LUẬT KẾ TOÁN 2012       VÀCÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH        1
MỤC LỤC PHẦN I: LUẬT KẾ TOÁN VÀ CÁC QUY ĐỊNH MỚI HƯỚNG DẪN THI HÀNH…………………………………………………………..(5)1. LUẬT KẾ TOÁN SỐ 03/2003...
8. THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 04/2011/TTLT-BNV-BTC NGÀY 6-5-2011  CỦA BỘ NỘI VỤ – BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỨC LƯƠNG ...
13. QUYẾ T ĐỊ NH SỐ 48/2006/QĐ -B TC NGÀY 14 -09-2006CỦA BỘ T ÀI C HÍ NH Về việc ban hành Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ ...
KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH, NỢ PHẢI THU KHÓ ĐÒI VÀ BẢO HÀNHSẢN PHẨM, HÀNG HÓA, CÔNG TRÌNH XÂY LẮP TẠI DOANHNGHIỆP…………………………………...
Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịchvụ…………………………..……….(478)30. THÔNG TƯ SỐ 13/2011/TT-BTC NGÀY 8-2-20...
PHẦN I         LUẬT KẾ TOÁN VÀ CÁC QUY ĐỊNH MỚI               HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT KẾ TOÁN SỐ 03...
2. §èi víi v¨n phßng ®¹i diÖn cña doanh nghiÖp n-íc ngoµi ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam,hé kinh doanh c¸ thÓ vµ tæ hîp t¸c, ChÝnh...
13. Ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n lµ c¸ch thøc vµ thñ tôc cô thÓ ®Ó thùc hiÖn tõng néi dungc«ng viÖc kÕ to¸n.   §iÒu 5. NhiÖm vô k...
4. Th«ng tin, sè liÖu trong b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m cña ®¬n vÞ kÕ to¸n ph¶i ®-îc c«ngkhai theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 32 cña LuËt...
e. C¸c tµi s¶n kh¸c cã liªn quan ®Õn ®¬n vÞ kÕ to¸n.   4. §èi t-îng kÕ to¸n thuéc ho¹t ®éng ng©n hµng, tÝn dông, b¶o hiÓ...
§iÒu 12. Ch÷ viÕt vµ ch÷ sè sö dông trong kÕ to¸n.   1. Ch÷ viÕt sö dông trong kÕ to¸n lµ tiÕng ViÖt. Tr-êng hîp ph¶i s...
1. Gi¶ m¹o, khai man, tho¶ thuËn hoÆc Ðp buéc ng-êi kh¸c gi¶i m¹o, khai man, tÈyxo¸ tµi liÖu kÕ to¸n.   2. Cè ý tho¶ th...
Ch-¬ngii            néi dung c«ng t¸c kÕ to¸n                  Môc i            ...
®-îc tù lËp chøng tõ kÕ to¸n nh-ng ph¶i cã ®Çy ®ñ c¸c néi dung quy ®Þnh t¹i §iÒu 17 cñaLuËt nµy.   3. Néi dung nghiÖp v...
2. Tæ chøc, c¸ nh©n khi mua hµng ho¸ hoÆc ®-îc cung cÊp dÞch vô cã quyÒn yªu cÇung-êi b¸n hµng, ng-êi cung cÊp dÞch vô lËp...
2. HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n gåm c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n cÇn sö dông. Mçi ®¬n vÞ kÕto¸n ph¶i sö dông mét hÖ thèng tµi kho¶n...
3. Sæ kÕ to¸n ph¶i ghi kÞp thêi, râ rµng, ®Çy ®ñ theo c¸c néi dung cña sæ. Th«ng tin,sè liÖu ghi vµo sæ kÕ to¸n ph¶i chÝnh...
c. Söa ch÷a sæ kÕ to¸n trong tr-êng hîp ghi sæ b»ng m¸y vi tÝnh ®-îc thùc hiÖn theoph-¬ng ph¸p quy ®Þnh t¹i ®iÓm b hoÆc ®i...
4. B¸o c¸o tµi chÝnh ph¶i ®-îc ng-êi lËp, kÕ to¸n tr-ëng vµ ng-êi ®¹i diÖn theo ph¸pluËt cña ®¬n vÞ kÕ to¸n kú. Ng-êi ký b...
b. Th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n;   c. Niªm yÕt;   d. C¸c h×nh thøc kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.   2. §¬n vÞ kÕ to¸n t...
§iÒu 37. QuyÒn vµ tr¸ch nhiÖm cña ®oµn kiÓm tra kÕ to¸n   1. Khi kiÓm tra kÕ to¸n, ®oµn kiÓm tra kÕ to¸n ph¶i xuÊt tr×n...
a. Cuèi kú kÕ to¸n n¨m, tr-íc khi lËp b¸o c¸o tµi chÝnh;  b. Chia, t¸ch, hîp nhÊt, s¸p nhËp, gi¶i thÓ, chÊm døt ho¹t ®én...
§iÒu 41. C«ng viÖc kÕ to¸n trong tr-êng hîp tµi liÖu kÕ to¸n bÞ mÊt hoÆcbÞ hñy ho¹i.   Khi ph¸t hiÖn tµi liÖu kª to¸n bÞ...
b. Bµn giao tµi s¶n, nî ch-a thanh to¸n cña bé phËn ®-îc t¸ch, lËp biªn b¶n bµn giaovµ ghi sæ kÕ to¸n theo biªn b¶n bµn gi...
§iÒu 47. C«ng viÖc kÕ to¸n trong tr-êng hîp gi¶i thÓ, chÊm døt ho¹t®éng, ph¸ s¶n   1. §¬n vÞ kÕ to¸n bÞ gi¶i thÓ hoÆc ch...
b. Cã tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô vÒ kÕ to¸n.   2. Ng-êi lµm kÕ to¸n cã quyÒn ®éc lËp vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô kÕ to¸...
1. KÕ to¸n tr-ëng ph¶i cã c¸c tiªu chuÈn sau ®©y:   a. C¸c tiªu chuÈn quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 50 cña LuËt nµy;   b. ...
1. Tæ chøc, c¸ nh©n cã ®ñ ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt cã quyÒn hµnh nghÒkÕ to¸n.   2. Tæ chøc kinh doanh dÞch ...
c. §¹t kú thi s¸t h¹ch vÒ ph¸p luËt kinh tÕ, tµi chÝnh, kÕ to¸n ViÖt Nam do c¬ quannhµ n-íc cã thÈm quyÒn tæ chøc.   3. ...
Ch-¬ng vi           khen th-ëng vµ xö lý vi ph¹m   §iÒu 61. Khen th-ëng   Tæ chøc, c¸ nh©n cã thµnh tÝch tro...
QUYẾT ĐỊNH SỐ 98/2007/QĐ-BTC NGÀY 3-12-2007 CỦA BỘ TÀI CHÍNH        Về việc ban hành “Quy chế về tổ chức bồi dưỡng...
QUYẾT ĐỊNH SỐ 98/2007/QĐ-BTC NGÀY 3-12-2007 CỦA BỘ TÀI CHÍNH Về việc ban hành “Quy chế về tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng c...
2. Người nước ngoài có Chứng chỉ chuyên gia kế toán, Chứng chỉ hành nghề kếtoán, Chứng chỉ kiểm toán viên hoặc bằng tốt ng...
Điều 5. Quyền và trách nhiệm của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong việc tổchức khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng    1. Cơ ...
f. Chịu trách nhiệm về tính đúng đắn, hợp pháp của chứng chỉ bồi dưỡng kế toántrưởng do đơn vị mình cấp.    Điều 6. Thủ...
b/ Kết thúc mỗi phần trong chương trình học phải tổ chức thi hết học phần trong thờigian tối thiểu là 120 phút.  2. Việc...
2. Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng đủ điều kiện tổ chức khoá học bồi dưỡng kế toántrưởng tổ chức in phôi “Chứng chỉ bồi dưỡng...
1. Nội dung, chương trình và thời gian tối thiểu một khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng cho cơ quan nhà nước, đơn vị sự ngh...
II - PHẦN KIẾN THỨC NGHIỆP VỤ:+ Chuyên đề 5:    Pháp luật về kế toán, tổ chức công tác kế toán, vai 24 giờ       ...
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Luat ke toan 2012
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Luat ke toan 2012

3,896 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,896
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
39
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Luat ke toan 2012

 1. 1. LUẬT KẾ TOÁN 2012 VÀCÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH 1
 2. 2. MỤC LỤC PHẦN I: LUẬT KẾ TOÁN VÀ CÁC QUY ĐỊNH MỚI HƯỚNG DẪN THI HÀNH…………………………………………………………..(5)1. LUẬT KẾ TOÁN SỐ 03/2003/QH11 NGÀY 17-6-2003 CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM…………(5)2. QUYẾT ĐỊNH SỐ 98/2007/QĐ-BTC NGÀY 3-12-2007 CỦA BỘ TÀI CHÍNH Về việc ban hành “Quy chế về tổ chức bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng ”.........................................................................................(29)3. QUYẾT ĐỊNH SỐ 98/2007/QĐ-BTC NGÀY 3-12-2007 CỦA BỘ TÀI CHÍNH Về việc ban hành “Quy chế về tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng Kế Toán Trưởng”..........................................................(30) PHẦN II: QUY ĐỊNH MỚI VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN4. NGHỊ ĐỊNH SỐ 39/2011/NĐ-CP NGÀY 26-5-2011 CỦA CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 185/2004/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 11 NĂM 2004 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN…………………..(48)5. NGHỊ ĐỊNH SỐ 185/2004/NĐ-CP NGÀY 4-11-2004 CỦA CHÍNH PHỦ Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán (đã sửa đổi bồ sung theo Nghị định 39/2011/NĐ-CP ngày 26-5-2011)……………………......(64)6. NGHỊ ĐỊNH SỐ 32/2011/NĐ-CP NGÀY 16-5-2011 CỦA CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 162/2006/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 12 NĂM 2006 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG, CHẾ ĐỘ TRANG PHỤC ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC VÀ CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN ĐỐI VỚI KIỂM TOÁN VIÊN NHÀ NƯỚC………………………………………………………………..(116) PHẦN III: HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP……………………………………………….(117)7. THÔNG TƯ SỐ 185/2010/TT-BTC NGÀY 15-11-2010 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 19/2006/QĐ-BTC NGÀY 30/3/2006 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH……………………(117) 2
 3. 3. 8. THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 04/2011/TTLT-BNV-BTC NGÀY 6-5-2011 CỦA BỘ NỘI VỤ – BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU CHUNG TỪ NGÀY 01 THÁNG 5 NĂM 2011 ĐỐI VỚI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP…….(170)9. THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 05/2011/TTLT-BNV-BTC NGÀY 6-5-2011 CỦA BỘ NỘI VỤ – BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH TRỢ CẤP HÀNG THÁNG TỪ NGÀY 01 THÁNG 5 NĂM 2011 ĐỐI VỚI CÁN BỘ XÃ ĐÃ NGHỈ VIỆC THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 130-CP NGÀY 20 THÁNG 6 NĂM 1975 CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ, QUYẾT ĐỊNH SỐ 111-HĐBT NGÀY 13 THÁNG 10 NĂM 1981 CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG…………………………………………………………..(175)10. THÔNG TƯ SỐ 54/2011/TT – BTC NGÀY 28 – 4 – 2011 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH NHU CẦU, NGUỒN VÀ PHƯƠNG THỨC CHI THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU CHUNG VÀ ĐIỀU CHỈNH TRỢ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ XÃ ĐÃ NGHỈ VIỆC THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 22/2011/NĐ-CP NGÀY 04/4/2011 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU CHUNG VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 23/2011/NĐ-CP NGÀY 04/4/2011 CỦA CHÍNH PHỦ ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ TRỢ CẤP HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ XÃ NGHỈ VIỆC…………………………………………………………….(177) PHẦN IV: HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN TRONG CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP…………………………………………...(184) 11.QUYẾ T ĐỊN H SỐ 15/2006/QĐ – BTC NGÀY 20-3-2006 CỦA BỘ T ÀI CHÍNH Về việc ban hành Chế độ Kế toán doanh nghiệp...(184) 12. THÔNG TƯ SỐ 244/2009/TT-BTC NGÀY 31-12-2009 CỦA BỘ TÀI CHÍNH Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Doanh nghiệp…(186) 3
 4. 4. 13. QUYẾ T ĐỊ NH SỐ 48/2006/QĐ -B TC NGÀY 14 -09-2006CỦA BỘ T ÀI C HÍ NH Về việc ban hành Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ vàvừa.......................................................................................................................(204)14. NGHỊ ĐỊNH SỐ 16/2011/NĐ-CP NGÀY 22-2-2011 CỦA CHÍNH PHỦ VỀVIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH SỐ 105/2004/NĐ-CP NGÀY 30THÁNG 3 NĂM 2004 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ KIỂM TOÁN ĐỘCLẬP……………………………………………………………………….(280)15. QUYẾT ĐỊNH SỐ 02/2010/QĐ-KTNN NGÀY 27-1-2011CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC BAN HÀNH QUY TRÌNH KIỂM TOÁNDOANH NGHIỆP NHÀNƯỚC……………………………………………….(281)16. QUYẾT ĐỊNH SỐ 77/2010/QĐ-TTg NGÀY 30-11-2010 CỦATHỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC BAN HÀNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁOTHỐNG KÊ CƠ SỞ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC,DOANH NGHIỆP VÀ DỰ ÁN CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾPNƯỚC NGOÀI……………………………………………………………..…(348)17. THÔN G T Ư SỐ 96/2010/TT-BTC NGÀY 5-7-2010 CỦA BỘ TÀI CHÍNHHướng dẫn phục hồi, xử lý tài liệu kế toán bị mất hoặc bị huỷ hoại do cácnguyên nhân khách quan....................................................................................(352)PHẦN V: QUY CHẾ MỚI VỀ TÀI CHÍNH, TÍN DỤNG, KHẤU HAO CÁCKHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH, NỢ KHÓ ĐÒI18. THÔNG TƯ SỐ 34/2011/TT-BTV NGÀY 14-3-2011 CỦA BỘ TÀI CHÍNHSửa đổi Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 7-12-2009 của BỘ TÀICHÍNH……………………………………………………………………….(360)19. THÔNG TƯ SÔ 155/2009/TT-BTC NGÀY 31-07-2009 CỦA BỘ TÀICHÍNH Hướng dẫn chế độ phân phối lợi nhuận của công ty nhà nước theo quyđịnh tại Nghị định số 09/2009/NĐ/CP ngày 5-2-2009 của Chínhphủ………………..(371)20. THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 228/2009/TT-BTC NGÀY 07 THÁNG12 NĂM 2009 HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ TRÍCH LẬP VÀ SỬ DỤNG CÁCKHOẢN DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ HÀNG TỒN KHO, TỔN THẤT CÁC 4
 5. 5. KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH, NỢ PHẢI THU KHÓ ĐÒI VÀ BẢO HÀNHSẢN PHẨM, HÀNG HÓA, CÔNG TRÌNH XÂY LẮP TẠI DOANHNGHIỆP…………………………………..(373)21. THÔNG TƯ SỐ 201/2009/TT-BTC NGÀY 15-10-2009 CỦA BỘ TÀI CHÍNHHướng dẫn xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá trong doanh nghiệp…………(384)22. THÔNG TƯ SỐ 203/2009/TT-BTC NGÀY 20-10-2009 CỦA BỘ TÀI CHÍNHHướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định……..(388)23. QUYẾT ĐỊNH ĐÍNH CHÍNH PHỤ LỤC SỐ 2 – THÔNG TƯ SỐ203/2009/TT-BTC NGÀY 20/10/2009 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN CHẾĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐĐỊNH…………………….(420)24. QUYẾT ĐỊNH SỐ 352/QĐ-TTg NGÀY 10-03-2011 CỦA THỦ TƯỚNGCHÍNH PHỦ THÍ ĐIỂM KIỂM KÊ VÀ ĐÁNH GIÁ LẠI TÀI SẢN VÀ VỐNCỦA MỘT SỐ DOANH NGHIỆP DO NHÀ NƯỚC SỞ HỮU 100% VỐN ĐIỀULỆ TẠI THỜI ĐIỂM 0 GIỜ NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM2011………………………………………..(421)PHẦN VI:QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ THUẾ, QUẢN LÝ HOÁ ĐƠN,CHỨNG TỪ 201125. THÔNG TƯ SỐ 18/2011/TT-BTC NGÀY 10-2-2011 CỦA BỘ TÀICHÍNH....(424)26. THÔNG TƯ SỐ 32/3011/TT-BTC NGÀY 14-03-2011 CỦA BỘ TÀI CHÍNHHướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cungứng dịch vụ………………………………………………..................................(441)27. THÔNG TƯ SỐ 12/2011/TT-BTC NGÀY 26-1-2011 Sửa đổi Thông tư số84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và sửa đổi Thông tư số 02/2010/TT-BTCngày 11/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tàichính…………………………………………………………(457)28. NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2010/NĐ-CP NGÀY 14-5-2010 CỦA CHÍNH PHỦ Quyđịnh về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịchvụ……………………………………………(460)29. THÔNG TƯ SỐ 153/2010/TT-BTC NGÀY 28-9-2010 CỦA BỘ TÀI CHÍNHHướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của 5
 6. 6. Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịchvụ…………………………..……….(478)30. THÔNG TƯ SỐ 13/2011/TT-BTC NGÀY 8-2-2011 CỦA BỘ TÀI CHÍNHSửa đổi, bổ sung Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịchvụ………………………………(545)31. THÔNG TƯ SỐ 52/2011/TT-BTC NGÀY 22-4-2011 CỦA BỘ TÀI CHÍNHHướng dẫn thực hiện Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2011của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp củadoanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triểnkinh tế năm2011…………………………………………………………………………(546)PHẦN VII: QUY ĐỊNH MỚI CÓ LIÊN QUAN 32 .THÔNG TƯ SỐ 71/2011/TT-BTC NGÀY 24-5-2011 CỦA BỘ TÀICHÍNHHƯỚNG DẪN VIỆC TRÍCH LẬP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ THIĐUA, KHEN THƯỞNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 42/2010/NĐ-CP NGÀY15/4/2010 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀUCỦA LUẬT THI ĐUA, KHENTHƯỞNG…………………………………………………………….(551)33. THÔNG TƯ SỐ 50/2011/TT/BTC NGÀY 21-4-2011 CỦA BỘ TÀI CHÍNHQUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ VÀ BIỂU MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰCHIỆN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN THUỘC NGUỒN VỐNNGÂN SÁCH NHÀNƯỚC…………………………………………………….(557) 6
 7. 7. PHẦN I LUẬT KẾ TOÁN VÀ CÁC QUY ĐỊNH MỚI HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT KẾ TOÁN SỐ 03/2003/QH11 NGÀY 17-6-2003 CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM §Ó thèng nhÊt qu¶n lý kÕ to¸n, b¶o ®¶m kÕ to¸n lµ c«ng cô qu¶n lý, gi¸m s¸t chÆtchÏ, cã hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh tÕ, tµi chÝnh, cung cÊp th«ng tin ®Çy ®ñ, trung thùc, kÞpthêi c«ng khai, minh b¹ch ®¸p øng yªu cÇu tæ chøc, qu¶n lý ®iÒu hµnh cña c¬ quan nhµn-íc, doanh nghiÖp, tæ chøc vµ c¸ nh©n, C¨n cø vµo HiÕn ph¸p n-íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam n¨m 1992 ®· ®-îcsöa ®æi, bæ sung theo NghÞ quyÕt sè 51/2001/QH10 ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001 cña Quèchéi kho¸ X, kú häp thø 10; LuËt nµy quy ®Þnh vÒ kÕ to¸n. Ch-¬ng i nh÷ng quy ®Þnh chung §iÒu 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh LuËt nµy qui ®Þnh vÒ néi dung c«ng t¸c, kÕ to¸n, tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n, ng-êi lµmkÕ to¸n vµ ho¹t ®éng nghÒ nghiÖp kÕ to¸n. §iÒu 2. §èi t-îng ¸p dông 1. §èi t-îng ¸p dông cña LuËt nµy bao gåm: a. C¬ quan nhµ n-íc, ®¬n vÞ sù nghiÖp, tæ chøc cã sö dông kinh phÝ ng©n s¸ch nhµn-íc; b. §¬n vÞ sù nghiÖp, tæ chøc kh«ng sö dông kinh phÝ ng©n s¸ch nhµ n-íc; c. Doanh nghiÖp thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®-îc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng theo ph¸p 1luËt ViÖt Nam; chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn cña doanh nghiÖp n-íc ngoµi ho¹t ®éng t¹iViÖt Nam; d. Hîp t¸c x·; ®. Hé kinh doanh c¸ thÓ, tæ hîp t¸c; e, Ng-êi lµm kÕ to¸n, ng-êi kh¸c cã liªn quan ®Õn kÕ to¸n. 7
 8. 8. 2. §èi víi v¨n phßng ®¹i diÖn cña doanh nghiÖp n-íc ngoµi ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam,hé kinh doanh c¸ thÓ vµ tæ hîp t¸c, ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ néi dung c«ng t¸c kÕ to¸ntheo nh÷ng nguyªn t¾c c¬ b¶n cña LuËt nµy. §iÒu 3. ¸p dông ®iÒu -íc quèc tÕ Tr-êng hîp ®iÒu -íc quèc tÕ mµ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ký kÕt hoÆcgia nhËp cã quy ®Þnh vÒ kÕ to¸n kh¸c víi quy ®Þnh cña LuËt nµy th× ¸p dông quy ®Þnh cña®iÒu -íc quèc tÕ ®ã. §iÒu 4. Gi¶i thÝch tõ ng÷ Trong LuËt nµy, c¸c tõ ng÷ d-íi ®©y ®-îc hiÓu nh- sau: 1. KÕ to¸n lµ viÖc thu nhËp, xö lý, kiÓm tra, ph©n tÝch vµ cung cÊp th«ng tin kinh tÕ,tµi chÝnh d-íi h×nh thøc gi¸ trÞ, hiÖn vËt vµ thêi gian lao ®éng. 2. KÕ to¸n tµi chÝnh lµ viÖc thu nhËp, xö lý, kiÓm tra, ph©n tÝch vµ cung cÊp th«ng tinkinh tÕ, tµi chÝnh b»ng b¸o c¸o tµi chÝnh cho ®èi t-îng cã nhu cÇu sö dông th«ng tin cña®¬n vÞ kÕ to¸n. 3. KÕ to¸n qu¶n trÞ lµ viÖc thu thËp, xö lý, ph©n tÝch, cung cÊp th«ng tin kinh tÕ, tµichÝnh theo yªu cÇu qu¶n trÞ vµ quyÕt ®Þnh kinh tÕ, tµi chÝnh trong néi bé ®¬n vÞ kÕ to¸n. 4. NghiÖp vô kinh tÕ, tµi chÝnh lµ nh÷ng ho¹t ®éng ph¸t sinh cô thÓ lµm t¨ng, gi¶mtµi s¶n, nguån h×nh thµnh tµi s¶n cña ®¬n vÞ kÕ to¸n. 5. §¬n vÞ kÕ to¸n lµ ®èi t-îng qui ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm a, b, c, d vµ ® kho¶n 1 §iÒu 2cña LuËt nµy cã lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. 6. Kú kÕ to¸n lµ kho¶ng thêi gian x¸c ®Þnh tõ thêi ®iÓm ®¬n vÞ kÕ to¸n b¾t ®Çu ghi sækÕ to¸n ®Õn thêi ®iÓm kÕt thóc viÖc ghi sæ kÕ to¸n, kho¸ sæ kÕ to¸n ®Ó lËp b¸o c¸o tµichÝnh. 7. Chøng tõ kÕ to¸n lµ nh÷ng giÊy tê vµ vËt mang tin ph¶n ¸nh nghiÖp vô kinh tÕ, tµichÝnh ph¸t sinh ®· hoµn thµnh, lµm c¨n cø ghi sæ kÕ to¸n. 8. Tµi liÖu kÕ to¸n lµ chøng tõ kÕ to¸n, b¸o c¸o tµi chÝnh, b¸o c¸o kÕ to¸n qu¶n trÞ,b¸o c¸o kiÓm to¸n, b¸o c¸o kiÓm tra vµ tµi liÖu kh¸c cã liªn quan ®Õn kÕ to¸n. 9. ChÕ ®é kÕ to¸n lµ nh÷ng quy ®Þnh vµ h-íng dÉn vÒ kÕ to¸n trong mét lÜnh vùchoÆc mét sè c«ng viÖc cô thÓ do c¬ quan qu¶n lý nhµ n-íc vÒ kÕ to¸n hoÆc tæ chøc ®-îcc¬ quan qu¶n lý nhµ n-íc vÒ kÕ to¸n uû quyÒn ban hµnh. 10. KiÓm tra kÕ to¸n lµ xem xÐt, ®¸nh gi¸ viÖc tu©n thñ ph¸p luËt vÒ kÕ to¸n, sùtrung thùc, chÝnh x¸c cña th«ng tin, sè liÖu kÕ to¸n. 11. Hµnh nghÒ kÕ to¸n lµ ho¹t ®éng cung cÊp dÞch vô kÕ to¸n cña doanh nghiÖp hoÆcc¸ nh©n cã ®ñ tiªu chuÈn, ®iÒu kiÖn nh- thùc hiÖn dÞch vô kÕ to¸n. 12. H×nh thøc kÕ to¸n lµ c¸c mÉu sæ kÕ to¸n, tr×nh tù, ph-¬ng ph¸p ghi sæ vµ mèiliªn quan gi÷a c¸c sæ kÕ to¸n. 8
 9. 9. 13. Ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n lµ c¸ch thøc vµ thñ tôc cô thÓ ®Ó thùc hiÖn tõng néi dungc«ng viÖc kÕ to¸n. §iÒu 5. NhiÖm vô kÕ to¸n 1. Thu thËp, xö lý th«ng tin, sè liÖu kÕ to¸n theo ®èi t-îng vµ néi dung c«ng viÖc kÕto¸n, theo chuÈn mùc vµ chÕ ®é kÕ to¸n. 2. KiÓm tra, gi¸m s¸t c¸c kho¶n thu, chi tµi chÝnh, c¸c nghÜa vô thu, nép, thanh to¸nnî; kiÓm tra viÖc qu¶n lý, sö dông tµi s¶n vµ nguån h×nh thµnh tµi s¶n; ph¸t hiÖn vµ ng¨nngõa c¸c hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt vÒ tµi chÝnh kÕ to¸n; 3. Ph©n tÝch th«ng tin, sè liÖu kÕ to¸n; tham m-u, ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p phôc vô yªucÇu qu¶n trÞ vµ quyÕt ®Þnh kinh tÕ, tµi chÝnh cña ®¬n vÞ kÕ to¸n. 4. Cung cÊp th«ng tin, sè liÖu kÕ to¸n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 6. Yªu cÇu kÕ to¸n 1. Ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ nghiÖp vô kinh tÕ, tµi chÝnh ph¸t sinh vµo chøng tõ kÕ to¸n, sæ kÕto¸n vµ b¸o c¸o tµi chÝnh. 2. Ph¶n ¸nh kÞp thêi, ®óng thêi h¹n quy ®Þnh th«ng tin, sè liÖu kÕ to¸n. 3. Ph¶n ¸nh râ rµng, dÓ hiÓu vµ chÝnh x¸c th«ng tin, sè liÖu kÕ to¸n. 4. Ph¶n ¸nh trung thùc hiÖn tr¹ng, b¶n chÊt sù viÖc, néi dung vµ gi¸ trÞ cña nghiÖp vôkinh tÕ, tµi chÝnh. 5. Th«ng tin, sè liÖu kÕ to¸n ph¶i ®-îc ph¶n ¸nh liªn tôc tõ khi ph¸t sinh ®Õn khi kÕtthóc ho¹t ®éng kinh tÕ, tµi chÝnh, tõ khi thµnh lËp ®Õn khi chÊm døt ho¹t ®éng cña ®¬n vÞkÕ to¸n; sè liÖu kÕ to¸n ph¶n ¸nh kú nµy ph¶i kÕ tiÕp theo sè liÖu kÕ to¸n cña kú tr-íc. 6. Ph©n lo¹i, s¾p xÕp th«ng tin, sè liÖu kÕ to¸n theo tr×nh tù, cã hÖ thèng vµ cã thÓ sos¸nh ®-îc. §iÒu 7. Nguyªn t¾c kÕ to¸n 1. Gi¸ trÞ cña tµi s¶n ®-îc tÝnh theo gi¸ gèc, bao gåm chi phÝ mua, bèc xÕp, vËnchuyÓn, l¾p r¸p, chÕ biÕn vµ c¸c chi phÝ liªn quan trùc tiÕp kh¸c ®Õn ®-a tµi s¶n vµo tr¹ngth¸i s½n sµng sö dông. §¬n vÞ kÕ to¸n kh«ng tù ®iÒu chØnh l¹i gi¸ trÞ cña tµi s¶n ®· ghi sækÕ to¸n, trõ tr-êng hîp ph¸p luËt cã quy ®Þnh kh¸c. 2. C¸c quy ®Þnh vµ ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n ®· chän ph¶i ®-îc ¸p dông nhÊt qu¸n trongký kÕ to¸n n¨m; tr-êng hîp cã sù thay ®æi vÒ c¸c quy tr×nh vµ ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n ®·chän th× ®¬n vÞ kÕ to¸n ph¶i gi¶i tr×nh trong b¸o c¸o tµi chÝnh. 3. §¬n vÞ kÕ to¸n ph¶i thu thËp, ph¶n ¸nh kh¸ch quan, ®Çy ®ñ, ®óng thùc tÕ vµ ®óngkú kÕ to¸n mµ nghiÖp vô kinh tÕ, tµi chÝnh ph¸t sinh. 9
 10. 10. 4. Th«ng tin, sè liÖu trong b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m cña ®¬n vÞ kÕ to¸n ph¶i ®-îc c«ngkhai theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 32 cña LuËt nµy. 5. §¬n vÞ kÕ to¸n ph¶i sö dông ph-¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ tµi s¶n vµ ph©n bæ c¸c kho¶nthu, chi mét c¸ch thËn träng, kh«ng ®-îc lµm sai lÖch kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh tÕ, tµi chÝnhcña ®¬n vÞ kÕ to¸n. 6. C¬ quan nhµ n-íc, ®¬n vÞ sù nghiÖp, tæ chøc cã sö dông kinh phÝ ng©n s¸ch nhµn-íc ngoµi viÖc thùc hiÖn quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1, 2. 3. 4 vµ 5 §iÒu nµy cßn ph¶i thùchiÖn kÕ to¸n theo môc lôc ng©n s¸ch nhµ n-íc. §iÒu 8. ChuÈn mùc kÕ to¸n 1. ChuÈn mùc kÕ to¸n gåm nh÷ng nguyªn t¾c vµ ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n c¬ b¶n ®Ó ghisæ kÕ to¸n vµ lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. 2. Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh chuÈn mùc kÕ to¸n trªn c¬ së chuÈn mùc quèc tÕ vÒ kÕ to¸nvµ theo quy ®Þnh cña LuËt nµy. §iÒu 9. §èi t-îng kÕ to¸n 1. §èi t-îng kÕ to¸n thuéc ho¹t ®éng thu, chi ng©n s¸ch nhµ n-íc, hµnh chÝnh sùnghiÖp, ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ, tæ chøc cã sö dông kinh phÝ ng©n s¸ch nhµ n-íc bao gåm: a. TiÒn, vËt t- vµ tµi s¶n cè ®Þnh; b. Nguån kinh phÝ, quü; c. C¸c kho¶n thanh to¸n trong vµ ngoµi ®¬n vÞ kÕ to¸n; d. Thu, chi vµ xö lý chªnh lÖch thu, chi ho¹t ®éng; ®. Thu, chi vµ kÕt d- ng©n s¸ch nhµ n-íc; e. §Çu t- tµi chÝnh, tÝn dông nhµ n-íc; g. Nî vµ xö lý nî cña Nhµ n-íc; h. Tµi s¶n quèc gia; i. C¸c tµi s¶n kh¸c cã liªn quan ®Õn ®¬n vÞ kÕ to¸n. 2. §èi t-îng kÕ to¸n thuéc ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ, tæ chøc kh«ng sö dông kinh phÝng©n s¸ch nhµ n-íc gåm c¸c tµi s¶n, nguån h×nh thµnh tµi s¶n theo quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓma, bi, c, d vµ i kho¶n 1 §iÒu nµy. 3. §èi t-îng kÕ to¸n thuéc ho¹t ®éng kinh doanh gåm: a. Tµi s¶n cè ®Þnh, tµi s¶n l-u ®éng; b. Nî ph¶i tr¶ vµ vèn chñ së h÷u; c. C¸c kho¶n doanh thu, chi phÝ kinh doanh, chi phÝ kh¸c vµ thu nhËp; d. ThuÕ vµ c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch nhµ n-íc; ®. KÕt qu¶ vµ ph©n chia kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh; 10
 11. 11. e. C¸c tµi s¶n kh¸c cã liªn quan ®Õn ®¬n vÞ kÕ to¸n. 4. §èi t-îng kÕ to¸n thuéc ho¹t ®éng ng©n hµng, tÝn dông, b¶o hiÓm, chøng kho¸n,®Çu t- tµi chÝnh, ngoµi quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu nµy cßn cã: a. C¸c kho¶n ®Çu t- tµi chÝnh, tÝn dông; b. C¸c kho¶n thanh to¸n trong vµ ngoµi ®¬n vÞ kÕ to¸n; c. C¸c kho¶n cam kÕt, b¶o l·nh, c¸c giÊy tê cã gi¸. §iÒu 10. KÕ toµn tµi chÝnh, kÕ to¸n qu¶n trÞ, kÕ to¸n tæng hîp, kÕ to¸n chitiÕt 1. KÕ to¸n ë ®¬n vÞ kÕ to¸n gåm kÕ to¸n tµi chÝnh vµ kÕ to¸n qu¶n trÞ. 2. Khi thùc hiÖn c«ng viÖc kÕ to¸n tµi chÝnh vµ kÕ to¸n qu¶n trÞ, ®¬n vÞ kÕ to¸n ph¶ithùc hiÖn kÕ to¸n tæng hîp vµ kÕ to¸n chi tiÕt nh- sau: a. KÕ to¸n tæng hîp ph¶i thu thËp, xö lý, ghi chÐp vµ cung cÊp th«ng tin tæng qu¸t vÒho¹t ®éng kinh tÕ, tµi chÝnh cña ®¬n vÞ. KÕ to¸n tæng hîp sö dông ®¬n vÞ tiÒn tÖ ®Ó ph¶n¸nh t×nh h×nh tµi s¶n, nguån h×nh thµnh tµi s¶n, t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh tÕ, tµichÝnh cña ®¬n vÞ kÕ to¸n; b. KÕ to¸n chi tiÕt ph¶i thu thËp, xö lý, ghi chÐp vµ cung cÊp th«ng tin chi tiÕt b»ng®¬n vÞ tiÒn tÖ, ®¬n vÞ hiÖn vËt vµ ®¬n vÞ thêi gian lao ®éng theo tõng ®èi t-îng cô thÓ trong®¬n vÞ kÕ to¸n. KÕ to¸n chi tiÕt minh ho¹ cho kÕ to¸n tæng hîp trong mét thêi kú kÕ to¸n. 3. Bé Tµi chÝnh h-íng dÉn ¸p dông kÕ to¸n qu¶n trÞ phï hîp víi tõng lÜnh vùc ho¹t®éng. §iÒu 11. §¬n vÞ tÝnh sö dông trong kÕ to¸n §¬n vÞ tÝnh sö dông trong kÕ to¸n gåm: 1. §¬n vÞ tiÒn tÖ lµ ®ång ViÖt Nam (ký hiÖu quèc gia lµ “®”, ký hiÖu quèc tÕ lµVND). Trong tr-êng hîp nghiÖp vô kinh tÕ, tµi chÝnh ph¸t sinh lµ ngo¹i tÖ, ph¶i ghi theonguyªn tÖ vµ ®ång ViÖt Nam theo tû gi¸ hèi ®o¸i thùc tÕ hoÆc quy ®æi theo tû gi¸ hèi ®o¸ido Ng©n hµng Nhµ n-íc ViÖt Nam c«ng bè t¹i thêi ®iÓm ph¸t sinh, trõ tr-êng hîp ph¸tluËt cã quy ®Þnh kh¸c; ®èi víi lo¹i ngo¹i tÖ kh«ng cã tû gi¸ hèi ®o¸i víi ®ång ViÖt Namth× ph¶i quy ®æi th«ng qua mét lo¹i ngo¹i tÖ cã tû gi¸ hèi ®o¸i víi ®ång ViÖt Nam. §¬n vÞ kÕ to¸n chñ yÕu thu, chi b»ng ngo¹i tÖ th× ®-îc chän mét lo¹i ngo¹i tÖ do BéTµi chÝnh quy ®Þnh lµm ®¬n vÞ tiÒn tÖ ®Ó kÕ to¸n, nh-ng khi lËp b¸o c¸o tµi chÝnh sö dôngt¹i ViÖt Nam ph¶i quy ®æi ra ®ång ViÖt Nam do Ng©n hµng Nhµ n-íc ViÖt Nam c«ng bèt¹i thêi ®iÓm kho¸ sæ lËp b¸o c¸o tµi chÝnh, trõ tr-êng hîp ph¸p luËt cã quy ®Þnh kh¸c. 2. §¬n vÞ hiÖn vËt vµ ®¬n vÞ thêi gian lao ®éng lµ ®¬n vÞ ®o l-êng chÝnh thøc cñaCéng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam; tr-êng hîp cã sö dông ®¬n vÞ ®o l-êng kh¸c th×ph¶i quy ®æi ra ®¬n vÞ ®o l-êng chÝnh thøc cña Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam. 11
 12. 12. §iÒu 12. Ch÷ viÕt vµ ch÷ sè sö dông trong kÕ to¸n. 1. Ch÷ viÕt sö dông trong kÕ to¸n lµ tiÕng ViÖt. Tr-êng hîp ph¶i sö dông tiÕng n-ícngoµi trªn chøng tõ kÕ to¸n, sæ kÕ to¸n vµ b¸o c¸o tµi chÝnh ë ViÖt Nam th× sö dông ®ångthêi tiÕng ViÖt vµ tiÕng n-íc ngoµi. 2. Ch÷ sè sö dông trong kÕ to¸n lµ ch÷ sè ¶ RËp: 0, 1, ,2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8, ,9; sau ch÷sè hµng ngh×n, triÖu, tû, ngh×n tû, triÖu tû, tû tû ph¶i ®Æt dÊu chÊm (.); khi cßn ghi ch÷ sè®Çu sau ch÷ sè hµng ®¬n vÞ ph¶i ®Æt ®Êu phÈy (,); sau ch÷ sè hµng ®¬n vÞ. §iÒu 13. Kú kÕ to¸n 1. Kú kÕ to¸n gåm kú kÕ to¸n n¨m, kú kÕ to¸n quý, kú kÕ to¸n th¸ng vµ ®-îc quy®Þnh nh- sau: a. Kú kÕ to¸n n¨m lµ m-êi hai th¸ng, tÝnh tõ ®Çu ngµy 01 th¸ng 01 ®Õn hÕt ngµy 31th¸ng 12 n¨m d-¬ng lÞch. §¬n vÞ kÕ to¸n cã ®Æc thï riªng vÒ tæ chøc, ho¹t ®éng ®-îcchän kú kÕ to¸n n¨m lµ m-êi hai th¸ng trßn theo n¨m d-¬ng lÞch, b¾t ®Çu tõ ngµy 01th¸ng ®Çu quý nµy ®Õn hÕt ngµy cuèi cïng cña th¸ng cuèi quý tr-íc n¨m sau vµ th«ng b¸ocho c¬ quan tµi chÝnh biÕt; b. Kú kÕ to¸n quý lµ ba th¸ng, tÝnh tõ ®Çu ngµy 01 th¸ng ®Çu quý ®Õn hÕt ngµy cuèicïng cña th¸ng cuèi quý; c. Kú kÕ to¸n th¸ng lµ mét th¸ng, tÝnh tõ ®Çu ngµy 01 ®Õn hÕt ngµy cuèi cïng cñath¸ng. 2. Kú kÕ to¸n cña ®¬n vÞ kÕ to¸n míi ®-îc thµnh lËp ®-îc quy ®Þnh nh- sau: a. Kú kÕ to¸n ®Çu tiªn cña doanh nghiÖp míi ®-îc thµnh lËp tÝnh tõ ngµy ®-îc cÊpGiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh ®Õn hÕt ngµy cuèi cïng cña kú kÕ to¸n n¨m, ký kÕto¸n quý, kú kÕ to¸n th¸ng theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy; b. Kú kÕ to¸n ®Çu tiªn cña ®¬n vÞ kÕ to¸n kh¸c tÝnh tõ ngµy cã hiÖu lùc ghi trªn quyÕt®Þnh thµnh lËp ®Õn hÕt ngµy cuèi cïng cña kú kÕ to¸n n¨m, kú kÕ to¸n quý, kú kÕ to¸nth¸ng theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy. 3. §¬n vÞ kÕ to¸n khi chia, t¸ch, hîp nhÊt, s¸p nhËp, chuyÓn ®æi h×nh thøc së h÷u,gi¶i thÓ, chÊm døt ho¹t ®éng hoÆc ph¸ s¶n th× kú kÕ to¸n cuèi cïng tÝnh tõ ®Çu ngµy kú kÕto¸n n¨m, kú kÕ to¸n quý, kú kÕ to¸n th¸ng theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy ®Õn hÕtngµy tr-íc ngµy ghi trªn quyÕt ®Þnh chia t¸ch, hîp nhÊt, s¸p nhËp chuyÓn ®æi h×nh thøc sëh÷u, gi¶i thÓ, chÊm døt ho¹t ®éng hoÆc ph¸t s¶n ®¬n vÞ kÕ to¸n cã hiÖu lùc. 4. Tr-êng hîp kú kÕ to¸n n¨m ®Çu tiªn hoÆc kú kÕ to¸n n¨m cuèi cïng cã thêi gianng¾n h¬n chÝn m-¬i ngµy th× ®-îc phÐp céng (+) víi kú kÕ to¸n n¨m tiÕp theo hoÆc céng(+) víi kú kÕ to¸n n¨m tr-íc ®ã ®Ó tÝnh thµnh mét kú kÕ to¸n n¨m. Kú kÕ n¨m ®Çu tiªnhoÆc kú kÕ to¸n n¨m cuèi cïng ph¶i ng¾n h¬n m-êi l¨m th¸ng. §iÒu 14. C¸c hµnh vi bÞ nghiªm cÊm 12
 13. 13. 1. Gi¶ m¹o, khai man, tho¶ thuËn hoÆc Ðp buéc ng-êi kh¸c gi¶i m¹o, khai man, tÈyxo¸ tµi liÖu kÕ to¸n. 2. Cè ý tho¶ thuËn hoÆc Ðp buéc ng-êi kh¸c cung cÊp, x¸c nhËn th«ng tin, sè liÖu kÕto¸n sai sù thËt. 3. §Ò ngoµi sæ kÕ to¸n tµi s¶n cña ®¬n vÞ kÕ to¸n hoÆc tµi s¶n liªn quan ®Õn ®¬n vÞ kÕto¸n. 4. Huû bá hoÆc cè ý lµm h- háng tµi liÖu kÕ to¸n tr-íc thêi h¹n l-u tr÷ quy ®Þnh t¹i§iÒu 40 cña LuËt nµy. 5. Ban hµnh, c«ng bè chuÈn mùc kÕ to¸n, chÕ ®é kÕ to¸n kh«ng ®óng thÈm quyÒn. 6. Lîi dông chøc vô, quyÒn h¹n ®e do¹, trï dËp ng-êi lµm kÕ to¸n trong viÖc thùchiÖn c«ng viÖc kÕ to¸n. 7. Ng-êi cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý, ®iÒu hµnh ®¬n vÞ kÕ to¸n kiªm lµm kÕ to¸n, thñkho, thñ quü hoÆc mua, b¸n tµi s¶n, trõ doanh nghiÖp t- nh©n, hé kinh doanh c¸ thÓ. 8. Bè trÝ ng-êi lµm kÕ to¸n, ng-êi lµm kÕ to¸n tr-ëng kh«ng ®ñ tiªu chuÈn, ®iÒu kiÖntheo quy ®Þnh t¹i §iÒu 50 vµ §iÒu 53 cña LuËt nµy. 9. C¸c hµnh vi kh¸c vÒ kÕ to¸n mµ ph¸p luËt nghiªm cÊm. §iÒu 15. Gi¸ trÞ cña tµi liÖu, sè liÖu kÕ to¸n 1. Tµi liÖu, sè liÖu kÕ to¸n cã gi¸ trÞ ph¸p lý vÒ t×nh h×nh kinh tÕ, tµi chÝnh cña ®¬n vÞkÕ to¸n vµ ®-îc sö dông ®Ó c«ng bè c«ng khai theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. Tµi liÖu, sè liÖu kÕ to¸n lµ c¬ së ®Ó x©y dùng vµ xÐt duyÖt kÕ ho¹ch, dù to¸n, quyÕtto¸n, xem xÐt, xö lý vi ph¹m ph¸p luËt. §iÒu 16. Tr¸ch nhiÖm qu¶n lý sö dông, cung cÊp th«ng tin, tµi liÖu kÕ to¸n 1. §¬n vÞ kÕ to¸n cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý, sö dông, b¶o qu¶n vµ l-u tr÷ tµi liÖu kÕto¸n. 2. §¬n vÞ kÕ to¸n cã tr¸ch nhiÖm cung cÊp th«ng tin, tµi liÖu kÕ to¸n kÞp thêi, ®Çy ®ñ,trung thùc, minh b¹ch cho tæ chøc, c¸ nh©n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 13
 14. 14. Ch-¬ngii néi dung c«ng t¸c kÕ to¸n Môc i chøng tõ kÕ to¸n §iÒu 17. Néi dung chøng tõ kÕ to¸n 1. Chøng tõ kÕ to¸n ph¶i cã c¸c néi dung chñ yÕu sau ®©y: a. Tªn vµ sè liÖu cña chøng tõ kÕ to¸n; b. Ngµy, th¸ng n¨m lËp chøng tõ kÕ to¸n c. Tªn, ®Þa chØ cña ®¬n vÞ hoÆc c¸ nh©n lËp chøng tõ kÕ to¸n; d. Tªn, ®Þa chØ cña ®¬n vÞ hoÆc c¸ nh©n nhËn chøng tõ kÕ to¸n; ®, Néi dung nghiÖp vô kinh tÕ, tµi chÝnh ph¸t sinh; e. Sè l-îng, ®¬n gi¸ vµ sè tiÒn cña nghiÖp vô kinh tÕ, tµi chÝnh ghi b»ng sè; tæng sètiÒn cña chøng tõ kÕ to¸n dïng ®Ó thu, chi tiÒn ghi b»ng sè vµ b»ng ch÷; g. Ch÷ ký, hä vµ tªn cña ng-êi lËp, ng-êi duyÖt vµ nh÷ng ng-êi cã liªn quan ®Õnchøng tõ kÕ to¸n. 2. Ngoµi nh÷ng néi dung chñ yÕu cña chøng tõ kÕ to¸n quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒunµy, chøng tõ kÕ to¸n cã thÓ thªm nh÷ng néi dung kh¸c theo tõng lo¹i chøng tõ. §iÒu 18. Chøng tõ ®iÖn tö 1. Chøng tõ ®iÖn tö ®-îc coi lµ chøng tõ kÕ to¸n khi cã c¸c néi dung quy ®Þnh t¹i§iÒu 17 cña LuËt nµy vµ ®-îc thÓ hiÖn d-íi d¹ng d÷ liÖu ®iÖn tö, ®-îc m· ho¸ mµ kh«ngbÞ thay ®æi trong qu¸ tr×nh chuyÓn qua m¹ng m¸y tÝnh hoÆc trªn vËt mang tin nh- b¨ng®Üa, ®Üa tõ c¸c lo¹i thÎ thanh to¸n. 2. ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vÒ chøng tõ ®iÖn tö. §iÒu 19. LËp chøng tõ kÕ to¸n 1. C¸c nghiÖp vô kinh tÕ, tµi chÝnh ph¸t sinh liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ kÕto¸n ®Òu ph¶i lËp chøng tõ kÕ to¸n. Chøng tõ kÕ to¸n chØ ®-îc lËp mét lÇn cho nghiÖp vôkinh tÕ, tµi chÝnh. 2. Chøng tõ kÕ to¸n ph¶i ®-îc lËp râ rµng, ®Çy ®ñ, kÞp thêi, chÝnh x¸c theo néi dungquy ®Þnh trªn mÉu. Tr-êng hîp chøng tõ kÕ to¸n ch-a cã quy ®Þnh mÉu th× ®¬n vÞ kÕ to¸n 14
 15. 15. ®-îc tù lËp chøng tõ kÕ to¸n nh-ng ph¶i cã ®Çy ®ñ c¸c néi dung quy ®Þnh t¹i §iÒu 17 cñaLuËt nµy. 3. Néi dung nghiÖp vô kinh tÕ, tµi chÝnh trªn chøng tõ kÕ to¸n kh«ng ®-îc viÕt t¾t,kh«ng ®-îc tÈy xo¸, söa ch÷a; khi viÕt ph¶i dïng bót mùc, sè vµ ch÷ viÕt ph¶i liªn tôc,kh«ng ng¾t qu·ng, chç trèng ph¶i g¹ch chÐo; chøng tõ bÞ tÈy xo¸, söa ch÷a ®Òu kh«ng cãgi¸ trÞ thanh to¸n vµ ghi sè kÕ to¸n. Khi viÕt sai vµo mÉu chøng tõ kÕ to¸n th× ph¶i huû báb»ng c¸ch g¹ch chÐo vµ chøng tõ biÕt sai. 4. Chøng tõ kÕ to¸n ph¶i lËp ®ñ sè liªn quy ®Þnh. Tr-êng hîp ph¶i lËp nhiÒu liªnchøng tõ kÕ to¸n cho mét nghiÖp vô kinh tÕ, tµi chÝnh th× néi dung c¸c liªn ph¶i gièngnhau. Chøng tõ kÕ to¸n cho ®¬n vÞ kÕ to¸n quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm a, b, c vµ d kho¶n 1 §iÒu2 cña LuËt nµy lËp ®Ó giao dÞch víi tæ chøc, c¸ nh©n, c¸ nh©n bªn ngoµi ®¬n vÞ kÕ to¸n th×liªn göi cho bªn ngoµi dÊu cña ®¬n vÞ kÕ to¸n. 5. Ng-êi lËp, ng-êi ký duyÖt vµ nh÷ng ng-êi kh¸c ký tªn trªn chøng tõ kÕ to¸n ph¶ichÞu tr¸ch nhiÖm vÒ néi dung cña chøng tõ kÕ to¸n. 6.Chøng tõ kÕ to¸n ®-îc lËp d-íi d¹ng chøng tõ ®iÖn tö ph¶i tu©n theo quy ®Þnh t¹i§iÒu 18 cña LuËt nµy vµ kho¶n 1, kho¶n 2 §iÒu nµy. Chøng tõ ®iÖn tö ph¶i ®-îc in ra giÊyvµ l-u tr÷ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 40 cña LuËt nµy. §iÒu 20. Ký chøng tõ kÕ to¸n 1. Chøng tõ kÕ to¸n ph¶i cã ®ñ ch÷ ký. Ch÷ ký trªn chøng tõ kÕ to¸n ph¶i ®-îc kýb»ng bót mùc. Kh«ng ®-îc ký chøng tõ kÕ to¸n b»ng mùc ®á hoÆc ®ãng dÊu ch÷ ký kh¸cs½n. Ch÷ ký trªn chøng tõ kÕ to¸n cña mét ng-êi ph¶i thèng nhÊt. 2. Ch÷ ký trªn chøng tõ kÕ to¸n ph¶i do ng-êi cã thÈm quyÒn hoÆc ng-êi ®-îc uûquyÒn ký. Nghiªm cÊm ký chøng tõ kÕ to¸n khi ch-a ghi ®ñ néi dung chøng tõ thuéc tr¸chnhiÖm cña ng-êi ký. 3. Chøng tõ kÕ to¸n chi tiÒn ph¶i do ng-êi cã thÈm quyÒn ký duyÖt chi vµ kÕ to¸ntr-ëng hoÆc ng-êi ®-îc uû quyÒn ký tr-íc khi thùc hiÖn. Ch÷ ký trªn chøng tõ kÕ to¸ndïng ®Ó chi tiÒn ph¶i ký theo tõng liªn. 4. Chøng tõ ®iÖn tö ph¶i cã ch÷ ký ®iÖn tö theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 21. Ho¸ ®¬n b¸n hµng 1. Tæ chøc, c¸ nh©n khi b¸n hµng ho¸ hoÆc cung cÊp dÞch vô ph¶i lËp ho¸ ®¬n b¸nhµng giao cho kh¸ch hµng. Tr-êng hîp b¸n lÎ hµng ho¸ hoÆc cung cÊp dÞch vô d-íi møctiÒn quy ®Þnh mµ ng-êi mua hµng kh«ng yªu cÇu th× kh«ng ph¶i lËp ho¸ ®¬n b¸n hµng.ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ c¸c tr-êng hîp b¸n hµng vµ møc tiÒn b¸n hµng kh«ng ph¶i lËphãa ®¬n b¸n hµng. 15
 16. 16. 2. Tæ chøc, c¸ nh©n khi mua hµng ho¸ hoÆc ®-îc cung cÊp dÞch vô cã quyÒn yªu cÇung-êi b¸n hµng, ng-êi cung cÊp dÞch vô lËp, giao ho¸ ®¬n ban hµng cho m×nh. 3. Ho¸ ®¬n b¸n hµng ®-îc thÓ hiÖn b»ng c¸c h×nh thøc sau ®©y: a. Hoa ®¬n theo mÉu in s½n; b. Ho¸ ®¬n in tõ m¸y; c. Ho¸ ®¬n ®iÖn tö; d. Tem, vÐ, thÎ in s½n gi¸ thanh to¸n. 4. Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh mÉu ho¸ ®¬n, tæ chøc in, ph¸t hµnh vµ sö dông ho¸ ®¬n b¸nhµng. Tr-êng hîp tæ chøc hoÆc c¸ nh©n tù in ho¸ ®¬n b¸n hµng th× ph¶i ®-îc c¬ quan tµichÝnh cã thÈm quyÒn chÊp thuËn b»ng v¨n b¶n tr-íc khi thùc hiÖn. 5. Tæ chøc, c¸ nh©n khi b¸n hµng ho¸ hoÆc cung cÊp dÞch vô nÕu kh«ng lËp, kh«nggiao ho¸ ®¬n b¸n hµng hoÆc lËp ho¸ ®¬n b¸n hµng kh«ng ®óng quy ®Þnh t¹i §iÒu 19 vµ§iÒu 20 cña LuËt nµy vµ c¸c kho¶n 1, 2, 3 vµ 4 §iÒu nµy bÞ xö lý theo quy ®Þnh cña ph¸pluËt. §iÒu 22. Qu¶n lý, sö dông chøng tõ kÕ to¸n 1. Th«ng tin, sè liÖu trªn chøng tõ kÕ to¸n lµ c¨n cø ®Ó ghi sæ kÕ to¸n. 2. Chøng tõ kÕ to¸n ph¶i ®-îc s¾p xÕp theo néi dung kinh tÕ, theo tr×nh tù thêi gianvµ b¶o qu¶n an toµn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 3. ChØ c¬ quan nhµ n-íc cã thÈm quyÒn míi cã quyÒn t¹m gi÷, tÞch thu hoÆc niªmphong chøng tõ kÕ to¸n. Tr-êng hîp t¹m gi÷ hoÆc tÞch thu th× c¬ quan nhµ n-íc cã thÈmquyÒn sao chôp chøng tõ bÞ t¹m gi÷, bÞ tÞch thu vµ ký x¸c nhËn trªn chøng tõ sao chôp;®ång thêi lËp biªn b¶n ghi râ lý do, sè l-îng tõng lo¹i chøng tõ kÕ to¸n bÞ t¹m gi÷ hoÆc bÞtÞch thu vµ ký tªn, ®ãng dÊu. 4. C¬ quan cã thÈm quyÒn niªm phong chøng tõ kÕ to¸n ph¶i lËp biªn b¶n, ghi râ lýdo, sè l-îng tõng lo¹i chøng tõ kÕ to¸n bÞ niªm phong vµ ký tªn, ®ãng dÊu. Môc 2 tµi kho¶n kÕ to¸n vµ sæ kÕ to¸n §iÒu 23. Tµi kho¶n kÕ to¸n vµ hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n 1. Tµi kho¶n kÕ to¸n dïng ®Ó ph©n lo¹i vµ hÖ thèng ho¸ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ, tµichÝnh theo néi dung kinh tÕ. 16
 17. 17. 2. HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n gåm c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n cÇn sö dông. Mçi ®¬n vÞ kÕto¸n ph¶i sö dông mét hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n. 3. Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh cô thÓ vÒ tµi kho¶n kÕ to¸n vµ hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n. §iÒu 24. Lùa chän ¸p dông hÖ thèng tµi kho¶n 1. §¬n vÞ kÕ to¸n ph¶i c¨n cø vµo hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n do Bé Tµi chÝnh quy®Þnh ®Ó chän hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n ¸p dông ë ®¬n vÞ. 2. §¬n vÞ kÕ to¸n ®-îc chi tiÕt c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n ®· chän phôc vô yªu cÇu qu¶nlý cña ®¬n vÞ. §iÒu 25. Sæ kÕ to¸n vµ hÖ thèng sæ kÕ to¸n 1. Sæ kÕ to¸n dïng ®Ó ghi chÐp, hÖ thèng vµ l-u gi÷ toµn bé c¸c nghiÖp vô kinh tÕ, tµichÝnh ®· ph¸t sinh cã liªn quan ®Õn ®¬n vÞ kÕ to¸n. 2. Sæ kÕ to¸n ph¶i ghi râ tªn ®¬n vÞ kÕ to¸n; tªn sæ, ngµy, th¸ng, n¨m lËp sæ; ngµy,th¸ng, n¨m kho¸ sæ; ch÷ ký cña ng-êi lËp sæ, kÕ to¸n tr-ëng vµ ng-êi ®¹i diÖn theo ph¸pluËt cña ®¬n vÞ kÕ to¸n; sè trang; ®èng dÊu gi¸p l¹i. 3. Sæ kÕ to¸n ph¶i cã c¸c néi dung chñ yÕu sau ®©y: a. Ngµy, th¸ng ghi sæ; b. Sè hiÖu vµ ngµy; th¸ng cña chøng tõ kÕ to¸n dïng lµm c¨n cø ghi sæ; c. Tãm t¾t néi dung cña nghiÖp vô kinh tÕ, tµi chÝnh ph¸t sinh; d. Sè tiÒn cña nghiÖp vô kinh tÕ, tµi chÝnh ph¸t sinh ghi vµo c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n; ®. Sè d- ®Çu kú, sè tiÒn ph¸t sinh trong kú, sè d- cuèi kú. 4. Sæ kÕ to¸n gåm sæ kÕ to¸n tæng hîp vµ sæ kÕ to¸n chi tiÕt. 5. Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh cô thÓ vÒ h×nh thøc kÕ to¸n, hÖ thèng sæ kÕ to¸n vµ sè kÕto¸n. §iÒu 26. Lùc chän ¸p dông hÖ thèng sæ kÕ to¸n 1. Mçi ®¬n vÞ kÕ to¸n chØ cã mét hÖ thèng sæ kÕ to¸n cho mét kú kÕ to¸n n¨m. 2. §¬n vÞ kÕ to¸n ph¶i c¨n cø vµo hÖ thèng sæ kÕ to¸n do Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh ®Óchän mét hÖ thèng sæ kÕ to¸n ¸p dông ë ®¬n vÞ. 3. §¬n vÞ kÕ to¸n ®-îc cô thÓ ho¸ c¸c sè kÕ to¸n ®· chän ®Ó phôc vô yªu cÇu kÕ to¸ncña ®¬n vÞ. §iÒu 27. Më sæ, ghi sæ, khãa sæ kÕ to¸n 1. Sæ kÕ to¸n ph¶i më vµo ®Çu kú kÕ to¸n n¨m; ®èi víi ®¬n vÞ kÕ to¸n míi thµnh lËp,sæ kÕ to¸n ph¶i më tõ ngµy thµnh lËp; 2. §¬n vÞ kÕ to¸n ph¶i c¨n cø vµo chøng tõ kÕ to¸n ®Ó ghi sæ kÕ to¸n. 17
 18. 18. 3. Sæ kÕ to¸n ph¶i ghi kÞp thêi, râ rµng, ®Çy ®ñ theo c¸c néi dung cña sæ. Th«ng tin,sè liÖu ghi vµo sæ kÕ to¸n ph¶i chÝnh x¸c, trung thùc, ®óng víi chøng tõ kÕ to¸n. 4. ViÖc ghi sæ kÕ to¸n ph¶i theo tr×nh tù thêi gian ph¸t sinh cña nghiÖp vô kinh tÕ, tµichÝnh, Th«ng tin, sè liÖu ghi trªn sæ kÕ to¸n cña n¨m sau ph¶i kÕ tiÕp th«ng tin, sè liÖu ghitrªn sæ kÕ to¸n cña n¨m tr-íc liÒn kÒ. Sæ kÕ to¸n ph¶i ghi liªn tôc tõ khi më sæ ®Õn khikho¸ sæ. 5. Th«ng tin, sè liÖu trªn sæ kÕ to¸n ph¶i ®-îc ghi b»ng bót mùc; kh«ng ghi xenthªm vµo phÝa trªn hoÆc d-íi; kh«ng ghi chång lªn nhau; kh«ng ghi c¸ch dßng; tr-ênghîp ghi kh«ng hÕt trang sæ ph¶i g¹ch chÐo phÇn kh«ng ghi; khi ghi hÕt trang ph¶i céng sèliÖu tæng céng cña trang vµ chuyÓn sè liÖu tæng céng sang trang tiÕp theo. 6. §¬n vÞ kÕ to¸n ph¶i kho¸ sæ kÕ to¸n vµo cuèi kú kÕ to¸n tr-íc khi lËp b¸o c¸o tµichÝnh vµ c¸c tr-êng hîp kho¸ sæ kÕ to¸n kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 7. §¬n vÞ kÕ to¸n b»ng v¨n tay hoÆc ghi sæ kÕ to¸n hoÆc ghi sæ kÕ to¸n b»ng m¸y vitÝnh. Tr-êng hîp ghi sæ kÕ to¸n b»ng m¸y vi tÝnh th× ph¶i thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ sæ kÕto¸n t¹i §iÒu 25, §iÒu 26 cña LuËt nµy vµ c¸c kho¶n 1, 2, 3, 4 vµ 6 §iÒu nµy. Sau khi kho¸sæ kÕ to¸n trªn m¸y vi tÝnh ph¶i in sæ kÕ to¸n ra giÊy vµ ®ãng thµnh quyÒn riªng cho tõngkú kÕ to¸n n¨m. §iÒu 28. Söa ch÷a sæ kÕ to¸n 1. Khi ph¸t hiÖn sæ kÕ to¸n ghi b»ng tay cã sai sãt th× kh«ng ®-îc tÈy xo¸ lµm mÊtdÊu vÕt th«ng tin, sè liÖu ghi sai mµ ph¶i söa ch÷a theo mét trong ba ph-¬ng ph¸p sau: a. Ghi c¶i chÝnh b»ng c¸ch g¹ch mét ®-êng th¼ng vµo chç sai vµ ghi sè hoÆc ch÷®óng ë phÝa trªn vµ ph¶i cã ch÷ ký cña kÕ to¸n tr-êng bªn c¹nh; b. Ghi sè b»ng c¸ch ghi l¹i sè sai b»ng mùc ®á hoÆc ghi l¹i sè sai trong dÊu ngoÆc®¬n, sau ®ã ghi l¹i sè ®óng vµ ph¶i cã ch÷ ký cña kÕ to¸n tr-ëng bªn c¹nh. c. Ghi bæ sung b»ng c¸ch lËp “chøng tõ thi sæ bæ sung” vµ ghi thªm sè chªnh lÖchthiÕu cho ®ñ. 2. Tr-êng hîp ph¸t hiÖn sæ kÕ to¸n cã sai sãt tr-íc khi b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m ®-îcnép cho c¬ quan nhµ n-íc cã thÈm quyÒn th× ph¶i söa ch÷a trªn sæ kÕ to¸n cña n¨m ®ã. 3. Tr-êng hîp ph¸t hiÖn sæ kÕ to¸n cã sai sãt sau khi b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m ®· népcho c¬ quan nhµ n-íc cã thÈm quyÒn th× ph¶i söa ch÷a trªn sæ kÕ to¸n c¶u n¨m ®· ph¸thiÖn sai sãt vµ ghi chó vµo dßng cuèi cña sæ kÕ to¸n cã n¨m sai sãt. 4. Söa ch÷a sæ kÕ to¸n trong tr-êng hîp ghi sæ b»ng m¸y vi tÝnh: a. Tr-êng hîp ph¸t hiÖn sai sãt tr-íc khi b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m ®-îc nép cho c¬quan nhµ n-íc cã thÈm quyÒn th× ph¶i söa ch÷a trùc tiÕp vµo sæ kÕ to¸n cña n¨m ®ã trªnm¸y vi tÝnh; b. Tr-êng hîp ph¸t hiÖu sai sãt sau khi b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m ®· nép cho c¬ quannhµ n-íc cã thÈm quyÒn th× ph¶i söa ch÷a trùc tiÕp vµo sæ kÕ to¸n cña n¨m ®· ph¸t hiÖnsai sãt trªn m¸y vi tÝnh vµ ghi chó vµo dßng cuèi cña sæ kÕ to¸n n¨m cã sai sãt. 18
 19. 19. c. Söa ch÷a sæ kÕ to¸n trong tr-êng hîp ghi sæ b»ng m¸y vi tÝnh ®-îc thùc hiÖn theoph-¬ng ph¸p quy ®Þnh t¹i ®iÓm b hoÆc ®iÓm c kho¶n 1 §iÒu nµy. môc 3 b¸o c¸o tµi chÝnh §iÒu 29. B¸o c¸o tµi chÝnh 1. B¸o c¸o tµi chÝnh ®-îc lËp theo chuÈn mùc kÕ to¸n vµ chÕ ®é kÕ to¸n dïng ®Ó tænghîp vµ thuyÕt minh vÒ t×nh h×nh kinh tÕ, tµi chÝnh cña ®¬n vÞ kÕ to¸n. 2. B¸o c¸o tµi chÝnh cña ®¬n vÞ kÕ to¸n thuéc ho¹t ®éng thu, chi ng©n s¸ch ng©n s¸chnhµ n-íc hµnh chÝnh, ®¬n vÞ sù nghiÖp, tæ chøc sö dông kinh phÝ ng©n s¸ch nhµ n-íc vµ®¬n vÞ sù nghiÖp, tæ chøc kh«ng sö dông kinh phÝ ng©n s¸ch nhµ n-íc gåm: a. B¶ng c©n ®èi tµi kho¶n; b. B¸o c¸o thu, chi; c. B¶n thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh; d. C¸c b¸o c¸o kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 3. B¸o c¸o tµi chÝnh cña ®¬n vÞ kÕ to¸n thuéc ho¹t ®éng kinh doanh gåm: a. B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n; b. B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh; c. B¸o c¸o l-u chuyÓn tiÒn tÖ; d. B¶n thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh. 4. Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh cô thÓ vÒ b¸o c¸o tµi chÝnh cho tõng lÜnh vùc ho¹t ®éng. §iÒu 30. LËp b¸o c¸o tµi chÝnh 1. §¬n vÞ kÕ to¸n ph¶i lËp b¸o c¸o tµi chÝnh vµo cuèi kú kÕ to¸n n¨m; tr-êng hîpph¸p luËt cã quy ®Þnh lËp b¸o c¸o tµi chÝnh theo kú kÕ to¸n kh¸c th× ®¬n vÞ kÕ to¸n ph¶ilËp theo kú kÕ to¸n ®ã. 2. ViÖc lËp b¸o c¸o tµi chÝnh ph¶i c¨n cø vµo sè liÖu sau khi kho¸ sæ kÕ to¸n. §¬n vÞkÕ to¸n cÊp trªn ph¶i lËp b¸o c¸o tµi chÝnh tæng hîp hoÆc b¸o c¸o tµi chÝnh hîp nhÊt dùatrªn b¸o c¸o tµi chÝnh cña c¸c ®¬n vÞ kÕ to¸n trong cïng ®¬n vÞ kÕ to¸n cÊp trªn. 3. B¸o c¸o tµi chÝnh ph¶i ®-îc lËp ®óng néi dung, ph-¬ng ph¸p vµ tr×nh bµy nhÊtqu¸n gi÷a c¸c kú kÕ to¸n; tr-êng hîp b¸o c¸o tµi chÝnh tr×nh bµy kh¸c nhau gi÷a c¸c kú kÕto¸n th× ph¶i thuyÕt minh râ lý do. 19
 20. 20. 4. B¸o c¸o tµi chÝnh ph¶i ®-îc ng-êi lËp, kÕ to¸n tr-ëng vµ ng-êi ®¹i diÖn theo ph¸pluËt cña ®¬n vÞ kÕ to¸n kú. Ng-êi ký b¸o c¸o tµi chÝnh ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ néi dungcña b¸o c¸o. §iÒu 31. Thêi h¹n nép b¸o c¸o tµi chÝnh. 1. B¸o c¸o tµi chÝnh n¨m cña ®¬n vÞ kÕ to¸n ph¶i ®-îc nép cho c¬ quan nhµ n-íc cãthÈm quyÒn trong thêi h¹n chÝn m-¬i ngµy, kÓ tõ ngµy kÕt thóc kú kÕ to¸n cña n¨m theoquy ®Þnh cña ph¸p luËt, ®èi víi b¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch th× thêi h¹n nép b¸o c¸o®-îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ. 2. ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ thêi h¹n nép b¸o c¸o tµi chÝnh, b¸o c¸o quyÕt to¸nng©n s¸ch cho tõng lÜnh vùc ho¹t ®éng vµ tõng cÊp qu¶n lý. §iÒu 32. Néi dung c«ng khai b¸o c¸o tµi chÝnh 1. Néi dung c«ng khai b¸o c¸o tµi chÝnh cña ®¬n vÞ kÕ to¸n thuéc ho¹t ®éng thu, ching©n s¸ch nhµ n-íc, c¬ quan hµnh chÝnh, ®¬n vÞ sù nghiÖp, tæ chøc cã sö dông kinh phÝng©n s¸ch nhµ n-íc vµ ®¬n vÞ sù nghiÖp, tæ chøc kh«ng sö dông kinh phÝ ng©n s¸ch nhµn-íc bao gåm: a. §¬n vÞ kÕ to¸n thuéc ho¹t ®éng thu, chi ng©n s¸ch nhµ n-íc c«ng khai quyÕt to¸nthu, chi ng©n s¸ch nhµ n-íc n¨m; b. §¬n vÞ kÕ to¸n lµ c¬ quan hµnh chÝnh, ®¬n vÞ sù nghiÖp, tæ chøc cã sö dông kinhphÝ ng©n s¸ch nhµ n-íc c«ng khai quyÕt to¸n thu, chi ng©n s¸ch nhµ n-íc n¨m vµ c¸ckho¶n thu, chi tµi chÝnh kh¸c; c. §¬n vÞ kÕ to¸n lµ ®¬n vÞ sù nghiÖp, tæ chøc kh«ng sö dông kinh phÝ ng©n s¸ch nhµn-íc c«ng khai quyÕt to¸n thu, chi tµi chÝnh n¨m; d. §¬n vÞ kÕ to¸n cã sö dông c¸c kho¶n ®ãng gãp cña nh©n d©n c«ng khai môc ®Ýchhuy ®éng vµ sö dông c¸c kho¶n ®ãng gãp, ®èi t-îng ®ãng gãp, møc huy ®éng, kÕt qu¶ södông vµ quyÕt to¸n thu, chi tõng kho¶n ®ãng gãp. 2. Néi dung c«ng khai b¸o c¸o tµi chÝnh cña ®¬n vÞ kÕ to¸n thuéc ho¹t ®éng kinhdoanh gåm: a. T×nh h×nh tµi s¶n, nî ph¶i tr¶ vµ vèn chñ së h÷u; b. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh; c. TrÝch lËp sö dông c¸c quü; d. Thu nhËp cña ng-êi lao ®éng. 3. B¸o c¸o tµi chÝnh cña ®¬n vÞ kÕ to¸n ®· ®-îc kiÓm to¸n khi c«ng khai ph¶i kÌmtheo kÕt luËn cña cña tæ chøc kiÓm to¸n. §iÒu 33. H×nh thøc vµ thêi h¹n c«ng khai b¸o c¸o tµi chÝnh 1. ViÖc c«ng khai b¸o c¸o tµi chÝnh ®-îc thùc hiÖn theo c¸c h×nh thøc: a. Ph¸t hµnh Ên phÈm; 20
 21. 21. b. Th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n; c. Niªm yÕt; d. C¸c h×nh thøc kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. §¬n vÞ kÕ to¸n thuéc ho¹t ®éng thu, chi ng©n s¸ch nhµ n-íc ph¶i c«ng khai b¸oc¸o tµi chÝnh n¨m trong thêi h¹n sau m-¬i ngµy, kÓ tõ ngµy ®-îc cÊp cã thÈm quyÒnduyÖt. 3. §¬n vÞ kÕ to¸n lµ c¬ quan hµnh chÝnh, ®¬n vÞ sù nghiÖp, tæ chøc cã sö dông kinhphÝ ng©n s¸ch nhµ n-íc vµ ®¬n vÞ sù nghiÖp, tæ chøc kh«ng sö dông kinh phÝ ng©n s¸chnhµ n-íc, ®¬n vÞ kÕ to¸n cã sö dông c¸c kho¶n ®ãng gãp cña nh©n d©n ph¶i c«ng khai b¸oc¸o tµi chÝnh n¨m trong thêi h¹n ba m-¬i ngµy, kÓ tõ ngµy ®-îc cÊp cã thÈm quyÒn duyÖt. 4. §¬n vÞ kÕ to¸n ho¹t ®éng kinh doanh ph¶i c«ng khai b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m trongthêi h¹n mét tr¨m hai m-¬i ngµy, kÓ tõ ngµy kÕt thóc kú kÕ to¸n n¨m. §iÒu 34. KiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh 1. B¸o c¸o tµi chÝnh n¨m cña ®¬n vÞ kÕ to¸n mµ ph¸p luËt qui ®Þnh ph¶i kiÓm to¸n th×ph¶i ®-îc kiÓm to¸n tr-íc khi nép cho c¬ quan nhµ n-íc cã thÈm quyÒn vµ tr-íc khi c«ngkhai. 2. §¬n vÞ kÕ to¸n khi ®-îc kiÓm to¸n ph¶i tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒkiÓm to¸n. 3. B¸o c¸o tµi chÝnh ®· ®-îc kiÓm to¸n khi nép cho c¬ quan nhµ n-íc cã thÈm quyÒnquy ®Þnh t¹i §iÒu 31 cña LuËt nµy ph¶i cã b¸o c¸o kiÓm to¸n ®Ýnh kÌm. Môc 4 kiÓm tra kÕ to¸n §iÒu 35. KiÓm tra kÕ to¸n §¬n vÞ kÕ to¸n ph¶i chÞu sù kiÓm tra kÕ to¸n cña c¬ quan cã thÈm quyÒn vµ kh«ngqu¸ mét lÇn kiÓm tra cïng mét néi dung trong mét n¨m. ViÖc kiÓm tra kÕ to¸n chØ ®-îcthùc hiÖn khi cã quyÕt ®Þnh cña c¬ quan cã thÈm quyÒn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 36. Néi dung kiÓm tra kÕ to¸n 1. Néi dung kiÓm tra kÕ to¸n gåm: a. KiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c néi dung c«ng t¸c kÕ to¸n; b. KiÓm tra viÖc tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n vµ ng-êi lµm kÕ to¸n; c. KiÓm tra viÖc tæ chøc qu¶n lý vµ ho¹t ®éng nghÒ nghiÖp kÕ to¸n; d. KiÓm tra viÖc chÊp hµnh c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt vÒ kÕ to¸n. 2. Néi dung kiÓm tra kÕ to¸n ph¶i ®-îc x¸c ®Þnh trong quyÕt ®Þnh kiÓm tra. 21
 22. 22. §iÒu 37. QuyÒn vµ tr¸ch nhiÖm cña ®oµn kiÓm tra kÕ to¸n 1. Khi kiÓm tra kÕ to¸n, ®oµn kiÓm tra kÕ to¸n ph¶i xuÊt tr×nh quyÕt ®Þnh kiÓm tra kÕto¸n. §oµn kiÓm tra kÕ to¸n cã quyÒn yªu cÇu ®¬n vÞ kÕ to¸n ®-îc kiÓm tra cung cÊp tµiliÖu kÕ to¸n cã liªn quan ®Õn néi dông kiÓm tra kÕ to¸n vµ gi¶i tr×nh khi cÇn thiÕt. 2. Khi kÕt thóc kiÓm tra kÕ to¸n, ®oµn kiÓm tra ph¶i lËp biªn b¶n kiÓm tra kÕ to¸n vµgiao cho ®¬n vÞ kÕ to¸n ®-îc kiÓm tra mét b¶n; nÕu ph¸t hiÖn cã vi ph¹m ph¸p luËt vÒ kÕto¸n th× bÞ xö lý theo thÈm quyÒn hoÆc chuyÓn hå s¬ ®Õn c¬ quan nhµ n-íc cã thÈm quyÒn®Ó xö lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3. Tr-ëng ®oµn kiÓm tra kÕ to¸n ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c kÕt luËn kiÓm tra. 4. §oµn kiÓm tra kÕ to¸n ph¶i tu©n thñ tr×nh tù, néi dung, ph¹m vi vµ thêi gian kiÓmtra, kh«ng ®-îc lµm ¶nh h-ëng ®Õn ho¹t ®éng b×nh th-êng vµ kh«ng ®-îc s¸ch nhiÔu ®¬nvÞ kÕ to¸n ®-îc kiÓm tra. §iÒu 38. Tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n cña ®¬n vÞ kÕ to¸n ®-îc kiÓm tra kÕto¸n 1. §¬n vÞ kÕ to¸n ®-îc kiÓm tra kÕ to¸n cã tr¸ch nhiÖm: a. Cung cÊp cho ®oµn kiÓm tra kÕ to¸n tµi liÖu kÕ to¸n cã liªn quan ®Õn néi dungkiÓm tra vµ gi¶i tr×nh cña c¸c néi dung theo yªu cÇu cña ®oµn kiÓm tra. b. Thùc hiÖn kÕt luËn cña ®oµn kiÓm tra kÕ to¸n. 2. §¬n vÞ kÕ to¸n ®-îc kiÓm tra cã quyÒn: a. Tõ chèi kiÓm tra nÕu thÊy viÖc kiÓm tra kh«ng ®óng thÈm quyÒn hoÆc néi dôngkiÓm tra tr¸i víi quy ®Þnh t¹i §iÒu 36 cña LuËt nµy. b. KhiÕu n¹i vÒ kÕt luËn cña ®oµn kiÓm tra kÕ to¸n víi c¬ quan cã thÈm quyÒn quyÕt®Þnh kiÓm tra kÕ to¸n; tr-êng hîp kh«ng ®ång ý víi kÕt luËn cña c¬ quan cã thÈm quyÒnquyÕt ®Þnh kiÓm tra kÕ to¸n th× thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Môc 5 kiÓm kª tµi s¶n, b¶o qu¶n, l-u tr÷ tµi liÖu kÕ to¸n §iÒu 39. KiÓm kª tµi s¶n 1. KiÓm kª tµi s¶n lµ viÖc c©n, ®o. ®ong, ®Õm sè l-îng; x¸c nhËn vµ ®¸nh gi¸ chÊtl-în, gi¸ trÞ cña tµi s¶n, nguån vèn hiÖn cã t¹i thêi ®iÓm kiÓm kª ®Ó kiÓm tra, ®èi chiÕuvíi sè liÖu trong sæ kÕ to¸n. 2. §¬n vÞ kÕ to¸n ph¶i kiÓm kª tµi s¶n trong c¸c tr-êng hîp sau: 22
 23. 23. a. Cuèi kú kÕ to¸n n¨m, tr-íc khi lËp b¸o c¸o tµi chÝnh; b. Chia, t¸ch, hîp nhÊt, s¸p nhËp, gi¶i thÓ, chÊm døt ho¹t ®éng, ph¸ s¶n hoÆc b¸n,kho¸n, cho thuª doanh nghiÖp; c. ChuyÓn ®æi h×nh thøc së h÷u doanh nghiÖp; d. X¶y ra ho¶ ho¹n, lò lôt vµ c¸c thiÖt h¹i bÊt th-êng kh¸c; ®. §¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n theo quyÕt ®Þnh cña c¬ quan nhµ n-íc cã thÈm quyÒn. e. C¸c tr-êng hîp kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3. Sau khi kiÓm kª tµi s¶n, ®¬n vÞ kÕ to¸n ph¶i lËp b¸o c¸o tæng hîp kÕt qu¶ kiÓm kª.Tr-êng hîp cã chªnh lÖch gi÷a sè liÖu thùc tÕ kiÓm kª víi sè liÖu ghi trªn sæ kÕ to¸n, ®¬nvÞ kÕ to¸n ph¶i x¸c ®Þnh nguyªn nh©n vµ ph¶i ph¶n ¶nh sè chªnh lÖch vµ kÕt qu¶ xö lý vµosæ kÕ to¸n tr-íc khi lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. 4. ViÖc kiÓm kª ph¶i ph¶n ¸nh ®ñ thùc tÕ tµi s¶n, nguån h×nh thµnh tµi s¶n. Ng-êi lËpvµ ký b¸o c¸o tæng hîp kÕt qu¶ kiÓm kª ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ kiÓm kª. §iÒu 40. B¶o qu¶n, l-u tr÷ tµi liÖu kÕ to¸n 1. Tµi liÖu kÕ to¸n ph¶i ®-îc ®¬n vÞ kÕ to¸n b¶o qu¶n ®Çy ®ñ, an toµn trong qu¸ tr×nhsö dông vµ l-u tr÷. 2. Tµi liÖu kÕ to¸n l-u tr÷ ph¶i lµ b¶n chÝnh. Tr-êng hîp tµi liÖu kÕ to¸n bÞ t¹m gi÷,bÞ tÞch thu th× ph¶i cã biªn b¶n kÌm theo b¶n sao chôp cã x¸c nhËn, nÕu bÞ mÊt hoÆc bÞhuû ho¹i th× ph¶i cã biªn b¶n kÌm theo b¶n sao chôp hoÆc x¸c nhËn. 3. Tµi liªu kÕ to¸n ph¶i ®-a vµo l-u tr÷ trong thêi h¹n m-êi hai th¸ng, kÓ tõ ngµy kÕtthóc kú kÕ to¸n n¨m hoÆc kÕt thóc c«ng viÖc kÕ to¸n. 4. Ng-êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña ®¬n vÞ kÕ to¸n chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc b¶oqu¶n, l-u tr÷ tµi liÖu kÕ to¸n. 5. Tµi liÖu kÕ to¸n ph¶i ®-îc l-u tr÷ theo thêi h¹n sau ®©y: a. Tèi thiÓu n¨m n¨m ®èi víi tµi liÖu kÕ to¸n dïng cho qu¶n lý, ®iÒu hµnh cña ®¬n vÞkÕ to¸n, gåm c¶ chøng tõ kÕ to¸n kh«ng sö dông trùc tiÕp ®Ó ghi sæ kÕ to¸n vµ lËp b¸o c¸otµi chÝnh. b. Tèi thiÓu m-êi n¨m ®èi víi chøng tõ kÕ to¸n sö dông trùc tiÕp ®Ó ghi sæ kÕ to¸n vµlËp b¸o c¸o tµi chÝnh, sæ kÕ to¸n vµ b¸o c¸o tµi chÝnh cña n¨m, trõ tr-êng hîp ph¸p luËt cãquy ®Þnh kh¸c. c. L-u tr÷ vÜnh viÔn ®èi víi tµi liÖu kÕ to¸n cã tÝnh sö liÖu, cã ý nghÜa quan träng vÒkinh tÕ, an ninh, quèc phßng. 6. ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ tõng lo¹i tµi liÖu kÕ to¸n ph¶i l-u tr÷, thêi h¹n l-u tr÷,thêi ®iÓm tÝnh thêi h¹n l-u tr÷ quy ®Þnh t¹i kho¶n 5 §iÒu nµy, n¬i l-u tr÷ vµ thñ tôc tiªuhuû tµi liÖu kÕ to¸n l-u tr÷. 23
 24. 24. §iÒu 41. C«ng viÖc kÕ to¸n trong tr-êng hîp tµi liÖu kÕ to¸n bÞ mÊt hoÆcbÞ hñy ho¹i. Khi ph¸t hiÖn tµi liÖu kª to¸n bÞ mÊt hoÆc bÞ hñy ho¹i, ®¬n vÞ kÕ to¸n ph¶i thùc hiÖnngay c¸c c«ng viÖc sau ®©y: 1. KiÓm tra, x¸c ®Þnh vµ lËp biªn b¶n vÒ sè l-îng, hiÖn tr¹ng, nguyªn nh©n, tµi liÖukÕ to¸n bÞ mÊt hoÆc bÞ hñy ho¹i vµ th«ng b¸o cho tæ chøc, c¸ nh©n cã liªn quan vµ c¬ quannhµ n-íc cã thÈm quyÒn; 2. Tæ chøc phôc håi l¹i tµi liÖu kÕ to¸n bÞ h- háng; 3. Liªn hÖ víi tæ chøc, c¸ nh©n cã giao dÞch tµi liÖu, sè liÖu kÕ to¸n ®Ó ®-îc sao chôphoÆc x¸c nhËn l¹i tµi liÖu kÕ to¸n bÞ mÊt hoÆc bÞ hñy ho¹i; 4. §èi víi tµi liÖu kÕ to¸n cã liªn quan ®Õn tµi s¶n nh-ng kh«ng thÓ phôc håi b»ngc¸c biÖn ph¸p quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 vµ kho¶n 3 §iÒu nµy th× ph¶i kiÓm kª tµi s¶n ®Ó lËp l¹itµi liÖu kÕ to¸n bÞ mÊt hoÆc bÞ hñy ho¹i. môc 6 c«ng viÖc kÕ to¸n trong tr-êng hîp ®¬n vÞ kÕ to¸n chia, t¸ch, hîp nhÊt, s¸p nhËp, chuyÓn ®æi h×nh thøc së h÷u gi¶i thÓ, chÊm døt ho¹t ®éng, ph¸ s¶n §iÒu 42. C«ng viÖc kÕ to¸n trong tr-êng hîp bÞ chia ®¬n vÞ kÕ to¸n 1. §¬n vÞ kÕ to¸n bÞ chia thµnh c¸c ®¬n vÞ kÕ to¸n míi ph¶i thùc hiÖn c«ng viÖc sau®©y: a. Kho¸ sæ kÕ to¸n, kiÓm kª tµi s¶n, x¸c ®Þnh nî ch-a thanh to¸n, lËp b¸o c¸o tµichÝnh; b. Ph©n chia tµi s¶n, nî ch-a thanh to¸n, lËp biªn b¶n bµn giao vµ ghi sæ kÕ to¸n theobiªn b¶n bµn giao. c. Bµn giao tµi liÖu kÕ to¸n liªn quan ®Õn tµi s¶n, nî ch-a thanh to¸n cho c¸c ®¬n vÞkÕ to¸n míi. 2. §¬n vÞ kÕ to¸n míi ®-îc thµnh lËp c¨n cø vµo biªn b¶n bµn giao më sæ kÕ to¸n vµghi sæ kÕ to¸n theo quy ®Þnh cña LuËt nµy. §iÒu 43. C«ng viÖc kÕ to¸n trong tr-êng hîp t¸ch ®¬n vÞ kÕ to¸n 1. §¬n vÞ kÕ to¸n bÞ t¸ch mét bé phËn ®Ó thµnh lËp ®¬n vÞ kÕ to¸n míi ph¶i thùc hiÖnc¸c c«ng viÖc sau ®©y: a. KiÓm kª tµi s¶n, x¸c ®Þnh nî ch-a thanh to¸n cña bé phËn ®-îc t¸ch; 24
 25. 25. b. Bµn giao tµi s¶n, nî ch-a thanh to¸n cña bé phËn ®-îc t¸ch, lËp biªn b¶n bµn giaovµ ghi sæ kÕ to¸n theo biªn b¶n bµn giao; c. Bµn giao tµi liÖu kÕ to¸n liªn quan ®Õn tµi s¶n, nî ch-a thanh to¸n cho ®¬n vÞ kÕto¸n míi; ®èi víi tµi liÖu kÕ to¸n, kh«ng bµn giao th× ®¬n vÞ kÕ to¸n bÞ t¸ch, l-u tr÷ theoquy ®Þnh t¹i §iÒu 40 cña LuËt nµy. §iÒu 44. C«ng viÖc kÕ to¸n trong tr-êng hîp hîp nhÊt c¸c ®¬n vÞ kÕ to¸n 1. C¸c ®¬n vÞ kÕ to¸n hîp nhÊt thµnh ®¬n vÞ kÕ to¸n míi th× tõng ®¬n vÞ kÕ to¸n bÞhîp nhÊt ph¶i thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc sau ®©y: a. Khãa sæ kÕ to¸n, kiÓm kª tµi s¶n, nî ch-a thanh to¸n, lËp b¸o c¸o tµi chÝnh; b. Bµn giao toµn bé tµi s¶n, nî ch-a thanh to¸n, lËp biªn b¶n bµn giao vµ ghi sæ kÕto¸n theo biªn b¶n bµn giao; c. Bµn giao toµn bé tµi liÖu kÕ to¸n cho ®¬n vÞ kÕ to¸n hîp nhÊt. 2. §¬n vÞ kÕ to¸n hîp nhÊt ph¶i thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc sau ®©y: a. C¨n cø vµo c¸c biªn b¶n bµn giao, më sæ kÕ to¸n vµ ghi sæ kÕ to¸n. b. Tæng hîp b¸o c¸o tµi chÝnh cña c¸c ®¬n vÞ kÕ to¸n bÞ hîp nhÊt thµnh b¸o c¸o tµichÝnh cña ®¬n vÞ kÕ to¸n hîp nhÊt. §iÒu 45. C«ng viÖc kÕ to¸n trong tr-êng hîp s¸p nhËp ®¬n vÞ kÕ to¸n 1. §¬n vÞ kÕ to¸n s¸p nhËp vµo ®¬n vÞ kÕ to¸n kh¸c ph¶i thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc sau®©y: a. Kho¸ sæ kÕ to¸n, kiÓm kª tµi s¶n, x¸c ®Þnh nî ch-a thanh to¸n, lËp b¸o c¸o tµichÝnh; b. Bµn giao toµn bé tµi s¶n, nî ch-a thanh to¸n, lËp biªn b¶n bµn giao vµ ghi sæ kÕto¸n theo biªn b¶n bµn giao. c. Bµn giao toµn bé tµi liÖu kÕ to¸n cho ®¬n vÞ kÕ to¸n nhËn s¸p nhËp. 2. §¬n vÞ kÕ to¸n nhËn s¸p nhËp c¨n cø vµo biªn b¶n bµn giao ghi sæ kÕ to¸n theoquy ®Þnh cña LuËt nµy. §iÒu 46. C«ng viÖc kÕ to¸n trong tr-êng hîp chuyÓn ®æi h×nh thøc së h÷u. 1. §¬n vÞ kÕ to¸n chuyÓn ®æi h×nh thøc së h÷u ph¶i thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc sau ®©y: a. Kho¸ sæ kÕ to¸n, kiÓm kª tµi s¶n, x¸c ®Þnh nî ch-a thanh to¸n, lËp b¸o c¸o tµichÝnh. b. Bµn giao toµn bé tµi s¶n, nî ch-a thanh to¸n, lËp biªn b¶n bµn giao vµ ghi sæ kÕto¸n theo biªn b¶n bµn giao; c. Bµn giao toµn bé tµi liÖu kÕ to¸n cho ®¬n vÞ kÕ to¸n cã h×nh thøc së h÷u míi. 2. §¬n vÞ kÕ to¸n cã h×nh thøc së h÷u míi c¨n cø vµo biªn b¶n bµn giao më sè kÕto¸n vµ ghi sæ kÕ to¸n theo quy ®Þnh cña LuËt nµy. 25
 26. 26. §iÒu 47. C«ng viÖc kÕ to¸n trong tr-êng hîp gi¶i thÓ, chÊm døt ho¹t®éng, ph¸ s¶n 1. §¬n vÞ kÕ to¸n bÞ gi¶i thÓ hoÆc chÊm døt ho¹t ®éng ph¶i thùc hiÖn c¸c c«ng viÖcsau ®©y: a. Kho¸ sæ kÕ to¸n, kiÓm kª tµi s¶n, x¸c ®Þnh nî ch-a thanh to¸n, lËp b¸o c¸o tµichÝnh; b. Më sæ kÕ to¸n theo dâi c¸c nghiÖp vô kinh tÕ, tµi chÝnh liªn quan ®Õn gi¶i thÓ,chÊm døt ho¹t ®éng. c. Bµn giao tµi liÖu kÕ to¸n cña ®¬n vÞ kÕ to¸n gi¶i thÓ hoÆc chÊm døt ho¹t ®éng saukhi bÞ xö lý xong cho ®¬n vÞ kÕ to¸n theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy. ch-¬ng iii tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n vµ ng-êi lµm kÕ to¸n §iÒu 48. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n 1. §¬n vÞ kÕ to¸n ph¶i tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n, bè trÝ ng-êi lµm kÕ to¸n hoÆc thuªng-êi lµm kÕ to¸n. 2. §¬n vÞ kÕ to¸n ph¶i bè trÝ ng-êi lµm kÕ to¸n tr-ëng. Tr-êng hîp ®¬n vÞ kÕ to¸nch-a bè trÝ ®-îc ng-êi lµm kÕ to¸n tr-ëng th× ph¶i cö ng-êi phô tr¸ch kÕ to¸n hoÆc thuªng-êi lµm kÕ to¸n tr-ëng (sau ®©y kÕ to¸n tr-ëng vµ ng-êi phô tr¸ch kÕ to¸n gäi chung lµkÕ to¸n tr-ëng). 3. Tr-êng hîp c¬ quan, doanh nghiÖp cã ®¬n vÞ kÕ to¸n cÊp trªn vµ ®¬n vÞ kÕ to¸ncÊp c¬ së th× tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 49. Tr¸ch nhiÖm cña ng-êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña ®¬n vÞ kÕto¸n 1. Tæ chøc bé m¸y, kÕ to¸n, bè trÝ ng-êi lµm kÕ to¸n, ng-êi lµm kÕ to¸n tr-ëng theo®óng tiªu chuÈn, ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i LuËt nµy. 2. QuyÕt ®Þnh thuª lµm kÕ to¸n, thuª lµm kÕ to¸n tr-ëng. 3. Tæ chøc vµ chØ ®¹o thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n trong ®¬n vÞ kÕ to¸n theo quy ®Þnhcña ph¸p luËt vÒ kÕ to¸n vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ hËu qu¶ do nh÷ng sai tr¸i do m×nh g©y ra. §iÒu 50. Tiªu chuÈn, quyÒn vµ tr¸ch nhiÖm cña ng-êi lµm kÕ to¸n 1. Ng-êi lµm kÕ to¸n ph¶i cã c¸c tiªu chuÈn sau ®©y: a. Cã phÈm chÊt ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp, trung thùc, liªm khiÕt, cã ý thøc chÊp hµnhph¸p luËt; 26
 27. 27. b. Cã tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô vÒ kÕ to¸n. 2. Ng-êi lµm kÕ to¸n cã quyÒn ®éc lËp vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô kÕ to¸n 3. Ng-êi lµm kÕ to¸n cã tr¸ch nhiÖm tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ kÕ to¸n,thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc ®-îc ph©n c«ng vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vôcña m×nh. Khi thay ®æi ng-êi lµm kÕ to¸n, ng-êi lµm kÕ to¸n cò ph¶i cã tr¸ch nhiÖm bµngiao c«ng viÖc kÕ to¸n vµ tµi liÖu kÕ to¸n cho ng-êi lµm kÕ to¸n míi. Ng-êi lµm kÕ to¸ncò ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c«ng viÖc kÕ to¸n trong thêi gian m×nh lµm kÕ to¸n. §iÒu 51. Nh÷ng ng-êi kh«ng ®-îc lµm kÕ to¸n 1. Ng-êi ch-a thµnh niªn; ng-êi bÞ h¹n chÕ hoÆc mÊt n¨ng lùc hµnh vi d©n sù; ng-êi®ang ph¶i ®-a vµo c¬ së gi¸o dôc, c¬ së ch÷a bÖnh hoÆc bÞ qu¶n chÕ hµnh chÝnh. 2. Ng-êi ®ang bÞ cÊm hµnh nghÒ, cÊm lµm kÕ to¸n theo b¶n ¸n hoÆc quyÕt ®Þnh cñaToµ ¸n; ng-êi ®ang bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù; ng-êi ®ang ph¶i chÊp hµnh h×nh ph¹ttï hoÆc ®· bÞ kÕt ¸n vÒ mét trong c¸c téi vÒ kinh tÕ, vÒ chøc vô liªn quan ®Õn tµi chÝnh, kÕto¸n mµ ch-a ®-îc xo¸ ¸n tÝch. 3. Bè, mÑ, vî, chång, con, anh, chÞ, em, anh ruét cña ng-êi cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý®iÒu hµnh ®¬n vÞ kÕ to¸n, kÓ c¶ kÕ to¸n tr-ëng trong cïng mét ®¬n vÞ kÕ to¸n lµ doanhnghiÖp nhµ n-íc, tæ chøc cã sö dông kinh phÝ ng©n s¸ch nhµ n-íc, ®¬n vÞ sù nghiÖp, tæchøc kh«ng sö dông kinh phÝ ng©n s¸ch nhµ n-íc. 4. Thñ kho, thñ quü, ng-êi mua, b¸n tµi s¶n trong cïng mét ®¬n vÞ kÕ to¸n lµ doanhnghiÖp nhµ n-íc, c«ng ty cæ phÇn, hîp t¸c x·, c¬ quan nhµ n-íc, ®¬n vÞ sù nghiÖp, tæ chøccã sö dông kinh phÝ ng©n s¸ch nhµ n-íc, ®¬n vÞ sù nghiÖp, tæ chøc kh«ng sö dông kinh phÝng©n s¸ch nhµ n-íc. §iÒu 52. KÕ to¸n tr-ëng 1. KÕ to¸n tr-ëng cã nhiÖm vô tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n trong ®¬n vÞ kÕto¸n theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 5 cña LuËt nµy. 2. KÕ to¸n tr-ëng cña c¬ quan nhµ n-íc, ®¬n vÞ sù nghiÖp, tæ chøc cã sö dông kinhphÝ ng©n s¸ch nhµ n-íc, ®¬n vÞ sù nghiÖp, tæ chøc kh«ng sö dông kinh phÝ ng©n s¸ch nhµn-íc vµ doanh nghiÖp nhµ n-íc ngoµi nhiÖm vô quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy cßn cãnhiÖm vô gióp ng-êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña ®¬n vÞ kÕ to¸n gi¸m s¸t tµi chÝnh t¹i ®¬nvÞ kÕ to¸n. 3. KÕ to¸n tr-ëng chÞu sù l·nh ®¹o cña ng-êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña ®¬n vÞ kÕto¸n; tr-êng hîp cã ®¬n vÞ kÕ to¸n cÊp trªn th× ®ång thêi chÞu sù chØ ®¹o vµ kiÓm tra cñakÕ to¸n tr-ëng cÊp trªn vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô. 4. Tr-êng hîp ®¬n vÞ kÕ to¸n cö ng-êi phô tr¸ch kÕ to¸n thay thÕ kÕ to¸n tr-ëng th×ng-êi phô tr¸ch kÕ to¸n ph¶i cã c¸c tiªu chuÈn quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 50 cña LuËt nµyvµ thùc hiÖn nhiÖm vô, tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn quy ®Þnh cho kÕ to¸n tr-ëng. §iÒu 53. Tiªu chuÈn vµ ®iÒu kiÖn cña kÕ to¸n tr-ëng 27
 28. 28. 1. KÕ to¸n tr-ëng ph¶i cã c¸c tiªu chuÈn sau ®©y: a. C¸c tiªu chuÈn quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 50 cña LuËt nµy; b. Cã chuyªn m«n, nghiÖp vô vÒ kÕ to¸n tõ bËc trung cÊp trë lªn; c. Thêi gian c«ng t¸c thùc tÕ vÒ kÕ to¸n Ýt nhÊt lµ 2 n¨m ®èi víi ng-êi cã chuyªnm«n, nghiÖp vô vÒ kÕ to¸n tõ tr×nh ®é ®¹i häc trë lªn vµ thêi gian c«ng t¸c thùc tÕ vÒ kÕto¸n Ýt nhÊt lµ ban n¨m ®èi víi ng-êi cã chuyªn m«n, nghiÖp vô vÒ kÕ to¸n bËc trung cÊp. 2. Ng-êi lµm kÕ to¸n tr-ëng ph¶i cã chøng chØ qua líp båi d-ìng kÕ to¸n tr-ëngph¶i cã chøng chØ qua líp båi d-ìng kÕ to¸n tr-ëng. 3. ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ tiªu chuÈn vµ ®iÒu kiÖn cña kÕ to¸n tr-ëng phï hîp víitõng lo¹i ®¬n vÞ kÕ to¸n. §iÒu 54. Tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn cña kÕ to¸n tr-ëng 1. KÕ to¸n tr-ëng cã tr¸ch nhiÖm: a. Thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ kÕ to¸n, tµi chÝnh trong ®¬n vÞ kÕ to¸n. b. Tæ chøc ®iÒu hµnh bé m¸y kÕ to¸n theo quy ®Þnh cña LuËt nµy; c. LËp b¸o c¸o tµi chÝnh. 2. KÕ to¸n tr-ëng cã quyÒn ®éc lËp vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô kÕ to¸n. 3. KÕ to¸n tr-ëng cña c¬ quan nhµ n-íc, ®¬n vÞ sù nghiÖp, tæ chøc cã sö dông kinhphÝ ng©n s¸ch nhµ n-íc, ®¬n vÞ sù nghiÖp, tæ chøc kh«ng sö dông kinh phÝ ng©n s¸ch nhµn-íc vµ doanh nghiÖp nhµ n-íc, ngoµi c¸c quyÒn ®· quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy cßn cãquyÒn: a. Cã ý kiÕn b»ng v¨n b¶n víi ng-êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña ®¬n vÞ kÕ to¸n vÒviÖc tuyÓn dông, thuyªn chuyÓn, t¨ng l-¬ng, khen th-ëng, kû luËt ng-êi lµm kÕ to¸n, thñkho, thñ quü; b. Yªu cÇu c¸c bé phËn liªn quan trong ®¬n vÞ kÕ to¸n cung cÊp ®Çy ®ñ, kÞp thêi tµiliÖu liªn quan ®Õn c«ng viÖc kÕ to¸n vµ gi¸m s¸t tµi chÝnh cña kÕ to¸n tr-ëng; c. B¶o l-u ý kiÕn chuyªn m«n b»ng v¨n b¶n khi cã ý kiÕn kh¸c víi ý kiÕn cña ng-êira quyÕt ®Þnh; d. B¸o c¸o b»ng v¨n b¶n cho ng-êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña ®¬n vÞ kÕ to¸n khiph¸t hiÖn c¸c vi ph¹m ph¸p luËt vÒ tµi chÝnh, kÕ to¸n trong ®¬n vÞ; tr-êng hîp vÉn ph¶ichÊp hµnh quyÕt ®Þnh th× b¸o c¸o lªn cÊp trªn trùc tiÕp cña ng-êi ®· ra quyÕt ®Þnh hoÆc c¬quan nhµ n-íc cã thÈm quyÒn vµ kh«ng ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ hËu qu¶ cña viÖc thihµnh quyÕt ®Þnh ®ã. Ch-¬ng iv ho¹t ®éng nghÒ nghiÖp kÕ to¸n §iÒu 55. Hµnh nghÒ kÕ to¸n 28
 29. 29. 1. Tæ chøc, c¸ nh©n cã ®ñ ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt cã quyÒn hµnh nghÒkÕ to¸n. 2. Tæ chøc kinh doanh dÞch vô kÕ to¸n ph¶i thµnh lËp doanh nghiÖp dÞch vô kÕ to¸ntheo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Ng-êi qu¶n lý doanh nghiÖp dÞch vô kÕ to¸n ph¶i cã chøngchØ hµnh nghÒ kÕ to¸n do c¬ quan nhµ n-íc cã thÈm quyÒn cÊp theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 57cña LuËt nµy. 3. C¸ nh©n hµnh nghÒ kÕ to¸n ph¶i cã chøng chØ hµnh nghÒ kÕ to¸n do c¬ quan nhµn-íc cã thÈm quyÒn cÊp theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 57 cña LuËt nµy vµ ph¶i cã ®¨ng ký kinhdoanh dÞch vô kÕ to¸n. §iÒu 56. Thuª lµm kÕ to¸n, thuª lµm kÕ to¸n tr-ëng 1. §¬n vÞ kÕ to¸n ®-îc ký hîp ®ång víi doanh nghiÖp dÞch vô kÕ to¸n hoÆc c¸ nh©ncã ®¨ng ký kinh doanh dÞch vô kÕ to¸n ®Ó thuª lµm kÕ to¸n hoÆc thuª lµm kÕ to¸n tr-ëngtheo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. ViÖc thuª lµm kÕ to¸n, thuª lµm kÕ to¸n tr-ëng ph¶i ®-îc lËp thµnh hîp ®ång v¨nb¶n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3. §¬n vÞ kÕ to¸n thuª lµm kÕ to¸n, thuª lµm kÕ to¸n tr-ëng cã tr¸ch nhiÖm cung cÊp®Çy ®ñ, kÞp thêi, trung thùc mäi th«ng tin, tµi liÖu liªn quan ®Õn c«ng viÖc thuª lµm kÕto¸n, thuª lµm kÕ to¸n tr-ëng vµ thanh to¸n ®Çy ®ñ, kÞp thêi phÝ dÞch vô kÕ to¸n theo tho¶thuËn trong hîp ®ång. 4. Ng-êi ®-îc thuª lµm kÕ to¸n tr-ëng ph¶i cã ®ñ tiªu chuÈn vµ ®iÒu kiÖn quy ®Þnht¹i §iÒu 53 cña LuËt nµy. 5. Doanh nghiÖp, c¸ nh©n cung cÊp dÞch vô kÕ to¸n vµ ng-êi ®-îc thuª lµm kÕ to¸ntr-ëng ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ th«ng tin, sè liÖu kÕ to¸n theo tho¶ thuËn trong hîp ®ång. §iÒu 57. Chøng chØ hµnh nghÒ kÕ to¸n 1. C«ng d©n ViÖt Nam ®-îc cÊp chøng chØ hµnh nghÒ kÕ to¸n ph¶i cã c¸c tiªu chuÈnvµ ®iÒu kiÖn sau ®©y: a. Cã phÈm chÊt ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp, trung thùc, liªm khiÕt, cã ý thøc chÊp hµnhph¸p luËt; kh«ng thuéc ®èi t-îng quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ kho¶n 2 §iÒu 51 cña LuËt nµy; b. Cã chuyªn m«n, nghiÖp vô vÒ tµi chÝnh, kÕ to¸n tõ tr×nh ®é ®¹i häc trë lªn vµ thêigian c«ng t¸c thùc tÕ vÒ tµi chÝnh, kÕ to¸n tõ n¨m n¨m trë lªn; c. §¹t kú thi tuyÓn do c¬ quan nhµ n-íc cã thÈm quyÒn tæ chøc. 2. Ng-êi n-íc ngoµi ®-îc cÊp chøng chØ hµnh nghÒ kÕ to¸n ph¶i cã c¸c tiªu chuÈn vµ®iÒu kiÖn sau ®©y: a. §-îc phÐp c- tró t¹i ViÖt Nam; b. Cã chøng chØ chuyªn gia kÕ to¸n hoÆc chøng chØ kÕ to¸n do tæ chøc n-íc ngoµihoÆc tæ chøc quèc tÕ vÒ kÕ to¸n cÊp ®-îc Bé Tµi chÝnh ViÖt Nam thõa nhËn; 29
 30. 30. c. §¹t kú thi s¸t h¹ch vÒ ph¸p luËt kinh tÕ, tµi chÝnh, kÕ to¸n ViÖt Nam do c¬ quannhµ n-íc cã thÈm quyÒn tæ chøc. 3. Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh ch-¬ng tr×nh båi d-ìng, héi ®ång thi tuyÓn, thñ tôc, thÈmquyÒn cÊp vµ thu håi chøng chØ hµnh nghÒ kÕ to¸n theo quy ®Þnh cña LuËt nµy vµ c¸c quy®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt cã liªn quan. §iÒu 58. QuyÒn tham gia tæ chøc nghÒ nghiÖp kÕ to¸n §¬n vÞ kÕ to¸n vµ ng-êi lµm kÕ to¸n cã quyÒn tham gia Héi kÕ to¸n ViÖt Nam hoÆctæ chøc nghÒ nghiÖp kÕ to¸n kh¸c nh»m môc ®Ých ph¸t triÓn nghÒ nghiÖp kÕ to¸n, b¶o vÖquyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña héi viªn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Ch-¬ng v qu¶n lý Nhµ n-íc vÒ kÕ to¸n §iÒu 59. Néi dung qu¶n lý nhµ n-íc vÒ kÕ to¸n Néi dung qu¶n lý nhµ n-íc vÒ kÕ to¸n bao gåm: 1. X©y dùng, chØ ®¹o thùc hiÖn chiÕn l-îc, quy ho¹ch, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kÕ to¸n; 2. Ban hµnh, phæ biÕn, chØ ®¹o vµ tæ chøc thùc hiÖn v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ kÕ to¸n. 3. KiÓm tra, kÕ to¸n; kiÓm tra ho¹t ®éng dÞch vô kÕ to¸n; 4. H-íng dÉn ho¹t ®éng hµnh nghÒ kÕ to¸n, tæ chøc thi tuyÓn, cÊp vµ thu håi chøngchØ hµnh nghÒ kÕ to¸n; 5. H-íng dÉn vµ tæ chøc ®µo t¹o, båi d-ìng nghÒ nghiÖp kÕ to¸n. 6. Tæ chøc vµ qu¶n lý c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc vÒ kÕ to¸n vµ øng dông c«ngnghÖ th«ng tin trong ho¹t ®éng kÕ to¸n. 7. Hîp t¸c quèc tÕ vÒ kÕ to¸n. 8. Gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o vµ xö lý vi ph¹m ph¸p luËt vÒ kÕ to¸n. §iÒu 60. C¬ quan qu¶n lý nhµ n-íc vÒ kÕ to¸n 1. ChÝnh phñ thèng nhÊt qu¶n lý nhµ n-íc vÒ kÕ to¸n 2. Bé Tµi chÝnh chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc ChÝnh phñ thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý nhµn-íc vÒ kÕ to¸n. 3. C¸c bé, c¬ quan ngang bé trong ph¹m vi nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña m×nh cã tr¸chnhiÖm qu¶n lý nhµ n-íc vÒ kÕ to¸n trong ngµnh, lÜnh vùc ®-îc ph©n c«ng phô tr¸ch. 4. Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung -¬ng trong ph¹m vi nhiÖm vô,quyÒn h¹n cña m×nh cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý nhµ n-íc vÒ kÕ to¸n t¹i ®Þa ph-¬ng. 30
 31. 31. Ch-¬ng vi khen th-ëng vµ xö lý vi ph¹m §iÒu 61. Khen th-ëng Tæ chøc, c¸ nh©n cã thµnh tÝch trong ho¹t ®éng kÕ to¸n th× ®-îc khen th-ëng theoquy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 62. Xö lý vi ph¹m Tæ chøc, c¸ nh©n cã hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt vÒ kÕ to¸n th× tuú theo tÝnh chÊt, møc®é vi ph¹m mµ bÞ xö lý kû luËt, xö ph¹t hµnh chÝnh hoÆc bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù;nÕu g©y thiÖt h¹i th× ph¶i båi th-êng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Ch-¬ng VII ®iÒu kho¶n thi hµnh §iÒu 63. HiÖu lùc thi hµnh 1. LuËt nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2004. 2. Ph¸p lÖnh vÒ kÕ to¸n vµ thèng kª ngµy 10 th¸ng 5 n¨m 1998 hÕt hiÖu lùc kÓ tõngµy LuËt nµy cã hiÖu lùc. §iÒu 64. Quy ®Þnh chi tiÕt vµ h-íng dÉn thi hµnh ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ h-íng dÉn thi hµnh LuËt nµy./. Chñ tÞch Quèc héi NguyÔn V¨n An 31
 32. 32. QUYẾT ĐỊNH SỐ 98/2007/QĐ-BTC NGÀY 3-12-2007 CỦA BỘ TÀI CHÍNH Về việc ban hành “Quy chế về tổ chức bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng ” BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003; Căn cứ Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ về việc Quyđịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán trong lĩnh vực Nhà nướcvà Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ về việc Quy định chitiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán trong hoạt động kinh doanh; Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán, Vụ trưởng Vụ Tổchức cán bộ và Chánh Văn phòng Bộ,QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành “Quy chế về tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng kếtoán trưởng” áp dụng thống nhất trong phạm vi cả nước. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báovà thay thế Quyết định số 43/2004/QĐ-BTC ngày 26/4/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chínhvề việc ban hành “Quy chế về tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ kế toán trưởng”. Điều 3. Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,Chánh Văn phòng Bộ Tài chính và các tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./. KT.BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Văn Tá 32
 33. 33. QUYẾT ĐỊNH SỐ 98/2007/QĐ-BTC NGÀY 3-12-2007 CỦA BỘ TÀI CHÍNH Về việc ban hành “Quy chế về tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng Kế Toán Trưởng” Điều 1. Mục đích, yêu cầu bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng kế toántrưởng 1. Trang bị, cập nhật và hệ thống hoá những kiến thức cơ bản, chuyên sâu về quảnlý kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán cho những đối tượng thuộc diện bồi dưỡng kếtoán trưởng nhằm nâng cao năng lực quản lý kinh tế, tài chính, tổ chức công tác kế toán,tổ chức bộ máy kế toán và chỉ đạo thực hiện công việc kế toán trong đơn vị. 2. Tiêu chuẩn hoá về chuyên môn, nghiệp vụ tài chính, kế toán, kiểm toán và trìnhđộ tổ chức công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán đối với đội ngũ kế toán trưởng trongnền kinh tế quốc dân. Điều 2. Tiêu chuẩn học viên tham dự khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng 1. Người Việt Nam tham dự khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng phải có các tiêuchuẩn sau đây: a/ Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hànhpháp luật; b/ Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính, kế toán, kiểm toán từ bậc trungcấp trở lên và có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán như sau: - Tối thiểu là 2 năm trở lên kể từ ngày ghi trên bằng tốt nghiệp đại học chuyênngành tài chính, kế toán, kiểm toán; - Tối thiểu là 3 năm trở lên kể từ ngày ghi trên bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc caođẳng chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán; c/ Học viên tham gia khoá học phải nộp đơn xin học có xác nhận thời gian công tácthực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán của cơ quan đang công tác và bản photocoppy cócông chứng bằng tốt nghiệp chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán. 33
 34. 34. 2. Người nước ngoài có Chứng chỉ chuyên gia kế toán, Chứng chỉ hành nghề kếtoán, Chứng chỉ kiểm toán viên hoặc bằng tốt nghiệp đại học của các tổ chức nước ngoàiđược Bộ Tài chính Việt Nam thừa nhận được tham dự khoá học bồi dưỡng kế toán trưởngdo đơn vị được Bộ Tài chính chấp thuận được tổ chức khoá học bồi dưỡng kế toán trưởngcho người nước ngoài. Điều 3. Hình thức tổ chức khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng Việc tổ chức khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng có thể được tổ chức tập trung mộtkỳ liên tục hoặc nhiều kỳ cho một khóa học nhưng thời gian học thực tế của một khoá họctối đa không quá 6 tháng và phải đảm bảo đủ thời gian, học đủ nội dung chương trình theoquy định của Quy chế này. Một khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng phải có tối thiểu là 30 học viên và tối đa là100 học viên. Điều 4. Điều kiện tổ chức khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng 1. Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng (Học viện, Trường Đại học, Cao đẳng; Trường,Trung tâm bồi dưỡng) được tổ chức khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng nếu có đủ cácđiều kiện sau: a. Có chức năng đào tạo, bồi dưỡng chuyên ngành kế toán, kiểm toán; b. Có đủ đội ngũ giảng viên (bao gồm cả giảng viên kiêm chức) trình độ từ đại họctrở lên, có ít nhất 5 năm kinh nghiệm giảng dạy trong lĩnh vực kinh tế - tài chính - kế toán- kiểm toán; c. Có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, như: Phòng học, bàn ghế, bảng viết, giáo cụ, ...để thực hiện khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng. 2. Hội nghề nghiệp về kế toán - kiểm toán được kết hợp với các cơ sở đào tạo, bồidưỡng có đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này để tổ chức khoá học bồi dưỡng kếtoán trưởng. 3. Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều nàymuốn tổ chức khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng cho người nước ngoài phải được Bộ Tàichính xem xét, chấp thuận bằng văn bản. 34
 35. 35. Điều 5. Quyền và trách nhiệm của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong việc tổchức khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng 1. Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng đủ điều kiện tổ chức khoá học bồi dưỡng kế toán trưởngcó quyền: a. Chủ động triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc tổ chức khoá họcbồi dưỡng kế toán trưởng phù hợp với điều kiện của đơn vị mình. b. Thu học phí của những học viên tham gia khóa học theo mức phù hợp với quyđịnh của Nhà nước về học phí giáo dục. Việc thu, quản lý và sử dụng nguồn thu từ họcphí phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. c. Cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng theo quy định tại Điều 8, Điều 9 củaQuy chế này. 2. Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng đủ điều kiện tổ chức khoá học bồi dưỡng kế toán trưởngcó trách nhiệm: a. Đảm bảo việc chiêu sinh học viên đúng tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 2 củaQuy chế này. b. Chấp hành các quy định về hình thức và các thủ tục mở khoá học bồi dưỡng kếtoán trưởng theo quy định tại Điều 3 và Điều 6 của Quy chế này. c. Tổ chức, quản lý chặt chẽ khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng, đảm bảo thực hiệnđúng, đủ nội dung, chương trình và thời gian học theo quy định tại Điều 10 của Quy chếnày. d. Chấp hành nghiêm túc các quy định về thi, kiểm tra, đánh giá, xếp loại kết quả vàthực hiện cấp chứng chỉ theo quy định tại Điều 7, Điều 8 và Điều 9 của Quy chế này. đ. Chịu sự kiểm tra, giám sát của Bộ Tài chính trong việc thực hiện các quy định tạiĐiều 12 của Quy chế này. e. Chấp hành nghiêm chỉnh các chế độ thông báo, báo cáo theo quy định tại Điều 14của Quy chế này. 35
 36. 36. f. Chịu trách nhiệm về tính đúng đắn, hợp pháp của chứng chỉ bồi dưỡng kế toántrưởng do đơn vị mình cấp. Điều 6. Thủ tục tổ chức khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng 1. Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng khi mở khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng phảichuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ, gồm các tài liệu sau đây: a/ Quyết định mở khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng; b/ Danh sách học viên khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng (Phụ lục số 01); c/ Danh sách giảng viên khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng (Phụ lục số 02). d/ Danh sách Ban quản lý khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng; đ/ Nội dung, chương trình và lịch học của khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng. 2. Các tài liệu trong bộ hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều này và các tài liệu liên quankhác như: Hợp đồng giảng dạy; Bảng chấm công và chứng từ thanh toán tiền công giảngdạy cho giảng viên tham gia giảng dạy; Bảng điểm danh từng học viên tham gia các buổihọc và có chữ ký xác nhận của giảng viên; Bản photocoppy có công chứng các bằng cấpcủa học viên; Đơn xin học có xác nhận của cơ quan công tác, các bài kiểm tra hoặc bài thicủa học viên... phải được lưu giữ tại đơn vị tổ chức khóa học tối thiểu 5 năm kể từ ngàykết thúc khoá học. Quyết định công nhận kết quả và cấp chứng chỉ bồi dưỡng kế toántrưởng cho học viên đạt yêu cầu khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng và Danh sách họcviên đạt yêu cầu khoá học (Phụ lục 03) phải lưu trữ vĩnh viễn theo quy định tại Điều 32của Nghị định 129/2004/NĐ-CP tại đơn vị tổ chức khoá học đó. Điều 7. Thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập 1. Việc thi, kiểm tra đánh giá kết quả học tập được thực hiện theo một trong 2 cáchsau: a/ Kết thúc mỗi chuyên đề trong chương trình, phải tổ chức kiểm tra trong thời giantối thiểu là 45 phút. Điểm bình quân các chuyên đề trong 1 phần được tính là điểm thi củaphần đó. 36
 37. 37. b/ Kết thúc mỗi phần trong chương trình học phải tổ chức thi hết học phần trong thờigian tối thiểu là 120 phút. 2. Việc kiểm tra theo từng chuyên đề hoặc thi hết học phần đều bằng hình thức viết.Điểm kiểm tra chuyên đề hoặc thi hết học phần được chấm theo thang điểm 10 bậc. Bàikiểm tra, thi dưới 5 điểm là không đạt yêu cầu. 3. Chỉ những học viên bảo đảm tối thiểu 80% thời gian học tại lớp quy định cho mỗichuyên đề mới được dự kiểm tra phần chuyên đề đó. Chỉ những học viên đạt mỗi bàikiểm tra chuyên đề hoặc thi hết cả hai học phần từ 5 điểm trở lên mới đạt yêu cầu khoáhọc. 4. Kết thúc khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng, đơn vị tổ chức khoá học căn cứ vàokết quả điểm bình quân của 2 phần hoặc điểm của 2 bài thi hết học phần (thi lần đầu) đểđánh giá theo bốn loại: - Loại giỏi: Điểm hai bài thi hết học phần hoặc 2 điểm bình quân đều đạt từ 9 đến10; - Loại khá: Điểm hai bài thi hết học phần hoặc 2 điểm bình quân có một điểm 7 vàmột từ 7 điểm trở lên; - Loại đạt yêu cầu: Điểm hai bài thi hết học phần hoặc 2 điểm bình quân có mộtđiểm 5 và một từ 5 điểm trở lên; - Loại không đạt yêu cầu: Có ít nhất một bài thi hết học phần hoặc 1 bài kiểm trachuyên đề dưới 5 điểm. Học viên có quyền dự kiểm tra lại chuyên đề hoặc thi lại một trong hai bài thi hếthọc phần không đạt yêu cầu nhưng chỉ được dự thi lại một lần. Việc tổ chức kiểm tra, thilại cho những học viên không đạt yêu cầu được thực hiện vào cuối khoá học. Điều 8. Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng 1. Bộ Tài chính quy định mẫu phôi “Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng” (Phụ lụcsố 04) để áp dụng thống nhất trong phạm vi cả nước. 37
 38. 38. 2. Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng đủ điều kiện tổ chức khoá học bồi dưỡng kế toántrưởng tổ chức in phôi “Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng” theo mẫu do Bộ Tài chínhquy định để cấp cho học viên đạt yêu cầu. Điều 9. Cấp “Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng” 1. Học viên có kết quả kiểm tra bình quân hoặc thi từ loại đạt yêu cầu trở lên đượcThủ trưởng cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ra quyết định tổ chức khoá học cấp “Chứng chỉ bồidưỡng kế toán trưởng”. 2. Kết thúc khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tổ chứckhóa học bồi dưỡng kế toán trưởng phải làm “Quyết định công nhận kết quả và cấp chứngchỉ bồi dưỡng kế toán trưởng cho học viên đạt yêu cầu khoá học” kèm theo “Danh sáchhọc viên đạt yêu cầu khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng” (Phụ lục số 03) để làm cơ sởcấp chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng. Thủ trưởng cơ sở đào tạo, bồi dưỡng (hoặc cấpphó được Thủ trưởng cơ sở đào tạo, bồi dưỡng uỷ quyền) mới có quyền ký, cấp chứng chỉbồi dưỡng kế toán trưởng. 3. Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng phải được cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tổ chứckhoá học bồi dưỡng kế toán trưởng đóng dấu nổi vào giáp lai ảnh của học viên. 4. “Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng” có giá trị sử dụng trong thời hạn 5 năm kểtừ ngày cấp để bổ nhiệm kế toán trưởng lần đầu theo quy định tại khoản 2 Điều 53 củaLuật Kế toán. Những người có Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng đã đủ điều kiện vàđược bổ nhiệm làm kế toán trưởng 1 lần thì Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng đó vẫncó giá trị để bổ nhiệm kế toán trưởng từ lần thứ hai trở đi, trừ khi khoảng thời gian khônglàm kế toán trưởng giữa 2 lần bổ nhiệm đã quá 5 năm. Những chứng chỉ được cấp theoquy định tại Quy chế này và các Quy chế trước đó (Quy chế bồi dưỡng kế toán trưởngban hành theo Quyết định số 43/2004/QĐ-BTC ngày 26/4/2004, theo Quyết định số 769TC/QĐ/TCCB ngày 23/10/1997 và theo Quyết định số 159 TC/CĐKT ngày 15/9/1989của Bộ trưởng Bộ Tài chính) mới có giá trị sử dụng theo quy định nêu trên. Điều 10. Nội dung, chương trình bồi dưỡng kế toán trưởng 38
 39. 39. 1. Nội dung, chương trình và thời gian tối thiểu một khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng cho cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và các đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, kể cả đơn vị thu, chi ngân sách và đơn vị lực lượng vũ trang (gọi chung là đơn vị kế toán nhà nước), như sau: Thời gian toàn khoá: 4 tuần (kể cả thời gian thi, kiểm tra) (4 tuần x 6 ngày x 8 giờ = 192 giờ. Một giờ được tính là 50 phút học và 10 phút nghỉ giải lao). I - PHẦN KIẾN THỨC CHUNG:+ Chuyên đề 1: Pháp luật về kinh tế áp dụng cho các đơn vị thuộc 16 giờ lĩnh vực kế toán nhà nước:+ Chuyên đề 2: Tổ chức quản lý dự toán, cấp phát, quyết toán thu, 16 giờ chi ngân sách nhà nước (NSNN), đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN:+ Chuyên đề 3: Mở và quản lý tài khoản, kiểm soát chi NSNN qua 08 giờ Kho bạc nhà nước:+ Chuyên đề 4: Tài chính các đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN 20 giờ và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN:+ Ôn tập và thi Phần I: 08 giờ Cộng Phần I: 68 giờ 39
 40. 40. II - PHẦN KIẾN THỨC NGHIỆP VỤ:+ Chuyên đề 5: Pháp luật về kế toán, tổ chức công tác kế toán, vai 24 giờ trò, nhiệm vụ của kế toán trưởng:+ Chuyên đề 6: Kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp 16 giờ vụ Kho bạc:+ Chuyên đề 7: Kế toán đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn 24 giờ vị không sử dụng kinh phí NSNN:+ Chuyên đề 8: Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, 24 giờ chi ngân sách, đơn vị hành chính sự nghiệp:+ Chuyên đề 9: Phân tích báo cáo tài chính đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị 16 giờ không sử dụng kinh phí NSNN:+ Chuyên đề 10: Kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán 12 giờ đơn vị thu, chi NSNN và đơn vị hành chính sự nghiệp:+ Ôn tập và thi Phần II: 08 giờ Cộng Phần II: 124 giờ Tổng cộng: 192 giờ 2. Nội dung, chương trình và thời gian tối thiểu một khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, kể cả hợp tác xã (gọi chung là kế toán doanh nghiệp), như sau: Thời gian toàn khoá: 6 tuần (kể cả thời gian thi, kiểm tra) (6 tuần x 6 ngày x 8 giờ = 288 giờ. Một giờ được tính là 50 phút học và 10 phút nghỉ giải lao). 40

×