Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
wmmM^^m ;>

      E MBA PEOGRAM (lEMBA)
cao hm Quim in ktnh doanh Quoc te
 I'HANG OS, 2007
INTERNATIONAL EXECUTIVE MBA PROGRAM (leMBA)
   Chiro-ng trinh cao hoc Quan trj kinh doanh Quoc te
LUAN VAN TOT NGHI...
I N T E R N A T I O N A L EXECUTIVE MBA P R O G R A M (leMBA)
   Chirang trinh cao hoc Quan trj kinh doanh Quoc te
 ...
Phe duyet cua Chifong trinh Cao hoc quan trj kinh doanh quoc te
                           ...
CAMKET    Toi xin cam ket rang noi dung cua ban luan van nay chua dugc nop cho bat ky mot
chuong trinh cap bang ca...
LOI CAM ON

        Trong suot qua trinh hoc tap, nghien cuu, va viet de tai tai Chuang trinh Cao

hoc Quan tri Kin...
DANH MUC CAC TlT VIET TAT
BH      Bao hiem

BHVN     Bao hiem Viet Nam

BV      Bao Viet

BVNT     Bao V...
MUC LUC

         CHl/ONG 1: GI61 THIEU CHUNG LUAN VAN           Trang

1.1. Ly do lira chon de tai  ...
2.3.3. Dieu kien va nguyen tac thiit lap chien luac kinh doanh       21

2.4. Mo hinh phan tich va xay dung chien l...
4.1. Ket luan                84

4.2. Mot so kien nghi            86

            ...
DANH MUC BANG BIEU
    ChiroTig II:
                 Bdng bieu:
Bang 2.1: Quy trinh hoach dinh chien lu...
CHU^ONG 1: GI6I THIEU CHUNG LUAN VAN

1.1 Ly do lya chon de tai;

Bao hiem Viet Nam, gpi tat la Bao Viet Viet Nam (BVVN) l...
hiem trong nude se cd sir canh tranh hit sue quyk liet khong chi giua cac doanh nghiep

trong nude ma phai true tiep canh ...
1.4 Phirang phap nghien ciru cua de tai

Cac phuong phap dugc su dung trong nghien cuu luan van la:

+ Phuang phap phan ti...
1.8 Ket qua dy kien

+ Danh gia hien trang kinh doanh ciia Bao Viet Viet Nam, phan tich moi trudng kinh

doanh cung nhu nh...
CHirONG 2: CO s d LY LUAN CUA VIEC NGHIEN CUtJ VA XAY DUlVG

              CHIEN LU^QfC KINH DOANH.

2.1. Ch...
do nghien ciiu chien luge nhan manh vao viec theo doi va danh gia cac co hoi va de doa

ben ngoai trong bdi canh ciia cac ...
Bang 2.1: Quy trinh hoach dinh chien luge doanh nghiep

Qua trinh hoach djnh chien luge cd the chia thanh nam budc chinh, ...
TT
   Phan tich bin ngodi: bd phan thii hai ciia qua trinh quan trj chi6n luge la phan tich moi

   trudng hoat do...
dich CO ban ciia phan tich SWOT la nhan dien cac chiin luge ma nd dinh hudng, tao sir

phu hgp, hay tuong xiing giiia cac ...
Mot each thich hgp la cdng ty phai cd chien luge toan cau khac nhau ma nd cd thi theo

dudi. Trong khi tim kiem each thiic...
lira chon, phai thiet ke ra mot cau tnic td chuc mdi cho phii hgp vdi viec thuc thi chien

luge.

 Thiet ke he thong kiem ...
den mot hoat dong nao dd ciia td chiic. Ndi chung cac cdng ty cd nhieu hoat dong kinh

doanh se cd ba cap quan trj co ban ...
chien luge ma cac nha quan tri cap dan vj kinh doanh hay cdng ty dat ra. Hon niJa, cac

 nha quan tri dieu hanh cung cap h...
Quan trj chien luge tao cho moi ngudi nhirng nhan thiic het siic quan trong. Muc tieu chii

yiu ciia qua trinh nay la dat ...
trinh quan trj chien luge, chi mot sai sdt nhd trong khau nay se lam cho qua trinh lua

 chon chien luge, td chiic thuc hi...
diim manh, diim yeu trong chiin luge ciia ddi thii...; thdng tin vi td chiic nhan sir, danh

gia vi nang luc nhan sir cua ...
trong nhu thi nao? vj thi ciia doanh nghiep; doanh nghiep cin diu tu vao cdng nghe gi

    de dat muc tieu kinh doanh.
...
cung cap thdng tin cho doanh nghiep cac nhu cau dudi dang cd the su dung dugc. Qua

trinh phan tich, du bao thdng tin mdi ...
2.3.2 Xac dinh nhiem vu, muc tieu chien luge;

Sau khi phan tich danh gia mdi trudng de tim ca hdi va nguy co ddi vdi doan...
b. Xac dinh muc tieu cua chien luac;

Thuat ngu "muc tieu" dugc dung de chi cac tieu chi hoac ket qua cu the ciia doanh

n...
Th&i gian: cung tac ddng din muc tieu ciia chien luge vi chiing lien quan din sir t5n tai

ciia CO hdi-nguy ca, diim manh-...
b, Su thay ddi hoach dinh chiin luac;

Trong nhung diiu kien nhat dinh, do dieu kien moi trudng ben trong hoac ben ngoai t...
cong ty thit bai trong viec thuc hien ki hoach. Md hinh phan tich SWOT con dugc gpi la

 phuong phap lap ma tran SWOT.

 S...
trang tai chinh, su phat triin va nhiing khd khan? Cac vin di ben ngoai bao gdm d6i thii

ciia cdng ty cd manh len khdng? ...
dong va so sanh vdi cac ddi nhirng diem yeu tren co sd cac diem yeu va khdi cac
thii canh tranh.      khai thac van ...
dac thu va thiic day ciing nhu cho phep cac chien luge ddc lap. Nhu the moi ITnh vuc

kinh doanh chien luge la mot don vj ...
Y  Cao                Trung binh               Thap

        LO          ...
d goc phin tu thu (III) la Cash cows (nhirng con bd sua de ra ti^n), va cudi ciing nhirng

bp phan nam d gdc phdn tu thu (...
nang tuyet ddi, dd la bue anh chup nhanh ciia td chiic vao mot thdi diem nao dd. Cuoi

cung cac bien sd khac ngoai mirc th...
trong pham vi canh tranh khu vuc va qudc te; mdi trudng nganh khdng chi bd hep trong

pham vi qudc gia ma phai la nganh sa...
qua tdc dp tang trudng ciia san xudt. Ngay nay hau het cac nude deu md ciia tham gia

vao thj trudng thi gidi, giao luu gi...
lanh tinh dung, hd trg phat trien, hoan thien hanh lang phap ly, ca che chinh sach theo

hudng don giam, ro rang, tranh ch...
CHirONG 3: PHAN TICH DANH GIA HIEN TRANG VA XAY DlTNG

  CHIEN LlTQC KINH DOANH CUA BAG VIET VIET NAM DEN NAM 2011

3.1 G...
Giai doan nam 1995 cung la giai doan bat dau xuat hien sir canh tranh tren thi trudng bao

hiem Viet Nam ciing vdi su than...
thu dau tu tai chinh ciia BV nam 2004 da dat 460 ty ddng, tdng ngudn vdn dku tu dat

6500 ty d6ng.

Cu6i nam 2003 danh dau...
ill
                   <(D
                   >-   fin a .
            ...
Sa dd 3.2: Mo hinh to chuc bg may Bao Viet Viet Nam              Bao hiem Viet Nam     Van phdn...
c. Mot sd kit qua dat duac;

Mot so chi tiiu tdi chinh ca bdn cua B WN qua cdc nam,

(Cdc chi tieu ca bdn: doanh thu, lai ...
Nam da hoan thanh xuat sac tat ca cac muc tieu doanh thu, tang trudng, lgi nhuan.

 Vi thi phhn cdc nghiep vu bao hiim

Gi...
Trong C cau doanh thu cac nghiep vu hang nam cua BVVN, nghiep vu bao hiem xe ca
    O

gidi va nghiep vu bao hiem con n...
Bao hidm tau thuy dang cd xu hudng tang thi phan trong hai nam 2004, 2005 mac du nam

2006 vin chua phuc hdi lai thi phan ...
Tir nam 2003, bao hiem dau khi bi giam mot nua thi ph^n tu 18%) nam xudng 9,1%) nam

2005 cd tang trudng 2,1% sau 2 nam 20...
Bieu do 3.6: Tang trudng va thi phan bao hiem hang khdng

Bao hi^m hda hoan da tang trudng lien tuc nhung thap han thi tru...
Bieu do 3.8: Tang trudng va thj phan bao hiem Xe ea gidi

 Bao hilm Con ngudi lien tuc cd tang trudng, tuy nhien thi phan ...
ISO 9001-2000 ma BVVN dang ap dung la mot trong nhung cdng cu de quan ly ch4t lugng

 nhim khdng ngung hgp ly hda qui trin...
Nhung kenh ma quan he khdng phai la yeu td quyet dinh la khi ma ngudi quylt dinh mua

 chinh la ngudi tieu dung thi chat l...
Tuy nhien, do la doanh nghiep 100% vdn Nha nude, nen Bao Viet Viet Nam du da cd

nhilu cd g^ng nhung van khdng the thoat r...
han.

 Cdn nhin manh rang viec phat trien thuong hieu khdng the tach rdi qua trinh khang dinh

 chit lugng dich vu. Hien c...
TA VAN CAN_NGHIEN CUU XAY DUNG CHL.pdf
TA VAN CAN_NGHIEN CUU XAY DUNG CHL.pdf
TA VAN CAN_NGHIEN CUU XAY DUNG CHL.pdf
TA VAN CAN_NGHIEN CUU XAY DUNG CHL.pdf
TA VAN CAN_NGHIEN CUU XAY DUNG CHL.pdf
TA VAN CAN_NGHIEN CUU XAY DUNG CHL.pdf
TA VAN CAN_NGHIEN CUU XAY DUNG CHL.pdf
TA VAN CAN_NGHIEN CUU XAY DUNG CHL.pdf
TA VAN CAN_NGHIEN CUU XAY DUNG CHL.pdf
TA VAN CAN_NGHIEN CUU XAY DUNG CHL.pdf
TA VAN CAN_NGHIEN CUU XAY DUNG CHL.pdf
TA VAN CAN_NGHIEN CUU XAY DUNG CHL.pdf
TA VAN CAN_NGHIEN CUU XAY DUNG CHL.pdf
TA VAN CAN_NGHIEN CUU XAY DUNG CHL.pdf
TA VAN CAN_NGHIEN CUU XAY DUNG CHL.pdf
TA VAN CAN_NGHIEN CUU XAY DUNG CHL.pdf
TA VAN CAN_NGHIEN CUU XAY DUNG CHL.pdf
TA VAN CAN_NGHIEN CUU XAY DUNG CHL.pdf
TA VAN CAN_NGHIEN CUU XAY DUNG CHL.pdf
TA VAN CAN_NGHIEN CUU XAY DUNG CHL.pdf
TA VAN CAN_NGHIEN CUU XAY DUNG CHL.pdf
TA VAN CAN_NGHIEN CUU XAY DUNG CHL.pdf
TA VAN CAN_NGHIEN CUU XAY DUNG CHL.pdf
TA VAN CAN_NGHIEN CUU XAY DUNG CHL.pdf
TA VAN CAN_NGHIEN CUU XAY DUNG CHL.pdf
TA VAN CAN_NGHIEN CUU XAY DUNG CHL.pdf
TA VAN CAN_NGHIEN CUU XAY DUNG CHL.pdf
TA VAN CAN_NGHIEN CUU XAY DUNG CHL.pdf
TA VAN CAN_NGHIEN CUU XAY DUNG CHL.pdf
TA VAN CAN_NGHIEN CUU XAY DUNG CHL.pdf
TA VAN CAN_NGHIEN CUU XAY DUNG CHL.pdf
TA VAN CAN_NGHIEN CUU XAY DUNG CHL.pdf
TA VAN CAN_NGHIEN CUU XAY DUNG CHL.pdf
TA VAN CAN_NGHIEN CUU XAY DUNG CHL.pdf
TA VAN CAN_NGHIEN CUU XAY DUNG CHL.pdf
TA VAN CAN_NGHIEN CUU XAY DUNG CHL.pdf
TA VAN CAN_NGHIEN CUU XAY DUNG CHL.pdf
TA VAN CAN_NGHIEN CUU XAY DUNG CHL.pdf
TA VAN CAN_NGHIEN CUU XAY DUNG CHL.pdf
TA VAN CAN_NGHIEN CUU XAY DUNG CHL.pdf
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

TA VAN CAN_NGHIEN CUU XAY DUNG CHL.pdf

1,872 views

Published on

 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và THẠC SỸ (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ. DỊCH VỤ LÀM SLIDE POWERPOINT:10.000VNĐ/1SLIDE
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

TA VAN CAN_NGHIEN CUU XAY DUNG CHL.pdf

 1. 1. wmmM^^m ;> E MBA PEOGRAM (lEMBA) cao hm Quim in ktnh doanh Quoc te I'HANG OS, 2007
 2. 2. INTERNATIONAL EXECUTIVE MBA PROGRAM (leMBA) Chiro-ng trinh cao hoc Quan trj kinh doanh Quoc te LUAN VAN TOT NGHIEP NGHIEN CUU XAY DUNG CHIEN LlTOC KINH DOANH • • CUA DOANH NGHIEP BAO HIEM VIET NAM DEN NAM 2011 TA VAN CAN IEMBA#3 THANG 05, 2007
 3. 3. I N T E R N A T I O N A L EXECUTIVE MBA P R O G R A M (leMBA) Chirang trinh cao hoc Quan trj kinh doanh Quoc te BAN LUAN VAN NAY DlTOC N Q P C H O TRirdNG DAI HOC IRVINE (HOA KY) VA KHOA QUAN TRI KINH DOANH (TRU'CJNG DAI HOC QUOC GIA HA NQI) BAN LUAN VAN LA M Q T PHAN BAT BUQC TRONG CHUONG TRINH DAO TAO THAC SY QUAN TRI KINH DOANH QUOC TE THANG 05, 2007
 4. 4. Phe duyet cua Chifong trinh Cao hoc quan trj kinh doanh quoc te Chu nhiem chuang trinh Toi xac nhan rang ban khoa luan nay da dap ung duac cac yeu cau mol khoa luan tot nghiep thuoc chuong trinh dao tao Thac sy Quan tri kinh doanh. Chu tich Hoi dong PGS.TSVii Tri Dung Chiing toi, ky ten duai day xac nhan rang chung toi da doc toan bo khoa luan nay va cong nlian ban khoa luan hoan toan dap ung cac tieu chuan cua mot khoa luan Thac sy quan tri kinh doanh. Giao yiinhuang dan TSr'^u Xuan Quang Cac thanh vien Hoi dong TS. NGUYEN VIET ANH TS. NGUYEN NGOC ANH TS.VU XUAN QUANG NCS. HA NGUYEN
 5. 5. CAMKET Toi xin cam ket rang noi dung cua ban luan van nay chua dugc nop cho bat ky mot chuong trinh cap bang cao hoc nao cung nhu bat ky mot chuong trinh dao tao cap bang nao khac. Toi ciang xin cam ket them rang ban luan van nay la no lire ca nhan cua toi. Cac ket qua, phan tich, ket luan trong luan van nay (ngoai cac phan dugc trich dan) deu la ket qua lam viec cua ca nhan toi. Hoc vien VA ^ Ta Van Can
 6. 6. LOI CAM ON Trong suot qua trinh hoc tap, nghien cuu, va viet de tai tai Chuang trinh Cao hoc Quan tri Kinh doanh Quoc te -Khoa Quan tri Kinh doanh Truong Dai hoc Quoc gia Ha Noi, toi da nhan dugc sir giup do, chi bao tan tinh cua cac thay giao, c6 giao, va cac can bo phu trach cong tac dao tao cua Truong, dac biet la Thay giao, TS Vu Xuan Quang da tan tinh giup do toi trong qua trinh viet va hoan thien luan van tot nghiep. Toi ciang da nhan dugc sir giup do cua cac co quan Bg Tai chinh, Hiep hoi Bao hiem Viet Nam, Bao hiem Viet Nam da tao dieu kien giup da toi thuc hien de tai. Toi xin chan thanh cam an cac thay giao, c6 giao trong Chuang trinh dao tao Cao hoc Quan tri Kinh doanh Quoc te -Khoa quan tri Kinh doanh -Truong Dai hoc Quoc gia Ha Noi da giang day va giup da toi trong qua trinh hoc tap tai Nha truong. Xin gui loi cam an toi cac can bg Ban dao tao da giup da toi trong suot qua trinh hgc tap va nghien cuu tai Truong. Xin chan thanh cam on thay giao, Tien sy Via Xuan Quang da tan tinh giup da toi trong suot qua trinh lira chgn de tai, nghien cuu de tai va hoan thien Luan van. Toi cung xin chan thanh cam an tai cac ca quan Bg Tai chinh, Hiep hoi bao hiem Viet Nam, va dac biet la Bao hiem Viet Nam- nai toi dang cong tac, da cung cap cho toi nguon so lieu cQng nhu tinh hinh thuc tien kinh doanh de toi c6 the lira chgn de tai va hoan thien cong trinh nghien cuu. Hoc vien V tv Ta Van Can
 7. 7. DANH MUC CAC TlT VIET TAT BH Bao hiem BHVN Bao hiem Viet Nam BV Bao Viet BVNT Bao Viet Nhan thg BVVN Bao Viet Viet Nam NT Nhan tho PNT Phi nhan tho HDLD Hgp dong Lao dong GDP Tong thu nhap quoc dan CT Cong ty TCT Tong cong ty DN Doanh nghiep NN Nha nuac TSC Tru sa chinh KD Kinh doanh WTO To chuc Thuong mai The giai CSH Chii so hiru TS Tai san
 8. 8. MUC LUC CHl/ONG 1: GI61 THIEU CHUNG LUAN VAN Trang 1.1. Ly do lira chon de tai 1 L2. Muc tieu va muc dich nghien cuu cua de tai 2 1.3. Pham vi nghien cuu ciia de tai 2 1.4. Phuong phap nghien cuu de tai 3 1.5. Nguon so lieu cua de tai 3 1.6. Y nghia cua de tai 3 1.7. Nhung han che cua de tai 3 1.8. Ket qua du kien 4 1.9. Ket cau luan van 4 CHUONG II: CO SO LY LUAN CUA VIEC NGHIEN CU U VA XAY DUlVG CHIEN LUOC KINH DOANH 5 2.1. Chien luge va quan tri chien luge 5 2.2. Tam quan trong cua viec nghien cuu va xay dung chien luge kinh doanh 13 2.3. Phuang phap xay dung va danh gia chien luge kinh doanh 14 2 3.1. Phan tich moi tru&ng kinh doanh 15 2.3.2. Xac dinh nhiem vu, muc tieu chien luac 19
 9. 9. 2.3.3. Dieu kien va nguyen tac thiit lap chien luac kinh doanh 21 2.4. Mo hinh phan tich va xay dung chien luge SWOT 22 2.5. Mo hinh phan tich va xay dung chien luge BCG 25 2.6. Tac dong gia nhap WTO den viec xay dung va thuc hien chien luge kinh 29 doanh CHU^ONG HI: PHAN TICH DANH GIA HIEN TRANG VA XAY DlTNG CHIEN LUOC KINH DOANH CUA BAG VIET VIET NAM DEN 33 NAM 2011 3.1. Giai thieu chung ve Bao Viet Viet Nam 33 3.1.1. Tong quan ve Bao Viet Viet nam 33 3.1.2. Tong quan ve thi tru&ng bao hiem Viet Nam giai dogn 2000-2006 49 3.2. Phan tich hien trang 55 3.2.1. Phan tich moi tru&ng ben ngodi 55 3.2.2. Phan tich moi tru&ng ben trong 58 3.2.3. Phan tich SWOT cua Bao Viet Viet Nam 66 3.2.4. Phan tich nghiep vu theo mo hinh BCG 70 3.3. De xuat giai phap chien luge 73 3.4.Viec trien khai va kiem tra danh gia thuc hien chien luge kinh doanh 83 CHU^ONG IV: KET LUAN VA KIEN NGHI 84
 10. 10. 4.1. Ket luan 84 4.2. Mot so kien nghi 86 TAI LIEU THAM KHAO 88
 11. 11. DANH MUC BANG BIEU ChiroTig II: Bdng bieu: Bang 2.1: Quy trinh hoach dinh chien luge doanh nghiep 6 Bang 2.2: Bang tong hgp moi truong kinh doanh 18 Bang 2.3: Bang ma tran mo hinh phan tich SWOT 24 Bang 2.4: Mo hinh phan tich BCG 27 ChiroTiglll: Sadd: So d6 3.1: Mo hinh Tap doan Bao Viet 36 So d6 3.2: Mo hinh to chuc Bao Viet Viet Nam 37 Bdng biiii Bang 3.1: Mot so chi tieu tai chinh cua Bao Viet Viet Nam 38 Bieu do 3.1: Tang truong doanh thu, thi phan 2000-2006 38 Bang 3.2; Co cau doanh thu cac nghiep vu nam 2006 39 Bieu do 3.2: Do thi co cau doanh thu cac nghiep vu nam 2006 39 Bieu do 3.3: Do thi tang truong va thi phan bao hiem hang hoa 40 Bieu do 3.4: Do thi tang truong va thi phan bao hiem Tau thuy 41 Bieu do 3.5: Do thi tang truong va thi phan bao hiem Dau khi 42 Bieu do 3.6: Do thi tang truong va thi phan bao hiem Hang khong 42 Bieu do 3.7: Do thi tang truong va thi phan bao hiem Hoa hoan 43 Bieu do 3.8: Do thi tang truong va thi phan bao hiem Xe co giai 43 Bieu do 3.9: Do thi tang truong va thi phan bao hiem Con nguoi 44 Bang 3.3: Thi phan 5 cong ty dung dau thj truong 51 Bieu do 3.10: Thi phan cac doanh nghiep nam 2005, 2006 51 Bang 3.4: So sanh nang lire cac doanh nghiep BHPNT Viet Nam 60 Bang 3.5: Cac phuong an tang truong cua BVVN 74 Bang 3.6: Tang truong va doanh thu Bao hiem goc BVVN 2011 76
 12. 12. CHU^ONG 1: GI6I THIEU CHUNG LUAN VAN 1.1 Ly do lya chon de tai; Bao hiem Viet Nam, gpi tat la Bao Viet Viet Nam (BVVN) la mot don vi hach toan doc lap true thuoc Tong Cong ty Bao hiem Viet Nam (Bao Viet). Dugc thanh lap tir nam 1965, voi tren 40 nam kinh nghiep BVVN la doanh nghiep bao hiem phi nhan tho (PNT) so 1 tren thi truong bao hiem Viet Nam hien nay xet ve ca quy mo von, thi phan, va kinh nghiem hoat dong. Ngoai chuc nang kinh doanh BVVN con dong vai tro tru cot trong viec dinh huong va dan dat thj truong bao hiem phi nhan tho a Viet Nam trong suot qua trinh hinh thanh va phat trien. Thuc hien chien luoc phat trien thi truong bao hiem Viet Nam den nam 2010. ngay 28/11/2005 Thu tuong Chinh phu da ban hanh Quyet dinh s6 310/2005/QD/TTg h viec phe duyet De an co phan hoa Tong Cong ty bao hiem Viet Nam va thi diem thanh lap Tap doan Tai chinh-Bao hiem Bao Viet. Thuc hien Quyet dinh ciia Thii tudng Chinh phu, Bao Viet dang trong qua trinh chuyen doi mo hinh to chuc hoat dong tu mot Tong Cong ty nha nuoc tro thanh mot Tap doan Tai chinh-Bao hiem hang dau a Viet Nam, thuc hien kinh doanh da nganh (bao hiem, ngan hang, chung khoan, quan ly quy, kinh doanh bat dong san...) trong do kinh doanh bao hiem la nganh nghe kinh doanh chinh. Hien nay theo tien trinh co phan hoa Bao Viet se dugc co phan hoa trong quy 1 nam 2007. Bao hiem Viet Nam la mot doanh nghiep hach toan doc lap dugc tap doan me Bao Viet dau tu 100% von. Chinh vi vay dat ra mot yeu cau moi trong chien luge phat trien kinh doanh den nam 2011. Truoc boi canh Viet Nam da tro thanh thanh vien chinh thuc cua to chuc thuong mai the gidi (WTO), nen kinh te Viet Nam dang thuc hien 16 trinh md cua va hoi nhap sau hem vao nen kinh te the gidi. Trong do, bao hiem la mot trong nhung nganh nghe kinh doanh phai md cua sdm nhat vao ngay 01/01/2008, dieu nay dong nghla vdi viec thi trudng bao
 13. 13. hiem trong nude se cd sir canh tranh hit sue quyk liet khong chi giua cac doanh nghiep trong nude ma phai true tiep canh tranh vdi cac doanh nghiep bao hi6m nude ngoai co tiem lire Idn ve von va be day hang tram nam kinh nghiem. Day cung la mot v^n dh Idn dat ra trong chien luge kinh doanh cho cac doanh nghiep bao hilm noi chung va Bao hiem Viet Nam ndi rieng. Vdi nhung tien de quan trong neu tren, viec xay dung chien luge kinh doanh cua BVVN trong tinh hinh mdi dugc dat ra nhu mot nhu cau tat yeu khach quan nham thuc hien muc tieu chung ciia Tap doan: duy tri vi tri so 1 tren thj trudng bao hiem PNT d Viet Nam, khong ngung nang cao chat lugng hoat dong de cd the ton tai va phat trien trong mot moi trudng kinh te md, dong thai viia thuc hien chuc nang kinh doanh viia thuc hien vai tro dan dat thj trudng va dieu tiet cua nha nude. Thuc te, Bao hiem Viet Nam dugc chuyen doi tu doanh nghiep Nha nude sang doanh nghiep hoat dong theo co che Tong Cong ty trach nhiem huu han mot thanh vien (cd chi nhanh d tat ca cac tinh va thanh pho trong ca nude) do Tap doan me Bao Viet dau tu 100% von. Viec lira chon de tai nghien cuu nay cung giup rat nhieu cho ban than trong cong tac quan ly tai BVVN. Do chinh la ly do tai sao hgc vien lira chon de tai: " Nghien cuu xay dung chien luge kinh doanh ciia doanh nghiep Bao hiem Viet Nam den nam 2011" lam de tai nghien ciiu. 1.2 Muc tieu va muc dich nghien ciru de tai Phan tich, danh gia thuc trang tinh hinh kinh doanh ciia BVVN giai doan tu nam 2000 den nam 2006. Tren co sd dd bang ly luan va thuc tien, nghien ciiu xay dung, de xuat nhijng giai phap xay dung va thuc hien chien luge kinh doanh ciia BVVN den nam 2011. 1.3 Pham vi nghien ciru cua de tai Chi tap trung nghien ciiu trong pham vi doanh nghiep Bao hiem Viet Nam hoat dong kinh doanh trong ITnh vuc phi nhan tho, so lieu tu nam 2000 den nam 2006.
 14. 14. 1.4 Phirang phap nghien ciru cua de tai Cac phuong phap dugc su dung trong nghien cuu luan van la: + Phuang phap phan tich, thong ke, so sanh nham danh gia thuc tien va dua ra cac giai phap hoan thien. + Nghien cuu, phan tich trudng hgp cu the doanh nghiep Bao hiem Viet Nam, hoat dong kinh doanh tren ITnh vuc bao hiem phi nhan tho. 1.5 Nguon so lieu ciia de tai; So lieu phuc vu cho nghien cuu, phan tich ciia de tai la nguon so lieu tai doanh nghiep Bao hiem Viet Nam, tu nguon so lieu ciia Hiep hoi Bao hiem va nguon so lieu ciia Vu quan ly Bao hiem thuoc Bo Tai chinh. 1.6 Y nghla cua de tai; + Ve ly thuyet: ap dung ly thuyet danh gia, phan tich cho doanh nghiep Bao hiem Viet Nam theo mo hinh phan tich va xay dung chien luge SWOT, BCG. + Lam ca sd ap dung thuc te cho viec nghien cuu, xay dung va thuc hien chien luge kinh doanh ciia Bao hiem Viet Nam den nam 2011. + Lam nguon tai lieu tham khao cho cac doanh nghiep bao hiem tuong tu kinh doanh tren ITnh vuc bao hiem phi nhan tho. 1.7 Nhirng han che cua de tai; + Mdi chi de cap den ITnh vuc bao hiem phi nhan thg va cu the la doanh nghiep Bao hiem Viet Nam. + Trong thai gian so lieu cd han tu nam 2000 den 2006.
 15. 15. 1.8 Ket qua dy kien + Danh gia hien trang kinh doanh ciia Bao Viet Viet Nam, phan tich moi trudng kinh doanh cung nhu nhung diem manh, diem yeu trong qua trinh hoat dong va phat trien ciia doanh nghiep (giai doan 2000-2006); + Nghien cuu, xay dung chien luge kinh doanh ciia doanh nghiep Bao hiem Viet Nam den nam 2011, dong thdi de xuat nhung giai phap cho viec xay dung va thuc hien chien luo'c do. 1.9 Ket cau cua luan van; Ten de tai: " Nghien ciru xay dung chien Urge kinh doanh ciia doanh nghiep Bao hiem Viet Nam den nam 2011" Ket cau luan van gom 4 chuong: Chuong 1: Gidi thieu chung luan van, chi tiet theo cac noi dung nhu trinh bay d tren. Chuong 2: Co sd ly luan ciia viec nghien ciiu, xay dung chien luge kinh doanh. Chuong 3: Phan tich, danh gia hien trang va xay dung chien luge kinh doanh ciia doanh nghiep Bao hiem Viet Nam den nam 2011. Chuang 4: Ket luan va kien nghi;
 16. 16. CHirONG 2: CO s d LY LUAN CUA VIEC NGHIEN CUtJ VA XAY DUlVG CHIEN LU^QfC KINH DOANH. 2.1. Chien lirgc va quan tri chien lygc; a. Chiin luac kinh doanh; Co nhieu each djnh nghTa khac nhau ve chien luge kinh doanh, moi djnh nghTa co it nhieu diem khac nhau tuy thuoc vao quan diem ciia moi tac gia. Tuy nhien, trong dieu kien nen kinh te thi trudng va moi trudng canh tranh, hoi nhap kinh te quoc te chien luge kinh doanh dugc hieu la: djnh hudng va pham vi ciia mot doanh nghiep ve dai han nham danh Igi the ve canh tranh cho doanh nghiep thong qua viec djnh dang cac nguon lire ciia no trong mdi trudng ludn ludn thay doi, de dap ung nhu cau cua thj trudng va thoa man mong dgi ciia cac ben hu'u quan. Dac trung co ban cua chien luge kinh doanh trong dieu kien hoi nhap kinh te quoc te va toan cau hoa la cac dieu kien de thuc hien chien luge ludn luon d trong mot moi trudng dong, do do trong quan trj chien luge phai dac biet coi trong cong tac du bao, chii dong ludng trude nhung thay doi ciia moi trudng kinh doanh de vach ra nhiing giai phap nham tan dung ca hoi, han che nguy co luon xuat hien trong mdi trudng kinh doanh ciia doanh nghiep. b, Quan tri chiin luac; Quan trj chien luge la qua trinh nghien cuu cac mdi trudng hien tai cung nhu tuong lai de hoach djnh cac muc tieu ciia to chiic: de ra, thuc hien va kiem tra viec thuc hien cac quyet djnh nham dat dugc cac muc tieu trong mdi truong hien tai cung nhu trong tuong lai. Quan tri chien luge bao gom cac hanh dong lien tuc: soat xet mdi trudng ca ben trong va ben ngoai; xay dung chien luge; thuc thi chien luge va danh gia kiem soat chien luge. Do
 17. 17. do nghien ciiu chien luge nhan manh vao viec theo doi va danh gia cac co hoi va de doa ben ngoai trong bdi canh ciia cac sue manh va diem yeu ben trong. c. Nhiem vu cda quan tri chien luac: Tao lap vien canh chien luge: mo ta hinh anh tuong lai ciia cong ty, neu ro cong ty mudn hudng den dau, trd thanh mot cong ty nhu the nao? Chinh dieu nay cung cap dinh hudng dai han, chi rd hinh anh ma cong ty mudn trd thanh, truyen cho cong ty cam giac ve hanh dong cd muc dich; Thiet lap cac muc tieu: chuyen hoa vien canh chien luge thanh cac ket qua thuc hien cu the ma cong ty phai dat dugc; xay dung chien luge de dat dugc cac muc tieu mong mudn; thuc thi va dieu hanh cac chien luge da dugc lua chon mot each co hieu lire va hieu qua; danh gia viec thuc hien va tien hanh cac dieu chinh ve vien canh. djnh hudng dai han, cac muc tieu, chien luge hay sir thuc hien tren co sd kinh nghiem, cac dieu kien thay doi, cac y tudng va cac co hoi mdi. d. Quy trinh hoach dinh chien luac: Sii" menh va muc dich i Phan tich ben ngoai (cac Lira chon va xay Phan tich ben trong (tim CO hoi va de doa) dung cac chien luge kiem nguon lire kha nang, (CL chiic nang, CL nang lucdtloi kinh doanh, CL Cty Cau triic to chiic Lam phu hgp chien luge, Thiet ke kiem soat cau triic va kiem soat Thay doi chien luge
 18. 18. Bang 2.1: Quy trinh hoach dinh chien luge doanh nghiep Qua trinh hoach djnh chien luge cd the chia thanh nam budc chinh, bao gom: lira chon su menh va cac muc tieu chu yeu ciia cong ty; phan tich mdi trudng ben ngoai de nhan dang cac C hoi va de doa; phan tich mdi trudng ben trong de nhan dang cac diem manh va O diem yeu ciia to chuc; lira chon cac chien luge tren co sd tim kiem cac nguon lire, kha nang va nang luc cot loi va phat trien nd de hoa giai cac nguy co, tan dung cac ca hoi tu mdi trudng ben ngoai; thuc thi chien luge. Nhiem vu phan tich mdi trudng ben trong va ben ngoai cong ty va sau dd lira chon chien luge thuong dugc coi la viec xay dung chien luge. Thuc thi chien luge se bao gom thiet ke cau true to chuc va he thong kiem soat thich hgp de dua chien luge vao thuc hien. Cac ke hoach chien luge dugc tao ra bang qiia trinh nay thuong bao triim khoang thdi gian 5 nam, va dugc cap nhat hang nam. Trong nhieu to chuc ket qua ciia qua trinh hoach djnh chien luge hang nam dugc su dung nhu la dau vao cho qua trinh hoach djnh ngan sach ciia nam tiep theo. Nhu vay, hoach djnh chien luge thuc hien chuc nang djnh hudng cho viec phan bd nguon luc trong to chuc. Sir menh va cac muc tieu chu yeu: budc dau tien cua qua trinh quan tri chien luge la xac djnh su menh va cac muc tieu chii yeu cua to chiic. Sii menh va cac muc tieu chii yeu ciia to chuc cung cap mot bdi canh de xay dung cac chien luge. Su menh trinh bay ly do ton tai ciia to chiic va chi ra no se lam gi. Vi du, sii menh ciia mot hang hang khong quoc gia cd the la dap ung nhu cau di lai toe do cao cho khach hang vdi gia ca hgp ly...Cac muc tieu chii yeu xac djnh nhung gi ma to chuc hy vong dap ling trong pham vi trung va dai han. Hau het cac to chiic theo dudi Igi nhuan, muc tieu dat dugc nang lire vugt troi chiem vj tri hang dau. Cac muc tieu thu nhi la cac muc tieu ma cong ty xet thay can thiet neu ho dat den nang lire vugt troi.
 19. 19. TT Phan tich bin ngodi: bd phan thii hai ciia qua trinh quan trj chi6n luge la phan tich moi trudng hoat dong ben ngoai to chiic. Muc tieu ciia phan tich ben ngoai la nhan thiic cac CO hoi va nguy co tu mdi trudng ben ngoai ciia to chiic. Ba loai moi trudng ben ngoai cd moi lien he qua lai vdi nhau bao gom: mdi trudng nganh la mdi trudng ma trong do to chiic van hanh, mdi trudng qudc gia va mdi trudng vT md. Viec phan ti'eh mdi trudng nganh can mot sir danh gia cau triic canh tranh trong nganh, bao gom vj the canh tranh ciia to chiic trung tam va cac ddi thii canh tranh chinh, cung nhu cac giai doan phat trien nganh. Nhieu thj trudng hien nay trd thanh thj trudng toan cau, viec phan tich mdi trudng nganh cung cd nghTa la danh gia tac dong ciia toan cau hoa trong canh tranh d pham vi mot nganh. Viec phan tich mdi trudng qudc gia nham xem xet bdi canh qudc gia ma cong ty dang hoat dong cd tao dieu kien thuan igi de cong ty gianh uu the canh tranh tren thj trudng toan cau hay khong. Neu khdng, thi cong ty co the phai xem xet viec djch chuyen mot bo phan dang ke hoat dong ciia nd den qudc gia cd khung canh thuan Igi cho viec dat Igi the canh tranh. Viec phan tich mdi trudng vT md bao gom xem xet cac nhan td kinh te vT mo, xa hdi, chinh phii, phap ly, qudc te va cong nghe cd the tac dong tdi td chiie. Phan tich ben trong: phan tich ben trong la bo phan thii ba cua quan tri chien luge, nham tim ra cac diem manh, diem yeu ciia to chiic. Chiing ta se tim xem each thiic cong ty dat den Igi the canh tranh, va vai trd ciia cac nang lire khac biet (sue manh doc dao ciia cong ty), cac nguon luc va kha nang tao dung, duy tri ben viing Igi the canh tranh cho cong ty. Ket luan ma chiing ta cd the riit ra la de tao dung va duy tri Igi the canh tranh yeu cau cong ty phai dat dugc mot each vugt troi ve hieu qua, chat lugng, cai tien va trach nhiem vdi khach hang. Siic manh ciia cong ty dua nd den sir vugt troi trong ITnh vuc nay, ngugc lai cac diem yeu lai cd the dua den hieu suat kem han. Lua chgn chien luge: phhn viec tilp theo la xac djnh ra cac phuong an chien luge ling vdi cac di6m manh, di8m y^u, co hdi, de doa thudng dugc goi la phan tich SWOT. Muc
 20. 20. dich CO ban ciia phan tich SWOT la nhan dien cac chiin luge ma nd dinh hudng, tao sir phu hgp, hay tuong xiing giiia cac nguon lire va kha nang cua cong ty vdi nhu cau ciia mdi trudng trong dd cong ty dang hoat dong. Theo cac trudng phai hien tai ciia quan trj chien luge, giai doan nay can tien xa hon niia vao viec nhan thiic ro ban chat vj the canh tranh tren ca sd phan tich de tim ra nhung ngudn lire, kha nang va nang luc cot loi lam ca sd cho viec phat trien cac lira chon chien luge. Td chiic phai danh gia nhieu phuang an tuong ling vdi cac kha nang cd the dat dugc muc tieu chinh. Cac phuong an chien luge dugc tao ra cd the bao gdm d cap don vi kinh doanh, cap chii'c nang, cap cong ty hay cac chien luge toan cau cho phep ton tai mot each tot nhat thich hgp vdi su thay doi nhanh chdng ciia mdi trudng canh tranh toan cau nhu la mot dac diem ciia hau het cac nganh hien dai. e. Hi thong chiin luac trong doanh nghiep; Chien luge chirc nang: Igi the canh tranh bat ngudn tu nang lire ciia cong ty nham dat dugc su vuot troi ve hieu qua, chat lugng, su cai tien va trach nhiem vdi khach hang. Chien luge cap chiic nang xem xet vai tro va each thiic ma cac chien luge nay hudng den hoan thien hieu suat ciia cac hoat dong trong pham vj cong ty, nhu marketing, tai chinh ke toan, he thong edng nghe thong tin, phat trien san xuat va djch vu khach hang... Chien luge cap dan vi kinh doanh: bao gdm chu de canh tranh ma cdng ty lua chon de nhan manh, each thuc ma nd tu djnh vj vao thj trudng de dat dugc Igi the canh tranh va cac chien luge djnh vj khac nhau co the sii dung trong bdi canh khac nhau ciia mdi nganh. Ba loai chien luge chinh d cap cac dan vj kinh doanh thudng la: chien luge chi phi; chien luge tao su khac biet va chien luge tap trung vao khe hd thj trudng. Chiin luge toan cau: Trong bdi canh ciia thj trudng va canh tranh toan cau ngay nay, viec dat dugc mot Igi the canh tranh va cue dai hoa nang lire ciia mot cdng ty ngay cang doi hdi cdng ty phai md rong hoat dong ciia nd ra ben ngoai qudc gia ma nd dang ton tai.
 21. 21. Mot each thich hgp la cdng ty phai cd chien luge toan cau khac nhau ma nd cd thi theo dudi. Trong khi tim kiem each thiic tham nhap toan cau cdng ty se xem xet Igi ich va chi phi cua viec md rdng hoat dong tren pham vi toan cau, tren ca sd 4 chien luge khac nhau: chien luge da qudc gia; chien luge quoc te; chien luge toan cau; va chien luge xuyen qudc gia ma cac cdng ty cd the chap thuan de canh tranh tren thj trudng toan cau. Hon nua, can chii y den van de Igi ich va chi phi ciia cac lien minh chien luge giu"a cac nha canh tranh toan cau, cac each thiic nhap cuoc khac nhau de tham nhap vao thi trudng nude ngoai, vai trd cua cac chinh sach cua cac nude trong viec anh hudng den lira chon chien luge toan cau ciia cdng ty. Chien luge cap cong ty: mot chien luge cap cdng ty phai tra Idi cau hdi: cac loai kinh doanh nao cd the lam cue dai kha nang sinh Idi dai han cua cdng ty? Trong nhieu td chiic viec canh tranh thanh edng thudng cd nghTa la hoi nhap doc- dd la qua trinh tich hgp cac hoat dong hoac la ngugc ve phia dau vao ciia qua trinh san xuat chinh hoac la xudi theo chieu phan phdi sii dung cac dau ra ciia hoat dong chinh. Hon nQa, cac cdng ty thanh cdng trong viec thiet lap mot Igi the canh tranh ben vung cd the dang phat sinh cac ngudn luc vugt qua nhu cau dau tu ciia ho trong pham vi nganh chinh ciia minh. Vdi cdng ty nhu vay, viec cue dai hoa kha nang sinh Idi dai han ddi hdi da dang hoa vao cac ITnh vuc kinh doanh mdi. / Thi^c thi chiin luac; Khi cdng ty da lira chgn dugc chien luge de dat muc dich ciia nd, chien luge dd can phai dua vao thuc thi. Cac budc thuc thi chien luge bao gdm: Thiet ke cau true chiin luge: viec thuc thi mot chien luge yeu cau phan edng vai trd va trach nhiem ve cac hoat dong chien luge khac nhau cho cac nha quan trj va cac bd phan nhat djnh trong cdng ty. Cau triic td chuc ciia cdng ty chi ra cac vai trd, trach nhiem, cac quan he bao cao. neu cau triic td chiic hien tai khdng thich hgp vdi chien luge cdng ty da 10
 22. 22. lira chon, phai thiet ke ra mot cau tnic td chuc mdi cho phii hgp vdi viec thuc thi chien luge. Thiet ke he thong kiem sodt: ben canh viec lira chon cau true td chuc edng ty can phai thiet lap mot he thong kiem soat thich hgp. Trong dd nd phai quyet djnh ve each thuc tac dong tdi su thuc hien va kiem soat hoat dong ciia cac bd phan. Cac lua chon ciia he thdng kiem soat cd the tu kiem soat thj trudng, kiem soat dau vao- dau ra, kiem soat hanh chinh, kiem soat van hoa td chiic... Tgo ra su phii hap giua chien luac, cau true to chirc vd kiem sodt: mot cong ty mudn thanh cdng can phai tao ra sir phu hgp hay tuong thich giua chien luge, cau triic, va he thdng kiem soat ciia nd. Bdi vi cac chien luge va moi trudng khac nhau dat yeu cau khac nhau len mot td ehii'c do do ho phai tao ra cau triic va he thdng kiem soat tuong ling. Vi du, chien luge cua ngudi dan dao ve chi phi, yeu cau td chiic phai that don gian va cac hoat dong cung nhu kiem soat se nhan manh vao hieu qua san xuat. Mat khac, vdi chien luge tao su khac biet, bang each tao ra sir doe dao cho san pham ciia cdng ty ve mat cdng nghe, se yeu cau viec ket hop cac hoat dong trong cdng ty xoay quanh chuc nang cot loi la cdng nghe va thiet lap he thdng kiem soat hudng tdi su sang tao cong nghe. g. Cac nha quan tri chiin luo'c trong doanh nghiep; Trong hau het cac to chuc hien dai, cd hai loai nha quan trj: dd la nha quan trj chien luge va cac nha quan trj dieu hanh hay quan trj tac nghiep. Cac nha quan trj chien luge chju trach nhiem ve hieu suat chung cua toan td chiic. Tren phuang dien dd, su quan tam tdi thugng ciia hg la tao ra sue manh ciia toan bo td chiie. Trach nhiem nay dat ho vao mot vj thi phai tap trung vao dinh hudng toan bd td chiic tren phuong dien chien luge. Mat khac, cac nha quan trj dieu hanh hay quan trj tac nghiep chju trach nhiem ve cac chiic nang kinh doanh hay cac hoat dong cu the nhu quan trj ngudn nhan lire, quan trj ve tai chinh, phat triin san xu^t, djch vu khach hang....vj tri quyen luc ciia ho thudng lien quan 11
 23. 23. den mot hoat dong nao dd ciia td chiic. Ndi chung cac cdng ty cd nhieu hoat dong kinh doanh se cd ba cap quan trj co ban dd la: Qudn tri cap cdng ty: Quan tri cap cdng ty bao gdm tdng giam ddc va cac nha quan tri cap cao khac, ban giam ddc va cac can bo cap cdng ty. Cac ca nhan nay diing dau trong viec dua ra cac quyet djnh trong td chiic. Chii tich hoi ddng quan trj va tdng giam doc ciia cac cdng ty la nha quan trj chien luge chinh d c4p nay. Trong khi tham khao y kien ciia cac can bd cap cao khac, ngudi nay cd vai trd giam sat su phat trien ciia cac chien luge trong toan bo td chuc. Vai trd nay bao gdm viec xac djnh su menh, va cac muc tieu ciia td chiic, xac djnh cdng ty gdm cac don vj kinh doanh nao, phan bd cac nguon luc cho m5i don vj kinh doanh khac nhau, xay dung va chi dao thuc hien chien luge phat trien ciia tung don vj kinh doanh. Qudn tri cap dan vi kinh doanh: trong mot cdng ty kinh doanh tren nhieu ITnh vuc, cap don vj kinh doanh bao gdm trudng cac don vj kinh doanh va cac can bd ciia ho. Mot don vj kinh doanh la mot thuc the td ehiic hoat dong trong mot ITnh vuc phan biet vdi dac diem la doe lap, cd cac bd phan chiic nang rieng. Cac nha quan trj chien luge chinh d cap don vi kinh doanh la trudng don vj. Vai tro ciia ho la chuyen cac tuyen bo chung ve djnh hudng va y djnh tu cac nha quan trj cap cong ty vao chien luge cu the ciia tung don vj kinh doanh. Nhu vay, trong khi cac nha quan trj chien luge cap cdng ty lien quan den chien luge phat trien cac bd phan kinh doanh, thi cac nha quan trj cap don vj kinh doanh lai tap trung vao chien luge ciia mot don vj kinh doanh nhat djnh. Cac nha qudn tri diiu hanh: cac nha quan trj dieu hanh chju trach nhiem cho tung chiic nang hay qua trinh kinh doanh nhu: nhan su, tai chinh, marketing, ban hang....Cac nha quan trj diiu hanh khdng chju trach nhiem ve hieu suat cua toan bo td chiic, ho chi cd mot vai trd chien luge chinh. Trach nhiem cua cac nha quan trj dieu hanh la phat trien cac chiin luge chiic nang trong tung mang cdng viec cu the nham thoa man muc tieu 12
 24. 24. chien luge ma cac nha quan tri cap dan vj kinh doanh hay cdng ty dat ra. Hon niJa, cac nha quan tri dieu hanh cung cap hau het cac thong tin cd the cd cho cac nha quan trj c4p don vj kinh doanh va cap cdng ty de xay dung chien luge mang tinh hien thuc va kha thi. Cac nha quan trj dieu hanh cd the la nhung ngudi de xuat nhung y tudng quan trong, ma cuoi cung cd the la chien luge chinh cua cdng ty. Nhu vay, dieu quan trong ciia cac nha quan trj chien luge la lang nghe cac y tudng ciia cac nha quan tri diiu hanh. Trach nhiem quan trong nhat cua cac nha quan trj dieu hanh la thuc thi chien luge, thuc hien cac quyit djnh ciia cap don vj kinh doanh va cap cdng ty. 2.2. Tam quan trong cua viec nghien ciru xay dung chien luge kinh doanh Trong dieu kien bien dong ciia mdi trudng kinh doanh hien nay, qua trinh nghien ciiu xay dung chien luge hay qua trinh quan trj chien luge trong doanh nghiep, td chuc dugc xem la mot viec lam tdi quan trgng cho sir ton tai va phat trien ciia moi doanh nghiep, nd nhu mot hudng di giiip cho doanh nghiep, td chiie vugt qua dugc nhung khd khan thach thiic, day lui nguy co, tan dung cac co hoi va khai thac tdi da nhiing Igi the de dua doanh nghiep tien len phia trude. Qua trinh quan trj chien luge dugc thuc hien dua tren ca sd cdng ty theo doi mot each lien tuc cac su kien xay ra ca trong va ngoai cdng ty cung nhu cac xu hudng de c6 the de ra cac thay ddi kjp thdi. De ton tai, tat ca cac to chuc bat budc phai cd kha nang thay ddi va thich ling vdi nhung bien dong. Qua trinh quan trj chien luge dugc xay dung nham muc tieu giiip cdng ty tap trung thich ung mot each tdt nhat vdi nhung thay ddi trong dai han. Quan tri chien luge giiip cho mot td chuc cd the chu dong hon thay vi bj dong trong viec vach ro tuong lai ciia minh, nd cho phep mot td chiic cd the tien phong va gay anh hudng trong mdi trudng nd hoat ddng thay vi chi phan ling lai mot each yeu dt va thu dong trude nhung bien ddng cua mdi trudng xung quanh. 13
 25. 25. Quan trj chien luge tao cho moi ngudi nhirng nhan thiic het siic quan trong. Muc tieu chii yiu ciia qua trinh nay la dat dugc su than hieu va cam ket thuc hien trong toan bd td chiic tu vj tri quan trj cao nhat den tung thanh vien ciia td chiic dd. Vi le dd, Igi ich quan trong nhat ma quan trj chien luge dem lai chinh la su hieu biet thau dao, va ke dd la su cam ket thuc hien. Mot khi ma moi ngudi trong td chiic hieu rang td chuc dd dang phai lam gi va tai sao lai nhu vay, ho cam thay ho lam mot phan ciia to chiic, cd trach nhiem vdi to chiic va ho se tu cam ket ling ho va thuc thi chien luge, qua dd phat huy dugc siic manh ciia toan bd td chiic. Quan trj chien luge cung cd the lam song lai niem tin vao cac chien luge dang dugc ap dung hoac chi ra sir can thiet phai cd sir thay ddi. Qua trinh quan tri chien luge cung cap ca sd cho viec vach ra va ly giai ve nhu cau can cd su thay ddi. Nd giiip cho moi ngudi trong td chiic nhin nhan nhung thay ddi nhu la nhung co hdi cho su phat trien chu khdng phai la nhung nguy ca hay su de doa. Ngoai ra, quan trj chien luge con dem lai cho td chuc nhung Igi ich het sue quan trong: giiip to chiic nhan dang, sip xip uu tien va tan dung cac co hoi; dua ra each nhin thuc te vi cac khd khan cua td chiic cung nhu cong tac quan trj cua td chirc; dua ra mot biic tranh toan canh cho su phat trien ddng bd cac hoat dong ciia td chiic; giiip cho viec phan bd t5t hon thdi gian va cac ngudn lire cho cac co hdi da dugc xac dinh; tao moi lien ket chat che giira cac ca nhan trong td chiic vi muc tieu chung; cung cap ca sd cho viec lam, trach nhiem ciia tung ca nhan; khuyin khich sir cdng hien, sang tao va ddng gdp ciia cac thanh vien cho su nghiep chung cua td chiic... 2.3 Phuo-ng phap xay dung va danh gia chiin luge kinh doanh; Dk cd dugc chiin luge kinh doanh cd tinh kha thi cao, ddi hdi quan trj gia phai td chiic khoa hoe trong viec thiet lap chiin luge kinh doanh. Day la cdng viec quan trong cua quy 14
 26. 26. trinh quan trj chien luge, chi mot sai sdt nhd trong khau nay se lam cho qua trinh lua chon chien luge, td chiic thuc hien chiin luge gap riii ro va gay thiet hai cho td chiic. Quy trinh thiet lap chiin luge kinh doanh bao gdm cac budc co ban nhu sau: 2.3.1 Phan tich moi trirdng kinh doanh; fl. Tao lap hi thdng thdng tin phuc vu cho phan tich du bao chien luac; He thong thdng tin phuc vu cho cdng tac phan tich du bao chiin luge bao gdm moi thdng tin gin vdi edng tac phan tich va du bao chiin luge. Dd la thdng tin vi mdi trudng kinh doanh ben ngoai va ben trong doanh nghiep dugc tap hgp thanh mot he thdng va dugc xii ly nham dam bao tinh khoa hoc. Dh tao lap he thdng thdng tin phan tich va du bao chiin luge can tien hanh cac hoat ddng cu the sau: Xac dinh nhu cau thong tin: budc dau tien la xac djnh nhu ciu thdng tin. S6 luong va loai hinh thong tin cd thi thu thap dk soan thao chiin luge thi cd nhiiu, tuy tit ca khong phai hoan toan yeu td thoa man va chinh xac deu cd gia trj nhu nhau vi vay quan trj gia cin phai sang Ige thdng tin phu hop vdi yeu ciu ciia san xuat kinh doanh. Xac dinh cdc ngudn thong tin tong qudt: thdng tin thu cap la cac thdng tin dugc thu thap theo mot muc dich nao do phuc vu cho viec soan chien luge. Thdng tin thii cip bao g6m thii cap noi bo va thu cap ben ngoai nhu ca cau td chuc bd may, ddi ngu nhan sir, he thong bao bao ndi bd...Ngudn thdng tin so cap la ngudn thdng tin thu dugc qua khao sat ban dau bao gdm thdng tin ve khach hang, doi thii canh tranh, ve tinh hinh thj trudng... Cdc ndi dung thdng tin can thu thap: Ndi dung ciia budc nay la de ra trach nhiem xay dung mot co che hiJu hieu cho cdng tac thu thap thdng tin. Cd cac each thuc thu thap thdng tin nhu sau: md hinh thu thap lien tuc, thu thap djnh ky va thu thap khdng thudng xuyen. Cac thdng tin can thu thap cho soan thao chien luge: thdng tin ve canh tranh nhu xem xet doi phuong cd chien luge canh tranh hay khdng, cd de doa doanh nghiep chiing ta khdng; ddi phuang cd the cdng khai ndi dung canh tranh ciia ho hay khdng, nhiing 15
 27. 27. diim manh, diim yeu trong chiin luge ciia ddi thii...; thdng tin vi td chiic nhan sir, danh gia vi nang luc nhan sir cua doanh nghiep, nang lire trinh do cua doi ngu quan trj chiin luge, cua can bd nhan vien, quy md, dac diim ciia thj trudng lao ddng hien cd, ca ciu thii lao cua doanh nghiep...; thdng tin vi san xuit kinh doanh nhu cac yiu td lien quan din gia thanh, quan diem ciia cdng chiing vi gia ca san phim djch vu. chit lugng san phim, kha nang phat trien da dang hoa san phim nhim dap ling nhu ciu ciia khach hang.... b. Phan tich mdi tru&ng cdng nghi; Thuc te cho thay, cong nghe cd anh hudng din van hdi va moi de doa din hoat dong san xuat kinh doanh ciia doanh nghiep vi vay soan thao chiin luge phai tinh din cdng nghe. Su tien bd ciia ky thuat cd the tac dong sau sac den nhung san pham djch vu, thj trudng nha cung cap, nha phan phdi, ngudi canh tranh, khach hang, qua trinh san xuat, thuc te tiep thj va vj the canh tranh ciia doanh nghiep. Tien bo ky thuat cd the tao ra nhung uu the canh tranh, manh hon cac uu the hien co. Hien nay, khdng cd mot doanh nghiep nao ma cd su each ly vdi nhung phat trien cdng nghe dang xuat hien. Trong cdng nghe ky thuat cao, su nhan dang va danh gia nhiJng van hoi va mdi de doa mang tinh chat edng nghe trong yeu cd the la phan quan trong nhat ciia viec kiem soat cac yeu td ben ngoai trong hoat ddng quan trj chien luge. Nhung cau hdi quan trong ve edng nghe nen dugc dat ra khi thuc hien viec phan tich danh gia mdi trudng cdng nghe la: cac cdng nghe ben trong cdng ty la gi; cac cong nghe nao dugc su dung trong viec kinh doanh ciia edng ty, trong san pham, bo phan...; mdi cong nghe cd tim quan trong thiit yiu nhu the nao ddi vdi moi san pham va hoat ddng kinh doanh; su phat triin ciia cac cdng nghe nay theo thdi gian la gi; dau la su phat trien C thi cd ciia cac cdng nghe nay trong tuong lai; viec dau tu ciia edng ty vao cong nghe O thiit yiu theo thdi gian la gi; cdng nghe ma doanh nghiep dang ap dung cd vai trd quan 16
 28. 28. trong nhu thi nao? vj thi ciia doanh nghiep; doanh nghiep cin diu tu vao cdng nghe gi de dat muc tieu kinh doanh. c. Du bao xu hu&ng van ddng cua moi tru&ng kinh doanh; Cac phuong phap ca ban di du bao moi trudng kinh doanh la: Phuangphdp chuyen gia: phuong phap chuyen gia la phuang phap du bao dua tren ca sd thu thap va xii li nhanh nhung danh gia du bao ciia cac chuyen gia. Qua trinh ap dung phuong phap chuyen gia cd the chia thanh 3 giai doan: lua chon chuyen gia, trung ciu y kien cac chuyen gia ve cac vin de can tiin hanh du bao va phan tich xii ly nhung danh gia du bao ciia cac chuyen gia. Lua chgn chuyen gia, co hai loai chuyen gia la cac nha phan tich va cac chuyen gia danh gia. Cac nha phan tich la nhiing ngudi cd trinh do chuyen mon cao, cd hieu biet sau rdng ve van de dugc dua ra danh gia va nhung van de C lien quan. Dd la mot tap the chuyen gia nhieu nganh, cd nhiem vu td chiic viec trung O cau y kien ciia cac chuyen gia danh gia, cung cap nhung thong tin can thiet cho chuyen gia danh gia, phan tich va tdng hgp y kien chung ciia tap the cac chuyen gia. Trong giai doan nay phai xay dung dugc he thong chi tieu danh gia nang lire cac chuyen gia va xac djnh dugc sd lugng cac chuyen gia can thiet; Trimg cau y kien chuyen gia, trung cau y kien chuyen gia cd the tien hanh theo cac hinh thuc nhu phdng van, hdi thao, hdi nghj. Muc dich ciia viec trung cau y kien la nham thu dugc nhung y tudng mdi, nhiJng quyet dinh mdi vi mot vin di nao dd lien quan, xii ly thdng tin chien luge nhd su sang tao tap thi eiia cac chuyen gia trong mot ky hoi nghj dugc tien hanh theo nhiing quy tac nhit djnh; phan tich xir ly y kien ciia cdc chuyen gia, phan tich xii ly y kiin ciia cac chuyen gia C y nghTa la phai xac djnh dai lugng dac trung cho y kien chung ciia tap the chuyen gia O va dp thdng nhit y kiin giua cac chuyen gia. De phan tich y kien ciia cac chuyen gia vi tim quan trong ciia cac sir kien, ngudi ta thudng sii dung mot sd chi tieu va lap bang diim danh gia ciia cac chuyen gia. He thdng thdng tin tot nhit phai la he th6ng dan gian, 17 'A.r
 29. 29. cung cap thdng tin cho doanh nghiep cac nhu cau dudi dang cd the su dung dugc. Qua trinh phan tich, du bao thdng tin mdi trudng la de tim co hdi- nguy ca, diem manh- diem yiu phuc vu cho soan thao chien luge. Phuang phdp lap bdng tdng hgp mdi tru&ng kinh doanh: bang tdng hgp mdi trudng kinh doanh tdng hgp cac yeu td, mdi trudng chinh yeu trong dd liet ke tung yeu td va danh gia anh huong tdt hay xau va y nghTa ciia yeu td dd ddi vdi viec soan thao chien luge kinh doanh ciia cdng ty. Bang tdng hgp danh gia tac ddng mdi trudng kinh doanh thudng bao gdm: liet ke cac yeu td mdi trudng co ban va cac thanh td ciia chiing: phan loai yeu to mdi trudng theo muc do quan trong tdng the ciia chiing ddi vdi nganh; tac dong cua cac yeu td doi vdi doanh nghiep; gia trj tam quan trgng ciia mdi yeu td ddi vdi nganh... 1 2 3 4 5 Cac yeu td mdi Mii'c dp quan Tac ddng ddi Tinh chat tac Diem trudng trong ddi vdi vdi doanh ddng nganh nghiep Liet ke cac yeu Phan loai miic Phan loai miic Md ta tinh chat Nhan trj sd d to mdi trudng do quan trong do tac ddng ciia tac ddng + = cot 1 vdi cot 2, CO ban va cac ciia mdi yeu td mdi yeu td ddi tdt, - = xau cot 3, chi miic thanh to ciia (A,B,C hoac vdi cong ty do tac ddng va chiing cao, thap, trung (cao, thap. dat dau + hoac binh...) trung binh hoac - vao ket qua nhieu, it, trung thu dugc binh..) Bang 2.2: Bang tdng hgp mdi trudng kinh doanh Sir dung md hinh SWOT vd BCG, trinh bay d phan sau. 18
 30. 30. 2.3.2 Xac dinh nhiem vu, muc tieu chien luge; Sau khi phan tich danh gia mdi trudng de tim ca hdi va nguy co ddi vdi doanh nghiep. Quan trj gia cd thi va cin phai bat dau tii viec xac djnh nhiem vu va muc tieu chien luge de tu day xac djnh cac chien luge kinh doanh trong thuc tiin, de tu day dua ra cac chien luge dac thu ve mot hoat ddng trong san xuat kinh doanh. Viec xac djnh chinh xac nhiem vu, muc tieu chien luge cd y nghTa quyet dinh ve sir thanh cdng cua viec soan thao va thuc thi chien luge, cd y nghTa thiet thuc trong viec thuc hien tung budc muc tieu bao tmm cua doanh nghiep dd la su tdn tai va phat trien ciia doanh nghiep trong nen kinh te thi trudng. a. Xac dinh nhiem vu chiin luac; Xac djnh nhiem vu chien luge, chinh ta tra Idi cau hdi cdng viec kinh doanh ciia doanh nghiep la gi? Ddi khi nhiem vu kinh doanh con dugc goi la nguyen tac kinh doanh, muc dich kinh doanh, triet ly kinh doanh, tu dd xac dinh ITnh vuc kinh doanh ciia doanh nghiep. Thdng thudng dd la loai san pham co ban hoac loai hinh djch vu chinh, cac nhdm doi tugng khach hang hang dau, nhu cau thj trudng, tinh hinh cdng nghe, hoac mot loat cac yeu td khac. Ndi dung nhiem vu cung xac djnh cac van de bao quat hon ve nhung dieu mong mudn cd dugc ngoai cdng ty, tao lap cac uu tien, cac chien luge, cac ke hoach va phan bd cdng viec. Xac djnh rd nhiem vu se cung cap cho nha quan trj su thdng nhat ve dudng hudng vugt ra khdi cac nhu cau rieng le, bj han che va cd tinh nhat thdi. Nd thiic day cam giac ve su mong dgi chung d tat ca cac cap va cac the he cua nhan vien. Xac djnh rd nhiem vu se la su cam ket ciia doanh nghiep ddi vdi hanh ddng cd trach nhiem, giir gin va bao ve nhijng quyen ddi hdi quan trong ciia ben trong ddi vdi su song con lau dai, phat trien va kha nang sinh Idi ciia doanh nghiep. 19
 31. 31. b. Xac dinh muc tieu cua chien luac; Thuat ngu "muc tieu" dugc dung de chi cac tieu chi hoac ket qua cu the ciia doanh nghiep cin dat dugc khi thuc hien cac chien luge kinh doanh, cac tieu chi trong chien luge dugc dua vao muc tieu la: Igi nhuan, muc tang trudng doanh thu, thj phan, vj the canh tranh, tinh riii ro va sir ddi mdi. Thdng thudng cac doanh nghiep chia muc tieu thanh 2 loai la muc tieu dai han va muc tieu ngan han. Muc tieu dai han la ket qua mong muon dugc de ra cho mot khoang thdi gian tuong ddi dai, sd nam cu the cd the khac nhau nhung nhin chung thudng dai hon mot chu ky hoat ddng. Muc tieu ngan han phai het sue cu the va phai neu ra dugc cac ket qua mot each chi tiet trong mot chu ky quyet djnh. c. Cdc nhan td anh hu&ng din muc tiiu; Triet ly kinh doanh vd he thong muc tieu ciia doanh nghiep: triet ly kinh doanh va he thong muc tieu ciia doanh nghiep thudng ehiia dung nhung ndi dung co ban la cac chiic nang, nhiem vu chii yeu ciia doanh nghiep, cac muc tieu cho sudt khoang thdi gian tdn tai va phat trien doanh nghiep, cac gia trj can dat dugc ciia doanh nghiep. Chuc nang, nhiem vu quy djnh muc dich, pham vi, ITnh vuc kinh doanh. Cac nha quan trj can nghien ciiu lai triet ly kinh doanh de xay dung muc tieu chien luge phu hgp. Cdc ca hoi vd de dog: ddi vdi hoat ddng kinh doanh ciia doanh nghiep trong thdi ky chien luge se tac ddng true tiep den viec hinh thanh muc tieu. Tren co sd danh gia cac co hoi-de doa cd the xuat hien trong tung thdi ky chien luge de nha quan trj can nhae he thong muc tieu. Cdc diem mgnh, diem yeu: diem manh diem yeu ciia ban than doanh nghiep trong tung thdi ky deu dugc sii dung de can nhae xay dung muc tieu chien luge tung thdi ky. 20
 32. 32. Th&i gian: cung tac ddng din muc tieu ciia chien luge vi chiing lien quan din sir t5n tai ciia CO hdi-nguy ca, diim manh-diim yeu tren co sd dd soan thao dp dai cua muc tieu chien luge. Tam ly cua qudn tri vien vd nhan vien: cung tac ddng den viec xac djnh muc tieu chien luge, vi ho la nhung ngudi true tiep thuc hien chien luge kinh doanh. Ngoai ra, khach hang la ngudi tac ddng true tiep den muc tieu chien luge vi ho la ddi tugng phuc vu, chiin luge kinh doanh thuc chat la chien luge cung cho khach hang, do dd muc tieu kinh doanh phai xuat phat tu day. 2.3.3 Dieu kien va nguyen tac thiet lap chien luge kinh doanh; fl. Dieu kiin thiit lap chiin luac kinh doanh; De viec thiet lap chien luge kinh doanh dat hieu qua cao, viec xay dung chien luge phai dam bao cac dieu kien nhat djnh do la: chien luge co neu bat dugc nhung ca hoi hap dan mdi, cung nhu nhirng nguy ca chinh khdng; chien luge cd rd rang trong phan khiic thi trudng va nhung tiem nang cd lien quan khdng; cac chien luge cd thdng nhat khong, cd dang sii" dung diing cdng cu khdng; xac suat chien luge dat dugc muc tieu la bao nhieu; viec lap chien luge khdng the bd mac cho mdi trudng xung quanh chi phdi ma phai tao ra mot bau khdng khi thdng nhat, phai dat rd muc tieu, Idi keo moi ngudi tham gia hoach djnh chien luge, thuc hien kiem tra hoach djnh chien luge; muc tieu cua chien luge phai dugc xac djnh tu muc dich va muc tieu ciia doanh nghiep va tren ca sd cua muc tieu ay ma xay dung chien luge kinh doanh tu dieu kien ciia doanh nghiep; cdng tac hoach djnh chien luge ciia doanh nghiep phai dugc td chiic cd quy trinh, theo bai ban rd rang chinh xac tirng giai doan; cac ke hoach ngan han va ke hoach chiic nang phai xay dung tren co sd chien luge chinh va dai han ciia doanh nghiep. 21
 33. 33. b, Su thay ddi hoach dinh chiin luac; Trong nhung diiu kien nhat dinh, do dieu kien moi trudng ben trong hoac ben ngoai thay dii anh hudng Idn den qua trinh thuc thi chien luge thi doanh nghiep cd the xem xet thay dii hoach djnh chien luge. Nhijng dieu kien cho phep viec thay ddi hoach djnh chien luge ciia doanh nghiep la: sir thay ddi chien luge khdng de doa den an ninh, su tdn tai ciia doanh nghiep; khi nhung ngudi bi anh hudng ciia su thay ddi chien luge kinh doanh chap nhan; sir thay ddi chien luge do do hoan canh khach quan tao ra chii khdng phai do sai lim ciia ngudi quan trj; su thay ddi chien luge kinh doanh dd da dugc du tinh trude; khi thay doi ve chien luge se cd Igi hon ve canh tranh, thj phan so vdi hien trang. c. Cdc nguyin tac ca bdn khi hoach dinh chiin luac; Hoach dinh chien luge ciia doanh nghiep can dam bao tuan thii cac nguyen tac ca ban dd la: hoach djnh chien luge phai gdp phan vao viec hoan thanh muc tieu ciia doanh nghiep; nguyen tac hieu qua chi phi bd ra cho chien luge phai thap hon phan thu dugc; nguyen tac rd rang, men reo trong ndi dung chien luge; nguyen tac noi dung chien luge kinh doanh phai phu hop ve thdi gian; nhan thiic chinh xac ve cac gidi han chien luge. Tom lai, viec thiet lap chien luge kinh doanh can phai dugc tien hanh theo mot quy trinh thong nhat phii hgp vdi dac diem tung doanh nghiep, tuy nhien nhung ndi dung co ban can phai tuan thii do la: phan tich danh gia mdi trudng kinh doanh nham phat hien cac ca hoi ciing nhu nguy co cua doanh nghiep, tir dd dua ra cac chien luge ket hgp va xac dinh nhiem vu, muc tieu chien luge ciia doanh nghiep. 2.4. Mo hinh phan tich va xay dung chien luge SWOT Mo hinh phan tich SWOT cd ngudn gdc la ket qua ciia mot cudc khao sat tren 500 cdng ty cd doanh thu cao nhat do tap chi Fortune binh chon va dugc tien hanh tai vien nghien ciiu Standford trong thap nien 60-70, nham muc dich tim ra nguyen nhan vi sao nhieu 22
 34. 34. cong ty thit bai trong viec thuc hien ki hoach. Md hinh phan tich SWOT con dugc gpi la phuong phap lap ma tran SWOT. SWOT la tap hgp viit tit ciia nhiJng chu cai dau tien ciia cac tu tieng anh: Strengths (diim manh). Weaknesses (diem yeu), Opportunities (co hdi), va Threats (nguy ca). Day la cong cu cue ky huu ich giiip chiing ta tim hieu van de hoac ra quyet djnh trong viec to chiic, quan ly cung nhu trong kinh doanh. Noi each khac, SWOT la khung ly thuyet ma dua vao dd chiing ta cd the xet duyet lai cac chien luge xac djnh vj the cung nhu hudng di ciia mot td chiic, mot cdng ty, phan tich cac de xuat kinh doanh hay bat cii y tudng nao lien quan den quyen Igi ciia doanh nghiep. Viec van dung SWOT trong xay dung ke hoach kinh doanh, hoach djnh chien luge, danh gia doi thii canh tranh, khao sat thj trudng, phat trien san pham va ca trong cac bao cao nghien ciiu ngay cang dugc nhieu cac doanh nghiep lira chgn. De tien hanh phan tich SWOT, ban hay lap ra bdn danh muc, moi danh muc la mot yeu td SWOT, sau dd bat dau dien vao danh muc: cac diem manh (Strengths)- danh gia xem cong ty minh lam tdt nhung cong viec nao? Dieu gi khien ban ndi bat so vdi cac ddi thii canh tranh? Ban cd Igi the gi so vdi cac doanh nghiep khac?...; Cac diem yeu (Weaknesses)- liet ke ra nhung ITnh vuc ma ban gap khd khan va phai nd lire thuc hien. Khach hang nan ve nhung dieu gi? NhCrng yeu cau nao ma bo may nhan su ciia cdng ty ban tu ban lanh dao den dpi ngu can bd, nhan vien, cdng tac vien ciia cdng ty ban chua dap ling dugc?...; Cac co hdi (Opportunities)-hay cd gang tim ra nhung ITnh vuc ma cac diem manh ciia cdng ty ban chua dugc phat huy triet de. Cac xu hudng thj trudng cd hgp vdi nhung diem manh cua cdng ty ban khdng? Cd ITnh vuc san pham hay djch vu nao ma ban cd the thuc hien tdt nhung hien van chua hoan thanh khdng?...; nhijng mdi de dpa (threats)- hay xem nhij*ng van de ca ben trong va ben ngoai cdng ty cd the gay thiet hai cho ket qua hoat ddng kinh doanh eiia ban. Cac van de ndi bd ciia cdng ty bao gdm tinh 23
 35. 35. trang tai chinh, su phat triin va nhiing khd khan? Cac vin di ben ngoai bao gdm d6i thii ciia cdng ty cd manh len khdng? Xu hudng thj trudng cd lam nghiem trong them diim yiu ciia cdng ty ban hay khdng? Ban cd thay mdi de dpa nao ddi vdi sir thanh cdng ciia cong ty minh khong? Bk lap md hinh phan tich (lap bang ma tran) SWOT phai trai qua cac budc co ban dd la: liet ke cac co hdi ben ngoai cdng ty; liet ke cac mdi de dpa quan trpng ben ngoai cdng ty; liet ke cac diem manh chii yeu trong cdng ty; liet ke cac diem yeu chii yeu ben trong cdng ty; ket hgp diem manh ben trong vdi co hdi ben ngoai va ghi ket qua chien luge SO; ket hgp cac diem manh ben trong vdi mdi nguy co ben ngoai va ghi ket qua ciia chien luge ST; ket hgp cac diem yeu ben trong vdi nhung co hdi ben ngoai va ghi ket qua ciia chien luge WO; ket hgp cac diem yeu ben trong vdi nguy co ben ngoai va ghi ket qua chien luge WT. Muc dich ciia moi cdng cu ket hgp tren la de ra cac chien luge kha thi cd the lira chon, chii khdng phai la chon lira hay quyet djnh chien luge nao tdt nhat. Do dd tat ca cac chien luge phat trien trong ma tran SWOT deu se dugc lua chon de thuc hien. Mo hinh (ma tran) SWOT nhu sau: Co hoi (0): Nguy CO (T): Liet ke nhung co hdi quan Liet ke nhung nguy ca hien trgng cd the cd tac ddng Idn hu'u va tiem tang ddi vdi su Ma tran SWOT ddi vdi sir phat trien ciia tdn tai va phat trien ciia cdng ty. cdng ty. 1 1, 2, 2, Diem manh (S): Chien luge phdi hgp la SO: Chien luge phdi hgp la ST: Liet ke nhiing diem manh. nhung diem ndi bat ciia NghTa la phai sii dung triet NghTa la phai khai thac va cong ty trong ITnh vuc hoat de nhirng diem manh ciia su dung cac diem manh, Igi dong Cling nhu so vdi cac cdng ty de khai thac va tan the ciia cdng ty de han che ddi thii canh tranh. dung cac ca hdi kinh doanh tdi da nhirng nguy ca hien 1, hu'u hay tiem tang. 2, Diem yeu (W): Chien lugng phdi hgp la Chien luge phdi hgp la Liet ke nhiing diem yeu ciia WO: WT: cong ty trong ITnh vuc hoat NghTa la phai vugt qua NghTa la phai tdi thieu hoa 24
 36. 36. dong va so sanh vdi cac ddi nhirng diem yeu tren co sd cac diem yeu va khdi cac thii canh tranh. khai thac van dung cac co mdi de doa 1, hdi din vdi cong ty. 2... Bdng 2.3: Ma tran md hinh phan tich SWOT Ching han khi mot td chiic cd ca ngudn nhan lire va ngudn vdn can thiet de phan phdi nhung san pham ciia chinh nd (diem manh ben trong) cdng vdi thj trudng nude ngoai chua bao hoa (co hdi ben ngoai) thi chien luge SO phii hgp la chien luge phat trien va md rpng thj trudng ra nude ngoai; hoac la tinh trang thieu chuyen mdn ky thuat (diem yiu ben trong) cung vdi nhu cau cao ve djch vu may tinh gia tang (co hdi ben ngoai) thi chien luge WO la chien luge mua lai cdng ty dien toan ky thuat cao; hoac manh ve tai chinh, thuong hieu va mang ludi phan phdi (diem manh ben trong) ciing vdi cac quy dinh ciia chinh phii md cua thu hiit dau tu nude ngoai trong cung ITnh vuc (de dpa ben ngoai) thi chien luge ST phii hgp la tang cudng quang ba thuong hieu va md rdng mang ludi phan phdi nham gia tang kha nang canh tranh trude ddi thu ben ngoai. Dieu quan trpng can phai chii y xem xet la nen su dung cac chien luge dac trung hay chien luge tdng hgp khi phat trien mot ma tran SWOT. 2.5. Mo hinh phan tich va xay dung chien luge BCG Md hinh phan tich BCG hay con gpi la Ma tran nhdm tu vin BOSTON CONSULTING GROUP (BCG) do nhdm BOSTON xay dung d diu thap nien 70 (thi ky XX). Y tudng xay dung ma tran dua tren ca sd ly thuyet lira ehpn danh muc vdn dau tu vdi ddi tugng la tap hgp tdi uu cac chung khdan xem xet tren phuong dien ket qua dat dugc va dp mao hiem cd the. Vdi ma tran BCG doanh nghiep dugc quan niem la tdng the cac kha nang bd vdn dau tu vdi trien vgng ve ket qua, cac co hdi cung nhu riii ro. Mdi ITnh vuc kinh doanh chien luge la mot tap hgp eiia nhirng hanh ddng mang tinh ddc lap cua ITnh vuc hoat ddng kinh doanh gan vdi cac co hdi va de dga nhat djnh trong dieu kien canh tranh 25
 37. 37. dac thu va thiic day ciing nhu cho phep cac chien luge ddc lap. Nhu the moi ITnh vuc kinh doanh chien luge la mot don vj kinh doanh chien luge. Cac bd phan tu quan (hay cac trung tam Igi nhuan) ciia mot td chiic hinh thanh cai gpi la danh muc dau tu vdn kinh doanh. Khi cac bd phan ciia td chiic canh tranh trong nhirng nganh khac nhau thi mot chien luge rieng biet thudng phai dugc phat trien cho moi hoat dong kinh doanh. Ma tran nhom tham khao y kien BCG va ma tran cac yeu td ben trong, ben ngoai thudng (IE) dugc thiet lap dac biet de khuyen khich cac cdng ty cd nhieu bd phan hinh thanh cac chien luac. Ma tran BCG md ta sinh ddng bang hinh ve su khac nhau giir cac bd phan ve mat vj tri thj phan va muc tang trudng ciia nganh. Ma tran BCG cho phep mot td chiic cd nhieu bd phan quan trj "danh muc vdn dau tu trong kinh doanh" ciia no bang each nghien ciiu thj phan va miic tang trudng ciia nganh ciia mdi bd phan so vdi tat ca cac bp phan khac trong td chiic. Miic thj phan tuong ddi la ty sd giira thj phan ciia mot bd phan trong mot nganh rieng biet nao dd. Hinh trdn thj phan la mot vi du ciia ma tran BCG, mot vdng trdn dai dien cho mot bd phan rieng biet. Dp Idn ciia mdi vong tuong duong vdi thu nhap ciia don vj kinh doanh dd, va goc trdn cho thay phan Igi nhuan ciia don vj do. Mo hinh ma tran BCG nhu sau: 26
 38. 38. Y Cao Trung binh Thap LO 0,5 0,0 Cao + 20 (II)- stars (I) Question marks ung binh 10 (111)- Cash cows (IV)- Dogs Thap -20 X Bdng 2.4: Md hinh phan tich BCG Miic thj phan tuong ddi la ty sd giu'a thj phan ciia mot bd phan trong mot nganh rieng biet nao dd. Miie thj phan tuong ddi nam tren true X ciia ma tran BCG. Diem giira ciia true X dugc dat tai vj tri 0,5 tugng trung cho bd phan chiem phan nua thj phan cua cong ty dang dan dau nganh. True Y bieu thi ty le tang trudng ve doanh thu ban hang trong nganh, dugc do bang ty le phan tram. Ty le phan tram tang trudng tren true Y dugc chia tir -20% den + 20% vdi 0,0 la diem giua. Miic phan chia tren true X va true Y la nhiJng muc phan chia thudng dugc cac edng ty sii dung de phan tich. Ngoai ra, nhirng gia tri khac cung dugc sir dung thich hgp vdi nhirng hoat ddng dac thu khac. Cac bd phan nam d gdc phan tu thii nhat (I) ciia ma tran BCG dugc ggi la Question Marks (nhirng dau cham hdi), nam d gdc phan tu thu (II) la Stars (nhimg ngdi sao), nam 27
 39. 39. d goc phin tu thu (III) la Cash cows (nhirng con bd sua de ra ti^n), va cudi ciing nhirng bp phan nam d gdc phdn tu thu (IV) gpi la Dogs (nhirng con chd). Trong dd: + Question Marks- Cac bd phan nim d gdc phan tu thu nhat (1) cd miic thi phan tuong ddi thdp nhung lai canh tranh trong nganh cd muc tang trudng cao. Cdng ty phai xem xet C nen ciing cd chiing bang each theo dudi mot chien luge tap trung (tham nhap thj O trudng, hay phat trien san pham...) hay la ban chiing + Stars- Nhirng edng ty nam trong gdc phan tu thii 11 bieu thj nhung co hdi lau dai va tot nhit cho su tang trudng va doanh Igi ciia td chuc. Cac bd phan cd miic thj phan tuang doi cao va miic tang trudng ciia nganh cung cao thudng dugc dau tu nhieu de duy tri hay cung C vj tri ndi bat eiia chiing. O + Cash Cows- Nhirng bd phan d gdc phan tu thii III eo mii'c thj phan tuong doi cao nhung canh tranh trong nganh cd mii'c tang trudng thap. Bp phan cash can dugc quan trj de duy tri vj tri viing manh ciia chiing cang lau cang tdt. + Dogs- bp phan nam d gdc phan tu thii" IV ciia td chuc cd thj phan tuong ddi thap va canh tranh trong nganh cd mii'c tang trudng thap hay khdng cd thj trudng. Chiing la nhung con chd trong danh muc vdn dau tu ciia cdng ty. Vi chiing yeu ca ben trong Ian ben ngoai nen nhirng doanh nghiep nay thudng bi thanh ly hay loai bp bang each giam bdt chi tieu. Lgi ich Idn nhat eiia ma tran BCG la nd thu hiit su quan tam den van de luu thdng tien te, dac diem dau tu va nhu cau ciia nhieu bp phan khac nhau ciia td chuc. Cung gidng nhu tat ca cac ky nang phan tich khac, ma tran BCG cung cd nhung han che eiia nd. Chang han, viec xem xet moi don vj kinh doanh rieng le trong td chuc la qua don gian, nhieu doanh nghiep roi ngay vao vj tri giua cua ma tran BCG va do dd khdng de dang phan loai chiing dugc. Hon nira, ma tran BCG khdng phan anh viec cac bd phan khac nhau hay cac nganh cua chiing cd tang trudng theo thdi gian hay khdng, tiic la ma tran khdng co kha 28
 40. 40. nang tuyet ddi, dd la bue anh chup nhanh ciia td chiic vao mot thdi diem nao dd. Cuoi cung cac bien sd khac ngoai mirc thj phan tuong ddi va miic tang trudng ve doanh s6 ban hang trong nganh, nhu quy mo thj trudng va lgi the canh tranh, nhirng yeu td rat quan trpng trong viec ra cac quyet djnh chien luge ve cac bd phan khac nhau. 2.6. Tac dong gia nhap WTO den viec xay dung va thuc hien chien luge kinh doanh; Tiiy theo cac gdc dp tiep can khac nhau, ngudi ta cd the phan mdi trudng quan trj kinh doanh thanh nhieu loai. Mdi trudng quan trj kinh doanh la la su van ddng tong hgp, tuong tac Ian nhau giira cac yeu td va lire lugng ben ngoai he thdng quan trj kinh doanh nhung lai cd anh hudng true tiep den hoat ddng quan kinh doanh ciia mot doanh nghiep. Moi trudng kinh doanh ciia doanh nghiep dugc chia thanh ba nhdm ca ban dd la: moi tnr&ng vT mo bao gdm: cac yeu td kinh te vT mo, cac yeu td cdng nghe va tien bd khoa hpc ky thuat, cac yeu td thien nhien. Nhom nay cd tac ddng tren binh dien rdng va lau dai, nhdm kinh te vT md thudng xuyen thay ddi, chinh chiing tao ra cac co' hdi va nguy co trong san xuat kinh doanh cho doanh nghiep; mdi tru&ng nganh: nhdm nay bao gdm cac nha cung cap, nhdm khach hang, nhdm ddi thii canh tranh, nhdm nhirng ngudi mdi gidi tmng gian, nhdm cac gidi chuc cd quan he true tiep. Nhdm nay cd tac ddng tren binh dien gan gui va true tiep den chien luge kinh doanh ciia doanh nghiep; mdi tru&ng ndi bg doanh nghiep: bao gdm trinh dp edng nghe, nang lire marketing, tai chinh, ngudi lao ddng,...nhdm nay tao ra nhung diem manh, diem yeu ciia doanh nghiep, tren co sd dd de doanh nghiep lua ehpn dugc chien luge phii hgp. Cac nhdm mdi trudng tren ludn tac ddng qua lai Ian nhau, tir do tao ra co hdi-nguy ca, diem manh-diem yeu trong hoat ddng ciia doanh nghiep. Trong dieu kien hdi nhap kinh te qudc te va gia nhap WTO qua trinh phan tich cac yeu td phai dat trong bdi canh mot nen kinh te md: mdi trudng kinh te vT md dugc thiet lap phu hgp vdi luat phap va mdi trudng kinh doanh qudc te; viec canh tranh khdng chi trong pham vi qudc gia ma phai dat 29
 41. 41. trong pham vi canh tranh khu vuc va qudc te; mdi trudng nganh khdng chi bd hep trong pham vi qudc gia ma phai la nganh san xu4t trong pham vj khu vuc va qudc tl. Doanh nghiep phai dat cac yeu td no bd eiia minh trong nhu"ng dieu kien hoan canh rdng Idn hon khi xem xet xay dung chiin luge kinh doanh eiia minh. Mot s6 dac trung ciia nen kinh te toan cau dd la: hinh thanh cac hiep udc quoc te va lien minh kinh te nhu* hiep udc chung ve thue quan va mau djch (GATT), hiep udc mau djch tu do Bic my, cac lien minh kinh te nhu khdi cdng ddng chau au, hiep hdi cac qudc gia Dong Nam A; phan cdng lao ddng xa hdi trd len sau sac va rdng khap toan cau; thuong mai the gidi tang len nhanh chdng va co su thay ddi ve chat; co cau kinh te thay ddi sau sac... Cac yeu td mdi trudng trong dieu kien hoi nhap kinh te qudc te va gia nhap WTO tac dong den viec xay dung chien luge ciia cac doanh nghiep cd the nhin nhan dudi cac gdc dp: su gia ddi ciia cac ngan hang, td chuc tai chinh xuyen qudc gia la mot trong nhirng moc danh dau su qudc te hda ddi sdng kinh te. Cac cdng ty xuyen qudc gia va cac td chiic tai chinh xuyen quoc gia cd quan he chat che vdi nhau, nuong tira nhau vira la cdng cu thao tiing nen kinh te the gidi eiia cac nude tu ban. Dieu nay doi hdi cac doanh nghiep Viet Nam phai dua ra chien luge kinh doanh linh hoat de tranh thii thu hiit dau tu, day nhanh chuyen giao edng nghe, hien dai hda san xuat, san xuat nhung san pham co lgi the so sanh nham nang cao siie canh tranh tren thj trudng trong nude va ngoai nude; ve mdi trudng va phap luat kinh doanh, cac doanh nghiep can cd chien luge kinh doanh phu hgp vdi thong le qudc te, can nhanh chong cai thien mdi trudng dau tu de tranh thii cac ngudn vdn dau tu nude ngoai (ODA, FDI...) ddng thdi cd chinh sach uyen chuyen de phdng ngira nhirng bien ddng bat lgi eiia he thdng tai chinh tin dung the gidi tac ddng den hoat dong kinh doanh ciia doanh nghiep; Qudc te hda vdi hinh thiic chii yeu la mau djch qudc te, do quoc te hda san xuat khdng ngirng, toe dp tang trudng ciia mau djch qudc te vugt 30
 42. 42. qua tdc dp tang trudng ciia san xudt. Ngay nay hau het cac nude deu md ciia tham gia vao thj trudng thi gidi, giao luu giiJa cac nude va giira cac khu vuc ngay cang md rdng. Mau djch ciia cac nude kinh ti phat tri6n va ty trpng ciia nd trong tdng miic mau djch the gidi gia tang manh. Nhirng thay ddi nay mot mat gay bSt lgi cho cac nude dang phat triin, nhung mat khac dang tao ra nhu-ng van hdi de day nhanh su phat trien neu doanh nghiep cd mot co che van hanh thich hgp; Viet Nam da trd thanh thanh vien ciia cac td chiic ASEAN, APEC, WTO, do dd cac doanh nghiep Viet Nam se phai ddi mat vdi nhieu ddi tac kinh doanh, canh tranh se gay git hon ngay d thj trudng trong nude. Trong dieu kien nhu vay, viec xay dung chien san xuat, kinh doanh vira tranh thu dugc cac ngudn lire ben ngoai (vdn, khoa hpc cdng nghe, ky nang trinh dp quan ly...) vira phat huy triet dl noi lire, lgi thi so sanh eiia tung nganh, tung doanh nghiep tu dd de tao ra the va luc, dii siic canh tranh tren thj trudng khu vuc va the gidi, ngan chan dugc nhung tac ddng tieu cue tir ben ngoai. D I tan dung dugc cac co hdi, chdp lay thdi co. day liii nguy ca, thich nghi vdi mdi trudng kinh doanh khi ra nhap WTO, nha nude va cac doanh nghiep Viet Nam can phai: xay dung cho minh mot chien luge dau tu, chien luge xuat khau de phat trien va hdi nhap. Ve phia nha nude hoan thien he thong co che chinh sach va he thdng phap luat de tao dieu kien thuan Igi cho cac doanh nghiep thiet lap chien luge kinh doanh, nang cao kha nang canh tranh, phat trien he thdng djch vu, ca sd ha tang de tao mdi trudng thu hiit dau tu, thiic day thuong mai; xay dung chien luge nganh hang (dau tu va thuong mai) theo hudng khai thac tdi da tiem nang ciia nen kinh te tranh dau tu tran nan kem hieu qua, hinh thanh cac co quan tu van hd trg doanh nghiep trong viec djnh hudng san xuat kinh doanh, xac djnh thj trudng, cung cap thong tin ho trg doanh nghiep ve moi trudng, luat phap kinh doanh va thuong mai qudc te, thdng tin ho trg trong san xuat va xuat khdu...; su dung cd hieu qua cac cdng cu ho trg doanh nghiep nhu hd trg xuat khau, bao 31
 43. 43. lanh tinh dung, hd trg phat trien, hoan thien hanh lang phap ly, ca che chinh sach theo hudng don giam, ro rang, tranh chdng cheo, khuyen khich san xuat kinh doanh phat triin; vl phia doanh nghiep phai khdng ngirng nang cao nang lire ban than nhu nang lire tai chinh, trinh dp quan trj dieu dieu hanh san xuat kinh doanh, trinh dp khoa hpc cdng nghe va ling dung edng nghe thdng tin vao san xuat kinh doanh, phat huy tdi da lgi the so sanh ciia tirng nganh, tirng ITnh vuc, quan tam den cdng tac dao tao nang cao trinh dp can bd, quan tam dac biet den cdng tac phat trien thuong hieu, dang ky nhan hieu, ban quyen.... 32
 44. 44. CHirONG 3: PHAN TICH DANH GIA HIEN TRANG VA XAY DlTNG CHIEN LlTQC KINH DOANH CUA BAG VIET VIET NAM DEN NAM 2011 3.1 Gidi thieu chung ve Bao Viet Viet Nam 3.1.1 Tong quan ve Bao Viet Viet Nam a. Qua trinh hinh thanh vdphdt triin; Tiln than ciia Bao hiem Viet Nam (Bao Viet Viet Nam-BVVN) la Cdng ty Bao hiem Viet Nam (CTBHVN) dugc thanh lap theo quylt djnh so 179/CP ngay 17/12/1964 cua Chinh phii. Cdng ty chinh thii'c di vao hoat ddng ngay 15 thang 01 nam 1965. Ngay dau hoat dong, Bao Viet chi cd tru sd chinh tai Ha Ndi va mot chi nhanh tai Hai Phong. Hoat ddng kinh doanh ciia cong ty chi trong ITnh vuc bao hiem hang hoa xuat nhap khau, bao hiem tau bien. Doanh thu ciia Cdng ty tai thdi diem nay chi dat 800 nghin ddng Viet Nam. Nam 1975, sau khi giai phdng Mien Nam thdng nhat dat nude, Bao Viet da bat dau phat trien mang ludi kinh doanh ciia minh ra cac tinh phia Nam. Trong giai doan nay thuong hieu Bao Viet da dugc biet den nhu mot doanh nghiep bao hiem nha nude Idn nhat va duy nhat tren toan lanh tho Viet Nam. Nam 1989 danh dau mot budc phat trien quan trpng ciia Bao Viet khi CT BHVN dugc chinh phii chuyen ddi thanh Tdng Cdng ty Bao hiem Viet Nam. Thanh tich tren la nhd vao viec thuc hien chii truong md rdng mang ludi, da dang hoa hoat dong kinh doanh, tao su phat trien vugt bac ve quy md kinh doanh. Nam 1992, thuong hieu Bao Viet (BV) Ian dau tien xuat hien vdi hinh thuc hien dien ciia mot phap nhan kinh doanh tren thj trudng quoc te. BV da thanh lap them Cdng ty dai ly bao hilm BAVINA (viet tat ciia cum tir Bao hiem Viet Nam) tai Vuong Qudc Anh - thj trudng kinh doanh bao hiem sd mot the gidi. 33
 45. 45. Giai doan nam 1995 cung la giai doan bat dau xuat hien sir canh tranh tren thi trudng bao hiem Viet Nam ciing vdi su thanh lap mot sd cdng ty bao hilm trong nude. Bao Viet nhan ro yeu cau kinh doanh mdi trong nen kinh te thj trudng la phai canh tranh va phat triin dua tren co sd chat lugng djch vu toi uu. Phuong cham hoat ddng "Phuc vu khach hang tdt nhat di phat trien" da dugc khdi xudng va thdng nhat thuc hien trong toan he thing tir nam 1995 da the hien quan diem coi trpng khach hang la trung tam ciia mpi hoat dong.. Nam 1996, doanh so ciia BV thdi ky nay dat 962 ty ddng trong dd, doanh thu bao hiem phi nhan thp (PNT) dat 882 ty ddng, doanh thu hoat ddng dau tu tai chinh dat 80 ty ddng. BV da md rdng phuc vu nhu cau bao hiem da dang ciia khach hang trong cac ITnh vuc bao hiem con ngudi, xe co gidi, hang hai, hang khong, hoa hoan, ky thuat, bao hiem nhan thp va dau tu tai chinh. Trong giai doan nay, thuc hien chu truang sap xep ddi mdi Tdng Cong ty, sau khi xem xet, danh gia qui md hoat ddng kinh doanh, BV dugc Chinh phii xep hang "DN NN hang dac biet", la mot trong 25 doanh nghiep nha nude Idn nhat tai Viet Nam. Cung trong nam 1996, thuc hien chii truong md rpng cung cap cac san pham va djch vu tdi cac tang Idp dan cu, BV da nghien ciiu va dua ra thj trudng djch vu bao hiem nhan thp (BHNT) mn din tien d Viet Nam. Nam 2000 doanh thu BH NT la 915 ty dong, bang vdi doanh thu BH PNT. Nam 2004, doanh thu BH NT da gap 1,7 Ian doanh thu BH PNT.Budc phat trien dau tien danh dau mot giai doan thuc hien da dang hoa djch vu tai chinh la BV da thanh lap CT Chirng khoan BV- CT chung khoan dau tien d Viet Nam. BV ddng vai trd tien phong trong viec phat trien mot ITnh vuc kinh doanh tiem nang mdi. Cung vao nam 2000, BV da thanh lap Trung tam dau tu Bao Viet nham thuc hien chuyen mon hoa va chuyen nghiep hoa hon nija trong hoat ddng dau tu tai chinh ciia BV. Doanh 34
 46. 46. thu dau tu tai chinh ciia BV nam 2004 da dat 460 ty ddng, tdng ngudn vdn dku tu dat 6500 ty d6ng. Cu6i nam 2003 danh dau mot budc phat trien quan trpng ciia BV. Day la thdi diem BV tach hoat dong kinh doanh BH NT va thanh lap BV NT la DN hach toan ddc lap true thuoc BV vdi sd vdn dieu le la 1.500 ty ddng. Hoat ddng kinh doanh ciia BV cung da dugc Chinh phii khang djnh con dudng phat trien thanh mot Tap doan tai chinh da nganh hoat ddng theo md hinh cdng ty me- cdng ty con. Thuc hien djnh hudng dd, nam 2004 BV da thuc hien tach hoat ddng kinh doanh BH PNT va thanh lap DN hach toan ddc lap kinh doanh bao hiem phi nhan thp - vdi ten gpi la Bao hilm Viet Nam (Bao Viet Viet Nam-BVVN). Ngay 28/11/2005 Thii tuong Chinh phii da ky Quyet djnh sd 310/2005/QD-TTg phe duyet de an thuc hien cd phan hoa BV va thi diem thanh lap Tap doan Tai chinh Bao hiem Bao Viet. Thuc hien Quyet djnh ciia Thii tudng, Bao Viet dang trong qua trinh xay dung md hinh tap doan kinh te hoat ddng theo md hinh cdng ty me- cdng ty con hoat ddng kinh doanh da nganh bao hiem, chiing khoan, ngan hang, quan ly quy .. .trong dd bao hiem (NT, PNT) la nganh nghe kinh doanh chinh. Qua trinh phat trien va Idn manh ciia BV ngay cang khang djnh vai trd va vj the ciia BV d Viet Nam. BV da thuc sir gdp phan quan trpng vao su phat trien ciia thi truong bao hiem va thj trudng tai chinh Viet Nam. b. Td chtrc bp may; Md hinh td chuc bg may tap doan 35
 47. 47. ill <(D >- fin a . E oa * 0 > 1 on /Cd con b .^ ^ . =3- c/^ ..C ^ ^ c sc ^-^ c^ -f^ ^ <j ^ o x: ^ <o- c > c y 5 x: -^ ^ •>• 4- 5 '^ Q ^ c ^ ^ -o ^ "^ C 5 O a>- o ^— |^«'j^ £ phan c phdi t Ca cong t (Bao Vi Holdi >-> fDJD > © 0 <o U <!) J2 CQ 1 U > bO o -sr o •to u CO <a3- H !>. u ^ C j:3 •^ Tap No) ^ O <(!>. ^H r-i c S > «u- <o S2^ > e; Viet Ho dudi 50 fO cdng ty 0 C/3 03 u o a ^c3 <-cd 1 3 u w -^ s-^: O <3 P MTS X : 02 z:
 48. 48. Sa dd 3.2: Mo hinh to chuc bg may Bao Viet Viet Nam Bao hiem Viet Nam Van phdng BVVN Khoi KD Khdi quan ly 65 Cac cdng ty thanh vien trirc tiep hach toan phu thuoc Cac phdng bao Cac phdng bao Cac phdng bao hiem khu vuc hiem khu vuc hiem khu vuc 37
 49. 49. c. Mot sd kit qua dat duac; Mot so chi tiiu tdi chinh ca bdn cua B WN qua cdc nam, (Cdc chi tieu ca bdn: doanh thu, lai nhuan vd thi phan) Bang 3.1: Mot sd chi tieu tai chinh cua BVVN qua cac nam - . ^ N am 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Chi tieu Doanh thu 923 1,014 1,219 1,622 1,924 2,113 2,246 Thi phan 53.88 42.1 39.9 41.9 40.2 38.7 34.87 Lai nhuan 136.8 143.7 150.9 187.9 194 204 214.3 Nguon: Hiep hoi bao hiem VN, BVVN Toe dp tang trUdng doanh thu va thj phan cua Bao Viet Nam 2000 Nam 2001 Nam 2002 Nam 2003 Nam 2004 Nam 2005 Nam 2006 —— tang truong —— thi phan • • Nguon: Hiep hoi bao hiem VN, BVVN Bieu dd 3.1: Tang trudng doanh thu va thi phan 2000-2006 Ddi chieu vdi cac muc tieu de ra ve tang trudng doanh thu va lgi nhuan trong ban "Chien luac kinh doanh tir nam 2000 den nam-2006 va tam nhin den nam 2010" thi Bao Viet Viet 38
 50. 50. Nam da hoan thanh xuat sac tat ca cac muc tieu doanh thu, tang trudng, lgi nhuan. Vi thi phhn cdc nghiep vu bao hiim Giai doan tu nam 2000 den nam 2006, Bao Viet da bj giam thi phan tu 53.88% xudng 34,87%, tuy nhien vao nam 2003, Bao Viet tang trudng cao hon binh quan thi trudng nhd doanh thu bao hiem xe ca gidi tang trudng manh bang muc tang trudng cua thi trudng (66%), bao hiem hang khdng, hda hoan tang trudng cao han thi trudng nen Bao Viet tang dupe thi ph4n len 41,9%. Ca cdu doanh thu cdc nghiep vu cua BWN nam 2006 nhu sau: Bang 3.2: Ca cau doanh thu cac nghiep vu nam 2006 Dan vi tinh: % Ngh. Vu Hang Tau Dau Hang Chay, Xe C " O Con NV BH hoa thuy khi khong ky thuat gidi nguoi khac Ty trpng 6.7 9.5 1.4 4.4 20.7 29.5 26.1 1.7 n i . 7 % n6.7% 9.5% 20.7% ^329,5% D Hang hoa • Tau thuy D Ddu khi D Hang khong • Chay, ky thuat D Xe ca gidi • Con ngudi D Khac Ngudn: Bao Viet Viet Nam Bieu do 3.2: Ca cau doanh thu cac nghiep vu nam 2006 cua BVVN 39
 51. 51. Trong C cau doanh thu cac nghiep vu hang nam cua BVVN, nghiep vu bao hiem xe ca O gidi va nghiep vu bao hiem con ngudi ludn chiem ty trpng cao. Hai nghiep vu nay thudng chi^m tren 50%) tdng doanh thu cua BVVN hang nam. Tdng tru&ng vd thj phan cdc nghiep vu cua BWN qua cdc nam nhu sau: Bao hi^m hang hda giam thi phan tu 45.9% nam 2000 edn 28,06%> nam 2006. Thi phan lien tuc giam sut chung td tang trudng ludn thap han tdc dp tang trudng trung binh cua thi trudng. Tdng trirong va thi phiin bau hiem hang hoa 50% L5.9% .4% 40% '•^9:5% •-344%^ i2.4% 30% •• 27.00(26-06 20% .•20.5% -^/o 10% MJ. -'^•" ^ 0% 2000 2()br-^'2002 2003 2004 20Qr5_ _„2006 -10% • -7.0 'I' Thi phan HB—Tang truang Ngu6n:Hiep hoi bao hiem Viet Nam, BWN Bi§u dd 3.3: Tang trudng va thj phan bao hiem hang hda 40
 52. 52. Bao hidm tau thuy dang cd xu hudng tang thi phan trong hai nam 2004, 2005 mac du nam 2006 vin chua phuc hdi lai thi phan so vdi nam 2001,2002. Tdng trudng va thi phan bao hi^m tau thuy 60% 50% 149:4^ 3.2% 40% 09.7% •^37.5% ••-^4r?^^ -55:5% 30% U.08 •-2^0% 20% •rr9:3% y ^^-•r1^r8%- 11.7% 10% %M m-Srm^m 5.9% 0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 •Thi phSn —•—Tang trucfng Nguon:Hiep hoi bao hiem VN, BVVN Bieu dd 3.4: Tang trudng va thi phan bao hiem tau thuy 41
 53. 53. Tir nam 2003, bao hiem dau khi bi giam mot nua thi ph^n tu 18%) nam xudng 9,1%) nam 2005 cd tang trudng 2,1% sau 2 nam 2003 va 2004 bi giam doanh thu 18%. Tang truang va thi phan bao hiem dau khi uo% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0%, 2000 2001 2002 3 2004,....^ 2005 -20% m—4ft814 • •<18,5% -40% ^-^—Thi phan — • — T a n g trirtVng I .Ngudn: Hiep hoi bao hiem Viet Nam, BVVN Bieu dd 3.5: Tang trudng va thi phan bao hiem dau khi Bao hiem hang khdng da cd budc tien vuot bac trong thdi gian qua, nang thi phan tu 0,3 7 o % nam 2000 len 30% nam 2005 va 29.38%o nam 2006. Tang trirong va thj phan bao hiem hang khong 100% 93.6% 90% 80% 78.63% 70% 60% 50% 1 40% 40.0% 41.2% 30% 20% ^•J5.4% 10% 0% •• O.^Hi • O.lVo *<Qrmr :iCL30P/c 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 •Thi phSn —•—Tang trucmg Ngu6n:Hiep hoi bao hiem Viet Nam, BWN 42
 54. 54. Bieu do 3.6: Tang trudng va thi phan bao hiem hang khdng Bao hi^m hda hoan da tang trudng lien tuc nhung thap han thi trudng trong nam 2004 da lam giam thi phhn tu 56,8% nam 2003 xudng 36%) nam 2004. Nam 2006 la 34,19%o. Tdng truang va thj phan bao hiem hoa hoan 60% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Thi ph^n —•—Tang trucrng Ngudn:Hiep hoi bao hiem Viet Nam, BWN Bieu do 3.7: Tang trudng va thi phan bao hiem hda hoan Bao hiem xe ca gidi chi cd nam 2003 tang trudng tuong duang tdc dp thi trudng nen giu nguyen thi phan. Nam 2004, 2005 va 2006 lien tuc giam thi phan xudng edn 38.37%o. Tang truong va thi phan bao hiem xe cogidd •Thi phan •Tang truong Ngudn: Hiep hdi bao hiem Viet Nam, BWN 43
 55. 55. Bieu do 3.8: Tang trudng va thj phan bao hiem Xe ea gidi Bao hilm Con ngudi lien tuc cd tang trudng, tuy nhien thi phan van bj giam tu 11% xudng 'WK^rm MKWbiJ^M ^ 60,76%. mi ^^ 1 Tang truong va thi phan bao hiem Con nguoi 90% 80% '-«.3%.^_;:g^404_^^;^^^g4_^__;^5o^ 70% 60% '-^^^^^.76/c 50% 40% 30% 20% .•-2a5% L5.7% 10% -070%—•-&:^^^"'^-^°'^'' %A% •7.60/0 0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 •Thj ph^n •Tang trudng Ngudn: Hiep hoi bao hiem Viet Nam, BWN Bieu dd 3.9: Tang trudng va thi phan bao hiem Con ngudi c, San pham vd chat lugmg dich vw khach hang; Nhu tren da de cap, phan Idn cac san pham hien chiem ty trpng doanh thu Idn cua Bao Viet nhu bao hiem xe ca gidi, bao hiem hpc sinh, bao hiem hang hda, P&I, bao hiem hda hoan v.v chua tao dugc su khac biet ro ret so vdi cac cdng ty bao hiem khac ca ve dac tinh san pham va chat lugng dich vu khach hang. Dae tinh san pham la cac dieu khoan, quyen lgi bao hiem edn chat lugng dich vu la thdng qua cac qui trinh, thu tuc cap dan, thdi gian bdi thudng khi tdn that, hudng dan thdng tin cho khach hang va cac dich vu hd trg khac. Bao Viet da di dau trong mot sd nghiep vu nhu bao hiem trach nhiem chu xudng ddng tau, bao hiem du lich qudc te (vdi sir hgp tac vdi ISOS) nhung cac nghiep vu nay hien chi chiem doanh thu nhd. 44
 56. 56. ISO 9001-2000 ma BVVN dang ap dung la mot trong nhung cdng cu de quan ly ch4t lugng nhim khdng ngung hgp ly hda qui trinh, qui dinh de giam thdi gian xu ly cua cac khau, nang cao nang suat lao ddng ddng thdi dam bao chat lugng dich vu da cam ket. Tuy nhien thdi gian qua chua cd nghien cuu nao danh gia ve hieu qua cua viec ap dung ISO tai Bao Viet va ciing chua cd cac chuang trinh ap dung ISO vdi nhirng muc tieu cu the lien quan din chat lugng cua dich vu. Viec danh gia ISO hau nhu chi dap ung yeu cau cua viec cap chung chi ISO. Dpi ngii lam ISO edn qua mdng. d. Vi kinh phan phdi; Co the chia cac kenh phan phdi cua BVVN theo cac loai sau: - Kenh dai ly bao gdm dai ly chuyen nghiep, ban chuyen nghiep, dai ly nhan thp v.v Theo so lieu bao cao, sd lugng dai ly chuyen nghiep tang gan 4 Ian tir 1000 ngudi nam 2000 len 3700 ngudi nam 2006, doanh thu qua dai ly chuyen nghiep ciang tang tu 50 ty nam 2000 len 288 ty nam 2006. Tdng doanh thu qua dai ly chuyen nghiep va dai ly nhan thp nam 2006 la 360 ty ddng. Nhu vay kenh nay hien chiem khoang gan 20% doanh thu gdc. - Cac cdng ty mdi gidi bao hiem - Nhan vien cua edng ty ban hang true tiep - Khach hang tu den hoac gpi dien thoai de mua bao hiem. Chua cd cac sd lieu thdng ke de danh gia ty trpng cua cac kenh phan phdi ndi tren trong tdng doanh thu ciang nhu danh gia vai trd cua cac loai kenh phan phdi ddi vdi khai thac cac loai nghiep vu khac nhau. Viec khai thac bao hiem phi nhan thp hien nay thudng dugc danh gia la "chu yeu dua vao quan he" do dd cd the dan den dac diem ve quan ly la tap trung vao xay dung quan he ma chua chu y day du ve quan ly chat lugng cung nhu phat trien cac kenh phan phdi ma quan he khdng phai la yeu td quyet dinh. 45
 57. 57. Nhung kenh ma quan he khdng phai la yeu td quyet dinh la khi ma ngudi quylt dinh mua chinh la ngudi tieu dung thi chat lugng san pham va dich vu quan trpng han la quan he. Vi du nhu kenh ban cac san pham bao hiem cho ca nhan, cho cac doanh nghiep tu nhan: bao hilm xe may, bao hiem d td tu nhan, tau sdng, tau ca, tau bien cua cac doanh nghiep tu nhan, bao hiem du lich ca nhan va tap the thdng qua cac cdng ty du lich tu nhan, bao hiem y te, sue khde cho cac ca nhan. Cd the thay cac kenh phan phdi nhu the nay ngay cang nhilu va se ngay cang chiem ty trgng Idn han trong doanh thu. e, Vi ngudn nhan luc; Tinh den ngay 31/12/2006: sd lugng can bd toan Bao Viet Viet Nam la 2746 ngudi, trong do trinh dp Dai hpc va tren dai hpc chiem 66,8%; cao dang chiem 4,3%; trung cap chiem 20,3%; lao ddng loai khac chiem 8,7%; sd Giam ddc Cdng ty thanh vien la 65 ngudi va Phd Giam ddc la 70 ngudi. Bao Viet la doanh nghiep hoat ddng trong ITnh vuc bao hiem lau ddi nhat tai Viet Nam, do vay, phan Idn can bd cua Bao Viet Viet Nam la nhung ngudi cd kinh nghiem, dugc dao tao bai ban, ddng thdi cGng la nhioTig ddi tugng dau tien dugc cac Cdng ty bao hiem khac tren thi trudng de mat tdi khi hg mudn bd sung nhan su vao nhirng vi tri quan trpng. Dieu nay ddi hdi Bao Viet phai cd mot ca che thda dang de cd the vua giu* chan dugc cac can bd gidi, nhieu kinh nghiem, vua la noi thu hut dugc nhan tai tu nai khac den, ddng thdi cd mot lire lugng can bd ke can du trinh dp san sang bd sung, thay the vao cac vi tri chu chdt khi can thiet. Nhan thuc day du tam quan trpng cua van de, trong nhiing nam qua, Bao Viet Viet Nam da tung budc xay dung va hoan thien Quy che tra luong; Quy che dao tao, bdi dudng, quy hoach can bd; Quy che ve tham dd tin nhiem lanh dao hang nam ... cac quy che nay da phat huy hieu qua va phan nao dap ung dugc yeu cau de ra. 46
 58. 58. Tuy nhien, do la doanh nghiep 100% vdn Nha nude, nen Bao Viet Viet Nam du da cd nhilu cd g^ng nhung van khdng the thoat ra khdi su rang budc bdi cac ca che chinh sach dugc ap dung chung cho khdi DNNN. Mot sd nai van con hien tugng thieu can bd cd nang lire, phdm chat de bd sung vao dpi ngG lanh dao; Ben canh dd, ca che nay cung khdng cho phep cac DNNN xu ly triet de, kip thdi nhirng trudng hgp khdng dap ung dugc yeu cau cong viec (each chuc ddi vdi can bp lanh dao; ha luang hoac cham dut HDLD ddi vdi can bp, ngudi lao ddng). Dieu nay da anh hudng khdng nhd den tam ly lam viec cua mot bd phan can bd, ddng thdi day rat cd the la nguyen nhan dan tdi nhiang xung dot ndi bd sau nay. Co che Cdng ty cd phan se tao thuan Igi trong viec bd tri, sap xep can bd, xay dung che dp tiln luong, thudng trong dan vi, ddng thdi phan nao giup cho doanh nghiep giam bdt ap lire tu nhirng quy dinh, quy che trude day, vdn chi ap dung trong khdi cac DNNN. / Vi phat triin thuong hieu; Thdi gian qua, BVVN da thuc hien cac hoat ddng quang cao tren bao, trang web, quang cao truyen hinh, cac chuang trinh PR. Thuc hien cac chuang trinh tren do van phdng TSC. Luc lugng lam cdng tac PR va quang cao cua BVVN con mdng nen hoat ddng mdi tap trung d Tru sd chinh tai Ha Ndi ma chua quan ly va hudng dan sat sao ddi vdi hoat ddng nay d cac cdng ty thanh vien tai cac tinh trpng diem khac trong khi cac edng ty thanh vien ciang khdng cd cac chuyen gia ve PR va quang cao nen nhin chung hoat ddng nay trong toan he thdng edn han che. Hoat ddng phat trien thuong hieu hien chua dugc phan cdng rd rang giua TCT va BVVN. Co sd ly luan de phat trien cac thuong hieu chung va thuong hieu nhanh nhu the nao cung chua dugc thdng nhat, nen thuong hieu BVVN chua dugc dau tu dung muc. Thuc te la chua cd ban ke hoach hay chien luge nao cho phat trien thuong hieu BVVN trong trung 47
 59. 59. han. Cdn nhin manh rang viec phat trien thuong hieu khdng the tach rdi qua trinh khang dinh chit lugng dich vu. Hien chua cd cac bao cao danh gia, khao sat day du ve chat lugng djch vu cua BVVN da dugc cai thien nhu the nao trong thdi gian qua. Cac dot kiem tra ISO mdi phat hien ra nhung thieu sdt nhung viec dua ra nhioTig bien phap de sua ddi nhirng thieu sdt do con chua dugc thuc hien. BVVN cung chua cd bd phan lam ISO du manh de trien khai ISO tren toan he thdng va dat muc tieu nang cao chat lugng dich vu. g. Vi Cdng nghi thdng tin trong qudn ly; Tru sd chinh BVVN dugc trang bi phan cung cdng nghe thdng tin day du, hien dai, he thong may chu manh, he thdng backup du lieu hien dai, bao dam an toan cho dij lieu. Dung chung dudng true cap quang Bac Nam dung lugng 2Mbps. Ket ndi Internet tdc dp cao sir dung hai dudng ADSL. Su dung mang LAN va Lotus Notes d tat ca cac Cdng ty thanh vien. Tuy nhien hien nay chi cd 3 dau Bao Viet Ha Ndi, Tru sd chinh va Bao Viet Sai Gdn C the lien lac vdi nhau qua he thdng nay. O Diem ton tai co ban cua he thdng edng nghe thdng tin la chua cd kha nang xu ly du lieu tap tmng va online nen sd lieu cd dp chinh xac thap va khdng kip thdi. He thdng bao cao ma lanh dao BVVN nhan dugc ciang edn d muc rat co ban chua dap ung dugc nhu cau quan ly. Hien nay, cac chuong trinh phan mem mdi BV Prop, BV Account dang dugc xay dung vdi muc tieu dap ung nhu cau quan ly cao hon. BVVN cQng se trang bi he thdng Video Conference tai hai dau Ha Ndi, TP HCM trong nam 2006. h, Vi ca s& vat chdt; Ve C ban, tru sd cua cac cdng ty thuoc BVVN tam dap ung dugc yeu cau kinh doanh ve O mat dien tich su dung, vi tri dia ly thuan tien. Sap tdi, khi cac tinh thanh phd deu md rdng thi se cd nhung khu trung tam mdi hinh thanh. Vdi dinh vi la cdng ty dan dau thi trudng, 48

×