Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

He Thuc Luong Dac Biet Trong Da Giac

996 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

He Thuc Luong Dac Biet Trong Da Giac

  1. 1. Tiêu đ Tam giác T giác Bài t p th c hành Chuyên đ H TH C LƯ NG GIÁC Đ C BI T TRONG TAM GIÁC – T GIÁC Nguy n Thành An Giáo viên Toán – Trư ng THPT Hòa Bình Usepackage beamer of LTEX A Ngày 5 tháng 1 năm 2010
  2. 2. Tiêu đ Tam giác T giác Bài t p th c hành 1. H th c lư ng trong tam giác Cơ s lý thuy t Đ ch ng minh đư c các h th c lư ng đ c bi t trong tam giác ta thư ng v n d ng các ki n th c H th c lư ng trong tam giác vuông Đ nh lí Sin; Đ nh lí Cosin; Công th c đư ng trung tuy n; Công th c tính di n tích tam giác;... Ví d 1 G i la ; lb ; lc l n lư t là đ dài đư ng phân giác h t góc A; B; C c a tam giác ABC. Ch ng minh r ng bc sin A ac sin B ab sin C la = ; lb = ; lc = A B C (b + c) sin (a + c) sin (a + b) sin 2 2 2
  3. 3. Tiêu đ Tam giác T giác Bài t p th c hành 1. H th c lư ng trong tam giác Cơ s lý thuy t Đ ch ng minh đư c các h th c lư ng đ c bi t trong tam giác ta thư ng v n d ng các ki n th c H th c lư ng trong tam giác vuông Đ nh lí Sin; Đ nh lí Cosin; Công th c đư ng trung tuy n; Công th c tính di n tích tam giác;... Ví d 2 G i r là bán kính đư ng tròn n i ti p; ra ; rb ; rc là bán kính đư ng tròn bàng ti p tương ng v i góc A; B; C c a tam giác ABC. Ch ng minh r ng A B C ra = p tan ; rb = p tan ; rc = p tan 2 2 2 A B c r = (p − a) tan = (p − b) tan = (p − c) tan 2 2 2
  4. 4. Tiêu đ Tam giác T giác Bài t p th c hành 1. H th c lư ng trong tam giác Cơ s lý thuy t Đ ch ng minh đư c các h th c lư ng đ c bi t trong tam giác ta thư ng v n d ng các ki n th c H th c lư ng trong tam giác vuông Đ nh lí Sin; Đ nh lí Cosin; Công th c đư ng trung tuy n; Công th c tính di n tích tam giác;... Ví d 3 G i d ; d l n lư t là kho ng cách c a tâm đư ng tròn ngo i ti p đ n tâm đư c tròn n i ti p; tâm đư ng tròn ngo i ti p đ n tr ng tâm c a tam giác ABC. Ch ng minh r ng d 2 = R 2 − 2Rr a2 + b 2 + c 2 R2 − d 2 = 9
  5. 5. Tiêu đ Tam giác T giác Bài t p th c hành 2. H th c lư ng trong t giác Cơ s lý thuy t Đ ch ng minh đư c các h th c lư ng đ c bi t trong t giác ta thư ng v n d ng các ki n th c H th c lư ng trong tam giác vuông Đ nh lí Sin; Đ nh lí Cosin; Công th c đư ng trung tuy n; Công th c tính di n tích tam giác;... T giác n i ti p; m i quan h gi a góc và cung;... Ví d 3 Cho t giác ABCD n i ti p đư c, đ t AB = a, BC = b, CD = c, DA = d và p là n a chu vi. Ch ng minh r ng S= (p − a) (p − b) (p − c) (p − d )
  6. 6. Tiêu đ Tam giác T giác Bài t p th c hành 2. H th c lư ng trong t giác Cơ s lý thuy t Đ ch ng minh đư c các h th c lư ng đ c bi t trong t giác ta thư ng v n d ng các ki n th c H th c lư ng trong tam giác vuông Đ nh lí Sin; Đ nh lí Cosin; Công th c đư ng trung tuy n; Công th c tính di n tích tam giác;... T giác n i ti p; m i quan h gi a góc và cung;... Ví d 4 Cho t giác ABCD, đ t AB = a, BC = b, CD = c, DA = d và p là n a chu vi. Ch ng minh r ng A+C S= (p − a) (p − b) (p − c) (p − d ) − abcd cos2 2
  7. 7. Tiêu đ Tam giác T giác Bài t p th c hành 3. Bài t p th c hành Bài 1 Ch ng minh r ng công th c tính di n tích tam giác ABC đư c tính b i công th c S = (p − a) ra = (p − b) rb = (p − c) rc Bài 2 Cho t giác ABCD v a n i ti p và v a ngo i ti p. Ch ng minh r ng p2 S= A B C D tan + tan + tan + tan 2 2 2 2

×