Successfully reported this slideshow.

หลักสูตรที่ 2 หน่วยที่ 3: การวางแผนด้านวัสดุอุปกรณ์และระบบ

718 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

หลักสูตรที่ 2 หน่วยที่ 3: การวางแผนด้านวัสดุอุปกรณ์และระบบ

 1. 1. หน่วยที 3: การวางแผนด้านว ัสดุอุปกรณ์และระบบผลสัมฤทธิจากการศึกษาคําชีแจง3.1 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์3.2 ซอร์ฟแวร์3.3 อินเตอร์เน็ ตและการเชือมต่ออินเตอร์เน็ ต3.4 กระแสไฟฟ้ าบทสรุปย่อการประเมินผลรายการอ ้างอิง ั ผลสมฤทธิจากการศึกษาหลังจากเรียนจบแล ้ว ผู ้เรียนควรจะมีความสามารถดังนี:• ให ้ความหมายและเลือกอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ทจําเป็ นสําหรับศูนย์การเรียนรู ้ ICT ชุมชนทีดูแล ีอยูได ้ ่• สร ้างทางเลือกทีชาญฉลาดเกียวกับการเชือมต่อระบบอินเตอร์เน็ ตของศูนย์การเรียนรู ้ ICT ชุมชนได ้• อธิบายการใช ้งานโดยทัวไปของอินเตอร์เน็ ตได ้• เข ้าใจความสําคัญของพลังงานทางเลือก คําชีแจงในหน่วยการเรียนทีแล ้ว ผู ้เรียนได ้เรียนรู ้ถึงผู ้เรียนค่าของการวางแผนสําหรับศูนย์การเรียนรู ้ ICT ชุมชนรวมทังการวางแผนด ้านการบริหารจัดการ ในบทเรียนที 7 จะอธิบายถึงทักษะการใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศขันพืนฐาน ซึงจะให ้คําอธิบายเกียวกับฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์อย่างละเอียดมากกว่าในหน่วยการเรียนนี ํหน่วยนี ผู ้เรียนจะได ้ข ้อมูลพืนฐานทีช่วยในการตัดสินใจเลือกฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์สาหรับศูนย์การเรียนรู ้ ICTชุมชนทีดูแลอยู่ ผู ้เรียนยังจะได ้เรียนรู ้เรืองการเชือมต่ออินเตอร์เน็ ต กระแสไฟฟ้ า อินเตอร์เน็ ตและอีเมล์ด ้วยคอมพิวเตอร์ประกอบด ้วยฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ โดยคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์หมายถึง ส่วนประกอบทีเป็ นโครงสร ้างคอมพิวเตอร์ทงหมด เช่น: ั Page 1
 2. 2. • หน่วยประมวลผลกลาง หรือ ซีพยู ี• จอภาพ• คียบอร์ด เมาส์ เป็ นต ้น ์ซอร์ฟแวร์หมายถึง โปรแกรมทีถูกจัดเก็บไว ้ในหน่วยความจําของคอมพิวเตอร์ทจะช่วยในการเขียนจดหมาย ี ัจัดการงบประมาณ ออกแบบโบร์ชวร์ เข ้าระบบอินเตอร์เน็ ต รวมทังระบบปฏิบตการต่าง ๆ เป็ นต ้น ั ิในการนี ถือเป็ นเรืองดีหากผู ้เรียนสามารถขอความช่วยเหลือจากผู ้เชียวชาญด ้านคอมพิวเตอร์ในชุมชนในการเลือกฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ทเหมาะสมกับลักษณะของศูนย์การเรียนรู ้ ICT ชุมชน ทังนีหากผู ้เชียวชาญนันเป็ นตัวแทน ีจากภาคธุรกิจ ผู ้ดูแลศูนย์ฯ จะต ้องให ้ความระมัดระวังเป็ นพิเศษ เพราะอาจจะมีประเด็นการโน ้มน ้าวใจให ้ซือสินค ้าทีเป็ นตัวแทนจําหน่ายอยู่ได ้การเลือกเทคโนโลยีควรอยูบนพืนฐานของลักษณะบริการทีศูนย์ฯ ต ้องการจัดให ้ประชาชน เทคโนโลยีสมัยใหม่ ่นํ ามาซึงบริการรูปแบบใหม่ ทีอาจจะเกียวข ้องกับบริการภายในศูนย์ฯ ด ้วยก็ได ้ อย่างไรก็ด ี เทคโนโลยีทกประเภทมี ุค่าใช ้จ่าย ซึงเป็ นประเด็นทีต ้องให ้ความสําคัญด ้วยอุปกรณ์อเล็กทรอนิกส์ราคาถูกถือเป็ นการลดต ้นทุนได ้ อย่างไรก็ด ี ในฐานะผู ้ดูแลศูนย์ฯ ผู ้เรียนควรจะเลือกใช ้ ิเทคโนโลยีทมีประสิทธิภาพมากกว่าประเด็นอืน ๆ การใช ้เทคโนโลยีราคาถูก อาจแก ้ปั ญหาได ้ในระดับหนึง แต่ไม่ ีอาจนํ ามาซึงการแก ้ปั ญหาอย่างถาวร ดังนันหากศูนย์การเรียนรู ้ ICT ชุมชนไม่เลือกใช ้เทคโนโลยีทมีประสิทธิภาพ ีก็จะทําให ้ปั ญหาต่าง ๆ ไม่ได ้รับการแก ้ไขอย่างยังยืน 3.1 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ดังเช่นทีทราบกันแล ้วว่า คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์หมายถึง องค์ประกอบทางกายภาพของระบบคอมพิวเตอร์ ในหลักสูตรนี “ฮาร์ดแวร์” หมายถึง คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อน ๆ ทีเชือมต่อกับคอมพิวเตอร์ เช่น เครืองปรินเตอร์ ืเครืองสแกนเนอร์ โมเดม กล ้องถ่ายรูป วีดโอ เป็ นต ้น ี3.1.1 คอมพิวเตอร์ในฐานะผู ้บริหารศูนย์การเรียนรู ้ ICT ชุมชน ผู ้เรียนต ้องตัดสินใจเลือกซือคอมพิวเตอร์ทเหมาะสม โดยตัวเลือกที ีสําคัญทีสุดคือ การตัดสินใจว่าจะเลือกใช ้คอมพิวเตอร์แบบตังโต๊ะหรือแบบพกพา ซึงส่วนใหญ่จะเลือกคอมพิวเตอร์ตังโต๊ะเนืองจากราคาตํากว่า อย่างไรก็ตามในพืนทีห่างไกลทีกระแสไฟฟ้ ามีปัญหา การใช ้คอมพิวเตอร์แบบพกพาถือเป็ นทางเลือกทีดีกว่า3.1.2 อุปกรณ์ตอพ่วงอืน ๆ ่อุปกรณ์ตอพ่วงอืน ๆ ไม่ถอเป็ นส่วนหนึงของระบบคอมพิวเตอร์ อาจหมายรวมถึง: ่ ืเครืองปรินเตอร์ ่ ั ัอุปกรณ์ตอพ่วงทีมีความสําคัญทีสุด คือ เครืองปรินเตอร์ ในปั จจุบนมีเครืองปรินเตอร์แบบมัลติฟังค์ชนทีสามารถเป็ นทังเครืองปรินเตอร์ แฟกซ์ ถ่ายเอกสารและสแกนเนอร์ได ้ในเครืองเดียวกัน อย่างไรก็ตามราคาของเครืองปริน ัเตอร์แบบมัลติฟังค์ชนค่อนข ้างสูง แต่ถ ้าเปรียบเทียบกับการซืออุปกรณ์ตอพ่วงทังหมดก็ถอว่าถูกกว่า ่ ื Page 2
 3. 3. โมเดม ฮับและอุปกรณ์สําหรับการเชือมต่ออินเตอร์เน็ ต การใช ้อุปกรณ์เสริมหลังจากเชือมต่ออินเตอร์เน็ ตแล ้วจะมีความแตกต่างกันไป ตามระบบการเชือมต่อทีต่างกัน ได ้แก่: กล ้องเวบแคม – ถือเป็ นอุปกรณ์ตอพ่วงทีสําคัญทีใช ้ในศูนย์การเรียนรู ้ ICT ชุมชนมากทีสุด เนืองจากการถ่ายภาพ ่ ดิจตอลเป็ นสิงทีชุมชนในพืนทีห่างไกลต ้องการมาก การมีเทคโนโลยีสมัยใหม่นี ทําให ้การถ่ายภาพและการ ิ บันทึกภาพแบบดิจตอลมีราคาถูกลง รวมทังการใช ้งานทีง่ายขึน อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีนีก็มการแข่งขันกัน ิ ี ค่อนข ้างสูง ตามระดับผู ้เรียนภาพทีแตกต่างกัน กล ้องบันทึกภาพแบบดิจตอลเป็ นอุปกรณ์สําคัญในกิจกรรมด ้านการ ิ พัฒนาต่าง ๆ และการใช ้เทคโนโลยีนต ้องอาศัยการเชือมต่ออินเตอร์เน็ ตด ้วย ี อุปกรณ์จ ัดเก็บข้อมูล ไดร์ฟปากกา ไดร์ฟปากกาเป็ นอุปกรณ์ทช่วยอํานวยความสะดวกในการจัดเก็บข ้อมูลขนาดเล็ก โดยศูนย์การเรียนรู ้ ICT ชุมชน ี บางแห่งจัดไดร์ฟประเภทนีไว ้บริการ นอกจากนีผู ้เรียนสามารถแจ ้งผู ้ใช ้บริการศูนย์ฯ ว่า พวกเขาอาจนํ าไดร์ฟมาเอง ก็ได ้ ซึงในการนีผู ้เรียนอาจทําสัญญากับร ้านจําหน่ายอุปกรณ์จัดเก็บข ้อมูลเพือจําหน่ายอุปกรณ์ในราคาถูกแก่ ผู ้ใช ้บริการได ้ ฮาร์ดไดร์ฟแยก – คอมพิวเตอร์สวนใหญ่มฮาร์ดไดร์ฟทีใช ้ในการเก็บข ้อมูลจากโปรแกรมต่าง ๆ อยูแล ้ว อย่างไรก็ ่ ี ่ ตาม ถ ้าผู ้เรียนต ้องการเสริมความสามารถให ้กับคอมพิวเตอร์ ผู ้เรียนสามารถใช ้ฮาร์ดไดร์ฟแยกเชือมต่อกับ คอมพิวเตอร์ได ้ เพือเป็ นการป้ องกันข ้อมูลสูญหาย รวมทังยังสามารถลอกความจําจากโปรแกรมต่าง ๆ เก็บไว ้ใน ฮาร์ดไดร์ฟแยกได ้ด ้วย คําถาม 3.1 1. อธิบายความหมายของฮาร์ดแวร์ ความยาวไม่เกิน 2 บรรทัด _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ 2. บอกชืออุปกรณ์ตอพ่วง 3 ชนิดทีสามารถนํ ามาใช ้ภายในศูนย์การเรียนรู ้ ICT ชุมชนได ้ ่ ι.______________________ ιι.______________________ιιι.______________________ιϖ. 3.2 ซอร์ฟแวร์ 3.2.1 ระบบปฏิบ ัติการ ซอร์ฟแวร์ทมักใช ้ภายในศูนย์การเรียนรู ้ ICT ชุมชนมักจะเป็ นโปรแกรมวินโดว์ลขสิทธิหรือไม่ก็โปรแกรมฟรี (FOSS) ี ิ ทังนีลักษณะของซอร์ฟแวร์จะขึนอยู่กบลักษณะของคอมพิวเตอร์ด ้วย ั Page 3
 4. 4. ซอร์ฟแวร์ลขสิทธิ เป็ นซอร์ฟแวร์ทมีราคาแพงและมีการระบุผู ้ใช ้อย่างเฉพาะเจาะจง อย่างไรก็ตาม ซอร์ฟแวร์ ิ ีประเภทนีสะดวกต่อการบํารุงรักษาและมักจะเสนอทางแก ้ปั ญหาการใช ้งานอย่างมีประสิทธิภาพไว ้ด ้วยเสมอซอร์ฟแวร์ฟรี จะมีราคาถูกกว่า และสามารถตอบสนองความต ้องการของคอมพิวเตอร์ได ้ในระดับหนึง อย่างไรก็ด ีระบบการปฏิบตการไม่มประสิทธิภาพเหมือนซอร์ฟแวร์ลขสิทธิ ดังนันจึงต ้องใช ้เวลาสําหรับแก ้ปั ญหาการใช ้งานใน ั ิ ี ิบางครัง ซึงอาจหมายถึงการเสียผลประโยชน์บางอย่างตามมาด ้วยตัวเลือกระหว่างซอร์ฟแวร์ลขสิทธิและซอร์ฟแวร์ฟรีจะขึนอยูกับงบประมาณและระดับการสนั บสนุนทางเทคนิคทีมี ิ ่อยู่ ความจําเป็ นของผู ้ใช ้บริการศูนย์ฯ และนโยบายของภาครัฐ ในการนีผู ้เรียนอาจจะปรึกษาผู ้เชียวชาญด ้านคอมพิวเตอร์เพือเลือกซอร์ฟแวร์ทเหมาะสมทีสุด ีซอร์ฟแวร์ทถือว่าเหมาะสมทีสุดสําหรับการใช ้งานภายในศูนย์การเรียนรู ้ ICT ชุมชน ควรจะมีโปรแกรมทีจําเป็ น เช่น ีโปรแกรมพิมพ์งาน โปรแกรมนํ าเสนอ การจัดการและรับส่งอีเมล์ รวมทังโปรแกรมคํานวณต่าง ๆ3.2.2 ซอร์ฟแวร์พนฐานสําหร ับการใชงานสําน ักงาน ื ้โดยทัวไปแล ้วซอร์ฟแวร์ทเหมาะสมสําหรับการใช ้งานสํานักงาน (เช่น โปรแกรมไมโครซอฟหรือโปรแกรม Open ีOffice) โดยทัวไปแล ้ว มักจะรวมโปรแกรมเหล่านีเข ้าไปด ้วย:1. โปรแกรมพิมพ์งานโปรแกรมนีมีประโยชน์สาหรับการพิมพ์จดหมาย คูมอและเอกสารต่าง ๆ โดยลักษณะการใช ้งานก็ไม่แตกต่างจาก ํ ่ ืการพิมพ์ดดมากนั ก โปรแกรมนียังทําให ้ผู ้ใช ้งานสามารถเพิมรูปภาพและภาพเคลือนไหวเข ้าไปได ้ด ้วย ซึง ีโปรแกรมทัวไปทีนิยมใช ้ ได ้แก่ โปรแกรม Word และ Writer โปรแกรมพิมพ์งานนียังมีประโยชน์สําหรับการพัฒนาเอกสารคูมอสําหรับการจัดอบรมต่าง ๆ ด ้วย แช่น การบันทึกข ้อมูลและการจัดทําเอกสารเพือประเมินผล รวมทังการ ่ ืบันทึกข ้อมูลด ้านกลยุทธ์การตลาดและแผนความก ้าวหน ้าของศูนย์ฯ ด ้วย2. โปรแกรมคํานวณ ํโปรแกรมนีมีประโยชน์สาหรับการบริหารจัดการโดยเฉพาะด ้านการเงินของศูนย์การเรียนรู ้ ICT ชุมชน เช่น การทําบัญชีรับจ่าย รายละเอียดงบประมาณ และการระดมทุน โปรแกรมนียังสามารถคํานวณทางคณิตศาสตร์และการจัดการบัญชีให ้มีความง่ายมากขึน โปรแกรมนีสามารถใช ้งานได ้ผ่านโปรแกรม Excel3. โปรแกรมจ ัดทําประกาศและการนําเสนอโปรแกรมนีมีประโยชน์ในการจัดการอบรมและทําการตลาดของศูนย์ฯ โดยจะช่วยในการจัดทําแผ่นพับ ป้ ายประกาศและคูมอทีสามารถใช ้สําหรับการโฆษณากิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์การเรียนรู ้ ICT ชุมชน รวมทังการจัดบริการสําหรับ ่ ืชุมชนได ้ด ้วย คําถาม 3.2 1. เขียนระบบปฏิบตการทีมีความเหมาะสมสําหรับศูนย์การเรียนรู ้ ICT ชุมชนมากทีสุด 3 ประเภท ั ิι.__________________________ Page 4
 5. 5. ιι.__________________________ιιι.__________________________ιϖ. 3.3 อินเตอร์เน็ ตและการเชือมต่ออินเตอร์เน็ ต นอกจากความรู ้เรืองฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ ผู ้เรียนยังจําเป็ นจะต ้องมีความเข ้าใจเกียวกับอินเตอร์เน็ ตและการ เชือมต่ออินเตอร์เน็ ต ในทันทีทผู ้เรียนเชือมต่ออินเตอร์เน็ ต ผู ้เรียนจําเป็ นจะต ้องเข ้าใจในประเด็นต่าง ๆ ต่อไปนี ี 3.3.1 ประเภทของการเชือมต่ออินเตอร์เน็ ต เทคโนโลยีการเชือมต่ออินเตอร์เน็ ตโดยทัวไปใช ้หลักการคล ้าย ๆ กัน กล่าวคือ ศูนย์การเรียนรู ้ ICT ชุมชนจะ เชือมต่ออินเตอร์เน็ ตความเร็วสูงผ่านระบบให ้บริการอินเตอร์เน็ ต อย่างไรก็ตาม การให ้บริการอินเตอร์เน็ ตมักจะถูก จํากัดในพืนทีห่างไกล ดังนันศูนย์ฯ ทีตังอยูในพืนทีห่างไกลควรจะมองหาทางเลือกในการเชือมต่ออินเตอร์เน็ ต ่ รูปแบบอืนเอาไว ้บ ้าง ั โทรศพท์ เทคโนโลยีอนเตอร์เน็ ตในปั จจุบนต่างก็มงเน ้นทีราคาถูกและบริการอันหลากหลาย (เช่น การใช ้อินเตอร์เน็ ตผ่าน ิ ั ุ่ สายโทรศัพท์) ในพืนทีทีไม่มการติดตังสายสัญญาณโทรศัพท์ หรือพืนทีทีห่างไปไม่เกิน 20 กิโลเมตร สามารถใช ้ ี ระบบอินเตอร์เน็ ตไร ้สายเชือมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ ตทีอยูใกล ้ทีสุดได ้ ่ ดาวเทียม ในพืนทีทีอยูหางไกลออกไปซึงไม่มการติดตังสายสัญญาณโทรศัพท์ สัญญาณดาวเทียมถือเป็ นตัวเลือกทีดีทสุด ่ ่ ี ี โดยการเชือต่อสัญญาณดาวเทียมจะช่วยทําให ้การเข ้าถึงอินเตอร์เน็ ตในพืนทีห่างไกลมีความเป็ นไปได ้มากขึน อย่างไรก็ตามในบางประเทศยังมีประเด็นการจดลิขสิทธิ รวมทังฮาร์ดแวร์ทมีราคาสูงเมือเทียบกับระบบอืน ๆ ทีใช ้ ี กันทัวไป การเชือมต่อเครือข่ายดาวเทียมยังต ้องการจานดาวเทียมขนาดเล็กเพือรับส่งข ้อมูลด ้วย เป็ นเหมือนตัวเชือมประสาน ระหว่างสัญญาณดาวเทียมและคอมพิวเตอร์ภายในศูนย์ฯ นอกจากนียังต ้องมีโมเดมดาวเทียมทีเชือมต่อกับ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในศูนย์ฯ ด ้วย ั โทรศพท์มอถือ ื โทรศัพท์มอถือเริมมีบทบาทในการใช ้เป็ นเครืองมือเชือมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ ตมากขึนทุกขณะ โดยจะเป็ นการ ื เชือมต่อผ่านการ์ดความจํา ซึงมีความสะดวกสบายมาก ใช ้กันมากในพืนทีเล็ก ๆ ทีไม่มบริการโทรศัพท์พนฐาน การ ี ื ใช ้งานอินเตอร์เน็ ตบนมือถือเป็ นอีกทางเลือกหนึงของศูนย์การเรียนรู ้ ICT ชุมชน โดยเฉพาะในปั จจุบนทีการเชือม ั งานอินเตอร์เน็ ตเคลือนทีได ้รับความนิยมมากขึน เทคโนโลยีไร้สาย Wifi เป็ นเทคโนโลยีไร ้สายทีให ้บริการเชือมต่ออินเตอร์เน็ ตในราคาถูก ในเมืองใหญ่จะมีผู ้ให ้บริการอินเตอร์เน็ ตเปิ ด บริการ Wifi ให ้กับกลุมผู ้ใช ้งานจํานวนมาก นอกจากนียังมีระบบ Wimax ทีเป็ นเครืองมือเพิมประสิทธิภาพการ ่ Page 5
 6. 6. เข ้าถึงอินเตอร์เน็ ตแบบไร ้สายให ้กับกลุมผู ้ใช ้งานด ้วย เช่น การส่งสัญญาณผ่านสายเคเบิลทีมีอตราค่าบริการถูกกว่า ่ ัเมือก่อนมาก3.3.2 โอกาสจากการเข้าถึงอินเตอร์เน็ ตอินเตอร์เน็ ตเป็ นระบบเครือข่ายทีเชือมคอมพิวเตอร์ทัวโลกเพือการรับส่งข ้อมูลและการสือสารระหว่างกัน ภายในศูนย์การเรียนรู ้ ICT ชุมชน อินเตอร์เน็ ตจะถูกจัดตังไว ้ทีส่วนกลาง แต่ก็อนุญาตให ้ผู ้ใช ้สามารถรับส่งข ้อมูลระหว่างกันได ้อย่างเป็ นส่วนตัว การใช ้งานอินเตอร์เน็ ตยังรวมทังการใช ้อีเมล์ เวปไซด์ ห ้องสนทนา ระบบข่าวสารและอืน ๆในฐานะผู ้ดูแลศูนย์การเรียนรู ้ ICT ชุมชน อินเตอร์เน็ ตมีประโยชน์ในหลายด ้าน ได ้แก่:1. การเข ้าถึงข ้อมูลและเวปไซด์ รวมทังบริการต่าง ๆ ทีช่วยส่งเสริมการทํางานและกิจกรรมของศูนย์ฯ ซึงจะเป็ นประโยชน์ในระยะยาวแก่ชมชน ุ2. การเปิ ดโอกาสด ้านการประสานงานและการสือสารระหว่างประชาชนและกลุมผู ้เชียวชาญทีอยูในพืนทีห่างไกล ่ ่กัน3. การเพิมโอกาสในการเข ้าถึงข ้อมูลเพือยกระดับผู ้เรียนภาพชีวตของประชาชน เช่น การประชาสัมพันธ์เพือกําจัด ิยุงลายอันเป็ นพาหะนํ าโรคแก่ชมชน เป็ นต ้น ุ4. การเพิมประสิทธิภาพการติดต่อสือสารเพือดําเนินกิจกรรมของชุมชน3.3.3 การเชือมต่ออินเตอร์เน็ ตและการเลือกผูให้บริการอินเตอร์เน็ ต ้ดังเช่นทีกล่าวไปแล ้วข ้างต ้น การเชือมต่ออินเตอร์เน็ ตมักจะทําได ้โดยผ่านหน่วยงานหรือบริษัทให ้บริการอินเตอร์เน็ ตอุปกรณ์สําหร ับการเชือมต่ออินเตอร์เน็ ตอุปกรณ์สําคัญสําหรับการเชือมต่อและรับส่งข ้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ ตมี 2 ประการ ได ้แก่ คอมพิวเตอร์และโมเดมโมเดมเป็ นอุปกรณ์ทเชือมระหว่างคอมพิวเตอร์และสายโทรศัพท์ ทําหน ้าทีในการเปิ ดรับส่งข ้อมูลระหว่าง ีคอมพิวเตอร์ผ่านสายโทรศัพท์ ในพืนทีทีการให ้บริการโทรศัพท์พนฐานยังเข ้าไปไม่ถง อาจใช ้โมเดมเชือมต่อกับ ื ึสัญญาณดาวเทียมหรือคลืนวิทยุแทนได ้ อย่างไรก็ตาม ดังเช่นทีให ้ข ้อมูลไปแล ้วว่า การเชือมต่อผ่านระบบดาวเทียมเป็ นตัวเลือกทีมีราคาสูงการประเมินและการเปรียบเทียบผูให้บริการอินเตอร์เน็ ตมีปัจจัยบางประการทีต ้องคํานึงถึงเมือต ้องการเลือกใช ้งานจากกลุมผู ้ให ้บริการอินเตอร์เน็ ต ได ้แก่: ่• ราคาอุปกรณ์: โมเดมมีราคาเท่าไร การติดตังสัญญาณโทรศัพท์มคาใช ้จ่ายหรือไม่ อย่างไร ี ่• ความเร็ วของโมเดม: การเชือมต่อโมเดมมีความเร็วเท่าไร และควรซือโมเดมทีมีความเร็วระดับใด Page 6
 7. 7. • ซอร์ฟแวร์: ผู ้ให ้บริการอินเตอร์เน็ ตมีโปรแกรมเริมต ้นการใช ้งานให ้หรือไม่ แล ้วจะโหลดโปรแกรมดังกล่าวได ้อย่างไร• ค่าบริการ: ค่าบริการคิดเป็ นรายเดือน รายปี หรือรายชัวโมง มีอเมล์จํานวนเท่าไรทีจัดไว ้บริการ มีพนทีเวป ี ืไซด์บริการฟรีหรือไม่ การเปิ ดพืนทีเวปไซด์เพิมเติมมีอัตราค่าบริการเท่าไร• ั ค่าบริการโทรศพท์พนฐาน: ชําระค่าบริการโทรศัพท์พนฐานจะแยกจากค่าบริการอินเตอร์เน็ ตหรือไม่ ื ื• การบริการ: จะติดต่อผูให ้บริการอินเตอร์เน็ ตได ้อย่างไรเมือมีปัญหาเกียวกับการใช ้งาน• ประสบการณ์และชือเสียงด้านการให้บริการ: ลูกค ้ารายอืน ๆ ทีใช ้อินเตอร์เน็ ตจากผู ้ให ้บริการรายนีมีความคิดเห็นต่อการบริการอย่างไร เจ ้าหน ้าทีบริการลูกค ้ามีความน่าเชือถือหรือไม่ อย่างไร• เวลาดําเนินธุรกิจ: ผู ้ให ้บริการอินเตอร์เน็ ตรายนีเปิ ดกิจการมานานแล ้วหรือไม่หากเป็ นไปได ้ ควรสอบถามเพือน เพือนร่วมงานและธุรกิจอืน ๆ ในชุมชนทีใช ้บริการอินเตอร์เน็ ตจากบริษัทอืน ๆ3.3.4 อีเมล์อีเมล์ (จดหมายอิเล็กทรอนิกส์) เป็ นเครืองมือในการติดต่อสือสารอิเล็กทรอนิกส์ทพืนฐานทีสุด โดยเปิ ดโอกาสให ้ ีผู ้ใช ้บริการสามารถรับส่งข ้อความได ้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ ต ข ้อความในอีเมล์สวนมากเป็ นตัวอักษร อย่างไรก็ตาม ่อีเมล์บางระบบยังมีระบบฐานข ้อมูลทางการเงิน การส่งรูปภาพและเสียงด ้วยอีเมล์สามารถรับส่งระหว่างบุคคลและภายในกลุมได ้ในเวลาเดียวกัน โดยการรับส่งผ่านระบบอีเมล์มประโยชน์หลาย ่ ีประการ ดังนี:• ได ้รับคําตอบอย่างรวดเร็ว• ส่งข ้อความหาบุคคลหรือกลุมได ้ในเวลาเดียวกัน ่• ราคาถูก• การแลกเปลียนข ้อความสามารถทําได ้แม ้จะมีความแตกต่างด ้านช่วงเวลา• การแลกเปลียนข ้อมูลมีความรวดเร็ว สามารถเชือมความสัมพันธ์ระหว่างกันได ้ง่ายขึน• ประหยัดเวลาและค่าใช ้จ่ายเมือเทียบกับการส่งจดหมายทัวไป• สามารถเก็บข ้อมูลไว ้ในคอมพิวเตอร์เพืออ ้างอิงได ้ในภายหลัง• สามารถเข ้าร่วมการสนทนากลุมได ้ ่ความเข้าใจเรืองทีอยูอเมล์ ่ ีทีอยูสําหรับส่งอีเมล์ไม่แตกต่างจากทีอยู่สาหรับการส่งจดหมายทัวไป โดยทีอยู่อเมล์จะต ้องระบุชอโดเมนหรือผู ้ ่ ํ ี ืให ้บริการอีเมล์ จากนันก็จะมีตัวย่อชือประเทศหรือโดเมนอีกตัว เช่น user@yourisp.org.in ้ ีมารยาทในการใชอเมล์การใช ้อีเมล์ก็ไม่ตางจากการสือสารประเภทอืน ๆ ทีจะต ้องมีมารยาทในการสือสารระหว่างกัน อินเตอร์เน็ ตเปิ ด ่โอกาสให ้การสือสารข ้ามประเทศทําได ้ง่ายขึน ซึงอาจจะมีปัจจัยความแตกต่างทางวัฒนธรรมด ้วย ต่อไปนีเป็ นปั จจัยบางประการทีควรต ้องคํานึงถึงเมือใช ้อีเมล์: • ความยาวของข้อความ: ควรจะสันและได ้ใจความ • การตอบข้อความ: เมือตอบข ้อความ ควรกล่าวถึงหัวข ้อทีต ้องการจะเขียนตอบซํา เพือให ้ผู ้รับทราบว่า กําลังเขียนเรืองอะไรอยู่ Page 7
 8. 8. • ห ัวข้อ: ควรเขียนหัวข ้ออีเมล์ทชัดเจนเสมอ เพือให ้ผู ้รับเข ้าใจและเปิ ดอ่าน ี • การเขียนอ ักษรต ัวใหญ่: หลีกเลียงการเขียนอักษรตัวใหญ่ เพราะในโลกอินเตอร์เน็ ต การเขียนลักษณะ นีไม่ตางจากการตะโกนหรือส่งเสียงดังใส่ผู ้รับ นอกจากนียังทําให ้อ่านยากด ้วย ่ • ื ข้อมูลติดต่อ: ควรระบุชอทีด ้านล่างข ้อความ รวมทังข ้อมูลสําหรับติดต่ออืน ๆ เช่น ชือบริษัท ตําแหน่ง ที อยูและเบอร์โทรศัพท์ เป็ นต ้น ่ • ความอ่อนไหวทางว ัฒนธรรม: คิดถึงผู ้รับว่า บางครังเขาอาจจะไม่เข ้าใจหากผู ้เรียนอ ้างถึงรายการ โทรทัศน์ กีฬา วัฒนธรรมป๊ อป หรือสถานการณ์ปัจจุบนในประเทศของผู ้เรียน ควรจะต ้องมีคําอธิบาย ั สําหรับสิงทีอาจจะส่งผลกระทบทางวัฒนธรรมของผู ้รับไว ้ด ้วยเสมอ • การส่งต่อข้อความ: คิดก่อนทีจะส่งต่อข ้อความไปยังบุคคลอืน โดยเฉพาะอย่างยิงอีเมล์ทมีรูปภาพหรือ ี ภาพเคลือนไหวอยู่ เนืองจากจะทําให ้ขนาดข ้อความใหญ่ขนและใช ้เวลาในการส่งนานขึน ึ • การเขียนข้อความ: คิดก่อนเขียนข ้อความเสมอว่าผู ้เรียนต ้องการเขียนอะไรกันแน่ และจะถ่ายทอดสิงที ต ้องการเขียนนันอย่างไร อ่านข ้อความทังหมดก่อนทีจะส่ง หากผู ้เรียนยังไม่ได ้อ่านหรืออ่านแล ้วพบว่ามีสง ิ ทีไม่ถูกต ้อง ให ้เก็บข ้อความนั นไว ้ในกล่องร่างข ้อความก่อน แล ้วเปิ ดอ่านอีกครังในภายหลัง • ล ักษณะข้อความ: ส่งข ้อความทีผู ้เรียนคิดว่าอยากได ้รับจากคนอืน ถ ้าผู ้เรียนคิดว่าผู ้รับอาจจะรู ้สึกไม่ดตอ ี ่ ข ้อความนัน อย่าส่งไป หากผู ้เรียนได ้รับข ้อความทีไม่พงประสงค์ รอจนกว่าจะพ ้น 24 ชัวโมงจึงตอบ ึ ข ้อความนัน เพือให ้อารมณ์เย็นลงและส่งข ้อความทีเป็ นเหตุเป็ นผลมากขึน • ล ักษณะการเขียน: อย่าเขียนข ้อความทีหยาบคาย หรือตลกเสียดสี เพราะการส่งข ้อความทํานองนันโดย ผู ้ส่งและผู ้รับไม่เห็นหน ้ากัน อาจทําให ้เกิดความเข ้าใจผิดและเสียความรู ้สึกต่อกันได ้ • เวลาจําก ัด: ถ ้าผู ้เรียนจําเป็ นต ้องตอบข ้อความทังทีไม่มเวลา เพียงเขียนข ้อความสัน ๆ แสดงการรับรู ้และ ี ให ้คํามันว่าจะตอบข ้อความอีกครังเมือมีเวลารายชือเมล์รายชือเมล์เป็ นทางหนึงในการติดต่อกับบุคคลจํานวนมาก โดยจะมีการใช ้ชือทีแตกต่างกันไป เช่น รายชือเมล์รายชืออิเล็กทรอนิกส์ รายชือเมล์ทางอินเตอร์เน็ ต กลุมผู ้รับ กลุมสนทนาและกลุมประชุม ่ ่ ่รายชือเมล์เป็ นเครืองมืออิเล็กทรอนิกส์ทช่วยให ้ติดต่อผ่านกลุมบุคคลจํานวนมาก ทําให ้เกิดการรับส่งข ้อความและ ี ่แลกเปลียนข ้อมูลระหว่างกัน มีหลายประเภท ดังนี:• รายชือเมล์ทางเดียวสําหรับส่งจดหมายข่าวและประกาศต่าง ๆ• ่ รายชือเมล์สองทางสําหรับสนทนาในประเด็นสําคัญ ๆ ระหว่างผู ้มีสวนเกียวข ้อง โดยมากจะเป็ นประเด็นสาธารณะทีทุกคนในรายการชือสามารถเปิ ดอ่านได ้• ่ รายชือเมล์สวนตัวทีเป็ นกลุมบุคคลกลุมเล็ก ๆ สําหรับเชิญเข ้าร่วมกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึงเท่านัน ่ ่หน่วยงานหลายแห่งและผู ้ใช ้หลายรายเปิ ดการใช ้งานรายชือเมล์เพือสนทนาต่อสาธารณะในประเด็นต่าง ๆ ผู ้เรียนเองก็สามารถเปิ ดรายชือเมล์ทมีหัวข ้อเกียวข ้องกับการบริหารงานของศูนย์การเรียนรู ้ ICT ชุมชนได ้ ี Page 8
 9. 9. คําถาม 3.3 1. เขียนวิธททําให ้การเชือมต่ออินเตอร์เน็ ตมีประสิทธิภาพ 3 วิธ ี ี ี ι ___________________________ ιι ___________________________ιιι ___________________________ 2. อธิบายความหมายของอินเตอร์เน็ ต ความยาวไม่เกิน 3 บรรทัด ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 3. เขียนมารยาทการใช ้อีเมล์ 3 ประการ i.__________________ ii.__________________iii.__________________ 3.4 กระแสไฟฟา ้ อุปกรณ์สารสนเทศและระบบทังหมดขึนอยู่กบกระแสไฟฟ้ า อย่างไรก็ตาม บางครังการจ่ายกระแสไฟฟ้ าก็ไม่ม ี ั เสถียรภาพในบางพืนที แม ้ว่าการจ่ายกระแสไฟฟ้ าเป็ นหน ้าทีหนึงของรัฐทีจะต ้องจัดบริการประชาชนด ้วยอัตราค่าบริการทีไม่แพงนั ก แต่ใน หลายพืนที กระแสไฟฟ้ าไม่สามารถเข ้าถึงหรือยังไม่มเสถียรภาพเท่าทีควร โดยเฉพาะในพืนทีห่างไกล ซึงอาจ ี หมายถึงพืนทีทีศูนย์การเรียนรู ้ ICT ชุมชนทีผู ้เรียนดูแลตังอยู่ ดังนันผู ้เรียนจึงจําเป็ นต ้องคํานึงถึงการจ่าย กระแสไฟฟ้ าทีมันคงเพือหลีกเลียงปั ญหาอันจะเกิดจากไฟฟ้ าขัดข ้อง ไฟฟาสํารอง ้ อาจจะอยูในรูปของเครืองปั นไฟ แบตเตอรีหรือพลังงานแสงอาทิตย์ ่ การใช ้พลังงานแสงอาทิตย์จําเป็ นต ้องใช ้แผ่นผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ซงมีราคาแพง แต่ใช ้ได ้ในระยะยาว ึ นอกจากนีพลังงานทางเลือกอย่างพลังงานนํ าและพลังงานลมก็สามารถนํ ามาใช ้เป็ นพลังงานสํารองได ้ หากอยูใน่ พืนทีทีมีลมแรงและมีพลังงานนํ าเพียงพอ พลังงานไฟฟ้ าสํารองเหล่านีจะช่วยให ้การใช ้งานสือสารสนเทศไม่สะดุด แม ้จะเกิดไฟฟ้ าขัดข ้องก็ตาม เมือมีแหล่งพลังงานสํารองเหล่านีแล ้ว ปริมาณการใช ้งานกระแสไฟฟ้ าจากส่วนกลางก็มแนวโน ้มลดลง ยกตัวอย่าง ี เช่น คอมพิวเตอร์พกพาจะใช ้พลังงานไฟฟ้ าน ้อยกว่าคอมพิวเตอร์แบบตังโต๊ะ แม ้ว่าคอมพิวเตอร์แบบพกพาจะมี ราคาแพงกว่า นอกจากนีพลังงานแสงอาทิตย์ยังสามารถรองรับการใช ้งานจากคอมพิวเตอร์พกพาได ้จํานวนมากกว่า คอมพิวเตอร์ตงโต๊ะด ้วย ั Page 9
 10. 10. ในฤดูฝนหรือช่วงทีมีพายุเข ้า ผู ้เรียนสามารถปกป้ องเครืองคอมพิวเตอร์และโมเดมของผู ้เรียนจากปั ญหาไฟตกได ้ด ้วยเครืองป้ องกันทีผลิตขึนโดยเฉพาะ บทสรุปย่อ ในหน่วยนี ผู ้เรียนได ้เรียนรู ้เกียวกับอุปกรณ์อเล็กทรอนิกส์ในศูนย์การเรียนรู ้ ICT ชุมชน โดยเฉพาะฮาร์ดแวร์ ิ ซอร์ฟแวร์ คอมพิวเตอร์และการเชือมต่ออินเตอร์เน็ ต ในประเด็นสําคัญต่อไปนี: • การมีฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ทเหมาะสมเป็ นสิงจําเป็ นทีจะทําให ้ศูนย์การเรียนรู ้ ICT ชุมชนประสบ ี ความสําเร็จ • เป็ นเรืองดีหากการลงทุนในอุปกรณ์ดงกล่าวไม่สงนัก แต่ได ้มาซึงผลิตภัณฑ์ทมีผู ้เรียนภาพ ั ู ี • ซอร์ฟแวร์มประโยชน์อย่างมากต่อการใช ้งานวันต่อวันภายในศูนย์ฯ รวมทังการใช ้งานของผู ้ใช ้บริการ ี ศูนย์ฯ ด ้วย • การลงทุนในฮาร์ดแวร์ ซอร์ฟแวร์และอุปกรณ์ตอพ่วงต่าง ๆ จะช่วยเสริมศักยภาพให ้กับศูนย์การเรียนรู ้ ่ ICT ชุมชนในทีสุด • การเชือมต่ออินเตอร์เน็ ตเป็ นเรืองจําเป็ นเพือประสิทธิภาพการดําเนินงานของศูนย์ฯ • การสือสารทางอินเตอร์เน็ ตทําให ้เรียนรู ้และเข ้าใจความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรม • การสือสารผ่านอินเตอร์เน็ ตทําให ้เรียนรู ้ว่าอะไรควรทํา และอะไรไม่ควรทํา การประเมินผลจัดทําการนํ าเสนอเรืองศูนย์การเรียนรู ้ ICT ชุมชนในอุดมคติของผู ้เรียน ในหัวข ้อต่อไปนี:1. ฮาร์ดแวร์2. ซอร์ฟแวร์3. ผู ้ให ้บริการอินเตอร์เน็ ต4. เครืองปรินเตอร์ เครืองสแกนเนอร์ เครืองถ่ายเอกสาร5. กล ้องถ่ายภาพและกล ้องบันทึกภาพแบบดิจตอล ิ6. ประเด็นอืน ๆ ทีผู ้เรียนคิดว่าควรนํ าเสนอประเมินราคาของอุปกรณ์เหล่านีและตังงบประมาณจัดซือ ซึงอาจจะเพิมสิงใด ๆ ทีคิดว่าเกียวข ้องกับการจัดตังศูนย์การเรียนรู ้ ICT ชุมชนเพิมเติมด ้วยก็ได ้การนํ าเสนออาจมีรายละเอียดดังนี:1. การนํ าเสนอผ่านเทปบันทึกเสียง CD หรือ PowerPoint ความยาว 5 – 7 นาที2. การนํ าเสนอผ่านเทปบันทึกภาพ (5 นาที)3. การเขียนเรียงความ (1 หน ้ากระดาษ A4)4. การวาดภาพ5. การเขียนบทประพันธ์6. การนํ าเสนอผ่านรูปภาพประมาณ 10 ใบพร ้อมคําอธิบายใต ้ภาพ Page 10
 11. 11. รายการอ้างอิง1. Harris, Roger (2007), “A Framework for Designing Telecentres”, Roger Harris Associates: HongKong, URL: http://www.unapcict.org/ecohub/resources/a-framework-for-designing-telecentres2. Wikipedia definition and concepts (www.wikipedia.org) Page 11

×