Successfully reported this slideshow.

Tinhtu+gioitu

397 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Tinhtu+gioitu

  1. 1. absent from : vắngmặt ởaccustomed to : quenvớiacquainted with : quenvớiafraid of : lo sợ, e ngạivìangry at : giậnanxious about : lo ngạivề (cáigì)anxious for : lo ngạicho (ai)aware of : ý thứcvề, cóhiểubiếtvềbad at : dởvềbored with : chánnảnvớibusy at : bậnrộncapable of : cónănglựcvềconfident of : tự tin vềconfused at : lúngtúngvìconvenient for : tiệnlợichodifferent from : khácvớidisappointed in : thấtvọngvì (cáigì)disappointed with : thấtvọngvới (ai)exited with : hồihộpvìfamiliar to : quenthuộcvớifamous for : nổitiếngvềfond of : thích
  2. 2. free of : miễn (phí)full of : đầyglad at : vuimừngvìgood at : giỏivềimportant to : quantrọngđốivớiaiinterested in : quantâmđếnmad with : bịđiênlênvìmade of : đượclàmbằngmarried to : cưới (ai)necesary to : cầnthiếtđốivới (ai)necessay for : cầnthiếtđốivới (cáigì)new to : mớimẻđốivới (ai)opposite to : đốidiệnvớipleased with : hàilòngvớipolite to : lịchsựđốivới (ai)present at : cómặt ởresponsible for : chịutráchnhiệmvề (cáigì)responsible to : chịutráchnhiệmđốivới (ai)rude to : thôlỗvới (ai)strange to : xalạ (vớiai)surprised at : ngạcnhiênvềsympathetic with : thôngcảmvới
  3. 3. thankful to somebody for something : cámơnaivềcáigì tired from : mệtmỏivì tired of : chánnảnvới wasteful of : lãngphí worried about : lo lắngvề (cáigì) worried for : lo lắngcho (ai) ỚHƯ NG DẪ KỸ THUẬ N TDownload TổnghợpgiớitừtiếngAnhBy:độngtừchỉ chuyểnđộng + by = đingang qua (walk by the library)độngtừtĩnh + by = ở gần (your books are by the window)by + thờigiancụthể = trướclúc, chođếnlúc (hànhđộngchođếnlúcđóphảixảyra)by + phươngtiệngiaothông = đibằngby then = chođếnlúcđó (dùngchocả QK và TL)by way of= theođường... = viaby the way = mộtcáchtìnhcờ, ngẫunhiênby the way = by the by = nhânđây, nhântiệnby far + so sánh (thườnglà so sánhbậcnhất)=>dùngđểnhấnmạnhby accident = by mistake = tìnhcờ, ngẫunhiên>< on puroseGiớitừtiếnganh - InIn = bêntrongIn + month/yearIn time for = In good time for = Đúnggiờ (thườngkị plàmgì, hơisớmhơngiờđãđị nhmộtchút)In the street = dướilòngđườngIn the morning/ afternoon/ eveningIn the past/future = trướckia, trongquákhứ/ trongtươnglaiIn future = from now on = từ nay trởđiIn the begining/ end = at first/ last = thoạtđầu/ rốtcuộcIn the way = đỗnganglối, chắnlốiOnce in a while = đôikhi, thỉ nhthoảngIn no time at all = trongnháymắt, mộtthoángIn the mean time = meanwhile = cùnglúcIn the middle of (đị ađiểm)= ở giữaIn the army/ airforce/ navy
  4. 4. In + the + STT + row = hàngthứ...In the event that = trongtrườnghợpmàIn case = đểphòngkhi, ngộnhỡGet/ be in touch/ contact with Sb = liênlạc, tiếpxúcvớiaiGiớ tiếnganh - On itừOn = trênbềmặt:On + thứtrongtuần/ ngàytrongthángOn + a/the + phươngtiệngiaothông = trênchuyến/ đãlênchuyến...On + phố = đị achỉ ... (như B.E : in + phố)On the + STT + floor = ở tầngthứ...On time = vừađúnggiờ (bấtchấpđiềukiệnbênngoài, nghĩamạnhhơn in time)On the corner of = ở gócphố (giữahaiphố)Chú ý vềGiớitừtiếnganh :In the corner = ở góctrongAt the corner = ở gócngoài/ tạigócphốOn the sidewalk = pavement = trênvỉ ahèChú ý:On the pavement (A.E.)= trênmặtđườngnhựa(Don’t brake quickly on the pavement or you can slice into another car)On the way to: trênđườngđến>< on the way back to: trênđườngtrởvềOn the right/leftOn T.V./ on the radioOn the phone/ telephone = gọiđiệnthoại, nóichuyệnđiệnthoạiOn the phone = nhàcómắcđiệnthoại (Are you on the phone?)On the whole= nóichung, vềđạithểOn the other hand = tuynhiên= howeverChú ý:On the one hand = mộtmặtthìon the other hand = mặtkhácthì(On the one hand, we must learn the basic grammar, and on the other hand, we must combine it withlistening comprehension)on sale = for sale = cóbán, đểbánon sale (A.E.)= bánhạgiá = at a discount (B.E)on foot = đibộAt = ở tạiAt + sốnhàAt + thờigiancụthểAt home/ school/ work
  5. 5. At night/noon (A.E : at noon = at twelve = giữatrưa (she was invited to the party at noon, but she was 15minutes late))At least = chíít, tốithiểu>< at most = tốiđaAt once =ngaylậptứcAt present/ the moment = nowChú ý: 2 thànhngữtrêntươngđươngvới presently nhưng presently se khácnhauvềnghĩanếunóđứng ởcácvị tríkhácnhautrongcâu:Sentence + presently (= soon): ngaytứcthì ( She will be here presently/soon)Presently + sentence (= Afterward/ and then) : ngaysauđó (Presently, I heard her leave the room)S + to be + presently + Ving = at present/ at the moment ( He is presently working toward his Ph.D.degree)At times = đôikhi, thỉ nhthoảngAt first = thoạtđầu>< at last = cuốicùngAt the beginning of / at the end of... = ở đầu/ ở cuối (dùngchothờigianvàđị ađiểm).At + têncácngàylễ : at Christmas, at Thanks Giving...Nhưng on + têncácngàylễ + day = on Christmas day ...Trongdạng informal E., on trướccácthứtrongtuầnđôikhibị lượcbỏ: She is going to see her boss (on) Sun.morning.At/in/on thườngđượckhôngdùngtrongcácthànhngữchỉ thờigiankhicómặt: next, last, this, that, one, any,each, every, some, allAt + đị ađiểm : at the center of the buildingAt + nhữngđị ađiểmlớn (khixemnónhưmộtnơitrungchuyểnhoặcgặpgỡ): The plane stopped 1 hour atWashington D.C. before continuing on to Atlanta.At + têncáctoànhàlớn (khixemnhư 1 hànhđộngsẽxảyra ở đóchứkhôngđềcậpđếntoànhà) : There is a goodmovie at the Center Theater.At + tênriêngcáctổchức: She works at Legal & General Insurence.At + tênriêngnơicáctrườngsởhoặckhuvựcđạihọc: She is studying at the London school of Economics.At + têncáchoạtđộng qui tụthànhnhóm: at a party/ lecture...Mộtsốcácthànhngữdùngvới Giớ tiếnganh itừOn the beach: trênbờbiểnAlong the beach: dọctheobờbiểnIn place of = Instead of: thaycho, thayvì.For the most part: chínhlà, chủyếulà = mainly.In hope of + V-ing = Hoping to + V = Hoping that + sentence = với hi vọnglà.off and on: daidẳng, táihồiall of a sudden= suddenly = bỗngnhiênfor good = forever: vĩnhviễn, mãimãi.Adj + of…Nice/kind/good/polite/silly/stupid… of somebody (to do something)- Thank you. It was nice of you to help me.
  6. 6. - It is stupid of her to go out without a coat in such cold weather.Nhưng: nice/ kind/good/polite/silly/stupid/unfriendly … to somebody- They have always been very nice to me.• Adj + about/with…Angry/annoy/furious about something- It’ s stupid to get angry about things that don’ t matter.Angry/annoy/furious with somebody for doing something- Are you annoyed with me for being late?Excited/worried/ upset/ nervous/happy.. about something- Are you excited about going on holiday next week?Delighted/pleased/ satisfied/ disappointed with something- I was delighted with the present you gave me.• Adj + at/by/with…Surprised/shocked/ amazed/astonished at/by something- Everybody was surprised at/by the news.- I hope you weren’ t shocked by/at what I said.Impressed with/by somebody/something- I’ m very impressed with/by her English. It’ s very good.Fed up with/bored with something- I don’ t enjoy my job any more. I’ m fed up with it. /I’ m bored with it.• Sorry about/ for…Sorry about something- I’ m sorry about the noise last night.Sorry for doing something- I’ m sorry for being late.To feel/to be sorry for somebody- I feel sorry for George. He has a lot of problems.• Adj + of…Afraid/ frightened/ terrified/scared of..:- Are you afraid of dogs?Fond/proud/ashamed/jealous/envious of… :- Why are you so jealous of other people?Suspicious/critical of… :- He was suspicious of my intentions.Aware of/ conscious of … :- Did you know he was married? - No, I wasn’ t aware of that.Capable/ incapable of… :- I’ m sure that you are capable of passing the exam.Full of/ short of… :- The letter I wrote was full of mistakes.- I’ m short of money. Can you lend me some?Tired of… :- Come on, let’ s go! I’ m tired of waiting.• Adj + at/on/to/from/in/with/forGood/bad/excellent/brilliant at… :
  7. 7. - I’ m not very good at maths.Married/engaged to… :- Linda is married to an American.Different from… :- The film was different from what I’ d expected.Interested in… :- Are you interested in art?Keen on… :- I’ m keen on listening to music.Dependent on… .- I don’ t want to be dependent on anybody.Famous for… .- Hanoi is famous for places of interest.Responsible for… .- Who was responsible for all that noise last night?

×