6.chap6 real memory

293 views

Published on

Published in: Education, Sports
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
293
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

6.chap6 real memory

 1. 1. Chöông 6 BOÄ NHÔÙ THÖÏC
 2. 2. CHÖÔNG 6 : BOÄ NHÔÙ THÖÏC <ul><li>Phaân caáp boä nhôù & caùc vaán ñeà quan taâm </li></ul><ul><li>Caùc chieán löôïc quaûn lyù boä nhôù </li></ul><ul><ul><li>Chieán löôïc naïp </li></ul></ul><ul><ul><li>Chieán löôïc saép ñaët </li></ul></ul><ul><ul><li>Chieán löôïc thay theá </li></ul></ul><ul><li>Toå chöùc boä nhôù thöïc </li></ul><ul><ul><li>Ñôn laäp trình </li></ul></ul><ul><ul><li>Ña laäp trình phaân ñoaïn coá ñònh / thay ñoåi </li></ul></ul><ul><ul><li>Ña laäp trình coù thay theá vuøng nhôù </li></ul></ul>
 3. 3. PHAÂN CAÁP BOÄ NHÔÙ <ul><li>Töø treân xuoáng </li></ul><ul><ul><li>- Toác ñoä giaûm </li></ul></ul><ul><ul><li>- Dung löôïng taêng </li></ul></ul><ul><ul><li>- Giaù thaønh giaûm </li></ul></ul><ul><li>Caùc vaán ñeà quan taâm </li></ul><ul><ul><li>- Boä nhôù chính chöùa 1 hay nhieàu quaù trình ? </li></ul></ul><ul><ul><li>- Caùc qt duøng vuøng nhôù nhö nhau / khaùc nhau ? </li></ul></ul><ul><ul><li>Baûo veä vuøng nhôù cuûa OS vaø cuûa töøng qt ? </li></ul></ul><ul><ul><li>Vuøng nhôù cuûa qt laø lieân tuïc / giaùn ñoaïn ? </li></ul></ul>CACHE PRIMARY STORAGE SECONDARY STORAGE
 4. 4. CHIEÁN LÖÔÏC QUAÛN LYÙ BOÄ NHÔÙ <ul><li>Chieán löôïc naïp ( fetch strategies ) </li></ul><ul><ul><li>Naïp phaàn naøo cuûa quaù trình vaøo boä nhôù vaø khi naøo naïp ? </li></ul></ul><ul><ul><li>Naïp theo yeâu caàu & naïp tieân ñoaùn </li></ul></ul><ul><li>Chieán löôïc saép ñaët ( placement strategies ) </li></ul><ul><li>- Naïp quaù trình môùi vaøo ñaâu ? </li></ul><ul><li>Chieán löôïc thay theá ( replacement strategies ) </li></ul><ul><li>- Ñöa quaù trình naøo ra boä nhôù phuï ? </li></ul>
 5. 5. TOÅ CHÖÙC BOÄ NHÔÙ THÖÏC <ul><li>Caáp phaùt boä nhôù lieân tuïc </li></ul><ul><ul><li>Ñôn laäp trình </li></ul></ul><ul><ul><li>Ña laäp trình phaân ñoaïn coá ñònh </li></ul></ul><ul><ul><li>Ña laäp trình phaân ñoaïn thay ñoåi </li></ul></ul><ul><ul><li>Ña laäp trình coù thay theá vuøng nhôù </li></ul></ul><ul><li>Caáp phaùt boä nhôù khoâng lieân tuïc </li></ul>
 6. 6. HEÄ THOÁNG PHAÂN PHOÁI LIEÂN TUÏC MOÄT NGÖÔØI DUØNG (Single User Continuous Storage Allocation) <ul><li>Phuïc vuï 1 qt, 1 user </li></ul><ul><li>Baûo veä vuøng nhôù ? </li></ul><ul><li>Khoâng caàn chieán löôïc saép ñaët vaø thay theá </li></ul><ul><li>Kyõ thuaät nap : overlay </li></ul>OS USER UNUSED CPU Boundary register
 7. 7. KYÕ THUAÄT OVERLAY <ul><li>Duøng ñeå chaïy chöông trình coù kích thöôùc lôùn hôn kích thöôùc boä nhôù thöïc </li></ul>OS FIXED AREA OVERLAY AREA UNUSED PROGRAM
 8. 8. <ul><li>Dòch vaø naïp coá ñònh </li></ul>HEÄ THOÁNG ÑA CHÖÔNG PHAÂN ÑOAÏN COÁ ÑÒNH (Fixed Partitioning Multiprogramming) <ul><li>Dòch vaø naïp xaùc ñònh laïi </li></ul><ul><li>Chia boä nhôù n phaàn baèng nhau, moãi qt 1 phaàn </li></ul><ul><li> Khoâng caàn chieán löôïc saép ñaët </li></ul>Process queue P0 P2 P1 OS 1 2 3 P0 P2 P1 P5 P7 P6 Process queue OS 1 2 3
 9. 9. HEÄ THOÁNG ÑA CHÖÔNG PHAÂN ÑOAÏN COÁ ÑÒNH <ul><li>Baûo veä vuøng nhôù </li></ul><ul><li>Vaán ñeà phaân maûnh vuøng nhôù ( fragmentation ) </li></ul>OS 1 2 3 Low boundary High boundary CPU
 10. 10. HEÄ THOÁNG ÑA CHÖÔNG PHAÂN ÑOAÏN THAY ÑOÅI (Variable Partitioning Multiprogramming) OS User A 15KB User B 25KB User C 40KB P0 P2 P1
 11. 11. HEÄ THOÁNG ÑA CHÖÔNG PHAÂN ÑOAÏN THAY ÑOÅI <ul><li>Chieán löôïc saép ñaët </li></ul><ul><li>Vaán ñeà phaân maûnh vuøng nhôù ( fragmentation ) </li></ul>OS Free space 20KB Free space 35KB Free space 15KB Free space 10KB 12KB ? Best fit First fit Worst fit
 12. 12. HEÄ THOÁNG ÑA CHÖÔNG COÙ THAY THEÁ VUØNG NHÔÙ (Multiprogramming With Storage Swapping) OS SWAPPING AREA Programs on Secondary storage swap in swap out

×