NGUYEN VAN SU_CHIEN LUOC PHAT TRIEN LINH VUC.pdf

1,972 views

Published on

1 Comment
2 Likes
Statistics
Notes
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và cao học (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
1,972
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
1
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

NGUYEN VAN SU_CHIEN LUOC PHAT TRIEN LINH VUC.pdf

 1. 1. INTERNATIONAL EXECUTIVE MBA PROGRAM (leMBA) Chircng trinh cao hoc Quan trj kinh doanh Quoc te LUAN VAN TOT NGHIEP CHIEN L i r g C PHAT TRIEN LINK VXTC KINH DOANH XANG DAU CUA TONG CONG TY XANG DAU VIET NAM NGUYEN VAN SlT IEMBA#3 THANG 05, 2007
 2. 2. INTERNATIONAL EXECUTIVE MBA PROGRAM (leMBA) Chiro'ng trinh cao hoc Quan trj kinh doanh Quoc te BAN LUAN VAN N A Y DLTQC N O P C H O TRUOfNG DAI HOC IRVINE (MY) VA KHOA QUAN TRI KINH DOANH (TRLTCJNG DAI HOC QUOC GIA HA N O O BAN LUAN VAN LA M Q T PHAN BAT BUQC TRONG CHUONG TRINH DAO TAO THAC SY QUAN TRI KINH DOANH QUOC TE THANG 05, 2007
 3. 3. Phe duyet cua Chu-ang trinh Cao hoc quan tri kinh doanh quoc te Chii nhiem chuong trinh Tdi xac nhan rang ban kbda luan nay da dap ung dugc cac yeu cau mot khda luan tot nghiep thudc chuong trinh dao tao Thac sy Quan tri kinh doanh. Chu tich Hdi ddng TS. Chu Thanh Chung tdi, ky ten dudi day xac nhan rang chung tdi da dpc toan bd khda luan nay va cdng nhan ban khda luan hoan toan dap ung cac tieu chuan cua mot khda luan Thac sy quan tri kinh doanh. .v.V-QV'^ iao vien hudng dan TS. VG Xuan Quang Cac thanh vien Hdi ddng TS.TANGOCCAU NCS. HA NGUYEN TS. VU XUAN QUANG PGS.TS.VUCONGTY
 4. 4. CAMKET Tdi xin cam ket rang ndi dung ciia ban luan van nay chua dugc nop cho bat ky mot chuong trinh cap bang cao bpc nao ciing nhu bat ky mot chuong trinh dao tao cap bang nao khac. Toi cung xin cam ket them rang ban luan van nay la no luc ca nhan cua tdi. Cac ket qua, phan tich, ket luan trong luan van nay (ngoai cac phan dugc tricb dan) deu la ket qua lam viec cua ca nhan tdi.
 5. 5. MUC LUC PHAN MOf D A U 1 1. Sur can thiet va y nghla cua de tai nghien cuu 2 2. Muc tieu nghien ciru 3 3. Pham vi nghien cuu 3 4. Phuang phap nghien cuu 3 5. Nguon so lieu 3 6. Y nghia 4 7. Han che 4 8. Ket qua du* kien 4 TOM TAT NOI DUNG 5 CHU^ONG 1 CO S 5 Li'LUAN 8 1. Ban chat cua chien luge 8 2. Qua trinh xay dgng chien luge 9 3. Sy can thiet cua viec xay dung chien lu-gc ddi vdi sir phat trien 10 cua mot doanh nghiep 4. Quy trinh hoach djnh chien lu'gc 11 5. Phan tich va dir bao ca hoi, nguy ca, diem manh, diem yeu ciia 14 doanh nghiep 5.1 Mdi trudng kinh doanh va anh hudng cua nd den boat ddng kinh 14 doanh ciia doanh nghiep - Md binh PEST 5.2 Tac ddng cua mdi trudng Quoc te 15 5.3 Anh hudng cua mdi trudng Kinh te qudc dan 18 5.4 Anh hudng cua mdi trudng canh tranh nganh 20 5.5 Tdng bgp ket qua phan tich va du bao ve mdi trudng kinh doanh ben 24 ngoai 6. Anh hudng cua mdi trudng noi bo doanh nghiep 25 7. Tdng hgp ket qua phan tich noi bo doanh nghiep 29 8. Hinh thanh phvang an chien luge 31 8.1 Tdng hgp phan tich chien luge (SWOT) 31
 6. 6. 8.2 Soat xet lai he tbdng muc tieu, chuc nang, nhiem vu cua doanh 33 nghiep 9. Lu*a chon chien luge 35 10. Thyc hien chien luge 35 10.1 Soat xet lai muc tieu, dieu kien mdi trudng va cac chien luge 36 10.2 Danh gia, dieu chinh va dam bao ngudn lire 36 10.3 Xay dung ca cau to cbirc 39 10.4 Dua ra cac thay ddi 41 10.5 Danh gia lai ke hoach thuc hien 43 11. Kiem tra va danh gia ket qua 45 12. Dae thu kinh doanh xang dau va tinh hinh kinh doanh xang dan 46 tren The gidi 12.1 Dae diem cua kinh doanh xang dau 46 12.2 Tinh hinh kinh doanh xang dau tren the gidi 47 CHU^ONG 2 NGHIEM Clfu T H F C T R A N G VA PHAN f iCH XAY DlTNG 50 CHIEN LirOC P H A T TRIEN LINH VlTC KINH DOANH XANG DAU CUA PETROLIMEX 1. Gidi thieu tdng quan ve Tdng cdng ty xang dau Viet Nam 50 2. Phan tich danh gia thuc trang kinh doanh xang dau ciia 52 PETROLIMEX 2.1 Ap dung md hinh PEST phan tich mdi trudng vT md 52 2.2 Ap dung md binh 5 lire lupng cua M.Porter phan tich ngbanh Xang 60 dau Viet Nam 3. Phan tich nguon Igc cua doanh nghiep 69 3.1 Ket qua kinh doanh xang dau 69 3.2 He tbdng ca sd vat chat ky thuat 73 3.3 Kha nang tai chinh 75 3.4 Ngudn nhan lire 75 3.5 Nhung nhan to khac 76 4. Ket luan 76
 7. 7. CHtTONG 3 KET LUAN vA KIEN NGHI 81 1. Tom tat chien lu'gc phat trien trong ITnh vuc kinh doanh Xang 81 dau ciia Petrolimex giai doan 2007 - 2015 1.1 Tam nbin 81 1.2 Su menh 81 1.3 Xac dinb he tbdng muc tieu chien luge den nam 2015 cua Petrolimex 81 1.4 Cac chien luge chuc nang 82 1.4.1 Chien luge dau tu phat trien he thong kho cang va kenb phan phdi 82 1.4.2 Chien luge Marketing 84 1.4.3 Chien luge phat trien ngudn nhan lire 86 2. Mot so ban che ciia chien luge nay 87 3. Kien nghj 88 TAI LIEU THAM KHAO 90
 8. 8. DANH MUC BANG BlEU Hinh 1-1 Mo hinh qudn tri chien luac tdng qudt 9 Hinh 1-2: Quy trinh 8 budc Hoach dink chien luac 8 Hinh 1-3 Quy trinh xay dung chien luac theo 3 giai dogn 13 Hinh 1- 4 Mdi truang kinh doanh xet theo phgm vi 15 Hinh 7- 5 Mo hinh 5 luc luang cua M. Porter 21 Hinh 1-7 Bang tdng hap ket qua phan tich mdi trudng ben trong doanh nghiep 30 Hinh 1-8 Ma trdn SWOT 31 Hinh 2-1 Tdng truang GDP Viet Nam 54 Hinh 2-2 Ty trong cac khu vuc kinh te trong GDP (%) 54 Hinh 2-3 Von dau tu true tiep nuac ngoai phan theo nganh 55 Hinh 2-4 Viet Nam: Xudt khdu thai ky 1997-2005 57 Hinh 2-5 Ke hogch khai thac dau thd 61 Bang 2-6 Du bao nhu cau tieu thu xang dau tgi Viet Nam 63 Bang 2-7 Ca cau tieu thu xang dau Viet Nam 64 Hinh 2-8 Nhu cau xang dau cua Viet nam 2003-2015 64 Hinh 2-9 Du bao can Cung - Cau xang dau cua VN (2007-2015) 65 Hinh 2-10 Thi phan kinh doanh xang dau Viet Nam 67 Bang 2-11 Mot s6 tieu chi cu the (2001-2006) 69 Hinh 2-12 Ca cau sdn luang Tdng cdng ty Xang dau VN 70 Hinh 2-13 Ca cau sdn luang ban hang cua Tdng cdng ty so vai tdng nhu cau 70 Bang 2-14 Ca cau theo mat hang 71 Hinh 2-15 Ca cau theo mat hang 71 Bang 2-16 Ca cau theo viing mien 72 Hinh 2-17 Ca cau tieu thu theo mien 72 Bang 2-18 Bang danh gia cac yeu td mdi trudng kinh doanh ben ngoai ddi vai tdng cdng ty 77 Bang 2-19 Bang danh gia cac yeu td mdi truang ben trong cdng ty 78 Bang 2-20 Ap dung md hinh SWOT de hinh thanh chiin luac 79
 9. 9. PHAN MO DAU 1. Su can thiet va y nghia cua de tai nghien cuu: Tdng cdng ty xang dau Viet Nam - Petrolimex la mot td chuc kinh doanh xang dau va cac san pham hda dau tai khau ha ngudn Idn nhAt d Viet Nam, la mot tdng cdng ty manh ciia qudc gia. Luc lugng Iao ddng tren 20 nghin ngudi vdi tren 100 cdng ty, chi nhanh, xi nghiep cung 22 cdng ty cd phan, 3 Cdng ty lien doanh trong toan qudc doanh thu bang nam len tdi ban 65.000 ty ddng, nop ngan sach tren 10.000 ty ddng. Hien nay, Tdng cdng ty xang dau Viet Nam dang phan dau bet minh nham hudng tdi nhirng thanh cdng hon nira trong tat ca cac ITnh vuc phuc vu cho qua trinh cdng nghiep hda, hien dai hda dat nude. Nghien cuu chien luge kinh doanh cua Tdng Cdng ty xang dau Viet Nam la mot nhiem vu cue ky quan trong, xac dinb diem manh, diem yeu cung nhu ca hdi, thach thuc cua Petrolimex trong dieu kien nude ta dang hdi nhap, md cua, nham dua ra giai phap de phat trien Tdng cdng ty thanh mot tap doan kinh doanh manh cua Nha nude d khau ha ngudn, lay kinh doanh xang dau lam true chinh, da dang hda cd chpn Ipc cac mat hang va loai hinh kinh doanh, da dang hda hinh thuc sd hiiu, day manh chuong trinh hien dai hda, nang cao nang lire hgp tac va canh tranh trong qua trinh hdi nhap kinh te khu vuc va the gidi. Kinh doanh xang dau la ITnh vuc kinh doanh chii dao cua Petrolimex. Hang nam, Tdng cdng ty nhap khau 7-8 trieu m3 xang dau, chiem gan 60% thi phan ndi dia. Tuy nhien do chinh sach kiem soat gia ban cua Nha nude doi vdi mat hang xang dau, kinh doanh xang dau cua Petrolimex trong nhijng nam qua dat bieu qua rat thap thap tham chi cd nhiing thai diem bi Id do gia ban trong nude thap ban gia nhap khau (chua tinh chi phi kinh doanh).
 10. 10. Vdi viec Viet nam gia nhap WTO n6n kinh t§ nude ta ngay cang hdi nhap sau ban vao kinh te qudc t6, cac chinh sach bao bd dan dugc xoa bd trong dd cd mat hang xang dau, tinh hap din thi trudng se tang len ddng nghTa vdi canh tranh ngay cang khdc liet ban. Tdng cdng ty xang dliu phai hudng tdi muc tieu: kinh doanh hieu qua dam bao tich luy cho dau tu phat trien tuong xung vdi tiem luc ciia mot hang xang dau qudc gia vdi 50 nam hinh thanh va phat trien. Tren thuc t8 Tdng cdng ty hien dang chii ddng tap trung mpi nd lire de gia tang ngudn luc, nang cao chat lugng dich vu, tang tdc dau tu he tbdng ca cd vat chat, md rdng va phat trien kenh phan phdi, tiep tuc phat trien va ciing cd thi phan ciia Petrolimex trong ca nude, day manh tai xuat, tien tdi td chirc kinh doanh xang dau tren thi trudng cac nude trong khu vuc, ddi mdi va hoan thien phuong thuc kinh doanh thich nghi vdi dieu kien hgp tac va canh tranh trong khudn khd phap luat Viet Nam va qudc te, vua nang cao hieu qua kinh te vira dam bao hieu qua chinh tri - ^^ hdi. Tu nhung ly do tren, tac gia lua chon nghien cuu de tai vdi ndi dung: "Chien luac kinh doanh xang dau cua Tdng cdng ty Xang dau Viet Nam den nam 2015 ". 2. Muc tieu nghien ciru: Nghien cuu mot each cd be thong dua theo mot each nbin tdng the tren ca sd luan cu khoa hpc ciia khda bpc quan tri kinh doanh, can cu tren dac thu, xu hudng phat tri6n ciia nganh kinh doanh xang dau, cung nhu thuc trang ciia Tdng cdng ty xang d4u Viet Nam nhSm dat cac muc tieu sau: - Nghien cuu va hieu rd dugc cac luan cu khoa hpc ve xay dung chien luge kinh doanh ciia dan vi kinh doanh
 11. 11. Hieu dugc cac cdng cu, qui trinh xay dung, hoach dinb chien luge kinh doanh cho mot cdng ty. - Nghien cuu cac ylu to ben ngoai anh hudng den su phat trien ciia Tdng cdng ty Xang dau Viet Nam, danh gia mdi trudng ben trong Petrolimex. Dua ra chien luge kinh doanh phu hgp cho Petrolimex. Cac giai phap thuc hien chien luge nham tan dung the manh, ca hdi, ban che riii ro, dua Petrolimex phat trien mot each cd hieu qua va tang kha nang canh tranh tren thj trudng kinh doanh xang dau. 3. Pham vi nghien cuu: Phan tich va xay dung chien luge phat trien ITnh vuc kinh doanh xang dau ciia Tdng cdng ty Xang dau Viet Nam. - Sd lieu thu thap: 2001-2006 4. Phuang phap nghien ciru Luan van dugc nghien cuu bang hai'phuang phap: - Phuang phap tbdng ke - Phuang phap tinh hudng (Case study) 5.Nguon so lieu: - Su dung cac sd lieu cua tdng cong ty xang dau Viet nam the hien qua cac bao cao tdng ket bang nam. - Cac tai lieu lien quan den ITnh vuc xang dau tren cac phuang tien tbdng tin dai chung (tai lieu ciia Vien nghien cuu dau md ciia Petro Viet nam)
 12. 12. 6.Y nghia - Tbdng qua viec nghien cuu ca sd ly luan d8 ap dung md hinh ly thuyet ve xay dung chi^n luge kinh doanh vao thuc tiln vdi ddi tugng la Tdng cdng ty xang dau Viet nam. - Gdp ph^n lam giau them danh muc cac tai lieu tham khao ve mdn hpc chien luge kinh doanh ndi chung cung nhu viec xay dung chiln luge kinh doanh Xang d§u ciia Petrolimex d§n 2015 ndi rieng dudi goc dp khoa hpc. 7. Han che: Kit luan rut ra chi ap dung cho ITnh vuc xang dau ciia Tdng cdng ty xang dau Viet nam. Vi vay dl su dung ket luan rut ra tu nghien cuu nay cho cac ITnh vuc khac cho Tdng cdng ty hoac cac Cdng ty khac can cd nhung nghien cuu bd xung. Ve tbdi gian: chi den nam 2015. 8. Ket qua du kien Luan van phan nay se bao ham dugc ndi dung khai quat ve tac ddng ciia mdi trudng ben ngoai, cung nhu thuc trang kinh doanh xang dau cua Petrolimex qua cac sd lieu dan chung ciia cac nam 2001 - 2006. - Xay dung va hoach dinh dugc chien luge kinh doanh xang dau den nam 2015 sau khi phan tich.
 13. 13. TOM TAT NOI DUNG Chuang 1. Ca sd ly luan cua viec xay dung chien luge. Chuang nay se trinh bay mot sd ndi dung ly thuyet lien quan den viec xay dung chien luac kinh doanh, ca sd khoa bpc ciia xay dung chien luge va tam quan trpng ciia chien luge ddi vdi su ton tai va phat trien ciia doanh nghiep. Qui trinh xay dung chien luge va md hinh ly thuyet sir dung de phan tich cac ylu td lien quan se dugc de cap mot each ca ban vi du: Md hinh PEST de phan tich md hinh vT md, md hinh 5 lire lugng canh tranh ciia M. Porter de phan tich mdi trudng nganh, md binh phan tich chuoi gia tri ciia doanh nghiep, md hinh SWOT, Co sd ly luan tren se dugc ap dung vao tinh hudng cu the la Tdng cong ty xang dku Viet nam vi vay ban than da bd xung phan gidi thieu mot sd diem lien quan d§n ITnh vuc kinh doanh xang dau nhu: dac thu kinh doanh nganh hang xang dau (v6 san pham, cdng nghe..), tinh hinh kinh doanh xang dau tren the gidi tai phan cudi ciia chuang. Chuang 2. Nghien ciru thirc trang va phan tich xay dyng chien lu'gc kinh doanh ciia Tdng cdng ty xang dau Viet Nam den nam 2015. Ndi dung xuyen sudt ciia chuong nay la phan tich thuc trang kinh doanh ciia Tong cdng ty xang dku Viet nam tbdng qua mot so danh gia ve cac chi tieu boat ddng tbdi gian qua dat trong bdi canh va xu the ciia mdi trudng kinh doanh trong nhung nam tdi. Ket qua ciia viec su dung cac md hinh ly thuyet trong phan cd sd ly luan ap dung cho ITnh vuc kinh doanh xang dau se giiip ban than cd dugc nhirng ket luan nhu sau:
 14. 14. - Md hinh PEST cho tbiy xu thi ciia su thay ddi v8 mdi trudng kinh doanh Xang dau trong nhung nam tdi chii yeu la tich cue: nen kinh tl Viet nam tang trudng, nhu c4u xang dlu tang, cac C chi, chinh sach ciia nha nude thay ddi theo hudng tao dilu kien thuan Igi cho nhung O doanh nghiep kinh doanh xang dau dugc quyin quyet dinh gia ban, phu hgp vdi ca che thi trudng, dam bao kinh doanh cd Igi nhuan, cd tich luy de dau tu phat trien. Ben canh dd cung xuat hien nhieu nguy ca mit thi phin do sir canh tranh gay git cua nhilu ddi thii trong nganh nhu: Sai gdn Petro, PDC (ciia Petro viet nam), Petec ...xa ban niia la cac doi tac nude ngoai khi Chinh phii thuc hien cam kit md cua thi trudng theo cac cam kit song phuang va da phuang. - Md hinh phan tich chudi gia tri phan anh dugc thuc trang ndi tai cua Petrolimex trong ITnh vuc kinh doanh xang dau the hien tren mot sd mat nhu: +, Dilm manh: Cd he tbdng ca sd vat chat hien dai vao Ipai bac nhat Viet nam, cd mang ludi ciia hang phii kin khap toan qudc, dpi ngQ can bd cdng nhan vien cd nhieu kinh nghiem ... +, Diem yeu: Tinh ben vung ciia Igi the canh tranh, he tbdng kho cang tuy hien dai nhung tinh linh ddng con chua cao: vi tri cac kho cang chii yeu dugc dau tu trudc chien tranh, kha nang tiep nhan han che, trong khi nhirng vi tri mdi chua dugc trien khai mot each dong bd. Mang ludi ciia hang tuy rdng Idn nhung theo xu hudng tieu diing can phai dugc nang cap, hien dai hda va phat trien ban nua, di cung vdi nd la giai phap ve ngudn nhan lire can phai dugc chuyen mdn hda va nang cao trinh dp. Nang suat Iao ddng binh quan cua Petrolimex so vdi cac ddi thu canh tranh van chua cd nhieu vugt trdi. - Md hinh SWOT: tong hgp dugc nhirng mat manh mat yeu ciia doanh nghiep trong mdi trudng cd nhilu van hdi, tbdi ca nhung cung nhieu thach thuc khd ludng. Tren ca sd van dung nhiing cap yeu td ben trong va ben ngoai (diem manh - Co hdi, Thach thuc - diem ylu
 15. 15. ...) de hinh thanh so bd chiln luge kinh doanh vdi nhiing hudng giai quyet phu hgp nham gdp phan dua doanh nghiep phat trien tu nay den nam 2015. Chuang 3: Kien nghj va ket luan Chuang IV neu mot sd ndi dung tdm tat ve chien luge phat trien ITnh vuc kinh doanh xang dau ciia Tdng cdng ty xang dau Viet nam bao gdm: tam nbin, su menh, muc tieu den nam 2015 va cac giai phap trien khai thuc hien chien luge. Phan cudi ciia chuong danh gia mot sd ban che ciia de tai va kien nghi mot sd van de de mdi trudng kinh doanh xang dau dugc thuan Igi tao dieu kien cho cac doanh nghiep kinh doanh xang dau ndi chung cung nhu Tdng cdng ty xang dau ndi rieng phat triln on dinh va bin virng.
 16. 16. CHUONG 1 CO SO LY LUAN 1- Ban chat cua chien lu'gc. Cho den nay da cd rat nhieu each dinh nghTa ve chien luge. Cd tac gia quan niem chien luge ciia doanh nghiep la nghe thuat va khoa bpc ciia viec xay dung, td chuc thuc hien va danh gia cac quyet dinh tdng hgp giiip cho doanh nghiep cd the dat dugc cac muc tieu ciia minh. Mot sd tac gia lai dinh nghTa chien luge doanh nghiep la tap hgp cac quyet dinh va bien phap hanh ddng dan den viec hoach dinh va thuc hien cac chien luge nham dat dugc muc tieu ciia doanh nghiep. Chien luge cdn dugc hieu la mot nghe thuat va khoa hpc thilt lap, thuc hien va danh gia cac quyet dinh lien quan nhieu chuc nang cho phep doanh nghiep dat dugc nhiing muc tieu da dl ra. Mot sd tac gia khac lai dinb nghTa chiln luge la phuang thuc quan trj nhSm dinh hudng chien luge va phdi hgp cac chuc nang quan tri trong qua trinh phat trien lau dai ciia doanh nghiep tren ca sd phan tich va du bao mdi trudng kinh doanh mot each toan dien. Mot sd khai niem ve chien luge: "Chiln luge la dudng hudng hoac ke hoach kit hgp cac muc tieu Idn, chinh sach va cac chuang trinh hanh ddng thanh mot the thong nhat "(Quin,1980) "Chiln luge bao gom muc tieu, chinh sach va cac kl hoach ''(Dess and Miller, 1993) Vay, cd tbi dinh nghTa chiln luge ciia mot doanh nghiep la tong hgp cac boat ddng nhSm hoach dinh, td chuc thuc hien va kiem tra, dieu chinh chiln luac kinh doanh 8
 17. 17. cua doanh nghiep dien ra lap di lap lai theo hoac khdng theo chu ky thai gian nham dam bao ring doanh nghiep ludn tan dung dugc mpi ca hdi, thai ca ciing nhu han chi hoac xoa bd dugc cac de dpa, cam bay tren con dudng thuc hien cac muc tieu ciia minh 2- Qua trinh xay dgng chien luge. Ve ly thuylt, qua trinh quan tri chien lugc cd th^ dupe the hien tbdng qua md hinh sau: Hinh 1-1: Md hinh quan tri chien lugc tong quat Phan tich va du bao mdi Xay dung va trien khai thuc hien trudng ben ngoai cac ke hoach ngdn han (2) (8) t i t. Nghien ciiu triet ly kinh doanh(tam 1 ^ '' nhtn) muc tieu va Xet lai Quyet dinh Phan phdi Kiem tra, danh nhiem vu —• muc tieu —• chien luac —• nguon luc 1 gia va di6u ciia doanh (4) (5) • (6) chinh(9) nghiep (I) J i. i i 1f 1 ' Phan tich va du bao mdi Xay dung chinh trudng ben trong sach (3) (7) Hinh thanh Thuc hien Danh gia Chien lugc Chien luac dieu chinh X - -^-4- Qua Hinh 1 chung ta cd the thay rang qua trinh quan tri chien lugc d mot doanh nghiep dugc chia lam 3 giai doan chii yeu: hinh thanh chien lugc, thuc thi chiln lugc, danh gia va dilu chinh chien luac.
 18. 18. 3. Su can thiet cua viec xay dung chien lugc doi vdi su phat trien cua mot doanh nghiep Quan tri chiln lugc cd vai trd rat quan trpng ddi vdi sir phat trien ciia mot doanh nghiep. Thu nhdt: Nd giiip doanh nghiep tra Idi cau hoi: Chung ta dang phai cd gang lam gi trong hien tai d% dat dugc muc tieu phat triln trong dai ban. Muc tieu phat trien trong dai ban ciia doanh nghiep la Igi thi canh tranh, la sue manh kinh doanh va kha nang sinh Idi. Nhu da phan tich d tren ca sd ciia Igi thi canh tranh la cac nang lire mui nhpn ciia doanh nghiep, dugc xay dung cac ngudn lire cd gia tri va nang luc cd gia tri, nang luc mui nhpn ngay hdm nay se mang lai Igi the canh tranh, sue manh canh tranh ciia doanh nghiep mai sau. Chien lugc ciia doanh nghiep vach ra Id trinh de di den muc tieu dd. Thif hai: Nd canh bao cho cac nha quan tri ve nhung thay ddi trong mdi trudng kinh doanh, nhiing ca hdi va thach thiic mdi. Sir thay ddi trong mdi trudng kinh doanh luon dan den viec xem xet lai va hieu chinh chien lugc kinh doanh dam bao doanh nghiep nam bat dugc cac ca hdi tot ddi vdi su phat trien ciia nd trong dai ban ddng tbdi doanh nghiep cd dugc sir phdng ngua thich dang ddi vdi nhiing thach thuc tu mdi trudng ben ngoai. Thir ba Nd cung cap cho cac nha quan tri cac can cu de danh gia nhu cau ve vdn, trang thiet bi va nhan luc, hay ndi each khac, phan bd ngudn luc ciia doanh nghiep vao cac khu vuc ho trg thuc hien chien lugc trong doanh nghiep. Ngudn luc ciia doanh nghiep la cd ban va can dugc dau tu sao cho cd hieu qua. Chien lugc kinh doanh la ca sd de phan bd cac ngudn luc ciia doanh nghiep mot each hieu qua nhat. Vdi each tu duy nhu vay, cd thi thiy mot vai trd khac ciia quan tri chien lugc la nd giiip tbdng nhat cac quyet djnh ciia cac nha quan ly ciia doanh nghiep theo hudng ho trg thuc hien chien lugc. 10
 19. 19. 4. Quy trinh hoach djnh chien lugc. Hoach dinh chiln lugc la giai doan dau tien trong ba giai doan ciia quan tri chien lugc. Dd la qua trinh sir dung cac phuang phap cdng cu va ky thuat thich hgp nham xac dinb chien lugc kinh doanh ciia doanh nghiep va tirng bd phan ciia doanh nghiep trong thai ky chien lugc xac dinh. Cd nhieu quan niem khac nhau ve quy trinh hoach dinh chien lugc. Cd tac gia chia quy trinh hoach dinh chien lugc thanh nhieu budc, ciing cd tac gia quan niem quy trinh hoach dinh chien lugc chi cd it budc. Thuc chat khac biet ve cac quan niem chi la d pham vi xac dinh cac cdng viec can tien hanh de hoach dinh chien lugc. Cd hai quan niem tuong ddi khac nhau ve quy trinh hoach dinh chien lugc: Thtr nhat, quy trinh 8 budc hogch dinh chien luac Hinh 1-2: Quy trinh 8 budc hoach djnh chien lugc I • 3 6 7 8 2 4 5 Budc 7: Phan tich va du bao ve mdi trudng kinh doanh ben ngoai, trong dd cdt Idi nhit la phan tich va du bao ve thi trudng. Doanh nghiep can nhan tbiic rd cac ylu to mdi trudng cd anh hudng den boat ddng kinh doanh ciia minh va do ludng miic cudng dp, cbieu hudng anh hudng ciia chiing. 11
 20. 20. Bu&c 2: Tdng hgp ket qua phan tich va du bao ve mdi trudng kinh doanh ben ngoai. Cac tbdng tin tdng bgp ket qua phan tich va du bao can dugc xac dinh theo hai hudng: Thu nhat, cac thai ca, ca hdi, thach thuc ciia mdi trudng kinh doanh. Thu hai, cac riii ro, cam bay, de dpa,... cd the xay ra trong mdi trudng kinh doanh. Buac 3 Phan tich va danh gia diing thuc trang cua doanh nghiep. Ndi dung danh gia can dam bao tinh toan dien, he tbdng, song cac van de cdt yeu can dugc tap trung la: he thong marketing, cdng tac nghien ciiu va phat trien, cdng tac td chiic nhan su, tinh hinh tai chinh ciia doanh nghiep, ... Budc 4: Tdng bgp ket qua phan tich va danh gia thuc trang doanh nghiep theo hai hudng ca ban sau: Thu nhat, xac dinh cac diem manh, diem Igi the trong kinh doanh ciia doanh nghiep. Thii' hai, xac dinh cac diem yeu, diem bat Igi trong kinh doanh dac biet la so vdi cac ddi thii canh tranh d thai ky chien lugc. Dd la cac can cu thuc tien quan trpng nang cao tinh kha thi ciia chien lugc. Budc 5: Nghien cuu cac quan diem, mong mudn, y kien, ... ciia lanh dao doanh nghiep (cac nha quan tri cap cao). Bu&c 6: Hinh thanh mot (bay nhieu) phuong an chien lugc. Budc 7: So sanh danh gia toan dien va lira chpn phuang an chien lugc tdi uu cho doanh nghiep. Can danh gia toan dien va lira chpn theo muc tieu uu tien. Buac 8: Chuang trinh boa phuang an chien lugc da lira chpn vdi hai cdng tac trpng tam: Cu the boa cac muc tieu kinh doanh chien lugc ra thanh cac chuong trinh, phuong an, du an va xac dinh cac chinh sach kinh doanh, cac cdng viec quan tri nham thuc hien chiln lugc kinh doanh, phat trien doanh nghiep. 12
 21. 21. .A Thu hai, quy trinh 3 giai doan xay dung chien luac Hinh 1-3: Quy trinh xay dirng chien lugc theo 3 giai doan Giai doan I Ma tran danh gia cac yeu to Ma tran hinh anh canh Ma tran danh gia cac yeu to' ben ngoai (EFE) tranh ben trong (IFE) Giai doan 2 Ma tran nguy Ma tran vi tri Ma tran Ma tran ben Ma tran chien ca, ca hdi, chien lugc va Boston(BCG) trong, ben ngoai luac chinh diem yeu, danh gia boat (IE) diem manh ddng (SWOT) Giai doan 3: Phan tich, danh gia va lira chpn chien lugc Giai dogn 1: Xac lap be thong tbdng tin, sd lieu tinh binh tu mdi trudng kinh doanh ben ngoai va ben trong doanh nghiep lam ca sd cho xay dung chiln lugc. Cd the su dung cac ky thuat phan tich da dugc tdng ket nhu ma tran danh gia cac yeu td ben ngoai, ma tran danh gia cac yeu td ben trong, ma tran binh anh canh tranh. Giai dogn 2: Phan tich xac dinh cac ket hgp giua tbdi ca, ca hdi, de dpa,... ciia mdi trudng kinh doanh vdi cac diem manh, diem yeu,... ciia doanh nghiep de thiet lap cac kit hgp cd thi lam CO sd xay dung cac phuang an chien lugc ciia doanh nghiep. Cac ky thuat phan tich sir dung la ma tran SWOT, ma tran BCG,... 13
 22. 22. Giai dogn 3: Xac dinh cac phuang an, danh gia, lua chpn va quylt dinh chiln lugc. Tu cac ket hgp d giai doan 2, lira chpn hinh thanh cac phuang an chiln lugc. Danh gia va lira chpn theo cac muc tieu uu tien. 5. Phan tich va du- bao ca hoi, nguy ca, diem manh, diem yeu cua doanh nghiep 5.1- Mdi trudng kinh doanh va anh hudng cua nd den boat dong kinh doanh cua doanh nghiep-Mo hinh PEST Mdi trudng kinh doanh dugc hieu la tdng the cac yeu to, cac nhan td ben ngoai va ben trong van dong tuong tac Ian nhau, tac ddng true tiep gian tiep den boat ddng san xuat kinh doanh ciia doanh nghiep. Cd the coi mdi trudng kinh doanh la gidi han khdng gian ma d dd doanh nghiep ton tai va phat trien. Su tdn tai va phat trien ciia bat ky doanh nghiep nao bao gid cung la qua trinh nd van ddng khdng ngirng trong mdi trudng kinh doanh thudng xuyen bien ddng. Cac nhan td cau thanh mdi trudng kinh doanh ludn ludn tac ddng theo cac chieu hudng khac nhau vdi cac muc dp khac nhau den boat ddng kinh doanh ciia tung doanh nghiep cu the. Cd cac nhan td tac ddng tich cue, anh hudng tdt den boat ddng kinh doanh ciia doanh nghiep; nhung nhan td nay hoac la cac nhan td ben ngoai tao ra cac ca hdi, tbdi ca kinh doanh hoac la cac nhan td ben trong, cac diem manh ciia doanh nghiep so vdi ddi thii canh tranh. Cung cd cac nhan td tac ddng tieu cue, anh hudng xau den boat ddng kinh doanh ciia doanh nghiep; nhiing nhan td nay hoac la cac nhan td ben ngoai tao ra cac cam bay, de dpa boat ddng kinh doanh cua doanh nghiep, hoac la nhan td ben trong phan anh diem ylu ciia doanh nghiep so vdi cac ddi thu canh tranh. Do tac ddng rat Idn ciia mdi trudng kinh doanh den boat ddng kinh doanh ciia doanh nghiep nen dc hoach dinb chien lugc khdng the khdng chii y nghien cuu, phat trien va du bao mdi 14
 23. 23. trudng kinh doanh. Can cu vao pham vi, tdng the mdi trudng kinh doanh ciia doanh nghiep dugc phan chia theo sa dd sau: Hinh 1- 4: Moi tru'dng kinh doanh xet theo pham vi Mdi trudng kinh doanh qudc te Mdi trudng kinh te qudc dan Mdi trudng ngan h Doanh nghiep A. ^A 5.2. Tac ddng cua moi tru'dng quoc te * Nhirng anh huang cua nen chinh tri the gidi Trudc thai ky kinh te md cua, boat ddng kinh doanh ciia cac doanh nghiep it chiu anb hudng ciia mdi trudng qudc te. Ngay nay xu the khu vuc hoa va qudc te boa nen kinh te the gidi la xu hudng mang tinh khach quan. Viet Nam dang xay dung nen kinh te tbi trudng theo hudng md ciia va hdi nhap, nen kinh te qudc dan nude ta trd thanh mot phan he md cua he tbdng Idn la khu vuc va the gidi. Hoat ddng kinh doanh ciia nhieu doanh nghiep nude ta phu thudc vao mdi trudng quoc te ma trudc bet la nhQng thay ddi chinh tri the gidi. 15
 24. 24. Cac nhan td chii ylu phan anh thay ddi chinh tri the gidi la cac quan he chinh tri hinh thanh tren the gidi va d tung khu vuc nhu van de toan cau hoa hinh thanh, md rdng hay pha bo cac hiep udc da phuang va song phuang, giai quyet cac mau thuan ca ban ciia the gidi va tung khu vuc. Nhung nhan td nay hoac tac ddng tich cue hoac tac ddng tieu cue den boat dong ciia cac doanh nghiep ciia mdi qudc gia ndi chung, ciia cac doanh nghiep nude ta ndi rieng. Khdng phai chi thay ddi chinh tri ciia the gidi, tung khu vuc ma ngay ca sir thay ddi ciia the che chinh tri ciia mot nude ciang anb hudng den boat ddng kinh doanh ciia doanh nghiep d cac nude khac dang cd quan be lam an kinh te vdi nude dd. Sd dT nhu vay vi mpi su thay ddi ve chinh tri ciia mot nude it nhieu deu dan den cac thay ddi trong quan he kinh te vdi cac nude khac. * Cac quy dinh luat phap cua cac qudc gia, luat phap va cac thong le qudc te Luat phap ciia mdi qudc gia la nen tang tao ra mdi trudng kinh doanh ciia nude do. Cac quy dinh luat phap ciia moi nude tac ddng true tiep den boat ddng kinh doanh ciia cac doanh nghiep tham gia kinh doanh ciia nude do. Mdi trudng kinh doanh qudc te va tung khu vuc lai phu thudc vao luat phap va cac thong le qudc te. Viet Nam la mot thanh vien ciia ASEAN, tham gia vao cac thoa thuan khu vuc thuang mai tu do theo Id trinh CEPT/ AFFTA. Cac thoa thuan nay vua tao nhieu ca hdi mdi va cung vua xuat hien nhieu nguy ca, de dpa boat ddng kinh doanh ciia nhieu doanh nghiep Viet Nam. * Anh huang cua cac yeu td kinh te qudc te Cac ylu to kinh te nhu: Miic dp tbinh vugng ciia nen kinh te the gidi (GDP, nhip dp tang trudng kinh te, thu nhap qudc dan binh quan dau ngudi bang nam,...), kbiing hoang kinh te 16
 25. 25. khu vuc va the gidi va cac thay ddi trong quan he budn ban quoc tl, ... deu tac ddng manh me den boat ddng kinh doanh ciia cac doanh nghiep d mpi nude tham gia vao qua trinh khu vuc hoa toan cau hoa nen kinh te the gidi. * Anh huang ciia cac yeu td ky thuat cdng nghe Ky thuat cdng nghe tac ddng true tiep den ca viec su dung cac yeu to dau vao, nang suat, chat lugng, gia thanh,... nen la nhan td tac ddng manh me din kha nang canh tranh ciia mpi doanh nghiep. Trong xu the toan cau hoa nen kinh te the gidi hien nay nhan td ky thuat - cdng nghe cang cd vai trd hem do su mua ban, dich chuyen cdng nghe dugc thuc hien thuan Igi va de dang ban so vdi trudc day. Cac doanh nghiep Idn, phat trien manh ludn phai la cac doanh nghiep cd kha nang lam chii kha nang sang tao ky thuat - cdng nghe cao, di dau trong ITnh vuc nghien cuu, phat trien va ludng dugc xu the. * Anh hudng ciia cac yeu td vdn hod - xa hdi ciia dat nude Mdi nude deu cd mot nen van boa rieng va xu the toan cau hoa tao ra phan ling giir gin ban sSc van boa ciia tung nude. Ban sac van hoa dan tdc anh hudng true tiep trudc bet den cac doanh nghiep thilt lap quan he mua ban true tiep vdi nude ma ho quan he. Mat khac, van hoa dan tdc cdn tac ddng den hanh vi ciia cac nha kinh doanh, chinh tri, chuyen mdn,... ciia nude sd tai. Dilu nay budc cac doanh nghiep budn ban vdi hp phai biet each chap nhan va thich nghi. 17
 26. 26. 5.3 Anh hudng cua moi trudng kinh te quoc dan * Anh hudng cua nhdn td kinh te Cac nhan td kinh te cd vai trd quan trpng hang dau va anh hudng cd tinh quy luat din boat ddng kinh doanh ciia mpi doanh nghiep. Cac nhan to kinh tl anh hudng manh nhit din boat dong kinh doanh ciia cac doanh nghiep thudng la trang thai phat triln ciia nin kinh tl: tang trudng, on dinh hay suy thoai. NIU nen kinh te qudc dan tang trudng vdi tdc dp cao se tac ddng din nIn kinh tl qudc dan theo hai hudng: Mot la, tang thu nhap ciia cac tang lap dan cu din din tang kha nang thanh toan cho cac nhu cau ciia hp. Dieu nay dan tdi da dang hoa cac loai cau va xu hudng phd bien la cau tang. Hai la, kha nang tang san lugng va mat hang ciia nhieu doanh nghiep nen tang hieu qua kinh doanh ciia cac doanh nghiep nay. Dieu nay tao kha nang tich luy von nhieu ban, tang cau ve dau tu md rdng kinh doanh lam cho mdi trudng kinh doanh hap dan horn. Neu nen kinh te qudc dan dn dinh, cac boat ddng kinh doanh cung giii d muc on dinh. Khi nen kinh te qudc dan rai vao tinh trang suy thoai nd se tac ddng den nen kinh te qudc dan va boat ddng kinh doanh ciia doanh nghiep theo hudng ngugc lai vdi trudng hgp nen kinh te qudc dan tang trudng. * Anh huang cua cac nhdn td luat phap va quan ly Nha nuac ve kinh te Viec tao ra mdi trudng kinh doanh lanh manh hay khdng hoan toan phu thudc vao yeu td luat phap va quan ly nha nude ve kinh te, Viec ban hanh he tbdng luat phap cd chat lugng va dua vao ddi sdng la dieu kien cho mpi doanh nghiep cd ca hdi canh tranh lanh manh; thiet lap mdi quan he diing dan, binh dang giu'a ngudi san xuat va ngudi tieu dung; budc mpi doanh nghiep phai lam an chan chinh, cd trach nhiem ddi vdi xahdi va ngudi tieu dung,...vi du ca che quan ly gia dien, gia xang d4u
 27. 27. ciia Nha nude hien dang anh hudng den hieu qua kinh doanh ciia Tap doan dien luc va Tdng cdng ty xang dau Viet nam. Quan ly Nha nude ve kinh te la nhan td tac ddng rat Idn den boat ddng kinh doanh ciia tung doanh nghiep. Chat lugng boat ddng cua cac ca quan quan ly Nha nude ve kinh te, trinh dp va thai dp lam viec cua cac can bd thudc cac ca quan quan ly Nha nude tac ddng true tiep den boat dong kinh doanh cua cac doanh nghiep. * Anh hudng cua nhdn td ky thuat cdng nghe Trong pham vi mdi trudng kinh te qudc dan nhan td ky thuat cdng nghe cung ddng vai trd ngay cang quan trpng, ngay cang mang tinh chat quyet dinb ddi vdi kha nang canh tranh, hieu qua kinh doanh ciia cac doanh nghiep. Trong xu the toan cau boa nen kinh te hien nay, su phat trien nhanh chdng ciia mpi ITnh vuc ky thuat - cdng nghe deu tac ddng true tiep den boat ddng kinh doanh ciia mpi doanh nghiep cd lien quan. Vdi trinh dp khoa hpc ky thuat hien tai d nude ta hieu qua cua cac boat ddng ling dung, chuyen giao cdng nghe da dang va se anh hudng true tiep manh me den boat ddng ciia nhieu doanh nghiep. Neu cac doanh nghiep nude ta mudn nhanh chdng vucm len, tao kha nang canh tranh de cd the tiep tuc dung viing ngay tren "san nha'Va vuan ra thi trudng khu vuc va the gidi se khdng the khdng chii y nang cao nhanh chdng kha nang nghien cuu vao phat trien, khdng chi la chuyen giao, lam chii cdng nghe nhap ngoai ma phai cd kha nang sang tao dugc ky thuat cdng nghe tien tien. * Anh hudng cita cac nhdn td vdn hoa xa hdi Muc dp anh hudng ciia van boa - xa bdi, phong tuc tap quan, cung cd anh hudng rat sau sic din boat ddng quan tri va kinh doanh ciia mpi doanh nghiep, tac ddng 19
 28. 28. true tiep den viec hinh thanh mdi trudng van boa doanh nghiep, van boa lam viec theo nhdm cung nhu thai dp cu xii, ung xu ciia cac nha quan tri, i^ban vien tiep xiic vdi cac ddi tac kinh doanh cung nhu khach hang,... * Anh hudng cua cac nhdn td tu nhien Cac nhan td tu nhien bao gdm cac ngudn lire tai nguyen thien nhien cd the khai thac, cac dieu kien ve dia ly nhu dia hinh, dat dai, cac ylu td thai tilt, khi bau,...d trong nude cung nhu tung khu vuc. Cac dieu kien tu nhien cd the anb hudng den boat ddng ciia tung doanh nghiep khac nhau: tai nguyen thien nhien tac ddng cd tinh chat quyet dinh den boat ddng ciia cac doanh nghiep khai thac; dia hinh va sir phat trien ciia ca sd ha tang tac ddng din viec lira chpn dia diem ciia mpi doanh nghiep. 5.4- Anh hudng cua mdi tru'dng canh tranh nganh Mot nganh san xuat hep hay nganh kinh te ky thuat bao gdm nhieu doanh nghiep c6 the dua ra cac san pham dich vu gidng nhau hoac tuong tu cd the thay the dugc cho nhau. Nhiing vat giong nhau nay la nhiing san pham hoac dich vu nham cung thoa man nhung nhu cau tieu diing ca ban nhu nhau, chang han, nhung tam Igp nha bang kim loai va nhung tam Igp nha bang nhua dugc su dung trong xay dung la nhung vat thay the dugc cho nhau. Mac du cdng nghe san xuat khac nhau, nhung hai doanh nghiep san xuat tam Igp bang kim loai va doanh nghiep san xuat tam Igp bang nhua la cung mot nganh san xuat ca ban gidng nhau. Bdi vi hp phuc vu cho cung mot nhu cau khach hang - nhu cau ciia cac cdng ty xay dung. Thong qua md hinh nam luc lupng ciia M. Porter xay dung nham phan tich va 20
 29. 29. phan doan cac th6 luc canh tranh trong moi truang nganh dk xac djnh cac ca hoi va de doa doi vdi doanh nghiep. Hinh 1- 5: Mo hinh 5 lire lu^gng cua M. Porter Cac doi thii tilm tang 1 ' Cac dd'i thu canh tranh trong nganh Ngudi Khach ^ bang cung cap H Su tranh dua cua cac doanh nghiep bien cd J i San pham thay the * Khach hang Khach hang ciia doanh nghiep la nhiing ngudi cd nhu cau vl san pham (dich vu) do doanh nghiep cung cap. Doi vdi mpi doanh nghiep khach hang khdng chi la cac khach hang hien tai ma phai tinh din ca cac khach hang tiem an. Khach hang la ngudi tao ra Igi nhuan, tao ra sir thing Igi ciia doanh nghiep. Cku vl san pham (dich vu) ciia khach hang la nhan to dau tien anh hudng cd tinh quylt dinh din mpi hoat ddng kinh doanh ciia doanh nghiep. Nhu cau ciia khach hang la mot pham tru 21
 30. 30. khdng gidi ban, doanh nghiep nao bilt khai thac va biln nhu cau ciia hp thanh cku cua minh thi doanh nghiep dd nam chic phan thing trong kinh doanh. Doanh nghiep nao khdng chii y den dieu nay trudc sau cung se bi that bai. Trong thuc tl, khach hang ciia doanh nghiep cd the la ngudi tieu dung true tiep va cung cd the la doanh nghiep thuang mai tham gia vao qua trinh tieu thu san pham cua doanh nghiep. * Cac doi thu canh tranh trong nganh Cac ddi thii canh tranh ciia doanh nghiep bao gdm toan bd cac doanh nghiep dang kinh doanh cimg nganh nghe va cung khu vuc thi trudng vdi nganh nghi kinh doanh cua doanh nghiep. Theo M.Porter 8 van de sau se anh hudng rat Idn den sir canh tranh giira cac ddi thu: Sd lugng ddi thii canh tranh la nhieu hay it? Muc dp tang trudng ciia nganh la nhanh hay cham? Chi phi luu kho hay chi phi cd dinh la cao hay thap? Cac ddi thii canh tranh cd dii ngan sach de khac biet hoa san pham hay chuyen hudng kinh doanh khdng? Nang luc san xuat ciia cac ddi thii cd tang hay khdng va neu tang thi kha nang tang d tdc dp nao? Tinh chat da dang san xuit kinh doanh ciia cac ddi thii canh tranh d muc dp nao? Muc dp ky vpng ciia cac ddi thu canh tranh vao chien lugc kinh doanh ciia hp va su tdn tai cac rao can rdi bd nganh. * Cac doanh nghiep se tham gia thj tru'dng (doi thii tiem an) Cac doanh nghiep se tham gia vao thj trudng la ddi thii mdi xuat hien hoac se xuit hien tren khu vuc thi trudng ma doanh nghiep dang va se boat ddng. Tac ddng ciia cac doanh nghiep nay doi vdi boat ddng kinh doanh ciia cac doanh nghiep din dau hoan toan phu thudc vao sue manh canh tranh ciia cac doanh nghiep do (quy md, cdng nghe chi tao,...). Theo M.Porter nhiing nhan td sau tac ddng din qua trinh tham gia tbi trudng ciia cac doi thii mdi: Cac rao can tham nhap tbi trudng, hieu qua kinh tl ciia quy md, bat Igi ve chi phi do 22
 31. 31. cac nguyen nhan khac, su khac biet hoa san pham, yeu ve vdn cho su tham nhap, chi phi chuyen ddi, su tiep can dudng day phan phdi, cac chinh sach thudc quan ly vT md. * Sue ep tu phia cac nha cung cap Cac nha cung cap hinh thanh cac thi trudng cung cap cac yeu td dau vao khac nhau bao gom ca ngudi ban thiet bi, nguyen vat lieu, ngudi cap vdn va nhiing ngudi cung cap Iao ddng cho doanh nghiep. Tinh chat ciia cac thi trudng cung cap khac nhau se anh hudng d muc dp khac nhau den boat ddng kinh doanh ciia doanh nghiep. Tbi trudng mang tinh chat canh tranh, canh tranh khdng hoan bao hay dpc quyen; thi trudng cd hay khdng cd su dieu tiet Nha nude; tinh chat dn dinh hay khdng dn dinh ciia tbi trudng tac dong den boat ddng mua sam va du triJ cung nhu boat ddng tuyen dung Iao ddng ciia tung doanh nghiep. Theo M.Porter cac nhan td sau se tac ddng true tiep va tao ra sue ep tu phia cac nha cung cap tdi boat ddng mua sam va du trii cung nhu boat ddng tuyen dung Iao ddng ciia tung doanh nghiep: Sd lugng nha cung cap it (nhieu), tinh chat thay the ciia cac yeu td dau vao la khd (de), tam quan trpng ciia cac yeu td dau vao cu the ddi vdi boat ddng cua doanh nghiep, kha nang cua cac nha cung cap va vi tri quan trpng den muc dp nao ciia doanh nghiep ddi vdi cac nha cung cap. * Sue ep cua cac san pham thay the San pham thay the la mot trong nhiing nhan td quan trpng tac ddng den qua trinh tieu thu san pham ciia doanh nghiep. Ky thuat - cdng nghe cang phat trien se cang tao ra kha nang tang sd loai san phim thay thi. Cang nhilu loai san pham thay the xuat bien bao nhieu se cang tao ra sue ep Idn din boat ddng tieu thu san pham ciia doanh nghiep. 23
 32. 32. 5.5. Tong hgp ket qua phan tich va du bao ve moi trudng kinh doanh ben ngoai Qua phan tich anb hudng ciia cac yeu td trong moi trudng kinh doanh, xac dinb thu tu ciia cac thai ca, ca hdi cung nhu cac de dpa, riii ro de cd hudng sir dung hoac phdng ngua trong qua trinh hoach dinh chien lugc. Viec tdng hgp va danh gia dugc tien hanh theo phuang phap cho dilm dl danh gia chieu hudng va muc dp tac ddng ciia cac yeu td mdi trudng kinh doanh den boat ddng cua doanh nghiep. Bang tdng bgp ket qua phan tich mdi trudng kinh doanh ben ngoai cd dang sau (vi du minh hoa ve mot doanh nghiep) Bang 1- 6: Bang tong hgp ket qua phan tich mdi trudng kinh doanh ben ngoai Cac nhan td' mdi trudng Muc dp Miic dp Xu Diem Ben ngoai Quan trpng cua tac dong hudng t6ng nhan td ddi vdi cua nhan td ddi tac dong hap nganh vdi doanh nghiep (1) (2) (3) (4) (5) 1. Thi trudng md rdng 3 3 + +9 2. Kinh te tang trudng 2 3 + +6 3. Chuyen giao ky thuat - cdng 2 3 + +6 nghe 4. Nguon nguyen lieu trong nude 2 3 - -6 khan hiem 5. Ddi thii cd ky thuat - cdng 3 3 - -9 nghe cao 24
 33. 33. Cdt (1): Liet ke cac yeu td mdi trudng ben ngoai quan trpng nhat theo quan niem ciia doanh nghiep qua phan tich Cot (2): Xac dinh muc dp quan trpng ciia tung yeu td mdi trudng ben ngoai ddi vdi nganh san xuat. Phuang phap danh gia la phuang phap cho diem. Thang diem danh gia theo 3 muc: cao =3; trung binh = 2; thap =1 Cdt (3): Xac dinb muc dp tac ddng ciia tung yeu td mdi trudng ben ngoai ddi vdi doanh nghiep. Phuong phap danh gia la phuang phap cho diem. Thang diem danh gia theo 4 muc: nhieu =3, trung binh =2, it =1, khdng tac ddng = 0 Cdt (4): Xac dinh tinh chit tac ddng ciia tung nhan td theo hai hudng: neu nhan td do tac ddng tich cue thi bieu dien bdi dau (+), cdn neu nhan td dd tac ddng tieu cue thi bieu dien dau (-). Cdt (5): Xac dinh dilm ciia tung yeu td, lay diem cdt (2) nhan vdi diem cdt (3) va lay dau cot (4). Qua bilu tdng hgp cd the xac dinh dugc thu tu ciia cac ca hdi cung nhu de dpa lam ca sd hoach dinh chien lugc. 6. Anh hudng cua moi trudng noi bp doanh nghiep Mdi trudng ndi bd ciia doanh nghiep bao gdm tat ca cac ylu td va be thong ben trong ciia doanh nghiep. Cac doanh nghiep phai phan tich mot each sau sic cac ylu td ndi tai dd nhim xac dinh rd mat manh va mat yeu ciia minh. Tren ca sd sd dd dua ra cac bien phap nham phat buy nhiing dilm manh va giam hot dilm ylu de dat dugc Igi the toi da. De danh gia tinh binh ndi tai (ngudn lire) doanh nghiep cd thi sii dung nhieu phuang phap khac nhau nhu danh gia theo chudi gia tri (true tilp va ho trg) tren cac mat nhu: nang lire tai chinh, be thong 25
 34. 34. C sd vat chat, kenh phan phdi, thuang hieu, ngudn nhan lire ... Muc dich ciia viec danh gia O nay se cho cbiing ta biet dugc dau la Igi the canh tranh hay cdn ggi la nang lire dac thu ciia doanh nghiep. Nang lire dac thii cd the la: hilm cd, khd bit chudc, khd thay thi tuong duomg .... va quan trgng la ddi thii canh tranh se mat bao nhieu thai gian de phat trien dugc dac thu nhu doanh nghiep minh. Ddi vdi tung doanh nghiep, tung nganh kinh doanh vai trd va tam quan trpng ciia mdi nhan td trong chudi gia tri ciia doanh nghiep se khac nhau vi du ddi vdi nganh thuang mai tbi bp phan hau can, logistic (supply chain) va kenh phan phdi la cue ky quan trpng, trong khi ddi vdi doanh nghiep dich vu (nhu nha bang, khach san..) tbi yeu td con ngudi lai quan trpng ban. Tuy vay nhiing yeu td sau cd the la nhung cau thanh chung nhat hinh thanh nen ngudn luc ciia doanh nghiep: * Hoat dong Marketing Cd the hieu marketing la qua trinh ke hoach hda va thuc hien cac y tudng lien quan den viec hinh thanh, xac dinh gia ca, xiic tien va phan phdi hang hda va dich vu de tao ra su trao ddi nhim thoa man cac muc tieu ciia mpi ca nhan, td chuc. Muc tieu ciia marketing la thoa man cac nhu cau va mong mudn cua khach hang ben ngoai va ben trong doanh nghiep, dam bao dugc cung cap san pham (dich vu) on dinb vdi chit lugng theo yeu cau ciia san xuit va gia ca phai phu hgp nham giiip doanh nghiep gianh thang Igi trong canh tranh va dat dugc Igi nhuan cao trong dai ban. Nhu tbi, ngay tu khi mdi xuat hien va cho tdi ngay nay boat ddng marketing ludn va ngay cang ddng vai trd rat quan trpng ddi vdi boat ddng ciia mpi doanh nghiep. Hoat ddng marketing ciia doanh nghiep cang cd chat lugng va d pham vi rdng bao nhieu doanh nghiep cang cd the tao ra cac Igi thi canh tranh vdi cac ddi thu biy nhieu. 26
 35. 35. * Kha nang san xudt, nghien cuu va phat trien Kha nang san xuat la ylu to quan trpng anh hudng Idn din boat ddng kinh doanh ciia doanh nghiep. Kha nang san xuat ciia doanh nghiep thudng tap trung chii ylu vao cac vin dl nang luc san xuat nhu quy md, ca ciu, trinh dp ky thuat san xuit, hinh thuc to chuc qua trinh san xuat,... Cac nhan td tren tac ddng true tilp din chi phi kinh doanh cung nhu tbdi han san xuat va dap ung cau vl san phim (dich vu). Day la mot trong cac dilu kien khdng the thieu tao ra Igi the canh tranh ciia doanh nghiep. Nghien cuu va phat trien la boat ddng cd muc dich sang tao san phim (dich vu) mdi va khac biet boa san pham. Kinh doanh trong dieu kien canh tranh khu vuc va qudc te, kha nang nghien cuu va phat trien ciia doanh nghiep la dieu kien ca ban de doanh nghiep cd the tao ra san pham (dich vu) ludn phu hgp vdi cau thi trudng, day nhanh toe dp ddi mdi cung nhu khac biet boa san pham, sang tao vat lieu mdi thay the,... Cac van de tren tac ddng true tiep va rat manh den cac Igi the canh tranh ciia doanh nghiep. Ddi vdi ITnh vuc kinh doanh xang dau nhu Tdng cdng ty xang dau Viet nam thi yeu td ve dam bao ngudn, he tbdng ca so vat chat nhu kho be, dudng dng, kenh phan phoi... dugc xem la nhan td ky thuat cd vai trd cue ky quan trpng trong viec hinh thanh nen ngudn lire ciia minh. * Nguon nhan luc Nhan lire la luc lugng Iao ddng sang tao ciia doanh nghiep. Toan bd lire lugng Iao ddng ciia doanh nghiep bao gom ca Iao ddng quan tri, Iao ddng nghien cuu va phat trien, Iao ddng true tilp va gian tilp tham gia vao cac qua trinh hoat ddng san xuit kinh doanh deu cd vai trd quylt dinh din sir thanh cdng hay thit bai ciia doanh nghiep. 27
 36. 36. Do vai trd anb hudng cd tinh chat quylt dinh ciia ngu6n nhan lire, doanh nghiep can ludn ludn chii trpng trudc bet den dam bao so lugng, chit lugng va ca ciu ciia ba loai Iao ddng: can bd lanh dao doanh nghiep, cac nha quan tri cip trung gian, cip thap va dpi ngu cac thg ca, nghe nhan, cdng nhan cd tay nghe cao, dpi ngu ban hang... Ben canh do doanh nghiep phai dam bao dugc cac dieu kien vat chit - ky thuat can thilt va to chuc Iao ddng sao cho tao ddng lire phat buy bet tiem nang ciia dpi ngu Iao ddng nay. Mot doanh nghiep sd hiru dpi ngu lanh dao cd trinh dp cd tam nbin vdi dpi nghu can bd cdng nhan vien lam viec cd trach nhiem, hieu qua dugc xem la mot diem manh. Ngugc lai khi ngudn nhan lire ciia doanh nghiep khdng cd dieu kien de phat buy nang luc ciia minh, trinh dp va ky nang chuyen mdn ban che, dpi nghu lanh dao kem ...thi cho du doanh nghiep cd lua chpn dugc chien lugc diing dan di chang nua thi chien lugc dd cung khdng the trd thanh hien thuc. Vi vay khi danh gia dnb hinh ndi tai ciia doanh nghiep, nhan to con ngudi can phai dugc xem xet va phan tich mot each ky ludng va khach quan. * Ca cau td chuc cua doanh nghiep Co ciu to chuc bd may quan tri la tdng hgp cac bd phan khac nhau cd mdi lien he va quan he phu thudc lln nhau, dugc chuyen mdn hda, dugc giao nhiing trach nhiem va quyen ban nbit dinh va dugc bd tri theo tung cap nham thuc hien cac chuc nang quan tri ciia doanh nghiep. Quan tri doanh nghiep tac ddng manh me den boat ddng Iao ddng sang tao ciia dpi ngu Iao ddng, din su dam bao can bing giira doanh nghiep vdi mdi trudng ben ngoai cQng nhu can doi cd hieu qua cac bp phan ben trong doanh nghiep; mat khac, giira quan tri doanh nghiep va chit lupng san phim cd quan he nhan qua,... nen tac ddng manh me den hieu qua boat ddng ciia doanh nghiep. Mot doanh nghiep cd md hinh td chuc phu bgp vdi chuc nang ciia doanh nghiep se giiip doanh nghiep giai phdng dugc mgi ngudn lire khuyin khich ddng vien 28
 37. 37. dugc tat ca mpi ngudi tham gia cdng hien sue luc ciia minh giiip vao sir phat trien ciia doanh nghiep va ngugc lai. * Tinh hinh tai chinh doanh nghiep Tinh hinh tai chinh doanh nghiep tac ddng true tiep den ket qua va bieu qua kinh doanh trong mpi giai doan phat trien ciia doanh nghiep. Mpi boat ddng dau tu, mua sam, du trii, luu kho,... ciing nhu kha nang thanh toan ciia doanh nghiep d mpi tbdi diem deu phu thudc vao kha nang tai chinh cua nd. Kha nang tai chinh ciia doanh nghiep anh hudng den qua trinh thuc thi chien lugc, mot chien lugc kha thi va phu hgp se khdng the thuc bien dugc neu doanh nghiep dd khdng cd kha nang buy ddng dii ngudn vdn theo yeu cau. Khi danh gia tinh binh tai chinh ciia minh doanh nghiep can tap trung vao cac van de chii yeu nhu cau ve vdn va kha nang buy ddng vdn, viec phan bd vdn, bieu qua sir dung vdn san xuat - kinh doanh chung d doanh nghiep va tung bd phan ciia nd, cac chi tieu tai chinh tdng hgp danh gia vi the canh tranh ciia doanh nghiep,... Mot doanh nghiep cd diem manh tren phuang dien tai chinh the hien d cho: tinh hinh tai chinh ciia doanh nghiep dd lanh manh, cd ty le tdi uu giiia vdn vay va vdn chii sd hiiu, cd kha nang buy ddng vdn mot each nhanh chdng dac biet la nhiing ngudn vdn Idn dap ling kip tbdi nhu cau dau tu phat trien ciia doanh nghiep. 7. Tong hgp ket qua phan tich noi bo doanh nghiep Muc tieu ciia tdng hgp kit qua, phan tich va danh gia ve mdi trudng ndi bd la xac dinh cac dilm manh, ylu ciia ban than doanh nghiep. Viec tdng hgp va danh gia dugc tiln hanh theo phuong phap cho diem tuong tu bang tdng hgp ket qua phan tich va du bao vl mdi trudng ben ngoai. Dilu nay se cho phep nhung nha hoach dinh chien lugc cd dugc danh gia mang 29
 38. 38. tinh dinb lugng hon, sau sac va chi tiet ban tranh tinh trang dinh tinh, mang tinh chung chung khdng cd can cu va ca sd thuyet phuc. Bang sau la vi du minh boa sau khi phan tich mdi trudng ben trong ciia mot doanh nghiep. Bang 1-7: Bang tong hgp ket qua phan tich moi trudng ben trong doanh nghiep Cac nhan to' mdi trudng Miic dp Miic dp Xu Die'm Ben trong Quan trpng tac ddng hudng tong ciia nhan to' ddi cua nhan to' dd'i tac hgp vdi vdi ddng nganh doanh nghiep (1) (2) (3) (4) (5) 1. Tai chinh tdt 2 2 + +4 2. Nguon Iao ddng doi dao, gia 3 1 + +3 ca nhan cdng thap 3. Gia ca canh tranh 1 1 + +1 4. Chat lugng Iao ddng thap 2 2 - -4 5. Phan Idn thiet bi cdng nghe 3 3 -9 cdn lac hau 30
 39. 39. 8. Hinh thanh phuang an chien lugc 8.1.T6ng hgp phan tich chien lugc (SWOT) De binh thanh cac y tudng chiln lugc tren ca sd ca hdi, nguy ca, manh va yeu can sir dung ma tran ca bdi - nguy ca - diem manh - diem ylu (SWOT). Ma tran SWOT la mot ma tran ma true tung md ta cac diem manh, dilm ylu va true boanh md ta cac ca hdi, nguy ca doi vdi boat ddng kinh doanh ciia doanh nghiep trong thai ky chien lugc; cac d la giao diem ciia cac d tuong ung md ta cac y tudng chiln lugc cd the nham tan dung ca hdi, khai thac diem manh, ban che nguy ca cung nhu khac phuc diem yeu. Sau day la mot vi du minh hoa khi de cap den mot doanh nghiep ndi chung. Hinh 1-8: Ma tran SWOT Cac yeu to 1. Cac diem manh (S) 2. Cac diem yeu (W) ndi bd 1.1 Tai chinh tuong dd'i td't 2.1 Chat lugng Iao ddng doanh nghiep 1.2 Ngudn Iao ddng doi dao thap Cac vdi gia nhan cdng thap 2.2 Phan Idn thiet bi cdng yeu to' 1.3 Mot sd cd ky thuat hien nghe cdn lac hau mdi trudng dai kinh doanh ben ngoai l.Cahpi 1.1 Thi trudng md rdng Tham nhap sau ban vao thi Dau tu cdng nghe mdi 1.2 Chuyen giao ky thuat - trudng bien tai (0|S|) (O2W,) cdng nghe Md rdng thi trudng bing san phim cd chat lugng ngay cang cao (O2S3) 31
 40. 40. 2. De dpa (T) 2.1 Dd'i thu cd ky thuat cao Giu viing thi phan (TiS,) Tim kiem thi trudng mdi 2.2 Chat lugng nguyen lieu cho san pham hien tai kem (T.W^) Ma tran SWOT la mot cdng cu quan trpng giiip cac chien lugc gia phat trien 4 nhdm chien lugc sau: - Cac chien luac diem mgnh - ca hoi (SO): Su dung nhung diem manh ben trong Cdng ty de tan dung nhirng ca hdi ben ngoai. - Cac chiin luac diim yeu - ca hoi (WO): Cai thien nhiing dilm ylu ben trong bang each tan dung nhiing ca hdi ben ngoai. - Cac chien luac diim mgnh - nguy ca (ST): Tan dung dilm manh ciia doanh nghiep de tranh hoac giam di anh hudng ciia nhiing mdi de dpa ben ngoai. - Cdc chiin luac diim yiu - nguy ca (WT): Nham phdng thii va lam giam di nhiing ylu dilm ben trong dl tranh nhiing mdi de dpa ciia mdi trudng ben ngoai. 32
 41. 41. 8.2. Soat xet lai he thong muc tieu, chuc nang, nhiem vu cua doanh nghiep Muc tieu dugc hieu khai quat nhat la cai "dich"can dat tdi. Mdi doanh nghiep cung nhu tung bp phan ciia doanh nghiep deu cd muc tieu cua minh. Muc tieu ciia doanh nghiep cd the dugc xac dinh cho toan bd qua trinh tdn tai va phat trien va cung cd the chi gan vdi tung giai doan phat trien nhat dinb ciia doanh nghiep. He tbdng muc tieu chiln lugc la cac tieu dich ma doanh nghiep xac dinb trong mot thai ky chien lugc xac dinh. Muc tieu can phai dat tieu chi "SMART"nghTa la cu the rd rang cd dinh lugng, kha thi cd the thuc hien dugc vdi tbdi gian dugc xac dinb trong tuong lai. Muc tieu cd the la doanh thu, Igi nhuan, thi phan,qui md doanh nghiep ... tuy theo muc dp uu tien va kha nang danh gia ciia doanh nghiep Thic nhdt, neu theo tinh thu bac ciia muc tieu se phan toan bd be tbdng muc tieu ciia doanh nghiep thanh muc tieu cao cap va muc tieu thu cap. Thic hai, neu theo tinh chat cu the ciia be tbdng muc tieu se phan chia toan bd he thong muc tieu thanh muc tieu tong quat va muc tieu cu the. Thie ba, xet theo pham vi se cd muc tieu cap doanh nghiep va muc tieu cap bd phan doanh nghiep. Thu tu, xet theo tbdi gian se phan toan bd he tbdng muc tieu thanh muc tieu dai ban va muc tieu ngan ban ban. Nhung du xet d gdc dp nao thi be tbdng muc tieu ciia doanh nghiep ciing cd quan he mat thilt vdi nhau va be tbdng muc tieu dd phai dam bao cac yeu cau sau: Tinh nhat quan, tinh cu thi, tinh kha thi, tinh linh boat. Viec hinh thanh he tbdng muc tieu chiln lugc chiu anh hudng ciia cac nhan td sau: 33
 42. 42. Thic nhdt, tam nhin, su menh va be thong muc tieu ciia doanh nghiep.Tim nbin va su menh ciia doanh nghiep thudng chua dung nhung ndi dung ca ban la: cac chuc nang, nhiem vu chii yeu ciia doanh nghiep; cac muc tieu cho sudt quang ddi tdn tai va phat trien ciia doanh nghiep; cac gia tri can dat ciia doanh nghiep. Tat ca cac van de tren deu chi phdi toan bd qua trinh tdn tai va phat trien ciia doanh nghiep nen cung chi phdi boat ddng ciia doanh nghiep. Vi the, tam nbin va su menh la mot trong cac xuat phat diem khdng the bd qua khi tien hanh hoach dinh chien lugc. Thic hai, cac ca hdi va de dpa ddi vdi boat ddng kinh doanh ciia doanh nghiep.Cac ca hdi Cling nhu nguy ca deu tac ddng true tiep den viec hinh thanh be tbdng muc tieu cua doanh nghiep. Thic ba, cac diem manh va yeu ciia ban than doanh nghiep trong giai doan xay dung chien lugc. Mpi ket qua phan tich va danh gia diem manh va yeu ciia doanh nghiep deu dugc su dung va can nhac xem trong thdi ky xay dung chien lugc, be thong muc tieu nen nhu the nao de dam bao rang vdi cac diem manh, yeu dd chiing mang tinh kha thi tren ca sd phat buy dugc cac diem manh. Thu tu, cac giai phap cd the de tan dung ca hdi, diem manh cung nhu tranh cac cam bay va khac phuc diem yeu ciia ban than doanh nghiep. Thic nam, ylu td tbdi gian.Thdi gian la ylu td quan trpng tac ddng den muc tieu chiln lugc. Do dai ciia tbdi gian tinh tu khi phat hien cac ca hdi, de dpa, diem manh, dilm ylu cho din liic cac van de dd trd thanh hien thuc quyet dinh den viec cd dii dk thuc hien cac giai phap cin thiet hay khdng. Cd the cd ca hdi doanh nghiep tan dung dugc mot each triet dk, cd nguy ca doanh nghiep ban chi hoac tham chi xoa bd dugc do cd 34
 43. 43. dii thdi gian de thuc bien cac giai phap cin thilt va ngugc lai neu khdng cd dii thdi gian can thiet cac van de tren khdng biln thanh hien thuc,... Lira chpn cac muc tieu chien lugc dugc cac nha hoach dinh thuc bien tren ca sd phan tich cac nhan td anh hudng den be tbdng muc tieu chiln lugc cu thi nhu lira chpn cac muc tieu lien quan den khdi lugng cdng viec, lien quan din Igi nhuan hoac lien quan den cac mao hiem, sd hiru,... 9. Lua chpn chien lugc Lira chpn chien lugc la mot khau quan trpng ciia toan bp qua trinh hoach dinb chien lugc ciia doanh nghiep. De dam bao viec lira chpn chien lugc diing dan, phu bgp, qua trinh lira chpn chien lugc kinh doanh cho tirng tbdi ky cu the can dam bao mot sd yeu cau sau: Bao dam tinh hieu qua lau dai ciia qua trinh kinh doanh; Bao dam tinh lien tuc va ke thua ciia chien lugc; Phai mang tinh toan dien, ro rang; Phai dam bao tinh nhat quan va tinh kha thi; - Dam bao thuc bien muc tieu uu tien. 10. Thuc hien chien lugc. Sau khi lira cbgn dugc chiln lugc phu hgp cho doanh nghiep minh, lanh dao doanh nghiep phai cd chuang trinh thuc hien cu thi dua chien lugc tren vao thuc tbi. Viec thuc hien cac muc tieu chiln lugc khdng diln ra mot each ngbilm nhien, nd ciing ddi hdi phai cd su phan tich can ke va ke hoach boa nhu tit ca cac phuong dien khac ciia qui trinh quan ly chien lugc. Thuc bien kl hoach chiln lugc la mot nhiem vu khdng phai liic cung de dang. Vay 35
 44. 44. lanh dao cdng ty can phai lam nhiing gi dl dam bao thuc hien va cd the thuc hien thang Igi chien lugc de ra ? Thuc bien chien lugc cd the dugc trai qua theo cac budc sau day. i. Soat xet lai muc tieu, dieu kien mdi trudng va cac chien lugc ii. Danh gia, dieu chinh va dam bao cung ung ngudn lire iii. Xay dung ca ciu td chuc iv. Dua ra cac thay ddi V. Danh gia lai ke hoach thuc hien Ndi dung cac budc dugc tdm tit nhu sau: 10.1 Soat xet lai muc tieu, dieu kien moi trudng va cac chien lugc. Muc dich trudc nhat ciia budc nay nham dam bao cbac chan rang nhiing ngudi chiu trach nhiem ddi vdi cdng viec thuc hien nam bat chinh xac ndi dung chien lugc; ly do tai sao nd dugc theo dudi va muc tieu tuong ung la gi.. Thi du cac muc tieu can phai dugc danh gia dl dam bao rang chiing van cdn nguyen gia trj va mpi yeu td chii yeu van cdn nguyen gia tri. Tat ca cac phan tich muc tieu va chien lugc can phai dugc viet thanh van ban kl hoach chiln lugc. Neu ke hoach chien lugc viet ra trong hoan canh mdi trudng khdng xay ra sir thay doi nao dang ke tbi cdng viec soat xet ndi tren cd the tien hanh tuong ddi nhanh chdng va de dang. Tuy nhien cung cd the phai dieu chinh ke hoach chiln lugc nlu tbiy cin thilt. Sir thong hiiu thu dugc qua viec soat xet ndi tren tao dieu kien thuan Igi cho viec hieu chinh muc tieu chien lugc. 10.2 Danh gia, dieu chinh va dam bao nguon luc. Sau khi soat xet va nhan thuc tbdng sudt cac chiln lugc va ke hoach dl ra can phai tiln hanh danh gia, dieu chinh va dam bao ngudn lire. 6 day ngudn lire dugc hiiu theo nghTa bao gom tu nhan su, cac boat ddng cho den ngudn tai chinh.. 36
 45. 45. Mot trong nhUng muc dich chinh yeu ciia budc nay la de ra cac chuang trinh, ngan sach va thu tuc thich bgp Chuang trinh cdng tac de ra ndi dung cu the ciia cac bien phap hoac cac budc can tien hanh de thuc hien mot cdng viec gi dd. Tbi du dan vi cip dudi cd thi de ra cbucmg trinh dao tao, quang cao, dich vu khach hang .... vdi cac ngan sach cu thi cin chi cho tirng chuang trinh dd nhu the nao, trong thdi gian bao lau. Tit ca cac ndi dung tren nham hudng boat ddng ciia cdng ty ve mot muc tieu Idn ciia chien lugc da dugc xay dung va tham nhuan den cac can bd cdng nhan vien toan doanh nghiep. A, Danh gia nguon luc Viec danh gia ngudn luc phai dugc tien hanh trien khai chi tiet va cu the de dam bao rang doanh nghiep da cd hoac cd the nhan dugc dii ngudn luc vdi sd lugng va chat lugng can thiet cho viec thuc hien mdi chien lugc da dugc lira chpn. Mot cau hdi dat ra la: "Chiing ta cd dii ngudn luc de thuc hien chien lugc da de ra mot each hieu qua bay khdng ? "Neu thieu bat ky mot nguon lire nao do thi phai dieu chinh lai. Cd mot sd vin dl Idn lien quan den chat lugng ngudn luc can ban thao d day: Su cam ket cua nhdn vien Viec thuc hien thing Igi cac chiln lugc dh ra phu thudc phan Idn vao cam kit ciia dpi ngQ can bp nhan su trong td chuc, tu bp may lanh dao den nhan vien cap thap nhat. Ban lanh dao doanh nghiep cin phai sir dung nhilu phuang sach va cdng cu tu cac ITnh vuc cd tinh nguyen tic nhu thay ddi each quan ly, lanh dao va ddng ca khuyen khich. Sir cam kit ciia can bd cdng nhan vien cd nghTa la hp cd tinh than hang hai thuc hien nhiem vu. 37
 46. 46. Tinh than thuc hien Tinh than bang bai thuc hien phd biln khip mpi noi cung la mot dieu qui gia vi nd cd nghTa ring mpi ngudi cung hudng len phia trudc. Ban lanh dao phai xay dung dugc mdi trudng, khdng khi lam viec de cac nhan vien deu hang hai phan dau vi thanh tich ca nhan cung nhu thanh tich ciia td chuc. Su hoa quyen hai thanh tich dd chinh la miu chdt ciia viec thuc hien thanh cdng chien lugc ciia doanh nghiep. B, Dieu chinh nguon luc Trong qua trinh thuc hien chien lugc viec dieu chinh va phan bd ngudn lire mot each kip thdi va hgp ly la cue ky quan trpng. Nhung dieu chinh nay thudng lien quan den sd lugng va chat lugng ngudn lire. Trinh dp can bd cdng nhan vien cd the phai dugc dao tao de nang cao (ke ca can bd lanh dao). Cung nhu vay khi tam tbdi thieu vdn, can phai dugc bd xung kip tbdi bang nhirng giai phap tai chinh khac khac hoac chuyen ddi cac tai san cd khac .... C, Dam bao nguon luc Npi dung chinh ciia viec dam bao ngudn lire la phan bo ngudn vdn va chuan bi ngan sach la hai van de dugc ban den dudi day. Phan bo nguon von ^ Viec phan bo nguon vdn cin phai dugc thuc hien tren ca sd tuan thu theo mot sd nguyen tic sau: - Thu nhat: can soat xet lai dinb hudng tdng quat ciia viec phan bd ngudn vdn vao nhiing muc tieu uu tien. - Thic hai: Cin phan tich nhu cau ve vdn. (I) Chi tiet boa cac nhu cau ve vdn, bao gdm so tiln dau tu va thu nhap ky vpng. (2) sang Ipc tit ca nhiing yeu ciu khdng phii bgp vdi cac 38
 47. 47. muc tieu, chiln lugc. (3) phan tich ky chi phi biln doi va kha nang giam thilu (4) phan loai tung yeu cau theo cac chi tieu tai chinh (NPV hoac IRR) va cudi cung (5) la lira chpn phuang an uu tien cac muc lai cao nbit. - Thu ba: Can phan tich ca cau tai chinh ciia doanh nghiep. Co ciu tai chinh (mpi khoan ng va vdn chii sd huu) ma doanh nghiep sir dung can dugc phan tich theo 2 muc dich: Mot la theo dinh ky phai kiem tra lai tinh hgp ly ciia ca cau vdn hien hanh, nhat la tinh hap dan ciia bat ky ngudn vdn nao thay ddi. Hai la, khi can them ngudn vdn mdi phai kiem chung lai ca cau tai chinh ma doanh nghiep mong mudn. - Thic tu: can danh gia cac ngudn vdn khac nhau de dam bao rang trong mgi trudng hgp doanh nghiep van cd kha nang buy ddng tbdng qua cac kenh khac nhau: vay trung va dai ban tbdng qua cac td chuc tai chinh, buy ddng vdn tren tbi trudng chung khoan ... - Thu nam: den day cd the chpn mot hoac nhieu ngudn khac nhau tren ca sd xem xet ba ylu td: (1) muc dich su dung vdn (2) chi phi sii dung vdn (3) nhirng quyen Igi va ban che di cung vdi viec phat hanh cd phieu tang vdn Ngan sach: Ngan sach la cdng cu quan trpng phuc vu cho viec thuc hien va kiem tra quan ly, ngan sach gin nhu la kl hoach tac nghiep triln vpng ciia doanh nghiep trong tuong lai Cac loai ngan sach chii ylu la: ngan quy tien mat, ngan quT ve vdn, doanh sd, Igi nhuan, san lugng hang ban, hang tdn kho du toan vl cac loai chi phi khac ... 10.3 Xay dung ca can to chuc Mot chiln lugc dugc xay dung tdt vdi cac ngudn lire dam bao nhung nlu khdng cd ca ciu to chuc hgp ly thi chiln lugc dd khd thanh cdng nhu mong dgi. Vi vay md hinh td chuc cin 39
 48. 48. phai dugc xay dung hoac dieu chinh de phu hgp vdi chien lugc, giiip doanh nghiep buy ddng dugc mpi ngudn lire gdp phan thuc hien chien lugc thanh cdng. Tuy vao dac diem kinh doanh ciia tung nganh hang, tiing quan dilm ciia cac nha lanh dao nhung nbin chung doanh nghiep cd the lira chpn md hinh to chuc theo cac hudng nhu sau: Td chuc theo chuc nang nhiem vu: td chuc dugc chia thanh cac dan vi hoac phdng ban chuc nang: ke hoach, ban hang, dich vu, nhan sir, tai chinh .... Md hinh cd uu diem la hieu qua tac nghiep cao, phat buy tinh chuyen mdn hoa, dan gian boa viec dao tao chuyen gia quan ly ... Nhung cung cd mot sd ban che: tiem an nguy ca thieu sir phdi hgp hanh ddng, ban che viec phat trien dpi ngu can bd quan ly chung ... Td chicc theo sdn pham: Md hinh nay de hieu va dugc nhieu hang sir dung (P& G va Unilever thudng sir dung md hinh nay). Uu diem ciia md hinh nay la: qui trach nhiem ve hieu qua twong ddi de dang, viec phdi hgp hanh ddng de dang hem, tao ra kha nang tdt ban cho viec phat trien dpi ngu quan ly chung, khach hang se dugc quan tam ban ... Nhugc diem: phat trien dugc it can bp chuyen trach, mot sd chien lugc va nhiem vu cd the bi coi nhe Md hinh td chicc theo dia ban hogt ddng: Cac doanh nghiep nay sir dung cac chi nhanh d cac noi. Md hinh nay cd tac dung tdt ddi vdi cac td chuc c6 he tbdng phan phdi hang tren dien rdng (nhu Tong cdng ty xang dau Viet nam hien nay) cac uu dilm la: cd thi dl ra chiln lugc va chuang trinh cdng tac phu hgp vdi dac thu thi trudng tren tung dia ban, cd tbi phoi hgp hanh ddng ciia cac phdng chuc nang va hudng cac boat ddng nay vao cac thi trudng cu tbi, tao dilu kien thuan Igi dl dao tao cac can bp quan ly chung va giam bdt dugc nghiep vu tai dia ban sd tai. Ben canh dd md binh nay cung cd nhugc diem: khd duy tri boat ddng tren 40
 49. 49. dien rdng ciia doanh nghiep mot each nhat quan, ddi nhilu can bd quan tri han, cdng viec cd the bi triing lap, khd duy tri viec de ra quylt dinh va kilm tra mot each tap trung. Md hinh td chicc theo ddi tuang khdch hang: Cac doanh nghiep cung cd the ap dung md hinh td chuc theo khach hang hoac loai khach hang: nhu khach hang cdng nghiep khach hang tieu dung ... uu diem cua md hinh nay la tao ra sir hiiu bilt khach hang tdt ban, cac quyet dinh dua tren su [lu tien ddi vdi khach hang, tao ra hieu nang Idn ban ve dinh hudng cac nd lire ve ban hang. Cac nhugc diem la: thieu sir chuyen mdn hoa, ddi khi khdng thic hgp vdi cac boat ddng khac ngoai Marketing va tieu thu hang. Tdt nhat la mo hinh nay dugc sii dung de bd trg cho cac md hinh khac de phat buy tdi da uu diem ciia md hinh nay. Md hinh td chicc theo ma tran: Md binh ma tran ket hgp hai hoac nhieu md binh td chuc khac nhau. Diem mau chdt ciia md hinh nay la mdi can bd cdng nhan vien phai hieu thiu dao tham quyen ciia tung can bd quan tri. Ban lanh dao tdi cao phai lam sao cho cdng nhan vien hiiu dugc nhu vay va khdng mot can bp nao cd y dinb tiem quyen ciia ngudi khac. NIU dwocj nhu vay md hinh nay se mang lai nhieu trien vpng cho doanh nghiep. Cai Igi Idn nbit ciia md binh nay la nd ket hgp dugc nang luc ciia nhieu can bd quan tri. 10.4 Dua ra cac thay ddi Cac chiln lugc, dac biet la chien lugc mdi thudng ddi bdi nhung su thay ddi trong qua trinh thuc hien. Ban lanh dao cip cao cin phai soan thao that can ke va dua ra cac thay ddi, va cd kl hoach chuin bi tdt dl chii ddng quan trj tdt dugc su thay ddi dd Mudn vay cin thuc hien bdn budc nhu sau: - Du bao sir phan ddi cd thi xay ra - Lam giam bdt sir phan ddi tiem an 41
 50. 50. - Lam giam su phan ddi thuc tl Thiet lap nguyen trang A, Du bao suphdn ddi cd the xdy ra: Thuc hien chien lugc ddng nghTa vdi viec dua ra su thay ddi. Mot dilu quan trpng song cdn la trudc khi dua ra thay ddi ban lanh dao phai du bao dugc su phan doi se xay ra ddi vdi sir thay ddi dd. Can nhan thuc rang day la dieu tat yeu, dan gian vi dpi ngu khdng mudn xao trdn lam anh hudng den cdng an viec lam ciia hp, va hp khdng mudn thay ddi nguyen trang von da la thdi quen dugc hinh thanh tu lau ddi vdi hp. Cd su pha ung theo hudng tich cue va cd su phan ung theo hudng tieu cue. Ban lanh dao can cd chuang trinh ddi thoai, tim hieu de lam chii nhirng phuang an phan ung ciia can bd bd cdng nhan vien. Su lam chii dd se tao dieu kien cho lanh dao Cdng ty cd dieu kien thuan Igi de ra nhiing giai phap tiep theo. B, Lam giam bat suphdn ddi tiem dn Mot trong nhiing giai phap dua ra la giai thich (trudc khi thuc hien), quan triet chii truang, muc dich ciia viec thuc hien chien lugc la dem lai Igi ich cho chinh ban than than bp va rat cin thilt cho su tdn tai va phat trien ciia doanh nghiep trong mot the gidi day bien ddng nay. Ngoai ra ban lanh dao can thuc hien "cudc chien tranh nhan dan "bang each keu gpi can bp cdng nhan vien tham gia nhieu ban vao viec dua ra va thuc hien cac giai phap cu thi. Bien phap nay thudng dugc ggi la chia se quyen lire va "chung sue thay ddi " C, Lam giam bdt suphdn ddi thuc te: NIU ban lanh dao nhan dien diing muc dp, ban chit va ngudn goc ciia sir phan ddi tilm in va thuc tbi nhung giai phap phu hgp nham giam bdt sir phan ddi dd thi muc dp phan ddi se dugc giam din muc thip nbit. Tuy vay du thi nao thi tren thuc tl van xay ra sir phan ddi va ban lanh dao phai doi mat vdi vin dk nay dk cd hudng giai quylt. 42
 51. 51. Mot trong nhiing bien phap cd the sir dung la: phai dam bao su thay ddi dugc dua ra mot each vung dn. Xem viec dua ra su thay ddi nhu mot giai phap duy nbit cho tinh hudng dang cd van de vudng mac. Tham chi sau khi dua ra quylt dinh cd su thay doi thi tao dilu kien cho can bd cdng nhan vien tham gia tham nhap voa mot tinh huong cu thi nao dd. Muc dich la keu gpi sir chia se, su giiip do lam cho hp phan khdi rang minh c6 tham gia viec thuc hien quyet dinb sir thay ddi. D, Thiet lap Igi nguyen trgng Bat luan phuang phap su dung de giai quylt sir phan ddi thay doi la phuong phap gi thi cuoi cung ban lanh dao cung phai tao ra dwocj su hoa ddng hoac thiet lap lai nguyen trang. Nguyen trang cu da ddi khac cung vdi sir thay ddi da dugc de ra va ban lanh dao can phai thiet lap lai tinh trang mdi nhu mot nguyen trang dugc chap nhan. Viec giai quyet tdt cac mau thuan cdn tao dieu kien de de ra va thuc hien tiep nhirng thay ddi khac trong tuong lai. Tuy nhien ban lanh dao khdng phai liic nao cQng thanh cdng trong viec dua ra cac thay doi va giai quylt mau thuan. Neu sir thay ddi dot ngpt va thai dp phan ddi gay gat den muc lam tdn hai din kha nang thanh cdng hoac tdn tai ciia doanh nghiep thi ban lanh dao cin phai xem xet vin de thay ddi chien lugc. 10.5 Danh gia lai ke hoach thuc hien. Hoach djnh chiln lugc la mot qua trinh nang ddng. Nd phai tao dilu kien de phat triln cac chiln lugc biiu hieu. Ngay ca khi de ra kl hoach chiln lugc ban lanh dao phai nhan thuc dugc ring cd thi phai cd nhung sua ddi chien lugc theo djnh ky. Can tranh nhiing siia doi mang tinh chit 6 at. Nhung cung cin phai xem xet su cin thilt phai lam nhu vay nlu tinh thi bit budc va khdng cdn giai phap nao kha tbi ban. Gai doan thuc bien chiln lugc la mot ca hdi tdt de danh gia lai toan bd kl hoach chiln lugc. Nhilu khi cac kl hoach chiln lugc td ra 43
 52. 52. hoan toan Idgic va phii hgp nhung chiing khdng thi thuc hien dugc mot each hieu qua chi vi mot nguyen nhan nao dd nhu khdng dii ngudn luc, hoac nguon luc khdng thich hgp do chua doan tuyet hoan toan vdi vdi cac ke hoach cu va nhiem vu da dl ra trudc day, sir phan ddi ciia can bd cdng nhan vien hoac he tbdng tbdng tin ylu kem. Khi tbdi gian va cdng sue bd ra de thuc hien chien lugc gan dat tdi ke qua ky vpng thi ban lanh dao cin phai danh gia lai mot each can ke cac ke hoach chien lugc. Can kilm tra cac vin dl cu tbi nhu: muc tieu de ra cd cdn phu hgp khdng ? Nhirng thay ddi thay ddi vl bdi canh va xu thi ciia mdi trudng ben ngoai ... Tuy nhien khdng nen sua ddi chien lugc mdi khi phat sinh van de khdng dang ke. Chi nen sir ddi chien lugc sau khi da danh gia can ke va khi tbiy chien nlugc mdi cd thi mang lai nhieu Igi ich ban so vdi chien lugc ban dau dang thuc hien. Tdm Igi Viec thuc bien chien lugc khdng dien ra mot each nghiem nhien. Nd ddi hdi phai cd su phan tich va ke hoach boa chi tiet va cu the. Phan Idn qua trinh thuc hien trach nhiem do cac bp phan chuc nang dam duong. Mot trong nhiing nhiem vu tdi cao ciia ban lanh dao doanh nghiep trong qua trinh thuc hien chien lugc la lira cbgn md hinh td chuc phu hgp vdi dac thii kinh doanh ciia minh. Trong qua trinh thuc hien chien lugc thudng ddi hoi phai cd nhiing thay ddi khac nhau trong td chuc va ITnh vuc boat ddng ciia td chuc. De quan tri tdt su thay ddi dd ban lanh dao phai la nhiing ngudi y thuc dugc rang: hau bet cac thay ddi diu gap phai su phan ddi trong ndi bd td chuc. Ban lanh dao cin cd du bao ban chit va muc dp phan ddi cd thi xay ra, cd ging ban chi bdt thai dp phan ddi do. Budc cudi cung la cin phai dam bao thuc bien quylt djnh thay ddi nhu mong muon va thilt lap nguyen trang mdi. 44
 53. 53. 11. Kiem tra va danh gia ket qua Budc Idn cudi cung trong qua trinh quan ly chien lugc la kiem tra ket qua dat dugc. Ban lanh dao can dam bao chien lugc de ra mang lai ket qua can thiet de dat tdi muc tieu da djnh. Cai Igi trudc nhat ciia viec kiem tra va danh gia mot each huu hieu nhat la nd thuc day viec thuc hien muc tieu, djnh hudng rd rang ve trien vpng thanh tich ciia mpi ngudi va hudng cdng nhan vien vao viec phan dau dat thanh tich chung ciia doanh nghiep. Ngoai ra can hieu rang kiem tra, danh gia la khau cuoi cung ciia quan tri chiln lugc, song nd cung cap thdng tin gdp phan tao tien de cho viec xac lap va hoach djnh chien lugc cho giai doan tiep theo, bdi vay nd rat quan trgng va ddng vai trd rat Idn cho thanh cdng ciia viec thuc thi chien lugc cua mot doanh nghiep. De dam bao viec kiem tra cd hieu qua ban lanh dao can xac dinh npi dung kiem tra, de ra cac tieu chi dl kilm tra, dinb lugng kit qua dat dugc so sanh ket qua dd vdi tieu chuan de ra, xac dinh cac nguyen nhan sai lech va thdng qua bien phap chan chinh. cin de ra cac bien phap kilm tra ddi vdi bat ky yeu td thanh tich hoac ket qua nao dugc coi la quan trpng. De dam bao chic chin cho viec thuc hien nham dat tdi cac muc tieu va muc dich (cac chi tieu) chii ylu da dugc dl ra, doanh nghiep cin xac dinb cac bien phap kiem tra cu the. Tieu chuin kilm tra cang rd rang, cang dan gian cac t6t. Vi cd mot sd muc tieu va kit qua khdng thi lupng boa dugc nen cin cd nhiing chi tieu bo xung thay the. Ngoai ra ban lanh dao cin y thuc dugc ring kit qua dat dugc cd thi khac xa so vdi ky vpng ma khdng cin phai de ra cac bien phap chin chinh. Thdng thudng khi dl ra tieu chuan de kiem tra phai dinh ro muc sai lech cho phep. 45
 54. 54. Mot trong nhiing khau quan trpng nhit de dl ra qui trinh kilm tra la phai xac nhan dugc nguyen nhan dan den ket qua thuc hien bj sai lech vdi tieu chuin de ra. Mot hien tugng pho bien la lanh dao thudng dua ra bien phap chin chinh khi chua bilu rd nguyen nhan sai lech. Tren ca sd phan tich nguyen nhan vi sao cd su sai lech cd the de ra cac giai phap chan chinh diing dan. Cd mot sd bien phap chan chinh ma ban lanh dao cd the thdng qua. Cdng ty cd the xem xet lai tieu chuan, xem xet lai muc tieu, xem xet lai chien lugc, xem xet lai ca cau td chuc, cac be thdng, ngudn luc hd trg hoac xem xet thuc tl cac boat ddng ciia cac thanh vien trong td chuc. Ban lanh dao can xem xet tdi mot sd yeu cau khac trudc khi tien hanh kiem tra. Dd la cac van de lien quan den sir kiem tra thai qua va cac cudc kiem tra ma chi phi bd ra Idn ban Igi ich thu dugc. 12. Dac thii kinh doanh xang dau va tinh hinh kinh doanh xang dau tren the gidi 12.1 Dac diem cua kinh doanh xang dau Khdng nhu nhiing nganh hang kinh doanh thdng thudng khac, kinh doanh xang diu cd mot sddac thii nhu sau: Thic nhdt xang diu la chit Idng dl chay nd, hao hut trong qua trinh xuit nhap tdn chua va kinh doanh, yeu cau vl dam bao an toan la rat Idn nen nhan lire boat ddng trong kinh doanh xang diu nbit thilt phai cd kiln thuc chuyen mdn ca ban bieu bilt ve tinh chit hda ly ciia xang diu, tuyet ddi an toan vl chay nd va ve sinh mdi trudng thi mdi dam bao phat triln boat ddng kinh doanh lau dai va bin viing. Thii- hai xang diu la san phim tieu dung thiet ylu ciia xa hdi. Su thay ddi gia ca ciia nd cd anh hudng rit Idn Igi ich tdng thi qudc dan, vi vay Chinh phii ludn cd chinh sach kiem soat gia ban. Thuc tl hien nay xang diu la mot trong nhirng mat hang cdn lai, Nha nude dang can 46
 55. 55. nhac xem xet de dieu hanh boat ddng nay theo hudng thj trudng va tilp can vdi gia xang dau ciia the gidi. Thu ba, kinh doanh xang dau phai gan vdi be thdng ca sd vat chat ky thuat chuyen nganh can cd sir dau tu Idn tii" cang tiep nhan din he thdng kho ton chua, kho trung chuyen va be thong van tai theo mot dudng van ddng bang hoa hgp ly din tan cac ciia bang ban le va khach hang cdng nghiep thi mdi tilt giam dugc chi phi va dam bao kha nang canh tranh. Thuc te hien nay Bd thuang mai cung chi cap phep nhap khau xang dau cho nhirng don vi (gpi la cac dau mdi nhap khau) cd dii be thong kho cang nhu tren. Thii" tu, kinh doanh xang dau ddi hoi phai cd he thdng kenh phan phdi ciia rieng minh hoac thdng qua tdng dai ly, dai ly vdi nhung cua hang dat tieu chuan va do tinh chat dac thu cila san phim la thilt ylu va khd cd su nhan biet ciia khach hang ve chat lugng ben ngoai nen vi tri va tinh phii kin ciia mang ludi cac ciia hang la dieu kien tien quyet cho thanh cdng ciia mot doanh nghiep kinh doanh xang dau. Doanh nghiep nao cd dugc be thdng ban le tdt doanh nghiep dd se chi phdi dugc thi trudng. 12.2 Tinh hinh kinh doanh xang dau tren thi gidi Do tinh chit thilt ylu ciia xang dau ddi vdi nen kinh te nen tren the gidi viec kinh doanh xang diu diu cd sir dilu tilt ciia nha nude thdng qua cac chinh sach minh bach va tao dilu kien cho doanh nghiep phat triln. Nhu My va mot sd nude khac dieu tiet gia xang dau bing cdng cu la kho dii trir ciia minh khi gia tang din muc ngudng nao dd Chinh phii se ban ra mot lugng nao dd de cit ciu, khdng can tbiep bang cac bien phap hanh chinh nhu mot sd nude phat triln. Ngugc lai Chinh phii ciing se cd nhung dao luat phat nhiing doanh nghiep su dung nhung thii thuat sai luat de diu ca tang gia nhu: lien kit tang gia, diu ca ... nhu da tung xay ra tai Han qudc thdi gian qua. 47
 56. 56. Cac hang kinh doanh xang diu Idn tren thi gidi deu la nhiing tap doan diu khi qudc gia thudc Chinh phii hoac thudc cac tap doan xuyen quoc gia (BP (Anb qudc), SHELL (Ha Ian - Anb), EXON_MOBILE (My), TOTAL(Phap) ...).Cac hang nay cd Ijch sir phat triln gan 100 nam vdi doanh thu hang nam len din hang tram ty USD. Hp la nhiing tbi lire hiing manh cd tam quan trpng va anh hudng ca ve kinh te Ian chinh trj ddi khi cdn vugt ra ngoai chinh qudc gia dd. Mot dac diem ndi bat la khdng cd mot hang Idn nao don thuan chi kinh doanh xang dau hoac khai thac dau thd, cac hang diu phat triln theo hudng: Tham dd, khai thac dau thd che bien va phan phdi cac san pham xang diu la mot chuoi khep kin. Gia dau md tang cao trong nhiing nam gan day hien nhien da anh hudng Idn den thi trudng dau md: ngudn cung dau md dang dugc cai thien va nhiing khoan dau tu dang ke dang dugc tiep tuc tang cudng nham can bang thi trudng. Ngudn cung tu cac nude khdng phai thudc OPEC (non-OPEC) dugc du bao la se tang trung binh khoang 1.1 trieu thung/ngay (2%) len tdi 56.7 trieu thung/ngay vao nam 2011 so vdi 51.3 trieu vao nam 2006. Tang nhieu nhat la FSU (2.4 trieu), Latin America (1.3 trieu), trong khi do se giam d cac nude Chau Au. Cdng suit ciia cac nude OPEC se tang khoang 3.3 trieu thung /ngay len tdi 36.3 trieu thiing/ngay. Tuy nhien dieu cac nha kinh te quan ngai do la vdi muc tieu thu nhu hien nay, trong khi trii lugng toan ciu vao khoang 1.600 ty thung, du bao nguon dau md ciia the gidi se can kiet sau 40 nam niia (gia sii khdng phat hien them cac md dau mdi). Dilu nay thiic day cac qudc gia phai tiln hanh tim kilm, phat hien them cac md dau du trii mdi cung nhu phat triln ngudn nhien lieu thay thi nhu xang sinh hpc, Biodiezel.. Theo cac bao cao ciia ca quan nang lupng quoc tl IAEA ngudn cung diu thd Idn nhit thi gidi hien nay vin thudc vl Trung ddng noi chilm ban Yi nguon dii trii dau thd ciia thi gidi 48
 57. 57. va trong tuong lai nhiing md dau mdi tai nai day se tilp tuc dugc phat bien va Trung ddng van se la "Rdn dau "ciia the gidi. Chinh vi vay xu the cac Tap doan dau khi tren thi gidi cung nhu Chinh phii cac nude cd nhu cau tieu thu xang dau Idn bang each nay bay each khac diu quan tam den thi trudng nay thong qua nhiing hgp ddng bgp tac kinh doanh ca d ITnh vuc tim kilm khai thac va Ipc dau. Tdng cdng ty xang dau Viet nam thdi gian qua da cd nhiing thanh cdng vugt bac trong viec khai thac tiem nang tu thj trudng nay vdi nhiing hgp dong nhap khau khdi lugng Idn mang tinh dai ban (cu the nhap khau tu bang KPC ciia COET) vua tilt giam chi phi nhap khau (do mua khdi lugng Idn) vua da dang boa dugc nguon cung giam sue ep tu cac nha cung ung ciia khu vuc va nang cao bieu qua kinh doanh. Tdm lai kinh doanh xang dau tren the gidi van la mot trong nhiing nganh hang hap dan trong hien tai va ca trong tuang lai (do Igi nhuan ciing nhu nhu cau tang trudng) dugc chi phdi bdi nhiing sieu tap doan boat ddng da qudc gia cd sir hd trg ciia Chinh phii vdi nhieu binh thuc khac nhau. Trong xu the toan ciu boa, cac nude dang phat trien thuc hien cam ket ve tu do thuang mai nhung trong ITnh vuc xang dau van cd nhiing dieu khoan, chinh sach bao hp nhat djnh, giiip cac doanh nghiep trong nude cd dii thdi gian chuan bj tdt trudc khi md cua canh tranh vdi cac hang nude ngoai. Cac doanh nghiep kinh doanh xang diu ndi chung va Tong cdng ty xang diu Viet nam ndi rieng cin xay dung cho minh mot chien lugc kinh doanh phu hgp, kha tbi nham nang cao nang lire canh tranh ddn dau cho thdi ky md ciia ITnh vuc kinh doanh xang diu du kiln se duac thuc bien sau nam 2012. 49
 58. 58. CHU^ONG 2 NGHIEN c u t ! THlTC TRANG vA PHAN TICH XAY D U N G CHIEN Ll/OC PHAT TRIEN LINH VlTC KINH DOANH XANG DAU CUA PETROLIMEX DEN NAM 2015 1. Gidi thieu tdng quan ve Tdng cong ty xang dau Viet nam Tong cdng ty xang dau Viet Nam, tien than la Tdng Cdng ty xang dau md, dugc thanh lap ngay 12 thang 01 nam 1956, Tdng cdng ty cd nhiem vu chinh tri cung cap xang dau phuc vu cdng cudc xay dung XHCN d mien bac va phuc vu chien trudng mien nam. Sau giai phdng miln nam nam 1975 Tdng cdng ty tiep nhan mot sd cdng ty xang dau mien nam, thanh lap mot sd cdng ty xang diu khu vuc, tilp nhan hai cdng ty van tai biln tu dd Tdng cdng ty cd mot mang ludi rdng Idn tren toan qudc. Trong thdi ky nay gan nhu chi duy nhit Tong cdng ty td chuc boat ddng kinh doanh xang dau tren thj trudng Viet Nam nen sue ep canh tranh khdng Idn, boat ddng kinh doanh ciia Tdng cdng ty mang nang tinh bao cip tu nguon hang din viec phan phdi. Theo quylt djnh so 224/QD - TTg ngay 17 thang 04 nam 1995 ciia Thii tudng Chinh phii thi Tdng cdng ty xang diu Viet Nam da dugc t6 chuc va boat ddng theo md binh ciia mot Tdng Cdng ty 90. Mac du gap nhilu khd khan nhu nguon hang khdng dn djnh, gia xang diu thi trudng thi gidi lien tuc biln ddng tang, ca chi chinh sach ciia Nha nude trong dieu hanh quan ly kinh doanh xang diu cham sua ddi, sue ep canh tranh tir cac doanh nghiep trong nude, nhung Tdng cdng ty ludn thi hien vai trd chii dao cua minh tren thj trudng kinh doanh xang dau tai Viet Nam. 50
 59. 59. Den nay Tdng cdng ty xang dau Viet Nam da cd mot mang ludi phan phdi tren khap ca nude vdi thi phan xang diu chinh chilm tren dudi 60% (nam 2006 san lugng ban dat 7,8 trieu tin doanh thu hem 57 ngan ty dong) va dac biet Tcty la dan vj tich cue di dau trong cdng tac ddi mdi phat trien doanh nghiep, thuc hien cd phin hda va gdp vdn thanh pham vi kinh doanh rdng khap dja ban ca nude nhu hien nay. La mot doanh nghiep kinh doanh xang diu Idn nhit tren thj trudng Viet nam nhung PETROLIMEX cung dang cd nhung van de ciia rieng minh: nhu sd lugng Iao ddng qua ddng, nang suat Iao ddng thap ban cac ddi thii canh tranh, bieu qua boat ddng khdng cao bd may quan ly tu tren xudng dudi van cdn cdng kenh va ca che quan ly, do nhieu ly do khac nhau cdn cd nhirng bat cap chua nang ddng. Ben canh do chinh sach ciia Nha nude ve kinh doanh xang dau ngay cang thay ddi theo hudng tao dieu kien cho mpi thanh phan kinh te tham gia kinh doanh xang diu. Nha nude chim dut bu gia cho xang dau vao nam 2008, xu thi canh tranh ngay cang khdc liet khdng chi ddi vdi cac doanh nghiep trong nude, ma cdn vdi cac ddi thu la cac tap doan diu khi ndi tieng tren the gidi (du kien se dugc md cua sau nam 2012). Td hgp nhiing ylu td tren day se la nhiing thach thuc to Idn ddi vdi PETROLIMEX trong thdi gian tdi. Dilu nay dang dat ra vin dl ddi hdi PETROLIMEX phai cd mot chiln lugc kinh doanh xang dau phii hgp mdi cd thi phat huy dugc Igi thi canh tranh ciia minh, vugt qua thach thuc va xung dang la doanh nghiep kinh doanh xang dau dan dau thi trudng ca vl qui md doanh nghiep, thj phin chiem ITnh ddng thdi la doanh nghiep kinh doanh hieu qua nhit tren thj trudng trong vdng 5- 10 nam tdi. 51
 60. 60. 2 Phan tich danh gia thuc trang kinh doanh xang dau cua PETROLIMEX. 2.1 Ap dung mo hinh PEST phan tich mdi trudng vT mo Nen kinh te Viet nam trong nhirng nam qua tang trudng kha nhanh, ddi sdng cac ting Idp nhan dan dugc cai thien dang ke, ca sd vat chit, ky thuat dugc tang cudng; thi va lire cua nude ta khdng ngirng dugc nang cao. Cac doanh nghiep ciia mpi thanh phan kinh te ndi chung va PETROLIMEX ndi rieng da va dang khai thac nhirng ca hdi va tiem nang ciia dat nude, nhat la tiem nang ve thj trudng, phat huy ndi luc de tang tdc diu tu phat trien. Trong tbdi gian tdi mdi trudng kinh doanh ciia Viet nam tilp tuc cd nhieu thuan Igi the hien tren tat ca cac phuang dien: chinh trj dn dinb, luat phap minh bach ro rang, ty le tang trudng GDP tiep tuc duy tri d ty le cao, Viet nam trd thanh thanh vien chinh thiic ciia WTO, xu the hdi nhap kinh te qudc te ngay cang sau rdng .... Van de cdn lai ddi vdi doanh nghiep la phai biet each xac dinh va "phan loai "nhiing ca bdi va thach thuc cho rieng minh, lira sue minh mot each "sang t^o "nhit nham dua doanh nghiep vuan tdi tam cao mdi. 2.1.1. Moi trudng chinh tri, luat phap. Viet Nam cd mot mdi trudng chinh tri on djnh. Chinh phii cung dang tung budc hoan thien hanh lang phap ly, thich ung vdi qua trinh hdi nhap, tao dieu kien thuan Igi cho doanh nghiep. Hang loat bd luat va cac van ban dudi luat da dugc ban hanh, tao ra mdi trudng phap ly ngay cang hoan thien bom cho boat ddng san xuit, kinh doanh. Ngoai ra, nIn kinh tl nhilu thanh phin tai Viet Nam cung da dugc cu thi hda bing cac luat, phap lenh. Vdi Luat Doanh nghiep, quyen tu do kinh doanh dugc Hien Phap 1992 quy djnh da thuc su di vao cudc sdng. Phap lenh ve Hgp dong kinh tl, Bd luat Dan sir, Luat Thuang mai, Luat diu tu nude ngoai, Luat khuyen khich diu tu trong nude da tao khung kho phap ly 52

×