Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

On li thuyet-12_moi

Ad

Traéc nghieäm lí thuyeát 12. http://www.ebook.edu.vn GV: Traàn Ñình Toaøn(0986.040.616)
1
TuyÓn tËp c¸c c©u hái lÝ thuyÕt ...

Ad

Traéc nghieäm lí thuyeát 12. http://www.ebook.edu.vn GV: Traàn Ñình Toaøn(0986.040.616)
2
C. ThÕ n¨ng biÕn ®æi ®iÒu ho víi...

Ad

Traéc nghieäm lí thuyeát 12. http://www.ebook.edu.vn GV: Traàn Ñình Toaøn(0986.040.616)
3
1.39. Khi con l c lò xo dao ng i...

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Check these out next

1 of 28 Ad
1 of 28 Ad

More Related Content

On li thuyet-12_moi

 1. 1. Traéc nghieäm lí thuyeát 12. http://www.ebook.edu.vn GV: Traàn Ñình Toaøn(0986.040.616) 1 TuyÓn tËp c¸c c©u hái lÝ thuyÕt tr¾c nghiÖm thi tèt nghiÖp vµ ®¹i häcTuyÓn tËp c¸c c©u hái lÝ thuyÕt tr¾c nghiÖm thi tèt nghiÖp vµ ®¹i häcTuyÓn tËp c¸c c©u hái lÝ thuyÕt tr¾c nghiÖm thi tèt nghiÖp vµ ®¹i häcTuyÓn tËp c¸c c©u hái lÝ thuyÕt tr¾c nghiÖm thi tèt nghiÖp vµ ®¹i häc ---- M«n vËt lý 12M«n vËt lý 12M«n vËt lý 12M«n vËt lý 12 Ch−¬ng 1 - Dao ng cơ h c Chñ ®Ò 1: §¹i c−¬ng vÒ dao ®éng ®iÒu ho . 1.1 ChuyÓn ®éng n o sau ®©y kh«ng ph¶i l dao ®éng c¬ häc? A. ChuyÓn ®éng ®ung ®−a cña con l¾c cña ®ång hå. B. ChuyÓn ®éng ®ung ®−a cña l¸ c©y. C. ChuyÓn ®éng nhÊp nh« cña phao trªn mÆt n−íc. D. ChuyÓn ®éng cña «t« trªn ®−êng. 1.2 Ph−¬ng tr×nh tæng qu¸t cña dao ®éng ®iÒu ho l A. x = Acotan(ωt + φ). B. x = Atan(ωt + φ) C. x = Acos(ωt + φ). D. x = Acos(ωt2 + φ). 1.3 Trong ph−¬ng tr×nh dao ®éng ®iÒu ho x = Acos(ωt + φ), mÐt(m) l thø nguyªn cña ®¹i l−îng A. Biªn ®é A. B. TÇn sè gãc ω. C. Pha dao ®éng (ωt + φ). D. Chu kú dao ®éng T. 1.4 Trong ph−¬ng tr×nh dao ®éng ®iÒu ho x = Acos(ωt + φ), radian trªn gi©y(rad/s) l thø nguyªn cña ®¹i l−îng A. Biªn ®é A. B. TÇn sè gãc ω. C. Pha dao ®éng (ωt + φ). D. Chu kú dao ®éng T. 1.5 Trong ph−¬ng tr×nh dao ®éng ®iÒu ho x = Acos(ωt + φ), radian(rad) l thø nguyªn cña ®¹i l−îng A. Biªn ®é A. B. TÇn sè gãc ω. C. Pha dao ®éng (ωt + φ). D. Chu kú dao ®éng T. 1.6 Trong c¸c lùa chän sau ®©y, lùa chän n o kh«ng ph¶i l nghiÖm cña ph−¬ng tr×nh x” + ω2 x = 0? A. x = Asin(ωt + φ). B. x = Acos(ωt + φ). C. x = A1sinωt + A2cosωt. D. x = Atsin(ωt + φ). 1.7 Trong dao ®éng ®iÒu ho x = Acos(ωt + φ), vËn tèc biÕn ®æi ®iÒu ho theo ph−¬ng tr×nh A. v = Acos(ωt + φ). B. v = Aωcos(ωt + φ). C. v = - Asin(ωt + φ). D. v = - Aωsin(ωt + φ). 1.8 Trong dao ®éng ®iÒu ho x = Acos(ωt + φ), gia tèc biÕn ®æi ®iÒu ho theo ph−¬ng tr×nh A. a = Acos(ωt + φ). B. a = Aω2 cos(ωt + φ). C. a = - Aω2 cos(ωt + φ). D. a = - Aωcos(ωt + φ). 1.9 Trong dao ®éng ®iÒu ho , ph¸t biÓu n o sau ®©y l kh«ng ®óng? A. Cø sau mét kho¶ng thêi gian T(chu kú) th× vËt l¹i trë vÒ vÞ trÝ ban ®Çu. B. Cø sau mét kho¶ng thêi gian T th× vËn tèc cña vËt l¹i trë vÒ gi¸ trÞ ban ®Çu. C. Cø sau mét kho¶ng thêi gian T th× gia tèc cña vËt l¹i trë vÒ gi¸ trÞ ban ®Çu. D. Cø sau mét kho¶ng thêi gian T th× biªn ®é vËt l¹i trë vÒ gi¸ trÞ ban ®Çu. 1.10 Trong dao ®éng ®iÒu hßa, gi¸ trÞ cùc ®¹i cña vËn tèc l A. vmax = ωA. B. vmax = ω2 A. C. vmax = - ωA. D. vmax = - ω2 A. 1.11 Trong dao ®éng ®iÒu hßa, gi¸ trÞ cùc ®¹i cña gia tèc l A. amax = ωA. B. amax = ω2 A. C. amax = - ωA. D. amax = - ω2 A. 1.12 Trong dao ®éng ®iÒu hßa, gi¸ trÞ cùc tiÓu cña vËn tèc l A. vmin = ωA. B. vmin = 0. C. vmin = - ωA. D. vmin = - ω2 A. 1.13 Trong dao ®éng ®iÒu hßa, gi¸ trÞ cùc tiÓu cña gia tèc l A. amin = ωA. B. amin = 0. C. amin = - ωA. D. amin = - ω2 A. 1.14 Trong dao ®éng ®iÒu ho , ph¸t biÓu n o sau ®©y l kh«ng ®óng? A. VËn tèc cña vËt ®¹t gi¸ trÞ cùc ®¹i khi vËt chuyÓn ®éng qua vÞ trÝ c©n b»ng. B. Gia tèc cña vËt ®¹t gi¸ trÞ cùc ®¹i khi vËt chuyÓn ®éng qua vÞ trÝ c©n b»ng. C. VËn tèc cña vËt ®¹t gi¸ trÞ cùc tiÓu khi vËt ë mét trong hai vÞ trÝ biªn. D. Gia tèc cña vËt ®¹t gi¸ trÞ cùc tiÓu khi vËt chuyÓn ®éng qua vÞ trÝ c©n b»ng. 1.15 Trong dao ®éng ®iÒu ho cña chÊt ®iÓm, chÊt ®iÓm ®æi chiÒu chuyÓn ®éng khi A. lùc t¸c dông ®æi chiÒu. B. lùc t¸c dông b»ng kh«ng. C. lùc t¸c dông cã ®é lín cùc ®¹i. D. lùc t¸c dông cã ®é lín cùc tiÓu. 1.16 VËn tèc cña vËt dao ®éng ®iÒu ho cã ®é lín cùc ®¹i khi A. vËt ë vÞ trÝ cã li ®é cùc ®¹i. B. gia tèc cña vËt ®¹t cùc ®¹i. C. vËt ë vÞ trÝ cã li ®é b»ng kh«ng. D. vËt ë vÞ trÝ cã pha dao ®éng cùc ®¹i. 1.17 Gia tèc cña vËt dao ®éng ®iÒu ho b»ng kh«ng khi A. vËt ë vÞ trÝ cã li ®é cùc ®¹i. B. vËn tèc cña vËt ®¹t cùc tiÓu. C. vËt ë vÞ trÝ cã li ®é b»ng kh«ng. D. vËt ë vÞ trÝ cã pha dao ®éng cùc ®¹i. 1.18 Trong dao ®éng ®iÒu ho A. vËn tèc biÕn ®æi ®iÒu ho cïng pha so víi li ®é. B. vËn tèc biÕn ®æi ®iÒu ho ng−îc pha so víi li ®é. C. vËn tèc biÕn ®æi ®iÒu ho sím pha π/2 so víi li ®é. D. vËn tèc biÕn ®æi ®iÒu ho chËm pha π/2 so víi li ®é. 1.19 Trong dao ®éng ®iÒu ho A. gia tèc biÕn ®æi ®iÒu ho cïng pha so víi li ®é. B. gia tèc biÕn ®æi ®iÒu ho ng−îc pha so víi li ®é. C. gia tèc biÕn ®æi ®iÒu ho sím pha π/2 so víi li ®é. D. gia tèc biÕn ®æi ®iÒu ho chËm pha π/2 so víi li ®é. 1.20 Trong dao ®éng ®iÒu ho A. gia tèc biÕn ®æi ®iÒu ho cïng pha so víi vËn tèc. B. gia tèc biÕn ®æi ®iÒu ho ng−îc pha so víi vËn tèc. C. gia tèc biÕn ®æi ®iÒu ho sím pha π/2 so víi vËn tèc. D. gia tèc biÕn ®æi ®iÒu ho chËm pha π/2 so víi vËn tèc. 1.21 Ph¸t biÓu n o sau ®©y l kh«ng ®óng? C¬ n¨ng cña dao ®éng tö ®iÒu ho lu«n b»ng A. tæng ®éng n¨ng v thÕ n¨ng ë thêi ®iÓm bÊt kú. B. ®éng n¨ng ë thêi ®iÓm ban ®Çu. C. thÕ n¨ng ë vÞ trÝ li ®é cùc ®¹i. D. ®éng n¨ng ë vÞ trÝ c©n b»ng. 1.22 Ph¸t biÓu n o sau ®©y vÒ ®éng n¨ng v thÕ n¨ng trong dao ®éng ®iÒu ho l kh«ng ®óng? A. §éng n¨ng v thÕ n¨ng biÕn ®æi ®iÒu ho cïng chu kú. B. §éng n¨ng biÕn ®æi ®iÒu ho cïng chu kú víi vËn tèc.
 2. 2. Traéc nghieäm lí thuyeát 12. http://www.ebook.edu.vn GV: Traàn Ñình Toaøn(0986.040.616) 2 C. ThÕ n¨ng biÕn ®æi ®iÒu ho víi tÇn sè gÊp 2 lÇn tÇn sè cña li ®é. D. Tæng ®éng n¨ng v thÕ n¨ng kh«ng phô thuéc v o thêi gian. 1.23. Ph¸t biÓu n o sau ®©y vÒ ®éng n¨ng v thÕ n¨ng trong dao ®éng ®iÒu ho l kh«ng ®óng? A. §éng n¨ng ®¹t gi¸ trÞ cùc ®¹i khi vËt chuyÓn ®éng qua VTCB. B. §éng n¨ng ®¹t gi¸ trÞ cùc tiÓu khi vËt ë mét trong hai vÞ trÝ biªn. C. ThÕ n¨ng ®¹t gi¸ trÞ cùc ®¹i khi gia tèc cña vËt ®¹t gi¸ trÞ cùc tiÓu. D. ThÕ n¨ng ®¹t gi¸ trÞ cùc tiÓu khi gia tèc cña vËt ®¹t gi¸ trÞ cùc tiÓu. 1.24. Ph¸t biÓu n o sau ®©y l kh«ng ®óng? A. C«ng thøc 2 2 1 kAE = cho thÊy c¬ n¨ng b»ng thÕ n¨ng khi vËt cã li ®é cùc ®¹i. B. C«ng thøc 2 max 2 1 mvE = cho thÊy c¬ n¨ng b»ng ®éng n¨ng khi vËt qua VTCB. C. C«ng thøc 22 2 1 AmE ω= cho thÊy c¬ n¨ng kh«ng thay ®æi theo thêi gian. D. C«ng thøc 22 2 1 2 1 kAkxEt == cho thÊy thÕ n¨ng kh«ng thay ®æi theo thêi gian. 1.25. §éng n¨ng cña dao ®éng ®iÒu ho A. biÕn ®æi theo thêi gian d−íi d¹ng h m sè sin. B. biÕn ®æi tuÇn ho n theo thêi gian víi chu kú T/2. C. biÕn ®æi tuÇn ho n víi chu kú T. D. kh«ng biÕn ®æi theo thêi gian. 1.26 Ph¸t biÓu n o sau ®©y víi con l¾c ®¬n dao ®éng ®iÒu ho l kh«ng ®óng? A. §éng n¨ng tØ lÖ víi b×nh ph−¬ng tèc ®é gãc cña vËt. B. ThÕ n¨ng tØ lÖ víi b×nh ph−¬ng tèc ®é gãc cña vËt. C. ThÕ n¨ng tØ lÖ víi b×nh ph−¬ng li ®é gãc cña vËt. D. C¬ n¨ng kh«ng ®æi theo thêi gian v tØ lÖ víi b×nh ph−¬ng biªn ®é gãc. 1.27 Ph¸t biÓu n o sau ®©y vÒ sù so s¸nh li ®é, vËn tèc v gia tèc l ®óng? Trong dao ®éng ®iÒu ho , li ®é, vËn tèc v gia tèc l ba ®¹i l−îng biÕn ®æi ®iÒu ho theo thêi gian v cã A. cïng biªn ®é. B. cïng pha. C. cïng tÇn sè gãc. D. cïng pha ban ®Çu. 1.28 Ph¸t biÓu n o sau ®©y vÒ mèi quan hÖ gi÷a li ®é, vËn tèc, gia tèc l ®óng? A. Trong dao ®éng ®iÒu ho vËn tèc v li ®é lu«n cïng chiÒu. B. Trong dao ®éng ®iÒu ho vËn tèc v gia tèc lu«n ng−îc chiÒu. C. Trong dao ®éng ®iÒu ho gia tèc v li ®é lu«n ng−îc chiÒu. D. Trong dao ®éng ®iÒu ho gia tèc v li ®é lu«n cïng chiÒu. 1.29. Trong dao ng i u hòa c a m t ch t i m, khi i qua VTCB: A. ch t i m có v n t c c c i và gia t c b ng không B. ch t i m có v n t c c c i và gia t c c c i C. ch t i m có v n t c b ng không và gia t c c c i D. ch t i m có v n t c b ng không và gia t c b ng không 1.30. Trong dao ng i u hoà, giá tr gia t c c a v t: A. Tăng khi giá tr v n t c tăng B. Không thay i C. Gi m khi giá tr v n t c tăng D. Tăng hay gi m tuỳ thu c vào giá tr v n t c ban u c a v t 1.31. Pha c a dao ng ư c dùng xác nh: A. Biên dao ng B. Tr ng thái dao ng C. T n s dao ng D. Chu kì dao ng Chñ ®Ò 2: Con l¾c lß xo 1.32. Ph¸t biÓu n o sau ®©y l kh«ng ®óng víi con l¾c lß xo ngang? A. ChuyÓn ®éng cña vËt l chuyÓn ®éng th¼ng. B. ChuyÓn ®éng cña vËt l chuyÓn ®éng biÕn ®æi ®Òu. C. ChuyÓn ®éng cña vËt l chuyÓn ®éng tuÇn ho n. D. ChuyÓn ®éng cña vËt l mét dao ®éng ®iÒu ho . 1.33 Con l¾c lß xo ngang dao ®éng ®iÒu ho , vËn tèc cña vËt b»ng kh«ng khi vËt chuyÓn ®éng qua A. vÞ trÝ c©n b»ng. B. vÞ trÝ vËt cã li ®é cùc ®¹i. C. vÞ trÝ m lß xo kh«ng bÞ biÕn d¹ng. D. vÞ trÝ m lùc ® n håi cña lß xo b»ng kh«ng. 1.34. Trong dao ®éng ®iÒu ho cña con l¾c lß xo, ph¸t biÓu n o sau ®©y l kh«ng ®óng? A. Lùc kÐo vÒ phô thuéc v o ®é cøng cña lß xo. B. Lùc kÐo vÒ phô thuéc v o khèi l−îng cña vËt nÆng. C. Gia tèc cña vËt phô thuéc v o khèi l−îng cña vËt. D. TÇn sè gãc cña vËt phô thuéc v o khèi l−îng cña vËt. 1.35. Con l¾c lß xo gåm vËt khèi l−îng m v lß xo cã ®é cøng k, dao ®éng ®iÒu ho víi chu kú A. k m T π2= B. m k T π2= C. g l T π2= D. l g T π2= 1. 36. Con l¾c lß xo dao ®éng ®iÒu ho , khi t¨ng khèi l−îng cña vËt lªn 4 lÇn th× tÇn sè dao ®éng cña vËt A. t¨ng lªn 4 lÇn. B. gi¶m ®i 4 lÇn. C. t¨ng lªn 2 lÇn. D. gi¶m ®i 2 lÇn. 1.37.. Con l¾c lß xo gåm vËt m v lß xo k dao ®éng ®iÒu ho , khi m¾c thªm v o vËt m mét vËt kh¸c cã khèi l−îng gÊp 3 lÇn vËt m th× chu kú dao ®éng cña chóng A. t¨ng lªn 3 lÇn. B. gi¶m ®i 3 lÇn. C. t¨ng lªn 2 lÇn. D. gi¶m ®i 2 lÇn. 1.38. Khi con l c lò xo dao ng i u hòa theo phương ngang, l c àn h i c a lò xo: A. luôn có giá tr không i và có l n b ng tr ng l c tác d ng lên qu c u B. luôn bi n thiên i u hòa, cùng t n s và cùng pha so v i li C. luôn bi n thiên i u hòa, cùng t n s và l ch pha π so v i li D. luôn bi n thiên i u hòa, cùng t n s và ngư c chi u so v i li
 3. 3. Traéc nghieäm lí thuyeát 12. http://www.ebook.edu.vn GV: Traàn Ñình Toaøn(0986.040.616) 3 1.39. Khi con l c lò xo dao ng i u hòa theo phương th ng ng, l c àn h i c a lò xo: A. luôn có giá tr không i và có l n b ng tr ng l c tác d ng lên qu c u B. không th tri t tiêu vì khi treo v t n ng lò xo ã có dãn ban u C. có giá tr c c i nh hơn so v i khi dao ng theo phương ngang D. có giá tr c c i l n hơn so v i khi dao ng theo phương ngang 1.40.Trong dao ng i u hòa c a con l c lò xo: A. Khi th năng tăng thì ng năng gi m và ngư c l i; nhưng cơ năng toàn ph n luôn thay i và t l v i bình phương biên B. Th năng t l v i bình phương li , ng năng t l v i bình phương v n t c, th năng và ng năng luôn chuy n hóa l n nhau nhưng cơ năng toàn ph n thì không i và t l v i bình phương biên . C. Cơ năng t l v i th năng vì th năng t l v i bình phương li còn cơ năng t l v i bình phương biên (t c li c c i) D. Cơ năng c c i b ng t ng c a ng năng c c i và th năng c c i. 1.41.Năng lư ng c a con l c lò xo dao ng i u hòa theo phương ngang không ph thu c vào : A. Cách kích thích dao ng B. Kh i lư ng qu n ng và chi u dài c a lò xo C. c ng c a lò xo và biên dao ng D. Pha ban u c a dao ng 1.42. Con l c lò xo dao ng i u hòa theo phương ngang v i li c c i xm=A. Khi th năng b ng ng năng, li c a v t là: A. 2 A x ±= B. 4 A x ±= C. 2 2A x ±= D. 4 2A x ±= 1.43: N¨ng l−îng dao ®éng cña con l¾c lß xo gi¶m 2 lÇn khi: A. Khèi l−îng cña vËt nÆng gi¶m 2 lÇn B. Khèi l−îng cña vËt nÆng gi¶m 4 lÇn C. §é cøng cña lß xo gi¶m 2 lÇn D. Biªn ®é dao ®éng gi¶m 2 lÇn Chñ ®Ò 3: Con l c ơn 1.44. Con l¾c ®¬n gåm vËt nÆng khèi l−îng m treo v o sîi d©y l t¹i n¬i cã gia tèc träng tr−êng g, dao ®éng ®iÒu ho víi chu kú T phô thuéc v o A. l v g. B. m v l. C. m v g. D. m, l v g. 1.45. Con l¾c ®¬n chiÒu d i l dao ®éng ®iÒu ho víi chu kú A. k m T π2= B. m k T π2= C. g l T π2= D. l g T π2= 1.46. Con l¾c ®¬n dao ®éng ®iÒu ho , khi t¨ng chiÒu d i cña con l¾c lªn 4 lÇn th× tÇn sè dao ®éng cña con l¾c A. t¨ng lªn 2 lÇn. B. gi¶m ®i 2 lÇn. C. t¨ng lªn 4 lÇn. D. gi¶m ®i 4 lÇn. 1.47. Trong dao ®éng ®iÒu ho cña con l¾c ®¬n, ph¸t biÓu n o sau ®©y l ®óng? A. Lùc kÐo vÒ phô thuéc v o chiÒu d i cña con l¾c. B. Lùc kÐo vÒ phô thuéc v o khèi l−îng cña vËt nÆng. C. Gia tèc cña vËt phô thuéc v o khèi l−îng cña vËt. D. TÇn sè gãc cña vËt phô thuéc v o khèi l−îng cña vËt. 1.48. Con l¾c ®¬n (chiÒu d i kh«ng ®æi), dao ®éng víi biªn ®é nhá cã chu kú phô thuéc v o A. khèi l−îng cña con l¾c. B. träng l−îng cña con l¾c. C. tØ sè gi÷a khèi l−îng v träng l−îng cña con l¾c. D. khèi l−îng riªng cña con l¾c. 1.49. Khi ưa con l c ơn lên cao h so v i m t t và gi nhi t không i: A. con l c s dao ng nhanh hơn vì tr ng l c nh hơn B. con l c s dao ng ch m hơn vì gia t c tr ng trư ng nh hơn C. chu kì không i vì dây không dãn D. năng lư ng dao ng s gi m vì tr ng l c gi m 1.50. M t con l c ơn g m s i dây không dãn dài l g n qu c u kh i lư ng m dao ng không ma sát t i nơi có gia t c tr ng trư ng g. T n s dao ng i u hòa c a con l c s tăng n u: A. Thay qu c u m b ng qu c u khác có kh i lư ng l n hơn B. Cung c p thêm năng lư ng thay i biên dao ng c a con l c C Gi m chi u dài dây treo D. Tăng chi u dài dây treo 1.51. Chu kì dao ng i u hòa c a con l c ơn dài l, treo qu c u m t i nơi có gia t c tr ng trư ng g: A. Là kho ng th i gian ng n nh t m tr v v trí cân b ng B. Là th i gian m i t v trí biên bên trái sang v trí biên bên ph i C. Là kho ng th i gian ng n nh t m tr v tr ng thái ban u D. Xác nh b i công th c: 2 g T l π= Chñ ®Ò 4: T ng h p dao ng 1.52. Hai dao ®éng ®iÒu ho cïng pha khi ®é lÖch pha gi÷a chóng l A. ∆φ = 2nπ (víi n∈Z). B. ∆φ = (2n + 1)π (víi n∈Z).
 4. 4. Traéc nghieäm lí thuyeát 12. http://www.ebook.edu.vn GV: Traàn Ñình Toaøn(0986.040.616) 4 C. ∆φ = (2n + 1) 2 π (víi n∈Z). D. ∆φ = (2n + 1) 4 π (víi n∈Z). 1.53. Hai dao ®éng ®iÒu ho n o sau ®©y ®−îc gäi l cïng pha? A. cmtx ) 6 cos(31 π π += và cmtx ) 3 cos(32 π π += . B. cmtx ) 6 cos(41 π π += và cmtx ) 6 cos(52 π π += . C. cmtx ) 6 2cos(21 π π += và cmtx ) 6 cos(22 π π += . D. cmtx ) 4 cos(31 π π += và cmtx ) 6 cos(32 π π −= . 1.54. NhËn xÐt n o sau ®©y vÒ biªn ®é dao ®éng tæng hîp l kh«ng ®óng? Dao ®éng tæng hîp cña hai dao ®éng ®iÒu ho cïng ph−¬ng, cïng tÇn sè A. cã biªn ®é phô thuéc v o biªn ®é cña dao ®éng hîp th nh thø nhÊt. B. cã biªn ®é phô thuéc v o biªn ®é cña dao ®éng hîp th nh thø hai. C. cã biªn ®é phô thuéc v o tÇn sè chung cña hai dao ®éng hîp th nh. D. cã biªn ®é phô thuéc v o ®é lÖch pha gi÷a hai dao ®éng hîp th nh. Chñ ®Ò 5: Dao ng t t d n 1.55 NhËn xÐt n o sau ®©y l kh«ng ®óng? A. Dao ®éng t¾t dÇn c ng nhanh nÕu lùc c¶n cña m«i tr−êng c ng lín. B. Dao ®éng duy tr× cã chu kú b»ng chu kú dao ®éng riªng cña con l¾c. C. Dao ®éng c−ìng bøc cã tÇn sè b»ng tÇn sè cña lùc c−ìng bøc. D. Biªn ®é cña dao ®éng c−ìng bøc kh«ng phô thuéc v o tÇn sè lùc c−ìng bøc. 1.56 Nguyªn nh©n g©y ra dao ®éng t¾t dÇn cña con l¾c ®¬n dao ®éng trong kh«ng khÝ l A. do träng lùc t¸c dông lªn vËt. B. do lùc c¨ng cña d©y treo. C. do lùc c¶n cña m«i tr−êng. D. do d©y treo cã khèi l−îng ®¸ng kÓ. 1.57. Ph¸t biÓu n o sau ®©y l ®óng? A. Dao ®éng duy tr× l dao ®éng t¾t dÇn m ng−êi ta ® l m mÊt lùc c¶n cña m«i tr−êng ®èi víi vËt dao ®éng. B. Dao ®éng duy tr× l dao ®éng t¾t dÇn m ng−êi ta ® t¸c dông ngo¹i lùc biÕn ®æi ®iÒu ho theo thêi gian v o vËt dao ®éng. C. Dao ®éng duy tr× l dao ®éng t¾t dÇn m ng−êi ta ® t¸c dông ngo¹i lùc v o vËt dao ®éng cïng chiÒu víi chiÒu chuyÓn ®éng trong mét phÇn cña tõng chu kú. D. Dao ®éng duy tr× l dao ®éng t¾t dÇn m ng−êi ta ® kÝch thÝch l¹i dao ®éng sau khi dao ®éng bÞ t¾t h¼n. 1.58.Ph¸t biÓu n o sau ®©y l kh«ng ®óng? A. Biªn ®é cña dao ®éng riªng chØ phô thuéc v o c¸ch kÝch thÝch ban ®Çu ®Ó t¹o lªn dao ®éng. B. Biªn ®é cña dao ®éng t¾t dÇn gi¶m dÇn theo thêi gian. C. Biªn ®é cña dao ®éng duy tr× phô thuéc v o phÇn n¨ng l−îng cung cÊp thªm cho dao ®éng trong mçi chu kú. D. Biªn ®é cña dao ®éng c−ìng bøc chØ phô thuéc v o biªn ®é cña lùc c−ìng bøc. 1.59. Ph¸t biÓu n o sau ®©y l ®óng? A. Trong dao ®éng t¾t dÇn, mét phÇn c¬ n¨ng ® biÕn ®æi th nh nhiÖt n¨ng. B. Trong dao ®éng t¾t dÇn, mét phÇn c¬ n¨ng ® biÕn ®æi th nh ho¸ n¨ng. C. Trong dao ®éng t¾t dÇn, mét phÇn c¬ n¨ng ® biÕn ®æi th nh ®iÖn n¨ng. D. Trong dao ®éng t¾t dÇn, mét phÇn c¬ n¨ng ® biÕn ®æi th nh quang n¨ng. 1.60. Trong dao ng duy trì: A. Biên dao ng có th thay i nhưng t n s riêng c a h v n ư c gi nguyên B. Biên dao ng và t n s riêng c a h v n ư c gi nguyên C. T n s c a h có th thay i nhưng biên dao ng ban u c a h v n ư c gi nguyên D. Có th x y ra c ng hư ng n u năng lư ng bù vào duy trì dao ng b ng năng lư ng tiêu hao do ma sát Chñ ®Ò 6: Dao ng cư ng b c và hi n tư ng c ng hư ng 1.61. Ph¸t biÓu n o sau ®©y l ®óng? A. Biªn ®é cña dao ®éng c−ìng bøc kh«ng phô thuéc v o pha ban ®Çu cña ngo¹i lùc tuÇn ho n t¸c dông lªn vËt. B. Biªn ®é cña dao ®éng c−ìng bøc kh«ng phô thuéc v o biªn ®é ngo¹i lùc tuÇn ho n t¸c dông lªn vËt. C. Biªn ®é cña dao ®éng c−ìng bøc kh«ng phô thuéc v o tÇn sè ngo¹i lùc tuÇn ho n t¸c dông lªn vËt. D. Biªn ®é cña dao ®éng c−ìng bøc kh«ng phô thuéc v o hÖ sè c¶n (cña ma s¸t nhít) t¸c dông lªn vËt. 1.62. Ph¸t biÓu n o sau ®©y l ®óng? A. HiÖn t−îng céng h−ëng chØ x¶y ra víi dao ®éng ®iÒu ho . B. HiÖn t−îng céng h−ëng chØ x¶y ra víi dao ®éng riªng. C. HiÖn t−îng céng h−ëng chØ x¶y ra víi dao ®éng t¾t dÇn. D. HiÖn t−îng céng h−ëng chØ x¶y ra víi dao ®éng c−ìng bøc. 1.63 Ph¸t biÓu n o sau ®©y l kh«ng ®óng?
 5. 5. Traéc nghieäm lí thuyeát 12. http://www.ebook.edu.vn GV: Traàn Ñình Toaøn(0986.040.616) 5 A. §iÒu kiÖn ®Ó x¶y ra hiÖn t−îng céng h−ëng l tÇn sè gãc lùc c−ìng bøc b»ng tÇn sè gãc dao ®éng riªng. B. §iÒu kiÖn ®Ó x¶y ra hiÖn t−îng céng h−ëng l tÇn sè lùc c−ìng bøc b»ng tÇn sè dao ®éng riªng. C. §iÒu kiÖn ®Ó x¶y ra hiÖn t−îng céng h−ëng l chu kú lùc c−ìng bøc b»ng chu kú dao ®éng riªng. D. §iÒu kiÖn ®Ó x¶y ra hiÖn t−îng céng h−ëng l biªn ®é lùc c−ìng bøc b»ng biªn ®é dao ®éng riªng. 1.64 Ph¸t biÓu n o sau ®©y l kh«ng ®óng? A. TÇn sè cña dao ®éng c−ìng bøc lu«n b»ng tÇn sè cña dao ®éng riªng. B. TÇn sè cña dao ®éng c−ìng bøc b»ng tÇn sè cña lùc c−ìng bøc. C. Chu kú cña dao ®éng c−ìng bøc kh«ng b»ng chu kú cña dao ®éng riªng. D. Chu kú cña dao ®éng c−ìng bøc b»ng chu kú cña lùc c−ìng bøc. 1.65. S c ng hư ng x y ra trong dao ng cư ng b c khi: A. h dao ng v i t n s l n nh t B. ngo i l c tác d ng lên h bi n thiên tu n hoàn C. dao ng không có ma sát D. t n s c a ngo i l c cư ng b c b ng t n s dao ng riêng 1.66. Trong dao ng cư ng b c: A. Biên dao ng có th thay i nhưng t n s riêng c a h v n ư c gi nguyên B. Biên dao ng c a h luôn tăng so v i lúc chưa có tác d ng c a l c cư ng b c C. T n s c a h có th thay i phù h p v i t n s ngo i l c cư ng b c D. Có c ng hư ng là do biên c a h tăng khi thay i biên l c cư ng b c b ng v i biên ban u Ch−¬ng 2 - Sãng c¬ häc v sãng ©m Chñ ®Ò 1: §¹i c−¬ng vÒ sãng c¬ häc. 2.1 Mét sãng c¬ häc cã tÇn sè f lan truyÒn trong m«i tr−êng vËt chÊt ® n håi víi vËn tèc v, khi ®ã b−íc sãng ®−îc tÝnh theo c«ng thøc A. λ = v.f B. λ = v/f C. λ = 2v.f D. λ = 2v/f 2.2 Ph¸t biÓu n o sau ®©y kh«ng ®óng víi sãng c¬ häc? A. Sãng c¬ häc cã thÓ lan truyÒn ®−îc trong m«i tr−êng chÊt r¾n. B. Sãng c¬ häc cã thÓ lan truyÒn ®−îc trong m«i tr−êng chÊt láng. C. Sãng c¬ häc cã thÓ lan truyÒn ®−îc trong m«i tr−êng chÊt khÝ. D. Sãng c¬ häc cã thÓ lan truyÒn ®−îc trong m«i tr−êng ch©n kh«ng. 2.3 Ph¸t biÓu n o sau ®©y vÒ sãng c¬ häc l kh«ng ®óng? A. Sãng c¬ häc l qu¸ tr×nh lan truyÒn dao ®éng c¬ häc trong mét m«i tr−êng liªn tôc. B. Sãng ngang l sãng cã c¸c phÇn tö dao ®éng theo ph−¬ng ngang. C. Sãng däc l sãng cã c¸c phÇn tö dao ®éng theo ph−¬ng trïng víi ph−¬ng truyÒn sãng. D. B−íc sãng l qu ng ®−êng sãng truyÒn ®i ®−îc trong mét chu kú. 2.4 Ph¸t biÓu n o sau ®©y vÒ ®¹i l−îng ®Æc tr−ng cña sãng c¬ häc l kh«ng ®óng? A. Chu kú cña sãng chÝnh b»ng chu kú dao ®éng cña c¸c phÇn tö dao ®éng. B. TÇn sè cña sãng chÝnh b»ng tÇn sè dao ®éng cña c¸c phÇn tö dao ®éng. C. VËn tèc cña sãng chÝnh b»ng vËn tèc dao ®éng cña c¸c phÇn tö dao ®éng. D. B−íc sãng l qu ng ®−êng sãng truyÒn ®i ®−îc trong mét chu kú. 2.5 Sãng c¬ häc lan truyÒn trong m«i tr−êng ® n håi víi vËn tèc v kh«ng ®æi, khi t¨ng tÇn sè sãng lªn 2 lÇn th× b−íc sãng A. t¨ng 4 lÇn. B. t¨ng 2 lÇn. C. kh«ng ®æi. D. gi¶m 2 lÇn. 2.6 VËn tèc truyÒn sãng phô thuéc v o A. n¨ng l−îng sãng. B. tÇn sè dao ®éng. C. m«i tr−êng truyÒn sãng. D. b−íc sãng Chñ ®Ò 2: Sãng ©m. 2.7 Mét sãng c¬ häc cã tÇn sè f = 1000Hz lan truyÒn trong kh«ng khÝ. Sãng ®ã ®−îc gäi l A. sãng siªu ©m. B. sãng ©m. C. sãng h¹ ©m. D. ch−a ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó kÕt luËn. 2.8 Sãng c¬ häc lan truyÒn trong kh«ng khÝ víi c−êng ®é ®ñ lín, tai ta cã thÓ c¶m thô ®−îc sãng c¬ häc n o sau ®©y? A. Sãng c¬ häc cã tÇn sè 10Hz. B. Sãng c¬ häc cã tÇn sè 30kHz. C. Sãng c¬ häc cã chu kú 2,0µs. D. Sãng c¬ häc cã chu kú 2,0ms. 2.9 Ph¸t biÓu n o sau ®©y l kh«ng ®óng? A. Sãng ©m l sãng c¬ häc cã tÇn sè n»m trong kho¶ng tõ 16Hz ®Õn 20kHz. B. Sãng h¹ ©m l sãng c¬ häc cã tÇn sè nhá h¬n 16Hz. C. Sãng siªu ©m l sãng c¬ häc cã tÇn sè lín h¬n 20kHz. D. Sãng ©m thanh bao gåm c¶ sãng ©m, h¹ ©m v siªu ©m. 2.10 VËn tèc ©m trong m«i tr−êng n o sau ®©y l lín nhÊt? A. M«i tr−êng kh«ng khÝ lo ng. B. M«i tr−êng kh«ng khÝ. C. M«i tr−êng n−íc nguyªn chÊt. D. M«i tr−êng chÊt r¾n. 2.11. Ph¸t biÓu n o sau ®©y l kh«ng ®óng? A. Nh¹c ©m l do nhiÒu nh¹c cô ph¸t ra. B. T¹p ©m l c¸c ©m cã tÇn sè kh«ng x¸c ®Þnh. C. §é cao cña ©m l mét ®Æc tÝnh cña ©m. D. ¢m s¾c l mét ®Æc tÝnh cña ©m. 2.12 Ph¸t biÓu n o sau ®©y l ®óng? A. ¢m cã c−êng ®é lín th× tai ta cã c¶m gi¸c ©m ®ã “to”. B. ¢m cã c−êng ®é nhá th× tai ta cã c¶m gi¸c ©m ®ã “bД. C. ¢m cã tÇn sè lín th× tai ta cã c¶m gi¸c ©m ®ã “to”. D. ¢m “to” hay “nhá” phô thuéc v o møc c−êng ®é ©m v tÇn sè ©m.
 6. 6. Traéc nghieäm lí thuyeát 12. http://www.ebook.edu.vn GV: Traàn Ñình Toaøn(0986.040.616) 6 2.13 NhËn xÐt n o sau ®©y l kh«ng ®óng? A. Mét nguån ©m ph¸t ra mét ©m cã tÇn sè kh«ng ®æi, tÇn sè ©m m m¸y thu thu ®−îc t¨ng lªn khi nguån ©m chuyÓn ®éng l¹i gÇn m¸y thu. B. Mét nguån ©m ph¸t ra mét ©m cã tÇn sè kh«ng ®æi, tÇn sè ©m m m¸y thu thu ®−îc gi¶m ®i khi nguån ©m chuyÓn ®éng ra xa m¸y thu. C. Mét nguån ©m ph¸t ra mét ©m cã tÇn sè kh«ng ®æi, tÇn sè ©m m m¸y thu thu ®−îc t¨ng lªn khi m¸y thu chuyÓn ®éng l¹i gÇn nguån ©m. D. Mét nguån ©m ph¸t ra mét ©m cã tÇn sè kh«ng ®æi, tÇn sè ©m m m¸y thu thu ®−îc kh«ng thay ®æi khi m¸y thu v nguån ©m cïng chuyÓn ®éng h−íng l¹i gÇn nhau. 2.14. Âm phát ra t m t ngu n nhưng ư c truy n vào 3 môi trư ng khác nhau là nư c, không khí và thép. Bư c sóng c a nó trong ba môi trư ng trên ư c x p theo th t : A. trong thép>trong nư c>trong không khí B. trong nư c >trong thép >trong không khí C. trong không khí >trong thép >trong nư c D. trong không khí >trong nư c >trong thép 2.15.Khi sóng ngang truy n qua m t môi trư ng v t ch t àn h i, các ph n t v t ch t c a môi trư ng: A. chuy n ng theo phương truy n sóng v i v n t c b ng v n t c sóng B. dao ng theo phương truy n sóng v i v n t c b ng v n t c dao ng c a ngu n song C. dao ng theo phương vuông góc phương truy n sóng v i t n s b ng t n s dao ng c a ngu n song D. chuy n ng theo phương vuông góc phương truy n sóng v i v n t c b ng v n t c sóng 2.16.Khi sóng d c truy n qua m t môi trư ng v t ch t àn h i, các ph n t v t ch t c a môi trư ng: A. dao ng theo phương truy n sóng v i v n t c b ng v n t c song B. dao ng theo phương truy n sóng v i t n s b ng t n s dao ng c a ngu n song C. dao ng theo phương vuông góc phương truy n sóng v i t n s b ng t n s dao ng c a ngu n song D. chuy n ng theo phương truy n sóng v i v n t c b ng v n t c sóng 2.17. T c truy n sóng trong môi trư ng là : A. v n t c dao ng c a các ph n t v t ch t B. t c truy n pha dao ng và v n t c dao ng c a các ph n t v t ch t C. t c truy n pha dao ng D. v n t c dao ng c a ngu n phát sóng 2.18.Cùng m t n t La nhưng phát ra t àn ghi ta và àn violon nghe khác nhau là do: A. chúng có cao khác nhau B. chúng có to khác nhau C. chúng có năng lư ng khác nhau D. chúng có âm s c khác nhau 2.19. Tai ngư i bình thư ng có th nghe ư c âm nào trong s các âm sau ây: A. m t t rung 10 l n trong 1s khi có xe t i ch y qua B. ti ng n c a ng cơ ph n l c khi ngư i ó ng i trên máy bay ang bay v i v n t c 400m/s C. thanh thép m ng ư c kích thích dao ng v i chu kì 0,1s D. âm có m c cư ng 0dB, t n s 1000Hz 2.20. i u phát bi u nào sau ây là sai khi nói v quá trình lan truy n c a sóng cơ h c : A. Là quá trình lan truy n các ph n t v t ch t trong không gian. B. Là quá trình lan truy n dao ng trong môi trư ng v t ch t theo th i gian. C. Là quá trình truy n năng lư ng. D. Là quá trình lan truy n c a pha dao ng 2.21. i u nào sau ây là chưa chính xác khi nói v bư c sóng : A. Là kho ng cách gi a hai i m trên phương truy n sóng dao ng cùng pha. B. Là quãng ư ng mà sóng truy n ư c trong m t chu kỳ dao ng c a sóng. C. Là quãng ư ng mà pha c a dao ng lan truy n ư c trong m t chu kỳ dao ng. D. Là kho ng cách gi a hai nh sóng liên ti p nhau trong m t h th ng sóng. 2.22. i u nào sau ây là sai khi nói v năng lư ng c a sóng truy n t m t ngu n i m : A. Năng lư ng sóng gi m t l v i quãng ư ng truy n sóng, khi truy n theo m t phương trên m t ư ng th ng. B. Năng lư ng sóng gi m t l v i quãng ư ng truy n sóng, khi truy n trên m t thoáng c a ch t l ng. C. Năng lư ng sóng gi m t l v i bình phương quãng ư ng truy n sóng, khi truy n trong không gian. 2.23. phân lo i sóng ngang, sóng d c ngư i ta căn c vào : A. Phương dao ng và phương truy n sóng. B. Phương dao ng và v n t c truy n sóng. C. Phương truy n sóng và bư c sóng. D. V n t c truy n sóng và bư c sóng. 2.24. Sóng ngang là sóng truy n ư c trong các môi trư ng : A. Ch t r n và trên m t thoáng ch t l ng. B. Ch t r n, ch t l ng và ch t khí. C. Ch t l ng và ch t khí. D. Ch t r n và ch t khí. 2.25. Sóng d c là sóng truy n ư c trong các môi trư ng : A. Ch t r n, ch t l ng và ch t khí. B. Ch t l ng và ch t khí. C. Ch t r n và ch t khí. D. Ch t r n và ch t l ng. 2.26. V n t c truy n sóng gi m theo th t nào khi truy n l n lư t qua các môi trư ng : A. R n, l ng và khí. B. R n, khí và l ng. C. Khí, r n và l ng. D. Khí, l ng và r n. 2.27. V n t c truy n sóng trong môi trư ng ph thu c vào : A. Tính àn h i và m t c a môi trư ng (b n ch t c a môi trư ng). B. B n ch t c a môi trư ng và t n s sóng.
 7. 7. Traéc nghieäm lí thuyeát 12. http://www.ebook.edu.vn GV: Traàn Ñình Toaøn(0986.040.616) 7 C. B n ch t c a môi trư ng và bư c sóng. D. Bư c sóng và t n s sóng. 2.28. i u nào sau ây là chưa chính xác nh t khi nói v chu kỳ c a song A. Là chu kỳ dao ng c a ngu n song B. Là chu kỳ dao ng c a các ph n t v t ch t khi có sóng truy n qua. C. là chu kỳ truy n pha dao ng. D. Là chu kỳ dao ng c a ngu n sóng và chu kỳ dao ng c a các ph n t v t ch t khi có sóng truy n qua 2.29. Các c tính nào sau ây không ph i là c a sóng âm : A. Sóng âm là nh ng sóng cơ h c d c lan truy n trong môi trư ng v t ch t và trong chân không v i v n t c h u h n, có t n s t 16Hz n 20.000Hz. B. V n t c truy n sóng âm ph th oc vào tính àn h i, m t và nhi t c a môi trư ng truy n sóng. C. V n t c truy n sóng âm trong ch t r n l n hơn trong ch t l ng và trong ch t l ng l n hơn trong ch t khí. D. Trong cùng m t môi trư ng, sóng âm do các ngu n khác nhau phát ra u truy n i v i cùng v n t c. 2.30. Ch n câu sai : A. Khi sóng âm truy n t không khí vào nư c, t n s sóng thay i do ó bư c sóng cũng thay i theo. B. Sóng âm là nh ng sóng cơ h c d c lan truy n trong môi trư ng v t ch t, có t n s t 16Hz n 20.000Hz và gây ra c m giác âm trong tai con ngư i. C. Sóng âm, sóng siêu âm, sóng h âm, không khác gì các sóng cơ h c khác v c tính v t lý. D. Dao ng âm là nh ng dao ng có t n s t 16Hz n 20.000Hz trong môi trư ng v t ch t và t o ra sóng âm. 2.31. Các c tính nào sau ây là c tính sinh lí c a âm : A. cao, âm s c, to. B. cao, âm s c, cư ng . C. cao, âm s c, năng lư ng. D. cao, âm s c, biên . 2.32. Gi ng nói c a nam và n khác nhau là do : A. T n s âm khác nhau. B. Biên âm khác nhau. C. Cư ng âm khác nhau. D. to âm khác nhau 2.33. Khi hai ca sĩ cùng hát m t câu cùng m t cao, ta v n phân bi t ư c gi ng hát c a t ng ngư i là do : A. T n s và biên âm khác nhau. B. T n s và cư ng âm khác nhau. C. T n s và năng lư ng âm khác nhau. D. Biên và cư ng âm khác nhau. 2.34. Các c tính nào sau ây là c tính vËt lí c a âm A. TÇn sè, c−êng ®é ©m v ®å thÞ dao ®éng ©m B. TÇn sè, c−êng ®é ©m v ©m s¾c. C. TÇn sè, c−êng ®é ©m v biªn ®é ©m D. TÇn sè, biªn ®é ©m v n¨ng l−îng ©m. 2.35. Ch n câu sai trong các câu sau : A. Ngư ng nghe là giá tr c c ti u c a cư ng âm còn gây ư c c m giác âm cho tai ngư i, không ph thu c vào t n s âm B. cao là c tính sinh lí c a âm, c trưng b i t n s âm. C. Âm s c là c tính sinh lí c a âm, c trưng b i t n s và biên âm. D. to là c tính sinh lí c a âm, c trưng b i t n s và cư ng âm. 2.36. Lư ng năng lư ng ư c sóng âm truy n trong m t ơn v th i gian qua m t ơn v di n tích t vuông góc v i phương truy n âm g i là : A. Cư ng âm. B. Năng lư ng âm. C. M c cư ng âm. D. to c a âm. 2.37. Ch n câu sai trong các câu sau : A. Ti ng àn, ti ng hát, ti ng sóng bi n rì rào, ti ng gió reo là nh ng âm có t n s xác nh. B. Mi n nghe ư c n m gi a ngư ng nghe và ngư ng au, ph thu c vào t n s âm.
 8. 8. Traéc nghieäm lí thuyeát 12. http://www.ebook.edu.vn GV: Traàn Ñình Toaøn(0986.040.616) 8 C. Mi n nghe ư c ph thu c vào cư ng âm chu n I , cư ng âm I và t n s âm. D. V i cùng cư ng âm I, tai ngư i nghe thính nh t là t n s t 1000Hz n 5000Hz 2.38. Khi sóng cơ h c truy n t không khí vào nư c thì i lư ng nào sau ây không i : A. T n s . B. Năng lư ng. C. V n t c. D. Bư c song 2.39. Ch n phát bi u úng khi nói v năng lư ng c a sóng : A. Quá trình truy n sóng là quá trình truy n năng lư ng. B. Khi sóng truy n t m t ngu n i m trong không gian, năng lư ng sóng gi m t l v i quãng ư ng truy n sóng. C. Trong quá trình truy n sóng, năng lư ng ư c b o toàn. D. Khi sóng truy n t m t ngu n i m trong không gian, năng lư ng sóng t l v i bình phương quãng ư ng truy n sóng Chñ ®Ò 3: Giao thoa sãng. 2.40. Ph¸t biÓu n o sau ®©y l kh«ng ®óng? HiÖn t−îng giao thoa sãng chØ x¶y ra khi hai sãng ®−îc t¹o ra tõ hai t©m sãng cã c¸c ®Æc ®iÓm sau: A. cïng tÇn sè, cïng pha. B. cïng tÇn sè, ng−îc pha. C. cïng tÇn sè, lÖch pha nhau mét gãc kh«ng ®æi. D. cïng biªn ®é, cïng pha. 2.41 Ph¸t biÓu n o sau ®©y l ®óng? A. HiÖn t−îng giao thoa sãng x¶y ra khi cã hai sãng chuyÓn ®éng ng−îc chiÒu nhau. B. HiÖn t−îng giao thoa sãng x¶y ra khi cã hai dao ®éng cïng chiÒu, cïng pha gÆp nhau. C. HiÖn t−îng giao thoa sãng x¶y ra khi cã hai sãng xuÊt ph¸t tõ hai nguån dao ®éng cïng pha, cïng biªn ®é. D. HiÖn t−îng giao thoa sãng x¶y ra khi cã hai sãng xuÊt ph¸t tõ hai t©m dao ®éng cïng tÇn sè, cïng pha. 2.42. Ph¸t biÓu n o sau ®©y l kh«ng ®óng? A. Khi x¶y ra hiÖn t−îng giao thoa sãng trªn mÆt chÊt láng, tån t¹i c¸c ®iÓm dao ®éng víi biªn ®é cùc ®¹i. B. Khi x¶y ra hiÖn t−îng giao thoa sãng trªn mÆt chÊt láng, tån t¹i c¸c ®iÓm kh«ng dao ®éng. C. Khi x¶y ra hiÖn t−îng giao thoa sãng trªn mÆt chÊt láng, c¸c ®iÓm kh«ng dao ®éng t¹o th nh c¸c v©n cùc tiÓu. D. Khi x¶y ra hiÖn t−îng giao thoa sãng trªn mÆt chÊt láng, c¸c ®iÓm dao ®éng m¹nh t¹o th nh c¸c ®−êng th¼ng cùc ®¹i. 2.43 Trong hiÖn t−îng giao thoa sãng trªn mÆt n−íc, kho¶ng c¸ch gi÷a hai cùc ®¹i liªn tiÕp n»m trªn ®−êng nèi hai t©m sãng b»ng bao nhiªu? A. b»ng hai lÇn b−íc sãng. B. b»ng mét b−íc sãng. C. b»ng mét nöa b−íc sãng. D. b»ng mét phÇn t− b−íc sãng. 2.44.Trong thí nghi m giao thoa sóng nư c, sóng do hai ngu n k t h p cùng pha A và B phát ra có bư c sóng λ. M t i m M cách A m t kho ng d1 và B m t kho ng d2 s dao ng v i biên c c ti u (k=0, ±1,±2..) n u : A. d1-d2=0 B. d1-d2=(2k+1)λ C. d1-d2=0,5(2k+1)λ D. 1 2 (2 1) 2 k d d λ− = + 2.45.Hai sóng t hai ngu n khác nhau phát ra ư c g i là sóng k t h p khi chúng có: A. t n s và biên như nhau B. chu kì như nhau và l ch pha không i C. biên và chu kỳ như nhau D. biên và pha ban u b ng nhau Chñ ®Ò 4: Sãng dõng. 2.46 Ph¸t biÓu n o sau ®©y l ®óng? A. Khi cã sãng dõng trªn d©y ® n håi th× tÊt c¶ c¸c ®iÓm trªn d©y ®Òu dõng l¹i kh«ng dao ®éng. B. Khi cã sãng dõng trªn d©y ® n håi th× nguån ph¸t sãng ngõng dao ®éng cßn c¸c ®iÓm trªn d©y vÉn dao ®éng. C. Khi cã sãng dõng trªn d©y ® n håi th× trªn d©y cã c¸c ®iÓm dao ®éng m¹nh xen kÏ víi c¸c ®iÓm ®øng yªn. D. Khi cã sãng dõng trªn d©y ® n håi th× trªn d©y chØ cßn sãng ph¶n x¹, cßn sãng tíi bÞ triÖt tiªu. 2.47 HiÖn t−îng sãng dõng trªn d©y ® n håi, kho¶ng c¸ch gi÷a hai nót sãng liªn tiÕp b»ng bao nhiªu? A. b»ng hai lÇn b−íc sãng. B. b»ng mét b−íc sãng. C. b»ng mét nöa b−íc sãng. D. b»ng mét phÇn t− b−íc sãng. 2.48. có sóng d ng x y ra trên m t s i dây àn h i v i hai u dây u là nút sóng thì A. bư c sóng luôn úng b ng chi u dài dây B. chi u dài dây b ng m t ph n tư bư c song C. chi u dài dây b ng m t s nguyên l n n a bư c song D. bư c sóng b ng m t s l l n chi u dài dây 2.49. có sóng d ng x y ra trên m t s i dây àn h i dài l v i m t u dây c nh thì A. bư c sóng λ b ng chi u dài dây B. bư c sóng b ng m t s l l n chi u dài dây C. chi u dài dây 4 2 l k λ λ = + D. chi u dài dây 2 4 l k λ λ = + 2.50.M t dây àn có chi u dài L, sóng d ng trên dây có bư c sóng dài nh t là: A. L/2 B. L/4 C. 2L D. L
 9. 9. Traéc nghieäm lí thuyeát 12. http://www.ebook.edu.vn GV: Traàn Ñình Toaøn(0986.040.616) 9 Ch−¬ng 3 – Dßng ®iÖn xoay chiÒu. Chñ ®Ò 1: §¹i c−¬ng vÒ dßng ®iÖn xoay chiÒu. 3.1 §èi víi dßng ®iÖn xoay chiÒu c¸ch ph¸t biÓu n o sau ®©y l ®óng? A. Trong c«ng nghiÖp, cã thÓ dïng dßng ®iÖn xoay chiÒu ®Ó m¹ ®iÖn. B. §iÖn l−îng chuyÓn qua mét tiÕt diÖn th¼ng d©y dÉn trong mét chu kú b»ng kh«ng. C. §iÖn l−îng chuyÓn qua mét tiÕt diÖn th¼ng d©y dÉn trong kho¶ng thêi gian bÊt kú ®Òu b»ng kh«ng. D. C«ng suÊt to¶ nhiÖt tøc thêi cã gi¸ trÞ cùc ®¹i b»ng 2 lÇn c«ng suÊt to¶ nhiÖt trung b×nh. 3.2 C−êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch kh«ng ph©n nh¸nh cã d¹ng i = 2 2 cos100πt(A). C−êng ®é dßng ®iÖn hiÖu dông trong m¹ch l A. I = 4A. B. I = 2,83A. C. I = 2A. D. I = 1,41A. 3.3 HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch cã d¹ng u = 141cos(100πt)V. HiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch l A. U = 141V. B. U = 50Hz. C. U = 100V. D. U = 200V. 3.4 Trong c¸c ®¹i l−îng ®Æc tr−ng cho dßng ®iÖn xoay chiÒu sau ®©y, ®¹i l−îng n o cã dïng gi¸ trÞ hiÖu dông? A. HiÖu ®iÖn thÕ . B. Chu kú. C. TÇn sè. D. C«ng suÊt. 3.5 Trong c¸c ®¹i l−îng ®Æc tr−ng cho dßng ®iÖn xoay chiÒu sau ®©y, ®¹i l−îng n o kh«ng dïng gi¸ trÞ hiÖu dông? A. HiÖu ®iÖn thÕ . B. C−êng ®é dßng ®iÖn. C. SuÊt ®iÖn ®éng. D. C«ng suÊt. 3.6 Ph¸t biÓu n o sau ®©y l ®óng? A. Kh¸i niÖm c−êng ®é dßng ®iÖn hiÖu dông ®−îc x©y dùng dùa v o t¸c dông ho¸ häc cña dßng ®iÖn. B. Kh¸i niÖm c−êng ®é dßng ®iÖn hiÖu dông ®−îc x©y dùng dùa v o t¸c dông nhiÖt cña dßng ®iÖn. C. Kh¸i niÖm c−êng ®é dßng ®iÖn hiÖu dông ®−îc x©y dùng dùa v o t¸c dông tõ cña dßng ®iÖn. D. Kh¸i niÖm c−êng ®é dßng ®iÖn hiÖu dông ®−îc x©y dùng dùa v o t¸c dông ph¸t quang cña dßng ®iÖn. 3.7 Ph¸t biÓu n o sau ®©y l kh«ng ®óng? A. HiÖu ®iÖn thÕ biÕn ®æi ®iÒu ho theo thêi gian gäi l hiÖu ®iÖn thÕ xoay chiÒu. B. Dßng ®iÖn cã c−êng ®é biÕn ®æi ®iÒu ho theo thêi gian gäi l dßng ®iÖn xoay chiÒu. C. SuÊt ®iÖn ®éng biÕn ®æi ®iÒu ho theo thêi gian gäi l suÊt ®iÖn ®éng xoay chiÒu. D. Cho dßng ®iÖn mét chiÒu v dßng ®iÖn xoay chiÒu lÇn l−ît ®i qua cïng mét ®iÖn trë th× chóng to¶ ra nhiÖt l−îng nh− nhau. Chñ ®Ò 2: Dßng ®iÖn xoay chiÒu trong ®o¹n m¹ch chØ chøa ®iÖn trë thuÇn, cuén c¶m hoÆc tô ®iÖn. 3.8 H y chän ph−¬ng ¸n tr¶ lêi ®óng nhÊt. Dßng ®iÖn xoay chiÒu qua ®iÖn trë thuÇn biÕn thiªn ®iÒu ho cïng pha víi hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu ®iÖn trë A. trong tr−êng hîp m¹ch RLC x¶y ra céng h−ëng ®iÖn. B. trong tr−êng hîp m¹ch chØ chøa ®iÖn trë thuÇn R. C. trong tr−êng hîp m¹ch RLC kh«ng x¶y ra céng h−ëng ®iÖn. D. trong mäi tr−êng hîp. 3.9 Ph¸t biÓu n o sau ®©y l ®óng víi m¹ch ®iÖn xoay chiÒu chØ chøa cuén c¶m? A. Dßng ®iÖn sím pha h¬n hiÖu ®iÖn thÕ mét gãc π/2. B. Dßng ®iÖn sím pha h¬n hiÖu ®iÖn thÕ mét gãc π/4. C. Dßng ®iÖn trÔ pha h¬n hiÖu ®iÖn thÕ mét gãc π/2. D. Dßng ®iÖn trÔ pha h¬n hiÖu ®iÖn thÕ mét gãc π/4. 3.10 Ph¸t biÓu n o sau ®©y l ®óng víi m¹ch ®iÖn xoay chiÒu chØ chøa tô ®iÖn? A. Dßng ®iÖn sím pha h¬n hiÖu ®iÖn thÕ mét gãc π/2. B. Dßng ®iÖn sím pha h¬n hiÖu ®iÖn thÕ mét gãc π/4. C. Dßng ®iÖn trÔ pha h¬n hiÖu ®iÖn thÕ mét gãc π/2. D. Dßng ®iÖn trÔ pha h¬n hiÖu ®iÖn thÕ mét gãc π/4. 3.11 Mét ®iÖn trë thuÇn R m¾c v o m¹ch ®iÖn xoay chiÒu tÇn sè 50Hz, muèn dßng ®iÖn trong m¹ch sím pha h¬n hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch mét gãc π/2 A. ng−êi ta ph¶i m¾c thªm v o m¹ch mét tô ®iÖn nèi tiÕp víi ®iÖn trë. B. ng−êi ta ph¶i m¾c thªm v o m¹ch mét cuén c¶m nèi tiÕp víi ®iÖn trë. C. ng−êi ta ph¶i thay ®iÖn trë nãi trªn b»ng mét tô ®iÖn. D. ng−êi ta ph¶i thay ®iÖn trë nãi trªn b»ng mét cuén c¶m. 3.12 C«ng thøc x¸c ®Þnh dung kh¸ng cña tô ®iÖn C ®èi víi tÇn sè f l A. fCZC π2= B. fCZC π= C. fC ZC π2 1 = D. fC ZC π 1 = 3.13 C«ng thøc x¸c ®Þnh c¶m kh¸ng cña cuén c¶m L ®èi víi tÇn sè f l A. fLZL π2= B. fLZL π= C. fL ZL π2 1 = D. fL ZL π 1 = 3.14 Khi tÇn sè dßng ®iÖn xoay chiÒu ch¹y qua ®o¹n m¹ch chØ chøa tô ®iÖn t¨ng lªn 4 lÇn th× dung kh¸ng cña tô ®iÖn A. t¨ng lªn 2 lÇn. B. t¨ng lªn 4 lÇn. C. gi¶m ®i 2 lÇn. D. gi¶m ®i 4 lÇn. 3.15 Khi tÇn sè dßng ®iÖn xoay chiÒu ch¹y qua ®o¹n m¹ch chØ chøa cuén c¶m t¨ng lªn 4 lÇn th× c¶m kh¸ng cña cuén c¶m A. t¨ng lªn 2 lÇn. B. t¨ng lªn 4 lÇn. C. gi¶m ®i 2 lÇn. D. gi¶m ®i 4 lÇn. 3.16 C¸ch ph¸t biÓu n o sau ®©y l kh«ng ®óng? A. Trong ®o¹n m¹ch chØ chøa tô ®iÖn, dßng ®iÖn biÕn thiªn sím pha π/2 so víi hiÖu ®iÖn thÕ. B. Trong ®o¹n m¹ch chØ chøa tô ®iÖn, dßng ®iÖn biÕn thiªn chËm pha π/2 so víi hiÖu ®iÖn thÕ.
 10. 10. Traéc nghieäm lí thuyeát 12. http://www.ebook.edu.vn GV: Traàn Ñình Toaøn(0986.040.616) 10 C. Trong ®o¹n m¹ch chØ chøa cuén c¶m, dßng ®iÖn biÕn thiªn chËm pha π/2 so víi hiÖu ®iÖn thÕ. D. Trong ®o¹n m¹ch chØ chøa cuén c¶m, hiÖu ®iÖn thÕ biÕn thiªn sím pha π/2 so víi dßng ®iÖn trong m¹ch. 3.17. i v i dòng i n xoay chi u, cu n c m có tác d ng: A. c n tr dòng i n, dòng i n có t n s càng nh thì b c n tr càng nhi u B. ngăn không cho dòng i n qua m ch C. c n tr dòng i n, dòng i n có t n s càng l n thì b c n tr càng nhi u D. làm cho cư ng dòng i n s m pha hơn i n áp 3.18. i v i dòng i n xoay chi u, t i n có tác d ng: A. c n tr dòng i n, dòng i n có t n s càng l n thì b c n tr càng nhi u B. ngăn không cho dòng i n qua m ch C. c n tr dòng i n, dòng i n có t n s càng nh thì b c n tr càng nhi u D. làm cho cư ng dòng i n tr pha hơn i n áp Chñ ®Ò 3: Dßng ®iÖn xoay chiÒu trong ®o¹n m¹ch kh«ng ph©n nh¸nh. 3.19. Trong m¹ch RLC m¾c nèi tiÕp, ®é lÖch pha gi÷a dßng ®iÖn v hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch phô thuéc v o A. c−êng ®é dßng ®iÖn hiÖu dông trong m¹ch. B. hiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch. C. c¸ch chän gèc tÝnh thêi gian. D. tÝnh chÊt cña m¹ch ®iÖn. 3.20. Ph¸t biÓu n o sau ®©y l kh«ng ®óng? Trong m¹ch ®iÖn xoay chiÒu kh«ng ph©n nh¸nh khi ®iÖn dung cña tô ®iÖn thay ®æi v tho¶ m n ®iÒu kiÖn LC 1 =ω th× A. c−êng ®é dao ®éng cïng pha víi hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch. B. c−êng ®é dßng ®iÖn hiÖu dông trong m¹ch ®¹t cùc ®¹i. C. c«ng suÊt tiªu thô trung b×nh trong m¹ch ®¹t cùc ®¹i. D. hiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông gi÷a hai ®Çu tô ®iÖn ®¹t cùc ®¹i. 3.21 Ph¸t biÓu n o sau ®©y l kh«ng ®óng? Trong m¹ch ®iÖn xoay chiÒu kh«ng ph©n nh¸nh khi ®iÖn dung cña tô ®iÖn thay ®æi v tho¶ m n ®iÒu kiÖn C 1 L ω =ω th× A. hiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông gi÷a hai ®Çu cuén c¶m ®¹t cùc ®¹i. B. hiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông gi÷a hai ®Çu tô ®iÖn v cuén c¶m b»ng nhau. C. tæng trë cña m¹ch ®¹t gi¸ trÞ lín nhÊt. D. hiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông gi÷a hai ®Çu ®iÖn trë ®¹t cùc ®¹i. 3.22 Trong ®o¹n m¹ch RLC, m¾c nèi tiÕp ®ang x¶y ra hiÖn t−îng céng h−ëng. T¨ng dÇn tÇn sè dßng ®iÖn v gi÷ nguyªn c¸c th«ng sè cña m¹ch, kÕt luËn n o sau ®©y l kh«ng ®óng? A. HÖ sè c«ng suÊt cña ®o¹n m¹ch gi¶m. B. C−êng ®é hiÖu dông cña dßng ®iÖn gi¶m. C. HiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông trªn tô ®iÖn t¨ng. D. Hiªu ®iÖn thÕ hiÖu dông trªn ®iÖn trë gi¶m. 3.23. Ph¸t biÓu n o sau ®©y l kh«ng ®óng? A. Trong m¹ch ®iÖn xoay chiÒu kh«ng ph©n nh¸nh ta cã thÓ t¹o ra hiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông gi÷a hai ®Çu cuén c¶m lín h¬n hiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch. B. Trong m¹ch ®iÖn xoay chiÒu kh«ng ph©n nh¸nh ta cã thÓ t¹o ra hiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông gi÷a hai ®Çu tô ®iÖn lín h¬n hiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch. C. Trong m¹ch ®iÖn xoay chiÒu kh«ng ph©n nh¸nh ta cã thÓ t¹o ra hiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông gi÷a hai ®Çu ®iÖn trë lín h¬n hiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch. D. Trong m¹ch ®iÖn xoay chiÒu kh«ng ph©n nh¸nh ta cã thÓ t¹o ra hiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông gi÷a hai ®Çu tô ®iÖn b»ng hiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông gi÷a hai ®Çu cuén c¶m. 3.24. C«ng thøc tÝnh tæng trë cña ®o¹n m¹ch RLC m¨c nèi tiÕp l A. 22 )( CL ZZRZ ++= B. 22 )( CL ZZRZ +−= C. 22 )( CL ZZRZ −+= D. CL ZZRZ ++= 3.25. Dung kh¸ng cña mét m¹ch RLC m¾c nèi tiÕp ®ang cã gi¸ trÞ nhá h¬n c¶m kh¸ng. Muèn x¶y ra hiÖn t−îng céng h−ëng ®iÖn trong m¹ch ta ph¶i A. t¨ng ®iÖn dung cña tô ®iÖn. B. t¨ng hÖ sè tù c¶m cña cuén d©y. C. gi¶m ®iÖn trë cña m¹ch. D. gi¶m tÇn sè dßng ®iÖn xoay chiÒu. 3.26. Kh¼ng ®Þnh n o sau ®©y l ®óng? Khi hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch RLC m¾c nèi tiÕp sím pha π/4 ®èi víi dßng ®iÖn trong m¹ch th× A. tÇn sè cña dßng ®iÖn trong m¹ch nhá h¬n gi¸ trÞ cÇn x¶y ra hiÖn t−îng céng h−ëng. B. tæng trë cña m¹ch b»ng hai lÇn th nh phÇn ®iÖn trë thuÇn R cña m¹ch. C. hiÖu sè gi÷a c¶m kh¸ng v dung kh¸ng b»ng ®iÖn trë thuÇn cña m¹ch. D. hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu ®iÖn trë sím pha π/4 so víi hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu tô ®iÖn. 3.27. Cho dòng i n xoay chi u i=cos100πt qua o n m ch ch a L và C th y U>UL-UC. K t lu n nào sau ây úng: A. m ch có tính c m kháng B. m ch có tính dung kháng C. cu n c m có i n tr thu n D. m ch không tiêu th i n năng 3.28. Có nhi u h p kín ch a R thu n, L thu n và C; bi t các giá tr R=ZL=ZC. L y 2 h p m c n i ti p và cho dòng i n xoay chi u ch y qua. o i n áp gi a hai u m ch th y U=0. K t lu n nào sau ây úng: A. c hai h p u ch a C B. m t h p ch a C, h p kia ch a L C. c hai h p u ch a L D. c hai h p u ch a R
 11. 11. Traéc nghieäm lí thuyeát 12. http://www.ebook.edu.vn GV: Traàn Ñình Toaøn(0986.040.616) 11 3.29. Khi trong o n m ch RLC n i ti p không có hi n tư ng c ng hư ng thì: A. Cư ng dòng i n t giá tr l n nh t B. C m kháng và dung kháng c a m ch b ng nhau C. i n áp t c th i gi a hai u m ch cùng pha v i i n áp gi a hai u i n tr D. i n áp hi u d ng gi a hai u i n tr nh hơn H T hi u d ng gi a hai u m ch 3.30. Trong m ch i n xoay chi u g m R và C m c n i ti p, khi tăng t n s dòng i n thì: A. t ng tr c a m ch gi m vì dung kháng gi m B. dung kháng gi m nên t ng tr tăng C. t ng tr c a m ch tăng vì dung kháng tăng D. dung kháng tăng nên t ng tr gi m 3.31. Trong m ch R và L n i ti p, n u gi m t n s dòng i n thì: A. c m kháng gi m nên t ng tr c a m ch tăng B. c m kháng tăng nên t ng tr c a m ch gi m C. t ng tr c a m ch tăng vì c m kháng tăng D. t ng tr c a m ch gi m vì c m kháng gi m Chñ ®Ò 4: C«ng suÊt cña dßng ®iÖn xoay chiÒu. 3.32 C«ng suÊt to¶ nhiÖt trung b×nh cña dßng ®iÖn xoay chiÒu ®−îc tÝnh theo c«ng thøc n o sau ®©y? A. P = u.i.cosφ. B. P = u.i.sinφ. C. P = U.I.cosφ. D. P = U.I.sinφ. 3.33 Ph¸t biÓu n o sau ®©y l kh«ng ®óng? A. C«ng suÊt cña dßng ®iÖn xoay chiÒu phô thuéc v o c−êng ®é dßng ®iÖn hiÖu dông trong m¹ch. B. C«ng suÊt cña dßng ®iÖn xoay chiÒu phô thuéc v o hiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch. C. C«ng suÊt cña dßng ®iÖn xoay chiÒu phô thuéc v o b¶n chÊt cña m¹ch ®iÖn v tÇn sè dßng ®iÖn trong m¹ch. D. C«ng suÊt hao phÝ trªn ®−êng d©y t¶i ®iÖn kh«ng phô thuéc v o chiÒu d i cña ®−êng d©y t¶i ®iÖn. 3.34 §¹i l−îng n o sau ®©y ®−îc gäi l hÖ sè c«ng suÊt cña m¹ch ®iÖn xoay chiÒu? A. k = sinφ. B. k = cosφ. C. k = tanφ. D. k = cotanφ. 3.35 M¹ch ®iÖn n o sau ®©y cã hÖ sè c«ng suÊt lín nhÊt? A. §iÖn trë thuÇn R1 nèi tiÕp víi ®iÖn trë thuÇn R2. B. §iÖn trë thuÇn R nèi tiÕp víi cuén c¶m L. C. §iÖn trë thuÇn R nèi tiÕp víi tô ®iÖn C. D. Cuén c¶m L nèi tiÕp víi tô ®iÖn C. 3.36 M¹ch ®iÖn n o sau ®©y cã hÖ sè c«ng suÊt nhá nhÊt? A. §iÖn trë thuÇn R1 nèi tiÕp víi ®iÖn trë thuÇn R2. B. §iÖn trë thuÇn R nèi tiÕp víi cuén c¶m L. C. §iÖn trë thuÇn R nèi tiÕp víi tô ®iÖn C. D. Cuén c¶m L nèi tiÕp víi tô ®iÖn C. 3.37 M¹ch ®iÖn xoay chiÒu RLC m¾c nèi tiÕp ®ang cã tÝnh c¶m kh¸ng, khi t¨ng tÇn sè cña dßng ®iÖn xoay chiÒu th× hÖ sè c«ng suÊt cña m¹ch A. kh«ng thay ®æi. B. t¨ng. C. gi¶m. D. b»ng 1. 3.38 M¹ch ®iÖn xoay chiÒu RLC m¾c nèi tiÕp ®ang cã tÝnh dung kh¸ng, khi t¨ng tÇn sè cña dßng ®iÖn xoay chiÒu th× hÖ sè c«ng suÊt cña m¹ch A. kh«ng thay ®æi. B. t¨ng. C. gi¶m. D. b»ng 0. 3.39.Cho dòng i n xoay chi u i vào m t h p kín thì th y m ch không tiêu th i n năng và cư ng dòng i n s m pha hơn hi u i n th . i u kh ng nh nào sau ây úng : A. h p kín ch a i n tr B. h p kín ch a t i n C. h p kín ch a cu n c m D. h p có th ch a t i n ho c cu n c m 3.40.Cho dòng i n xoay chi u i vào m t h p kín thì th y m ch không tiêu th i n năng và cư ng dòng i n tr pha hơn hi u i n th . i u kh ng nh nào sau ây úng: A. h p kín ch a i n tr B. h p kín ch a t i n C. h p kín ch a cu n c m D. h p có th ch a t i n ho c cu n c m 3.41. M ch i n xoay chi u nào sau ây có công su t b ng không: A. M ch ch có L và C m c n i ti p B. M ch ch có R và L m c n i ti p C. M ch ch có R D. M ch g m R,L,C m c n i ti p và ZL = ZC 3.42. Cho m ch R,L,C m c n i ti p có ZL=200 , Zc=100 . Khi tăng C thì công su t c a m ch: A. Luôn tăng B. Tăng n giá tr c c i r i l i gi m C. Gi nguyên giá tr ban u D. Luôn gi m 3.43. Cho m ch R,L,C m c n i ti p có ZL=100 , Zc=200 . Khi tăng C thì công su t c a m ch: A. Luôn tăng B. Tăng n giá tr c c i r i l i gi m C. Gi nguyên giá tr ban u D. Luôn gi m Chñ ®Ò 5: M¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu 1 pha. 3.44. Nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña m¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu mét pha dùa v o A. hiÖn t−îng tù c¶m. B. hiÖn t−îng c¶m øng ®iÖn tõ. C. khung d©y quay trong ®iÖn tr−êng. D. khung d©y chuyÓn ®éng trong tõ tr−êng. 3.45. HiÖn nay víi c¸c m¸y ph¸t ®iÖn c«ng suÊt lín ng−êi ta th−êng dïng c¸ch n o sau ®©y ®Ó t¹o ra dßng ®iÖn xoay chiÒu mét pha? A. Nam ch©m vÜnh cöu ®øng yªn, cuén d©y chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn so víi nam ch©m. B. Nam ch©m vÜnh cöu ®øng yªn, cuén d©y chuyÓn ®éng quay trong lßng nam ch©m. C. Cuén d©y ®øng yªn, nam ch©m vÜnh cöu chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn so víi cuén d©y. D. Cuén d©y ®øng yªn, nam ch©m vÜnh cöu chuyÓn ®éng quay trong lßng stato cã cuèn c¸c cuén d©y. 3.46. Ph¸t biÓu n o sau ®©yl ®óng ®èi víi m¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu mét pha?
 12. 12. Traéc nghieäm lí thuyeát 12. http://www.ebook.edu.vn GV: Traàn Ñình Toaøn(0986.040.616) 12 A. Dßng ®iÖn c¶m øng xuÊt hiÖn ë c¸c cuén d©y cña phÇn øng. B. TÇn sè cña suÊt ®iÖn ®éng tØ lÖ víi sè vßng d©y cña phÇn øng. C. SuÊt ®iÖn ®éng cùc ®¹i kh«ng phô thuéc v o sè cÆp cùc tõ cña phÇn c¶m. D. C¬ n¨ng cung cÊp cho m¸y ®−îc biÕn ®æi ho n to n th nh ®iÖn n¨ng. 3.47. R«to cña m¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu l mét nam ch©m cã 3 cÆp cùc tõ, quay víi tèc ®é 1200vßng/min. TÇn sè cña suÊt ®iÖn ®éng do m¸y t¹o ra l bao nhiªu? A. f = 40Hz. B. f = 50Hz. C. f = 60Hz. D. f = 70Hz. Chñ ®Ò 6: Dßng ®iÖn xoay chiÒu 3 pha. 3.48 Dßng ®iÖn xoay chiÒu ba pha l hÖ thèng ba dßng ®iÖn xoay chiÒu mét pha g©y ra bëi ba suÊt ®iÖn ®éng cã ®Æc ®iÓm n o sau ®©y? A. Cïng tÇn sè. B. Cïng biªn ®é. C. LÖch pha nhau 1200 . D. C¶ ba ®Æc ®iÓm trªn. 3.49 Trong c¸ch m¾c dßng ®iÖn xoay chiÒu ba pha ®èi xøng theo h×nh sao, ph¸t biÓu n o sau ®©y l kh«ng ®óng? A. Dßng ®iÖn trong d©y trung ho b»ng kh«ng. B. Dßng ®iÖn trong mçi pha b»ng dao ®éng trong mçi d©y pha. C. HiÖu ®iÖn thÕ pha b»ng 3 lÇn hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai d©y pha. D. TruyÒn t¶i ®iÖn n¨ng b»ng 4 d©y dÉn, d©y trung ho cã tiÕt diÖn nhá nhÊt. 3.50 Trong c¸ch m¾c dßng ®iÖn xoay chiÒu ba pha ®èi xøng theo h×nh tam gi¸c, ph¸t biÓu n o sau ®©y l kh«ng ®óng? A. Dßng ®iÖn trong mçi pha b»ng dßng ®iÖn trong mçi d©y pha. B. HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu mét pha b»ng hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai d©y pha. C. C«ng suÊt tiªu thô trªn mçi pha ®Òu b»ng nhau. D. C«ng suÊt cña ba pha b»ng ba lÇn c«ng suÊt mçi pha. 3.51 Khi truyÒn t¶i ®iÖn n¨ng cña dßng ®iÖn xoay chiÒu ba pha ®i xa ta ph¶i dïng Ýt nhÊt l bao nhiªu d©y dÉn? A. Hai d©y dÉn. B. Ba d©y dÉn. C. Bèn d©y dÉn. D. S¸u d©y dÉn. 3.52. Mét ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha ho¹t ®éng b×nh th−êng khi hiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông gi÷a hai ®Çu mçi cuén d©y l 220V. Trong khi ®ã chØ cã mét m¹ng ®iÖn xoay chiÒu ba pha do mét m¸y ph¸t ba pha t¹o ra, suÊt ®iÖn ®éng hiÖu dông ë mçi pha l 127V. §Ó ®éng c¬ ho¹t ®éng b×nh th−êng th× ta ph¶i m¾c theo c¸ch n o sau ®©y? A. Ba cuén d©y cña m¸y ph¸t theo h×nh tam gi¸c, ba cuén d©y cña ®éng c¬ theo h×nh sao. B. Ba cuén d©y cña m¸y ph¸t theo h×nh tam gi¸c, ba cuén d©y cña ®éng c¬ theo tam gi¸c. C. Ba cuén d©y cña m¸y ph¸t theo h×nh sao, ba cuén d©y cña ®éng c¬ theo h×nh sao. D. Ba cuén d©y cña m¸y ph¸t theo h×nh sao, ba cuén d©y cña ®éng c¬ theo h×nh tam gi¸c. 3.53. Mét ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha ho¹t ®éng b×nh th−êng khi hiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông gi÷a hai ®Çu mçi cuén d©y l 100V. Trong khi ®ã chØ cã mét m¹ng ®iÖn xoay chiÒu ba pha do mét m¸y ph¸t ba pha t¹o ra, suÊt ®iÖn ®éng hiÖu dông ë mçi pha l 173V. §Ó ®éng c¬ ho¹t ®éng b×nh th−êng th× ta ph¶i m¾c theo c¸ch n o sau ®©y? A. Ba cuén d©y cña m¸y ph¸t theo h×nh tam gi¸c, ba cuén d©y cña ®éng c¬ theo h×nh sao. B. Ba cuén d©y cña m¸y ph¸t theo h×nh tam gi¸c, ba cuén d©y cña ®éng c¬ theo tam gi¸c. C. Ba cuén d©y cña m¸y ph¸t theo h×nh sao, ba cuén d©y cña ®éng c¬ theo h×nh sao. D. Ba cuén d©y cña m¸y ph¸t theo h×nh sao, ba cuén d©y cña ®éng c¬ theo h×nh tam gi¸c. 3.54. Dòng i n xoay chi u 3 pha không có ưu i m nào sau ây: A. giúp ti t ki m dây d n và gi m hao phí nh m c hình sao và tam giác B. s d ng r ng rãi trong công nghi p úc, m i n, s n xu t hoá ch t b ng i n phân C. d dàng t o ra t trư ng quay v n hành ng cơ không ng b 3 pha D. có th thay i i n áp d dàng nh máy bi n áp Chñ ®Ò 7: §éng c¬ kh«ng ®ång bé 3 pha. 3.55 Ph¸t biÓu n o sau ®©y l ®óng? A. Ng−êi ta cã thÓ t¹o ra tõ tr−êng quay b»ng c¸ch cho nam ch©m vÜnh cöu h×nh ch÷ U quay ®Òu quanh trôc ®èi xøng cña nã. B. Ng−êi ta cã thÓ t¹o ra tõ tr−êng quay b»ng c¸ch cho dßng ®iÖn xoay chiÒu ch¹y qua nam ch©m ®iÖn. C. Ng−êi ta cã thÓ t¹o ra tõ tr−êng quay b»ng c¸ch cho dßng ®iÖn xoay chiÒu mét pha ch¹y qua ba cuén d©y cña stato cña ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha. D. Ng−êi ta cã thÓ t¹o ra tõ tr−êng quay b»ng c¸ch cho dßng ®iÖn mét chiÒu ch¹y qua nam ch©m ®iÖn. 3.56 Ph¸t biÓu n o sau ®©y l ®óng? A. Ng−êi ta cã thÕ t¹o ra tõ tr−êng quay b»ng c¸ch cho dßng ®iÖn xoay chiÒu ch¹y qua nam ch©m ®iÖn. B. Ng−êi ta cã thÕ t¹o ra tõ tr−êng quay b»ng c¸ch cho dßng ®iÖn mét chiÒu ch¹y qua nam ch©m ®iÖn. C. Ng−êi ta cã thÕ t¹o ra tõ tr−êng quay b»ng c¸ch cho dßng ®iÖn xoay chiÒu mét pha ch¹y qua ba cuén d©y cña stato cña ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha. D. Ng−êi ta cã thÕ t¹o ra tõ tr−êng quay b»ng c¸ch cho dßng ®iÖn xoay chiÒu ba pha ch¹y qua ba cuén d©y cña stato cña ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha. 3.57 Ph¸t biÓu n o sau ®©y l kh«ng ®óng? A. C¶m øng tõ do c¶ ba cuén d©y g©y ra t¹i t©m stato cña ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha, khi cã dßng ®iÖn xoay chiÒu ba pha ®i v o ®éng c¬ cã ®é lín kh«ng ®æi. B. C¶m øng tõ do c¶ ba cuén d©y g©y ra t¹i t©m stato cña ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha, khi cã dßng ®iÖn xoay chiÒu ba pha ®i v o ®éng c¬ cã ph−¬ng kh«ng ®æi.
 13. 13. Traéc nghieäm lí thuyeát 12. http://www.ebook.edu.vn GV: Traàn Ñình Toaøn(0986.040.616) 13 C. C¶m øng tõ do c¶ ba cuén d©y g©y ra t¹i t©m stato cña ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha, khi cã dßng ®iÖn xoay chiÒu ba pha ®i v o ®éng c¬ cã h−íng quay ®Òu. D. C¶m øng tõ do c¶ ba cuén d©y g©y ra t¹i t©m stato cña ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha, khi cã dßng ®iÖn xoay chiÒu ba pha ®i v o ®éng c¬ cã tÇn sè quay b»ng tÇn sè dßng ®iÖn. 3.58 Gäi B0 l c¶m øng tõ cùc ®¹i cña mét trong ba cuén d©y ë ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha khi cã dßng ®iÖn v o ®éng c¬. C¶m øng tõ do c¶ ba cuén d©y g©y ra t¹i t©m stato cã gi¸ trÞ A. B = 0. B. B = B0. C. B = 1,5B0. D. B = 3B0. 3.59 Ph¸t biÓu n o sau ®©y l ®óng? A. Nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha chØ dùa trªn hiÖn t−îng c¶m øng ®iÖn tõ. B. Nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha chØ dùa trªn hiÖn t−îng tù c¶m. C. Nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha dùa trªn hiÖn t−îng c¶m øng ®iÖn tõ v lùc tõ t¸c dông lªn dßng ®iÖn. D. Nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha dùa trªn hiÖn t−îng tù c¶m v lùc tõ t¸c dông lªn dßng ®iÖn. 3.60 Ph¸t biÓu n o sau ®©y l ®óng? A. Dßng ®iÖn xoay chiÒu mét pha chØ cã thÓ do m¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu mét pha t¹o ra. B. SuÊt ®iÖn ®éng cña m¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu tØ lÖ víi sè vßng quay trong mét phót cña r« to. C. Dßng ®iÖn do m¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu t¹o ra lu«n cã tÇn sè b»ng tÇn sè quay cña r« to. D. ChØ cã dßng ®iÖn xoay chiÒu ba pha míi t¹o ra tõ tr−êng quay. 3.61. Rôto c a ng cơ không ng b chuy n ng v i t c : A. b ng t c c a t trư ng quay B. l n hơn t c c a t trư ng quay C. nh hơn t c c a t trư ng quay D. l n hơn ho c nh hơn t c c a t trư ng quay tùy nhu c u s d ng Chñ ®Ò 8: M¸y biÕn thÕ v sù truyÒn t¶i ®iÖn n¨ng. 3.62. NhËn xÐt n o sau ®©y vÒ m¸y biÕn thÕ l kh«ng ®óng? A. M¸y biÕn thÕ cã thÓ t¨ng hiÖu ®iÖn thÕ. B. M¸y biÕn thÕ cã thÓ gi¶m hiÖu ®iÖn thÕ. C. M¸y biÕn thÕ cã thÓ thay ®æi tÇn sè dßng ®iÖn xoay chiÒu. D. M¸y biÕn thÕ cã t¸c dông biÕn ®æi c−êng ®é dßng ®iÖn. 3.63.HiÖn nay ng−êi ta th−êng dïng c¸ch n o sau ®©y ®Ó l m gi¶m hao phÝ ®iÖn n¨ng trong qu¸ tr×nh truyÒn t¶i ®i xa? A. T¨ng tiÕt diÖn d©y dÉn dïng ®Ó truyÒn t¶i. B. X©y dùng nh m¸y ®iÖn gÇn n¬i tiªu thô. C. Dïng d©y dÉn b»ng vËt liÖu siªu dÉn. D. T¨ng hiÖu ®iÖn thÕ tr−íc khi truyÒn t¶i ®iÖn n¨ng ®i xa. 3.64.Ph−¬ng ph¸p l m gi¶m hao phÝ ®iÖn n¨ng trong m¸y biÕn thÕ l A. lâi cña m¸y biÕn thÕ ®−îc cÊu t¹o bëi c¸c l¸ thÐp máng ghÐp c¸ch ®iÖn víi nhau. B. T¨ng ®é c¸ch ®iÖn trong m¸y biÕn thÕ. C. ®Ó m¸y biÕn thÕ ë n¬i kh« tho¸ng. D. lâi cña m¸y biÕn thÕ ®−îc cÊu t¹o b»ng mét khèi thÐp ®Æc. 3.65.BiÖn ph¸p n o sau ®©y kh«ng l m t¨ng hiÖu suÊt cña m¸y biÕn thÕ? A. Dïng lâi s¾t cã ®iÖn trë suÊt nhá. B. Dïng d©y cã ®iÖn trë suÊt nhá l m d©y quÊn biÕn thÕ. C. Dïng lâi s¾t gåm nhiÒu l¸ thÐp máng ghÐp c¸ch ®iÖn víi nhau. D. §Æt c¸c l¸ s¾t song song víi mÆt ph¼ng chøa c¸c ®−êng søc. 3.66. Trong s các nguyên nhân gây ra hao phí khi truy n t i i n năng i xa k ra dư i ây, nguyên nhân nào là khó kh c ph c nh t: A. i n tr su t c a dây d n quá l n B. ti t di n dây quá nh C. i n áp quá th p D. th t thoát năng lư ng dư i d ng sóng i n t 3.67. V i cùng m t công su t truy n t i, n u tăng i n áp hi u d ng lên 2 l n và rút ng n ư ng truy n xu ng còn phân n a thì hao phí s : A. gi m 8 l n B. gi m 6 l n C. Không thay i D. gi m 4 l n 3.68. Ưu i m nào sau ây không ph i là c a máy bi n áp: A. giúp bi n i i n áp và cư ng dòng i n d dàng B. hi u su t cao C. c u t o ơn gi n D. giúp t o ra t trư ng quay r t d dàng 3.69. M t máy bi n áp có s vòng dây cu n th nh t g p ôi cu n th hai. Máy này: A. ch có th dùng h áp B. ch có th dùng tăng áp C. gi m phân n a hao phí khi truy n t i i n năng D. có th dùng h áp ho c tăng áp 3.70. Trong máy bi n áp, khi i n áp m ch th c p tăng k l n thi: A. cư ng hi u d ng m ch th c p tăng k l n B. ti t di n dây m ch th c p l n g p k l n m ch sơ c p C. cư ng hi u d ng m ch th c p gi m k l n D. i n áp hai u m ch sơ c p tăng k l n 3.71. gi m hao phí do to nhi t khi truy n t i i n năng i xa c n: A. tăng chi u dài dây B. ch n dây có i n tr su t l n C. tăng i n áp nơi truy n i D. gi m ti t di n dây 3.72. Gi i pháp nào sau ây không ư c ch n gi m hao phí khi truy n t i i n năng t nhà máy t i nơi tiêu th : A. dùng máy bi n áp B. kéo dây theo ư ng ng n nh t C. ch n dây có i n tr su t nh và r ti n D. gi m công su t nhà máy 3.73. Máy bi n áp c a máy hàn i n có s vòng dây cu n cu n th c p ít hơn nhi u l n so v i cu n sơ c p là : A. tăng cư ng dòng i n trong m ch th c p khi ch m hàn B. tăng i n áp gi a hai u cu n th c p t o ra tia l a i n C. gi m cư ng dòng i n trong m ch th c p tránh nguy hi m D. gi m i n áp gi a hai u cu n sơ c p tránh nguy hi m Chñ ®Ò 9: M¸y ph¸t ®iÖn 1 chiÒu v chØnh l−u dßng ®iÖn xoay chiÒu.
 14. 14. Traéc nghieäm lí thuyeát 12. http://www.ebook.edu.vn GV: Traàn Ñình Toaøn(0986.040.616) 14 3.74 Ng−êi ta th−êng dïng dông cô n o sau ®©y ®Ó chØnh l−u dßng ®iÖn xoay chiÒu th nh dßng ®iÖn mét chiÒu? A. Trandito b¸n dÉn. B. §i«t b¸n dÉn. C. Tri¨c b¸n dÉn. D. Thiristo b¸n dÉn. 3.75. Ph¸t biÓu n o sau ®©y l kh«ng ®óng? A. ChØnh l−u dßng ®iÖn xoay chiÒu l biÕn ®æi dßng ®iÖn xoay chiÒu th nh dßng ®iÖn mét chiÒu. B. ChØnh l−u dßng ®iÖn xoay chiÒu l biÕn ®æi dßng ®iÖn mét chiÒu th nh dßng ®iÖn xoay chiÒu. C. Sau khi chØnh l−u nöa chu kú, dßng ®iÖn mét chiÒu nhÊp nh¸y cã tÇn sè b»ng tÇn sè cña dßng ®iÖn xoay chiÒu. D. Sau khi chØnh l−u c¶ hai nöa chu kú, dßng ®iÖn mét chiÒu nhÊp nh¸y cã tÇn sè gÊp hai lÇn tÇn sè cña dßng ®iÖn xoay chiÒu. 3.76. Ph¸t biÓu n o sau ®©y l kh«ng ®óng? A. Sau khi chØnh l−u nöa chu kú, dßng ®iÖn mét chiÒu nhÊp nh¸y cã gi¸ trÞ hiÖu dông b»ng 2 1 lÇn gi¸ trÞ cùc ®¹i. B. Sau khi chØnh l−u c¶ hai nöa chu kú, dßng ®iÖn mét chiÒu nhÊp nh¸y cã gi¸ trÞ hiÖu dông b»ng 2 1 lÇn gi¸ trÞ cùc ®¹i. C. Sau khi chØnh l−u nöa chu kú, dßng ®iÖn mét chiÒu nhÊp nh¸y cã c«ng suÊt b»ng c«ng suÊt cña dßng ®iÖn xoay chiÒu. D. Sau khi chØnh l−u c¶ hai nöa chu kú, dßng ®iÖn mét chiÒu nhÊp nh¸y cã c«ng suÊt b»ng c«ng suÊt cña dßng ®iÖn xoay chiÒu. 3.77. C©u n o d−íi ®©y l kh«ng ®óng? A. Khi chØnh l−u dßng ®iÖn xoay chiÒu th nh dßng ®iÖn mét chiÒu th× dßng ®iÖn qua dông cô chØnh l−u l dßng ®iÖn cã c−êng ®é thay ®æi. B. NÕu chØ dïng hai ®i«t m¾c víi t¶i tiªu thô, ta kh«ng thu ®−îc dßng chØnh l−u c¶ hai nöa chu kú. C. Mét dßng ®iÖn xoay chiÒu ch¹y qua mét ®iÖn trë thuÇn, nÕu m¾c nèi tiÕp víi ®iÖn trë n y mét ®i«t lý t−ëng th× c«ng suÊt tiªu thô gi¶m ®i 2 lÇn. D. Mét dßng ®iÖn xoay chiÒu ch¹y qua mét ®iÖn trë thuÇn, nÕu m¾c nèi tiÕp ®iÖn trë n y víi mét ®i«t lý t−ëng th× hiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông gi¶m ®i 2 lÇn. 3.78. ThiÕt bÞ n o sau ®©y kh«ng cã kh¶ n¨ng biÕn ®æi dßng ®iÖn xoay chiÒu th nh dßng ®iÖn mét chiÒu? A. Mét ®i«t chØnh l−u. B. Bèn ®i«t m¾c th nh m¹ch cÇu. C. Hai v nh b¸n khuyªn cïng hai chæi quÐt trong m¸y ph¸t ®iÖn. D. Hai v nh khuyªn cïng hai chæi quÐt trong m¸y ph¸t ®iÖn. 3.79.ThiÕt bÞ n o sau ®©y cã tÝnh thuËn nghÞch? A. §éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha. B. §éng c¬ kh«ng ®ång bé mét pha. C. M¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu mét pha. D. M¸y ph¸t ®iÖn mét chiÒu. Ch−¬ng 4 – Dao ®éng ®iÖn tõ v sãng ®iÖn tõ. Chñ ®Ò 1: M¹ch dao ®éng, dao ®éng ®iÖn tõ. 4.1 M¹ch dao ®éng ®iÖn tõ ®iÒu ho cã cÊu t¹o gåm: A. nguån ®iÖn mét chiÒu v tô ®iÖn m¾c th nh m¹ch kÝn. B. nguån ®iÖn mét chiÒu v cuén c¶m m¾c th nh m¹ch kÝn. C. nguån ®iÖn mét chiÒu v ®iÖn trë m¾c th nh m¹ch kÝn. D. tô ®iÖn v cuén c¶m m¾c th nh m¹ch kÝn. 4.2 M¹ch dao ®éng ®iÖn tõ ®iÒu ho LC cã chu kú A. phô thuéc v o L, kh«ng phô thuéc v o C. B. phô thuéc v o C, kh«ng phô thuéc v o L. C. phô thuéc v o c¶ L v C. D. kh«ng phô thuéc v o L v C. 4.3 M¹ch dao ®éng ®iÖn tõ ®iÒu ho gåm cuén c¶m L v tô ®iÖn C, khi t¨ng ®iÖn dung cña tô ®iÖn lªn 4 lÇn th× chu kú dao ®éng cña m¹ch A. t¨ng lªn 4 lÇn. B. t¨ng lªn 2 lÇn. C. gi¶m ®i 4 lÇn. D. gi¶m ®i 2 lÇn. 4.4 M¹ch dao ®éng ®iÖn tõ ®iÒu ho gåm cuén c¶m L v tô ®iÖn C. Khi t¨ng ®é tù c¶m cña cuén c¶m lªn 2 lÇn v gi¶m ®iÖn dung cña tô ®iÖn ®i 2 lÇn th× tÇn sè dao ®éng cña m¹ch A. kh«ng ®æi. B. t¨ng 2 lÇn. C. gi¶m 2 lÇn. D. t¨ng 4 lÇn. 4.5 M¹ch dao ®éng ®iÖn tõ gåm tô ®iÖn C v cuén c¶m L, dao ®éng tù do víi tÇn sè gãc A. LCπω 2= B. LC π ω 2 = C. LC=ω D. LC 1 =ω 4.6 NhËn xÐt n o sau ®©y vÒ ®Æc ®iÓm cña m¹ch dao ®éng ®iÖn tõ ®iÒu ho LC l kh«ng ®óng? A. §iÖn tÝch trong m¹ch biÕn thiªn ®iÒu ho . B. N¨ng l−îng ®iÖn tr−êng tËp trung chñ yÕu ë tô ®iÖn. C. N¨ng l−îng tõ tr−êng tËp trung chñ yÕu ë cuén c¶m. D. TÇn sè dao ®éng cña m¹ch phô thuéc v o ®iÖn tÝch cña tô ®iÖn. 4.7 Ng−êi ta dïng c¸ch n o sau ®©y ®Ó duy tr× dao ®éng ®iÖn tõ trong m¹ch víi tÇn sè riªng cña nã? A. §Æt v o m¹ch mét hiÖu ®iÖn thÕ xoay chiÒu. B. §Æt v o m¹ch mét hiÖu ®iÖn thÕ mét chiÒu kh«ng ®æi. C. Dïng m¸y ph¸t dao ®éng ®iÖn tõ ®iÒu ho . D. T¨ng thªm ®iÖn trë cña m¹ch dao ®éng. 4.8. Khi m c n i ti p v i C c a m ch dao ng kín LC m t t C’ có i n dung b ng C thì t n s dao ng riêng c a m ch s : A. tăng 2 l n B. gi m 2 l n C. tăng 2 l n D. gi m 2 l n Chñ ®Ò 2: §iÖn tõ tr−êng. 4.9 Ph¸t biÓu n o sau ®©y l kh«ng ®óng?
 15. 15. Traéc nghieäm lí thuyeát 12. http://www.ebook.edu.vn GV: Traàn Ñình Toaøn(0986.040.616) 15 A. §iÖn tr−êng tÜnh l ®iÖn tr−êng cã c¸c ®−êng søc ®iÖn xuÊt ph¸t tõ ®iÖn tÝch d−¬ng v kÕt thóc ë ®iÖn tÝch ©m. B. §iÖn tr−êng xo¸y l ®iÖn tr−êng cã c¸c ®−êng søc ®iÖn l c¸c ®−êng cong kÝn. C. Tõ tr−êng tÜnh l tõ tr−êng do nam ch©m vÜnh cöu ®øng yªn sinh ra. D. Tõ tr−êng xo¸y l tõ tr−êng cã c¸c ®−êng søc tõ l c¸c ®−êng cong kÝn 4.10 Ph¸t biÓu n o sau ®©y l kh«ng ®óng? A. Mét tõ tr−êng biÕn thiªn tuÇn ho n theo thêi gian, nã sinh ra mét ®iÖn tr−êng xo¸y. B. Mét ®iÖn tr−êng biÕn thiªn tuÇn ho n theo thêi gian, nã sinh ra mét tõ tr−êng xo¸y. C. Mét tõ tr−êng biÕn thiªn t¨ng dÇn ®Òu theo thêi gian, nã sinh ra mét ®iÖn tr−êng xo¸y biÕn thiªn. D. Mét ®iÖn tr−êng biÕn thiªn t¨ng dÇn ®Òu theo thêi gian, nã sinh ra mét tõ tr−êng xo¸y biÕn thiªn. 4.11. Ph¸t biÓu n o sau ®©y l kh«ng ®óng? A. Dßng ®iÖn dÉn l dßng chuyÓn ®éngcã h−íng cña c¸c ®iÖn tÝch. B. Dßng ®iÖn dÞch l do ®iÖn tr−êng biÕn thiªn sinh ra. C. Cã thÓ dïng ampe kÕ ®Ó ®o trùc tiÕp dßng ®iÖn dÉn. D. Cã thÓ dïng ampe kÕ ®Ó ®o trùc tiÕp dßng ®iÖn dÞch. 4.12.Ph¸t biÓu n o sau ®©y l kh«ng ®óng khi nãi vÒ ®iÖn tõ tr−êng? A. Khi mét ®iÖn tr−êng biÕn thiªn theo thêi gian, nã sinh ra mét tõ tr−êng xo¸y. B. §iÖn tr−êng xo¸y l ®iÖn tr−êng cã c¸c ®−êng søc l nh÷ng ®−êng cong. C. Khi mét tõ tr−êng biÕn thiªn theo thêi gian, nã sinh ra mét ®iÖn tr−êng. D. Tõ tr−êng cã c¸c ®−êng søc tõ bao quanh c¸c ®−êng søc ®iÖn. 4.13. Ph¸t biÓu n o sau ®©y l kh«ng ®óng khi nãi vÒ ®iÖn tõ tr−êng? A. Mét tõ tr−êng biÕn thiªn theo thêi gian sinh ra mét ®iÖn tr−êng xo¸y biÕn thiªn ë c¸c ®iÓm l©n cËn. B. Mét ®iÖn tr−êng biÕn thiªn theo thêi gian sinh ra mét tõ tr−êng xo¸y ë c¸c ®iÓm l©n cËn. C. §iÖn tr−êng v tõ tr−êng xo¸y cã c¸c ®−êng søc l ®−êng cong kÝn. D. §−êng søc cña ®iÖn tr−êng xo¸y l c¸c ®−êng cong kÝn bao quanh c¸c ®−êng søc tõ cña tõ tr−êng biÕn thiªn. 4.14. Ph¸t biÓu n o sau ®©y l ®óng khi nãi vÒ ®iÖn tõ tr−êng? A. §iÖn tr−êng trong tô ®iÖn biÕn thiªn sinh ra mét tõ tr−êng gièng tõ tr−êng cña mét nam ch©m h×nh ch÷ U. B. Sù biÕn thiªn cña ®iÖn tr−êng gi÷a c¸c b¶n cña tô ®iÖn sinh ra mét tõ tr−êng gièng tõ tr−êng ®−îc sinh ra bëi dßng ®iÖn trong d©y dÉn nèi víi tô. C. Dßng ®iÖn dÞch l dßng chuyÓn ®éng cã h−íng cña c¸c ®iÖn tÝch trong lßng tô ®iÖn. D. Dßng ®iÖn dÞch trong tô ®iÖn v dßng ®iÖn dÉn trong d©y dÉn nèi víi tô ®iÖn cã cïng ®é lín, nh−ng ng−îc chiÒu. Chñ ®Ò 3: Sãng ®iÖn tõ. 4.15. Ph¸t biÓu n o sau ®©y vÒ tÝnh chÊt cña sãng ®iÖn tõ l kh«ng ®óng? A. Sãng ®iÖn tõ l sãng ngang. B. Sãng ®iÖn tõ mang n¨ng l−îng. C. Sãng ®iÖn tõ cã thÓ ph¶n x¹, khóc x¹, giao thoa. D. Sãng ®iÖn tõ kh«ng truyÒn ®−îc trong ch©n kh«ng. 4.16. Ph¸t biÓu n o sau ®©y vÒ tÝnh chÊt cña sãng ®iÖn tõ l kh«ng ®óng? A. Sãng ®iÖn tõ l sãng ngang. B. Sãng ®iÖn tõ mang n¨ng l−îng. C. Sãng ®iÖn tõ cã thÓ bÞ ph¶n x¹, khóc x¹, giao thoa. D. VËn tèc sãng ®iÖn tõ gÇn b»ng vËn tèc ¸nh s¸ng. 4.17. H y chän c©u ®óng? A. §iÖn tõ tr−êng do mét tÝch ®iÓm dao ®éng sÏ lan truyÒn trong kh«ng gian d−íi d¹ng sãng. B. §iÖn tÝch dao ®éng kh«ng thÓ bøc x¹ sãng ®iÖn tõ. C. VËn tèc cña sãng ®iÖn tõ trong ch©n kh«ng nhá h¬n nhiÒu vËn tèc ¸nh s¸ng trong ch©n kh«ng. D. TÇn sè cña sãng ®iÖn tõ chØ b»ng nöa tÇn sè dao ®éng cña ®iÖn tÝch. 4.18. Sãng ®iÖn tõ l qu¸ tr×nh lan truyÒn trong kh«ng gian cña mét ®iÖn tõ tr−êng biÕn thiªn. KÕt luËn n o sau ®©y l ®óng nhÊt khi nãi vÒ quan hÖ gi÷a vÐc t¬ c−êng ®é ®iÖn tr−êng v vÐc t¬ c¶m øng tõ cña ®iÖn tõ tr−êng ®ã? A. VÐc t¬ c−êng ®é ®iÖn tr−êng v c¶m øng tõ biÕn thiªn tuÇn ho n cïng tÇn sè. B. VÐc t¬ c−êng ®é ®iÖn tr−êng v c¶m øng tõ biÕn thiªn tuÇn ho n cã cïng pha. C. VÐc t¬ c−êng ®é ®iÖn tr−êng v c¶m øng tõ biÕn thiªn tuÇn ho n cïng ph−¬ng. D. VÐc t¬ c−êng ®é ®iÖn tr−êng v c¶m øng tõ biÕn thiªn tuÇn ho n cïng tÇn sè, cïng pha v cã ph−¬ng vu«ng gãc víi nhau. 4.19. Sãng ®iÖn tõ n o sau ®©y cã kh¶ n¨ng xuyªn qua tÇng ®iÖn li? A. Sãng d i. B. Sãng trung. C. Sãng ng¾n. D. Sãng cùc ng¾n. 4.20. Sãng ®iÖn tõ n o sau ®©y bÞ ph¶n x¹ m¹nh nhÊt ë tÇng ®iÖn li? A. Sãng d i. B. Sãng trung. C. Sãng ng¾n. D. Sãng cùc ng¾n. 4.21 Sãng ®iÖn tõ n o sau ®©y ®−îc dïng trong viÖc truyÒn th«ng tin trong n−íc? A. Sãng d i. B. Sãng trung. C. Sãng ng¾n. D. Sãng cùc ng¾n. 4.22. Sóng i n t và sóng âm không có tính ch t chung nào sau ây: A. mang năng lư ng B. ph n x , khúc x C. truy n ư c trong nư c bi n D. là sóng ngang 4.23. Sóng siêu âm là: A. sóng i n t có bư c sóng c c ng n B. sóng có th truy n ư c trong chân không C. sóng cơ h c d c có t n s l n hơn 20KHz D. sóng cơ h c có v n t c truy n sóng l n hơn v n t c âm 4.24. Lo i sóng nào sau ây ư c dùng trong thông tin liên l c b ng v tinh: A. sóng vô tuy n có bư c sóng ng n B. vi sãng C. sóng vô tuy n có bư c sóng trung D. sóng siêu âm 4.25. c i m nào sau ây không ph i là c a sóng i n t : A. làm cho các ph n t v t ch t dao ng v i t n s b ng t n s sóng khi sóng truy n qua
 16. 16. Traéc nghieäm lí thuyeát 12. http://www.ebook.edu.vn GV: Traàn Ñình Toaøn(0986.040.616) 16 B. là sóng ngang C. mang năng lư ng D. truy n ư c trong chân không Chñ ®Ò 4: Sù ph¸t v thu sãng ®iÖn tõ. 4.26. Sãng n o sau ®©y ®−îc dïng trong truyÒn h×nh b»ng sãng v« tuyÕn ®iÖn? A. Sãng d i. B. Sãng trung. C. Sãng ng¾n. D. Sãng cùc ng¾n. 4.27. Nguyªn t¾c thu sãng ®iÖn tõ dùa v o A. hiÖn t−îng céng h−ëng ®iÖn trong m¹ch LC. B. hiÖn t−îng bøc x¹ sãng ®iÖn tõ cña m¹ch dao ®éng hë. C. hiÖn t−îng hÊp thô sãng ®iÖn tõ cña m«i tr−êng. D. hiÖn t−îng giao thoa sãng ®iÖn tõ. 4.28. sóng âm truy n i r t xa, gi i pháp nào sau ây là t i ưu: A. dùng loa phóng thanh B. dùng sóng i n t làm sóng mang b ng cách bi n i u r i ưa ra anten phát C. dùng anten phát ư c sóng âm D. dùng dây cáp d ng ng như cáp quang truy n sóng âm 4.29. T c lan truy n c a sóng i n t : A. b ng t c ánh sáng trong chân không và gi m khi truy n trong môi trư ng i n môi B. ph thu c vào L và C là hai i lư ng c trưng cho m ch dao ng C. dao ng i u hoà v i t n s góc ω b ng t n s riêng c a m ch dao ng t o ra sóng i n t D. luôn luôn là m t h ng s Ch−¬ng 5 – Sãng ¸nh s¸ng. Chñ ®Ò 1: T¸n s¾c ¸nh s¸ng 5.1 Ph¸t biÓu n o sau ®©y l ®óng? A. Trong thÝ nghiÖm cña Niut¬n vÒ ¸nh s¸ng ®¬n s¾c nh»m chøng minh sù tån t¹i cña ¸nh s¸ng ®¬n s¾c. B. Trong thÝ nghiÖm cña Niut¬n vÒ ¸nh s¸ng ®¬n s¾c nh»m chøng minh l¨ng kÝnh kh«ng l m biÕn ®æi m u cña ¸nh s¸ng qua nã. C. Trong thÝ nghiÖm cña Niut¬n vÒ ¸nh s¸ng ®¬n s¾c nh»m chøng minh ¸nh s¸ng mÆt trêi kh«ng ph¶i l ¸nh s¸ng ®¬n s¾c. D. Trong thÝ nghiÖm cña Niut¬n vÒ ¸nh s¸ng ®¬n s¾c nh»m chøng minh dï ¸nh s¸ng cã m u g× th× khi ®i qua l¨ng kÝnh ®Òu bÞ lÖch vÒ phÝa ®¸y cña l¨ng kÝnh. 5.2 Ph¸t biÓu n o sau ®©y l kh«ng ®óng? A. ¸nh s¸ng tr¾ng l tËp hîp cña v« sè c¸c ¸nh s¸ng ®¬n s¾c cã m u biÕn ®æi liªn tôc tõ ®á ®Õn tÝm. B. ChiÕt suÊt cña chÊt l m l¨ng kÝnh ®èi víi c¸c ¸nh s¸ng ®¬n s¾c l kh¸c nhau. C. ¸nh s¸ng ®¬n s¾c kh«ng bÞ t¸n s¾c khi ®i qua l¨ng kÝnh. D. Khi chiÕu mét chïm ¸nh s¸ng mÆt trêi ®i qua mét cÆp hai m«i tr−êng trong suèt th× tia tÝm bÞ lÖch vÒ phÝa mÆt ph©n c¸ch hai m«i tr−êng nhiÒu h¬n tia ®á 5.3 Ph¸t biÓu n o sau ®©y l ®óng? A. Mét chïm ¸nh s¸ng mÆt trêi cã d¹ng mét d¶i s¸ng máng, hÑp räi xuèng mÆt n−íc trong mét bÓ n−íc t¹o nªn ë ®¸y bÓ mét vÕt s¸ng cã m u tr¾ng dï chiÕu xiªn hay chiÕu vu«ng gãc. B. Mét chïm ¸nh s¸ng mÆt trêi cã d¹ng mét d¶i s¸ng máng, hÑp räi xuèng mÆt n−íc trong mét bÓ n−íc t¹o nªn ë ®¸y bÓ mét vÕt s¸ng cã nhiÒu m u dï chiÕu xiªn hay chiÕu vu«ng gãc. C. Mét chïm ¸nh s¸ng mÆt trêi cã d¹ng mét d¶i s¸ng máng, hÑp räi xuèng mÆt n−íc trong mét bÓ n−íc t¹o nªn ë ®¸y bÓ mét vÕt s¸ng cã nhiÒu m u khi chiÕu xiªn v cã m u tr¾ng khi chiÕu vu«ng gãc D. Mét chïm ¸nh s¸ng mÆt trêi cã d¹ng mét d¶i s¸ng máng, hÑp räi xuèng mÆt n−íc trong mét bÓ n−íc t¹o nªn ë ®¸y bÓ mét vÕt s¸ng cã nhiÒu m u khi chiÕu vu«ng gãc v cã m u tr¾ng khi chiÕu xiªn 5.4 Ph¸t biÓu n o sau ®©y l kh«ng ®óng? Cho c¸c chïm ¸nh s¸ng sau: Tr¾ng, ®á, v ng, tÝm. A. ¸nh s¸ng tr¾ng bÞ t¸n s¾c khi ®i qua l¨ng kÝnh. B. ChiÕu ¸nh s¸ng tr¾ng v o m¸y quang phæ sÏ thu ®−îc quang phæ liªn tôc. C. Mçi chïm ¸nh s¸ng trªn ®Òu cã mét b−íc sãng x¸c ®Þnh. D. ¸nh s¸ng tÝm bÞ lÖch vÒ phÝa ®¸y l¨ng kÝnh nhiÒu nhÊt nªn chiÕt suÊt cña l¨ng kÝnh ®èi víi nã lín nhÊt. 5.5 Nguyªn nh©n g©y ra hiÖn t−îng t¸n s¾c ¸nh s¸ng mÆt trêi trong thÝ nghiÖm cña Niut¬n l : A. gãc chiÕt quang cña l¨ng kÝnh trong thÝ nghiÖm ch−a ®ñ lín. B. chiÕt suÊt cña l¨ng kÝnh ®èi víi c¸c ¸nh s¸ng ®¬n s¾c l kh¸c nhau. C. bÒ mÆt cña l¨ng kÝnh trong thÝ nghiÖm kh«ng nh½n. D. chïm ¸nh s¸ng mÆt trêi ® bÞ nhiÔu x¹ khi ®i qua l¨ng kÝnh. 5.6 . Ánh sáng tr ng h p b i : A. B y màu ơn s c. B.Vô s màu ơn s c. C. Các màu ơn s c t n tím D. T t c u úng 5.7. M t tia sáng khi qua lăng kính ló ra ch có m t màu duy nh t không ph i màu tr ng ó là : A. Ánh sáng ã b tán s c. B. Lăng kính không có kh năng tán s c . C. Ánh sáng ơn s c . D. Chi t su t c a lăng kính không i i v i các ánh sáng ơn s c . 5.8. Ch n câu sai: A. Ánh sáng ơn s c là ánh sáng không b tán s c qua lăng kính B. M i ánh sáng ơn s c khác nhau thì có màu s c nh t nh khác nhau C. Ánh sáng tr ng là t p h p b i 7 màu ơn s c : cam vàng l c lam chàm tím. D. lăng kính có kh năng làm tán s c ánh sáng .
 17. 17. Traéc nghieäm lí thuyeát 12. http://www.ebook.edu.vn GV: Traàn Ñình Toaøn(0986.040.616) 17 5.9. c trưng cho sóng ánh sáng ơn s c là: A. Màu s c. B. t n s sóng . C. V n t c truy n sóng. D. chi t su t lăng kính i ánh sáng ó . 5.10. Khi ánh sáng tr ng b tán s c thì : A. Màu l ch nhi u nh t . B. Màu tím l ch nhi u nh t . C. Màu tím l ch ít nh t . D. c¶ 7 m u Chñ ®Ò 2: Giao thoa ¸nh s¸ng 5.11. VÞ trÝ v©n s¸ng trong thÝ nghiÖm giao thoa cña I©ng ®−îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc n o sau ®©y? A. a Dk x λ2 = B. a Dk x 2 λ = C. a Dk x λ = D. ( ) a Dk x 2 12 λ+ = 5.12 C«ng thøc tÝnh kho¶ng v©n giao thoa l : A a D i λ = B. D a i λ = C. a D i 2 λ = D. λa D i = 5.13 Trong thÝ nghiÖm giao thoa ¸nh s¸ng tr¾ng cña I©ng trªn m n quan s¸t thu ®−îc h×nh ¶nh giao thoa gåm: A. ChÝnh gi÷a l v¹ch s¸ng tr¾ng, hai bªn cã nh÷ng d¶i m u. B. Mét d¶i m u cÇu vång biÕn thiªn liªn tôc tõ ®á ®Õn tÝm. C. C¸c v¹ch s¸ng v tèi xen kÏ c¸ch ®Òu nhau. D. ChÝnh gi÷a l v¹ch s¸ng tr¾ng, hai bªn cã nh÷ng d¶i m u c¸ch ®Òu nhau. 5.14 Trong mét thÝ nghiÖm ®o b−íc sãng ¸nh s¸ng thu ®−îc mét kÕt qu¶ λ = 0,526 m. ¸nh s¸ng dïng trong thÝ nghiÖm l ¸nh s¸ng m u A. ®á B. lôc C. v ng D. tÝm 5.15 Tõ hiÖn t−îng t¸n s¾c v giao thoa ¸nh s¸ng, kÕt luËn n o sau ®©y l ®óng khi nãi vÒ chiÕt suÊt cña mét m«i tr−êng? A. ChiÕt suÊt cña m«i tr−êng nh− nhau ®èi víi mäi ¸nh s¸ng ®¬n s¾c. B. ChiÕt suÊt cña m«i tr−êng lín ®èi víi nh÷ng ¸nh s¸ng cã b−íc sãng d i. C. ChiÕt suÊt cña m«i tr−êng lín ®èi víi nh÷ng ¸nh s¸ng cã b−íc sãng ng¾n. D. ChiÕt suÊt cña m«i tr−êng nhá khi m«i tr−êng cã nhiÒu ¸nh s¸ng truyÒn qua. 5.16. Trong các thí nghi m sau ây thí nghi m nào có th dùng o bư c sóng ánh sáng. A. Thí nghi m tán s c ánh sáng c a neuton. B. Thí nghi m giao thoa ánh sáng v i khe Young C. Thí nghi m v ánh sáng ơn s c. D. Thí nghi m giao thoa sóng trên m t nư c 5.17. Hi n tư ng giao thoa ánh sáng ch ng t : A. Ánh sáng là sóng ngang . B. Ánh sáng là sóng i n t . C. Ánh sáng có th b tán s c . D. Ánh sáng có b n ch t sóng . 5.18. Vân sáng giao thoa ánh sáng là: A T p h p các i m có hi u quang trình n 2 ngu n b ng s nguyên l n bư c sóng B. T p h p các i m có hi u kho ng cách n 2 ngu n b ng s nguyên l n bư c sóng C. T p h p các i m có hi u quang trình n 2 ngu n b ng s nguyên l n n a bư c sóng D. T p h p các i m có hi u kho ng cách n 2 ngu n b ng s nguyên l l n bư c sóng 5.19. Vân t i giao thoa ánh sáng là: A T p h p các i m có hi u quang trình n 2 ngu n b ng s nguyên l n bư c sóng B. T p h p các i m có hi u kho ng cách n 2 ngu n b ng s nguyên l n bư c sóng C. T p h p các i m có hi u quang trình n 2 ngu n b ng s nguyên l l n n a bư c sóng D. T p h p các i m có hi u kho ng cách n 2 ngu n b ng s nguyên l l n bư c sóng 5.20. Trong giao thoa ánh sáng ơn s c trong chân không ( ho c không khí) hi u kho ng cách t m t i m trên màn n 2 ngu n ư c tính theo công th c: A. r2 – r1 = D xa. B. r2 – r1 = a x.λ C. r2 – r1 = xa. λ D. r2 – r1 = x aλ 5.21. Có th th c hi n giao thoa ánh sáng nh : A. Hai ánh sáng cùng màu B. Lư ng th u kính Billet, Lư ng lăng kính Fresnel , khe Young C. Giao thoa trên m t nư c D. Các câu trên u úng 5.22. Khi th c hi n giao thoa v i ánh sáng tr ng ta th y: A. M t gi i màu liên t c t n tím B. Vân sáng chính gi a , 2 bên có các màu v i tím trong , ngoài C. Vân sáng chính gi a , 2 bên có các màu v i trong , tím ngoài D. Các câu trên u úng Chñ ®Ò 3: M¸y quang phæ, quang phæ liªn tôc 5.23 Ph¸t biÓu n o sau ®©y l kh«ng ®óng? A. Trong m¸y quang phæ, èng chuÈn trùc cã t¸c dông t¹o ra chïm tia s¸ng song song. B. Trong m¸y quang phæ, buång ¶nh n»m ë phÝa sau l¨ng kÝnh. C. Trong m¸y quang phæ, l¨ng kÝnh cã t¸c dông ph©n tÝch chïm ¸nh s¸ng phøc t¹p song song th nh c¸c chïm s¸ng ®¬n s¾c song song. D. Trong m¸y quang phæ, quang phæ cña mét chïm s¸ng thu ®−îc trong buång ¶nh lu«n l mét d¶i s¸ng cã m u cÇu vång. 5.24 Ph¸t biÓu n o sau ®©y l ®óng khi cho ¸nh s¸ng tr¾ng chiÕu v o m¸y quang phæ? A. Chïm tia s¸ng lã ra khái l¨ng kÝnh cña m¸y quang phæ tr−íc khi ®i qua thÊu kÝnh cña buång ¶nh l mét chïm tia ph©n kú cã nhiÒu m u kh¸c nhau.
 18. 18. Traéc nghieäm lí thuyeát 12. http://www.ebook.edu.vn GV: Traàn Ñình Toaøn(0986.040.616) 18 B. Chïm tia s¸ng lã ra khái l¨ng kÝnh cña m¸y quang phæ tr−íc khi ®i qua thÊu kÝnh cña buång ¶nh gåm nhiÒu chïm tia s¸ng ®¬n s¾c song song. C. Chïm tia s¸ng lã ra khái l¨ng kÝnh cña m¸y quang phæ tr−íc khi ®i qua thÊu kÝnh cña buång ¶nh l mét chïm tia ph©n kú m u tr¾ng. D. Chïm tia s¸ng lã ra khái l¨ng kÝnh cña m¸y quang phæ tr−íc khi ®i qua thÊu kÝnh cña buång ¶nh l mét chïm tia s¸ng m u song song. 5.25 Chän c©u ®óng. A. Quang phæ liªn tôc cña mét vËt phô thuéc v o b¶n chÊt cña vËt nãng s¸ng. B. Quang phæ liªn tôc phô thuéc v o nhiÖt ®é cña vËt nãng s¸ng. C. Quang phæ liªn tôc kh«ng phô thuéc v o nhiÖt ®é cña vËt nãng s¸ng. D. Quang phæ liªn tôc phô thuéc v o nhiÖt ®é v b¶n chÊt cña vËt nãng s¸ng. 5.26. Quang phæ liªn tôc ph¸t ra bëi hai vËt cã b¶n chÊt kh¸c nhau th× A. Ho n to n kh¸c nhau ë mäi nhiÖt ®é B. Ho n to n gièng nhau ë mäi nhiÖt ®é C. Gièng nhau nÕu mçi vËt cã mét nhiÖt ®é thÝch hîp D. Gièng nhau nÕu hai vËt cã nhiÖt ®é b»ng nhau 5.27 .Ch n câu úng nh t ,Quang ph liên t c: A. Là quang ph c a ánh sáng m t tr i . B. Là quang ph c a ch t khí phát quang . C. Là quang ph phát b i các ch t r n .l ng nung nóng trên 5000 C hay b i ch t khí t kh i l n có nhi t cao . D. Là dãi màu liên t c xen k nh ng v ch en . 5.28. Quang ph liên t c phát ra b i m t ch t ư c dùng : A. Xác nh thành ph n c a ch t ó B. Xác nh nhi t c a ch t ó . C. Xác nh thành ph n c a ch t ó trong h n h p . D. Xác nh ch t ó là ơn ch t hay h p ch t . 5.29. Ch n câu tr l i úng. Quang ph M t Tr i ư c máy quang ph ghi ư c là: A. quang ph liên t c B. quang ph v ch phát x C. quang ph v ch h p th D. M t lo i quang ph khác 5.30. Hi n tư ng quang h c nào sau ây s d ng trong máy phân tích quang ph ? A. Hi n tư ng khúc x ánh sáng B. Hi n tư ng ph n x ánh sán C. Hi n tư ng giao thoa ánh sáng D. Hi n tư ng tán s c ánh sáng 5.31. Máy quang ph là d ng c dùng A. o bư c sóng các v ch quang ph B. ti n hành các phép phân tích quang ph C. quan sát và ch p quang ph c a các v t D. phân tích m t chùm ánh sáng ph c t p thành nh ng thành ph n ơn s c 5.32 . Ch n câu tr l i sai. Máy quang ph : A. là d ng c dùng phân tích chùm ánh sáng có nhi u thành ph n thành nh ng thành ph n ơn s c khác nhau. B. nguyên t c ho t ng d a trên hi n tư ng tán s c ánh sáng. C. dùng nh n bi t các thành ph n c u t o c a m t chùm sáng ph c t p do m t ngu n sáng phát ra. D. b ph n c a máy làm nhi m v tán s c ánh sáng là th u kính. Chñ ®Ò 4: Quang phæ v¹ch 5.33. Ph¸t biÓu n o sau ®©y l kh«ng ®óng? A. Quang phæ v¹ch ph¸t x¹ cña c¸c nguyªn tè kh¸c nhau th× kh¸c nhau vÒ sè l−îng v¹ch m u, m u s¾c v¹ch, vÞ trÝ v ®é s¸ng tØ ®èi cña c¸c v¹ch quang phæ B. Mçi nguyªn tè hãa häc ë tr¹ng th¸i khÝ hay h¬i ë ¸p suÊt thÊp ®−îc kÝch thÝch ph¸t s¸ng cã mét quang phæ v¹ch ph¸t x¹ ®Æc tr−ng C. Quang phæ v¹ch ph¸t x¹ l nh÷ng d¶i m u biÕn ®æi liªn tôc n»m trªn mét nÒn tèi D. Quang phæ v¹ch ph¸t x¹ l mét hÖ thèng c¸c v¹ch s¸ng m u n»m riªng rÏ trªn mét nÒn tèi 5.34. §Ó thu ®−îc quang phæ v¹ch hÊp thô th× A. NhiÖt ®é cña ®¸m khÝ hay h¬i hÊp thô ph¶i lín h¬n nhiÖt ®é cña nguån s¸ng tr¾ng B. NhiÖt ®é cña ®¸m khÝ hay h¬i hÊp thô ph¶i nhá h¬n nhiÖt ®é cña nguån s¸ng tr¾ng C. NhiÖt ®é cña ®¸m khÝ hay h¬i hÊp thô ph¶i b»ng nhiÖt ®é cña nguån s¸ng tr¾ng D. ¸p suÊt cña ®¸m khÝ hÊp thô ph¶i rÊt lín 5.35. PhÐp ph©n tÝch quang phæ l A. PhÐp ph©n tÝch mét chïm s¸ng nhê hiÖn t−îng t¸n s¾c B. PhÐp ph©n tÝch th nh phÇn cÊu t¹o cña mét chÊt dùa trªn viÖc nghiªn cøu quang phæ do nã ph¸t ra C. PhÐp ®o nhiÖt ®é cña mét vËt dùa trªn quang phæ do vËt ph¸t ra D. PhÐp ®o vËn tèc v b−íc sãng cña ¸nh s¸ng tõ quang phæ thu ®−îc 5.36. Kh¼ng ®Þnh n o sau ®©y l ®óng? A. VÞ trÝ v¹ch tèi trong quang phæ hÊp thô cña mét nguyªn tè trïng víi vÞ trÝ v¹ch s¸ng m u trong quang phæ v¹ch ph¸t x¹ cña nguyªn tè ®ã B. Trong quang phæ v¹ch hÊp thô c¸c v©n tèi c¸ch ®Òu nhau C. Trong quang phæ v¹ch ph¸t x¹ c¸c v©n s¸ng v c¸c v©n tèi c¸ch ®Òu nhau D. Quang phæ v¹ch cña c¸c nguyªn tè hãa häc ®Òu gièng nhau ë cïng mét nhiÖt ®é. 5.37. Quang ph v ch c a Natri g m : A. Hai v ch vàng r t g n nhau . B. Hai v ch vàng và cam C. B n v ch lam chàm tím . D. Hai v ch vàng r t xa nhau . 5.38. Hi n tư ng o s c trong v ch quang ph là : A. V ch quang ph i màu ơn s c này sang màu ơn s c khác.
 19. 19. Traéc nghieäm lí thuyeát 12. http://www.ebook.edu.vn GV: Traàn Ñình Toaøn(0986.040.616) 19 B. V ch h p th c a ch t này i thành v ch phát x c a ch t khác C. V ch h p th i thành v ch phát x c a chính ch t ó . D. V ch phát x ch t này i thành v ch phát x ch t khác . 5.39. Quang ph v ch thu ư c khi ch t phát sáng tr ng thái: A. khí bay hơi nóng sáng dư i áp su t cao B r n bay hơi nóng sáng dư i áp su t cao C. khí bay hơi nóng sáng dư i áp su t th p D.l ng bay hơi nóng sáng dư i áp su t th p Chñ ®Ò 5: Tia hång ngo¹i, tia tö ngo¹i, tia X 5.40. Ph¸t biÓu n o sau ®©y l ®óng? A. Tia hång ngo¹i l l mét bøc x¹ ®¬n s¾c cã m u hång. B. Tia hång ngo¹i l sãng ®iÖn tõ cã b−íc sãng nhá h¬n 0,4 m. C. Tia hång ngo¹i do c¸c vËt cã nhiÖt ®é cao h¬n nhiÖt ®é m«i tr−êng xung quanh ph¸t ra. D. Tia hång ngo¹i bÞ lÖch trong ®iÖn tr−êng v tõ tr−êng. 5.41. Ph¸t biÓu n o sau ®©y l kh«ng ®óng? A. Tia hång ngo¹i do c¸c vËt bÞ nung nãng ph¸t ra. B. Tia hång ngo¹i l sãng ®iÖn tõ cã b−íc sãng lín h¬n 0,76 m. C. Tia hång ngo¹i cã t¸c dông lªn mäi kÝnh ¶nh. D. Tia hång ngo¹i cã t¸c dông nhiÖt rÊt m¹nh 5.42 Ph¸t biÓu n o sau ®©y l ®óng? A. Tia hång ngo¹i cã kh¶ n¨ng ®©m xuyªn rÊt m¹nh. B. Tia hång ngo¹i cã thÓ kÝch thÝch cho mét sè chÊt ph¸t quang. C. Tia hång ngo¹i chØ ®−îc ph¸t ra tõ c¸c vËt bÞ nung nãng cã nhiÖt ®é trªn 5000 C. D. Tia hång ngo¹i m¾t ng−êi kh«ng nh×n thÊy ®−îc. 5.43. Ph¸t biÓu n o sau ®©y l kh«ng ®óng? A. VËt cã nhiÖt ®é trªn 30000 C ph¸t ra tia tö ngo¹i rÊt m¹nh. B. Tia tö ngo¹i kh«ng bÞ thñy tinh hÊp thô. C. Tia tö ngo¹i l sãng ®iÖn tõ cã b−íc sãng nhá h¬n b−íc sãng cña ¸nh s¸ng ®á. D. Tia tö ngo¹i cã t¸c dông nhiÖt. 5.44. Ph¸t biÓu n o sau ®©y l kh«ng ®óng? A. Tia tö ngo¹i cã t¸c dông sinh lý. B. Tia tö ngo¹i cã thÓ kÝch thÝch cho mét sè chÊt ph¸t quang. C. Tia tö ngo¹i cã t¸c dông m¹nh lªn kÝnh ¶nh. D. Tia tö ngo¹i cã kh«ng kh¶ n¨ng ®©m xuyªn. 5.45. Ph¸t biÓu n o sau ®©y l ®óng? A. Tia hång ngo¹i cã tÇn sè cao h¬n tÇn sè cña tia s¸ng v ng. B. Tia tö ngo¹i cã b−íc sãng lín h¬n b−íc sãng cña tia s¸ng ®á. C. Bøc x¹ tö ngo¹i cã tÇn sè cao h¬n tÇn sè cña bøc x¹ hång ngo¹i. D. Bøc x¹ tö ngo¹i cã chu kú lín h¬n chu kú cña bøc x¹ hång ngo¹i. 5.46. Ph¸t biÓu n o sau ®©y l ®óng? A. Tia tö ngo¹i l bøc x¹ do vËt cã khèi l−îng riªng lín bÞ kÝch thÝch ph¸t ra. B. Tia tö ngo¹i l mét trong nh÷ng bøc x¹ m m¾t ng−êi cã thÓ thÊy ®−îc. C. Tia tö ngo¹i kh«ng bÞ th¹ch anh hÊp thô. D. Tia tö ngo¹i kh«ng cã t¸c dông diÖt khuÈn. 5.47. Tia X ®−îc t¹o ra b»ng c¸ch n o sau ®©y? A. Cho mét chïm electron nhanh b¾n v o mét kim lo¹i khã nãng ch¶y cã nguyªn tö l−îng lín. B. Cho mét chïm electron chËm b¾n v o mét kim lo¹i. C. ChiÕu tia tö ngo¹i v o kim lo¹i cã nguyªn tö l−îng lín. D. ChiÕu tia hång ngo¹i v o mét kim lo¹i. 5.48. Chän c©u ®óng. A. Tia X l sãng ®iÖn tõ cã b−íc sãng nhá h¬n b−íc sãng cña tia tö ngo¹i. B. Tia X do c¸c vËt bÞ nung nãng ë nhiÖt ®é cao ph¸t ra. C. Tia X cã thÓ ®−îc ph¸t ra tõ c¸c ®Ìn ®iÖn. D. Tia X cã thÓ xuyªn qua tÊt c¶ mäi vËt. 5.49. Chän c©u sai A. Tia X cã kh¶ n¨ng xuyªn qua mét l¸ nh«m máng. B. Tia X cã t¸c dông m¹nh lªn kÝnh ¶nh. C. Tia X l bøc x¹ cã thÓ tr«ng thÊy ®−îc v× nã l m cho mét sè chÊt ph¸t quang D. Tia X l bøc x¹ cã h¹i ®èi víi søc kháe con ng−êi. 5.50. Bøc x¹ cã b−íc sãng trong kho¶ng tõ 10-9 m ®Õn 4.10-7 m thuéc lo¹i n o trong c¸c lo¹i sãng d−íi ®©y? A. Tia X. B. ¸nh s¸ng nh×n thÊy. C. Tia hång ngo¹i. D. Tia tö ngo¹i. 5.51. Th©n thÓ con ng−êi b×nh th−êng cã thÓ ph¸t ra ®−îc bøc x¹ n o d−íi ®©y? A. Tia X. B. ¸nh s¸ng nh×n thÊy. C. Tia hång ngo¹i. D. Tia tö ngo¹i. 5.52. Ph¸t biÓu n o sau ®©y l kh«ng ®óng? A. Tia hång ngo¹i v tia tö ngo¹i ®Òu cã cïng b¶n chÊt l sãng ®iÖn tõ. B. Tia hång ngo¹i cã b−íc sãng nhá h¬n tia tö ngo¹i. C. Tia hång ngo¹i v tia tö ngo¹i ®Òu l nh÷ng bøc x¹ kh«ng nh×n thÊy. D. Tia hång ngo¹i v tia tö ngo¹i ®Òu cã t¸c dông nhiÖt 5.53. Ph¸t biÓu n o sau ®©y l kh«ng ®óng? A. Tia X v tia tö ngo¹i ®Òu cã b¶n chÊt l sãng ®iÖn tõ. B. Tia X v tia tö ngo¹i ®Òu t¸c dông m¹nh lªn kÝnh ¶nh. C. Tia X v tia tö ngo¹i ®Òu kÝch thÝch mét sè chÊt ph¸t quang.
 20. 20. Traéc nghieäm lí thuyeát 12. http://www.ebook.edu.vn GV: Traàn Ñình Toaøn(0986.040.616) 20 D. Tia X v tia tö ngo¹i ®Òu bÞ lÖch khi ®i qua mét ®iÖn tr−êng m¹nh. 5.54. TÝnh chÊt quan träng nhÊt v ®−îc øng dông réng r i nhÊt cña tia X l g×? A. Kh¶ n¨ng ®©m xuyªn m¹nh B. L m ®en kÝnh ¶nh C. KÝch thÝch tÝnh ph¸t quang cña mét sè chÊt D. Hñy diÖt tÕ b o 5.55. M t v t nung nóng n g n và nh hơn 5000 C s phát: A. Tia h ng ngo i. B. Tia t ngo i C. Tia Rơn ghen D. A;B;C u úng 5.56. Trong các tính ch t sau tia Rơn ghen thì có , nhưng tia t ngo i thì không . A. Ch a ung thư (nông trên da ). B. Ion hoá ch t khí . C. Ghi ư c nh trên phim . D. Di t vi khu n . 5.57. Tia h ng ngo i có : A. bư c sóng > 0,76 µm không trông th y B. bư c sóng < 0,76 µm không trông th y C. bư c sóng < 0,4 µm không trông th y D. bư c sóng < 0,6 µm không trông th y 5.58. Tia t ngo i có : A. bư c sóng > 0,76 µm không trông th y B. bư c sóng < 0,01µm và trông th y C. bư c sóng < 0,4 µm không trông th y D. bư c sóng > 0,4 µm không trông th y 5.59. Tính ch t nào sau ây không ph i c i m c a tia t ngo i : A. Tác d ng m nh lên kính nh và làm phát quang m t s ch t B. Làm ion hóa không khí C. Trong su t i v i th y tinh ; nư c D. Giúp cho xương tăng trư ng 5.60. Có th nh n bi t tia t ngo i b ng: A. M t bình thư ng B. Màn huỳnh quang; kính nh C. V«n kÕ D. Am pe kÕ 5.61. Tia t ngo i có tính ch t nào sau ây : A. không làm en kính nh B. b l ch trong i n trư ng và t trư ng. C. kích thích s phát quang c a nhi u ch t. D. truy n ư c qua gi y, v i, g . 5.62. Ch n câu tr l i sai. Tia h ng ngo i: A. là nh ng b c x không nhìn th y ư c, có bư c sóng l n hơn bư c sóng c a ánh sáng . B. có b n ch t là sóng i n t C. do các v t b nung nóng phát ra. Tác d ng n i b t nh t là tác d ng nhi t. D. ng d ng tr b nh còi xương. 5.63. Ánh sáng có bư c sóng 0,55.10 -3 mm là ánh sáng thu c: A . Tai h ng ngo i B. Ánh sáng kh ki n ( th y ư c ) C. Ánh sáng tím D. Tia t ngo i 5.64 . Böùc xaï coù böôùc soùng trong khoaûng töø 10-9 m ñeán 10-7 m thuoäc loaïi naøo trong caùc soùng neâu döôùi ñaây. A. tia hoàng ngoaïi. B. aùnh saùng nhìn thaáy. C. tia töû ngoaïi. D. tia Rônghen. 5.65. Các ngu n phát ra tia t ngo i là :Ch n câu sai . A . M t tr i B. H quang i n C. Dây tóc bóng èn chi u sáng . D. èn cao áp th y ngân 5.66. Ch n câu sai : A . Tia h ng ngo i làm phát huỳnh quang m t s ch t B.Tia h ng ngo i do các v t b nung nóng phát ra C. Tia h ng ngo i có bư c sóng l n hơn 0,75µm D. Tia h ng ngo i có tác d ng nhi t 5.67. Ch n câu úng : A . Tia h ng ngo i có t n s nh hơn tia t ngo i B. Tia h ng ngo i có t n s l n hơn tia sáng vàng c a Natri C. Tia h ng ngo i có bư c sóng nh hơn tia sáng tím D. Tia t ngo i có bư c sóng l n hơn tia sáng vàng c a Natri . 5.68: Có th nh n bi t tia Rơnghen b ng: A. Ch p nh B. Màn huỳnh quang C. T bào quang i n D. A;B;C u úng 5.69 . Neáu saép xeáp tia hoàng ngoaïi, tia töû ngoaïi, tia Rônghen vaø aùnh saùng nhìn thaáy theo thöù töï giaûm daàn cuûa taàn soá thì ta coù daõy sau. A. tia hoàng ngoaïi, aùnh saùng nhìn thaáy, tia töû ngoaïi, tia Rônghen. B. tia töû ngoaïi, tia hoàng ngoaïi, tia Rônghen, aùnh saùng nhìn thaáy. C. tia hoàng ngoaïi, tia töû ngoaïi, aùnh saùng nhìn thaáy, tia Rônghen. D. tia Rônghen, tia töû ngoaïi, aùnh saùng nhìn thaáy, tia hoàng ngoaïi. Ch−¬ng 6 – L−îng tö ¸nh s¸ng Chñ ®Ò 1: HiÖn t−îng quang ®iÖn ngo i, thuyÕt l−îng tö ¸nh s¸ng 6.1 Ph¸t biÓu n o sau ®©y l ®óng? A. HiÖn t−îng quang ®iÖn l hiÖn t−îng electron bÞ bøt ra khái kim lo¹i khi chiÕu v o kim lo¹i ¸nh s¸ng thÝch hîp. B. HiÖn t−îng quang ®iÖn l hiÖn t−îng electron bÞ bøt ra khái kim lo¹i khi nã bÞ nung nãng. C. HiÖn t−îng quang ®iÖn l hiÖn t−îng electron bÞ bøt ra khái kim lo¹i khi ®Æt tÊm kim lo¹i v o trong mét ®iÖn tr−êng m¹nh. D. HiÖn t−îng quang ®iÖn l hiÖn t−îng electron bÞ bøt ra khái kim lo¹i khi nhóng tÊm kim lo¹i v o trong mét dung dÞch. 6.2 ChiÕu mét chïm bøc x¹ ®¬n s¾c v o mét tÊm kÏm cã giíi h¹n quang ®iÖn 0,35µm. HiÖn t−îng quang ®iÖn sÏ kh«ng x¶y ra khi chïm bøc x¹ cã b−íc sãng A. 0,1 m B. 0,2 mC. 0,3 m D. 0,4 m 6.3 Giíi h¹n quang ®iÖn cña mçi kim lo¹i l A. B−íc sãng d i nhÊt cña bøc x¹ chiÕu v o kim lo¹i ®ã m g©y ra ®−îc hiÖn t−îng quang ®iÖn. B. B−íc sãng ng¾n nhÊt cña bøc x¹ chiÕu v o kim lo¹i ®ã m g©y ra ®−îc hiÖn t−îng quang ®iÖn. C. C«ng nhá nhÊt dïng ®Ó bøt electron ra khái bÒ mÆt kim lo¹i ®ã. D. C«ng lín nhÊt dïng ®Ó bøt electron ra khái bÒ mÆt kim lo¹i ®ã. 6.4 Dßng quang ®iÖn ®¹t ®Õn gi¸ trÞ b o hßa khi A. TÊt c¶ c¸c electron bËt ra tõ cat«t khi cat«t ®−îc chiÕu s¸ng ®Òu ®i vÒ ®−îc an«t.

×