TRIEU THO HAN_HOACH DINH CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf

3,580 views

Published on

Published in: Education, Business
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và cao học (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • haiz! có gì đâu nào?\
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • ok
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • ax
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

TRIEU THO HAN_HOACH DINH CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf

 1. 1. MBA PROGRAM (lEMBA) Tyii ooanli Ounc t Y ft 5_ _ g _ _ ^ ^ ^ _ _ ^ _ ^ ^
 2. 2. /•] INTERNATIONAL EXECUTIVE MBA PROGRAM (leMBA) Chirang trinh cao hoc Quan trj kinh doanh Quoc teLUAN VAN TOT NGHIEP HOACH DINH CHIEN LlTOC KINH DOANH • • • CONG TY CO PHAN TlT VAN CONG NGHE THIET BI VA KIEM DINH XAY D I T N G TRIEU THO HAN • • IEMBA#3 THANG 05, 2007
 3. 3. INTERNATIONAL EXECUTIVE MBA PROGRAM (leMBA) ChiTtfng trinh cao hoc Quan trj kinh doanh Quoc te BAN LUAN VAN NAY Dl/OC NQP CHO TRl/OnVG DAI HOC IRVINE (HOA KY) VA KHOA QUAN TRI KINH DOANH (TRUING DAI HOC QUOC GIA HA NOI)BAN LUAN VAN LA M Q T PHAN BAT BUQC TRONG C H U O N G TRINH DAO TAO THAC SY QUAN TRI KINH DOANH QUOC TE THANG 05, 2007
 4. 4. Phe duyet cua Churong trinh Cao hoc quan trj kinh doanh quoc te Chu nhiem chuang trinhToi xac nhan rang luan van nay da dap ung dugc cac yeu cau cua mot luan van tot nghiepthugc chuong trinh dao tao Thac sy Quan trj kinh doanh. P^S-TS. Vu Tri Dung Chu tich Hoi dongChung toi, ky ten duai day xac nhan rang chiing toi da doc toan bo luan van nay va congnhan ban luan van hoan toan dap ung cac tieu chuan ciia mot luan van Thac sy quan tri kinhdoanh. r^ L^ a^iiu TS. Iran Doan Kim Giao vien huong danCac thanh vien Hoi dong(Xep thii tu ten theo bang chu" cai)TS. Nguyen Nggc AnhTS. Tran Doan KimNCS. Dang Ngpc Su
 5. 5. CAMKET Toi xin cam ket rang ngi dung cua ban luan van nay chua dugc nop cho bat ky motchuang trinh cap bang cao hoc nao ciing nhu bat ky mot chuang trinh dao tao cap bang naokhac. Toi ciing xin cam ket them rang ban luan van nay la no lire ca nhan cua toi. Cac ketqua, phan tich, ket luan trong luan van nay (ngoai cac phan dugc trich dan) deu la ket qualam viee cua ca nhan toi. Hoc vien Trieu The Han
 6. 6. LOfI CAM ON Xin chan thank cam ctn :• TS. Tran Doan Kim - Giang vien Khoa quan tri kinh doanh, truong Dai hoc Quoc gia Ha ngi da tan tinh huong dan toi trong suot qua trinh thue hien ban luan van nay;• Cac Thay, Co va toan the can bg giang vien da cung cap va tao dieu kien cho toi trong qua trinh bo sung va nang cao kien thuc;• Cac dong chi tai cac don vi (Vu Kinh te tai chinh - Bg XD, Vu To chuc lao dong - Bg XD, Van phong Hiep hoi Tu van xay dung Viet nam, cac doanh nghiep tu van Bg XD va Bg cong nghiep,...), cac dong nghiep va ban be da cung cap so lieu va tham gia dong gop y kien trong cong tac dieu tra, phong van va lay y kien de thuc hien luan van nay. Hoc vien Trieu The Han
 7. 7. DANK MUC CAC TlT VIET TATTir viet tat NghiaDNTVXD Doanh nghiep tu van xay dungTVXD Tu van xay dungBg XD Bg xay dungBg CN Bg cong nghiepXDCB Xay dung ca banCONINCO Cong ty Co phan Tu van cong nghe thiet bi va Kiem dinh xay dungCNTB Cong nghe thi^t bi
 8. 8. MUC LUC PHANMdDAU 11- Tinh cap thiet lua chgn de tai 12- Muc tieu de tai 23- Pham vi nghien cuu 24- Phuong phap nghien cuu 25- Ket cau cua de tai 3 CHtTOTVG 1: CO SO LY LUAN 41- Khai niem va dac trung chidn luge kinh doanh 4 1.1- Khai niem ve chien luge 4 1.2- Dae trung ca ban cua chien luge kinh doanh 52- Cac buac va phuong phap xay dung chien luge 6 2.1- Quy trinh 8 buac hoach dinh chien luge kinh doanh 6 2.2- Mo hinh quan trj chien luge: 7 2.2.1- Phan tich moi truang ben ngoai (theo mo hinh PEST, Five Forces, EFE Matrix) 8 2.2.2- Phan tich yeu to ben trong (theo mo hinh Value chain) 16 2.2.3- T6ng hgp danh gia (theo mo hinh SWOT) 193- Danh gia, lira chgn chien luge 21 3.1- Nguyen tac danh gia 21 3.2- Yeu cau khi lira chgn chien luge 22 3.3- Cac yeu to chinh de lira chgn chien luge 22 3.4- Quy trinh lira chgn 22
 9. 9. 4- Chien luge cap doanh nghiep 24 4.1- Chien luge tang truang 25 4.2- Chien luge on dinh 26 4.3- Chien luge cat giam 26 CHLTONG 2: DANH GIA THlTC TRANG VA CAC YEU TO ANH HUOTVG T O I HOAT DONG KINH DOANH CUA CONINCO 271- Giai thieu ve Cong ty Tu van cong nghe thiet bi va kiem dinh xay dung(CONINCO) 27 1.1- Qua trinh phat trien 27 1.2- Chinh sach hoat dong cua CONINCO 28 1.3- Cac san pham chinh 28 1.4- Co cau to chuc 28 1.5- Mot so chi tieu hoat dong cua Cong ty (cac nam 2004-2006) 30 1.6- Thi truang va ITnh vuc hoat dong chinh 312- Tarn nhin va muc tieu chien luge 32 2.1-Sumenh 32 2.2- Tam nhin 32 2.3- Muc tieu chien luge den nam 2015 323- Phan tich moi truang kinh doanh 33 3.1- Phan tich moi truang vT mo : 33 3.1.1- Yeu to chinh tri, phap luat va chinh sach cua Nha nuac 33 3.1.2-Ylutd kinh tl 35 3.1.3- Yeu to moi truang van hoa xa hoi 36
 10. 10. 3.1.4- Yeu to cong nghe 37 3.2- Phan tich moi truang vi mo (Moi truang nganh) 38 3.2.1- Tu van xay dung tai Viet nam 38 3.2.2- Cac yeu to moi truang nganh 41 3.2.3- Cac yeu to thanh cong trong nganh. 48 3.3- Phan tich moi truang ngi bg CONINCO 49 3.3.1- Phan tich chuoi gia tri (Value chain) 49 3.3.2- Phan tich nang lire cot loi 524- Ap dung mo hinh SWOT 53 4.1- Thanh phan tham gia phan tich SWOT 53 4.2- Qua trinh thuc hien 54 4.3- Tai lieu sir dung de danh gia 54 4.4- Tong hgp ket qua danh gia 55 CHI/ONG 3: DE XUAT MOT SO GIAI PHAP LUA CHON VA HOACH DINH CHIEN LUOC CHO CONINCO GIAI DOAN 2007-2015 601- Lira chgn chien luge cho giai doan 2007-2015 602- Cac ke hoach hanh dong 63 CHtTOTVG 4: KET LUAN 661- Nhijng vin dh can luu y khi thuc hien chien luge 662- De xuat 673- Kat luan 68 TAI LIEU THAM KHAO 69
 11. 11. DANH MUC BANG BIEUBieu LI, Mo hinh quan tri chien luge dugc thuc hien theo sa do sauBiiu 1.2, Mo hinh PESTBieu 1,3, Mo hinh phan tich 5 lire lugng cua M.PorterBieu 1,4, Mo hinh chuoi gia triBiiu 1,5, Mo hinh ma tran SWOTBieu 2.L Cac chi tieu tai chinh giai doan 2004-2006Biiu 2.2, Doanh thu Cong ty theo loai hinh djch vu tu vanBieu 2.3. Tang truang GDP binh quanBieu 2.4, Dau tu true tiep nuac ngoai nam 2006Biiu 2.5, Tang truang GDP giai doan 2000-2005Bieu 2.6, Mot s6 chi tieu cac DNTVXD 2001-2005Biiu 2,7, Ty trgng loai hinh dich vu tu vanBiiu 2.8, Nhan lire cua CONINCO phan theo chuyen nganh
 12. 12. P H A N MC5 DAU1- Tinh cap thiet lira chon de tai Vai toe do phat trien kinh te cao cua Viet nam hien nay va xu the toan cau hoa tacdong manh me toi moi truang kinh doanh; Mot doanh nghiep muon ton tai va phat trientrong moi truang bien dong manh me nay can phai thuong xuyen danh gia, phan tichnham nam bat cac ca hoi va tim ra dugc cac nhan to then chot, khai thac the manh, hanche diem yeu, chuan bi doi pho vai nhiJng kho khan thach thuc. Viec danh gia dung, tim ra cac giai phap phu hgp nghla la c6 chien luge kinhdoanh dung dan chinh la yeu to thanh cong de giup cho doanh nghiep dat dugc muc tieuciia minh. Dieu nay mang y nghla quyet dinh doi vai mot doanh nghiep noi chung cung nhudoi vai Cong ty Co phan Tu van Cong nghe thiet bi va Kiem dinh xay dung(CONINCO)- hoat dong trong ITnh vuc tu v4n xay dung. Xu4t phat dikm la mot Vien nghien cuu, sau do chuyen doi thanh doanh nghiepNha nuac va chuyen hinh thuc sa huu thanh Cong ty c6 phan tu cuoi nam 2006. Tir truactai nay Cong ty chua xay dung cho minh mot chien luge kinh doanh, viec hoach dinhchi^n luge kinh doanh cho Cong ty C6 ph^n Tu vin Cong nghe thiet bi va Kiem dinh xaydung giai doan 2007-2015 trong thai diem nay la rk can thiet. Vi le do Toi chgn de tai "Hoach dinh chien luge kinh doanh cho Cong ty Co phanTu v^n Cong nghe thi6t bj va Ki^m dinh xay dung giai doan 2007-2015" lam luan van totnghiep cua minh nhiim van dung cac kiSn thuc da hoc vao phan tich va tim ra giai phapxay dung chiln luge cho Cong ty Co phan Tu in Cong nghe thiet bj va Kiim dmh xaydung.
 13. 13. 2- Muc tieu de tai He thong hoa ca sa ly luan, danh gia moi truang kinh doanh, cac yeu to anhhuang tai hoat dong kinh doanh ap dung vao thuc tien xay dung va lira chgn chiln lugekinh doanh ciia Cong ty Co phan Tu van Cong nghe thiet bj va Kiem djnh xay dung. Muc tieu cu the: +/ Nghien cuu va hieu dugc cac luan cu khoa hoc ve quan trj chien luge; +/ Hieu dugc cac cong cu sir dung hoach dinh chien luge; +/ Nghien cuu cac yeu to anh huong ben ngoai toi cong tac tu win xay dimg va CONINCO; Danh gia moi truong ben trong cua CONINCO; +/ Xem xet va lira chgn chien luge phu hgp; +/ Mo ta cu the chien luge lira chgn va dk xudt cac phuong phap hanh dong.3- Pham vi nghien cuu Hoach djnh chien luge kinh doanh cua Cong ty Co phan Tu van Cong nghe thietbi va Kiem djnh xay dung (CONINCO) trong giai doan 2007-2015.4- Phuong phap nghien cuu Chu yeu su dung phuong phap chuyen gia, dieu tra khao sat, phong v^n va thuthap so lieu so cAp, thu cap lam co so cho viec so sanh, phan tich, danh gia va tong hgp. +/ Thoi gian: cac nam 2003-2006 +/ Khong gian: cac don vi tu van xay dung tai Viet nam, tap trung cac doanhnghiep tu kn xay dung cong trinh dan dung, cong nghiep.
 14. 14. 5- Ket cau ciia de tai De tai bao gom 3 chuang: PHAN MQ DAU CHUONG I: Co so ly luan CHUONG 2: Danh gia thuc trang va cac yeu to anh huong toi hoat dong san xudt kinh doanh cua CONINCO. CHUONG 3: Mot so giai phap lira chgn va xay dung chien luge cho CONINCO giai doan 2007-2015 KET LUAN
 15. 15. CHUONG 1: CO sO LY LUAN1- Khai niem va dac trung chien lu-oc kinh doanh1.1- Khai niem chien luoc Thuat ngu* chien luge dugc djnh nghla theo nhi^u each khac nhau. Chiln luge c6the coi la tap hgp nhung quyet djnh va hanh dong huong muc tieu de cac nang lire vanguon luc cua to chuc dap ung dugc nhung eo hoi va thach thuc tu ben ngoai. Vi vay, truoe het chien luge lien quan toi cac muc tieu cua doanh nghiep. Thuden chien luge doanh nghiep bao gom khong chi nhiing gi doanh nghiep muon thuc hien,ma eon la each thuc thuc hien nhirng viec do la mot loat cac hanh dong va quyet djnh eolien quan chat che vai nhau va lira chgn phuong phap phoi hgp nhiJng hanh dong vaquyet dinh do. Michael E.Porter, giao su noi tieng ve chien luge kinh doanh cua truong Dai hgcHavard danh tieng, nam 1996, da phat bieu nhiing quan niem moi ciia minh ve chienluge qua bai bao: "Chien luge la gi?" ong cho rang:Thu nhat: Chien luge la su sang tao ra vi the c6 gia tri va doc dao bao gom cac hoat dongkhac biet.Thuhai: Chi^n luge la sir lira chgn, danh doi trong canh tranh.Thu ba: Chien luge la viec tao ra su phu hgp giija tat ca cac hoat dong cua Cong ty. Hien nay dang ton tai cac quan diem khac nhau ve chien luge kinh doanh; c6 thdnhom quan niem thanh 3 nhom nhu sau:Nhom quan niem: Chien luge kinh doanh la nghe thuat
 16. 16. +/ M.Porter "Chien luge la nghe thuat xay dung cac Igi the canh tranhvung chac de phong thu". +/ Alain Thretart "Chien luge la nghe thuat ma doanh nghiep dung dechong lai canh tranh va gianh thang Igi".Nhom quan niem: Chien luge kinh doanh la mot dang ke hoach dac biet. +/ Alain Thretart "Chien luge la viec xac dinh nhung eon duong vaphuong tien de dat tai cac muc tieu da dinh thong qua cac chinh sach". +/ Nhom tac gia Garry, Smith, Bizzell "Chien luge nhu la mot ke hoachtong quat dan dat hoac huang doanh nghiep toi muc tieu mong muon, no la eo so choviec dinh ra cac chinh sach va cac thu phap tac nghiep".Nhom quan niem pho bien hien nay, ket hgp ca hai quan diem tren "Chien luge kinhdoanh la nghe thuat phoi hgp cac hoat dong va dieu khien chung nham dat toi muc tieudai han cua doanh nghiep".1.2- Dac trirng co^ ban cua chien liroc kinh doanh • Noi ma doanh nghiep c6 gang vuon tdi trong dai han (phuong huong) • Doanh nghiep phai canh tranh tren thi truong nao va nhung loai hoat dong nao doanh nghiep thuc hien tren thj truong do (thj truong, quy mo)? • Doanh nghiep se lam the nao de hoat dong tot hon so voi cac doi thu canh tranh tren nhung thi truang do (Igi the)? • Nh&ng ngudn lire nao (ky nang, tai san, tai chinh, cac moi quan he, nang lire ky thuat, trang thi6t bj) cin phai c6 dk c6 the canh tranh dugc (cac ngudn lire)? • Nhung nhan t6 tu moi truong ben ngoai anh huong toi kha nang canh tranh cua doanh nghiep (moi truong)? • Nhirng gia trj va ky vgng nao ma nhung ngudi co quyen hanh trong va ngoai doanh nghiep can la gi (cac nha gop von)?
 17. 17. 2- Cac bu*6*c va phirang phap xay dung chien luge2.1- Quy trinh 8 budc hoach djnh chien luge kinh doanh Ban chat cua hoach dinh chiln luge la xay dung ban chi^n luge cu the trong motthai ky xac dinh. Diem khac biet co ban giua xay dung chien luge va xay dung ke hoachla ke hoach chu yeu dira vao qua khu va kinh nghiem con chien luge con phai dua vao coso du bao thuong lai. Quy trinh 8 buac hoach dinh chien luge kinh doanh:Buoc 1: Phan tich va du bao ve moi truong ben ngoai: trong do cot loi la ve thj truong. Phai du bao cac yeu to moi truong co anh huong den hoat dong kinh doanh cua doanh nghiep trong thdi ky chien luge va do ludng chieu huong, muc do anh huang cua chungBuoc 2: Tong hgp ket qua phan tich va du bao ve moi truong ben ngoai. Cac thong tin tong hgp ket qua phan tich va du bao moi truong ben ngoai can tap trung danh gia cac co hoi, thach thuc co the xay ra trong thdi ky chien luge.Budc 3: Phan tich, danh gia va phan doan moi truong cua doanh nghiep. Tap trung vao he thdng nghien cuu phat trien, to chuc nhan sir, marketing, tinh hinh tai chinh. cua doanh nghiep.Budc 4: Tdng hgp ket qua phan tich va du bao ve moi trudng ben trong. Tap trung danh gia cac diem manh, diem yeucua doanh nghiep so vdi doi thu canh tranh trong thdi ky chien luge.Budc 5:
 18. 18. Nghien cuu cac quan diem, mong muon, y kien ciia Lanh dao doanh nghiep de xac djnh cac chien luge cu the. Budc nay can danh gia lai muc tieu, triet ly kinh doanh cung nhu quan diem ciia lanh dao doanh nghiep de dua ra chien luge kha thi.Budc 6: Hinh thanh mot (hoac nhieu) phuong an chi6n luge.Budc 7: Quyet dinh chien luge t6i uu cho thdi ky chiln luge.Budc 8: Chuong trinh hoa phuong an chien luge da lira chgn vdi 2 cong viec trgng tarn: Thu nhat: Cu the hoa cac muc tieu chien luge thanh cac chuong trinh, phuong an, du an. Thu hai: Xac dinh cac chinh sach kinh doanh, cac cong viec quan trj nham thuc hien chien luge.2.2- Mo hinh quan trj chien luge: Quan trj chien luge doanh nghiep la tong hgp cac hoat dong hoach dinh, to chucthuc hien va kiem tra, dieu chinh chien luge kinh doanh dien ra lap di lap lai nham dambao ring doanh nghiep luon tan dung moi ca hoi cung nhu han che hoac xao bo dugc cacm6i de dga tren con dudng thuc hien muc tieu cua minh.
 19. 19. Bieu 1.1, Mo hinh quan trj chi6n luge dugc thuc hien theo so d6 sau: Phan tich va du bao moi trudng Xay dung va trien khai ben ngoai thuc hien cac ke hoach ngan han hon Nghien cuu cac triet ly kinh doanh, I Xem Quyet Phan phoi Kiem tra, danh muc tieu va xet muc djnh nguon lire gia va dieu nhiem vu ciia tieu chien chinh. doanh nghiep luoe Phan tich va du bao moi Xay dung trudng ben trong chinh sach Hinh thanh chien luoc To chuc tl uc hien danh gia, d/c • < 4-^2.2.1 Phan tich moi truong ben ngoai (theo mo hinh PEST, Five Forces, EFE Matrix)Mo hinh PEST: PEST (viet tat cua Political-Economic-Social-Technological) la h tit cua motnhom nhan to vT mo ciia mot quoc gia (Political-Chinh trj; Economic-Kinh ti; ;Social-Xahoi; Technological-Cong nghe). Mo hinh PEST thuong dung de danh gia sir anh hudngciia cac nhan to ben ngoai tac dong len tat ca cac cong ty qua do thay dugc nhung co hoi
 20. 20. va thach thuc de giup cho viec dua ra cac quyet dinh chi^n luge. Theo mo hinh PEST,eac yeu to ciia moi trudng vT mo dugc th^ hien nhu sau: Bi€u 1.2. MO HINH PEST ia»*!S!*( v,«lI Chinh tri k lu|t ^^^^^^Kinh t l "^^^^^^ XS hoi (Social) Congnghf ^^ phap (Political) (Economic) (Technological) Luat bao ve moi Tang trudng kinh te Phan phoi thu nhap Chi phi doi vdi nghien trudng cuu va phat trien Chinh sach thuong Lai suat; Chinh sach Nhan khau hoc; toe do Chi phi cho nghien mai, toan cau hoa tien te. tang dan so; Do tuoi cuu va phat trien cua trung binh nganh Quy djnh chdng doc Can can thanh toan Phong each song Phat minh cong nghe quyen mdi Chinh sach thue Ty le thit nghiep Thay doi loi song Chu ky va toe do loi thdi Luat lao dong He thong thue Cong viec; xu hudng Toe do chuyen giao tiet kiem; xu hudng cong nghe tieu dung Cai each hanh chinh Chenh lech ty gia Giao due N§ lire cong nghe Luat canh tranh Ty le lam phat Kinh nghiem, ky nang Cong nghe thdng tin Miic do on djnh Cac giai doan trong Cham soc siic khoe Xu hudng tu dong hoa chinh trj chu ky kinh te Du bao thay doi Nguon cung cap Dieu kien sinh hoat Cong nghe di dong chinh tienPhan tich PEST dugc thuc hien nhu sau: Thu thap thong tin hien tai va du bao tuong laive nhirng nhan to dugc xac djnh co anh hudng tdi Cong ty. Sap xep nhirng tac dong ciianhan toe theo muc do quan trgng de danh gia dugc sir anh hudng ciia tirng nhan to, xacdjnh nhung co hoi va thach thuc ciia Cdng ty do tac dong moi trudng vT mo.
 21. 21. Mo hinh Five Forces: Bieu 1.3. Mo hinh phan tich 5 lire lugng ciia M.Porter Vj the mac ca, Cac Igi the chi phi tuyet doi, So lugng ngudi mua, Su hieu biet ve chu ky thi trudng, Thong tin ma ngudi mua Kha nang tiep can cac yeu C dugc, O to dau vao, Tinh dac trung ciia nhan hieu hang hoa, Chinh sach ciia chinh phii, Tinh nhay cam doi vdi Rao can neu muon "thoat gia, ra" khoi nganh, Tinh kinh te theo quy mo, Su khac biet hoa san Muc do tap trung ciia pham. nganh, Cac yeu cau ve von. Muc do tap trung ciia Chi phi C djnh/gia trj gia O Tinh dac trung ciia nhan khach hang tang, hieu hang hoa, Muc do sin C ciia hang O Tinh trang tang trudng Kha nang tiep can vdi hoa thay the ciia nganh, kenh phan phoi, Dong CO ciia khach hang Tinh trang du thua cong Kha nang bj tra dGa, suat, Khac biet giOa cac san Cac san pham doe quyen. pham, Cac chi phi chuyen doi, Tinh dac trung ciia nhan hieu hang hoa, Muc do tap trung ciia cac Tinh da dang ciia cac doi Cac chi phi chuyen doi nha cung cap; thii canh tranh. trong su dung san phim, Sir khac biet ciia cac nha Tinh trang sang Igc trong cung cap, nganh. Anh hudng ciia cac yeu to Xu hudng su dung hang dau vao doi vdi chi phi thay th e eiia khach hang, hoac su khac biet hoa san pham, Chi phi chuyen doi Su ton tai ciia cac nha Tuong quan giiJa gia ca cung cap thay the, va chat lugng ciia cac mat Nguy CO tang cudng sir hang thay the. hgp nhateiia cac nha cung cap,Chi phi so vdi Igi nhuanciia nganh.(Nguon: Michael E.Porter. C ompetitive. New York. Free Press, 985) 10
 22. 22. Theo M.Porter mot nganh kinh doanh chiu tac dong anh hudng ciia 5 lire lugng co ban,cac dieu kien canh tranh trong mot nganh phu thugc vao nhi^u y^u t6 khac nhau, cac nhaquan trj chien luge mong muon phat tri6n Igi th6 nhim vugt len d6i thii canh tranh eo thesir dung mo hinh nay de phan tich muc do canh tranh trong nganh.Mite dp canh tranh (Degree of Rivalry) Cudng do canh tranh chju anh hudng ciia cac dac di6m nganh sau day: +/ So lugng cong ty Idn: So lugng cong ty Idn lam tang tinh canh tranh, vi eonhilu hang hon trong khi tong sd khach hang va ngu6n lire khong d6i. +/ Thj trudng tang trudng cham: Dae diem nay khien cac hang phai canh tranhtich cue hon de chiem giu* thj phan. +/ Cac chi phi co dinh cao: Chi phi eo dinh cao thuong ton tai trong mot nganh cotinh kinh te theo quy mo, co nghla la chi phi giam khi quy md san xuat tang. Nhu vay,cac hang se phai ban mot so lugng rat Idn san pham tren thj trudng, va vi the phai tranhgianh thj phan, dan den cudng do canh tranh tang len. +/ Chi phi chuyen doi hang hoa thap: Khi mot khach hang de dang chuyen tu sudung san pham nay sang san pham khac, thi muc do canh tranh se cao hon do cac nha sanxu4t phai cd g4ng de giij chan khach hang. +/ Muc do khac biet hoa san pham thap: Dac diem nay luon dan den muc do canhtranh cao. Nguge lai, neu san pham cua cac hang khac nhau cd dac diem hang hoa khacnhau ro ret se giam canh tranh. +/ Kha nang thay doi chien luge cao: Kha nang thay doi chien luge cao xay ra khimot hang dang mit din vi th6 thj trudng ciia minh, hoac co tiem nang gianh dugc nhihuloi nhuan hon. 11
 23. 23. Tinh da dang ciia cac doi thii vdi cac dac diem van hoa, lich sir va triet ly khacnhau lam cho nganh kinh doanh trd nen khong on djnh. Co nhung cdng ty tang trudngkhong tuan theo quy luat lam cho cac cong ty khac khong danh gia dugc chinh xac tinhhinh thj trudng, vi the tinh canh tranh cung khong on dinh va cd chieu hudng tang len. Su sang Ige trong nganh: Thj trudng tang trudng va co co hoi thu dugc Igi nhuancao khuyen khich cac hang mdi gia nhap thi trudng va cac hang cu tang san lugng. Dovay trong nganh se co nhieu doi thii canh tranh hon. Den mot liic nao do, muc do tangtrudng cham lai va thj trudng trd nen bao hoa, tao nen tinh huong cung vugt qua cau. Khido cuge sang Igc dien ra, canh tranh du doi din den chien tranh gia ca va mot sd cong typha san.Doi thu tiem niing Do la cac doi thu co kha nang va dieu kien ra nhap nganh. Cac nganh c6 loinhuan san xuat cao se c6 nhieu doanh nghiep muon tham gia. Tuy nhien tren thuc te, m6inganh eo nhirng bien phap rieng de bao ve muc Igi nhuan cao ciia cac doanh nghiep daC mat trong thi trudng, dong thdi ngan can cac doi thii tiem nang gia nhap vao thj Otrudng do. NhQng bien phap nay dugc ggi la cac rao can gia nhap. Cac rao can gia nhap la nhiing quy djnh dac trung ciia mot nganh. Cac rao cannay lam giam toe do tham gia ciia cac cong ty mdi, nhd dd duy tri muc Igi nhuan on dinhcho cac cong ty dang hoat dong trong nganh. Xet tiJ goc do chien luge, cac hang co thetao ra, hoac khai thac cac rao can nay de tang Igi the canh tranh ciia minh. C6 th§ tdm titdi6u kien ciia hang rao gia nhap va hang rao thoat ra nhu sau:Mot doanh nghiep kho gia nhap nganh neu: +/ T6n tai cac bi quyet san xuit hay y tudng dugc cip bing sang ch6; +/ Kho thay doi mat hang san xuat; 12
 24. 24. +/ Kha nang tiep can vdi kenh phan phoi thap; +/ Khoang each giiJa chi phi dau vao so vdi chi phi dau ra qua Idn.Mot cdng ty kho thoat ra khdi nganh neu: +/ Nganh doi hoi cac tai san co tinh chuyen mon hoa cao; +/ Chi phi rdi bo nganh cao; +/ Cac cong ty kinh doanh trong nganh co quan he chat che vdi nhau;Nguy ca Thay the (Threat of Substitutes) Trong mo hinh ciia Porter, thuat ngu "san pham thay the" la de cap den san phamthugc cac nganh san xuat khac. Theo cac nha kinh te, nguy co thay the xuat hien khi nhucau ve mot san pham bi anh hudng bdi su thay doi gia ca ciia mot hang hoa thay the. Doco gian nhu cau theo gia ciia mot san pham chju tac dong eiia sir thay doi gia d hang hoathay the. Cang cd nhieu hang hoa thay the thi do thi the hien nhu cau san pham cang eddo C gian cao (co nghla la chi mot sir thay doi nhd trong gia san pham cung dan den su Othay doi Idn trong lugng cau san pham) vi liic nay ngudi mua co nhieu su lira chgn hon.Vi vay, su ton tai eiia cac hang hoa thay the lam han che kha nang tang gia ciia doanhnghiep trong mot nganh san xuat nhat dinh.Sue manh cua khach hang (Buyer Power) Sue manh Khach hang la anh hudng eiia khach hang doi vdi mot nganh san xuatnao do. Nhin chung, khi sue manh khach hang Idn, thi moi quan he giua khach hang vdinganh san xuit se gin vdi cai ma cac nha kinh te ggi la doc quyen mua - tue la thi trudngC nhi^u nha cung cip nhung chi co mot ngudi mua. Trong dieu kien thj trudng nhu vay, Okhach hang co kha nang ap dat gia. NIU khach hang manh, hg cd the buoc gia hang phaigiam xu6ng, khiln ty le Igi nhuan ciia nganh giam. Co rit it hien tugng doc quy§n mua 13
 25. 25. tren thuc te, nhung vin thuong tdn tai moi quan he khong can bing giCra mot nganh sanxuat va ngudi mua. Sau day la nhirng yeu t5 quyet djnh sue manh khach hang.Khach hang c6 sue manh Idn khi: +/ Khach hang co tinh tap trung cao, tuc la co it khach hang chiem mot thj phanIdn. +/ Khach hang mua mot lugng Idn san pham san xuit ra trong boi canh kenh phanphoi hoac san pham da dugc chuan hoa. +/ Khach hang cd kha nang sat nhap hay tham chi la mua hang san xuat.Khach hang yeu trong nhiing trudng hgp sau: +/ Trudng hgp sat nhap xay ra: nha san xuat eo kha nang sat nhap hoac mua hangphan phoi/ban le. +/ Chi phi chuyen doi san pham ciia khach hang Idn, vi the khach hang khong thedl dang chuyen sang sir dung san pham khac dugc. +/ Co rat nhieu khach hang, vi the khong khach hang nao c6 anh hudng dang keden san pham hoac gia san pham. +/ Nha san xuat cung cap gia tri dau vao dang ke cho san pham ciia ngudi mua.St^c manh cua nha cung cdp (Supplier Power) Sire manh ciia nha cung cap the hien kha nang quyet djnh cac dieu kien giao djchciia hg doi vdi doanh nghiep. Nhung nha cung cap yeu the eo the phai chap nhan cac di^ukhoan ma doanh nghiep dua ra, nhd do doanh nghiep giam dugc chi phi va tang Iginhuan trong san xuat, ngugc lai, nhung nha cung cip Idn cd th6 gay sue ep d6i vdi nganhsan xuit bing nhieu each, chang han dat gia ban nguyen lieu cao de san se phin Iginhuan ciia nganh. 14
 26. 26. Sau day la mot so yeu to quyet dinh sue manh eiia nha cung cap: +/ Muc do tap trung eiia cac nha cung cip: Sue manh ciia nha cung cap se rat Idn,neu muc do tap trung ciia hg cao. Neu nha cung cap ciia mot doanh nghiep phai canhtranh vdi nhieu nha cung cap khac, thi co kha nang la hg se phai chap nhan nhitng dieukhoan bat Igi hon, vi doanh nghiep co the nhanh chong chuyen sang dat hang ciia nhacung cap khac, do dd, nha cung cap buoc phai chap nhan tinh trang bi ep gia. +/ Muc do chuin hoa ciia diu vao: Viec diu vao dugc chuan hoa ciang lam tangtinh canh tranh giua cac nha cung cap va do vay lam giam sue manh ciia hg. +/ Chi phi thay doi nha cung cap: Chi phi nay cang cao thi doanh nghiep se cangphai chju nhieu dieu khoan bat Igi ma nha cung cap dat ra, vi viec chuyen tu nha cungcap nay sang nha cung cap khac se buoc doanh nghiep san xuat phai chju cac chi phikhong 15. +/ Nguy CO tang cudng hgp nhat giua nha cung cap va don vj san xuat: Kha nangnay cang cao thi sue manh ciia nha cung cap cang Idn. +/ Sue manh ciia doanh nghiep thu mua: Trong giao dich thuong mai, sue manheiia khach hang duong nhien se lam giam sue manh ciia nha cung cap.Ma tran danh gia cac yeu to ben ngoai (EFE Matrix) EFE Matrix la viet tat ciia External Factor Evaluation Matrix, su dung ma trannay de tdm tit va danh gia muc do anh hudng ciia cac yeu to ben ngoai d^n hoat dongciia cong ty.Cac budc xay dung ma tran: +/ Lap danh muc cac yeu to ben ngoai anh hudng +/ Xac djnh muc do quan trgng ciia tirng y§u t6 +/ Gan he sd cho tiing yeu to 15
 27. 27. +/ Tinh diem m§i yeu to +/ Cong diem cac yeu to tren danh muc2.2.2 Phan tich yeu to ben trong (mo hinh Value chain, nang luc canh tranh cot loi)Md hinh Value chain Chuoi gia trj ciia Michael Porter dugc mieu ta va ph6 biln vao nam 1985. TheoMichael Porter chuoi gia trj bao gom nhirng hoat dong tao ra gia trj cho mot id chuc. Cuthe gom: Hoat dong chinh: Y6u to dau vao - Qua trinh san xuat - Yeu to dau ra - Ti6p thi va ban hang - djch vu sau ban hang; - Hoat dong phu trg: Co sd ha tang - Quan ly nhan sir - Nghien cuu va phat trien - Hoat dong mua sam.a) Mo hinh phan tich Mo hinh chuoi gia trj da dugc cac nha quan ly su dung la cdng cu giiip cho viecphan tich lap ke hoach chien luge tren co sd toi da hoa nhirng gia trj va t6i thilu hoa chiphi. Bieu 1.4. Mo hinh chuoi gia trj .f* , ^ -fpff^:^^ Chi phi Hi^nh chinh tons hot> va hoatdong phu tro" (Nguon: Michael E. Porter. Competitive. New York. Free Press, 1985) 16
 28. 28. Hanh chinh tong hap: Bao gom hoat dong, chi phi va tai san lien quan den quan ly dieuhanh lap ke hoach, tai chinh, ke loan, xay dung chien luge, he thong thong tin quan ly..Quan tri nguon nhan luc: La nhung hoat dong, chi phi va tai san Hen quan den tuyendung, huan luyen, thiic day va quan ly lire lugng lao dong ciia cong ty. Tai nguyen conngudi ngay cang co xu hudng quan trgng trong canh tranh.Phat then cong nghe: La nhirng hoat dong, chi phi va tai san lien quan den nghien ciiu apdung cac sang kien khoa hgc trong san xuat ho^c cung cap dich vu.Thu mua va hgu can ben trong: La nhung hoat dong, chi phi va tai san lien quan den thumua tiep nhan, bao quan va cap phat nguyen vat lieu, cac y^u t6 diu vao.Tac nghiep: Day la nhirng hoat dong, chi phi va tai san lien quan den san xuat san phamhoac dich vu.Hgu can ben ngoai: Bao gom tat ca cac hoat dong, chi phi va tai san lien quan tdi quatrinh phan phoi san pham hoac dich vu tdi khach hang.Ban hang va tiep thi: La nhirng hoat dong, chi phi va tai san lien quan den viec quan lylire lugng ban hang, phan tich nhu cau ciia khach hang ve san pham hoac djch vu. Thuchien quang cao, tiep thj, xiic tien ban hang de thu hiit khach hang.Dich vu sau ban hang: La nhung hoat dong, chi phi va tai san lien quan den cung capnhung hudng dan trudc khi sii* dung san pham hoac bao hanh san pham hoac djch vu.Nang lye canh tranh cot loi Mot doanh nghiep muon thanh cong khi hoach djnh chien luge kinh doanh phaidua tren nhirng nang lire cot loi ciia minh de tan dung nhirng co hoi va vugt qua nhungthach thuc ciia mdi trudng kinh doanh. Nang luc cot loi hay con dugc ggi la "nang lire coban" dong mot vai trd quan trgng trong viec sang tao va khai thac kha nang canh tranh 17
 29. 29. ciia cac doanh nghiep. Nang lire dugc ggi la "cot loi" can phai dap ung bon tieu chi caban sau:- Nang luc cot loi phai tao ra mot Igi ich Idn han cho khach hang. Dd dugc coi la "cot loi", mot nang lire phai cho phep doanh nghiep cung cap cac tinh nang huu ich eo gia trj cao cho khach hang.- Nang lire cdt loi phai tao ra mot Igi thi canh tranh duy nhit. Mot nang lire cdt loi phai cho phep doanh nghiep dap ung cac nhu cau ciia khach hang tot hon so vdi doi thii canh tranh, cai ma cac doi thii canh tranh khong lam dugc. Neu nang lire do cd kha nang ap dung bdi doi thii canh tranh hoac de dang bi bat chudc thi khong con la nang lire cot loi.- Nang luc cot loi la tap hgp ciia nhieu ky nang co ban. Mot nang luc cdt loi phai chua dung nhieu ky nang hoac cdng nghe co ban. Su tong hgp nay se cho doanh nghiep mot dac tinh duy nhat.- Nang lire cot loi phai cho phep doanh nghiep tiep can dugc nhieu thi trudng, san pham. Trong ngan han cac nang lire cung khong luon luon la ngudn goc duy nhat ciia Igithe canh tranh va cd the ton tai nhieu yeu to khac. Nhung trong dai han, vi tri din dau vesan phim thudng dugc quyet djnh bdi vai tro hang dau ve cac nang lire cdt 15i. Nang lirecot loi se tao ra mot Igi the lau dai cho san pham djch vu. Do la nang lire on dinh va coth6 khai thac trong mot thdi gian dai. Co dugc cac nang lire cot 15i se tao ra tinh canhtranh ciia nhieu djch vu tren nhieu thi trudng. Theo do, tinh canh tranh lau dai ciia sanphim chii ylu dua vao cac nang lire cot loi cua doanh nghiep. 18
 30. 30. Viec xem xet doanh nghiep khong chi don thuin la tap cac hoat dong, ma la mottap cac nang lire co ban, se cho chiing ta mot each ti6p can mdi k chiln luge kinh doanhcu the:- Cho phep viec djnh hudng ehiln luge cho tuong lai.- Cho phep tinh den cac thach thuc d tirng hoat dong va d moi giai doan phat trien ciia san pham.- Cho phep han che dugc cac sai lim chidn luge.- Cho phep lam sang to cac quyet djnh lua chgn viee djnh vi san pham - thi trudng.- Cho phep md rgng cac co hoi kinh doanh. Nang luc co ban tao kha nang khai thac nhieu san pham bd sung, tham gia nhi^u thj trudng.2.2.3 T6ng hgp danh gia (theo mo hinh SWOT)a) Ly thuyet Nghien cuu moi trudng ben trong va ben ngoai doanh nghiep la mot phan quantrgng trong qua trinh hoach djnh chien luge. Cac yeu to, hoan canh ben trong ciia motdoanh nghiep thudng dugc coi la cac diem manh (S-Strengths) hay diem yeu (W-Weaknesses) va cac yeu to ben ngoai doanh nghiep dugc ggi la co hoi (0-Opportunities)va Nguy co (T-Threats). Vi the, phuong phap phan tich ve moi trudng chien luge dugcggi la phan tich SWOT. Ban phan tich SWOT cung cap nhiJng thong tin huu ich cho viec ket n6i cacngu6n lire va kha nang eiia cong ty vdi moi trudng canh tranh ma cong ty do hoat dong.Day la cong cu trong viec hinh thanh va lua chgn chiln luge, cu th6:- Diem manh (Strengths): Dilm manh eiia mot doanh nghiep bao g6m cac nguon lire va kha nang cd Xhk su dung nhu co sd, n§n tang de phat trien Igi the canh tranh. 19
 31. 31. - Diem yeu (Weaknesses): Viee khong cd cac dlkm manh dugc coi la mot di6m ylu. Nhung dac didm sau day cd th6 bj coi la dlkm ylu: Khong c6 bao hg bing sang che; Nhan hieu it ngudi bi8t d§n; Bj khach hang cho ring cd tilng xiu; Co ciu van hanh doi hoi chi phi cao... Trong mot sd trudng hgp, dilm yeu eo th8 chinh la dikm manh, ndu xet tu mot goc do khac. - Co hoi (Opportunities): Viee phan tich mdi trudng ben ngoai co th6 he md nhung ca hoi mdi de tao ra Igi nhuan va phat triln - Nguy CO (Threats): Nhu-ng thay d6i ciia hoan canh, moi trudng ben ngoai cd the tao ra nguy eo doi vdi doanh nghiepb) Ma tran SWOT Mot cong ty khong nhit thiet phai theo du6i cac co hoi tot nhit ma cd th6 thayvao do la tao dung kha nang phat tri6n Igi thi canh tranh bing each tim hilu muc do phuhgp giua cac diem manh ciia minh va co hoi sap den. Trong mot so trudng hgp, cong tyC the khac phuc diem yeu ciia minh de gianh dugc nhiing eo hoi hap din. O De phat trien chien luge dua tren ban phan tich SWOT, cac cong ty cin phai thiltke mot ma tran cac nhan to, dugc ggi la ma tran SWOT nhu dugc trinh bay dudi day. Bieu 1.5. Mo hinh ma tran SWOT Diem manh (S) Diem yeu (W) Chien luoc ket hop Chien luge ket hgp S-O W-0 Chien luge ket hgp Chien luge ket hgp S-T W-T 20
 32. 32. Trong do:- Chien luge S-O nham theo duoi nhung co hoi phu hgp vdi cac diem manh ciia cong ty; Chien luge W-O nham khac phuc cac diem yeu de theo duoi va nam bat co hoi; Chien luge S-T xac djnh nhung each thuc ma cong ty cd the su dung diem manh eiia minh de giam kha nang bj thiet hai vi cac nguy co tu ben ngoai;- Chien luge W-T nham hinh thanh mot ke hoach phong thii de ngan khong cho cac diem yeu ciia chinh cong ty lam cho no trd nen de bi ton thuong trudc cac nguy co tu ben ngoai.3- Danh gia, lua chgn chien luge3.1- Nguyen tac danh giaNhirng nguyen tac co ban de xac djnh mot chien luge tot la: Mot chiln luge tot gan vdi sir tien hoa ve co cau ciia toan nganh cung nhu vdi banthan cdng ty trong nganh; Mot chiln luge tot se lam bien doi cong ty, giup cho cong ty cd vj tri doc dao. Vjtri bao ham cung cip mot gia tri hon hgp dac biet cho mot so loai khach hang nhat dinhdai dien cho mot bg phan trong nganh; Chan ly co ban trong chien luge nay la cong ty khong thi lam mgi thii* cho moikhach hang rit tdt dugc; chiln luge doi hoi sir lira chgn: cdng ty mu6n dem lai gia trj cuthe nao? cho ai?. Chi lam khac biet thoi chua du, cong ty budc phai ham chua ca tinh chit Igi vabit Igi trong so sanh vdi cac each lam khac. Nghla la viec dap ung cho mot nhdm khachhang muc tieu cu the vdi nhiing gia tri cu th8 se phai khac nhau. 21
 33. 33. 3.2- Yeu cau khi lua chgn chiln luge Yeu cau lira chgn chiln luge la mot khau quan trgng ciia toan bg qua trinh hoachdinh chiln luge kinh doanh, dl dam bao viee lira chgn chiln luge diing din, phii hgp vdithj trudng; Qua trinh lira chgn chiln luge kinh doanh cin dam bao cac yeu cau sau:Thu nhat: tinh hieu qua lau dai ciia qua trinh kinh doanh.Thu hai: tinh lien tuc va kl thua cua chiln luge. Doi hoi eac chien luge phai ke tiep nhau,tuy nhien khong loai tru viec chien luge gai doan sau doi lap vdi giai doan trudc vi phuthugc su thay doi eiia moi trudng kinh doanh.Thu ba: Chien luge phai mang tinh toan dien, ro rang.Thur tu: tinh nhat quan va tinh kha thi.Thu nam: dam bao thue hien muc tieu uu tien.3.3- Cac yiu t6 chinh d l lua chon chien luge(1)- Sue manh ciia nganh va ciia doanh nghiep(2)- Muc tieu, thai do va trinh do chuyen mon ciia Lanh dao va nha quan tri doanh nghiep(3)- Kha nang tai chinh(4)- Muc do ddc lap tuong doi trong kinh doanh(5)- Phan ung cua d6i tugng lien quan(6)- Thdi dilm triln khai chiln luge3.4- Quy trinh lua chgnLira chgn chiln luge dugc thuc hien theo quy trinh 4 budc sau:Budc 1: Nhan bilt chiln luge hien tai ciia doanh nghiep. 22
 34. 34. Muc dich ciia budc nay la xac dinh vi tri hien tai ciia doanh nghiep cung nhu lamro chiln luge ma doanh nghiep dang theo du6i. Vj tri cua doanh nghiep tren thj trudngluon la xuat phat diem de nghien cuu va de ra cac quylt dinh chien luge thich hgp. Nhan biet la co sd de khing djnh chiln luge da co cung nhu lira chgn chien lugemdi.Budc 2: Phan tich danh muc v6n diu tu Muc dich doanh nghiep lira chgn mo hinh thich hgp (lua chgn diu tu d thj trudngnao? dem lai hieu qua ra sao?) Xac dinh vj tri thj trudng (thi phin), sue manh canh tranh, kha nang tang trudng.Budc 3: Lua chgn chien luge Tren co sd cac muc tieu chien luge da lira chgn va sir dung cac cong cu thich hgpde quyet djnh chien luge cho thdi ky chiln luge xac djnh.Budc 4: Danh gia chien luge da lira chgn Trong phan danh gia nay can tra Idi cac cau hoi sau: +/ Chien luge co phii hgp vdi moi trudng kinh doanh hay khong? +/ Chien luge cd phu hgp quan diem, phong each lanh dao cung nhu phuongphap trien khai khong ? +/ Chien luge cd thich ling vdi kha nang va tiem luc cua doanh nghiep va khaithac dugc uu the doanh nghiep ? +/ Chiln luge cd phii hgp chu ky song san pham? +/ Chiln luge co dugc trien khai diing y do va phu hgp khong? +/ Cac nii ro co thi xay ra khi thuc hien chiln luge va kha nang chju dung ? +/ Kha nang du phong va thay thi ? +/ Lieu con giai phap nao quan trgng va phu hgp hon khong ? 23
 35. 35. 4- Chien luge cap doanh nghiep Trong bat ky to chuc nao, cac chiln luge diu t6n tai d vai cip do khac nhau - traidai tir toan bg doanh nghiep (hoac mot nhom doanh nghiep) cho tdi tirng eac nhan vienlam viee trong do.(1)- Chien luge doanh nghiep - lien quan din muc tieu tdng thi va quy mo ciia doanhnghiep de dap ung dugc nhung ky vgng ciia ngudi gop v6n. Day la mot cap do quantrgng do no chju anh hudng Idn tu cac nha dau tu trong doanh nghiep va dong thdi nocung hudng dan qua trinh ra quyet djnh chien luge trong toan bg doanh nghiep. Chienluge doanh nghiep thudng dugc trinh bay ro rang trong "tuyen bo su menh".(2)- Chien luge kinh doanh - lien quan nhieu hon tdi viec lam the nao mot doanh nghiepC the canh tranh thanh cong tren mot thj trudng cu the. No lien quan den eac quyet djnh Ochien luge ve viec lira chgn san pham, dap ung nhu cau khach hang, gianh loi the canhtranh so vdi cac ddi thii, khai thac va tao ra dugc cac co hoi mdi v.v..(3)- Chien luge tac nghiep - lien quan tdi viec tirng bg phan trong doanh nghiep se dugcto chuc nhu the nao de thue hien dugc phuong hudng chien luge d cap do cong ty vatirng bg phan trong doanh nghiep. Bdi vay, chien luge tac nghiep tap trung vao cac vinde ve nguon luc, qua trinh xu ly va con ngudi v.v... Hoach djnh chien luge cap doanh nghiep la qua trinh dua tren co sd phan tich vadu bao cac nhan t6 moi trudng kinh doanh cung nhu viec sir dung cac md hinh thich hgpdl quylt djnh cac vin dl lien quan den nganh cung nhu thj trudng ma doanh nghiep sekinh doanh. Ve tong the co cac chien luge sau: 24
 36. 36. 4.1- Chien luge tang trudngDe tang trudng doanh nghiep cin eo cac phuong an chiln luge khac nhau: +/ Giai doan ban dau: ap dung chiln luge tang trudng tap trung de hoat dongtrong mot nganh kinh doanh don thuin, trong mot thj trudng nhit dinh (trong nude). Thong qua 3 chien luge chu dao: (1)- Chien luge tham nhap thj trudng; (2)- Chien luge phat triln thi trudng (3)- Chien luge phat triln san phim. +/ Giai doan phat trien doanh nghiep eo xu hudng sir dung cac chien luge tangtrudng bang hdi nhap vdi ben ngoai de tao uu thi canh tranh tren thj trudng rgng hon(trong nude va ngoai nude). Thong qua cac hinh thue: sap nhap, thon tinh va lien doanh. +/ Giai doan md rgng: doanh nghiep tan dung cac co hoi kinh doanh mdi de tangtrudng qua su da dang hoa hoat dong va di vao kinh doanh da nganh. Co nhieu dang da dang hoa nhung chii yeu dudi 3 hinh thuc: (1)- Da dang hoa dong tam: tham gia cac hoat dong kinh doanh mdi eo lien quan. (2)- Da dang hoa chieu ngang: tham gia cac hoat dong kinh doanh mdi khong cdlien quan din hoat dong ciia doanh nghiep nham phuc vu cho nhung khach hang hien cd. (3)- Da dang hoa hon hgp: bang each tham gia vao thi trudng mdi, vdi cac sanphim mdi khong lien quan tdi cac hoat dong hien tai ciia doanh nghiep. 25
 37. 37. 4.2- Chien luge on djnh La chien luge duy tri hoat dong san xuit kinh doanh hien tai d muc do on djnh.4.3- Chien luge cat giam Khi doanh nghiep can xap sep lai de tang cudng hieu qua sau mot thdi gian tangtrudng nhanh, khi trong nganh khong con co hoi de tang trudng dai han, nen kinh te roivao tinh trang bat dn dinh hoac xuat hien cac ca hoi khac hip dan hon. Co 4 hinh thuc cat giam nhu sau: (1)- Cat giam chi phi: la giai phap lui budc ngan han, tam thdi hudng vao viec thuhep quy mo san xuat, giam bdt mot so bg phan kinh doanh hieu qua thap va khong conphu hgp vdi nhiem vu chien luge ciia doanh nghiep. (2)- Thu hoi von dau tu: doanh nghiep ban hoac dong cua mot vai bg phan kinhdoanh de dat dugc su thay doi lau dai trong hoat dong. (3)- Thu hoach: Tang tdi da dong luan chuyen tien mat trong mot thdi ky ngan,bat ke hau qua lau dai ra lam sao. Chien luge nay thich hgp trong trudng hgp bg phankinh doanh khong co tuong lai rd rang, it hy vgng co lai khi ban no. (4)- Giai the: day la giai phap cuoi cung khi doanh nghiep khong the tiep tuc tontai. 26
 38. 38. C H l / a N G 2 : DANH GIA THUC TRANG VA CAC YEU TO ANH H U ^ O N G T O IHOAT DONG SAN XUAT KINH DOANH CUA CONINCO.1- Gioi thieu vl Cong ty Co phan Tu vin cong nghe thiet bj va kilm djnh xay dung(CONINCO)1.1- Qua trinh phat trien Cong ty C phan lu vin cong nghe thilt bi va kilm djnh xay dung dugc thanh lap Otren co sd chuyen doi tu doanh nghiep Nha nude (Cong ty tu vin cong nghe thiet bj vakilm djnh xay dung) theo quylt dinh s6 1447/QD-BXD ngay 23/10/2006 cua Bg trudngBg xay. Cong ty tu van cong nghe thilt bj va kilm dinh xay dung dugc thanh lap theoQuylt dinh s6 438/BXD-TCLD ngay 23 thang 06 nam 1994 cua Bg trudng Bg xay dungtren co sd sap nhap Vien co gidi hoa va cong nghe xay dung true thugc Uy ban xay dungcoban nha nude. Cong ty tu van cong nghe thiet bi va kiem djnh xay dung la doanh nghiep tu vanxay dung Hang I ciia Bg xay dung, la mot doanh nghiep nha nude hoat dong trong phamvi ca nude va quoc te. Tu mot don vj nghien cuu thugc Uy ban xay dung co ban nha nude, den nam1994 Cong ty chuyin ddi sang hoat dong theo hinh thuc doanh nghiep true thugc Bg xaydung, kl tu dd din nay Cong ty da co nhung budc phat trien nhay vgt, gia trj san xuatkinh doanh khong ngung tang cao hang nam. Trong 13 nam xay dung va trudng thanh,Cong ty tu vin cong nghe thilt bi va kilm djnh xay dung ludn la don vj hang diu ciia Bgxay dung. Trong qua trinh hoat dong, Cong ty da dugc Nha nude, Chinh phii, cac Bgnganh tang thudng nhilu huan chuang lao dong va bing khen. 27
 39. 39. 1.2- Chinh sach hoat dong ciia CONINCO Chinh sach hoat dong cua Cong ty co phin Tu vin Cong nghe thilt bj va Kiemdjnh xay dung (CONINCO) la cung cip cac djch vu tu vin cong nghe thilt bj va kilmdjnh xay dung vdi chit lugng cao nhit nhim dap ung cac nhu ciu va mong dgi cuakhach hang bing each khdng ngung cai tiln va nang cao chit lugng dich vu cung cip chokhach hang. Cong ty khong ngung hoan thien cac djch vu theo hudng chuyen mon hoacao, chii trgng hieu qua cong viec, bao dam chit lugng djch vu nhim dap ung mgi yeuciu mot each nhanh chdng, tao long tin lau dai cho khach hang va tuong lai vung chiccho sir phat trien cua Cong ty vdi phuong cham "Chit lugng - Hieu qua - Long tin vaChac chan cho tuong lai".1.3- Cac san pham chinh CONINCO la doanh nghiep tu van co chuc nang thuc hien hiu nhu toan bg cacngi dung tu van xay dung; San phim ciia CONINCO co the phan nhom nhu sau:(1). Lap, tham djnh du an. Ho so thau.(2). Khao sat, thiet ke va tham djnh thiet kl.(3). Giam sat thi cdng, quan ly du an.(4). Thi nghiem va kiem djnh chat lugng.(5). Tu van khac1.4- Cff can to chuc Co cau to chuc ciia Cong ty vdi cau tnic ggn nhe theo djnh hudng san xuat kinhdoanh, tao su nang dong va hieu qua. 28
 40. 40. Hoi d6ng quan trj: g6m 05 thanh vien Ban kilm soat ngi bg: g6m 03 thanh vien Khoi van phong Con^ ty: bao g5m Ban giam doc Cong ty Phong Td chuc lao dong Phong hanh chinh phap chi Phong kinh tl kl hoach Phong quan ly ky thuat Phong tai chinh kl toan Phong nghien cuu phat triln Phong thiet bj thi nghiem Cac dffn vi san xuat true thuoc: 11 don vi san xuat hach toan bao so 02 don vj san xuat hach toan doc lapTinh hinh lao dong Tinh den thdi diem 31 thang 12 nam 2006 toan Cong ty cd t6ng cong 432 can bgcong nhan vien, trong dd: Phan theo thai gian cong tac: - Thdi gian cdng tac < 5 nam 146 ngudi - Thdi gian cong tac >5 nam va < 10 nam: 148 ngudi -Thdi gian cong tac >10 nam 138 ngudi Phan theo trinh do chuyen mon: - Trinh do tren dai hgc : 50 ngudi - Trinh do dai hgc : 322 ngudi 29
 41. 41. - Trinh do cao dang, trung cip ; 55 ngudi - Cdng nhan khac va lao dong ph6 thong : 5 ngudi 1.5- Mot so chi tieu hoat dong ciia Cong ty (cac nam 2004-2006) Biiu 2.1. Cac chi tieu tai chinh giai doan 2004-2006 Bang can doi ke toan Don vj Nam 2004 Nam 2005 Nam 2006Tai san luu dong va dau tu ngin Tr.d 34.719 35.021 65.710Tien & tien gui ngan hang - 11.033 9.337 33.565Dau tu ngan han -Cac khoan phai thu - 23.685 25.684 32.145Tai san c6 dinh va dau tu dai han - 18.999 26.501 21.498Tai san eo dinh - 15.517 21.693 18.529Dau tu dai han - 2.500 2.500 2.500Cac khoan phai thu dai ban - 125Chi phi tra trudc dai han - 982 2.183 468 Tong tai san - 53.718 61.523 87.208Ng phai tra Tr.d 39.268 37.091 61.264No ngan han - 36.158 34.481 60.015Ng dai han - 3.110 2.610 1.250Ng khac -Nguon von chii sd huu - 14.450 24.432 25.943Nguon von, quy - 13.972 24.393 25.907Nguon kinh phi, quy khac - 477 38 36 Tong nguon von - 53.718 61.523 87.208 Ket qua hoat dong kinh doanhDoanh thu thuan dong 54.342 48.321 61.233Gia von hang ban - 47.492 40.724 52.357Lgi nhuan gop - 6.849 7.597 8.876Lgi nhuan trudc thul - 1.768 1.705 2.359Lgi nhuan sau thue 1.274 1.208 1.698 (Nguon Bao cao tai chinh Cdng ty cd phan tu van CNTB va kiem djnh xay dung) 30
 42. 42. Bieu 2.2. Doanh thu Cong ty theo loai hinh dich vu tu vin: Loai djch vu Dun vj Nam 2004 Nam 2005 Nam 2006T6ng doanh thu Tr.d 54.342 48.321 61.233Lap, tham dinh du an, Ho so thau - 2.645 1.863 2.773Khao sat, thiet ke va tham djnh Tke - 10.201 14.950 14.249Giam sat thi cong, quan ly du an. - 18.828 16.174 23.300Thi nghiem va kiem dinh chit lugng - 12.831 8.495 16.509Khac - 9.837 6.839 4.402 (Nguon Bao cao tai chinh Cong ty co phan tu van CNTB vd kiem dinh xay dung) 1.6- Thi truong va ITnh vuc hoat dong chinh LTnh vuc va thi trudng hoat dong chinh ciia CONINCO chu ylu dudi loai hinh nhu sau: - Cac hoat dong diu tu xay dung trong ca nude, dac biet la thi trudng xay dung cong trinh dan dung, cdng nghiep. - Thj trudng kilm djnh chit lugng cong trinh xay dung dan dung, cong nghiep, thiiy lgi va giao thdng van tai. Thi trudng chii ylu ciia Cong ty la cac du an diu tu xay dung tir nguon vdn Ngan sach va ngudn von diu tu tu cac doanh nghiep trong nude. 31
 43. 43. 2- Tam nhin va muc tieu chien luge2.1- Surmenh Cdng ty C phan Tu van Cong nghe thiet bj va Kiem dinh xay dung (CONINCO) Ola doanh nghiep cung cap cac djch vu tu van cong nghe thiet bi va kiem djnh xay dungvdi chat lugng cao nhat nham dap ung cac nhu cau va mong dgi ciia khach hang bangeach khong ngung cai tien va nang cao chat lugng dich vu cung cap cho khach hang,mang lai hieu qua cao nhat cho thanh vien va dong gop sir phat trien xa hoi.2.2-Tim nhin Cong ty CONINCO phan dau trd thanh to chuc tu van cd tam ed trong khu vuc,C quy md da nghe va co trinh do chuyen mon hang dau, giir vai tro la mot trong nhiing Odon vi manh nhat trong ca nude va khu vuc ve ITnh vuc tu van xay dung.2.3- Muc tieu chien luge den nam 2015 Muc tieu dat ra la: Cong ty phai tr& thanh mot thwang hieu manh trong ITnhvuc tu van xay dung tai Viet nam vd khu vtrc. Muc tieu cu thi ciia Cong ty din nam 2015 dugc the hien thdng qua eac chi tieu cuthe nhu sau: (1)- Trd thanh doanh nghiep tu vin xay dung hang dau Viet nam vdi doanh s6 dat200 ty dong. 32
 44. 44. (2)- Tap hgp nhung ky su, chuyen gia tu vin chuyen nghiep co kinh nghiem vanang lire chuyen mon hang diu trong cac ITnh vuc hoat dong; tang s6 lugng can bg nhanvien len khoang 1000 ngudi. (3)- Co kha nang thue hien hiu hit cac cong tac tu vin xay dung cong trinh dandung, cong nghiep va ha ting ky thuat. (4)- Nang luc thilt bj dap ung hoan toan cac cong tac tu van, kilm dinh xay dungvdi cong nghe tien tien.3- Phan tich moi trudng kinh doanh (cac yeu to ben ngoai)3.1- Phan tich mdi trudng vT mo:3.1.1- Yen to chinh trj, phap luat va chinh sach ciia Nha nude- Yeu to chinh trj: Viet nam da va dang co tinh hinh chinh tri rat on djnh, trong khi hien nay tinhhinh chinh trj cac nude trong khu vuc dang co nhung bit 6n nhat dinh nhu Philipin, ThaiIan. Su bat on ve chinh trj lam giam long tin ciia cac nha dau tu nude ngoai vao moitrudng kinh doanh, tac dong Idn vao kha nang thu hiit von diu tu. Ngay tu diu nam 2006ludng von dau tu nude ngaoi vao Viet nam tang len rd ret, cd xu hudng chuyin djch diutu vao Viet nam xuat phat tir mdi trudng chinh trj dn djnh dugc the hien rat rd.- Yeu to phap luat va chinh sach: Hien nay, moi trudng phap luat ciia Viet nam dang dugc tirng budc hoan thiendap ung yeu cau phat trien chung ciia dat nude, dac biet trong boi canh nen kinh te mdi ranhap WTO. Day la co hdi Idn de nen kinh te phat trien nhanh chdng tao moi trudng 33
 45. 45. thuan Igi cho cac doanh nghiep ndi chung va cac doanh nghiep tu van xay dung noi riengphat trien. Yeu cau ve quan ly chit lugng cac cong trinh xay dung ngay cang chat che,Chinh phu da ban hanh nhieu van ban, quy dinh nhim hudng din va nang cao cong tacnay. Day la co hoi Idn cho eac don vi hoat dong trong ITnh vuc hoat dong kilm dinh vadanh gia chat lugng noi chung va CONINCO noi rieng.Cac van ban phap quy chii yeu su dung trong ITnh vuc tu van xay dung hien nay gom: 1- Luat xay dung, s5 16/2003/QHl 1 ngay 26/11/2003, quy dinh vl hoat dong xaydung, quyen va nghTa vu ciia cac to chuc, ca nhan dau tu xay dung cong trinh va hoatdong xay dung. 2- Nghj dinh "ve quan ly dau tu xay dung cong trinh", so 112/2006/ND-CP ngay29/9/2006 sua doi nghj dinh sd 16/2005/ND-CP ngay 7/2/2005. 3- Quy che "quan ly dau tu va xay dung", Quy che "dau thau", Quy che "hanhnghe tu van",.... 4- Cac quy dinh ve tieu chuan nha nude TCVN, tieu chuan nganh TCN (khoang600 tieu chuin cac loai) da dugc ban hanh. 5- Cac djnh muc xay dung, djnh muc chi phi tu vin,... Cdng tac cai each hanh chinh dugc chinh phu quan tam va ngay cang thuan lgicho doanh nghiep. Day la nhan to rit quan trgng tdi hieu qua cdng tac tu van xay dung,bdi no quylt djnh tinh kha thi, tiln do thuc hien cac du an. Thuc tl hien nay, trong nhung du an co su dung v6n vay hoac vien trg ciia cac t6chuc tai chinh qudc tl, ngudi ta thudng dua ra yeu ciu chi dugc phep dung cac cong ty tuvin doe lap (khong phai ciia Nha nude). 34
 46. 46. Thuc hien chii truang sap xep, doi mdi doanh nghiep nha nude, cac DNTVXDNha nude deu thugc thanh phan chuyen doi sang hoat dong theo mo hinh Cong ty cophan.3.1.2-Yeu to kinh te Theo bao cao phat trien kinh tl 5 nam 2001-2005 ciia Bg kl hoach diu tu, ninkinh te Viet nam van duy tri dugc muc do tang trudng kha nhanh va tuong doi ben vung.Toe do tang GDP binh quan dat xap xi 7,5%/nam. Toe do tang trudng nay la kha cao sovdi khu vuc va the gidi. Biiu 2.3. Tang trudng GDP binh quan DVT: % Chi tieu 1996-2000 2001-2005 1 Toe do tang tdng san pham trong nude 6,9 7,5 Trong do: Cdng nghiep, xay dung 10,6 10,3 2 Toe do tang gia tri san xuat Cong nghiep, xay dung 13,9 15,7 (Nguon: Bg KHDT nam 2006)Tinh hinh diu tu true tilp nude ngoai vao Viet nam nam 2006: Biiu 2.4. Diu tu true tilp nude ngoai nam 2006 DVT: USD Theo nganh So du an Von dang ky Von phap djnhTong 797 7.565.675 3.184.224Xay dung 40 120.185 44.880Xay dung ha ting KCN-KCX 1 51.000 15.000 35
 47. 47. Xay du-ng khu do thj mdi 2 526.091 154.238Xay du-ng van phong, can ho 11 478.520 157.660Giao thong, van tai, buu dien 20 448.475 116.705 (Ngudn Tdng cue thong ke nam 2006) Cung vdi sir phat triln manh ciia nIn kinh tl, cong tac dau tu va xay dung tangtrudng rit manh. Trong chien luge phat trien chung toan nganh xay dung den nam 2010do la tap trung giai quyet cac van de xap xep lai dd thi va khu cong nghiep, phat trien nhad cao ting nhudng quy dit cho phat triln cay xanh va giao thong do thj, xay dung va xuly moi trudng khu do thj va cong nghiep. Thi trudng chung khoan noi huy dong v5n cho cac du an dang phat trien manhme, tao dieu kien vl kha nang v6n giiip cac Chii dau tu giai ngan nhanh chong. Day la co hoi tdt cho eac don vj hoat dong trong ITnh vuc tu vin xay dung, md rathi trudng rit Idn cho san xuit kinh doanh, co hoi Idn doanh nghiep tu van xay dungnang cao hieu qua san xuit kinh doanh; dbng thdi tao ra thach thue vl nang lire dap ungcua cac doanh nghiep tu van xay dung.3.1.3- Yen t6 moi trudng van hoa xa hoi Ddi sdng kinh tl nhan dan khong ngung dugc cai thien, thu nhap ngay cang caodan din nhu ciu ve diu tu xay dung ngay cang Idn, nhu ciu ve he thong ca sd ha tang,do thj hien dai va tien nghi. Nhan thuc ciia mgi ngudi ngay cang cao, doi hoi chit lugng va hieu qua dau tucang ro net. Day la co hdi dl cac doanh nghiep tu vin xay dung md rgng khach hang, dacbiet vdi CONINCO day la mot co hoi rit Idn. Tinh trang tham nhung la vin de Idn gay anh hudng tdi hoat dong xay dung noichung va hoat dong tu van xay dimg noi rieng. Day la nguyen nhan Idn din din canh 36
 48. 48. tranh khdng lanh manh, lam giam dao due can bg lam cong tac tu van hoac giam tinh doclap trong cong tac tu van. Chii dau tu cac du an nhieu khi chua nhan thuc het vai tro tu van xay dung, hoacvi muc dich ca nhan khac nen viec lira chgn nha thau tu van doi khi con chua dugc khachquan. Con tdn tai nhirng tam ly "chuong ngoai" dan den nhieu cong tac tu van nang luccac to chuc trong nude thuc hien dugc nhung chii dau tu vin phai thue tu van nude ngoaimac du chi phi cao hon rat nhieu. Chi phi cho cac ky su tu van Viet Nam thap hon nhieu so vdi tu van nude ngoaila thach thuc Idn cho doanh nghiep tu van trong nude nang cao nang lire chuyen monnhan vien va chinh sach thu hiit va giu chan ngudi tai. Ky su tu vin Viet Nam chua that gioi vl nang lire quan ly du an cung nhu trinhdo giao tilp va kiln thuc xa hoi. Kha nang lam viec theo nhom kem, tinh chuyen nghiepchua cao, chua dugc phat huy.3.1.4- Yen td cdng nghe Sir phat triln khoa hgc ky thuat tren thi gidi vdi t5c do cao, cung vdi sir md cuanIn kinh tl tao nen budc dot pha Idn trong cong nghe xay dung va cac vin dl ky thuatkhac trong nganh xay dung. Cac dir an diu tu xay dung ngay cang co quy mo Idn, yeuciu cao vl trinh do ky thuat tac dong manh me tdi cac doanh nghiep hoat dong trong ITnhvuc xay dung. Do do la mot ddi hoi s6ng con ddi vdi cac doanh nghiep tu van xay dung -loai hinh doanh nghiep hoat dong trong ITnh vuc djch vu vl khoa hgc ky thuat phai lientuc cap nhat, ung dung vao hoat dong san xuit kinh doanh ciia minh. 37
 49. 49. Thilt bj, cdng nghe va phuong phap mdi tao ra hieu qua Idn vl kinh tl, tiln do thicong du an dugc thay doi nhanh chong ddi hoi can bg tu vin xay dung phai kip thdi nimbat de thuc hien. Cac phin mim chuyen dung dk khao sat, thilt kl, tinh toan kit ciu, du loan congtrinh, cac thilt bj phin mem kilm djnh chit lugng ciu kien vat tu vat lieu, kilm djnh chitlugng cong trinh.... thay ddi nhanh chong dl phu hgp vdi tic do phat triln ciia cong nghethi cong. Viec tiep can vdi cac cong nghe mdi hien dai ciia cac ky su tu vin nude ta conhan che; chi phi dau tu doi mdi cong nghe thilt bi la rit cao so vdi v6n va tich luy eiiacac doanh nghiep tu van trong nude.3.2- Phan tich moi trudng vi mo (Moi trudng nganh)3.2.1- Tu van xay dung tai Viet nam Hoat dong tu van la hoat dong lam gia tang gia trj san pham, giiip giam tieu hao vattu, nang lugng cho san xuat kinh doanh. Tu van thuc chat la hoat dong trien khai congnghe, no bien cac ket qua nghien cuu khoa hgc, cac nguyen ly cong nghe, eac sang chethanh cac giai phap thuc thi trong san xuat. Khong co tu van tri thuc khoa hgc cham dugcung dung vao san xuat, khoa hgc kho phat huy dugc vai tro dong luuc ciia minh. Matkhac hoat dong tu van dugc diic ket qua thuc tien trd thanh kinh nghiem se khong ngirngbo sung tri thuc khoa hgc, gop phan vao phat trien khoa hgc cong nghe. Q Viet Nam hien cd khoang gin 1000 doanh nghiep tu vin xay dung (DNTVXD),nhung dai da s6 lai la cac doanh nghiep vira va nhd, rat tre vl tu6i ddi. Quy mo va chitlugng cac DNTVXD cung rit khac nhau. Co khoang vai chuc DNTVXD co s6 lugngtren 200 ngudi, con lai la dudi 100, tham chi co mot sd DNTV chi c6 10-15 ngudi. Bdivay, mac dii cac DNTVXD da cd e6 ging diu tu chieu sau, chii trgng dao tao, nang cao 38
 50. 50. trinh do, nam bat cdng nghe mdi... song thuc tl van chua dap ung dugc yeu ciu ciia tilntrinh phat trien, dac biet la chua dii kha nang hoi nhap trinh do khu vuc va qu6c tl. Cac DNTVXD dugc hinh thanh tu Trung uong din dia phuong, thugc mgi thanhphan kinh te. Phan loai DNTVXD theo thanh phin kinh tl: +/ Doanh nghiep nha nude: chilm ty trgng khoang 25% (cac doanh nghiep naydang trong qua trinh chuyin ddi sang hoat dong theo hinh thuc Cong ty c6 phin theo 16trinh C6 phin hoa DNNN ciia Chinh phii). Cac doanh nghiep nay mac du chilm ty trgng nho nhung phin Idn la eac doanhnghiep hoat dong lau nam (tu 15-50 nam), vdi dgi ngu can bg co bl day kinh nghiemdugc dao tao co ban d trong va ngoai nude, tilp can nhanh chong tiln bg khoa hgc kythuat. Day la luc lugng tu van chinh chilm khoang 70% khii lugng tu vin tai Viet nam,va thugc cac loai hinh tu van d cac du an diu tu xay dung cong trinh trgng dilm Nhanude, cd quy mo Idn va yeu cau ky my thuat phuc tap. +/ Doanh nghiep co vdn dau tu nude ngoai: chiem ty trgng khoang 3%. Cac doanh nghiep nay dang dugc to chuc hoat dong theo cac hinh thuc lien doanh,lien ket hoac 100% von nude ngoai. Tuy chiem ty trong rat nho nhung eac DN nay cd uuthe ve am hieu thdng le quoc te, co uy tin ve chat lugng san pham, thudng co uy tin trongcac mdi quan he vdi td chuc quoc te (ADB, WB, JBIC,..) nen thuan Igi trong viec timkilm cac du an cd quy md vdn Idn. Qua hoat dong thuc te cho thay trong tuong lai day sela luc lugng canh tranh ddi vdi cac DNTVXD trong nude. +/ Doanh nghiep ngoai quoc doanh: chiem ty trgng khoang 72%. 39
 51. 51. Mac du chiem ty trgng Idn va co xu hudng tang nhanh vl s6 lugng, nhung cacdoanh nghiep nay thudng han chi va nang lire, va chi tilp can dugc nhung du an diu tuC quy mo nho hoac cac cong viec tu vin co tinh chit rieng le. O Cac to chuc tu vin thugc loai hinh doanh nghiep Nha nude hien nay eo thi chia ralam 3 dang chinh: (1)- Cac DNTVXD chuyen nghiep true thugc cac Bg, nganh, Tinh, thanh ph6: dayla lire lugng chinh ciia tu vin xay dung Viet nam; Cac DNTV nay thong thudng hoatdong theo chuyen nganh nhu: cong nghiep. dan dung, giao thong van tai, thiiy lgi, dien,nude,... (2)- Cac DNTVXD thugc cac Vien nghien cuu, Co sd dao tao. (3)- Cac DNTVXD thugc eac Tong cong ty, Cong ty da nganh. Theo danh gia ciia cac chuyen gia dau nganh, dua tren su so sanh vdi cac cdng ty tuvan nude ngoai cijng nhu su phat trien ciia nen kinh te, thi ban than tu van Viet Nam vincon thua kem va chua tuong xung vdi vai tro la "nghe cung cap tri thuc de dam bao susinh tdn va phat trien ciia xa hoi" nhu djnh nghTa ciia Hiep hoi Tu van quoc tl. Bingchung la, rat nhieu cdng trinh mang tam cd quoc gia thugc nhCing nganh, ITnh vuc trgngylu trong nen kinh te (cong nghiep khai thac dau khi, dien, hoa chat, xi mang)...deu phaithue tu van nude ngoai. Nguyen nhan din din tinh trang nay la do trinh do chuyen mon ciia cac doanhnghiep tu vin noi chung va dgi ngu cac nha tu van Viet Nam ndi rieng con yeu, chua dapung dugc nhung doi hoi ciia thuc tien. Tu vin xay dung la nganh hoat dong kinh doanh co dieu kien; hien nay boat dongtu vin xay dung d viet nam dugc quy djnh tai luat xay dung sd 16/2003/QHl 1 ngay10/12/2003. 40
 52. 52. Nang lire DNTVXD dugc thi hien qua nhan tl chinh do la trinh do chuyen mon,ky nang va kinh nghiem. Viec danh gia nang luc chuyen mon dugc chu trgng cac ngidung: Kha nang thuc hien eac djch vu tu vin, kha nang nim vQ-ng day chuyin cong nghe,trinh do kinh nghiem ciia nha tu vin, phap luat chinh sach Viet nam, thong le qu6c tl. Dieu kien nang luc ciia td chuc, ca nhan hoat dong tu vin xay dung dugc trinhbay tai Phu luc A ciia Luan van nay (theo quy dinh tai cac dilu tu 48-67 ciia nghj djnh16/2005/ND-CP ngay 7/2/2005).3.2.2- Cac yeu to moi trudng nganhKhach hang La doanh nghiep tu vin xay dung hang I - true thugc Bg xay dung mdi chuyinddi sang hinh thue Cong ty eo phin, vdi truyin thing va kinh nghiem lau nam tu Viennghien cuu chuyen nganh trong giai doan mdi nay (2007-2015) se la co hoi Idn d6 Congty md rgng thj trudng, phat trien san xuat. Khach hang chii ylu cua CONINCO la cac du an su dung ngudn vdn diu tu tuNgan sach Nha nude, tir khu vuc kinh tl Nha nude, cac nguon vdn ODA va vay, hd trgkhac thugc ITnh vuc dan dung, cdng nghiep va giao thdng. Tu sd lieu tang trudng GDP hang nam (giai doan 2000-2005): Bieu 2.5. Tang trudng GDP giai doan 2000-2005 Nam Tang trudng GDP (%) Tang trudng CN&XD (%) 2000 6,8 10,0 2001 6,8 10,3 2002 7,04 9,6 2003 7,24 10,2 2004 7,3 10,5 41
 53. 53. 2005 7,5 0,8 (Ngudn: Nien giam thdng ke, Bao kinh te Sai gdn) Va ke hoach phat triln kinh tl 5 nam 2006-2010: GDP binh quan dat 7,5%-8%,bang phep ndi suy ta cd thi du doan muc do tang trudng nganh cdng nghiep va xay dungdu kiln dat 10,5%-11,5% nam. Vdi xu the phat triln vdi tde do cao ciia nIn kinh tl, ddng thdi vdi yeu ciu vl chitlugng ngay cang cao ciia khach hang la dilu kien thuan Igi hinh thanh lugng khach hangIdn cho cac DNTVXD cd nang luc va kinh nghiem cao nhu CONINCO.Muc do canh tranh trong cac DNTVXD Tir dac diem hoat ddng ciia cac DNTVXD Viet nam hien nay, trong ITnh vuc hoatddng (xay dung dan dung, cdng nghiep, giao thdng) ciia minh cd the xac djnh cac doi thiicanh tranh ddi vdi CONINCO nhu sau: TT Don vj Thugc 1 Cdng ty Tu van xay dung dan dung Viet nam (VNCC) BdXD 1 Cdng ty Tu van xay dung cdng nghiep va dd thi Viet nam (VCC) BdXD 3 Cdng ty Tu vin thiet ke xay dung (CDC) BgXD 4 Cdng ty Tu vin cdng trinh Vat lieu xay dung (CCBM) BdXD 5 Cdng ty f u vin xay dung tdng hgp ( N A G E C C O ) BdXD 6 Vien khoa hgc cdng nghe xay dung (IBST) BdXD 7 Cong ty TNHH 1 thanh vien Khao sat va xay dung (USCoj BdXD 8 Cdng ty cd phin t u vin DTPT & Xay dung (THIKECO) BdCN 42
 54. 54. 9 Cong ty t u van thiet ke va Dich vu dau tu BdCN 10 Cdng ty CP Tu van thilt kl cdng nghiep BdCN li Vien khoa hgc cdng nghe giao thdng van tai Bg G T V T 12 APAVE Viet nam va Ddng nam a 100% NN Cac doanh nghiep tu van nay deu hoat ddng tren pham vi ca nude, cd kha thuchien kinh doanh da dang theo cac lagi hinh du an va cac ndi dung cdng tac tu van. Macdu vay mdi doanh nghiep xuat phat tu chuyen nganh rieng tir qua trinh thanh lap tao nenthi manh rieng dugc thj trudng cdng nhan. 43
 55. 55. 5 .344 .437 .075 553 562 680 240 O z in »n oo ^ ^ ^ u en en THIK <o .325 •o o in e^ ON en 00 •^ r- so oo ON ^ ••^r ON in O oo o OS ON in OS CQ ^ ^ O OS en U K OS en en rn 00 U o (N in (N •n in in OS ON ^ ON AGECC OO oo ^ I—" o oo in •n ON r- • ^ C7 r- - en oo "O (N (N MD ri s -^ ri a< in OS ON r - oo 00 ON rn m en •^ in in ^- ^^ <N Zin (N en en in ^H o ^o oo r- O ~ oo "^ OS en ^ ON ON ,—1 in r- o ~ ino u en ^ (N r- o VO ON 00 oo p ^ in 0 SO T = ON ^ 00 o od rN u (N en ^ in inoo bl f ""^ c t3 •73 X oo ^ OO oo 00 o ^^ ON ON o so H <C3 o in • — I 00 r—< ON ^ OO o o OS X o oo (N p 00 cn o •sD o cn <- o u Q ^ ri ^ (N o 00 in <) K r^ inQ P3 rN en ^ ^ ^ o U <oo <o- U Thu ^ oo O (N ^^ cn ONINCO OS (N (N in (N(0) OO oo in (N cn D s (N SO oo en oo ^ en cn in en ON 00 u ^ ^ m ^ (N o< (N ^ ^ in od 00 ON en (N r" - S r^ ^ ^ ^ o o u o in in (N ^ ON cn (N o r- cn >n CQ (N r^ O so o r—t O r- in in in -rtl VD oo — en ON sq 00 in ^ ON <N > VCC o ii r <T .—i M> : cn ro ^ ^ ^" bX)3 fN <N en OS in ON in oo ,_ oo o in OO X in en o in ^ in O en ON .—< so o 00 (N r^ «-H tn - •— ^ ON vo r- oo oo CQ U 00 o r^ ON - • ^ * (N (N (N* ^ so C3 / (N in r- o P r—< <N en ^ un , , (N _ cn TT in in £ )J a o O o o O o o O O o o o (N o (N o <N o <N o (N ol o fN (N o (N o <N o (N oj r^ Z c Chi tieu 3 > i o CS U c ^o < bD c KO J c <o 3 Q > H (N cn H H 00 , — I
 56. 56. Bieu 2.7. Ty trgng loai hinh dich vu tu vin DVT: % Loai hinh tu van USCo VCC CONINCO CDC VNCC NAGECCO CCBM Lap du an dau tu 38,0 1,0 4,0 .21,7 51,2 Thiet kl 39,0 5,0 81,0 49,3 35,7 8,2 Tham tra thiet ke, tdng du toan 13,7 2,0 5,5 5,3 Tu van Hd so thiu 7,9 3,5 11,2 Tu van giam sat, qly du an 27,2 4,0 4,7 9,6 26,7 Khao sat, quy hoach 51,8 19,0 3,0 3,0 12,6 37,4 Kilm djnh chit lugng 32,2 Khac 48,2 4,0 10,0 6,0 2,7 0,8 13,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Ngudn: Vu Kinh te tai chinh-Bd xa> dung Can cu sd lieu tai chinh cac doanh nghiep tai (Biiu 2.6, trang 44 va Biiu 2.7,trang 45) ta nhan thay kha nang va the manh tung doanh nghiep tu vin hoat ddng trongITnh vuc dan dung va cdng nghiep. Cu the the manh ciia tung DNTVXD dugc danh gia nhu sau: Don vj LTnh vuc the manhCdng ty Tu van xay dung dan dung Viet nam (VNCC) Lap du an, thiet ke cdng trinh dan dung.Cdng ty Tu van xay dung cdng nghiep va do thi Viet nam Lap du an, thiet ke cdng(VCC) trinh CN va do thjCdng ty Tx van cdng trinh Vat lieu xay dung (CCBM) lap, quan ly du an cdng trinh VLXDCdng ty t u vin xay dung tdng hgp (NAGECCO) Lap du an, tu van dau tuVien khoa hgc cdng nghe xay dung (IBST) Kiem dinh chat lugng CT 45
 57. 57. xay dungCdng ty x]sJHH i thanh vien Khao sat va xay dung Khao sat, xu ly nen mong(USCo)Cdng ty cd phan Tu van DTPT & Xay dung (THIKECO) Lap du an, thilt kl cdng trinh CNVien khoa hgc cdng nghe giao thdng van tai Kilm djnh chit lugng cdng trinh giao thdngAPAVE Viet nam va Ddng nam a Quan ly du an; giam sat Vdi chii truang cua Nha nude se dan xda bd va tach chuyen cac don vi sir nghiepcd thu sang hoat ddng dudi dang doanh nghiep thi lgi thi vl trang thilt bi va con ngudinhu hien nay ddi vdi cac Vien (Vien khoa hgc cdng nghe xay dung va Vien khoa hgccdng nghe giao thdng) se khdng con tdn tai nita. Cac DNTVXD true thugc eac dia phuong va cac Tdng cdng ty hoat ddng trongcung ITnh vuc (dan dung, cdng nghiep, giao thdng van tai) khac diu cd quy md nhd, mdithanh lap nen nang luc cung nhu kinh nghiem con han chi nen khdng phai la ddi thiicanh tranh trong nganh ciia CONINCO. Tuy nhien nhu ciu xa hdi vl tu vin xay dung ngay cang Idn, eac DNTVXD trongnude chua thi dap ung yeu ciu nen muc do canh tranh trong nganh la chua Idn. Cacdoanh nghiep hien diu tap trung nang cao nang lire dl dap ung nhu cau thi trudng, taodanh tilng nhim tang cudng hieu qua hoat ddng.Nguy C " thay the O 46
 58. 58. Nhu cau dau tu, xay dung ngay cang Idn tai Viet nam, ddng thdi trong qua trinhxa hdi ngay cang chuyen mon hda dan din nhu ciu tu vin xay dung ngay cang Idn vadugc chii trgng hon.Doi thu tilm nang Mac du trong thdi gian vua qua tuy chua hdi nhap nhung cac cdng trinh diu tuxay dung cd quy md Idn, yeu ciu ky thuat phuc tap van phai su dung tu van nude ngoaivi nang luc ciia cac td chuc tu vin xay dung Viet nam chua dap ung dugc, hoac chuadugc tin tudng giao cho thuc hien. Nen kinh te phat trien nhanh chong viec xuit hien nhilu doanh nghiep hoat ddngtrong ITnh vuc tu van xay dung la tit ylu; nhung quy md, nang lire va dac biet la ylu tdkinh nghiem se la khd khan Idn ddi vdi cac doanh nghiep nay. Vi vay day kho cd thi laddi thii tiem nang ddi vdi CONINCO. Nay viec hdi nhap va co che md cua nen kinh tl dan din viec nhilu don vi tu vinnude ngoai vao Viet nam se la ddi thii canh tranh tiem nang ddi vdi Cdng ty. Nhirngthuan Igi va khd khan ddi vdi cac ddi thii tiem nang ciia CONINCO khi tham nhap thitrudng la:Kho khan: +/ Chi phi tu vin tai Viet nam thap nen viec dau thau se giam dugc chi phi; dacbiet khd khan khi cac gdi thiu tu vin cd quy md nhd; +/ San phim tu vin cd tinh miia vu nen viee tap hgp nhan sir la van dl Idn; khithuc hien cac hoat ddng tu vin tai Viet nam thudng phai thue lai cac DNTXVD trongnude thuc hien mot phin cdng viec (ty trgng nay co xu the ngay cang cao). 47
 59. 59. +/ Han che mdi quan he truyin thdng va su hilu bilt lin nhau vdi khach hang trong nude. Thuan lgi: +/ Tinh chuyen nghiep cao, da dugc tilp can nhilu cac du an co quy md Idn va doi hdi ky thuat cdng nghe cao; +/ Tiem lire tai chinh manh dk diu tu thilt bj cdng nghe hien dai; +/ Mot sd td chuc tai chinh qudc tl nhu Ngan hang Phat triln A chau (ADB), Ngan hang The gidi (WB)... da khdng cho phep cac doanh nghiep Nha nude hoac cdngty cd phan cd von Nha nude chi phoi tham gia cac du an do cac td chuc nay diu tu taiViet Nam. +/ Quan niem ciia mot sd ddng cac nha lanh dao ludn coi trgng tu vin nude ngoai,dan den viec ap dat, lam thieu tinh chat khach quan eiia tu vin.Nha cung capDo dac thu hoat ddng tu vin xay dung la loai hinh djch vu, lao ddng "chit xam" la chiiyeu nen yeu td nay rat it anh hudng tdi hoat ddng DNTVXD.3.2.3- Cac yeu to thanh cdng trong nganh:Theo tieu chi danh gia ciia cac Chu dau tu cung nhu cac Chuyen gia trong ITnh vuc diu tuxay dung cac ylu td mang tdi thanh cdng ciia DNTVXD dd la:(1)- Danh tilng va uy tin ciia DNTVXD: dugc xay dung trong qua trinh hoat ddng, thihien qua nang lire kinh nghiem ciia doanh nghiep. 48

×