xf  .«it.                    •R?^^         ^^Si^w9i^^^? •4 >^^ -A.; f l ^^          ...
INTERNATIONAL EXECUTIVE MBA PROGRAM (leMBA)   Chirang trinh cao hoc Quan tri kinh doanh Quoc teLUAN VAN TOT NGHIEP  GIA...
INTERNATIONAL EXECUTIVE MBA PROGRAM (leMBA)    Chirang trinh cao hoc Quan trj kinh doanh Quoc te       BAN LUAN ...
Phe duyet cua Chircng trinh Cao hoc quan tri kinh doanh quoc te                              ...
LOfI CAM ON    Toi xin bay to long biet on sau sac den NCS. Tran Phuong Lan - Giang vien dahuang dan toi hoan thanh ban...
DANH MUC CAC TlT VIET TATBDS:         Bat dong sanHDND:        Hoi dong Nhan danHQKD:        Hieu ...
MUC LUC                     PHAN M 6 D A U             011      Tinh cap thiet cua ...
2.1     T5ng quan vl T5ng cong ty Dau tu phat trien ha tang do thi - UDIC     212.1.1    Qua trinh hinh thanh v...
ciia Thanh pho3.6.1  Di nghi vai Nha nuac vd Chinh phu                     673.6.2  De nghi vai Tha...
DANH MUC BANG BIEU, DO THI, HINH VEHinh 1.1..  Cac nhan to thuoc moi truang ben ngoaiHinh 2.1.   So do mo hinh to chuc...
Hinh 3.1  Phuong thuc quan ly cu va moiBang 3.4  Cac chi tieu danh gia hieu qua san xuat kinh doanh cua UDIC nam    ...
PHAN MO DAU1. Tinh cap thiet cua de taiHieu qua kinh te la mot pham tru c6 y nghTa rat quan trong d6i vai nen kinh ti cua ...
cua T6ng cong ty d4u tu* phat triln ha tang do thi giai doan 2006-2010" lam khoaluan thac sy ciia minh.2. Muc tieu nghien ...
CHU^ONG 1        CO S d LY LUAN VE HIEU QUA KINH DOANH CUA                DOANH NGHIEP1.1. Hieu qua...
doanh va hieu qua kinh tk xa hoi. Hieu qua kinh doanh la hieu qua thu dugc tu hoatdong kinh doanh ciia doanh nghiep, bieu ...
•  Hieu qua kinh doanh la muc do tiet kiem chi phi vd muc tang kit qua. (Nguyen  Tran Que. 1995. Xac dinh hieu qua lein...
LL2 Ban eh&t cua HQKD ciia doanh nghiep d&u tuphdt triin ha tang do thi:Tu quan diem tren ve hieu qua kinh doanh, co the t...
dugc xem xet trong pham vi doanh nghiep dau tu phat trien ha tang do thi theo quandiem bg phan, thi HQKT dugc xem xet tren...
•   Chi phi dau vao: bao gdm chi phi nguon luc chi phi ve lao dong, nguyen vat     lieu) va chi phi kinh doanh (ch...
Chi tieu nay cho biet doanh nghiep co dugc bao nhieu dong Igi nhuan trong moi   dong von chii sd hOu. Chi tieu nay cd y ...
Chi tieu nay cho biet binh quan mot lao ddng trong ky tao ra dugc bao nhieu ddng  Igi nhuan+  Nhom chi tieu ddnh gid hi...
Chi tieu nay cho biet de tao ra mot ddng doanh thu trong ky can bao nhieu ddng  vdn diu tuL2.3  Cdc chi tiiu ddnh gid hi...
dung dugc bao nhieu m^ san nha d, gdp phin tang doanh thu ciia Tdng cdng ty.   Xet ve hieu qua ddi vdi xa hdi, Tong cdn...
^Hlnhl.l. Cdc nhan id thuoc moi tru&ng ben ngodi    Cac yeu        M oi trucmg toan bp ner KTQD      Cac ...
luat la nhan td kim ham hoac khuyin khich sir tdn tai va phat triln ciia doanh nghiep, dodo anh hudng true tiep tdi cac ki...
•  Mice do canh tranh giira cdc doanh nghiep trong ngdnh Sir canh tranh giira cac doanh nghiep hien cd trong nganh anh hu...
•   Khach hangKhach hang la mot van de vd cung quan trong va dugc cac doanh nghiep dac biet quantam. NIU nhu nha d ciia ...
xuat, cung ung vat tu, kiem tra chat lugng, quan ly ngudn nhan luc, quan ly tai chinh -kl toan, tieu thu san pham, djch vu...
•  Nguon nhan luc Con ngudi la mot trong cac ngudn lire ciia san xuat kinh doanh. Con ngudi vua la ddng lire vira la muc ...
kha nang tai chinh cdn anh hudng true tiep tdi uy tin ciia doanh nghiep, anh hudng denkha nang canh tranh ciia doanh nghie...
Ket luan Chvong 1Nhim phat trien va hoan thien hon nhirng van de ly luan co ban ve hieu qua kinhdoanh ciia doanh nghiep da...
CHU^ONG 2    PHAN TICH THU^C TRANG HIEU QUA HOAT DONG  KINH DOANH CUA TONG CONG TY DAU TU^ PHAT TRIEN        ...
2.L2. Chirc ndng nhiem vu vd ca cau to chueTheo md hinh Cdng ty me-Cdng ty con tren co sd td chuc lai Cong ty diu tu Phatt...
HINH 2.1. SO DO MO HINH TO CHlfC TONG CONG TY                    Tong Cong ty - Cong ty Me - UDIC   ...
Co quan cao nhit ciia Tdng Cdng ty la Hdi ddng quan tri: Cac liy vien HDQT do UBNDThanh phd Ha Ndi quyet dinh bd nhiem. Nh...
tam thuong mai dich vu DEAHA, Dai su quan Nhat Ban. Khu cdng nghiep NOMURA -Hai phdng, Khu di dan Thii le...•  Sdn xudt v...
ciia cac can bd quan ly tai cac don vj, mang lai mot ludng sinh khi mdi cho qua trinh hoatddng va phat triln cua Tdng cdng...
Toe do tdng %            94,3      31,6      422    Chi phi (ty d)      1019,661  1371,16...
nhuan, tang gan gap 3 so vdi nam 2005. Nhu vay cd the xac dinh dugc Tdng cdng ty vannen tang tdng doanh thu va cd gang dam...
ciia tdng cdng ty, dan din tang 1 d doanh thu cho khdi nay tao ra lgi nhuan nhilu hon sovdi cac khdi kinh doanh khac. Khdi...
•  Ty suat loi nhuan tren von chu sd hiru  Bang 2.6. Ty sudt lai nhuan tren von chd s&hiru cua UDIC giai doan 2003-2006...
4     Nang suat  Ty d/nguai   3,08    2,85     0,22     0,37     lao  dong     binh quan5 ...
lgi nhuan/ nam, cdn lao ddng ciia LICOGI tao ra 0,003 ty d lgi nhuan/nam. Day la motthuc tl ma UDIC ndi rieng va cac cdng ...
Mac du sue san xuat vdn diu tu va suit hao phi vdn diu tu la kha quan nhung sue sinhlgi vdn diu tu trong ITnh vuc nay ciia...
sd nay la 3,6 trieu d trong ca 2 nam 2005 va 2006. Cac Tdng cdng ty khac trong cung nganh cung cd muc thu nhap binh quan t...
Xet dudi gdc dp hieu qua xa hdi thi nhirng ddng gdp cua UDIC vao qui nha d ciia Thanhphd la cdn khiem tdn, trong khi doi t...
nhan dan sang sir dung cac cSn hd chung cu cao ting de tiet kiem quy dit va giam chi phisir dung. Tilp tuc diy manh cai ta...
•  Yeu to chinh tri phdp lugt:v l quan ly diu tu - xay dung, Chinh phu da cd nhilu ddi mdi, tao quyIn chii ddng nhiluhon ...
nhiem ciia cac co quan Nha nude va chii dau tu du an khdng dugc xac djnh ro rang vakhdng phii hgp vdi dac dilm, tinh chat ...
dung ap dung nhirng tiln bd cdng nghe mdi lam giam gia thanh san pham, tir dd nang caohieu qua kinh doanh.•  Thi truang ...
2.3.2 Cdc yeu td thuoc moi tru&ng noi bg    •  Ca cau td chitc vd quan ly nguon nhan luc Ve CO ciu td chiirc, sau khi...
HOANG LE ANH_GIAI PHAP NANG CAO HIEU QUA.pdf
HOANG LE ANH_GIAI PHAP NANG CAO HIEU QUA.pdf
HOANG LE ANH_GIAI PHAP NANG CAO HIEU QUA.pdf
HOANG LE ANH_GIAI PHAP NANG CAO HIEU QUA.pdf
HOANG LE ANH_GIAI PHAP NANG CAO HIEU QUA.pdf
HOANG LE ANH_GIAI PHAP NANG CAO HIEU QUA.pdf
HOANG LE ANH_GIAI PHAP NANG CAO HIEU QUA.pdf
HOANG LE ANH_GIAI PHAP NANG CAO HIEU QUA.pdf
HOANG LE ANH_GIAI PHAP NANG CAO HIEU QUA.pdf
HOANG LE ANH_GIAI PHAP NANG CAO HIEU QUA.pdf
HOANG LE ANH_GIAI PHAP NANG CAO HIEU QUA.pdf
HOANG LE ANH_GIAI PHAP NANG CAO HIEU QUA.pdf
HOANG LE ANH_GIAI PHAP NANG CAO HIEU QUA.pdf
HOANG LE ANH_GIAI PHAP NANG CAO HIEU QUA.pdf
HOANG LE ANH_GIAI PHAP NANG CAO HIEU QUA.pdf
HOANG LE ANH_GIAI PHAP NANG CAO HIEU QUA.pdf
HOANG LE ANH_GIAI PHAP NANG CAO HIEU QUA.pdf
HOANG LE ANH_GIAI PHAP NANG CAO HIEU QUA.pdf
HOANG LE ANH_GIAI PHAP NANG CAO HIEU QUA.pdf
HOANG LE ANH_GIAI PHAP NANG CAO HIEU QUA.pdf
HOANG LE ANH_GIAI PHAP NANG CAO HIEU QUA.pdf
HOANG LE ANH_GIAI PHAP NANG CAO HIEU QUA.pdf
HOANG LE ANH_GIAI PHAP NANG CAO HIEU QUA.pdf
HOANG LE ANH_GIAI PHAP NANG CAO HIEU QUA.pdf
HOANG LE ANH_GIAI PHAP NANG CAO HIEU QUA.pdf
HOANG LE ANH_GIAI PHAP NANG CAO HIEU QUA.pdf
HOANG LE ANH_GIAI PHAP NANG CAO HIEU QUA.pdf
HOANG LE ANH_GIAI PHAP NANG CAO HIEU QUA.pdf
HOANG LE ANH_GIAI PHAP NANG CAO HIEU QUA.pdf
HOANG LE ANH_GIAI PHAP NANG CAO HIEU QUA.pdf
HOANG LE ANH_GIAI PHAP NANG CAO HIEU QUA.pdf
HOANG LE ANH_GIAI PHAP NANG CAO HIEU QUA.pdf
HOANG LE ANH_GIAI PHAP NANG CAO HIEU QUA.pdf
HOANG LE ANH_GIAI PHAP NANG CAO HIEU QUA.pdf
HOANG LE ANH_GIAI PHAP NANG CAO HIEU QUA.pdf
HOANG LE ANH_GIAI PHAP NANG CAO HIEU QUA.pdf
HOANG LE ANH_GIAI PHAP NANG CAO HIEU QUA.pdf
HOANG LE ANH_GIAI PHAP NANG CAO HIEU QUA.pdf
HOANG LE ANH_GIAI PHAP NANG CAO HIEU QUA.pdf
HOANG LE ANH_GIAI PHAP NANG CAO HIEU QUA.pdf
HOANG LE ANH_GIAI PHAP NANG CAO HIEU QUA.pdf
HOANG LE ANH_GIAI PHAP NANG CAO HIEU QUA.pdf
HOANG LE ANH_GIAI PHAP NANG CAO HIEU QUA.pdf
HOANG LE ANH_GIAI PHAP NANG CAO HIEU QUA.pdf
HOANG LE ANH_GIAI PHAP NANG CAO HIEU QUA.pdf
HOANG LE ANH_GIAI PHAP NANG CAO HIEU QUA.pdf
HOANG LE ANH_GIAI PHAP NANG CAO HIEU QUA.pdf
HOANG LE ANH_GIAI PHAP NANG CAO HIEU QUA.pdf
HOANG LE ANH_GIAI PHAP NANG CAO HIEU QUA.pdf
HOANG LE ANH_GIAI PHAP NANG CAO HIEU QUA.pdf
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

HOANG LE ANH_GIAI PHAP NANG CAO HIEU QUA.pdf

3,640 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,640
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

HOANG LE ANH_GIAI PHAP NANG CAO HIEU QUA.pdf

 1. 1. xf .«it. •R?^^ ^^Si^w9i^^^? •4 >^^ -A.; f l ^^ - * I •• ^^ M f * ^ ^ Z"" 4*P^^- ^^^ v^- * «•& ^^^/l^/ "^^^/^4£S^^^!^..,
 2. 2. INTERNATIONAL EXECUTIVE MBA PROGRAM (leMBA) Chirang trinh cao hoc Quan tri kinh doanh Quoc teLUAN VAN TOT NGHIEP GIAI PHAP NANG CAO HIEU QUA KINH DOANH CUATONG CONG TY DAU TlT PHAT TRIEN HA TANG DO THI GIAI DOAN 2006-2010 HOANG LE ANH IEMBA#3 THANG 05, 2007
 3. 3. INTERNATIONAL EXECUTIVE MBA PROGRAM (leMBA) Chirang trinh cao hoc Quan trj kinh doanh Quoc te BAN LUAN VAN NAY DUOC NOP CHO TRU^OfNG DAI HOC IRVINE (HOA KY) VA KHOA QUAN TRI KINH DOANH (TRUdNG DAI HOC QUOC GIA H A N Q I )BAN LUAN VAN LA M Q T PHAN BAT BUOC TRONG CHUONG TRINH DAO TAO THAC SY QUAN TRI KINH DOANH QUOC TE THANG 05, 2007
 4. 4. Phe duyet cua Chircng trinh Cao hoc quan tri kinh doanh quoc te Chu nhiem chuong trinhToi xac nhan rang luan van nay da dap ung dirge cac yeu cau cua mot luan van t6t nghiepthuoc chuong trinh dao tao Thac sy Quan tri kinh doanh. ^^ TS. Ngyylrrviet Anh ^fcnQ tich Hoi dongChung toi, ky ten duoi day xac nhan rang chung toi da doc toan bo luan van nay va congnhan ban luan van hoan toan dap urng cac tieu chuan ciia mot luan van Thac sy quan tri kinhdoanh. NCS. Tran Phuong Lan Giao vien huong danCac thanh vien Hoi dong(Xep thu tu ten theo bang chu cai)TS. TaNgocCauNCS. Tran Phuong LanPGS-TS. Ngo Kim ThanhPGS-TS. Vu Cong Ty
 5. 5. LOfI CAM ON Toi xin bay to long biet on sau sac den NCS. Tran Phuong Lan - Giang vien dahuang dan toi hoan thanh ban khoa luan nay. Toi cung xin cam an tai tat ca cac giang viencua Khoa Quan tri Kinh doanh (HSB) - Dai hoc Quoc gia Ha Noi v^ nhung kien thuc dagiang day cho toi trong chuang trinh leMBA va nhung y kien dong gop cho ban khoa luannay. Xin cam an tai Ban lanh dao Khoa Quan trj Kinh doanh, tai anh, chi em can bg nhanvien cua HSB, phu trach lap hoc va cac ban trg giang cua lap IeMBA#3. Dong thai, toi xindugc bay to tinh cam vol gia dinh toi, cac dong nghiep, ban be, cac can bg nhan vien cua caquan noi toi cong tac da tao dieu kien ganh vac cong viec de toi gianh thai gian cho khoahoc nay. Dae biet, toi xin chan thanh cam an nhung hoc vien lop IeMBA#3, nhung nguaitrong hon mot nam qua da cung toi hoc tap, trao doi, giup do nhau trong cac chuang trinhhoc tap va cac boat dong ngoai khoa cua lap. Mot lan nua, toi xin chan thanh cam an tat ca mgi nguai. Hoc vien HoangLeAnh
 6. 6. DANH MUC CAC TlT VIET TATBDS: Bat dong sanHDND: Hoi dong Nhan danHQKD: Hieu qua kinh doanhHDQT: Hoi dong Quan triTCT: Tong cong tyTNCS: Thanh nien Cong sanTQM: Quan tri chat lugng toan dienUDIC: Tong cong ty Dau tu Phat trien ha tang do thiUBND: Uy ban Nhan danVLXD: Vat lieu xay dungXNK: Xuat nhap khau
 7. 7. MUC LUC PHAN M 6 D A U 011 Tinh cap thiet cua de tai 012 Muc tieu nghien cuu 023 Phuong phap nghien cuu 024 Ket cau khoa luan 02CHirONG 1 CO SOf L Y LUAN VE HIEU QUA KINH DOANH 03 CUA DOANH NGHIEP1.1 Hieu qua kinh doanh cua doanh nghiep 031.1.1 Quan niem hieu qua kinh doanh cua doanh nghiep 031.1.2 Ban chat cua HQKD cua doanh nghiep dau tuphdt trien ha tang do thi 061.1.3 Moi quan he giua HQKD cua doanh nghiep dau tuphdt trien ha tang do thi 06 va hieu qua kinh te1.2 He thong chi tieu danh gia hieu qua kinh doanh 071.2.1. Cac chi tieuphdn anh hieu qua kinh doanh tong 081.2.2. Cac chi tieuphdn anh hieu qua su dung cac yeu to kinh doanh 091.2.3 Cac chi tieu ddnh gia hieu qua kinh te- xd hoi 111.3 Cac nhan to anh huang hieu qua kinh doanh 121.3.1 Cac nhan to thuoc moi truang ben ngodi 121.3.2 Cac nhan to thuoc moi tru&ng noi bo 16CHU^ONG 2 PHAN TICH THVC TRANG HIEU QUA HO AT DONG KINH 21 DOANH CUA TONG CONG TY DAU TU* PHAT TRIEN HA TANG DO THI (UDIC)
 8. 8. 2.1 T5ng quan vl T5ng cong ty Dau tu phat trien ha tang do thi - UDIC 212.1.1 Qua trinh hinh thanh va phdt trien 212.1.2 Chuc ndng nhiem vu va ca cau to chue 222.1.3 Dae diem ve ndng luc san xuat cua UDIC 242.2 Thuc trang hieu qua kinh doanh cua UDIC 252.2.1 Tinh hinh hogt dong cua UDIC 252.2.2 Thuc trang hieu qua kinh doanh cua UDIC 262.3 Cac yeu to anh huang den hieu qua kinh doanh ciia UDIC 352.3.1 Cac yeu to thuoc moi truang ben ngodi 352.3.2 Cac yeu to thuoc moi truang noi bo 402.4 Danh gia chung ve thuc trang hieu qua kinh doanh cua UDIC giai doan 45 2003-20062. 4.1. Ddnh gia chung 462. 4.2. Nhung bdi hoe kinh nghiem chu yeu trong thanh cong 462. 4.3. Nguyen nhan dan den ton tai ve hieu qua kinh doanh 47CHLTONG 3 GIAI PHAP NANG CAO HIEU QUA KINH DOANH CUA UDIC 50 GIAI DOAN 2006-20103.1 Phuong huang va muc tieu cua UDIC giai doan 2006-2010 503.2 Giai phap ve dao tao phat trien nguon nhan luc 523.3 Giai phap dau tu doi moi may moc, trang thiet bi phuc vu cho san xuat kinh 57 doanh3.4 Giai phap ve doi mai to chuc va ca che quan ly 613.5 Giai phap ve thuc hien tot cac dich vu sau ban hang 653.6 De xuat, kien nghi vai Nha nuac, Chinh phu, cac co quan c6 tham quyen 67
 9. 9. ciia Thanh pho3.6.1 Di nghi vai Nha nuac vd Chinh phu 673.6.2 De nghi vai Thanh pho, cac Sa ban ngdnh c6 lien quan 69 KET LUAN 71 TAI LIEU THAM KHAO 72 Phu luc 1 - Bang tong hgp doanh thu cua Tong cong ty giai doan 2002-2006 73 Phu luc 2 - Bang tong hgp Igi nhuan cua Tong cong ty giai doan 2002-2006 74 Phu luc 3 - Bang tong hgp so lugng thiet bi, xe may thi cong chinh dang 75 boat dong cua Tong cong ty Phu luc 4 - Thong ke so lao dong trong Tong cong ty 83 Phu luc 5 - Bang ke lao dong thu nhap binh quan nam 2006 86 Phu luc 6 - Du kien ke hoach san xuat kinh doanh nam 2007 cua Tong cong 87 ty UDIC Phu luc 7 - Mot so chi tieu hieu qua kinh doanh cua cac TCT trong linh virc 88 xay dung nam 2006 Phu luc 8 - Ket qua boat dong san xuat kinh doanh cua TCT Song Da 2002- 89 2006 Phu luc 9 - Ket qua kinh doanh ciia Tong cong ty VINACONEX 90
 10. 10. DANH MUC BANG BIEU, DO THI, HINH VEHinh 1.1.. Cac nhan to thuoc moi truang ben ngoaiHinh 2.1. So do mo hinh to chuc tong cong tyBang 2.1. Mot so chi tieu tai chinh cua UDIC giai doan 2002-2006Bang 2.2. Chi tieu doanh igi theo chi phi cua UDIC giai doan 2003-2006Bang 2.3. Ty suat doanh Igi theo doanh thu cua UDIC giai doan 2003-2006Bang 2.4. Ty suat doanh Igi theo doanh thu theo tung khoi nganh cua UDIC giai doan 2003-2006Bang 2.5. Ty suat doanh thu theo chi phi cua UDIC giai doan 2003-2006Bang 2.6. Ty suat Igi nhuan tren von chu so huu cua UDIC giai doan 2003-2006Bang 2.7 Chi tieu hieu qua lao dong cua UDIC giai doan 2003-2006Bang 2.8 Chi tieu hieu qua su dung von dau tu cua UDIC giai doan 2003-2006Bang 2.9. Chi tieu hieu qua kinh te xa hoi cua UDIC giai doan 2003-2006Bang 2.10 Dien tich san nha a ban giao cua Tong cong tyBang 2.11 Dien tich san nha a ban giao cua Thanh pho Ha NoiBang 2.12, Thi phan hien tai cua cac TCT xay dung va uac tinh den 2010Bang 2.13 So lugng va chat lugng cong nhan ky thuat cua UDICBang 2.14 Ca cau may moc, thiet bi phuc vu thi cong xay lap chu yeuBang 3.1. Mo hinh tuyen chgn loai danBang 3.2. Chat lugng can bo ky thuat, chuyen mon nghiep vu den nam 2010Bang 3.3 Chat lugng c5ng nhan ky thuat
 11. 11. Hinh 3.1 Phuong thuc quan ly cu va moiBang 3.4 Cac chi tieu danh gia hieu qua san xuat kinh doanh cua UDIC nam 2010
 12. 12. PHAN MO DAU1. Tinh cap thiet cua de taiHieu qua kinh te la mot pham tru c6 y nghTa rat quan trong d6i vai nen kinh ti cua moiqu6c gia. Ddi voi Viet nam, mot nuac tu mot n6n san xuat nho- nong nghiep lac hau tilnlen nan san xuk lan XHCN, tra thanh thanh vien thu 150 ciia T6 chuc ion nhit hanh tinh-WTO-, to chuc thanh cong hoi nghj APEC hn thu 14... thi viec nang cao hieu qua kinhte cang c6 y nghTa quan trong de Viet nam buoc nhung buac ti6n dai tren con ducrng hoinhap. Viec chuyen doi nen kinh te va tra thanh thanh vien chinh thurc cua WTO da tao ranhung ca hoi to Ion nhumg khong it cac thach thurc cho cac doanh nghiep, ma dac biet ladoanh nghiep nha nuoc. Trong ITnh vuc diu tu xay dung kinh doanh bit dong san thi viecnha nuac chuyen doi ca che da tao ra buoc dot pha ca ban, khong chi tac dong d^n nguaisan xuat ma con tac dong den ca quan diem ciia nguai tieu dung. Chinh vi vay, trong quatrinh chuyen doi nen kinh t§ nhi6u doanh nghiep da phai giai th^, nhung cung nhi6udoanh nghiep da ngay cang Ion manh.Tong cong ty dau tu phat trien ha tang do thi (UDIC) la mot trong nhung doanh nghiepnha nuac da nam bat dugc xu the phat trien ciia xa hoi trong ITnh vuc dau tu phat trienC so ha tang va khu do thi, da gat hai dugc khong ft thanh cong ca duoi goc do hieu qua Okinh doanh va hieu qua kinh te. Tuy nhien, nam 2006-2007 la giai doan day kh6 khan doivai cac doanh nghiep xay dung. Canh tranh ve viec lam trong thi cong xay lap ngay cangquyet liet, gia cac yeu to dau vao tang cao, cac che do chinh sach va van ban huang dancua ca Trung uang va dja phuong chua dugc hoan thien, so lugng cac cong ty kinhdoanh trong ITnh vuc xay dung cang nhieu. Trong tuong lai, cac d6i thu canh tranh cangngay cang nhieu len khi ma Chinh phii Viet nam cam ket phai ma rong cua cho cac congty nuac ngoai a mgi nganh nghe tham gia kinh doanh tai Viet nam. Thirc X% nay cho thaycac doanh nghiep Viet nam khong con con duong nao khac la phai nang cao hieu quakinh doanh cua chinh ban than minh, tu do lam co so cho phat trien ben vung. Nhan thucdugc vai tro quan trong cua hieu qua kinh doanh cung nhu viec khong ngirng nang caohieu qua kinh doanh ciia UDIC, cung vai su huong dan nhiet tinh ciia Thac sy Tr4nPhuong Lan, toi da manh dan chon de tai : Giai phap nang cao hieu qua kinh doanh
 13. 13. cua T6ng cong ty d4u tu* phat triln ha tang do thi giai doan 2006-2010" lam khoaluan thac sy ciia minh.2. Muc tieu nghien ciru: - Nghien cuu va he thong hoa nhung van de ly luan chung v^ hieu qua kinh doanh ciia doanh nghiep trong nen kinh te hoi nhap - Phan tich, danh gia thuc trang hieu qua kinh doanh ciia Tong cong ty dau tu phat trien ha t4ng do thj trong giai doan 2003-2006 - Tren ca so he thong ly luan va phan tich thuc trang tren de xudt mot s6 giai phap nang cao hieu qua kinh doanh ciia Tong cong ty dau tu phat triln ha tSng do thj giai doan 2006-20103. Phuong phap nghien ciru: Luan hn su dung cac phuong phap khac nhau lam co so cho viec nghien cuu nhu: phuong phap duy vat bien chung, phuong phap dieu tra khao sat, phuong phap phan tich va tong hgp, phuong phap thong ke, phuong phap so sanh. Cac so lieu su dung trong nghien cuu la so lieu thong ke, bao cao dinh ky hang nam ciiaTong cong ty dau tu phat trien ha tang do thi va mot so tai lieu chuyen nganh khac.4. Ket cau cua khoa luanNgoai phan kk luan, phu luc, va danh muc tai lieu tham khao, khoa luan gom 4 chuongnhu sau:Phan mo^ dauChyoTig 1: Co so ly luan v6 hieu qua kinh doanh ciia doanh nghiepChuang 2: Thuc trang hieu qua kinh doanh ciia Tong cong ty dau tu phat trien ha tangdo thi trong giai doan 2003-2006Chuffng 3: Cac giai phap nang cao hieu qua kinh doanh ciia Tong cong ty dau tu phattri6n ha ting do thj trong giai doan 2006- 2010.Phan ket luan
 14. 14. CHU^ONG 1 CO S d LY LUAN VE HIEU QUA KINH DOANH CUA DOANH NGHIEP1.1. Hieu qua kinh doanh ciia doanh nghiepLLL Quan niem hieu qua kinh doanh cua doanh nghiep:Pham tru hieu qua va hieu qua kinh doanh dugc su dung kha pho bien trong doi songxa hoi. Tuy vay, tren phuong dien ly luan va thuc tiln v§n con ton tai nhieu quanniem, y kien khac nhau ve van de nay. De hieu dung hieu qua kinh doanh, truoc hetcin hieu ve hieu qua va phan loai hieu qua. fl, Hieu quaKhi de cap den van de hieu qua, ta co the dung tren cac goc do khac nhau de xem xet.N§u hieu theo muc dich cu6i cung thi hieu qua kinh doanh la hieu s6 giua ket qua thuv6 va chi phi bo ra de dat dugc ket qua do. Tren goc do nay thi hieu qua dong nghTavoi Igi nhuan. (Nguyen Thanh Do, Nguyen Nggc Huyen. 2001. Quan tri kinh doanh tonghap. Nha xuat ban thdng ke. Ha noi.)Neu dung tren goc do tung yeu to rieng le de xem xet thi hieu qua la the hien trinh dova kha nang su dung cac yeu to do trong qua trinh kinh doanh. (Le Van Tdm, Ngo KimThanh. 2004. Giao trinh Quan tri doanh nghiep. Nha xuat ban lao dong xa hoi.)Quan niem thu ba cho rang "Hieu qua la mot chi tieu phan anh mirc do thu lai dugcket qua nham dat mot muc dich nao do tuong ung voi mot don vi nguon luc phai bora trong qua trinh thuc hien mot hpat dong nhat djnh". (Nguyen Van Thu. 1999. Phantich hogt dong san xuat kinh doanh cua doanh nghiep. Nha xuat ban Thdng ke.) Theo eachtiep can nay, khi noi den hieu qua ciia mot hoat dong nao do, nguai ta gin no voi mucdich nhat djnh. Cac hoat dong khong co muc tieu khong the dua ra de tinh hieu qua.Hieu qua luon gan voi muc tieu nhat djnh, khong co hieu qua chung chung.Neu dua vao pham vi nghien cuu hay xet theo goc do chii the nhan dugc ket qua vabo chi phi de co dugc ket qua do, hieu qua dugc chia lam hai loai la hieu qua kinh
 15. 15. doanh va hieu qua kinh tk xa hoi. Hieu qua kinh doanh la hieu qua thu dugc tu hoatdong kinh doanh ciia doanh nghiep, bieu hien true tiep ciia hieu qua nay la Igi nhuanma m6i doanh nghiep thu dugc va chat lugng thuc hien nhiing yeu cau ma xa hoi datra cho no. Hieu qua kinh t6 xa hoi dugc xet trong pham vi toan bg n^n kinh te qu6cdan.Neu dua vao doi tugng chi phi, hieu qua dugc chia thanh hieu qua chi phi tong hgpva hieu qua bo phan. Hieu qua chi phi bo phan the hien moi tuong quan giira ket quathu dugc voi lugng chi phi tung yeu to can thiet de thuc hien nhiem vu ay. Hieu quachi phi tong hgp the hien moi tuong quan giua ket qua thu dugc voi tong chi phi bora de thuc hien nhiem vu.Cac loai hieu qua nay deu co vj tri quan trong trong su phat trien kinh te xa hoi ciiadk nuac. Tren thirc te, hieu qua kinh doanh ciia cac doanh nghiep dat dugc khi (l)ketqua tang, chi phi giam; (2)hoac ket qua tang, chi phi tang, nhung toe do tang ciia chiphi cham hon toe do tang ciia ket qua kinh doanh.Thong thuong thi muc tieu ton tai ciia doanh nghiep trong dieu kien toi thieu nhat lacac hoat dong kinh doanh ciia doanh nghiep tao ra thu nhap dii bu dip chi phi sanxuat. Con muc tieu phat trien ciia doanh nghiep doi hoi qua trinh kinh doanh vua baodam bii dip chi phi bo ra vua c6 tich IQy de tiep tuc qua trinh tai san xuat ma rpng.Su phat trien tat yeu do doi hoi cac doanh nghiep phai phan dau nang cao hieu quakinh doanh, day la muc tieu co ban ciia doanh nghiep. b. Hieu qua kinh doanhTir truoc den nay, cac nha kinh te da dua ra nhieu khai niem khac nhau ve hieu quakinh doanh ciia doanh nghiep. Duoi day de cap den mot so khai niem: • Hieu qua kinh doanh la sit tang tru&ng kinh te phan anh qua nhip do tang cua cac chi tieu kinh te (Samuelson P. 1981. Kinh te hoc tap 1. Nha xuat ban quan he qu6c t^. (doanh thu va Igi nhuan thu dugc sau qua trinh kinh doanh). Cach hieu nay la phien dien, chi dung tren muc do bi6n dong theo thai gian.
 16. 16. • Hieu qua kinh doanh la muc do tiet kiem chi phi vd muc tang kit qua. (Nguyen Tran Que. 1995. Xac dinh hieu qua leinh te nen san xuat xa h6i, doanh nghiep va d^u tu. Nha xuat ban Khoa hoc xa hoi). Quan niem nay phan anh dugc ban chit nhung chua phai la mot khdi niem hoan chinh.• Hieu qua kinh doanh la chi tieu duac xac dinh bang ty le so sanh giua ket qua vd chi phi. (Vo Van Nhi. 1999. Ke toan chi phi san xuat va tinh gia thanh san pham trong doanh nghiep. Nha xuat ban Thong ke). Djnh nghTa nhu vay chi muon noi ve each xac lap cac chi tieu ma chua gan lien voi muc tieu ciia quan ly.• Hieu qua kinh doanh la muc tang cua ket qua kinh doanh tren moi lao dong hay mue doanh lai ciia von kinh doanh. (Nguyen Thanh Do, Nguyen Ngpc Huy6n. 2001. Quan tri kinh doanh tdng hop. Nha xuat ban thong ke. Ha noi) Q u a n d i e m nay muon qui hieu qua ve mot chi tieu cu the nao do. Bdi vay can co mot khai niem bao quat hon:Hieu qua kinh doanh la pham tru kinh te bieu hien tap trung cua su phdt trienkinh te theo chieu sau, phan anh trinh do khai thac cac nguon luc trong qua trinhtai san xuat nham thuc hien muc tieu kinh doanh. (Pham Ngpc Kiem. 2002. Thong kedoanh nghiep. Nha xuat ban Thong ke.) Quan niem nay gan quan diem HQKD voi quandi§m phat tri6n ciia Dang va Nha nuoc ta trong duong loi phat trien kinh t6 tronggiai doan hien nay. Nen kinh te moi quoc gia dugc phat trien theo chieu rong vachi6u sau. Phat trien theo chieu rong la huy dong moi ngudn luc san xuat, tangthem von, bd sung lao dong va ky thuat, mo mang nganh nghe, xay dung themnhieu xi nghiep, tao ra nhieu mat hang moi... Phat trien kinh te theo chieu sau laday manh each mang khoa hoc ky thuat, tien nhanh len hien dai hoa, nang caocuong do su dung cac nguon luc, chii trong chat lugng san pham, phat trien theochieu sau la nham nang cao hieu qua kinh doanh ciia doanh nghiep. No la thu6cdo ngay cang tro nen quan trong ciia sir tang truong kinh te va la cho dua co bande danh gia viec thuc hien muc tieu ciia doanh nghiep trong tung thoi ky.
 17. 17. LL2 Ban eh&t cua HQKD ciia doanh nghiep d&u tuphdt triin ha tang do thi:Tu quan diem tren ve hieu qua kinh doanh, co the thay ban chit ciia hieu qua kinhdoanh la nang cao nang suit lao dong va tilt kiem lao dong. Day la 2 mat co m6iquan he mat thilt ciia vin dh hieu qua kinh xL Chinh viec khan hilm ngu6n lire vaviec su dung chiing co tinh canh tranh nhim thoa man nhu ciu ngay cang tang cua xahoi, dat ra yeu cau phai khai thac, tan dung triet dl cac ngu6n luc. D I dat dugc muctieu kinh doanh, cac doanh nghiep buoc phai chii trong cac dieu kien noi tai, phat huynang lire, hieu qua ciia cac yeu t6 san xuat va tiet kiem mgi chi phi.Vi vay, yeu cau cua viec nang cao hieu qua kinh doanh la phai dat ket qua toi da vdichi phi toi thieu, hay chinh xac hon la dat ket qua toi da voi chi phi nhat djnh hoacngugc lai dat ket qua nhat dinh voi chi phi t6i thi6u. Chi phi o day dugc hieu theonghTa rong la chi phi tao ra ngu6n lire va chi phi su dung nguon lire, dong thoi phaibao gom ca chi phi co hoi. Chi phi co hoi la gia tri ciia sir hy sinh cong viec kinhdoanh khac de thuc hien cong viec kinh doanh nay. Chi phi co hoi phai dugc bo sungvao chi phi ke toan de thay ro Igi ich kinh te that sir.Tren day la khai niem va ban chat chung ve hieu qua kinh doanh nhung doi voi tungnganh, tung loai hinh doanh nghiep co each hieu ve hieu qua kinh doanh rieng. Doivoi mot t6ng cong ty dau tu phat trien ha tang do thi co thi hieu "hieu qua kinhdoanh" nhu sau: "Hieu qua kinh doanh cua doanh nghiep dau tuphdt trien ha tdng do thi la pham trit kinh te bieu hien tap trung cua su phdt trien kinh te theo chieu sau, phan anh trinh do khai thac sic dung cac nguon luc ciia doanh nghiep vd trinh do van dung chinh sach phap luat cua nha nuac, cua nganh vd dia phuong co lien quan trong qua trinh thuc hien dau tu cac du an dau tuphdt trien ha tdng do thV1.1.3 Moi quan he giira HQKD cua doanh nghiep dau Or phdt trim ha tang do thivd hieu qua kinh te.HQKD la m6i quan tam hang dau ciia doanh nghiep va cac nha dau tu, trong khiHQKT la m6i quan tam ciia toan xa hoi ma dai dien la Nha nuoc. Neu nhu HQKD
 18. 18. dugc xem xet trong pham vi doanh nghiep dau tu phat trien ha tang do thi theo quandiem bg phan, thi HQKT dugc xem xet tren pham vi toan xa hoi theo quan diem toandien.HQKT ma doanh nghiep dau tu phat triln ha ting do thj mang lai cho nen kinh tequ6c dan the hien 6 nhung dong gop true tiep nhu nop ngan sach Ion, su dung nhieulao dong, tao co so vat chat phuc vu doi s6ng ngudi dan, so lugng m^ nha d bangiao...HQKD va HQKT co m6i quan he bien chung voi nhau, vira la ket qua, vira la di§ukien cho nhau, trong d6 muc dich ciia HQKD phai phuc tung HQKT. Trong qua trinhtai san xuat trong nin kinh t6 thj truong co su thong nhat giira HQKD va HQKT, thehien truoc het d vai tro ciia HQKD. Tren co sd nang cao HQKD, gia tri gia tangkhong ngung tang len, tao co sd thuc hien tai san xuat md rong, tang viec lam, khongngirng nang cao thu nhap, cai thien dieu kien song, nang cao phiic Igi xa hoi cho nhandan. Nhu vay, HQKD la nen tang de cai thien ddi song vat chat va tinh than ciiangudi dan, tao co sd cho viec giai quy6t cac nhiem vu xa hoi va on djnh ve chinh trjxa hoi ciia dat nude.1.2 He thdng chi tieu danh gia hieu qua kinh doanhNhu da de cap d tren: "HQKD ciia doanh nghiep dau tu phat trien ha tang do thj dugcdo bang cac chi tieu so sanh giira chi phi dau vao va ket qua dau ra cua qua trinh kinhdoanh va kha nang khai thac cac nguon lire yeu to dau vao". Chinh vi vay, cac ketqua diu ra va chi phi diu vao dugc hieu nhu sau. • Kit qua dau ra: cac chi tieu phan anh ket qua dau ra ciia UDIC la Doanh thu, Lgi nhuan trong ky. Doanh thu ciia UDIC bao gom doanh thu tu cong tac dau tu, cong tac xay lip, cong tac san xuat cong nghiep va vat lieu xay dung, cong tac tu vin thilt ke, cong tac xuit nhap khau va djch vu. Lgi nhuan ciia UDIC la so chenh lech gi&a doanh thu va chi phi.
 19. 19. • Chi phi dau vao: bao gdm chi phi nguon luc chi phi ve lao dong, nguyen vat lieu) va chi phi kinh doanh (chi phi su dung ngudn lire). D6 phan anh chi phi dau vao ciia qua trinh kinh doanh ciia UDIC, tac gia su dung cac chi tieu: lao dong binh quan, v6n dau tu binh quan, von chii sd huu binh quan, chi phi kinh doanh trong ky.1,2.1 Cdc chi tieu pitdn anh hieu qua kinh doanh tdng hgpHieu qua kinh doanh tdng hgp la pham tru kinh te bieu hien su tap trung phat trienkinh tl theo chieu sau, phan anh trinh do khai thac cac nguon lire trong qua trinh taisan xuat nham thuc hien muc tieu kinh doanh ciia doanh nghiep. Day la thuoc do hetsue quan trong cho sir tang trudng kinh te va la cho dua cho viec danh gia ket quathuc hien muc tieu kinh te ciia doanh nghiep trong tiing thdi ky. • Chi tieu doanh lai theo chi phi Lgi nhuan trong ky Doanh lgi theo chi phi = Tdng chi phi trong ky Chi tieu nay cho biet hieu qua ciia viec tiet kiem chi phi ciia doanh nghiep: mot dong chi phi tieu thu trong ky tao ra dugc bao nhieu dong lgi nhuan. • Chi tieu doanh lai theo doanh thu Lgi nhuan trong ky Doanh Igi theo doanh thu = Doanh thu trong ky Chi tieu nay cho biet doanh nghiep cd dugc bao nhieu dong Igi nhuan tren moi dong doanh thu. Chi tieu nay co y nghTa khuyen khich doanh nghiep tang doanh thu, giam chi phi, hoac toe do tang doanh thu phai Ion hon toe do tang chi phi. • Ty suat lai nhuan trin von chu sd him Lgi nhuan trong ky Ty suat Igi nhuan tren von chii sd hiru = Von chii sd hiju trong ky
 20. 20. Chi tieu nay cho biet doanh nghiep co dugc bao nhieu dong Igi nhuan trong moi dong von chii sd hOu. Chi tieu nay cd y nghTa danh gia hieu qua v6n dau tu ciia doanh nghiep. • Ty suat doanh thu theo chi phi Tong doanh thu trong ky Ty suat doanh thu theo chi phi = Tdng chi phi trong ky Chi tieu nay cho biet mot dong chi phi tao ra dugc bao nhieu ddng doanh thu. Vi vay chi tieu nay cd y nghTa khuyen khich doanh nghiep tiet kiem chi phi.L2.2 Cdc chi tieu phan dnh hieu qud sir dung cdc yeu td kinh doanh.Hieu qua su dung cac yeu to kinh doanh la sir the hien trinh do va kha nang su dungcac ylu to trong qua trinh kinh doanh ciia doanh nghiep. No la thudc do quan trongciia sir tang trudng tung yeu td va cung vdi hieu qua kinh doanh tdng hgp lam co sdde danh gia viec thuc hien muc tieu kinh te ciia doanh nghiep.+ Nhom chi tieu ddnh gia hieu qud sit dung lao dong • Chi tieu ndng suat lao dong Tong doanh thu trong ky Nang suat lao dong = Tdng sd lao dong binh quan trong ky Chi tieu nay cho biet mot lao dong se tao ra dugc bao nhieu dong doanh thu. Nang suat lao dong cang cao thi chung td doanh nghiep su dung lao dong cd hieu qua, biet tan dung triet de trinh do va kha nang ciia ngudi lao dong vao qua trinh san xuat kinh doanh ciia lao dong. • Chi tiiu lai nhuan binh quan tinh cho mot lao dong Lgi nhuan trong ky Lgi nhuan binh quan cho mot lao dong = Tdng sd lao dong binh quan trong ky
 21. 21. Chi tieu nay cho biet binh quan mot lao ddng trong ky tao ra dugc bao nhieu ddng Igi nhuan+ Nhom chi tieu ddnh gid hieu qud sic dung von dau tu duac huy dong de kinhdoanh trong iTnh vuc xay dicng nhd vd kinh doanh bat dong sdn Day la chi tieu rieng ciia cac cong ty trong ITnh vuc diu tu phat trien ha tang do thj, nhat la ddi vdi UDIC, mot Tdng cong ty dang phan dau de ITnh vuc dau tu xay dung va kinh doanh bat dong san trd thanh ITnh vuc kinh doanh chii chdt ciia tdng cdng ty, va tiep tuc giu vung vj tri sd mot trong cac hoat ddng tao ra doanh thu va lgi nhuan cho Tdng cdng ty. Cac chi tieu nay bao gdm: • Sice sdn xuat ciia von dau tu Tdng doanh thu trong ky Sue san xuat ciia vdn dau tu = Tdng vdn dau tu trong ky Chi tieu nay cho biet mot ddng vdn dau tu vao kinh doanh trong ky se tao ra bao nhieu ddng doanh thu • Sice sinh lai cua von dau tu Lgi nhuan trong ky Sue sinh Idi ciia vdn dau tu Tdng vdn dau tu trong ky Chi tieu nay cho biet mot ddng vdn dau tu vao kinh doanh trong ky thu dugc bao nhieu ddng Igi nhuan Suat hao phi von dau tu Tdng vdn dau tu trong ky Suat hao phi vdn dau tu = Tdng doanh thu trong ky 10
 22. 22. Chi tieu nay cho biet de tao ra mot ddng doanh thu trong ky can bao nhieu ddng vdn diu tuL2.3 Cdc chi tiiu ddnh gid hieu qud kinh te- xa hoi • Tdng thu ngan sdch Moi doanh nghiep khi tiln hanh hoat ddng san xuat kinh doanh phai cd nghTa vu nop ngan sach cho Nha nude dudi hinh thuc la cac loai thue. Nha nude se su dung cac khoan thu nay dau tu cho sir phat trien ciia nen kinh te qude dan va dau tu vao cac ITnh vuc phi san xuat. • Tao cong an viec lam cho nguai lao dong Nen kinh te nude ta dang trong giai doan bat dau phat trien, tinh trang yeu kem ve ky thuat dang con phd bien. Mdi doanh nghiep cd gang nang cao hieu qua kinh doanh, md rong qui md san xuit, giai quylt cdng an viec lam cho ngudi lao ddng. • Ndng cao muc song cho nguai lao dong Ngoai viec tao cdng an viec lam cho ngudi lao ddng ddi hdi cac doanh nghiep phai lam an cd hieu qua de gdp phan nang cao muc sdng cho ngudi lao ddng. Dieu nay dugc the hien qua cac chi tieu nhu gia tang thu nhap qude dan tren mot dau ngudi, gia tang dau tu xa hoi, tang trudng phiic lgi xa hdi. Ngoai ra, theo quan diem hien nay ciia cac nha kinh te, hieu qua kinh te con the hien qua cac chi tieu nhu bao ve ngudn lgi mdi trudng, han che gay d nhiem, chuyen djch co cau kinh te. • Chi tieu tong dien tich sdn nhd a ban giao. Chi tieu tdng dien tich san nha d ban giao hang nam la chi tieu dac thu ciia UDIC noi rieng va cac cdng ty trong nganh xay dung ha tang, nha d do thj noi chung. Chi tieu nay phan anh moi nam UDIC hoan thanh ban giao cho khach hang su 11
 23. 23. dung dugc bao nhieu m^ san nha d, gdp phin tang doanh thu ciia Tdng cdng ty. Xet ve hieu qua ddi vdi xa hdi, Tong cdng ty da ddng gdp vao quT nha d ciia Thanh phd Ha noi va cac dja phuong noi Tdng cdng ty cd du an dau tu, gdp phan cai thien co sd ha tang va giai quyet nhu ciu nha d cung nhu dieu kien sdng ciia nhan dan.1.3 Cac nhan to anh hu-dng hieu qua kinh doanh Hieu qua kinh doanh ciia cac doanh nghiep la mdi quan he so sanh giira ket qua dat dugc trong qua trinh kinh doanh vdi chi phi bd ra de dat dugc ket qua do. Nd phan anh trinh do lgi dung cac ngudn luc dau vao de dat dugc cac muc tieu cua doanh nghiep. Cac dai lugng ket qua dat dugc va chi phi bd ra cung nhu trinh do lgi dung cac ngudn lire chiu tac dong true tiep ciia rat nhieu cac nhan td khac nhau. Ddi vdi tdng cdng ty diu tu phat trien ha tang dd thj thi cac yeu td anh hudng cd the dugc phan loai thanh cac ylu td thudc mdi trudng kinh doanh ben ngoai va cac ylu td thudc mdi trudng noi bd Tdng cdng ty. Cac yeu td nay ludn van ddng, biln doi va quan he tuong tac lan nhau ddng thdi tac dong toi cac hoat ddng kinh doanh ciia doanh nghiep. L3.1 Cdc nhan to thuoc moi trir&ng ben ngodiMdi trudng ben ngoai Doanh nghiep bao gdm cac xu hudng va su kien vugt qua khanang kiem soat ciia Doanh nghiep do dd Doanh nghiep phai tim each thich ung vdinhung thay ddi ciia mdi trudng. Q muc do nhat djnh, Doanh nghiep ciing cd thi tacddng ngugc lai va lam bien ddi mdi trudng ben ngoai ciia nd. Viec phan tich va du doanxu hudng bien dong ciia cac yeu td thudc mdi trudng ben ngoai giiip Doanh nghiep thiydugc nhiJng thuan Igi, khd khan ma Doanh nghiep cd thi se phai ddi mat. Cac nhan toC ban thudc mdi trudng ben ngoai Doanh nghiep dugc thi hien trong hinh 2.1 - trang O13. 12
 24. 24. ^Hlnhl.l. Cdc nhan id thuoc moi tru&ng ben ngodi Cac yeu M oi trucmg toan bp ner KTQD Cac yeu to to kinh chinh tr i luat phap Moi tru* otig noi bo nganh Khach Cac doi thu hang canh tranh Doanh nghiep hien tai Cac yeu Cac nha Cac doi thu to ky cung cap tiem an thuat Cac san pham Cac yeu to cong thay the vSn hoa xa nghe hoi Nguon: Nguyen, Lien Diep vd Pham, Van Nam. 1998. "Chien luae vd chinh sdch kinh doanh ". Nhd xuat ban Thong ke. Trang 48. • Moi trudng kinh ti Cac chinh sach kinh te ciia Nha nude, toe do tang tudng kinh tl, ty le lam phat, thu nhap binh quan tren dau ngudi... la cac yeu td tac dong true tiep tdi cung cau ciia tung doanh nghiep. Neu tdc do tang trudng kinh tl cao, cac chinh sach kinh te ciia Nha nude khuyen khich cac doanh nghiep dau tu md rong san xuat, sir bien ddng tien te la khdng dang ke, lam phat dugc giii d muc hgp ly, thu nhap binh quan dau ngudi tang... se tao dieu kien cho cac doanh nghiep phat trien san xuat, nang cao hieu qua san xuat kinh doanh va ngugc lai. • Moi trudng chinh tri, phdp ly: mdi trudng chinh trj dn djnh ludn la tien de cho sir phat trien va md rong cac hoat ddng dau tu ciia cac doanh nghiep, cac td chuc ca nhan trong va ngoai nude. Den lugt minh, cac hoat ddng diu tu lai tac ddng trd lai rat Ion tdi hieu qua san xuat kinh doanh ciia cac doanh nghiep. Mdi trudng phap ly bao gdm luat, cac van ban dudi luat, cac qui trinh, qui phamphap luat tao ra mot hanh lang cho cac doanh nghiep hoat dong. Cac doanh nghiep phaichap hanh cac qui djnh ciia phap luat, phai thuc hien cac nghTa vu ciia minh ddi vdi nhanude, vdi xa hdi va ngudi lao ddng nhu the nao la do phap luat qui djnh. Cd the noi phap 13
 25. 25. luat la nhan td kim ham hoac khuyin khich sir tdn tai va phat triln ciia doanh nghiep, dodo anh hudng true tiep tdi cac kit qua cung nhu hieu qua kinh doanh ciia cac doanhnghiep. • Moi trudng vdn hoa xd hoi: bao gom cac ylu td vl phong tuc tap quan, Idi sdng,thdi quen, tin ngudng, ty le tang dan sd... anh hudng den co cau nhu cau ngudi tieu dungtren thi trudng. Q nhirng vung mien khac nhau nhu cau va thj hieu ciia ngudi tieu dungciing khac nhau ddi hdi doanh nghiep phai cd nhCing chinh sach cung cap san pham phuhgp. Su phu hgp ciia cac dieu kien kinh doanh vdi cac yeu td van hda xa hoi lam tang suecanh tranh san pham, gdp phan tang hieu qua kinh doanh ciia doanh nghiep. • Moi trudng khoa hoc ky thuat cong nghi: Cac yeu td thuoc mdi trudng khoa hocky thuat cdng nghe nhu tinh hinh phat trien khoa hoc ky thuat cdng nghe, tinh hinh ungdung ciia khoa hoc ky thuat cdng nghe vao thi cdng nha, co sd ha tang xa hoi trong nudeva tren the gidi, cang ngay cang ddng vai trd quan trong, quylt dinh din hieu qua kinhdoanh cua doanh nghiep theo 2 hudng. Thit nhat, ky thuat cdng nghe tac ddng mot eachtrue tiep va quylt djnh den hai yeu td co ban tao nen lgi the canh tranh ciia cac san phamtren thj trudng, dd la chat lugng va gia san pham. Thic hai, ky thuat cdng nghe mdi cungtac ddng vao qua trinh trang bj co sd vat chat ky thuat phuc vu cho cac doanh nghiepthdng qua viec chuyen giao cdng nghe va qua trinh thu thap, xu ly luu trir, truyen datthong tin kinh te xa hoi. • Moi trudng tic nhien, moi trudng sinh thdi vd ca sa ha tdng: tinh trang mditrudng, cac van de ve xu ly phe thai, d nhiem, cac rang buoc xa hoi ve mdi trudng... diucd tac ddng nhat djnh den gia thanh san pham. Mot mdi trudng trong sach se gian tieplam giam chi phi kinh doanh, nang cao chat lugng san pham, tao dieu kien cho doanhnghiep nang cao hieu qua kinh doanh. Co sd ha tang ciia nen kinh te quyet djnh den sirphat triln cua cac cdng ty thudc nganh xay dung va phat trien ha tang do thj. He thdnggiao thdng, he thong thdng tin lien lac, he thdng ngan hang, mang ludi dien qude gia, hethdng cung cip nude sach .. anh hudng tdi phuong hudng phat trien ciia doanh nghiep,kha nang nam bat thdng tin, kha nang huy ddng va su dung vdn... ciia cac doanh nghiep,qua do anh hudng rat Idn tdi hieu qua san xuat kinh doanh ciia doanh nghiep. 14
 26. 26. • Mice do canh tranh giira cdc doanh nghiep trong ngdnh Sir canh tranh giira cac doanh nghiep hien cd trong nganh anh hudng true tiep den thjtrudng ciia moi doanh nghiep, anh hudng tdi gia ban, tdc do tieu thu san pham... do vayanh hudng den HQKD ciia moi doanh nghiep.Mot nganh cd muc do canh tranh cao thi kha nang giam gia de canh tranh la nhieu, dandin Igi nhuan giam va cd nghTa do la de doa ddi vdi doanh nghiep. Cac yeu td quyetdjnh muc do canh tranh ciia mot nganh bao gom muc do tang trudng ciia nganh, sd cacdoanh nghiep va qui md tuong ddi ciia chiing, do cao ciia hang rao riit khdi nganh, sirkhac biet san pham giira cac doanh nghiep va chi phi chuyen ciia khach hang:Neu nganh dang tang trudng nhanh thi moi doanh nghiep cd the tang trudng ma khdngcan chilm thj phan ciia cac ddi thii, nghTa la muc dp canh tranh trong nganh se it cangthang hon. Ngugc lai neu nganh dang phat trien cham hay suy giam thi su phat trien ciiadoanh nghiep nay se la sir suy giam cua doanh nghiep khac vi the su canh tranh se tanglen.Neu mot nganh Idn vdi sd lugng doanh nghiep it trong do cd mot nhdm it doanh nghiepnim quyen thdng ITnh dau nganh thi dan din kha nang canh tranh "cd trat tu" thdng quaCO che gidng nhu chi dao gia.NIU viec riit khdi nganh phai chju chi phi cao thi cac doanh nghiep se than trong d lainganh va sir canh tranh se cd xu hudng cang thang. Cac rao can nay bao gdm nghTa vuphap ly ddi vdi khach hang, nhan vien, chii ng, rang buoc vdi nha nude, gia trj tai santhu hdi thap ...Neu san pham ciia mot nganh la gidng nhau va khach hang de dang chuyen tu doanhnghiep nay sang doanh nghiep khac ma khdng mat chi phi thi khach hang se rit nhaycam vdi gia va cau ve san pham la rat co gian. Trong tinh hudng do, muc do canh tranhla cao. Ngugc lai, neu cac doanh nghiep san xuat nhftng san phim khac biet dang kl,khach hang phai chiu chi phi trong viec chuyen tu doanh nghiep nay sang doanh nghiepkhac thi cau it cd dan hon va sir canh tranh se kem cang thang hon. 15
 27. 27. • Khach hangKhach hang la mot van de vd cung quan trong va dugc cac doanh nghiep dac biet quantam. NIU nhu nha d ciia doanh nghiep lam ra ma khdng cd ngudi mua hoac khdng dugcchip nhan rong rai thi doanh nghiep khd tilp tuc tiln hanh kinh doanh. Mat dp dan cu,muc thu nhap, tam ly va sd thich tieu dung... ciia khach hang anh hudng Idn tdi sanlugng, gia ca ciia doanh nghiep, tu dd anh hudng tdi HQKD ciia doanh nghiep.Nin kinh te- xa hdi Viet nam ngay cang phat trien, tdc dp tang trudng GDP cao, dn djnh,su phan hda ve thu nhap dien ra manh me, thdi gian ngay cang trd nen khan hiem, thunhap ciia ngudi dan tang len da va dang lam thay ddi xu hudng tieu dung xa hdi. Nhu cauve nha d, ve cac cdng trinh cdng cdng phuc vu nhu ciu vui choi giai tri, nhu cau di lai, dulich... cang ngay cang tang len trong khi san pham dap ung nhu cau cung ngay cang dadang nhd do ma khach hang cd quyin lira chpn va trd nen khd tinh hon. Ap lire ve nangcao chat lugng san pham va giam gia ban san pham cang ngay cang tang. Dieu nay anhhudng rit Idn den hieu qua kinh doanh ciia doanh nghiep. • Nhd cung ung Nha cung ung cd kha nang ddi tang gia hoac giam chat lugng san pham cung cap tuc la "manh" hon so vdi doanh nghiep. Cu the, nha cung cap se manh hon trong nhCrng trudng hgp sau: khi nha cung cap "khdng cd" nhieu san pham thay the tren thi trudng hang cdng nghiep buoc doanh nghiep phai lira chpn hp; khi nganh kinh doanh ciia doanh nghiep khdng quan trpng ddi vdi nha cung cap; khi nha cung cap cd uu the vechuyen biet hda san pham cung cap khien doanh nghiep khd lua chgn mot nha cung cipkhac thay the; khi nha cung cap cd the tham gia vao nganh kinh doanh ciia doanhnghiep de canh tranh true tiep vao doanh nghiep...NIU nha cung ung manh hon doanhnghiep thi doanh nghiep se phu thudc nhieu vao nha cung ung va nhu vay cac chi phidau vao cd the se tang lam giam hieu qua kinh doanh ciia doanh nghiep. L3.2 Cdc nhan to thuoc moi trudng noi bg • Trinh do quan tri doanh nghiep Trong kinh doanh hien dai, yeu td quan trj ngay cang ddng vai trd quan trpng doi vdi hoat ddng ciia cac doanh nghiep, nhat la UDIC hoat ddng theo md hinh Cdng ty Me -cdng ty Con. Noi dung quan trj doanh nghiep gdm lap ke hoach san xuit, td chuc san 16
 28. 28. xuat, cung ung vat tu, kiem tra chat lugng, quan ly ngudn nhan luc, quan ly tai chinh -kl toan, tieu thu san pham, djch vu sau ban hang... Thuc hien tdt nhirng noi dung naydoanh nghiep dau tu xay dung cd the khai thac triet de ngudn lire, giam chi phi va nangcao hieu qua kinh doanh.Trinh dp quan trj doanh nghiep cdn dugc the hien thdng qua trinh dp td chuc quan lychung ciia bd may quan tri doanh nghiep. Bd may nay phai thuc hien ddng thdi nhieunhiem vu khac nhau nhu: - Xay dung chiln luge kinh doanh - Xay dung cac ke hoach kinh doanh, cac phuong an kinh doanh - Td chuc thuc hien cac ke hoach, cac phuong an da dl ra Td chuc kiem tra, danh gia, dieu chinh cac qua trinh tren Lien kit cac bd phan trong doanh nghiep de tao thanh mot the thong nhat nham dat muc dich chung - Xay dung van hda doanh nghiep...Tu dd cho thay day la yeu td mau chdt, trung tam va cd tinh chat chi phdi cac yeu tdkhac ben trong doanh nghiep, anh hudng rat Idn tdi hieu qua kinh doanh ciia doanhnghiep. Neu bd may quan trj dugc td chiirc vdi co cau phii hgp, ggn nhe, linh hoat, cdsir phan chia chuc nang nhiem vu rd rang, cd co che phdi hgp hgp ly, vdi dpi ngu quantri vien cd nang lire, tinh than trach nhiem, phuong phap quan ly tien tien, hien dai sedam bao cho cac hoat ddng kinh doanh ciia doanh nghiep dat kit qua cao. • Trinh do thiit bi cong ngheTrinh dp ky thuat va cdng nghe san xuat ciia doanh nghiep cung cd anh hudng rit Idntdi nang suat, chat lugng san pham, anh hudng tdi mure dp tilt kiem hay lang phinguyen vat lieu. Neu doanh nghiep cd trinh dp ky thuat va cdng nghe san xuit tien tiln,ddng bd se la yeu td dam bao cho viec nang cao nang suat, chat lugng nha d, cdng trinhdo thi, tiet kiem nguyen vat lieu, tang hieu qua san xuit. Nhit la ddi vdi cac doanhnghiep trong nganh xay dung nha d, cac co sd ha tang thi ylu td ve trinh dp ky thuatcdng nghe het sue dugc chii trpng va dugc xem nhu ylu to chii ylu tao ra nang lirecanh tranh cho doanh nghiep. 17
 29. 29. • Nguon nhan luc Con ngudi la mot trong cac ngudn lire ciia san xuat kinh doanh. Con ngudi vua la ddng lire vira la muc tieu ciia sir phat triln xa hdi. Su thanh bai trong san xuat kinh doanh cd lien quan mat thiet din nhiing vin dl Igi ich, nghe thuat quan ly, cdng tac dao tao... Tinh sang tao, tiem nang trong mdi con ngudi la vd han. trong xu hudng canh tranh, toan ciu hda hien nay dang diy len mot ITnh vuc canh tranh mdi do la canh tranh ve nhan lire. Nhiem vu ciia cac nha lanh dao, quan ly la lam the nao de khai thac va phat huy dugc tiem nang con ngudi trong san xuit kinh doanh. Mac du ngay nay khoa hpc ky thuat cdng nghe da trd thanh lire lugng san xuat true tiep, ap dung tien bd khoa hpc ky thuat la dieu kien tien quyet lam tang hieu qua kinh doanh, nhung neu chi trang bi may moc thiet bj ky thuat hien dai thdi thi chua dii. Vi may mdc thilt bi cho du hien daiden dau cung do con ngudi che tao ra va phai phu hgp vdi trinh dp td chuc, trinh dp kythuat, trinh dp su dung ciia ngudi cdng nhan thi mdi phat huy dugc tac dung, tranh langphi.Trong hoat ddng san xuat kinh doanh ciia moi doanh nghiep, ylu td con ngudi tac ddngtrue tilp den hieu qua kinh doanh. Thu nhat, bing lao ddng sang tao ciia minh conngudi tao ra cdng nghe mdi, thiet bj may mdc mdi cd hieu qua hon trudc hoac cai tilnky thuat nang cao nang suit so vdi trudc. Thu hai, eon ngudi true tilp dilu khiln maymdc, thiet bi tao ra ket qua ciia doanh nghiep. Thir ba, chinh con ngudi sang tao ra cacsan pham mdi phu hgp vdi nhu cau ciia ngudi tieu diing, lam cho san phim ciia doanhnghiep dugc ngudi tieu dung chap nhan tao co sd dl nang cao hieu qua kinh doanh.Thu tu, lao ddng cd ky luat, chap hanh mpi qui dinh vl thdi gian, qui trinh ky thuat, quitrinh bao dudng may mdc thiet bi cdn lam giam chi phi sua chCra may mdc, giiip doanhnghiep dap ung ngudi tieu dung diing thdi dilm giir ch& tin ciia doanh nghiep. Nhuvay, cd thi noi con ngudi tac ddng true tilp din nang suit lao ddng, din trinh dp sudung cac ngudn lire khac nen tac ddng true tilp din hieu qua kinh doanh. • Nguon luc tdi chinhDoanh nghiep cd kha nang tai chinh manh thi khdng nhitng dam bao cho hoat ddng sanxuat kinh doanh ciia doanh nghiep diln ra lien tuc va dn djnh ma cdn giiip cho doanhnghiep cd kha nang diu tu doi mdi cdng nghe va ap dung ky thuat tien tiln vao sanxuit nhim lam giam chi phi, nang cao nang suit va chit lugng san phim. Ddng thdi, 18
 30. 30. kha nang tai chinh cdn anh hudng true tiep tdi uy tin ciia doanh nghiep, anh hudng denkha nang canh tranh ciia doanh nghiep, tdi tdi thieu hda chi phi. Vi vay, tinh hinh taichinh tac ddng rit manh din hieu qua kinh doanh cua doanh nghiep. • Gid bdn sdn phamGia ca san phim phan anh kha nang ciia doanh nghiep trong viec ap dung cac bienphap dh ha thip chi phi so vdi ddi thii canh tranh. Gia phu hgp la cdng cu canh tranhtren thi trudng. Gia ciing la mot ylu td dac biet anh hudng den Igi nhuan ciia doanhnghiep. NIU gia ban cang chenh lech nhieu so vdi gia thanh thi Igi nhuan cang nhieu valugng Igi nhuan dugc giu lai de tai dau tu nhieu hon, giiip doanh nghiep de dang nambit dugc cac co hdi kinh doanh hon so vdi cac ddi thii canh tranh • Chdt luang dich vu sau bdn hangChit lugng dich vu sau ban hang la nhan td anh hudng den hieu qua kinh doanh ciiadoanh nghiep va gdp phan Idi keo khach hang mua san pham ciia doanh nghiep. Khilira chpn mot san pham, mot trong nhCrng tieu chi ma khach hang xem xet la chat lugngdich vu kem theo san pham cua doanh nghiep do nhu the nao. Djch vu cua doanhnghiep xay dung khu do thj nhu djch vu bao ve an ninh trat tu trong khu vuc du an vatrong cac nha chung cu, djch vu the thao vui choi giai tri, cdng vien cay xanh, thu gomrac sinh hoat, djch vu trong giii xe dtd, xe may, djch vu bao hanh, sua chira cdng trinh.Chat lugng djch vu tdt lam thda man nhu cau khach hang se tao dieu kien thiic day tieuthu san pham ciia doanh nghiep, gdp phan nang cao hieu qua kinh doanh.Tren day la cac yeu td anh hudng den hieu qua kinh doanh ciia cac doanh nghiep noichung, rieng ddi vdi cac doanh nghiep dau tu phat trien nha va ha tang dd thj thi cacyeu td anh hudng nhieu nhat va quan trpng nhat trong giai doan hien nay la cac yeu tothudc ve chinh sach cua Chinh phii va cac co quan ban nganh cd lien quan ve ITnh vucnay; cac luat, cac thdng tu hudng dan, cac van ban dudi luat vl ITnh vuc xay dung, ditdai, giai phdng mat bang..,; sir tang len trong thu nhap va xu hudng thay ddi trong thihieu ciia ngudi tieu dung ve nha d cd chat lugng cao. Ngoai ra, cac ylu td ndi bd cinquan tam la ngudn luc ve vdn, ngudn lire vl dit dai, ngudn lire ve cdng nghe khoa hpcky thuat. 19
 31. 31. Ket luan Chvong 1Nhim phat trien va hoan thien hon nhirng van de ly luan co ban ve hieu qua kinhdoanh ciia doanh nghiep dau tu xay dung va ha tang do thi, chuong 2 da giai quyetcac van de sau:Thu nhdt, tac gia da he thdng hda nhUng quan dilm khac nhau vl hieu qua kinhdoanh ndi chung va hieu qua kinh doanh ciia UDIC ndi rieng. Tren co sd danh gia,phan tich danh gia hieu qua kinh doanh, tac gia cdn neu len mdi quan he bien chunggiiJa hieu qua kinh doanh va hieu qua kinh te xa hdi. Mdi quan he nay cd tinh thdngnhat va mau thuan, de han che mau thuan can cd su can thiep ciia Nha nude.Thic hai, de xac djnh hieu qua kinh doanh ciia UDIC cin mot he thdng cac chi tieugdm cac chi tieu tdng hgp va chi tieu bd phan. Ddng thdi cung neu rd each tinh, ndidung, y nghTa ciia cac he so do.Thic ba, hieu qua kinh doanh ciia UDIC phu thudc vao nhieu yeu td thudc mdi trudngben ngoai va mdi trudng ndi bd doanh nghiep. Cac yeu td thudc mdi trudng benngoai nam ngoai sir kilm soat ciia doanh nghiep nhu yeu td ve kinh te, chinh trj phapluat, cdng nghe, van hda xa hdi va quan trpng la yeu td thudc mdi trudng nganh. Cacyeu td ndi lire ma doanh nghiep cd kha nang kiem soat dugc bao gdm yeu td ve conngudi, nang luc ve tai chinh, ve thiet bj cdng nghe, ve trinh dp quan trj doanhnghiep... Viec ap dung co sd ly luan nhu tren se dugc tac gia thuc hien trong chuong 3 nham phan tich thuc trang hieu qua kinh doanh ciia UDIC giai doan 2003-2006, tu dd xac dinh nhung tdn tai hien nay va nguyen nhan ciia nhOng tdn tai dd. 20
 32. 32. CHU^ONG 2 PHAN TICH THU^C TRANG HIEU QUA HOAT DONG KINH DOANH CUA TONG CONG TY DAU TU^ PHAT TRIEN HA TANG DO THI (UDIC)2.1. Tdng quan ve Tdng cong ty dau tu phat triln ha tang do thj2.1.1. Qud trinh hinh thanh vdphdt triinTdng cdng ty diu tu phat triln ha ting do thj UDIC, tiln than la Cdng ty San nInthudc Sd Xay dung Ha ndi dugc thanh lap ngay 6/10/1971. Trong sudt 35 nam xaydung va trudng thanh, cdng ty da tung budc Idn len cung sir phat trien nganh xaydung thii dd. Ngay 13/4/1990, Quylt djnh sd I740/QD-UB cua UBND Thanh phd Handi ddi ten Cdng ty San nen thanh cdng ty Xay dung cdng trinh ky thuat ha tang vacho phep cdng ty hoat ddng san xuat kinhdoanh nhieu nganh nghe mdi.Ngay 5/1/1996, Quylt djnh sd 47/QD-UB cua UBND Thanh phd Ha ndi cho phep doiten thanh Cdng ty Dau tu phat trien ha tang dd thj va bd sung nhilu nganh nghi mdi.Trong giai doan nay, cdng ty kinh doanh tren 3 nganh nghe chinh: tu van dau tu, dautu xay dung va thi cdng xay lap.Tir 2001 den 2005, cdng ty me da thuc hien 12 du an dau tu thiet bj va xe may vditdng gia trj hon 50 ty ddng bang quT dau tu va phat trien. Cdng ty ed them dugc 3nghi mdi la san xuat cung umg vat lieu xay dung; xu ly mdng sau, thi cdng nha caoting.Ngay 20/7/2004, bing Quylt djnh so 111/2004/QD-UB, Cdng ty diu tu phat trien hating dd thj da dugc Thanh liy, HDND, UBND Thanh phd chpn lam cdng ty me dlhinh thanh Tdng cdng ty Dau tu phat trien ha tang dd thi. Nam 2005 la nam dau tienUDIC chinh thuc di vao boat ddng thi diem theo md hinh Cdng ty me- Cdng ty con. 21
 33. 33. 2.L2. Chirc ndng nhiem vu vd ca cau to chueTheo md hinh Cdng ty me-Cdng ty con tren co sd td chuc lai Cong ty diu tu Phattiln ha ting dd thi true thudc Sd xay dung thanh phd Ha ndi vdi cac thanh vien (cacCdng ty con) la cac doanh nghiep nha nude, cac Cdng ty ed phan, cac Cdng ty liendoanh thudc Sd xay dung Ha ndi, Sd giao thdng cdng chinh, Sd cdng nghiep va Lienhiep Cdng ty xuat nhap khau va dau tu Ha ndi UNIMEX.UDIC dugc UBND Thanh phd Ha ndi giao chuc nang nhiem vu chinh nhu sau: - Tham gia vdi cac co quan chuc nang dk xay dung qui hoach, ke hoach phat trien ha tang dd thj theo djnh hudng chung ciia Thanh phd. Xay dung dinh hudng chiln luge san xuat kinh doanh, ke hoach san xuat kinh doanh dai han va ngan han ve dau tu, xay dung phat trien ket cau ha tang dd thj, khu dd thj mdi, khu cdng nghiep, khu che xuat; san xuat kinh doanh cac chiing loai vat lieu xay dung Lap, quan ly va td chuc trien khai cac du an dau tu xay dung: giao thdng, cdng nghiep, ndng nghiep, dan dung, buu dien, thiiy lgi, vui choi giai tri, thi due the thao, khu dd thj mdi, khu che xuat, khu cdng nghiep; tu van dau tu xay dung cho cac chii dau tu trong nude va nude ngoai. - Diu tu, xay dung va lap dat cac cdng trinh: dan dung, giao thdng dd thj, cdng nghiep, dien,... trang tri ndi ngoai that cdng trinh San xuit kinh doanh vat lieu xay dung nung va khdng nung, cau kit vat lieu xay dung cac loai, be tdng thuong pham; chuyen giao cdng nghe. Xay dung lap dat may mdc thiet bj de san xuat vat lieu xay dung. Kinh doanh xuat nhap khau vat lieu xay dung, vat tu, may mdc thiet bi chuyen nganh xay dung. Xuat khau lao ddng Kinh doanh nha d, khach san, nha hang, van phdng lam viec, ben bai, van tai, du lich, kho hang, djch vu quang cao. Dao tao, bdi dudng can bd quan ly, cdng nhan ky thuat nganh xay dung. Tdng cdng ty cd cac cdng ty thanh vien va cac ITnh vuc kinh doanh ciia cac cdng ty nay dugc the hien qua so dd sau: 22
 34. 34. HINH 2.1. SO DO MO HINH TO CHlfC TONG CONG TY Tong Cong ty - Cong ty Me - UDIC Hoi dong quan tri Tong Giam doc va Ban kiem soat cac Pho Tong Giam doc Khoi phong ban )ng Td chiic quan tri hanh chinh )ng Ke hoach - Tdng hgp L Cac xi nghiep true thuoc 1. Xi nghiep 2. Xi nghiep Xay dung sd 1 Xay dung sd 2 )ng Dau tu 3. Xi nghiep Xay dung sd 3 >ng Tai chinh - Ke toan 4. Xi nghiep Xay dung sd 4 )ng Ky thuat- Cong nghe 5. Xi nghiep Xay dung sd 9 ing tam Chuan bi quy dat 6. Xi nghiep San xuat va KD VLXD ing tam Xuat khaiu lao dong 7. Xi nghiep Co gidi c6ng trinh 2 ing tam Tu van dau tu xay dung 8. Xi nghiep Djch vu quan ly nha va 1 quan ly du an Trung Yen khu d6 thi in quan ly du an Nam Thang Long Cac cong ty thanh vien Cac cong ty lien doanh 1. C6ng ty Lien doanh TNHH Phat ong ty CP Xay dung s6 1 trien khu d6 thj Nam Thang Long ong ty CP Xay dung sO 5 2. Cong ty Lien doanh TNHH Phat Ong ty CP xay dung dan dung trien N6i Bai ong ty CP Xay dung cong nghiep 3. Cong ty Lien doanh TNHH Thap 5ng ty CP Xay dung lap may dien nu6c trung tam Ha N6i 6ng ty CP xay dirngva phat trien c6ng trinh ha tang 4. Cong ty Lien doanh TNHH san ong ty CP Dau tu va xay dung Ha Noi xuat tam lop AUSTNAM ong ty CP xay lap giao thong c6ng chinh 5. C6ng ty Lien doanh Ha N6i - Bac Kinh 6ng ty CP Khoa Viet Tiep 6. Cong ty Lien doanh Ha Noi - Call :6ng ty CP C^u Duong !6ng ty CP Dai La !6ng ty CP Vat lieu va xay dung Phuc Thinh :ong ty CP D^u tu va be t6ng Thjnh Liet :Ong ty CP Be tong va xay dung VTnh Tuy :6ng ty CP Vat lieu xay dung va XNK Hong Ha:Ong ty CP Tu van, dau tu va xay dung - CDCC:6ng ty CP Tu van d^u tu xay dung CCIC Ha Noi:6ng ty CP Tu van kien triic do thj - UAC6ng ty CP xay lap va kinh doanh thiet bj^6ng ty San xuat cong nghiep va xSy lap Ha N6i:6ng ty CP Xi mang Kien Khe 23
 35. 35. Co quan cao nhit ciia Tdng Cdng ty la Hdi ddng quan tri: Cac liy vien HDQT do UBNDThanh phd Ha Ndi quyet dinh bd nhiem. Nhiem ky liy vien HDQT la 5 nam. Hdi ddngquan tri gdm 3 thanh vien: 1 Chii tich, 1 liy vien kiem Tdng Giam doc va 1 liy vien kiemTrudng Ban kiem soat. Tdng Giam ddc dieu hanh la dai dien phap luat ciia doanh nghiep,chju trach nhiem dieu hanh mpi hoat ddng san xuat kinh doanh eiia Tdng Cdng ty va thuchien theo Nghi quyet eiia HDQT. Ban kiem soat gdm 3 thanh vien. Trudng Ban kiem soatla thanh vien HDQT. Ban kiem soat cd nhiem vu kiem soat hoat ddng ciia HDQT, TongGiam ddc va hoat ddng san xuat kinh doanh ciia toan Tdng Cdng ty.Bd may quan ly ciia Tdng Cdng ty theo quan he dpc: HDQT, Tdng Giam ddc, cac phdngban Tdng Cdng ty, cac cdng ty thanh vien, cac cdng ty lien doanh va cac xi nghiep truethudc.Dia ban hoat ddng: Tdng Cdng ty UDIC hoat ddng thi diem theo md hinh Cdng ty Me -Cdng ty con, lay Cdng ty Dau tu phat trien ha tang dd thj lam Cdng ty Me, Tdng Cdng tycu ngudi quan ly va dai dien phan vdn nha nude tai cac cdng ty thanh vien va cac cdng tylien doanh, true tiep dieu hanh cac ban quan ly du an va cac xi nghiep true thudc. TdngCdng ty cd 1 Cdng ty Me, 20 cdng ty thanh vien, 6 cdng ty lien doanh va 7 xi nghiep truethudc, 2 ban quan ly du an. Nam 2005 da cd phan hda dugc 10 doanh nghiep va nam2006 da cd phan hda xong 8 doanh nghiep.2.1.3 Dac diem ve ndng lire sdn xuat ciia UDIC• Hogt dong sdn xuat kinh doanh trong linh vuc dau tu xdy dung: Ve dau tu xaydung, cdng ty da tao lap nhirng mat bang xay dung dau tien eiia thanh phd bao gdm nen,dudng, cap thoat nude, cap dien, chieu sang, trudng hpc, vudn hoa cay xanh de xay dungnha d va kinh doanh tai khu Nam Thanh cdng, Khu nha ban Yen Hda, du an khu phd mdiTrung Yen, Lien doanh vdi tap doan Ciputra eiia Indonesia xay dung khu dd thi mdiNam thang long• Hogt dong sdn xuat kinh doanh trong linh vuc thi cong xdy lap: Ve thi cdng xaylap cdng trinh: trong thdi gian nay, cdng ty da thing thau va tim kiem hang trSm cdngtrinh xay dung trong va ngoai dia ban Ha ndi nhu Khu cdng nghiep Sai ddng B, trung 24
 36. 36. tam thuong mai dich vu DEAHA, Dai su quan Nhat Ban. Khu cdng nghiep NOMURA -Hai phdng, Khu di dan Thii le...• Sdn xudt vd kinh doanh vat lieu xdy dung• Tu vdn dau tu xdy dung: Ve tu van dau tu, ngoai viec tu thue hien cdng viec tu vindiu tu cac du an ciia Cdng ty nhu Khu dd thi Trung Yen, Nha 21 ting 27 Huynh ThiieKhang... Cdng ty ciing da thuc hien nhilu hgp ddng tu vin diu tu cho cac cdng trinh diutu nude ngoai hoac lien doanh nhu Khu cdng nghiep Ha ndi-Dai tu ciia Dai loan, Khusieu thj Bourbon, tu van xin giay phep hgp ddng hgp tac kinh doanh cho cdng ty Batddng san Uc tai Viet nam.2.2. Thirc trang hieu qua kinh doanh cua UDIC2.2.1. Tinh hinh hoat dong eiia UDICK I tir nam 2001 den nay dugc coi la giai doan cd budc phat trien nhay vpt. Tu mot doanhnghiep chii yeu lam thue den nay da dan vuon len lam chii, trd thanh doanh nghiep hangdau ciia Ha ndi trong ITnh vuc dau tu xay dung, cd nang lire cao trong viec lam chii cacdu an khu dd thj mdi vdi qui md Idn, thi cdng xay lap cac cdng trinh ha tang ky thuat, hatang xa hdi, nha cao tang... cd yeu cau cao ve chat lugng, tham my, la doanh nghiep ednIn tai chinh lanh manh.Tdng cdng ty cung da ap dung cac tieu chuan ISO trong quan ly cdng viec, diu tu muasam thiet bj van phdng ddng bd, hien dai, bd tri noi lam viec khang trang, dam bao tinhky my thuat, gdp phin tao nen mot mdi trudng lam viec cd tinh chuyen nghiep cao, taodilu kien cho lire lugng lao ddng phat huy tdi da ndi lire, kha nang tiem tang, thuc hiencdng viec dat ket qua tdt nhat.Tong cdng ty cung da tap trung phat triln ngudn luc bao gdm nhan lire va co sd vat chit,diu tu chilu sau, ddi mdi cdng nghe trong toan tdng cdng ty, dac biet la viec manh dantuyin dung, de bat mot sd lugng Idn tri thuc, lao ddng tre ket hgp vdi be day kinh nghiem 25
 37. 37. ciia cac can bd quan ly tai cac don vj, mang lai mot ludng sinh khi mdi cho qua trinh hoatddng va phat triln cua Tdng cdng ty. Kit qua nay dugc thi hien d bang sau:Bang 2.1. Mot so chi tieu tdi chinh cda UDIC giai doan 2002-2006Don vi tinh: trieu dongChi tieu 2003 2004 2005 2006Doanh thu 1.137.386 1.482.223 1.511.888 2.373.88Chi phi 1.019.661 1.371.162 1.476.809 2.359.12Lai nhuan sau 117.725 111.061 35.079 14.760thueThu nhap binh 1,675 2,373 1,766 1,680quanNop ngan sdch 48.047 70.319 80.602 79.794Theo sd lieu tren, doanh thu ciia Tdng cdng ty tang deu qua cac nam, dot biln cd nam2006, doanh thu tang gap 1,5 lan. Tuy nhien, chi phi cQng tang cao va lgi nhuan thi giamxuong qua nhanh. Mac du vay, thu nhap binh quan ciia can bd cdng nhan vien van dndjnh. Tdng cdng ty vin nop ngan sach deu dan, mdi nam trung binh 65 ty d. Tdng Cdngty UDIC da va dang la Tdng Cdng ty cd uy tin hang diu ciia Thii dd vl ITnh vuc diu tuxay dung cac khu dd thj mdi va kinh doanh bit ddng san, xay lip, san xuit va kinh doanhVLXD va cac dich vu khac.Thuong hieu UDIC ngay cang dugc khach hang bilt din vaed chd dung tren thj trudng. De tim hieu ro hon vl tinh hinh hoat ddng san xuit ciia tdngcdng ty, mot sd chi tieu phan tich hieu qua kinh doanh dupe dl cap din trong phin tilptheo.2.2.2 Thuc trang hieu qud kinh doanh ciia UDIC2.2.2.1 Chi tieu hieu qud kinh doanh tong hap • Ty suat doanh loi theo chi phi Bang 2.2. Chi tieu doanh lai theo chi phi cua UDIC giai doan 2003-2006 Chi tieu 2003 2004 2005 20061 Lgi nhuan (ty d) 117,725 111,061 35,079 14,760 26
 38. 38. Toe do tdng % 94,3 31,6 422 Chi phi (ty d) 1019,661 1371,162 1476,809 2359,12 Toe do tdng % 134,5 107,7 1603 Doanh Igi chi phi % 0,115 0,081 0,0238 0,063Qua bang sd lieu tren cho thay tinh hinh tiet kiem chi phi ciia Tdng cdng ty. Trong giaidoan 2003 den 2005, chi tieu ty suit doanh lgi theo chi phi ciia Tdng cdng ty giam gap 5lin, nhung den nam 2006 da phuc hdi va tang hon 2 lan, the hien muc giam chi phi tdthon dan den nang cao hieu qua kinh doanh. Neu nhu nam 2003, cu 1 d chi phi tao ra0,115 d Igi nhuan thi din nam 2005, 1 d chi phi chi tao ra 0,024 d Igi nhuan, din 2006, 1d chi phi tao ra 0,063 d lgi nhuan. Day la mot xu hudng tot cho thay tdng cdng ty da cdthe tim ra mot each thuc mdi phdi hgp giira cac don vi thanh vien tdt hon. Mac du la cacchi tieu nay cd giam nhieu nhung so vdi cac cdng ty khac trong nganh thi day van la mottin hieu lac quan vi chi tieu nay ciia Tdng cdng ty dau tu phat trien nha va dd thi trungbinh la 0,0415, Tdng cdng ty Sdng da la 0,0367 va LICOGI la 0,115. Duy chi cdVINACONEX cd chi tieu nay xip xi nhu UDIC. Viec giam xudng cua chi tieu nay cd thedugc ly giai la do lgi nhuan ciia Tdng cdng ty giam lien tuc qua cac nam trong khi dd chiphi tang nhanh diu tren 100%, ca biet nam 2006 tang 160%. • Ty suat doanh loi theo doanh thuTy sudt doanh lai theo doanh thu cua toan tong cong tyBang 3.3. Ty suat doanh lai theo doanh thu cua UDIC giai doan 2003-2006 Chi tieu 2003 2004 2005 20061 Lgi nhuan (ty d) 117,725 111,061 35,079 14,760 Toe do tdng % 94,3 31,6 422 Doanh thu (ty d) 1137,386 1482,223 1511,888 2373,88 Toe do tdng % 130,3 102 1573 Doanh lgi doanh thu 0,1035 0,075 0,0232 0,062Dua vao bang tren, ta thiy tang 1 d doanh thu nam 2003 tao ra 0,1035 d Igi nhuan.Nhung con sd nay giam gin 30% trong nam 2004, tilp tuc giam 30% trong nam 2005.Cuoi cung din nam 2006 thi 1 d doanh thu tang them cd thi tao ra dugc 0,062 d lgi 27
 39. 39. nhuan, tang gan gap 3 so vdi nam 2005. Nhu vay cd the xac dinh dugc Tdng cdng ty vannen tang tdng doanh thu va cd gang dam bao tic dp tang ciia tdng doanh thu Idn honnhilu so vdi tdc dp tang eiia tdng chi phi. Ddi vdi cac tdng cdng ty khac nhuVINACONEX cd chi tieu nay xap xi cua UDIC ( 0,057 d lgi nhuan dugc tao ra tu 1 ddoanh thu tang them), cdn cac cdng ty khac thi ty suit nay thap hon UDIC. Cu the, Tdngcong ty dau tu phat trien nha va dd thj, I d doanh thu tang them chi tao ra gan 0,04 d Iginhuan; Sdng da, 1 d doanh thu tang them tao ra 0,035 d lgi nhuan; LICOGI la tdi te nhat,1 d doanh thu tang them chi tao ra 0,012 d lgi nhuan. Bang 2.4. Ty sudt doanh lai theo doanh thu theo ticng khoi ngdnh Ciia UDIC Chi tieu 2003 2004 2005 20061 Loi nhuan 117,725 100% 111,061 100% 35,079 100% 14,760 100% (tyd) - Khoi daii tu xay 107,915 91.67% 106,653 96% 28,333 79.34% 10,808 73% l^p - Khoi sin xuat 8,723 7,4% 3,969 3,6% -0,491 -0,2 VLXD vd CN - Khoi tu van thiet ke 0,709 0.93% 0,439 0,4% -0,133 -0,648 - Khdi lien doanh 8,0 22.8% 4,8 32,5%2 Doanh thu (tyd) 1137,386 100% 1482,223 100% 1511,888 100% 2373,88 100% - Khoi dau tu xay 714,992 62,8 1041,933 70,3 966,0 63,9 1252,98 52,78 lap - Khoi sdn xuat 369,225 32,46 397,147 26,8 397,5 26,3 431,2 18,16 VLXD vd CN - Khoi tu van thiet 53,169 4,74 43,145 2,9 47,767 3,16 52,85 2,2 k6 - Khdi lign doanh 100,621 6,64 636,85 26,863 Doanh loi doanh thu - Kh6i dau tu xSy 0,15 0,1 0,03 0,008 lap - Khoi san xuat 0,02 0,009 VLXD vd CN - Khoi tu van thiSt kg 0,013 0,01 - Kh6i Ii6n doanh 0,08 0,007Khi tinh toan chi tieu Doanh Igi theo doanh thu cho cac khdi kinh doanh ciia Tdng cdngty cho thiy Khoi diu tu xay lip chilm ty le Idn trong tdng doanh thu cung nhu lgi nhuan 28
 40. 40. ciia tdng cdng ty, dan din tang 1 d doanh thu cho khdi nay tao ra lgi nhuan nhilu hon sovdi cac khdi kinh doanh khac. Khdi kinh doanh thu 2 ed chi tieu nay Idn hon so vdi cackhoi cdn lai la Khdi lien doanh, mac du mdi bat dau tu nam 2005 va 2006 nhung trienvpng ciia khdi nay la lgi nhuan, doanh thu va hieu suat tang doanh thu tdt hon so vdi 2khdi san xuit vat lieu xay dung va Khdi tu van thiet ke. Nam 2005 va 2006, lgi nhuanciia 2 khoi san xuat VLXD va Cdng nghiep va Khdi tu van thiet ke cdn bj am co nghTa ladoanh thu cd tang nhung toe dp tang ciia doanh thu nhd hon toe dp tang ciia chi phi. Dayla mot vin de ma Tdng cdng ty va cac don vj thanh vien thudc khdi nay can phai tinhtoan lai dk lam sao cho 2 khdi nay dat hieu qua cao hon. NIU khdng se keo hieu qua kinhdoanh cua toan Tdng cdng ty di xudng. Mac dii Khdi dau tu xay dung va Khdi lien doanhcd chi tieu nay tdt hon so vdi 2 khoi cdn lai nhung xet tren tdng the thi chi tieu nay ciiaca 2 khoi dan dau van cd xu hudng giam do lgi nhuan ciia Tdng cdng ty giam nhieu. • Ty suat doanh thu theo chi phi Bang 2.5. Ty sudt doanh thu theo chi phi cua UDIC giai doan 2003-2006 Chi tieu 2003 2004 2005 20061 Doanh thu (ty d) 1137,386 1482,223 1511,888 2373,88 Toe do tdng % 130,3 102 1572 Chi phi (ty d) 1019,661 1371,162 1476,809 2359,12 Toe do tdng % 134,5 107,7 1603 Doanh thu theo chi 1,115 1,08 1,024 1,006 phiDua vao bang tren, hieu suat su dung chi phi kinh doanh trong giai doan 2003- 2006 cdxu hudng giam. Nam 2003, cu 1 d chi phi bd ra tao ra 1,115 d doanh thu thi din nam2004, con sd nay la 1,08; cudi cung den 2006 Id chi phi bd ra chi cdn tao ra 1,006 ddoanh thu. Nguyen nhan ciia hien tugng nay la do tdc dp tang chi phi cao hon tdc dp tangciia tdng doanh thu mac dii sir chenh lech la khdng nhieu (134,5 so vdi 130,3; 107,7 sovdi 102; 160 so vdi 157). Day cung la hien tugng chung ciia cac cdng ty khac trong cungnganh. Mac dii vay, Tdng cdng ty can cd nhung bien phap de giam chi phi hoac vin tangchi phi va tang tong doanh thu nhung dam bao tdc dp tang cua tdng doanh thu Idn honhan so vdi tdc dp tang ciia tdng chi phi. 29
 41. 41. • Ty suat loi nhuan tren von chu sd hiru Bang 2.6. Ty sudt lai nhuan tren von chd s&hiru cua UDIC giai doan 2003-2006 Chi tieu 2003 2004 2005 20061 Lgi nhuan (ty d) 117,725 111,061 35,079 14,760 Toe do tdng 94,3 31,6 422 Vdn (ty d)chu sd hiru 356,728 520,999 520,972 700,000 Toe do tdng 146 99,99 134,43 Ty sudt lai nhuan tren 33 21,1 6,73 2.1 von chd sd hiruTheo bang tren, vdn chii sd hiru cang ngay cang tang len, trong khi Igi nhuan cang ngaycang giam xudng dan din ty suit Igi nhuan tren vdn chii sd huu cang ngay cang giamxudng tu 33 nam 2003 giam xudng chi cdn 2,1 nam 2006. NIU so sanh chi tieu nay cuaUDIC vdi cac cdng ty khac ciing nganh thi UDIC sir dung ddng vdn kem hieu qua hon,dac biet la so vdi Tdng cdng ty diu tu phat triln nha va dd thj. Giai doan 2003 din 2006cac chi tieu nay ciia HUD biln ddng rit manh nhung van ludn cao hon so vdi UDIC.(Xem phu luc sd ...)2.222.Chi tieu ddnh gid hieu qud sic dung cdc yeu to sdn xudt • Hieu qua sir dung lao dong Bang 2.7. Chi tieu hieu qud lao dong cda UDIC giai doan 2003-2006 Chi tieu Dtfn vj 2003 2004 2005 20061 Doanh thu Tyd 1137,386 1482,223 1511,888 2373,88 Toe do 130,3 102 157 tang2 Lgi nhuan Tyd 117,725 111,061 35,079 14,760 Tdc do 94,3 31,6 42 tang3 Lao dong Ngudi 369 520 6856 6429 binh quan Toe do 141 13,2 93,8 tang 30
 42. 42. 4 Nang suat Ty d/nguai 3,08 2,85 0,22 0,37 lao dong binh quan5 Lgi nhuan Ty d / 0,32 0,21 0,005 0,0024 binh quan ngudiSd lieu trong bang cho thay trong giai doan 2001-2006, nang suat lao ddng binh quan cdsir biln ddng Idn. Nam 2003 va 2004 neu binh quan moi ngudi lao ddng tao ra 3, 08 ty dva 2,85 ty d doanh thu, Idn hon gip nhieu nhieu lan so vdi cac doanh nghiep khac cungnganh nhu VINACONEX chi la gin 0,4 ty d.... Thi din nam 2005 va 2006, con sd naylin lugt la 0,22 tyd va 0,37 ty d. Dilu nay cd thi dugc ly giai la nam 2005 la nam diutien tong cdng ty chuyen sang md hinh cdng ty Me Con, trong dd cd mot sd cdng tythanh vien cd nang suat lao ddng rat thap, keo theo nang suat lao ddng ciia toan cdng tybi giam. Trong khi dd, chi tieu nay ciia cac ddi thii canh tranh cung nganh cd xu hudngtang len diu. Mac du chi tieu nay cua VINACONEX thip hon UDIC, chi la 0,13 ty dlngudi nhung cd muc tang trung binh 5% qua cac nam. Ddi thii canh tranh khac laLICOGI vdi chi tieu nay trung binh 0,27 va cd xu hudng binh dn. Hai cdng ty khac laTdng cdng ty diu tu phat triln nha va dd thi va Tdng cdng ty Sdng Da cd chi tieu naycdn in tugng hon, cu thi Tdng cdng ty diu tu phat triln nha va dd thj la xip xi 0,34tyd/ngudi va khdng tang qua cac nam, cdn. Tdng cdng ty Sdng Da la 0,27 va cung cd xuhudng tang din qua cac nam. Vay nlu xet rieng ve chi tieu nang suat lao ddng thi UDICvan cd Igi thi hon so vdi mot sd d6i thii trong nganh nhung vi cd xu hudng giam nen dayvin la mot vin dl ma tdng cdng ty van cin phai quan tam.Cung thdng qua bang nay, ta thiy nlu dua vao chi so Igi nhuan binh quan thi chi sd naygiam din qua cac nam kl ca khoang thdi gian trudc va sau khi chuyin sang md hinhCdng ty Me - Con. Thuc tl nay cd thi dugc ly giai la do sau khi chuyin sang md hinhmdi, cac cdng ty thanh vien lam an khdng cd lai, ddng thdi phai chiu mot bd may cdngkenh, so lugng can bd cdng nhan vien nhieu dan din nam 2005 chi tieu nay giam gip 4lin so vdi nam 2004, va nam 2006 giam gip 2 lin so vdi nam 2005. Nhung con sd nay laqua thip so vdi cac nganh khac nhung day la xu hudng chung ciia nganh xay dung vaphat triln ha ting. Cac chi tieu nay ciia cac ddi thii cdn lai cung la thip nhung van caohon so vdi UDIC. Nam 2005 va 2006, moi ngudi lao ddng ciia Tdng cdng ty diu tu phattriln nha va dd thj tao ra 0,12 ty d Igi nhuan/nam, Tdng cdng ty Sdng da tao ra 0,009 ty d 31
 43. 43. lgi nhuan/ nam, cdn lao ddng ciia LICOGI tao ra 0,003 ty d lgi nhuan/nam. Day la motthuc tl ma UDIC ndi rieng va cac cdng ty khac trong cung nganh cin cd nhirng giai phapde khic phuc thuc trang dang budn nay. • Hieu qua sir dung von dau tu dugc huy dong de kinh doanh trong ITnh vuc xay dung nha va kinh doanh bat dong san Bang 2.8. Chi tieu hieu qud su" dung vdn ddu tu cda UDIC giai doan 2003-2006 Chi tieu Dan vi 2003 2004 2005 2006I Doanh thu Tyd 1137,386 1482,223 1511,888 2373,88 Tdc do tang 130,3 102 1572 Lgi nhuan Tyd 117,725 111,061 35,079 14,760 Tdc do tang 94,3 31,6 423 Von dau tu 966,8 1259,9 1285 2010 Tdc do tang % 130,3 102 1574 Sure san xuat von 1,18 1,176 1,176 1,18 dau tu Sue sinh Igi von 0,12 0,088 0,027 0,007 dau tu Suat hao phi von 0,85 0,85 0,85 0,85 dau tuCan cu vao sd lieu trong bilu tren riit ra mot sd nhan xet sau. Thu nhat, sue san xuat vdndiu tu dugc huy ddng dk kinh doanh trong ITnh vuc xay dung nha va kinh doanh bit ddngsan trong giai doan nay khdng cd su biln ddng manh, cac nam chi tieu nay diu xip xi1,18; tuc la cu 1 d von diu tu qua cac nam deu tao ra l,l8d doanh thu. Tu dd dan den chitieu suit hao phi vdn dau tu qua cac nam cung khdng cd su thay ddi. Cu thi, dl tao ramot d doanh thu cin 0,85 d vdn diu tu. Chi tieu nay thip hon so vdi Tdng cdng ty diu tuphat triln nha va dd thj. Trong giai doan nay, dk tao ra 1 d doanh thu, tong cdng ty naycin nhilu hon Id vdn diu tu, tuc la hao phi vdn diu tu dk tao doanh thu Idn hon so vdiUDIC. Cac Tdng cdng ty khac trong cung nganh cung d tinh trang tuong tu. Cd nghTa laUDIC la tdng cdng ty cd chi tieu nay la tdt nhit trong nganh. 32
 44. 44. Mac du sue san xuat vdn diu tu va suit hao phi vdn diu tu la kha quan nhung sue sinhlgi vdn diu tu trong ITnh vuc nay ciia UDIC trong giai doan nay lai giam din qua cacnam. Nlu nam 2003 cu 1 d vdn diu tu tao ra dugc 0,12 d lgi nhuan thi din nam 2004, chicdn la 0,088, (giam 36%), nam 2005 la 0,027 (giam hon 70%), din nam 2006 thi chi con0,007. Dilu nay cd thi dugc ly giai la do Igi nhuan ciia UDIC giam qua nhilu trong giaidoan nay theo nhirng ly do nhu da trinh bay d tren. Nhung cd mot dilu dang lo ngai lacac chi tieu nay ciia UDIC la qua thip so vdi cac cdng ty khac trong ciing nganh. Tronggiai doan nay, chi tieu ciia Tdng cdng ty diu tu phat triln nha va dd thi tuong ung la0,067; 0,036; 0,04 va 0,04. Cac cdng ty khac nhu VINACONEX, LICOGI, Tdng Sdng dadeu cd muc doanh lgi vdn diu tu thip ciia HUD nhung van cdn cao hon rit nhilu so vdiUDIC. Tuy nhien. Ban Giam doe cua UDIC cung xac dinh day la giai doan chuyin tilpva cac chi tieu nay se tdt len trong mot hai nam tdi ngay sau khi Du an xay dung khuchung cu CIPUTRA dugc hoan thanh, Tdng cong ty se hoan von, Igi nhuan se tang trdlai keo theo sir phuc hdi eiia mot sd chi tieu cd lien quan.2.2.2.3 Hieu qud kinh te xd hoi• Tinh hinh ndp ngan sach Nha nude, tao viec lam va tang thu nhap cho ngudi lao dong.Bang 2.9. Chi tieu hieu qud kinh texd hoi cua UDIC giai doan 2003-2006Chi tieu Don vj 2003 2004 2005 2006Nop NSNN Tyd 48,047 70,319 80,602 79,794Lao dong Ngudi 369 520 6856 6429binh quanThu nhap Trieu 1,675 2,373 1,766 1,680binh quan d/ngudi/thdngMot doanh nghiep hpat ddng cd hieu qua phai dugc xem xet ca tren khia canh kinh tl xahdi nhit la mot Tdng cdng ty nhu UDIC cd vdn sd hiru ciia nha nude Idn. Theo bang solieu tren, hang nam UDIC da nop cho NSNN hang chuc ty ddng va dn djnh qua cac namkl ca trong thdi gian Tdng cdng ty lam an tdt va kl ca trong thdi gian sau khi chuyinsang md hinh Cdng ty Me - Con cdn gap nhieu khd khan, tao cdng an viec lam cho hangnghin lao ddng. Tuy nhien muc thu nhap binh quan dau ngudi cdn thip, chi cd Cdng tyMe la muc thu nhap tuong doi cao so vdi mat bing chung ciia xa hdi hien nay, cu thi con 33
 45. 45. sd nay la 3,6 trieu d trong ca 2 nam 2005 va 2006. Cac Tdng cdng ty khac trong cung nganh cung cd muc thu nhap binh quan tuong tu trong giai doan 2003 - 2006. • Tong dien tich san nha d ban giao Dien tich san nha d ban giao la so met vuong san nha d xay dung hoan thanh va ban giao den tay khach hang su dung. Trong 4 nam qua, Tdng cdng ty da hoan thanh va ban giao dua vao su dung hang nghin met vudng san nha d cac loai. Bang 2.10. Dien tich sdn nhd & bdn giao cda Tdng cong ty Chi tieu 2003 2004 2005 2006 Ke hoach (m^^) 60.000 70.000 110.000 130.000 Thuc hien (m^) 70.000 85.000 130.000 147.000 Vugt so vdi ke hoach (%) 116,7 121,4 118 113Qua bang tdng hgp tren cho thiy dien tich san nha d ban giao theo kl hoach dat 130.000m^ gip hon 2 lin so vdi nam 2003. Dien tich san nha d ban giao thuc tl la 147.000, cungtang gip hon 2 lin so vdi 2003. Cac nam, Tdng cdng ty diu hoan thanh va vugt kl hoachxipxi 118%.Theo Thdng ke ciia UBND Thanh phd Ha ndi, tdng dien tich san nha d ban giao (baogdm dien tich tai cac du an phat trien do thj mdi va dien tich do nhan dan tu xay) ciiaThanh phd cac nam 2003-2006 nhu sau:Bang 2.11. Dien tich sdn nhd & bdn giao cda Thdnh pho Hd noiChi tieu 2003 2004 2005 2006Ke hoach (m*^) 900.000 1.020.000 1.160.000 1.340.000Thuc hien (m"^) 1.164.000 1.326.000 1.566.000 1.862.600Vugt so vdi ke hoach (%) 129 130 135 139Nguon: UBND Thdnh pho Hd ndiSo sanh sd lieu d Bang 3.10 va 3.11 cho thiy, dien tich san nha d ban giao do UDIC thuchien chilm ty trpng chi khoang 6% trong tdng dien tich san nha d ban giao eiia Thanhphd Ha ndi. 34
 46. 46. Xet dudi gdc dp hieu qua xa hdi thi nhirng ddng gdp cua UDIC vao qui nha d ciia Thanhphd la cdn khiem tdn, trong khi doi thu khac la Tdng cdng ty diu tu phat triln nha va ddthj da ddng gdp vdi ty trpng la 25% trong tdng dien tich san nha d ban giao ciia Thanhphd Ha ndi.Xet dudi gdc dp hieu qua kinh tl cho thiy dien tich san nha d ban giao ngay cang tang,dieu dd da khing djnh dugc chit lugng san phim (nha d) ciia Tdng cdng ty dugc khachhang la ngudi dan chip nhan, vi vay diy nhanh dugc khau thu hdi vdn diu tu trong ITnhvuc nay, gdp phin nang cao hieu qua kinh doanh ciia T6ng cdng ty.2.3. Cac yeu to anh hudng den hieu qua kinh doanh cua UDIC23d, Cdc yeu to thuoc moi trit&ng ben ngodi • Yeu to quoc te:Ngay nay, xu the hdi nhap qude te ngay cang gia tang manh me, Viet Nam dang la diemden hap dan ciia cac nha dau tu nude ngoai, cac tap doan kinh te Idn dau tu vao Viet Nam.Dac biet, trong ITnh vuc bat ddng san va khu do thi. Tai Ha Ndi, cac tap doan Idn da nghiencihi thi trudng va trien khai dau tu Idn vao ITnh vuc nay nhu: Tap doan Ciputra (Indonexia)Posco (Han Qude) Tungseng (Dai Loan) ... Khi hdi nhap kinh te khu vuc va thi gidi, cacdoanh nghiep Viet Nam se phai chju mot siirc ep canh tranh vd ciing Idn, hang rao thulquan va cac uu dai ciia Nha nude se khdng con budc cac doanh nghiep phai tuan thii cacquy djnh theo thdng le quoc tl. Cac doanh nghiep phai ddi mdi nang cao trinh dp quan ly,diu tu thilt bj, cdng nghe nhim tao ra cac san phim chit lugng, da dang vdi gia thanhhgp ly. Day thuc su la mot thach thirc ddi vdi cac doanh nghiep nha nude hien nay ndichung va UDIC ndi rieng, yeu ciu UDIC phai nang cao hieu qua kinh doanh. • Yeu to kinh te:v l ITnh vuc phat triln cac khu dd thj mdi va nha d. Ha Ndi du kiln tilp tuc xay dung vaphat triln cac khu dd thj mdi ddng bd, hien dai tap trung thuc hien cac du an khu dd thi khuvuc phia Nam sdng Hdng. Huy ddng vdn diu tu trong va ngoai nude dl xay dung mot sddu an trpng dilm d khu dd thi Bic Sdng Hdng, phat triln manh nha va can hd cho thue,quan tam quy nha d xa hdi, dac biet nha cho cdng nhan. Hudng thdi quen tieu diing cua 35
 47. 47. nhan dan sang sir dung cac cSn hd chung cu cao ting de tiet kiem quy dit va giam chi phisir dung. Tilp tuc diy manh cai tao cac khu chung cu xudng cap, ket hgp nang cap ha tangky thuat, ha tang xa hdi, quan ly va dieu hanh quy nha, quy dat, phat trien lanh manh thjtrudng bat ddng san. Theo dinh hudng quy hoach da dugc Thu tudng Chinh phu phe duyetdin nam 2020, phat triln Ha Ndi vdi khdng gian md theo hudng Bic va Tay Bic, Tay vaTay Nam, gan ket vdi chudi dd thi tiep giap nhu Mieu Mdn - Xuan Mai - Hoa Lac - SonTay, VTnh yen, Bac Ninh, Ha Ddng, Phu Ly...tao thanh chiim dd thi hat nhan. Day lanhung C sd rat quan trpng cho viec nang cao hieu qua kinh doanh ciia nganh diu tu xay Odung, trong dd cd Tdng Cdng ty Dau tu phat trien ha tang dd thj - UDIC.Ve thu nhap binh quan dau ngudi sau Thanh phd Hd Chi Minh, Thanh phd Ha Ndi cdbinh quan thu nhap vao loai cao, nam 2005 dat 2000 USD, du kien den nam 2010 la 2500- 2600 USD, din nam 2020 la 6000 USD gip 3 nam 2005, trong dd danh 30% tdng thunhap dau tu cho nhu cau nha d. Day la sd vdn rat Idn khi ma den nam 2020 Ha ndi edtren 5 trieu dan. Mat khac d Ha Ndi nhieu ngudi cd thu nhap rat cao, yeu cau ve nha d ritda dang trong dd yeu cau ve thiet ke kien triic, tham my dugc dat len hang dau.Ve chu ky kinh te: Thj trudng bat ddng san Viet Nam sau mot thdi ky dai "ddng bang"(cac giao djch khdng dugc thue hien), ke tir nam 2006 da din dan "tan bang", va tir diunam 2007 bat dau "sot" len theo dung nhu chu ky da dugc du bao. Day dugc coi la motC hdi vang cho cac doanh nghiep kinh doanh bat ddng san va khu dd thi. OMdi trudng kinh te tao ra nhieu co hdi cho UDIC nhu da phan tich d tren nhung mot khdkhan hien nay ciia UDIC cung nhu cac cdng ty khac trong nganh la sir tang len cua lai suatd Viet Nam ndi chung va Ha Ndi, cac tinh lan can ndi rieng trong thdi gian gan day (tirnam 2004 den nay), binh quan tang gan 10%/nam; gia vat tu dau vao lien tuc tang cao, chis6 gia dd la My khdng tang va tuong ddi dn djnh. Theo du bao giai doan 2006 - 2010 vaden 2020, mdi trudng qude te da va dang cd nguy co bat dn, cac bien cd khd ludng se tacddng true tilp vao nude ta va se tac ddng true tilp va sau sac tdi Ha ndi - vdi tu each lathu dd ciia ca nude. 36
 48. 48. • Yeu to chinh tri phdp lugt:v l quan ly diu tu - xay dung, Chinh phu da cd nhilu ddi mdi, tao quyIn chii ddng nhiluhon cho cac Bd, nganh, dja phuong va cac chu dau tu. Cac chinh sach quan ly diu tudugc cai tiln theo hudng tang cudng cdng tac giam sat, giam can thiep true tilp ciia Nhanude ddi vdi cac hoat ddng diu tu. Sir thay ddi nay giam bdt thdi gian cho UDIC trongviec xin va trien khai cac du an dau tu.Chinh phii da cd cac dao luat va cac vSn ban dudi luat lien quan din ITnh vuc diu tu xaydung, kinh doanh nha nhu:- Luat Xay dung nam 2003, cac Nghj djnh, Thdng tu hudng dan ban hanh kem theo nhu:Nghj djnh sd 16/2005/ND-CP ngay 07/02/2005 cua Chinh phu vl quan ly du an diu tuxay dung cdng trinh; Nghj djnh sd 112/2006/ND-CP ngay 29/9/2006 ciia Chinh phu vlsira ddi bd sung mot sd dieu ciia Nghi dinh sd 16.- Luat Dit dai nam 2003 va Nghi dinh so 181/2004/ND-CP ngay 29/10/2004 cua Chinhphu vl hudng dan thi hanh Luat Dit dai; Nghi dinh sd 17/2006/ND-CP ngay 27/01/2006ciia Chinh phii ve viec bd sung, sua ddi mot sd dieu cua Nghi djnh sd 181.- Luat Nha d ngay 29/11/2005 va Nghi djnh sd 02/2006/ND-CP ngay 05/01/2006 cuaChinh phu ve viec ban hanh Quy che khu dd thj mdi; Nghi dinh sd 90/2006/ND-CP ngay06/09/2006 cua Chinh phu ve Quy dinh chi tilt hudng dan thi hanh Luat Nha d.- Luat Diu thiu nam 2005 va Nghj djnh so 111/2006/ND-CP ngay 29/09/2006 cua Chinhphii hudng dan thi hanh Luat Dau thau va lira chpn nha thau xay dung theo Luat Xaydung.Han chi Idn nhit anh hudng din tinh hinh diu tu xay dung dac biet la ITnh vuc khu do thiva nha d la cdng tac quy hoach tdng the cdn cham chi, thieu tinh khoa hpc, cac thdng tu,nghj djnh hudng dan ban hanh dudi luat dugc dua ra cdn cham, mot sd cdn chdng cheo,cac quy djnh ciia dia phuong ban hanh hudng din gia den bii dat dai giai phdng mat bangcdn lac hau va ludn thay ddi. Mot sd nganh cdn the hien sir ddc quyen, hach sach, rao cangay can trd ... de keo dai thdi gian thuc hien va trien khai du an cua doanh nghiep. Dacbiet trong cac ITnh vuc nhu: Xin chi djnh la chu dau tu cac du an khu dd thj va nha d, xinthda thuan quy hoach, xin phep cap dat, thda thuan den bii dat dai ... Do cd nhu*ng bat capnay lam cho trong qua trinh thuc hien du an phai dieu chinh nhieu lan; chii diu tu du anphai mit nhilu thdi gian, cdng sire de xin co che rieng cho mdi du an. Quyen va trach 37
 49. 49. nhiem ciia cac co quan Nha nude va chii dau tu du an khdng dugc xac djnh ro rang vakhdng phii hgp vdi dac dilm, tinh chat ciia loai hinh dua an khu dd thj mdi. Vi vay, chinhquyIn dja phuong cd cac each quan ly khac nhau dan den anh hudng rat Idn den hieu quakinh doanh cua cac doanh nghiep hoat ddng trong ITnh vuc nay. • Yeu to vdn hda, xd hoi:Nen kinh te ciia dat nude ngay cang phat trien, Viet Nam gia nhap td chuc Thuong maithe gidi WTO, xa hdi ngay cang phat trien van minh hien dai, trinh dp dan tri ngay cangcao, nhu cau ve nha d nhat la nhirng can hd cao cap ddi hdi ngay mot Idn, dac biet xu thecua thj trudng bat dau hudng tdi la dugc d trong cac can hd chung cu cao ting cao cipvdi dich vu hoan chinh ngay cang tang d Idp tre cd thu nhap trung luu. Sir thay ddi thjhieu cua ngudi tieu diing Viet nam la mot co hdi Idn cho cac tdng cdng ty nhu UDICnang cao hieu qua kinh doanh nhim dap ung tdt nhat nhu cau cua ngudi tieu diing.Mot C hdi khac cho UDIC la nhd tdc dp phat trien dan sd. Theo xu hudng phat trien dan Osd hien nay thi den nam 2010 se la 88, 4 trieu ngudi. Dan so dd thi nude ta hien naykhoang 15 trieu ngudi chiem 20% dan sd ca nude, day la ty le dd thj hda thap nhat so vdicac nude trong khu vuc va tren the gidi. Trong nhirng nam tdi nen kinh te phat trien theohudng cdng nghiep hda, hien dai hda, sd dan tai cac do thj dac biet la d Thii do Ha Ndi setang cao ca ve ty le tu nhien va co hpc. Du kien nam 2010 dan sd Ha Ndi se khoang 3, 7trieu dan. Day la mot thdng sd rat quan trpng ddi vdi cac doanh nghiep thudc nganh kinhdoanh bat ddng san va khu dd thj. • Yeu to cong nghe - khoa hoc ky thuat:Sir phat triln khdng ngirng ciia khoa hpc ky thuat tren the gidi ciing vdi sir md cua chocac tap doan xay dung Idn vao Viet Nam da tao nen mot cude each mang khoa hpc kythuat trong nganh xay dung, dac biet la xay dung nha d. Hang loat nhiirng cdng nghe thiltbj hien dai da dugc ap dung vao nhitng cdng trinh xay dung dan dung tai Viet Nam nhu:cdng nghe cpc khoan nhdi, cpc va tudng baret, cdng nghe nha cao ting thi cdng Idi coppatrugt, san va dim thep du ling lire keo trudc, keo sau ... cdng nghe thi cdng hien dai dagiiip cho cac chu diu tu cd dugc cac cdng trinh cao 30 - 35 ting vdi gia thanh hgp ly, tilndp thi cdng nhanh, chit lugng dam bao. Thuc trang nay tao co hdi cho cac cdng ty xay 38
 50. 50. dung ap dung nhirng tiln bd cdng nghe mdi lam giam gia thanh san pham, tir dd nang caohieu qua kinh doanh.• Thi truang vd ddi thu canh tranhThj trudng diu tu xay dung nha d va ca sd ha ting cho qua trinh dd thj hda hien naydang het sure sdi ddng. Do qua trinh dd thi hda dang ngay cang dugc nha nude quan tamva cd nhirng chinh sach thuc day manh me , do do nhu ciu vl nha d, cai thien cho d, xaydung cac co sd ha tang dang vugt qua cung trong ITnh vuc nay. Nhu vay thi trudng dangd trong giai doan phat trien, ciu dang tang. Cac doanh nghiep dang cd ging dap urng ciu,sd lugng doanh nghiep khdng nhilu do dd mire dp canh tranh trong nganh khdng quacang thang. Day la mot yeu td giup UDIC cd nhieu ca hdi nang cao hieu qua kinh doanhcua cdng ty nham tirng budc dat muc tieu trd thanh mot trong nhung cdng ty hang diutrong ITnh vuc nay.Ve ddi thii canh tranh, tren dia ban Ha Ndi hien nay cd cac doanh nghiep Idn dang thamgia vao ITnh vuc kinh doanh bat ddng san va khu dd thi vdi cac thi phan tuong urng dugccho d bang sau:Bang 2.12. Thi phan hien tai cua cdc TCT xdy dung vd u&c tinh din 2010 Dan vi tinh: %STT Tdng cdng ty Thj phan hien tai Thj phan tuong lai1 TCT Sdng da 47,16 45,62 TCT LICOGI 13,25 11,763 TCT XD Ha Ndi 3,77 7,354 TCT VINACONEX 7,54 7,355. TCT Diu tu phat trien nha va dd thj 9,43 11,786 UDIC 18,85 16,16Ngudn: Ddnh gid cua Bd phan thi truang cua TCT VINACONEXNgoai cac TCT Idn trong bang tren cdn ed mot sd doanh nghiep mdi tham gia vao thjtrudng bit ddng san tai Ha Ndi nhung d nhirng du an vdi quy md khdng Idn nhu: TdngCdng ty Thuy tinh va gdm xay dung Vigracera, Tong Cdng ty Contrexim ... va mot sdcdng ty lien doanh vdi nude ngoai nhu: Vincom, The Manor ... 39
 51. 51. 2.3.2 Cdc yeu td thuoc moi tru&ng noi bg • Ca cau td chitc vd quan ly nguon nhan luc Ve CO ciu td chiirc, sau khi chuyin sang md hinh Cdng ty Me - Con, he thdng quan ly van phdng Tong Cdng ty da din dugc hoan thien vl td chuc, quy chi quan ly, budc diu hoat ddng cua Tdng Cdng ty da di vao ne nep, hoat ddng theo Dilu le td chiire va Quy chi quan ly tai chinh ciia Tdng Cdng ty. Tuy nhien, cac phdng ban churc nang cua van phdng T6ng Cdng ty phai dam bao 2 nhiem vu: dilu hanh quan ly san xuit kinh doanh ciia Cdng ty Me va quan ly phin vdn Nha nude tai cac cdng ty thanh vien nen budc diu cdn liing tung va giai quylt cdng viec cdn chua thdng thoat. Them vao dd, nang luc lanh dao ciia Ban Giam ddc cac cdng ty thanh vien chua dong diu. Mot sd doanh nghiep thanh vien cdtu tudng y lai, trdng cay nhilu vao Tdng Cdng ty trong cdng tac san xuit kinh doanh, timkiem viec lam va huy ddng vdn. Nhin chung Tdng cdng ty cin cd sir ddi mdi vl co ciu tdchirc, chuc nang ciia tirng bd phan cung nhu kha nang ciia dpi ngii quan ly dk nang caohieu qua kinh doanh ciia toan Tdng cdng ty.Ve ngudn nhan lire, sd lugng can bd cdng nhan vien cac loai dugc phan bd nhu bang sau:Bang 2.13. So luang vd chdt luang cong nhdn ky thuat cua UDIC Ten nghe So Cap bac Ten nghe So Cap bac ngudi thg binh ngudi thg binh quan quanLai xe 205 Cong nhan dien 182 2,5Lai may 241 2,5 Cdng nhan san xuit 978 2,6 VLXDCdng nhan ne 271 2 Cdng nhan thi cdng 519 3,0 HTKTCdng nhan mdc 153 2,5 Cdng nhan han 122 2,4Cdng nhan sat 352 2,2 Cdng nhan co khi 927 2,4Cdng nhan be 363 3,0 Cdng nhan trac dac 44tdngCdng nhan sira 38 3,0 Cdng nhan khac 2034chita 40

×