หน่วยที 4: การบริหารเวลาผลสัมฤทธิจากการศึกษาคําชีแจง4.1 การบริหารเวลาคืออะไร4.2 การบริหารเวลาส่วนบุคคล4.3 การบริหารเวลาสํา...
4.1.1 ความสําค ัญของการบริหารเวลาการบริหารเวลาถือว่าเป็ นเครืองมือทีมีความสําคัญมากทังในการทําธุรกิจและการทํางานส่วนตัว โด...
ถึงเวลานี ผู ้เรียนคงทราบแล ้วว่า การบริหารเวลาเป็ นเรืองสําคัญเพียงใด การบริหารเวลาทีดีจะนํ ามาซึงคุณประโยชน์มากมาย   ...
Source: Mindtoold          Page 4
คําถาม 1 1. เขียนความหมายของการบริหารเวลา ความยาวไม่เกิน 2 บรรทัด ______________________________________________________...
ลดภาระงานทีไม่                            จําเป็ น             วางแผนง านแต่   ...
การบริหารเวลาส่วนบุคคลเป็ นเรืองง่าย ๆ ทีใครก็ทําได ้ แต่กลับนํ ามาซึงผลลัพธ์ทยิงใหญ่มาก เพราะจะช่วยให ้         ...
ยกตัวอย่างเช่น ศูนย์การเรียนรู ้ ICT ชุมชนทีคุณดูแลอยู่สามารถเปิ ดให ้บริการประชาชนได ้ระหว่างเวลา 6.00 น. –20.00 น. ซึงใน...
1. Chapman, W. Sue and Rupured, Michael (2005), “Time Management”, The University of Georgia:USAmanagementhelp.org/prsn_pr...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

หลักสูตรที่ 3 หน่วยที่ 4: การบริหารเวลา

1,260 views

Published on

Published in: Education
1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
1,260
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

หลักสูตรที่ 3 หน่วยที่ 4: การบริหารเวลา

 1. 1. หน่วยที 4: การบริหารเวลาผลสัมฤทธิจากการศึกษาคําชีแจง4.1 การบริหารเวลาคืออะไร4.2 การบริหารเวลาส่วนบุคคล4.3 การบริหารเวลาสําหรับศูนย์การเรียนรู ้ ICT ชุมชนบทสรุปย่อการประเมินผลรายการอ ้างอิง ั ผลสมฤทธิจากการศึกษาหล ังจากเรียนจบแล้ว ผูเรียนควรจะมีความสามารถด ังนี: ้ • อธิบายความหมายของการบริหารเวลาได ้ • เขียนรายละเอียด 5 ขันตอนเพือการบริหารเวลาทีมีประสิทธิภาพได ้ • เข ้าใจถึงความสําคัญของการบริหารเวลา • เข ้าใจการบริหารเวลาสําหรับศูนย์การเรียนรู ้ ICT ชุมชน คําชีแจงบุคคลทีประสบความสําเร็จส่วนใหญ่มักจะมีทกษะการบริหารเวลาทีดี โดยพวกเขาทราบว่าควรจะเริมทํางานใดก่อน ัตามเงือนเวลาทีกําหนดไว ้อย่างลงตัว ดังนันเพือให ้การทํางานของผู ้เรียนเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สิงสําคัญทีควรจะต ้องรู ้และทําให ้ได ้ คือ การบริหารเวลาในหน่วยการเรียนนี ผู ้เรียนจะได ้เรียนรู ้เกียวกับการบริหารเวลาสําหรับการทํางานในศูนย์การเรียนรู ้ ICT ชุมชนรวมทังการเพิมทักษะการบริหารเวลาทีมีประสิทธิภาพด ้วย 4.1 การบริหารเวลาคืออะไรการบริหารเวลาคือชุดของหลักการ การปฏิบัตงาน ทักษะ เครืองมือและระบบทีทํางานประสานกันในช่วงเวลาที ิ ั ิ ี ิ ี ี ิกําหนดไว ้ได ้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให ้ผู ้ปฏิบตมวถชวตทีดีขน ึโดยทัวไปแล ้ว การบริหารเวลามักจะหมายถึงการบริหารตนเอง โดยจะทําให ้ผู ้เรียนทราบว่าควรจะใช ้เวลาให ้มีคา ่อย่างไรและจะแสวงหาแหล่งทรัพยากรทีมีคาภายในระยะเวลาทีกําหนดได ้อย่างไร ่ทักษะบางประการยังมีความสัมพันธ์กบการบริหารเวลาด ้วย เช่น การวางแผน การจัดลําดับความสําคัญ การ ัตังเป้ าหมาย การจัดตารางเวลาและการบริหารภาระงาน เป็ นต ้น Page 1
 2. 2. 4.1.1 ความสําค ัญของการบริหารเวลาการบริหารเวลาถือว่าเป็ นเครืองมือทีมีความสําคัญมากทังในการทําธุรกิจและการทํางานส่วนตัว โดยการบริหารเวลามีความสําคัญในประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี:ช่วยให้ทราบว่าจะลําด ับความสําค ัญของหน้าทีทีได้ร ับมอบหมายอย่างไรการบริหารเวลาช่วยให ้ผู ้เรียนจัดลําดับความสําคัญของงานได ้ดีขน โดยอาจจะเขียนเป็ นรายการสิงทีต ้องทํา แล ้ว ึพิจารณาว่าสิงใดมีความสําคัญและต ้องทําก่อน ทังนีผู ้เรียนอาจดูจากเนือหางานและระยะเวลาทีกําหนด เพือให ้การจัดลําดับความสําคัญง่ายขึนช่วยเพิมความสามารถในการทํางานเมือผู ้เรียนวางแผนด ้านเวลาแล ้ว จะพบว่ามีงานมากน ้อยเท่าใดทีต ้องทําให ้เสร็จทันเวลาบ ้าง ด ้วยเหตุนจึงเป็ นการ ีช่วยให ้ผู ้เรียนสามารถทํางานได ้มากขึน เพราะไม่ต ้องเสียเวลาไปกับการทํางานทีสะเปะสะปะอีกช่วยเพิมคุณภาพของการทํางานเมือมีการวางแผนด ้านเวลาแล ้ว จะช่วยให ้ผู ้เรียนทราบว่าจะทํางานแต่ละอย่างให ้สําเร็จได ้อย่างไร และจะแสวงหาทรัพยากรทีมีคณค่าได ้อย่างไร จะทําให ้ผู ้เรียนมุงความสนใจไปทีงานทีต ้องทําก่อนมากขึนกว่าการทํางานโดยไม่ม ี ุ ่การวางแผนด ้านเวลา ในทีสุด งานทีออกมาก็จะมีคณภาพดีขน ุ ึช่วยให้ตดตามงานได้ ิไม่วาจะเป็ นงานประจําวันหรืองานทีต ้องทําในระยะยาว การบริหารเวลาทีดีจะช่วยให ้ผู ้เรียนสามารถติดตามงานได ้ ่อย่างมีประสิทธิภาพมากขึนช่วยให้ทํางานเสร็ จท ันเวลาเหตุผลทีสําคัญทีสุดของการบริหารเวลา คือ จะทําให ้ผู ้เรียนสามารถทํางานให ้เสร็จทันเวลาช่วยให้ทํางานอย่างเปนระบบระเบียบ ็การบริหารเวลาจะช่วยทําให ้ผู ้เรียนปฏิบตงานอย่างมีระบบระเบียบมากขึน ั ิ Page 2
 3. 3. ถึงเวลานี ผู ้เรียนคงทราบแล ้วว่า การบริหารเวลาเป็ นเรืองสําคัญเพียงใด การบริหารเวลาทีดีจะนํ ามาซึงคุณประโยชน์มากมาย ่4.1.2 กระบวนการ 5 ขันสูการบริหารเวลาทีดีขน ึขนที 1: เขียนเปาหมายสําค ัญ ั ้เริมต ้นจากการเขียนเป้ าหมายทีสําคัญทีสุด แล ้วจัดลําดับจากทีสําคัญทีสุดไปยังทีสําคัญน ้อยทีสุดขนที 2: เขียนสิงทีต้องทําให้เสร็ จในแต่ละว ัน ั ิเขียนว่ามีสงใดทีต ้องทําให ้สําเร็จบ ้างในแต่ละวัน เพือจะได ้มุงมันทํางานนันให ้เสร็จตามเป้ าหมาย ่ขนที 3: เขียนสิงทีต้องทําก่อน ัการจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรมต่าง ๆ ทีต ้องทําประจําวันเป็ นเรืองสําคัญ โดยจะต ้องเริมจากสิงทีมีความสําคัญทีสุดก่อน และเริมดําเนินการให ้สําเร็จทีละอย่างขนที 4: เขียนล ักษณะการทํางานในแต่ละว ัน ัการเขียนลักษณะการทํางานจะช่วยให ้ผู ้เรียนทราบว่า การทํางานในลักษณะดังกล่าวช่วยให ้งานสําเร็จได ้ดีหรือไม่อย่างไรขนที 5: วางแผนใหม่เมือพบว่างานไม่ประสบผลตามทีคาดหมายไว้ ัถ ้าการเขียนรายการสิงทีต ้องทําในแต่ละวันไม่มความน่าสนใจอีกต่อไป ผู ้เรียนอาจจะต ้องเปลียนเป้ าหมายใหม่เพือ ีสร ้างแรงบันดาลใจในการทํางาน สิงทีเกียวข้องก ับการบริหารเวลา Page 3
 4. 4. Source: Mindtoold Page 4
 5. 5. คําถาม 1 1. เขียนความหมายของการบริหารเวลา ความยาวไม่เกิน 2 บรรทัด _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ 2. เขียนกระบวนการ 5 ขันตอนสําหรับการบริหารเวลาทีมีประสิทธิภาพ i._______________ ii._______________iii._______________iv._______________ v._______________ 4.2 การบริหารเวลาส่วนบุคคล ในฐานะผู ้ดูแลศูนย์การเรียนรู ้ ICT ชุมชน การทํางานโดยปราศจากการบริหารเวลาส่วนบุคคลทีดี ย่อมจะนํ ามาซึง ความล ้มเหลวในการปฏิบตงาน อย่างไรก็ตาม ถ ้าหากผู ้เรียนสามารถวางแผนการบริหารเวลาทีดีได ้ การทํางานก็ม ี ั ิ แนวโน ้มจะประสบความสําเร็จมากขึน ในทีนีการบริหารเวลาส่วนบุคคลถือเป็ นเรืองสําคัญทีสุดทีผู ้ดูแลศูนย์ฯ จะต ้องเรียนรู ้ การบริหารเวลาส่วนบุคคลทีไม่ดจะนํ ามาซึงปั ญหาหลายประการ เช่น การทํางานไม่ทนกําหนด การเตรียมเอกสาร ี ั การประชุมไม่ทนเวลา การทํางานทีไม่มประสิทธิภาพและคุณภาพ รวมทังเหตุการณ์ไม่พงประสงค์อน ๆ ทีอาจจะ ั ี ึ ื เกิดตามมาโดยไม่ได ้คาดคิดอีก เป็ นต ้น ซึงผู ้ดูแลศูนย์ฯ จะยอมให ้เกิดเหตุการณ์ดงกล่าวขึนมาไม่ได ้ ั การบริหารเวลาส่วนบุคคลสร้างประโยชน์ใดบ้าง Page 5
 6. 6. ลดภาระงานทีไม่ จําเป็ น วางแผนง านแต่ การตรวจสอบ ละสัปดาห์อย่างมี โครงการทีมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ เตรี ยมพร้ อม สําหรับการ จัดสรรเวลา ปองกันงานล้ นมือ ้ สําหรับเรื อง ประชุม สําคัญอย่างลงตัว ดูแลโครงการ วางแผนงานแต่ ระยะยาวอย่างมี ละวันอย่างมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพการบริหารเวลาส่วนบุคคลก็ไม่ตางจากการบริหารทัวไปทีต ้องมีการวางแผน การตรวจสอบและการตรวจแก ้ไข ใน ่หมวดต่อไป ผู ้เรียนจะได ้เรียนรู ้กลวิธขนพืนฐานและหน ้าทีโดยทัวไปของการบริหารเวลาส่วนบุคคล ทังนีผู ้เรียนแต่ ี ัละคนอาจจะมีความเข ้าใจแตกต่างกันไปตามพืนฐานประสบการณ์ทต่างกัน ด ้วยเหตุนีผู ้เรียนจึงควรจะลองบริหาร ีเวลาเพือทํางานทีแตกต่างไปจากทีเคยทํามาแล ้วบ ้าง เพือเพิมประสบการณ์การทํางานให ้กับตัวเอง 4.2.1 ความเข้าใจสถานการณ์ปจจุบ ัน ัความเข ้าใจในสถานการณ์ปัจจุบนจะช่วยให ้ผู ้เรียนทราบว่าจะวางแผนในระยะยาว เช่น แผนรายสัปดาห์ ได ้อย่างไร ัในขันตอนนีผู ้เรียนอาจจัดทําตารางเพือกรอกข ้อมูลสถานการณ์ทเกิดขึนในแต่ละวัน จากนันพิจารณากิจกรรมที ีดําเนินการไปแล ้วภายในหนึงสัปดาห์อกครัง ีลดภาระงานทีไม่จําเปน ็ความเข ้าใจในสถานการณ์ประจําวันจะช่วยให ้ผู ้เรียนทราบว่า กิจกรรมใดทีใช ้เวลามากเกินความจําเป็ นบ ้าง และกิจกรรมใดทีควรลดลงเนืองจากไม่มความจําเป็ นนั ก ซึงจะทําให ้ลดภาระงานทีไม่จําเป็ นออกไปได ้ และใช ้เวลาที ีเหลือไปกับงานทีจําเป็ นและสําคัญได ้มากขึนกิจกรรมทีไม่จําเป็ นมีหลายประการ อาทิ การใช ้โทรศัพท์ การสนทนากับเพือนทีมาเยียมเยียนศูนย์ฯ รวมทังการพูดคุยตามสถานทีต่าง ๆ อย่างร ้านกาแฟ เป็ นต ้น กิจกรรมดังกล่าวส่งผลให ้การปฏิบตงานภายในศูนย์ฯ ล่าช ้าไปได ้ ั ินอกจากนีการเปลียนรูปแบบของกิจกรรมก็ทําให ้เกิดการใช ้เวลาทีไม่จําเป็ นด ้วย ดังนันการดําเนินกิจกรรมใด ๆ ก็ตาม โดยเฉพาะกิจกรรมกลุม ควรจัดสรรเวลาให ้ดี เพือหลีกเลียงความล่าช ้าทีจะเกิดขึน ่ Page 6
 7. 7. การบริหารเวลาส่วนบุคคลเป็ นเรืองง่าย ๆ ทีใครก็ทําได ้ แต่กลับนํ ามาซึงผลลัพธ์ทยิงใหญ่มาก เพราะจะช่วยให ้ ี ผู ้เรียนสามารถทํางานได ้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน การบริหารเวลาส่วนบุคคลไม่เพียงแต่จะช่วยแก ้ปั ญหาในการ ทํางานเท่านัน แต่ยังช่วยให ้การวางแผนงานและดําเนินกิจกรรมมีประสิทธิภาพมากขึนด ้วย คําถาม 4.2 1. อธิบายความหมายของการบริหารเวลาส่วนบุคคล __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 2. เขียนการบริหารเวลา 4 รูปแบบทีเหมาะสําหรับผู ้เรียน i. _______________ ii. _______________iii. _______________iv. _______________ 4.3 การบริหารเวลาสําหร ับศูนย์การเรียนรู ้ ICT ชุมชน ในฐานะผู ้ดูแลศูนย์การเรียนรู ้ ICT ชุมชน การบริหารเวลาสําหรับศูนย์การเรียนรู ้ ICT ชุมชนเป็ นปั จจัยสําคัญทีจะ ช่วยให ้การดําเนินงานของศูนย์ฯ มีประสิทธิภาพมากขึน การบริหารเวลาทีดีจะช่วยให ้ศูนย์ฯ สามารถดําเนินกิจกรรม ทีมีประสิทธิภาพและเป็ นประโยชน์ตอผู ้ใช ้บริการได ้มากขึนด ้วย ตารางด ้านล่างเป็ นตัวอย่างการบริหารเวลาภายใน ่ ศูนย์การเรียนรู ้ ICT ชุมชน โดยผู ้เรียนอาจจะปรับเปลียนเนือหาบางส่วนเพือให ้สอดคล ้องกับศูนย์ฯ ทีตัวเองดูแลอยู่ ก็ได ้ 06.00AM 09.00AM 01.00PM 02.00PM 04.00PM 08.00PM Day of Week – – – – – - 09.00AM 01.00PM 02.00PM 04.00PM 08.00PM 06.00AM Monday Tuesday Providing Training for Making your information women, youth telecentre as a Computer Wednesday based services and school computer lab for training and on weather drop-outs on Rural BPO nearby schools; Luch break titution classes forecast, market basic computer, services Thursday Providing e- for school prices, sea level, spoken english, Governance children providing local vocational Friday services; news, etc. skills, etc. Saturday Sunday Non-working day ตาราง 4.3: แบบฟอร์มตารางการบริหารเวลาสําหร ับศูนย์การเรียนรู ้ ICT ชุมชน ตารางด ้านบนทําให ้ผู ้เรียนมีความเข ้าใจในเบืองต ้นว่าการบริหารเวลาสําหรับศูนย์การเรียนรู ้ ICT ชุมชนควรเป็ น อย่างไร ซึงตารางดังกล่าวแสดงการใช ้พืนทีศูนย์ฯ อย่างมีประสิทธิภาพตลอด 24 ชัวโมง Page 7
 8. 8. ยกตัวอย่างเช่น ศูนย์การเรียนรู ้ ICT ชุมชนทีคุณดูแลอยู่สามารถเปิ ดให ้บริการประชาชนได ้ระหว่างเวลา 6.00 น. –20.00 น. ซึงในช่วงเวลาดังกล่าวผู ้เรียนสามารถจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพือสนองความต ้องการพิเศษของชุมชนได ้ โดยในช่วงเข ้าอาจจะเป็ นการให ้ข ้อมูลสภาพอากาศ เพราะประชาชนส่วนมากอยากทราบข ้อมูลดังกล่าวในช่วงเช ้า เพือเตรียมตัวรับสถานการณ์ของสภาพอากาศทีอาจจะเปลียนแปลงระหว่างวัน รวมทังการให ้บริการข่าวสารทีมีประโยชน์ ในตอนสาย ๆ ศูนย์ฯ อาจจะเปิ ดห ้องคอมพิวเตอร์เพือเป็ นชันเรียนคอมพิวเตอร์ให ้กับโรงเรียนมัธยมทีตังอยูในละแวกใกล ้เคียงได ้ ในช่วงบ่าย อาจจะมีการจัดกิจกรรมอบรมอาชีพสําหรับผู ้หญิงซึงเป็ นกลุมทีมักจะมีเวลา ่ ่ว่างในช่วงนัน ในช่วงคําหรือหลัง 20.00 น.ไปแล ้ว อาจจะมีบริการทางการเงิน เช่น ข ้อมูลการแลกเปลียนเงินข ้อมูลการทําธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ เป็ นต ้นตารางด ้านบนเป็ นเพียงตัวอย่างเท่านัน ซึงผู ้เรียนสามารถปรับเปลียนรูปแบบของกิจกรรมให ้เหมาะสมกับศูนย์การเรียนรู ้ ICT ชุมชนทีตัวเองดูแลอยูได ้ ่ บทสรุปย่อ ในหน่วยการเรียนนี ผู ้เรียนได ้เรียนรู ้เกียวกับการบริหารเวลา ซึงมีสาระสําคัญดังนี: การบริหารเวลาเป็ นเรืองของการวางแผนและการดําเนินกิจกรรมภายในเวลาทีกําหนดไว ้ ความคิดพืนฐานของการบริหารเวลาคือ การจัดสรรเวลาระหว่างวันให ้สามารถปฏิบตงานให ้สําเร็จตาม ั ิ เป้ าหมายทีตังไว ้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การบริหารเวลาส่วนบุคคลเป็ นเรืองของการใช ้เวลาทีมีอยูให ้มีคณค่ามากทีสุด ่ ุ การบริหารเวลาทีไม่มประสิทธิภาพย่อมนํ ามาซึงปั ญหาและผลลัพธ์ทไม่พงประสงค์ ี ี ึ การบริหารเวลาส่วนบุคคลจะช่วยให ้การวางกลยุทธ์การทํางานมีระบบระเบียบมากขึน การบริหารเวลาสําหรับศูนย์การเรียนรู ้ ICT ชุมชนจะต ้องเหมาะสมกับความต ้องการของชุมชนด ้วย การประเมินผล นํ าความรู ้ทีได ้จากหน่วยการเรียนนี เขียนเป็ นแผนการบริหารเวลาสําหรับศูนย์การเรียนรู ้ ICT ชุมชนภายใน 1 สัปดาห์ รวมทังกําหนดกิจกรรมทีต ้องทําในแต่ละวันด ้วย การนํ าเสนออาจมีรายละเอียดดังนี: 1. การนํ าเสนอผ่านเทปบันทึกเสียง CD หรือ PowerPoint ความยาว 5 – 7 นาที 2. การนํ าเสนอผ่านเทปบันทึกภาพ (5 นาที) 3. การเขียนเรียงความ (1 หน ้ากระดาษ A4) 4. การวาดภาพ 5. การเขียนบทประพันธ์ 6. การนํ าเสนอผ่านรูปภาพประมาณ 10 ใบพร ้อมคําอธิบายใต ้ภาพ รายการอ้างอิง Page 8
 9. 9. 1. Chapman, W. Sue and Rupured, Michael (2005), “Time Management”, The University of Georgia:USAmanagementhelp.org/prsn_prd/time_mng.htm 2. Blair, M. Gerard (2007), “Effs of Management. Starting to Manage: The Essential Skills “,Chartwell-Bratt: UK, URL: www.ee.ed.ac.uk/~gerard 3. Dombeck, Mark and Moran, Jolyn Wells (2006), “Time Management and Organisation”, URL:www.help4adhd.org/en/living/organdtime 4. Allen, David (2001), Getting Things Done: The Art of Stress-Free Productivity. PenguinBooks: LondonFor more information, please visit:1. Mind tools (www.mindtools.com/media/Diagrams/mindmap.jpg) Page 9

×