l¾p ®Æt:........ (§¹t/ Kh«ng ®¹t yªu cÇu theo hå s¬ thiÕt kÕ, c¸c tµi liÖu chØ dÉn kü thuËt vµ c¸c tiªu chuÈn ¸p dông) ........................................................................ 4.3 C¸c ý kiÕn kh¸c (nÕu cã): ................................................................................................ ..................................................................................................................................... .......... 5. KÕt luËn: - ChÊp nhËn/ Kh«ng chÊp nhËn nghiÖm thu. §ång ý/ Kh«ng ®ång ý triÓn khai c«ng viÖc tiÕp theo. - Ghi râ c¸c sai sãt cßn tån t¹i vµ khiÕm khuyÕt cÇn kh¾c phôc; Thêi gian Nhµ thÇu l¾p ®Æt thiÕt bÞ ph¶i hoµn thµnh c«ng t¸c söa ch÷a trong trêng hîp kh«ng ®îc chÊp nhËn nghiÖm thu. §¹i diÖn chñ ®Çu t (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn) §¹i diÖn nhµ thÇu l¾p ®Æt thiÕt bÞ (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn) §¹i diÖn nhµ thÇu tvgs (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn) §¹i diÖn nhµ thÇu tvtk (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn)
 14. 14. V iÖn k h c n x ©y d ù n g S«ng §µ 2 Ghi chó: - Thµnh phÇn Nhµ thÇu T vÊn thiÕt kÕ chØ tham gia nghiÖm thu khi cã yªu cÇu cña Chñ ®Çu t. BiÓu mÉu 06 C«ng ty cæ phÇn vinapol Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc -----***----Hµ Néi, ngµy… th¸ng... n¨m 20... Biªn b¶n sè: ……… NghiÖm thu l¾p ®Æt tÜnh thiÕt bÞ Dù ¸n: H¹ng môc: Môc: Khu biÖt thù nhµ vên Orange Garden .................. (Ghi tªn h¹ng tr×nh) ........................................................ .................. (Ghi tªn tr×nh) ................................................................ §Þa®iÓm V©n Canh - Hoµi §øc - Hµ Néi : môc môc c«ng c«ng 1. Tªn thiÕt bÞ/H¹ng môc thiÕt bÞ: ................. (Ghi râ tªn thiÕt bÞ/ H¹ng môc thiÕt bÞ ®îc nghiÖm thu) .................................................................................................................. 2. Thµnh phÇn trùc tiÕp nghiÖm thu: 2.1 §¹i diÖn chñ ®Çu t: Ban qu¶n lý dù ¸n Orange Garden ¤ng Chøc vô:
 15. 15. V iÖn k h c n x ©y d ù n g S«ng §µ 2 (Bµ): ................................................... ¤ng Chøc vô: Gi¸m s¸t kü thuËt (Bµ): ................................................... 2.2 §¹i diÖn Nhµ thÇu t vÊn gi¸m s¸t: ViÖn Khoa häc C«ng nghÖ X©y dùng (IBST) ¤ng Chøc vô: Trëng ®oµn TVGS (Bµ): ................................................... ¤ng Chøc vô: C¸n bé gi¸m s¸t (Bµ): ................................................... 2.3 §¹i diÖn Nhµ thÇu l¾p ®Æt thiÕt ................................................................................ ¤ng Chøc vô: C¸n bé kü thuËt thi c«ng (Bµ): ................................................... ¤ng Chøc vô: C¸n bé kü thuËt thi c«ng (Bµ): ................................................... bÞ: 2.4 §¹i diÖn Nhµ thÇu thiÕt kÕ (nÕu cã): ............................................................................... ¤ng Chøc vô: .............................................. (Bµ): ................................................... ¤ng Chøc vô: .............................................. (Bµ): ................................................... 3. Thêi gian tiÕn hµnh nghiÖm thu: B¾t ®Çu: ......... ngµy ......... th¸ng ......... n¨m 20... KÕt thóc: ........ ngµy ......... th¸ng ......... n¨m 20... T¹i ................................................................................................................................ ......... 4. §¸nh gi¸ c«ng viÖc ®· thùc hiÖn: 4.1 Tµi liÖu lµm c¨n cø nghiÖm thu: - PhiÕu yªu cÇu nghiÖm thu; - Biªn b¶n nghiÖm thu néi bé ®èi tîng nghiÖm thu; - B¶n vÏ hoµn c«ng; - Hå s¬ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng ®îc chñ ®Çu t phª duyÖt vµ nh÷ng thay ®æi thiÕt kÕ ®· ®îc chÊp thuËn: (Ghi râ tªn c¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ cã liªn quan ®Õn ®èi tîng nghiÖm thu).......................................................................................................................... ......... - Tiªu chuÈn, quy ph¹m ®îc ¸p dông: (Ghi râ tªn tiªu chuÈn, qui ph¹m, tµi liÖu chØ dÉn kü thuËt chuyªn m«n cã liªn quan ®Õn ®èi tîng nghiÖm thu).................................. - Hå s¬ dù thÇu vµ hîp ®ång l¾p ®Æt thiÕt bÞ; - Biªn b¶n nghiÖm thu vËt liÖu, thiÕt bÞ, s¶n phÈm chÕ t¹o s½n tríc khi sö dông; - C¸c tµi liÖu thÝ nghiÖm, quan tr¾c, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm mÉu kiÓm nghiÖm cña ®èi tîng nghiÖm thu;
 16. 16. V iÖn k h c n x ©y d ù n g S«ng §µ 2 - NhËt ký thi c«ng, nhËt ký gi¸m s¸t vµ c¸c v¨n b¶n kh¸c cã liªn quan ®Õn ®èi tîng nghiÖm thu; 4.2 VÒ chÊt lîng l¾p ®Æt tÜnh thiÕt bÞ:........ (§¹t/ Kh«ng ®¹t yªu cÇu theo hå s¬ thiÕt kÕ, c¸c tµi liÖu chØ dÉn kü thuËt vµ c¸c tiªu chuÈn ¸p dông) ...................................................... 4.3 C¸c ý kiÕn kh¸c (nÕu cã): ................................................................................................ ..................................................................................................................................... .......... 5. KÕt luËn: - ChÊp nhËn/ Kh«ng chÊp nhËn nghiÖm thu. §ång ý/ Kh«ng ®ång ý triÓn khai c«ng viÖc tiÕp theo. - Ghi râ c¸c sai sãt cßn tån t¹i vµ khiÕm khuyÕt cÇn kh¾c phôc; Thêi gian Nhµ thÇu l¾p ®Æt thiÕt bÞ ph¶i hoµn thµnh c«ng t¸c söa ch÷a trong trêng hîp kh«ng ®îc chÊp nhËn nghiÖm thu. §¹i diÖn chñ ®Çu t (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn) §¹i diÖn nhµ thÇu l¾p ®Æt thiÕt bÞ (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn) §¹i diÖn nhµ thÇu tvgs (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn) §¹i diÖn nhµ thÇu tvtk (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn) Ghi chó: - Thµnh phÇn Nhµ thÇu T vÊn thiÕt kÕ chØ tham gia nghiÖm thu khi cã yªu cÇu cña Chñ ®Çu t. BiÓu mÉu 07
 17. 17. V iÖn k h c n x ©y d ù n g S«ng §µ 2 C«ng ty cæ phÇn vinapol Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc -----***----Hµ Néi, ngµy… th¸ng... n¨m 20... Biªn b¶n sè: ……… NghiÖm thu thiÕt bÞ ch¹y thö ®¬n ®éng kh«ng t¶i Dù ¸n: H¹ng môc: Môc: Khu biÖt thù nhµ vên Orange Garden .................. (Ghi tªn h¹ng tr×nh) ........................................................ .................. (Ghi tªn tr×nh) ................................................................ §Þa®iÓm V©n Canh - Hoµi §øc - Hµ Néi : môc môc c«ng c«ng 1. Tªn thiÕt bÞ/côm thiÕt bÞ ®îc nghiÖm thu bao gåm: ..................................................................................................................................... .......... 2. Thµnh phÇn trùc tiÕp nghiÖm thu: 2.1 §¹i diÖn chñ ®Çu t: Ban qu¶n lý dù ¸n Orange Garden ¤ng Chøc vô: (Bµ): ................................................... ¤ng Chøc vô: Gi¸m s¸t kü thuËt (Bµ): ................................................... 2.2 §¹i diÖn Nhµ thÇu t vÊn gi¸m s¸t: ViÖn Khoa häc C«ng nghÖ X©y dùng (IBST) ¤ng Chøc vô: Trëng ®oµn TVGS (Bµ): ................................................... ¤ng Chøc vô: C¸n bé gi¸m s¸t (Bµ): ................................................... 2.3 §¹i diÖn Nhµ thÇu l¾p ®Æt thiÕt ................................................................................ ¤ng Chøc vô: C¸n bé kü thuËt thi c«ng (Bµ): ................................................... ¤ng Chøc vô: C¸n bé kü thuËt thi c«ng (Bµ): ................................................... bÞ: 2.4 §¹i diÖn Nhµ thÇu thiÕt kÕ (nÕu cã): ............................................................................... ¤ng Chøc vô: .............................................. (Bµ): ................................................... ¤ng Chøc vô: .............................................. (Bµ): ................................................... 3. Thêi gian tiÕn hµnh nghiÖm thu: B¾t ®Çu: ......... ngµy ......... th¸ng ......... n¨m 20...
 18. 18. V iÖn k h c n x ©y d ù n g S«ng §µ 2 KÕt thóc: ........ ngµy ......... th¸ng ......... n¨m 20... T¹i ................................................................................................................................ ......... 4. §¸nh gi¸ c«ng viÖc ®· thùc hiÖn: 4.1 Tµi liÖu lµm c¨n cø nghiÖm thu: - PhiÕu yªu cÇu nghiÖm thu; - Biªn b¶n nghiÖm thu néi bé ®èi tîng nghiÖm thu; - B¶n vÏ hoµn c«ng; - Hå s¬ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng ®îc chñ ®Çu t phª duyÖt vµ nh÷ng thay ®æi thiÕt kÕ ®· ®îc chÊp thuËn: (Ghi râ tªn c¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ cã liªn quan ®Õn ®èi tîng nghiÖm thu).......................................................................................................................... ......... - Tiªu chuÈn, quy ph¹m ®îc ¸p dông: (Ghi râ tªn tiªu chuÈn, qui ph¹m, tµi liÖu chØ dÉn kü thuËt chuyªn m«n cã liªn quan ®Õn ®èi tîng nghiÖm thu).................................. - Hå s¬ dù thÇu vµ hîp ®ång l¾p ®Æt thiÕt bÞ; - Biªn b¶n nghiÖm thu vËt liÖu, thiÕt bÞ, s¶n phÈm chÕ t¹o s½n tríc khi sö dông; - Biªn b¶n nghiÖm thu l¾p ®Æt tÜnh thiÕt bÞ; - C¸c tµi liÖu thÝ nghiÖm, quan tr¾c, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm mÉu kiÓm nghiÖm cña ®èi tîng nghiÖm thu; - NhËt ký thi c«ng, nhËt ký gi¸m s¸t vµ c¸c v¨n b¶n kh¸c cã liªn quan ®Õn ®èi tîng nghiÖm thu; 4.2 VÒ chÊt lîng thiÕt bÞ ch¹y thö ®¬n ®éng kh«ng t¶i:........ (§¹t/ Kh«ng ®¹t yªu cÇu theo hå s¬ thiÕt kÕ, c¸c tµi liÖu chØ dÉn kü thuËt vµ c¸c tiªu chuÈn ¸p dông) ........................................................................................................................... .................... 4.3 C¸c ý kiÕn kh¸c (nÕu cã): ................................................................................................ ..................................................................................................................................... .......... 5. KÕt luËn: - ChÊp nhËn/ Kh«ng chÊp nhËn nghiÖm thu. §ång ý/ Kh«ng ®ång ý triÓn khai c«ng viÖc tiÕp theo. - Ghi râ c¸c sai sãt cßn tån t¹i vµ khiÕm khuyÕt cÇn kh¾c phôc; Thêi gian Nhµ thÇu l¾p ®Æt thiÕt bÞ ph¶i hoµn thµnh c«ng t¸c söa ch÷a trong trêng hîp kh«ng ®îc chÊp nhËn nghiÖm thu. §¹i diÖn chñ ®Çu t (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn) §¹i diÖn nhµ thÇu l¾p ®Æt thiÕt bÞ (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn) §¹i diÖn nhµ thÇu tvgs §¹i diÖn nhµ thÇu tvtk
 19. 19. V iÖn k h c n x ©y d ù n g S«ng §µ 2 (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn) (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn) Ghi chó: - Thµnh phÇn Nhµ thÇu T vÊn thiÕt kÕ chØ tham gia nghiÖ thu khi cã yªu cÇu cña Chñ ®Çu t. BiÓu mÉu 08 C«ng ty cæ phÇn vinapol Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc -----***----Hµ Néi, ngµy… th¸ng... n¨m 20... Biªn b¶n sè: ……… NghiÖm thu thiÕt bÞ ch¹y thö liªn ®éng kh«ng t¶i Dù ¸n: H¹ng môc: Môc: Khu biÖt thù nhµ vên Orange Garden .................. (Ghi tªn h¹ng tr×nh) ........................................................ .................. (Ghi tªn tr×nh) ................................................................ §Þa®iÓm V©n Canh - Hoµi §øc - Hµ Néi : môc môc c«ng c«ng 1. HÖ thèng thiÕt bÞ ®îc nghiÖm thu bao gåm: ..................................................................................................................................... .......... 2. Thµnh phÇn trùc tiÕp nghiÖm thu: 2.1 §¹i diÖn chñ ®Çu t: Ban qu¶n lý dù ¸n Orange Garden ¤ng Chøc vô: (Bµ): ...................................................
 20. 20. V iÖn k h c n x ©y d ù n g S«ng §µ 2 ¤ng Chøc vô: Gi¸m s¸t kü thuËt (Bµ): ................................................... 2.2 §¹i diÖn Nhµ thÇu t vÊn gi¸m s¸t: ViÖn Khoa häc C«ng nghÖ X©y dùng (IBST) ¤ng Chøc vô: Trëng ®oµn TVGS (Bµ): ................................................... ¤ng Chøc vô: C¸n bé gi¸m s¸t (Bµ): ................................................... 2.3 §¹i diÖn Nhµ thÇu l¾p ®Æt thiÕt ................................................................................ ¤ng Chøc vô: C¸n bé kü thuËt thi c«ng (Bµ): ................................................... ¤ng Chøc vô: C¸n bé kü thuËt thi c«ng (Bµ): ................................................... bÞ: 2.4 §¹i diÖn Nhµ thÇu thiÕt kÕ (nÕu cã): ............................................................................... ¤ng Chøc vô: .............................................. (Bµ): ................................................... ¤ng Chøc vô: .............................................. (Bµ): ................................................... 3. Thêi gian tiÕn hµnh nghiÖm thu: B¾t ®Çu: ......... ngµy ......... th¸ng ......... n¨m 20... KÕt thóc: ........ ngµy ......... th¸ng ......... n¨m 20... T¹i ................................................................................................................................ ......... 4. §¸nh gi¸ c«ng t¸c ch¹y thö liªn ®éng kh«ng t¶i ®· thùc hiÖn: 4.1 Tµi liÖu lµm c¨n cø nghiÖm thu: - PhiÕu yªu cÇu nghiÖm thu; - Biªn b¶n nghiÖm thu néi bé ®èi tîng nghiÖm thu; - B¶n vÏ hoµn c«ng; - Hå s¬ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng ®îc chñ ®Çu t phª duyÖt vµ nh÷ng thay ®æi thiÕt kÕ ®· ®îc chÊp thuËn: (Ghi râ tªn c¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ cã liªn quan ®Õn ®èi tîng nghiÖm thu).......................................................................................................................... ......... - Tiªu chuÈn, quy ph¹m ®îc ¸p dông: (Ghi râ tªn tiªu chuÈn, qui ph¹m, tµi liÖu chØ dÉn kü thuËt chuyªn m«n cã liªn quan ®Õn ®èi tîng nghiÖm thu).................................. - Hå s¬ dù thÇu vµ hîp ®ång l¾p ®Æt thiÕt bÞ; - Biªn b¶n nghiÖm thu vËt liÖu, thiÕt bÞ, s¶n phÈm chÕ t¹o s½n tríc khi sö dông; - Biªn b¶n nghiÖm thu l¾p ®Æt tÜnh thiÕt bÞ; - Biªn b¶n nghiÖm thu thiÕt bÞ ch¹y thö ®¬n ®éng kh«ng t¶i;
 21. 21. V iÖn k h c n x ©y d ù n g S«ng §µ 2 - C¸c tµi liÖu thÝ nghiÖm, quan tr¾c, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm mÉu kiÓm nghiÖm cña ®èi tîng nghiÖm thu; - NhËt ký thi c«ng, nhËt ký gi¸m s¸t vµ c¸c v¨n b¶n kh¸c cã liªn quan ®Õn ®èi tîng nghiÖm thu; 4.2 VÒ chÊt lîng thiÕt bÞ ch¹y thö liªn ®éng kh«ng t¶i:........ (§¹t/ Kh«ng ®¹t yªu cÇu theo hå s¬ thiÕt kÕ, c¸c tµi liÖu chØ dÉn kü thuËt vµ c¸c tiªu chuÈn ¸p dông) ........................................................................................................................... .................... 4.3 C¸c ý kiÕn kh¸c (nÕu cã): ................................................................................................ ..................................................................................................................................... .......... 5. KÕt luËn: - ChÊp nhËn/ Kh«ng chÊp nhËn nghiÖm thu. §ång ý/ Kh«ng ®ång ý triÓn khai c«ng viÖc tiÕp theo. - Ghi râ c¸c sai sãt cßn tån t¹i vµ khiÕm khuyÕt cÇn kh¾c phôc; Thêi gian Nhµ thÇu l¾p ®Æt thiÕt bÞ ph¶i hoµn thµnh c«ng t¸c söa ch÷a trong trêng hîp kh«ng ®îc chÊp nhËn nghiÖm thu. §¹i diÖn chñ ®Çu t (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn) §¹i diÖn nhµ thÇu l¾p ®Æt thiÕt bÞ (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn) §¹i diÖn nhµ thÇu tvgs (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn) §¹i diÖn nhµ thÇu tvtk (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn) Ghi chó: - Thµnh phÇn Nhµ thÇu T vÊn thiÕt kÕ chØ tham gia nghiÖ thu khi cã yªu cÇu cña Chñ ®Çu t.
 22. 22. V iÖn k h c n x ©y d ù n g S«ng §µ 2 BiÓu mÉu 09 C«ng ty cæ phÇn vinapol Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc -----***----Hµ Néi, ngµy… th¸ng... n¨m 20... Biªn b¶n sè: ……… NghiÖm thu thiÕt bÞ ch¹y thö liªn ®éng cã t¶i Dù ¸n: H¹ng môc: Môc: Khu biÖt thù nhµ vên Orange Garden .................. (Ghi tªn h¹ng môc c«ng tr×nh) ........................................................ .................. (Ghi tªn môc c«ng tr×nh) ................................................................ §Þa®iÓm V©n Canh - Hoµi §øc - Hµ Néi : 1. HÖ thèng thiÕt bÞ ®îc nghiÖm thu bao gåm: ..................................................................................................................................... .......... 2. Thµnh phÇn trùc tiÕp nghiÖm thu: 2.1 §¹i diÖn chñ ®Çu t: Ban qu¶n lý dù ¸n Orange Garden ¤ng Chøc vô: (Bµ): ................................................... ¤ng Chøc vô: Gi¸m s¸t kü thuËt (Bµ): ................................................... 2.2 §¹i diÖn Nhµ thÇu t vÊn gi¸m s¸t: ViÖn Khoa häc C«ng nghÖ X©y dùng (IBST) ¤ng Chøc vô: Trëng ®oµn TVGS (Bµ): ................................................... ¤ng Chøc vô: C¸n bé gi¸m s¸t (Bµ): ................................................... 2.3 §¹i diÖn Nhµ thÇu l¾p ®Æt thiÕt ................................................................................ ¤ng Chøc vô: C¸n bé kü thuËt thi c«ng (Bµ): ................................................... ¤ng Chøc vô: C¸n bé kü thuËt thi c«ng (Bµ): ................................................... bÞ: 2.4 §¹i diÖn Nhµ thÇu thiÕt kÕ (nÕu cã): ............................................................................... ¤ng Chøc vô: .............................................. (Bµ): ................................................... ¤ng Chøc vô: .............................................. (Bµ): ................................................... 3. Thêi gian tiÕn hµnh nghiÖm thu: B¾t ®Çu: ......... ngµy ......... th¸ng ......... n¨m 20...
 23. 23. V iÖn k h c n x ©y d ù n g S«ng §µ 2 KÕt thóc: ........ ngµy ......... th¸ng ......... n¨m 20... T¹i ................................................................................................................................ ......... 4. §¸nh gi¸ c«ng t¸c ch¹y thö liªn ®éng cã t¶i ®· thùc hiÖn: 4.1 Tµi liÖu lµm c¨n cø nghiÖm thu: - PhiÕu yªu cÇu nghiÖm thu cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng; - Biªn b¶n nghiÖm thu néi bé cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng; - B¶n vÏ hoµn c«ng; - Hå s¬ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng ®îc chñ ®Çu t phª duyÖt vµ nh÷ng thay ®æi thiÕt kÕ ®· ®îc chÊp thuËn: (Ghi râ tªn c¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ cã liªn quan ®Õn ®èi tîng nghiÖm thu) ......................................................................................................................... ......... - Tiªu chuÈn, quy ph¹m x©y dùng ®îc ¸p dông: (Ghi râ tªn tiªu chuÈn, qui ph¹m, tµi liÖu chØ dÉn kü thuËt chuyªn m«n cã liªn quan ®Õn ®èi tîng nghiÖm thu) .................... - Hå s¬ thÇu vµ hîp ®ång x©y dùng; - Biªn b¶n nghiÖm thu vËt liÖu, thiÕt bÞ, s¶n phÈm chÕ t¹o s½n tríc khi sö dông; - Biªn b¶n nghiÖm thu l¾p ®Æt tÜnh thiÕt bÞ; - Biªn b¶n nghiÖm thu thiÕt bÞ ch¹y thö ®¬n ®éng kh«ng t¶i; - Biªn b¶n nghiÖm thu thiÕt bÞ ch¹y thö liªn ®éng kh«ng t¶i; - C¸c tµi liÖu thÝ nghiÖm, quan tr¾c t¹i hiÖn trêng (nÕu thiÕt kÕ hoÆc tiªu chuÈn, qui ph¹m cã liªn quan chØ ®Þnh); - NhËt ký thi c«ng, nhËt ký gi¸m s¸t vµ c¸c v¨n b¶n kh¸c cã liªn quan ®Õn ®èi tîng nghiÖm thu; - V¨n b¶n chÊp thuËn cña c¬ quan qu¶n lý nhµ níc cã thÈm quyÒn vÒ phßng chèng ch¸y, næ; an toµn m«i trêng; an toµn vËn hµnh theo quy ®Þnh; - Biªn b¶n kiÓm tra hå s¬ tµi liÖu hoµn thµnh giai ®o¹n l¾p ®Æt thiÕt bÞ; - C«ng t¸c chuÈn bÞ ®Ó triÓn khai ch¹y thö liªn ®éng cã t¶i hÖ thèng thiÕt bÞ. 4.2 VÒ tiÕn ®é l¾p ®Æt thiÕt bÞ: - Ngµy khëi c«ng: - Ngµy hoµn thµnh: 4.3 VÒ c«ng suÊt ®a vµo vËn hµnh - Theo thiÕt kÕ (hoÆc theo hå s¬ dù thÇu): - Theo thùc tÕ ®¹t ®îc: 4.4 VÒ ®Æc ®iÓm biÖn ph¸p ®Ó b¶o vÖ an toµn lao ®éng, an toµn phßng næ, phßng ch¸y, chèng « nhiÔm m«i trêng vµ an toµn sö dông: 4.5 VÒ Khèi lîng - Theo thiÕt kÕ ®îc duyÖt: - Theo thùc tÕ ®¹t ®îc:
 24. 24. V iÖn k h c n x ©y d ù n g S«ng §µ 2 4.6 VÒ chÊt lîng thiÕt bÞ ch¹y thö liªn ®éng kh«ng t¶i:........ (§¹t/ Kh«ng ®¹t yªu cÇu theo hå s¬ thiÕt kÕ, c¸c tµi liÖu chØ dÉn kü thuËt vµ c¸c tiªu chuÈn ¸p dông) ........................................................................................................................... .................... 4.3 C¸c ý kiÕn kh¸c (nÕu cã): ................................................................................................ ..................................................................................................................................... .......... 5. KÕt luËn: - ChÊp nhËn/ Kh«ng chÊp nhËn nghiÖm thu. §ång ý/ Kh«ng ®ång ý triÓn khai c«ng viÖc tiÕp theo. - Ghi râ c¸c sai sãt cßn tån t¹i vµ khiÕm khuyÕt cÇn kh¾c phôc; Thêi gian Nhµ thÇu l¾p ®Æt thiÕt bÞ ph¶i hoµn thµnh c«ng t¸c söa ch÷a trong trêng hîp kh«ng ®îc chÊp nhËn nghiÖm thu. §¹i diÖn chñ ®Çu t (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn, ®ãng dÊu) §¹i diÖn nhµ thÇu l¾p ®Æt thiÕt bÞ (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn, ®ãng dÊu) §¹i diÖn nhµ thÇu tvgs (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn) §¹i diÖn nhµ thÇu tvtk (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn) c¸c biÓu mÉu ¸p dông chung BiÓu mÉu 10 C«ng ty cæ phÇn vinapol Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc -----***----Hµ Néi, ngµy… th¸ng... n¨m 20... Biªn b¶n bµn giao mÆt b»ng thi c«ng x©y dùng Dù ¸n: H¹ng môc: Môc: Khu biÖt thù nhµ vên Orange Garden .................. (Ghi tªn h¹ng tr×nh) ........................................................ .................. (Ghi tªn tr×nh) ................................................................ §Þa®iÓm V©n Canh - Hoµi §øc - Hµ Néi : môc môc c«ng c«ng 1. §èi tîng bµn giao: ... (Ghi râ mÆt b»ng tæng thÓ dù ¸n/ MÆt b»ng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh/ MÆt b»ng giai ®o¹n, bé phËn, chi tiÕt cña h¹ng môc c«ng tr×nh) ............................... 2. Thµnh phÇn: 2.1 §ai diÖn Chñ ®Çu t:
 25. 25. V iÖn k h c n x ©y d ù n g S«ng §µ 2 (1) ¤ng Chøc vô: Trëng ban (Bµ): ................................................... ¤ng Chøc vô: C¸n bé kü thuËt (Bµ): ................................................... 2.2 §¹i diÖn Nhµ thÇu t vÊn gi¸m s¸t: ViÖn Khoa häc C«ng nghÖ X©y dùng (IBST) ¤ng Chøc vô: Trëng ®oµn gi¸m s¸t (1) (Bµ): ................................................... ¤ng Chøc vô: C¸n bé gi¸m s¸t (Bµ): ................................................... 2.3 §¹i diÖn nhµ thÇu thi (2) : ....................................................................... c«ng (Bªn giao) ¤ng Chøc vô: Gi¸m ®èc (1) (Bµ): ................................................... ¤ng Chøc vô: ChØ huy trëng c«ng tr×nh (Bµ): ................................................... ¤ng Chøc vô: C¸n bé kü thuËt thi c«ng (3) (Bµ): ................................................... 2.4 §¹i diÖn nhµ thÇu thi (2) : ....................................................................... c«ng (Bªn nhËn) ¤ng Chøc vô: ChØ huy trëng c«ng tr×nh (Bµ): ................................................... ¤ng Chøc vô: C¸n bé kü thuËt thi c«ng (3) (Bµ): ................................................... 3. Néi dung: C¸c bªn tiÕn hµnh bµn giao cho ....(Tªn ®¬n vÞ nhËn)........, cô thÓ nh sau: 3.1 Bµn giao mÆt b»ng: ........(M« t¶ vÞ trÝ, h×nh d¸ng) .......................................................... ..................................................................................................................................... .......... 3.2 T×nh tr¹ng mÆt b»ng ®Ó bµn giao: ..........(§ñ hay Cha ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó triÓn khai thi c«ng) ........................................................................................................................... .......... - Cã b¶n vÏ hiÖn tr¹ng kÌm theo. 3.3 Bµn giao mèc tr¾c ®Þa (1): TT Tªn mèc To¹ ®é X (m) To¹ ®é Y (m) Cao ®é H (m) 3.4 Bªn nhËn dùa vµo c¸c sè liÖu trªn lµm c¨n cø triÓn khai thi c«ng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh theo ®óng hå s¬ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng ®· ®îc duyÖt.
 26. 26. V iÖn k h c n x ©y d ù n g S«ng §µ 2 §¹i diÖn chñ ®Çu t (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn, ®ãng dÊu) §¹i diÖn nhµ thÇu tvgs (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn) §¹i diÖn bªn giao (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn, ®ãng dÊu) §¹i diÖn bªn nhËn (Ký, ghi râ chøc vô, hä tªn, ®ãng dÊu) Ghi chó: (1): ChØ ¸p dông cho bµn giao mÆt b»ng chÝnh. (2): Lµ Bªn giao vµ Bªn nhËn trong trêng hîp bµn giao mÆt b»ng thi c«ng gi÷a hai nhµ thÇu. (3): Kh«ng cã trong bµn giao mÆt b»ng chÝnh. BiÓu mÉu 11 C«ng ty cæ phÇn Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
 27. 27. V iÖn k h c n x ©y d ù n g S«ng §µ 2 Vinapol §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc -----***----Hµ Néi, ngµy… th¸ng... n¨m 20... Biªn b¶n kiÓm tra C«ng t¸c qu¶n lý chÊt lîng thi c«ng x©y dùng biÖn ph¸p an toµn lao ®éng, phßng chèng ch¸y næ vµ vÖ sinh m«i trêng Dù ¸n: H¹ng môc: Môc: Khu biÖt thù nhµ vên Orange Garden .................. (Ghi tªn h¹ng tr×nh) ........................................................ .................. (Ghi tªn tr×nh) ................................................................ §Þa®iÓm V©n Canh - Hoµi §øc - Hµ Néi : 1. Thµnh phÇn tham gia: môc môc c«ng c«ng 1.1 §¹i diÖn Chñ ®Çu t: ¤ng Chøc vô: Trëng ban (Bµ): ................................................... ¤ng Chøc vô: C¸n bé kü thuËt (Bµ): ................................................... 1.2 §¹i diÖn Nhµ thÇu t vÊn gi¸m s¸t: ViÖn Khoa häc C«ng nghÖ X©y dùng (IBST) ¤ng Chøc vô: Trëng ®oµn (Bµ): ................................................... ¤ng Chøc vô: C¸n bé gi¸m s¸t (Bµ): ................................................... 1.3 §¹i diÖn Nhµ thÇu thi c«ng x©y l¾p: ................................................................................ ¤ng Chøc vô: ChØ huy trëng c«ng tr×nh (Bµ): ................................................... ¤ng Chøc vô: C¸n bé kü thuËt thi c«ng (Bµ): ................................................... 2. Thêi gian kiÓm tra: B¾t ®Çu: ......... ngµy ......... th¸ng ......... n¨m 20... KÕt thóc: ........ ngµy ......... th¸ng ......... n¨m 20... T¹i ................................................................................................................................ ......... 3. Néi dung vµ kÕt qu¶ kiÓm tra STT Néi dung kiÓm tra KÕt qu¶ kiÓm tra 1 HÖ thèng tiªu chuÈn, qui ph¹m kü thuËt chuyªn m«n §ñ Kh«ng cã liªn quan 2 HÖ thèng ®¶m b¶o chÊt lîng thi c«ng x©y dùng trªn Cã Kh«ng c«ng trêng
 28. 28. V iÖn k h c n x ©y d ù n g S«ng §µ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ChÕ ®é qui ®Þnh tr¸ch nhiÖm vÒ chÊt lîng thi c«ng N¨ng lùc cña c¸n bé qu¶n lý N¨ng lùc cña c¸n bé kü thuËt thi c«ng Chøng chØ tay nghÒ cña c¸c lo¹i thî chÝnh N¨ng lùc cña thÇu phô vµ chÕ ®é qu¶n lý ®èi víi thÇu phô TÝnh ph¸p lý cña b¶n vÏ thi c«ng B¶ng tæng tiÕn ®é thi c«ng BiÖn ph¸p thi c«ng ChÕ ®é kiÓm nghiÖm chÊt lîng thi c«ng Phßng thÝ nghiÖm hiÖn trêng N¨ng lùc trang thiÕt bÞ phôc vô thi c«ng §iÒu kiÖn kho b·i cÊt gi÷ vµ qu¶n lý vËt liÖu, thiÕt bÞ ë hiÖn trêng ChÕ ®é lËp vµ lu tr÷ hå s¬ qu¶n lý chÊt lîng x©y dùng c«ng tr×nh Thùc hiÖn biÖn ph¸p an toµn, phßng chèng ch¸y næ vµ vÖ sinh m«i trêng - Hîp ®ång lao ®éng - Tæ chøc häc, kiÓm tra an toµn lao ®éng - C¸n bé chuyªn tr¸ch c«ng t¸c an toµn lao ®éng - B¶ng hiÖu, quy ®Þnh an toµn lao ®éng vµ xö ph¹t vi ph¹m an toµn lao ®éng - B¶ng hiÖu, tiªu lÖnh phßng ch¸y chèng ch¸y - ThiÕt bÞ ch÷a ch¸y ban ®Çu - C«ng t¸c vÖ sinh c«ng trêng vµ b¶o vÖ m«i trêng Cã Phï hîp Phï hîp Cã Phï hîp Kh«ng Kh«ng Kh«ng Kh«ng Kh«ng Cã Cã Cã Cã ChuÈn Phï hîp §¹t Y/C Kh«ng Kh«ng Kh«ng Kh«ng Kh«ng Kh«ng Kh«ng Cã Kh«ng Cã Kh«ng 4. KÕt luËn - Nhµ thÇu x©y l¾p ®· chuÈn bÞ ®ñ/ kh«ng ®Çy ®ñ c«ng t¸c qu¶n lý chÊt lîng thi c«ng x©y l¾p trªn c«ng trêng. - Nhµ thÇu x©y l¾p ®· chuÈn bÞ ®ñ/ kh«ng ®©y ®ñ c¸c biÖn ph¸p an toµn lao ®éng, phßng chèng ch¸y næ vµ vÖ sinh m«i trêng. - Thêi gian nhµ thÇu x©y l¾p ph¶i bæ sung c¸c thiÕu sãt. - ChÊp nhËn/ kh«ng chÊp nhËn cho triÓn khai thi c«ng. Ghi chó: - Biªn b¶n nµy ®îc lËp ®Ó kiÓm tra ®iÒu kiÖn khëi c«ng c«ng tr×nh. - Nhµ thÇu x©y l¾p ph¶i th«ng b¸o ®Õn Ban QLDA vµ §oµn t vÊn gi¸m s¸t b»ng v¨n b¶n, ®ång thêi ®¶m b¶o r»ng c¸c thay ®æi vÒ nh©n sù trong qu¸ tr×nh thi c«ng ®Òu ®îc trang bÞ th«ng tin cÇn thiÕt vÒ nh÷ng néi dung ®· ®îc kiÓm tra trong biªn b¶n nµy. §¹i diÖn chñ ®Çu t §¹i diÖn TVGS ®¹i diÖn Nhµ thÇu (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn)
 29. 29. V iÖn k h c n x ©y d ù n g S«ng §µ 2 BiÓu mÉu 12 C«ng ty cæ phÇn vinapol Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc -----***----Hµ Néi, ngµy… th¸ng... n¨m 20... Biªn b¶n sè: ……… Biªn b¶n lÊy mÉu vËt liÖu (¸p dông cho c¸t, ®¸, xi m¨ng, ®Êt ®¾p...) Dù ¸n: H¹ng môc: Môc: Khu biÖt thù nhµ vên Orange Garden .................. (Ghi tªn h¹ng tr×nh) ........................................................ .................. (Ghi tªn tr×nh) ................................................................ §Þa®iÓm V©n Canh - Hoµi §øc - Hµ Néi : môc môc c«ng c«ng 1. Thµnh phÇn tham gia: 1.1 §¹i diÖn Chñ ®Çu t: ¤ng Chøc vô: C¸n bé kü thuËt (Bµ): ................................................... 1.2 §¹i diÖn Nhµ thÇu t vÊn gi¸m s¸t: ViÖn Khoa häc C«ng nghÖ X©y dùng (IBST) ¤ng Chøc vô: C¸n bé gi¸m s¸t (Bµ): ................................................... 1.3 §¹i diÖn Nhµ thÇu thi c«ng x©y ................................................................................ ¤ng Chøc vô: C¸n bé kü thuËt thi c«ng (Bµ): ................................................... 1.4 §¹i diÖn phßng nghiÖm: ............................................................................................ ¤ng Chøc vô: C¸n bé thÝ nghiÖm (Bµ): ................................................... l¾p: thÝ
 30. 30. V iÖn k h c n x ©y d ù n g S«ng §µ 2 2. Thêi gian lÊy mÉu: B¾t ®Çu: ......... ngµy ......... th¸ng ......... n¨m 20... KÕt thóc: ........ ngµy ......... th¸ng ......... n¨m 20... T¹i ................................................................................................................................ ......... 3. Néi dung: C¸c bªn cïng nhau tiÕn hµnh lÊy mÉu vËt t ®i thÝ nghiÖm nh sau: TT VËt liÖu Nguån gèc L« Sè lîng mÉu Träng lîng 4. Yªu cÇu thÝ nghiÖm: ........................................................................................................ ..................................................................................................................................... .......... Ghi chó: VËt liÖu chØ ®îc ®a vµo sö dông sau khi cã kÕt qu¶ thÝ nghiÖm vµ ®îc nghiÖm thu vËt liÖu ®Çu vµo theo quy ®Þnh. §¹i diÖn chñ ®Çu t §¹i diÖn TVGS ®¹i diÖn Nhµ thÇu Phßng thÝ nghiÖm (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn)
 31. 31. V iÖn k h c n x ©y d ù n g S«ng §µ 2 BiÓu mÉu 13 C«ng ty cæ phÇn vinapol Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc -----***----Hµ Néi, ngµy… th¸ng... n¨m 20... Biªn b¶n sè: ……… Biªn b¶n lÊy mÉu vËt liÖu (¸p dông cho thÐp cèt bª t«ng, thÐp h×nh) Dù ¸n: Khu biÖt thù nhµ vên Orange Garden H¹ng .................. (Ghi tªn h¹ng môc môc: tr×nh) ........................................................ Môc: .................. (Ghi tªn môc tr×nh) ................................................................ §Þa®iÓm V©n Canh - Hoµi §øc - Hµ Néi : c«ng c«ng 1. Thµnh phÇn tham gia: 1.1 §¹i diÖn Chñ ®Çu t: ¤ng Chøc vô: C¸n bé kü thuËt (Bµ): ................................................... 1.2 §¹i diÖn Nhµ thÇu t vÊn gi¸m s¸t: ViÖn Khoa häc C«ng nghÖ X©y dùng (IBST) ¤ng Chøc vô: C¸n bé gi¸m s¸t (Bµ): ................................................... 1.3 §¹i diÖn Nhµ thÇu thi c«ng x©y ................................................................................ ¤ng Chøc vô: C¸n bé kü thuËt thi c«ng (Bµ): ................................................... 1.4 §¹i diÖn phßng nghiÖm: ............................................................................................ ¤ng Chøc vô: C¸n bé thÝ nghiÖm (Bµ): ................................................... l¾p: thÝ 2. Thêi gian lÊy mÉu: B¾t ®Çu: ......... ngµy ......... th¸ng ......... n¨m 20... KÕt thóc: ........ ngµy ......... th¸ng ......... n¨m 20... T¹i ................................................................................................................................ ......... 3. Néi dung: C¸c bªn cïng nhau tiÕn hµnh lÊy mÉu vËt t ®i thÝ nghiÖm nh sau: TT 1 VËt liÖu/ Nguån gèc ThÐp trßn cã gê D10/ ViÖt NhËt L« hµng L123 Träng lîng Sè lîng tæ mÉu Thö kÐo 50.000 KG 1 Thö uèn 1
 32. 32. V iÖn k h c n x ©y d ù n g S«ng §µ 2 4. Yªu thÝ nghiÖm: ............................................................................................................... ..................................................................................................................................... .......... Ghi chó: a. §èi víi 1 l« thÐp trßn: - Mét tæ mÉu thö kÐo gåm 4 thanh, mçi thanh dµi 60cm; ThÝ nghiÖm 3 thanh, lu 1 thanh. - Mét tæ mÉu thö uèn gåm 4 thanh, mçi thanh dµi 30cm; ThÝ nghiÖm 3 thanh, lu 1 thanh. b. §èi víi 1 l« thÐp tÊm, thÐp h×nh: - ThÐp tÊm: C¾t mét tÊm cã kÝch thíc 30*50cm (chiÒu dµi 50cm theo híng c¸n thÐp) ®Ó gia c«ng c¸c mÉu thö theo tiªu chuÈn. - ThÐp h×nh: C¾t mét ®oan dµi 150cm trªn mét thanh hoÆc ba ®o¹n, mçi ®o¹n dµi 50cm trªn ba thanh kh¸c nhau ®Ó gia c«ng mÉu thö theo tiªu chuÈn. c. VËt liÖu chØ ®îc ®a vµo sö dông sau khi cã kÕt qu¶ thÝ nghiÖm vµ ®îc nghiÖm thu vËt liÖu ®Çu vµo theo quy ®Þnh. §¹i diÖn chñ ®Çu t §¹i diÖn TVGS ®¹i diÖn Nhµ thÇu Phßng thÝ nghiÖm (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn)
 33. 33. V iÖn k h c n x ©y d ù n g S«ng §µ 2 BiÓu mÉu 14 C«ng ty cæ phÇn vinapol Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc -----***----Hµ Néi, ngµy… th¸ng... n¨m 20... Biªn b¶n sè: ……… Biªn b¶n lÊy mÉu v÷a bª t«ng/ v÷a x©y/v÷a tr¸t Dù ¸n: H¹ng môc: Môc: Khu biÖt thù nhµ vên Orange Garden .................. (Ghi tªn h¹ng tr×nh) ........................................................ .................. (Ghi tªn tr×nh) ................................................................ §Þa®iÓm V©n Canh - Hoµi §øc - Hµ Néi : môc môc c«ng c«ng 1. Thµnh phÇn tham gia: 1.1 §¹i diÖn Chñ ®Çu t: ¤ng Chøc vô: C¸n bé kü thuËt (Bµ): ................................................... 1.2 §¹i diÖn Nhµ thÇu t vÊn gi¸m s¸t: ViÖn Khoa häc C«ng nghÖ X©y dùng (IBST) ¤ng Chøc vô: C¸n bé gi¸m s¸t (Bµ): ................................................... 1.3 §¹i diÖn Nhµ thÇu thi c«ng x©y ................................................................................ ¤ng Chøc vô: C¸n bé kü thuËt thi c«ng (Bµ): ................................................... l¾p:
 34. 34. V iÖn k h c n x ©y d ù n g S«ng §µ 2 1.4 §¹i diÖn phßng nghiÖm: ............................................................................................ ¤ng Chøc vô: C¸n bé thÝ nghiÖm (Bµ): ................................................... thÝ 2. Thêi gian lÊy mÉu: B¾t ®Çu: ......... ngµy ......... th¸ng ......... n¨m 20... KÕt thóc: ........ ngµy ......... th¸ng ......... n¨m 20... T¹i ................................................................................................................................ ......... 3. Néi dung: C¸c bªn cïng nhau tiÕn hµnh lÊy mÉu nh sau: 3.1 VËt liÖu theo thiÕt 1x2) ....................................... kÕ: ................... 3.2 CÊu kiÖn: ...................... 2) .................................................................... (Bª t«ng (DÇm, m¸c 300 sµn ®¸ tÇng 3.3 KÝch thíc mÉu: 150x150x150 mm ................................................................................ Yªu cÇu Xe vËn TT VÞ trÝ Sè lîng Ghi chó T.nghiÖm chuyÓn 1 Khu vùc trôc (A,B)-(1,2) 1 tæ R7 29L-3030 15g30 2 1 tæ R28 17g00 4. Yªu cÇu thÝ nghiÖm: nÐn) ...................................... ................. (X¸c ®Þnh cêng ®é chÞu Ghi chó: - Mét tæ mÉu gåm 4 viªn mÉu; ThÝ nghiÖm 3 viªn, 1 viªn lu. - §¬n vÞ thi c«ng cã tr¸ch nhiÖm b¶o dìng mÉu thÝ nghiÖm theo ®óng tiªu chuÈn; Cã tr¸ch nhiÖm b¶o qu¶n mÉu lu vµ bµn giao mÉu lu cho Chñ ®Çu t ®Ó lµm thÝ nghiÖm ®çi chøng khi cÇn thiÕt. §¹i diÖn chñ ®Çu t §¹i diÖn TVGS ®¹i diÖn Nhµ thÇu Phßng thÝ nghiÖm (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn)
 35. 35. V iÖn k h c n x ©y d ù n g S«ng §µ 2 BiÓu mÉu 15 C«ng ty cæ phÇn vinapol Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc -----***----Hµ Néi, ngµy… th¸ng... n¨m 20... PhiÕu kiÓm tra tríc khi ®æ bª t«ng Dù ¸n: H¹ng môc: Môc: Khu biÖt thù nhµ vên Orange Garden .................. (Ghi tªn h¹ng tr×nh) ........................................................ .................. (Ghi tªn tr×nh) ................................................................ môc môc c«ng c«ng
 36. 36. V iÖn k h c n x ©y d ù n g S«ng §µ 2 §Þa®iÓm V©n Canh - Hoµi §øc - Hµ Néi : 1. Thêi gian kiÓm tra B¾t ®Çu: ......... ngµy ......... th¸ng ......... n¨m 20... KÕt thóc: ........ ngµy ......... th¸ng ......... n¨m 20... 2. C¸c néi dung kiÓm tra 2.1 CÊu kiÖn chuÈn bÞ ®æ bª t«ng: ......................................................................................... ..................................................................................................................................... .......... 2.2 Lo¹i bª t«ng/ Sè thiÕt phèi: .................................................................................. kÕ cÊp 2.3 §¬n vÞ cung cÊp bª t«ng: ................................................................................................ ..................................................................................................................................... .......... a. C¸t: ............. (Lo¹i/ Nguån gèc/KÕt qu¶ thÝ nghiÖm/ Khèi lîng) .................................... b. §¸: ............. (Lo¹i/ Nguån gèc/KÕt qu¶ thÝ nghiÖm/ Khèi lîng) ..................................... c. Xim¨ng: ..... (Lo¹i/ Nguån gèc/KÕt qu¶ thÝ nghiÖm/ Khèi lîng) ..................................... d. Phô gia: ..... (Lo¹i/ Nguån gèc/KÕt qu¶ thÝ nghiÖm/ Khèi lîng) ..................................... e. §iÒu chØnh cÊp phèi sè: ..................................................................................................... 2.4 ThiÕt bÞ thi c«ng ST Tªn thiÕt bÞ Sè lîng C«ng suÊt T 1 CÈu th¸p 2 B¬m bª t«ng 3 Xe vËn chuyÓn bª t«ng 4 M¸y ®Çm bµn 5 M¸y ®Çm dïi/ KÝch thíc chµy ®Çm 6 M¸y ph¸t ®iÖn dù phßng 7 Khu«n mÉu 150x150x150 8 C¸c thiÕt bÞ kh¸c..... 2.5 Nh©n lùc - C¸n bé kü thuËt: ..................................... ngêi. - Phô tr¸ch ®iÖn/ níc/ an toµn: ................ ngêi. - C«ng nh©n ®æ bª t«ng: ........................... ngêi. - C«ng nh©n trùc v¸n khu«n: .................... ngêi. T×nh tr¹ng sö dông
 37. 37. V iÖn k h c n x ©y d ù n g S«ng §µ 2 2.6 C¸c c«ng viÖc ®· ®îc nghiÖm thu tríc ®ã: ST Tªn c«ng viÖc ®· nghiÖm thu Ngµy nghiÖm thu T 1 §Þnh vÞ cÊu kiÖn 2 Gia c«ng vµ l¾p ®Æt v¸n khu«n 3 Gia c«ng vµ l¾p ®Æt cèt thÐp 2.7 C¸c ®iÒu kiÖn kh¸c VÖ sinh: ............................................................................................................................ ... B¹t che ma: ....................................................................................................................... §êng c«ng vô: .................................................................................................................. 3. KÕt luËn - §ñ/ Kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó tiÕn hµnh kiÖn ................................................. Thêi gian thi c«ng dù kiÕn: ®Õn ............................................................... ®æ Tõ bª t«ng cÊu ..................... Ghi chó: - ViÖc x¸c nhËn c¸c th«ng tin trªn tríc khi ®æ bª t«ng kh«ng gi¶i phãng Nhµ thÇu thi c«ng vÒ tr¸ch nhiÖm ph¶i ®¶m b¶o chÊt lîng c«ng viÖc x©y dùng ®óng yªu cÇu thiÕt kÕ vµ tiªu chuÈn kü thuËt liªn quan. §¹i diÖn chñ ®Çu t §¹i diÖn TVGS ®¹i diÖn Nhµ thÇu (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn)
 38. 38. V iÖn k h c n x ©y d ù n g S«ng §µ 2 BiÓu mÉu 16 C«ng ty cæ phÇn s«ng ®µ 7 Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc -----***----Hµ Néi, ngµy… th¸ng... n¨m 20... Biªn b¶n sè: ……… NghiÖm thu néi bé c«ng viÖc x©y l¾p Dù ¸n: H¹ng môc: Môc: Khu biÖt thù nhµ vên Orange Garden .................. (Ghi tªn h¹ng tr×nh) ........................................................ .................. (Ghi tªn tr×nh) ................................................................ §Þa®iÓm V©n Canh - Hoµi §øc - Hµ Néi : môc môc c«ng c«ng 1. §èi tîng nghiÖm .................................................................................................... thu: 2.Thµnh phÇn tham gia nghiÖm thu: 2.1 Nhµ thÇu thi c«ng .............................................................................................. x©y l¾p: a. §¹i diÖn Phßng Kü thuËt: ¤ng Chøc (Bµ): ................................................... vô: ....................................................... b. §¹i diÖn Tæ qu¶n lý chÊt lîng gióp ChØ huy trëng c«ng tr×nh: ¤ng Chøc (Bµ): ................................................... vô: ....................................................... c. §¹i diÖn Bé phËn thi c«ng trùc tiÕp: ¤ng Chøc vô: C¸n bé kü thuËt thi c«ng (Bµ): ................................................... ¤ng Chøc vô: Tæ trëng (Tæ c«ng nh©n (Bµ): ................................................... thÐp)
 39. 39. V iÖn k h c n x ©y d ù n g S«ng §µ 2 2.2 §¹i diÖn Nhµ thÇu thi c«ng giai ®o¹n sau: ...................................................................... ¤ng Chøc (Bµ): ................................................... vô: ....................................................... 3.Thêi gian nghiÖm thu: + B¾t ®Çu: ngµy ….. th¸ng …..n¨m 20... + KÕt thóc: ngµy ….. th¸ng …..n¨m 20... T¹i: .............................................................................................................................. ......... 4. §¸nh gi¸ c«ng viÖc ®· thùc hiÖn: 4.1. Tµi liÖu lµm c¨n thu:..................................................................................... 4.2. VÒ chÊt lîng c«ng dùng:................................................................................ cø viÖc 4.3. C¸c ý kiÕn kh¸c cã):............................................................................................... nghiÖm x©y (nÕu 5. KÕt luËn: (Tªn c«ng viÖc) ®¹t yªu cÇu thiÕt kÕ vµ c¸c tiªu chuÈn ¸p dông. §ång ý lËp PhiÕu yªu cÇu nghiÖm thu...................................................................................................... C¸c thµnh phÇn tham gia (Ký, ghi râ hä tªn) Hå s¬ nghiÖm thu néi bé c«ng viÖc x©y dùng gåm: 1. Biªn b¶n nghiÖm thu néi bé c«ng viÖc x©y dùng. 2. B¶n vÏ hoµn c«ng c«ng viÖc. 3. C¸c tµi liÖu lµm c¨n cø ®Ó nghiÖm thu - Hå s¬ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng ®· ®îc phª duyÖt; - Tiªu chuÈn x©y dùng ®îc ¸p dông; - C¸c kÕt qu¶ thÝ nghiÖm, kiÓm tra ®îc thùc hiÖn trong qu¸ tr×nh thi c«ng; - NhËt ký thi c«ng cña Nhµ thÇu x©y l¾p; - C¸c tµi liÖu kh¸c nÕu cã.
 40. 40. V iÖn k h c n x ©y d ù n g S«ng §µ 2 BiÓu mÉu 17 C«ng ty cæ phÇn S«ng ®µ 7 Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc -----***----Hµ Néi, ngµy… th¸ng... n¨m 20... PHIÕU Y£U CÇU Bqlda : Khu biÖt thù nhµ vên Orange Garden TVGS : ViÖn khoa häc c«ng nghÖ x©y dùng - IBST Sau khi ®¬n vÞ thi c«ng ®· hoµn thµnh c«ng t¸c ...............................................thuéc h¹ng môc:..............., Nhµ thÇu ®· tiÕn hµnh c«ng t¸c kiÓm tra nghiÖm thu néi bé, kÕt qu¶ ®· ®¶m b¶o ®îc c¸c yªu cÇu theo thiÕt kÕ kü thuËt vµ c¸c tiªu chuÈn qu¶n lý chÊt lîng. KÝnh göi: VËy kÝnh tr×nh ®Ò nghÞ BQLDA, TVGS tiÕn hµnh kiÓm tra, nghiÖm thu c«ng viÖc trªn ®Ó Nhµ thÇu triÓn khai chuyÓn bíc thi c«ng. Ngêi yªu cÇu ChØ huy trëng (1) Gi¸m ®èc (2) (Ký, ghi râ hä tªn) Thêi gian kiÓm tra: ….h…. ngµy …….th¸ng ……. n¨m 2010. Néi dung kiÓm tra: -…………………….. -…………………….. ý kiÕn gi¶i quyÕt cña TVGS: …………………………………………………………………………………………. Ký tªn (Ký, ghi râ hä tªn) ý kiÕn gi¶i quyÕt cña BQLDA: …………………………………………………………………………………….…… Ký tªn (Ký, ghi râ hä tªn) Ghi chó: - (1): §èi víi nghiÖm thu vËt liÖu ®Çu vµo, c«ng viÖc x©y dùng, giai ®o¹n x©y dùng, C«ng viÖc gia c«ng chÕ t¹o t¹i chç; Giai ®o¹n l¾p ®Æt thiÕt bÞ. - (2): §èi víi nghiÖm thu hoµn thµnh h¹ng môc c«ng tr×nh ®a vµo sö dông, hoµn thµnh l¾p ®Æt tÜnh thiÕt bÞ, c¸c giai ®o¹n ch¹y thö.
 41. 41. V iÖn k h c n x ©y d ù n g S«ng §µ 2 - Khi nhËn ®îc PhiÕu yªu cÇu nghiÖm thu, V¨n th cña Ban QLDA Orange Garden ®ãng dÊu V¨n b¶n ®Õn vµ göi tr¶ 01 b¶n cho Nhµ thÇu ®Ó lu hå s¬ vµ sao göi c¸c ®¬n vÞ theo chØ ®¹o cña Trëng ban QLDA.
 42. 42. V iÖn k h c n x ©y d ù n g S«ng §µ 2 BiÓu mÉu 18 C«ng ty cæ phÇn Vinapol Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc -----***----Hµ Néi, ngµy… th¸ng... n¨m 20... Biªn b¶n kiÓm tra hå s¬ nghiÖm thu Giai ®o¹n x©y dùng hoµn thµnh/ hoµn thµnh h¹ng môc c«ng tr×nh H¹ng môc tr×nh: ........................................................................................................... Tªn giai ®o¹n tra: ......................................................................................................... §Þa ®iÓm dùng: ............................................................................................................... Thêi gian kiÓm tra: c«ng kiÓm x©y B¾t ®Çu: ... h ..., ngµy ... th¸ng ... n¨m 20... KÕt thóc: ...h ..., ngµy ... th¸ng ... n¨m 20... I. Thµnh phÇn tham gia 1. §¹i diÖn Chñ ®Çu t: Ban QLDA Orange Garden ¤ng Chøc vô: Phã Trëng ban (1) (Bµ): ................................................... ¤ng Chøc vô: C¸n bé kü thuËt (Bµ): ................................................... 2. §¹i diÖn Nhµ thÇu t vÊn gi¸m s¸t: ViÖn Khoa häc C«ng nghÖ X©y dùng (IBST) ¤ng Chøc vô: Trëng ®oµn gi¸m s¸t (1) (Bµ): ................................................... ¤ng Chøc vô: C¸n bé gi¸m s¸t (Bµ): ................................................... 3. §¹i diÖn Nhµ thÇu thi c«ng l¾p: .................................................................................. ¤ng Chøc vô: Gi¸m ®èc (1) (Bµ): ................................................... ¤ng Chøc vô: ChØ huy trëng c«ng tr×nh (Bµ): ................................................... ¤ng Chøc vô: C¸n bé kü thuËt thi c«ng (Bµ): ................................................... x©y 4. §¹i diÖn C¬ quan QLCL (nÕu cã): ................................................................................... ¤ng Chøc (Bµ): ................................................... vô: ....................................................... II. Néi dung C¸c bªn ®· tiÕn hµnh kiÓm ®o¹n: ............................................................. tra Hå s¬ cña giai
 43. 43. V iÖn k h c n x ©y d ù n g S«ng §µ 2 1. KÕt qu¶ kiÓm tra: KiÓm tra danh môc thu:................................................................................ - KiÓm tra tÝnh ph¸p lý vµ chÊt lîng thu: ............................................... hå cña s¬ hå nghiÖm s¬ nghiÖm 2. KÕt luËn: ............................................................................................................................ Ghi chó: - (1) ¸p dông cho kiÓm tra hå s¬ nghiÖm thu h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng hoµn thµnh. - KÌm theo biªn bµn nµy lµ danh môc hå s¬, tµi liÖu hoµn thµnh giai ®o¹n x©y dùng hoÆc hoµn thµnh h¹ng môc c«ng tr×nh. §¹i diÖn Chñ ®Çu t (Ký tªn, ®ãng dÊu) §¹i diÖn nhµ thÇu x©y l¾p (Ký, ghi râ hä tªn, ®ãng dÊu (1)) §¹i diÖn C¬ quan QLCL (Ký, ghi râ hä tªn) §¹i diÖn nhµ thÇu TVGS (Ký, ghi râ hä tªn)
 44. 44. V iÖn k h c n x ©y d ù n g S«ng §µ 2 BiÓu mÉu 19 Danh môc hå s¬ chuÈn bÞ cho nghiÖm thu giai ®o¹n x©y dùng hoµn thµnh (KÌm theo Biªn b¶n kiÓm tra hå s¬ nghiÖm thu giai ®o¹n x©y dùng) Giai ®o¹n thµnh:......................................................................................................... STT 1 2 3 4 5 6 Tªn gäi vµ néi dung tµi liÖu Danh môc c¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ cña nhµ thÇu thiÕt kÕ. Danh môc b¶n vÏ hoµn c«ng giai ®o¹n hoµn thµnh Danh môc c¸c söa ®æi so víi thiÕt kÕ (§©y lµ c¸c söa ®æi t¹i hiÖn trêng, c¸c söa ®æi nµy ®îc sù chÊp thuËn cña c¸c bªn tham gia thi c«ng bao gåm: Nhµ thÇu, TVGS, Chñ ®Çu t vµ c¸n bé gi¸m s¸t t¸c gi¶. Danh môc c¸c biªn b¶n, bao gåm: + Biªn b¶n lÊy mÉu vËt liÖu + KÕt qu¶ thÝ nghiÖm vËt liÖu + Biªn b¶n nghiÖm thu vËt liÖu ®Çu vµo + PhiÕu yªu cÇu nghiÖm thu + Biªn b¶n nghiÖm thu néi bé + B¶n vÏ hoµn c«ng c«ng viÖc + Biªn b¶n nghiÖm thu c«ng viÖc x©y dùng Danh môc c¸c biªn b¶n liªn quan nh: Biªn b¶n bµn giao mÆt b»ng, to¹ ®é c«ng tr×nh…. C¸c tµi liÖu kh¸c (nÕu cã) Sè lîng hoµn Ghi chó nhµ thÇu x©y l¾p (Ký, ghi râ hä tªn)
 45. 45. V iÖn k h c n x ©y d ù n g S«ng §µ 2 BiÓu mÉu 20 C«ng ty cæ phÇn vinapol Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc -----***----Hµ Néi, ngµy… th¸ng... n¨m 20... B¶ng kª nh÷ng thay ®æi so víi thiÕt kÕ ®· ®îc duyÖt ST T Néi dung thay ®æi vµ Nguyªn sè hiÖu b¶n vÏ cña nh©n tæ chøc thiÕt kÕ ®· thay ®æi ®îc duyÖt C¬ quan duyÖt hoÆc ®ång ý sù thay ®æi Sè v¨n b¶n cho phÐp thay ®æi Ghi chó §¹i diÖn chñ ®Çu t (Ký tªn, ®ãng dÊu) §¹i diÖn nhµ thÇu x©y l¾p (Ký tªn, ®ãng dÊu) §¹i diÖn nhµ thÇu thiÕt kÕ (Ký, ghi râ hä tªn) §¹i diÖn nhµ thÇu TVGS (Ký, ghi râ hä tªn)
 46. 46. V iÖn k h c n x ©y d ù n g S«ng §µ 2 BiÓu mÉu 21 C«ng ty cæ phÇn vinapol Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc -----***----Hµ Néi, ngµy… th¸ng... n¨m 20... B¶ng kª nh÷ng tån t¹i vÒ chÊt lîng STT Bé phËn (ThiÕt bÞ) M« t¶ t×nh tr¹ng §¬n vÞ chÞu tr¸ch nhiÖm söa ch÷a Ngµy hoµn thµnh Ghi chó §¹i diÖn chñ ®Çu t (Ký tªn, ®ãng dÊu) §¹i diÖn nhµ thÇu x©y l¾p (Ký tªn, ®ãng dÊu) §¹i diÖn nhµ thÇu thiÕt kÕ (Ký, ghi râ hä tªn) §¹i diÖn nhµ thÇu TVGS (Ký, ghi râ hä tªn)
 47. 47. V iÖn k h c n x ©y d ù n g S«ng §µ 2 BiÓu mÉu 22 C«ng ty cæ phÇn vinapol Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc -----***----B¶ng kª c¸c hå s¬ tµi liÖu chuÈn bÞ cho nghiÖm thu c«ng tr×nh ®Ó bµn giao ®a vµo sö dông (KÌm theo cña Biªn b¶n kiÓm tra hå s¬) Dù ¸n: H¹ng môc: Môc: Khu biÖt thù nhµ vên Orange Garden .................. (Ghi tªn h¹ng tr×nh) ........................................................ .................. (Ghi tªn tr×nh) ................................................................ §Þa®iÓm V©n Canh - Hoµi §øc - Hµ Néi : Stt Danh môc hå s¬ tµi liÖu §¹i diÖn chñ ®Çu t (Ký tªn, ®ãng dÊu) môc môc c«ng c«ng C¬ quan chuÈn bÞ Ghi chó §¹i diÖn nhµ thÇu TVGS (Ký, ghi râ hä tªn) §¹i diÖn nhµ thÇu x©y l¾p (Ký tªn, ®ãng dÊu)
 48. 48. V iÖn k h c n x ©y d ù n g S«ng §µ 2 BiÓu mÉu 23 C«ng ty cæ phÇn vinapol Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc -----***----- Danh môc hå s¬, tµi liÖu hoµn thµnh c«ng tr×nh x©y dùng 1. Hå s¬ ph¸p lý: - QuyÕt ®Þnh phª duyÖt dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh, tõng dù ¸n thµnh phÇn hoÆc tiÓu dù ¸n cña cÊp cã thÈm quyÒn. - V¨n b¶n chÊp thuËn cña C¬ quan qu¶n lý chuyªn ngµnh cã thÈm quyÒn vÒ viÖc cho phÐp sö dôngc«ng tr×nh kü thuËt bªn ngoµi: §iÖn, níc, kho¸ng s¶n, tho¸t níc… - C¸c Hîp ®ång víi c¸c nhµ thÇu tham gia dù ¸n. - C¸c tµi liÖu chøng minh ®iÒu kiÖn n¨ng lùc cña c¸c nhµ thÇu. - KÕt qu¶ thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së cña cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt kÌm theo phÇn thiÕt kÕ c¬ së theo quy ®Þnh. - KÕt qu¶ thÈm ®Þnh, phª duyÖt thiÕt kÕ kü thuËt, thiÕt kÕ b¶n vÏ thiÕt kÕ thi c«ng cña Chñ ®Çu t kÌm theo hå s¬ thiÕt kÕ theo qui ®Þnh. - Biªn b¶n cña C¬ quan qu¶n lý nhµ níc theo ph©n cÊp kiÓm tra sù tu©n thñ qui ®Þnh qu¶n lý chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng tríc c¸c bíc nghiÖm thu giai ®o¹n, hoµn thµnh. 2. Tµi liÖu qu¶n lý chÊt lîng: - B¶n vÏ hoµn c«ng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh (cã danh môc kÌm theo). - C¸c Chøng chØ kü thuËt x¸c nhËn chÊt lîng vËt liÖu, thiÕt bÞ… sö dông trong giai ®o¹n x©y l¾p. - C¸c tµi liÖu, biªn b¶n nghiÖm thu c¸c c«ng t¸c x©y dùng, l¾p ®Æt, ch¹y thö, hiÖu chØnh… - Biªn b¶n thö vµ nghiÖm thu thiÕt bÞ th«ng tin liªn l¹c, c¸c thiÕt bÞ b¶o vÖ. - Biªn b¶n thö vµ nghiÖm thu c¸c thiÕt bÞ phßng ch¸y, ch÷a ch¸y, næ. - Biªn b¶n kiÓm ®Þnh m«i trêng. - C¸c b¸o c¸o kÕt qu¶ c¸c thÝ nghiÖm hiÖn trêng. - C¸c tµi liÖu ®o ®¹c, quan tr¾c lón vµ biÕn d¹ng c«ng tr×nh vµ c¸c c«ng tr×nh l©n cËn trong qu¸ tr×nh x©y dùng. - NhËt ký thi c«ng x©y l¾p c«ng tr×nh. - NhËt ký gi¸m s¸t thi c«ng x©y l¾p c«ng tr×nh. - Lý lÞch thiÕt bÞ, híng dÉn hoÆc qui tr×nh vËn hµnh c¸c thiÕt bÞ cña c«ng tr×nh. - V¨n b¶n nghiÖm thu, chÊp thuËn hÖ thèng kü thuËt, c«ng nghÖ ®ñ ®iÒu kiÖn sö dông cña C¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn vÒ: §iÖn, níc, phßng ch¸y ch÷a ch¸y, næ, chèng sÐt, b¶o vÖ m«i trêng, an toµn lao ®éng.
 49. 49. V iÖn k h c n x ©y d ù n g S«ng §µ 2 - Chøng chØ sù phï hîp tõng c«ng viÖc (thiÕt kÕ, thi c«ng x©y dùng) cña c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh, toµn bé c«ng tr×nh do c¸c tæ chøc t vÊn kiÓm ®Þnh ®éc lËp cÊp tríc khi tæ chøc nghiÖm thu hoµn thµnh h¹ng môc c«ng tr×nh/c«ng tr×nh (nÕu cã). - B¶ng kª c¸c thay ®æi so víi thiÕt kÕ ®· ®îc duyÖt (nÕu cã). - Hå s¬ gi¶i quyÕt sù cè c«ng tr×nh. - B¸o c¸o cña tæ chøc t vÊn kiÓm ®Þnh ®èi víi nh÷ng bé phËn c«ng tr×nh, h¹ng môc hoÆc c«ng tr×nh cã dÊu hiÖu kh«ng ®¶m b¶o chÊt lîng tríc khi nghiÖm thu. - Biªn b¶n nghiÖm thu giai ®o¹n/ h¹ng môc/ c«ng tr×nh hoµn thµnh ®Ó bµn giao ®a vµo sö dông. §¬n vÞ lËp hå s¬ (Ký tªn, ®ãng dÊu) BiÓu mÉu 24
 50. 50. V iÖn k h c n x ©y d ù n g S«ng §µ 2 C«ng ty cæ phÇn vinapol Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc -----***----BI£N B¶N HIÖN TR¦êNG H«m nay, ngµy…th¸ng…n¨m 20... t¹i hiÖn trêng .............................., chóng t«i gåm cã: I. Thµnh phÇn 1. §¹i diÖn Chñ ®Çu t: Ban QLDA Orange Garden - ¤ng (Bµ): ............................ Chøc vô: ........................................ - ¤ng (Bµ): ............................ Chøc vô: ........................................ 2. §¹i diÖn Nhµ thÇu t vÊn gi¸m s¸t: ViÖn Khoa häc C«ng nghÖ X©y dùng (IBST) - ¤ng (Bµ): ............................ Chøc vô: ........................................ - ¤ng (Bµ): ........................... Chøc vô: ........................................ 3. §¹i diÖn nhµ thÇu thiÕt kÕ: ................................................................................................ - ¤ng (Bµ): ............................ Chøc vô: ........................................ - ¤ng (Bµ): ........................... Chøc vô: ........................................ 4. §¹i diÖn Nhµ thÇu: ............................................................................................................ - ¤ng (Bµ): ............................ Chøc vô: ........................................ - ¤ng (Bµ): ........................... Chøc vô: ........................................ II. Néi dung C¸c bªn cïng nhau lËp biªn b¶n hiÖn trêng nµy víi néi dung sau: ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... .................... III. KÕt luËn Chóng t«i lËp biªn b¶n nµy víi ®Çy ®ñ thµnh phÇn c¸c bªn cã liªn quan, lµm c¬ së ®Ó ............................................................................................................................... ................ Biªn b¶n ®îc lËp thµnh 04 b¶n cã gi¸ trÞ ph¸p lý hoµn toµn nh nhau, mçi bªn gi÷ 01 b¶n ®Ó lµm c¨n cø thùc hiÖn. §¹i diÖn chñ ®Çu t (Ký, ghi râ hä tªn) §¹i diÖn nhµ thÇu x©y l¾p (Ký, ghi râ hä tªn) §¹i diÖn nhµ thÇu thiÕt kÕ (Ký, ghi râ hä tªn) §¹i diÖn nhµ thÇu TVGS (Ký, ghi râ hä tªn)
 51. 51. V iÖn k h c n x ©y d ù n g S«ng §µ 2 BiÓu mÉu 25 C«ng ty cæ phÇn vinapol Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc -----***----Hµ Néi, ngµy… th¸ng... n¨m 20... Biªn b¶n kiÓm tra hiÖn trêng sù cè c«ng tr×nh x©y dùng 1. Tªn h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng: ………………………………………………… 2. §Þa ®iÓm x©y ……………………………………… dùng c«ng tr×nh: ………………. 3. C¸c thµnh phÇn tham gia lËp biªn b¶n gåm: a. §¹i diÖn Chñ ®Çu t: Ban QLDA Orange Garden ¤ng (Bµ)............................................................. vô: ....................................... ¤ng (Bµ)............................................................. vô: ....................................... ...Chøc ...Chøc b. §¹i diÖn Nhµ thÇu t vÊn gi¸m s¸t: ViÖn Khoa häc C«ng nghÖ X©y dùng (IBST) ¤ng (Bµ)................................................................ Chøc vô: ....................................... ¤ng (Bµ)................................................................ Chøc vô: ....................................... c. §¹i diÖn Nhµ thÇu thi c«ng l¾p: .................................................................................. ¤ng (Bµ)................................................................ vô: ........................................ ¤ng (Bµ)................................................................ vô: ........................................ x©y Chøc Chøc 4. Biªn b¶n kiÓm tra hiÖn trêng sù cè ®îc lËp víi c¸c néi dung sau: a. Thêi ®iÓm x¶y ra sù cè:………….giê………ngµy………th¸ng……n¨m……. b. M« t¶ s¬ bé vÒ sù cè, t×nh tr¹ng c«ng tr×nh x¶y ra sù cè: ..................................................................................................................................... ..... c. S¬ bé t×nh h×nh thiÕt h¹i vÒ ngêi, vÒ vËt chÊt: ..................................................................................................................................... .........
 52. 52. V iÖn k h c n x ©y d ù n g S«ng §µ 2 ........................................................................................................................... .............. d. S¬ bé vÒ nguyªn nh©n sù cè: ..................................................................................................................................... ......... ........................................................................................................................... .............. c¸c thµnh phÇn tham gia lËp biªn b¶n §¹i diÖn chñ ®Çu t (Ký, ghi râ hä tªn) §¹i diÖn nhµ thÇu thiÕt kÕ (Ký, ghi râ hä tªn) §¹i diÖn nhµ thÇu x©y l¾p (Ký, ghi râ hä tªn) §¹i diÖn nhµ thÇu TVGS (Ký, ghi râ hä tªn)

×