INTERNATIONAL EXECUTIVE MBA PROGRAM (leMBA)   Chirang trình cao hoc Quàn tri kinh doanh Quoc teLUÀN VAN TÒT NGHIÉP   ...
INTERNATIONAL EXECUTIVE MBA PROGRAM (leMBA)   Chirang trinh cao hoc Quàn tri kinh doanh Quoc té       BÀN LUÀN VÀN...
Phè duyét cùa Chirong trình Cao hoc quàn tri kinh doanh quoc té                              ...
CAMKET    Tòi xin cam két ràng noi dung cùa bàn luàn vàn này chua dugc nòp cho bàt ky motchuofng trình càp bang cao ho...
LOI CAM OfN    XIN CHÀN THÀNH CAM ON:    - NCS Tran Phuang Lan - Giàng vién khoa quàn tri kinh doanh trucfng DaiHoc ...
DANH MUC CÀC TlT VIÉT TATBDS:         Bàt dòng sanHDND:        Hòi dòng Nhàn dànHQKD:        Hieu ...
MUC LUC               Chtftfng 1: PHÀN MÒ DÀU1.1    Y nghla cùa de tài nghién cùu            ...
Chu^ang 3: XÀY DUTVG CHIÉN LlTOC KINH      DOANH LINH VlTC BDS VA KHU DÒ THI CÙA TÓNG      CÒNG TY DÀU TU^ PHÀ...
4     Phàn tich mòi truòng ben trong                        433.2.4.1  Ap dung chuói già tri...
Ket luàn                                   75Tài lìeu tham khào             ...
CHirONGI: MÒDÀULl.Y nghla cùa de tài nghién cùuThùa huÒTig thành qua còng cugc dòi mai do Dàng khoi xuóng va lành dao, 20 ...
doanh. Thuc té càc doanh nghiép dàu tu xày dung quy mò nhò, nàng lue tài chinh hanche, còng nghé san xuàt va quàn ly lac h...
- Phuang phàp chuyén già: Phòng vàn truc tiép càc phòng ban cùa Tòng Còng ty, làyphiéu diéu tra. Sau dò tòng hgp y kién th...
TÓM TÀT CHU^ONG 2Chuong 2 sé de càp dén mot so co so ly luan ve nàng lue canh tranh cùa doanh nghiep.Tiép dò là mot so càc...
CHlTONG 2      CO SÓf LY LUÀN VE XAY D I T N G CHIÉN LlTOC               •          •    ...
Thù ba, CLKD luòn dugc xày dung trén co so Igi thè canh tranh so vói càc dòi thù, chùdòng tan dung thòi co, diém manh cùa ...
Hgp nhàt co thè là xuòi chièu hoàc ngugc chièu, cùng co thè là hgp nhàt toàn bò hay mot    phàn. Hgp nhàt xuòi chièu tu...
nghiép. Co càc hình thùc da dang hòa co bàn: da dang hòa dòng tàm (là su tham già vàomot ITnh vuc hoat dòng mói co lién he...
huóng tòi viéc cung càp san phàm phuc vu "khàch hàng trung bình". Càc nàng lue còt lòi     ma doanh nghiep nén tàp tr...
trung su dung phuong phàp ehi phi thàp tue là doanh nghiép dang canh tranh ehòng lainguòi dàn dàu ve chi phi trong càc doa...
suàt lao dòng cao do còng ty co su cam két ve phùc lgi dòi vói nhàn vién. Dò là tàt cà càcyéu tò tao nén lgi thè canh tran...
phòi hgp càc nguòn lue va su dung chùng mot càch co hièu qua. Nhùng ky nàng dò nàmtrong càch thùc ra quyét dinh va quàn ly...
càc nàng lue dàc biét); (2) thuc hành Benchmarking (qua trình hgc tàp va theo duòinhùng tiéu chuàn ve hàng hóa, dich vu va...
Chù thich:(1)  Xàc dinh tàm nhìn, su ménh cùa Doanh nghiep, dòng thòi dinh vi cho su khàcbiét cùa doanh nghiep so vói cà...
càc còng ty thành vién ma tòng còng ty phài tàp trung vào càch thùc ma tòng còng ty taodiéu kién de càc còng ty thành vién...
Hình 2.2. Càc nhàn tó thuóc mói truang ben ngoài      Càc yéu         Moi truòng toàn bo nèn KTQD      ...
Hình 2.3 Mó hình PEST                Chinh tri (Politicai)                Su òn dinh chinh t...
Càc yéu té ve kinh té dóng vai trò quan trgng nhàt trong càc yéu tò trén ành huòng dénhoat dòng kinh doanh cùa doanh nghie...
mot ngành. Su tàc dòng qua lai giùa 5 lue lugng này tao ra càc co hòi va de dga cho càcdoanh nghiep a trong ngành. Tu dò, ...
Néu ngành dang tàng truòng nhanh thi moi doanh nghiép co thè tàng truang ma khòngcàn chièm thi phàn cùa càc dòi thù, nghìa...
Néu eò tinh kinh té cùa qui mò dàng ké thi mot doanh nghiép mói sé phài xàc dinh xemhoac san xuàt nhò de chiù bàt lgi ve g...
Mói de doa tu san phàm thay thèTheo Michael Porter, san phàm thay thè là san phàm cùa càc dòi thù canh tranh trong càcngàn...
Bang 2.1. Ma tran dành già càc yéu tó ben ngoài (Ma tran EFE)                               ...
Hình 2.5 Chuói ^ià tri    Càc    hoat            Ouàn tri nhàn lue            Ouàn tri tài c...
càu cùa hoat dòng chinh. Co so ha tàng bao gòm co càu tò chùc, càc he thòng kièm soàtva vàn hóa doanh nghiep cùng eó mot à...
Càc muc tiéu càn co tinh cu thè, tinh linh hoat, tinh dinh lugng, tinh khà thi, tinh nhàtquàn, tinh hgp ly. Tuy nhién càc ...
(5) Két hgp nhùng diém manh ben trong vói co hòi ben ngoài de hình thành càc chiénlugc SO(6) Két hgp nhùng diém yéu ben tr...
Thiét làp eàe ké hoach ngàn han de càp dén eàe mue tiéu va giài phàp cu thè trong phànphòi càc nguòn lue, dàm bào chù dòng...
Tu viéc nghién cùu càc ly luàn chung ve CLKD, lgi thè canh tranh va càc buóc xày dungCLKD cùa càc tòng còng ty ó Viét nam ...
TÓM T A T CHlTONG 3Chuang 3 sé gioì thiéu tòng quan ve Tòng Còng ty Dàu tu phàt trién ha tàng dò thi, àpdung eàe mò hình p...
CHirONG 3 XAY DlTNG C H I É N LlTOfC KINH DOANH (LÌNH ySC BÀT DÒNG SAN       VA KHU DÒ THI) CÙA UDIC GIAI DOAN 2006-...
- Kinh doanh nhà ó, khàch san, nhà hàng, vàn phòng làm viéc, ben bài, vàn tài du lich,kho hàng, dich vu quàng cào.- Dào ta...
phòng Dàu tu phàt trién.   Phòng Tò chùc quàn tri hành chinh.   Phòng Tài chinh ké toàn.   Phòng Ky thuat cóng ng...
>.     Còng ty Co phàn tu vàn dàu tu va xày dung C ( CDCC ).).     Còng ty Co phàn tu vàn va dàu tu va xày dung ...
dàu tu cài tao va xày mói càc khu tàp thè làp ghép cu nhu: Thành Còng, Trung Tu gópphàn tham già vào chuang trình cài tao ...
phù tao mòi truòng phàp ly thòng thoàng, thuàn lgi de kinh té phàt trién. Càc chinh sàchNhà nuóc de ra nhàm phàt huy tòt e...
- Luàt Nhà a ngày 29/11/2005 va Nghi dinh sé 02/2006/ND-CP ngày 05/01/2006 cùa Chinh phù ve vice ban hành Quy che khu dò t...
3.2.2.2. Mói truóns kinh té:Chién lugc phàt trién kinh té cùa nuóc ta là nàm 2005 dua nuóc ta ra khòi khu vuc càcnuóc kém ...
trén 5 trieu dàn. Màt khàc ó Ha Noi nhiéu nguòi eó thu nhàp rat cao, yéu càu vè nhà ó ratda dang trong dò yéu càu ve thiét...
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf

5,817 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,817
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

NGUYEN MINH QUANG_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf

 1. 1. INTERNATIONAL EXECUTIVE MBA PROGRAM (leMBA) Chirang trình cao hoc Quàn tri kinh doanh Quoc teLUÀN VAN TÒT NGHIÉP CHIÉN LlTOC KINH DOANH CÙA TÓNG GÒNG TY DÀU TlT PHÀT TRIÉN HA TÀNG DÒ THI (UDIC)(LÌNH VlTC KINH DOANH BÀT DÓNG SAN VA KHU DÒ THI) NGUYEN MINH QUANG IEMBA#3 THANG 05, 2007
 2. 2. INTERNATIONAL EXECUTIVE MBA PROGRAM (leMBA) Chirang trinh cao hoc Quàn tri kinh doanh Quoc té BÀN LUÀN VÀN NÀY Dl/OC NÓP CHO TRirÒnVG DAI HOC IRVINE (HOA KY) VA KHOA QUÀN TRI KINH DOANH (TRUÒNG DAI HOC QUOC GIÀ HA NOI)BAN LUÀN VÀN LA MOT PHÀN BÀT BUOC TRONO CHUONG TRÌNH DÀO TAO T H A C SY QUÀN TRI KINH DOANH QUOC TÉ THANG 05, 2007
 3. 3. Phè duyét cùa Chirong trình Cao hoc quàn tri kinh doanh quoc té Chù nhiém chuong trìnhTòi xàc nhàn ràng bàn khóa luàn này da dàp ùng dugc càc yéu càu mot khóa luàn tòtnghiep thupc chuong trình dào tao Thac sy Quàn tri kinh doanh. Chù tich Hói dòng PGS. TS Vù Còng TyChùng tòi, ky tén duói day xàc nhàn ràng chùng tòi dà doc toàn bò khóa luàn này va còngnhan bàn khóa luàn hoàn toàn dàp ung càc tiéu chuàn cùa mot khóa luàn Thac sy quàn trikinh doanh. Giào^ién huóng dàn NCS. Tran Phuong LanCàc thành vién Hòi dòngNCS. DÀNG NGOC SUNSC. HA NGUYENNCS. TRAN PHUONG LANPGS.TS.VUTRIDÙNG
 4. 4. CAMKET Tòi xin cam két ràng noi dung cùa bàn luàn vàn này chua dugc nòp cho bàt ky motchuofng trình càp bang cao hoc nào cùng nhu bàt ky mot chuong trình dào tao càp bang nàokhàc. Tòi cùng xin cam két thém ràng bàn luàn vàn này là nò lue cà nhàn cùa tòi. Càc kétqua, phàn tich, két luàn trong luàn vàn này (ngoài càc phàn dugc trich dàn) déu là két qualàm viéc cùa cà nhàn tòi. Hoc vién ^ , ^ ^ ^ Nguyèn Minh Quang
 5. 5. LOI CAM OfN XIN CHÀN THÀNH CAM ON: - NCS Tran Phuang Lan - Giàng vién khoa quàn tri kinh doanh trucfng DaiHoc Quoc Già Ha Nói. Trong thòi gian qua, giàng vién dà dành nhiéu thòi gian va còngsue, vói long say me khoa hoc, nhièt huyét trong còng viéc nghé nghiép, quy mén connguòi, quy trò. Giàng vién dà tan tình huófng dàn tòi trong qua trình viét luàn vàn này,vói y tuòng xuyén suòt kién thùc dugc nghién cihi, tóm tàt ly luàn, dua vào thuc tièn detài tòi say me mong muòn thuc hién. - Càc quy thày, quy co giào va toàn the càn bg giàng vién trong khoa quàn trikinh doanh, Tniòfng dai hgc Quoc Già Ha Nói, dà cung càp cho chùng tòi rat nhiéukién thùc ly luàn khoa hgc hién dai bó ich, nhùng bài hgc thành còng va thàt bai thucté xày ra cùa càc doanh nghiép lón trén the giói va trong nuóc, nhùng tàm guong cùanhùng doanh nhàn dà va dang thành dat trong thuc té thuofng truòng. Nhùng chuongtrình giàng day cùa nhà truòng dà giùp chùng tòi rat nhiéu trong suót thdi gian hgc tàpva tao diéu kién thuàn Igi cho tòi hoàn thành luàn vàn này. - Càc dóng chi lành dao Tóng còng ty Dàu tu phàt trién ha tàng dò thi - UDIC,Tong còng ty Xuàt nhàp khàu xày dung Viét Nam VINACONEX , Tóng còng ty SongDà, Tong Gòng ty Dàu tu phàt trìén nhà va dò thi - HUD dà tao diéu kién cung càpnhùng y kién quy bau , càc so liéu va nhùng kién thùc thuc tièn cho tòi thuc hién luànvàn này. Hoc vién Nguyèn Minh Quang
 6. 6. DANH MUC CÀC TlT VIÉT TATBDS: Bàt dòng sanHDND: Hòi dòng Nhàn dànHQKD: Hieu qua kinh doanhHDQT: Hòi dòng Quàn triTCT: Tòng còng tyTNCS: Thanh nièn Còng sanTQM: Quàn tri chat lugng toàn dienUDIC: Tòng còng ty Dàu tu Phàt trién ha tàng dò thiUBND: Uy ban Nhàn dànVLXD: Vat liéu xày dungXNK: Xuàt nhàp khàu
 7. 7. MUC LUC Chtftfng 1: PHÀN MÒ DÀU1.1 Y nghla cùa de tài nghién cùu 011.2 Muc tiéu nghién cùu cùa de tài 021.3 Pham vi nghién cùu cùa de tài 021.4 Phuorng phàp nghién cuu dugc àp dung 021.5 ^ Dóng góp cùa khóa luàn 031.6 Bò cuc cùa khoa luan 03 Chtfcrng 2: CO SO LY LUÀN VE XÀY DU>fG CHIÉN LirOC •2.1 Chién lugc kinh doanh va Igi thè canh tranh 052.1.1 Chién luac va vai trò cùa nò dòi vai su phàt trién cùa càc doanh nghiep 052.1.2 Càc chién luac canh tranh chung 052.1.3 Lai the canh tranh va nàng lue canh tranh cót Idi 102.2. Quy trình xày dung va lira chgn CLKD trong càc doanh nghiep 122.2.1. Qui trình quàn tri chién luac 122.2.2. Qui trình xày dung CLKD 132.2.2.1 Xàc dinh tàm nhìn, su ménh va chién luac hién tgi cùa Doanh nghiep 142.2.2.2 Phàn tich du bào ve MTKD 142.2.2.3 Phàn tich mài truòng noi bó doanh nghiep 202.2.2.4 Thiét Igp càc muc tiéu dai hgn 222.2.2.5 Phàn tich càcphuang àn chién luac co thè thay thè 23
 8. 8. Chu^ang 3: XÀY DUTVG CHIÉN LlTOC KINH DOANH LINH VlTC BDS VA KHU DÒ THI CÙA TÓNG CÒNG TY DÀU TU^ PHÀT TRIÉN HA TÀNG DÒ THI - UDIC3.1 Tòng quan ve Tòng còng ty Dàu tu Phàt trién Ha tàng Dò thi - UDIC 273.2 Phàn tich va lira chgn chién lugc cho Tòng Còng ty 303.2.1 Tàm nhìn, su mgng va dinh huangphàt trién cùa Tóng Còng ty 303.2.1.1 Tàm nhìn 313.2.1.2 Su mgng 313.2.2 Phàn tich vT mó - Mó hình PEST 313.2.2.1 Mói truòng chinh tri phàp luàt 313.2.2.2 Mài truòng kinh té 333.2.2.3 Mói truòng vàn hoà xà hói 353.2.2.4 Mói truòng còng nghé - khoa hoc ky thugt 353.2.3 Phàn tich mói truòng vi mó (ngành) mó hình 5 lue luang cùa Michael 36 Porter3.2.3.1 Su cgnh tranh giùa càc doanh nghiép trong ngành dang tón tgi 373.2.3.2 Mói de dog tu nhitng nguòi già nhàp mai 393.2.3.3 Khàch hàng 403.2.3.4 Nhà cung càp 403.2.3.5 Sànphàm thay thè 413.2.3.6 Ma tran dành già yéu tó ben ngoài tàc dóng dén Tóng Cóng ty UDIC (Ma 41 tran EFE)
 9. 9. 4 Phàn tich mòi truòng ben trong 433.2.4.1 Ap dung chuói già tri(Value chain) 433.2.4.2. Dành già nàng lue cùa Tóng Cóng ty UDIC (so sành cgnh tranh vai càc dói 49 thù)3.2.4.3. Ma tran dành già càc yéu tó ben trong Tóng cóng ty (Ma tran IFE) 523.2.5. Phàn tich ma tran SWOT 54 Chtfang 4 : LlTA CHON CHIÉN LI/OC KINH DOANH CÙA UDIC TRONG GIAI DOAN 2006 - 2015 •4.1 Phuong huóng va càc muc tiéu chién lugc cùa Tòng Còng ty UDIC giai doan 2006- 58 20154.1.1 Phuong huòng cùa UDIC giai dogn 2006 - 2015 584.1.2 Muc tiéu cùa UDIC tic bay giò dén 2010 584.1.3 Muc tiéu va ca càu ngành nghé cùa UDIC dén 2015 594.2 Càc ké hoach thuc hién càc phuong àn chién lugc 594.2.1 Càc muc tiéu ngàn hgn 594.2.2 Xày dung chinh sàch kinh doanh 654.2.3 Soàtxét, diéu chinh tó chuc muc tiéu chién luac 684.2.4 Tàng cuòng quàn tri càc thay dói trong thuc hién chién luac 694.2.5 Tgo mói truòng vàn hoà ho tra cho thuc hién chién luac 694.3 De xuàt kién nghi 714.3.1 Ve lình vuc dàu tu kinh doanh khu dò thi, BDS 714.3.2 Ve hogt dóng san xuat kinh doanh 734.3.3 Ve cóng tàc sàp xép dói mòi doanh nghiep (co phàn hoà) 74.4 Nhung han che cùa khoà luàn 74
 10. 10. Ket luàn 75Tài lìeu tham khào 76Phu lue 1 - Bang thòng ké càc dir àn dàu tu xày dung cùa toàn Tòng Còngty dàu tu phàt trién ha tàng dò thiPhu lue 2 - Bang tòng hgp so lugng thiét bi, xe mày thi còng chinh dangboat dòng cùa Tòng còng ty UDICPhu lue 3 - Phiéu lày y kién chuyén giàPhu lue 4 - Phiéu lày y kién chuyén giàPhu lue 5 - Bang tòng hgp doanh thu - lai nhuàn cùa Tòng còng ty giai doan2002- 2006
 11. 11. CHirONGI: MÒDÀULl.Y nghla cùa de tài nghién cùuThùa huÒTig thành qua còng cugc dòi mai do Dàng khoi xuóng va lành dao, 20 nàm quadàt nuóc ta dà co nhùng buac phàt trién ngoan muc, là quoc già co muc tàng truang GDPbình quàn tu 7 - 9% tu 1998 dén nay. Cuòi nàm 2006, mot su kién ghi dàu àn quan trongtrong lich su phàt trién kinh té cùa dàt nuóc: Viét Nam dugc già nhàp Tò chùc thuangmai thè giói WTO va là thành vién thù 150 cùa tò chùc này.Nhu vay chùng ta dà chinh thùc buóc vào "san chai" lan, vào cuoc canh tranh quyét liétmot càch bình dàng vói 149 quòc già khàc trén the giói. Canh tranh ó day co thè a nhiéucàp dò khàc nhau: Canh tranh giùa càc quòc già, giùa càc san phàm (ma san phàm déu dodoanh nghiep san xuàt ra)... Do vay càc doanh nghiep, trong dò co càc doanh nghiepngành xày dung, chàc chàn sé phài y thùc rò dugc nhùng hau qua, tàc dòng cùa viécnuóc ta già nhàp WTO thi càc quy luàt cùa thi truòng sé chi phòi manh me dén hoat dòngcùa doanh nghiep dén nhuóng nào. Nói càch khàc, WTO vói càc tiéu chi cu thè, minhbach trong canh tranh sé là thuóc do, càch dành già chinh xàc nhàt nàng lue thuc su cùatùng doanh nghiép.Trong thòi ky dòi mói, ngành xày dung Viét Nam con rat nhiéu nhiém vu nàng né nhuphàt trién càc khu dò thi, khu còng nghiep mói, xày dung ca so ha tàng ky thuàt... nhàmtao tién de cho càc ngành khàc nhu: còng nghiep, giào due phàt trién va dac biét nhàmtao sue hàp dàn de thu hùt càc nguòn lue tu càc nhà dàu tu nuóc ngoài. Tòng Còng tyDàu tu phàt trién ha tàng dò thi - UDIC là mot trong 4 Tòng Còng ty dugc UBND Thànhphò Ha Noi quyét dinh thành lap ngày 20 thàng 7 nàm 2004 thi diém hoat dòng theo mòhình Còng ty Me - Còng ty con, trong dò lày Còng ty Dàu tu phàt trién ha tàng dò thi làmCòng ty Me.Tòng Còng ty Dàu tu phàt trién ha tàng dò thi - UDIC ra dai truóc hét là do yéu càukhàch quan cùa nén kinh té thi truòng. Thi truòng dàu tu xày dung càng phàt trién, quyluat canh tranh càng phàt huy tàc dung, càng dòi hòi phài tich tu tàp trung nàng lue sanxuàt ve quy mò, ve nàng lue tài chinh, ve còng nghé va trình dò quàn ly san xuàt kinh
 12. 12. doanh. Thuc té càc doanh nghiép dàu tu xày dung quy mò nhò, nàng lue tài chinh hanche, còng nghé san xuàt va quàn ly lac hau dà bi thua ngay trén thi truòng Ha Noi va thitruòng trong nuóc trong nhùng nàm qua dà chùng minh diéu dò. Truóc yéu càu hòi nhàpkinh té quòc té va khu vuc vói mùc dò canh tranh quyét liét han càng càn khòng ngùngtich tu tàp trung nàng lue san xuàt kinh doanh, de tao thè canh tranh, tao ra thi truòngmai.Tu khi Tòng Còng ty thành lap là mot thành vién trong Ban Giàm dòc, tòi dugc giao thamgià hoach dinh chién lugc san xuàt kinh doanh chung cùa Tòng Còng ty. Viéc àp dung càckién thùc dà hgc tàp tai Khoa Quàn tri kinh doanh - Dai hgc Quòc già Ha Noi vào viécphàn tich va xày dung chién lugc san xuàt kinh doanh cùa Tòng Còng ty Dàu tu phàt triénha tàng dò thi là mot viéc làm co y nghìa thuc tièn rat cao va cùng là nhiém vu ma bàn thàntòi dugc giao va dàm nhàn. Dugc su giùp dò cùa càc giàng vién, tòi dà chgn de tài chokhoà luàn cùa minh là "Xày dyng chién luac kinh doanh cho Tòng còng ty dàu tu* phàttrìén ha tang do thi giai doan 2006-2015".1.2. Muc tiéu nghién ciru cùa de tàiUng dung ly thuyèt dà hgc ve quàn tri chién lugc va càc mòn hoc khàc vào viéc xày dungchién lugc kinh doanh cùa Tòng Còng ty Dàu tu phàt trién ha tàng dò thi (UDIC)1.3. Pham vi nghién cùu cùa de tàiDe tài nghién cuu xày dung chién lugc phàt trién kinh doanh cùa Tòng Còng ty Dàu tuphàt trién ha tàng dò thi (UDIC) tu 2006 - 2015. Do diéu kién va thòi gian co han, Imhvuc san xuàt kinh doanh cùa Tòng Còng ty rat da dang, gòm dàu tu xày dung - kinhdoanh bàt dòng san va khu dò thi, khu còng nghiep, xày lap, san xuàt vat liéu xày dung,tu vàn thiét ké xày dung, xuàt nhàp khàu va dich vu khàc trén nhiéu dia bàn. Trong phamvi khoà luàn này, tòi chi di sàu vào linh vuc kinh doanh bàt dòng san va khu dò thi móitrong dia bàn chinh cùa Tòng Còng ty là Thù dò Ha Noi.1.4. Phuoiig phàp nghién ciru duac àp dung:Phuong phàp nghién cuu dugc su dung trong de tài này là:- Phuong phàp nghién cùu dinh tinh, nghién cùu tình huòng cu thè cùa Tòng Còng tyDàu tu phàt trién ha tàng dò thi
 13. 13. - Phuang phàp chuyén già: Phòng vàn truc tiép càc phòng ban cùa Tòng Còng ty, làyphiéu diéu tra. Sau dò tòng hgp y kién tham khào càc chuyén già ve tinh thuc té, khànàng àp dung, già tri va tinh hieu qua cùa càc y kién.Tàc già su dung so liéu chù yéu là càc tài liéu bào cao thòng ké cùa Tòng Còng ty va càctài liéu tu càc sàch bào, so liéu thòng ké cùa Bò Xày dung, Bg Ké hoach va dàu tu, Vànphòng UBND Thành phò Ha Noi.1.5. Dóng góp cùa khoà luan:Nói dung cùa khoà luàn rat sàt vói thuc tién san xuàt kinh doanh dang dién ra tai TóngCòng ty mac dù pham vi de tài nghién cùu là tuang dòi hep. Song vói phuang phàpnghién cùu khoa hgc va dugc su dung nhùng kién thùc hién dai ve xày dung chién lugckinh doanh cùa doanh nghiep de viét, tòi tin tuòng ràng de tài sé dóng góp ngay vào thuctién san xuàt kinh doanh va trong qua trình xày dung va diéu chinh chién lugc phàt triénva kinh doanh cùa Tòng Còng ty Dàu tu phàt trién ha tàng dò thi trong thòi ky dòi mói vahòi nhap kinh té quòc té cùa dàt nuóc ta.1.6. Bo cuc cùa khoà luanKhoà luan gòm 4 chuong:Chu&ng I: Phàn ma dàuChwang II: Cff sa ly luan ve xày dung chién Iwffc cho càc doanh nghiepChuffng III: Xày dung chién lir&c kinh doanh cùa Tòng Còng ty Bau tu phàt trién hatàng dò thi (linh vuc kinh doanh bàt dòng san va khu dò thi) giai dogn 2006-2015Chufrng IV: Két luàn ve chién iwac kinh doanh cho UDIC giai dogn 2006-2015Két luan.Danh muc tài liéu tham khàoCàc phu lue kèm theo
 14. 14. TÓM TÀT CHU^ONG 2Chuong 2 sé de càp dén mot so co so ly luan ve nàng lue canh tranh cùa doanh nghiep.Tiép dò là mot so càc chién lugc ma doanh nghiep co thè chgn lira. Cuòi cùng, mot quitrình xày dung chién lugc dugc tàc già di sàu nghién cùu. Qua trình này bao gòm viécphàn tich, dành già mòi truòng kinh doanh ben ngoài va ben trong; xàc dinh muc tiéuchién lugc; hình thành càc phuang àn chién lugc va chgn mot phuang àn phù hgp nhàt.Càc mò hình dugc tàc già àp dung: Mò hình PEST (phàn tich mòi truòng vi mò); mòhình 5 lue lugng Michael Porter (phàn tich mòi truòng vi mò); mò hình chuòi già tri(phàn tich mòi truòng noi bò doanh nghiep); mò hình SWOT (tòng hgp két qua phàn tichchién lugc de xày dung va lira chgn chién lugc tòi uu).
 15. 15. CHlTONG 2 CO SÓf LY LUÀN VE XAY D I T N G CHIÉN LlTOC • • • 2.1. Chién luOc kinh doanh va lol the canh tranh2.7.7. Chién luùc va vai trò cùa nò dòi vài su phàt trién cùa càc doanh nghiepVe mat lich su, thuàt ngù "chién lugc" dugc su dung trong quàn su vói y nghla là càc kéhoach dai han, dugc lap trén co so tin chàc ve nhùng gì dòi phuang co thè làm va khònglàm.Ngày nay, chién lugc dugc su dung rat phò bién va dugc xem nhu là yéu tò làm tàng khànàng thành còng va giàm thiéu khà nàng thàt bai cùa càc doanh nghiep. Hién nay dangtòn tai nhiéu khài niem khàc nhau ve chién lugc kinh doanh (CLKD). Duói day là 2 khàiniem dugc dùng phò bién:Theo Lafred Chandler: Chién luac bao hàm viéc àn dinh càc muc tiéu ca bàn va dai hgncùa doanh nghiép, dóng thòi lua chon càch thùc hogc tién trình hành dóng va phàn bócàc tài nguyèn thiét yéu de thuc hién càc muc tiéu dò. (Charles, Hill va Gareth, Jones.1995. "Quàn tri chién lugc". Washington. Trang21).Mot dinh nghìa khàc: CLKD là tòng hgp càc muc tiéu dai han, càc chinh sàch va giaiphàp lón ve san xuàt -kinh doanh, ve tài chinh va ve giai quyét nhàn tò con nguòi nhàmdua hoat dòng kinh doanh cùa doanh nghiep phàt trién lén mot trang thài cao han ve chat.(Charles, Hill va Gareth, Jones. 1995. "Quàn tri chién lugc". Washington. Trang 23)Qua càc khài niem trén, ta co the rùt ra mot so dac trung co bàn cùa CLKD nhu sau:Thù nhàt, CLKD luòn mang tinh dinh huóng va nhiing thay dòi cùa mòi truòng kinhdoanh (MTKD) càn phài dugc theo dòi, dir bào thuòng xuyén de kip thòi diéu chinh càchoat dòng thuc hién chién lugc hay tham chi diéu chinh cà càc muc tiéu chién lugc chophù hgp. Nói mot càch khàc, mot chién lugc chi dugc coi là "tòi uu" ùng vói mot diéukién hoàn cành nhàt dinh. Khi càc yéu tò mòi truòng thay dòi thi dò khòng thuc su là motchién lugc tòi uu nùa.Thù hai, CLKD luòn tàp trung quyén quyét dinh ve Ban lành dao cùa Doanh nghiep hoactham chi ve nguòi dùng dàu Doanh nghiep dòi vói nhùng vàn de lón, quan trong cùaDoanh nghiep.
 16. 16. Thù ba, CLKD luòn dugc xày dung trén co so Igi thè canh tranh so vói càc dòi thù, chùdòng tan dung thòi co, diém manh cùa minh de han che càc rùi ro va diém yéu; do dò cànphài nhan dinh chinh xàc diém manh, yéu cùa Doanh nghiep so vói dòi thù canh tranh.CLKD co vai trò rat quan trong dòi vói su phàt trién cùa Doanh nghiep. Dò chinh là coso de thành lap càc ké hoach, phuang àn kinh doanh ngàn han.CLKD con tao ca sa chocàc hoat dòng nghién cùu va phàt trién, dào tao va bòi duòng nguòn nhàn lue. CLKDcùng tao ra ca so vùng chàc cho càc Doanh nghiep chù dòng phàt trién càc huóng kinhdoanh phù hgp vói su bién dòng cùa mòi truòng va diéu kién kinh doanh, phù hgp vóicàc thè manh cùa Doanh nghiep. Trong thuc té kinh doanh, co mot so doanh nghiepthành còng, co mot so doanh nghiep thàt bai. Coi nguòn cùa thành còng hay thàt bai phuthuge vào mot trong nhùng yéu tò quan trong là doanh nghiép co CLKD nhu thè nào.Chinh vi vay CLKD cài thien vi the cgnh tranh cùa Doanh nghiép.2.L2, Càc chién luac cgnh tranh chungMot tòng còng ty càn theo duòi mot so chién lugc ó càp tòng còng ty, chién lugc càpcòng ty thành vién.Chién lugc cap tòng còng ty bao gòm nhirng dinh huóng tòng thè ve vàn de tàng truang,quàn tri càc còng ty thành vién va danh muc san phàm. Nhiém vu cùa nhùng chién lugcnày là xàc dinh su ménh va muc dich cùa tòng còng ty; xàc dinh xem tòng còng ty nénxàm nhap vào ngành kinh doanh nào; diéu tiét càc nguòn tài chinh va nguòn lue khàc;kièm soàt mòi quan he cùa còng ty vói càc dòi tugng hùu quan trong mòi truòng kinhdoanh. Vi vay, tòng còng ty co thè chgn mot trong so càc chién lugc sau.Chién lugc tàng truòng thòng qua hgp nhàt, thòng qua thòn tinh, hoac thòng qua liéndoanh lién két. Tàng truang thòng qua hgp nhàt là sàp nhap 2 hoac nhiéu co so mot càchtu nguyèn nhàm tàng thém sue manh de dòi mat vói càc thàeh thùc hoac tan dung trièt decàc co hòi phàt trién. Tàng truòng thòng qua thòn tinh là càc doanh nghiep lón, manhthòn tinh càc doanh nghiep nhò de phàt trién thành mot doanh nghiép co qui mò lón,manh hon. Tàng truòng thòng qua lién két là tàp trung nhùng nò lue, co gang va nhùngnguòn lue cùa 2 hay nhiéu dòi tàc vói nhau de phàt trién mot hoac mot vài ITnh vuc hgatdòng nào dò nhàm tàng khà nàng canh tranh, phàn tàn rùi ro.
 17. 17. Hgp nhàt co thè là xuòi chièu hoàc ngugc chièu, cùng co thè là hgp nhàt toàn bò hay mot phàn. Hgp nhàt xuòi chièu tue là doanh nghiep tu tò chùc hoat dóng tiéu thu dàu ra bang càch sàp nhàp, mua lai doanh nghiep phàn phòi, hoàc tu tò chùc mang luói phàn phòi san phàm. Hgp nhàt ngugc chièu là doanh nghiep tu san xuàt va cung ùng càc yéu tò dàu vào bang càch sàp nhàp, "mua lai nhà cung ùng hoàc tu thành lap nhà cung ùng riéng cùa riéng doanh nghiep Hgp nhàt toàn bò là doanh nghiep tu san xuàt va cung ùng toàn bg mot dàu vào nào dò cho qua trình san xuàt hay hoàn toàn tu tò chùc tiéu thu dàu ra. Hgp nhàt tùng phàn là còng ty tu cung ùng mot phàn dàu vào va mua thém cùa nhà cung ùng dòc lap khàc hoàc tò chùc bàn hàng thòng qua càc kènh phàn phòi cùa chinh doanh nghiep. Mot doanh nghiep theo duòi chién lugc hgp nhàt co thè cài thien vi thè canh tranh cùa lình vuc kinh doanh chù chòt cùa doanh nghiep thòng qua càc khia canh sau. Thù nhàt, nò han che su canh tranh trong noi bg ngành kinh doanh cùa doanh nghiép, cho phép doanh nghiep dàt già cao han va thu dugc Igi nhuan lón hon. Vi du trong thap ky 30, càc còng ty Alcoa va Alcan (My) thuc hién hgp nhàt ngugc chién de kiém soàt mò bòxit co hàm lugng nhòm cao ó mot hòn dào trén bién Caribe cùa Jamaica. Viéc hgp nhàt này ngàn càn càc dòi thù mai già nhàp ngành vi ho bi bàt Igi ve chi phi so vói 2 còng ty trén. Thù hai, nò cho phép doanh nghiep dàm bào chat lugng san phàm, vi du nhu Còng ty Xùc xich tuoi Due Viét co trang trai chàn nuòi tu cung ùng thit sach de làm xùe xich cho còng ty dàm bào xùc xich cùa còng ty là xùc xich sach. Thù ba, càc doanh nghiép hgp nhàt dgc co su chù dòng trong viéc lap ké hoach, phòi hgp va sàp xép thòi gian thuàn Igi han giùa càc qua trình lién ké nhau trong chuòi càc hoat dòng tu mua nguyèn vat liéu dén chuyén san phàm dén tay nguòi tiéu dùng. Mae dù dugc tièn hành nhàm dat dugc Igi thè ve chi phi thàp nhung su hgp nhàt dgc co thè dàn dén tàc dòng ngugc lai néu doanh nghiép mua dàu vào tu nhùng nhà cung ùng do còng ty sa hùu ma hg hoat dòng kém hieu qua hon so vói nhijng nhà cung ùng dgc lap tu ben ngoài. Vi du ve General Motors san xuàt 68% linh kién òtò ngay trong còng ty nhung GM cùng là nhà san xuàt eò ehi phi cao nhàt trong so càc còng ty san xuàt òtò lón trén thè giói. Khi còng nghé thay dòi nhanh ehóng thi viéc hgp nhàt dgc này cùng khièn còng ty bi ràng buòc bai còng nghé lac hau, cham thay dòi nhà cung ùng va he thòng phàn phòi tao bàt lai trong canh tranh. Chién lugc da dang hòa là dàu tu vòn thàng du vào nhiéu ngành nghé khàc nhau sau khi doanh nghiep dà chièm dugc uu thè canh tranh trong càc hoat dòng hién tai cùa doanhà^^^
 18. 18. nghiép. Co càc hình thùc da dang hòa co bàn: da dang hòa dòng tàm (là su tham già vàomot ITnh vuc hoat dòng mói co lién he vói hoat dòng hién tai cùa doanh nghiep bòi sutuong dòng giùa mot hoàc nhiéu bg phàn chùc nàng - vi du hàng thuòc là Philip Morrisda dang hóa bang càch mua lai còng ty bia Miller Brewing); da dang hòa tò hgp (là sutham già vào mot lình vuc hoat dòng mói khòng co lién quan dén ITnh vuc hoat dòng hiéntai); da dang hóa theo chièu ngang (là su phàt trién mot hoac nhiéu san phàm mói phucvu càc khàch hàng hién tai).Chién lugc da dang hóa dugc nhiéu doanh nghiép nghT dén khi hg tao ra Igi nhuan vugtqua mùc càn thiét de duy tri Igi thè canh tranh trong ITnh vuc kinh doanh truyén thòngcùa hg. Chién lugc này co thè tao ra già tri thòng qua 3 khia canh. Thù nhàt là viéc muava tò chùc lai càc còng ty mói làm cho càc còng ty mói này hoat dòng co hièu quahon.Thù hai là su chuyén giao nàng lue giùa càc còng ty thành vién. Doanh nghiep cothè hy vgng bang khà nàng dac biét cùa minh trong mot so ITnh vuc dugc chuyén giaosang cho càc còng ty mói sé giùp cài thien vi thè cùa còng ty mói. Viéc Philip Morissmua lai Miller da giùp cài thien vi tri cùa Miller tu thù 6 lén vi tri thù 2 trén thi truòng.Tuy nhién, néu so lugng càc don vi kinh doanh ma qua nhiéu thi hoat dòng sé khòng hieuqua va sé làm ehi phi tàng lén. Vi du nhu General Motors vào nhùng nàm 1970 co 40don vi thành vién va sau mot thòi gian hoat dòng dà phài giàm so lugng don vi thànhvién de giàm chi phi quàn ly va quàn ly co hieu qua han càc don vi thành vién.Ngoài ra, trong mot so truòng hgp càc doanh nghiep con co thè theo duòi chién lugc òndinh hoàc rùt lui de bào toàn lue lugng, theo quan diém "lui mot buóc de tièn ba buóc".Khi dà theo duòi càc chién lugc trén, càc doanh nghiep co thè cu thè càc chién lugc lóndò thành càc chién lugc canh tranh (càc chién lugc này con dugc ggi là chién lugc càpdon vi thành vién). Càc chién lugc canh tranh này tap trung vào viéc cài thien vi thè canhtranh cùa càc san phàm cùa tòng còng ty trong mot ngành kinh doanh hoàc mot phàndoan thi truòng cu thè. Co sa cùa viéc xày dung càc chién lugc dira trén nhu càu cùakhàch hàng va su khàc biét hóa san phàm; càc nhòm khàch hàng va phàn doan thi truòng;càc nàng lue dac biét cùa tòng còng ty. Càc chién lugc canh tranh này bao gòm:Chién lugc dàn dàu ve chi phi: tue là doanh nghiep tao ra càc san phàm co chi phi thàphon càc dòi thù, tu dò eò khà nàng dàt già thàp hon so vói càc dòi thù. Khi theo duòichién lugc này, doanh nghiep thuòng bò qua càc phàn doan thi truòng khàc nhau va
 19. 19. huóng tòi viéc cung càp san phàm phuc vu "khàch hàng trung bình". Càc nàng lue còt lòi ma doanh nghiep nén tàp trung phàt trién là nàng lue dac biét trong ITnh vuc cung càp càc yéu tò dàu vào va qua trình san xuàt càc san phàm.Chièn lugc này co Igi thè co bàn là do chi phi thàp han nén co thè dàt gài thàp hon nhung vàn thu dugc lai nhuan bang Igi nhuan cùa càc dòi thù, hoac dàt già bang càc dòi thù nhung thu dugc Igi nhuan cao hon. Dòng thòi néu xày ra chién tranh già cà thi doanh nghiep theo duòi chién lugc này co khà nàng dùng vùng trong canh tranh tòt han so vói càc dòi thù canh tranh. Doanh nghiép cùng co thè tao ra hàng rào ngàn càn su già nhap va giàm mòi de dga tu càc san phàm thay thè bang càch này. Tuy nhién càn chù y trong mot so truòng hgp vi qua tàp trung vào giàm chi phi làm ành huóng dén chat lugng san phàm. Ngoài ra, viéc doanh nghiép co xu huóng chay theo "ào tuòng ve so dòng" khi muòn "là tàt cà cho mgi nguòi" nhung thuc su là cào bang thi hièu cùa mgi nguòi là mot viéc làm khó. Chién lugc khàc biét hóa: tue là doanh nghiep tao ra san phàm dugc khàch hàng cho là dgc dào va thòa man nhu càu cùa hg. Nhu vay doanh nghiep sé co khà nàng dàt già cao hon so vói càc dòi thù. Khi theo duòi chién lugc này, doanh nghiep thuc hién phàn doan thi truòng, cung ùng san phàm dugc thiét ké dành riéng cho mòi doan. Càc nàng lue còt lòi càn dugc quan tàm là trong ITnh vuc ve nghién cùu va phàt trién. Marketing. Doanh nghiep nén lira chgn su khàc biét theo 3 càch chat lugng, dòi mói, dàp ùng nhu càu cùa khàch hàng. Viéc theo duòi chién lugc này giùp doanh nghiép tao ra hàng rào ngàn càn su già nhàp cao va co khà nàng kiém soàt già ó phàn thi truòng cùa minh. Tuy nhién, càn chù y khà nàng bàt chuóc su khàc biét tu càc dòi thù canh tranh va kiém soàt chi phi vi theo duòi chién lugc này thuòng kèm vói chi phi cao. Chién lugc Tàp trung hóa: ve thuc chat doanh nghiep theo duòi chién lugc này là mot nhà chuyén mòn hóa, co qui mò nhò, thuc hién su khàc biét hóa san phàm hoàc dàn dàu ve chi phi trong doan thi truòng ma doanh nghiep dà lira chgn. Doanh nghiep chi tàp trung phuc vu nhu càu cùa mot nhòm hùu han khàch hàng hoàc doan thi truòng. Doan thi truòng eò thè dugc xàc dinh theo tiéu thùc dia ly, hoàc mot nhanh cùa dòng san phàm. Khi theo duòi chién lugc này, doanh nghiép co thè phàt trién mot nàng lue còt lòi nào dò nhàm tao ra Igi thè chi phi thàp hoàc khàc biét hóa. Doanh nghiep eò thè tap trung vào mot phàn khùe duy nhàt, chuyén mòn hòa tùy chgn, chuyén mòn hóa theo thi truòng hoàc chuyén mòn hóa theo san phàm. Vi qui mò nhò ma mot so doanh nghiep co thè theo duòi dòng thòi su din dàu ve chi phi và.khàe biét hòa san phàm. Néu doanh nghiép tàp 9A ^ ^
 20. 20. trung su dung phuong phàp ehi phi thàp tue là doanh nghiép dang canh tranh ehòng lainguòi dàn dàu ve chi phi trong càc doan thi truòng ma a dò khòng co Igi thè chi phi. Néunguòi tap trung theo duòi phuang phàp khàc biét hóa san phàm thi tàt cà càc bién phàpkhàc biét san phàm dang ròng ma dòi vói doanh nghiep. Theo duòi chién lugc này giùpdoanh nghiep dugc bào ve truóc su canh tranh trong chùng muc su khàc biét san phàmtao ra. Su khàc biét san phàm vói mot so lugng khàch hàng trung thành nhàt dinh cùnggóp phàn xày dung rào càn nhap ngành va giàm nguy co tu san phàm thay thè. Nhungmot bàt Igi cùa chién lugc này là néu còng nghé thay dòi hoac thi hièu nguòi tiéu dùngthay dòi thi co thè sé khòng tòn tai doan thi truòng hoac nhòm khàch hàng ma doanhnghiép dang phuc vu. Vi du còng nghé san xuàt tivi thay dòi tu tivi den tràng sang tivimàu.Càc chién lugc canh tranh trén de càp dén càch doanh nghiep va lién két càc quyét dinhco lién quan dén san phàm, thi truòng, nàng lue còt lòi cùa mot doanh nghiép, tue là liénquan dén Igi thè canh tranh.2.7,i. Lai thè cgnh tranh va nàng lue cgnh tranh còt lòiDe xày dung va lira chgn chinh xàc, doanh nghiep theo duòi chién lugc nào càn xàc dinhIgi thè canh tranh cùa doanh nghiep, cu thè hon là nàng lue canh tranh còt lòi cùa doanhnghiep là gì?Lgi thè canh tranh eò thè dugc hièu là càc yéu tò, nàng lue, nguòn lue ma doanh nghiepco thè su dung de tièn hành càc hoat dòng kinh doanh mot càch co hièu qua hon so vóicàc dòi thù canh tranh. Càc yéu tò tao nén lgi thè canh tranh bao gòm: hieu qua, chatlugng, dòi mói, dàp ùng nhu càu cùa khàch hàng. Bòn yéu tò này co mòi quan he vóinhau va thè hién 4 càch co bàn de giàm chi phi va khàc biét hóa san phàm nhàm thu dugclgi thè canh tranh.De dat hièu qua cao càn su dung càc yéu tò dàu vào sao cho co hieu suàt cao nhàt. matrong dò tàng nàng suàt lao dòng eò vai trò vò cùng quan trong. Néu càc yéu tò khàc làkhòng dòi, doanh nghiep nào co nàng suàt lao dòng cao sé eò lgi thè canh tranh ve chiphi. Mark & Spensor (M & S) là doanh nghiep bàn le ó Anh co mòi quan he rat tòt vóicàc nhà cung ùng, trung thành vói càc nhà cung ùng dò. Dòng thòi còng ty kinh doanhkhòng càn quàng cào. Còng ty cùng co xày dung dugc mot dòi ngù nhàn vién vói nàng 10
 21. 21. suàt lao dòng cao do còng ty co su cam két ve phùc lgi dòi vói nhàn vién. Dò là tàt cà càcyéu tò tao nén lgi thè canh tranh chi phi thàp cùa M & S.Chat lugng cùa san phàm de càp dén su tin cay trong viéc thuc hién tòt càc chùc nàngcòng viéc theo thiét ké cùa san phàm. San phàm chat lugng cao co thè tao ra su khàc biétsan phàm va cà chi phi san xuàt san phàm thàp. Vai trò cùa chat lugng trong viéc tao lgithè canh tranh ngày càng già tàng. Thuc tè chat lugng khòng chi là mot phuong càch dedat dugc lgi thè canh tranh ma con tra thành yéu tò quan trong hàng dàu dòi vói su tòntai va phàt trién cùa doanh nghiép dò. Hàng Toyota san xuàt ò tò vói chat lugng cao giùpcho còng ty co khà nàng dàt mùc già cao hon già cùa dói thù.DÓi mai co thè bao gòm su cài tién san phàm, qua trình san xuàt, he thòng quàn ly, cocàu doanh nghiep, va càc chién lugc ma doanh nghiep dang thuc hién. Dòi mai là yéu tòquan trong nhàt de tao ra lgi thè canh tranh. Rat nhiéu còng ty dà dua ra san phàm mói vadà thu dugc lgi nhuan tu nhùng dòi mói dò. Vi du ve càc san phàm mai này là mày inlaser cùa Hewlett Packard, giày thè thao còng nghé cao cùa Nike, Walkman cùa Sony...Dàp ùng nhu càu khàch hàng là viéc cung càp càc san phàm ma khàch hàng càn vào thòidiém ma hg muòn. Hieu qua cao hon, chat lugng cao han va thuc hién dòi mói déu nhàmmuc dich dàp ùng tòt hon nhu càu cùa khàch hàng. Dàp ùng tòt hon nhu càu cùa khàchhàng cho phép doanh nghiep tao ra su khàc biét cho san phàm cùa minh, va co khà nàngdàt già cao han. Mot vi du ve yéu tò này là General Motor dà co mot chi nhành san xuàtò tò theo don hàng cùa càc khàch hàng eà nhàn, va de cho khàch hàng thoài mài lira chgnkièu ò tò.De dat dugc hièu qua cao han, chat lugng tòt hon, dòi mói hon hoàc dàp ùng khàch hàngtòt hon thi doanh nghiep càn eò nàng lue còt lòi. Nàng lue còt lòi cùa doanh nghiep dugchình thành tu hai nguòn mang tinh bò sung cho nhau là càc nguòn lue va khà nàng.Nguòn lue cùa mot doanh nghiép bao gòm càc nguòn lue ve tài chinh, vat chat, nhàn lue,còng nghé va phuang thùc doanh nghiep. Càc nguòn lue này dugc chia thành 2 loai:nguòn lue hùu hình (dàt dai, nhà xuóng, mày móc thiét bi, con nguòi, càc hói vién...),nguòn lue vò hình (uy tin, bàn quyén, bi quyét còng nghé, nghé thuàt Marketing, mòiquan he vói chinh quyén...). Khà nàng là nhùng ky nàng cùa doanh nghiep trong viéc 11
 22. 22. phòi hgp càc nguòn lue va su dung chùng mot càch co hièu qua. Nhùng ky nàng dò nàmtrong càch thùc ra quyét dinh va quàn ly càc qua trình trong noi bò de dat dugc càc muctiéu cùa minh. Hay nói ròng han, càc khà nàng là san phàm cùa co càu doanh nghiép vacàc he thòng kiém soàt ben trong doanh nghiep dò. Chùng chi rò càc quyét dinh dugchình thành nhu thè nào va ó dàu trong tùng doanh nghiep, càc già tri va chuàn muc vànhóa cùa doanh nghiep.De co nàng lue còt lòi, càc nguòn lue cùa doanh nghiep vùa phài dòc nhàt, vùa phài cogià tri va càc khà nàng de khai thàc nguòn lue dò hoàc khà nàng dòc dào de quàn ly va sudung eò hieu qua càc nguòn lue thòng thuòng. Tàt nhién, nàng lue còt lòi cùa doanhnghiep sé là manh nhàt khi doanh nghiep vùa eò càc nguòn lue dgc nhàt, eò già tri va khànàng dòc dào de quàn ly càc nguòn lue này. Nguòn lue dòc nhàt là nguòn lue càc doanhnghiep khàc khòng eò dugc. Vi du nàng lue còt lòi cùa hàng Polaroid trong viéc chupành lày ngay dà dira trén nguòn lue dòc nhàt là bi quyét còng nghé trong viéc rùa phimnhanh. Mot nguòn lue co già tri néu bang mot càch nào dò nò giùp tao ra càu lón ve sanphàm cùa doanh nghiep. Nhu vay bi quyét còng nghé cùa hàng Polaroid dà rat co già trivi nò dà tao ra nhu càu lón dòi vói san phàm chup ành.De dat dugc lgi thè canh tranh, mot doanh nghiep phài thuc hién càc chién lugc dugc xàydung trén càc nguòn lue va khà nàng hién co cùa mot doanh nghiép (nàng lue cùa nò) vahg phài xày dung chién lugc de tao thém càc nguòn lue va khà nàng (phàt trién nàng luemai). Lich su phàt trién cùa Disney cho thày diéu này. Nàm 1980, Disney dà làm vàonhijng khó khan ve tài chinh, nhung sau khi eò Chù tich mai lén thay dén nàm 1984,doanh thu dà tàng tu 1, 66 ty $ lén 3, 5 ty $ sau mot nàm. Co dugc su chuyén bién này làdo co su quyét tàm khai thàc càc nguòn lue va khà nàng hién co cùa còng ty bao gòm thuvién phim rat lón cùa Disney, ky nàng làm phim trong nhà cùa càc nhà làm phim. Dòngthòi lue lugng càc nhà làm phim cùng dugc phàt trién rat manh Lue lugng này co khànàng làm ra nhijng bò phim rat dàc biét vói dac diém là day sòi dòng nào nhièt ma vàothòi diém dò chua co hàng làm phim nào làm dugc diéu này.Tuy nhién, som muòn gì thi càc nàng lue còt lòi sé bi sao chép. Càc khà nàng cùa motdoanh nghiep khó bi sao chép hon vi khó nhàn biét càc khà nàng này. Vay càc nàng luecòt lòi dira trén càc khà nàng dòc dào thuòng là ben vùng nhàt. Ba vàn de chinh càn dugcquan tàm de duy tri lgi thè canh tranh làu dai là: (1) chù trgng dén càc yéu tò tao nén lgithè canh tranh (hièu qua, chat lugng, dòi mói, dàp ùng nhu càu khàch hàng, phàt trién 12
 23. 23. càc nàng lue dàc biét); (2) thuc hành Benchmarking (qua trình hgc tàp va theo duòinhùng tiéu chuàn ve hàng hóa, dich vu va viéc thuc hành kinh doanh cùa càc doanhnghiép co hieu qua nhàt trén toàn càu); 3) Khàc phuc su tri tré (phà vò hàng rào chòng laisu thay dòi).Vay de tòn tai va phàt trién, càc doanh nghiep càn quan tàm dén viéc xày dung mot CLKDdira vào chinh lgi thè canh tranh cùa doanh nghiep, cu thè là dira vào nàng lue canh tranhcòt lòi.2.2. Qui trình xày dirng va lua chon CLKD trong càc doanh nghiep.2.2.7. Qui trình quàn tri chién luacQuàn tri chién lugc là qua trình nghién cùu va du bào mòi truòng kinh doanh cùng nhunoi bg tò chùc, xày dung càc muc tiéu, de ra càc quyét dinh, phòi hgp càc hoat dòng chùcnàng cùa doanh nghiep de thuc hién va kièm tra viéc thuc hién càc quyét djnh nhàm datdugc càc muc tiéu trong hién tai cùng nhu trong tuang lai. (3). Charles, Hill va Gareth,Jones. 1995. "Quàn tri chién lugc". Washington. Trang 24.Xòy dDng CLKD là mDt giai DoDn trong quo trònh quDn trD chiDn IDDc va DClDc thD hiDn DHành 2.1 Hình 2.1 Mó hình quàn tri chién lugc toàn dién L ± A L X " 10 t X A I T T INguòn: Charles, Hill va Gareth, Jones. 1995. "Quàn tri chién lugc". Washington. Trang24-25. 13
 24. 24. Chù thich:(1) Xàc dinh tàm nhìn, su ménh cùa Doanh nghiep, dòng thòi dinh vi cho su khàcbiét cùa doanh nghiep so vói càc Doanh nghiép khàc(2) Xàc dinh nhiém vu va chién lugc hién tai cùa Doanh nghiep(3) Phàn tich MTKD ben ngoài de xàc djnh càc co hòi va de dga chù yéu(4) Phàn tich mòi truòng ben trong doanh nghiép de xàc dinh nhùng diém manh va diémyéu(5) Thiét lap càc muc tiéu dai han(6) Lira chgn càc chién lugc de thuc hién(7) Thiét lap càc muc tiéu ngàn han(8) De ra càc chinh sàch(9) Phòi hgp càc nguòn lue(10) Do luòng, dành già két qua thuc hién va tièn hành diéu chinh CLKD (néu cànn).Qua hình 2.1 ta co thè thày qua trình quàn tri chién lugc trong mot doanh nghiep chiathành 3 giai doan lón: Xày dung chién lugc, Thuc hién chién lugc, Dành già chién lugc.Trong dò, giai doan "Xày dung chién lugc" là giai doan dàu tién, co y nghTa quan trgngva là diéu kién càn dàm bào tinh dùng dàn va chat lugng cùa càc giai doan con lai.2,2.2. Qui trình xày dung CLKDTheo hình 2.1, qui trình xày dung CLKD cho mot tòng còng ty bao gòm:2.2.2.1. Xàc dinh tàm nhìn, su ménh va chién lugc hién tgi cùa Doanh nghiép.Mgi Doanh nghiep déu eó tàm nhìn va su ménh cùa minh, cho dù eò dugc viét thành vànhay khòng thi mgi nguòi déu càn phài hièu rò tàm nhìn va su ménh dò. Bàn bào càonhiém vu chién lugc là càc bào cào ve muc dich làu dai cùa mot Doanh nghiep, phàn biétDoanh nghiep dò vói càc Doanh nghiep khàc. Nò tuyèn bò ly do tòn tai cùa Doanhnghiep, cho phép Doanh nghiep phàe thào duòng huóng phàt trién cùa minh va thiét lapcàc muc tiéu kinh doanh. Chién lugc hién tai cùa Doanh nghiep càn dugc phàn tich, dànhgià mot càch nghiém tue nhàm tìm ra càu tra lòi xàc dàng cho càu hòi: " hién tai Doanhnghiép dang ó dàu?"Dòi vói mot tòng còng ty co nhiéu còng ty thành vién thi càn xàc djnh rò ngành kinhdoanh cùa tòng còng ty. Day khòng phài là phép còng giàn don ngành kinh doanh cùa 14
 25. 25. càc còng ty thành vién ma tòng còng ty phài tàp trung vào càch thùc ma tòng còng ty taodiéu kién de càc còng ty thành vién hgat dòng hieu qua hon so vói tu càch là mot còng tydòc lap ngoài tòng còng ty. Cu thè, tòng còng ty càn tra lòi càu hòi nò muòn co càu dàutu vào càc còng ty thành vién nhu thè nào?2.2.2.2. Phàn tich, du bào ve MTKDMTKD dugc hièu là tòng hgp eàe yéu tò, càc diéu kién co ành huóng truc tiép hay giàntiép dén hoat dòng cùa doanh nghiep. Càc bò phàn càu thành MTKD luòn vàn dòng, biéndòi va quan he tuang tàc làn nhau dòng thòi tàc dòng tòi càc hoat dòng kinh doanh cùadoanh nghiep. Bòi vay de nàng cao hieu qua cùa còng tàc xày dung chién lugc càc doanhnghiep càn nhàn biét mot càch nhay ben va dir bào chinh xàc su thay dòi cùa MTKD. Conhiéu càch phàn loai MTKD, song ó day chùng ta tiép càn MTKD theo càc càp dò cùaMTKD: MTKD tòng thè (mòi truòng toàn bò nén kinh tè quòc dàn), MTKD ngành vaMTKD noi bò doanh nghiep.Mòi truòng tòng thè va mòi truòng ngành con dugc ggi là mòi truòng ben ngoài Doanhnghiep, nò bao gòm eàe xu huóng va su kién vugt qua khà nàng kiém soàt cùa Doanhnghiep do dò Doanh nghiep phài tìm càch thich ùng vói nhùng thay dòi cùa mòi truòng. Òmùc dò nhàt dinh, Doanh nghiep cùng co thè tàc dòng ngugc lai va làm bién dòi mòitruòng ben ngoài cùa nò. Viéc phàn tich va dir doàn xu huóng bién dòng cùa càc yéu tòthuòc mòi truòng ben ngoài giùp Doanh nghiep thày dugc nhirng co hòi, nguy co maDoanh nghiép co thè sé phài dòi mat. Càc nhàn tò co bàn thuòc mòi truòng ben ngoàiDoanh nghiep dugc thè hién trong Hình 2.2 . 15
 26. 26. Hình 2.2. Càc nhàn tó thuóc mói truang ben ngoài Càc yéu Moi truòng toàn bo nèn KTQD Càc yéu tò tó kinh chinh tr té luàt phàp Mói trir òng noi bo ngà nh Khàch Càc dói thu hàng canh tranh Doanh nghiép hién tai Càc yéu Càc nhà Càc dòi thù tó ky cung càp tiém àn thuat Càc san phàm Càc yéu tó còng thay thè vàn hoà xà nghé hòiNguón: Nguyèn, Lién Diep va Pham, Van Nam. 1998. "Chién lugc va chinh sàch kinhdoanh ". Nhà xuàt bàn Thóng ké. Trang 48De phàn tich mòi truòng tòng thè thi su dung ly thuyèt PEST bao gòm càc dành già vecàc nhàn tò chinh tri § (P), kinh tè (E), xà hói (S) va còng nghé (T) nhàm tìm ra càc cohòi va de dga cho càc doanh nghiep dang hgat dòng trong mòi truòng kinh doanh dò. 16
 27. 27. Hình 2.3 Mó hình PEST Chinh tri (Politicai) Su òn dinh chinh tri Luat lao dòng Chinh sàch thué He thòng luat phàp Mòi truòng phàp ly Kinh té (Economics) Xà hòi (Social) Thay dòi cùa GDP Dàn so, nhàn khàu Ty le tàng truang kinh hgc té Phàn phòi thu nhap Lai suàt, lam phàt quòc dàn Thàt nghiép Phong càch song Chu ky nèn kinh tè Dàn tri, vàn hóa Phong tue, tap quàn Còng nshé (Technological) Phàt hién còng nghé mói Toc dò chuyén giao còng nghé Chi tiéu cùa Chinh phù cho R&D Thi truòng càc san phàm còng nghé Nguón: Nguyèn, Lién Diep va Pham, Van Nam. 1998. "Chién lugc va chinh sàch kinh doanh ". Nhà xuàt bàn Thóng ké. Trang 52. 17
 28. 28. Càc yéu té ve kinh té dóng vai trò quan trgng nhàt trong càc yéu tò trén ành huòng dénhoat dòng kinh doanh cùa doanh nghiep. Nò bao gòm càc yéu té nhu ty le tàng truangkinh té, ty già hòi doài, ty le lam phàt, chinh sàch lai suàt, chinh sàch kinh tè... Néu ty letàng truang cùa nèn kinh té cao, ty già hòi doài tàng, ty le lam phàt òn dinh, chinh sàchlai suàt phù hgp, chinh sàch kinh tè tao san chai bình dàng cho càc doanh nghiep thi dò làco hòi cho càc doanh nghiep. Ngugc lai, càc yéu tò này sé tao ra thàeh thùc cho càcdoanh nghiep hoat dòng trong nén kinh té dò.Càc yéu té vi chinh tri luàt phàp làm nèn tàng de hình thành càc yéu tò khàc cùa mòitruòng kinh doanh, co nghia là nèn tàng chinh tri nào, mòi truòng phàp ly nào thi eò mòitruòng kinh doanh dò.Càc yéu tò này bao gòm thè che duòng lòi chinh tri, he thòng luatphàp. Lén nin dà nói khòng eò bàt ky mot vàn de chinh tri nào ma lai khòng muu càu velgi ich kinh té va khòng co mot vàn de kinh té nào lai khòng phuc vu muc dich chinh tri.Do vay, néu thè che chinh tri là òn dinh, duòng lòi chinh tri là rò ràng ròng ma thi tao cohói cho càc doanh nghiep va ngugc lai.Càc yéu tó ve xà hói tàc dòng mot càch cham chap vào mòi truòng kinh doanh nhung laico tàc dòng manh thòng qua viéc tàc dòng dén càu thi truòng nhu u thay dòi phong tuetap quàn, thòi quen tiéu dùng.Càc yéu tó ve ky thuàt cóng nghé càng ngày càng dóng vai trò quan trgng, quyét dinh dénmòi truòng kinh doanh cùa doanh nghiep theo 2 huòng. Ky thuat còng nghé tàc dòng motcàch truc tiép va quyét dinh dén hai yéu tò co bàn tao nèn lgi thè canh tranh cùa càc sanphàm trén thi truòng, dò là chat lugng va già san phàm. Ky thuàt còng nghé mai cùng tàcdòng vào qua trình trang bi co sa vat chat ky thuàt phuc vu cho càc doanh nghiép thòngqua viéc chuyén giao còng nghé va qua trình thu thàp, xù ly luu trù, truyén dat thòng tinkinh té xà hòi.De phàn tich mòi truòng ngành thi su dung mò hình nàm lue lugng cùa Michael Porter.Mò hình này de càp dén 5 lue lugng eó thè mang dén co hòi hay de dga cho mot doanhnghiep trong mot ngành bao gòm (1) Nhà cung càp, (2) Dòi thù canh tranh hién tai, (3)Dòi thù canh tranh tiém nàng, (4) Khàch hàng, (5) Càc san phàm thay thè. Mòi mot trongnàm lue lugng này lai chiù ành huòng cùa nhiéu yéu tò khàc ma bàn thàn càc yéu tò dòcùng càn phài dugc nghién cùu de tao ra mot bue tranh day dù ve su canh tranh trong 18
 29. 29. mot ngành. Su tàc dòng qua lai giùa 5 lue lugng này tao ra càc co hòi va de dga cho càcdoanh nghiep a trong ngành. Tu dò, giùp cho càc doanh nghiep xày dung chién lugccanh tranh. Mò hình này dugc thè hién ò hình 2.4 Hình 2.4 Mó hình nàm lue lugng Mòi de dpa eia nhàp V Sue manh cùa Càc dòi thù nguài cung Sue manh ùrng canh tranh cùa nguài Nhà trong ngành mua cung Nguò*! irng Su cgnh tranh giùa mua càc doanh nghiep dang tón tgi i i Mòi de doa thay the Càc san phàm thay thè Nguón: Nguyèn, Lién Diep va Pham, Van Nam. 1998. "Chién lugc va chinh sàch kinh doanh ". Nhà xuàt bàn Thóng ké. Trang 56.Su cgnh tranh giùa càc doanh nghiep dang tón tgiKhi de càp dén su canh tranh giùa càc doanh nghiep dang tòn tai thi phài ké dén mùc dòcanh tranh cùa càc doanh nghiép trong ngành. Mot ngành eò mùc dò canh tranh cao thikhà nàng giàm già de canh tranh là nhiéu, dàn dén lgi nhuan giàm va eò nghia dò là dedga dòi vai doanh nghiep. Càc yéu tò quyét dinh mùc dò canh tranh cùa mot ngành baogòm mùc dò tàng truang cùa ngành, so càc doanh nghiep va qui mò tuang dòi cùa chùng,dò cao cùa hàng rào rùt khòi ngành, su khàc biét san phàm giùa càc doanh nghiep va chiphi chuyén cùa khàch hàng: 19
 30. 30. Néu ngành dang tàng truòng nhanh thi moi doanh nghiép co thè tàng truang ma khòngcàn chièm thi phàn cùa càc dòi thù, nghìa là mùc dò canh tranh trong ngành sé it càngthàng han. Ngugc lai néu ngành dang phàt trién cham hay suy giàm thi su phàt trién cùadoanh nghiep này sé là su suy giàm cùa doanh nghiep khàc vi thè su canh tranh se tànglén.Néu ngành nhò gòm nhiéu doanh nghiep vùa va nhò hoat dòng riéng le hoàc dòc lap,khòng co doanh nghiep lành dao ngành, vi du sua, kem dành ràng thi mùc dò canh tranhcao, càc doanh nghiep canh tranh chù yéu bang già do dò thu dugc lgi nhuan thàp. Cocàu này se tao ra nguy co nhiéu hon là ca hòi cho càc doanh nghiep. Ngugc lai, motngành lón vói so lugng doanh nghiep it trong dò eó mot nhòm it doanh nghiep nàmquyén thòng ITnh dàu ngành thi dàn dén khà nàng canh tranh "eó trat tu" thòng qua coche giòng nhu chi dao già.Néu viéc rùt khòi ngành phài chiù chi phi cao thi càc doanh nghiep sé thàn trgng ò laingành va su canh tranh sé eó xu huóng càng thàng. Càc rào càn này bao gòm nghTa vuphàp ly dòi vói khàch hàng, nhàn vién, chù ng, ràng buòc vói nhà nuóc, già trj tài san thuhòi thàp.Néu san phàm cùa mot ngành là giòng nhau va khàch hàng de dàng chuyén tu doanhnghiep này sang doanh nghiep khàc ma khòng màt ehi phi thi khàch hàng sé rat nhay càmvói già va càu ve san phàm là rat co giàn. Trong tinh huòng dò, mùc dò canh tranh là cao.Ngugc lai, néu càc doanh nghiep san xuàt nhùng san phàm khàc biét dàng ké, khàchhàng phài chiù chi phi trong viéc chuyén tu doanh nghiep này sang doanh nghiep khàcthi càu it co dàn han va su canh tranh sé kém càng thàng han.Mói de doa cùa nhttng nguài già nhàp màiMòi de dga này dugc xàc dinh bang "dò cao cùa càc hàng rào già nhàp". Néu hàng rào giànhap cao thi sue manh de dga tu dòi thù tiém nàng giàm va co co hòi dòi vói càc doanhnghiep. Càc yéu tò quyét dinh hàng rào già nhàp bao gòm tinh kinh tè cùa qui mò, su khàcbiét cùa san phàm va long trung thành vói nhàn hàng, càc kènh phàn phòi, lgi thè chi phituyét dòi. 20
 31. 31. Néu eò tinh kinh té cùa qui mò dàng ké thi mot doanh nghiép mói sé phài xàc dinh xemhoac san xuàt nhò de chiù bàt lgi ve già thành cao hay mao hiém san xuàt vói qui mò lón,vòn dàu tu khòng lo ma rùi ro chua luòng hét dugc.Néu càc doanh nghiep dang tòn tai dà gay dung dugc long trung thành cùa khàch hàngvói san phàm cùa minh thi nguòi già nhap sé phài dàu tu rat nhiéu va phài mao hiém vàoviéc quàng cào, xùe tièn bàn hàng de vugt qua long trung thành dò. Néu su già nhàp thàtbai thi doanh nghiep sé màt càc khoàn dàu tu dò.Néu co lgi thè chi phi tuyét dòi thi càc doanh nghiep trong ngành luòn co khà nàng giàmgià cùa minh dén mùc ma nhùng nguòi mói già nhap khòng thè tòn tai dugc. Mot so nguòngòc cùa lgi thè chi phi tuyét dòi là dgc quyén ve còng nghé, ành huóng rùt kinh nghiém,bang phàt minh sàng che hoac bi quyét còng nghé, do chi phi dàu vào thàp, do nhùng kTnàng trong quàn ly.Sue mgnh cùa khàch hàngTrong mòi tuang quan giùa doanh nghiep va khàch hàng, néu khàch hàng "yéu" thidoanh nghiep co co hòi tàng già nhàm tàng lgi nhuan. Vi du hàng Xerox nàm dòc quyéntrong suòt 25 nàm ve ky nghé che tao mày photoeopy cho nén khàch hàng phu thuòc vàoXerox. Ngugc lai, khàch hàng sé "manh" han doanh nghiep. Cu thè, néu khàch hàng muavói so lugng lón, néu khàch hàng eò nhiéu khà nàng chgn lira, khi khàch hàng là khàchhàng thuòng xuyén, khi khàch hàng eò thè tu cung ùng vat tu cho minh vói phi tòn thàphon là phài mua ngoài... thi khàch hàng sé co sue manh.Sue mgnh cùa nhà cung ùngNhà cung ùng eó khà nàng dòi tàng già hoàc giàm chat lugng san phàm cung càp tue là"manh" han so vói doanh nghiep. Cu thè, nhà cung càp sé manh han trong nhùng truònghgp sau: khi nhà cung càp "khòng eó" nhiéu san phàm thay thè trén thj truòng hàng còngnghiep buòc doanh nghiep phài lira chgn hg; khi ngành kinh doanh cùa doanh nghiepkhòng quan trgng dòi vói nhà cung càp; khi nhà cung càp co uu thè ve chuyén biét hóasan phàm cung càp khièn doanh nghiép khó lira chgn mot nhà cung càp khàc thay thè;khi nhà cung càp eó thè tham già vào ngành kinh doanh cùa doanh nghiep de canh tranhtruc tiép vào doanh nghiep. 21
 32. 32. Mói de doa tu san phàm thay thèTheo Michael Porter, san phàm thay thè là san phàm cùa càc dòi thù canh tranh trong càcngành kinh doanh khàc co cùng chùc nàng dàp ùng nhu càu tiéu dùng giòng nhau cùakhàch hàng. Vi du doanh nghiep trong ngàrih cà phè giàn tiép canh tranh vói càc doanhnghiep che bién tra va càc loai nuóc giài khàt. Néu san phàm thay thè dugc san xuàt trénday chuyén còng nghé mói vói già thàp hon va chat lugng tòt han thi thuc su là mot mòide dga dòi vói doanh nghiep. Tuy nhién, néu khàch hàng it nò lue tìm kièm eàe san phàmthay thè va khòng thich chuyén nguòi cung ùng thi mòi de dga thay thè sé giàm.Sau khi phàn tich eàe ca hòi va de dga này sinh tu mòi truòng ben ngoài, eàe chién lugc giàthuòng su dung Ma tran dành già càc yéu tò ben ngoài (ma tran EFE) de tóm tàt va dành giàve tàc dòng cùa eàe yéu tò dò dén doanh nghiep. Qua trình phàt trién mot ma tran EFE gòm 5buóc:1) Lap danh muc càc yéu tò eò vai trò quyét dinh dòi vói su thành còng cùa doanhnghiep.2) Xàc dinh tàm quan trgng tu 0,0 (khòng quan trgng) dén 1,0 (rat quan trgng) cho moi yéutò. Tòng càc mùc phàn loai này bang 1,0.3) Phàn loai tu 1 dén 4 cho mòi yéu tò de thày càch thùc ma càc chién lugc hién tai cùadoanh nghiep phàn ùng vói yéu tò dò nhu thè nào, trong dò 4 là phàn ùng tòt, 3 là phànùng trén trung bình, 2 là phàn ùng trung bình va 1 là it phàn ùng.4) Nhàn tàm quan trgng cùa mòi yéu tò vói phàn loai cùa nò de xàc dinh so diém ve tàm quantrgng5) Còng dòn so diém quan trgng cùa càc yéu tò de xàc dinh tòng so diém quan trgng cùamòi doanh nghiep 22
 33. 33. Bang 2.1. Ma tran dành già càc yéu tó ben ngoài (Ma tran EFE) r * Càc nhàn to chù yéu ben ngoài Muc dò Phàn loai So diém quan trong quan trong Tòng còng: 1.0Nguón: Nguyèn, Lién Diep va Pham, Van Nam. 1998. "Chién lugc va chinh sàch kinhdoanh". Nhà xuàt bàn Thóng ké. Trang 66-68Tòng so diém quan trgng cao nhàt ma mot Doanh nghiep co thè eó là 4, 0 va thàp nhàt là1, 0. Tòng sé diém quan trgng trung bình là 2, 5. Tòng so diém quan trgng là 4 cho thàyDoanh nghiep dang phàn ùng rat tòt vói càc ca hòi va mòi de dga hién tai trong mòitruòng. Nói càch khàc, càc chién lugc cùa Doanh nghiép tan dung eó hièu qua càc co hòihién co va tòi thiéu hòa mòi de dga càc ành huóng tiéu cuc co thè eò cùa càc mòi de dgaben ngoài. Tong so diém là 1 cho thày ràng nhùng chién lugc ma Doanh nghiep de rakhòng tàn dung dugc càc co hòi hoàc trành dugc càc co hòi tu ben ngoài.2.2.2.3. Phàn tich mói truang nói bó doanh nghiép.Phàn tich mòi truòng noi bò doanh nghiep nhàm phàt hién nhiing diém manh, diém yéucùa doanh nghiep de xày dung he thòng muc tiéu va eàe chién lugc thich hgp nhàm tandung tói da càc diém manh va co thè bién chùng thành khà nàng dàc biét, màt khàc hanche dugc nhùng diém yéu. Chùng ta phàn tich MTKD noi bò doanh nghiep theo ky thuatphàn tich "Chuòi già tri" do Michael Porter de xuóng ó Hình 2.5 23
 34. 34. Hình 2.5 Chuói ^ià tri Càc hoat Ouàn tri nhàn lue Ouàn tri tài chinh 2 " ^ dòng Nffhién cmi va nhàt trién ho tra Ca sa ia tane cùa doanh nehién / Khào Nguyèn Thi còng Nghiém Hau / sàt, vat lieu xày làp thu, thanh bàn X thiét kè rfàii vno tnan hàn giao/ Càc hoat dòng chinh Nguón: Charles, Hill va Gareth, Jones. 1995, Quàn tri chién luac". Washington. Trans 134.Già tri mot doanh nghiép tao ra dugc do bang khòi lugng ma nguòi mua san sàng tra chosan phàm hay dich vu. De dat mot lgi thè canh tranh, càc bò phàn chùc nàng cùa doanhnghiep phài tao ra mot già tri vói vói chi phi thàp han so vói càc dòi thù canh tranh. Càchkhàc là càc bg phàn chùc nàng phài làm cho san phàm cùa minh khàc biét so vói sanphàm cùa càc dòi thù canh tranh de eó khà nàng dat già bàn cao hon càc dòi thù.Chuòi già tri dugc chia thành càc hoat dòng chinh (càc hoat dòng chùc nàng) va càc hoatdòng ho trg.Nhùng hoat dòng chinh tao ra san phàm, tiép thi va phàn phòi tói nguòi mua.Hoat dòng chinh dugc chia thành 2 bg phàn chùc nàng. Bg phàn tao ra san phàm dugcggi là bò phàn che tao. Bò phàn thuc hién càc còng vice tiép thi, phàn phòi va dich vu saubàn hàng là bò phàn Marketing.Càc hoat dòng ho tra là nhiing hoat dòng giùp cho càc hoat dòng chinh nhu hoat dòngnghién cùu va phàt trién (R& D), hoat dòng quàn ly nguòn nhàn lue, hoat dòng quàn lytài chinh, co sa ha tàng cùa doanh nghiep. Nghién cùu va phàt trién thuc hién viéc phàttrién san phàm mói, thay dòi còng nghé, thay dòi qui trình san xuàt. Quàn ly nguòn nhànlue dàm bào doanh nghiep su dung hgp ly dùng nguòi dùng viéc, dùng vi tri de thuc hiéneàe hgat dòng tao ra già tri. Quàn ly tài chinh giùp dàm bào khà nàng dàp ùng càc yéu 24
 35. 35. càu cùa hoat dòng chinh. Co so ha tàng bao gòm co càu tò chùc, càc he thòng kièm soàtva vàn hóa doanh nghiep cùng eó mot ành huóng nhàt dinh dén càc hoat dòng chinh.Càc nhà xày dung chién lugc thuòng su dung Ma tran dành già càc yéu tò ben trong (matran IFE) de tóm tàt nhirng phàn tich, dành già càc mat manh, mat yéu cùa càc yéu tò ehiphòi hoat dòng ben trong cùa doanh nghiep. Tién trình phàt trién mot ma tran IFE cùngtuang tu nhu ma tran EFE chi khàc ò buóc 3: ta cho diém phàn loai là 1 néu dò là diém yéulón nhàt, 2 néu dò là diém yéu nhò nhàt, 3 néu dò là diém manh nhò nhàt va 4 néu dò làdiém manh lón nhàt. Bang 2.2. Ma tran dành già càc yéu tó ben trong (Ma tran IFE) Càc nhàn tò chù yéu ben trong Mùc dò Phàn loai So diém quan trong quan trong Tóng còng: LONguón: Nguyèn, Lién Diep va Pham, Van Nam. 1998. "Chién lugc va chinh sàch kinhdoanh". Nhà xuàt bàn Thóng ké. Trang 92-95.Khòng ké ma tran IFE co bao nhiéu yéu tò, so diém quan trgng tòng còng co thè dugcphàn loai thàp nhàt là 1, 0 cho dén cao nhàt là 4, 0 va so diém trung bình là 2, 5. So diémquan trgng tòng còng thàp han 2, 5 cho thày Doanh nghiép yéu ve noi bò va so diém caohon 2, 5 cho thày Doanh nghiep manh ve noi bò.2.2.2.4. Thiét làp càc muc tiéu dai hgn.Thuàt ngij "muc tiéu" dugc dùng de ehi càc dich hoac càc két qua cu thè ma doanhnghiep phàn dàu dat tói. Càn cu xày dung muc tiéu là chùc nàng, nhiém vu cùa doanhnghiép, càc két qua phàn tich MTKD noi bò. Muc tiéu dai han là càc két qua mong muòndugc de ra cho mot khoàng thòi gian tuang dòi dai. 25
 36. 36. Càc muc tiéu càn co tinh cu thè, tinh linh hoat, tinh dinh lugng, tinh khà thi, tinh nhàtquàn, tinh hgp ly. Tuy nhién càc tiéu thùc này bàn thàn cùng co nhùng màu thuàn vóinhau cho nén càn eó mot su dung hòa hgp ly ve càc yéu càu trén.De dat dugc thành còng trong dai han, mot tòng còng ty càn xày dung muc tiéu dai hantrong càc lình vuc sau:Thù nhàt là khà nàng sinh lòi cùa tòng còng ty. Muc tiéu lgi nhuan thuòng dugc thè hiénqua chi tiéu "lgi nhuan trén mot eò phàn (EPS)", hay "suàt thu hòi co phàn (ROE)".Thù hai là vi thè canh tranh. Càc tòng còng ty thuòng dàt muc tiéu ve vi thè canh tranhthù nhàt hay thù hai trén thi truòng va thuòng su dung tòng doanh thu hoac thi phàn dephàn ành vi thè canh tranh cùa hg.Thù ba là muc tiéu vói còng nhàn vién nhu thòng qua càc chuong trình ve an toàn laodòng, dai dién cùa còng nhàn trong ban quàn tri, càc chuong trình uu dai vói còng nhànvién khi mua co phiéu cùa tòng còng ty.Thù tu là khà nàng dàn dàu ve còng nghé. Tòng còng ty càn xàc dinh ro là nguòi dan dàuhay theo sau ve còng nghé trong ngành de xày dung va lira chgn eàe chién lugc phù hgp.Thù nàm là tràch nhiém truóc còng luàn. Tòng còng ty phài co tràch nhiém dòi vói khàchhàng va xà hòi.Ngoài ra, tòng còng ty con càn de càp dén muc tiéu ve phàt trién nhàn vién, phàt trién càcdon vi thành vién de eàe don vi thành vién va càn bò còng nhàn vién trong toàn tòngcòng ty doàn két tao ra mot sue manh tòng hgp.2.2.2.5. Phàn tich càc phuong àn chién lugc co thè thay thè.Còng cu thuòng hay su dung trong phàn này là ma tran SWOT (Ma tran diém manh,diém yéu, ea hòi, nguy co). Tièn trình phàt trién mot ma tran SWOT gòm 8 buóc.(1) Liét ké càc ca hòi ben ngoài doanh nghiep(2) Liét ké càc de dga ben ngoài doanh nghiep(3) Liét ké càc diém manh chù yéu ben trong doanh nghiep(4) Liét ké càc diém yéu chù yéu ben trong doanh nghiep 26
 37. 37. (5) Két hgp nhùng diém manh ben trong vói co hòi ben ngoài de hình thành càc chiénlugc SO(6) Két hgp nhùng diém yéu ben trong vói co hòi ben ngoài de hình thành càc chién lugcWO(7) Két hgp nhùng diém manh ben trong vói nguy co ben ngoài de hình thành càc chiénlugc ST(8) Két hgp nhùng diém yéu ben trong vói nguy co ben ngoài de hình thành càc chién lugcWT Bang 2.3 Ma tran Diém mgnh, Diém yéu, Ca hói, Nguy ca. (Ma tran SWOT) T / Nhiing diém manh - S1.2. Nhùng diém yéu - Wl .2.Càc co hòi - 0 Càc két hgp chién lugc SO Càc két hgp chién lugc WO1.2.Càc nguy co - T Càc két hgp chién lugc ST Càc két hgp chién lugc WT1.2.Nguón: Nguyèn, Lién Diep va Pham, Van Nam. 1998. "Chién lugc va chinh sàch kinhdoanh". Nhà xuàt bàn Thóng ké. Trang 147-150.Trong thuc té, càn thiét va co thè két hgp càc két hgp chién lugc chung trén thành càcchién lugc tòng hgp de van dung.Trén day là eàe buóc co bàn de xày dung mot CLKD. Càc buóc này nàm trong mot quatrình quàn tri chién lugc vói ba giai doan là xày dung, thuc hién va kièm soàt chién lugc.Qua trình thuc hién chién lugc bao gòm càc buóc nhu thiét làp càc ké hoach ngàn han;soàt xét dièu chinh co càu tò chùc theo muc tiéu chién lugc; phàn phòi eàe nguòn lue;xày dung càc chinh sàch kinh doanh; quàn tri càc thay dòi trong thuc hién chién lugc.Con kiém soàt chién lugc là kiém tra xem viéc thuc hién chién lugc dà chgn lira nhu thènào, va dua ra nhùng diéu chinh càn thiét de tàng khà nàng thành còng cùa chién lugc dò. 27
 38. 38. Thiét làp eàe ké hoach ngàn han de càp dén eàe mue tiéu va giài phàp cu thè trong phànphòi càc nguòn lue, dàm bào chù dòng dir trù tòi uu va su dung co hieu qua càc nguòn lue trong suòt thòi ky chién lugc. Càc ké hoach này là còng cu chinh de kiém soàt quatrình thuc hién chién lugc ò tùng giai doan ngàn.Càc muc tiéu chién lugc qui dinh co càu tò chùc bò mày quàn tri doanh nghiep cùng nhucàc chinh sàch sé dugc thiét lap. Mòi quan he giùa chién lugc va co càu tò chùc biéu hiénó co càu phài phù hgp vói chién lugc va co càu ành huóng dén chién lugc. Khi xày dunghoac diéu chinh co càu tò chùc càn chù trgng dén càc biéu hién ca càu kém hieu qua nhu:co càu tò chùc vói qua nhiéu càp quàn ly, tò chùc qua nhiéu cugc hgp, eó nhiéu muc tiéuquàn tri khòng dat dugc...Co hai huóng thay dòi ca càu tò chùc là phàt trién co càu tòchùc va giù kièu co càu cu, chi thay dòi tò chùc cho phù hgp vói chién lugc.Phàn phòi càc nguòn lue là qua trình lap di lap lai viéc càn dòi càc nguòn lue. Day làhoat dòng trung tàm, tao diéu kién de thuc hién chién lugc de ra. Phàn phòi nguòn luehgp ly là co so de thuc hién càc muc tiéu chién lugc mot càch co hieu qua nhàt. Càcnguòn lue càn chù y là nguòn nhàn lue, tài chinh, ki thuat còng nghé va vat chat.Càc chinh sàch kinh doanh càn dugc xày dung là chinh sàch san phàm, chinh sàchMarketing, chinh sàch nghién cùu va phàt trién, chinh sàch nhàn su, chinh sàch tài chinh.Càc chinh sàch này dugc thiét lap nhàm xàc dinh càc giói han, pham vi va co che bàtbuòc cho eàe hoat dòng, huóng dàn phàn còng tràch nhiém giùa càc bò phàn va eà nhàntrong qua trình thuc hién va kiém ta tình hình thuc hién chién lugc theo eàe muc tiéu nhàtdinh.Quàn tri càc thay dòi trong thuc hién chién lugc là mot còng viéc tàt yéu trong qua trìnhthuc hién chién lugc. Co ba chién lugc thuòng dugc àp dung là chién lugc thay dòi bàtbuòc; chién lugc thay dòi eó tinh giào due; chién lugc thay dòi hgp ly hay vi quyén lgicùa chinh minh.Càc buóc trong qua trình quàn tri CLKD vàn eó nhùng mòi quan he vói nhau va dòi khiba giai doan này dan xen làn nhau khó ma tàch bach rò ràng càc buóc cho tùng giai doan.Chinh vi vay khi xày dung chién lugc, ó mot mùc dò nào dò càn de cap dén càc buóctrong giai doan thuc hién va kiém soàt CLKD. 28
 39. 39. Tu viéc nghién cùu càc ly luàn chung ve CLKD, lgi thè canh tranh va càc buóc xày dungCLKD cùa càc tòng còng ty ó Viét nam trong boi cành hòi nhap hién nay, dàt ra vàn decàp thiét Tòng còng ty càn xày dung mot CLKD giùp nàng cao nàng lue canh tranh cùatòng còng ty de tòng còng ty phàt trién ngày càng lón manh trong tuang lai. Còng viécnày sé dugc de cap dén ò Chuang III. 29
 40. 40. TÓM T A T CHlTONG 3Chuang 3 sé gioì thiéu tòng quan ve Tòng Còng ty Dàu tu phàt trién ha tàng dò thi, àpdung eàe mò hình phàn tich dà néu ó Chuang II de phàn tich dành già cu thè thuc trangcùa Tòng Còng ty, néu ra tàm nhìn va su mang cùa Tòng Còng ty, dành già nàng lue còtlòi, xày dung càc chién lugc phàt trién kinh doanh cùa Tòng Còng ty va dua ra phuangàn phàn tich lira chgn chién lugc. 30
 41. 41. CHirONG 3 XAY DlTNG C H I É N LlTOfC KINH DOANH (LÌNH ySC BÀT DÒNG SAN VA KHU DÒ THI) CÙA UDIC GIAI DOAN 2006-2015J./. Tóng quan vi Tòng Còng ty Bau tu phàt trién ha tàng dò thi - UDICTòng Còng ty Dàu tu phàt trién ha tàng dò thi - UDIC là doanh nghiep Nhà nuóc thuòcUBND Thành phò Ha NoiTru sa chinh: So 27 Huynh Thùc Khàng, P. Làng Ha, Q. Dòng Da, Ha NóiDién thoai: 04. 7732635 Fax: 04. 7731544 Website: www.udic.com.vnGiày chùng nhan DKKD sé: 0106000369 do Sa Ké hoach dàu tu TP Ha Noi càp ngày 06thànglO nàm 2004Ngành nghé kinh doanh:- Tham già vói càc co quan chùc nàng de xày dung quy hoach, ké hoach phàt trién hatàng dò thi theo dinh huóng phàt trién chung cùa thành phò.- Xày dung dinh huóng chién lugc san xuàt kinh doanh, ké hoach san xuàt kinh doanhdai han, ngàn han va hàng nàm ve dàu tu, xày dung phàt trién két càu ha tàng dò thi, khudò thi mói, khu còng nghiep, khu che xuàt, san xuàt kinh doanh càc chùng loai vat lieuxày dimg.- Làp, quàn ly va tò chùc trién khai thire hién eàe dir àn dàu tu xày dung, giao thòng,còng nghiep, nòng nghiep, dàn dung, buu dién, thuy lgi, khu dò thi mói, khu còngnghiep, khu che xuàt; tu vàn dàu tu xày dimg cho càc chù dàu tu trong nuóc va nuócngoài.- Dàu tu, xày dung va làp dàt càc còng trình: dàn dung, giao thòng dò thi (càp thoàt nuóc,chièu sàng, còng vién cay xanh, he duòng ...) còng nghiep, dién (duòng day va tram biénàp dén 1 lOKV); Buu dién, thè due thè thao - vui chai giài tri; trang tri noi ngoai thàt còngtrình.- San xuàt kinh doanh vat liéu xày dung nung va khòng nung; càu kién vat liéu xày dungcàc loai, bé tòng thuang phàm (bè tòng tuoi); chuyén giao còng nghé, xày dung làp dàtmày móc thiét bi de san xuàt vat lieu xày dung.- Kinh doanh xuàt nhap khàu vat lieu xày dung, vat tu, mày móc thiét bi chuyén ngành xàydung.- Xuàt khàu lao dòng. 31
 42. 42. - Kinh doanh nhà ó, khàch san, nhà hàng, vàn phòng làm viéc, ben bài, vàn tài du lich,kho hàng, dich vu quàng cào.- Dào tao bòi duòng càn bò quàn ly, còng nhàn ky thuat (co khi, dién, thg sua chùa, bàoduòng, né moc, van hành mày móc thiét bi...) ngành xày dung.- Lién doanh lién két vói càc tò chùc, cà nhàn trong va ngoài nuóc de phàt trién san xuàt kinhdoanh.Dia bàn kinh doanh: Trén ph^m vi toàn quòc va a nuóc ngoài.Qua trình hình thành va phàt trién:Tòng Còng ty Dàu tu phàt trién ha tàng dò thi - UDIC dugc thành làp theo Quyét dinh so 111/2004/QD-TTg ngày 23/6/2004 cùa Thù tuòng Chinh phù va Quyét dinh so 111/2004/QD-UB ngày 20/7/2004 cùa Uy ban nhàn dàn Thành pho Ha Noi, thi diém hoatdòng theo mò hình Còng ty Me - Còng ty con.Ca càu tò chirc san xuàt^ tò chuc quàn ly cùa Tòng Còng ty.Tòng Còng ty dàu tu phàt trién ha tàng dò thi hoat dòng theo mò hình Tòng Còng ty docàc Còng ty tu dàu tu va thành lap "Còng ty Me - Còng ty Con" là mò hình tò chùc sanxuàt kinh doanh dugc thuc hién bòi su lién két cùa nhiéu phàp nhàn doanh nghiep hoatdòng trong nhiéu lình vuc khàc nhau de tao thè manh chung trong viéc thuc hién nhiémvu nhà nuóc giao co hieu qua cao. Còng ty Me là lue lugng hat nhàn, lue lugng nòng còtde mot mat tu tò chùc dàu tu, phàt trién ngành xày dung Ha Noi, màt khàc eó tàc dunglòi kéo, thùc day càc doanh nghiep thành vién (Còng ty con) cùng hgp tàc de phàt trién,canh tranh lành manh vói eàe Tòng còng ty xày dung khàc cùa Trung uong va diaphuong trén dia bàn. Bò mày quàn ly cùa Còng ty Me là bò mày cùa Tòng Còng ty. TòngCòng ty dugc tò chùc va hoat dòng theo Luat Doanh nghiep Nhà nuóc va Diéu le Tòchùc va hoat dòng dugc ban hành kèm theo Quyét dinh so 39/2005/QD- UB ngày01/4/2005 cùa Uy ban Nhàn dàn Thành phò Ha noi.Bò mày quàn ly san xuàt cùa Tóng Còng ty:Hòi dong Quàn tri - Ban kièm soàtTòng Giàm dòc va càc Phó Tòng giàm dòc.Ké toàn truang.Bò mày giùp vice: Phòng Ké hoach Tòng Hgp 32
 43. 43. phòng Dàu tu phàt trién. Phòng Tò chùc quàn tri hành chinh. Phòng Tài chinh ké toàn. Phòng Ky thuat cóng nghé. Trung tàm tu vàn dàu tu xày dung. Trung tàm thuang mai - XKLD. Ban quàn ly dir àn I va II. Càc xi nghiep thành vién hqch toàn phu thuòc: Xi nghiep xày dung so 1. Xi nghiep xày dung so 2. Xi nghiep xày dung so 4. Xi nghiep xày dung còng trình 1. Xi nghiep co giói còng trình. Xi nghiep san xuàt va kinh doanh VLXD.Càc dan vi thành vién hqch toàn dòc làp, Còng ty Xày dung so 1. Còng ty Xày dung dàn dung. Còng ty Xày dung còng nghiep. Còng ty Xày dung so 5. Còng ty XD làp mày dién nuóc Ha Noi. Còng ty Co phàn XD & PT CT ha tàng. Còng ty eò phàn Xày làp & KDTB Ha noi. Còng ty Co phàn Xày làp giao thòng còng chinh. Còng ty thi còng co giói. Còng ty dàu tu xày dung va SXVL Càu Duòng.C Còng ty Bé tòng C & XD Thinh Liét. Còng ty khoà Viét Tièp.C Còng ty Co phàn VLXD Dai La.C Còng ty Co phàn VL C & XD Phùc Thinh. Còng ty Co phàn Bé tòng C & XD VTnh Tuy. Còng ty SXCN va XL Ha Nòi.C Còng ty VLXD C & XNK Hong Ha. Còng ty Co phàn Tu vàn kién trùc dò thi Ha noi C ( UAC ). 33
 44. 44. >. Còng ty Co phàn tu vàn dàu tu va xày dung C ( CDCC ).). Còng ty Co phàn tu vàn va dàu tu va xày dung CCIC Ha nòi.C Càc dffn vi lién doanh vói nir&c ngoài co vòn Nhà nu&c do Tòng Còng ty quàn ly: Còng ty TNHH phàt trién Khu dò thi Nam Thàng Long. Còng ty TNHH Thàp trung tàm Ha noi. Còng ty TNHH Xày dung Ha noi - Bàc Kinh. Còng ty TNHH phàt trién Khu Còng nghiep Noi Bài. Còng ty TNHH Ha noi - Ca li hùu han. Còng ty Co phàn tòn Austnam. Két qua hogt dòng san xuàt kinh doanh cùa Tòng Còng ty nàm 2006 Già tri san xuàt kinh doanh: 2.886, 88 ty dòng. Tòng doanh thu: 2.373,88 ty dòng. Lgi nhuan: 14,76 ty dòng Nòp ngàn sàch: 79,794 ty dòng. Thuc hién m2 nhà ó: 147.000 m2. Nàng lue trién khai càc du àn khu dò thi va bàt dòng san: Ngay tu khi mói thành lap, lành dao Tòng Còng ty dà xàc dinh dàu tu kinh doanh càc khu dò thi, kinh doanh bàt dòng san sé tra thành nghé mùi nhgn trong co càu ngành nghé cùa toàn Tòng Còng ty. Y thùc dugc su dùng dàn va tinh khà thi cùa dinh huóng chién lugc này, lành dao Tòng Còng ty dà tap trung chi dao day nhanh tièn dò thuc hién càc du àn dàu tu xày dung, dòng thòi khuyén khich càc còng ty thành vién tiép tue tìm kiém càc dir àn mói. So dir àn ma Tòng Còng ty dà va dang dugc giao làm chù dàu tu va trién khai thuc hién là 43 du àn vói dién tich chièm dàt han 1.200 ha, cu thè nhu sau: Ba dir àn khu dò thi mói dang trong giai doan thuc hién dàu tu vói tòng dién tich dàt 374, 65 ha là Trung Yèn, Yèn Hòa, Nam Thàng Long va 7 du àn khu dò thi mói dang trong giai doan chuàn bi dàu tu vói tòng dién tich 821, 17 ha gòm: du àn Dòng Nam Tran Duy Hung, Bàc Co Nhué - Chèm, Nam Hong, Hoàng Vàn Thu, NghTa Dò, Ha Dinh, Loc Ha. Mot so còng ty thành vién dang trién khai càc thù tue vói càc du àn chuyén dòi muc dich su dung dién tich mat bang san xuàt kinh doanh hién eó, nhàm nàng cao hieu qua su dung dàt, tao nguòn vòn cho dàu tu phàt trién, dòng thòi nghién cùu de xuàt càc dir àn 34
 45. 45. dàu tu cài tao va xày mói càc khu tàp thè làp ghép cu nhu: Thành Còng, Trung Tu gópphàn tham già vào chuang trình cài tao chinh trang dò thi theo Nghi quyét HDND Thànhphò; nghién cùu phàt trién dò thi khu vuc phia Bàc song Hong va mot so tinh làn càn dechuàn bi ma ròng dia bàn san xuàt kinh doanh cùa Tòng Còng ty trong thòi gian tói.3.2. Phàn tich va lua chon chién luo*c cho Tong Còng ty3.2.1, Tàm nhìn - su mgng va dinh huangphàt trién cùa Tòng Còng ty3.2.1.1. Tàm nhìnXày dung Tòng Còng ty Dàu tu phàt trién ha tàng dò thi (UDIC) tra thành Tòng Còng tyhàng dàu trong lình vuc dàu tu xày dung, trién khai xày dung càc khu dò thi, khu còngnghiep, kinh doanh bàt dòng san. Là doanh nghiep manh trong còng tàc thi còng xày làpcàc còng trình xày dung, càc còng trình ky thuàt ha tàng, xày dung dàn dung va còngnghiep, san xuàt va kinh doanh VLXD, tao ra càc san phàm eó chat lugng vugt tròinhàm thòa man nhu càu ngày càng cao cùa khàch hàng va thi truòng. Phàn dàu de UDICtrò thành thuang hieu phò bién va eó uy tin trén thi truòng dàu tu xày dung Thù dò va eànuóc.3.2.1.2. Su mangTong Còng ty Dàu tu phàt trién ha tàng dò thi - UDIC hòi tu sue manh, kinh nghiém va uytin cùa eàe còng ty thành vién thuòc càc ngành dàu tu, xày dung, tu vàn dàu tu xày dung vasan xuàt còng nghiep phuc vu xày dung, tró thành Tòng Còng ty phàt trién òn dinh, benvùng, dù sue manh canh tranh trong nuóc va quòc tè, góp phàn quan trgng vào su nghiepcòng nghiep hóa, hién dai hóa dàt nuóc, vào qua trình xày dung va phàt trién cùa Thù dò.3.2.2. Phàn tich vimò - Mò hình PESTNhu dà néu ó trén, do thòi gian va diéu kién han che, tàc già ehi di sàu vào phàn tich mòitruòng ben ngoài nhàm xàc dinh ca hòi va thàeh thùc dòi vói ITnh vuc dàu tu xày dungkhu dò thi va kinh doanh bàt dòng san - mot ITnh vuc kinh doanh chù yéu dang dugcphàn dàu tró thành ngành mùi nhgn cùa Tòng Còng ty.3.2.2.1. Mói truànz chinh tri vhàp luàt:Sau su kién Viét Nam dàng cai va tò chùc thành còng Hòi nghi APEC 14 thàng 11 nàm2006, du luàn quòc té dành già rat cao ve an ninh chinh tri òn dinh cùa Viét Nam. Chinh 35
 46. 46. phù tao mòi truòng phàp ly thòng thoàng, thuàn lgi de kinh té phàt trién. Càc chinh sàchNhà nuóc de ra nhàm phàt huy tòt eàe nguòn lue cùa xà hòi de phàt trién. Nhà nuóc chùtrgng thuc hién chién lugc quòc già ve phàt trién doanh nghiep, xày dung he thòng doanhnghiép Viét Nam nhiéu ve so lugng, manh ve kinh té, eó sue canh tranh cao, eó nhùngthuang hieu manh vói chù lue là càc tap doàn kinh té, càc Tòng Còng ty vói hình thùc da so hùu, dòng thòi thu hùt manh nguòn lue cùa càc nhà dàu tu nuóc ngoài. Thuc hiénquàn ly Nhà nuóc bang he thòng phàp luàt, trành su can thiép hành chinh vào hoat dòngcùa càc doanh nghiep va thi truòng.Ve quàn ly dàu tu - xày dung, Chinh phù dà co nhiéu dòi mai, tao quyén chù dòng nhiéuhan cho càc Bò, ngành, dia phuong va càc chù dàu tu. Càc chinh sàch quàn ly dàu tudugc cài tièn theo huóng tàng cuòng còng tàc giàm sàt, giàm can thiép truc tiép cùa Nhànuóc dòi vói càc hoat dòng dàu tu.Han che lón nhàt ành huòng dén tình hình dàu tu xày dung dàc biét là ITnh vuc khu dò thiva nhà ó là còng tàc quy hoach tòng thè con cham che, thiéu tinh khoa hgc, càc thòng tu,nghi dinh huóng dàn ban hành duói luat dugc dua ra con cham, mot so con ehòng ehéo,càc quy dinh cùa dia phuang ban hành huóng dàn già dén bù dàt dai giài phóng màt bangcon lac hau va luòn thay dòi.Mae dù con eó nhùng khó khan, nhung mòi truòng chinh tri hién nay tao rat nhiéu thuànlgi cho lình vuc dàu tu xày dung, mó ra mot thi truòng xày dung tiém nàng trong nhùngnàm sàp tói.Chinh phù dà co càc dao luat va càc vàn bàn duói luàt lién quan dén ITnh vuc dàu tu xàydung, kinh doanh nhà nhu:- Luàt Xày dung nàm 2003, càc Nghi dinh, Thòng tu huóng dan ban hành kèm theo nhu:Nghi dinh so 16/2005/ND-CP ngày 07/02/2005 cùa Chinh phù ve quàn ly du àn dàu tuxày dung còng trinh; Nghi dinh so 112/2006/ND-CP ngày 29/9/2006 cùa Chinh phù vesua dòi bò sung mot so dièu cùa Nghi dinh so 16,- Luàt Dat dai nàm 2003 va Nghi dinh sé 181/2004/ND-CP ngày 29/10/2004 cùa Chinhphù ve huóng din thi hành Luàt Dàt dai; Nghi dinh so 17/2006/ND-CP ngày 27/01/2006cùa Chinh phù ve viéc bò sung, sua dòi mot so dièu cùa Nghi dinh so 181. 36
 47. 47. - Luàt Nhà a ngày 29/11/2005 va Nghi dinh sé 02/2006/ND-CP ngày 05/01/2006 cùa Chinh phù ve vice ban hành Quy che khu dò thi mói; Nghi dinh sé 90/2006/ND-CP ngày 06/09/2006 cùa Chinh phù ve Quy dinh chi tiét huóng dan thi hành Luàt Nhà ó. - Luat Dàu thàu nàm 2005 va Nghi dinh so 111/2006/ND-CP ngày 29/09/2006 cùa Chinh phù huóng dan thi hành Luat Dau thàu va lira chgn nhà thàu xày dung theo Luat Xày dung. Chù truang cùa Nhà nuóc là day manh cài càch hành chinh, giàm càc thù tue phièn ha,minh bach hoà càc co che chinh sàch, khuyén khich càc nhà dàu tu xày dung. Tuy nhiéntrong qua trình trién khai thuc hién viéc dàu tu xày dung càc khu dò thi, thi càc nhà dàutu, càc doanh nghiep con gap rat nhiéu khó khan tró ngai do càc vàn bàn duói luat banhành cham, mot so ngành con thè hién su dòc quyén, hach sàch, rào càn gay càn tra ... dekéo dai thòi gian thuc hién va trién khai dir àn cùa doanh nghiep. Dac biét trong càc ITnhvuc nhu: Xin chi dinh là chù dàu tu càc du àn khu dò thi va nhà ó, xin thòa thuàn quyhoach, xin phép càp dàt, thòa thuàn dén bù dàt dai ...Ngoài ra, xu thè hòi nhap quòc tè ngày càng già tàng manh me, Viét Nam dang là diém dénhàp dàn cùa càc nhà dàu tu nuóc ngoài, càc tap doàn kinh tè lón dàu tu vào Viét Nam. Dàcbiét, trong ITnh vuc bàt dòng san va khu dò thi. Tai Ha Noi, càc tàp doàn lón dà nghién cùuthi truòng va trién khai dàu tu lón vào ITnh vuc này nhu: Tàp doàn Ciputra (Indonexia)Poseo (Hàn Quòc) Tungseng (Dai Loan) ... Khi hòi nhap kinh tè khu vuc va thè giói, eàedoanh nghiep Viét Nam sé phài chiù mot sue ép canh tranh vò cùng lón, hàng rào thuéquan va càc uu dai cùa Nhà nuóc sé khòng con buòc eàe doanh nghiep phài tuàn thù càcquy dinh theo thòng le quòc tè. Càc doanh nghiep phài dòi mói nàng cao trình dò quàn ly,dàu tu thiét bi, còng nghé nhàm tao ra càc san phàm chat lugng, da dang vói già thànhhgp ly. Day cùng là mot thàeh thùc dòi vói càc doanh nghiep nhà nuóc hién nay.Vói nhùng thòng tin trén, eó thè nhan thày co hòi vói chién lugc kinh doanh bàt dòng sanva khu dò thi nhu sau: mòi truòng chinh tri òn dinh, he thòng phàp luàt ve xày dung ngàycàng hòan thien, co che quàn ly dàu tu xày dung, diéu hành cùa Chinh phù va UBNDThành phò Ha Noi dói mói, quan he dòi ngoai phàt trién. Hòi nhap khu vuc va quoc tégiùp viéc ggi vòn dàu tu, còng nghé mói, lién doanh, lién két. 37
 48. 48. 3.2.2.2. Mói truóns kinh té:Chién lugc phàt trién kinh té cùa nuóc ta là nàm 2005 dua nuóc ta ra khòi khu vuc càcnuóc kém phàt trién va dén nàm 2020 ve co bàn Viét Nam tra thành nuóc còng nghiép.Ké hoach phàt trìén kinh té - xà hòi 5 nàm (2006 - 2010) dat 7,5 - 8% (néu tình hìnhtrong nuóc va quòc té thuàn lgi thi co thè phàn dàu dat toc dò GDP trén 8%) GDP bìnhquàn dàu nguòi nàm 2010 khoàng 1050 - 1100 USD. Dòi vói vùng dòng bang songHong (Ha Noi va càc tinh làn càn) mùc tàng GDP dir kién 11 - 12% cho thòi ky 2006 -2010. Riéng Ha Noi phàn dau dat 12%.Ve ITnh vuc phàt trién càc khu dò thi mói va nhà ó. Ha Noi dir kién tiép tue xày dung vaphàt trién càc khu dò thi mói dòng bo, hién dai tàp trung thuc hién càc dir àn khu dò thi khuvuc phia Nam song Hong. Huy dòng vòn dàu tu trong va ngoài nuóc de xày dung mot sodir àn trgng diém ò khu dò thi Bàc Song Hong, phàt trién manh nhà va càn ho cho thué,quan tàm quy nhà a xà bòi, dàc biét nhà cho còng nhàn. Huóng thòi quen tiéu dùng cùanhàn dàn sang su dung càc càn ho chung cu cao tàng de tiét kièm quy dàt va giàm chi phisu dung. Tiép tue day manh cài tao càc khu chung cu xuòng càp, két hgp nàng càp ha tàngky thuàt, ha tàng xà hòi, quàn ly va dièu hành quy nhà, quy dàt, phàt trìén lành manh thitruòng bàt dòng san. Bào dàm dién tich nhà ó dò thi bình quàn khoàng 9 - lOm^/nguòi vàonàm 2010. Nàm 2005 Ha Noi dat 7,5mVnguòi. Nhu vay vói 3, 7 trieu dàn vào nàm 2010,Ha noi càn phài xày 9, 25 trieu m^ nhà ò. Dén nàm 2015 xày mói xàp xì 20 trìeu m^ nhà ó.Theo dinh huóng quy hoach dà dugc Thù tuòng Chinh phù phè duyét dén nàm 2020 Hanoi sé phài thu hòi 22.339 ha dàt de xày dung càc Khu dò thi a càc khu vuc: Nam SongHong, Bàc Song Hong va dén nàm 2020 ehi tiéu m^ nhà ó bình quàn dat 12m2/nguòi, daihan dat 18 - 20 m2 / nguòi, phàt trién Ha Noi vói khòng gian mó theo huóng Bàc va TàyBàc, Tày va Tày Nam, gàn két vói chuoi dò thi tiép giàp nhu Mièu Mòn - Xuàn Mai - HoàLac - San Tày, VTnh yèn, Bàc Ninh, Ha Dòng, Phù Ly...tao thành chùm dò thi hat nhàn.Day là nhùng ca so rat quan trgng cho chién lugc phàt trién cùa ngành dàu tu xày dung,trong dò eó Tòng Còng ty Dàu tu phàt trién ha tàng dò thi - UDIC.Vè thu nhap bình quàn dàu nguòi sau Thành phò Ho Chi Minh, Thành phò Ha Noi eóbình quàn thu nhàp vào loai cao, nàm 2005 dat 2000 USD, dir kién dén nàm 2010 là 2500- 2600 USD, dén nàm 2020 là 6000 USD gap 3 nàm 2005, trong dò dành 30% tòng thunhàp dàu tu cho nhu càu nhà ó. Day là so vòn rat lón khi ma dén nàm 2020 Ha noi eó 38
 49. 49. trén 5 trieu dàn. Màt khàc ó Ha Noi nhiéu nguòi eó thu nhàp rat cao, yéu càu vè nhà ó ratda dang trong dò yéu càu ve thiét ké kién trùc, thàm my dugc dat lén hàng dàu.Lai suàt ó Viét Nam nói chung va Ha Noi, càc tinh làn càn nói riéng trong thòi gian gànday (tu nàm 2004 dén nay) lién tue tàng, bình quàn tàng gàn 10%/nàm. Nguyèn nhàn dotình hình lam phàt cùa Viét Nam tàng cao nhàt là tu khi Chinh tri thè giói eó nhiéu biéndòng, già vat tu dàu vào lién tue tàng cao, chi so già dò la My khòng tàng va tuang dòi òndinh. Theo dir bào giai doan 2006 - 2010 va dén 2020, mòi truòng quòc té dà va dang conguy co bàt òn, eàe bién co khó luòng sé tàc dòng truc tiép vào nuóc ta va sé tàc dòngtruc tiép va sàu sàc tói Ha noi - vói tu càch là thù dò cùa eà nuóc.Vè chu ky kinh tè: Thi truòng bàt dòng san Viét Nam sau mot thòi ky dai "dóng bang"(eàe giao dich khòng dugc thuc hién), ké tu nàm 2006 dà dàn dàn tan bang", va tu dàunàm 2007 bàt dàu "sòt" lén theo dùng nhu chu ky dà dugc du bào. Day dugc coi là motco hòi vàng cho càc doanh nghiép kinh doanh bàt dòng san va khu dò thi. Nàm bàt dugcquy luat này nén trong thòi ky àm dam cùa thi truòng bàt dòng san Tòng Còng ty UDICdà tich cuc chuàn bi du àn nhu: Khu nhà chung cu cao càp Trung Yèn 1, Trung Yèn 2,E4 Yèn Hòa, càc biét thu va chung cu cao càp tai khu dò thi mói Nam Thàng Long ... dekhi thi truòng bàt dóng san àm lén Tòng Còng ty dà eó sin hàng cung càp cho thi truòng.3.2.2.3. Phàn tich mói truang vàn hóa - xà hói: Vàn hóa - Phong tue tàp quàn:Nèn kinh té cùa dàt nuóc ngày càng phàt trién, Viét Nam già nhàp tò chùc Thuang maithè giói WTO, xà hòi ngày càng phàt trién vàn minh hién dai, trình dò dàn tri ngày càngcao, nhu càu vè nhà ò nhàt là nhùng càn ho cao càp dòi hòi ngày mot lón, dàc biét xu thècùa thi truòng bàt dàu huóng tói là dugc ó trong càc càn ho chung cu cao tàng cao càpvói dich vu hoàn chinh ngày càng tàng ó lóp tré co thu nhàp trung luu. Xà hói:Dàn so Viét Nam nàm 2005 là 83, 8 trìeu nguòi, vói toc dò phàt trìén dàn so hién nay dénnàm 2010 sé là 88, 4 trìeu nguòi. Dàn so dò thi nuóc ta hién nay khoàng 15 trieu nguòi±iém 20% dàn so cà nuóc, day là ty le dò thi hóa thàp nhàt so vói càc nuóc trong khu 39

×