Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kpn MonJam

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Kpn MonJam

  1. 1. Land of mountains and fog. “ Mon Jam ”
  2. 2. การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ • 1. จะต้องมีการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ หรือทรัพยากรการท่องเที่ยว ทางวัฒนธรรม ให้คงสภาพเดิมไว้ให้มากที่สุด ไม่ถูกทาลายไป • 2. กระตุ้นจิตสานึกของคนในท้องถิ่นให้พยายามดูแลรักษา และปกป้ องทรัพยากรการท่องเที่ยวเหล่านั้น โดยไม่กระทาการใดๆ ที่เป็น ผลเสียต่อทรัพยากรการท่องเที่ยว เพียงเพื่อหวังผลประโยชน์ส่วนตน • 3. ให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักท่องเที่ยว เพื่อตระหนักถึงคุณค่า และความสาคัญของแหล่งท่องเที่ยว ที่ตนเดินทางเข้าไปเยือน และให้ ความร่วมมือแก่ชุมชนในท้องถิ่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อันเป็นมรดกตกทอด ของคนในท้องถิ่นนั้นๆ ให้คงสภาพที่ดีต่อไป นานๆ
  3. 3. ประวัติผู้จัดทา (PROFILE) ชื่อ : เด็กหญิงธนวรรณ พึ่งตาบล ชื่อเล่น : ใหม่ M.2/2 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม) จังหวัด : นครปฐม งานอดิเรก : เล่นดนตรี อ่านหนังสือนิยาย,การ์ตูน เล่นคอมพิวเตอร์ นอน

×